ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, p.syrovice, IČO : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou cestu Motto: Pro život, ne pro školu se učíme (Seneca) ŠVP ZŠ Bratčice 1

2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy Prostorové a materiálně technické podmínky Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy 2.3.Charakteristika pedagogického sboru 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 2.6. Priority školy 2.7. Ročníkové a celoškolní projekty Ekologické projekty Den otevřených dveří Halloween Vánoční projekt Velikonoce-svátky jara Vlastivědné exkurze pro žáky 4. a 5. ročníku Škola v přírodě Zdravé zuby Bezpečná cesta do školy Den dětí Divadelní představení Krátké a jednodenní projekty a školní slavnosti 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Školní preventivní strategie 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 3.4 Začlenění průřezových témat 4. Učební plán 4.1.Poznámky k učebnímu plánu Kroužky 5. Učební osnovy Název, charakteristika a vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk 5.2. Matematika a její aplikace Matematika ŠVP ZŠ Bratčice 2

3 5.3. Informační a komunikační technologie 5.4. Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět Vlastivěda Přírodověda 5.5. Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova 5.6. Člověk a zdraví Tělesná výchova 5.7. Člověk a svět práce Pracovní činnosti 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Kritéria pro hodnocení Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků Zásady pro hodnocení chování ve škole 6.2. Stupně hodnocení prospěchu a chování Stupně hodnocení prospěchu Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření Stupně hodnocení chování 6.3.Zásady pro používání slovního hodnocení 6.4.Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení 6.5. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 6.6.Orientační hodnotící stupnice na úrovni školy 6.7.Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 6.8.Hodnocení mimořádně nadaných žáků 6.9.Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR 6.10.Podrobnosti o komisionálních a opravních zkouškách Komisionální zkouška Opravná zkouška Autoevaluace školy 7. Závěr ŠVP ZŠ Bratčice 3

4 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATČICE ŠVP 01/2007-ZŠ Bratčice Pracovní název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou cestu Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Bratčice okres Brno-venkov příspěvková organizace Adresa školy : Jméno ředitele : Bratčice čp. 69, Syrovice Mgr. Anna Lapčíková Kontakty : tel.: Web: Zřizovatel školy: Název: Obec Bratčice Platnost dokumentu od : 1.září 2007 Adresa: Bratčice p. Syrovice Kontakty: tel: Fax: Web: IČO školy : IZO školy : REDIZO: Číslo subjektu : 3205 Koordinátor ŠVP : Mgr. Anna Lapčíková podpis ředitele školy razítko školy ŠVP ZŠ Bratčice 4

5 2. Charakteristika školy První písemné zmínky o základní škole v Bratčicích jsou v první školní kronice z roku Dne 1.září 1887 byla zahájena výuka na této škole. I dnes, jako v minulosti, zůstává škola dominantou Bratčic Úplnost a velikost školy. Základní škola a Mateřská škola Bratčice je neúplná malotřídní škola se dvěma třídami základní školy, v nichž jsou spojeni žáci ročníku podle aktuální situace v počtech žáků ve dvou třídách. Ve školním roce 2007/2008, kdy je zaváděn ŠVP 01/2007 ZŠ Bratčice, škola funguje jako jednotřídní se čtyřmi ročníky. Žáci podle ročníků pracují ve dvou třídách. Škola má kapacitu 50 žáků. Od 1.ledna 2003 je právním subjektem, jehož součástí je i mateřská škola. Od 1.září 2008 mateřská škola zahájila celodenní provoz a tím se rozšířila o školní výdejnu mateřské školy. V roce 2005 byla ustanovena tříčlenná Rada školy. 1.září 2010 byla zavedena školní družina a výdejna základní školy Vybavení školy Prostorové a materiálně-technické podmínky Školní budova je více než 100 let stará. Je to přízemní budova v řadové zástavbě. V 70-tych letech minulého století byla zrekonstruovaná a zmodernizovaná, vyměněna okna a zavedeno vytápění elektrickým proudem. Prostorové podmínky pro výuku odpovídají počtu žáků a tříd.v říjnu 2009 byla zahájena komplexní rekonstrukce školy. Ve škole jsou : 2 třídy, 1 herna nahrazující tělocvičnu,1 místnost pro školní družinu, ředitelna se sborovnou, 1 kabinet, šatna, školní jídelna a výdejna a samozřejmě sociální zázemí pro žáky i zaměstnance školy. Škola je postavena uprostřed obce a tak před ní vede komunikace s rušným provozem.pro větší bezpečnost dětí, máme kolem školy oplocení, které zamezí riskantní vstup na vozovku. Dvůr školy je malý, ale vkusně a funkčně vyřešený. Nabízí žákům relaxaci a sportovní vyžití. Kmenové učebny - obě učebny jsou vybaveny novým, funkčním nábytkem. V každé třídě je interaktivní tabule. Nyní máme v každé třídě po 7 žákovských počítačích a tak žáci mají ŠVP ZŠ Bratčice 5

