Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, Vyškov Detašované pracoviště: Komenského 7, Vyškov Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: M/02 Obchodní akademie Vyškov 2009

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Popis uplatnění absolventa v praxi Očekávané výsledky vzdělávání žáka Klíčové kompetence Odborné kompetence Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání 8 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Celkové pojetí vzdělávání ve školním vzdělávacím programu Organizace výuky Hodnocení žáků a diagnostika Způsob získávání podkladů pro hodnocení Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Prevence sociálně patologických jevů UČEBNÍ PLÁN PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP DO ŠVP UČEBNÍ OSNOVA A JEJÍ TVORBA Český jazyk a literatura Anglický jazyk Konverzace v anglickém jazyce Německý jazyk Konverzace v německém jazyce Ruský jazyk Dějepis Občanská nauka Právo Seminář z občanského základu Fyzika Chemie Základy biologie a ekologie Matematika Seminář z matematiky Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Písemná a elektronická korespondence Ekonomika Ekonomická cvičení Statistika

3 6.22. Zbožíznalství Daně Finance Účetnictví Hospodářský zeměpis Integrovaný ekonomický předmět Praxe PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Personální a pedagogicko-psychologické podmínky vzdělávání Materiálně-technické podmínky vzdělávání SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘI REALIZACI ŠVP ZDROJE ŠVP PŘÍLOHY Přehled znalostí a dovedností žádaných českými i zahraničními zaměstnavateli Znalosti, dovednosti a schopnosti požadované obecně pro všechny činnosti Znalosti, dovednosti a schopnosti specificky požadované pro ekonomické činnosti Mezinárodní certifikát IES Ukázka přední strany v anglickém jazyce Ukázka zadní strany v anglickém jazyce Překlad přední strany do úředního jazyka Překlad zadní strany do úředního jazyka AUTORSKÝ KOLEKTIV

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Obchodní akademie Kód a název oboru vzdělání: M/02 Obchodní akademie Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Datum platnosti od: Předkladatel Název školy: Adresa: Detašované pracoviště: Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, Vyškov Komenského 7, Vyškov Ředitelka školy: Mgr. Eva Chudobová Telefon: Fax: www: sosvyskov.cz Zřizovatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/ Brno IČ: IZO: REDIZO: Schválila: Ve Vyškově dne..... Mgr. Eva Chudobová ředitelka školy 4

5 2. PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název školy: Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická Adresa školy: náměstí Svobody 50, Vyškov Zřizovatel Krajský úřad Jihomoravský kraj Název ŠVP: Obchodní akademie Kód a název oboru vzdělání: M/02 Obchodní akademie Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Datum platnosti od: Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent obchodní akademie se uplatní zejména v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání (typové pozice): ekonom, mzdový referent, personalista, účetní asistent, statistik, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, referent ve státní správě a bankovním sektoru, pracovník marketingu, obchodní referent a další. Absolvent bude také připraven ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole a rovněž pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity. Absolvent bude schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, bude ovládat programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem. Při přípravě absolventa se klade důraz na přesnost, slušné chování, dodržování právních norem a obchodní etiky. Vzdělávání v oboru obchodní akademie směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili odpovídající předpoklady jak pro uplatnění v praxi, tak k dalšímu celoživotnímu vzdělávání Očekávané výsledky vzdělávání žáka Klíčové kompetence Kompetence k učení Absolventi jsou připraveni - vzdělávat se a využívat různé techniky učení - zaznamenávat potřebné informace, efektivně vyhledávat a analyzovat informace - provádět sebehodnocení a přijímat hodnocení ostatních Kompetence k řešení problémů Absolventi jsou připraveni - porozumět problému, zjišťovat informace k řešení problému, navrhnout a vyhodnotit způsoby řešení, kontrolovat dosažené výsledky - uplatňovat logické, matematické a empirické metody myšlení - spolupracovat při týmovém řešení problému Komunikativní kompetence Absolventi jsou připraveni - diskutovat, vhodně se prezentovat, dodržovat zásady kultury projevu a chování - jasně a srozumitelně formulovat myšlenky - obhajovat své názory - zpracovávat myšlenky písemně, jazykově správně 5

6 - vytvářet dokumenty, texty a administrativní písemnosti na různá témata - používat odbornou terminologii - zaznamenávat stručně a srozumitelně přednášky, diskuse, porady atd. - aktivně ovládat alespoň jeden cizí jazyk slovem i písmem - porozumět běžné odborné terminologii v cizím jazyce - porozumět nutnosti prohlubování jazykových znalostí v rámci celoživotního vzdělávání Personální a sociální kompetence Absolventi jsou připraveni - starat se o své zdraví, fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého způsobu života a závislostí - vyhodnocovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování - podporovat vytváření dobrých mezilidských vztahů, předcházet osobním konfliktům, nevytvářet si předsudky vůči druhým - vytvářet si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmů, pracovního zařazení a životních podmínek - přijímat vhodně kritiku svého vystupování a jednání - ověřovat si získané poznatky - hodnotit kriticky názory, postoje a jednání jiných lidí - přizpůsobovat se měnícím se životním a pracovním podmínkám a pozitivně je ovlivňovat - řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní - pracovat v týmu, přijímat a plnit odpovědně zadané úkoly - obohacovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce, nezaujatě posuzovat návrhy druhých Občanské kompetence a kulturní povědomí Absolventi jsou připraveni - jednat odpovědně, samostatně a iniciativně ve svém i veřejném zájmu - dodržovat zákony, respektovat práva ostatních lidí, vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci - jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování - uznávat hodnoty a postoje demokratické společnosti - uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních - podílet se aktivně na ochraně životního prostředí a jednat v duchu udržitelného rozvoje - uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobní identitu a aktivně tolerovat identitu druhých - sledovat politické a společenské dění u nás a ve světě - porozumět minulosti i současnosti svého národa v evropském a světovém kontextu - poznávat místní, národní, evropské i světové kultury Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Absolventi jsou připraveni - být odpovědní k vlastní profesní budoucnosti, být připraven se celoživotně vzdělávat - mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru - mít reálnou představu o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky, o pracovních, platových a dalších podmínkách v oboru, umět jim přizpůsobovat své představy - znát možnosti získávání informací o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání 6

7 - vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat své odborné i klíčové kompetence a profesní cíle - znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců - rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání - dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v tržním prostředí Matematické kompetence Absolventi jsou připraveni - správně převádět a používat běžné jednotky - používat pojmy kvantifikujícího charakteru - odhadovat reálný výsledek řešení dané úlohy - nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení - číst a vytvářet tabulky, diagramy, grafy, schémata apod. - používat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru - efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Absolventi ovládají - práci s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií - práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením - komunikaci elektronickou poštou a využívají další prostředky on-line a off-line komunikace - získávání informací z Internetu - práci s informacemi z různých zdrojů na různých médiích - posuzování rozdílné věrohodnosti různých informačních zdrojů a kritické přistupování k získaným informacím Odborné kompetence Absolventi jsou připraveni využívat poznatky z oblasti práva, tzn. že absolventi jsou schopni - orientovat se a vyhledávat v právních předpisech - rozumět formulacím v příslušných právních předpisech provádět typické podnikové činnosti, tzn. že absolventi jsou schopni - provádět průzkum trhu - využívat marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů - dokázat uplatnit poznatky psychologie prodeje při jednání s klienty a obchodními partnery - porozumět kvalitě jako významnému nástroji konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku - zabezpečit pořízení majetku - provádět výpočty spojené se zásobami a dlouhodobým majetkem - provádět základní mzdové výpočty - vyhotovovat typické písemnosti v normalizované úpravě - zpracovávat podklady a písemnosti související s pracovním poměrem 7

8 - zpracovávat účetní doklady související s majetkem a zaměstnanci - vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy na veřejnosti - komunikovat se zahraničními partnery ústně a písemně nejméně v jednom cizím jazyce - znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení - zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady - nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí provádět typické finanční operace, tzn. že absolventi jsou schopni - orientovat se v činnostech bank, pojišťoven, stavebních spořitelen a penzijních fondů - provádět platební styk a zpracovávat doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem - dokázat efektivně hospodařit s finančními prostředky - vypočítávat odvod sociálního a zdravotního pojištění - stanovovat daňovou povinnost k DPH a k daním z příjmů - sestavovat kalkulace - zpracovávat účetní doklady související s pohledávkami, závazky, náklady, výnosy - provádět účetní závěrku a uzávěrku - provádět základní hodnocení efektivnosti činnosti podniku dodržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. že absolventi jsou schopni - rozumět bezpečnosti práce jako nedílné součásti péče o zdraví - rozumět bezpečnosti práce jako součásti řízení jakosti a jedné z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem - znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence - osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.) - rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a zajistit odstranění závad a možných rizik - dokázat poskytnout první pomoc - orientovat se v systému péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umět uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce) Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. Stupeň dosaženého vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou. 8

9 Maturitní zkouška Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 3 zkoušek - český jazyk - cizí jazyk - volitelná zkouška z nabídky dle 78 odst. 3 školského zákona: matematika, občanský a společenský základ Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2-3 povinných zkoušek - praktická zkouška - ústní zkouška z ekonomiky - ústní zkouška z účetnictví (dle rozhodnutí ředitelky školy) Nepovinná maturitní zkouška - ústní zkouška z nabídky předmětů stanovené ředitelkou školy 9

10 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název školy: Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická Adresa školy: náměstí Svobody 50, Vyškov Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravský kraj Název ŠVP: Obchodní akademie Kód a název oboru vzdělání: M/02 Obchodní akademie Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Datum platnosti od: Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu: studium je určeno pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku. Zdravotní způsobilost: uchazeči o studium nejsou omezeni stanovením zdravotních požadavků jdoucích nad rámec požadavků na středoškolské studium Celkové pojetí vzdělávání ve školním vzdělávacím programu Škola vychovává středoškolsky vzdělané absolventy se všeobecným i odborným vzděláním. Vedle výchovně vzdělávacího procesu škola věnuje pozornost komplexnímu působení na osobnost žáka, na jeho schopnost stanovit si hodnotový žebříček, rozvíjet osobní záliby, kulturní a sportovní činnost. Do výchovného plánu školy jsou zařazena témata protidrogová, environmentální vzdělávání, sexuální výchova, škodlivost xenofobie a rasismu, psychologie, umění studovat, mravní výchova, komunikace, kulturní a estetická výchova. Třídní učitelé si zařazují témata do svých plánů podle úvahy, věku a zájmu žáků. Škola vychovává samostatné občany státu a vzhledem k jejich budoucí profesi klade důraz na jejich odpovědnost, čestnost, důslednost, pracovitost, přesnost, soustavnost a podnikavost. Naši studenti jsou cílevědomě připravováni na týmovou práci, na vytváření dobrých mezilidských vztahů, na další studium na vysokých školách, vyšších odborných školách a na uplatnění v praxi včetně práce a života po vstupu naší země do EU. Absolventi oboru vzdělání mají znalosti, které jsou v současnosti na trhu práce velmi potřebné. Škola připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra činností i pro další vzdělávání. Cílem studia je vybavit žáky kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní vzdělávání. Při výuce jednotlivých předmětů se uplatňují vazby na související učivo jiných předmětů formou mezipředmětových vztahů a žáci si osvojí učivo ve vzájemných souvislostech prostřednictvím průřezových témat. Žáci ovládají dva světové jazyky včetně cizojazyčné obchodní korespondence, orientují se v ekonomických problémech, účetnictví, marketingu a managementu. Mohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech národního hospodářství průmyslu, bankovnictví, pojišťovnictví, službách, cestovním ruchu, mezinárodním obchodě, státní správě a samosprávě. Mají možnost i dále studovat na vysokých školách a vyšších odborných školách. Od prvního ročníku probíhají přípravy na státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici PC. Pro realizaci vzdělávacích cílů a rozvoje kompetencí ve školním vzdělávacím programu se preferují metody, které vedou k rozvoji klíčových a odborných kompetencí, k realizaci průřezových témat a kladou důraz na individuální vzdělávací potřeby žáků. 10

11 Na škole se zároveň používají metody samostatné práce, práce na projektech, skupinového vyučování a práce v týmu. Odborné kompetence se rozvíjejí formou uvedených metod v odborných předmětech. Žáci obchodní akademie se na veřejnosti prezentují formou Veletrhu fiktivních firem, kde jsou pozváni zástupci sociálních partnerů. Ve školním vzdělávacím programu bude příprava tohoto veletrhu probíhat v integrovaném ekonomickém předmětu. Žáci absolvují povinnou individuální odbornou praxi ve 2. a 3. ročníku, kde mají možnost konkrétně rozvíjet odborné kompetence a pracovat v týmu. Část praxe je realizována jako učební rozvrhová dle učebního plánu formou cvičení. Škola nabízí zajímavé aktivity v rámci výuky i mimo ni, například výměnné pobyty, lyžařské kurzy i v zahraničí, získání zdarma Státní zkoušky v psaní na stroji a grafických disciplínách. Ve volném čase mohou žáci navštěvovat sportovní hry či posilovnu. V průběhu celého školního roku se žáci účastní celé řady nejrůznějších literárních a výtvarných soutěží. Tradičně se účastní jihomoravské literární, výtvarné a fotografické soutěže Brněnské kolo, regionální literární soutěže Slavkovské memento a celostátní soutěže o Cenu Filipa Venclíka. Do mimoškolních aktivit žáků patří i charitativní akce - Bílá pastelka, Červená stužka a Srdíčkový den Organizace výuky Organizace výuky oboru vzdělání Obchodní akademie vychází z přípravy žáků pro uplatnění na trhu práce, především v ekonomické sféře jako ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích. Nabízí se zde možnost i dalšího studia na vysokých školách a vyšších odborných školách v rámci celoživotního vzdělávání. Každý žák povinně studuje dva světové jazyky z nabídky: angličtina, němčina a ruština. Žáci, kteří dosahují výborných jazykových dovedností, se mohou účastnit jazykových soutěží a olympiád. Pro výuku cizích jazyků slouží specializovaná multimediální třída vybavená didaktickou technikou. Výuka cizích jazyků je na škole podporována zapojením žáků do mezinárodních projektů a aktivit v rámci EU formou stáží a výměnných pobytů. U odborných předmětů je kladen důraz na mezipředmětové vztahy využíváním informačních a komunikačních technologií, k čemuž slouží tři učebny výpočetní techniky. Informační a komunikační technologie jsou prakticky využívány ve většině odborných předmětů při vyhledávání a zpracování informací zejména v písemné a elektronické komunikaci, účetnictví, ekonomice, ekonomickém cvičení, daních, financích, integrovaném ekonomickém předmětu, praxi, statistice a dalších předmětech. V průběhu školního roku jsou do výuky zařazovány domácí i zahraniční exkurze, přednášky odborníků z praxe a odborné praxe žáků v reálných pracovních podmínkách v rozsahu čtyři týdny v průběhu 2. a 3. ročníku ve firmách vyškovského regionu. V rámci rozvoje komunikačních dovedností žáci sami jednají se zástupci firem o uzavření dohody pro výkon odborné praxe. Náplní praxe je seznámení žáků s reálnými pracovišti. Na základě Dohody o zabezpečení odborné praxe vykonávají různě náročné administrativní činnosti, (opisy textů, třídění dokladů, psaní a rozesílání pozvánek atd.), seznámí se s organizační činností na jednotlivých úsecích podniku. 11

12 Na závěr praxe žák vypracuje zprávu, jejíž minimální obsah (předmět činnosti organizace, organizační schéma organizace, činnost žáka v jednotlivých dnech, vlastní zhodnocení žáka) i rozsah je žákům předán před nástupem na odbornou praxi. Součástí zprávy je rovněž hodnocení odpovědným pracovníkem organizace, kde žák vykonával praxi. ovská zpráva je součástí klasifikace předmětu ekonomika (hodnotí se formální náležitosti, obsah, ukázky činností). V průběhu praxe jsou žáci kontrolováni na pracovištích. O provedení kontroly se pořizuje Záznam o kontrole odborné praxe. K motivačním formám výuky ve 4. ročníku v odborných předmětech patří využívání brainstormingu, brainwritingu. Tyto formy výuky připravují žáky na prezentace prací, které budou využívat při dalším studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách. V předmětu písemná a elektronická komunikace jsou žáci cílevědomě připravováni na státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici PC, soutěže v grafických předmětech a wordprocessingu. Pro výuku předmětů přírodovědného základu se využívají exkurze dle vybraných témat, laboratoře a multimediální učebna. Vyučující tak mají možnost do výuky zařazovat moderní technologie prostřednictvím výukových programů. V průběhu studia mají žáci možnost realizovat v 1. ročníku lyžařský výchovně vzdělávací kurz a ve 3. ročníku sportovně turistický kurz. V průběhu školního roku se sportovně nadaní žáci účastní různých olympiád a sportovních soutěží. Důraz při využívání různých forem metod výuky ze strany vyučujících je kladen na vytváření pozitivního klimatu třídy a na rozvíjení širší komunikace žáků Hodnocení žáků a diagnostika Hodnocení žáků probíhá dle Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí školního řádu, který vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Hodnocení výsledků vzdělávání žáka v průběhu školního roku je vyjádřeno klasifikačním stupněm. Při hodnocení žáka se zvažuje ovládnutí učiva, úroveň myšlení, vyjadřování myšlenek, aplikace vědomostí a zájem o učení. Výslednou klasifikací na vysvědčení by měl být hodnocen stav osvojených klíčových kompetencí žákem. Klas. stupeň ovládnutí učiva úroveň myšlení vyjadřování myšlenek aplikace vědomostí zájem o učení 1 ovládá bez chyb 2 ovládá 3 v podstatě ovládá pohotový chápe souvislosti uvažuje samostatně menší samostatnost výstižné celkem výstižné nedovede se přesně vyjádřit pracuje samostatně a s jistotou pracuje samostatně s malými chybami s pomocí učitele je schopen odstranit chyby aktivní a učí se se zájmem učí se svědomitě v učení nepotřebuje větších podnětů 12

