Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2007"

Transkript

1 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2007 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov 5. Knihovny okresu Přerov 6. Knihovny okresu Šumperk 7. Krajský výkaz výkonu regionálních funkcí Ad. 1. Pracovníci ORSKOK zajistili celokrajskou statistiku za rok 2006 /sběr dat, kontrola, sumarizace, analýza a vyhodnocení/ ve spolupráci se statistickými jednotkami na okresní úrovni /okres Olomouc - Knihovna města Olomouce, okres Přerov - Městská knihovna v Přerově, okres Prostějov - Městská knihovna Prostějov, okres Šumperk - Městská knihovna Šumperk a okres Jeseník - Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku/ a odeslali NK ČR a MK ČR /IPOS/. ORSKOK spolupracovalo se všemi odděleními VKOL v rámci své konzultační a metodické pomoci veřejným knihovnám Olomouckého kraje. Pracovníci Oddělení regionálních služeb knihoven Olomouckého kraje se účastnili porad pracovníků střediskových knihoven regionů - Olomouc, Jeseník, Přerov a Šumperk. Spolupracovali s garantem RF - Národní knihovnou v Praze, společně s ní v koordinaci připravovali průzkumy a rozbory, které se týkaly odborné problematiky knihoven. Pracovníci oddělení byli aktivně účastni v elektronických konferencích KNIHOVNA, REGION, SKIP 10 /severní Morava/, VV SKIP atd. Vystupovali na odborných knihovnických poradách a seminářích na celostátní úrovni a pracovali v profesních uskupeních - SKIP /sekce pro vzdělávání/ a SDRUK /sekce pro regionální funkce/. Oddělení regionálních služeb knihovnám Olomouckého kraje v roce 2007 napomáhalo rozvoji základních i specializovaných knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Činnost byla určena především pro profesionální a neprofesionální knihovny regionů Olomouc, Jeseník, Přerov, Prostějov a Šumperk. V průběhu celého roku 2007 byla aktualizována databáze knihoven Olomouckého kraje, která byla zveřejněna na webových stránkách VKOL - Pracovníci ORSKOK vykonávali koordinační, odborné, informační, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti, které přispívají k vyrovnání rozdílů dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb obyvatelům měst a malých obcí. Jako takoví působili v rámci Programu podpory zajištění regionálních funkcí knihoven pro základní knihovny podle 12 zákona č V roce 2007 byl tento projekt financován z prostředků Olomouckého kraje. Oddělení regionálních služeb knihovnám Olomouckého kraje zajišťovalo standardy regionálních funkcí podle Metodického pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky : Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory Statistika knihovnických činností Vzdělávání knihovníků, semináře, porady 1

2 Vědecká knihovna v Olomouci organizovala v roce 2007 pravidelné čtvrtletní porady s řediteli knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí k aktuálním otázkám veřejných knihovnických a informačních služeb. Ve spolupráci s těmito odbornými pracovníky se snaží VKOL o odstranění nežádoucích diferencí v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb mezi jednotlivými regiony Olomouckého kraje. V roce 2006 došlo k mírnému zvýšení počtu profesionálních knihoven v našem regionu (37 profesionálních knihoven) a doufáme, že po realizaci rekvalifikačního kurzu VKOL v roce 2007/2008, bude počet profesionálních pracovníků narůstat. Pokračování rekvalifikačního knihovnického kurzu VKOL pro profese odborný pracovník v knihovně a odborný pracovník v informacích, bylo nejvýznamnější vzdělávací aktivitou roku Odborným garantem tohoto kurzu se stala doc. PhDr. M. Písková, CSc. vedoucí Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Dvanáct frekventantů rekvalifikačního kurzu VKOL pochází ze všech okresů Olomouckého kraje a závěrečné zkoušky budou skládat v dubnu roku VKOL garantovala udržení odborného standardu služeb v knihovnách Olomouckého kraje prostřednictvím celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven. Pořádáním vzdělávacích akcí a koordinačních porad podporovala kvalifikační růst profesionálních pracovníků knihoven a informovala o aktuálním vývoji a trendech v oboru. Vědecká knihovna v Olomouci v roce 2007 realizovala ve své počítačové učebně 65 kurzů základů informačních a komunikačních technologií z projektu VISK podprogram VISK 2 Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti ICT. Cílem školení ICT je zvyšování kvalifikace knihovnického personálu při využívání informačních technologií. Naše školení byla nabídnuta všem profesionálním ineprofesionálním knihovnám v Olomouckém kraji. Velmi se zde osvědčila spolupráce s knihovnami, které byly Vědeckou knihovnou v Olomouci pověřeny výkonem regionálních funkcí knihoven. Proškolení pracovníci knihoven poskytují kvalifikovanou obsluhu uživatelům a pomáhají školit ostatní pracovníky knihoven ve svém regionu. Ačkoliv jsou školení ICT v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků - určena především pro knihovníky v menších městech a obcích, zúčastňují se našich školení především kolegové z větších knihoven. Na lektorském zajištění spolupracujeme již několik let s pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2007 u nás školila Mgr. Eva Slavíčková - textový editor MS WORD a PhDr.Vojtěch Smolík - tabulkový kalkulátor MS EXCEL. Další moduly školili pracovníci Vědecké knihovny v Olomouci Ing. Stanislava Ivanovová a Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. V lektorském zajištění úspěšně spolupracujeme již několik let s Ing. Stanislavem Kajtárem. Školení pracovníků knihoven ke zvládnutí práce s informačními a komunikačními technologiemi probíhalo na úrovni evropského standardu European Computer Driving Licence - ECDL. Ideální stav, kdy by v každé profesionální knihovně měl pracovat alespoň jeden knihovník, který zvládne zkušební testy a získá certifikát ECDL, který je v rámci států EU používán jako standard základní počítačové gramotnosti, nebyl zatím naplněn. Po absolvování kurzů ICT skládají účastnící testy a na základě jejich složení získají Osvědčení o absolvování vybraného modulu, vydávaná Vědeckou knihovnou v Olomouci. Toto Osvědčení získalo v roce absolventů kurzů. Počet realizovanýc h kurzů Počet vyučovacích hodin Počet účastník ů kurzů Počet absolventů s osvědčením Počet zúčastněnýc h knihoven Počet absolventů 4 a více modulů 65 lekcí 325 hodin Počet absolventů 7 modulů 2

