Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Příbrami - nezaměstnanost v obcích okresu Příbram k Počty uchazečů a podíl nezaměstnaných k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Příbrami - nezaměstnanost v obcích okresu Příbram k 30. 9. 2014 Počty uchazečů a podíl nezaměstnaných k 30. 9."

Transkript

1 Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Příbrami - nezaměstnanost v obcích okresu Příbram k Počty a nezaměstnaných k obyv Křešín , Ohrazenice , Ostrov , Dubno , Pičín , Suchodol , Drahlín , Cetyně , Drásov , Kotenčice , Zaluţany , Bratkovice , Kamýk nad Vltavou ,4 6, Hluboš , Lhota u Příbramě , Jince ,5 6, Kozárovice , Pečice ,8 7, Vysoká u Příbramě , Háje ,3 7, Smolotely , Podlesí ,6 7, Láz , Obecnice , Bohutín ,5 8, Zbenice , Buková u Příbramě , Dolní Hbity ,3 8, Brdy , Milín ,5 8, Třebsko , Sádek , Dubenec , Čenkov ,6 9, Dlouhá Lhota , Radětice , Jablonná , Obory , Višňová , Chraštice , Bohostice , Trhové Dušníky , Vrančice , Příbram , Zduchovice ,3 10, Narysov , Lešetice , Bukovany , Občov , Modřovice , Solenice , Lazsko , Těchařovice ,3 Celkem Příbramsko ,6 9,3

2 obyv. Počty a nezaměstnaných k Ouběnice , Svaté Pole , Čím ,6 5, Nová Ves pod Pleší , Korkyně , Rybníky ,5 6, Drhovy , Obořiště ,3 6, Daleké Dušníky , Stará Huť ,3 7, Voznice ,3 7, Drevníky , Dobříš ,4 8, Mokrovraty , Malá Hraštice , Nové Dvory , Nečín , Nový Knín ,5 8, Velká Lečice , Rosovice , Chotilsko , Borotice , Hřiměţdice , Ţupanovice ,9 Celkem Dobříšsko ,9 8,0 ZÚJ obyv. Počty a nezaměstnaných k Nalţovice , Radíč , Příčovy , Nedrahovice , Petrovice , Jesenice , Klučenice , Křepenice , Krásná Hora nad Vlt , Vysoký Chlumec , Nechvalice , Sedlec-Prčice ,7 6, Sedlčany ,8 6, Kosova Hora , Počepice , Kňovice , Dublovice , Prosenická Lhota , Osečany , Štětkovice , Svatý Jan , Milešov ,8 9,3 Celkem Sedlčansko ,4 6,4

3 obyv. Počty a nezaměstnaných k Nestrašovice , Počaply , Hudčice , Tochovice , Volenice , Horčápsko , Hvoţďany , Hlubyně , Březnice ,1 6, Chrást , Starosedlský Hrádek , Tušovice , Koupě , Drahenice , Svojšice ,1 Celkem Březnicko ,1 6,6 ZÚJ obyv. Počty a nezaměstnaných k Bezděkov pod Třemš , Věšín , Rožmitál pod Třem ,6 7, Sedlice , Nepomuk , Vševily , Vranovice ,6 Celkem Rožmitálsko ,6 8,3

4 Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Příbrami - nezaměstnanost v obcích okresu Příbram k Počty a nezaměstnaných k obyv Nestrašovice , Křešín , Počaply , Nalţovice , Radíč , Příčovy , Nedrahovice , Ohrazenice , Petrovice , Ostrov , Jesenice , Klučenice , Hudčice , Ouběnice , Tochovice , Dubno , Svaté Pole , Čím ,6 5, Křepenice , Pičín , Suchodol , Drahlín , Krásná Hora nad Vlt , Nová Ves pod Pleší , Volenice , Korkyně , Horčápsko , Cetyně , Hvoţďany , Vysoký Chlumec , Rybníky ,5 6, Drásov , Drhovy , Kotenčice , Zaluţany , Bratkovice , Obořiště ,3 6, Nechvalice , Sedlec-Prčice ,7 6, Hlubyně , Daleké Dušníky , Kamýk nad Vltavou ,4 6, Sedlčany ,8 6, Hluboš , Lhota u Příbramě , Jince ,5 6, Březnice ,1 6, Bezděkov pod Třemš , Kozárovice , Kosova Hora , Počepice , Kňovice , Dublovice , Prosenická Lhota , Pečice ,8 7,3

5 Stará Huť ,3 7, Věšín , Voznice ,3 7, Vysoká u Příbramě , Háje ,3 7, Rožmitál pod Třem ,6 7, Chrást , Smolotely , Podlesí ,6 7, Drevníky , Láz , Dobříš ,4 8, Mokrovraty , Obecnice , Starosedlský Hrádek , Bohutín ,5 8, Zbenice , Buková u Příbramě , Dolní Hbity ,3 8, Tušovice , Malá Hraštice , Nové Dvory , Brdy , Nečín , Nový Knín ,5 8, Milín ,5 8, Osečany , Velká Lečice , Štětkovice , Třebsko , Rosovice , Sádek , Dubenec , Čenkov ,6 9, Svatý Jan , Dlouhá Lhota , Milešov ,8 9, Radětice , Jablonná , Koupě , Obory , Višňová , Chraštice , Bohostice , Trhové Dušníky , Vrančice , Příbram , Zduchovice ,3 10, Narysov , Chotilsko , Borotice , Sedlice , Lešetice , Drahenice , Bukovany , Svojšice , Nepomuk , Občov , Vševily , Vranovice , Hřiměţdice , Modřovice , Ţupanovice , Solenice , Lazsko , Těchařovice ,3

