ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, p.syrovice, IČO : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou cestu Motto: Pro život, ne pro školu se učíme (Seneca) ŠVP ZŠ Bratčice 1

2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy Prostorové a materiálně technické podmínky Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy 2.3.Charakteristika pedagogického sboru 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 2.6. Priority školy 2.7. Ročníkové a celoškolní projekty Ekologické projekty Den otevřených dveří Halloween Vánoční projekt Velikonoce-svátky jara Vlastivědné exkurze pro žáky 4. a 5. ročníku Škola v přírodě Zdravé zuby Bezpečná cesta do školy Den dětí Divadelní představení Krátké a jednodenní projekty a školní slavnosti 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Školní preventivní strategie 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 3.4 Začlenění průřezových témat 4. Učební plán 4.1.Poznámky k učebnímu plánu Kroužky 5. Učební osnovy Název, charakteristika a vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk 5.2. Matematika a její aplikace Matematika ŠVP ZŠ Bratčice 2

3 5.3. Informační a komunikační technologie 5.4. Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět Vlastivěda Přírodověda 5.5. Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova 5.6. Člověk a zdraví Tělesná výchova 5.7. Člověk a svět práce Pracovní činnosti 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Kritéria pro hodnocení Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků Zásady pro hodnocení chování ve škole 6.2. Stupně hodnocení prospěchu a chování Stupně hodnocení prospěchu Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření Stupně hodnocení chování 6.3.Zásady pro používání slovního hodnocení 6.4.Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení 6.5. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 6.6.Orientační hodnotící stupnice na úrovni školy 6.7.Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 6.8.Hodnocení mimořádně nadaných žáků 6.9.Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR 6.10.Podrobnosti o komisionálních a opravních zkouškách Komisionální zkouška Opravná zkouška Autoevaluace školy 7. Závěr ŠVP ZŠ Bratčice 3

4 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATČICE ŠVP 01/2007-ZŠ Bratčice Pracovní název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou cestu Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Bratčice okres Brno-venkov příspěvková organizace Adresa školy : Jméno ředitele : Bratčice čp. 69, Syrovice Mgr. Anna Lapčíková Kontakty : tel.: Web: Zřizovatel školy: Název: Obec Bratčice Platnost dokumentu od : 1.září 2007 Adresa: Bratčice p. Syrovice Kontakty: tel: Fax: Web: IČO školy : IZO školy : REDIZO: Číslo subjektu : 3205 Koordinátor ŠVP : Mgr. Anna Lapčíková podpis ředitele školy razítko školy ŠVP ZŠ Bratčice 4

5 2. Charakteristika školy První písemné zmínky o základní škole v Bratčicích jsou v první školní kronice z roku Dne 1.září 1887 byla zahájena výuka na této škole. I dnes, jako v minulosti, zůstává škola dominantou Bratčic Úplnost a velikost školy. Základní škola a Mateřská škola Bratčice je neúplná malotřídní škola se dvěma třídami základní školy, v nichž jsou spojeni žáci ročníku podle aktuální situace v počtech žáků ve dvou třídách. Ve školním roce 2007/2008, kdy je zaváděn ŠVP 01/2007 ZŠ Bratčice, škola funguje jako jednotřídní se čtyřmi ročníky. Žáci podle ročníků pracují ve dvou třídách. Škola má kapacitu 50 žáků. Od 1.ledna 2003 je právním subjektem, jehož součástí je i mateřská škola. Od 1.září 2008 mateřská škola zahájila celodenní provoz a tím se rozšířila o školní výdejnu mateřské školy. V roce 2005 byla ustanovena tříčlenná Rada školy. 1.září 2010 byla zavedena školní družina a výdejna základní školy Vybavení školy Prostorové a materiálně-technické podmínky Školní budova je více než 100 let stará. Je to přízemní budova v řadové zástavbě. V 70-tych letech minulého století byla zrekonstruovaná a zmodernizovaná, vyměněna okna a zavedeno vytápění elektrickým proudem. Prostorové podmínky pro výuku odpovídají počtu žáků a tříd.v říjnu 2009 byla zahájena komplexní rekonstrukce školy. Ve škole jsou : 2 třídy, 1 herna nahrazující tělocvičnu,1 místnost pro školní družinu, ředitelna se sborovnou, 1 kabinet, šatna, školní jídelna a výdejna a samozřejmě sociální zázemí pro žáky i zaměstnance školy. Škola je postavena uprostřed obce a tak před ní vede komunikace s rušným provozem.pro větší bezpečnost dětí, máme kolem školy oplocení, které zamezí riskantní vstup na vozovku. Dvůr školy je malý, ale vkusně a funkčně vyřešený. Nabízí žákům relaxaci a sportovní vyžití. Kmenové učebny - obě učebny jsou vybaveny novým, funkčním nábytkem. V každé třídě je interaktivní tabule. Nyní máme v každé třídě po 7 žákovských počítačích a tak žáci mají ŠVP ZŠ Bratčice 5