3 V Olomouckém kraji se v loňském roce do Projektu internetizace knihoven Olomouckého kraje přihlásilo 169 zřizovatelů veřejných knihoven, kteří zřizují 215 obecních a městských knihoven. Součástí projektu v roce 2007 bylo proškolení zaměstnanců těchto veřejných knihoven v počítačové učebně Vědecké knihovny v Olomouci. Tento projekt Olomouckého kraje zajistil potřebný hardware a software do knihoven a připojení k Internetu je financováno z Projektu internetizace knihoven Ministerstva informatiky ČR. Vzdělávací akce pořádané Výukovým centrem VKOL : Celokrajský seminář ke statistickému vykazování knihoven ve VKOL závěry zaslány do NKP, SDRUK sestavil prac. skupiny pro statistiku účast R. Giebisch Přednáška PhDr. L. Kurky ve VKOL Výstavba a rekonstrukce knihoven velký zájem účastníků z našeho regionu V zasedacím sále VKOL akce k BMI 2007 Webové stránky knihoven, prezentace M. Kuna, K. Hubertová a R. Giebisch, účast 40 kolegů nejen z Olomouckého kraje V dubnu proběhlo 12 školení základů počítačových dovedností z projektu VISK 2, kterých se zúčastnilo 108 frekventantů z celého Olomouckého kraje Seminář Komunitní role knihoven s Mgr. Z. Ježkovou ve VKOL. Účast 20 pracovníků knihoven Olomouckého kraje 9.5. V učebně školení MARC 21 pro Knih. Ostravské univerzity L. Machačová V počítačové učebně pokračuje školení MARC 21 pro Knihovnu Ostravské univerzity Libuše Machačová V počítačové učebně pokračuje školení MARC 21 pro Knihovnu Ostravské univerzity Marcela Mátlová školení AACR2 M. Mátlové v učebně VKOL pro knihovny Ol. kraje školení AACR2 L. Machačové v učebně VKOL pro knihovny Ol. kraje proběhly ve VKOL 2 pětidenní specializované kurzy z VISKU 2 Expertní kurz práce s grafickým programem Adobe Photoshop, práce s digitální fotografií a digitálním fotoaparátem, práce se scanerem a webdesign V měsíci říjnu proběhlo v počítačové učebně VKOL 12 pětihodinových školení Základů ICT na úrovni ECDL z projektu VISK 2, kterého se zúčastnilo 156 kolegů z celého Olomouckého kraje Byl slavnostně zahájen třetí rekvalifikační knihovnický kurz VKOL 2007/2008, který navštěvuje 12 kolegů nejen z našeho regionu. Kurz probíhá pravidelně každou středu v našem vzdělávacím centru VKOL, Ostružnická 3 v Olomouci V zasedacím sále proběhla první část dvoudenního semináře za účasti 20 kolegů z našeho regionu Knihovna nově Marketing služeb s Ing. J. Turčínkovou z Ústavu marketingu a obchodu PEF MZLU v Brně - Jak zvýšit hodnotu knihovny v očích veřejnosti V zasedacím sále proběhla druhá část dvoudenního semináře za účasti 23 kolegů z našeho regionu Knihovna nově Marketing služeb s Ing. L. Nivnickou, ředitelkou Knihovny Jiřího Mahena v Brně téma Charta služeb knihovny KJM v Brně Ve VKOL proběhl seminář J. Vejsadové Práce s pamětí. Seminář nabízel praktické náměty i výměnu zkušeností všem pracovníkům veřejných knihoven Olomouckého kraje. 3

4 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Kraj 2 Název knihovny Vědecká knihovna v Olomouci 3 Počet pracovníků zajišťujích RF 2,25 4 Počet obsluhovaných knihoven Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv 38 9 Statistika knihovnických činností KULT(MK) V počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů 1 12 Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí z toho : počet akcí v rámci RF počet všech účastníků z toho : počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 5 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven 26 počet revidovaných k.j. 27 počet revidovaných knihoven 28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obsloužených knihoven 30 počet nakoupených knihovních jednotek 31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obsloužených knihoven 33 počet zpracovaných knihovních jednotek 34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF 37 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 38 zakoupeno z finančních prostředků obce 39 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 40 Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven 4

5 42 počet expedovaných souborů 43 počet svazků v souborech 44 Servis výpočetní techniky 45 počet obsloužených knihoven 46 počet akcí 47 Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven 50 (pouze z finančních prostředků kraje) Rok Kraj Olomoucký 52 Vědecká knihovna v Olomouci 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) z toho : nákup knihovního fondu z toho : nákup DDHM Spotřeba energie (číslo účtu 502) 57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 58 Cestovné (číslo účtu 512) Ostatní služby (číslo účtu 518) z toho : doprava 61 z toho : servis výpočetní techniky 62 z toho : nákup licence na el. zdroje 63 z toho : nákup knihovnických služeb Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) z toho : platy zaměstnanců z toho : ostatní osobní náklady Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64,67-69) Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56-59, 64,67-70) Investiční náklady 73 Náklady celkem ( z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) Přidělená dotace (krajská) Vráceno Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní 80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok Náklady za rok ,15 82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 83 z toho: na nákup knihovního fondu 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) z toho : platy zaměstnanců z toho: ostatní osobní náklady 87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) ,15 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) ,15 90 Investiční náklady 91 Náklady celkem (součet ř ) ,15 5

6 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) 94 Na zpracování (stálého)knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Ad. 2. Knihovna Vincence Priessnitze v roce 2007 obsluhovala celkem 23 knihoven ve středisku Jeseník, Javorník, Mikulovice, Žulová. Tuto činnost vykonávali 2 zaměstnanci s úvazky 1 x 0,8 a 1 x 0,2 v přepočtu 1 pracovní úvazek. 1.Poradenská a konzultační činnost Celkem bylo poskytnuto 65 konzultací a vykonáno 33 metodických návštěv. Odborná pomoc byla aktuálně poskytována dobrovolným i profesionálním knihovníkům osobně, telefonicky i elektronickou cestou. 7 knihovnám regionu bylo zajištěno zřízení webových stránek pomocí projektu Šablona webu pro malé knihovny. Ve středisku Žulová získala nové, větší prostory knihovny ve Vidnavě a Velké Kraši. 2. Vzdělávání knihovníků, semináře, porady V rámci vzdělávání se zúčastnily školení Katalogizace pořádané VKOL Olomouc. 4 knihovnice ze střediskových knihoven Javorník, Mikulovice, Jeseník. Semináře Šablona webu pro malé knihovny se zúčastnily 3 knihovnice. V roce 2007 se konaly 2 porady vedoucích střediskových knihoven v KVP Jeseník k rozpočtu a vyúčtování prostředků RF. 3. Statistika Během měsíce ledna byly shromážděny statistické údaje knihoven regionu. Celkem bylo zkontrolováno a zpracováno 27 statistických výkazů Kult. 4. Výměnné soubory a cirkulace VF V roce 2007 bylo z prostředků Olomouckého kraje zakoupeno 761 svazků do výměnných souborů. středisko Jeseník 324 svazků - 34 souborů středisko Javorník 98 svazků - 10 souborů středisko Mikulovice 182 svazků - 18 souborů středisko Žulová 157 svazků - 16 souborů 5. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obcí Z prostředků obcí bylo nakoupeno a zpracováno celkem 1227 svazků. Ve středisku Javorník, Mikulovice, Žulová byly knihy nakoupeny do stálého fondu místních knihoven. Ve středisku Jeseník byly knihy použity do výměnných souborů svazků ve 25 souborech. 6. Revize a aktualizace knihovního fondu Dle plánu revizí byla provedena revize ve 12 knihovnách a bylo zrevidováno celkem knižních jednotek. Středisko Jeseník Lipová Lázně Středisko Javorník Bernartice Středisko Mikulovice Hradec Nová Ves, Písečná, Supíkovice, Široký Brod, Velké Kunětice Středisko Žulová Černá Voda, Stará Červená Voda, Vidnava, Velká Kraš, Tomíkovice Aktualizace byla provedena ve 14 knihovnách okresu. 6

