ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK"

Transkript

1 ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké mluvené projevy Mezipředmětové vazby Čtení Psaní Orientuje se v textu na základě pojmů: nahoře, Článek, nadpis, řádek Řešení problémů ČS, M dole, vpravo, vlevo, před, za,rozlišuje odstavce Foneticky i graficky rozliší délku samohlásek. Kr. a dl. samohlásky, Řešení problémů HV interpunkce Rozliší hranice vět. Věta, slovo, slabika, HV hláska Foneticky dělí slova na slabiky. Věta, slovo, slabika, hláska Na základě otázek interpretuje obsah čteného Uvědomělé čtení Komunikativní textu. Zvládá správně dýchat, intonovat a vyslovovat Hlasité a tiché čtení Řešení problémů HV Čte hlasitě a srozumitelně. Hlasité a tiché čtení MK - princip sociálního HV smíru a solidarity Graficky zaznamenává psací tvary písma mimo Psací tvary písma VV W,Q, X, píše krátké věty. Písmo má čitelné, dodržuje hyg. návyky při psaní Psací tvary písma M, IKT Komunikační a slohová výchova Orientuje se a ovládá základní funkce klávesnice, ovládá myš Používá alespoň jednu techniku neverbálního vyjadřování. Respektuje základní pravidla komunikace. Základy práce s počítačem Sdělování krátkých zpráv Prosba, poděkování, blahopřání, pracovní Sociální a personální Komunikativní OS - sociální rozvoj - komunikace ČS ČS

2 Vyjadřuje svá přání, omluvu, prosbu. Poděkuje, vyřídí vzkaz. Prosba, poděkování, blahopřání Komunikativní Sociální a personální OS - sociální rozvoj - komunikace, mezilidské vztahy, morální rozvoj - praktická etika ČS Literární výchova Sestaví obrázkovou osnovu děje a vypráví jej. Sdělování krátkých zpráv Recituje zpaměti báseň o alespoň 4 verších. Krátké mluvené projevy Veřejně vystoupí před obecenstvem s ústním jazykovým projevem. Krátké mluvené projevy Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - seberegulace Naslouchá čtenému textu, sleduje AV, divadelní či OS - osobnostní rozvoj - filmové představení. seberegulace a sebeorganizace, morální rozvoj - hodnoty, postoje Hovoří o svých zážitcích. Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - sebepoznání, sebepojetí, kreativita; sociální rozvoj - komunikace Rozlišuje dobro a zlo. Sdělování krátkých OS - morální rozvoj - zpráv hodnoty, postoje, Vysvětlí ponaučení z příběhu. Sdělování krátkých zpráv OS - morální rozvoj - hodnoty, postoje, řešení problémů a rozhodovací dovednosti VV VV, HV ČS ČS

3 Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Žák rozlišuje krátké a dlouhé samohlásky. Rozdělení hlásek Řešení problémů Porovnává slova podle různých hledisek.(gramatické, cit. zabarvená, spisovná, význam slova) Správně doplňuje i - y po tvrdých a měkkých souhláskách. Rozděluje slovo na konci řádku podle slabik. Slovní význam Řešení problémů VV, M Rozdělení hlásek Význam slabiky pro dělení slov Písmeno ě Řešení problémů Řešení problémů Rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Užívá velká písmena ve vlastních jménech (přiměřeně jeho poznání). Rozlišuje druhy vět, tvoří je a zapisuje. Věta, souvětí Řešení problémů Seřazuje věty v textu. Pořádek slov ve větě Řešení problémů Vlastní jména Řešení problémů ČS Řadí slova souřadná, podřadná a nadřazená. Slovní význam Řešení problémů ČS Rozliší podstatná jména, slovesa a předložky. Druhy slov Užívá správné tvary ohebných slov. Tvarosloví Řadí slova podle abecedy-podle prvních písmen Abeceda Řešení problémů ČS Čtení Žák interpretuje čtený text. Čtení s porozuměním Psaní ČESKÝ JAZYK 2. ROČNÍK Zvládá melodii hlasu při čtení. Hlasité a tiché čtení Komunikativní HV Čte zřetelně. Hlasité a tiché čtení Ovládá techniku hlasitého a tichého čtení. Hlasité a tiché čtení Komunikativní Čte v rolích, rozlišuje přímou řeč. Hlasité a tiché čtení Správně dýchá, zná správné držení těla při čtení a aplikuje jej. Hlasité a tiché čtení Žák psacím písmem ovládá opis, přepis a diktát Tvary psacího písma přiměřeně obtížného textu. Napíše přiměřený text v textovém editoru bez Základní funkce úprav. textového editoru Ovládá všechny psací tvary písma. Tvary psacího písma Os - osobnostní rozvoj - kreativita Mezipředmětové vazby