6 možnost využívat počítačové programy.dětská knihovna je zatím v jedné učebně. Plánujeme s knihovnou i v druhé třídě. Tělocvična je vybavena starším i novějším funkčním nářadím a náčiním. Není k dispozici nářaďovna a pro tyto účely využíváme kabinet. Plánujeme rozšířit nářadí a náčiní pro sportovní účely. Kabinet složí k uložení didaktických pomůcek. V poslední době byly zakoupeny didaktické pomůcky ( počítačové programy, nástěnné obrazy a přehledy učiva). Škola efektivně využívá a upřednostňuje finanční prostředky na zakoupení didaktických pomůcek a průběžně je obnovuje. Některé pomůcky byly pořízeny ze státního rozpočtu (ONIV) nebo z obecních příspěvků. Prostory šatny jsou vyhovující pro odkládání oděvů a obuvi dětí. Školní družina činnost byla zahájena 1.září Je zde 1 oddělení - vybaveno audiovizuální technikou,1 PC, funkčním nábytkem a hrami pro volno-časové aktivity. Sborovna a její vybavení sborovna slouží současně i jako ředitelna. Je vybavena novým nábytkem a umožňuje učitelům dostatečný prostor pro relaxaci i vzájemnou konzultaci. Ve skříňkách jsou uloženy tiskoviny a dokumentace školy. Jsou zde umístěny 2 PC, připojené k internetu, 1 tiskárna a 1 kopírka. Vybavení žáků učebnicemi postupně jsme obnovili učebnicový fond. Máme zakoupené moderní učebnice, které jsou v souladu s připravovaným ŠVP ZV. Nezapomínáme ani na učebnice a pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy Prostředí učeben, sociálních zařízení i ostatních prostor školy jsou vyhovující pro účely vzdělávání žáků i pro jejich mimoškolní činnost. Okolí školy školní dvůr se dá využít k mimoškolní aktivitě i k relaxaci žáků. K dispozici máme také dětské hřiště i místní sportoviště. Školní výdejna je vybavena funkčním nábytkem a kuchyň splňuje přísná hygienická a bezpečnostní kriteria. ŠVP ZŠ Bratčice 6

7 2.3. Charakteristika pedagogického sboru a žáků Personální podmínky: Pedagogický sbor tvoří ředitelka a dvě učitelky. Věkový průměr je asi 42 let, ženské obsazení. Všechny učitelky jsou kvalifikované a mají požadované vzdělání. Práce pedagogického sboru je založena na vstřícné komunikaci a týmové práci. Samozřejmostí je odborný a profesní růst. Pedagogové se vzdělávají v rámci plánu DVPP ( jazykové kurzy, ŠVP, tematická školení, školení PC atd.) Charakteristika žáků : Školu navštěvují pouze žáci z Bratčic. Všechny děti pocházejí z venkova. Mírně převažují chlapci. Ve školním roce 2012/2013 navštěvuje školu 20 žáků. V době mimo vyučování nabízíme žákům možnost využití v kroužcích ( sportovních, jazykových, výtvarných, hudebních a jiných). Chování žáků vůči sobě navzájem i na veřejnosti není zrovna ideální. Proto se snažíme o zkvalitnění spolupráce s rodiči a při prevenci zapojujeme i ostatní složky ( PPP Brno, SPC, Policie ČR ). Po ukončení 5. ročníku odchází většina žáků do ZŠ Dolní Kounice Dlouholeté projekty, mezinárodní spolupráce Zatím jsme se nezúčastnili dlouhodobých projektů a to z důvodů velikosti školy a jazykového vybavení žáků. Neplánujeme ani účast v mezinárodní spolupráci Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 8.listopadu 2005 byla zvolena Školská rada, která má 3 členy. Součásti právního subjektu základní škola a mateřská škola úzce spolupracují. Rovněž se spádovou školou ZŠ Dolní Kounice se rozvíjí komunikace, vyplývající z přechodu žáků 5.ročníku do 6.ročníku. S PPP Židlochovice úzce spolupracujeme. Rodiče mají možnost pravidelně se informovat o prospěchu a chování dětí 4 x do roka na třídních schůzkách. Po domluvě mohou rodiče navštívit školu kdykoli individuálně. Osvědčilo se nabízet rodičům individuální konzultační hodiny, kontakt s rodiči je tak intenzivnější a efektivnější. V současné době má škola webové stránky, kde si rodiče a veřejnost mohou přečíst informace a zajímavosti ze školního života. Důležitou oblastí je spolupráce se zřizovatelem školy. Škola spolupracuje s obcí zejména v kulturní oblasti s vystoupením dětí. ŠVP ZŠ Bratčice 7