6 Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Příbrami - nezaměstnanost v obcích okresu Příbram k Počty a nezaměstnaných k obyv Nestrašovice , Křešín , Brdy , Ostrov , Počaply , Horčápsko , Radíč , Korkyně , Bukovany , Zbenice , Křepenice , Cetyně , Hlubyně , Ouběnice , Tušovice , Ţupanovice , Příčovy , Bezděkov pod Třemš , Starosedlský Hrádek , Modřovice , Ohrazenice , Svojšice , Koupě , Hudčice , Kotenčice , Občov , Velká Lečice , Vševily , Radětice , Chrást , Vrančice , Dubno , Drhovy , Lešetice , Čím ,6 5, Drahenice , Nedrahovice , Bratkovice , Těchařovice , Bohostice , Smolotely , Suchodol , Třebsko , Sádek , Zaluţany , Nové Dvory , Nepomuk , Nalţovice , Osečany , Klučenice , Chraštice , Svaté Pole , Vysoká u Příbramě , Obory , Rybníky ,5 6,0

7 Jesenice , Volenice , Kňovice , Daleké Dušníky , Lazsko , Drásov , Narysov , Buková u Příbramě , Drevníky , Sedlice , Pečice ,8 7, Milešov ,8 9, Kozárovice , Štětkovice , Drahlín , Háje ,3 7, Zduchovice ,3 10, Lhota u Příbramě , Pičín , Prosenická Lhota , Dubenec , Čenkov ,6 9, Jablonná , Borotice , Vranovice , Tochovice , Dlouhá Lhota , Hluboš , Obořiště ,3 6, Počepice , Nechvalice , Trhové Dušníky , Voznice ,3 7, Chotilsko , Láz , Solenice , Věšín , Hřiměţdice , Vysoký Chlumec , Hvoţďany , Petrovice , Mokrovraty , Kamýk nad Vltavou ,4 6, Višňová , Nová Ves pod Pleší , Svatý Jan , Nečín , Krásná Hora nad Vlt , Rosovice , Dolní Hbity ,3 8, Dublovice , Malá Hraštice , Podlesí ,6 7, Kosova Hora , Stará Huť ,3 7, Obecnice , Bohutín ,5 8, Jince ,5 6, Nový Knín ,5 8, Sedlec-Prčice ,7 6, Milín ,5 8, Březnice ,1 6, Rožmitál pod Třem ,6 7, Sedlčany ,8 6, Dobříš ,4 8, Příbram ,3

8 Vě š ín 3 Hv o ţ ď a n y Ne p o m u k Brdy Láz Be z d ě k o v p o d Tře m š ín e m Vš e v i l y Se d l i c e Rožmitál pod Třemšínem Vo l e n i c e Vra n o v i c e Ko u p ě Hl u b y n ě Hu d č i c e Dra h e n i c e Bo h u tín Na ry s o v Po č a p l y Kře š ín T o c h o v i c e J i n c e Ne s tra š o v i c e Če n k o v Hl u b o š Bu k o v á u Příb ra m ě Pi č ín Ro s o v i c e Du b n o Drá s o v Du b e n e c M i l ín Ra d ě ti c e Vi š ň o v á J a b l o n n á Sm o l o te l y Bu k o v a n y Bo h o s ti c e Ch ra š ti c e Z a l u ţ a n y Ob o ry Dolní Hbity So l e n i c e M i l e š o v Kl u č e n i c e Vo z n i c e L h o ta u Příb ra m ě Su c h o d o l Ob e c n i c e Dl o u h á L h o ta Drh o v y T rh o v é Du š n ík y Da l e k é Du š n ík y Po d l e s í Vy s o k á u Příb ra m ě Ch rá s t Oh ra z e n i c e Dra h l ín Sá d e k T ře b s k o M o d řo v i c e T ě c h a řo v i c e Ce ty n ě Ho rč á p s k o Z b e n i c e T u š o v i c e Sv o j š i c e Sta ro s e d l s k ý Hrá d e k Březnice Příbram Bra tk o v i c e L e š e ti c e L a z s k o Há j e Vra n č i c e Ob č o v Pe č i c e Ko z á ro v i c e Ko te n č i c e Ob o ři š tě Dobříš Ou b ě n i c e Sta rá Hu ť Sv a té Po l e Ry b n ík y Ne č ín M o k ro v ra ty No v á Ve s p o d Pl e š í M a l á Hra š ti c e No v ý Kn ín Dre v n ík y Hři m ě ţ d i c e Ka m ý k n a d Vl ta v o u Z d u c h o v i c e Sv a tý J a n Bo ro ti c e Ţ u p a n o v i c e Krá s n á Ho ra n a d Vl ta v o u Pe tro v i c e Ve l k á L e č i c e Du b l o v i c e No v é Dv o ry Ko rk y n ě Ch o ti l s k o Kře p e n i c e Na l ţ o v i c e Příč o v y Vy s o k ý Ch l u m e c Po č e p i c e Čím Ra d íč Kň o v i c e Sedlčany Ne c h v a l i c e Os e č a n y Ko s o v a Ho ra J e s e n i c e Ne d ra h o v i c e 2 Pro s e n i c k á L h o ta Ště tk o v i c e 5 Kód MIKROREGIONY okresu Příbram 1 Březnicko 6,6 2 Dobříšsko 8,0 3 Příbramsko 9,3 4 Roţmitálsko 8,3 5 Sedlčany 6,4

Informace o počtu nezaměstnaných v okrese Příbram k

Informace o počtu nezaměstnaných v okrese Příbram k 30. 4. 2011 Informace o počtu nezaměstnaných v okrese Příbram k 30. 4. 2011 K 30. 4. 2011 evidoval Úřad práce v Příbrami celkem 6028 o zaměstnání, což je o 591 méně než ke konci předchozího měsíce. Ve

Více

Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu Středočeského kraje - volby do zastupitelstev obcí 2014 obec název

Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu Středočeského kraje - volby do zastupitelstev obcí 2014 obec název Pověřená obec (městská část) Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu Středočeského kraje - volby do zastupitelstev obcí 2014 obec název vol. okrsek lokalita,místo název

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Příbram 1 1 Obecné

Více

Zpráva o prezentaci výsledků dotazníkového šetření k průřezovému tématu administrativní podpora malých obcí na území ORP PŘÍBRAM

Zpráva o prezentaci výsledků dotazníkového šetření k průřezovému tématu administrativní podpora malých obcí na území ORP PŘÍBRAM Zpráva o prezentaci výsledků dotazníkového šetření k průřezovému tématu administrativní podpora malých obcí na území ORP PŘÍBRAM verze červen/ 2015 Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce

Více

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let CZ020B 112 816 57 108 16 159 17 851 55 821 50 242 2 315 26 565 16 245 29 934 27 350 53 728 43 648 1. Bezděkov pod Třemšínem 52967 2 155 72 19 26 78 72 10 31 32 55 54 71 51 Bezděkov pod Třemšínem 00360

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2002 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 1 Rozesláno dne 27. ãervna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Středočeský kraj Okres Příbram - vysvětlující texty k tabulkám

Středočeský kraj Okres Příbram - vysvětlující texty k tabulkám Středočeský kraj Okres Příbram - vysvětlující texty k tabulkám 2.1. V tom též Zbenické Zlakovice, domy v roce 1961 v tom též Kamenná 2.2. Domy v roce 1961 viz Bohostice 3.1. Domy v roce 1961 v tom též

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY pro území ORP Příbram Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území Třetí úplná aktualizace 2014 Textová část Technická pomoc: GEPRO, spol. s r. o. Štefánikova 52 150 00 Praha

Více

Zápis STK č. 18 / ze dne Přítomni: Kuba Josef, Pechar Jiří, Velebil Josef, Weber Radim, Borovička Jiří, Rys Václav

Zápis STK č. 18 / ze dne Přítomni: Kuba Josef, Pechar Jiří, Velebil Josef, Weber Radim, Borovička Jiří, Rys Václav 1 Zápis STK č. 18 / 12-13 ze dne 19. 03. 2013 Přítomni: Kuba Josef, Pechar Jiří, Velebil Josef, Weber Radim, Borovička Jiří, Rys Václav 1/ Odložení soutěžního kola: 14. kolo okresního přeboru, 14. kolo

Více

Karta obce výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012

Karta obce výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 Bohostice Počet obyvatel 200 Rozloha (ha) 2 090 Relativně více sadů, vodních ploch a lesních pozemků. Relativně méně orné půdy, TTP a zastavěných ploch Ekonomické subjekty Relativně málo ekonomických subjektů.

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Dobříš 1 1 Obecné

Více

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 75/2007 Sb. Seznam obcí a katastrálních území zařazených do méně příznivých oblastí

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 75/2007 Sb. Seznam obcí a katastrálních území zařazených do méně příznivých oblastí Seznam obcí a katastrálních území zařazených do méně příznivých oblastí Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 75/2007 Sb. --------------------------------------------------- ---------------------------- NUTS

Více

ANALYTICKÁ ČÁST PROFIL MĚSTA PŘÍBRAM

ANALYTICKÁ ČÁST PROFIL MĚSTA PŘÍBRAM ANALYTICKÁ ČÁST PROFIL MĚSTA PŘÍBRAM Zpracování Strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014-2020 3102 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

Více

Seznam kulturních památek správního obvodu Příbrami, obce s rozšířenou působností

Seznam kulturních památek správního obvodu Příbrami, obce s rozšířenou působností Seznam kulturních památek správního obvodu Příbrami, obce s rozšířenou působností Zpracovalo: oddělení památkové péče odboru koncepce a rozvoje města Městského úřadu Příbram Aktualizováno k 1. 4. 2014

Více

Výroční zpráva. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí.

Výroční zpráva. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí. Výroční zpráva 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí. Vážení členové MAS PODBRDSKO, předkládáme Vám Výroční zprávu MAS PODBRDSKO, z.s., která popisuje

Více

1. IDENTIFIKACE 2. VYMEZENÍ VÝZVY 3. TERMÍN A ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

1. IDENTIFIKACE 2. VYMEZENÍ VÝZVY 3. TERMÍN A ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI Podbrdsko o.s. vyhlašuje: Tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o podporu (spolupořádání akce) v rámci opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění z Programu rozvoje venkova ČR 1. IDENTIFIKACE

Více

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP PŘÍBRAM

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP PŘÍBRAM PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP PŘÍBRAM Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vám zaslat aktuální informace k tématu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání a také k šablonám. Úvodem

Více

1. ÚVODNÍ KAPITOLY a ANALYTICKÁ ČÁST

1. ÚVODNÍ KAPITOLY a ANALYTICKÁ ČÁST 1. ÚVODNÍ KAPITOLY a ANALYTICKÁ ČÁST Hvožďany, dne 29. 1. 2016 Finální verze SCLLD MAS PODBRDSKO, z.s. předložena valné hromadě 12. 1. 2016. SCLLD byla přijata valnou hromadou dle usnesení č. 4-VH1/2016.

Více

Výroční zpráva. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí.

