Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Ekonomické lyceum M/02Ekonomické lyceum Verze z Platnost

2

3 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Profil absolventa Podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery Začlenění průřezových témat Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový Učební osnovy Jazykové vzdělávání a komunikace Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Vzdělávání a komunikace v 1. cizím jazyce - angličtina Vzdělávání a komunikace v 1. cizím jazyce - němčina Vzdělávání a komunikace v 2. cizím jazyce - němčina Konverzace v 1. cizím jazyce - angličtina Konverzace v 1. cizím jazyce - němčina Vzdělávání a komunikace v 2. cizím jazyce - angličtina Vzdělávání a komunikace v 1. cizím jazyce - španělština Konverzace v 1. cizím jazyce - španělština Vzdělávání a komunikace v 2. cizím jazyce - španělština Společenskovědní vzdělávání Psychologie Občanská nauka Dějepis Společenské vědy Dějepisný seminář Zeměpis Přírodovědné vzdělávání Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematické vzdělávání 253 Strana 3 z 412

4 Matematika Cvičení z matematiky Estetické vzdělávání Literatura Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační technologie Písemná a elektronická komunikace Cvičení na počítačích Odborné vzdělávání Ekonomie Právo Účetnictví Ekonomika Cvičení z účetnictví Školní projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy 406 Strana 4 z 412

5 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Ekonomické lyceum Motivační název: Předkladatel: Název školy Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny IZO IČ Adresa Osvoboditelů 497, Louny Ředitel Ing. Miloslav Bouda Koordinátor Ing. Jitka Peterková Kontakty Telefon www Fax nemáme Zřizovatel: Název Ústecký kraj IČ Kontakt Adresa Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Telefon Fax www Strana 5 z 412

6 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru Kód a název oboru M/02Ekonomické lyceum Stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia 4 Forma studia denní forma vzdělávání Platnost od 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 2.1. Podmínky pro přijetí ke studiu Přijímání ke studiu je v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Hlavní podmínkou je absolvování základního vzdělání Zdravotní způsobilost Potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče se nevyžaduje Celkové pojetí vzdělávání v daném oboru Studium v oboru Ekonomické lyceum je koncipováno jako součást celoživotně pojatého systému vzdělávání, které je vnímáno jako cesta i nástroj rozvoje lidské osobnosti se záměrem připravit žáka na vysokoškolské studium. Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno zejména na rozvoj klíčových kompetencí všeobecného vzdělání a základů obecně odborného ekonomického vzdělání, které utvářejí studijní předpoklady žáka a podporují jeho motivaci k dalšímu studiu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole. Hlavním záměrem vzdělávání v tomto oboru je realizovat 4 základní cíle: - učit se poznávat; - učit se pracovat a jednat; - učit se být; - učit se žít společně. Metody výuky, které naplňují základní cíle, jsou zaměřeny na rozvíjení studijních dovedností, které žákům usnadní adaptaci na vysokoškolské studium. Převažují metody aktivizující, kterými je žák nucen vyvinout vlastní úsilí při získávání vědomostí a dovedností. Metody pasivní, kdy žák pouze přejímá hotové poznatky, jsou chápány jako doplňkové. Velký význam má praktické vyučování. Teoretická výuka je doplněna hodinami cvičení, dále předměty, ve kterých se procvičují poznatky z jiných předmětů a praxí v reálném prostředí. Výuka je přiměřeně doplňována samostatnými pracemi žáků formou referátů, ve vyšších ročnících formou individuálních nebo týmových projektů, či vypracováním evaluačních zpráv z odborné praxe. Strana 6 z 412

