ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK"

Transkript

1 ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké mluvené projevy Mezipředmětové vazby Čtení Psaní Orientuje se v textu na základě pojmů: nahoře, Článek, nadpis, řádek Řešení problémů ČS, M dole, vpravo, vlevo, před, za,rozlišuje odstavce Foneticky i graficky rozliší délku samohlásek. Kr. a dl. samohlásky, Řešení problémů HV interpunkce Rozliší hranice vět. Věta, slovo, slabika, HV hláska Foneticky dělí slova na slabiky. Věta, slovo, slabika, hláska Na základě otázek interpretuje obsah čteného Uvědomělé čtení Komunikativní textu. Zvládá správně dýchat, intonovat a vyslovovat Hlasité a tiché čtení Řešení problémů HV Čte hlasitě a srozumitelně. Hlasité a tiché čtení MK - princip sociálního HV smíru a solidarity Graficky zaznamenává psací tvary písma mimo Psací tvary písma VV W,Q, X, píše krátké věty. Písmo má čitelné, dodržuje hyg. návyky při psaní Psací tvary písma M, IKT Komunikační a slohová výchova Orientuje se a ovládá základní funkce klávesnice, ovládá myš Používá alespoň jednu techniku neverbálního vyjadřování. Respektuje základní pravidla komunikace. Základy práce s počítačem Sdělování krátkých zpráv Prosba, poděkování, blahopřání, pracovní Sociální a personální Komunikativní OS - sociální rozvoj - komunikace ČS ČS

2 Vyjadřuje svá přání, omluvu, prosbu. Poděkuje, vyřídí vzkaz. Prosba, poděkování, blahopřání Komunikativní Sociální a personální OS - sociální rozvoj - komunikace, mezilidské vztahy, morální rozvoj - praktická etika ČS Literární výchova Sestaví obrázkovou osnovu děje a vypráví jej. Sdělování krátkých zpráv Recituje zpaměti báseň o alespoň 4 verších. Krátké mluvené projevy Veřejně vystoupí před obecenstvem s ústním jazykovým projevem. Krátké mluvené projevy Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - seberegulace Naslouchá čtenému textu, sleduje AV, divadelní či OS - osobnostní rozvoj - filmové představení. seberegulace a sebeorganizace, morální rozvoj - hodnoty, postoje Hovoří o svých zážitcích. Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - sebepoznání, sebepojetí, kreativita; sociální rozvoj - komunikace Rozlišuje dobro a zlo. Sdělování krátkých OS - morální rozvoj - zpráv hodnoty, postoje, Vysvětlí ponaučení z příběhu. Sdělování krátkých zpráv OS - morální rozvoj - hodnoty, postoje, řešení problémů a rozhodovací dovednosti VV VV, HV ČS ČS

3 Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Žák rozlišuje krátké a dlouhé samohlásky. Rozdělení hlásek Řešení problémů Porovnává slova podle různých hledisek.(gramatické, cit. zabarvená, spisovná, význam slova) Správně doplňuje i - y po tvrdých a měkkých souhláskách. Rozděluje slovo na konci řádku podle slabik. Slovní význam Řešení problémů VV, M Rozdělení hlásek Význam slabiky pro dělení slov Písmeno ě Řešení problémů Řešení problémů Rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Užívá velká písmena ve vlastních jménech (přiměřeně jeho poznání). Rozlišuje druhy vět, tvoří je a zapisuje. Věta, souvětí Řešení problémů Seřazuje věty v textu. Pořádek slov ve větě Řešení problémů Vlastní jména Řešení problémů ČS Řadí slova souřadná, podřadná a nadřazená. Slovní význam Řešení problémů ČS Rozliší podstatná jména, slovesa a předložky. Druhy slov Užívá správné tvary ohebných slov. Tvarosloví Řadí slova podle abecedy-podle prvních písmen Abeceda Řešení problémů ČS Čtení Žák interpretuje čtený text. Čtení s porozuměním Psaní ČESKÝ JAZYK 2. ROČNÍK Zvládá melodii hlasu při čtení. Hlasité a tiché čtení Komunikativní HV Čte zřetelně. Hlasité a tiché čtení Ovládá techniku hlasitého a tichého čtení. Hlasité a tiché čtení Komunikativní Čte v rolích, rozlišuje přímou řeč. Hlasité a tiché čtení Správně dýchá, zná správné držení těla při čtení a aplikuje jej. Hlasité a tiché čtení Žák psacím písmem ovládá opis, přepis a diktát Tvary psacího písma přiměřeně obtížného textu. Napíše přiměřený text v textovém editoru bez Základní funkce úprav. textového editoru Ovládá všechny psací tvary písma. Tvary psacího písma Os - osobnostní rozvoj - kreativita Mezipředmětové vazby