8 Využití školy k mimoškolním účelům Škola pečuje o volný čas dětí a nabízí jim širokou škálu zájmových útvarů. Školní budova je pravidelně využívána k mimoškolním účelům. Jsou to zájmové kroužky a to : výtvarný kroužek, hudební kroužek, sportovní hry, anglický jazyk. Kroužky probíhají ve třídách, nebo v tělocvičně. Tělocvična je také využívána místním klubem tanečníků HIP-HOP a ženským klubem, tančící ZUMBU Priority školy partnerský přístup, založený na vzájemném respektu dospělých a dětí, rozvoj osobnosti dítěte a jeho zdravého sebevědomí kvalifikovanost pedagogických pracovníků školní prostředí, kde se všichni vzájemně znají a mohou si pomoci vybavení školy moderní didaktickou technikou a didaktickými pomůckami tak, aby byl zabezpečen bezproblémový přechod žáků do 6.ročníku udržení školy pro obec přístavbou vyřešit prostory pro výdej stravy a školní družinu spolupráce a soutěžení chceme se naučit spolupracovat a pomáhat jeden druhému.děti se již v prvním ročníku učí vzájemné pomoci a spolupráci. Žáci se učí nabízet a přijímat pomoc, vzájemně se hodnotit a oceňovat, podporovat a tolerovat druhé. Přirozenou příležitostí ke spolupráci jsou výukové projekty na školách v přírodě, celoškolní akce a slavnosti Ročníkové a celoškolní projekty Celým školním, rokem prolíná ročníkové projektové vyučování, skupinové práce. Skupinové práce v nejnižších ročnících navazují na témata z prvouky, českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Děti si prohlubují znalosti z těchto předmětů, ale využívají dovednosti z výtvarné výchovy a pracovních činností.. Součástí jsou nejen zábavné úkoly, ale i rozšiřující cvičení, na jejichž vypracování je nutná spolupráce dětí ve skupině. Postupně se žáci učí pracovat s literaturou, encyklopediemi, v nichž si vyhledávají údaje pro kvalitní zpracování skupinové práce. Projektové vyučování je využíváno dle možností téměř ve všech předmětech. Žáci pracují v malých skupinách. Projekty dávají žákům možnost využívat intelektuální dovednosti vyššího řádu ( možnost řešit problém netradičním způsobem). Projekty posilují schopnost žáků učit se z různých zdrojů, řešit problémy běžného života. Pěstují manuální dovednosti žáků, rozvíjejí sociální a komunikační dovednosti žáků. Žák si v průběhu práce neosvojuje již hotové, uspořádané poznatky, ale je uváděn do situací které umožňují, aby poznatky svou ŠVP ZŠ Bratčice 8

9 badatelsko-výzkumnou činností konstruoval. Zde je důležitá i žákova cesta k výslednému produktu Ekologické projekty Celoškolní jednodenní projekty zaměřené na environmentální výchovu, které jsou realizovány v podzimních a jarních měsících školního roku. Cílem je rozvíjení vztahu k životnímu prostředí, k aktivní účasti na ochraně životního prostředí. Tyto projekty jsou úzce propojeny s oblastí Člověk a jeho svět. Obsahem bývá mimo jiné úklid školy a obce, návštěva ZOO apod. Všechny ročníky se pravidelně účastní ekologických pořadů v DDM Ivančice. Žáci se zúčastňují třídění odpadů ve škole. Různé formy ekologické výchovy jsou realizovány i na škole v přírodě ( ekosystémy krajiny, Pravidla mladého ochránce přírody SVČ Ivančice Den otevřených dveří Celoškolní jednodenní projekt, jehož cílem je nejen prezentace školy na jedné straně, ale i rozvoj komunikačních schopností dětí a dospělých na straně druhé. Žáci si uvědomují propojení života školy a společnosti, svoji osobní zodpovědnost a podíl na reprezentaci školy Halloween Tento projekt je celoškolní. Děti se po celý den učí v maskách. Žáci si v tento den ( 30.října ) přiblíží zvyky a tradice jiných anglicky mluvících zemí. Dozví se bližší informace o tomto svátku ( historie a vývoj, recepty z dýní atd.), ale především aktivně využívají cizí jazyk ( tvorba projektů, pracovních listů, práce se slovní zásobou a četba na toto téma. S tím souvisí i výroba masek, výzdoba a dekorace školy a jednotlivých tříd Vánoční projekt Hlavním cílem tohoto projektu je propojení života školy s tradičními svátky ( příprava vánočních ozdob, zdobení a rozsvícení vánočního stromu, přání starým a opuštěným lidem, vánoční zvyky a vánoční veřejné vystoupení). Zde se realizují některá průřezová témata, především osobnostní a sociální výchova a multikulturní výchova. Výrazně využíváme prvky dramatické výchovy. Celoškolní projekt, ve kterém se všechny děti a pedagogové podílejí na přípravě vánoční besídky, kterou navštěvují nejen maminky a babičky našich žáků, ale i další obyvatelé obce. Škola spolupracuje s místní mateřskou školou. Zde se výrazně uplatňují prvky dramatické výchovy a některá průřezová témata. ŠVP ZŠ Bratčice 9

