ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, p.syrovice, IČO : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou cestu Motto: Pro život, ne pro školu se učíme (Seneca) ŠVP ZŠ Bratčice 1

2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy Prostorové a materiálně technické podmínky Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy 2.3.Charakteristika pedagogického sboru 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 2.6. Priority školy 2.7. Ročníkové a celoškolní projekty Ekologické projekty Den otevřených dveří Halloween Vánoční projekt Velikonoce-svátky jara Vlastivědné exkurze pro žáky 4. a 5. ročníku Škola v přírodě Zdravé zuby Bezpečná cesta do školy Den dětí Divadelní představení Krátké a jednodenní projekty a školní slavnosti 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Školní preventivní strategie 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 3.4 Začlenění průřezových témat 4. Učební plán 4.1.Poznámky k učebnímu plánu Kroužky 5. Učební osnovy Název, charakteristika a vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk 5.2. Matematika a její aplikace Matematika ŠVP ZŠ Bratčice 2

3 5.3. Informační a komunikační technologie 5.4. Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět Vlastivěda Přírodověda 5.5. Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova 5.6. Člověk a zdraví Tělesná výchova 5.7. Člověk a svět práce Pracovní činnosti 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Kritéria pro hodnocení Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků Zásady pro hodnocení chování ve škole 6.2. Stupně hodnocení prospěchu a chování Stupně hodnocení prospěchu Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření Stupně hodnocení chování 6.3.Zásady pro používání slovního hodnocení 6.4.Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení 6.5. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 6.6.Orientační hodnotící stupnice na úrovni školy 6.7.Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 6.8.Hodnocení mimořádně nadaných žáků 6.9.Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR 6.10.Podrobnosti o komisionálních a opravních zkouškách Komisionální zkouška Opravná zkouška Autoevaluace školy 7. Závěr ŠVP ZŠ Bratčice 3

4 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATČICE ŠVP 01/2007-ZŠ Bratčice Pracovní název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou cestu Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Bratčice okres Brno-venkov příspěvková organizace Adresa školy : Jméno ředitele : Bratčice čp. 69, Syrovice Mgr. Anna Lapčíková Kontakty : tel.: Web: Zřizovatel školy: Název: Obec Bratčice Platnost dokumentu od : 1.září 2007 Adresa: Bratčice p. Syrovice Kontakty: tel: Fax: Web: IČO školy : IZO školy : REDIZO: Číslo subjektu : 3205 Koordinátor ŠVP : Mgr. Anna Lapčíková podpis ředitele školy razítko školy ŠVP ZŠ Bratčice 4

5 2. Charakteristika školy První písemné zmínky o základní škole v Bratčicích jsou v první školní kronice z roku Dne 1.září 1887 byla zahájena výuka na této škole. I dnes, jako v minulosti, zůstává škola dominantou Bratčic Úplnost a velikost školy. Základní škola a Mateřská škola Bratčice je neúplná malotřídní škola se dvěma třídami základní školy, v nichž jsou spojeni žáci ročníku podle aktuální situace v počtech žáků ve dvou třídách. Ve školním roce 2007/2008, kdy je zaváděn ŠVP 01/2007 ZŠ Bratčice, škola funguje jako jednotřídní se čtyřmi ročníky. Žáci podle ročníků pracují ve dvou třídách. Škola má kapacitu 50 žáků. Od 1.ledna 2003 je právním subjektem, jehož součástí je i mateřská škola. Od 1.září 2008 mateřská škola zahájila celodenní provoz a tím se rozšířila o školní výdejnu mateřské školy. V roce 2005 byla ustanovena tříčlenná Rada školy. 1.září 2010 byla zavedena školní družina a výdejna základní školy Vybavení školy Prostorové a materiálně-technické podmínky Školní budova je více než 100 let stará. Je to přízemní budova v řadové zástavbě. V 70-tych letech minulého století byla zrekonstruovaná a zmodernizovaná, vyměněna okna a zavedeno vytápění elektrickým proudem. Prostorové podmínky pro výuku odpovídají počtu žáků a tříd.v říjnu 2009 byla zahájena komplexní rekonstrukce školy. Ve škole jsou : 2 třídy, 1 herna nahrazující tělocvičnu,1 místnost pro školní družinu, ředitelna se sborovnou, 1 kabinet, šatna, školní jídelna a výdejna a samozřejmě sociální zázemí pro žáky i zaměstnance školy. Škola je postavena uprostřed obce a tak před ní vede komunikace s rušným provozem.pro větší bezpečnost dětí, máme kolem školy oplocení, které zamezí riskantní vstup na vozovku. Dvůr školy je malý, ale vkusně a funkčně vyřešený. Nabízí žákům relaxaci a sportovní vyžití. Kmenové učebny - obě učebny jsou vybaveny novým, funkčním nábytkem. V každé třídě je interaktivní tabule. Nyní máme v každé třídě po 7 žákovských počítačích a tak žáci mají ŠVP ZŠ Bratčice 5