4 Komunikační a slohová výchova Literární výchova Žák reprodukuje, rozvíjí děj příběhu. Posloupnost děje Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - kreativita Orientuje se v krátkém textu a vyhledávat odpovědi Práce s textem MK - kulturní diference ČS, M na otázky. Vyjádřuje dojmy z četby, poslechu, pozorování. Sdělování krátkých Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - VV zpráv kreativita, rozvoj schopností poznávání Damatizuje děj ve spolupráci s dalšími spolužáky. Krátké mluvené projevy Komunikativní MK - multikulturality, OS - osobnostní rozvoj - kreativita, sociální rozvoj - kooperace Představí spolužákům vlastní tvorbu. Krátké mluvené projevy Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - VV, HV kreativita, sebepojetí, sociální rozvoj - komunikace Popisuje předmět, obrázek, osobu, pracovní Jednoduchý popis Komunikativní ČS postup. Napíše formálně správně adresu, text pozdravu, Základní formy VV, ČS blahopřání. společenského styku Vyjadřuje pocity ze slyšeného textu. Krátké mluvené projevy Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání Tvoří slova, která se rýmují. Žák samostatně čte knihy, představuje je spolužákům. Pracuje a orientuje se v dětské knize, zná pojmy: autor, ilustrátor,obsah, kapitola. Recituje zpaměti přiměřený text (alespoň 6 veršů). Krátké mluvené projevy Krátké mluvené projevy Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - kreativita, rozvoj schopností poznávání Práce s textem EG - Evropa a svět nás zajímá VV

5 Rozlišuje pojmy pohádka, hádanka, báseň, sloka, verš, kniha, obsah, kapitola,herec, jeviště, hlediště, čtenář, básník, spisovatel. Absolvuje se třídou kulturní představení a diskutuje o jeho vnímání. Práce s textem Krátké mluvené projevy Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, sociální rozvoj - komunikace ČS ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Žák vyjmenuje a aplikuje vyjmenovaná slova. Vyjmenovaná slova Správně užívá pravopis znělých a neznělých Znělé a neznělé Řešení problémů HV souhlásek, rozpozná je. souhlásky Vyjmenuje druhy slov, rozliší podst. jména, slovesa Druhy slov předložky, spojky,číslovky. Určuje rod a číslo podstatných jmen. Podstatná jména M Určuje osobu, číslo a čas sloves. Slovesa Na příkladech určuje slova souznačná a Slova souznačná a Řešení problémů protikladná, používá je. protikladná Řadí slova podle abecedy (podle druhého a dalšího Abeceda Řešení problémů písmene). Orientuje se v textu slyšeném i psaném. Práce s textem Řešení problémů Vyhledává slova příbuzná. Stavba slova Řešení problémů Mezipředmětové vazby

6 Tvoří z holé věty větu rozvitou. Věta jednoduchá a Řešení problémů souvětí Čtení Žák čte plynule individuálním tempem. Hlasité a tiché čtení Interpretuje obsah čteného textu ve větách. Krátké mluvené projevy Komunikativní Čte v rolích se správnou melodií i sílou hlasu. Hlasité a tiché čtení Komunikativní Vyslovuje zřetelně. Hlasité a tiché čtení Komunikativní Psaní Písemný projev má dobře čitelný, kontroluje si jej. Psaní Komunikativní Komunikační a slohová výchova Graficky správně píše interpunkční znaménka. Psaní Píše vzkaz, přání, dopis. Zná rozvržení a používání základních funkcí pc klávesnice, ovládá základní funkce textového editoru. Žák vystupuje před posluchači se svou prezentací.(scénka, projekt, hodnocení kult. zážitku) Základní formy Komunikativní společenského styku Struktura, funkce počítače a přídavných zařízení Krátké mluvené projevy Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, sociální rozvoj - komunikace, M - tvorba mediálního sdělení ČS, M, ČS Dodržuje základní pravidla společenského chování ve škole, respektuje základní komunikační pravidla. Napíše správně adresu. Základní formy společenského styku Sociální a personální OS - osobnostní rozvoj - seberegulace, sebeorganizace, morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti ČS