10 Velikonoce svátky jara Jednodenní projekty navazující na tradice jarních svátků. Děti prožívají místní tradice a zvyky, uvědomují si sounáležitost s obcí. Posiluje se také vztah k přírodnímu prostředí. Realizace průřezových témat výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchova Vlastivědné exkurze pro žáky 4.a 5.ročníku Výukový projekt pro starší žáky, zaměřený především na vlastivědné učivo. Cílem je bližší seznámení s hlavním městem České republiky, krajským městem Brnem, nebo jinými městy. Žáci se významně podílejí na přípravě, organizaci a náplni exkurzí. Využívají různé zdroje pro získání informací internet, naučnou literaturu apod Škola v přírodě Celoškolní týdenní projekt, který se připravuje na 4. čtvrtletí školního roku, jehož cílem je rozvoj vzájemných vztahů mezi dětmi, osobnostní a sociální výchova, partnerství a spolupráce. Završuje celoroční motivaci školy, naplňuje všechna klíčové kompetence a většinu průřezových témat. Je zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj dětí, na týmovou práci a respektování ostatních Zdravé zuby Projekt zaměřený na péči o zdraví a o tělo, naplňující všechny klíčové kompetence Bezpečná cesta do školy Projekt určený k osvojování pravidel silničního provozu dopravní kurz pro všechny žáky školy, návštěva dopravního hřiště v Oslavanech, beseda s policií ČR Den dětí Soutěživé dopoledne, plné her a soutěží. Rozvoj sociální a osobnostní výchovy, upevňování vztahů. ŠVP ZŠ Bratčice 10

11 Divadelní představení Návštěvy divadelních představení a výchovných pořadů a koncertů. Realizace sociální a osobnostní výchovy Krátké a jednodenní projekty a školní slavnosti Se školními výukovými projekty souvisejí a vzájemně se prolínají tradiční školní slavnosti, kterých se účastní nejenom děti a pracovníci školy, ale i rodiče a občané Bratčic vánoční divadelní představení, Svátek matek, Den dětí, slavnostní ukončení školního roku, tematické dny. Prostřednictvím školních slavností naplňujeme klíčové kompetence a realizujeme průřezová témata. Patří k životu školy, poskytují prostor pro vzájemné setkávání dětí, pracovníků školy, rodičů a dalších lidí. Škola spolupracuje s místní mateřskou školou, složkami místní samosprávy. Při tomto projektu se výrazně uplatňují prvky dramatické výchovy, ale i některá průřezová témata. ŠVP ZŠ Bratčice 11

12 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání realizované školním vzdělávacím programem předává žákům návod na činnostní a tvořivý proces ten vede k nabývání poznatků a zkušeností, dále ke zvládání každodenních interakčních situací a k uplatňování formy dialogu a subjektivních zkušeností. Jeho základním charakteristickým rysem je poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb a schopností a zájmů každého žáka. Škola je místem, kde je žák pomocí odpovídajících metod motivován k dalšímu učení, zkoumá, třídí a porovnává výsledky vědeckých poznatků, učí se řešit problémy. Žák se zde také zdokonaluje v sociálních dovednostech a buduje si otevřený prostor pro celoživotní vzdělávání Zaměření školy Naše škola vychází z poznatků, že v základním vzdělávání jde o to, aby si žáci osvojili základní poznatky o životě kolem sebe. K učení je žáky nutno motivovat a činit učení zajímavým a přiměřeným jejich věku. Kvalitu vzdělání určuje propojenost poznatků, jejich smysluplnost a použitelnost pro život, nikoli množství poznatků. Cílem při učení je zapojit co nejvíc smyslů provádění činnosti, pozorování, diskuse o nich, vyslovování závěrů i objevů. Dalším naším cílem je pomáhat nejen žákům s SVPU, tak aby si všichni pomáhali, protože každý může pomoci, tomu, kdo pomoc potřebuje. Za základní didaktické zásady programu lze považovat: probouzení zájmu žáka o vzdělávací činnost a poznávání podněcování aktivní účasti žáka činnostmi ve vzdělávacím procesu využívání zkušeností žáka a vytváření kompetencí pro užití osvojovaného učiva v běžné životní praxi Vyučování zakládáme na přirozených situacích a učební látce potřebné v životě k dalšímu vzdělávání a uplatnění se. Vyučování přizpůsobujeme individualitám žáků. Chceme docílit toho, aby naše škola umožňovala individuální uplatnění každému žákovi. Vyučování je založeno na samostatné činnostní práci žáků, učitel je žáku rádcem a oporou, pomáhá jim překonávat nesnáze. Vyučování má charakter nejen vzdělávací, ale i výchovný ŠVP ZŠ Bratčice 12