7 Vzhledem k tomu, že současný svět se stále více globalizuje a mezinárodní vztahy a mezinárodní obchod jsou mnohem intenzívnější než dříve, je kladen velký akcent na jazykové vzdělávání. Během celého studia se žáci intenzívně zdokonalují nejen ve svém mateřském jazyce, ale také ve dvou cizích jazycích. V prvním cizím jazyce rozvíjejí dále jazykové kompetence, které získali na základní škole, s druhým cizím jazykem se seznamují od základů. Ve čtvrtém ročníku je žákům ještě přiřazen předmět konverzace v cizím jazyce. Tento systém garantuje, že na konci studia dosáhnou takové úrovně ovládání jazyka, která je vyžadována dle Společného evropského referenčního rámce, a která umožní úspěšné složení maturitní zkoušky. Metody a postupy výuky se vyvíjejí v závislosti na úrovni žáků, zkušenostech pedagogů, nových poznatcích pedagogické vědy a reakci sociálních partnerů. Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami zajišťují ve spolupráci s pedagogickopsychologickou poradnou a výchovným poradcem pedagogové v rámci svého odborného vzdělání. Jde převážně o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení, pro které jsou upraveny vyučovací metody a metody prověřování. Žáci s tělesným postižením nebo znevýhodněním jsou vzděláváni stejně jako ostatní žáci, jen v oblasti tělesné výchovy se přihlíží ke stanovisku odborného lékaře. V každém případě je uplatňován individuální přístup k žákům, který respektuje jejich individuální vlohy a potřeby a snaží se o jejich rozvoj. Celkově je výuka koncipována tak, aby žáci přirozenou a jejich věku přiměřenou cestou získali všechny klíčové a odborné kompetence obsažené v RVP. Zároveň jsou do jednotlivých předmětů začleněna i průřezová témata, která jsou rozvíjena v závislosti na povaze předmětu. Způsob začlenění průřezových témat je konkretizován v učebních plánech jednotlivých vyučovacích předmětů. Průřezová témata jsou realizována jednak přímým začleněním do vzdělávacího obsahu předmětů nebo jsou obsahem dalších aktivit školy Organizace výuky Výchovně vzdělávací proces je organizován formou čtyřletého denního studia podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (školský zákon). Délka školního vyučování v ročníku je 40 týdnů, ve 4. ročníku 37 týdnů. Součástí jsou sportovní kurzy, exkurze, praxe, kulturně výchovné akce (besedy, přednášky, výchovné pořady, filmová a divadelní představení, charitativní akce, apod.) a další aktivity vyplývající z ročního plánu školy. Převážná část výuky probíhá v rámci vyučovacích hodin. Pokud to povaha předmětu vyžaduje, jsou žáci rozděleni do skupin v počtu maximálně 17. Jedná se především o výuku cizích jazyků, informačních technologií, účetnictví, písemné a elektronické komunikace. Některé odborné i všeobecně vzdělávací předměty se vyučují v odborných učebnách, kde je žákům i vyučujícím k dispozici odpovídající technické vybavení. Kromě klasických vyučovacích hodin se do výuky zařazují i další organizační formy, a to především sportovní kurzy a odborná praxe. V rámci tělesné výchovy a výchovy ke zdraví probíhají v 1. ročníku lyžařské výcvikové kurzy a ve 3. rčoníku kurz sportovně turistický. Žáci 3. ročníků absolvují odbornou praxi ve firmách a organizacích regionu, kde si reálně ověří a uplatní své teoretické znalosti. Škola s firmami a organizacemi uzavírá smlouvy o zabezpečení praxe, aby tím byla realizována témata v návaznosti na probírané v odborných předmětech. Žáci 4. ročníků absolvují odbornou učební praxi zpracováním odborné práce v návaznosti na praktickou maturitní zkoušku. ŠVP je koncipován tak, aby žáci získávali v jednotlivých předmětech komplexní znalosti na vysoké úrovni a mohli je úspěšně uplatňovat v soutěžích, a to jak ve školních, regionálních tak i národních kolech. Strana 7 z 412