7 7. Servis výpočetní techniky V rámci RF byl zabezpečen servis firmou Kp-Sys ve střediskových knihovnách Javorník, Mikulovice, Žulová. 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku 2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK) 3 Počet pracovníků zajišťujích RF 1,00 4 Počet obsluhovaných knihoven 23 5 Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven 23 7 počet poskytnutých konzultací 65 8 počet metodických návštěv 33 9 Statistika knihovnických činností KULT(MK) V počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven 3 14 počet všech vzdělávacích akcí 2 15 z toho : počet akcí v rámci RF 2 16 počet všech účastníků 7 17 z toho : počet účastníků akcí v rámci RF 18 počet všech vyučovacích hodin z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF 20 Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven počet revidovaných k.j počet revidovaných knihoven Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obsloužených knihoven počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce zakoupeno z finančních prostředků obce zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 40 Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis výpočetní techniky 45 počet obsloužených knihoven 4 46 počet akcí 1 47 Doprava v rámci výkonu RF 7

8 48 počet obsloužených knihoven 3 49 počet ujetých km 102 Výkaz financování regionálních funkcí knihoven 50 (pouze z finančních prostředků kraje) Rok Kraj 52 Název knihovny 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,00 54 z toho : nákup knihovního fondu ,00 54/b z toho : nákup materiálu ,00 55 z toho : nákup DDHM 56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) ,00 58 Cestovné (číslo účtu 512) 6 814,00 59 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,00 60 z toho : doprava 61 z toho : servis výpočetní techniky 62 z toho : nákup licence na el. zdroje 63 z toho : nákup knihovnických služeb ,00 64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) ,00 65 z toho : platy zaměstnanců ,00 66 z toho : ostatní osobní náklady 67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 3 622,00 69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64,67-69) 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56-59, 64,67-70) ,00 72 Investiční náklady 73 Náklady celkem ( z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) , Přidělená dotace (krajská) ,00 76 Vráceno Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní 80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok Náklady za rok 82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 83 z toho: na nákup knihovního fondu 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 85 z toho : platy zaměstnanců 86 z toho: ostatní osobní náklady 87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 90 Investiční náklady 91 Náklady celkem (součet ř ) 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) 94 Na zpracování (stálého)knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Ad. 3. 8

9 V roce 2007 obhospodařovala Knihovna města Olomouce 142 knihoven, které byly rozděleny do 7 středisek (Olomouc, Litovel, Uničov, Senice, Náměšť, Štěpánov a Bouzov). Všechny knihovny byly evidovány u Ministerstva kultury. Začátkem roku vznikla nová knihovna Střemeníčko (místní část obce Luká), k byla ukončena činnost knihovny v Rybníčku (místní část obce Újezd). Naši pracovníci pomáhali s odpisem knih a organizací ukončením činnosti v Rybníčku, tzn. v letošním roce jsme se věnovali 143 knihovnám. Při sestavování rozpočtu jsme největší část vyčlenili na nákup knih do výměnných souborů, protože kvalitní nové knihy jsou hlavními požadavky obcí na RF. Připravujeme výměnné soubory pro 136 knihoven. Při nákupu knihovního fondu za prostředky obcí (pro 58 knihoven) získáváme vysoký rabat, za který obcím kupujeme další knihy. Knihy zakoupené za prostředky obcí jdou do jejich stálého fondu, ne do výměnných souborů. V roce 2007 jsme na základě požadavků knihoven začali s pomocí při vkládání knih do knihovnického programu Clavius (pro 7 knihoven jsme zpracovali knih). Na dopravu výměnných souborů a na převážení knih vkládaných do knihovnického programu bylo používáno auto Knihovny města Olomouce + občas zajišťovala rozvoz dopravní firma Mareš, neboť požadavky na dopravu v některých obdobích přesáhly možnosti auta Knihovny města Olomouce. Finanční požadavky firmy, která se osvědčila již v minulém roce, zhruba odpovídají nákladům na knihovní auto. Dopravu knihovního fondu za vlastní prostředky si obce zajišťují samy. Z regionálních funkcí poskytujeme servis knihovnického systému LANIUS a CLAVIUS pro 23 obcí. Servis zajišťují 3 subjekty (správce sítě Knihovny města Olomouce, samostatná servisní pracovnice PhDr. D. Nálepová a firma Onyx Engineering). Nákupem knihovnických služeb (statistika, konzultace a metodické návštěvy, práce s výměnným fondem, zápis nových knih do přírůstkových seznamů, revize a aktualizace) zajišťujeme regionální funkce u 6 středisek; prací ve zbývajícím středisku, nákupem a zpracováním výměnného knihovního fondu i fondu jednotlivých obcí je pověřeno 2,5 pracovníka. Na vkládání retrofondu obcí byla na 2 měsíce vyčleněna další pracovnice, na celkový úvazek to nemělo vliv, protože pracovnice na RF nastupovaly až v březnu. Na další činnosti (účetnictví, rozpočet, metodika, kontrola, statistika, administrativa, řízení) byly podepsány dohody o pracovní činnosti se 4 pracovníky v rozsahu maximálně do 15 hodin měsíčně. Pokud bychom chtěli veškerou práci pro region převést na úvazky pak by to bylo následovně: pracovní smlouvy (mzdové náklady) 2,5 dohody (OON) 0,3 střediska (nákup služeb)..1,1 CELKEM 3,9 úvazku Knihovna města Olomouce oceňuje, že letošní finanční částka přišla na účet o měsíc dříve a tím se mohla regionální práce rozložit do delšího časového období. Vlastní čerpání přidělené dotace bylo uskutečňováno v rámci stanovených podmínek. 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí 9

10 1 Kraj Olomoucký 2 Název knihovny Knihovna města Olomouce příspěvková organizace 3 Počet pracovníků zajišťujících RF 3,9 4 Počet obsluhovaných knihoven Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv Statistika knihovnických činností KULT V počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí 3 15 z toho : počet akcí v rámci RF 3 16 počet všech účastníků z toho : počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obsloužených knihoven 7 22 počet akcí 2 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven počet revidovaných k.j počet revidovaných knihoven Nákup KF z prostředků obcí 29 počet obsloužených knihoven počet knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků obcí 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF zakoupeno z dotace na regionální funkce zakoupeno z prostředků obce 39 zakoupeno z prostředků kraje a dalších zdrojů 40 Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis výpočetní techniky servis Clavius a LANIUS 45 počet obsloužených knihoven počet akcí Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven počet ujetých km Statistický výkaz financování regionálních funkcí 51 Kraj Olomoucký CZ Název knihovny: Knihovna města Olomouce příspěvková organizace IČO Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,39 10