Výroční zpráva. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí. Výroční zpráva 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí. Vážení členové, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení Podbrdsko, která popisuje činnost

Více

Hvožďany, 29. 8. 2014. SCLLD, pracovní verze 6, určená pro zveřejnění. na stránkách Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj MMR ČR

Hvožďany, 29. 8. 2014. SCLLD, pracovní verze 6, určená pro zveřejnění. na stránkách Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj MMR ČR Hvožďany, 29. 8. 2014 SCLLD, pracovní verze 6, určená pro zveřejnění na stránkách Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj MMR ČR Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Základní informace o MAS Podbrdsko... 3 1.1.1 Identifikace

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Pro území ORP Příbram Příloha Textové části A A1 - PASPORTY OBCÍ se zaměřením na využití území (funkční plochy), občanské a zjištěné hodnoty (především urbanistické a architektonické

Více

VIVA XPRESS LOGISTICS (UK) World Xpress Centre, Galleymead Road SL3 0EN Colnbrook, Berkshire UNITED KINGDOM

VIVA XPRESS LOGISTICS (UK) World Xpress Centre, Galleymead Road SL3 0EN Colnbrook, Berkshire UNITED KINGDOM CZ CZPRG04 CZ-Prague Suburbs zone 3 POSTUPICE POPOVICE JANKOV ODLOCHOVICE ZVESTOV LOUNOVICE POD BLANIK ZLATE HORY POD BLANI NACERADEC PRAVONIN PORICI NAD SAZAVOU CERCANY PRESTAVLKY U CERCAN CHOCERADY KOZMICE

Více

Zápis ze zasedání Řídícího výboru MAP ORP Příbram

Zápis ze zasedání Řídícího výboru MAP ORP Příbram Zápis ze zasedání Řídícího výboru MAP ORP Příbram konaného dne 23. 6. 2016 od 16.30 hod. na MěÚ Příbram, kancelář MAP Manažerka MAP PhDr. Marie Pilíková zahájila zasedání Řídícího výboru MAP a konstatovala,

Více

Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2013 Dublovice Jesenice Kamýk nad Vlt. Klučenice Kňovice Kosova Hora Krásná Hora Křepenice Milešov Nalžovice Nedrahovice Nechvalice Osečany Petrovice Počepice Prosenická Lhota Příčovy Radíč Sedlčany Solenice

Více

Výroční zpráva. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí.

Výroční zpráva. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí. Výroční zpráva 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí. - 2 - Vážení členové MAS PODBRDSKO, předkládáme Vám Výroční zprávu MAS PODBRDSKO, z.s., která popisuje

Více

DOJÍŽĎKADO ZAMĚSTNÁNÍ AŠKOL

DOJÍŽĎKADO ZAMĚSTNÁNÍ AŠKOL republika kraj okres město SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ K 1. 3. 2001 DOJÍŽĎKADO ZAMĚSTNÁNÍ AŠKOL Okres Příbram Český statistický úřad OBYVATELSTVO Ročník 2003 SLDB Praha, 10. prosince 2003 Kód publikace:

Více

Obce ve správním obvodu města Sedlčany

Obce ve správním obvodu města Sedlčany Obce ve správním obvodu města Sedlčany Správní obvod Sedlčany se nachází v jižní části Středočeského kraje, kde hraničí s krajem Jihočeským. Na východě a severovýchodě sousedí s obvody Benešov a Votice,

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Zápis z jednání valné hromady

Zápis z jednání valné hromady Zápis z jednání valné hromady Občanského sdružení PODBRDSKO, IČ: 270 51 935, sídlo: Chrást 15, 262 72 Březnice konané dne 30. 10. 2013 od 17:00 hod. v Chrástu Přítomni členové: Valné hromady se účastní

Více

MONITORING ZMĚN ÚROVNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE POMOCÍ LESNÍCH BIOINDIKÁTORŮ

MONITORING ZMĚN ÚROVNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE POMOCÍ LESNÍCH BIOINDIKÁTORŮ MONITORING ZMĚN ÚROVNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE POMOCÍ LESNÍCH BIOINDIKÁTORŮ Kolektiv oddělení Biomonitoringu - I. Suchara Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 252 43 Průhonice

Více

SPORT A RELAXACE V SEDLČANECH A OKOLÍ Haly a víceúčelová hřiště

SPORT A RELAXACE V SEDLČANECH A OKOLÍ Haly a víceúčelová hřiště Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany Nádražní 70, 264 80 Sedlčany Střední odborné učiliště Sedlčany Petra Bezruče 364, 264 80 Sedlčany Víceúčelová tělocvična Celoročně dle domluvy Víceúčelová

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYICKÉ PDKLADY pro území RP Příbram C. Rozbor udržitelného rozvoje území řetí úplná aktualizace 2014 extová část (po projednání s obcemi, 12/2014) echnická pomoc: GEPR, spol. s r. o. Štefánikova

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Pro území ORP Příbram Čtvrtá úplná aktualizace 2016 Příloha Textové části A A1 - PASPORTY OBCÍ se zaměřením na využití území (funkční plochy), občanské a zjištěné hodnoty (především

Více

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I.

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. Vítejte na domácím utkání 14. hraného kola jarní části III. třídy sk. A Příbramského okresu v kopané ročníku 2007/2008. sobota 29.03.2008 v 15:00 SK JINCE

Více

VYUŽITÍ ZEMĚPISNÝCH A HISTORICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ PŘÍBRAMSKA VE VÝUCE NA 1. STUPNI ZŠ

VYUŽITÍ ZEMĚPISNÝCH A HISTORICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ PŘÍBRAMSKA VE VÝUCE NA 1. STUPNI ZŠ 1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE VYUŽITÍ ZEMĚPISNÝCH A HISTORICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ PŘÍBRAMSKA VE VÝUCE NA 1. STUPNI ZŠ Kristýna Schmidtová

Více

Změny názvů katastrálních území

Změny názvů katastrálních území Změny názvů katastrálních území Změny názvů katastrálních území schválené roku 2007 Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ple 3 st. 1 písm. g) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních

Více

Ochrana fauny c ˇr, O.s. Výrocní ˇ zpráva 2011

Ochrana fauny c ˇr, O.s. Výrocní ˇ zpráva 2011 Ochrana fauny CR, ˇ o.s. Výrocní ˇ zpráva 2011 Kontakty Ochrana fauny České republiky Zámecká 810, P.O.BOX 44 259 01 Votice Tel.: 317 813 178, 603 259 902 info@ochranafauny.cz www.ochranafauny.cz Centrum

Více

OCHRANA FAUNY CR, ˇ O.S.