8 Jazyková výuka je doplňována exkurzemi do SRN, Rakouska, Švýcarska a Anglie. Tyto aktivity umožňují žákům, aby si v autentickém jazykovém prostředí procvičili své jazykové kompetence. V rámci estetické výchovy žáci navštěvují například muzea a divadla v Lounech, Mostě, Praze, Národní památník v Terezíně a Městskou knihovnu v Lounech. V oblasti přírodovědného vzdělávání jsou organizovány exkurze do Zooparku Chomutov a Elektrárny Počerady. Ekonomické vzdělávání doplňují návštěvy peněžních ústavů, a to především České národní banky a přednášky bankovních odborníků. Systém exkurzí je průběžně vyhodnocován a podle potřeby aktualizován Hodnocení žáků a diagnostika Hodnocení žáků je realizováno na základě školního řádu, který se v této oblasti řídí 69 školského zákona a 3 a 4 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Základní formou hodnocení je klasifikace vyjádřená známkou podle stupnice výborný až nedostatečný, kritéria hodnocení jsou zakotvena v ŠVP (dosažení klíčových kompetencí) a školním řádu. Hlavní důraz je kladen na informativní a výchovnou funkci hodnocení, u žáků je rozvíjena schopnost autoevaluace. Klasifikace jednotlivých žáků je veřejná, žáci mají právo se k hodnocení vyjádřit Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou ve škole evidováni. V průběhu studia jsou vzdělávací potřeby zajišťovány formou individuální integrace podle vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro každého žáka se specifickými poruchami učení je sestaven individuální vzdělávací plán, kde jsou obecně uvedeny metodické přístupy k jednotlivým žákům; nemají však speciálně upravené tématické plány, ani nejsou uvolněni ze žádných předmětů, neboť jsou schopni náplň jednotlivých předmětů zvládnout. Metodické přístupy se týkají úpravy pracovního tempa žáků, forem zkoušení - dle poruchy nebo postižení je preferováno buď zkoušení ústní nebo písemné, přesné vyznačení úkolů ke zkoušení, zadávání samostatných prací. Standardní klasifikace je doplňována o slovní zdůvodnění a je zohledněna individuální vzdělávací potřeba žáka. V návaznosti na spolupráci se školským poradenským zařízením budou zohledněny výše uvedené potřeby a nadání poskytnutím vhodných podmínek, které budou součástí prevence školní neúspěšnosti. Žáci mohou využít konzultací k případnému vysvětlení či prohloubení učiva. Při vzdělávání žáků je základem spolupráce s rodiči, individuální přístup k žákům s podpořením sebedůvěry Způsob ukončování vzdělávání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělávání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Žák koná standardizovanou a profilovou maturitní zkoušku. Jedna z profilových zkoušek má praktickou formu. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia. Strana 8 z 412

9 2.3. Charakteristika školy Charakteristika školy Velikost školy a její umístění Obchodní akademie generála Františka Fajtla Louny je škola s více jak 120letou tradicí (založena v r Ing. Františkem Mohlem). Od nese škola současný název. Do té doby prošla vývojem pod různými názvy - zimní hospodářská škola, 1letá hospodyňská škola, zemská zimní rolnická škola, lidová škola zemědělská, základní odborná škola rolnická, 2letá rolnická škola, 2letá zemědělská účetnická škola, 4letá zemědělská technická škola, střední zemědělská technická škola, střední ekonomická škola, obchodní akademie a střední zemědělská škola až k současnému názvu. Škola se nachází v centru Loun, nedaleko autobusového i vlakového nádraží, čímž je zajištěna dopravní obslužnost. Vybavení školy Škola má v hospodářské správě majetek Ústeckého kraje. Patří do něj 3 školní budovy (hlavní budova Š1 Osvoboditelů 497, budova Š2 Poděbradova 599, budova Š4 Poděbradova v ní je umístěna školní jídelna s kapacitou 320 strávníků). Dále do majetku patří budova Poděbradova 634, kterou užívá PPP a zařízení pro DVPP Teplice - pracoviště Louny, 3 bytovky (bydlí v nich současní a bývalí zaměstnanci školy), garáž a zahrada o výměře m2. Pro potřeby výuky jsou učebny postupně modernizovány, pro výuku je celkem k dispozici 19 učeben, z toho 7 učeben odborných (4 učebny PC v síti s připojením na internet pro výuku informačních technologií a písemné a elektronické komunikace, 2 učebny pro výuku cizích jazyků a 1 učebna pro výuku českého jazyka a literatury a dějepisu). Ve škole je k dispozici knihovna. Stravování je zajištěno ve školní jídelně (v ní se stravují i žáci a zaměstnanci Gymnázia Václava Hlavatého Louny a Speciální základní školy Louny). Pitný režim žáků je zajištěn 3 automaty. Škola nemá vlastní tělocvičnu, výuka je realizována na sportovištích Základní školy Přemyslovců 2209, Louny, sokolovně Louny a ve Fittnes centru Louny. Charakteristika pedagogického sboru Ve škole vyučuje 24 většinou interních učitelů včetně ředitele školy a jeho zástupce. Věkový průměr je přibližně 44 let. Dbáme na dodržení plné kvalifikovanosti učitelů a další systématické vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve škole působí výchovný poradce a metodik preventivních programů. Celý pedagogický sbor je schopný týmové práce a je přístupný inovacím. Vzdělávací program umožňuje pedagogům rozvíjet tvořivý styl práce, zapojovat odlišné metodické postupy s ohledem na věkové zvláštnosti žáků, využívat diferencovaného vyučování, kooperativních metod. Neomezuje učitele při uplatnění časových i metodických odlišností, které vycházejí z efektivních způsobů výuky. Uplatňované organizační formy představují podporu experimentů, seminářů, besed, vyučování se zaměřením na handicapované žáky s možností indiviuální práce i kooperace ve skupinách. Spolupráce se sociálními partnery, dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce se sociálními partnery je nedílnou součástí chodu školy. Škola velmi úzce spolupracuje s Pedagogickou fakultou ČZU v Praze (je cvičnou školou s certifikovaným statutem), Úřadem práce v Lounech, s peněžními ústavy v Lounech, Pedagogickopsychologickou poradnou a zařízením pro DVPP Teplice - pracoviště Louny, Městským úřadem Louny a obecními úřady Lenešice a Dobroměřice. Další spolupráce je navázána i s firmami Strana 9 z 412