4 Komunikační a slohová výchova Literární výchova Žák reprodukuje, rozvíjí děj příběhu. Posloupnost děje Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - kreativita Orientuje se v krátkém textu a vyhledávat odpovědi Práce s textem MK - kulturní diference ČS, M na otázky. Vyjádřuje dojmy z četby, poslechu, pozorování. Sdělování krátkých Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - VV zpráv kreativita, rozvoj schopností poznávání Damatizuje děj ve spolupráci s dalšími spolužáky. Krátké mluvené projevy Komunikativní MK - multikulturality, OS - osobnostní rozvoj - kreativita, sociální rozvoj - kooperace Představí spolužákům vlastní tvorbu. Krátké mluvené projevy Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - VV, HV kreativita, sebepojetí, sociální rozvoj - komunikace Popisuje předmět, obrázek, osobu, pracovní Jednoduchý popis Komunikativní ČS postup. Napíše formálně správně adresu, text pozdravu, Základní formy VV, ČS blahopřání. společenského styku Vyjadřuje pocity ze slyšeného textu. Krátké mluvené projevy Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání Tvoří slova, která se rýmují. Žák samostatně čte knihy, představuje je spolužákům. Pracuje a orientuje se v dětské knize, zná pojmy: autor, ilustrátor,obsah, kapitola. Recituje zpaměti přiměřený text (alespoň 6 veršů). Krátké mluvené projevy Krátké mluvené projevy Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - kreativita, rozvoj schopností poznávání Práce s textem EG - Evropa a svět nás zajímá VV

5 Rozlišuje pojmy pohádka, hádanka, báseň, sloka, verš, kniha, obsah, kapitola,herec, jeviště, hlediště, čtenář, básník, spisovatel. Absolvuje se třídou kulturní představení a diskutuje o jeho vnímání. Práce s textem Krátké mluvené projevy Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, sociální rozvoj - komunikace ČS ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Žák vyjmenuje a aplikuje vyjmenovaná slova. Vyjmenovaná slova Správně užívá pravopis znělých a neznělých Znělé a neznělé Řešení problémů HV souhlásek, rozpozná je. souhlásky Vyjmenuje druhy slov, rozliší podst. jména, slovesa Druhy slov předložky, spojky,číslovky. Určuje rod a číslo podstatných jmen. Podstatná jména M Určuje osobu, číslo a čas sloves. Slovesa Na příkladech určuje slova souznačná a Slova souznačná a Řešení problémů protikladná, používá je. protikladná Řadí slova podle abecedy (podle druhého a dalšího Abeceda Řešení problémů písmene). Orientuje se v textu slyšeném i psaném. Práce s textem Řešení problémů Vyhledává slova příbuzná. Stavba slova Řešení problémů Mezipředmětové vazby

6 Tvoří z holé věty větu rozvitou. Věta jednoduchá a Řešení problémů souvětí Čtení Žák čte plynule individuálním tempem. Hlasité a tiché čtení Interpretuje obsah čteného textu ve větách. Krátké mluvené projevy Komunikativní Čte v rolích se správnou melodií i sílou hlasu. Hlasité a tiché čtení Komunikativní Vyslovuje zřetelně. Hlasité a tiché čtení Komunikativní Psaní Písemný projev má dobře čitelný, kontroluje si jej. Psaní Komunikativní Komunikační a slohová výchova Graficky správně píše interpunkční znaménka. Psaní Píše vzkaz, přání, dopis. Zná rozvržení a používání základních funkcí pc klávesnice, ovládá základní funkce textového editoru. Žák vystupuje před posluchači se svou prezentací.(scénka, projekt, hodnocení kult. zážitku) Základní formy Komunikativní společenského styku Struktura, funkce počítače a přídavných zařízení Krátké mluvené projevy Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, sociální rozvoj - komunikace, M - tvorba mediálního sdělení ČS, M, ČS Dodržuje základní pravidla společenského chování ve škole, respektuje základní komunikační pravidla. Napíše správně adresu. Základní formy společenského styku Sociální a personální OS - osobnostní rozvoj - seberegulace, sebeorganizace, morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti ČS

