Generování dialogových rozhraní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Generování dialogových rozhraní"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY P <?A %, \J/ & Generování dialogových rozhraní DISERTAČNÍ PRÁCE Luděk Bártek Brno, 2005

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato disertační práce práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Vedoucí práce: doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc. 11

3 Poděkování V úvodu této práce bych rád poděkoval svým kolegům z Laboratoře řeči a dialogu Fakulty Informatiky Masarykovy univerzity za cenné náměty a rady při tvorbě práce a vlastního textu. Jmenovitě bych rád poděkoval docentu Kopečkoví, magistrům Čeňkovi, Batůškovi, Gaurovi a dalším spolupracovníkům. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří mi umožnili publikovat dosažené výsledky na konferencích. Nemalou pomoc mi také poskytli lidé, kteří mi pomohli s korekturami textu. m

4 Obsah 1 Úvod Současný stav oblastí souvisejících s transkódováním Jazyky pro popis dialogových rozhraní Dialogová rozhraní Techniky realizace transkódování uživatelských rozhraní Cíle práce Poznámky k obsahu práce 9 2 Dialogová rozhraní Základní pojmy Dialogová komunikace a její cíl Dialogový systém 13 3 VoiceXML Struktura VoiceXML dokumentu Gramatiky používané ve VoiceXML XML formát SRGS gramatiky Augmented BNF formát SRGS gramatiky Převod grafických rozhraní na dialogová Kategorizace vstupních komponent Stromová reprezentace grafického rozhraní Mentální model GUI Hodnotící kritérium stromu komponent GUI Požadavky na hodnotící funkci Návrh hodnotícího kritéria 27 5 Generování dialogů s iniciativou systému Optimalizace stromu vstupních komponent Získávání popisů vstupních polí Transformace vstupních komponent Libovolný text Vstup jedné hodnoty z dané množiny 34 1

5 OBSAH Vstup více hodnot 42 6 Generování dialogů se smíšenou iniciativou Nápověda pro uživatele Identifikace požadovaných údajů Generování nápovědy Analýza uživatelské odpovědi Kritérium podobnosti informačních systémů a jejich GUI Rozšiřování množiny pravidel Návrh struktury databáze pravidel Generování pravidel z uživatelských odpovědí Ekvivalence pravidel Přidávání pravidel do databáze Generování gramatiky z pravidel Návrh vhodné dialogové strategie Opravný dialog Generování dialogu Ohodnocení výsledného dialogu Návrh ohodnocení výsledného dialogu Optimalizace dialogových strategií Zvyšování spolehlivosti dialogu Optimalizace délky dialogu Zvyšování přirozenosti dialogu 67 7 Závěr Shrnutí Budoucí práce 69 A Struktura a princip činnosti systému DIG 71 B Doplnění systému o další jazyk pro popis grafického rozhraní 74 B.l Vytvoření analyzátoru popisu GUI 74 B.2 Generování stromu komponent 75 B.3 Přidání analyzátoru do systému DIG 75 C Statistika získávání popisů z GUI 77 D Struktura databáze pravidel 79 E Přidávání pravidel do databáze 81 E.l Komunikační protokol 81 E.l.l Formát požadavku pro přidání pravidla do databáze 82

6 OBSAH E.1.2 Formát požadavku pro získání pravidla z databáze 83 E.1.3 Formát požadavku pro odstranění pravidla z databáze 83 F Návrh aplikace pro zadávání pravidel 85 3

7 Seznam obrázků 2.1 Schéma dialogového systému Ukázka stromu s ohodnocením E-minimální strom odpovídající stromu na obr E-minimální strom odpovídající stromu na obr Ukázka Li množiny Ukázka L r množiny Jednoduchý formulář 47 A.l Schéma komunikace DIG s okolím 72 A.2 Schéma systému DIG 72 4

8 Kapitola 1 Úvod V posledních letech dochází ke značnému rozmachu komunikačních a informačních technologií, který je způsoben mimo jiné rychlým rozšiřováním dostupnosti Internetu. Toto rozšiřování s sebou nese jako důsledek zvyšující se množství různých informačních systémů dosažitelných pro běžné uživatele. Zároveň se také začíná klást důraz na vyšší dostupnost těchto informačních zdrojů, které se dosahuje např. přístupem pomocí telefonu, zpřístupněním služeb lidem s různými druhy postižení, pro které je komunikace s počítačem pomocí klasických grafických rozhraní komplikovaná a často téměř nemožná, apod. V těchto případech mohou přispět ke zvýšení přístupnosti aplikací dialogová rozhraní. Jedním ze způsobů, jak dodatečně implementovat dialogové rozhraní do stávající aplikace, je generovat ho z existujícího GUI. Tato oblast, v literatuře označovaná jako transkódování (viz [1]), se začala ve větší míře rozvíjet poté, co byly publikovány standardní formáty pro popis obou typů rozhraní. Pro popis GUI lze použít například (X)HTML (viz [2]) nebo XUL (viz [3]), pro dialogová rozhraní VoiceXML (viz [4]). Důvody uvedené v předcházejících dvou odstavcích, zvýšení přístupnosti aplikací pomocí dialogu a rychlá možnost doplnění dialogového rozhraní použitím transkódování, nás vedly k myšlence navrhnout nové postupy pro transkódování uživatelských rozhraní do dialogové podoby (viz kapitoly 1.2 a 1.3). 5