6 možnost využívat počítačové programy.dětská knihovna je zatím v jedné učebně. Plánujeme s knihovnou i v druhé třídě. Tělocvična je vybavena starším i novějším funkčním nářadím a náčiním. Není k dispozici nářaďovna a pro tyto účely využíváme kabinet. Plánujeme rozšířit nářadí a náčiní pro sportovní účely. Kabinet složí k uložení didaktických pomůcek. V poslední době byly zakoupeny didaktické pomůcky ( počítačové programy, nástěnné obrazy a přehledy učiva). Škola efektivně využívá a upřednostňuje finanční prostředky na zakoupení didaktických pomůcek a průběžně je obnovuje. Některé pomůcky byly pořízeny ze státního rozpočtu (ONIV) nebo z obecních příspěvků. Prostory šatny jsou vyhovující pro odkládání oděvů a obuvi dětí. Školní družina činnost byla zahájena 1.září Je zde 1 oddělení - vybaveno audiovizuální technikou,1 PC, funkčním nábytkem a hrami pro volno-časové aktivity. Sborovna a její vybavení sborovna slouží současně i jako ředitelna. Je vybavena novým nábytkem a umožňuje učitelům dostatečný prostor pro relaxaci i vzájemnou konzultaci. Ve skříňkách jsou uloženy tiskoviny a dokumentace školy. Jsou zde umístěny 2 PC, připojené k internetu, 1 tiskárna a 1 kopírka. Vybavení žáků učebnicemi postupně jsme obnovili učebnicový fond. Máme zakoupené moderní učebnice, které jsou v souladu s připravovaným ŠVP ZV. Nezapomínáme ani na učebnice a pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy Prostředí učeben, sociálních zařízení i ostatních prostor školy jsou vyhovující pro účely vzdělávání žáků i pro jejich mimoškolní činnost. Okolí školy školní dvůr se dá využít k mimoškolní aktivitě i k relaxaci žáků. K dispozici máme také dětské hřiště i místní sportoviště. Školní výdejna je vybavena funkčním nábytkem a kuchyň splňuje přísná hygienická a bezpečnostní kriteria. ŠVP ZŠ Bratčice 6

7 2.3. Charakteristika pedagogického sboru a žáků Personální podmínky: Pedagogický sbor tvoří ředitelka a dvě učitelky. Věkový průměr je asi 42 let, ženské obsazení. Všechny učitelky jsou kvalifikované a mají požadované vzdělání. Práce pedagogického sboru je založena na vstřícné komunikaci a týmové práci. Samozřejmostí je odborný a profesní růst. Pedagogové se vzdělávají v rámci plánu DVPP ( jazykové kurzy, ŠVP, tematická školení, školení PC atd.) Charakteristika žáků : Školu navštěvují pouze žáci z Bratčic. Všechny děti pocházejí z venkova. Mírně převažují chlapci. Ve školním roce 2012/2013 navštěvuje školu 20 žáků. V době mimo vyučování nabízíme žákům možnost využití v kroužcích ( sportovních, jazykových, výtvarných, hudebních a jiných). Chování žáků vůči sobě navzájem i na veřejnosti není zrovna ideální. Proto se snažíme o zkvalitnění spolupráce s rodiči a při prevenci zapojujeme i ostatní složky ( PPP Brno, SPC, Policie ČR ). Po ukončení 5. ročníku odchází většina žáků do ZŠ Dolní Kounice Dlouholeté projekty, mezinárodní spolupráce Zatím jsme se nezúčastnili dlouhodobých projektů a to z důvodů velikosti školy a jazykového vybavení žáků. Neplánujeme ani účast v mezinárodní spolupráci Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 8.listopadu 2005 byla zvolena Školská rada, která má 3 členy. Součásti právního subjektu základní škola a mateřská škola úzce spolupracují. Rovněž se spádovou školou ZŠ Dolní Kounice se rozvíjí komunikace, vyplývající z přechodu žáků 5.ročníku do 6.ročníku. S PPP Židlochovice úzce spolupracujeme. Rodiče mají možnost pravidelně se informovat o prospěchu a chování dětí 4 x do roka na třídních schůzkách. Po domluvě mohou rodiče navštívit školu kdykoli individuálně. Osvědčilo se nabízet rodičům individuální konzultační hodiny, kontakt s rodiči je tak intenzivnější a efektivnější. V současné době má škola webové stránky, kde si rodiče a veřejnost mohou přečíst informace a zajímavosti ze školního života. Důležitou oblastí je spolupráce se zřizovatelem školy. Škola spolupracuje s obcí zejména v kulturní oblasti s vystoupením dětí. ŠVP ZŠ Bratčice 7