7 Komunikuje se spolužáky a učitelem prostřednictvím PC, internetu, telefonu apod.,zanechá vzkaz na záznamníku, vede dialog Způsoby komunikace Komunikativní OS - sociální rozvoj, M, ČS Literární výchova Žák vyluští křížovku, kvíz, doplňovačku - obohacuje Práce s textem Komunikativní slovní zásobu. Nahrazuje opakující se slova a odstraňuje slova Práce s textem Komunikativní přebytečná. Tvoří jednoduchou osnovu děje, vypravuje děj Práce s textem - podle osnovy. osnova Žák rozdělí příběh na části děje. Práce s textem - osnova Komunikativní Čte knihy různých žánrů, zaznamenává si Samostatná četba Sociální a personální EG - Evropa a svět nás poznámky a postřehy a prezentuje je. Vede si zajímá, OS - osobnostní Čtenářský deník. rozvoj - rozvoj schopností poznávání, kreativita Zařazuje lit.formy: próza, poezie, pověst, povídka, Čtení a poslech Řešení problémů pohádka, bajka. VV

8 Rozlišuje hlavní a vedlejší postavy. Čtení a poslech Řešení problémů Přednáší zpaměti poezii přiměřenou obsahem a Krátké mluvené projevy rozsahem, vhodně frázuje. Shrne obsah navštíveného kulturního představení. Krátké mluvené projevy Sociální a personální OS - osobnostní rozvoj - kreativita, sociální rozvoj - komunikace Vyhledává informace Vysvětlí ponaučení z příběhu. Metody vyhledávání informací Sdělování krátkých zpráv Řešení problémů OS - morální rozvoj - hodnoty, postoje, řešení problémů a rozhodovací dovednosti Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova ČESKÝ JAZYK 4. ROČNÍK Bezpečně aplikuje psaní vyjmenovaných slov a Vyjmenovaná slova slov s nimi příbuzných. Na příkladu objasní příbuznost slov a jiný tvar Stavba slova Řešení problémů slova. Obměňuje slova slovotvorně a tvaroslovně. Stavba slova Řešení problémů Rozliší životnost podstatných jmen, vysvětlí na příkladu rozdíl mezi mluvnickou a faktickou skutečností.porovnává významy slov Tvarosloví synonyma. homonyma, antonyma Řešení problémů Mezipředmětové vazby Př, Vl Spojí jednoduché věty do souvětí. Určí a vyznačí Skladba základní skladební dvojici. Objasní příbuznost slov, určí kořen slova. Stavba slova Přiřazuje podstatná jména ke vzorům. Tvarosloví Řešení problémů

9 Čtení Napíše různé typy přímé řeči. Přímá a nepřímá řeč Vyjmenuje a určuje pádové otázky, skloňuje Tvarosloví podstatná jména. Časuje slovesa, určuje slov. způsob oznamovací a Tvarosloví - spojky, rozkazovací. Užívá vhodných spojovacích výrazů, dle potřeby obměňuje stavba souvětí Zapíše hláskovou stavbu slova, určí slabikotvorné hlásky. Tvarosloví Řešení problémů Čte s porozuměním přiměřeně náročný neznámý text potichu i nahlas, plní úkoly podle přečteného návodu. Čtení s porozuměním Komunikativní,řešení problému Při hlasitém čtení výrazně člení věty, frázuje. Hlasité čtení Komunikativní Psaní Dodržuje při psaní odstavce a přehledně člení text. Psaní Řešení problémů VV, M informace Komunikační a slohová výchova Hledá informace v telefonním seznamu a ve slovníku, aplikuje je do modelových situací. Práce s textem Vhodně formuluje požadavky pro vyhledávání Vyhledávací atributy informací Žák rozdělí příběh na části děje. Práce s textem Používá zásady slušného chování. Reprodukuje přiměřeně složité sdělení, zapamatuje si podstatná fakta. Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost, vhodně užívá podle komunikační situace. Mluvené a psané projevy - reprodukce přečteného či vyslechnutého textu Řešení problémů Komunikativní Sociální a personální Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání OS - sociální rozvoj - mezilidské vztahy, morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti, praktická etika ČS, VL