7 Komunikuje se spolužáky a učitelem prostřednictvím PC, internetu, telefonu apod.,zanechá vzkaz na záznamníku, vede dialog Způsoby komunikace Komunikativní OS - sociální rozvoj, M, ČS Literární výchova Žák vyluští křížovku, kvíz, doplňovačku - obohacuje Práce s textem Komunikativní slovní zásobu. Nahrazuje opakující se slova a odstraňuje slova Práce s textem Komunikativní přebytečná. Tvoří jednoduchou osnovu děje, vypravuje děj Práce s textem - podle osnovy. osnova Žák rozdělí příběh na části děje. Práce s textem - osnova Komunikativní Čte knihy různých žánrů, zaznamenává si Samostatná četba Sociální a personální EG - Evropa a svět nás poznámky a postřehy a prezentuje je. Vede si zajímá, OS - osobnostní Čtenářský deník. rozvoj - rozvoj schopností poznávání, kreativita Zařazuje lit.formy: próza, poezie, pověst, povídka, Čtení a poslech Řešení problémů pohádka, bajka. VV

8 Rozlišuje hlavní a vedlejší postavy. Čtení a poslech Řešení problémů Přednáší zpaměti poezii přiměřenou obsahem a Krátké mluvené projevy rozsahem, vhodně frázuje. Shrne obsah navštíveného kulturního představení. Krátké mluvené projevy Sociální a personální OS - osobnostní rozvoj - kreativita, sociální rozvoj - komunikace Vyhledává informace Vysvětlí ponaučení z příběhu. Metody vyhledávání informací Sdělování krátkých zpráv Řešení problémů OS - morální rozvoj - hodnoty, postoje, řešení problémů a rozhodovací dovednosti Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova ČESKÝ JAZYK 4. ROČNÍK Bezpečně aplikuje psaní vyjmenovaných slov a Vyjmenovaná slova slov s nimi příbuzných. Na příkladu objasní příbuznost slov a jiný tvar Stavba slova Řešení problémů slova. Obměňuje slova slovotvorně a tvaroslovně. Stavba slova Řešení problémů Rozliší životnost podstatných jmen, vysvětlí na příkladu rozdíl mezi mluvnickou a faktickou skutečností.porovnává významy slov Tvarosloví synonyma. homonyma, antonyma Řešení problémů Mezipředmětové vazby Př, Vl Spojí jednoduché věty do souvětí. Určí a vyznačí Skladba základní skladební dvojici. Objasní příbuznost slov, určí kořen slova. Stavba slova Přiřazuje podstatná jména ke vzorům. Tvarosloví Řešení problémů

9 Čtení Napíše různé typy přímé řeči. Přímá a nepřímá řeč Vyjmenuje a určuje pádové otázky, skloňuje Tvarosloví podstatná jména. Časuje slovesa, určuje slov. způsob oznamovací a Tvarosloví - spojky, rozkazovací. Užívá vhodných spojovacích výrazů, dle potřeby obměňuje stavba souvětí Zapíše hláskovou stavbu slova, určí slabikotvorné hlásky. Tvarosloví Řešení problémů Čte s porozuměním přiměřeně náročný neznámý text potichu i nahlas, plní úkoly podle přečteného návodu. Čtení s porozuměním Komunikativní,řešení problému Při hlasitém čtení výrazně člení věty, frázuje. Hlasité čtení Komunikativní Psaní Dodržuje při psaní odstavce a přehledně člení text. Psaní Řešení problémů VV, M informace Komunikační a slohová výchova Hledá informace v telefonním seznamu a ve slovníku, aplikuje je do modelových situací. Práce s textem Vhodně formuluje požadavky pro vyhledávání Vyhledávací atributy informací Žák rozdělí příběh na části děje. Práce s textem Používá zásady slušného chování. Reprodukuje přiměřeně složité sdělení, zapamatuje si podstatná fakta. Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost, vhodně užívá podle komunikační situace. Mluvené a psané projevy - reprodukce přečteného či vyslechnutého textu Řešení problémů Komunikativní Sociální a personální Komunikativní OS - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání OS - sociální rozvoj - mezilidské vztahy, morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti, praktická etika ČS, VL

