ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK"

Transkript

1 ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké mluvené projevy Mezipředmětové vazby Čtení Psaní Orientuje se v textu na základě pojmů: nahoře, Článek, nadpis, řádek Řešení problémů ČS, M dole, vpravo, vlevo, před, za,rozlišuje odstavce Foneticky i graficky rozliší délku samohlásek. Kr. a dl. samohlásky, Řešení problémů HV interpunkce Rozliší hranice vět. Věta, slovo, slabika, HV hláska Foneticky dělí slova na slabiky. Věta, slovo, slabika, hláska Na základě otázek interpretuje obsah čteného Uvědomělé čtení Komunikativní textu. Zvládá správně dýchat, intonovat a vyslovovat Hlasité a tiché čtení Řešení problémů HV Čte hlasitě a srozumitelně. Hlasité a tiché čtení MK - princip sociálního HV smíru a solidarity Graficky zaznamenává psací tvary písma mimo Psací tvary písma VV W,Q, X, píše krátké věty. Písmo má čitelné, dodržuje hyg. návyky při psaní Psací tvary písma M, IKT Komunikační a slohová výchova Orientuje se a ovládá základní funkce klávesnice, ovládá myš Používá alespoň jednu techniku neverbálního vyjadřování. Respektuje základní pravidla komunikace. Základy práce s počítačem Sdělování krátkých zpráv Prosba, poděkování, blahopřání, pracovní Sociální a personální Komunikativní OS - sociální rozvoj - komunikace ČS ČS

2 Vyjadřuje svá přání, omluvu, prosbu. Poděkuje, vyřídí vzkaz. Prosba, poděkování, blahopřání Komunikativní Sociální a personální OS - sociální rozvoj - komunikace, mezilidské vztahy, morální rozvoj - praktická etika ČS Literární výchova Sestaví obrázkovou osnovu děje a vypráví jej. Sdělování krátkých zpráv Recituje zpaměti báseň o alespoň 4 verších. Krátké mluvené projevy Veřejně vystoupí před obecenstvem s ústním jazykovým projevem. Krátké mluvené projevy Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - seberegulace Naslouchá čtenému textu, sleduje AV, divadelní či OS - osobnostní rozvoj - filmové představení. seberegulace a sebeorganizace, morální rozvoj - hodnoty, postoje Hovoří o svých zážitcích. Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - sebepoznání, sebepojetí, kreativita; sociální rozvoj - komunikace Rozlišuje dobro a zlo. Sdělování krátkých OS - morální rozvoj - zpráv hodnoty, postoje, Vysvětlí ponaučení z příběhu. Sdělování krátkých zpráv OS - morální rozvoj - hodnoty, postoje, řešení problémů a rozhodovací dovednosti VV VV, HV ČS ČS

3 Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Žák rozlišuje krátké a dlouhé samohlásky. Rozdělení hlásek Řešení problémů Porovnává slova podle různých hledisek.(gramatické, cit. zabarvená, spisovná, význam slova) Správně doplňuje i - y po tvrdých a měkkých souhláskách. Rozděluje slovo na konci řádku podle slabik. Slovní význam Řešení problémů VV, M Rozdělení hlásek Význam slabiky pro dělení slov Písmeno ě Řešení problémů Řešení problémů Rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Užívá velká písmena ve vlastních jménech (přiměřeně jeho poznání). Rozlišuje druhy vět, tvoří je a zapisuje. Věta, souvětí Řešení problémů Seřazuje věty v textu. Pořádek slov ve větě Řešení problémů Vlastní jména Řešení problémů ČS Řadí slova souřadná, podřadná a nadřazená. Slovní význam Řešení problémů ČS Rozliší podstatná jména, slovesa a předložky. Druhy slov Užívá správné tvary ohebných slov. Tvarosloví Řadí slova podle abecedy-podle prvních písmen Abeceda Řešení problémů ČS Čtení Žák interpretuje čtený text. Čtení s porozuměním Psaní ČESKÝ JAZYK 2. ROČNÍK Zvládá melodii hlasu při čtení. Hlasité a tiché čtení Komunikativní HV Čte zřetelně. Hlasité a tiché čtení Ovládá techniku hlasitého a tichého čtení. Hlasité a tiché čtení Komunikativní Čte v rolích, rozlišuje přímou řeč. Hlasité a tiché čtení Správně dýchá, zná správné držení těla při čtení a aplikuje jej. Hlasité a tiché čtení Žák psacím písmem ovládá opis, přepis a diktát Tvary psacího písma přiměřeně obtížného textu. Napíše přiměřený text v textovém editoru bez Základní funkce úprav. textového editoru Ovládá všechny psací tvary písma. Tvary psacího písma Os - osobnostní rozvoj - kreativita Mezipředmětové vazby