13 Vycházíme ze zájmu žáků motivovaných pro dobrou školní práci, podněcovaných ke snaze se co nejlépe připravit do života. Snažíme se uchovat ty hodnoty, které vyrostly v našem českém prostředí, jsou ověřeny zkušenostmi mnoha vynikajících pedagogů i vědeckým bádáním. Školní vzdělávací program Radim najdu si správnou cestu vychází z pojetí školní docházky jako důležité etapy života dítěte, v níž má získat schopnosti potřebné pro budoucí život. Naším cílem je vzdělávat a vychovávat naše žáky tak, aby se jim dostalo kvalitní a kvalifikované péče v podnětném a bezpečném prostředí s ohledem na jejich různorodé vzdělávací potřeby. Škola je místem, které žáky motivuje, podporuje k aktivnímu učení se, pomáhá utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytuje spolehlivý základ všeobecného vzdělání. ŠVP Radim najdu si správnou cestu respektuje individuální potřeby žáků a maximum jeho schopností, aby žáci chodili do školy s poklidem a dobře se připravili na svůj budoucí samostatný život. Chce přivést ke schopnosti učit se a být za své vědění a konání odpovědný, poznat své místo mezi vrstevníky a ostatními lidmi, respektovat a být respektován a mít možnost volby konání se všemi jeho důsledky. ŠVP tak nabízí vždy výběr z mnoha možností. Pokud žák bude takové úkoly řešit již od mladšího školního věku, bude tím zodpovědnost za vlastní činy upevňovat a čím dříve si uvědomí důležitost svého jednání, tím dříve si bude svého života více vážit. Svět kolem nás se mění a jeho změny probíhají velmi rychle není možno tyto jeho neustálé proměny sledovat. Mění se lidé a svět, ve kterém naše děti žijí a rostou. Jsou tak denně nuceny se zorientovat v nových situacích, projít méně obvyklými okolnostmi a činit rozhodnutí, která mohou velmi ovlivnit jejich život. Tyto možnosti se pro ně stanou buď velkou příležitostí se rozvinout nebo nebezpečnou hrozbou cestou do chaosu. ŠVP Radim najdu si správnou cestu je připraven své žáky vést k využití těchto příležitostí, ale také k tomu, aby se vyvarovali nebezpečí a naučili se čelit nástrahám dnešního světa.prioritou je pro nás příjemná atmosféra s využitím nových metod včetně prožitkových a také lidský přístup učitelů tedy pozitivně laděné prostředí i pocit příjemné pracovní pohody.výchovně vzdělávací proces musí nezbytně respektovat všechny zvláštnosti a potřeby žáka a učitel se tak stává průvodcem, který vytváří během hodiny pro žáky nejen vhodné prostředí, ale dává žákům ŠVP ZŠ Bratčice 13