6 možnost využívat počítačové programy.dětská knihovna je zatím v jedné učebně. Plánujeme s knihovnou i v druhé třídě. Tělocvična je vybavena starším i novějším funkčním nářadím a náčiním. Není k dispozici nářaďovna a pro tyto účely využíváme kabinet. Plánujeme rozšířit nářadí a náčiní pro sportovní účely. Kabinet složí k uložení didaktických pomůcek. V poslední době byly zakoupeny didaktické pomůcky ( počítačové programy, nástěnné obrazy a přehledy učiva). Škola efektivně využívá a upřednostňuje finanční prostředky na zakoupení didaktických pomůcek a průběžně je obnovuje. Některé pomůcky byly pořízeny ze státního rozpočtu (ONIV) nebo z obecních příspěvků. Prostory šatny jsou vyhovující pro odkládání oděvů a obuvi dětí. Školní družina činnost byla zahájena 1.září Je zde 1 oddělení - vybaveno audiovizuální technikou,1 PC, funkčním nábytkem a hrami pro volno-časové aktivity. Sborovna a její vybavení sborovna slouží současně i jako ředitelna. Je vybavena novým nábytkem a umožňuje učitelům dostatečný prostor pro relaxaci i vzájemnou konzultaci. Ve skříňkách jsou uloženy tiskoviny a dokumentace školy. Jsou zde umístěny 2 PC, připojené k internetu, 1 tiskárna a 1 kopírka. Vybavení žáků učebnicemi postupně jsme obnovili učebnicový fond. Máme zakoupené moderní učebnice, které jsou v souladu s připravovaným ŠVP ZV. Nezapomínáme ani na učebnice a pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy Prostředí učeben, sociálních zařízení i ostatních prostor školy jsou vyhovující pro účely vzdělávání žáků i pro jejich mimoškolní činnost. Okolí školy školní dvůr se dá využít k mimoškolní aktivitě i k relaxaci žáků. K dispozici máme také dětské hřiště i místní sportoviště. Školní výdejna je vybavena funkčním nábytkem a kuchyň splňuje přísná hygienická a bezpečnostní kriteria. ŠVP ZŠ Bratčice 6

7 2.3. Charakteristika pedagogického sboru a žáků Personální podmínky: Pedagogický sbor tvoří ředitelka a dvě učitelky. Věkový průměr je asi 42 let, ženské obsazení. Všechny učitelky jsou kvalifikované a mají požadované vzdělání. Práce pedagogického sboru je založena na vstřícné komunikaci a týmové práci. Samozřejmostí je odborný a profesní růst. Pedagogové se vzdělávají v rámci plánu DVPP ( jazykové kurzy, ŠVP, tematická školení, školení PC atd.) Charakteristika žáků : Školu navštěvují pouze žáci z Bratčic. Všechny děti pocházejí z venkova. Mírně převažují chlapci. Ve školním roce 2012/2013 navštěvuje školu 20 žáků. V době mimo vyučování nabízíme žákům možnost využití v kroužcích ( sportovních, jazykových, výtvarných, hudebních a jiných). Chování žáků vůči sobě navzájem i na veřejnosti není zrovna ideální. Proto se snažíme o zkvalitnění spolupráce s rodiči a při prevenci zapojujeme i ostatní složky ( PPP Brno, SPC, Policie ČR ). Po ukončení 5. ročníku odchází většina žáků do ZŠ Dolní Kounice Dlouholeté projekty, mezinárodní spolupráce Zatím jsme se nezúčastnili dlouhodobých projektů a to z důvodů velikosti školy a jazykového vybavení žáků. Neplánujeme ani účast v mezinárodní spolupráci Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 8.listopadu 2005 byla zvolena Školská rada, která má 3 členy. Součásti právního subjektu základní škola a mateřská škola úzce spolupracují. Rovněž se spádovou školou ZŠ Dolní Kounice se rozvíjí komunikace, vyplývající z přechodu žáků 5.ročníku do 6.ročníku. S PPP Židlochovice úzce spolupracujeme. Rodiče mají možnost pravidelně se informovat o prospěchu a chování dětí 4 x do roka na třídních schůzkách. Po domluvě mohou rodiče navštívit školu kdykoli individuálně. Osvědčilo se nabízet rodičům individuální konzultační hodiny, kontakt s rodiči je tak intenzivnější a efektivnější. V současné době má škola webové stránky, kde si rodiče a veřejnost mohou přečíst informace a zajímavosti ze školního života. Důležitou oblastí je spolupráce se zřizovatelem školy. Škola spolupracuje s obcí zejména v kulturní oblasti s vystoupením dětí. ŠVP ZŠ Bratčice 7