4 Komunikační a slohová výchova Literární výchova Žák reprodukuje, rozvíjí děj příběhu. Posloupnost děje Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - kreativita Orientuje se v krátkém textu a vyhledávat odpovědi Práce s textem MK - kulturní diference ČS, M na otázky. Vyjádřuje dojmy z četby, poslechu, pozorování. Sdělování krátkých Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - VV zpráv kreativita, rozvoj schopností poznávání Damatizuje děj ve spolupráci s dalšími spolužáky. Krátké mluvené projevy Komunikativní MK - multikulturality, OS - osobnostní rozvoj - kreativita, sociální rozvoj - kooperace Představí spolužákům vlastní tvorbu. Krátké mluvené projevy Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - VV, HV kreativita, sebepojetí, sociální rozvoj - komunikace Popisuje předmět, obrázek, osobu, pracovní Jednoduchý popis Komunikativní ČS postup. Napíše formálně správně adresu, text pozdravu, Základní formy VV, ČS blahopřání. společenského styku Vyjadřuje pocity ze slyšeného textu. Krátké mluvené projevy Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání Tvoří slova, která se rýmují. Žák samostatně čte knihy, představuje je spolužákům. Pracuje a orientuje se v dětské knize, zná pojmy: autor, ilustrátor,obsah, kapitola. Recituje zpaměti přiměřený text (alespoň 6 veršů). Krátké mluvené projevy Krátké mluvené projevy Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - kreativita, rozvoj schopností poznávání Práce s textem EG - Evropa a svět nás zajímá VV

5 Rozlišuje pojmy pohádka, hádanka, báseň, sloka, verš, kniha, obsah, kapitola,herec, jeviště, hlediště, čtenář, básník, spisovatel. Absolvuje se třídou kulturní představení a diskutuje o jeho vnímání. Práce s textem Krátké mluvené projevy Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, sociální rozvoj - komunikace ČS ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Žák vyjmenuje a aplikuje vyjmenovaná slova. Vyjmenovaná slova Správně užívá pravopis znělých a neznělých Znělé a neznělé Řešení problémů HV souhlásek, rozpozná je. souhlásky Vyjmenuje druhy slov, rozliší podst. jména, slovesa Druhy slov předložky, spojky,číslovky. Určuje rod a číslo podstatných jmen. Podstatná jména M Určuje osobu, číslo a čas sloves. Slovesa Na příkladech určuje slova souznačná a Slova souznačná a Řešení problémů protikladná, používá je. protikladná Řadí slova podle abecedy (podle druhého a dalšího Abeceda Řešení problémů písmene). Orientuje se v textu slyšeném i psaném. Práce s textem Řešení problémů Vyhledává slova příbuzná. Stavba slova Řešení problémů Mezipředmětové vazby

6 Tvoří z holé věty větu rozvitou. Věta jednoduchá a Řešení problémů souvětí Čtení Žák čte plynule individuálním tempem. Hlasité a tiché čtení Interpretuje obsah čteného textu ve větách. Krátké mluvené projevy Komunikativní Čte v rolích se správnou melodií i sílou hlasu. Hlasité a tiché čtení Komunikativní Vyslovuje zřetelně. Hlasité a tiché čtení Komunikativní Psaní Písemný projev má dobře čitelný, kontroluje si jej. Psaní Komunikativní Komunikační a slohová výchova Graficky správně píše interpunkční znaménka. Psaní Píše vzkaz, přání, dopis. Zná rozvržení a používání základních funkcí pc klávesnice, ovládá základní funkce textového editoru. Žák vystupuje před posluchači se svou prezentací.(scénka, projekt, hodnocení kult. zážitku) Základní formy Komunikativní společenského styku Struktura, funkce počítače a přídavných zařízení Krátké mluvené projevy Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, sociální rozvoj - komunikace, M - tvorba mediálního sdělení ČS, M, ČS Dodržuje základní pravidla společenského chování ve škole, respektuje základní komunikační pravidla. Napíše správně adresu. Základní formy společenského styku Sociální a personální OS - osobnostní rozvoj - seberegulace, sebeorganizace, morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti ČS