10 a institucemi, ve kterých žáci vykonávají odbornou praxi. Mezi ostatní sociální partnery patří také firmy a instituce, ve kterých pracují naši absolventi a pomocí zpětné vazby může škola operativně reagovat na podněty z praxe a zařazovat je co nejrychleji do výuky. Snažíme se o mezinárodní spolupráci s partnerskými školami v SRN, v poslední době jsme navázali kontakty s KiEZ Sebnitz, vzdělávací agenturou v SRN. Strana 10 z 412

11 2.4. Profil absolventa Uplatnění absolventa Absolvent ekkonomického lycea získá složením maturitní zkoušky obecně odborné vzdělání, které mu umožní pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole zejména ekonomického, právního a sociálního zaměření. Při přímém nástupu do praxe je absolvent ekonomického lycea schopen rychle se orientovat a zapracovat. Získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti všeobecného vzdělání a základů odborného ekonomického vzdělání k tomu vytvářejí vhodné předpoklady. Absolvent může vykonávat dílčí analytické, organizační, administrativní, sekretářské, poradenské a další činnosti ve firmách, službách, v cestovním ruchu, v organizacích veřejné správy apod. Jedná se např. o následující činnosti: zpracování podkladů k provádění účetních uzávěrek, statistickou rozborovou činnost, vedení evidence zaměstnanců a majetku, vedení daňové evidence, zajišťování informačního a poradenského servisu v obchodu a cestovním ruchu, zajišťování odborných administrativně technických činností, příprava a organizace společenských setkání, konferencí a významných shromáždění, zajišťování vzdělávání zaměstnanců, příprava podkladů a účast na obchodních jednáních, komplexní zpracování marketingového průzkumu a další. Výsledky vzdělávání Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům následující kompetence, tzn. aby absolventi byli schopni: - znát význam vzdělávání pro svoji úspěšnou kariéru a chápat nutnost sebevzdělávání a celoživotního učení - prakticky aplikovat poznatky z ekonomiky a práva při řešení ekonomických problémů - pracovat se zdroji ekonomických a právních informací, samostatně vyhledávat potřebné informace, pracovat s nimi, správně je interpretovat a využívat, efektivně prezentovat výsledky své práce - sledovat průběžně aktuální dění v národní, evropské a světové ekonomice, odhadnout dopady opatření hospodářské politiky u nás i v Evropské unii - orientovat se v průběhu základních podnikových činností (nákup a přejímka materiálu, pořizování dlouhodobého majetku, získávání zaměstnanců) - orientovat se v činnostech bank, pojišťoven, stavebních spořitelen a penzijních fondů - pracovat s autentickými údaji a doklady v oblasti finančního trhu - účtovat běžné účetní operace a vypočítat daňovou povinnost k obvyklým daním - efektivně ovládat klávesnici počítače a vyhotovovat základní druhy písemností v normalizované úpravě - chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku - dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti - dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovat požadavky klienta (zákazníka, občana) Strana 11 z 412