14 možnost diskuse obhajoby a prosazení vlastního názoru a prožitku s cílem, aby žák měl kritický pohled na zdroj informací a nevěřil slepě v kohokoli v cokoli. Náš školní vzdělávací program je zaměřen na oblast Kultura a umění. Ve druhém a třetím ročníku je posílena o 1 disponibilní hodinu výuka Výtvarné výchovy. Dále je vzdělávací oblast rozšířena o Dramatickou výchovu v rozsahu 0,5 h týdně v každém ročníku. Rozvíjeny jsou další vzdělávací oblasti do 1. a 2. ročníku byla zakomponována výuka z disponibilních hodin. Naši práci orientujeme na všestranný rozvoj osobnosti žáka, rozvoj jeho zděděných i získaných dispozic. Přitom dbáme, aby žáci nebyli ve škole přetěžováni. Pro zdravý psychologický vývoj žáků je třeba, aby neprožívali školní léta jen přepínáním paměti a přemírou povinností. Dbáme na dětské zájmy, vycházíme z nich a využíváme je. Dětská reakce a zájem ukazují, čím je dítě osloveno, co na ně působí. Kdybychom na zájmy dětí nedbali, naše výchovné snahy by nebyly úspěšné. Dbát na dětské zájmy ale neznamená vyhovovat každému nápadu. Dětské touhy je třeba usměrňovat, probouzet vztah k pozitivním hodnotám a tím dítě vychovávat a zdokonalovat. Žákům necháváme vždy prostor k tomu, aby mohli zaujímat svá stanoviska i řešit různé opravdové životní situace. Školní práci přizpůsobujeme fyziologii a psychologii dítěte a za její základní charakteristické znaky považujeme motivaci a účelnost učení. Hlavní cíle našeho školního vzdělávacího programu V našem školním vzdělávacím programu vycházíme z hlavních cílů Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. a) Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení. * výběr a využití vhodných způsobů a metod pro aktivní a efektivní uče * vyhledávat informace, zpracovávat je a vhodně využívat při učení i v praktickém životě * využívat různé informační a komunikační technologie b) Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. * samostatně experimentovat a ze získaných výsledků vyvozovat závěry, uvádět věci do souvislostí, volit vhodné způsoby řešení, aplikovat osvědčené postupy, vytvářet komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy c) Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. * formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu jak v českém tak i v cizím jazyce d) Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých * spolupracovat ve skupině při řešení úkolů, podílet se na vytváření pravidel práce a utváření příjemné atmosféry v týmu * aktivně přispívat k diskusi, umět obhajovat vlastní názor a respektovat názory e) Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti. * vystupovat sebevědomě, mít pozitivní představu o sobě samém a schopnost vcítit se a respektovat situace a názory jiných * řešit praktické problémy a situace na základě pochopení a přijetí společenských principů, znát svá práva i povinnosti, hodnotit výsledky své i jiných f) Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání ŠVP ZŠ Bratčice 14

15 životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. * schopnost chránit životní prostředí a kulturní i společenské hodnoty * vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory g) Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný. * rozhodovat se správně a zodpovědně dle dané situace, chránit vlastní zdraví i zdraví ostatních, umět poskytovat podle svých schopností účinnou pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví h) Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. * respektovat a chránit kulturní a historické dědictví, vnímat tradice a kulturní hodnoty jiných i) Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci * využívat získané znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost Stanovené priority školy: Informatika a využití výpočetní techniky - podpora výuky s využitím výpočetní techniky a multimediálních programů v dalších odborných učebnách vybavených počítačem s připojením na internet, včetně využití interaktivní tabule - využívání počítačové učebny a školních knih po celý den Komunikační dovednosti v cizích jazycích - výuka anglického jazyka od 1. ročníku a od 3. ročníku povinně v učebním plánu - návštěvy anglických představení pro děti, využití multimédií Rozvoj a podpora praktických dovedností - rozvoj zájmů, schopností a dovedností v prakticky zaměřených volitelných předmětech (výtvarné a pracovní činnosti), prezentace výsledků prací žáků - environmentální vzdělávání (ekologické projekty, třídění odpadů, sběr surovin) Rozvoj a podpora pohybových a sportovních dovedností - povinnou tělesnou výchovu doplňuje sportovní zájmový kroužek zaměřených na drobné sportovní hry, kopanou, volejbal, floorball, basketbal a další činnosti - pořádání školy v přírodě pro I. stupeň, kurz dopravní výchovy, kurz plavání - pořádání různých školních soutěží a sportovních utkání a účast ve vyšších kolech soutěží, sportovní dny (Den dětí, turistické vycházky, bruslení) Rozvoj estetického cítění, zapojení do výtvarné a hudební tvorby - systematická podpora zájmu o výtvarnou výchovu v hodinách výtvarné výchovy, zájmových ŠVP ZŠ Bratčice 15

16 kroužcích (zapojování do výtvarných soutěží a výzdoby školy, pořádání výstav v prostorách školy, spoluúčast na akcích obce- výstavy, srazy rodáků, taneční vystoupení na hodech apod.) - rozvoj hudebního, tanečního a dramatického cítění v hodinách hudební a dramatické výchovy - vedení žáků k aktivnímu vystupování na veřejnosti (veřejná vystoupení na akcích obce, Den matek, pořádání divadelních vystoupení, hody, vánoční besídka apod.) - vedení žáků ke kulturnímu vystupování (divadelní představení, koncerty) Zdravý životní styl a využití volného času - rozvíjení osobnosti žáka, jeho postojů a motivů jednání, vytváření otevřené a klidné atmosféry školy, posilování úlohy motivace, - využití volného času v mimoškolní činnosti (zájmové kroužky), spolupráce s kulturním a informačním centrem, sportovními a zájmovými organizacemi, se střediskem volného času (SVČ Ivančice) - uskutečňování programu protidrogové prevence (zvyšování tělesné zdatnosti žáků, využívání volného času a zapojování žáků do mimoškolních aktivit, spolupráce s odbornými institucemi v oblasti prevence sociálně patologických jevů přednášky, besedy,preventivní programy) ŠVP ZŠ Bratčice 16