7 Komunikuje se spolužáky a učitelem prostřednictvím PC, internetu, telefonu apod.,zanechá vzkaz na záznamníku, vede dialog Způsoby komunikace Komunikativní OS - sociální rozvoj, M, ČS Literární výchova Žák vyluští křížovku, kvíz, doplňovačku - obohacuje Práce s textem Komunikativní slovní zásobu. Nahrazuje opakující se slova a odstraňuje slova Práce s textem Komunikativní přebytečná. Tvoří jednoduchou osnovu děje, vypravuje děj Práce s textem - podle osnovy. osnova Žák rozdělí příběh na části děje. Práce s textem - osnova Komunikativní Čte knihy různých žánrů, zaznamenává si Samostatná četba Sociální a personální EG - Evropa a svět nás poznámky a postřehy a prezentuje je. Vede si zajímá, OS - osobnostní Čtenářský deník. rozvoj - rozvoj schopností poznávání, kreativita Zařazuje lit.formy: próza, poezie, pověst, povídka, Čtení a poslech Řešení problémů pohádka, bajka. VV

8 Rozlišuje hlavní a vedlejší postavy. Čtení a poslech Řešení problémů Přednáší zpaměti poezii přiměřenou obsahem a Krátké mluvené projevy rozsahem, vhodně frázuje. Shrne obsah navštíveného kulturního představení. Krátké mluvené projevy Sociální a personální OS - osobnostní rozvoj - kreativita, sociální rozvoj - komunikace Vyhledává informace Vysvětlí ponaučení z příběhu. Metody vyhledávání informací Sdělování krátkých zpráv Řešení problémů OS - morální rozvoj - hodnoty, postoje, řešení problémů a rozhodovací dovednosti Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova ČESKÝ JAZYK 4. ROČNÍK Bezpečně aplikuje psaní vyjmenovaných slov a Vyjmenovaná slova slov s nimi příbuzných. Na příkladu objasní příbuznost slov a jiný tvar Stavba slova Řešení problémů slova. Obměňuje slova slovotvorně a tvaroslovně. Stavba slova Řešení problémů Rozliší životnost podstatných jmen, vysvětlí na příkladu rozdíl mezi mluvnickou a faktickou skutečností.porovnává významy slov Tvarosloví synonyma. homonyma, antonyma Řešení problémů Mezipředmětové vazby Př, Vl Spojí jednoduché věty do souvětí. Určí a vyznačí Skladba základní skladební dvojici. Objasní příbuznost slov, určí kořen slova. Stavba slova Přiřazuje podstatná jména ke vzorům. Tvarosloví Řešení problémů

9 Čtení Napíše různé typy přímé řeči. Přímá a nepřímá řeč Vyjmenuje a určuje pádové otázky, skloňuje Tvarosloví podstatná jména. Časuje slovesa, určuje slov. způsob oznamovací a Tvarosloví - spojky, rozkazovací. Užívá vhodných spojovacích výrazů, dle potřeby obměňuje stavba souvětí Zapíše hláskovou stavbu slova, určí slabikotvorné hlásky. Tvarosloví Řešení problémů Čte s porozuměním přiměřeně náročný neznámý text potichu i nahlas, plní úkoly podle přečteného návodu. Čtení s porozuměním Komunikativní,řešení problému Při hlasitém čtení výrazně člení věty, frázuje. Hlasité čtení Komunikativní Psaní Dodržuje při psaní odstavce a přehledně člení text. Psaní Řešení problémů VV, M informace Komunikační a slohová výchova Hledá informace v telefonním seznamu a ve slovníku, aplikuje je do modelových situací. Práce s textem Vhodně formuluje požadavky pro vyhledávání Vyhledávací atributy informací Žák rozdělí příběh na části děje. Práce s textem Používá zásady slušného chování. Reprodukuje přiměřeně složité sdělení, zapamatuje si podstatná fakta. Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost, vhodně užívá podle komunikační situace. Mluvené a psané projevy - reprodukce přečteného či vyslechnutého textu Řešení problémů Komunikativní Sociální a personální Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání OS - sociální rozvoj - mezilidské vztahy, morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti, praktická etika ČS, VL