8 Využití školy k mimoškolním účelům Škola pečuje o volný čas dětí a nabízí jim širokou škálu zájmových útvarů. Školní budova je pravidelně využívána k mimoškolním účelům. Jsou to zájmové kroužky a to : výtvarný kroužek, hudební kroužek, sportovní hry, anglický jazyk. Kroužky probíhají ve třídách, nebo v tělocvičně. Tělocvična je také využívána místním klubem tanečníků HIP-HOP a ženským klubem, tančící ZUMBU Priority školy partnerský přístup, založený na vzájemném respektu dospělých a dětí, rozvoj osobnosti dítěte a jeho zdravého sebevědomí kvalifikovanost pedagogických pracovníků školní prostředí, kde se všichni vzájemně znají a mohou si pomoci vybavení školy moderní didaktickou technikou a didaktickými pomůckami tak, aby byl zabezpečen bezproblémový přechod žáků do 6.ročníku udržení školy pro obec přístavbou vyřešit prostory pro výdej stravy a školní družinu spolupráce a soutěžení chceme se naučit spolupracovat a pomáhat jeden druhému.děti se již v prvním ročníku učí vzájemné pomoci a spolupráci. Žáci se učí nabízet a přijímat pomoc, vzájemně se hodnotit a oceňovat, podporovat a tolerovat druhé. Přirozenou příležitostí ke spolupráci jsou výukové projekty na školách v přírodě, celoškolní akce a slavnosti Ročníkové a celoškolní projekty Celým školním, rokem prolíná ročníkové projektové vyučování, skupinové práce. Skupinové práce v nejnižších ročnících navazují na témata z prvouky, českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Děti si prohlubují znalosti z těchto předmětů, ale využívají dovednosti z výtvarné výchovy a pracovních činností.. Součástí jsou nejen zábavné úkoly, ale i rozšiřující cvičení, na jejichž vypracování je nutná spolupráce dětí ve skupině. Postupně se žáci učí pracovat s literaturou, encyklopediemi, v nichž si vyhledávají údaje pro kvalitní zpracování skupinové práce. Projektové vyučování je využíváno dle možností téměř ve všech předmětech. Žáci pracují v malých skupinách. Projekty dávají žákům možnost využívat intelektuální dovednosti vyššího řádu ( možnost řešit problém netradičním způsobem). Projekty posilují schopnost žáků učit se z různých zdrojů, řešit problémy běžného života. Pěstují manuální dovednosti žáků, rozvíjejí sociální a komunikační dovednosti žáků. Žák si v průběhu práce neosvojuje již hotové, uspořádané poznatky, ale je uváděn do situací které umožňují, aby poznatky svou ŠVP ZŠ Bratčice 8

9 badatelsko-výzkumnou činností konstruoval. Zde je důležitá i žákova cesta k výslednému produktu Ekologické projekty Celoškolní jednodenní projekty zaměřené na environmentální výchovu, které jsou realizovány v podzimních a jarních měsících školního roku. Cílem je rozvíjení vztahu k životnímu prostředí, k aktivní účasti na ochraně životního prostředí. Tyto projekty jsou úzce propojeny s oblastí Člověk a jeho svět. Obsahem bývá mimo jiné úklid školy a obce, návštěva ZOO apod. Všechny ročníky se pravidelně účastní ekologických pořadů v DDM Ivančice. Žáci se zúčastňují třídění odpadů ve škole. Různé formy ekologické výchovy jsou realizovány i na škole v přírodě ( ekosystémy krajiny, Pravidla mladého ochránce přírody SVČ Ivančice Den otevřených dveří Celoškolní jednodenní projekt, jehož cílem je nejen prezentace školy na jedné straně, ale i rozvoj komunikačních schopností dětí a dospělých na straně druhé. Žáci si uvědomují propojení života školy a společnosti, svoji osobní zodpovědnost a podíl na reprezentaci školy Halloween Tento projekt je celoškolní. Děti se po celý den učí v maskách. Žáci si v tento den ( 30.října ) přiblíží zvyky a tradice jiných anglicky mluvících zemí. Dozví se bližší informace o tomto svátku ( historie a vývoj, recepty z dýní atd.), ale především aktivně využívají cizí jazyk ( tvorba projektů, pracovních listů, práce se slovní zásobou a četba na toto téma. S tím souvisí i výroba masek, výzdoba a dekorace školy a jednotlivých tříd Vánoční projekt Hlavním cílem tohoto projektu je propojení života školy s tradičními svátky ( příprava vánočních ozdob, zdobení a rozsvícení vánočního stromu, přání starým a opuštěným lidem, vánoční zvyky a vánoční veřejné vystoupení). Zde se realizují některá průřezová témata, především osobnostní a sociální výchova a multikulturní výchova. Výrazně využíváme prvky dramatické výchovy. Celoškolní projekt, ve kterém se všechny děti a pedagogové podílejí na přípravě vánoční besídky, kterou navštěvují nejen maminky a babičky našich žáků, ale i další obyvatelé obce. Škola spolupracuje s místní mateřskou školou. Zde se výrazně uplatňují prvky dramatické výchovy a některá průřezová témata. ŠVP ZŠ Bratčice 9