OCHRANA FAUNY CR, ˇ O.S. OCHRANA FAUNY CR, ˇ O.S. VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2010 Kontakty Ochrana fauny České republiky Zámecká 810, P.O.BOX 44 259 01 Votice Tel.: 317 813 178, 603 259 902 info@ochranafauny.cz www.ochranafauny.cz Stanice

Více

Ručně malovaná brožura Hand painted brochure. Příbramsko. Partnerská města a obce projektu malovaná mapa Příbramsko

Ručně malovaná brožura Hand painted brochure. Příbramsko. Partnerská města a obce projektu malovaná mapa Příbramsko 15 20 Ručně malovaná brožura Hand painted brochure Příbramsko Partnerská města a obce projektu malovaná mapa Příbramsko Partner towns and villages of the project Painted Map of the Příbramsko region Partnerská

Více

Ochrana fauny c ˇr, O.s. Výrocní ˇ zpráva 2012

Ochrana fauny c ˇr, O.s. Výrocní ˇ zpráva 2012 Ochrana fauny CR, ˇ o.s. Výrocní ˇ zpráva 2012 Kontakty Ochrana fauny České republiky Zámecká 810, P.O.BOX 44 259 01 Votice tel.: 603 259 902 Centrum Ochrany fauny ČR Hrachov 13 262 56 Krásná Hora nad

Více

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE Městský úřad DOBŘÍŠ, PŘÍBRAM a SEDLČANY ve spolupráci s ČMMJ OMS Příbram o.s. CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE 2012 2 ÚVOD Dnem 31. 3. 2012 skončily v převážné většině honiteb smlouvy o pronájmu

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

Jméno: Martin Chvála Funkce v komisi: člen Telefon práce: Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: E-mail: Poznámka: Fax:

Jméno: Martin Chvála Funkce v komisi: člen Telefon práce: Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: E-mail: Poznámka: Fax: Elektronický Digitální Povodňový Portál Radíč Stanoviště: 14/, Radíč 262 93 Telefon: 318864571 obec.radic@worldonline.cz Jméno: Stanislav Krampera Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 318864109 Adresa

Více

Přehled žádostí o vydání závazného stanoviska dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Přehled žádostí o vydání závazného stanoviska dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Přehled žádostí o vydání závazného stanoviska dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Datum Žadatel Žádost Dotčené území stanovisko podání Číslo Důvod Příkon / katastrální Název/jméno/projektant

Více

DK souhlasí s ávrhe trestu STK OFS Pří ra. DK uděluje čle ské u klu u TJ Mokrovraty fi a č í

DK souhlasí s ávrhe trestu STK OFS Pří ra. DK uděluje čle ské u klu u TJ Mokrovraty fi a č í Zápis č. Dis ipli ár í ko ise OFS Pří ra 13. 10. 2016 Příto i: Bílek M., Kyselý P., Bra žovský M. /Uděle é tresty epod í ě ě viz. rozhod utí DK íže: Haas Jan Sokol Vrtule Láz z.s. ID 86080708 SUN dle DŘ

Více

Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2012. Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2012. Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2012 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech 1 Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2013 Razítko a podpis:.. 2 Obsah: 1.

Více

Žák, Kovařík, Hrazánek, Jeřicha, Černá, Kužel, Fořtová

Žák, Kovařík, Hrazánek, Jeřicha, Černá, Kužel, Fořtová Zápis z jednání členů Výběrové komise MAS Sedlčansko, o.p.s. ze dne 15. 02. 2011 Místo konání: Krásná Hora nad Vltavou kancelář MAS Program: 14:00 14:15 Prezentace účastníků (účast nejlépe hlásit předem)

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sedlčansko, o.p.s. pro programové období 2014 až 2020

Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sedlčansko, o.p.s. pro programové období 2014 až 2020 Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sedlčansko, o.p.s. pro programové období 2014 až 2020 První část - Integrovaná strategie území MAS zpracovala MAS Sedlčansko o.p.s. srpen 2014 Návrhová verze k

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sedlčansko, o.p.s. pro programové období 2014 až 2020

Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sedlčansko, o.p.s. pro programové období 2014 až 2020 Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sedlčansko, o.p.s. pro programové období 2014 až 2020 První část - Integrovaná strategie území MAS zpracovala MAS Sedlčansko o.p.s. srpen 2014 Návrhová verze k

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU. Péče doma s.r.o.

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU. Péče doma s.r.o. IČO 2 4 1 9 2 7 5 9 IČZ smluvního ZZ 0 9 5 8 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 9 H 5 8 2 Název IČO Péče doma s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání na území ORP Příbram (tzv. MAP) ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP

Místní akční plány rozvoje vzdělávání na území ORP Příbram (tzv. MAP) ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání na území ORP Příbram (tzv. MAP) ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP 1 ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP Program jednání: představení členů Realizačního týmu seznámení s projektem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 ŠKOLA PRO ŽIVOT Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 1.2. SOUČÁSTI ŠKOLY...

Více

Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti. V Krásné Hoře nad Vltavou dne...2014. Razítko a podpis:...

Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti. V Krásné Hoře nad Vltavou dne...2014. Razítko a podpis:... Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne...2014 Razítko a podpis:... 2 Obsah: 1. Úvod 4 2. Základní údaje..5 10 3. Zpráva o činnosti...11 12 4. Zpráva o auditu...13-14

Více

ZEMĚDĚLSTVÍ. Zdroje dat. Základní charakteristika oblasti

ZEMĚDĚLSTVÍ. Zdroje dat. Základní charakteristika oblasti ZEMĚDĚLSTVÍ Zdroje dat Základní charakteristika oblasti Analýza z pohledu aktérů, problémy a jejich příčiny Potenciál rozvoje Návrhy řešení Zdroje dat ČSÚ eagri Pozemkové úpravy Geoportál SOWAC-GIS Výzkumný

Více

Věc: Opatření obecné povahy kvýjimce ze základních podmínek ochrany bobra. opatření obecné povahy ( em) na níže uvedenou adresu.