10 Literární výchova Dramatizuje daný text, volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzu a tempo podle komunikačního záměru. Napíše dopis. Mluvené projevy Dramatizace Práce s textovým editorem Komunikativní OS - osobnostní - kreativita Sociální a personální Objasní rozdíl mezi lidovou tvořivostí a autorským Práce s textem Řešení problémů VL dílem. Navštíví místní knihovnu, umí si vypůjčit knihu. Samostatná četba Komunikativní EG - Evropa a svět nás EV VL zajímá, OS - osobnostní - rozvoj schopností poznávání Doporučuje přečtené knihy spolužákům, charakterizuje je. Samostatná četba Komunikativní Sociální a personální OS - sociální rozvoj - komunikace Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Žák aplikuje vzory podstatných jmen na koncovky, aplikuje tvarosloví u ohebných slovních druhů. ČESKÝ JAZYK 5. ROČNÍK Podstatná jména Řešení problémů Mezipředmětové vazby VL Určuje a pojmenovává všechny slovní druhy, používá správné tvary. U nesporných případů píše správné koncovky v příčestí minulém. Rozliší kořen, přípon.a předponovou část slova Tvarosloví skloňování a časování Slovesa - shoda přísudku s podmětem stavba slova

11 Vyjmenuje a aplikuje vzory přídavných jmen Přídavná jména - vzoy, tvrdých a měkkých. skloňování Píše správně tvary zájmena "já". Zájmena Vyznačí stavbu slova včetně koncovek. Tvarosloví Rozdliší větu jednoduchou a souvětí. Napíše Souvětí - základní problému vzorec souvětí, oddělí čárkami,vyznačí zákl. sklad. dvojice včetně nevyjádřeného podmětu. Tvoří skladebné dvojice, stavba věty a souvětí vlastní souvětí dle zadaného vzorce. Napíše text v přímé řeči, použije uvozovky a Přímá řeč správné členění. Vyjmenuje alespoň 3 příbuzné slovanské jazyky, Příbuzné jazyky, rodná Sociální a personální MK - etnický původ VL přiřadí k národnostem. řeč Na příkladu demonstruje nářečí, nespisovnou Práce s texrem Komunikativní MK VL češtinu. Osobnostní a sociální výchova Hledá a ověřuje správnost gramatických jevů ve Práce se slovníkem Řešení problémů slovníku Pravidel českého pravopisu. Čtení Čte plynule a s přednesem neznámý text. Hlasité čtení Komunikativní MK, EV Vysvětlí obsah přečteného včetně podrobností, Čtený a mluvený projev Řešení problémů volně reprodukuje text Pravidelně zapisuje přečtené knihy nebo kulturní Práce s textem, čtení Řešení problémů OS - osobnostní rozvoj - zážitek do čtenářského deníku (8 zápisů/ šk.rok), rozvoj schopností sociální hodnotí, vyjádří své dojmy. poznávání, kreativita, seberegulace, sebeorganizace Psaní Napíše a jednoduše zformátuje vlastní text na PC, vložíobrázek, vytiskne. Základní funkce textového a grafického editoru, pracovní OS - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, kreativita VL