10 Velikonoce svátky jara Jednodenní projekty navazující na tradice jarních svátků. Děti prožívají místní tradice a zvyky, uvědomují si sounáležitost s obcí. Posiluje se také vztah k přírodnímu prostředí. Realizace průřezových témat výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchova Vlastivědné exkurze pro žáky 4.a 5.ročníku Výukový projekt pro starší žáky, zaměřený především na vlastivědné učivo. Cílem je bližší seznámení s hlavním městem České republiky, krajským městem Brnem, nebo jinými městy. Žáci se významně podílejí na přípravě, organizaci a náplni exkurzí. Využívají různé zdroje pro získání informací internet, naučnou literaturu apod Škola v přírodě Celoškolní týdenní projekt, který se připravuje na 4. čtvrtletí školního roku, jehož cílem je rozvoj vzájemných vztahů mezi dětmi, osobnostní a sociální výchova, partnerství a spolupráce. Završuje celoroční motivaci školy, naplňuje všechna klíčové kompetence a většinu průřezových témat. Je zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj dětí, na týmovou práci a respektování ostatních Zdravé zuby Projekt zaměřený na péči o zdraví a o tělo, naplňující všechny klíčové kompetence Bezpečná cesta do školy Projekt určený k osvojování pravidel silničního provozu dopravní kurz pro všechny žáky školy, návštěva dopravního hřiště v Oslavanech, beseda s policií ČR Den dětí Soutěživé dopoledne, plné her a soutěží. Rozvoj sociální a osobnostní výchovy, upevňování vztahů. ŠVP ZŠ Bratčice 10

11 Divadelní představení Návštěvy divadelních představení a výchovných pořadů a koncertů. Realizace sociální a osobnostní výchovy Krátké a jednodenní projekty a školní slavnosti Se školními výukovými projekty souvisejí a vzájemně se prolínají tradiční školní slavnosti, kterých se účastní nejenom děti a pracovníci školy, ale i rodiče a občané Bratčic vánoční divadelní představení, Svátek matek, Den dětí, slavnostní ukončení školního roku, tematické dny. Prostřednictvím školních slavností naplňujeme klíčové kompetence a realizujeme průřezová témata. Patří k životu školy, poskytují prostor pro vzájemné setkávání dětí, pracovníků školy, rodičů a dalších lidí. Škola spolupracuje s místní mateřskou školou, složkami místní samosprávy. Při tomto projektu se výrazně uplatňují prvky dramatické výchovy, ale i některá průřezová témata. ŠVP ZŠ Bratčice 11

12 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání realizované školním vzdělávacím programem předává žákům návod na činnostní a tvořivý proces ten vede k nabývání poznatků a zkušeností, dále ke zvládání každodenních interakčních situací a k uplatňování formy dialogu a subjektivních zkušeností. Jeho základním charakteristickým rysem je poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb a schopností a zájmů každého žáka. Škola je místem, kde je žák pomocí odpovídajících metod motivován k dalšímu učení, zkoumá, třídí a porovnává výsledky vědeckých poznatků, učí se řešit problémy. Žák se zde také zdokonaluje v sociálních dovednostech a buduje si otevřený prostor pro celoživotní vzdělávání Zaměření školy Naše škola vychází z poznatků, že v základním vzdělávání jde o to, aby si žáci osvojili základní poznatky o životě kolem sebe. K učení je žáky nutno motivovat a činit učení zajímavým a přiměřeným jejich věku. Kvalitu vzdělání určuje propojenost poznatků, jejich smysluplnost a použitelnost pro život, nikoli množství poznatků. Cílem při učení je zapojit co nejvíc smyslů provádění činnosti, pozorování, diskuse o nich, vyslovování závěrů i objevů. Dalším naším cílem je pomáhat nejen žákům s SVPU, tak aby si všichni pomáhali, protože každý může pomoci, tomu, kdo pomoc potřebuje. Za základní didaktické zásady programu lze považovat: probouzení zájmu žáka o vzdělávací činnost a poznávání podněcování aktivní účasti žáka činnostmi ve vzdělávacím procesu využívání zkušeností žáka a vytváření kompetencí pro užití osvojovaného učiva v běžné životní praxi Vyučování zakládáme na přirozených situacích a učební látce potřebné v životě k dalšímu vzdělávání a uplatnění se. Vyučování přizpůsobujeme individualitám žáků. Chceme docílit toho, aby naše škola umožňovala individuální uplatnění každému žákovi. Vyučování je založeno na samostatné činnostní práci žáků, učitel je žáku rádcem a oporou, pomáhá jim překonávat nesnáze. Vyučování má charakter nejen vzdělávací, ale i výchovný ŠVP ZŠ Bratčice 12