8 Využití školy k mimoškolním účelům Škola pečuje o volný čas dětí a nabízí jim širokou škálu zájmových útvarů. Školní budova je pravidelně využívána k mimoškolním účelům. Jsou to zájmové kroužky a to : výtvarný kroužek, hudební kroužek, sportovní hry, anglický jazyk. Kroužky probíhají ve třídách, nebo v tělocvičně. Tělocvična je také využívána místním klubem tanečníků HIP-HOP a ženským klubem, tančící ZUMBU Priority školy partnerský přístup, založený na vzájemném respektu dospělých a dětí, rozvoj osobnosti dítěte a jeho zdravého sebevědomí kvalifikovanost pedagogických pracovníků školní prostředí, kde se všichni vzájemně znají a mohou si pomoci vybavení školy moderní didaktickou technikou a didaktickými pomůckami tak, aby byl zabezpečen bezproblémový přechod žáků do 6.ročníku udržení školy pro obec přístavbou vyřešit prostory pro výdej stravy a školní družinu spolupráce a soutěžení chceme se naučit spolupracovat a pomáhat jeden druhému.děti se již v prvním ročníku učí vzájemné pomoci a spolupráci. Žáci se učí nabízet a přijímat pomoc, vzájemně se hodnotit a oceňovat, podporovat a tolerovat druhé. Přirozenou příležitostí ke spolupráci jsou výukové projekty na školách v přírodě, celoškolní akce a slavnosti Ročníkové a celoškolní projekty Celým školním, rokem prolíná ročníkové projektové vyučování, skupinové práce. Skupinové práce v nejnižších ročnících navazují na témata z prvouky, českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Děti si prohlubují znalosti z těchto předmětů, ale využívají dovednosti z výtvarné výchovy a pracovních činností.. Součástí jsou nejen zábavné úkoly, ale i rozšiřující cvičení, na jejichž vypracování je nutná spolupráce dětí ve skupině. Postupně se žáci učí pracovat s literaturou, encyklopediemi, v nichž si vyhledávají údaje pro kvalitní zpracování skupinové práce. Projektové vyučování je využíváno dle možností téměř ve všech předmětech. Žáci pracují v malých skupinách. Projekty dávají žákům možnost využívat intelektuální dovednosti vyššího řádu ( možnost řešit problém netradičním způsobem). Projekty posilují schopnost žáků učit se z různých zdrojů, řešit problémy běžného života. Pěstují manuální dovednosti žáků, rozvíjejí sociální a komunikační dovednosti žáků. Žák si v průběhu práce neosvojuje již hotové, uspořádané poznatky, ale je uváděn do situací které umožňují, aby poznatky svou ŠVP ZŠ Bratčice 8

9 badatelsko-výzkumnou činností konstruoval. Zde je důležitá i žákova cesta k výslednému produktu Ekologické projekty Celoškolní jednodenní projekty zaměřené na environmentální výchovu, které jsou realizovány v podzimních a jarních měsících školního roku. Cílem je rozvíjení vztahu k životnímu prostředí, k aktivní účasti na ochraně životního prostředí. Tyto projekty jsou úzce propojeny s oblastí Člověk a jeho svět. Obsahem bývá mimo jiné úklid školy a obce, návštěva ZOO apod. Všechny ročníky se pravidelně účastní ekologických pořadů v DDM Ivančice. Žáci se zúčastňují třídění odpadů ve škole. Různé formy ekologické výchovy jsou realizovány i na škole v přírodě ( ekosystémy krajiny, Pravidla mladého ochránce přírody SVČ Ivančice Den otevřených dveří Celoškolní jednodenní projekt, jehož cílem je nejen prezentace školy na jedné straně, ale i rozvoj komunikačních schopností dětí a dospělých na straně druhé. Žáci si uvědomují propojení života školy a společnosti, svoji osobní zodpovědnost a podíl na reprezentaci školy Halloween Tento projekt je celoškolní. Děti se po celý den učí v maskách. Žáci si v tento den ( 30.října ) přiblíží zvyky a tradice jiných anglicky mluvících zemí. Dozví se bližší informace o tomto svátku ( historie a vývoj, recepty z dýní atd.), ale především aktivně využívají cizí jazyk ( tvorba projektů, pracovních listů, práce se slovní zásobou a četba na toto téma. S tím souvisí i výroba masek, výzdoba a dekorace školy a jednotlivých tříd Vánoční projekt Hlavním cílem tohoto projektu je propojení života školy s tradičními svátky ( příprava vánočních ozdob, zdobení a rozsvícení vánočního stromu, přání starým a opuštěným lidem, vánoční zvyky a vánoční veřejné vystoupení). Zde se realizují některá průřezová témata, především osobnostní a sociální výchova a multikulturní výchova. Výrazně využíváme prvky dramatické výchovy. Celoškolní projekt, ve kterém se všechny děti a pedagogové podílejí na přípravě vánoční besídky, kterou navštěvují nejen maminky a babičky našich žáků, ale i další obyvatelé obce. Škola spolupracuje s místní mateřskou školou. Zde se výrazně uplatňují prvky dramatické výchovy a některá průřezová témata. ŠVP ZŠ Bratčice 9