12 Informace Ttvoří poznámky a výpisy z odborného textu a z encyklopedií, vyhledává informace a fakta z internetu, porovnává je. Metody a nástroje vyhledávání informací. Tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování, distribuce) Řešení problémů OS - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, M - kritické čtení mediálních sdělení, EV VL,, PŘ Komunikační a slohová výchova Rozpozná a popíše rozdíly v pojetí a zpracování textu (reklama - manipulace x umělecký text). Rozlišuje pozitivní a negativní působení médií. Práce s textem, čtení Řešení problémů Sociální mediální vých. - kritické čtení a vnímání med. sdělení VV V modelových situacích zařizuje a vyjednává své záležitosti, obhajuje svůj názor. Posuzuje úplnost,či neúplnost jednoduchého sdělení Formy spol. styku Slohové útvary - zpráva, pozvánka, oznámení, vzkaz, vyprávění Interpersonální Sociální OS - sociální rozvoj - komunikace, kooperace a kompetice, mezilidské vztahy, M - vnímání autora mediálních sdělení VL EV Formuluje hlavní linii příběhu z čítanky a jednoduše objasní psychologii postav. Píše správně obsahově i formálně jednoduché komunikační žánry. V místní knihovně vyhledá libovolnou knihu od daného autora, prezentuje ji ve vyučování. Zpracuje vlastní pověst z místa svého bydliště na PC,sváže do "knihy" povětí 5.třidy Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu přiměřeném věku, podstatné zaznamená. Vyprávění, popis, dopis, pozvánka, inzerát Práce s informacemi, formy spol. styku Práce s informacemi Popíše živičicha a jeho ŽP na základě informací z encyklopedie a internetu, Komunikativní OS - morální rozvoj - hodnoty, postoje Řešení problémů Komunikativní Interpersonální pracovní OS - osobnostní rozvoj - kreativita, sociální rozvoj - komunikace VL VL, EV

13 Literární výchova Na příkladu rozponá další literární žánry - báseň epická (balada) x lyrická, próza - román, pověst, drama, rozliší umělecký a neum. text. poezie, próza EG - Evropa a svět nás zajímá EV Vv Hv Na příkladu rozdělí báseň na verše, rýmy a sloky. Kultura Vybere a navštíví divadelní představení, shlédne filmové zpracování uměleckého díla. Forma společ. styku Interpersonální EG - Evropa a svět nás zajímá, OS - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání VL Vv HV EV

14 Poslech Čtení Komunikace Spirála Výstupy Učivo Kompetence Průřezová témata Rozumí základním, nejjednodušším pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje. Žák prvního ročníku v anglickém jazyce nečte. Vnímá pouze grafickou podobu slova. Žák se aktivně zapojí do jednoduchého dialogu týkajícího se vlastní osoby. Rozumí otázce: What's this? Dokáže na ni odpovědět: This is...umí vyjádřit co má rád (I like...). Rozumí otázce: Where is...? (my jumper). ANGLICKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Pozdrav, rozloučení, představování se. Komunikace v běžných situacích doma i ve škole. Komunikativní, Sociální a interpersonální. OS - sociální rozvoj - mezilidské vztahy Mezipředmětové vazby TV, VV, HV, Slovní zásoba Zvládá, opakuje a používá slovní zásobu dle tématických okruhů, především podle obrazové předlohy. Tématické celky: Hello, Classroom (Pens and pencils), Toys, Family, Numbers, Colours, Christmas, Clothes., Sociální a interpersonální EG - Objevujeme Evropu a svět VV, M, ČS, Gramatika Vnímá grafickou a mluvenou podobu slova. Rozumí slovesu to be v 1. os. j. č. Užívá sloveso I like. Rozumí krátké tázací větě a odpoví na ni. Prezentuje jednoduché písně a říkadla. Základy slovesa to be. Tázací zájmeno: What? Where? Osobní zájmeno I a slovní spojení I like. Komunikativní, Sociaální a interpersonální VV, HV, Informace Žák 1. ročníku pracuje s učitelem na interaktivní tabuli. Samostatně ji nepoužívá. IKT

15 Poslech Spirála Výstupy Učivo Kompetence Průřezová témata Rozumí pokynům a větám v příslušných lekcích a reaguje na ně. ANGLICKÝ JAZYK 2. ROČNÍK Poslech k výukovým tématům: Birthday, Party time, Bathtime, Animals, Family, My hobby, School, Christmas. Mezipředmětové vazby TV, VV, HV, Čtení Komunikace Umí přečíst základní slova daných výukových celků. Komunikuje v běžných situacích příslušících k daným výukovým okruhům. Aktivně se zapojí do jednoduchého dialogu. Základní slovní zásoba daných tématických celků. Komunikace v běžných každodenních situacích. Komunikativní, Sociální a interpersonální. OS - sociální rozvoj mezilidské vztahy Slovní zásoba Gramatika Zvládá a používá slovní zásobu dle tematických celků. Vnímá grafickou a mluvenou podobu slova. Užívá sloveso to be v 1. os. j.č. i v záporu. Rozumí a užívá rozkazy a pokyny. Používá přídavná jména a slovesa příslušná k daným tématickým celkům. Umí užívat sloveso to have v 1. os. j. č. Prezentuje písně a říkadla. Slovní zásoba vyučovaných tématických celků. Slovesa to be a to have v 1. os. j. č. Zápor slovesa I am (I am not). Přídavná jména a slovesa příslušící k daným tématickým celkům. Písně a říkadla., Sociální a interpersonální. Komunikativní,, Sociální a interpersonální. EG objevujeme Evropu a svět. TV, HV, ČS, VV VV, HV,