13 4 značné mezery 5 neovládá nesamostatný na návodné otázky odpovídá nesprávně vyjadřuje se s obtížemi neumí se vyjadřovat dělá podstatné chyby není schopen i s pomocí učitele plnit úkoly malý zájem, potřebuje stále pomoc nezájem Učitelé si vedou záznamy o průběhu klasifikace a informují o ní zákonné zástupce žáka prostřednictvím studijních průkazů. V případě, že dojde v průběhu pololetí k výraznému zhoršení prospěchu žáka, upozorní na tuto skutečnost vyučující daného předmětu třídního učitele a zákonného zástupce žáka. Učitelé jsou povinni vést si evidenci klasifikace žáků tak, aby mohli v případě potřeby zákonnému zástupci doložit správnost svého rozhodnutí při celkové klasifikaci. Jestliže vyučující hodnotí žákům nejen jejich ústní nebo písemný projev, seznámí je se všemi skutečnostmi, které budou předmětem hodnocení. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků obsahují i opatření k posílení kázně. Při absenci žáka za pololetí nad 25 % odučených hodin nebo nedostatečném počtu známek je žák přezkoušen. Konkretizace forem hodnocení je uvedena v učebních osnovách u každého předmětu. Vyučující, kteří sdělují žákovi výsledek hodnocení, využívají motivačních aspektů. V odborných předmětech a při formách výuky typu her a simulačních metod vyučující využívají hodnocení typu skupinového hodnocení a sebehodnocení Způsob získávání podkladů pro hodnocení 1) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: a) soustavným diagnostickým pozorováním žáka b) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování c) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy d) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami e) analýzou různých činností žáka f) konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky. 2) Za každé pololetí musí mít žáci minimální počet známek (viz školní řád). 3) Ústní zkoušení je prováděno před kolektivem třídy. Není možné individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. 4) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Při hodnocení využívá i sebehodnocení žáka. 5) Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 6) Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: a) neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden 13

14 b) účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, učitel klasifikuje jen probrané učivo c) před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva. 7) Třídní učitelé a výchovný poradce jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů a výchovného poradce na pedagogické radě Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1) U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů. 2) Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci. Při klasifikaci se bere v úvahu specifická porucha žáka a odrazí se v mírnější známce o jeden i o několik stupňů. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. 3) Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován. 4) Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Způsob zajišťování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných vychází z vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. Jedná se o žáky se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a žáky mimořádně nadané, kteří na škole studují. Nejčastěji je u žáků diagnostikována porucha dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Součástí těchto poruch bývá často nesoustředěnost a hyperaktivita. Žáci jsou zařazeni do běžných tříd a jsou vzděláváni podle individuálních učebních plánů. Škola uplatňujeme tyto metody a formy práce: - vyšetření v pedagogicko- psychologické poradně, jehož výsledkem se řídí učitelé při výchovně vzdělávací práci - individuální přístup a respektování pracovního tempa žáka - vhodná motivace učení Pozornost se věnuje těmto žákům a jejich rodičům, korigují se jejich požadavky a představy o dalších možnostech studia a vzdělávání. Výchovná poradkyně vede kartotéku žáků se specifickými potřebami učení, sleduje platnost jednotlivých vyšetření a informuje rodiče o možnostech obnovit kontrolní vyšetření. Poskytuje rodičům další informace z oboru výchovného poradenství, vede příruční knihovničku s odbornou literaturou, pracuje s rodiči v konzultačních hodinách. Udržuje se stálý kontakt s psychology a speciálními pedagogy příslušné Pedagogickopsychologické poradny ve Vyškově i s rodiči dětí vyžadujících individuální specifický přístup. 14

15 Škola se věnuje i práci s nadanými žáky. Tato oblast spadá též pod vedení výchovné poradkyně. Nadaní žáci jsou vytipováni učiteli jednotlivých předmětů a zúčastňují se různých soutěží, olympiád a projektů. Škola jim umožní srovnání v národním i mezinárodním měřítku. Výchovná poradkyně se v úzké součinnosti s jednotlivými pedagogy věnuje také žákům s horším prospěchem a pomáhá jim překonat obtíže při jejich vzdělávání. Vede a pravidelně aktualizuje evidenci prospěchu v průběhu jednotlivých čtvrtletí. Taktéž spolupracuje s pedagogy a rodiči na řešení vzniklých problémů. V této oblasti se sledují také žáci ze sociálně slabšího prostředí, kterým je umožněno půjčování knih a studijních materiálů pořízených z fondu školy Prevence sociálně patologických jevů Cílem je vytvořit školu bez drog, budovat pozitivní psychosociální klima ve škole, vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu, pozitivně formovat osobnost žáků se zaměřením na hodnotovou orientaci, komunikaci, sebepoznání, sebepojetí, sebeúctu, nekonfliktní řešení problémových situací a vzájemnou toleranci k odlišnostem. Škola preventivně působí na žáky v těchto oblastech: - zdravý životní styl (péče o zdraví, osobní hygiena, denní režim, pohybové aktivity, rozvoj osobnosti) - rodina a širší sociální prostředí (pravidla slušného chování, osobní bezpečí, dospívání) - sexuální výchova (vztahy vrstevníků, prevence) - prevence zneužívání návykových látek (tabákové výrobky, alkohol, nácvik odmítání návykových látek, smysluplné trávení volného času) - prevence šikany (vytváření zdravého prostředí ve třídách, tolerance odlišností, pomoc při vytváření spolupracujícího třídního kolektivu) Součástí preventivního programu je poradenství pro žáky i rodiče, doplňování knihovny, videotéky, nástěnek, průběžná informovanost rodičů o preventivních aktivitách školy, provádění dotazníkových šetření a jejich následné vyhodnocování s cílem zlepšit klima a vztahy ve třídních kolektivech. Škola je schopna v případě potřeby zprostředkovat odbornou konzultaci a péči v odborných zařízeních. Nezbytnou součástí preventivních aktivit je spolupráce s rodiči, odbornými pracovišti, orgány veřejné správy a širokou veřejností. 15

16 4. UČEBNÍ PLÁN Název školy: Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická Adresa školy: náměstí Svobody 50, Vyškov Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravský kraj Název ŠVP: Obchodní akademie Kód a název oboru vzdělání: M/02 Obchodní akademie Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Datum platnosti od: Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem a) Základní Český jazyk a literatura (ČJL) První cizí jazyk (AJ, NJ) 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12) Druhý cizí jazyk (AJ, NJ, RJ) 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12) Dějepis (DĚ) Občanská nauka (ON) Právo (PV) Fyzika (FY) 2 2 Chemie (CHE) Základy biologie a ekologie (ZBIE) 1 1 Matematika (MA) Tělesná výchova (TV) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8(8) Informační a komunikační technologie (ICT) 2(2) 2(2) 2(2) 6(6) Písemná a elektronická korespondence (PEK) 2(2) 2(2) 2(2) 1(1) 7(7) Ekonomika (EK) Ekonomická cvičení (EKcv.) 2(2) 2(2) Statistika (ST) 2(2) 2(2) Zbožíznalství (ZB) 2 2 Daně (DA) 2(2) 2(2) Finance (FI) 1(1) 1(1) Účetnictví (ÚČ) 3(3) 3(3) 4(4) 10(10) Hospodářský zeměpis (HZ) Integrovaný ekonomický předmět (IEP) 4(4) 4(4) Praxe (PX) 2 týdny 2 týdny 2(2) 2 b) Volitelné Konverzace z cizího jazyka (KJA, KNJ) 2(2) 2(2) 4(4) Seminář z občanského základu (SOZ) 2* 2* 2* Seminář z matematiky (SM) 2* 2* 2* Celkem povinné vyučovací předměty Nepovinné předměty Sportovní hry (SH)

17 * žák si volí pouze jeden z předmětů dle výběru volitelné zkoušky ze společné části maturitní zkoušky Poznámky: 1. Východiskem pro tvorbu učebních plánů ŠVP je rámcový vzdělávací program oboru vzdělání Obchodní akademie. 2. Učební plán je vytvořen s ohledem na státní maturity, podle požadavků žáků (příprava na vysoké školy, podle potřeb regionu a možností školy. 3. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s požadavky BOZP a s předpisy stanovenými MŠMT pro dělení tříd. Doporučené dělení je uvedeno v závorce. 4. První cizí jazyk může být anglický jazyk nebo německý jazyk, druhý cizí jazyk může být anglický jazyk, německý jazyk nebo ruský jazyk. 5. Škola umožňuje konzultace v každém vyučovaném předmětu v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. 6. Praxe se uskutečňuje ve 2. a 3. ročníku přímo v reálných podmínkách podniků respektive organizací při výkonu činností v souladu s profilem absolventa (odborná praxe). Ve 4. ročníku žák absolvuje praxi alternativním způsobem ve výuce, která simuluje reálné podmínky podniků formou učební praxe. Přehled využití týdnů v období září červen: Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Sportovní výcvikový kurz (zimní, letní) Odborná praxe Maturitní zkouška Projektový týden 3 1 Časová rezerva (opakování učiva, výchovně vzdělávací akce apod.) Celkem týdnů Poznámky: 1. Škola zařadí podle podmínek 1 2 sportovní kurzy (jeden zimní, jeden letní). 2. Odborná praxe je zařazena v minimálním rozsahu 160 hodin za studium. Uskutečňuje se na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem. 3. Zařazení projektového týdne je v kompetenci ředitelky školy. 17

18 5. PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP DO ŠVP Název školy: Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická Adresa školy: náměstí Svobody 50, Vyškov Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravský kraj Název ŠVP: Obchodní akademie Kód a název oboru vzdělání: M/02 Obchodní akademie Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Datum platnosti od: Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 18 Celkem Skutečnost Minimum Jazykové a estetické vzdělávání Český jazyk a literatura Cizí jazyk 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) Cizí jazyk 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12 Konverzace z cizího jazyka 2(2) 2(2) 4 Společenskovědní vzdělávání Dějepis Občanská nauka Právo Seminář z občanského základu 2* 2* 2* Přírodovědné vzdělávání Fyzika 2 2 Chemie Základy biologie a ekologie 1 1 Matematické vzdělávání Matematika Seminář z matematiky 2* 2* 2* Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) Vzdělávání v ICT Informační a komunikační technologie 2(2) 2(2) 2(2) 6 Písemná a ústní komunikace Písemná a elektronická korespondence 2(2) 2(2) 2(2) 1(1) 7 Podnik, podnikové č., řízení podniku Ekonomika Ekonomická cvičení 2(2) 2 Statistika 2(2) 2 Zbožíznalství 2 2 Finance, daně, finanční trh Daně 2(2) 2 Finance 1(1) 1 Účetnictví 3(3) 3(3) 4(4) 10 Dispon. hodiny

19 Tržní ekonomika, národní a světová ekonomika Hospodářský zeměpis IEP 4(4) 4 Praxe 2 týd. 2 týd týd. 2 Celkem

20 6. UČEBNÍ OSNOVA A JEJÍ TVORBA 6.1. Český jazyk a literatura Kód a název oboru vzdělání: Název školy: Název ŠVP: Forma vzdělání: Celkový počet hodin za studium: 396 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle M/02 Obchodní akademie Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Obchodní akademie denní Předmět český jazyk a literatura je součástí jazykové složky všeobecného vzdělávání. Cílem předmětu je prohlubovat v žácích kladný vztah k mateřskému jazyku, vést je ke komunikačním dovednostem, dokonalejšímu ovládání spisovného jazyka a přispět k rozvoji jazykové kultury jak poznatky jazykovými, tak i stylistickými a literárněvědnými. Charakteristika učiva Podstatou vyučování je aktivní rozvoj vyjadřování žáků, které se opírá o stylistické poznatky, procvičování a o obecnější poznání systému jazyka. je vychováván ke kultivovanému jazykovému projevu, k užívání spisovné formy jazyka, k pochopení a ke správné analýze textů uměleckých i odborných. Literatura má také estetickovýchovnou funkci, vede k celkovému přehledu o hlavních směrech a osobnostech v české a světové literatuře. Prostřednictvím vybraných děl vede žáky k aktivnímu celoživotnímu čtenářství a dalšímu vzdělávání. Je zaměřena na pochopení významu textu a porozumění jeho smyslu. Poznání textu slouží rovněž k vytváření rozmanitých komunikačních situací, v nichž probíhá dialog žáků s texty a učitelem i mezi žáky navzájem. Důraz je kladen na tvorbu současnou. Literární výchova prostřednictvím vybraných literárních děl, literárních poznatků a literárněvýchovných činností uvádí žáky do světa literatury a podílí se na utváření jejich názorů, postojů, zájmů a vkusu, utváří jejich postoj k světu a jejich mravní profil. Celkově rozvíjí a kultivuje jejich duchovní život. Má nadpředmětový charakter. Jednotlivé složky spolu velmi úzce souvisejí, proto je vhodné je probírat současně a doplňují je také řady používaných učebnic. Výuka může být velmi vhodně rozšířena návštěvou divadelních a filmových představení, výstav, přednáškami v knihovně a také odbornými exkurzemi. Jazykovou, komunikační a literární složku lze od sebe jen velmi těžce oddělit. Vzdělávání v mateřském jazyce je základem rozvoje většiny klíčových dovedností a schopností, kterými by měl být žák vybaven pro zvládnutí všech ostatních předmětů. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - uplatňování mateřského jazyka v rovině recepce, reprodukce a interpretace - využívání jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, k srozumitelnému a souvislému vyjadřování, k formulování a obhajování vlastních názorů - pochopení významu kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění - umění kriticky hodnotit informace z různých zdrojů a předávat je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele 20

21 - chápání jazyka jako jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa - dovednosti vypracovávat písemnosti při sjednávání a realizaci obchodního jednání - chápání umění jako specifické výpovědi o skutečnosti - uplatňování estetických kritérií ve svém životním stylu - utváření osobního stylu žáka - utváření kladného vztahu ke kulturnímu dědictví, materiálním i duchovním hodnotám a k ochraně kulturních hodnot - dovednosti vyjádřit vlastní názory a prožitky z vnímání uměleckého díla - pochopení kulturních odlišností různých etnik - toleranci k estetickému cítění a vkusu jiných lidí Strategie výuky - výklad učitele a řízený dialog - samostatná práce individuální i skupinová - samostatná domácí práce (příprava referátů) - společná četba literárních textů - rozbor a interpretace textů - memorování textů - esteticky tvořivé aktivity - projektové vyučování - multimediální metody (dle možností) - exkurze, výstavy, knihovna (dle možností a nabídky) - návštěva filmových a divadelních představení - řečnická cvičení - souvislé slohové práce - diktáty a doplňovací cvičení Hodnocení výsledků žáků - ústní zkoušení frontální i individuální - písemné zkoušení (dle možností i testy) - klasifikace referátů (sebehodnocení a hodnocení ostatními) - klasifikace prezentací, portfolií Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - jednali odpovědně, samostatně, aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný - jednali v souladu s morálními principy - uvědomovali si - v rámci plurality a multikulturního soužití - vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovali s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí - vnímali tradice a hodnoty svého národa, také jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu - mysleli kriticky, tj. dokázali zkoumat věrohodnost informací, tvořili si vlastní úsudek a byli schopni o něm diskutovat s jinými lidmi - vyjadřovali se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovali - formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - účastnili se aktivně diskusí, formulovali a obhajovali své názory a postoje, respektovali názory druhých - zpracovávali jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály 21

22 - vyjadřovali se a vystupovali v souladu se zásadami kultury projevu a chování - účinně spolupracovali ve skupině - podíleli se na utváření příjemné atmosféry v týmu - přispívali k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, efektivně spolupracovali s druhými při řešení daného úkolu - pracovali s běžným základním a aplikačním programovým vybavením - komunikovali elektronickou poštou a využívali další prostředky komunikace - získávali informace z otevřených zdrojů Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby - měli vhodnou míru sebevědomí, byli si vědomi odpovědnosti a měli schopnost morálního úsudku - dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby - samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů - tolerovali názory jiných a orientovali se v médiích - dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí - měli úctu k materiálním a duchovním hodnotám Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby - si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy, význam vzdělání pro život - byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře - se písemně i verbálně prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby - rozvíjeli schopnost vyhledávat informace a pracovat s nimi Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy) - dějepisem - občanskou naukou - základy biologie a ekologie - informační a komunikační technologií - písemnou a elektronickou komunikací - cizími jazyky 22

23 Rámcový rozpis učiva Český jazyk a literatura - 1. ročník 3 hodiny týdně vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - zná normativními příručky češtiny, pracuje s nimi - řídí se zásadami správné výslovnosti - v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu - uplatňuje základy jazykové komunikace, ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci - přednese krátký projev - sestaví jednoduché zpravodajské a propagační útvary (např. zprávu) - převypráví příběh - napíše dopis se všemi formálními náležitostmi - vyhledá a reprodukuje potřebné informace - nalezne v textu požadované informace - vystihne hlavní myšlenku v textu - oddělí informace podstatné od nepodstatných - charakterizuje základní znaky daných vývojových etap a směrů - zhodnotí význam daného autora a jeho díla - vyjádří vlastní prožitky z příslušných uměleckých děl - rozliší umělecký a neumělecký text - interpretuje text a debatuje o něm - při rozboru uplatňuje znalosti poetiky - má přehled o nabídce kulturních institucí - uvědomuje si hodnotu historických a kulturních památek Obsah vzdělávání Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností - obecná charakteristika češtiny - základy teorie jazykové komunikace, verbální a nonverbální vyjadřování - jazyková kultura - zvukové prostředky, správná výslovnost češtiny - hlavní principy českého pravopisu - slovní zásoba, vztahy mezi slovy Komunikační a slohová výchova - jazykové styly a slohotvorní činitelé - slohové útvary: zpráva, oznámení, popis - vypravování - psaní dopisů Práce s textem a získávání informací - knihovny a jejich služby - noviny, časopisy, Internet Literatura a ostatní druhy umění - umění jako specifická výpověď o skutečnosti - vývoj české a světové literatury (od počátků do národního obrození) v kulturních a historických souvislostech Práce s literárním textem - základy literární vědy, zvl. poetiky - literární druhy a žánry - četba a interpretace literárního textu Kultura - kulturní a jiné zajímavosti v ČR a regionu - vztah ke kulturním hodnotám 23