9 1. ÚVOD 1.1 Současný stav oblastí souvisejících s transkódováním Jazyky pro popis dialogových rozhraní Pro popis dialogových rozhraní se z počátku používala různá proprietární řešení a vývojové nástroje jako např. CSLU Toolkit (viz [5]), Danish Dialogue Project: Dialogue Description Language (viz [6]), atd. Jedním z prvních standardů pro popis řečových rozhraní byl jazyk SALT. Tento jazyk je využit například v prohlížeči SpeechMania firmy Philips (viz [7]). Jazyk SALT (viz [8]) je založen na jazyce XML (viz [45]) a rozšiřuje existující značkovací jazyky jako HTML, XHTML (viz [9]) a XML o značky umožňující přidání řečového vstupu a výstupu, ovládání pomocí myši, klávesnice a dotykového displeje. Dalším, v současnosti rozšířeným jazykem pro popis dialogů je VoiceXML. VoiceXML je součástí širší skupiny standardů souhrnně označované W3C Voice Browser Activity (viz [10]). Mezi tyto standardy dále patří Speech Recognition Grammar Specification (SRGS, viz [11]), Speech Synthesis Markup Language (SSML, viz [12]), Pronunciation Lexicon (viz [13]), Semantic Interpretation for Speech Recognition (SISR, [14]) a Call Control XML (CCXML, viz [15]). Jazyky VoiceXML a SRGS jsou stručně popsány v kapitole 3. Standard SSML definuje značkovací jazyk sloužící k popisu řečového výstupu pomocí kombinace zvukových záznamů, syntetizované řeči a hudby. Návrháři dialogového systému umožňuje nastavit různé charakteristiky těchto výstupů (např. jméno, pohlaví a věk u syntetizované řeči). Standard Pronunciation Lexicon slouží k popisu fonetických informací, které lze využít při syntéze a rozpoznávání řeči. Je navržen tak, aby umožnil vývojářům poskytnout dodatečné informace o výslovnosti slov jako jsou zkratky, místní názvy, atd. Standard SISR slouží k získávání sémantiky rozpoznané promluvy. Standard CCXML je určen k ovládání hlasových a telefonních prostředků z VoiceXML. K použití jazyků skupiny Voice Browser Activity v praxi je zapotřebí VoiceXML interpretr. V současné době jsou dostupné například interpretry OptimTalk (viz [17]), Open VXI (viz [18]), VoiceXML for DirectTalk (viz [19]), VoiceGenie VoiceXML Interpreter (viz [20]), Be- 6

10 1. ÚVOD Vocal Café (viz [21]), atd. Odkazy na některé další VoiceXML interpretry lze získat na adrese viz [10]. Mezi příklady použití jazyků definovaných v rámci Voice Browser Activity patří např. Distributed spoken dialogue system over the mobile network (DSD) (viz [16]) Dialogová rozhraní Dialogová rozhraní mohou být statická nebo dynamická. Mezi statická rozhraní lze zařadit například informační linky telefonních operátorů, telefonní rozhraní pro správu bankovních účtů, atd. Další oblastí, ve které se využívají statická dialogová rozhraní, jsou navigační systémy automobilů (ATX [22], VICO [23], atd). Dynamická dialogová rozhraní lze využít stejným způsobem jako dynamická GUI, zejména v případech, že dialogové rozhraní má zprostředkovat výsledek dotazu na informační systém. Při jejich generování mohou být použity podobné principy(viz [24]) a podobné prostředky jako v případě grafických rozhraní (CGI viz [39], JSP viz [40], ASP viz [41], PHP viz [42], atd.). Jako příklad dynamicky generovaných dialogových rozhraní lze uvést prototyp na kontextu založené architektury inteligentního domácího prostředí (viz [25]), dialogový server firmy Unisys (viz [26]), který poskytuje nástroj pro tvorbu těchto rozhraní, návrh dialogového rozhraní pro práci s korpusem dialogů (viz [27]), atd. Dalším způsobem generování VoiceXML dokumentů je použití XSL Transformace (viz [43]). Tento způsob je zejména vhodný, pokud jsou jako zdroj pro generovaný dialog použita strukturovaná data, buď uložená v databázi nebo ve formě XML souborů (viz [28]) Techniky realizace transkódování uživatelských rozhraní Další technikou, kterou lze použít pro generování dialogových rozhraní, je transkódování. Při transkódování dochází k převodu jednoho typu popisu uživatelského rozhraní na jiný. Často se využívají transformace GUI do podob vhodných pro různé druhy zařízení (PDA, mobilní telefony, atd). Dalším častým případem je převod grafického rozhraní do dialogové podoby. Pro popis GUI mohou být 7