17 3.2. Výchovné a vzdělávací strategie Naším cílem je, aby naše vesnická škola obstála v konkurenci velkých či plně organizovaných škol a přitom si stále zachovala charakter rodinné školy. Naše škola musí nezbytně přispívat k udržení kulturního života v naší obci. Naše škola má být místem, které žáky motivuje k aktivnímu učení, učí je schopnosti hledat a nacházet odpovědi na otázky, řešit problémy a naučit se sociálním dovednostem, naučit se spolupráci a odpovědnosti Prostředí školy má vytvářet v dětech pocity bezpečí a pozitivního prožívání a tím pak dále i možnost získání zdravého sebevědomí a schopnosti sebehodnocení Klíčové kompetence Veškerá činnost ve škole, její činnosti a aktivity i její vzdělávací obsah směřují a přispívají k utváření a rozvíjení všech klíčových kompetencí. Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Klíčové kompetence se vzájemně prolínají, mají nadpředmětovou podobu, jsou výsledkem celkového procesu vzdělávání. Učivo je prostředek k postupnému osvojení očekávaných výstupů a rozvoji klíčových kompetencí. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Výchovnými a vzdělávacími strategiemi rozumíme postupy, kterými dosáhneme naplnění cílů základního vzdělávání a které současně vedou k osvojování a rozvoji klíčových kompetencí. K rozvoji klíčových kompetencí žáků jsou v naší škole uplatňovány společné postupy, které vedou současně k naplňování cílů základního vzdělávání. STRATEGIE ŠKOLY - JAK ŽÁKY VÉST K ZÍSKÁVÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ KOMPETENCE K UČENÍ Umožňují žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení: O motivovat žáky k celoživotnímu vzdělávání KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Podněcují žáky k tvořivému myšlení: O definovat problém, čemu nerozumím analyzovat problém, rozlišit podstatu problému od méně důležitých skutečností ŠVP ZŠ Bratčice 17

18 O pěstovat u žáka schopnost vyhledávat a třídit informace z různých zdrojů O vést žáka k propojení teoretických poznatků s praxí O používat různé metody učení podle charakteru učiva O vést žáka k samostatnosti a schopnosti zorganizovat si učení O pěstovat u žáka schopnost sebehodnocení dát příležitost zažít pocit úspěchu O vést žáka k důvěře ve vlastní vědomosti a k umění uplatnit, co se naučil O klást důraz na výběr učiva (přiměřenost věku), vhodný rozsah a hloubku O učit žáky pracovat s chybou O rozvoj emoční inteligence (komunitní kruh, spolupráce dětí rpzného věku, dramatická výchova ) O umět vyhledat informace nutné k řešení umět vyhledat odbornou pomoc (literaturu,. osoby) O nenechat se odradit neúspěchem, neutíkat od problému, umět a chtít překonávat překážky O využívat různé (i nové) metody a postupy O umět pracovat ve skupině, vyjádřit svůj názor O vytvářet modelové situace řešení a naučit se aplikovat již známá řešení na podobné situace O vyhodnotit důsledky konkrétních řešení a dokázat za ně převzít zodpovědnost O využívání co největšího množství zdrojů informací práci s knihou, internetem,praktickými pokusy, vlastním výzkumem žáků využívání moderní techniky při řešení problému KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Vede žáky k všestranné a učinné komunikaci: O umět naslouchat druhým s porozuměním O vést k respektování názorů druhých a přijmout je, nebát se o nich diskutovat O chtít komunikovat O umět vyjádřit svůj názor a obhájit si ho O vést k tomu, aby se žák vyjadřoval vhodnou formou, výstižně, přiměřeně věku, sebekriticky O učit žáka klást otázky, rozvíjet slovní zásobu snažit se zapojit všechny do diskuse O vyhledávat nejdůležitější informace, pochopit je a umět použít O zvládat různé formy komunikace - ústní, písemná, obrazová, nonverbální, PC, média O naučit číst s porozuměním O učit žáka být asertivní KOMPETENCE OBČANSKÁ Připravují žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti: O vytvořit pocit sounáležitosti k rodině, kolektivu, obci (k životnímu prostředí) O naučit uvědomění si svého místa ve společnosti O vést žáky k osvojení si norem chování O naučit respektu k lidem s odlišnostmi (národnost, rasa, vyznání, výjimečnost, postižení ) O budovat v žácích vlastenectví a vztah k historii, úctu k tradicím, památkám a kultuře O naučit základní práva a povinnosti O naučit správně jednat v krizových situacích (první pomoc...) O naučit žáky úctě k majetku (soukromému i veřejnému) a chránit životní prostředí O vést žáky k respektování zákonů, ŠVP ZŠ Bratčice 18