16 Informace Umí samostatně pracovat s předváděcími sešity interaktivní tabule. Používá výukové programy anglického jazyka na PC. Práce s počítačem, klávesnicí a myší., Řešení problémů IKT

17 Poslech Spirála Výstupy Učivo Kompetence Průřezová témata Rozumí základním jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje. ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Pozdrav a rozloučení, představování se, vyjádření souhlasu či nesouhlasu, reakce na pokyny., Komunikativní Mezipředmětové vazby Čtení Čte a vyslovuje slova popř. jednoduché krátké věty i texty foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. Slov. zásoba z temat. celků: Colours, Numbers (0-11, 10-20), In the classroom, Toys, Flat (rooms and furniture), Food, Body, Family, Clothes, Countries Komunikace Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a klade jednoduché otázky týkající se osoby (jméno, věk, tel. č., oblíbená barva, zvířátko). Komunikace v běžných každodenních situacích. Komunikativní, Sociální a interpersonální OS - sociální rozvoj - mezilidské vztahy

18 Slovní zásoba Zvládá a používá slovní zásobu dle tematických okruhů především podle obrazové předlohy. Tematické celky: Colours, Numbers (0-11, 10-20), In the classroom, Toys, Flat (rooms and furniture), Food, Body, Family, Clothes, Countries, Sociální a interpersonální EG - Objevujeme Evropu a svět TV, VV, M,, PRV, HV Gramatika Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Ovládá abecedu a hláskování s oporou. V jednoduchém textu rozezná tvary slovesa "to be" a "to have got". Zeptá se a krátce odpovídá. Najde ve větě a porozumí smyslu předložek "in, on, under". Slovesa "to be" a "to have" Předložky in, on, under Zápor ve větě a odpovědi Tázací zájmena "What, Where" Osobní zájmena Abeceda + spelling Komunikativní,, Sociální a interpersonální Prezentuje jednoduché říkanky a písničky. Písně a říkanky Komunikativní VV, HV, Zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovené Jednotlivé tem. okruhy konverzace dvou osob. Prostřednictvím běžných výrazů poskytne základní informace, jednoduše pojmenuje a popíše členy své rodiny. Písemný projev Ovládá psaní všech písmen anglické abecedy. Tematická slovní VV, M, zásoba Doplňuje písmena do jednotlivých angl. výrazů. S pochopením přepíše vybrané anglické výrazy. Nejběžnější probraná anglická slova napíše samostatně bez opory. Vypracuje projekt na téma: "My family." Family OS -osobnostní rozvojkreativita VV, IKT

19 Informace Seznamuje se s principem používání dvojjazyčného slovníku. Ve vlastním tempu popř. s pomocí umí vyhledat a přeložit vybrané výrazy. Seznamuje se s elektronickým dvojjazyčným slovníkem na počítači, zkouší vyhledávát výrazy v překladačích na internetu Seznamování a práce se slovníkem Práce s počítačem, klávesnicí a myší., Řešení problémů MV