11 1. ÚVOD použity jazyky typu HTML, UIML (viz [36]), XUL, pro popis dialogového rozhraní se většinou používá jazyk VoiceXML. V současné době existuje řada řešení a přístupů k problematice transkódování. Část z nich používá IBM WebSphere Trascoding Publisher (dále jen WTP, viz [29], [30]). Příkladem řešení využívajících WTP je HTML-to-VoiceXML transcoder vytvořený v IBM (viz [31]), který převádí obecné HTML stránky do dialogové podoby. HTML stránky jsou rozděleny na dvě části. První obsahuje vlastní text stránek a druhá odkazy, které se na stránce vyskytují. První část je uživateli přečtena a poté je mu umožněno vybrat si, kterým odkazem chce pokračovat. Jednou z nevýhod řešení je, že z důvodů absence kontextu u seznamu odkazů, používá k popisu cíle odkazu text uzavřený v příslušném elementu a. Obsah elementu a nemusí vždy sám o sobě podat dostatek informací o cíli odkazu. Další nevýhodou je, že rozlišení na text a odkazy musí provádět uživatel manuálně, přidáním značek rozlišujících obě části kódu. Mimo tento přímočarý přístup se při transkódování často používá doplnění transkódovaných stránek o meta-informace popisující sémantiku jednotlivých částí textu (viz [32]). V těchto případech jsou k doplnění informací, které jsou v HTML kódu zmíněny pouze implicitně, použity anotace. Je zde navržen přístup, který umožňuje jejich automatické generování a následnou transformaci stránek doplněných o anotace do dialogové podoby. Pro přidání sémantických informací do popisu GUI lze použít jak proprietární řešení (viz [32]), tak standardní jazyky (viz [33]). Další řešení používají vlastní prostředky pro převod GUI do dialogové podoby. Jedním z nich je řešení navržené v diplomové práci [34], které používá k transkódování denotační sémantiky a logické programování (viz [35]). Transkódování lze také realizovat pomocí XSL transformace (viz [43]). Toto řešení má však svá omezení daná právě použitím jazyka XSLT. Jedním z těchto omezení je, že ho nelze použít na rozhraní popsaná pomocí jazyků, které nejsou odvozeny z XML. Z toho důvodu by mohl vzniknout problém při transkódování uživatelského rozhraní popsaného pomocí HTML. Další nevýhodou je obtížné získání popisů jednotlivých vstupních polí. Tyto nevýhody ale pomíjejí, pokud je vstupním formátem jiný jazyk umožňující popis GUI, jako 8

12 1. ÚVOD UIML, XUL. U těchto typů dokumentů je přesně definován popis vstupního pole a je součástí příslušného elementu. Kromě přístupů, kdy jsou z HTML kódu přímo generovány dialogy, je možné se setkat i s přístupem, kdy je navrženo dialogové rozhraní, které je generováno z dat získaných jako výsledek uživatelského dotazu (viz např. [37]). S využitím tohoto přístupu se lze setkat také u dotazovacích systémů (viz [38]). 1.2 Cíle práce Všechny práce zmíněné v předchozí kapitole se věnují hlavně převodům obecných stránek do dialogové podoby. Tato práce se zaměřuje na specifickou část problematiky transkódování; na stránky, které slouží jako grafická uživatelská rozhraní (GUI) k různým aplikacím. Jejím cílem je navrhnout postupy, které umožní převod GUI do dialogové podoby, navržení ohodnocení dialogů a optimalizaci výsledných dialogů s přihlédnutím k navrženému ohodnocení. Při hodnocení dialogu a jeho optimalizacích budou brány na zřetel i preference uživatele. Další odlišností oproti většině uvedených prací je možnost využití dialogu se smíšenou iniciativou při komunikaci s uživatelem. 1.3 Poznámky k obsahu práce Práci lze tématicky rozdělit do několika částí, které řeší jednotlivé problémy při generování dialogových rozhraní: Základní pojmy z oblasti dialogových systémů, existující technologie a současná situace v oblasti dialogových systémů - těmto tématům jsou věnovány kapitoly 2, 2.2, 3. Principy transformace GUI do dialogové podoby - tímto problémem se zabývá kapitola 4. Jsou v ní rozebrány kategorizace vstupních komponent GUI (kapitola 4.1), stromová reprezentace GUI (kapitola 4.2) a ohodnocení stromu komponent. Navržené ohodnocení koresponduje s ohodnocením dialogu. 9

13 1. ÚVOD Generování dialogu s iniciativou systému - část věnovaná problematice generováni dialogů s iniciativou systému (kapitola 5) řeší otázku optimalizace stromu vstupních komponent. Optimalizace stromu komponent má za cíl optimalizaci délky výsledného dialogu (kapitola 5.1). Dále jsou v této části navrženy metody pro získávání popisů jednotlivých vstupních polí (kapitola 5.2) a transformaci jednotlivých typů vstupních komponent GUI (kapitola 5.3). Posledním problémem, který je řešen v kapitole 5.3.2, je optimalizace dialogové strategie pro komponenty umožňující výběr jedné hodnoty z dané množiny. Generování dialogu se smíšenou iniciativou - kapitola 6. Kapitola rozebírá jednotlivé problémy, které se vyskytují při generování dialogu se smíšenou iniciativou (nápověda pro uživatele - kapitola 6.1, analýza uživatelské odpovědi - kapitola 6.2, vhodná dialogová strategie generovaného dialogu - kapitola 6.3 a optimalizace dialogu - kapitola 6.5). 10

14 Kapitola 2 Dialogová rozhraní Existuje řada důvodů pro vývoj a používání dialogových rozhraní: Komunikace pomocí dialogu je pro většinu uživatelů podstatně přirozenější, než komunikace prostřednictvím GUI a může vést k odbourání zábran, které někteří uživatelé mají při práci s počítačem. Dialogové systémy umožňují nové způsoby přístupu k aplikacím (například pomocí telefonu, náhlavní soupravy,...) - uživatel může komunikovat s počítačem aniž by potřeboval použít ruce, které zůstávají volné pro další činnost. Dialogová rozhraní usnadňují přístup k aplikacím pro zdravotně postižené uživatele, pro které je práce s počítačem prostřednictvím GUI obtížná (zrakově/motoricky postižení). Pomocí dobře vytvořeného dialogového rozhraní lze komunikovat s aplikací rychlostí srovnatelnou s rychlostí komunikace prostřednictvím GUI. 2.1 Základní pojmy Základními pojmy, které se v práci vyskytují, jsou dialog, promluva, obrat, a dialogová strategie. Dialogem budeme rozumět vzájemnou komunikaci dvou účastníků, v našem případě se bude jednat o komunikaci člověk - počítač. Promluva je souvislé sdělení, které učiní jeden účastník dialogu směrem k druhému. Pod pojmem obrat rozumíme promluvu a reakci druhého účastníka. Dialogová strategie určuje pro každou promluvu dialogu následníka. 11