11 54 z toho : nákup knihovního fondu ,50 55 z toho : nákup DDHM 19618,87 56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 18545,00 57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 58 Cestovné (číslo účtu 512) 25890,50 59 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,11 60 z toho : doprava ,76 61 z toho : servis výpočetní techniky ,00 62 z toho : nákup licence na el. zdroje 0,00 63 z toho : nákup knihovnických služeb ,00 64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) ,00 65 z toho : platy zaměstnanců ,00 66 z toho : ostatní osobní náklady 70740,00 67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 13690,00 69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 0,00 70 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 53, 56-59, 64, 67-69) 0,00 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56-59, 64, 67-70) ,00 72 Investiční náklady 0,00 73 Náklady celkem (součet ř. 71 a 72) , Přidělená dotace ,00 76 Vráceno 0, Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní zdroje) 81 Náklady za rok 82 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 83 z toho : platy zaměstnanců 84 z toho: ostatní osobní náklady 85 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 86 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) 87 Provozní náklady celkem (součet ř ) 88 Investiční náklady 89 Náklady celkem (součet ř ) 90 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 91 Na nákup knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) ,00 92 Na zpracování knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) 0,00 Ad. 4. I. Cíle výkonu RF v roce 2007 Dne 10. ledna 2007 byla podepsána Smlouva o přenesení regionálních funkcí mezi Městskou knihovnou Prostějov a Vědeckou knihovnou Olomouc (dále jen smlouva). V průběhu roku 2007 byly naplňovány a překonávány cíle, které jsou vytyčeny v Příloze č. 2 11

12 této smlouvy, a které jsou předmětem Metodického pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky. II. Komentář k jednotlivým funkcím a jejich zajišťování Poradenská, konzultační a metodická činnost pro základní knihovny v rámci regionu Prostějov Pokračování v návštěvách obcí, jejich knihoven, úřadů a představitelů. Celkem bylo vykonáno 263 metodických návštěv, jejichž náplní mimo jiné bylo řešení internetové konektivity posledních 8 nepřipojených knihoven a s tím související případné aktualizace jejich knihovních řádů. Všem evidovaným knihovnám regionu se podařilo požadavek na připojení k internetu úspěšně vyřešit. Dále šlo o pomoc při plnění závazků vyplývajících z úspěšného zapojení 5 knihoven do programu VISK 3, což spočívalo především v pořízení a instalaci AKS Clavius a ve školeních a průběžné praktické pomoci při práci s ním, i ve vyúčtování dotace. Dále byla náplní metodických návštěv argumentace pro zapojení dalších knihoven do programu VISK 3, následná asistence při sestavování projektů (12 knihoven), cirkulace výměnného fondu, pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, metodická pomoc při stěhování knihoven a jejich vybavování, projednávání další spolupráce se zástupci obcí, obecně argumentace s nimi ve prospěch knihoven, zvyšování povědomí o nich a jiné. V rámci 267 konzultací, z toho 207 osobních a 60 telefonických a elektronických, byly projednávány možnosti automatizace, a internetizace posledních nepřipojených knihoven, sestavovány projekty do programu VISK 3, zajišťováno sestavování a cirkulace výměnných souborů, řešeny praktické problémy práce s AKS, dále otázky týkající se nákupu a zpracování knih z prostředků obcí, technické vybavenosti knihoven, využití šablony webu pro malé knihovny KMHK, kterou se prozatím zavázalo využívat 21 knihoven, a další otázky týkající se poskytování VKIS. Pro svou důležitost je vykázáno i několik konzultací, které nedosáhly předepsaných 30 minut. Pro podporu této činnosti byla zahájena práce na nové webové prezentaci Úseku regionálních funkcí MěK Prostějov, a byla vydána 2 čísla Knihovnického čtení, tj. metodických pokynů a informací. Obsahem byly důležité informace a aktuality z dění v oboru, pokyny pro zapojení do výše jmenovaných projektů a programů, pokyny k revizi knihovních fondů, ke sledování ukazatelů činnosti, informace o vlastních i jiných vzdělávacích akcích, možnostech automatizace knihoven a dalšího zkvalitňování VKIS. Podpora při zpracování statistiky o činnosti základních knihoven provozovaných obcemi Bylo vyžádáno, doplněno, prokonzultováno a zkontrolováno 109 statistických výkazů, které byly náležitě uloženy. Získané údaje byly následně sumarizovány a analyzovány, a byly z nich vytvořeny statistické výstupy. Vzdělávání pracovníků základních knihoven, pořádání seminářů a porad Ve spolupráci s Cyrilometodějským gymnáziem v Prostějově jsme uspořádali 8 dvouhodinových kurzů ovládání ICT ve dvou různých úrovních pokročilosti (22 obsloužených knihoven), a 3 dvouhodinové kurzy ovládání AKS LANius a Clavius (23 účastníků). Rozšíření těchto kurzů souvisí se zvýšením počtu knihoven v procesu 12

13 automatizace na 28, v dalších 5 knihovnách se její zahájení připravuje. V rámci BMI byl uspořádán 1 seminář na téma Využití Internetu v knihovnách (11 účastníků). Byly uspořádány 2 porady knihovníků Prostějovska. Na veškeré akce byli pozváni zástupci všech 108 obsluhovaných knihoven. Zúčastnili jsme se konferencí Knihovny současnosti 2007, a Informační gramotnost Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven provozovaných obcemi Bylo pokračováno v metodické a faktické pomoci při revizích knihovních fondů a evidenčních podkladů těch knihoven, ve kterých bylo dosaženo pětileté revizní lhůty. Celkem byly kompletní revize a aktualizace provedeny ve 20 knihovnách, a bylo zrevidováno svazků. V jedné z těchto knihoven proběhla revize elektronicky. Ve dvou z knihoven byla provedena i částečná estetizace fondu v rámci příprav k soutěži Vesnice roku. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce Pro 9 knihoven bylo nakoupeno, zpracováno (katalogizace a technická úprava) a distribuováno 259 svazků. Tvorba, distribuce a cirkulace výměnných fondů pro základní knihovny provozované obcemi Výměnný fond byl průběžně doplňován v souladu s finančními prostředky, jeho přírůstek za rok 2006 činí jednotek. 92 knihoven si z výměnného fondu vypůjčilo celkem dokumentů. Toto další mírné snížení vykazovaných výpůjček může být dáno určitým dostatečným nasycením touto službou, i mírným zvýšením financování nákupu knih do kmenových fondů některých knihoven. Servis ICT pro základní knihovny provozované obcemi V rámci této služby byly poskytovány detailní informace o vhodnosti a výběru AKS, praktická pomoc při implementaci a využívání ICT a konkrétních AKS v knihovnách, a instruktáže v těchto oblastech na místě. 23 akcemi bylo takto obslouženo 20 knihoven. 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Kraj Olomoucký kraj 2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK) MěK Prostějov 3 Počet pracovníků zajišťujích RF 4,00 4 Počet obsluhovaných knihoven Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven počet poskytnutých konzultací