10 Velikonoce svátky jara Jednodenní projekty navazující na tradice jarních svátků. Děti prožívají místní tradice a zvyky, uvědomují si sounáležitost s obcí. Posiluje se také vztah k přírodnímu prostředí. Realizace průřezových témat výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchova Vlastivědné exkurze pro žáky 4.a 5.ročníku Výukový projekt pro starší žáky, zaměřený především na vlastivědné učivo. Cílem je bližší seznámení s hlavním městem České republiky, krajským městem Brnem, nebo jinými městy. Žáci se významně podílejí na přípravě, organizaci a náplni exkurzí. Využívají různé zdroje pro získání informací internet, naučnou literaturu apod Škola v přírodě Celoškolní týdenní projekt, který se připravuje na 4. čtvrtletí školního roku, jehož cílem je rozvoj vzájemných vztahů mezi dětmi, osobnostní a sociální výchova, partnerství a spolupráce. Završuje celoroční motivaci školy, naplňuje všechna klíčové kompetence a většinu průřezových témat. Je zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj dětí, na týmovou práci a respektování ostatních Zdravé zuby Projekt zaměřený na péči o zdraví a o tělo, naplňující všechny klíčové kompetence Bezpečná cesta do školy Projekt určený k osvojování pravidel silničního provozu dopravní kurz pro všechny žáky školy, návštěva dopravního hřiště v Oslavanech, beseda s policií ČR Den dětí Soutěživé dopoledne, plné her a soutěží. Rozvoj sociální a osobnostní výchovy, upevňování vztahů. ŠVP ZŠ Bratčice 10

11 Divadelní představení Návštěvy divadelních představení a výchovných pořadů a koncertů. Realizace sociální a osobnostní výchovy Krátké a jednodenní projekty a školní slavnosti Se školními výukovými projekty souvisejí a vzájemně se prolínají tradiční školní slavnosti, kterých se účastní nejenom děti a pracovníci školy, ale i rodiče a občané Bratčic vánoční divadelní představení, Svátek matek, Den dětí, slavnostní ukončení školního roku, tematické dny. Prostřednictvím školních slavností naplňujeme klíčové kompetence a realizujeme průřezová témata. Patří k životu školy, poskytují prostor pro vzájemné setkávání dětí, pracovníků školy, rodičů a dalších lidí. Škola spolupracuje s místní mateřskou školou, složkami místní samosprávy. Při tomto projektu se výrazně uplatňují prvky dramatické výchovy, ale i některá průřezová témata. ŠVP ZŠ Bratčice 11

12 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání realizované školním vzdělávacím programem předává žákům návod na činnostní a tvořivý proces ten vede k nabývání poznatků a zkušeností, dále ke zvládání každodenních interakčních situací a k uplatňování formy dialogu a subjektivních zkušeností. Jeho základním charakteristickým rysem je poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb a schopností a zájmů každého žáka. Škola je místem, kde je žák pomocí odpovídajících metod motivován k dalšímu učení, zkoumá, třídí a porovnává výsledky vědeckých poznatků, učí se řešit problémy. Žák se zde také zdokonaluje v sociálních dovednostech a buduje si otevřený prostor pro celoživotní vzdělávání Zaměření školy Naše škola vychází z poznatků, že v základním vzdělávání jde o to, aby si žáci osvojili základní poznatky o životě kolem sebe. K učení je žáky nutno motivovat a činit učení zajímavým a přiměřeným jejich věku. Kvalitu vzdělání určuje propojenost poznatků, jejich smysluplnost a použitelnost pro život, nikoli množství poznatků. Cílem při učení je zapojit co nejvíc smyslů provádění činnosti, pozorování, diskuse o nich, vyslovování závěrů i objevů. Dalším naším cílem je pomáhat nejen žákům s SVPU, tak aby si všichni pomáhali, protože každý může pomoci, tomu, kdo pomoc potřebuje. Za základní didaktické zásady programu lze považovat: probouzení zájmu žáka o vzdělávací činnost a poznávání podněcování aktivní účasti žáka činnostmi ve vzdělávacím procesu využívání zkušeností žáka a vytváření kompetencí pro užití osvojovaného učiva v běžné životní praxi Vyučování zakládáme na přirozených situacích a učební látce potřebné v životě k dalšímu vzdělávání a uplatnění se. Vyučování přizpůsobujeme individualitám žáků. Chceme docílit toho, aby naše škola umožňovala individuální uplatnění každému žákovi. Vyučování je založeno na samostatné činnostní práci žáků, učitel je žáku rádcem a oporou, pomáhá jim překonávat nesnáze. Vyučování má charakter nejen vzdělávací, ale i výchovný ŠVP ZŠ Bratčice 12