15 2.2 Dialogová komunikace a její cíl 2. DIALOGOVÁ ROZHRANÍ Funkci přiřazující každému dialogu reálné číslo budeme nazývat hodnotící funkce a značit E(L). Uspořádanou čtveřici M = (Si,S 2, Ei,E 2 ),kde Si, i G {1,2} označuje dialogovou strategii a E i} i G {1,2} hodnotící funkci dialogu i-tého účastníka dialogu, nazveme dialogovou komunikací. Dialog u nazveme z hlediska i-té ho účastníka: příznivější než dialog v, právě když Ei(u) > Ei(v) méně příznivý než dialog v, právě když Ei(u) < Ei(v) ekvivalentní dialogu v, právě když Ei(u) = Ei(v). Hodnotící funkce by měla zohledňovat následující faktory: spokojenost účastníka s výsledkem dialogu délku dialogu přirozenost dialogu (do jaké míry je dialog člověk - počítač podobný dialogu člověk - člověk). Dialogovou komunikaci C = (Si,S 2,Ei,E 2 ) nazveme: kooperativní, právě když E\ = E 2. To znamená, že oba účastníci dialogu mají shodný cíl a snaží se spolupracovat. nekooperativní, právě když E x ^ E 2. V tomto případě se cíle obou účastníků dialogu odlišují. s nulovým součtem, právě když E\ = E 2.V tomto případě jsou cíle účastníků protichůdné. Z pohledu řízení průběhu dialogu lze dialogy rozdělit do následujících tří kategorií: 1. Dialog s iniciativou systému - dialog, jehož průběh je řízen dialogovým systémem. 2. Dialog s iniciativou uživatele - dialog, jehož průběh je řízen uživatelem a systém v převážné míře pouze odpovídá na uživatelské dotazy. 12

16 2. DIALOGOVÁ ROZHRANÍ 3. Dialog se smíšenou iniciativou - dialog, při kterém dochází ke střídání řídící role uživatele a dialogového systému. 2.3 Dialogový systém Dialogové rozhraní je pro uživatele viditelnou částí dialogového systému, jak je zobrazen na obrázku 2.1. Pod dialogovým rozhraním v tomto obrázku chápeme části, které se přímo podílejí na interakci s uživatelem: rozpoznávání řeči s podporou lingvistických znalostí (v našem případě gramatik pro rozpoznávání promluv) syntetizér řeči. Uživatelst '-ý profil t Ľ )oménov é znalosti \ 1 i 1 \ 1 \ 1 1 ' Rozpoznávání reci -^ Sémantický analyzátor -^ i, i, i i Dialogový manažer Lingvistické znalosti _ Kontext _ dialogu \ 1 Generátor sdělení \ 1 Syntetizér řeči Obrázek 2.1: Schéma dialogového systému 13

17 2. DIALOGOVÁ ROZHRANÍ Komponenty obsažené ve schématu mají následující úkoly: Rozpoznávání řeči - rozpoznání uživatelské promluvy. Databáze lingvistických znalostí se využívá ke zvýšení úspěšnosti systému pro rozpoznávání řeči a obsahuje např. informace o četnosti výskytů jednotlivých sekvencí slov a další jazykové charakteristiky. Může být využita v okamžiku, kdy je výsledek rozpoznávání nejednoznačný. Sémantický analyzátor - zjištění významu uživatelské promluvy. K tomu účelu modul používá kontext dialogu, doménové znalosti a informace z uživatelského profilu. Dialogový manažer - řízení celého systému. Na základě známých faktů (kontext systému, uživatelský profil, doménové znalosti) rozhoduje o dalším kroku dialogu ze strany systému. Generátor sdělení - generování sdělení podle požadavků dialogového manažeru. Vygenerovaná sdělení jsou předávána řečovému syntetizéru. 14

18 Kapitola 3 VoiceXML Jedním z prvních návrhů značkovacího jazyka pro popis dialogových strategií byl jazyk VoiceML. Jednalo se o značkovací jazyk odvozený z XML, který sloužil k zápisu dialogových strategií. Dříve než byl tento jazyk přijat a začal se více používat, byl nahrazen jazykem VoiceXML. První specifikace jazyka VoiceXML byla uveřejněna konsorciem firem AT&T, IBM, Lucent Technologies a Motorola v roce 1999 (viz [44]). Od roku 2002 probíhá vývoj VoiceXML s podporou konsorcia W3, které jej zařadilo mezi své standardy a v dnešní době je dostupná specifikace VoiceXML verze Struktura VoiceXML dokumentu Každý VoiceXML dokument je XML dokumentem (viz [45]), a proto musí začínat standardní XML hlavičkou. Kořenovým elementem VoiceXML dokumentu je element vxml. VoiceXML popisuje, podobně jako VoiceML, dialogovou strategii, která má být použita pro množinu dialogů. Každý VoiceXML dokument se skládá z formulářů (element form) anebo dialogů řešících určitý podcíl daného problému (subdialogů, element subdialog). Cílem dialogu je vyplnění jednotlivých vstupních slotů, tj. požadovaných vstupních hodnot, uživatelem. Tyto vstupní sloty jsou ve VoiceXML popsány pomocí vstupních polí (element field). V současné době ještě stále neexistují dostatečně spolehlivé systémy pro rozpoznávání plynulé řeči. Ve VoiceXML je nespolehlivost částečně eliminována pomocí gramatik specifikujících množinu možných vstupních promluv, které mají být rozpoznány, zanalyzovány a získány z nich potřebné údaje. Množina gramatik, které mohou být 15