10 Literární výchova Dramatizuje daný text, volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzu a tempo podle komunikačního záměru. Napíše dopis. Mluvené projevy Dramatizace Práce s textovým editorem Komunikativní OS - osobnostní - kreativita Sociální a personální Objasní rozdíl mezi lidovou tvořivostí a autorským Práce s textem Řešení problémů VL dílem. Navštíví místní knihovnu, umí si vypůjčit knihu. Samostatná četba Komunikativní EG - Evropa a svět nás EV VL zajímá, OS - osobnostní - rozvoj schopností poznávání Doporučuje přečtené knihy spolužákům, charakterizuje je. Samostatná četba Komunikativní Sociální a personální OS - sociální rozvoj - komunikace Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Žák aplikuje vzory podstatných jmen na koncovky, aplikuje tvarosloví u ohebných slovních druhů. ČESKÝ JAZYK 5. ROČNÍK Podstatná jména Řešení problémů Mezipředmětové vazby VL Určuje a pojmenovává všechny slovní druhy, používá správné tvary. U nesporných případů píše správné koncovky v příčestí minulém. Rozliší kořen, přípon.a předponovou část slova Tvarosloví skloňování a časování Slovesa - shoda přísudku s podmětem stavba slova

11 Vyjmenuje a aplikuje vzory přídavných jmen Přídavná jména - vzoy, tvrdých a měkkých. skloňování Píše správně tvary zájmena "já". Zájmena Vyznačí stavbu slova včetně koncovek. Tvarosloví Rozdliší větu jednoduchou a souvětí. Napíše Souvětí - základní problému vzorec souvětí, oddělí čárkami,vyznačí zákl. sklad. dvojice včetně nevyjádřeného podmětu. Tvoří skladebné dvojice, stavba věty a souvětí vlastní souvětí dle zadaného vzorce. Napíše text v přímé řeči, použije uvozovky a Přímá řeč správné členění. Vyjmenuje alespoň 3 příbuzné slovanské jazyky, Příbuzné jazyky, rodná Sociální a personální MK - etnický původ VL přiřadí k národnostem. řeč Na příkladu demonstruje nářečí, nespisovnou Práce s texrem Komunikativní MK VL češtinu. Osobnostní a sociální výchova Hledá a ověřuje správnost gramatických jevů ve Práce se slovníkem Řešení problémů slovníku Pravidel českého pravopisu. Čtení Čte plynule a s přednesem neznámý text. Hlasité čtení Komunikativní MK, EV Vysvětlí obsah přečteného včetně podrobností, Čtený a mluvený projev Řešení problémů volně reprodukuje text Pravidelně zapisuje přečtené knihy nebo kulturní Práce s textem, čtení Řešení problémů OS - osobnostní rozvoj - zážitek do čtenářského deníku (8 zápisů/ šk.rok), rozvoj schopností sociální hodnotí, vyjádří své dojmy. poznávání, kreativita, seberegulace, sebeorganizace Psaní Napíše a jednoduše zformátuje vlastní text na PC, vložíobrázek, vytiskne. Základní funkce textového a grafického editoru, pracovní OS - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, kreativita VL

12 Informace Ttvoří poznámky a výpisy z odborného textu a z encyklopedií, vyhledává informace a fakta z internetu, porovnává je. Metody a nástroje vyhledávání informací. Tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování, distribuce) Řešení problémů OS - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, M - kritické čtení mediálních sdělení, EV VL,, PŘ Komunikační a slohová výchova Rozpozná a popíše rozdíly v pojetí a zpracování textu (reklama - manipulace x umělecký text). Rozlišuje pozitivní a negativní působení médií. Práce s textem, čtení Řešení problémů Sociální mediální vých. - kritické čtení a vnímání med. sdělení VV V modelových situacích zařizuje a vyjednává své záležitosti, obhajuje svůj názor. Posuzuje úplnost,či neúplnost jednoduchého sdělení Formy spol. styku Slohové útvary - zpráva, pozvánka, oznámení, vzkaz, vyprávění Interpersonální Sociální OS - sociální rozvoj - komunikace, kooperace a kompetice, mezilidské vztahy, M - vnímání autora mediálních sdělení VL EV Formuluje hlavní linii příběhu z čítanky a jednoduše objasní psychologii postav. Píše správně obsahově i formálně jednoduché komunikační žánry. V místní knihovně vyhledá libovolnou knihu od daného autora, prezentuje ji ve vyučování. Zpracuje vlastní pověst z místa svého bydliště na PC,sváže do "knihy" povětí 5.třidy Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu přiměřeném věku, podstatné zaznamená. Vyprávění, popis, dopis, pozvánka, inzerát Práce s informacemi, formy spol. styku Práce s informacemi Popíše živičicha a jeho ŽP na základě informací z encyklopedie a internetu, Komunikativní OS - morální rozvoj - hodnoty, postoje Řešení problémů Komunikativní Interpersonální pracovní OS - osobnostní rozvoj - kreativita, sociální rozvoj - komunikace VL VL, EV