12 - uvědomit si význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení - zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady - nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí - chápat bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své, svých spolupracovníků, klientů a zákazníků i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek pro získání či udržení certifikátu podle příslušných norem - dodržovat příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, hygienické předpisy a zásady - spolupodílet se na vytváření bezpečného pracovního prostředí, dbát na dodržování odpovídajících bezpečnostních a protipožárních předpisů - uplatňovat oprávněné nároky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či při případném pracovním úrazu - jednat odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný - dbát na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovat práva a osobnost jiných lidí, vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci - jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování demokratických hodnot - uvědomovat si - v rámci plurality a multikulturního soužití - vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě jiných lidí - aktivně se zajímat o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záležitosti lokálního charakteru - chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje - ctít tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu - ctít život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a řešit své osobní a sociální problémy - myslet kriticky, tj. zkoumat věrohodnost informací, nenechávat se manipulovat, vytvářet si vlastní úsudek a diskutovat o něm s jinými lidmi - vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat - formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - používat dva cizí jazyky jako prostředku interkulturní komunikace - používat cizí jazyk k získávání informací z různých zdrojů pro potřeby svého pracovního i občanského uplatnění - aktivně se účastnit diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých Strana 12 z 412

13 - zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii - písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskuzí, porad, apod.) - vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování - reálně posuzovat své fyzické a duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování v různých situacích - stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek - efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, využívat ke svému učení zkušenosti jiných lidí, učit se na základě zprostředkovaných zkušeností - přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku - dále se vzdělávat, pečovat o své fyzické a duševní zdraví - adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je ovlivňovat - pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly - podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých - přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem - porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky - uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické, heuristické) a myšlenkové operace - volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve - pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií - pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, učit se používat nový aplikační software - komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line a off-line komunikace - získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet - pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií - správně používat pojmy kvantifikujícího charakteru - zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky a používat vhodné algoritmy Strana 13 z 412

14 - využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata, apod.) reálných situací a používat je pro řešení - správně používat a převádět jednotky - nacházet funkční závislosti při řešení praktických úkolů, vymezit je, popsat a využít pro konkrétní řešení - provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu - sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základě dílčích výsledků - mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání - mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a možnostech profesní kariéry, znát požadavky zaměstnavatelů na pracovníky a srovnávat je se svými předpoklady - přizpůsobovat se změněným pracovním podmínkám - získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb - vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli - orientovat se v právech a povinnostech zaměstnavatelů a pracovníků - osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit Způsob ukončování studia Studium oboru vzdělání M/02 Ekonomické lyceum je ukončeno maturitní zkouškou podle 78 a 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Společná část maturitní zkoušky se skládá z komplexní zkoušky z českého jazyka a cizího jazyka a z didaktického testu z volitelného předmětu. Žáci mají možnost výběru z následující nabídky: matematika, společenskovědní základ nebo informatika. V profilové části maturity budou žáci konat ústní zkoušky z ekonomiky a volitelného předmětu (dějepis, základy společenských věd, účetnictví, druhý cizí jazyk, informační technologie a matematika - nebudou-li tyto 2 předměty součástí společné části maturitní zkoušky), písemnou formu bude mít praktická maturitní zkouška. V případě zájmu mohou žáci skládat nepovinnou maturitní zkoušku (maximálně tři), možnosti volby jsou stanoveny ředitelem školy na základě nabídky MŠMT. Po úspěšném vykonání všech částí maturitní zkoušky žáci obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce. Strana 14 z 412