19 3. VOICEXML v dokumentu použity, závisí pouze na použitém VoiceXML interpretru. Podle VoiceXML standardu by každý VoiceXML interpretr měl podporovat následující formáty gramatik: Augmented BNF (viz [11]) XML (viz [11]). Tyto gramatiky jsou definovány spolu s VoiceXML a dalšími jazyky pro práci s dialogem a řečí ve skupině standardů souhrnně nazývané W3C Speech Interface Framework (viz [10]). <?xml version="l.0"?> <vxml xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml" version="2.0"> <form> <field name="pozdrav"> <prompt>aho j </prompt> <grammar type="application/x-jsgf"> Ahoj{cesky} Ciao{italsky} Hi{anglicky} </grammar> <noinput> Mohl byste me prosim pozdravit? </noinput> <nomatch> Rozumím angličtine, češtine a italštině </nomatch> </field> <block> <prompt> Uživatel pozdravil <value expr="pozdrav"/> </prompt> </block> </form> </vxml> Příklad 1.: Ukázka VoiceXML dokumentu 16

20 3. VOICEXML Gramatiky jsou použity ve vstupních polích, kde slouží k omezení množiny rozpoznávaných promluv. Umožňují také přidat k jednotlivým pravidlům sémantickou reprezentaci dané promluvy. Gramatiky jsou do vstupních polí vkládány pomocí elementu grammar. Další často používaný element VoiceXML je element prompt. Element prompt slouží k popisu hlasového výstupu pro uživatele. Ukázkový VoiceXML dokument (viz Příklad 1.) realizuje velmi jednoduchý dialog. Systém nejprve uživatele pozdraví. Uživatel odpoví jednou z možností uvedenou v gramatice (Ahoj, Ciao, Hi). Reakce systému je: Uživatel pozdravil česky \ italsky \ anglicky.", v závislosti na uživatelově odpovědi. Element noinput ohraničuje kód specifikující akce, které se mají provést, pokud v rámci stanoveného časového limitu nebyl detekován žádný vstup. Element nomatch ohraničuje kód, který se má provést v případě, že vstup nebyl rozpoznán (neodpovídal zadané gramatice). Formát použité gramatiky je Java Speech Grammar Format (viz [46]). Text ve složených závorkách představuje sémantickou interpretaci dané promluvy. Tento formát byl standardním formátem gramatik ve VoiceXML verze Gramatiky používané ve VoiceXML Všechny interpretry jazyka VoiceXML by měly podporovat ABNF a XML formáty gramatiky definované ve standardu Speech Recognition Grammar Specification (viz [11]). V obou případech se jedná o bezkontextové gramatiky obohacené o sémantickou reprezentaci dané promluvy. Protože ABNF i XML formáty jsou dva zápisy jednoho typu gramatiky, je zřejmé, že vyjadřovací schopnosti obou formátů jsou shodné. Proto v následující kapitole bude rozebrána XML varianta gramatiky a následně budou zmíněny odlišnosti ABNF formátu XML formát SRGS gramatiky Tento formát gramatiky je postaven na zápisu pravidel v XML formátu. Každý soubor s XML gramatikou musí obsahovat standardní XML hlavičku. 17

21 3. VOICEXML Kořenovým elementem každé XML SRGS gramatiky je element grammar. Tento element může obsahovat definice jmenného prostoru, XML Schématu (viz [45]) a musí obsahovat specifikaci kořenového neter minálního symbolu dané gramatiky. Dále může tento kořenový element obsahovat atribut mode, který udává, pro jaký vstup je daná gramatika určena. Možné hodnoty jsou voice (vstup ze systému pro rozpoznávání řeči) anebo dtmf (vstup z klávesnice telefonního přístroje pomocí tónové modulace). U kořenového elementu se může také vyskytnout atribut base, který určuje společné URI, k němuž se mají vztahovat relativní odkazy v dané gramatice. Dále je v kořenovém elementu přípustný libovolný atribut definovaný ve standardu XML (viz [45]). Úplný výčet atributů lze najít v [11] a [45]. Popis dalších, nepříliš podstatných elementů, které se mohou vyskytovat za hlavičkou gramatiky, je vynechán. Jejich podrobný výčet se nachází v [11]. Jednotlivá pravidla jsou uzavřena do elementů rule. Tento element musí obsahovat atribut id s unikátní hodnotou pro každé pravidlo dané gramatiky. Pravidlo může být také specifikováno odkazem na jiné pravidlo, které se může vyskytovat buď v daném dokumentu nebo v externím souboru. Odkaz na pravidlo se zadá pomocí elementu ruleref, který musí obsahovat atribut uri. Tento atribut určuje URI (viz [2]), kde se nachází definice daného pravidla. Pokud obsahuje dané pravidlo gramatiky varianty, je seznam variant uzavřen do elementu one-of. Jednotlivé varianty jsou ohraničeny elementem item. Vkládání sémantických informací do SRGS gramatik se děje pomocí atributu tag. Přesné použití tohoto atributu je specifikováno v [14]. Příklad 2. ukazuje, jak by vypadal XML formát SRGS gramatiky v příkladu dialogu z kapitoly věnované VoiceXML Augmented BNF formát SRGS gramatiky Oproti XML formátu SRGS gramatiky není ABNF formát (viz [11]) založen na XML. Formát hlavičky ABNF gramatiky je jiný, i když položky zůstávají stejné jako v případě XML formátu. Jejich zápis je ve tvaru dvojice atribut hodnota;", za níž následuje středník. Názvy 18