24 Český jazyk a literatura - 2. ročník - 3 hodiny týdně vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví - odhaluje a odstraňuje jazykové a stylizační nedostatky - řídí se zásadami českého pravopisu - používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie - nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak - vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně - vystihne charakteristické znaky různých druhů projevu a rozdíly mezi nimi - posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu - sestaví základní projevy administrativního stylu - vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní tvary - pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z přednášek a jiných veřejných projevů - má přehled o denním tisku a tisku své zájmové oblasti - zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných období - zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace - vyjádří vlastní prožitky z daných uměleckých děl, samostatně vyhledává informace v této oblasti Obsah vzdělávání Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností - slovotvorné vztahy mezi slovy - tvoření slov, obohacování slovní zásoby - slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělání - terminologie - opakování, prohlubování a rozšiřování vědomostí a dovedností z tvarosloví - mluvnické kategorie, jejich formální stránka a komunikační funkce - procvičování a upevňování hlavních zásad českého pravopisu Komunikační a slohová výchova - projevy prostě sdělovací - administrativní, prakticky odborné, jejich základní znaky, - postupy a prostředky (osobní dopisy, krátké informační útvary, rešerše, životopis, zápis z porady, technická zpráva, pracovní hodnocení, inzerát a odpověď) - druhy řečnických projevů - grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů - procvičování mluveného projevu Práce s textem a získávání informací - získávání a zpracování informací z textu (též odborného, administrativního a publicistického, zvláště zpravodajského) např. ve formě anotace, konspektu, resumé - jejich třídění a hodnocení - transformace textu do jiné podoby - práce s různými příručkami pro školu i veřejnost Literatura a ostatní druhy umění - umění jako specifická výpověď o skutečnosti - aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového, současného i minulého, v tradiční i mediální podobě - vývoj české a světové literatury v kulturních a historických souvislostech (od romantismu do konce 19. století) 24

25 - vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi - text interpretuje a debatuje o něm, konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů - při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie a poetiky - popíše vhodné společenské chování v dané situaci - uvědomuje si hodnotu kultury regionu Práce s literárním textem - četba a interpretace literárního textu - metody interpretace textu - poslechové činnosti - tvořivé činnosti Kultura - kulturní aktuality v regionu - společenská výchova - ochrana a využívání kulturních hodnot 25

26 Český jazyk a literatura - 3. ročník - 3 hodiny týdně vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - má přehled o výstavbě textu - ovládá a uplatňuje základní principy jeho výstavby - používá znalosti ze skladby ve svém logickém vyjadřování - odhaluje a odstraňuje jazykové a stylizační nedostatky - posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu - odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, především popisného a výkladového - vytvoří základní útvary administrativního stylu - sestaví úvahu - vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary - pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z přednášek a jiných veřejných projevů - vypracuje anotaci a rešerši - má přehled o denním tisku a tisku své zájmové oblasti - porovná informace z různých textů - dovede využít informace získané v odborném textu k práci s jinými druhy textu - rozliší předmluvu, doslov, nadpis, poznámku aj. od vlastního textu Obsah vzdělávání Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností - větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba a tvorba komunikátu Komunikační a slohová výchova - projevy administrativní a prakticky odborné, jejich základní znaky, postupy a prostředky, jednoduché úřední, popř. podle charakteru oboru odborné projevy, výklad - publicistika, reklama - literatura faktu a umělecká literatura - grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů Práce s textem a získávání informací - publicistické druhy a žánry textu - získávání a zpracovávání informací z textu (též odborného, administrativního a publicistického, zvláště zpravodajského) např. ve formě anotace, konspektu, resumé, jejich třídění a hodnocení - zpětná reprodukce textu, jeho transformace do jiné podoby - práce s různými příručkami pro školu i veřejnost 26

27 - zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období - zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace - vyjádří vlastní prožitky z daných uměleckých děl - samostatně vyhledává informace v této oblasti - vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi - text interpretuje a debatuje o něm - konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů - při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie a poetiky - orientuje se v nabídce kulturních institucí - porovná typické znaky kultur hlavních národností na našem území - chrání a využívá kulturní hodnoty Literatura a ostatní druhy umění - aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového, viz 1. a 2. ročník - vývoj české a světové literatury v kulturních a historických souvislostech - moderní směry ve světové kultuře - impresionismus, symbolismus, dekadence, přelom 19. a 20. století ve světové a české literatuře - změny ve společnosti a umělecké proudy od první do konce druhé světové války - kubismus, futurismus, expresionismus, dadaismus, poetismus, surrealismus, česká a světová literatura od 1. do konce 2. světové války Práce s literárním textem - četba a interpretace literárního textu - metody interpretace textu - tvořivé činnosti Kultura - kulturní aktuality v regionu - estetické a funkční normy při tvorbě a výrobě předmětů používaných v běžném životě 27

28 Český jazyk a literatura - 4. ročník - 3 hodiny týdně - 90 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - rozlišuje spisovný jazyk a jeho varianty - rozpoznává stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci - vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny - pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka - zná soustavu jazyků - řídí se zásadami správné výslovnosti - v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu - v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví - odhaluje a odstraňuje jazykové a stylizační nedostatky - používá adekvátní slovní zásobu včetně příslušné odborné terminologie - zvládá výstavbu textu - uplatňuje znalosti ze skladby ve svém logickém vyjadřování - vhodně se prezentuje, argumentuje - a obhajuje svá stanoviska - ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně formulovat - adekvátně využívá emocionální a emotivní stránky mluveného i psaného slova - vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat, polemizovat) - vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně - vystihne charakteristické znaky různých druhů projevu a rozdíly mezi nimi - rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a v typických příkladech slohový útvar - posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu - vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary - má přehled o slohových postupech uměleckého stylu Obsah vzdělávání Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností - opakování a prohlubování vědomostí a dovedností z předchozích ročníků - chování a řeč - humor v jazyce - národní jazyk a jeho členění - funkce spisovného jazyka a její vývojové změny - indoevropské jazyky, čeština a jazyky příbuzné Komunikační a slohová výchova - opakování a prohlubování vědomostí a dovedností z předchozích ročníků - komunikační situace, komunikační strategie - stylová diferenciace češtiny - styl umělecké literatury - úvaha a úvahový postup v komunikačních sférách - jazyková a stylizační cvičení z oblasti odborné - literatura faktu a umělecká literatura - grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů 28

29 - samostatně zpracovává informace - rozumí obsahu textu i jeho částí - pořizuje z odborného textu výpisky a výtah - dělá si poznámky z přednášek a jiných veřejných projevů - aktivně pracuje s jazykovými příručkami - zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace - vyjádří vlastní prožitky z daných uměleckých děl - samostatně vyhledává informace v této oblasti - vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi - rozpozná literární brak - text interpretuje a debatuje o něm - konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů - při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie a poetiky - zná kulturní instituce a umělce regionu - rozpozná kýč - rozpozná etické normy v reklamě a propagaci Práce s textem a získávání informací - opakování a prohlubování vědomostí a dovedností z předchozích ročníků - práce s různými příručkami pro školu i veřejnost - využívání médií, internetu a tisku Literatura a ostatní druhy umění - aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového, současného i minulého, v tradiční i mediální podobě - vývoj české a světové literatury v kulturních a historických souvislostech (2. polovina 20. století a nejnovější tvorba) Práce s literárním textem - četba a interpretace literárního textu - tvořivé činnosti Kultura - kulturní aktuality v regionu - ochrana a využívání kulturních hodnot, zejména regionu - spolupráce s KKD (Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově), exkurze - práce s médii 29

30 6.2. Anglický jazyk Kód a název oboru vzdělání: Název školy: Název ŠVP: Forma vzdělání: Celkový počet hodin za studium: 396 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle M/02 Obchodní akademie Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Obchodní akademie denní Předmět anglický jazyk vede žáky k osvojení komunikativní kompetence, významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu, rozšiřuje řečové dovednosti, vede žáky k užívání jazykových prostředků (lingvistické kompetence) v jednotlivých komunikačních situacích a profesní komunikaci. Rozšiřuje žákům poznatky o anglicky mluvících zemích a přispívá k rozšíření kulturního rozhledu. uplatňuje prostředky verbální a neverbální komunikace v cizím jazyce, uplatňuje znalosti psychologie trhu v obchodním jednání, zvládá efektivní práci s cizojazyčným textem včetně odborného. V souvislosti s výukou se žák seznamuje s racionálními a efektivními postupy při studiu živého jazyka významnými z hlediska celoživotního vzdělávacího procesu. Tato výuka se ve významné míře podílí na intelektuálním a sociálním rozvoji osobnosti žáka, prohlubuje jeho všestranné i odborné vzdělávání, rozvíjí jeho specifické vlohy a zájmy a podmiňuje kvalitu soustavného odborného růstu. Vzdělávání v prvním cizím jazyce navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních kompetencí Společného evropského referenčního rámce získanou na ZŠ, vede žáky k prohlubování komunikačních kompetencí získaných na ZŠ (znalosti lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá stupnici B1 (B2) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Vzdělávání ve druhém cizím jazyce, většinou bez návaznosti na základní vzdělávání, vede žáky k získávání a prohlubování komunikačních kompetencí a směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá stupnici A2 (B1) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Vzdělávání ve druhém cizím jazyce, vede žáky k prohlubování komunikačních kompetencí a směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá stupnici A2 (B1) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Charakteristika učiva Výuka cizích jazyků je významnou součástí všeobecného vzdělávání žáků. Rozšiřuje a prohlubuje jejich komunikativní kompetenci a celkový kulturní rozhled a zároveň vytváří základ pro jejich další jazykové i profesní zdokonalování. Ve výuce cizích jazyků je třeba vedle zprostředkování kognitivní výkonnosti žáka (jazykové vědomosti gramatické, lexikální, pravopisné, fonetické atd.) klást důraz na motivaci žáka a jeho zájem o studium cizího jazyka. Je proto nezbytně nutné používat metody směřující k propojení izolovaného školního prostředí s reálným prostředím existujícím mimo školu využití multimediálních programů a internetu, navazování kontaktů se školami v zahraničí, organizování výměnných, výukových i poznávacích zájezdů, zapojování žáků do projektů a soutěží. 30

31 Aktivní znalost cizích jazyků je v současné době nezbytná jak z hlediska globálního, protože přispívá k bezprostřední, a tudíž účinnější mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní potřebu žáka, neboť usnadňuje přístup k aktuálním informacím a osobním kontaktům a tím umožňuje vyšší mobilitu a nezávislost žáka. Tematické okruhy - domov, rodina - mezilidské vztahy - osobní charakteristika - kultura a umění - sport, volný čas - bydlení, obchody a služby - stravování, péče o zdraví - cestování, doprava, ubytování - škola a studium, zaměstnání - člověk a společnost - příroda, životní prostředí - věda a technika - podnebí, počasí, roční období - reálie České republiky a porovnání se zeměmi příslušné jazykové oblasti - reálie zemí příslušné jazykové oblasti - význam daného jazyka - reálie příslušných zemí (geografické údaje, historie, společensko-politická charakteristika, ekonomika a kultura) - život v zemích dané jazykové oblasti (rodina, vzdělání, práce, volný čas) - tradice a zvyky - forma státu, demokratické tradice - kultura a tradice - literatura a umění - autentické materiály (encyklopedie, noviny a časopisy, filmy v původním znění, ITC aktuální internetové stránky) Tematické okruhy odborné - práce a zaměstnání, příprava na povolání, budoucí profese, hledání zaměstnání(inzerce, žádost o místo, životopis), pracovní hodnocení, nezaměstnanost - osobní a úřední dopis - fax, Tematické okruhy budou postupně probírány ve všech ročnících Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - přípravě a k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům - formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů a jejich respektování Strategie výuky - výklad - popis - vysvětlení - rozhovor - skupinová diskuse 31

32 - vyhledávání informací v odborném textu a na internetu - překlad - práce se slovníky a jinými cizojazyčnými příručkami - poslech rodilého mluvčího - práce s obrazem a mapou - didaktická hra - práce s videem - ústní opakování učiva - procvičování - vypracování úkolů z pracovních listů, úkolů z reálného prostředí firem a praktické ukázky - multimediální výukové programy - využití evropských programů - odborné jazykové pobyty, zahraniční stáže - zapojování žáků do projektů a soutěží - týmová i individuální prezentace v anglickém jazyce - pravidelnému vedení jazykového portfolia Hodnocení výsledků žáků - ústní a písemné zkoušení dílčí a souhrnné - didaktický test - slohová práce - poslechový test - pozorování - diagnostický rozhovor - pedagogická anamnéza - sebehodnocení a kolektivní hodnocení - identifikace nedostatků a jejich následné odstranění Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - uvědomovali si v rámci plurality a multikulturního soužití - vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovali s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí - chápali význam životního prostředí pro člověka a jednali v duchu udržitelného rozvoje - byli hrdí na tradice a hodnoty svého národa, chápali jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu - uměli myslet kriticky - tj. dokázali zkoumat věrohodnost informací, tvořili si vlastní úsudek a byli schopni o něm diskutovat s jinými lidmi - vyjadřovali se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovali - formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - účastnili se aktivně diskusí, formulovali a obhajovali své názory a postoje, respektovali názory druhých - zpracovávali jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály - vyjadřovali se a vystupovali v souladu se zásadami kultury projevu a chování - účinně spolupracovali ve skupině - podíleli se na utváření příjemné atmosféry v týmu - přispívali k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápali potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu - pracovali s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 32

33 - komunikovali elektronickou poštou a využívali další prostředky online a offline komunikace - získávali informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby - měli vhodnou míru sebevědomí a schopnost morálního úsudku - vážili si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby - si uvědomovali zodpovědnost člověka za uchování přírodního prostředí - orientovali se v globálních problémech lidstva - měli úctu k živé a neživé přírodě a k ochraně životního prostředí Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby - znali alternativy uplatnění jazykového vzdělání na trhu práce a požadavky zaměstnavatelů na jazykovou gramotnost - si uvědomovali význam celoživotního vzdělání pro život - byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře - se písemně i verbálně prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority - se naučili vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech a orientovali se v nich Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby - používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání - používali internet pro vyhledávání doplňujících informací a aktuálních údajů z oblasti společensko politického a kulturního dění v zemích dané oblasti - používali on-line učebnice a testy pro samostudium (e-learning) Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy) - českým jazykem a literaturou - dějepisem - občanskou naukou - informační a komunikační technologií - písemnou a elektronickou komunikací - ekonomikou - hospodářským zeměpisem - občanskou naukou - základy biologie a ekologie - právem 33

34 Rámcový rozpis učiva Anglický jazyk 1-1. ročník - 3 hodiny týdně vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání - vyslechne krátký čtený osobní profil - orientuje se v krátkém slyšeném rozhovoru lidí vyměňujících si informace o základních osobních údajích - zeptá se na osobní údaje a na podobné otázky odpoví - zeptá se a odpoví na čas, den a období roku - představí se - velmi stručně uvede, co mají lidi u sebe jak vypadají - popíše člena rodiny - vyslechne vyprávění mluvčího, který jednoduchým způsobem popisuje lidi, které denně potkává - v krátkém textu o anglické královně vyhledá žádané informace - postihne v slyšeném textu specifické informace - vyhledá v čteném textu o neobvyklé rodině podstatné informace - jednoduchým způsobem popíše sebe, svou rodinu a své kamarády a co dělají - stručně charakterizuje anglickou královskou rodinu - povídá o svých zájmech - charakterizuje sám sebe v osobním dopise novému kamarádovi - zeptá se na kamaráda na základní osobní údaje a na jeho každodenní život a na podobnou otázku odpoví - představí mezi sebou své kamarády - přiřadí názvy sportů a volnočasových aktivit k obrázkům - postihne hlavní informace v slyšeném profilu špičkového sportovce - v slyšeném rozhovoru o oblíbených hudebních hvězdách postihne specifické informace - stručně charakterizuje běžné sporty a vyjádří svůj vztah k nim - popíše svoje rutinní činnosti - pojmenuje části těla - vyjádří jednoduchým způsobem, co se mu 34 Slovní zásoba - abeceda, čísla, čas, dny v týdnu, měsíce v roce a roční období Gramatika - sloveso být a mít, osobní, přivlastňovací a ukazovací zájmena Výslovnost - intonace otázek Slovní zásoba - rodina, každodenní aktivity, sport a koníčky, údaje, datum Gramatika - přivlastňování, množné číslo podstatných jmen, přítomný čas prostý Výslovnost - koncové -s, uzavřené Λ Slovní zásoba - sport, koníčky a volnočasové aktivity, části těla Gramatika - otázky v přítomném čase prostém,

35 líbí a co ne - zeptá se jiných na jejich zájmy a koníčky a na podobné otázky odpoví - zeptá se kamaráda na oblíbené a neoblíbené činnosti a na podobné otázky odpoví - zeptá se jiných na jejich zájmy a koníčky a na podobné otázky odpoví - zeptá se kamaráda na oblíbené a neoblíbené činnosti a na podobné otázky odpoví - v slyšeném textu rozliší, o jakých vyučovacích předmětech se hovoří - přiřadí k předmětům jednotlivé učebnice podle jejich názvu - vyhledá v naučném textu o vzdělávání specifické informace - vystihne slyšený i čtený popis, jak se někam dostat v budově školy - pojmenuje vyučovací předměty a sdělí které má v oblibě - popíše, co a kdo se nachází v dané místnosti, na daném místě / v prostoru - vylíčí, jak si představuje ideální školu - podá instrukce, jak se v budově někam dostat - popíše ústně i písemně typický týden ve škole - zeptá se kamaráda, jaké vyučovací předměty v ten den má ve škole a na stejnou otázku odpoví - zeptá se kamaráda na jeho školu, na možnosti a povinnosti spojené s pobytem v ní - vyjmenuje výhody a nevýhody vyučování na dálku, svoje stanovisko konfrontuje s kamarádem - přiřadí názvy oblečení a barev k jejich zobrazení - ze slyšeného rozhovoru postihne, co mluvčí právě dělají - postihne hlavní body charakteristiky filmové hvězdy - přiřadí názvy hudebních nástrojů k jejich vyobrazení - popíše, co má někdo na sobě a jak vypadá - pojmenuje aktuální činnosti lidí v dané situaci - vystihne situaci na obrázku - charakterizuje hudební festival - sdělí, jak dobře nebo špatně zvládá běžné 35 frekvenční příslovce, pád osobních zájmen, rozkazovací způsob Výslovnost - intonace zájmen Slovní zásoba - vyučovací předměty, třída ve škole, nábytek, předložky místa Gramatika - vazba there is / there are, sloveso mít povinnost Výslovnost - have to / has to ve větě, intonace pokynů Slovní zásoba - oblečení, popisná přídavná jména, hudební nástroje, večírek, činnosti ve volném čase, předložky času Gramatika - přítomný čas průběhový, sloveso moci / nemoci, příslovce Výslovnost - koncové -ing