20 Poslech Spirála Výstupy Učivo Kompetence Průřezová témata Rozumí známým slovům a větám ve vztahu k osvojovaným tématům. ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK Tematické okruhy: Where are you from? EG - Objevujeme Evropu a svět Mezipředmětové vazby VL V jednoduchém rozhovoru či monologu zaregistruje a poznamená si hledanou informaci. Numbers 0-100, Classroom instructions, Personal information, My school Čtení Komunikace Reaguje na anglické pokyny a instrukce běžně používané ve vyučovací hodině. Čte nahlas a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu. Umí navázat kontakt s konkrétní osobou a pomocí jednoduchých otázek a odpovědí od ní získat základní informace na dané téma. Slovní zásoba jednotlivých tematických celků. Greetings, Countries and flags, My Family, Days, Pets, My School Komunikativní Slovní zásoba Zvládá a používá slovní zásobu dle tematických celků. Rozšiřuje si slovní zásobu díky časopisu Ufin, který odebírá. Řeší nejrůznější křížovky a rébusy. Zakládá a vede si svůj vlastní slovníček. Slovní zásoba jednotlivých tematických celků. Slovní zásoba anglického časopisu pro děti Ufin, Sociální a interpersonální, Řešení problémů

21 Gramatika Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. Komunikativní, Ovládá hláskování. The alphabet Sociální a interpersonální Tvoří množná čísla u podst. jmen včetně Plural nouns. nejužívanějších nepravidelných výrazů. Správně aplikuje členy u vybraných podstatných Articles a/an, the jmen. Ve větě rozliší a správně používá osobní a přivlastňovací zájmena. Pronouns and possessive adjectives. Používá správně kladné i záporné tvary slovesa "to be" a "to have got"ve větách oznamovacích, otázkách i krátkých odpovědích. Verbs "to be", "to have got". Mluvený projev Zpaměti umí jednoduché básně, písně. Komunikativní HV, Podá základní informace o své osobě. Personal details. Jednoduše popíše zadanou věc + její polohu. Describing the objects and position. Podá základní informace o svém školním rozvrhu School + timetable. hodin. Písemný projev S pochopením přepíše přiměřeně obtížný text. Informace Převede do písemné podoby jednoduchý mluvený Dictation text. Vypracuje projekt na téma : "About me." My project OS - osobnostní rozvoj, kreativita Vypracuje anglický rozvrh hodin. School + timetable. Tabulka v textovém editoru. Samostatně používá dvojjazyčný slovník k Práce se slovníkem., Řešení vyhledávání a překladu zadaných výrazů. problémů IKT

22 Pracuje se školním elektronickým slovníkem. Průběžně pracuje se školními výukovými programy zaměřenými na anglický jazyk. Překládá výrazy za využití překladačů na internetu. Metody a nástroje vyhledávání informací. Slovní zásoba jednotlivých tematických celků. Metody a nástroje vyhledávání informací.

23 Poslech Čtení Spirála Výstupy Učivo Kompetence Průřezová témata Rozumí známým slovům a větám se vztahem k osvojovaným tématům. V rozhovoru na dané téma zaregistruje a zaznamená si požadovanou informaci, kterou je schopen reprodukovat. Při poslechu písní je schopen doplnit známá slova vynechaná v textu. Čte nahlas plynule a foneticky správně adekvátní texty vzhledem k probrané slovní zásobě. Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály), využívá je při své práci. ANGLICKÝ JAZYK 5. ROČNÍK Tematické okruhy: What s the time, please? Activities and days. Free time. Our house. Our town. People. Clothes. Slovní zásoba jednotlivých tematických okruhů. Tematické okruhy časopisu Ufin. Vybrané články z anglického časopisu Click zaměřující se na rozšíření slovní zásoby. EG - Evropa a svět nás zajímá MK - Etnický původ, M - Kritické čtení a mediální sdělení Mezipředmětové vazby VL Komunikace Snaží se orientovat v přiměřeně obtížném textu obsahujícího některé neznámé výrazy, jejichž smysl si domyslí nebo vyhledá v dostupných materiálech. Pomocí otázek a odpovědí zjistí u konkrétní osoby její režim dne + denní aktivity. V rámci třídního kolektivu udělá průzkum na téma:"free time and hobbies." Řešení problémů Daily routine. Komunikativní OS - morální rozvoj - praktická etika Free time. VL