13 Literární výchova Na příkladu rozponá další literární žánry - báseň epická (balada) x lyrická, próza - román, pověst, drama, rozliší umělecký a neum. text. poezie, próza EG - Evropa a svět nás zajímá EV Vv Hv Na příkladu rozdělí báseň na verše, rýmy a sloky. Kultura Vybere a navštíví divadelní představení, shlédne filmové zpracování uměleckého díla. Forma společ. styku Interpersonální EG - Evropa a svět nás zajímá, OS - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání VL Vv HV EV

14 Poslech Čtení Komunikace Spirála Výstupy Učivo Kompetence Průřezová témata Rozumí základním, nejjednodušším pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje. Žák prvního ročníku v anglickém jazyce nečte. Vnímá pouze grafickou podobu slova. Žák se aktivně zapojí do jednoduchého dialogu týkajícího se vlastní osoby. Rozumí otázce: What's this? Dokáže na ni odpovědět: This is...umí vyjádřit co má rád (I like...). Rozumí otázce: Where is...? (my jumper). ANGLICKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Pozdrav, rozloučení, představování se. Komunikace v běžných situacích doma i ve škole. Komunikativní, Sociální a interpersonální. OS - sociální rozvoj - mezilidské vztahy Mezipředmětové vazby TV, VV, HV, Slovní zásoba Zvládá, opakuje a používá slovní zásobu dle tématických okruhů, především podle obrazové předlohy. Tématické celky: Hello, Classroom (Pens and pencils), Toys, Family, Numbers, Colours, Christmas, Clothes., Sociální a interpersonální EG - Objevujeme Evropu a svět VV, M, ČS, Gramatika Vnímá grafickou a mluvenou podobu slova. Rozumí slovesu to be v 1. os. j. č. Užívá sloveso I like. Rozumí krátké tázací větě a odpoví na ni. Prezentuje jednoduché písně a říkadla. Základy slovesa to be. Tázací zájmeno: What? Where? Osobní zájmeno I a slovní spojení I like. Komunikativní, Sociaální a interpersonální VV, HV, Informace Žák 1. ročníku pracuje s učitelem na interaktivní tabuli. Samostatně ji nepoužívá. IKT

15 Poslech Spirála Výstupy Učivo Kompetence Průřezová témata Rozumí pokynům a větám v příslušných lekcích a reaguje na ně. ANGLICKÝ JAZYK 2. ROČNÍK Poslech k výukovým tématům: Birthday, Party time, Bathtime, Animals, Family, My hobby, School, Christmas. Mezipředmětové vazby TV, VV, HV, Čtení Komunikace Umí přečíst základní slova daných výukových celků. Komunikuje v běžných situacích příslušících k daným výukovým okruhům. Aktivně se zapojí do jednoduchého dialogu. Základní slovní zásoba daných tématických celků. Komunikace v běžných každodenních situacích. Komunikativní, Sociální a interpersonální. OS - sociální rozvoj mezilidské vztahy Slovní zásoba Gramatika Zvládá a používá slovní zásobu dle tematických celků. Vnímá grafickou a mluvenou podobu slova. Užívá sloveso to be v 1. os. j.č. i v záporu. Rozumí a užívá rozkazy a pokyny. Používá přídavná jména a slovesa příslušná k daným tématickým celkům. Umí užívat sloveso to have v 1. os. j. č. Prezentuje písně a říkadla. Slovní zásoba vyučovaných tématických celků. Slovesa to be a to have v 1. os. j. č. Zápor slovesa I am (I am not). Přídavná jména a slovesa příslušící k daným tématickým celkům. Písně a říkadla., Sociální a interpersonální. Komunikativní,, Sociální a interpersonální. EG objevujeme Evropu a svět. TV, HV, ČS, VV VV, HV,