36 činnosti - zeptá se kamaráda, jak zvládá některé činnosti a dovednosti - domluví si schůzku - vytvoří ovou pozvánku na večírek - přiřadí geografické pojmy k jejich zobrazením - podle slyšeného popisu rozpozná, o kterém přírodním parku je řeč - vyřeší jednoduchý zeměpisný kviz - přiřadí jména divokých zvířat k jejich zobrazení - přiřadí typy ubytování na dovolené k jejich vyobrazení Slovní zásoba - geografické pojmy, kontinenty, přídavná jména míry, divočina, divoká zvířata, činnosti v přírodě, předložky místa, ubytování o dovolené Gramatika - stupňování přídavných jmen, vyjádření rád bych / chtěl bych, člen u zeměpisných názvů Výslovnost - ə Slovní zásoba - místa a budovy ve městě, časové výrazy, vyjádření následnosti děje Gramatika - minulý čas sloves být a moci, minulý čas pravidelných sloves kladné věty Výslovnost - koncové -ed, telefonní čísla 36

37 Anglický jazyk 1-2. ročník - 3 hodiny týdně vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - přiřadí národnosti k odpovídajícím názvům států - rozumí krátkému čtenému textu o životě známé osobnosti - rozumí hlavní myšlence čteného životopisního příběhu a vyhledá v textu specifické informace - v slyšeném rozhovoru postihne hledaná slova - jednoduchým způsobem ústně popíše život slavné osobnosti - vypráví o minulé události - napíše o významných událostech a úspěších významné osobnosti - zeptá se na důležité okamžiky v životě významné osobnosti - napíše kamarádovi, ve kterém popíše svůj minulý víkend - přiřadí názvy běžného jídla a pití k jejich vyobrazení - ze slyšeného rozhovoru rozpozná, jaká jídla mluvčí doma mají - v čteném reklamním inzerátu na jídlo vyhledá specifické informace - rozumí hlavní myšlence čteného textu o britském národním jídle a vyhledá v něm konkrétní informace - v slyšeném popisu národních jídel rozpozná, k jakým národům patří - rozumí obsahu krátkého čteného popisu různých restaurací - rozumí obsahu čteného rozhovoru reportéra s účastníkem soutěže v pojídání - sdělí, co měl k jídlu - zeptá se na množství, řekne, kolik čeho je - objedná si jídlo a pití v kavárně nebo prodejně rychlého občerstvení - reaguje na reklamní inzerát restaurace a rezervuje si v ní příležitostní oslavu - zeptá se kamaráda, co měl k snídani a na stejnou otázku odpoví - v rozhovoru s kamarádem zjišťuje, kolik běžných činností zvládá během dané časové jednotky - v diskusi si vyměňuje názory o různých národních jídlech 37 Obsah vzdělávání Slovní zásoba - země, národnosti, životní události, činnosti ve volném čase, fráze na vyjádření sympatie, slovní spojení se slovesy vyrábět, dělat, mít a vzít Gramatika - minulý čas nepravidelných sloves, zápor a otázka v minulém čase Výslovnost: - ought, -aught, intonace ve výrazech překvapení Slovní zásoba - jídlo a pití, způsoby porcování Gramatika - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, určitý a neurčitý člen, vyjádření nějaký, několik, něco Výslovnost - neurčitý člen, ceny (např. potravin)

38 - domluví se v restauraci z pozice zákazníka i číšníka - přiřadí názvy dopravních prostředků k jejich vyobrazení - rozumí informativnímu článku o multikulturalitě Velké Británie - sdělí, jaké dopravní prostředky běžně používá při cestování - v čteném i slyšeném textu rozumí popisu a stručné charakteristice počasí - rozumí hlavní myšlence a hlavním bodům čteného novinového článku a vyhledá v něm detailní informace - oznámí, co právě udělal - popíše život v zahraničí - vypráví o nedávných událostech - zeptá se kamaráda, jakým způsobem se dostává do školy a na stejnou otázku odpoví - diskutuje s kamarády o tom, proč se lidé stěhují do jiných zemí - simuluje rozhovor novináře se zajímavou osobou - dorozumí se na nádraží, koupí si správnou jízdenku - sdělí své zážitky z prázdnin prostřednictvím strukturovaného ového dopisu - přiřadí názvy povolání k jejich vyobrazení - v slyšeném vyprávění rozpozná, jaké povolání mluvčí popisují - rozumí informativnímu článku o možnostech práce pro studenty - v slyšeném rozhovoru rozliší názory mladých lidí na brigádu - postihne hlavní myšlenku krátkého novinového článku o podnikatelském nápadu - rozumí hlavní myšlence a hlavním bodům článku v časopise s obrazovou oporou a vyhledá v něm konkrétní informace - popíše a stručně charakterizuje běžná povolání - sdělí, jaké má plány do budoucna - gramaticky správně formuluje předpověď své budoucnosti - poradí kamarádovi, co si obléknout při specifické příležitosti - napíše žádost o práci na léto a stručně v ní popíše svoje zkušenosti a schopnosti - vyměňuje si s kamarádem názor na povahu různých povolání 38 Slovní zásoba - doprava, dopravní prostředky, počasí, frázová slovesa Gramatika - předpřítomný čas Výslovnost - časové údaje Slovní zásoba - povolání, pracoviště, písemná žádost Gramatika - přípony -er, -or, -ist, vyjádření budoucího děje, měl bych / neměl bych Výslovnost - koncovky podstatných jmen

39 - zeptá se kamaráda na jeho plány a předsevzetí do budoucna a na podobné otázky odpoví - diskutuje s kamarády výhody a nevýhody brigády - sdělí kamarádovi svůj problém, zeptá se na radu a naopak - s vizuální oporou rozumí popisu osoby - rozumí populárně-naučnému textu o sportu a volném čase mladých lidí ve Velké Británii - rozumí rozhovoru mladých lidí o jejich volném čase - rozumí čtené zprávě ze sportovního utkání - rozumí textu o historii a popisu sportovní - vyplní dotazník o svém vztahu k sportu - s vizuální oporou jmenuje běžné sporty - rozumí čtenému, populárně-naučnému textu o módě, módních trendech a vzhledu mladých lidí - popíše osobnost známého člověka - popíše vzhled jiné osoby - vyjádří, co se mu líbí a co nelíbí - události ve slyšené i čtené formě - rozumí čtenému i slyšenému rozhovoru mladých lidí o jejich aktivitách v uplynulých dnech - zeptá se na detailní informace ze slyšeného textu o historii jednoho závodu - stručně popíše sportovní událost - pomocí slovní nápovědy formuluje otázky pro interview se sportovcem - rozumí popisu města či venkova - podle instrukcí najde cíl své cesty - rozumí popisu turisticky zajímavého místa na letáku - rozliší ve větě, zda jde o generalizující informaci nebo ne - s vizuální oporou popíše prostředí venkova a města - vysvětlí směr cesty a zeptá se na něj - popíše vzhled ideálního města a venkova - vyjmenuje výhody a nevýhody bydlení ve městě a na venkově a vyjádří se k nim - zeptá se jiné osoby na způsob a místo jejího bydlení a na podobné otázky odpoví - vyměňuje si s kamarádem své názory na film - koupí si lístky do kina osobně i po telefonu - požádá o zopakování informace, pokud ji nepostihne 39 Slovní zásoba - sport, volný čas Gramatika - přídavná jména zakončena na -ed a - ing, 2. a 3. stupeň přídavných jmen, srovnávání Výslovnost - oslabená výslovnost slov ve větě Slovní zásoba - vzhled a charakter osoby, koníčky a zájmy Gramatika - přídavná jména, negativní předpony, modifikační příslovce, přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový, sloveso + infinitiv/gerundium Výslovnost - intonace v otázkách Slovní zásoba - sport, volný čas Gramatika - minulý čas prostý vs minulý čas průběhový Výslovnost - koncové -ed Slovní zásoba - město a venkov, předložky pohybu, složená slova Gramatika - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, členy, neurčitá zájmena, vyjádření množství Výslovnost - určitý člen the Slovní zásoba

40 - vytvoří písemný výtah obsahu filmu, který se mu líbil - rozumí ve slyšeném textu o jakém filmovém žánru se mluví - rozumí krátké biografii herce/herečky - vystihne hlavní body ve čteném i slyšeném populárně-naučném textu o historii jednoho filmu a jeho hlavní postavy - rozumí obsahu a vystihne hlavní body podrobného životopisu slavné osobnosti - rozumí obsahu výtahu z filmu - filmové žánry, přídavná jména popisující film, typy TV programů Gramatika - přídavná jména zakončena na -ed a - ing, 2. a 3. stupeň přídavných jmen, srovnávání Výslovnost - oslabená výslovnost slov ve větě 40

41 Anglický jazyk 1-3. ročník 3 hodiny týdně vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání - s vizuální oporou rozliší a pojmenuje druhy obchodů - z rozhovoru rodilých mluvčích pozná, v jakém obchodě se nachází - rozumí informaci z výletu - vystihne hlavní body čteného, populárně naučného textu o příležitostech, kdy si lidé ve Velké Británii dávají dárky - vystihne hlavní body slyšeného rozhovoru - uvede, do jakých obchodů rád/nerad chodí - zeptá se kamaráda, jak dlouho něco trvá - vyhledá konkrétní informaci v populárněnaučném textu o významných budovách - ústně popíše významnou budovu - diskutuje s kamarádem, jaký dárek koupit svému blízkému - vyměňuje si informace s vrstevníkem o příležitostech, kdy si v rodině dávají dárky - koupí v obchodě dárek pro blízké - napíše neformální děkovný dopis - rozumí smyslu rozhovoru dvou lidí ztracených v přírodě o tom, jak zamýšlí řešit svou situaci - vystihne obsah jednotlivých odstavců populárně naučného textu o využití mobilu - rozumí hlavní myšlence slyšeného textu o způsobu používání mobilu - pojmenuje elektronické přístroje a přiřadí k nim jejich funkci - vystihne hlavní myšlenku v krátkém naučném textu o detektoru lži - rozumí obsahu krátkého textu o pravděpodobnosti stavu věcí - stručně vyjádří, co zamýšlí dělat v dané situaci či v nadcházejících chvílích - vyhledá ve čteném, populárně-naučném textu o technologii konkrétní informace - vyjádří svůj názor na užitečnost technologie - rozliší a pojmenuje různé druhy vzájemných pozdravů lidí - rozumí slyšenému textu o chování lidí v různých zemích - rozumí čtenému, populárně-naučnému textu o stolování v jiných zemích Slovní zásoba - nakupování, peníze, zvláštní příležitosti, budovy v obchodě Gramatika - předpřítomný čas, minulý čas vs předpřítomný čas, otázka Jak dlouho? Výslovnost - čísla v cenách Slovní zásoba - elektronické přístroje, místa Gramatika - frázová slovesa, vyjádření budoucího děje, nulový člen, vyjádření snad, možná Výslovnost - going to Slovní zásoba - gesta, sociální aktivity, pozvání 41

42 - pochopí hlavní myšlenku naučného textu o pověrách - vystihne hlavní body populárně-naučného textu o neobvyklých svátcích a jejich oslavách - rozumí obsahu slyšeného rozhovoru pozvání na večírek - odpovídá na dotazy ke způsobům zdravení a vítání se s jinými lidmi - pomocí slovní nápovědy popíše ústně i písemně způsoby stolování a chování na návštěvě v ČR - napíše krátký dopis kamarádovi, ve kterém ho pozve na oslavu narozenin - napíše krátký dopis kamarádovi, ve kterém přijme pozvání na večírek - pojmenuje hlavní problémy v ČR - vyplní environmentální kvíz - navrhne, jak by šlo zlepšit životní prostředí v jeho okolí - vyjádří své přání změnit současný stav či situaci - poradí kamarádovi, jak se v nenadálé situaci zachovat - vyměňuje si s kamarádem názory, co by dělali za jistých podmínek či situace - zeptá se na radu, co dělat ve svízelné situaci - vyměňuje si s kamarádem své názory na počítačové viry a jejich tvůrce - nahlásí na policejní stanici krádež - vypovídá na policejní stanici - rozumí slyšeným dotazníkovým otázkám - ve slyšeném popisu nácviku divadelní hry rozpozná, o jakou hru jde - rozumí obsahu krátkého naučného textu o výjimečných typech textu - nahradí v textu vybraná slova vhodnými synonymy - vyhledá v textu hovorové výrazy a vysvětlí je běžnými slovy - vyhledá detailní informace v recenzi knihy Gramatika - frázová slovesa, slovesa muset, nesmět, nemuset, podmínkové věty 1. kondicionál Výslovnost - will, won t Slovní zásoba - globální problémy, rady Gramatika - přípony podstatných jmen, 2. kondicionál, vyjádření Kdyby tak Výslovnost - should, shouldn t, would, wouldn t Slovní zásoba - zločin a zločinci, extrémy, výpověď o zločinu Gramatika - tvorba podstatných jmen pomocí přípon, hovorové výrazy Výslovnost - intonace zdůrazněného slova ve větě Slovní zásoba - publikace, knihy a texty, fikce, oddělení v knihkupectví Gramatika - trpný rod v přítomném čase, trpný rod v ostatních časech Výslovnost - přízvuk ve slovech 42

43 Anglický jazyk 1-4. ročník 3 hodiny týdně - 90 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání - v slyšeném komentáři rozpozná, jaký model je popisován - rozumí hlavním bodům čteného popisu Londýňanů - v slyšeném názoru mluvčího na lidi jeho země rozliší národnost mluvčího - postihne hlavní myšlenku krátkého čteného textu popisu života neobyčejného člověka - popíše kvalitu a vzhled oblečení - charakterizuje lidi své země, sdělí svůj názor na lidi jiných zemí - gramaticky správně formuluje svůj názor na sledování lidí v zájmu veřejnosti - vypráví někomu o lidech na fotografii - představí se a napíše o sobě a svých zálibách v strukturovaném osobním dopise - vede s kamarádem rozhovor o současných a minulých činnostech a dějích - povídá si s kamarádem o svých obvyklých činnostech a povinnostech a svém postoji či vztahu k nim - baví se s kamarády o lidech a událostech na fotkách - rozumí hlavnímu tématu slyšeného vyprávění a rozpozná pocity mluvčího - vyhledá specifické informace v krátkém, čteném vyprávění o události v rodině - rozumí hlavním bodům čteného textu - popisu významného dne ve Velké Británii - rozliší jednotlivé mluvčí podle obsahu jejich vyprávění o oslavách významného dne - rozumí populárně naučnému textu v časopise o člověku, který ztratil paměť - popíše svoje pocity - vypráví příběh ze svého raného dětství - popíše život před mnoha lety, charakterizuje děje a věci, které jsou už záležitostí minulosti - popíše památnou událost svého života a reaguje na otázky posluchačů - stylisticky správně napíše vyprávění o události jednoho dne/večera - zeptá se kamaráda na jeho pocity při 43 Slovní zásoba - oblečení a móda, složená přídavná jména, národnosti Gramatika - pořadí přídavných jmen ve větě, přítomný čas, statická a dynamická slovesa, vazba slovesa a infinitivu/ -ing formy Slovní zásoba - pocity, koncovky podstatných jmen, předpony přídavných jmen, vazba přídavného jména a předložky, pořadí slov, přídavná jména s koncovkou -ed a - ing, frázová slovesa Gramatika - minulý čas, vazba used to, zvolací věty Výslovnost

44 různých příležitostech a na podobné otázky odpoví - diskutuje s kamarády o smyslu oslav dnů, kterými si připomínáme významné události - ptá se kamaráda na detaily události, kterou popisuje - ve čteném inzerátu rozpozná místo výkonu práce, její náplň a charakter - rozumí krátkému naučnému textu, který popisuje běžné povolání v minulosti - rozumí novinovému článku, který se zabývá statistickými údaji o zahraničních pracovnících ve Velké Británii - rozumí hlavní myšlence čteného popisu člověka a jeho práce - odhadne podle obrázku hlavní myšlenku populárně naučného článku o neobvyklém povolání pro muže a ženy a čtením zjistí, zda měl pravdu - vyhledá v populárně naučném článku specifické informace - rozumí obsahu čtených inzerátů, které se týkají pracovní příležitosti a rozpozná v slyšeném projevu mluvčího, na který z inzerátů reaguje - pojmenuje povolání podle slyšeného popisu jeho pracovní náplně - pojmenuje povolání podle pracovní činnosti - popíše osobu, věc nebo místo pomocí vedlejší věty - gramaticky správně popisuje lidí, místa a věci - napíše žádost o práci - vymění si názor s kamarádem na nejzajímavější povolání - diskutuje s kamarády o výhodách a nevýhodách práce v zahraničí - pohovoří s kamarádem o předsudcích při volbě povolání - zeptá se a odpoví na otázky při pracovním pohovoru - v slyšeném rozhovoru rozpozná, o kterém přístroji výpočetní techniky je řeč - rozumí hlavní myšlence novinového článku o politice a vyhledá v něm konkrétní informace - rozliší jednotlivé mluvčí v slyšeném kontextu podle jejich názoru na stav životního prostředí 44 - used to Slovní zásoba - povolání a vyjádření rodu, místa a činnosti v práci, popis práce, koncovky podstatných jmen vyjadřující povolání, oddělitelná a neoddělitelná frázová slovesa Gramatika - vztažné věty vypustitelné a nevypustitelné Výslovnost - intonace otázek a zvolacích vět