Věc: Opatření obecné povahy kvýjimce ze základních podmínek ochrany bobra. opatření obecné povahy ( em) na níže uvedenou adresu. Krajský úřad Středočeského I«raje ODBOR žlvotního PROSTŘEDí A zíjotís'rvl -----1 í MESTSKY 'URAD l "í řílo?a ': l 7""?'i Rožmitál pod Třernšínem Došlo č.j.: Zpracovatel 2 3-08- 2016.? lukl.znak '?č.«iopor.:7ré

Více

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce Obec Jablonná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. července 2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

PŘEDBĚŽNÉ POSOUZENÍ VLIVU RADIOLOKAČNÍ STANICE EBR (EUROPEAN BASED RADAR) NA ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE V OKOLÍ VOJENSKÉHO ÚJEZDU BRDY

PŘEDBĚŽNÉ POSOUZENÍ VLIVU RADIOLOKAČNÍ STANICE EBR (EUROPEAN BASED RADAR) NA ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE V OKOLÍ VOJENSKÉHO ÚJEZDU BRDY PŘEDBĚŽNÉ POSOUZENÍ VLIVU RADIOLOKAČNÍ STANICE EBR (EUROPEAN BASED RADAR) NA ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE V OKOLÍ VOJENSKÉHO ÚJEZDU BRDY Obr radiolokační stanice EBR Stanoviště kóta 718,8 (zeměpisné souřadnice

Více

ZIMA WINTER PŘEHLED ZAŘÍZENÍ NA SEDLČANSKU / SIGHT-SEEINGS OF SEDLČANY-REGION. Kontakt/Contact telefon/telephone e-mail, web adresa/address

ZIMA WINTER PŘEHLED ZAŘÍZENÍ NA SEDLČANSKU / SIGHT-SEEINGS OF SEDLČANY-REGION. Kontakt/Contact telefon/telephone e-mail, web adresa/address Lidová hvězdárna Josefa Sadila/ Observatory Městská knihovna / Library PŘEHLED ZAŘÍZENÍ NA SEDLČANSKU / SIGHT-SEEINGS OF SEDLČANY-REGION Zařízení/accommodation HVĚZDÁRNY / OBSERVATORY KNIHOVNA / LIBRARY

Více

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Přítomni: Ing. Martin Matuna (Bohutín), Ladislav Turek (Bohutín) Milan Kříž (Podlesí), Milan Smíšek (Trhové Dušníky), Jiří Kufa

Více

_1_1 Ano DV Milín - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace A Ano Středočeský 2, 3, 54 čl11/3/a/vii 2_V_L_Z DV100062

_1_1 Ano DV Milín - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace A Ano Středočeský 2, 3, 54 čl11/3/a/vii 2_V_L_Z DV100062 RS 12373000 1_1_1 Ano DV100014 Milín - rekonstrukce a dostavba A Ano 25 000 000 Středočeský 12378000 - - Solenice rekonstrukce a výstavba, DV100062 doplnění funkce A Ano 9 000 000 Středočeský 2, 3 čl11/3/g

Více

Hřiměždice pomýšlejí na postup

Hřiměždice pomýšlejí na postup MEZI LOMY ZPRAVODAJ 03/2008 SPORT DOSPĚLÍ Hřiměždice pomýšlejí na postup I.B TŘÍDA, SKUPINA E 1. Jílové 13 10 0 3 30 2. Týnec 13 9 3 1 30 3. N. Ves 13 7 2 4 23 4. Hostomice 13 6 3 4 21 5. Loděnice 13 4

Více

ÚZEMNÍ STUDIE BRDY. I. e t a p a : d o p l ň u j í c í p r ů z k u m y a r o z b o r y

ÚZEMNÍ STUDIE BRDY. I. e t a p a : d o p l ň u j í c í p r ů z k u m y a r o z b o r y ÚZEMNÍ STUDIE BRDY I. e t a p a : d o p l ň u j í c í p r ů z k u m y a r o z b o r y ŽALUDA, projektová kancelář 2016 2 Z ADAVATEL Ministerstvo pro m ístn í rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha

Více

Tab. 11 Dokončené byty v obcích Středočeského kraje úhrnem v letech 1998 až 2007 *)

Tab. 11 Dokončené byty v obcích Středočeského kraje úhrnem v letech 1998 až 2007 *) Adamov Cas KH 1 0,9 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Bra PY 623 4,0 Babice Ric PY 12 4,5 Brandýsek Kld KD 24 1,4 Bakov nad Jizerou MlB MB 159 3,5 Branov Rak RA 6 2,9 Barchovice Kol KO 3 1,5 Branžež MnH

Více

III.1.3b Odběry podzemních vod určené pro lidskou spotřebu

III.1.3b Odběry podzemních vod určené pro lidskou spotřebu Č. VHB Název Vodní tok X(S-JTSK) Y(S-JTSK) ID VÚ 120013 VÚ živočišné výroby Uhříněves Říčanský potok -731814,0-1049916,0 62500 120032 AQUACONSULT Praha 5 Zličín Litovický potok -752806,0-1044547,0 62500

Více

Imunologický test okultního krvácení do stolice itoks (ifobt) na vlastní žádost 120

Imunologický test okultního krvácení do stolice itoks (ifobt) na vlastní žádost 120 Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a ostatních služeb MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. 1. Ceník administrativních úkonů Potvrzení o hospitalizaci 50 Potvrzení lékaře o zdravotním

Více

Finanční analýza sociálních. a návazných služeb regionu Dobříšsko

Finanční analýza sociálních. a návazných služeb regionu Dobříšsko Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Dobříšsku, který byl podpořen Středočeským krajem z Humanitárního fondu. Finanční analýza sociálních a návazných služeb regionu

Více

Pohoda v srdci Čech. Výroční zpráva 2014 MAS Sedlčansko, o.p.s. Výroční zpráva 2014 MAS Sedlčansko, o.p.s.