13 Vycházíme ze zájmu žáků motivovaných pro dobrou školní práci, podněcovaných ke snaze se co nejlépe připravit do života. Snažíme se uchovat ty hodnoty, které vyrostly v našem českém prostředí, jsou ověřeny zkušenostmi mnoha vynikajících pedagogů i vědeckým bádáním. Školní vzdělávací program Radim najdu si správnou cestu vychází z pojetí školní docházky jako důležité etapy života dítěte, v níž má získat schopnosti potřebné pro budoucí život. Naším cílem je vzdělávat a vychovávat naše žáky tak, aby se jim dostalo kvalitní a kvalifikované péče v podnětném a bezpečném prostředí s ohledem na jejich různorodé vzdělávací potřeby. Škola je místem, které žáky motivuje, podporuje k aktivnímu učení se, pomáhá utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytuje spolehlivý základ všeobecného vzdělání. ŠVP Radim najdu si správnou cestu respektuje individuální potřeby žáků a maximum jeho schopností, aby žáci chodili do školy s poklidem a dobře se připravili na svůj budoucí samostatný život. Chce přivést ke schopnosti učit se a být za své vědění a konání odpovědný, poznat své místo mezi vrstevníky a ostatními lidmi, respektovat a být respektován a mít možnost volby konání se všemi jeho důsledky. ŠVP tak nabízí vždy výběr z mnoha možností. Pokud žák bude takové úkoly řešit již od mladšího školního věku, bude tím zodpovědnost za vlastní činy upevňovat a čím dříve si uvědomí důležitost svého jednání, tím dříve si bude svého života více vážit. Svět kolem nás se mění a jeho změny probíhají velmi rychle není možno tyto jeho neustálé proměny sledovat. Mění se lidé a svět, ve kterém naše děti žijí a rostou. Jsou tak denně nuceny se zorientovat v nových situacích, projít méně obvyklými okolnostmi a činit rozhodnutí, která mohou velmi ovlivnit jejich život. Tyto možnosti se pro ně stanou buď velkou příležitostí se rozvinout nebo nebezpečnou hrozbou cestou do chaosu. ŠVP Radim najdu si správnou cestu je připraven své žáky vést k využití těchto příležitostí, ale také k tomu, aby se vyvarovali nebezpečí a naučili se čelit nástrahám dnešního světa.prioritou je pro nás příjemná atmosféra s využitím nových metod včetně prožitkových a také lidský přístup učitelů tedy pozitivně laděné prostředí i pocit příjemné pracovní pohody.výchovně vzdělávací proces musí nezbytně respektovat všechny zvláštnosti a potřeby žáka a učitel se tak stává průvodcem, který vytváří během hodiny pro žáky nejen vhodné prostředí, ale dává žákům ŠVP ZŠ Bratčice 13