45 - v slyšeném rozhovoru rozumí, co navrhují jednotliví mluvčí dělat ve volném čase v nejbližších dnech - postihne hlavní myšlenku a hlavní body čtené eseje reagující na otázku, zda svět bude v budoucnu lepší nebo horší - pojmenuje přístroje výpočetní techniky - gramaticky správně formuluje odhad a předpověď vývoje techniky a lidstva v budoucnosti - vyjádří svůj názor na činnost místního zastupitelstva, která je zapotřebí pro životní prostředí - gramaticky správně formuluje, co se stane v konkrétní dobu v budoucnosti blízké i vzdálené - napíše úvahu o tom, zda svět bude v budoucnu lepší nebo horší - povídá si s kamarádem, jak často využívají vybrané přístroje ICT - vyjádří souhlas či nesouhlas s názorem na vývoj věcí či událostí v budoucnosti - zeptá se kamaráda, co bude dělat v určitou dobu v budoucnosti a na podobné otázky odpoví - navrhne kamarádovi činnost na víkend a na podobné návrhy reaguje - v slyšeném textu rozliší činnost popisovaných osob - rozumí obsahu čteného, populárně - naučného článku a doplní ho o chybějící detailní informace - rozliší pravdivé a nepravdivé informace v slyšeném, populárně - naučném projevu - rozumí hlavním bodům a detailním informacím čteného popisu skutečného kriminálního příběhu - rozumí detailním informacím inzerátu na neobvyklé ubytování pro turisty - pojmenuje vybavení a příslušenství domu/bytu - vyvodí závěr situace/činnosti na základě pochopení faktů - reprodukuje vyslechnutý krátký text - reprodukuje dotazy a otázky jiných - stručně popíše skutečné nebo fiktivní události ve svém životě - rezervuje si ubytování pomocí formálního dopisu Slovní zásoba - počítačová technika, předpony podstatných jmen, složená podstatná jména, ustálená spojení slovesa a podstatného jména Gramatika - tzv. nultý kondicionál, vyjádření spekulace a předpovědi, tzv. první kondicionál, budoucí čas prostý a průběhový, časové věty, slovesa s vazbou s infinitivem Slovní zásoba - dům a zahrada, složená podstatná jména, frázová slovesa Gramatika - vyjádření jistoty nebo pochybnosti pro minulý děj, nepřímá řeč, nepřímá otázka, vazba slovesa na dva předměty Výslovnost - intonace 45

46 Anglický jazyk 2-1. ročník 3 hodiny týdně vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání - vyslechne krátký čtený osobní profil - orientuje se v krátkém slyšeném rozhovoru lidí vyměňujících si informace o základních osobních údajích - zeptá se na osobní údaje a na podobné otázky odpoví - zeptá se a odpoví na čas, den a období roku - představí se - velmi stručně uvede, co mají lidi u sebe jak vypadají - popíše člena rodiny - vyslechne vyprávění mluvčího, který jednoduchým způsobem popisuje lidi, které denně potkává - v krátkém textu o anglické královně vyhledá žádané informace - vystihne ve slyšeném textu specifické informace - vyhledá ve čteném textu o neobvyklé rodině podstatné informace - jednoduchým způsobem popíše sebe, svou rodinu a své kamarády a co dělají - stručně charakterizuje anglickou královskou rodinu - povídá o svých zájmech - charakterizuje sám sebe v osobním dopise novému kamarádovi - zeptá se na kamaráda, na základní osobní údaje a na jeho každodenní život a na podobnou otázku odpoví - představí mezi sebou své kamarády - přiřadí názvy sportů a volnočasových aktivit k obrázkům - vystihne hlavní informace v slyšeném profilu špičkového sportovce - v slyšeném rozhovoru o oblíbených hudebních hvězdách vystihne specifické informace - stručně charakterizuje běžné sporty a vyjádří svůj vztah k nim - pojmenuje části těla - vyjádří jednoduchým způsobem, co se mu líbí a co ne - zeptá se jiných na jejich zájmy a koníčky a na podobné otázky odpoví 46 Slovní zásoba - abeceda, čísla, čas, dny v týdnu, měsíce v roce a roční období Gramatika - sloveso být a mít, osobní, přivlastňovací a ukazovací zájmena, Výslovnost - intonace otázek Slovní zásoba - rodina, každodenní aktivity, sport a koníčky, údaje, datum Gramatika - přivlastňování, množné číslo podstatných jmen, přítomný čas prostý Výslovnost - koncové -s, uzavřené Λ Slovní zásoba - sport, koníčky a volnočasové aktivity, části těla Gramatika - otázky v přítomném čase prostém, frekvenční příslovce, pád osobních zájmen, rozkazovací způsob Výslovnost - intonace zájme Slovní zásoba - vyučovací předměty, třída ve škole, nábytek, předložky místa Gramatika

47 - zeptá se kamaráda na oblíbené a neoblíbené činnosti a na podobné otázky odpoví - zeptá se jiných na jejich zájmy a koníčky a na podobné otázky odpoví - v slyšeném textu rozliší, o jakých vyučovacích předmětech se hovoří - přiřadí k předmětům jednotlivé učebnice podle jejich názvu - vyhledá v naučném textu o vzdělávání specifické informace - rozumí slyšenému i čtenému popisu, jak se někam dostat v budově školy - pojmenuje vyučovací předměty a sdělí které má v oblibě - popíše, co a kdo se nachází v dané místnosti, na daném místě / v prostoru - vylíčí, jak si představuje ideální školu - podá instrukce, jak se v budově někam dostat - popíše ústně i písemně typický týden ve škole - zeptá se kamaráda, jaké vyučovací předměty v ten den má ve škole a na stejnou otázku odpoví - zeptá se kamaráda na jeho školu, na možnosti a povinnosti spojené s pobytem v ní - vyjmenuje výhody a nevýhody vyučování na dálku, svoje stanovisko konfrontuje s kamarádem - přiřadí názvy oblečení a barev k jejich zobrazení - ze slyšeného rozhovoru vystihne, co mluvčí právě dělají - vystihne hlavní body charakteristiky filmové hvězdy - přiřadí názvy hudebních nástrojů k jejich vyobrazení - popíše, co má někdo na sobě a jak vypadá - pojmenuje aktuální činnosti lidí v dané situaci - popíše situaci na obrázku - charakterizuje hudební festival - sdělí, jak dobře nebo špatně zvládá činnosti - zeptá se kamaráda, jak zvládá některé činnosti a dovednosti - domluví si schůzku - vytvoří ovou pozvánku na večírek - přiřadí geografické pojmy k jejich zobrazením 47 - vazba there is / there are, sloveso mít povinnost Výslovnost - have to / has to ve větě, intonace pokynů Slovní zásoba - oblečení, popisná přídavná jména, hudební nástroje, večírek, činnosti ve volném čase, předložky času Gramatika - přítomný čas průběhový, sloveso moci / nemoci, příslovce Výslovnost: - koncové -ing Slovní zásoba - geografické pojmy, kontinenty, přídavná jména míry, divočina, divoká zvířata, činnosti v přírodě, předložky místa,

48 - podle slyšeného popisu rozpozná, o kterém přírodním parku je řeč - vyřeší jednoduchý zeměpisný kviz - přiřadí jména divokých zvířat k jejich zobrazení ubytování o dovolené Gramatika - stupňování přídavných jmen, vyjádření rád bych / chtěl bych, člen u zeměpisných názvů Výslovnost - ə 48

49 Anglický jazyk 2-2. ročník 3 hodiny týdně vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - přiřadí typy ubytování na dovolené k jejich vyobrazení - přiřadí národnosti k odpovídajícím názvům států - přečte text o životě známé osobnosti - vystihne myšlenku čteného životopisního příběhu a vyhledá v textu specifické informace - v slyšeném rozhovoru vystihne hledaná slova - jednoduchým způsobem ústně popíše život slavné osobnosti - vypráví o minulé události - napíše o významných událostech a úspěších významné osobnosti - zeptá se na důležité okamžiky v životě významné osobnosti - napíše kamarádovi, ve kterém popíše svůj minulý víkend - - přiřadí názvy běžného jídla a pití k jejich vyobrazení - ze slyšeného rozhovoru rozpozná, jaká jídla mluvčí doma mají - v čteném reklamním inzerátu na jídlo vyhledá specifické informace - v slyšeném popisu národních jídel rozpozná, k jakým národům patří - čte rozhovor reportéra s účastníkem soutěže v pojídání - sdělí, co měl k jídlu - zeptá se na množství, řekne, kolik čeho je - objedná si jídlo a pití v kavárně nebo prodejně rychlého občerstvení - reaguje na reklamní inzerát restaurace a rezervuje si v ní příležitostní oslavu - zeptá se kamaráda, co měl k snídani a na stejnou otázku odpoví - v rozhovoru s kamarádem zjišťuje, kolik běžných činností zvládá během dané časové jednotky - v diskusi si vyměňuje názory o různých národních jídlech - domluví se v restauraci z pozice zákazníka i číšníka - přiřadí názvy dopravních prostředků 49 Obsah vzdělávání Slovní zásoba - místa a budovy ve městě, časové výrazy, vyjádření následnosti děje Gramatika - minulý čas sloves být a moci, minulý čas pravidelných sloves kladné věty Výslovnost - koncové -ed, telefonní čísla Slovní zásoba - země, národnosti, životní události, činnosti ve volném čase, fráze na vyjádření sympatie, slovní spojení se slovesy vyrábět, dělat, mít a vzít Gramatika - minulý čas nepravidelných sloves, zápor a otázka v minulém čase Výslovnost - -ought, -aught, intonace ve výrazech překvapení Slovní zásoba - jídlo a pití, způsoby porcování Gramatika - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, určitý a neurčitý člen, vyjádření nějaký, několik, něco Výslovnost - neurčitý člen, ceny (např. potravin)

50 k jejich vyobrazení - v čteném i slyšeném textu popíše a stručně charakterizuje počasí - zformuluje hlavní myšlenku čteného novinového článku a vyhledá v něm detailní informace - sdělí, jaké dopravní prostředky běžně používá při cestování - oznámí, co právě udělal - popíše život v zahraničí - vypráví o nedávných událostech - zeptá se kamaráda, jakým způsobem se dostává do školy a na stejnou otázku odpoví - diskutuje s kamarády o tom, proč se lidé stěhují do jiných zemí - simuluje rozhovor novináře se zajímavou osobou - dorozumí se na nádraží, koupí si správnou jízdenku - sdělí své zážitky z prázdnin prostřednictvím strukturovaného e- mailového dopisu - přiřadí názvy povolání k jejich vyobrazení - v slyšeném vyprávění rozpozná, jaké povolání mluvčí popisují - v slyšeném rozhovoru rozliší názory mladých lidí na brigádu - postihne hlavní myšlenku krátkého novinového článku o podnikatelském nápadu - vystihne hlavní myšlenku článku v časopise s obrazovou oporou a vyhledá v něm konkrétní informace - popíše a stručně charakterizuje běžná povolání - sdělí, jaké má plány do budoucna - gramaticky správně formuluje předpověď své budoucnosti - poradí kamarádovi, co si obléknout při specifické příležitosti - napíše žádost o práci na léto a stručně v ní popíše svoje zkušenosti a schopnosti - vyměňuje si s kamarádem názor na povahu různých povolání - zeptá se kamaráda na jeho plány, předsevzetí do budoucna a na podobné otázky odpoví Slovní zásoba - doprava, dopravní prostředky, počasí, frázová slovesa Gramatik - předpřítomný čas Výslovnost - časové údaje - doprava, dopravní prostředky, počasí, frázová slovesa Slovní zásoba - povolání, pracoviště, písemná žádost Gramatika - přípony -er, -or, -ist, vyjádření budoucího děje, měl bych / neměl bych Výslovnost - koncovky podstatných jmen 50

51 Anglický jazyk 2-3. ročník 3 hodiny týdně vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - sdělí kamarádovi svůj problém, zeptá se na radu a naopak - hovoří o volném čase - popíše osobnost známého člověka - popíše vzhled jiné osoby - vyjádří, co se mu líbí a co nelíbí - vyplní dotazník o svém vztahu k sportu - s vizuální oporou pojmenuje běžné sporty - zeptá se na detailní informace ze slyšeného textu o historii závodu - stručně popíše sportovní událost - pomocí slovní nápovědy formuluje otázky pro interview se sportovcem - popíše město a venkov - podle instrukcí najde cíl své cesty - popíše turisticky zajímavá místa na letáku - rozliší ve větě, zda jde o generalizující informaci nebo ne - s vizuální oporou popíše prostředí venkova a města - vysvětlí směr cesty a zeptá se na něj - popíše vzhled ideálního města a venkova - vyjmenuje výhody a nevýhody bydlení ve městě a na venkově a vyjádří se k nim - zeptá se jiné osoby na způsob a místo jejího bydlení a na podobné otázky odpoví - vyměňuje si s kamarádem své názory na film - koupí si lístky do kina osobně i po telefonu - požádá o zopakování informace, pokud ji nepostihne - vytvoří písemný výtah obsahu filmu, který se mu líbil 51 Obsah vzdělávání Slovní zásoba - volný čas, postoje, vzhled osoby Gramatika - přídavná jména zakončena na -ed a - ing, 2. a 3. stupeň přídavných jmen, srovnávání Výslovnost - oslabená výslovnost slov ve větě Slovní zásoba - vzhled a charakter osoby, koníčky a zájmy Gramatika - přídavná jména, negativní předpony, modifikační příslovce, přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový, sloveso + infinitiv/gerundium Výslovnost - intonace v otázkách Slovní zásoba - sport, volný čas Gramatika - minulý čas prostý vs minulý čas průběhový Výslovnost - koncové -ed Slovní zásoba - město a venkov, předložky pohybu, složená slova Gramatika - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, členy, neurčitá zájmena, vyjádření množství Výslovnost - určitý člen the

52 - vystihne hlavní body ve čteném i slyšeném populárně-naučném textu o historii jednoho filmu a jeho hlavní postavy - vyjádří obsah a vystihne hlavní body podrobného životopisu slavné osobnosti - s vizuální oporou rozliší a pojmenuje druhy obchodů - z rozhovoru rodilých mluvčích pozná, v jakém obchodě se nachází - sdělí informaci z výletu - vystihne hlavní body čteného, populárněnaučného textu o příležitostech, kdy si lidé ve Velké Británii dávají dárky - vystihne hlavní body slyšeného rozhovoru - uvede, do jakých obchodů rád/nerad chodí - zeptá se kamaráda, jak dlouho něco trvá - vyhledá konkrétní informaci v populárněnaučném textu o významných budovách - ústně popíše významnou budovu - diskutuje s kamarádem, jaký dárek koupit svému blízkému - vyměňuje si informace s vrstevníkem o příležitostech k předávání dárků - koupí v obchodě dárek pro blízké - napíše neformální děkovný dopis - sdělí podstatné myšlenky rozhovoru dvou lidí ztracených v přírodě o tom, jak zamýšlí řešit svou situaci - vystihne obsah jednotlivých odstavců populárně-naučného textu o využití mobilu - vystihne hlavní myšlenku slyšeného textu o způsobu používání mobilu - pojmenuje elektronické přístroje a přiřadí k nim jejich funkci - vystihne hlavní myšlenku v krátkém naučném textu o detektoru lži - napíše textu o pravděpodobnosti stavu věcí - stručně vyjádří, co zamýšlí dělat v dané situaci či v nadcházejících chvílích - vyhledá ve čteném, populárně-naučném textu o technologii konkrétní informace - vyjádří svůj názor na užitečnost technologie Slovní zásoba - filmové žánry, přídavná jména popisující film, typy TV programů, Gramatika - přídavná jména zakončena na -ed a - ing, 2. a 3. stupeň přídavných jmen, srovnávání Výslovnost - oslabená výslovnost slov ve větě Slovní zásoba - nakupování, peníze, zvláštní příležitosti, budovy, v obchodě Gramatika - předpřítomný čas, minulý čas vs předpřítomný čas, otázka Jak dlouho? Výslovnost - čísla v cenách Slovní zásoba - elektronické přístroje, místa Gramatika - frázová slovesa, vyjádření budoucího děje, nulový člen, vyjádření snad, možná Výslovnost - going to 52

53 Anglický jazyk 2-4. ročník 3 hodiny týdně - 90 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - rozliší a pojmenuje různé druhy vzájemných pozdravů lidí - rozumí textu o chování lidí v různých zemích - přečte populárně-naučný text o stolování v jiných zemích - vystihne hlavní myšlenku naučného textu o pověrách - vystihne hlavní body populárně-naučného textu o neobvyklých svátcích a jejich oslavách - pozve na večírek - pomocí slovní nápovědy popíše ústně i písemně způsoby stolování a chování se na návštěvě v ČR - napíše krátký dopis kamarádovi, ve kterém ho pozve na oslavu narozenin, přijme pozvání na večírek - vyplní environmentální kvíz - navrhne, jak by šlo zlepšit životní prostředí v jeho okolí - vyjádří své přání změnit současný stav či situaci - poradí kamarádovi, jak se v nenadálé situaci zachovat - vyměňuje si s kamarádem názory, co by dělali za jistých podmínek či situace - zeptá se na radu, co dělat ve svízelné situaci - vyměňuje si s kamarádem své názory na počítačové viry a jejich tvůrce - nahlásí na policejní stanici krádež - vypovídá na policejní stanici - odpoví na dotazníkové otázky - ve slyšeném popisu nácviku divadelní hry rozpozná, o jakou hru jde - nahradí v textu vybraná slova vhodnými synonymy - vyhledá v textu hovorové výrazy a vysvětlí je běžnými slovy - vyhledá detailní informace v recenzi knihy Obsah vzdělávání Slovní zásoba - gesta, sociální aktivity, pozvání Gramatika - frázová slovesa, slovesa muset, nesmět, nemuset, podmínkové věty 1. kondicionál Výslovnost - will, won t Slovní zásoba - globální problémy, rady Gramatika - přípony podstatných jmen, 2. kondicionál, vyjádření Kdyby tak Výslovnost - should, shouldn t, would, wouldn t Slovní zásoba - zločin a zločinci, extrémy, výpověď o zločinu Gramatika - tvorba podstatných jmen pomocí přípon, hovorové výrazy Výslovnost - intonace zdůrazněného slova ve větě Slovní zásoba - publikace, knihy a texty, fikce, oddělení v knihkupectví Gramatika - trpný rod v přítomném čase, trpný rod v ostatních časech Výslovnost 53