13 Vycházíme ze zájmu žáků motivovaných pro dobrou školní práci, podněcovaných ke snaze se co nejlépe připravit do života. Snažíme se uchovat ty hodnoty, které vyrostly v našem českém prostředí, jsou ověřeny zkušenostmi mnoha vynikajících pedagogů i vědeckým bádáním. Školní vzdělávací program Radim najdu si správnou cestu vychází z pojetí školní docházky jako důležité etapy života dítěte, v níž má získat schopnosti potřebné pro budoucí život. Naším cílem je vzdělávat a vychovávat naše žáky tak, aby se jim dostalo kvalitní a kvalifikované péče v podnětném a bezpečném prostředí s ohledem na jejich různorodé vzdělávací potřeby. Škola je místem, které žáky motivuje, podporuje k aktivnímu učení se, pomáhá utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytuje spolehlivý základ všeobecného vzdělání. ŠVP Radim najdu si správnou cestu respektuje individuální potřeby žáků a maximum jeho schopností, aby žáci chodili do školy s poklidem a dobře se připravili na svůj budoucí samostatný život. Chce přivést ke schopnosti učit se a být za své vědění a konání odpovědný, poznat své místo mezi vrstevníky a ostatními lidmi, respektovat a být respektován a mít možnost volby konání se všemi jeho důsledky. ŠVP tak nabízí vždy výběr z mnoha možností. Pokud žák bude takové úkoly řešit již od mladšího školního věku, bude tím zodpovědnost za vlastní činy upevňovat a čím dříve si uvědomí důležitost svého jednání, tím dříve si bude svého života více vážit. Svět kolem nás se mění a jeho změny probíhají velmi rychle není možno tyto jeho neustálé proměny sledovat. Mění se lidé a svět, ve kterém naše děti žijí a rostou. Jsou tak denně nuceny se zorientovat v nových situacích, projít méně obvyklými okolnostmi a činit rozhodnutí, která mohou velmi ovlivnit jejich život. Tyto možnosti se pro ně stanou buď velkou příležitostí se rozvinout nebo nebezpečnou hrozbou cestou do chaosu. ŠVP Radim najdu si správnou cestu je připraven své žáky vést k využití těchto příležitostí, ale také k tomu, aby se vyvarovali nebezpečí a naučili se čelit nástrahám dnešního světa.prioritou je pro nás příjemná atmosféra s využitím nových metod včetně prožitkových a také lidský přístup učitelů tedy pozitivně laděné prostředí i pocit příjemné pracovní pohody.výchovně vzdělávací proces musí nezbytně respektovat všechny zvláštnosti a potřeby žáka a učitel se tak stává průvodcem, který vytváří během hodiny pro žáky nejen vhodné prostředí, ale dává žákům ŠVP ZŠ Bratčice 13