16 Informace Umí samostatně pracovat s předváděcími sešity interaktivní tabule. Používá výukové programy anglického jazyka na PC. Práce s počítačem, klávesnicí a myší., Řešení problémů IKT

17 Poslech Spirála Výstupy Učivo Kompetence Průřezová témata Rozumí základním jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje. ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Pozdrav a rozloučení, představování se, vyjádření souhlasu či nesouhlasu, reakce na pokyny., Komunikativní Mezipředmětové vazby Čtení Čte a vyslovuje slova popř. jednoduché krátké věty i texty foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. Slov. zásoba z temat. celků: Colours, Numbers (0-11, 10-20), In the classroom, Toys, Flat (rooms and furniture), Food, Body, Family, Clothes, Countries Komunikace Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a klade jednoduché otázky týkající se osoby (jméno, věk, tel. č., oblíbená barva, zvířátko). Komunikace v běžných každodenních situacích. Komunikativní, Sociální a interpersonální OS - sociální rozvoj - mezilidské vztahy

18 Slovní zásoba Zvládá a používá slovní zásobu dle tematických okruhů především podle obrazové předlohy. Tematické celky: Colours, Numbers (0-11, 10-20), In the classroom, Toys, Flat (rooms and furniture), Food, Body, Family, Clothes, Countries, Sociální a interpersonální EG - Objevujeme Evropu a svět TV, VV, M,, PRV, HV Gramatika Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Ovládá abecedu a hláskování s oporou. V jednoduchém textu rozezná tvary slovesa "to be" a "to have got". Zeptá se a krátce odpovídá. Najde ve větě a porozumí smyslu předložek "in, on, under". Slovesa "to be" a "to have" Předložky in, on, under Zápor ve větě a odpovědi Tázací zájmena "What, Where" Osobní zájmena Abeceda + spelling Komunikativní,, Sociální a interpersonální Prezentuje jednoduché říkanky a písničky. Písně a říkanky Komunikativní VV, HV, Zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovené Jednotlivé tem. okruhy konverzace dvou osob. Prostřednictvím běžných výrazů poskytne základní informace, jednoduše pojmenuje a popíše členy své rodiny. Písemný projev Ovládá psaní všech písmen anglické abecedy. Tematická slovní VV, M, zásoba Doplňuje písmena do jednotlivých angl. výrazů. S pochopením přepíše vybrané anglické výrazy. Nejběžnější probraná anglická slova napíše samostatně bez opory. Vypracuje projekt na téma: "My family." Family OS -osobnostní rozvojkreativita VV, IKT

19 Informace Seznamuje se s principem používání dvojjazyčného slovníku. Ve vlastním tempu popř. s pomocí umí vyhledat a přeložit vybrané výrazy. Seznamuje se s elektronickým dvojjazyčným slovníkem na počítači, zkouší vyhledávát výrazy v překladačích na internetu Seznamování a práce se slovníkem Práce s počítačem, klávesnicí a myší., Řešení problémů MV

20 Poslech Spirála Výstupy Učivo Kompetence Průřezová témata Rozumí známým slovům a větám ve vztahu k osvojovaným tématům. ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK Tematické okruhy: Where are you from? EG - Objevujeme Evropu a svět Mezipředmětové vazby VL V jednoduchém rozhovoru či monologu zaregistruje a poznamená si hledanou informaci. Numbers 0-100, Classroom instructions, Personal information, My school Čtení Komunikace Reaguje na anglické pokyny a instrukce běžně používané ve vyučovací hodině. Čte nahlas a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu. Umí navázat kontakt s konkrétní osobou a pomocí jednoduchých otázek a odpovědí od ní získat základní informace na dané téma. Slovní zásoba jednotlivých tematických celků. Greetings, Countries and flags, My Family, Days, Pets, My School Komunikativní Slovní zásoba Zvládá a používá slovní zásobu dle tematických celků. Rozšiřuje si slovní zásobu díky časopisu Ufin, který odebírá. Řeší nejrůznější křížovky a rébusy. Zakládá a vede si svůj vlastní slovníček. Slovní zásoba jednotlivých tematických celků. Slovní zásoba anglického časopisu pro děti Ufin, Sociální a interpersonální, Řešení problémů