14 8 počet metodických návštěv Statistika knihovnických činností KULT(MK) V počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí z toho : počet akcí v rámci RF počet všech účastníků z toho : počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 2 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven počet revidovaných k.j počet revidovaných knihoven Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obsloužených knihoven 9 30 počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obsloužených knihoven 9 33 počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce zakoupeno z finančních prostředků obce 0 39 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 0 40 Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis výpočetní techniky 45 počet obsloužených knihoven počet akcí Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven počet ujetých km 4937 Výkaz financování regionálních funkcí knihoven 50 (pouze z finančních prostředků kraje) Rok Kraj Olomoucký kraj 52 Název knihovny MěK Prostějov 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,80 54 z toho : nákup knihovního fondu ,20 55 z toho : nákup DDHM ,00 56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 4 915,00 57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 58 Cestovné (číslo účtu 512) ,00 59 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,20 14

15 60 z toho : doprava ,00 61 z toho : servis výpočetní techniky 62 z toho : nákup licence na el. zdroje 63 z toho : nákup knihovnických služeb 64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) ,00 65 z toho : platy zaměstnanců ,00 66 z toho : ostatní osobní náklady 67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) ,00 69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 4 605,00 70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64,67-69) 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56-59, 64,67-70) ,00 72 Investiční náklady 73 Náklady celkem ( z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) , Přidělená dotace (krajská) ,00 76 Vráceno Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní 80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok Náklady za rok 82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 83 z toho: na nákup knihovního fondu 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 85 z toho : platy zaměstnanců 86 z toho: ostatní osobní náklady 87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 90 Investiční náklady 91 Náklady celkem (součet ř ) 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) ,00 94 Na zpracování (stálého)knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) 0,00 Ad. 5. Městská knihovna Hranice pověřená regionálními funkcemi (dále RF) pro regionální oblast vlastního střediska (21 poboček) a střediska Městské knihovny v Kojetíně (10 poboček + městská knihovna). Výkon RF ve středisku Kojetín byl zajišťován na základě smlouvy o výkonu RF na střediskové úrovni formou objednávky nákupu knihovnických služeb. Počet pracovníků zajišťujících RF uvádím ve výkazu 1,00 úvazek, který koresponduje s uváděnými mzdovými náklady ve výkaze o financování. V rámci formy nákupu služeb ve středisku Kojetín jsou plněny RF pracovním úvazkem 0,6. Poradenská a konzultační činnost (řádek 5): Za rok 2007 bylo uskutečněno celkem 34 metodických návštěv v základních knihovnách. Proveden písemný zápis o každé metodické návštěvě. Uváděný počet konzultací (76) zahrnuje individuální jednání s dobrovolnými knihovníky, Městskou knihovnou v Kojetíně, starosty 15

16 obcí, předsedy osadních výborů formou osobních jednání, telefonátů, ů (5 poradenských ů = 1 konzultace), korespondence. Tak, jako v minulém roce, tak i letos zůstává faktem, že většina z těchto konzultací však nedosahuje časově standardizovaných 30 minut na jednu konzultaci. Praxe ukazuje, že tento standard je časově nadhodnocen a působí neefektivně v tom smyslu, že jeho striktní dodržování nevystihuje a nepokryje veškerou naši činnost v odborném působení. Mám na mysli veškerou konzultační činnost, která je součástí naší práce pro RF, ale nevyžaduje takto daný limitovaný čas. Statistika (řádek 9): Pro potřeby statistiky bylo zpracováno celkem 34 statistických výkazů. Toto zpracování statistiky doprovází však i tvorba řady pomocných interních výkazů či formulářů v obou střediscích během roku, které slouží jako podklad pro oficiální zpracování a které vychází spíše ze zvyklostí v dané knihovně. Jejich počet však neuvádím slouží i k interním potřebám organizací. Vzdělávání knihovníků, semináře (řádek 12): Ve sledovaném roce se uskutečnily v rámci RF celkem 4 vzdělávací akce s celkem 19 účastníky. Jednalo se o dva minikurzy na internetu (máme pouze 4 PC pro tyto potřeby), odborné zaškolení pracovnic z Městské knihovny Kojetín na program CLAVIUS a vzdělávací seminář pro dobrovolné knihovníky zaměřený na praktické knihovnické činnosti výpůjční protokol a balení knih s praktickým procvičováním. Cílem semináře bylo naučit dobrovolné knihovníky balení a značení knih (pro vlastní knihovnu), které potřebují vyměnit poškozené a opotřebované obaly. Porady (řádek 20): Zde uvádím konání 3 porad s celkovým počtem 34 dobrovolných knihovníků. Praxí je i to, že pokud se někdo z knihovníků nemohl porady zúčastnit a obsahem porady byly důležité okolnosti knihovnické činnosti, byl vyzván k příležitostné návštěvě kmenové knihovny k individuální poradě. Časová délka porad se pohybuje od 1,5 až 3 hodiny. Pomoc při revizi a aktualizaci KF (řádek 24): V roce 2007 bylo provedeno celkem 9 revizí a aktualizací knihovního fondu v základních knihovnách: Polkovice, Křenovice, Stříbrnice (Kojetín) a Milenov, Olšovec, Teplice nad Bečvou, Černotín, Hluzov, Klokočí (Hranice). Aktualizace + revize = svazků celkem. Byly zpracovány seznamy úbytků a seznamy nezvěstných knih, pořízen zápis o každé revidované knihovně a příslušné položky dokumentace byly poskytnuty příslušným obcím a knihovnám. Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí), (řádek ): Nákup z prostředků obcí je uskutečňován u 10 poboček, a to ve středisku Kojetín. Z těchto prostředků bylo nakoupeno celkem 932 svazků knih. Tyto knihy byly knihovnicky zpracovány a použity pro tvorbu výměnných souborů i stálý fond dle dohody s obcemi (pro výměnné soubory 809 svazků a pro stálý fond 123 svazků). Výměnný fond, (řádek 34-39): K je na pobočkách (31) coby výměnný fond, který obsahuje celkem svazků knih včetně nových nákupů v roce Tyto knihy jsou vedeny jako výměnný fond, který byl zakoupen v letech z prostředků na RF (MK ČR a Olomoucký kraj). V roce 2007 nákupy nových knih do výměnných souborů zakoupených z prostředků Olomouckého kraje čítají celkem svazků knih svazků z prostředků obcí (ř. 36): 16