15 2.5. Podmínky realizace ŠVP Podmínky realizace ŠVP Materiální podmínky: Škola má k realizaci vzdělávacího programu k dispozici školní budovy v ulici Osvoboditelů 497, Poděbradova 599 a Poděbradova 639. Bezbariérový přístup není zajištěn. Pro zajištění stravování slouží školní jídelna v objektu Poděbradova 639. Pro výuku ŠVP Ekonomické lyceum slouží 12 univerzálních učeben, které jsou vybaveny školním nábytkem. Ze speciálních učeben využívá vzdělávací program učebny pro práci s počítačem v oblasti operačních systémů a kancelářských aplikací, pro výuku informačních technologií, písemné a elektronické komunikace a ekonomických aplikací. Přednášky a prezentace pro žáky jsou uskutečňovány v odborných učebnách informačních technologií, které jsou vybaveny prezentační technikou. Cizí jazyky jsou vyučovány v učebnách vybavených didaktickou technikou a didaktickými pomůckami pro výuku jazyků. Škola nedisponuje vlastní tělocvičnou, výuka tělesné výchovy je zajišťována pronájmem Sokolovny Louny a hřištěm Základní školy Přemyslovců 2209, Louny. Prostory pro osobní hygienu splňují normy. Podmínky BOZP: Učebny musí splňovat platné zákony, normy a směrnice. Personální podmínky: Ve škole vyučuje 24 většinou interních učitelů včetně ředitele školy a jeho zástupce. Věkový průměr je přibližně 44 let. Dbáme na dodržení a postupné doplňování plné kvalifikovanosti učitelů a další systematické vzdělávání pedagogů. Z celkového počtu učitelů je plně kvalifikováno 21, tj. 87,5 %. Ve škole působí výchovný poradce a metodik preventivních programů. Celý pedagogický sbor je schopný týmové práce a je přístupný inovacím. Seznam pedagogických pracovníků Příjmení a jméno Vzdělání Aprobace Bouda Miloslav, Ing. VŠE Praha Odborné ekonomické předměty Betková Marcela OA Trutnov Španělský jazyk Drbohlavová Lenka, Ing. ČZU Praha Odborné ekonomické předměty Hnátek Jakub Gy Louny Tělesná výchova Jakešová Martina, Mgr. PF Ústí n/l Český jazyk německý jazyk Jukl Václav, PaedDr. Ing. VSŠT Lbc Matematika ekonomika Juklová Marie, PaedDr. UK Praha Český jazyk dějepis psychologie Kissová Charlotta, Ing. ČZU Praha Odborné ekonomické předměty Kernerová Iris, Mgr. TeU Lbc Matematika německý jazyk anglický jazyk Kolomiyets Nataliya PedInstKyjev Anglický jazyk Strana 15 z 412

16 Kubašková Petra, Mgr. PF Ústí n/l Německý jazyk dějepis Kuhnová Jaroslava, Mgr. PF Ústí n/l Písemná a elektronická komunikace občanská nauka ruský jazyk Milková Jana, Ing. VŠST Lbc Matematika informační technologie Neubertová Věra, Mgr. UK Praha Španělský jazyk Nikodem Stanislav, Ing. VŠZ Praha Odborné ekonomické předměty živočišná výroba Nováček Ivan, Ing. ČZU ČB Odborné ekonomické předměty živočišná výroba Novotná Miroslava, Ing. TeU Lbc Matematika informační technologie Peterková Jitka, Ing. VŠE Praha Informační technologie Pichertová Simona, Mgr. PF Ústí n/l Občanská nauka ruský jazyk anglický jazyk Plíšková Jana, Ing. PF Ústí n/l Odborné ekonomické předměty Slavíková Irena, PhDr. UK Praha Český jazyk německý jazyk Vitvarová Milena, Ing. VŠZ Praha Odborné ekonomické předměty Vorlová Hana, Mgr. UK Praha Český jazyk německý jazyk Vorlová Jena, Ing. VŠE Praha Odborné ekonomické předměty Vránová Eva, Ing. JČU ČB Odborné ekonomické předměty Zabloudilová Martina, Mgr. PF Plzeň Tělesná výchova občanská nauka Organizační podmínky: Průběh vzdělávání se řídí podle školské legislativy pro organizaci a průběh středního vzdělávání. Na počátku školního roku je smluvně potvrzena praxe 3. ročníků na pracovištích právnických a fyzických osob, které mají vztah ke vzdělávacímu programu Ekonomické lyceum. Při spolupráci jsou využívány firmy, které jsou dlouhodobě v databázi školy, ale žáci i firmy mají možnost dohodnout praxi individuálně a škola s nimi uzavře Smlouvu o zajištění praxe žáka. Odborný dohled zajišťuje pedagog školy. Jedním ze základních cílů ŠVP je příprava absolventů s odborným profilem pro pracovní a osobní život, k úspěšnému prosazení na trhu práce. Průřezová témata napříč předměty zprostředkovávají znalosti a dovednosti žáků k profesní orientaci se znalostmi informačních a komunikačních technologií. Získávané znalosti a dovednosti budou žáci ověřovat při akcích školy podle vyhlašovaných soutěží a olympiád, které navazují na výuku. ŠVP Ekonomické lyceum umožňuje vzdělávání a integraci žáků se zdravotním postižením. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech: Při výuce a při činnostech, které přímo souvisejí se vzděláváním, bude škola postupovat podle platných právních předpisů, bude dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce, zajistí odborný dohled při řízených praxích žáků. Škola provádí pravidelná proškolení a instruování žáků o dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví, o možném ohrožení zdraví při činnostech ve výuce nebo v přímé souvislosti s ní a seznámení se školním řádem vždy na počátku školního roku prokazatelným způsobem. Pravidelného školení BOZP se účastní i zaměstnanci školy. Strana 16 z 412