21 Gramatika Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. Komunikativní, Ovládá hláskování. The alphabet Sociální a interpersonální Tvoří množná čísla u podst. jmen včetně Plural nouns. nejužívanějších nepravidelných výrazů. Správně aplikuje členy u vybraných podstatných Articles a/an, the jmen. Ve větě rozliší a správně používá osobní a přivlastňovací zájmena. Pronouns and possessive adjectives. Používá správně kladné i záporné tvary slovesa "to be" a "to have got"ve větách oznamovacích, otázkách i krátkých odpovědích. Verbs "to be", "to have got". Mluvený projev Zpaměti umí jednoduché básně, písně. Komunikativní HV, Podá základní informace o své osobě. Personal details. Jednoduše popíše zadanou věc + její polohu. Describing the objects and position. Podá základní informace o svém školním rozvrhu School + timetable. hodin. Písemný projev S pochopením přepíše přiměřeně obtížný text. Informace Převede do písemné podoby jednoduchý mluvený Dictation text. Vypracuje projekt na téma : "About me." My project OS - osobnostní rozvoj, kreativita Vypracuje anglický rozvrh hodin. School + timetable. Tabulka v textovém editoru. Samostatně používá dvojjazyčný slovník k Práce se slovníkem., Řešení vyhledávání a překladu zadaných výrazů. problémů IKT

22 Pracuje se školním elektronickým slovníkem. Průběžně pracuje se školními výukovými programy zaměřenými na anglický jazyk. Překládá výrazy za využití překladačů na internetu. Metody a nástroje vyhledávání informací. Slovní zásoba jednotlivých tematických celků. Metody a nástroje vyhledávání informací.

23 Poslech Čtení Spirála Výstupy Učivo Kompetence Průřezová témata Rozumí známým slovům a větám se vztahem k osvojovaným tématům. V rozhovoru na dané téma zaregistruje a zaznamená si požadovanou informaci, kterou je schopen reprodukovat. Při poslechu písní je schopen doplnit známá slova vynechaná v textu. Čte nahlas plynule a foneticky správně adekvátní texty vzhledem k probrané slovní zásobě. Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály), využívá je při své práci. ANGLICKÝ JAZYK 5. ROČNÍK Tematické okruhy: What s the time, please? Activities and days. Free time. Our house. Our town. People. Clothes. Slovní zásoba jednotlivých tematických okruhů. Tematické okruhy časopisu Ufin. Vybrané články z anglického časopisu Click zaměřující se na rozšíření slovní zásoby. EG - Evropa a svět nás zajímá MK - Etnický původ, M - Kritické čtení a mediální sdělení Mezipředmětové vazby VL Komunikace Snaží se orientovat v přiměřeně obtížném textu obsahujícího některé neznámé výrazy, jejichž smysl si domyslí nebo vyhledá v dostupných materiálech. Pomocí otázek a odpovědí zjistí u konkrétní osoby její režim dne + denní aktivity. V rámci třídního kolektivu udělá průzkum na téma:"free time and hobbies." Řešení problémů Daily routine. Komunikativní OS - morální rozvoj - praktická etika Free time. VL

24 Slovní zásoba Gramatika Zeptá se a popíše věci v místnosti, pokoje, v domě, My house, my town. budovy ve městě. Pomocí otázek o odpovědí zjistí popis osoby. Describing people. Zjistí cenu zboží při nakupování. Shopping Komunikativní Zvládá a používá slovní zásobu dle tematických okruhů. Rozšiřuje si slovní zásobu díky časopisu Ufin, který Slovní zásoba, Řešení odebírá. Řeší nejrůznější křížovky a rébusy. anglického časopisu problémů pro děti Ufin Vede si dále svůj slovníček a dle individuálních schopností a možností si jej snaží z nejrůznějších materiálů rozšířit. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. Sociální a interpersonální Komunikativní, Ovládá časové údaje (dny, hodiny, minuty). What s the time? Sociální a interpersonální Správně používá předložky popisující umístění. Prepositions of place. Tvoří věty v přítomném čase prostém. Tvoří věty v přítomném čase průběhovém. Používá sloveso "can" a "can t" v jednoduchých větách. Pracuje a využívá školních výukových programů k rozšíření svých jazykových znalostí. Present simple. Present continuous. Can Slovní zásoba jednotlivých tematických okruhů. Řešení učení Mluvený projev Popíše svůj rozvrh hodin. My timetable. Komunikativní HV, Dokáže pohovořit o svém denním programu a My daily routine. činnostech, o svých koníčcích. Popíše svůj dům či byt, svůj pokoj. My house, my room. Podle plánku popíše město/vesnici, kde žije. My village/town.