17 Takže: 139 svazků pro středisko Kojetín a svazků pro středisko Hranice prostředky Olomouckého kraje na KF pro RF. Z prostředků obcí k tomu nakoupeno pro výměnné soubory 888 svazků (Kojetín). Přehledy o jednotlivých nákupech z prostředků na RF za každý rok jsou k nahlédnutí v Městské knihovně Hranice faktury, přírůstkové seznamy, akviziční přírůstková karta KF, PC - Clavius, diskety, dodací listy k CI. Cirkulace VF (řádek 40-43): Cirkulace výměnných souborů je prováděna na 31 pobočkách, avšak na každém středisku svým tradičním způsobem, který je odlišný. V Kojetíně se koná cirkulace vícekrát do roka a s více soubory, ale s menším počtem svazků v souboru, Hranice cirkulují 2x ročně s menším počtem souborů, ale s větším počtem knih v souborech. Při cirkulaci bylo ve sledovaném roce expedováno celkem 326 souborů včetně souborů s nově zakoupenými knihami v roce Uváděný počet souborů obsahuje celkem svazků knih = aktivně cirkulují na 31 pobočkách v roce Servis výpočetní techniky (řádek 44): Městské knihovně Hranice je poskytována v rámci RF tato služba odborným pracovníkem Městské knihovny v Přerově. Městská knihovna v Kojetíně si hradí servisního technika z vlastního rozpočtu knihovny. Doprava v rámci výkonu RF (řádek 47): Pro cirkulaci výměnných souborů je v Městské knihovně Hranice poskytováno pravidelně auto zřizovatele zdarma pro přepravu osob. Taktéž je poskytováno zdarma auto naším zřizovatelem pro potřeby dopravy na revizi KF. Vzhledem k tomu, že se zvětšuje počet knih v cirkulačních souborech, bylo nutno v roce 2007 najmout k tomu autodopravce pro objemnější náklady, který se hradí již z prostředků RF. Ve středisku Kojetín se doprava autem při cirkulaci hradí z prostředků RF. Na zbývající metodické návštěvy, aktualizace fondu apod. se používají veřejné hromadné dopravní prostředky. Ad řádek výkazu o financování s odkazem na ř statistického výkazu RF: Částka zde uvedená obsahuje nákupy nových knih z prostředků obcí jak do stálého fondu, tak i pro potřeby výměnných souborů. 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí ROK Olomoucký 2 Městská knihovna Hranice Masarykovo nám. 71, Hranice 3 Počet pracovníků zajišťujích RF 1,00 4 Počet obsluhovaných knihoven 33 5 Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven 32 7 počet poskytnutých konzultací 76 8 počet metodických návštěv 34 9 Statistika knihovnických činností KULT(MK) V počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí 4 15 z toho : počet akcí v rámci RF 4 17

18 16 počet všech účastníků z toho : počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 3 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven 9 26 počet revidovaných k.j počet revidovaných knihoven 9 28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obsloužených knihoven počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k (celkem) přírůstek VF k (celkem) zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce zakoupeno z finančních prostředků obce zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 40 Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis výpočetní techniky 45 počet obsloužených knihoven 46 počet akcí 47 Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven ROK (pouze z finančních prostředků kraje) 51 Olomoucký 52 Městská knihovna Hranice Masarykovo nám. 71, Hranice 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,50 54 z toho : nákup knihovního fondu ,00 55 z toho : nákup DDHM 56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 58 Cestovné (číslo účtu 512) 4 558,00 59 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,00 60 z toho : doprava ,00 61 z toho : servis výpočetní techniky 62 z toho : nákup licence na el. zdroje 63 z toho : nákup knihovnických služeb ,00 64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) ,00 65 z toho : platy zaměstnanců ,00 66 z toho : ostatní osobní náklady 6 900,00 67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 18

19 68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 5 834,00 69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64,67-69) 532,50 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56-59, 64,67-70) ,00 72 Investiční náklady 73 Náklady celkem ( z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) , Přidělená dotace (krajská) ,00 76 Vráceno Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů 80 (vlastní prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) 81 Náklady za rok Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 52,00 83 z toho: na nákup knihovního fondu 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 85 z toho : platy zaměstnanců 86 z toho: ostatní osobní náklady 87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 52,00 90 Investiční náklady 91 Náklady celkem (součet ř ) 52,00 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * ,00 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) ,00 94 Na zpracování (stálého)knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Městská knihovna Lipník nad Bečvou vykonávala regionální funkce (dále jen RF) v roce 2007 celkem pro třicet dva základních knihoven středisek Brodek u Přerova, Hustopeče nad Bečvou a Lipník nad Bečvou na základě Smlouvy o přenesení regionálních funkcí ze dne , uzavřenou mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a MěK Lipník n.b. Financování výkonu regionálních funkcí je od roku 2005 zajištěn z rozpočtu Olomouckého kraje, pro rok 2007 na základě smlouvy o poskytnutí účelových finančních prostředků ze dne Výkon RF je v jednotlivých obsluhovaných knihovnách zajišťován na základě kooperačních smluv s jejich zřizovateli, s obcemi Brodek u Přerova a Hustopeče nad Bečvou jsou uzavírány smlouvy na zabezpečení odborných knihovnických služeb pro obsluhované knihovny daného střediska. V říjnu 2007 byla podepsána smlouva o spolupráci pro rok 2008 s obcí Veselíčko, středisko Lipník nad Bečvou se tak rozšíří o další knihovnu. V rámci výkonu regionálních funkcí byly zabezpečovány tyto činnosti: metodická, konzultační a poradenská činnost pro neprofesionální knihovníky a obce, metodická a konzultační činnost pro profesionální knihovny v Brodku u Př. a v Hustopečích n. B., nákup a zpracování knihovního fondu z účelových prostředků Olomouckého kraje na RF a z prostředků obcí, aktualizace a revize knihovního fondu, tvorba výměnných souborů a jejich distribuce, počítačové zpracování záznamů KF, vzděláváni knihovníků, statistická činnost na 19

20 střediskové úrovni za rok 2006 a servis knihovního software LANius. Při výkonu RF jsou dodržovány standardy pro výkon regionálních funkcí. Metodická, konzultační a poradenská činnost - poskytována dle požadavků dobrovolných knihovníků zejména pro oblast správy fondů, vedení výpůjčního protokolu a zpracování statistických výkazů a profesionálním knihovníkům v oblasti výkonu RF. Pro knihovny je centrálně zajišťován nákup knihovnického materiálu a tiskopisů, aktualizace hromadně odebíraného tisku a jeho distribuce. Aktuální informace jsou starostům obcí a knihovníkům zasílány písemně, elektronickou poštou a zveřejňovány na www stránkách lipenské knihovny. V MK Týn nad Bečvou došlo k výměně knihovníka a zapracování nové knihovnice v červenci Celkem bylo uskutečněno 41 metodických návštěv a poskytnuto 61 telefonických, písemných či osobních konzultací. V prosinci 2007 byly na žádost obcí zpracovány podklady pro grantové řízení na rok 2008 z programu VISK 3 pro obce Bezuchov, Bohuslávky, Hlinsko, Týn nad Bečvou a knihovny v místních částech Lipníku nad Bečvou Loučka, Nové Dvory, Podhoří. Žádosti byly orientovány na nákup knihovnického software Clavius a zahájení automatizovaného výpůjčního protokolu. Nákup a zpracování knihovního fondu regionální fond: nákup knihovního fondu byl zahájen až po obdržení dotace na výkon RF, ale nebyla tím narušena pravidelnost rozvozu výměnných souborů. Z účelových prostředků kraje na výkon RF bylo nakoupeno celkem svazků. Akvizici, objednávky a zpracování zajišťují tři profesionální knihovny, fakturaci a evidenci fondu zajišťuje pověřená knihovna. Z prostředků obcí bylo do výměnných souborů nakoupeno a zpracováno 116 svazků, a to pouze ve středisku Hustopeče nad Bečvou. Tyto knihy jsou po ukončení cirkulace fondu převáděny do stálého fondu místních knihoven střediska Hustopeče n. B. Výměnný fond pořízený v letech pro střediska Brodek u Př., Hustopeče n. Bečvou a Lipník n. Bečvou eviduje MěK v Přerově. Stav výměnného fondu - region Lipník nad Bečvou rok MK Brodek MK Hustopeče MK Lipník celkem stav VF k Výměnné soubory - cirkulace výměnných souborů byla uskutečněna devětkrát (3x Brodek, 3x Hustopeče, 3x Lipník), průměrný počet svazků pro každou knihovnu byl 48 svazků v každém souboru. Ve sledovaném období bylo do knihoven dodáno knih ve 156 výměnných souborech. Počet rozvozů výměnných souborů oproti předešlým rokům ve středisku Lipník n. Bečvou byl snížen z pěti na tři. Tato praxe se však neosvědčila, knihovníci hodnotí častější rozvoz knih o menším počtu svazků jako lepší, zejména s ohledem na dodávání centrálně nakupovaných remitendních časopisů, které tak byly čtenářům nabízeny s velkým zpožděním. Při rozvozu výměnných souborů je rovněž do knihoven dodáván časopis Grand Biblio. 20