14 možnost diskuse obhajoby a prosazení vlastního názoru a prožitku s cílem, aby žák měl kritický pohled na zdroj informací a nevěřil slepě v kohokoli v cokoli. Náš školní vzdělávací program je zaměřen na oblast Kultura a umění. Ve druhém a třetím ročníku je posílena o 1 disponibilní hodinu výuka Výtvarné výchovy. Dále je vzdělávací oblast rozšířena o Dramatickou výchovu v rozsahu 0,5 h týdně v každém ročníku. Rozvíjeny jsou další vzdělávací oblasti do 1. a 2. ročníku byla zakomponována výuka z disponibilních hodin. Naši práci orientujeme na všestranný rozvoj osobnosti žáka, rozvoj jeho zděděných i získaných dispozic. Přitom dbáme, aby žáci nebyli ve škole přetěžováni. Pro zdravý psychologický vývoj žáků je třeba, aby neprožívali školní léta jen přepínáním paměti a přemírou povinností. Dbáme na dětské zájmy, vycházíme z nich a využíváme je. Dětská reakce a zájem ukazují, čím je dítě osloveno, co na ně působí. Kdybychom na zájmy dětí nedbali, naše výchovné snahy by nebyly úspěšné. Dbát na dětské zájmy ale neznamená vyhovovat každému nápadu. Dětské touhy je třeba usměrňovat, probouzet vztah k pozitivním hodnotám a tím dítě vychovávat a zdokonalovat. Žákům necháváme vždy prostor k tomu, aby mohli zaujímat svá stanoviska i řešit různé opravdové životní situace. Školní práci přizpůsobujeme fyziologii a psychologii dítěte a za její základní charakteristické znaky považujeme motivaci a účelnost učení. Hlavní cíle našeho školního vzdělávacího programu V našem školním vzdělávacím programu vycházíme z hlavních cílů Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. a) Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení. * výběr a využití vhodných způsobů a metod pro aktivní a efektivní uče * vyhledávat informace, zpracovávat je a vhodně využívat při učení i v praktickém životě * využívat různé informační a komunikační technologie b) Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. * samostatně experimentovat a ze získaných výsledků vyvozovat závěry, uvádět věci do souvislostí, volit vhodné způsoby řešení, aplikovat osvědčené postupy, vytvářet komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy c) Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. * formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu jak v českém tak i v cizím jazyce d) Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých * spolupracovat ve skupině při řešení úkolů, podílet se na vytváření pravidel práce a utváření příjemné atmosféry v týmu * aktivně přispívat k diskusi, umět obhajovat vlastní názor a respektovat názory e) Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti. * vystupovat sebevědomě, mít pozitivní představu o sobě samém a schopnost vcítit se a respektovat situace a názory jiných * řešit praktické problémy a situace na základě pochopení a přijetí společenských principů, znát svá práva i povinnosti, hodnotit výsledky své i jiných f) Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání ŠVP ZŠ Bratčice 14

15 životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. * schopnost chránit životní prostředí a kulturní i společenské hodnoty * vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory g) Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný. * rozhodovat se správně a zodpovědně dle dané situace, chránit vlastní zdraví i zdraví ostatních, umět poskytovat podle svých schopností účinnou pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví h) Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. * respektovat a chránit kulturní a historické dědictví, vnímat tradice a kulturní hodnoty jiných i) Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci * využívat získané znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost Stanovené priority školy: Informatika a využití výpočetní techniky - podpora výuky s využitím výpočetní techniky a multimediálních programů v dalších odborných učebnách vybavených počítačem s připojením na internet, včetně využití interaktivní tabule - využívání počítačové učebny a školních knih po celý den Komunikační dovednosti v cizích jazycích - výuka anglického jazyka od 1. ročníku a od 3. ročníku povinně v učebním plánu - návštěvy anglických představení pro děti, využití multimédií Rozvoj a podpora praktických dovedností - rozvoj zájmů, schopností a dovedností v prakticky zaměřených volitelných předmětech (výtvarné a pracovní činnosti), prezentace výsledků prací žáků - environmentální vzdělávání (ekologické projekty, třídění odpadů, sběr surovin) Rozvoj a podpora pohybových a sportovních dovedností - povinnou tělesnou výchovu doplňuje sportovní zájmový kroužek zaměřených na drobné sportovní hry, kopanou, volejbal, floorball, basketbal a další činnosti - pořádání školy v přírodě pro I. stupeň, kurz dopravní výchovy, kurz plavání - pořádání různých školních soutěží a sportovních utkání a účast ve vyšších kolech soutěží, sportovní dny (Den dětí, turistické vycházky, bruslení) Rozvoj estetického cítění, zapojení do výtvarné a hudební tvorby - systematická podpora zájmu o výtvarnou výchovu v hodinách výtvarné výchovy, zájmových ŠVP ZŠ Bratčice 15

16 kroužcích (zapojování do výtvarných soutěží a výzdoby školy, pořádání výstav v prostorách školy, spoluúčast na akcích obce- výstavy, srazy rodáků, taneční vystoupení na hodech apod.) - rozvoj hudebního, tanečního a dramatického cítění v hodinách hudební a dramatické výchovy - vedení žáků k aktivnímu vystupování na veřejnosti (veřejná vystoupení na akcích obce, Den matek, pořádání divadelních vystoupení, hody, vánoční besídka apod.) - vedení žáků ke kulturnímu vystupování (divadelní představení, koncerty) Zdravý životní styl a využití volného času - rozvíjení osobnosti žáka, jeho postojů a motivů jednání, vytváření otevřené a klidné atmosféry školy, posilování úlohy motivace, - využití volného času v mimoškolní činnosti (zájmové kroužky), spolupráce s kulturním a informačním centrem, sportovními a zájmovými organizacemi, se střediskem volného času (SVČ Ivančice) - uskutečňování programu protidrogové prevence (zvyšování tělesné zdatnosti žáků, využívání volného času a zapojování žáků do mimoškolních aktivit, spolupráce s odbornými institucemi v oblasti prevence sociálně patologických jevů přednášky, besedy,preventivní programy) ŠVP ZŠ Bratčice 16