22 3. VOICEXML <grammar root="pozdrav"> <rule id="pozdrav"> <one-of> <item tag="česky">ahoj</item> <item tag="italsky">ciao</item> <item tag="anglicky">hi</item> </one-of> </rule> </grammar> Příklad 2.: Ukázka XML formátu SRGS gramatiky atributů jsou stejné jako u XML formátu. Zápis pravidel je v ABNF formátu oproti XML formátu poněkud jednodušší. Formát zápisu je následující: $jméno-pravidla = pravidlo Znakem $ jsou označeny neterminální symboly, terminálni symboly mohou začínat libovolným znakem. Pokud však obsahují některý speciální symbol, musí být uzavřeny do uvozovek. Protože se jedná o jazyk pro zápis bezkontextových gramatik, musí být na levé straně pravidla neterminální symbol a na pravé straně posloupnost terminálních a neterminálních symbolů. <grammar> public $pozdrav=ahoj:"česky" Ciao:"italsky" Hi:"anglicky" </grammar> Příklad 3.: Ukázka ABNF formátu SRGS gramatiky pro Příklad 1. 19

23 3. VOICEXML Pokud se některý symbol opakuje, je počet opakování uzavřen do symbolů '<' a '>'. Sémantika tohoto zápisu je následující: < n > opakování právě n-krát < m n > opakování m až n-krát < m > opakování alespoň m-krát. Sémantická reprezentace se od pravidla odděluje pomocí symbolu ':'. 20

24 Kapitola 4 Převod grafických rozhraní na dialogová Z hlediska použití můžeme grafická rozhraní rozdělit na: 1. informativní 2. interaktivní. Cílem informativního rozhraní je sdělení potřebné informace uživateli. Naproti tomu cílem interaktivního rozhraní je umožnit uživateli aktivní komunikaci s aplikací, která toto rozhraní používá. Práce bude věnována právě interaktivním rozhraním a jejich převodu do dialogové podoby. Při převodu grafického rozhraní na dialogové je důležité vygenerovat takové dialogové rozhraní, aby byl zajištěn korektní vstup požadovaných hodnot od uživatele. K tomu, aby uživatel mohl korektně zadat požadované vstupy musí znát: 1. Účel, ke kterému dané rozhraní slouží. 2. Požadované hodnoty. Převod grafického rozhraní na dialogové lze realizovat jako transformaci vstupních polí grafického rozhraní, která slouží pro zadání hodnot uživatelem, do dialogové podoby. Popis požadované hodnoty se většinou nachází v blízkosti odpovídajícího vstupního pole. S automatickým převodem GUI do dialogové podoby úzce souvisí následující problémy: Získání popisů vstupních polí, na jejichž hodnoty se má systém uživatele dotázat. 21

25 4. PŘEVOD GRAFICKÝCH ROZHRANÍ NA DIALOGOVÁ Analýza odpovědi uživatele a získání všech relevantních dat, která uživatel systému ve své odpovědi sdělil. Návrh robustních univerzálních dialogových strategií, které se budou snažit o maximální uživatelskou přívětivost. «... Pro konverzi grafických rozhraní na dialog je zapotřebí provést analýzu možných vstupních komponent GUI a jejich kategorizaci. Poté je možné transformovat vstupní dokument na strom objektů podobným způsobem, jaký je použit při analýze značkovacích jazyků založených na XML (viz [47]). Ze stromového modelu je následně vytvořena simulace mentálního modelu GUI (viz [48]). Získaný mentální model lze poté převést do podoby dialogu, jak bude ukázáno dále. 4.1 Kategorizace vstupních komponent Pro potřeby dialogových rozhraní není důležitá vizuální podoba dané komponenty, ale popisovaná množina vstupů. Z tohoto hlediska je možné veškeré vstupní komponenty GUI rozdělit do následujících kategorií: 1. Vstup libovolného textu - např. textové pole, vstup hesla, atd. Tato kategorie bude realizována dotazem na příslušnou hodnotu vstupního pole s tím, že vstupní hodnota nebude gramatikou omezena (viz kapitola 5.3.1). Proto bude v současnosti vstup těchto hodnot realizován pomocí klávesnice (resp. DTMF). 2. Vstup jediné hodnoty z dané množiny - např. radiobutton, menu, atd. Oproti předcházející kategorii zde bude gramatikou omezena množina vstupních hodnot (viz kapitola 5.3.2). 3. Vstup více hodnot z dané množiny - např. checkbox, vícepoložkové menu, atd., které je možno realizovat buď pomocí subdialogů anebo gramatiky (viz kapitola 5.3.3). 22