10 Literární výchova Dramatizuje daný text, volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzu a tempo podle komunikačního záměru. Napíše dopis. Mluvené projevy Dramatizace Práce s textovým editorem Komunikativní OS - osobnostní - kreativita Sociální a personální Objasní rozdíl mezi lidovou tvořivostí a autorským Práce s textem Řešení problémů VL dílem. Navštíví místní knihovnu, umí si vypůjčit knihu. Samostatná četba Komunikativní EG - Evropa a svět nás EV VL zajímá, OS - osobnostní - rozvoj schopností poznávání Doporučuje přečtené knihy spolužákům, charakterizuje je. Samostatná četba Komunikativní Sociální a personální OS - sociální rozvoj - komunikace Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Žák aplikuje vzory podstatných jmen na koncovky, aplikuje tvarosloví u ohebných slovních druhů. ČESKÝ JAZYK 5. ROČNÍK Podstatná jména Řešení problémů Mezipředmětové vazby VL Určuje a pojmenovává všechny slovní druhy, používá správné tvary. U nesporných případů píše správné koncovky v příčestí minulém. Rozliší kořen, přípon.a předponovou část slova Tvarosloví skloňování a časování Slovesa - shoda přísudku s podmětem stavba slova

11 Vyjmenuje a aplikuje vzory přídavných jmen Přídavná jména - vzoy, tvrdých a měkkých. skloňování Píše správně tvary zájmena "já". Zájmena Vyznačí stavbu slova včetně koncovek. Tvarosloví Rozdliší větu jednoduchou a souvětí. Napíše Souvětí - základní problému vzorec souvětí, oddělí čárkami,vyznačí zákl. sklad. dvojice včetně nevyjádřeného podmětu. Tvoří skladebné dvojice, stavba věty a souvětí vlastní souvětí dle zadaného vzorce. Napíše text v přímé řeči, použije uvozovky a Přímá řeč správné členění. Vyjmenuje alespoň 3 příbuzné slovanské jazyky, Příbuzné jazyky, rodná Sociální a personální MK - etnický původ VL přiřadí k národnostem. řeč Na příkladu demonstruje nářečí, nespisovnou Práce s texrem Komunikativní MK VL češtinu. Osobnostní a sociální výchova Hledá a ověřuje správnost gramatických jevů ve Práce se slovníkem Řešení problémů slovníku Pravidel českého pravopisu. Čtení Čte plynule a s přednesem neznámý text. Hlasité čtení Komunikativní MK, EV Vysvětlí obsah přečteného včetně podrobností, Čtený a mluvený projev Řešení problémů volně reprodukuje text Pravidelně zapisuje přečtené knihy nebo kulturní Práce s textem, čtení Řešení problémů OS - osobnostní rozvoj - zážitek do čtenářského deníku (8 zápisů/ šk.rok), rozvoj schopností sociální hodnotí, vyjádří své dojmy. poznávání, kreativita, seberegulace, sebeorganizace Psaní Napíše a jednoduše zformátuje vlastní text na PC, vložíobrázek, vytiskne. Základní funkce textového a grafického editoru, pracovní OS - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, kreativita VL

12 Informace Ttvoří poznámky a výpisy z odborného textu a z encyklopedií, vyhledává informace a fakta z internetu, porovnává je. Metody a nástroje vyhledávání informací. Tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování, distribuce) Řešení problémů OS - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, M - kritické čtení mediálních sdělení, EV VL,, PŘ Komunikační a slohová výchova Rozpozná a popíše rozdíly v pojetí a zpracování textu (reklama - manipulace x umělecký text). Rozlišuje pozitivní a negativní působení médií. Práce s textem, čtení Řešení problémů Sociální mediální vých. - kritické čtení a vnímání med. sdělení VV V modelových situacích zařizuje a vyjednává své záležitosti, obhajuje svůj názor. Posuzuje úplnost,či neúplnost jednoduchého sdělení Formy spol. styku Slohové útvary - zpráva, pozvánka, oznámení, vzkaz, vyprávění Interpersonální Sociální OS - sociální rozvoj - komunikace, kooperace a kompetice, mezilidské vztahy, M - vnímání autora mediálních sdělení VL EV Formuluje hlavní linii příběhu z čítanky a jednoduše objasní psychologii postav. Píše správně obsahově i formálně jednoduché komunikační žánry. V místní knihovně vyhledá libovolnou knihu od daného autora, prezentuje ji ve vyučování. Zpracuje vlastní pověst z místa svého bydliště na PC,sváže do "knihy" povětí 5.třidy Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu přiměřeném věku, podstatné zaznamená. Vyprávění, popis, dopis, pozvánka, inzerát Práce s informacemi, formy spol. styku Práce s informacemi Popíše živičicha a jeho ŽP na základě informací z encyklopedie a internetu, Komunikativní OS - morální rozvoj - hodnoty, postoje Řešení problémů Komunikativní Interpersonální pracovní OS - osobnostní rozvoj - kreativita, sociální rozvoj - komunikace VL VL, EV