Pohoda v srdci Čech. Výroční zpráva 2014 MAS Sedlčansko, o.p.s. Výroční zpráva 2014 MAS Sedlčansko, o.p.s. Výroční zpráva 2014 MAS Sedlčansko, o.p.s. Pohoda v srdci Čech MAS Sedlčansko, o.p.s. Petrovice 139 262 55 Petrovice OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele... 3 2. Základní údaje... 4 Vznik obecně prospěšné společnosti...

Více

Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Návrh přidělení dotací pro rok 2014

Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Návrh přidělení dotací pro rok 2014 Chocerady (00231860) Benešov První etapa stavebních úprav hasičské zbrojnice v Samechově 278064 Týnec nad Sázavou (00232904) Benešov Oprava fasády hasičské zbrojnice 285708 Lštění (00508527) Benešov Výměna

Více

Základní informace o obcích:

Základní informace o obcích: Obce ve správním obvodu města Sedlčany Správní obvod Sedlčany se nachází v jižní části Středočeského kraje, kde hraničí s krajem Jihočeským. Na východě a severovýchodě sousedí s obvody Benešov a Votice,

Více

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015. o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015. o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015 o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními Vláda nařizuje podle 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,

Více

V termínech 4.3, 2.4, 30.4, 3.6, 1.7, 29.7, 26.8, 23.9, 21.10, 19.11

V termínech 4.3, 2.4, 30.4, 3.6, 1.7, 29.7, 26.8, 23.9, 21.10, 19.11 Rozvozový plán - trasa č.1 Spálené Poříčí u Jednoty 08:30 Mirošov - u MěÚ 09:00 Hrádek u Rokycan - u MěÚ 09:15 Kamenný Újezd - u OÚ 09:30 Dobřív - u Jednoty 09:45 Strašice - u prodejny 10:00 Cheznovice

Více

OPATŘENí OBECNÉ POVAHY Č. /2016

OPATŘENí OBECNÉ POVAHY Č. /2016 OPATŘENí OBECNÉ POVAHY Č. /2016 Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný správní orgán podle ustanovení 77a odst. 5 písmo h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších

Více

Kalendář akcí. Region Od Brd k Vltavě. Dobříšsko, Novoknínsko, Střední Povltaví

Kalendář akcí. Region Od Brd k Vltavě. Dobříšsko, Novoknínsko, Střední Povltaví Kalendář akcí Region Od Brd k Vltavě 2013 Dobříšsko, Novoknínsko, Střední Povltaví Kalendář akcí Region Od Brd k Vltavě 2013 Dobříšsko, Novoknínsko, Střední Povltaví Vydala MAS Brdy-Vltava o. p. s. www.odbrdkvltave.cz,

Více

1. Úvod. Vážení přátelé,

1. Úvod. Vážení přátelé, Výroční zpráva MAS BRDY, z. ú. 2014 Obsah 1. Úvod... 1 2. Základní informace o ústavu... 2 2.1 Území působnosti MAS Brdy... 2 1.2 Územní vymezení... 3 2. Zaměstnanci MAS Brdy, z. ú.... 4 3. Přehled projektů

Více

ARNOŠTOVICE (ř.k.f.ú.) - komplet skenerem: 8, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 z mikrofilmů: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16

ARNOŠTOVICE (ř.k.f.ú.) - komplet skenerem: 8, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 z mikrofilmů: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 ARNOŠTOVICE (ř.k.f.ú.) - komplet skenerem: 8, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 z mikrofilmů: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 BAKOV NAD JIZEROU (ř.k.f.ú.) - komplet skenerem: 8, 9, 10,

Více

Kalendář akcí. Region Od Brd k Vltavě. Dobříšsko, Novoknínsko, Střední Povltaví

Kalendář akcí. Region Od Brd k Vltavě. Dobříšsko, Novoknínsko, Střední Povltaví Kalendář akcí Region Od Brd k Vltavě 2012 Dobříšsko, Novoknínsko, Střední Povltaví Kalendář akcí Region Od Brd k Vltavě 2012 Dobříšsko, Novoknínsko, Střední Povltaví Vydal Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska

Více

Kalendář akcí. Region Od Brd k Vltavě. Dobříšsko, Novoknínsko, Střední Povltaví

Kalendář akcí. Region Od Brd k Vltavě. Dobříšsko, Novoknínsko, Střední Povltaví Kalendář akcí Region Od Brd k Vltavě 2012 Dobříšsko, Novoknínsko, Střední Povltaví Kalendář akcí Region Od Brd k Vltavě 2012 Dobříšsko, Novoknínsko, Střední Povltaví Vydal Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska

Více

Kalendář akcí. Region Od Brd k Vltavě. Dobříšsko, Novoknínsko, Střední Povltaví. Podpora zaměstnanosti v regionu CZ.1.04/2.1.01/91.