19 O pomoci žákovi zbavit se ostychu O podporovat sebevědomí O vyžadovat dodržování pravidel stanovených ŠŘ O podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky různých tříd, ročníků a věkových kategorií O připravujeme žáky horu v roli na zvládnutí komunikace s lidmi v ohrožujících situacích základních lidských práv a představitelů státní moci O využívat zkušenosti a pomoc odborníků O netolerovat projevy rasismu, nacionalismu a soc. patologické projevy chování O kázeňské přestupky řešíme individuálně, věcně bez emocí, snažíme se zjistit jejich motiv či příčinu KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých: O být schopen poskytnout pomoc druhému (slabším, handicapovaným, starším občanům O naučit žáky spolupracovat v týmu O vážit si názoru i práce jiných O naučit se mít zdravé, ale ne přehnané sebevědomí (sebeúcta) O umět zorganizovat práci a stanovit pravidla práce ve skupině (výběr dobrých, schopných a aktivních spol.) O usilovat o harmonické vztahy k rodině O umět skloubit názory druhých ve prospěch kolektivu O respektovat autoritu, role učitele a žáka ve třídě O odmítat násilí, umět pomáhat v krizových situacích O respektovat národnostní menšiny O vychovávat k úctě ke spoluobčanům O užití aktivizačních metod, relaxačních chvilek a osobního pozitivního přístupu k navození tělesné a sociální pohody O podpora koedukované výchovy, integrace umů se speciálními vzdělávacími potřebami O důsledně vyžadovat dodržování dohodnutých pravidel KOMPETENCE PRACOVNÍ Pomáhají žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci: O klást důraz na dodržování bezpečnosti práce a hygieny O pěstovat kladný přístup k práci O vychovávat k pracovním návykům O poznat smysl práce, pozitivní vztah, kvalita práce O umět si stanovit cíl a dojít k němu posilovat volní vlastnosti O umět posoudit své schopnosti a dovednosti vést žáky k adaptaci na změněné nebo nové pracovní podmínky O pracovat systematicky po částech, které spojíme v celek O spojit teorii s praxí O vědět, jak a kde hledat práci (vhodné povolání), seznámení s různými profesemi lidí, motivace k výběru své budoucí profese O ocenit dobře vykonanou práci O vést žáky k ochraně zdraví a živ. prostředí O zapojení žáků do úpravy školního prostředí a životního prostředí obce O šetrné chování ke zdrojům, úsporám energií, sběru druhotných surovin ŠVP ZŠ Bratčice 19

20 Školní preventivní strategie CÍLEM PRIMÁRNÍ PREVENCE JE ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE VŮČI SOCIÁLNĚ- PATOLOGICKÝM JEVŮM. PŘEDEVŠÍM VÉST DĚTI KE SPRÁVNÝM POSTOJŮM VŮČI ZÁTĚŽÍM A PROBLÉMŮM. Základním principem preventivní strategie na naší škole je osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Minimální preventivní program v této podobě je se nedá považovat za ukončený nebo definitivní.každý další školní rok přináší nové podněty a nápady a na základě zkušeností hledáme pokud možno efektivní cesty vedoucí ke zkvalitnění vlivu na naše žáky. Za velmi důležitou oblast považujeme prohlubování komunikačnich dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů, překonávání překážek, boj proti nudě a smysluplné využívání volného času, tedy vše co formuje fyzicky zdravou osobnost a co vede dítě k odmítavému postoji nežádoucím jevům. Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/ , který do prevence sociopatologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus a také ze Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období Cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Cílem preventivního programu je: Zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům Ovlivnit chování dětí ve smyslu podpory zdraví Nabízet volnočasové aktivity a vést žáky k aktivní účasti a jejich využití, aby nečinnost a nuda nevedly k sociálně patologickým jevům Podporovat vzdělávání všech učitelek a způsob výuky, ve které podporují spolupráci a komunikaci Spolupracovat s rodiči a usilovat o posílení vzájemných vztahů Stanovit si správný žebříček hodnot Učit se řešit různé problémy Informovat žáky o účincích návykových látek Mít zdravé sebevědomí ŠVP ZŠ Bratčice 20

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Základní škola Olomouc Droždín Gagarinova 19 Motto školy : Každé dítě má právo na šťastné dětství, které je největším předpokladem

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA člen Asociace českých daltonských škol www.zspremyslovo.cz tel.: 548 212 014 OD VYUČOVÁNÍ K UČENÍ, OD ZNÁMKOVÁNÍ K HODNOCENÍ, Z MINULOSTI DO BUDOUCNOSTI.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH

Více

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim IV. úprava k 1.9.2013 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více