13 Literární výchova Na příkladu rozponá další literární žánry - báseň epická (balada) x lyrická, próza - román, pověst, drama, rozliší umělecký a neum. text. poezie, próza EG - Evropa a svět nás zajímá EV Vv Hv Na příkladu rozdělí báseň na verše, rýmy a sloky. Kultura Vybere a navštíví divadelní představení, shlédne filmové zpracování uměleckého díla. Forma společ. styku Interpersonální EG - Evropa a svět nás zajímá, OS - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání VL Vv HV EV

14 Poslech Čtení Komunikace Spirála Výstupy Učivo Kompetence Průřezová témata Rozumí základním, nejjednodušším pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje. Žák prvního ročníku v anglickém jazyce nečte. Vnímá pouze grafickou podobu slova. Žák se aktivně zapojí do jednoduchého dialogu týkajícího se vlastní osoby. Rozumí otázce: What's this? Dokáže na ni odpovědět: This is...umí vyjádřit co má rád (I like...). Rozumí otázce: Where is...? (my jumper). ANGLICKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Pozdrav, rozloučení, představování se. Komunikace v běžných situacích doma i ve škole. Komunikativní, Sociální a interpersonální. OS - sociální rozvoj - mezilidské vztahy Mezipředmětové vazby TV, VV, HV, Slovní zásoba Zvládá, opakuje a používá slovní zásobu dle tématických okruhů, především podle obrazové předlohy. Tématické celky: Hello, Classroom (Pens and pencils), Toys, Family, Numbers, Colours, Christmas, Clothes., Sociální a interpersonální EG - Objevujeme Evropu a svět VV, M, ČS, Gramatika Vnímá grafickou a mluvenou podobu slova. Rozumí slovesu to be v 1. os. j. č. Užívá sloveso I like. Rozumí krátké tázací větě a odpoví na ni. Prezentuje jednoduché písně a říkadla. Základy slovesa to be. Tázací zájmeno: What? Where? Osobní zájmeno I a slovní spojení I like. Komunikativní, Sociaální a interpersonální VV, HV, Informace Žák 1. ročníku pracuje s učitelem na interaktivní tabuli. Samostatně ji nepoužívá. IKT

15 Poslech Spirála Výstupy Učivo Kompetence Průřezová témata Rozumí pokynům a větám v příslušných lekcích a reaguje na ně. ANGLICKÝ JAZYK 2. ROČNÍK Poslech k výukovým tématům: Birthday, Party time, Bathtime, Animals, Family, My hobby, School, Christmas. Mezipředmětové vazby TV, VV, HV, Čtení Komunikace Umí přečíst základní slova daných výukových celků. Komunikuje v běžných situacích příslušících k daným výukovým okruhům. Aktivně se zapojí do jednoduchého dialogu. Základní slovní zásoba daných tématických celků. Komunikace v běžných každodenních situacích. Komunikativní, Sociální a interpersonální. OS - sociální rozvoj mezilidské vztahy Slovní zásoba Gramatika Zvládá a používá slovní zásobu dle tematických celků. Vnímá grafickou a mluvenou podobu slova. Užívá sloveso to be v 1. os. j.č. i v záporu. Rozumí a užívá rozkazy a pokyny. Používá přídavná jména a slovesa příslušná k daným tématickým celkům. Umí užívat sloveso to have v 1. os. j. č. Prezentuje písně a říkadla. Slovní zásoba vyučovaných tématických celků. Slovesa to be a to have v 1. os. j. č. Zápor slovesa I am (I am not). Přídavná jména a slovesa příslušící k daným tématickým celkům. Písně a říkadla., Sociální a interpersonální. Komunikativní,, Sociální a interpersonální. EG objevujeme Evropu a svět. TV, HV, ČS, VV VV, HV,