26 4. PŘEVOD GRAFICKÝCH ROZHRANÍ NA DIALOGOVÁ I další komponenty GUI lze zařadit do některé z těchto kategorií. Jako příklad je možné uvést potvrzení nebo zrušení zadaných hodnot, které lze realizovat jako vstup jediné hodnoty z dané množiny. Příslušná množina bude obsahovat popisy těchto komponent. Tlačítka mohou být chápána jako vstup jedné z hodnot ano/ne s tím, že dotaz bude např.: Přejete si stisknout tlačítko XI". Teoreticky bylo by možné ponechat buď pouze kategorii vstup libovolného textu nebo kategorie vstup jedné hodnoty z a vstup více hodnot. Pokud by byla ponechána pouze kategorie vstup libovolného textu, výsledkem by byla nižší efektivita vygenerovaného dialogu (nutnost zpracování vstupu na úrovni VoiceXML kódu místo zpracování vstupu rozpoznávačem řeči) a nemožnost hlasové komunikace. Kategorii vstup libovolného textu není vhodné odstranit z následujících důvodů: 1. Extrémní nárůst velikosti gramatik pro vstupy, které původně patřily do této kategorie. Uvedený nárůst by mohl nastat například tehdy, pokud by uživatel zadával atribut, který by mohl nabývat značného množství hodnot (např. název knihy, jméno autora,...). 2. Nemožnost vytvoření gramatiky pro rozpoznávání promluv v případě, že systém neumožňuje získat všechny možné hodnoty některého atributu. 3. Nemusí být zřejmé, zda má být místo vstupu libovolného textu použit vstup jedné hodnoty resp. vstup množiny hodnot. Mohou nastat situace, kdy lze použít obě kategorie komponent. Která kategorie se má použít, vyplyne až v průběhu dialogu. 4.2 Stromová reprezentace grafického rozhraní Při stromové reprezentaci GUI vycházíme z jeho DOM reprezentace, která je modifikována tak, aby bylo dosaženo co nejoptimálnějšího stromu z pohledu dialogové strategie. Již na této úrovni lze definovat kritérium, které odpovídá hodnotící funkci dialogové strategie. Konstrukce hodnotícího kritéria je popsána v kapitole 4.4. Navržené kritérium optimality je použito pro optimalizaci stromu komponent 23

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

1. Průběh funkce. 1. Nejjednodušší řešení

1. Průběh funkce. 1. Nejjednodušší řešení 1. Průběh funkce K zobrazení průběhu analytické funkce jedné proměnné potřebujeme sloupec dat nezávisle proměnné x (argumentu) a sloupec dat s funkcí argumentu y = f(x) vytvořený obvykle pomocí vzorce.

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

46 Objekty a atributy

46 Objekty a atributy 46 Objekty a atributy Modul Objekty a atributy je určen pro pokročilé uživatele zodpovědné za mapování přístupnosti architektonických bariér. Modul umožňuje stanovit jaké objekty budou mapovány, jaké skutečnosti

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9.

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů 9. prosince 2010 Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí stylů Formátování dokumentu pomocí XSL FO Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Teoretická informatika Tomáš Foltýnek foltynek@pef.mendelu.cz. Algebra Struktury s jednou operací

Teoretická informatika Tomáš Foltýnek foltynek@pef.mendelu.cz. Algebra Struktury s jednou operací Teoretická informatika Tomáš Foltýnek foltynek@pef.mendelu.cz Algebra Struktury s jednou operací Teoretická informatika 2 Proč zavádíme algebru hledáme nástroj pro popis objektů reálného světa (zejména

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Dokumentace k programu MMDoc Vypracoval: Petr Dvořák Datum: 15.prosince 2005 1. Úvod 1.1. Účel tohoto dokumentu

Více

Voice portál. Pavel Cenek OptimSys, s.r.o.

Voice portál. Pavel Cenek OptimSys, s.r.o. Voice portál Pavel Cenek OptimSys, s.r.o. Vývoj software pro telekomunikace automatizace telefonní/hlasové komunikace integrace telefonie do firemních procesů (computer telephony integration, CTI) technologie

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo XML terminologie a charakteristiky Roman Malo XML extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) Verze 1.0, 1.1 http://www.w3.org/xml Rozdíly v podpoře různých znakových sad a práci s řídícími

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 23. Otázka : Datový model XML, dotazovací jazyky nad XML daty Obsah : 1 Úvod o XML 2 Vztah XML a databáze 2.1 Databázové systémy s podporou XML 2.2

Více

XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ

XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ Vlastimil Čevela 664 42 Modřice, Benešova 279, tel. 547 216 183, http://www.volweb.cz/cevelavl/, e-mail: cevelavl@vol.cz

Více

Pojem binární relace patří mezi nejzákladnější matematické pojmy. Binární relace

Pojem binární relace patří mezi nejzákladnější matematické pojmy. Binární relace RELACE Pojem binární relace patří mezi nejzákladnější matematické pojmy. Binární relace slouží k vyjádření vztahů mezi prvky nějakých množin. Vztahy mohou být různé povahy. Patří sem vztah býti potomkem,

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Globema CS s.r.o. NetStork. Popis funkcí

Globema CS s.r.o. NetStork. Popis funkcí Globema CS s.r.o. NetStork Popis funkcí Obsah 1 Automatizovaná kontextová nápověda... 3 2 Automaticky generovaná interaktivní schémata... 3 2.1 Schémata průběhů trubek, výkopů... 4 2.2 Schémata šachet...