25 Podle obrázku popíše vzhled a aktivitu osoby. Describing people. Písemný projev S pochopením přepíše přiměřeně obtížný text. Převede do písemné podoby jednoduchý text na právě probírané téma. Umí vyplnit dotazník/formulář týkající se základních osobních údajů. Přepíše svůj rozvrh hodin do anglického jazyka. Dictation. Questionair My timetable. V rámci třídního kolektivu vypracuje graf na téma:"free time and hobbies" Free time. OS - osobnostní rozvoj - kreativita, seberegulace VV Informace Vypracuje projekt na téma: The house /room of my dreams. Vypracuje zjednodušený plánek města/vesnice s popisem nejdůležitějších budov a veřejných prostor. Dle vlastní fantazie si vymyslí a popíše "Horror family". Používá dvojjazyčný slovník (i elektronický) rychle a s jistotou. My house, my room. My town/village. OS - osobnostní rozvoj - kreativita Describing a horror family. Práce se slovníkem. Metody a nástroje vyhledávání informací. OS - osobnostní rozvoj - kreativita VV VV, VL

26 Využívá překladových slovníků na internetu. Metody a nástroje vyhledávání informací. Řešení problémů Seznamuje se novými web.stránkami zaměřenými na anglický jazyk. Metody a nástroje vyhledávání informací. Tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování, distribuce) Řešení problémů MV

27 Spirála Výstupy Učivo Kompetence Průřezová témata MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v prostředí školy, zná účel a funkce vybavení tříd a ostatních místností i školních pomůcek. Orientuje se v prostoru pomocí základních orientačních směrů ( vpravo, vlevo...). ČLOVĚK A JEHO SVĚT - 1. ROČNÍK Škola, vybavení školy Orientace, OS - osobnostní rozvoj Mezipředmětové vztahy M, TV Vyjmenuje běžné dopravní prostředky, rozdělí do skupin podle způsobu jejich pohybu. Chápe obecný význam dopravních značek, některé významné pro chodce poznává. Bezpečně a správně přejde vozovku po přechodu se světelnou signalizací i bez ní. Dopravní prostředky Cesta do školy, dopravní výchova, bezpečnost Cesta do školy, dopravní výchova, bezpečnost problémů občanské problémů OS - osobnostní rozvoj OS - osobnostní rozvoj, AJ, VV Zná zpaměti adresu svého bydliště. Domov Slovně popíše svůj dům nebo byt a nejbližší okolí. Pojmenuje místnosti a jejich funkce, přiřadí patřičné vybavení. Náš dům, byt občanské OS - osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, AJ, VV Charakterizuje venkovké a městské prostředí, přiřadí k němu specificka a objekty. Zná název hlavního města ČR a krajské město svého bydliště. Vybarví čekou státní vlajku ve vodorovné poloze. Pozná českou státní hymnu. Zná jméno současného prezidenta. Město a vesnice Město a vesnice, ČR Česká republika, státní symboly občanské, občanské EV - vztah člověka k prostředí DO - občan, občanská společnost, stát VV TV,VV, VV, HV

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Pr OSV 1 (zapamatování) Tč, Tv Orientuje se ve škole a jejím okolí (v okolí svého

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Český jazyk Klíčové Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová k učení k řešení sociální pracovní Žák vyznačí na

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 1.

Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Místo, kde žijeme - vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence Hlavní kompetence Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová témata obor zvlád. téma ročník MÍSTO KDE ŽIJEME KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ IX-VI. Obec, místní

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 2. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět:Prvouka I Ročník: 1 Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) vyznačí v jednoduchém plánu

Více