17 3.2. Výchovné a vzdělávací strategie Naším cílem je, aby naše vesnická škola obstála v konkurenci velkých či plně organizovaných škol a přitom si stále zachovala charakter rodinné školy. Naše škola musí nezbytně přispívat k udržení kulturního života v naší obci. Naše škola má být místem, které žáky motivuje k aktivnímu učení, učí je schopnosti hledat a nacházet odpovědi na otázky, řešit problémy a naučit se sociálním dovednostem, naučit se spolupráci a odpovědnosti Prostředí školy má vytvářet v dětech pocity bezpečí a pozitivního prožívání a tím pak dále i možnost získání zdravého sebevědomí a schopnosti sebehodnocení Klíčové kompetence Veškerá činnost ve škole, její činnosti a aktivity i její vzdělávací obsah směřují a přispívají k utváření a rozvíjení všech klíčových kompetencí. Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Klíčové kompetence se vzájemně prolínají, mají nadpředmětovou podobu, jsou výsledkem celkového procesu vzdělávání. Učivo je prostředek k postupnému osvojení očekávaných výstupů a rozvoji klíčových kompetencí. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Výchovnými a vzdělávacími strategiemi rozumíme postupy, kterými dosáhneme naplnění cílů základního vzdělávání a které současně vedou k osvojování a rozvoji klíčových kompetencí. K rozvoji klíčových kompetencí žáků jsou v naší škole uplatňovány společné postupy, které vedou současně k naplňování cílů základního vzdělávání. STRATEGIE ŠKOLY - JAK ŽÁKY VÉST K ZÍSKÁVÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ KOMPETENCE K UČENÍ Umožňují žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení: O motivovat žáky k celoživotnímu vzdělávání KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Podněcují žáky k tvořivému myšlení: O definovat problém, čemu nerozumím analyzovat problém, rozlišit podstatu problému od méně důležitých skutečností ŠVP ZŠ Bratčice 17

18 O pěstovat u žáka schopnost vyhledávat a třídit informace z různých zdrojů O vést žáka k propojení teoretických poznatků s praxí O používat různé metody učení podle charakteru učiva O vést žáka k samostatnosti a schopnosti zorganizovat si učení O pěstovat u žáka schopnost sebehodnocení dát příležitost zažít pocit úspěchu O vést žáka k důvěře ve vlastní vědomosti a k umění uplatnit, co se naučil O klást důraz na výběr učiva (přiměřenost věku), vhodný rozsah a hloubku O učit žáky pracovat s chybou O rozvoj emoční inteligence (komunitní kruh, spolupráce dětí rpzného věku, dramatická výchova ) O umět vyhledat informace nutné k řešení umět vyhledat odbornou pomoc (literaturu,. osoby) O nenechat se odradit neúspěchem, neutíkat od problému, umět a chtít překonávat překážky O využívat různé (i nové) metody a postupy O umět pracovat ve skupině, vyjádřit svůj názor O vytvářet modelové situace řešení a naučit se aplikovat již známá řešení na podobné situace O vyhodnotit důsledky konkrétních řešení a dokázat za ně převzít zodpovědnost O využívání co největšího množství zdrojů informací práci s knihou, internetem,praktickými pokusy, vlastním výzkumem žáků využívání moderní techniky při řešení problému KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Vede žáky k všestranné a učinné komunikaci: O umět naslouchat druhým s porozuměním O vést k respektování názorů druhých a přijmout je, nebát se o nich diskutovat O chtít komunikovat O umět vyjádřit svůj názor a obhájit si ho O vést k tomu, aby se žák vyjadřoval vhodnou formou, výstižně, přiměřeně věku, sebekriticky O učit žáka klást otázky, rozvíjet slovní zásobu snažit se zapojit všechny do diskuse O vyhledávat nejdůležitější informace, pochopit je a umět použít O zvládat různé formy komunikace - ústní, písemná, obrazová, nonverbální, PC, média O naučit číst s porozuměním O učit žáka být asertivní KOMPETENCE OBČANSKÁ Připravují žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti: O vytvořit pocit sounáležitosti k rodině, kolektivu, obci (k životnímu prostředí) O naučit uvědomění si svého místa ve společnosti O vést žáky k osvojení si norem chování O naučit respektu k lidem s odlišnostmi (národnost, rasa, vyznání, výjimečnost, postižení ) O budovat v žácích vlastenectví a vztah k historii, úctu k tradicím, památkám a kultuře O naučit základní práva a povinnosti O naučit správně jednat v krizových situacích (první pomoc...) O naučit žáky úctě k majetku (soukromému i veřejnému) a chránit životní prostředí O vést žáky k respektování zákonů, ŠVP ZŠ Bratčice 18