54 54 - přízvuk ve slovech

55 6.3. Konverzace v anglickém jazyce Kód a název oboru vzdělání: Název školy: Název ŠVP: Forma vzdělání: Celkový počet hodin za studium: 128 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle M/02 Obchodní akademie Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Obchodní akademie denní Konverzace v cizím jazyce tvoří nedílnou součást pojetí výuky cizího jazyka. Představuje určitý typ nadstavby pro ty žáky, kteří se chtějí věnovat studiu cizího jazyka na rozšířeném a prohloubeném základě. Pojetí tohoto volitelného vyučovacího předmětu odpovídá nejnovějším požadavkům pedagogiky a metodiky vyučování cizím jazykům. Vyučování je zaměřeno především na produktivní kompetence žáků v oblasti porozumění a komunikace. Vychází se zejména z interaktivních potřeb dnešní společnosti a člověka v ní. Tento vyučovací předmět má přispívat značnou měrou ke zlepšování komunikativních kompetencí jak monologickou, tak především dialogickou formou. Charakteristika učiva Učivo je uspořádáno do jednotlivých tematických celků, které jsou koncipovány tak, aby navazovaly na učivo předmětu cizí jazyk, pokud se týká slovní zásoby, terminologie i gramatiky. Cílem je aktivní osvojení rozšířené slovní zásoby a lepší zvládání komunikativních situací. Volba tematických celků rovněž odpovídá dnešním potřebám, které přispívají k výchově k demokracii a k poznávání života společnosti především v zemích Evropské unie a v zemích příslušné jazykové oblasti. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - uplatnění jazykových a řečových dovedností Strategie výuky - popis - rozhovor - skupinová diskuse - vyhledávání informací v odborném textu a na internetu - překlad - práce se slovníky a jinými cizojazyčnými příručkami - poslech rodilého mluvčího - práce s obrazem a mapou - multimediální výukové programy - využití evropských programů - odborné jazykové pobyty, zahraniční stáže - zapojování žáků do projektů a soutěží - týmová i individuální prezentace v anglickém jazyce 55

56 Hodnocení výsledků žáků - ústní a písemné zkoušení dílčí a souhrnné - didaktický test - slohová práce - poslechový test - pozorování - diagnostický rozhovor Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - vyjadřovali se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci a vhodně se prezentovali v souladu s pravidly daného kulturního prostředí - formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, aktivně se účastnili diskusí, formulovali a obhajuje své názory a postoje, respektovali názory druhých - písemně zaznamenávali podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí - zpracovávali přiměřeně náročné texty na běžná i odborná témata - efektivně se učili a pracovali, využívali ke svému učení zkušenosti jiných lidí, učili se na základě zprostředkovaných zkušeností - sebekriticky vyhodnocovali dosažené výsledky a pokrok, přijímali radu a kritiku - stanovovali si cíle a priority podle svých osobních schopností a zájmové a pracovní orientace - přijímali a odpovědně plnili svěřené úkoly - pracovali v týmu - nepodléhali předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem a kulturám - znali alternativy uplatnění jazykového vzdělání na trhu práce a požadavky zaměstnavatelů na jazykovou gramotnost - dokázali se písemně i verbálně seberealizovat při vstupu na trh práce Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby - měli vhodnou míru sebevědomí a schopnost morálního úsudku - vážili si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby - si uvědomovali zodpovědnost člověka za uchování přírodního prostředí - orientovali se v globálních problémech lidstva - měli úctu k živé a neživé přírodě a k ochraně životního prostředí Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby - znali alternativy uplatnění jazykového vzdělání na trhu práce a požadavky zaměstnavatelů na jazykovou gramotnost - si uvědomovali význam celoživotního vzdělání pro život - byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře 56

57 - se písemně i verbálně prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority - se naučili vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech a orientovali se v nich Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby - používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání - používali internet pro vyhledávání doplňujících informací a aktuálních údajů z oblasti společensko politického a kulturního dění v zemích dané oblasti - používali on-line učebnice a testy pro samostudium (e-learning) Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy) - českým jazykem a literaturou - dějepisem - občanskou naukou - informační a komunikační technologií - písemnou a elektronickou komunikací - ekonomikou - hospodářským zeměpisem - občanskou naukou - základy biologie a ekologie - právem 57

58 Rámcový rozpis učiva Konverzace v anglickém jazyce - 3. ročník - 2 hodiny týdně - 68 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti - v rámci všech probíraných témat vyjadřuje osobní názory a postoje - zjišťuje v diskusi názory a stanoviska ostatních - snadno a efektivně obstojí v komunikaci týkající se všech probíraných témat - používá různé techniky pro zahájení, průběh a ukončení konverzace - rozšiřuje a prohlubuje svou slovní zásobu pro vyjádření názorů a postojů - vyjadřuje různé stupně emocí při hodnocení - zdůrazňuje důležitost vlastních zážitků - vysvětlí podstatu problému, vyjádří další postup, porovnává a posuzuje alternativy - rozvíjí myšlenky a uvádí podpůrné body a relevantní příklady - vypořádá se s běžnými situacemi, které mohou nastat, - přiměřeně plynule vyjadřuje sled událostí ve vyprávěních - přijímá hlavní myšlenky věcně a jazykově komplexního projevu s konkrétní i abstraktní tematikou, včetně odborných diskusí, je-li pronášena ve spisovném jazyce - získává, ověřuje si a následně předává informace - osvojuje si zřetelnou, přirozenou výslovnost a intonaci - vyjadřuje široký okruh různých funkcí jazyka a reaguje na ně - pro vyjádření těchto funkcí používá běžné jazykové prostředky a neutrální styl projevu - formuluje tak, aby se vyhnul nežádoucímu opakování - správnost použitých výrazů je obvykle vysoká, občasné chyby nenarušují vážněji konverzaci - Obsah vzdělávání Rodina, rodinný život - rodina - rodinný život ve Velké Británii, USA a dalších anglicky mluvících zemích - porovnání s Českou republikou Člověk a společnost - mezilidské vztahy Charakteristika - vnější fyzický vzhled - osobní charakteristika Bydlení - styl, nábytek, vybavení domu ve Velké Británii a USA - porovnání s Českou republikou Denní program, volný čas - koníčky, zájmy, záliby Zaměstnání - žádost o místo - životopis - interview Potraviny, jídlo, stravovací návyky, mezinárodní kuchyně - britská a americká kuchyně znaky, zvláštnosti, odlišnosti, srovnání s českou kuchyní Lidské tělo - zdraví a nemoci - návštěva u lékaře Sport a hry, sportovní vybavení, pravidla Cestování, dovolená - nakupování, obchody, služby Oblečení, móda Počasí, roční období, čas - příroda, životní prostředí, krajina - 58

59 Jazykové prostředky - aktivně používá frazeologismy a terminologii vztahující se k danému tématu - zvládá rozšiřující slovní zásobu k danému tématu. Zábava - kultura - postoj ke kulturním artefaktům - výtvarné umění, hudba, literatura Konverzace v anglickém jazyce - 4. ročník 2 hodiny týdně - 60 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Řečové dovednosti Základní geografické termíny Česká republika - dokáže se zapojit do konverzace s takovou - historie mírou spontánnosti a plynulosti, která je - zeměpisné údaje pro danou interakci typická, i v delším - hospodářství kontaktu s rodilým mluvčím, proto - státní zřízení obvykle nevzniká napětí - rozumí článkům a zprávám o současných Velká Británie událostech, v nichž autor prezentuje určité - historie úhly pohledu, a zaujímá k nim stanoviska - zeměpisné údaje - má dostatečnou zásobu jazykových - hospodářství prostředků pro popis nepředvídaných - státní zřízení situací, vysvětlení nejdůležitějších bodů Spojené státy americké určité myšlenky nebo problému s dostatečnou přesností a také pro - historie vyjádření myšlenek abstraktního - zeměpisné údaje a kulturního charakteru - hospodářství - osvojí si zřetelnou, přirozenou výslovnost - státní zřízení a intonaci Kanada - umí syntetizovat a hodnotit informace a argumenty získané z více zdrojů - historie - zná základní geografické, historické - zeměpisné údaje a politicko-společenské informace - hospodářství - osvojuje si další, detailnější geografická - státní zřízení a demografická fakta, informace Austrálie o kulturních památkách, turistických - historie atrakcích - zeměpisné údaje - orientuje se v aktuálním kulturním, - hospodářství politickém a společenském dění i životě - státní zřízení - zná významné osobnosti, společenské zvyklosti a tradice Nový Zéland - orientuje se ve státním zřízení jednotlivých - historie zemí - zeměpisné údaje - má povědomí o společenských zvycích - hospodářství a konvencích - státní zřízení - je obeznámen s problémy každodenního života Prohlídka - aktivně sleduje aktuální informace 59

60 z kulturního, politického a společenského života anglicky mluvících zemí - orientuje se v nejvýznamnějších historických etapách a událostech příslušných zemí - seznamuje se s nejvýznamnějšími představiteli umění, vědy a techniky - relativně samostatně si osvojuje další informace z historie a současnosti zemí s důrazem na významné aktuální události a jejich hodnocení, výrazné tendence v myšlení, dějinách a umění daných zemí - seznamuje se s dalšími významnými představiteli politického života, umění, vědy a techniky (nositelé Nobelovy ceny a jiných významných vyznamenání) Jazykové prostředky - aktivně používá frazeologismy a terminologii vztahující se k danému tématu - zvládá rozšiřující slovní zásobu k danému tématu - pamětihodností - terminologie Město, ve kterém žiji Velká města v anglicky mluvících zemích Londýn, Washington, New York, Sydney apod. Systém školství - terminologie - v České republice - ve Velké Británii - v USA Životní styl - v České republice - ve Velké Británii - v USA - typické rysy, odlišnosti Státní svátky, významné dny - Česká republika - Velká Británie - USA Masmedia - terminologie - obecná charakteristika - Česká republika - Velká Británie - USA 60

61 6.4. Německý jazyk Kód a název oboru vzdělání: Název školy: Název ŠVP: Forma vzdělání: Celkový počet hodin za studium: 396 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle M/02 Obchodní akademie Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Obchodní akademie denní Předmět německý jazyk vede žáky k osvojení obecných i komunikativních kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života, významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu, rozšiřuje řečové dovednosti, vede žáky k užívání jazykových prostředků (lingvistické kompetence) v jednotlivých komunikačních situacích a profesní komunikaci. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život. uplatňuje prostředky verbální a neverbální komunikace v cizím jazyce, uplatňuje znalosti psychologie trhu v obchodním jednání, zvládá efektivní práci s cizojazyčným textem včetně odborného. Charakteristika učiva V souvislosti s výukou se žák seznamuje s racionálními a efektivními postupy při studiu živého jazyka, významnými z hlediska celoživotního vzdělávacího procesu. Tato výuka se ve významné míře podílí na intelektuálním a sociálním rozvoji osobnosti žáka, prohlubuje jeho všestranné i odborné vzdělávání, rozvíjí jeho specifické vlohy a zájmy a podmiňuje kvalitu soustavného odborného růstu. Vzdělávání v prvním cizím jazyce navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních kompetencí Společného evropského referenčního rámce získanou na ZŠ, vede žáky k prohlubování komunikačních kompetencí získaných na ZŠ (znalosti lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá stupnici B1 (B2) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Vzdělávání ve druhém cizím jazyce, většinou bez návaznosti na základní vzdělávání, vede žáky k získávání a prohlubování komunikačních kompetencí a směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá stupnici A2 (B1) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Obsahem výuky je systematické rozvíjení řečových dovedností, zahrnujících dovednosti receptivní, produktivní i interaktivní, přiměřeného rozsahu jazykových prostředků, tj. slovní zásoby (produktivně si žák osvojí 5-6 lexikálních jednotek za 1 vyučovací hodinu, celkem lexikálních jednotek za rok) včetně nejběžnější frazeologie a odborné terminologie (20%), mluvnice, zvukové a grafické stránky jazyka, zeměvědných poznatků a jejich porovnání z oblasti reálií České republiky a zemí příslušné jazykové oblasti. Řečové dovednosti zahrnují - společenské a zdvořilostní fráze (pozdrav, prosba, poděkování, oslovení, představování, rozloučení) 61

62 - vyjádření, odůvodnění a obhájení postoje nebo názoru (souhlas, nesouhlas, odmítnutí, zákaz, možnost, nemožnost, nutnost, schopnost) - emoce (libost, nelibost, zájem, nezájem, zklamání, překvapení, obava, vděčnost, sympatie, lhostejnost) - morální stanovisko (omluva, odpuštění, pochvala, pokárání, lítost) - pokyn k činnosti ( žádost, přání, prosba, nabídka, výzva, rada, pozvání, doporučení) - vlastní písemný projev a odpověď (vzkaz, pozdrav, přání, blahopřání, pozvání, osobní dopis, úřední dopis - žádost, inzerát, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika) - delší písemný projev (vypravování, popis, úvaha aj.) - stručné zaznamenání čteného textu či slyšeného projevu, reprodukce Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - získávání informací o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a využití získaných poznatků ke komunikaci - chápání a respektování tradic, zvyků a odlišných sociálních a kulturních hodnot jiných národů a jazykových oblastí a respektování představitelů jiných kultur v souladu se zásadami demokracie - zkvalitnění komunikace v cizím jazyce v různých situacích každodenního života - dovednosti vypracovávat písemnosti při sjednávání a realizaci obchodního jednání uvnitř EU i mimo EU Strategie výuky - výklad - popis - vysvětlení - rozhovor - skupinová diskuse - vyhledávání informací v odborném textu a na internetu - překlad - práce se slovníky a jinými cizojazyčnými příručkami - poslech rodilého mluvčího - práce s obrazem a mapou - didaktická hra - práce s videem - ústní opakování učiva - procvičování - praktické upevňování dovedností - multimediální výukové programy - využití evropských programů - odborné jazykové pobyty, zahraniční stáže - zapojování žáků do projektů a soutěží - týmová i individuální prezentace v německém jazyce Hodnocení výsledků žáků - ústní a písemné zkoušení dílčí a souhrnné - didaktický test - slohová práce - poslechový test - pozorování 62

63 - diagnostický rozhovor - pedagogická anamnéza Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - jednali odpovědně, samostatně, aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný - uvědomovali si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovali s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí - chápali význam životního prostředí pro člověka a jednali v duchu udržitelného rozvoje - byli hrdí na tradice a hodnoty svého národa, chápali jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu - uměli myslet kriticky - tj. dokázali zkoumat věrohodnost informací, tvořili si vlastní úsudek a byli schopni o něm diskutovat s jinými lidmi - vyjadřovali se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovali - formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - zpracovávali přiměřeně náročné texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály - vyjadřovali se a vystupovali v souladu se zásadami kultury projevu a chování - účinně spolupracovali ve skupině - podíleli se na utváření příjemné atmosféry v týmu - chápali potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu - sebekriticky vyhodnocovali dosažené výsledky - uměli přijímat radu a kritiku - chápali nutnost celoživotního vzdělávaní - pracovali s běžným základním a aplikačním programovým vybavením - získávali informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby - měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku - dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby - si uvědomovali zodpovědnost člověka za uchování přírodního prostředí - orientovali se v globálních problémech lidstva - měli úctu k živé a neživé přírodě a k ochraně životního prostředí Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby - znali alternativy uplatnění jazykového vzdělání na trhu práce a požadavky zaměstnavatelů na jazykovou gramotnost - si uvědomovali význam celoživotního vzdělání pro život - byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře 63

64 - se písemně i verbálně prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority - se naučili vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech a orientovali se v nich Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby - používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání - používali internet pro vyhledávání doplňujících informací a aktuálních údajů z oblasti společensko politického a kulturního dění v zemích dané oblasti - používali on-line učebnice a testy pro samostudium (e-learning) Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy) - českým jazykem a literaturou - dějepisem - informační a komunikační technologií - písemnou a elektronickou komunikací - ekonomikou - hospodářským zeměpisem - občanskou naukou - základy biologie a ekologie - právem 64

65 Rámcový rozpis učiva Německý jazyk - 1. cizí jazyk - 1. ročník - 3 hodiny týdně vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti - rozumí přiměřeným souvislým projevům (monologickým i dialogickým) ve standardním řečovém tempu - čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty - dokáže se vyjadřovat ústně i písemně k tématům probíraných tematických okruhů - odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření - je schopen ústního a písemného vyjádření situačně a tematicky zaměřeného - formuluje vlastní myšlenky - domluví se v běžných situacích, umí získat i podat informace - pohotově a vhodně řeší standardní řečové situace - umí přeložit text a používat slovníky - střídá receptivní a produktivní činnosti - popíše místo, cestu, věc, osobu, činnost, událost, zkušenost apod. - poskytne nekomplikované informace - představí se i druhé - komunikuje při nakupování - komunikuje v restauraci - popíše své bydliště Jazykové prostředky - rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka, vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti - má dostatečnou slovní zásobu včetně frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, - dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu. Země příslušné jazykové oblasti - má faktické znalosti o reáliích dané Obsah vzdělávání Představování - člen - osobní zájmena - časování sloves, sloveso sein - slovosled - skloňování podstatných jmen - zápor - sloveso haben - číslovky Nákupy, oslava narozenin - předložky se 3.p / se 4. p. - skloňování zájmen - pořadí předmětů ve větě - nepřímý pořádek slov Jídlo, v restauraci - přivlastňovací zájmena a zájmeno svůj - slovesa se změnou kmene - rozkazovací způsob - časové údaje Bydlení - slabé skloňování podstatných jmen - množné číslo - předložky se 3. a 4. pádem - es gibt Jídlo a pití, vaření - zájmeno dieser, jeder - způsobová slovesa - označení míry a hmotnosti - předpona un- - odpověď doch Plán týdne - slovesa s odlučitelnými a - neodlučitelnými předponami - slovesa typu unterhalten, einladen - časové údaje Cestování, Německo - stupňování přídavných jmen a příslovcí - zeměpisná jména - souřadicí spojky a bezespojkové věty 65

66 jazykové oblasti (společenské zvyklosti, geografické a kulturní poznatky o zemích dané jazykové oblasti) v kontextu znalostí o České republice - orientuje se v plánu Vídně - má základní informace o školském systému v Německu Škola, povolání, Vídeň - sloveso werden - préteritum - zájmeno jemand - zápor nichts, niemand, nie Volný čas a koníčky - perfektum - přítomný čas sloves zakončených na eln, -ern - podmět man a es - allein a selhat Zdraví, tělo - 1. budoucí čas - slovosled ve vedlejší větě - perfektum způsobových sloves - shoda podmětu a přísudku - sloveso tun Písemné práce a jejich opravy 66