14 možnost diskuse obhajoby a prosazení vlastního názoru a prožitku s cílem, aby žák měl kritický pohled na zdroj informací a nevěřil slepě v kohokoli v cokoli. Náš školní vzdělávací program je zaměřen na oblast Kultura a umění. Ve druhém a třetím ročníku je posílena o 1 disponibilní hodinu výuka Výtvarné výchovy. Dále je vzdělávací oblast rozšířena o Dramatickou výchovu v rozsahu 0,5 h týdně v každém ročníku. Rozvíjeny jsou další vzdělávací oblasti do 1. a 2. ročníku byla zakomponována výuka z disponibilních hodin. Naši práci orientujeme na všestranný rozvoj osobnosti žáka, rozvoj jeho zděděných i získaných dispozic. Přitom dbáme, aby žáci nebyli ve škole přetěžováni. Pro zdravý psychologický vývoj žáků je třeba, aby neprožívali školní léta jen přepínáním paměti a přemírou povinností. Dbáme na dětské zájmy, vycházíme z nich a využíváme je. Dětská reakce a zájem ukazují, čím je dítě osloveno, co na ně působí. Kdybychom na zájmy dětí nedbali, naše výchovné snahy by nebyly úspěšné. Dbát na dětské zájmy ale neznamená vyhovovat každému nápadu. Dětské touhy je třeba usměrňovat, probouzet vztah k pozitivním hodnotám a tím dítě vychovávat a zdokonalovat. Žákům necháváme vždy prostor k tomu, aby mohli zaujímat svá stanoviska i řešit různé opravdové životní situace. Školní práci přizpůsobujeme fyziologii a psychologii dítěte a za její základní charakteristické znaky považujeme motivaci a účelnost učení. Hlavní cíle našeho školního vzdělávacího programu V našem školním vzdělávacím programu vycházíme z hlavních cílů Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. a) Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení. * výběr a využití vhodných způsobů a metod pro aktivní a efektivní uče * vyhledávat informace, zpracovávat je a vhodně využívat při učení i v praktickém životě * využívat různé informační a komunikační technologie b) Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. * samostatně experimentovat a ze získaných výsledků vyvozovat závěry, uvádět věci do souvislostí, volit vhodné způsoby řešení, aplikovat osvědčené postupy, vytvářet komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy c) Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. * formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu jak v českém tak i v cizím jazyce d) Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých * spolupracovat ve skupině při řešení úkolů, podílet se na vytváření pravidel práce a utváření příjemné atmosféry v týmu * aktivně přispívat k diskusi, umět obhajovat vlastní názor a respektovat názory e) Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti. * vystupovat sebevědomě, mít pozitivní představu o sobě samém a schopnost vcítit se a respektovat situace a názory jiných * řešit praktické problémy a situace na základě pochopení a přijetí společenských principů, znát svá práva i povinnosti, hodnotit výsledky své i jiných f) Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání ŠVP ZŠ Bratčice 14

15 životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. * schopnost chránit životní prostředí a kulturní i společenské hodnoty * vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory g) Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný. * rozhodovat se správně a zodpovědně dle dané situace, chránit vlastní zdraví i zdraví ostatních, umět poskytovat podle svých schopností účinnou pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví h) Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. * respektovat a chránit kulturní a historické dědictví, vnímat tradice a kulturní hodnoty jiných i) Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci * využívat získané znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost Stanovené priority školy: Informatika a využití výpočetní techniky - podpora výuky s využitím výpočetní techniky a multimediálních programů v dalších odborných učebnách vybavených počítačem s připojením na internet, včetně využití interaktivní tabule - využívání počítačové učebny a školních knih po celý den Komunikační dovednosti v cizích jazycích - výuka anglického jazyka od 1. ročníku a od 3. ročníku povinně v učebním plánu - návštěvy anglických představení pro děti, využití multimédií Rozvoj a podpora praktických dovedností - rozvoj zájmů, schopností a dovedností v prakticky zaměřených volitelných předmětech (výtvarné a pracovní činnosti), prezentace výsledků prací žáků - environmentální vzdělávání (ekologické projekty, třídění odpadů, sběr surovin) Rozvoj a podpora pohybových a sportovních dovedností - povinnou tělesnou výchovu doplňuje sportovní zájmový kroužek zaměřených na drobné sportovní hry, kopanou, volejbal, floorball, basketbal a další činnosti - pořádání školy v přírodě pro I. stupeň, kurz dopravní výchovy, kurz plavání - pořádání různých školních soutěží a sportovních utkání a účast ve vyšších kolech soutěží, sportovní dny (Den dětí, turistické vycházky, bruslení) Rozvoj estetického cítění, zapojení do výtvarné a hudební tvorby - systematická podpora zájmu o výtvarnou výchovu v hodinách výtvarné výchovy, zájmových ŠVP ZŠ Bratčice 15

16 kroužcích (zapojování do výtvarných soutěží a výzdoby školy, pořádání výstav v prostorách školy, spoluúčast na akcích obce- výstavy, srazy rodáků, taneční vystoupení na hodech apod.) - rozvoj hudebního, tanečního a dramatického cítění v hodinách hudební a dramatické výchovy - vedení žáků k aktivnímu vystupování na veřejnosti (veřejná vystoupení na akcích obce, Den matek, pořádání divadelních vystoupení, hody, vánoční besídka apod.) - vedení žáků ke kulturnímu vystupování (divadelní představení, koncerty) Zdravý životní styl a využití volného času - rozvíjení osobnosti žáka, jeho postojů a motivů jednání, vytváření otevřené a klidné atmosféry školy, posilování úlohy motivace, - využití volného času v mimoškolní činnosti (zájmové kroužky), spolupráce s kulturním a informačním centrem, sportovními a zájmovými organizacemi, se střediskem volného času (SVČ Ivančice) - uskutečňování programu protidrogové prevence (zvyšování tělesné zdatnosti žáků, využívání volného času a zapojování žáků do mimoškolních aktivit, spolupráce s odbornými institucemi v oblasti prevence sociálně patologických jevů přednášky, besedy,preventivní programy) ŠVP ZŠ Bratčice 16