21 Celkem bylo obslouženo 30 knihoven, do střediskových knihoven s profesionálním pracovníkem se cirkulační soubory nedodávají a ujeto celkem 755 km. Distribuci do MK Kyžlířov zajišťuje MK Potštát. Nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obcí: Ve všech střediscích regionu zajišťují profesionální knihovny nákup knih z prostředků obcí na základě smluv o spolupráci. Ve středisku Brodek u Př. bylo nakoupeno a zpracováno 350 svazků do stálého fondu knihoven v hodnotě ,-Kč, ve středisku Lipník n.b bylo nakoupeno a zpracováno 242 svazků v hodnotě ,-Kč. Ve středisku Hustopeče bylo nakoupeno a zpracováno 116 svazků v hodnotě ,90 Kč z prostředků obcí, knihy jsou dočasně součástí výměnného fondu a využívány při tvorbě cirkulačních souborů. Zpracováno bylo dalších 65 svazků, které obce nakoupily do stálého fondu svých knihoven. Nákup a zpracování fondu z prostředků obcí je zajištěno pro všechny obsluhované knihovny, pouze ve středisku Hustopeče n. B. si zajišťuje tyto činnosti pracovnice MK Potštát sama včetně místní části Kyžlířov. Zpracování fondu je hrazeno z účelových prostředků kraje. V lednu byla pro knihovny střediska Lipník nad Bečvou vypracována hromadná objednávka remitendního tisku na rok 2007, periodika jsou dodávána průběžně při cirkulaci výměnných souborů. Aktualizace a revize knihovního fondu revize jsou prováděny podle plánu revizí v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). V roce 2007 bylo provedeno celkem 7 revizí KF a zrevidováno svazků. Středisko Lipník n.b. MK Bezuchov, Bohuslávky a Týn nad Bečvou (6 083 sv.), středisko Brodek u Př. MK Rokytnice, Kokory, Citov (8 443 sv.), středisko Hustopeče n. B. MK Nejdek (1 135 sv.). Počítačové zpracování záznamů fondů knihoven v AKS LANius bylo dokončeno zpracování záznamů knihovního fondu MK Bohuslávky. V jednotlivých knihovnách všech středisek probíhalo postupné označování knih čárovými kódy. Vzdělávání neprofesionálních knihovníků a porady uskutečnily se 2 porady pro profesionální knihovníky regionu Lipník n.b. a 5 aktivů pro dobrovolné knihovníky. Knihovníkům je průběžně zasílána nabídka na školení pořádaná Vědeckou knihovnou v Olomouci a nabídky práce s PC a knihovnickým software v MěK Lipník nad Bečvou. Tyto nabídky však neprofesionálními knihovníky nebyly využity. Statistika v lednu 2007 bylo vypracováno celkem 36 statistických výkazů, na základě podkladů jednotlivých knihovníků byly zpracovány sumáře požadované Městskou knihovnou v Přerově za středisko Lipník nad Bečvou (12x základní knihovny, 1x neprofesionální knihovny,1x středisko Lipník nad Bečvou), středisko Brodek u Přerova 9, výkazů, středisko Hustopeče nad Bečvou 13 výkazů (12x základní knihovny, 1x sumář). Při zpracování statistiky nebyly zjištěny závažnější problémy. Servis výpočetní techniky servis programu Lanius a Clavius byl zajištěn servisním bodem firmy Lanius a byly uskutečněny celkem 4 návštěvy v místních knihovnách za účelem 21

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Obsah: 1. Vědecká knihovna v

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004) Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 111, fax 222 328 230 e-mail informace@mlp.cz, www.mlp.cz Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám. 1 118 11

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina Zpráva o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina za rok 2009 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v kraji Vysočina v roce 2009...

Více

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje 2015 2017 Duben 2015 1 ÚVOD... 3 1.1 Význam regionálních funkcí... 3 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ 2011-2014...

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

Analýza RF v roce 2007

Analýza RF v roce 2007 Analýza RF v roce 2007 s příklady dobré praxe v jednotlivých krajích 14. zasedání sekce SDRUK pro RF Praha 5. listopadu 2008 Zdroje: http://knihovnam.nkp.cz Regionální funkce knihoven v roce 2007 (základní

Více

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Pro ilustraci, jakým způsobem se mění služby knihoven a vnímání knihoven ze strany veřejnosti - část komentáře jedné pověřené knihovny: Uživatelé si uvědomují,

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Obsah: 1. Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce 2014 (priority) str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2014

Více

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj období: rok 2014 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků zajišťující

Více

Služby čtenářům a uživatelům

Služby čtenářům a uživatelům Služby čtenářům a uživatelům III.část Teze rekvalifikačního knihovnického kurzu Olomouc RNDr. Lenka Prucková Knihovna města Olomouce 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011 2014 (návrh listopad 2010)

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně 2009 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD listopad 2007 I. Analýza současného stavu veřejných knihoven

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 Březen 2013 Výroční zpráva hodnocení výkonu regionálních funkcí v Ústeckém kraji v roce 2012 1. Úvod Program podpory výkonu

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ STATISTIK V SYSTÉMU STATISTIKA-EXCEL A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ V RÁMCI REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN

AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ STATISTIK V SYSTÉMU STATISTIKA-EXCEL A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ V RÁMCI REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ STATISTIK V SYSTÉMU STATISTIKA-EXCEL A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ V RÁMCI REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN Eva Semrádová, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Historie automatizace

Více

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová Evidence literatury, ochrana a revize KF Ing. Stanislava Ivanovová 1 Obsah Evidence Označení jednotky Přírůstkový seznam Průvodky Signování Aktualizace knihovního fondu Vyřazené knihy Úbytkový seznam Prozatímní

Více

Jak dál v automatizaci malých knihoven

Jak dál v automatizaci malých knihoven Jak dál v automatizaci malých knihoven Úvahy o možnostech a mezích rozvoje Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Tomáš Gec, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Knihovny v pavučině spolupráce,