67 Německý jazyk - 1. cizí jazyk - 2. ročník 3 hodiny týdně vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti - rozumí přiměřeným souvislým projevům (monologickým i dialogickým) ve standardním řečovém tempu - čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu - vyjadřuje se ústně i písemně k tématům probíraných tematických okruhů - je schopen ústního a písemného vyjádření situačně a tematicky zaměřeného - formuluje vlastní myšlenky - vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných situacích - pohotově a vhodně řeší standardní řečové situace - umí přeložit text a používat slovníky - umí podat informace o Praze - umí se písemně ucházet o pracovní místo - napíše inzerát - je schopen vést přijímací pohovor Jazykové prostředky - vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti - má dostatečnou slovní zásobu včetně frazeologie - dodržuje základní pravopisné normy Země příslušné jazykové oblasti - má faktické znalosti o reáliích dané jazykové oblasti - zná správní systému Švýcarska Obsah vzdělávání Doprava, Švýcarsko - vazby sloves, podstatných a přídavných jmen - zájmenná příslovce - wie a als ve významu jako Zaměstnání, pracovní nabídky Kultura, divadlo Móda - skloňování přídavných jmen Obchodní dům - neurčitá zájmena - zápor v němčině Praha - řadové číslovky - směrová příslovce Bydlení venkov, město - závislý infinitiv Mezilidské vztahy, vlastnosti - ukazovací zájmena - zájmeno einander - předložky s 2. pádem Četba, kultura Písemné práce a jejich opravy 67

68 Německý jazyk - 1. cizí jazyk - 3. ročník - 3 hodiny týdně vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti - zvládá příslušnou slovní zásobu, hovoří o příslušných tématech - rozumí složitějším řečovým projevům - je schopen ústního a písemného vyjádření situačně a tematicky zaměřeného - vede dialog u lékaře - popíše český školský systém - domluví se v restauraci - umí hovořit o zásadách zdravé výživy - formuluje vlastní myšlenky, vyjadřuje se téměř bezchybně - napíše obchodní dopis Jazykové prostředky - vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti - má dostatečnou slovní zásobu frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů - dodržuje základní pravopisné normy Země příslušné jazykové oblasti - má faktické znalosti o SRN a Rakousku - orientuje se v literatuře německy mluvících zemí - zná gastronomické zvyklosti dané jazykové oblasti - umí přečíst s porozuměním německý literární text Obsah vzdělávání Sport, svět sportu - časové údaje - zájmenná příslovce - nepřímé otázky, přirovnávací - způsobové věty - vedlejší věty účinkové, věty vztažné Zdraví, zranění - stupňování přídavných jmen v přísudku, v přívlastku - stupňování příslovcí - sloveso tun - tvary příslovcí na -/e/stens, -st - použití machen, tun Školství - sloveso werden - určování rodu podstatných jmen - infinitivní konstrukce s zu, um.zu - modální částice - slovesa akzeptieren annehmen aufnehmen empfangen Rakousko - zeměpisné názvy, jejich skloňování - přídavná jména odvozená od geografických názvů - jména obyvatel - slabé skloňování podstatných jmen - příčestí přítomné a minulé - zpodstatnělá přídavná jména a příčestí Gastronomie - označení míry, hmotnosti a množství po číslovkách - nulový člen u podstatných jmen - konjunktiv préterita a opisná forma - würde a infinitiv - skloňování přídavných jmen po členu nulovém - zpodstatnělá přídavná jména a příčestí ve spojení s neurčitými zájmeny - nulový člen u podstatných jmen Německo - slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami 68

69 - vazby sloves, podstatných a přídavných jmen - zlomky, desetinná čísla, procenta - tvoření slov Četba - Doris Dörrie: Geld - ukázky z díla Německá obchodní korespondence - základní stavební prvky dopisů - poptávka - nabídka - objednávka - potvrzení objednávky - žádost o kreditní a úvěrové informace - upomínka - reklamace - stížnost Písemné práce a jejich opravy 69

70 Německý jazyk - 1. cizí jazyk - 4. ročník - 3 hodiny týdně - 90 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti - rozumí složitějším souvislým projevům - dokáže se vyjadřovat písemně i ústně k tématům probíraných tematických okruhů - vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných situacích - formuluje vlastní myšlenky - umí pohovořit o klimatických podmínkách - je schopen vést dialog o životním prostředí - informuje o České republice - umí napsat obchodní dopis Jazykové prostředky - rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka, vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti - má dostatečnou slovní zásobu včetně frazeologie daných tematických okruhů - dodržuje základní pravopisné normy Země příslušné jazykové oblasti - má faktické znalosti o reáliích dané - jazykové oblasti - orientuje se ve správním systému Švýcarska - charakterizuje životní prostředí německy mluvících zemí - zná německé spisovatele/ důraz na švýcarské dramatiky Obsah vzdělávání Klima, počasí - skloňování přídavných jmen po zájmenech a číslovkách - párové spojky - vazby německých sloves s podstatnými jmény české sloveso dát (se) Zdravá výživa - trpný rod - vyjádření českých vět s několikanásobným záporem - sloveso schreiben a jeho předpony Česká republika - ukazovací zájmena der, derselbe, derjenige - tvoření vedlejších vět vztažných z participiálních vazeb Doprava - kolísání pomocného slovesa v perfektu - dvojice tranzitivních a intranzitivních sloves - plusquamperfektum - časové věty - vedlejší věty přípustkové a příčinné - vazby německých sloves s podstatnými jmény české sloveso být Životní prostředí - konjunktiv plusquamperfekta - vedlejší věty podmínkové - přirovnávací způsobové věty - vedlejší věty účinkové Německá klasická literatura (Goethe, Schiller) - opakování gramatiky Švýcarsko Hospodářská korespondence - poptávka - nabídka - objednávka - reklamace Písemné práce a jejich opravy 70

71 Německý jazyk - 2. cizí jazyk - 1. ročník 3 hodiny týdně vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Řečové dovednosti - rozumí přiměřeným souvislým projevům (monologickým i dialogickým) ve standardním řečovém tempu - čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty - dokáže se vyjadřovat ústně i písemně k tématům probíraných tematických okruhů - odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření - je schopen ústního a písemného vyjádření situačně a tematicky zaměřeného - formuluje vlastní myšlenky - domluví se v běžných situacích, umí získat i podat informace - pohotově a vhodně řeší standardní řečové situace - umí přeložit text a používat slovníky - střídá receptivní a produktivní činnosti - vede dialogy - představí se - komunikuje v restauraci - komunikuje při nakupování - popíše své bydliště - vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života - používá stylisticky vhodné obraty - umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci Jazykové prostředky - rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka, vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti - má dostatečnou slovní zásobu včetně frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů - dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu Země příslušné jazykové oblasti 71 Základní informace o německém jazyce - výslovnost - pozdravy - představování se První kontakty - člen určitý a neurčitý - časování sloves - slovosled v oznamovací a tázací věte Nákupy, oslava narozenin - předložky se 3.p / se 4. p. - skloňování zájmen - pořadí předmětů ve větě - nepřímý pořádek slov Rodina, přátelé - přivlastňovací zájmena a zájmeno svůj - slovesa se změnou kmene - rozkazovací způsob - časové údaje Nakupování - předložky se 3. a 4. pádem - zájmena kdo Jídlo a pití, vaření - zájmeno dieser, jeder - způsobová slovesa - označení míry a hmotnosti - předpona un- - odpověď doch Bydlení - slabé skloňování podstatných jmen - množné číslo - předložky se 3. a 4. pádem - es gibt Volný čas - ukazovací zájmena - modální slovesa - označení míry a hmotnosti - předpona un- Koníčky (hudba, četba, film) - krátký osobní dopis - pozvánka

72 - má faktické znalosti o reáliích dané jazykové oblasti - informace o významných osobnostech Písemné práce a jejich opravy Německý jazyk - 2. cizí jazyk - 2. ročník 3 hodiny týdně vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti - rozumí přiměřeným souvislým projevům (monologickým i dialogickým) ve standardním řečovém tempu - odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu způsobu tvoření - čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu - nalezne hlavní a vedlejší myšlenky a důležité informace - sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace z vyslechnutého nebo přečteného textu - dokáže se vyjadřovat ústně i písemně k tématům probíraných tematických okruhů - je schopen ústního a písemného vyjádření situačně a tematicky zaměřeného - vyjádří svůj názor na text, vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných situacích - formuluje vlastní myšlenky - vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných situacích - pohotově a vhodně řeší standardní řečové situace - umí přeložit text a používat slovníky - umí vést dialog u lékaře - domluví se v restauraci - umí se písemně ucházet o pracovní místo - umí napsat inzerát Jazykové prostředky - vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti - má dostatečnou slovní zásobu včetně frazeologie - uplatňuje základní způsoby tvoření slov - v písemném projevu, opravuje chyby - dodržuje základní pravopisné normy 72 Obsah vzdělávání Režim dne, týdenní plán - předpony odlučitelné a neodlučitelné - časové údaje Cestování - stupňování příd. jmen a příslovcí - spojky souřadicí - Vídeň Životopis, plány do budoucna - minulý čas, préteritum - sloveso werden - zájmeno nědko, nikdo Lidé a jejich koníčky - minulý čas (perfektum) - podmět man - zájmeno sám Zdraví, nemoci - budoucí čas - vedlejší věta - modální slovesa, min.čas Orientace ve městě - slovesné vazby - zájmenná příslovce Zaměstnání, pracovní místa - inzeráty - žádost o zaměstnání - přijímací pohovor Písemné práce - hodnocení, práce s chybami

73 Země příslušné jazykové oblasti - má faktické znalosti o reáliích dané jazykové oblasti - je informován o turisticky atraktivních oblastech 73

74 Německý jazyk - 2. cizí jazyk - 3. ročník 3 hodiny týdně vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti - zvládá příslušnou slovní zásobu, hovoří o příslušných tématech - rozumí složitějším řečovým projevům - je schopen ústního a písemného vyjádření situačně a tematicky zaměřeného - formuluje vlastní myšlenky, vyjadřuje se téměř bezchybně Jazykové prostředky - vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti - má dostatečnou slovní zásobu frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů - dodržuje základní pravopisné normy. Země příslušné jazykové oblasti - prokazuje faktické znalosti především o geografických, demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně vybraných poznatků z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je také v porovnání s reáliemi mateřské země - uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná sociokulturní specifika daných zemí Obsah vzdělávání Kulturní život - préteritum, perfektum - souvětí - větný rámec Móda - skloňování podstatných jmen - přivlastňovací zájmena - skloňování přídavných jmen V obchodním domě - skloňování osobních zájmen - možnosti vyjadřování záporu - překlad českého ještě ne, už ne Orientace ve městě - předložky se 3. a 4. pádem - řadové číslovky, datum - směrová příslovce Bydlení - časování v přítomném čase - podmět man a es - závislý infinitiv - použití Platz, Stelle, Ort Mezilidské vztahy - zvratná slovesa - rozkazovací způsob - Ende, Schluss Četba - Časopis Juma, Freundschaft Sport: svět sportu - časové údaje - zájmenná příslovce - nepřímé otázky, přirovnávací - způsobové věty - vedlejší věty účinkové, věty vztažné Písemné práce a jejich opravy 74

75 Německý jazyk - 2. cizí jazyk - 4. ročník 3 hodiny týdně - 90 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti - rozumí složitějším souvislým projevům - dokáže se vyjadřovat písemně i ústně k tématům probíraných tematických okruhů - vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných situacích - formuluje vlastní myšlenky - umí podat informace o České - republice, - umí napsat jednoduchý obchodní dopis Jazykové prostředky - rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka, vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti - má dostatečnou slovní zásobu včetně frazeologie daných tematických okruhů - dodržuje základní pravopisné normy Země příslušné jazykové oblasti - má faktické znalosti o reáliích dané jazykové oblasti - má faktické znalosti o SRN a Rakousku - orientuje se v literatuře německy mluvících zemí - zná gastronomické zvyklosti dané jazykové oblasti Obsah vzdělávání Zdraví, nemoci - stupňování příd. jmen, příslovcí - sloveso tun - tvary příslovcí na stens, -st - použití machen, tun Školství - sloveso werden - infinitiv s zu Rakousko - zeměpisné názvy - slabé skloňování podstatných jmen - zpodstatněná přídavná jména Gastronomie - nulový člen u podst. jmen - konjunktiv préterita, opisný tvar s würde Německo - slovesa s odluč. a neodluč. předponami - vazby sloves - tvoření slov Četba - Freundschaft, Juma, ukázky z děl Obchodní korespondence - základní stavební prvky dopisů - poptávka - nabídka - objednávka - žádost o místo Písemné práce a jejich opravy - hodnocení - práce s chybami 75

76 6.5. Konverzace v německém jazyce Kód a název oboru vzdělání: Název školy: Název ŠVP: Forma vzdělání: Celkový počet hodin za studium: 128 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle M/02 Obchodní akademie Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Obchodní akademie denní Konverzace v cizím jazyce tvoří nedílnou součást pojetí výuky cizího jazyka. Představuje určitý typ nadstavby pro ty žáky, kteří se chtějí věnovat studiu cizího jazyka na rozšířeném a prohloubeném základě. Cílem je aktivní osvojení rozšířené slovní zásoby a lepší zvládání komunikativních situací. Pojetí tohoto volitelného vyučovacího předmětu odpovídá nejnovějším požadavkům pedagogiky a metodiky vyučování cizím jazykům. Vyučování je zaměřeno především na produktivní kompetence žáků v oblasti porozumění a komunikace. Vychází se zejména z interaktivních potřeb dnešní společnosti a člověka v ní. Tento vyučovací předmět má přispívat značnou měrou ke zlepšování komunikativních kompetencí jak monologickou, tak především dialogickou formou. Charakteristika učiva Učivo je uspořádáno do jednotlivých tematických celků, které jsou koncipovány tak, aby navazovaly na učivo předmětu cizí jazyk, pokud se týká slovní zásoby, terminologie i gramatiky. Volba tematických celků rovněž odpovídá dnešním potřebám, které přispívají k výchově k demokracii a k poznávání života společnosti především v zemích Evropské unie a v zemích příslušné jazykové oblasti. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - získávání informací o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a využití získaných poznatků ke komunikaci - zkvalitnění komunikace v cizím jazyce v různých situacích každodenního života Strategie výuky - popis - rozhovor - individuální a kolektivní projekty - skupinová diskuse - vyhledávání informací v odborném textu a na internetu - překlad - práce se slovníky a jinými cizojazyčnými příručkami - poslech rodilého mluvčího - vedení jazykového portfolia - práce s obrazem a mapou - poslechové texty 76

77 - práce s videem - multimediální výukové programy - využití evropských programů - samostatné objevování souvislostí, příčin a následků - skupinové vyučování - odborné jazykové pobyty, zahraniční stáže Hodnocení výsledků žáků - ústní a písemné zkoušení dílčí a souhrnné - poslechový test - diagnostický rozhovor - hodnocení samostatných a týmových prací Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - vyjadřovali se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci a vhodně se prezentovali v souladu s pravidly daného kulturního prostředí - jednali odpovědně, samostatně, aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný - uvědomovali si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovali s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí - chápali význam životního prostředí pro člověka a jednali v duchu udržitelného rozvoje - byli hrdí na tradice a hodnoty svého národa, chápali jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu - uměli myslet kriticky - tj. dokázali zkoumat věrohodnost informací, tvořili si vlastní úsudek a byli schopni o něm diskutovat s jinými lidmi - formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - vyjadřovali se a vystupovali v souladu se zásadami kultury projevu a chování - přijímali a odpovědně plnili svěřené úkoly - účinně spolupracovali ve skupině - podíleli se na utváření příjemné atmosféry v týmu - chápali potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu - sebekriticky vyhodnocovali dosažené výsledky - uměli přijímat radu a kritiku - chápali nutnost celoživotního vzdělávaní - pracovali s běžným základním a aplikačním programovým vybavením - získávali informace z otevřených zdrojů - znali alternativy uplatnění jazykového vzdělání na trhu práce a požadavky zaměstnavatelů na jazykovou gramotnost - dokázali se písemně i verbálně seberealizovat při vstupu na trh práce Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby - měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku - dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení Člověk a životní prostředí 77

78 Žáci jsou vedeni k tomu, aby - si uvědomovali zodpovědnost člověka za uchování přírodního prostředí - orientovali se v globálních problémech lidstva - měli úctu k živé a neživé přírodě a k ochraně životního prostředí Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby - znali alternativy uplatnění jazykového vzdělání na trhu práce a požadavky zaměstnavatelů na jazykovou gramotnost - byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře - se písemně i verbálně prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority - jsou vedeni k tomu, aby se naučili vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech a orientovali se v nich Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby - používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání - používali internet pro vyhledávání doplňujících informací a aktuálních údajů z oblasti společensko-politického a kulturního dění v zemích dané oblasti - používali on-line učebnice a testy pro samostudium (e-learning) Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy) - českým jazykem a literaturou - dějepisem - informační a komunikační technologií - písemnou a elektronickou komunikací - ekonomikou - hospodářským zeměpisem - občanskou naukou - základy biologie a ekologie - právem 78

79 Rámcový rozpis učiva Konverzace v německém jazyce - 3. ročník - 2 hodiny týdně - 68 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Řečové dovednosti - monologický i dialogicky vyjadřuje se k danému tématu - vyplňuje dotazníky a sestavuje strukturovaný životopis - zaujímá stanovisko k problematice dnešní rodiny a trendům jejího vývoje - seznamuje se s odlišnostmi způsobu života v rodinách v německy mluvících zemích - přiměřeným způsobem komunikuje a popisuje jednotlivé zájmové činnosti - doporučuje smysluplné využití volného času - reaguje na nabídku současné společnosti a současných organizací, - rozumí poslechovým textům a reaguje na komunikativní situace - sestavuje inzeráty a odpovídá na ně - vyjadřuje se v dialozích a monolozích k názorům na bydlení - zvládne komunikativní situace v realitní kanceláři - seznamuje se s formami bydlení a možnostmi jejich dosažení - komunikuje v základních komunikativních situacích - posuzuje cizí země se zaměřením na německy mluvící země - vyjadřuje se při nákupu oblečení a při návštěvě módní přehlídky - objednává si zboží a služby a umí je reklamovat - seznamuje se s módními časopisy - popíše oblečení na nejrůznější společenské příležitosti - osvojuje si různé formy nakupování - plánuje nákupy - realizuje nákupy, popř. reklamace - seznamuje se s tržním mechanismem v naší společnosti - popíše možnosti nákupu ve městě a na vesnici, prostřednictvím internetu - popisuje sportovní aktivity 79 Životopis, plány do budoucna, moje rodina Zájmy - aktivity pro volný čas - duševní hygiena Bydlení - interiér - okolí - bydlení ve městě a na vesnici Cestování - prázdniny - dobrodružství příležitosti. Oblečení, móda - nákupy - módní salóny - trendy Nakupování - obchody - mezinárodní obchodní řetězce