16 Informace Umí samostatně pracovat s předváděcími sešity interaktivní tabule. Používá výukové programy anglického jazyka na PC. Práce s počítačem, klávesnicí a myší., Řešení problémů IKT

17 Poslech Spirála Výstupy Učivo Kompetence Průřezová témata Rozumí základním jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje. ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Pozdrav a rozloučení, představování se, vyjádření souhlasu či nesouhlasu, reakce na pokyny., Komunikativní Mezipředmětové vazby Čtení Čte a vyslovuje slova popř. jednoduché krátké věty i texty foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. Slov. zásoba z temat. celků: Colours, Numbers (0-11, 10-20), In the classroom, Toys, Flat (rooms and furniture), Food, Body, Family, Clothes, Countries Komunikace Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a klade jednoduché otázky týkající se osoby (jméno, věk, tel. č., oblíbená barva, zvířátko). Komunikace v běžných každodenních situacích. Komunikativní, Sociální a interpersonální OS - sociální rozvoj - mezilidské vztahy

18 Slovní zásoba Zvládá a používá slovní zásobu dle tematických okruhů především podle obrazové předlohy. Tematické celky: Colours, Numbers (0-11, 10-20), In the classroom, Toys, Flat (rooms and furniture), Food, Body, Family, Clothes, Countries, Sociální a interpersonální EG - Objevujeme Evropu a svět TV, VV, M,, PRV, HV Gramatika Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Ovládá abecedu a hláskování s oporou. V jednoduchém textu rozezná tvary slovesa "to be" a "to have got". Zeptá se a krátce odpovídá. Najde ve větě a porozumí smyslu předložek "in, on, under". Slovesa "to be" a "to have" Předložky in, on, under Zápor ve větě a odpovědi Tázací zájmena "What, Where" Osobní zájmena Abeceda + spelling Komunikativní,, Sociální a interpersonální Prezentuje jednoduché říkanky a písničky. Písně a říkanky Komunikativní VV, HV, Zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovené Jednotlivé tem. okruhy konverzace dvou osob. Prostřednictvím běžných výrazů poskytne základní informace, jednoduše pojmenuje a popíše členy své rodiny. Písemný projev Ovládá psaní všech písmen anglické abecedy. Tematická slovní VV, M, zásoba Doplňuje písmena do jednotlivých angl. výrazů. S pochopením přepíše vybrané anglické výrazy. Nejběžnější probraná anglická slova napíše samostatně bez opory. Vypracuje projekt na téma: "My family." Family OS -osobnostní rozvojkreativita VV, IKT

19 Informace Seznamuje se s principem používání dvojjazyčného slovníku. Ve vlastním tempu popř. s pomocí umí vyhledat a přeložit vybrané výrazy. Seznamuje se s elektronickým dvojjazyčným slovníkem na počítači, zkouší vyhledávát výrazy v překladačích na internetu Seznamování a práce se slovníkem Práce s počítačem, klávesnicí a myší., Řešení problémů MV

20 Poslech Spirála Výstupy Učivo Kompetence Průřezová témata Rozumí známým slovům a větám ve vztahu k osvojovaným tématům. ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK Tematické okruhy: Where are you from? EG - Objevujeme Evropu a svět Mezipředmětové vazby VL V jednoduchém rozhovoru či monologu zaregistruje a poznamená si hledanou informaci. Numbers 0-100, Classroom instructions, Personal information, My school Čtení Komunikace Reaguje na anglické pokyny a instrukce běžně používané ve vyučovací hodině. Čte nahlas a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu. Umí navázat kontakt s konkrétní osobou a pomocí jednoduchých otázek a odpovědí od ní získat základní informace na dané téma. Slovní zásoba jednotlivých tematických celků. Greetings, Countries and flags, My Family, Days, Pets, My School Komunikativní Slovní zásoba Zvládá a používá slovní zásobu dle tematických celků. Rozšiřuje si slovní zásobu díky časopisu Ufin, který odebírá. Řeší nejrůznější křížovky a rébusy. Zakládá a vede si svůj vlastní slovníček. Slovní zásoba jednotlivých tematických celků. Slovní zásoba anglického časopisu pro děti Ufin, Sociální a interpersonální, Řešení problémů