17 3.2. Výchovné a vzdělávací strategie Naším cílem je, aby naše vesnická škola obstála v konkurenci velkých či plně organizovaných škol a přitom si stále zachovala charakter rodinné školy. Naše škola musí nezbytně přispívat k udržení kulturního života v naší obci. Naše škola má být místem, které žáky motivuje k aktivnímu učení, učí je schopnosti hledat a nacházet odpovědi na otázky, řešit problémy a naučit se sociálním dovednostem, naučit se spolupráci a odpovědnosti Prostředí školy má vytvářet v dětech pocity bezpečí a pozitivního prožívání a tím pak dále i možnost získání zdravého sebevědomí a schopnosti sebehodnocení Klíčové kompetence Veškerá činnost ve škole, její činnosti a aktivity i její vzdělávací obsah směřují a přispívají k utváření a rozvíjení všech klíčových kompetencí. Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Klíčové kompetence se vzájemně prolínají, mají nadpředmětovou podobu, jsou výsledkem celkového procesu vzdělávání. Učivo je prostředek k postupnému osvojení očekávaných výstupů a rozvoji klíčových kompetencí. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Výchovnými a vzdělávacími strategiemi rozumíme postupy, kterými dosáhneme naplnění cílů základního vzdělávání a které současně vedou k osvojování a rozvoji klíčových kompetencí. K rozvoji klíčových kompetencí žáků jsou v naší škole uplatňovány společné postupy, které vedou současně k naplňování cílů základního vzdělávání. STRATEGIE ŠKOLY - JAK ŽÁKY VÉST K ZÍSKÁVÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ KOMPETENCE K UČENÍ Umožňují žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení: O motivovat žáky k celoživotnímu vzdělávání KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Podněcují žáky k tvořivému myšlení: O definovat problém, čemu nerozumím analyzovat problém, rozlišit podstatu problému od méně důležitých skutečností ŠVP ZŠ Bratčice 17

18 O pěstovat u žáka schopnost vyhledávat a třídit informace z různých zdrojů O vést žáka k propojení teoretických poznatků s praxí O používat různé metody učení podle charakteru učiva O vést žáka k samostatnosti a schopnosti zorganizovat si učení O pěstovat u žáka schopnost sebehodnocení dát příležitost zažít pocit úspěchu O vést žáka k důvěře ve vlastní vědomosti a k umění uplatnit, co se naučil O klást důraz na výběr učiva (přiměřenost věku), vhodný rozsah a hloubku O učit žáky pracovat s chybou O rozvoj emoční inteligence (komunitní kruh, spolupráce dětí rpzného věku, dramatická výchova ) O umět vyhledat informace nutné k řešení umět vyhledat odbornou pomoc (literaturu,. osoby) O nenechat se odradit neúspěchem, neutíkat od problému, umět a chtít překonávat překážky O využívat různé (i nové) metody a postupy O umět pracovat ve skupině, vyjádřit svůj názor O vytvářet modelové situace řešení a naučit se aplikovat již známá řešení na podobné situace O vyhodnotit důsledky konkrétních řešení a dokázat za ně převzít zodpovědnost O využívání co největšího množství zdrojů informací práci s knihou, internetem,praktickými pokusy, vlastním výzkumem žáků využívání moderní techniky při řešení problému KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Vede žáky k všestranné a učinné komunikaci: O umět naslouchat druhým s porozuměním O vést k respektování názorů druhých a přijmout je, nebát se o nich diskutovat O chtít komunikovat O umět vyjádřit svůj názor a obhájit si ho O vést k tomu, aby se žák vyjadřoval vhodnou formou, výstižně, přiměřeně věku, sebekriticky O učit žáka klást otázky, rozvíjet slovní zásobu snažit se zapojit všechny do diskuse O vyhledávat nejdůležitější informace, pochopit je a umět použít O zvládat různé formy komunikace - ústní, písemná, obrazová, nonverbální, PC, média O naučit číst s porozuměním O učit žáka být asertivní KOMPETENCE OBČANSKÁ Připravují žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti: O vytvořit pocit sounáležitosti k rodině, kolektivu, obci (k životnímu prostředí) O naučit uvědomění si svého místa ve společnosti O vést žáky k osvojení si norem chování O naučit respektu k lidem s odlišnostmi (národnost, rasa, vyznání, výjimečnost, postižení ) O budovat v žácích vlastenectví a vztah k historii, úctu k tradicím, památkám a kultuře O naučit základní práva a povinnosti O naučit správně jednat v krizových situacích (první pomoc...) O naučit žáky úctě k majetku (soukromému i veřejnému) a chránit životní prostředí O vést žáky k respektování zákonů, ŠVP ZŠ Bratčice 18