19 O pomoci žákovi zbavit se ostychu O podporovat sebevědomí O vyžadovat dodržování pravidel stanovených ŠŘ O podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky různých tříd, ročníků a věkových kategorií O připravujeme žáky horu v roli na zvládnutí komunikace s lidmi v ohrožujících situacích základních lidských práv a představitelů státní moci O využívat zkušenosti a pomoc odborníků O netolerovat projevy rasismu, nacionalismu a soc. patologické projevy chování O kázeňské přestupky řešíme individuálně, věcně bez emocí, snažíme se zjistit jejich motiv či příčinu KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých: O být schopen poskytnout pomoc druhému (slabším, handicapovaným, starším občanům O naučit žáky spolupracovat v týmu O vážit si názoru i práce jiných O naučit se mít zdravé, ale ne přehnané sebevědomí (sebeúcta) O umět zorganizovat práci a stanovit pravidla práce ve skupině (výběr dobrých, schopných a aktivních spol.) O usilovat o harmonické vztahy k rodině O umět skloubit názory druhých ve prospěch kolektivu O respektovat autoritu, role učitele a žáka ve třídě O odmítat násilí, umět pomáhat v krizových situacích O respektovat národnostní menšiny O vychovávat k úctě ke spoluobčanům O užití aktivizačních metod, relaxačních chvilek a osobního pozitivního přístupu k navození tělesné a sociální pohody O podpora koedukované výchovy, integrace umů se speciálními vzdělávacími potřebami O důsledně vyžadovat dodržování dohodnutých pravidel KOMPETENCE PRACOVNÍ Pomáhají žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci: O klást důraz na dodržování bezpečnosti práce a hygieny O pěstovat kladný přístup k práci O vychovávat k pracovním návykům O poznat smysl práce, pozitivní vztah, kvalita práce O umět si stanovit cíl a dojít k němu posilovat volní vlastnosti O umět posoudit své schopnosti a dovednosti vést žáky k adaptaci na změněné nebo nové pracovní podmínky O pracovat systematicky po částech, které spojíme v celek O spojit teorii s praxí O vědět, jak a kde hledat práci (vhodné povolání), seznámení s různými profesemi lidí, motivace k výběru své budoucí profese O ocenit dobře vykonanou práci O vést žáky k ochraně zdraví a živ. prostředí O zapojení žáků do úpravy školního prostředí a životního prostředí obce O šetrné chování ke zdrojům, úsporám energií, sběru druhotných surovin ŠVP ZŠ Bratčice 19

20 Školní preventivní strategie CÍLEM PRIMÁRNÍ PREVENCE JE ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE VŮČI SOCIÁLNĚ- PATOLOGICKÝM JEVŮM. PŘEDEVŠÍM VÉST DĚTI KE SPRÁVNÝM POSTOJŮM VŮČI ZÁTĚŽÍM A PROBLÉMŮM. Základním principem preventivní strategie na naší škole je osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Minimální preventivní program v této podobě je se nedá považovat za ukončený nebo definitivní.každý další školní rok přináší nové podněty a nápady a na základě zkušeností hledáme pokud možno efektivní cesty vedoucí ke zkvalitnění vlivu na naše žáky. Za velmi důležitou oblast považujeme prohlubování komunikačnich dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů, překonávání překážek, boj proti nudě a smysluplné využívání volného času, tedy vše co formuje fyzicky zdravou osobnost a co vede dítě k odmítavému postoji nežádoucím jevům. Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/ , který do prevence sociopatologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus a také ze Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období Cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Cílem preventivního programu je: Zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům Ovlivnit chování dětí ve smyslu podpory zdraví Nabízet volnočasové aktivity a vést žáky k aktivní účasti a jejich využití, aby nečinnost a nuda nevedly k sociálně patologickým jevům Podporovat vzdělávání všech učitelek a způsob výuky, ve které podporují spolupráci a komunikaci Spolupracovat s rodiči a usilovat o posílení vzájemných vztahů Stanovit si správný žebříček hodnot Učit se řešit různé problémy Informovat žáky o účincích návykových látek Mít zdravé sebevědomí ŠVP ZŠ Bratčice 20

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola České Heřmanice IČ: 72088591 tel: 465549534 Adresa: č. 50, 565 52 České Heřmanice, e-mail: zs@ceskehermanice.cz 1. Uvod MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V České republice je problematika rizikového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZPRACOVALA: Jana Lučková, 28.8.2012 1.stupeň Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Minimální preventivní program (MPP) vychází z pokynu MŠMT, č. j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Naše škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. Charakter práce v dětech podporuje pocit bezpečí, možnost pozitivního

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo příspěvková organizace Trstěnice 200, 671 71 Hostěradice, tel. - 515/339179, 607 811 321, IČO - 70997969 e-mail zs.trstenice@zn.orgman.cz Školní

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více