Kalendář akcí. Region Od Brd k Vltavě. Dobříšsko, Novoknínsko, Střední Povltaví. Podpora zaměstnanosti v regionu CZ.1.04/2.1.01/91. Kalendář akcí Region Od Brd k Vltavě 2014 Dobříšsko, Novoknínsko, Střední Povltaví Podpora zaměstnanosti v regionu CZ.1.04/2.1.01/91.00290 Kalendář akcí Region Od Brd k Vltavě 2014 Dobříšsko, Novoknínsko,

Více

Výroční zpráva Brdy-Vltava o.p.s., 2013

Výroční zpráva Brdy-Vltava o.p.s., 2013 Výroční zpráva Brdy-Vltava o.p.s., 2013 Obsah 1. Základní informace... 1 1.1. Základní údaje... 1 1.2. Služby společnosti... 2 1.3. Orgány společnosti v roce 2013... 2 1.4. Území, na kterém MAS působí

Více

Žák, Kovařík, Hrazánek, Jeřicha, Černá, Kulanda, Štěpánek, Kužel,

Žák, Kovařík, Hrazánek, Jeřicha, Černá, Kulanda, Štěpánek, Kužel, Zápis z jednání členů Výběrové komise MAS Sedlčansko, ze dne 25. 02. 2013 Místo konání: Krásná Hora nad kancelář MAS Program: 14:00 14:15 Prezentace účastníků (účast nejlépe hlásit předem) 14:15 Zahájení

Více

Obec Křepenice. Strategický plán rozvoje

Obec Křepenice. Strategický plán rozvoje Obec Křepenice Strategický plán rozvoje 1 Zastupitelstvo obce Křepenice schválilo dne 11.2.2008 Strategický plán rozvoje obce Křepenice na období 2008-2018 2 Kontaktní údaje Obec Křepenice Křepenice 79

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

Strategický plán rozvoje cestovního ruchu v regionu Brdy Vltava

Strategický plán rozvoje cestovního ruchu v regionu Brdy Vltava Strategický plán rozvoje cestovního ruchu v regionu Brdy Vltava MAS Brdy Vltava, o.p.s Bc. Jarmila eho ková Prosinec 2008 Obsah Úvod...2 1. Základní charakteristika regionu Brdy Vltava...4 1.1 Geografie,

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky. ročníků ZŠ 1. Ježek Vojtěch 12 2. 4. Krčková Johana Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram Soukup Jiří Barták Martin 5.. Hlaváč Jan Králíková Dominika Novotný Václav..

Více

1.1 Rozvoj vzdělávání

1.1 Rozvoj vzdělávání 1.1 Rozvoj vzdělávání Tato kapitola se věnuje rozvoji vzdělávání v regionu Brdy-Vltava a mapuje všechny mateřské, základní a střední školy, rozvoj celoživotního vzdělávání a prolínání vzdělávání s ostatními

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH SE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ V REGIONU SEDLČANSKA

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH SE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ V REGIONU SEDLČANSKA ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH SE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ V REGIONU SEDLČANSKA ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH SE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ V REGIONU SEDLČANSKA

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

Fotovoltaika Luleč, a. s. Luleč 33 683 03 Luleč. Váţený pan Antonín Blecha Bdín 38 270 54 ŘEVNIČOV

Fotovoltaika Luleč, a. s. Luleč 33 683 03 Luleč. Váţený pan Antonín Blecha Bdín 38 270 54 ŘEVNIČOV Váţený pan Antonín Blecha Bdín 38 270 54 ŘEVNIČOV Váţený pan Antonín Blisa Bečváry 161 281 43 BEČVÁRY Váţený pan Antonín Bochýnek Masarykovo náměstí 90 294 21 BĚLÁ POD BEZDĚZEM Váţený pan Arnošt Čermák

Více

Rada Souhrn 1. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 1. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

z toho z toho srážková Název ČOV Provozovatel Vlastník /rok) ostatní (tis. m 3 (tis. m 3 /rok) /rok)

z toho z toho srážková Název ČOV Provozovatel Vlastník /rok) ostatní (tis. m 3 (tis. m 3 /rok) /rok) srážková ČOV Běchovice VPZ Framaka spol. s r.o. Hlavní město Praha 266,534 135,777 45,930 0,000 84,827 ČOV Újezd nad Lesy Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Hlavní město Praha 842,970 325,116 0,000 0,000

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Bc. Barbora Kosová ÚPRAVA AUTOBUSOVÉHO STANOVIŠTĚ V DOBŘÍŠI Diplomová práce 2015 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní d ě k a n Konviktská

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Č.j. MV-112130-10/PO-IZS-2013 Praha 27. září 2013. Rozhodnutí

Č.j. MV-112130-10/PO-IZS-2013 Praha 27. září 2013. Rozhodnutí *MVCRX01MRL4W* MVCRX01MRL4W prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a o možnosti uplatnění připomínek ve věci: Schválení manipulačního řádu pro Vodní dílo Orlík

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a o možnosti uplatnění připomínek ve věci: Schválení manipulačního řádu pro Vodní dílo Orlík Praha: 07.04.2015 Číslo jednací: 052026/2015/KUSK Spisová značka: SZ_046058/2015/KUSK/2 Vyřizuje: Ing. Petra Hoskovcová, l. 182 Značka: OŢP/Hosk dle rozdělovníku VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního

Více

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského KOZÍ 4, P.O. BOX 31, PRAHA 1

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského KOZÍ 4, P.O. BOX 31, PRAHA 1 Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského KOZÍ 4, P.O. BOX 31, 110 01 PRAHA 1 Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne SBS 17455/2016/OBÚ-02/1

Více

Ondrášovka krajský přebor. Sport Invest I.A třída skupina A

Ondrášovka krajský přebor. Sport Invest I.A třída skupina A Ondrášovka krajský přebor 1 Sportovní sdružení Ostrá 30 21 4 2 3 70:26 73 postupuje do divize 2 Sokol Hostouň 30 20 3 3 4 66:38 69 postupuje do divize 3 Slovan VELVARY 30 17 4 1 8 79:44 60 doplňuje divizi

Více

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště).

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště). PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.11 Občanská vybavenost sociální infrastruktura Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména zařízení charakteru veřejných

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií Výsledková listina II. kola matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií konané dne 22. 4. 2009 na okrese Příbram 1. Procházka Martin 2. ZŠ Propojení Sedlčany 15 bodů 2.

Více