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková Hrůza! Vyšlo to! Peníze budou! Regionální funkce Pardubice 2009 Zlata Houšková Projekt Unie zaměstnavatelských svazů Vzdělávání pracovníků v kultuře Týká se též knihovníků; partnerem SKIP (člen Týká se

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2015 2020

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2015 2020 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Trutnov, leden 2008 1) Služby V roce 2007 bylo zaregistrováno 6.203 čtenáři, z toho 4.267 dospělých čtenářů

Více

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU Základní údaje Knihovna sídlí ve vile z 19.stol. Účelová rekonstrukce v roce 1970. Výhodné umístění blízko centra, AN, ČD Problém nedostatku prostor

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 12-6)

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Trutnov, leden 2011 1) SLUŽBY V roce 2010 bylo zaregistrováno 5 677 čtenářů, z toho 4 586 dospělých čtenářů (81%) a 1 091 dětí do 15ti let (19%). Celkový počet registrovaných

Více

REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRA A VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI

REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRA A VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRA A VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI Zlata Houšková, Národní knihovna ČR Kontinuální (další) odborné vzdělávání knihovníků je stejně jako v jiných profesích součástí celoživotního vzdělávání,

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998.

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998. 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Obsah Příloha Strana Graf č. 1 Knihovny zúčastněné v průzkumu 2004 3 Graf č.

Více

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012 Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem 28. listopadu 2012 Od posledního setkání Knihovna v Malečově začala využívat Clavius REKS Po skončení stavebních úprav v OMO jsme nastěhovali zpět naučnou literaturu

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Roční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2005 Zpracovaná na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004 1 Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004 Vážené dámy a pánové, V roce 1999 provedla Národní knihovna ČR analýzu mzdové, věkové a vzdělanostní struktury

Více

2. Zajištění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých regionech. Okres Kroměříž. Okres Uherské Hradiště

2. Zajištění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých regionech. Okres Kroměříž. Okres Uherské Hradiště Obsah: 1. Úvod 2. Zajištění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých regionech 3. Výkon regionálních funkcí na krajské úrovni zajištěný krajskou knihovnou 4. Hodnocení ekonomických ukazatelů 5. Celkové

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 1. Úvod Materiál byl zpracován na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2014 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 27. 2. 2015 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Obsah: 1. Úvod 2.

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2010 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Cestovní náhrady 35 10 45 20 55 Výdaje na drobný hmotný 0 205 205 325 325. 22 68 90 61 83 povinných zákonných odvodů celkem 3 423 393 3 816 516 3 939

Cestovní náhrady 35 10 45 20 55 Výdaje na drobný hmotný 0 205 205 325 325. 22 68 90 61 83 povinných zákonných odvodů celkem 3 423 393 3 816 516 3 939 Příloha č. 13 Přehled uznaných nákladů Uznané náklady na řešení se skládají z finančních prostředků účelové podpory a finančních prostředků příjemce. Nejsou zahrnuty v souladu se schváleným projektem finanční

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně Město ATIC Název Adresa PSČ Telefon E-mail, www Bělá pod Pradědem Obecní knihovna a Informační centrumdomašov 4 790 85 584 452 834 mic@bela.cz www.bela.cz Bludov MIS - Kulturní dům Bludov Tř. A. Kašpara

Více

Návrh definic do Deníku

Návrh definic do Deníku Návrh definic do Deníku 1. Obsluhovaná populace Počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, počet obyvatel obce nebo obcí, obecní nebo městské části, pro jejíž obyvatele je vykazující knihovna zřízena.

Více

Zápis z 22. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 22. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 22. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Městská knihovna Praha Datum konání: 21. 11. 2013 Přítomni: viz prezenční listina Program: Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková, předsedkyně

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012 Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Telefon: E-mail: Web: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí 737 205 222 (ředitelka), 737 205 221 (kancelář) knihovna@knihovna uo.cz www.knihovna

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 Na období 1.1.2010 do 31.12.2010. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 Cíle 2 Podmínky. 2 Metody dosažení cílů..

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

1. Digitalizace knihovních fondů, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví

1. Digitalizace knihovních fondů, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví 1. Digitalizace knihovních fondů, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví 1. Podpora digitalizace na jednotlivých úrovních co, kdy, plán, muzea, archivy spolupráce Spolupráce, koordinace, doporučení,

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová V Plzni 12. 10. 2011 Územní rozdělení v Plzeňském kraji Interní metodická pomůcka Schéma krajského

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 1999 za rok 2000 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. zodpovězeno

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí www.mek.hranet.cz, mek@mek.hranet.cz, www.mic.hranet.cz

Více

Východiska, náměty,rozvahy, úvahy,plány

Východiska, náměty,rozvahy, úvahy,plány Východiska, náměty,rozvahy, úvahy,plány Základním předpokladem úspěchu je spolupráce. Čím aktivnější komunitu se nám podaří vytvořit, tím lepší budou výsledky. Naše snažení pak ocení naši uživatelé v podobě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2014 Březen 2015 Čj: svkul/00261/2015 Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Ústeckém kraji v roce 2014 1. Úvod

Více

REKS. Stav automatizace knihoven na Opavsku

REKS. Stav automatizace knihoven na Opavsku REKS Stav automatizace knihoven na Opavsku Něco z historie OPAVA : Počátek automatizace rok 1994: listopad 1995 spuštění výpůjčního protokolu na hlavní budově 1998 spuštěn výpůjční protokol pobočka Opava

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012

Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012 Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012 6 základních oblastí koncepce Digitalizace knihovních fondů, ochrana a

Více

Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2006 2007. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brnovenkov,

Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2006 2007. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brnovenkov, Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2006 2007 Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brnovenkov, 664 34 Kuřim Základní škola uplatňuje ve vyučování vzdělávací program Základní

Více

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Zpracovaly: PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová PhDr. Anna Matoušková Praha 16.srpna 2005 Strana 1 (celkem 32) Úvod Významnou součástí infrastruktury

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: J. Brinčeková, J. Dujková, E. Pekařová, V. Povalačová, Z. Smahlová, J. Vlčková,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

E-learning pro knihovníky

E-learning pro knihovníky E-learning pro knihovníky (Knihovnické minimum) Marie Šedá seda@svkos.cz Osnova Co je e-learning Knihovnické minimum Harmonogram a průběh studia Komunikace Statistika Ohlasy A co dál 2 Co je e-learning?

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hodnocení činnosti a hospodaření

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hodnocení činnosti a hospodaření Městská knihovna Lipník nad Bečvou příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hodnocení činnosti a hospodaření Obsah Úvod... 2 1. Hlavní činnosti... 3 1.1 Veřejné knihovnické a informační služby... 3 1.1.1

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 20. 2. 2014 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně OBSAH 1. ÚVOD 2.

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Představení projektu EKONOM

Představení projektu EKONOM Představení projektu EKONOM Závěrečná konference projektu EKONOM - nové formy výuky ekonomických odborných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0170 Olomouc 18. 6. 2013 1 Základní informace o projektu EKONOM Předkladatel

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č.j.: SVKPlzeň/432/15 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za

Více