21 Gramatika Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. Komunikativní, Ovládá hláskování. The alphabet Sociální a interpersonální Tvoří množná čísla u podst. jmen včetně Plural nouns. nejužívanějších nepravidelných výrazů. Správně aplikuje členy u vybraných podstatných Articles a/an, the jmen. Ve větě rozliší a správně používá osobní a přivlastňovací zájmena. Pronouns and possessive adjectives. Používá správně kladné i záporné tvary slovesa "to be" a "to have got"ve větách oznamovacích, otázkách i krátkých odpovědích. Verbs "to be", "to have got". Mluvený projev Zpaměti umí jednoduché básně, písně. Komunikativní HV, Podá základní informace o své osobě. Personal details. Jednoduše popíše zadanou věc + její polohu. Describing the objects and position. Podá základní informace o svém školním rozvrhu School + timetable. hodin. Písemný projev S pochopením přepíše přiměřeně obtížný text. Informace Převede do písemné podoby jednoduchý mluvený Dictation text. Vypracuje projekt na téma : "About me." My project OS - osobnostní rozvoj, kreativita Vypracuje anglický rozvrh hodin. School + timetable. Tabulka v textovém editoru. Samostatně používá dvojjazyčný slovník k Práce se slovníkem., Řešení vyhledávání a překladu zadaných výrazů. problémů IKT

22 Pracuje se školním elektronickým slovníkem. Průběžně pracuje se školními výukovými programy zaměřenými na anglický jazyk. Překládá výrazy za využití překladačů na internetu. Metody a nástroje vyhledávání informací. Slovní zásoba jednotlivých tematických celků. Metody a nástroje vyhledávání informací.

23 Poslech Čtení Spirála Výstupy Učivo Kompetence Průřezová témata Rozumí známým slovům a větám se vztahem k osvojovaným tématům. V rozhovoru na dané téma zaregistruje a zaznamená si požadovanou informaci, kterou je schopen reprodukovat. Při poslechu písní je schopen doplnit známá slova vynechaná v textu. Čte nahlas plynule a foneticky správně adekvátní texty vzhledem k probrané slovní zásobě. Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály), využívá je při své práci. ANGLICKÝ JAZYK 5. ROČNÍK Tematické okruhy: What s the time, please? Activities and days. Free time. Our house. Our town. People. Clothes. Slovní zásoba jednotlivých tematických okruhů. Tematické okruhy časopisu Ufin. Vybrané články z anglického časopisu Click zaměřující se na rozšíření slovní zásoby. EG - Evropa a svět nás zajímá MK - Etnický původ, M - Kritické čtení a mediální sdělení Mezipředmětové vazby VL Komunikace Snaží se orientovat v přiměřeně obtížném textu obsahujícího některé neznámé výrazy, jejichž smysl si domyslí nebo vyhledá v dostupných materiálech. Pomocí otázek a odpovědí zjistí u konkrétní osoby její režim dne + denní aktivity. V rámci třídního kolektivu udělá průzkum na téma:"free time and hobbies." Řešení problémů Daily routine. Komunikativní OS - morální rozvoj - praktická etika Free time. VL

24 Slovní zásoba Gramatika Zeptá se a popíše věci v místnosti, pokoje, v domě, My house, my town. budovy ve městě. Pomocí otázek o odpovědí zjistí popis osoby. Describing people. Zjistí cenu zboží při nakupování. Shopping Komunikativní Zvládá a používá slovní zásobu dle tematických okruhů. Rozšiřuje si slovní zásobu díky časopisu Ufin, který Slovní zásoba, Řešení odebírá. Řeší nejrůznější křížovky a rébusy. anglického časopisu problémů pro děti Ufin Vede si dále svůj slovníček a dle individuálních schopností a možností si jej snaží z nejrůznějších materiálů rozšířit. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. Sociální a interpersonální Komunikativní, Ovládá časové údaje (dny, hodiny, minuty). What s the time? Sociální a interpersonální Správně používá předložky popisující umístění. Prepositions of place. Tvoří věty v přítomném čase prostém. Tvoří věty v přítomném čase průběhovém. Používá sloveso "can" a "can t" v jednoduchých větách. Pracuje a využívá školních výukových programů k rozšíření svých jazykových znalostí. Present simple. Present continuous. Can Slovní zásoba jednotlivých tematických okruhů. Řešení učení Mluvený projev Popíše svůj rozvrh hodin. My timetable. Komunikativní HV, Dokáže pohovořit o svém denním programu a My daily routine. činnostech, o svých koníčcích. Popíše svůj dům či byt, svůj pokoj. My house, my room. Podle plánku popíše město/vesnici, kde žije. My village/town.