19 O pomoci žákovi zbavit se ostychu O podporovat sebevědomí O vyžadovat dodržování pravidel stanovených ŠŘ O podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky různých tříd, ročníků a věkových kategorií O připravujeme žáky horu v roli na zvládnutí komunikace s lidmi v ohrožujících situacích základních lidských práv a představitelů státní moci O využívat zkušenosti a pomoc odborníků O netolerovat projevy rasismu, nacionalismu a soc. patologické projevy chování O kázeňské přestupky řešíme individuálně, věcně bez emocí, snažíme se zjistit jejich motiv či příčinu KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých: O být schopen poskytnout pomoc druhému (slabším, handicapovaným, starším občanům O naučit žáky spolupracovat v týmu O vážit si názoru i práce jiných O naučit se mít zdravé, ale ne přehnané sebevědomí (sebeúcta) O umět zorganizovat práci a stanovit pravidla práce ve skupině (výběr dobrých, schopných a aktivních spol.) O usilovat o harmonické vztahy k rodině O umět skloubit názory druhých ve prospěch kolektivu O respektovat autoritu, role učitele a žáka ve třídě O odmítat násilí, umět pomáhat v krizových situacích O respektovat národnostní menšiny O vychovávat k úctě ke spoluobčanům O užití aktivizačních metod, relaxačních chvilek a osobního pozitivního přístupu k navození tělesné a sociální pohody O podpora koedukované výchovy, integrace umů se speciálními vzdělávacími potřebami O důsledně vyžadovat dodržování dohodnutých pravidel KOMPETENCE PRACOVNÍ Pomáhají žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci: O klást důraz na dodržování bezpečnosti práce a hygieny O pěstovat kladný přístup k práci O vychovávat k pracovním návykům O poznat smysl práce, pozitivní vztah, kvalita práce O umět si stanovit cíl a dojít k němu posilovat volní vlastnosti O umět posoudit své schopnosti a dovednosti vést žáky k adaptaci na změněné nebo nové pracovní podmínky O pracovat systematicky po částech, které spojíme v celek O spojit teorii s praxí O vědět, jak a kde hledat práci (vhodné povolání), seznámení s různými profesemi lidí, motivace k výběru své budoucí profese O ocenit dobře vykonanou práci O vést žáky k ochraně zdraví a živ. prostředí O zapojení žáků do úpravy školního prostředí a životního prostředí obce O šetrné chování ke zdrojům, úsporám energií, sběru druhotných surovin ŠVP ZŠ Bratčice 19

20 Školní preventivní strategie CÍLEM PRIMÁRNÍ PREVENCE JE ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE VŮČI SOCIÁLNĚ- PATOLOGICKÝM JEVŮM. PŘEDEVŠÍM VÉST DĚTI KE SPRÁVNÝM POSTOJŮM VŮČI ZÁTĚŽÍM A PROBLÉMŮM. Základním principem preventivní strategie na naší škole je osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Minimální preventivní program v této podobě je se nedá považovat za ukončený nebo definitivní.každý další školní rok přináší nové podněty a nápady a na základě zkušeností hledáme pokud možno efektivní cesty vedoucí ke zkvalitnění vlivu na naše žáky. Za velmi důležitou oblast považujeme prohlubování komunikačnich dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů, překonávání překážek, boj proti nudě a smysluplné využívání volného času, tedy vše co formuje fyzicky zdravou osobnost a co vede dítě k odmítavému postoji nežádoucím jevům. Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/ , který do prevence sociopatologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus a také ze Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období Cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Cílem preventivního programu je: Zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům Ovlivnit chování dětí ve smyslu podpory zdraví Nabízet volnočasové aktivity a vést žáky k aktivní účasti a jejich využití, aby nečinnost a nuda nevedly k sociálně patologickým jevům Podporovat vzdělávání všech učitelek a způsob výuky, ve které podporují spolupráci a komunikaci Spolupracovat s rodiči a usilovat o posílení vzájemných vztahů Stanovit si správný žebříček hodnot Učit se řešit různé problémy Informovat žáky o účincích návykových látek Mít zdravé sebevědomí ŠVP ZŠ Bratčice 20

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu 3) Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola šitá na míru naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech kombinujících různé metody učení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy)

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více