17 Ve škole působí výchovný poradce a metodik preventivních programů. Plán výchovného poradce a metodika prevence je veřejně přístupný a jsou stanoveny konzultační hodiny pro žáky i jejich rodiče nebo zákonné zástupce. Systémem pravidelných technických kontrol, údržby a revizí bude zabezpečen nezávadný stav objektů školy. Je zlepšováno pracovní prostředí podle hygienických norem postupným vybavováním učeben novým školním nábytkem. ŠVP vzdělávacího programu je v souladu s RVP Ekonomické lyceum, rozvrh hodin respektuje fyziologické a psychické potřeby žáků v podmínkách školy. Strana 17 z 412

18 2.6. Spolupráce se sociálními partnery Spolupráce se sociálním partnery Škola dlouhodobě spolupracuje s firmami a institucemi regionu, které mají vztah k obsahu tohoto vzdělávacího programu. Jejich připomínky a návrhy všeobecně-vzdělávacímu i odbornému profilu absolventa a inovaci obsahu učiva jednotlivých odborných předmětů budou zapracovány do ŠVP. Instituce jako sociální partneři školy: Městský úřad Louny, obecní úřady regionu, Finanční úřad Louny, Správa sociálního zabezpečení, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Úřad práce Louny a firmy podnikatelské sféry. Pracoviště těchto institucí jsou využívána k vykonávání řízených praxí žáků. Cílem spolupráce se sociálními partnery je minimalizace nezaměstnaných absolventů. Rodiče i žáci mohou ovlivňovat obsah ŠVP přes Školskou radu. Se všemi sociálními partnery budou pravidelné konzultace jednou ročně, aby tak bylo možné zapracovat jejich připomínky a inovace do ŠVP. Součástí hodnocení ŠVP bude i pravidelné dotazníkové šetření pro žáky, rodiče, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky. Strana 18 z 412

19 2.7. Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana. Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace je také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě školy. Pokrytí předmětem Fyzika Psychologie Dějepisný seminář Dějepis Účetnictví Informační technologie Ekonomika Cvičení z účetnictví Cvičení z matematiky Vzdělávání a komunikace v 1. cizím jazyce - angličtina Konverzace v 1. cizím jazyce - angličtina Vzdělávání a komunikace v 2. cizím jazyce - angličtina Vzdělávání a komunikace v 1. cizím jazyce - němčina Vzdělávání a komunikace v 2. cizím jazyce - němčina Konverzace v 1. cizím jazyce - němčina Písemná a elektronická komunikace Občanská nauka Společenské vědy Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Tělesná výchova Vzdělávání a komunikace v 2. cizím jazyce - španělština Vzdělávání a komunikace v 1. cizím jazyce - španělština Konverzace v 1. cizím jazyce - španělština Zeměpis Právo Matematika Strana 19 z 412

20 Literatura Cvičení na počítačích Integrace ve výuce 1. ročník Vzdělávání a komunikace v 1. cizím jazyce - španělština 1.Osobní údaje, setkání Člověk a životní prostředí Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů. Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu udržitelnosti rozvoje. Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby: pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji respektovali principy udržitelného rozvoje získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení environmentálních problémů osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví Pokrytí předmětem Psychologie Účetnictví Chemie Strana 20 z 412

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - 2011 - Kopie 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. [ Albert Einstein ] Střední škola

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

školní vzdělávací program Informační technologie RVP 18-20-M/01 Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP VOŠ, OA a SZŠ Domažlice

školní vzdělávací program Informační technologie RVP 18-20-M/01 Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP VOŠ, OA a SZŠ Domažlice školní vzdělávací program Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace 36-67-H/01 ZEDNÍK Řemeslo pro život, učit se a umět! Č.j.: ZE 2009/01-1 - Obsah 1. Identifikační údaje.

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: Obchodní akademie Kód: 63-41-M/02 OBSAH ÚVODNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 69-51-H/01 Kadeřník "Náš zákaznický cíl, líbit se sobě a okolí" 69-51-H/01Kadeřník Verze 1. z 13. 01. 2009 Platnost 1.9.2009

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více