25 Podle obrázku popíše vzhled a aktivitu osoby. Describing people. Písemný projev S pochopením přepíše přiměřeně obtížný text. Převede do písemné podoby jednoduchý text na právě probírané téma. Umí vyplnit dotazník/formulář týkající se základních osobních údajů. Přepíše svůj rozvrh hodin do anglického jazyka. Dictation. Questionair My timetable. V rámci třídního kolektivu vypracuje graf na téma:"free time and hobbies" Free time. OS - osobnostní rozvoj - kreativita, seberegulace VV Informace Vypracuje projekt na téma: The house /room of my dreams. Vypracuje zjednodušený plánek města/vesnice s popisem nejdůležitějších budov a veřejných prostor. Dle vlastní fantazie si vymyslí a popíše "Horror family". Používá dvojjazyčný slovník (i elektronický) rychle a s jistotou. My house, my room. My town/village. OS - osobnostní rozvoj - kreativita Describing a horror family. Práce se slovníkem. Metody a nástroje vyhledávání informací. OS - osobnostní rozvoj - kreativita VV VV, VL

26 Využívá překladových slovníků na internetu. Metody a nástroje vyhledávání informací. Řešení problémů Seznamuje se novými web.stránkami zaměřenými na anglický jazyk. Metody a nástroje vyhledávání informací. Tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování, distribuce) Řešení problémů MV

27 Spirála Výstupy Učivo Kompetence Průřezová témata MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v prostředí školy, zná účel a funkce vybavení tříd a ostatních místností i školních pomůcek. Orientuje se v prostoru pomocí základních orientačních směrů ( vpravo, vlevo...). ČLOVĚK A JEHO SVĚT - 1. ROČNÍK Škola, vybavení školy Orientace, OS - osobnostní rozvoj Mezipředmětové vztahy M, TV Vyjmenuje běžné dopravní prostředky, rozdělí do skupin podle způsobu jejich pohybu. Chápe obecný význam dopravních značek, některé významné pro chodce poznává. Bezpečně a správně přejde vozovku po přechodu se světelnou signalizací i bez ní. Dopravní prostředky Cesta do školy, dopravní výchova, bezpečnost Cesta do školy, dopravní výchova, bezpečnost problémů občanské problémů OS - osobnostní rozvoj OS - osobnostní rozvoj, AJ, VV Zná zpaměti adresu svého bydliště. Domov Slovně popíše svůj dům nebo byt a nejbližší okolí. Pojmenuje místnosti a jejich funkce, přiřadí patřičné vybavení. Náš dům, byt občanské OS - osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, AJ, VV Charakterizuje venkovké a městské prostředí, přiřadí k němu specificka a objekty. Zná název hlavního města ČR a krajské město svého bydliště. Vybarví čekou státní vlajku ve vodorovné poloze. Pozná českou státní hymnu. Zná jméno současného prezidenta. Město a vesnice Město a vesnice, ČR Česká republika, státní symboly občanské, občanské EV - vztah člověka k prostředí DO - občan, občanská společnost, stát VV TV,VV, VV, HV

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

Anglický jazyk 3. ročník

Anglický jazyk 3. ročník Anglický jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám umí výslovnost (odlišné hlásky, přídech), užívá a rozlišuje člen, množné číslo popíše, co má rád rozumí

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ)

I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ) I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obsah českého jazyka má komplexní charakter,

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany BILINGVNÍ PROGRAM Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická

Více

Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň

Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň Příloha 1 Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ČLOVĚK A JEHO SVĚT UMĚNÍ A KULTURA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast: Obor vzdělávacích oblastí: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 3. verze platná od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program - Základní školy Hronov- Velký Dřevíč, okres Náchod č. j. zšvd 71/2007 V Hronově -Velkém Dřevíči

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 297 330 297 231 231 Učební texty: 1 1. období

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů zpracovaná v rámci projektu Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41 Praha 9 V Praze 25. 8.2014 Mgr. Miroslava Adamcová, ředitelka školy Zpracoval tým školy Ing. Olga Cajchanová, Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hluk, nám. Komenského 950, HLUK Identifikační údaje: Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní školy Hluk Název

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více