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML

Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML geocaktualizace:22.11.2004 Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML Pro formát vstupních dat je využit jazyk XML pro popis strukturovaných dat. Formát je definován v souladu s definicí jazyka

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

30 APZ Klienti. Popis modulu

30 APZ Klienti. Popis modulu 30 APZ Klienti Uživatelský modul APZ Klienti náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci klientů agentury

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Hierarchický databázový model

Hierarchický databázový model 12. Základy relačních databází Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace. Z matematického

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Nápověda k části Generování sestav

Nápověda k části Generování sestav Nápověda k části Generování sestav Jedná se o grafické rozhraní, které umožňuje návrh a generování vlastních sestav ze struktury OLAP databáze. ( OLAP - Online Analytical Processing, jedná se technologii

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ RELATIONAL AND OBJECT DATABASES DESIGN DIFFERENCES AND IT S IMPLICATIONS TO MODEL TRANSFORMATION Vít Holub

Více

Vlastnosti regulárních jazyků

Vlastnosti regulárních jazyků Vlastnosti regulárních jazyků Podobně jako u dalších tříd jazyků budeme nyní zkoumat následující vlastnosti regulárních jazyků: vlastnosti strukturální, vlastnosti uzávěrové a rozhodnutelné problémy pro

Více

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam.

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 10.6.7 POSTUP TVORBY KOMBINOVANÉHO SEZNAMU 1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 2. V rozbalovací nabídce se seznamem datových typů vyberte volbu

Více

PRG036 Technologie XML

PRG036 Technologie XML PRG036 Technologie XML Přednáší: Irena Mlýnková (mlynkova@ksi.mff.cuni.cz) Martin Nečaský (necasky@ksi.mff.cuni.cz) LS 2010 Stránka přednášky: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~mlynkova/prg036/ 1 Osnova předmětu

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách (verze dokumentu 1.4) Odpovědná osoba: Ing. Radomír Martinka V Praze dne: 24.4.2014 Klasifikace: CHRÁNĚNÉ OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč General 4 Stars Začínáme Pro programování ovladače je nutné mít připojený IR převodník (programátor) do USB portu počítače a spustit software IR Programmable remote

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření 10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost příkazům balíčkům, grafickému

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle 13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle Studijní cíl Tento blok je věnován práci s XML dokumenty, možnostmi jejich uložení a práce s nimi v databázi Oracle a datovému typu XMLType. Doba nutná

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání

Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání Ing. Ivan Zderadička, spolupracovník společnosti Central European Advisory Group S pokračujícím rozvojem informačních

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

Bridge. Známý jako. Účel. Použitelnost. Handle/Body

Bridge. Známý jako. Účel. Použitelnost. Handle/Body Bridge Bridge Známý jako Handle/Body Účel odděluje abstrakci (rozhraní a jeho sémantiku) od její konkrétní implementace předchází zbytečnému nárůstu počtu tříd při přidávání implementací používá se v době

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

NP-úplnost problému SAT

NP-úplnost problému SAT Problém SAT je definován následovně: SAT(splnitelnost booleovských formulí) Vstup: Booleovská formule ϕ. Otázka: Je ϕ splnitelná? Příklad: Formule ϕ 1 =x 1 ( x 2 x 3 )jesplnitelná: např.přiohodnocení ν,kde[x

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek)

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Otakar Čerba Oddělení geomatiky Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Přednáška z předmětu Počítačová kartografie

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 03.220.01, 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní a cestovní informace (TTI) TTI ČSN P CEN předávané

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE Doc. Václav Votava, CSc. (a), Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. (b), Ing. Milan Edl,

Více

Prezentace XML. XML popisuje strukturu dat, neřeší vzhled definice vzhledu:

Prezentace XML. XML popisuje strukturu dat, neřeší vzhled definice vzhledu: Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Definice vzhledu Prezentace

Více

Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché. ZENové Reporty

Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché. ZENové Reporty Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché ZENové Reporty Úvodem Jednoduché sestavy Pokročilé sestavy Ladění Historie ZEN reporty sdílejí podobný princip definování obsahu jako ZENové stránky Byly uvedeny

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Jazyky pro popis dat

Jazyky pro popis dat Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Jazyky pro popis dat Pavel

Více

Aplikace vytěžování dat

Aplikace vytěžování dat Aplikace vytěžování dat Funkcionalita aplikace Tato sekce popisuje stavájící funkcionalitu aplikace. Stav projektu Aplikace je v současnosti ve fázi prototypu, který lze v relativně krátkém čase 2 měsíců

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí

Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí Obsahová dimenze versus technické moduly Jindřich Marek Zdeněk Uhlíř Národní knihovna ČR Definice pojmů virtuální badatelské prostředí množina

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

X L M L v v Of O f f i f ce 2 0 2 0 0 7 XML OBECNĚ VBA pro Excel Petr Blaha XML v MS Office Michal Theodor

X L M L v v Of O f f i f ce 2 0 2 0 0 7 XML OBECNĚ VBA pro Excel Petr Blaha XML v MS Office Michal Theodor Osnova XML v Office 2007 Michal Theodor XML obecně Co to je XML Příklad XML dokumentu Využití Office Open XML Struktura dokumentu MS Office 2007 Úprava dokumentu MS Office 2007 pomocí XML Přizpůsobení

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více