24 Slovní zásoba Gramatika Zeptá se a popíše věci v místnosti, pokoje, v domě, My house, my town. budovy ve městě. Pomocí otázek o odpovědí zjistí popis osoby. Describing people. Zjistí cenu zboží při nakupování. Shopping Komunikativní Zvládá a používá slovní zásobu dle tematických okruhů. Rozšiřuje si slovní zásobu díky časopisu Ufin, který Slovní zásoba, Řešení odebírá. Řeší nejrůznější křížovky a rébusy. anglického časopisu problémů pro děti Ufin Vede si dále svůj slovníček a dle individuálních schopností a možností si jej snaží z nejrůznějších materiálů rozšířit. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. Sociální a interpersonální Komunikativní, Ovládá časové údaje (dny, hodiny, minuty). What s the time? Sociální a interpersonální Správně používá předložky popisující umístění. Prepositions of place. Tvoří věty v přítomném čase prostém. Tvoří věty v přítomném čase průběhovém. Používá sloveso "can" a "can t" v jednoduchých větách. Pracuje a využívá školních výukových programů k rozšíření svých jazykových znalostí. Present simple. Present continuous. Can Slovní zásoba jednotlivých tematických okruhů. Řešení učení Mluvený projev Popíše svůj rozvrh hodin. My timetable. Komunikativní HV, Dokáže pohovořit o svém denním programu a My daily routine. činnostech, o svých koníčcích. Popíše svůj dům či byt, svůj pokoj. My house, my room. Podle plánku popíše město/vesnici, kde žije. My village/town.

25 Podle obrázku popíše vzhled a aktivitu osoby. Describing people. Písemný projev S pochopením přepíše přiměřeně obtížný text. Převede do písemné podoby jednoduchý text na právě probírané téma. Umí vyplnit dotazník/formulář týkající se základních osobních údajů. Přepíše svůj rozvrh hodin do anglického jazyka. Dictation. Questionair My timetable. V rámci třídního kolektivu vypracuje graf na téma:"free time and hobbies" Free time. OS - osobnostní rozvoj - kreativita, seberegulace VV Informace Vypracuje projekt na téma: The house /room of my dreams. Vypracuje zjednodušený plánek města/vesnice s popisem nejdůležitějších budov a veřejných prostor. Dle vlastní fantazie si vymyslí a popíše "Horror family". Používá dvojjazyčný slovník (i elektronický) rychle a s jistotou. My house, my room. My town/village. OS - osobnostní rozvoj - kreativita Describing a horror family. Práce se slovníkem. Metody a nástroje vyhledávání informací. OS - osobnostní rozvoj - kreativita VV VV, VL

26 Využívá překladových slovníků na internetu. Metody a nástroje vyhledávání informací. Řešení problémů Seznamuje se novými web.stránkami zaměřenými na anglický jazyk. Metody a nástroje vyhledávání informací. Tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování, distribuce) Řešení problémů MV

27 Spirála Výstupy Učivo Kompetence Průřezová témata MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v prostředí školy, zná účel a funkce vybavení tříd a ostatních místností i školních pomůcek. Orientuje se v prostoru pomocí základních orientačních směrů ( vpravo, vlevo...). ČLOVĚK A JEHO SVĚT - 1. ROČNÍK Škola, vybavení školy Orientace, OS - osobnostní rozvoj Mezipředmětové vztahy M, TV Vyjmenuje běžné dopravní prostředky, rozdělí do skupin podle způsobu jejich pohybu. Chápe obecný význam dopravních značek, některé významné pro chodce poznává. Bezpečně a správně přejde vozovku po přechodu se světelnou signalizací i bez ní. Dopravní prostředky Cesta do školy, dopravní výchova, bezpečnost Cesta do školy, dopravní výchova, bezpečnost problémů občanské problémů OS - osobnostní rozvoj OS - osobnostní rozvoj, AJ, VV Zná zpaměti adresu svého bydliště. Domov Slovně popíše svůj dům nebo byt a nejbližší okolí. Pojmenuje místnosti a jejich funkce, přiřadí patřičné vybavení. Náš dům, byt občanské OS - osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, AJ, VV Charakterizuje venkovké a městské prostředí, přiřadí k němu specificka a objekty. Zná název hlavního města ČR a krajské město svého bydliště. Vybarví čekou státní vlajku ve vodorovné poloze. Pozná českou státní hymnu. Zná jméno současného prezidenta. Město a vesnice Město a vesnice, ČR Česká republika, státní symboly občanské, občanské EV - vztah člověka k prostředí DO - občan, občanská společnost, stát VV TV,VV, VV, HV

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 94 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více