80 - objasňuje význam pohybové aktivity, má schopnost argumentace pro a proti - zamýšlí se nad významem sportu v dnešní době - diskutuje o rekreačním a vrcholovém sportu a olympijských hrách - popisuje školy a rozvrh hodin - srovnává školské systémy a uvažuje nad jejich výhodami a nevýhodami - diskutuje nad celoživotním vzděláváním a s tím související volbou povolání - má schopnost argumentovat a přinášet pozitivní názory na problematiku vyučovacího procesu - popisuje povětrnostní situaci - charakterizuje klimatické zóny, roční období, vlivy počasí - diskutuje o vlivu člověka na životní prostředí - má osobní přístup k ochraně životního prostředí - obhajuje své postoje a názory - popisuje jídelníček, stravovací návyky - formuluje a obhajuje své názory v dialogu i v monologu v odpovídajících komunikativních situacích - seznamuje se s národnostními kuchyněmi, především v německy mluvících zemích - chápe důležitost tradic pro rodinný život a život společnosti - popisuje jednotlivé svátky Jazykové prostředky - aktivně používá frazeologismy a terminologii vztahující se k danému tématu - zvládá rozšiřující slovní zásobu k danému tématu - rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkává ve škole, ve volném čase atd. rozumí smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně - rozumí textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě - rozumí popisům událostí, pocitů a přání 80 Sport - druhy sportu - sportovní zařízení - zdravý způsob života Škola a vzdělání - školský systém u nás - školský systém v německy mluvících zemích - možnosti mimoškolského vzdělávání Počasí - podnebné pásy - klimatické podmínky ve střední Evropě - čtyři roční období - globální problémy Jídlo, zvyky a obyčeje - stravovací návyky u nás - stravovací návyky v německy mluvících zemích - tradice v daných jazykových oblastech

81 v osobních dopisech 81

82 Konverzace v německém jazyce - 4. ročník 2 hodiny týdně - 60 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Řečové dovednosti - popisuje osobní kulturní zážitky včetně emotivní postojů - popisuje nabídku kulturních možností ve svém okolí a jejich srovnání ve městě a na venkově - uvažuje a argumentuje o jednotlivých oblastech kultury a její současné úrovni - vyjadřuje osobní vztah ke kultuře - popisuje osobní kulturní zážitky včetně emotivní postojů - popisuje nabídku kulturních možností ve svém okolí a jejich srovnání ve městě a na venkově - uvažuje a argumentuje o jednotlivých oblastech kultury a její současné úrovni - vyjadřuje osobní vztah ke kultuře - popisuje jednotlivé vlivy na životní prostředí - popisuje konkrétní situaci ve svém okolí, ČR a ve světě - vyjadřuje osobní názor na ochranu životního prostředí, používá odbornou terminologii - popisuje sektor služeb a jeho důležitost v dnešní společnosti, vyjadřuje své zkušenosti v této oblasti - vyjadřuje se v monologu i dialogu v odpovídajících komunikativních situacích - popisuje situaci současné drogové scény - diskutuje o jednotlivých formách závislostí a jejich škodlivosti na člověka a společnost - vyjadřuje se na základě vlastních zkušeností a hodnotí je - popisuje situaci na současném mediálním trhu - diskutuje o přínosu médií v našem životě - vyjadřuje se na základě vlastních zkušeností k jednotlivým mediálním událostem a hodnotí je - hodnotí své vlastní schopnosti a dovednosti - vyjadřuje své představy o budoucím povolání - formuluje základní písemnosti v oblasti 82 Kultura - hudba - film - divadlo - výtvarné umění Ochrana životního prostředí - způsoby poškozování životního prostředí - globální problémy - organizace chránící životní prostředí Služby - typy služeb - provozovny služeb Drogy a závislost - druhy závislostí - drogy a současnost - nebezpečí závislosti Média - noviny, časopisy - televize - rozhlas - internet - reklama a obrana před ní

83 ucházení se o místo - simuluje představovací pohovory - popisuje organizaci EU a fungování jejich nejdůležitějších orgánů - diskutuje a argumentuje o přínosu EU se zřetelem k ČR - vyjadřuje své vlastní zkušenosti - - seznamuje se situací v globalizovaném světě a popisuje jeho základní znaky - zamýšlí se nad příčinami problémů vedoucích k terorismu - formou monologu a diskuse obhajuje své postoje a názory - pracuje s internetovými texty světových médií k dané problematice - charakterizuje postavení ČR v současném světě Jazykové prostředky - aktivně používá frazeologismy a terminologii vztahující se k danému tématu - zvládá rozšiřující slovní zásobu k danému tématu - umí napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají - umí psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy Personalistika - nabídka pracovních míst - žádost o místo - životopis - přijímací pohovor Evropská unie - historie vzniku, charakteristika - orgány EU - studijní a pracovní příležitosti v EU - význam Globalizace a mezinárodní terorismus - charakteristika globalizace - pozitiva a negativa globalizace - příčiny a projevy světového terorismu 83

84 6.6. Ruský jazyk Kód a název oboru vzdělání: Název školy: Název ŠVP: Forma vzdělání: Celkový počet hodin za studium: 396 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle M/02 Obchodní akademie Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Obchodní akademie denní Předmět ruský jazyk vede žáky k osvojení komunikativní kompetence, významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu, rozšiřuje řečové dovednosti, vede žáky k užívání jazykových prostředků (lingvistické kompetence) v jednotlivých komunikačních situacích a profesní komunikaci. Rozšiřuje žákům poznatky o rusky mluvících zemích a přispívá k rozšíření kulturního rozhledu. uplatňuje prostředky verbální a neverbální komunikace v cizím jazyce, uplatňuje znalosti psychologie trhu v obchodním jednání, zvládá efektivní práci s cizojazyčným textem včetně odborného. V souvislosti s výukou se žák seznamuje s racionálními a efektivními postupy při studiu živého jazyka významnými z hlediska celoživotního vzdělávacího procesu. Tato výuka se ve významné míře podílí na intelektuálním a sociálním rozvoji osobnosti žáka, prohlubuje jeho všestranné i odborné vzdělávání, rozvíjí jeho specifické vlohy a zájmy a podmiňuje kvalitu soustavného odborného růstu. Vzdělávání v ruském jazyce, většinou bez návaznosti na základní vzdělávání, vede žáky k získávání a prohlubování komunikačních kompetencí a směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá stupnici A2 (B1) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Charakteristika učiva Výuka cizích jazyků je významnou součástí všeobecného vzdělávání žáků. Rozšiřuje a prohlubuje jejich komunikativní kompetenci a celkový kulturní rozhled a zároveň vytváří základ pro jejich další jazykové i profesní zdokonalování. Ve výuce cizích jazyků je třeba vedle zprostředkování kognitivní výkonnosti žáka (jazykové vědomosti gramatické, lexikální, pravopisné, fonetické atd.) klást důraz na motivaci žáka a jeho zájem o studium cizího jazyka. Je proto nezbytně nutné používat metody směřující k propojení izolovaného školního prostředí s reálným prostředím existujícím mimo školu využití multimediálních programů a internetu, navazování kontaktů se školami v zahraničí, organizování výměnných, výukových i poznávacích zájezdů, zapojování žáků do projektů a soutěží. Aktivní znalost cizích jazyků je v současné době nezbytná jak z hlediska globálního, protože přispívá k bezprostřední, a tudíž účinnější mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní potřebu žáka, neboť usnadňuje přístup k aktuálním informacím a osobním kontaktům a tím umožňuje vyšší mobilitu a nezávislost žáka. Tematické okruhy - domov, rodina - mezilidské vztahy 84

85 - osobní charakteristika - kultura a umění - sport, volný čas - bydlení, obchody a služby - stravování, péče o zdraví - cestování, doprava, ubytování - škola a studium, zaměstnání - člověk a společnost - příroda, životní prostředí - věda a technika - podnebí, počasí, roční období - reálie České republiky a porovnání se zeměmi příslušné jazykové oblasti - reálie zemí příslušné jazykové oblasti - význam daného jazyka - reálie příslušných zemí (geografické údaje, historie, společensko-politická charakteristika, ekonomika a kultura) - život v zemích dané jazykové oblasti (rodina, vzdělání, práce, volný čas) - tradice a zvyky - forma státu, demokratické tradice - kultura a tradice - literatura a umění - autentické materiály (encyklopedie, noviny a časopisy, filmy v původním znění, ITC aktuální internetové stránky) Tematické okruhy odborné - práce a zaměstnání, příprava na povolání, budoucí profese, hledání zaměstnání(inzerce, žádost o místo, životopis), pracovní hodnocení, nezaměstnanost - osobní a úřední dopis - fax, Tematické okruhy budou postupně probírány ve všech ročnících Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - přípravě a k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům - formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů a jejich respektování Strategie výuky - výklad - popis - vysvětlení - rozhovor - skupinová diskuse - vyhledávání informací v odborném textu a na internetu - překlad - práce se slovníky a jinými cizojazyčnými příručkami - poslech rodilého mluvčího - práce s obrazem a mapou - didaktická hra - práce s videem 85

86 - ústní opakování učiva - procvičování - multimediální výukové programy - využití evropských programů - odborné jazykové pobyty, zahraniční stáže - zapojování žáků do projektů a soutěží - týmová i individuální prezentace v anglickém jazyce - pravidelnému vedení jazykového portfolia Hodnocení výsledků žáků - ústní a písemné zkoušení dílčí a souhrnné - didaktický test - slohová práce - poslechový test - pozorování - diagnostický rozhovor - pedagogická anamnéza - sebehodnocení a kolektivní hodnocení - identifikace nedostatků a jejich následné odstranění Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - uvědomovali si v rámci plurality a multikulturního soužití, vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovali s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí - chápali význam životního prostředí pro člověka a jednali v duchu udržitelného rozvoje - byli hrdí na tradice a hodnoty svého národa, chápali jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu - uměli myslet kriticky - tj. dokázali zkoumat věrohodnost informací, tvořili si vlastní úsudek a byli schopni o něm diskutovat s jinými lidmi - vyjadřovali se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovali - formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - účastnili se aktivně diskusí, formulovali a obhajovali své názory a postoje, respektovali názory druhých - zpracovávali jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály - vyjadřovali se a vystupovali v souladu se zásadami kultury projevu a chování - účinně spolupracovali ve skupině - podíleli se na utváření příjemné atmosféry v týmu - přispívali k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápali potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu - pracovali s běžným základním a aplikačním programovým vybavením - komunikovali elektronickou poštou a využívali další prostředky online a offline komunikace - získávali informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby 86

87 - měli vhodnou míru sebevědomí a schopnost morálního úsudku - vážili si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby - si uvědomovali zodpovědnost člověka za uchování přírodního prostředí - orientovali se v globálních problémech lidstva - měli úctu k živé a neživé přírodě a k ochraně životního prostředí Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby - znali alternativy uplatnění jazykového vzdělání na trhu práce a požadavky zaměstnavatelů na jazykovou gramotnost - si uvědomovali význam celoživotního vzdělání pro život - byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře - se písemně i verbálně prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority - se naučili vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech a orientovali se v nich Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby - používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání - používali internet pro vyhledávání doplňujících informací a aktuálních údajů z oblasti společensko politického a kulturního dění v zemích dané oblasti - používali on-line učebnice a testy pro samostudium (e-learning) Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy) - českým jazykem a literaturou - dějepisem - občanskou naukou - tělesnou výchovou - informační a komunikační technologií - písemnou a elektronickou komunikací - ekonomikou - hospodářským zeměpisem - občanskou naukou - základy biologie a ekologie - právem 87

88 Rámcový rozpis učiva Ruský jazyk 2-1. ročník - 3 hodiny týdně vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - jedná dle pokynů ve třídě - pozdraví a rozloučí se a zvládá komunikaci při seznamování a představování - je schopen podat o sobě a své rodině základní informace a požádá o informace - podá návrh, resp. jej přijme či odmítne - užívá základní fráze telefonického rozhovoru - používá azbuku, čte a píše a má základní návyky správné výslovnosti a intonace, začíná si uvědomovat vliv přízvuku na výslovnost - vyjádří poděkování, omluvu, politování a potěšení - je schopen vyjádřit pocity a dojmy - orientuje se bez problémů v přiměřených textech Obsah vzdělávání Gramatické struktury - věty bez sponového slovesa - přízvuk, intonace, azbuka - číslovky 1-20 a jejich vazby, základní typy časování sloves, slovesa 1. a 2. časování - časování sloves, být, zapomenout, žít, znát, mluvit, učit se, pracovat, chtít v přítomném čase - číslovky a podstatná jména po číslovkách - podstatná jména ženského a mužského rodu, základní vzory - osobní a přivlastňovací zájmena (1.- 4.pád) - osobní zájmena v 1. a 3. pádě, časování sloves, nepřízvučné o, a, intonace vět Tematické okruhy - základní společenské obraty (pozdravy, loučení, představování, poděkování, omluva apod.) - na návštěvě - rodina - povolání, práce - telefonování 88

89 Ruský jazyk 2-2. ročník - 3 hodiny týdně vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - jedná dle pokynů ve třídě - podle pokynů se orientuje v cizím městě - vyjadřuje se o zálibách a vztazích, přijme a odmítne pozvání - seznámí se, dopisuje si - napíše krátký dopis, formální i neformální - poskytne základní informace o svém bydlišti, městě, vesnici - upevňuje správné návyky výslovnosti a intonace a zvládá základy pohyblivého přízvuku u sloves i podstatných jmen včetně důležitých detailů - vyjadřuje názory na osobní vlastnosti lidí - vyjadřuje vzájemnost, osobní vztahy lidí, možnost, omluvu Obsah vzdělávání Gramatické struktury - intonace otázek, pohyblivý přízvuk, výslovnost, přivlastňovací zájmena, časování sloves, vyjádření vlastnictví a příslušnosti - skloňování tvrdých přídavných jmen - vazby sloves a přídavných jmen odlišných od češtiny (různé pády) - slovesa se změnou kmenových souhlásek, slovesné vazby, zvratná slovesa - příčinné spojky a věty - skloňování měkkých přídavných jmen - vazby odlišné od češtiny - popis osoby (vzhled, charakter, vlastnosti) - oblékání - vazby odlišné od češtiny, časování sloves, skloňování tvrdých přídav. jmen, psaní data v dopise, zpodstatnělá přídavná jména, vyjádření modality, příčiny Ruský jazyk 2-3. ročník 3 hodiny týdně vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - jedná dle pokynů ve třídě - komunikuje o počasí, užívá časové údaje - řeší situace při cestování a turistice - vyjadřuje zeměpisné a časové údaje - orientuje se v monologu či dialogu i s větším počtem neznámých výrazů, jejichž význam dokáže odhadnout - vyplní běžný formulář a dotazník - komunikuje v různých situacích na nádraží Obsah vzdělávání Gramatické struktury - datum, hodiny, vyjadřování přibližnosti, skloňování přídavných jmen měkkých, třetí stupeň přídavných jmen - číslovky , letopočet - slovesné vazby odlišné od češtiny - výslovnost v češtině neužívaných jevů - časování sloves dát a dávat - skloňování podle vzoru sešit. Tematické okruhy - počasí - roční období - cestování a turistika - časové údaje - ochrana životního prostředí - zeměpisné údaje 89

90 Ruský jazyk 2-4. ročník 3 hodiny týdně - 90 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - jedná dle pokynů ve třídě - komunikuje v různých situacích, na letišti (na nádraží), v hotelu, při celní a pasové kontrole, při uvítání hosta - komunikuje v jídelně, v bufetu, při nákupu potravin a při stolování - komunikuje o životním stylu, o péči o zdraví, vyjadřuje srovnání a neurčitost - vyjadřuje postoje k ochraně životního prostředí Obsah vzdělávání Gramatické struktury - třetí stupeň přídavných jmen - vazba poděkovat někomu za něco, časování sloves, modalita - psaní telegramu - tvoření rozkazovacího způsobu - podmiňovací způsob - časování sloves - slovesné vazby odlišné od češtiny, neurčitá zájmena a příslovce - stupňování přídavných jmen, ukazovací zájmena - tvoření rozkazovacího způsobu, účelové věty, spojka aby 90

91 6.7. Dějepis Kód a název oboru vzdělání: Název školy: Název ŠVP: Forma vzdělání: Celkový počet hodin za studium: 102 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle M/02 Obchodní akademie Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Obchodní akademie denní Dějepis kultivuje historické vědomí žáků, aby pomocí poznatků o historii lépe a hlouběji porozuměli současnosti a budoucnosti. Přitom dějepis plní nezastupitelnou integrující roli při začleňování mladých lidí do společnosti a má významnou úlohu pro rozvoj občanských postojů a samostatného kritického myšlení žáků. Charakteristika učiva Předmět je součástí společenskovědní složky všeobecného vzdělávání. Středoškolské učivo navazuje na znalosti a dovednosti získané výukou na základních školách. Zároveň systemizuje a rozvíjí znalosti a historické informace, s nimiž se žáci v životě setkali. Učivo je výběrové, poměr světových a českých dějin je rozvržen tak, aby umožňoval chápání historických událostí, vztahů a souvislostí v daném kontextu. Je dodržován chronologický postup od nejstarších dob do současnosti strukturovaný tak, aby učivo mohlo být prověřováno s pomocí základních historických pojmů. Důraz je kladen na dějiny 19. a 20. století, protože dějiny moderní společnosti vedou k pochopení současnosti. Do výuky je zařazena i regionální historie. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - vytváření vlastního hodnotového systému a postojů k historickým skutečnostem - schopnosti porozumět jinému stanovisku, nalézat východiska a chápat jeho dobové a jiné souvislosti, respektovat multikulturalitu společnosti Strategie výuky - výklad učitele a řízený rozhovor, diskuse - popis - samostatná práce individuální i skupinová - práce s textem, mapou, historickým dokumentem, internetem - vypracování projektu na dané téma a jeho prezentace - exkurze, tematické výstavy - besedy - multimediální metody (podle možností využití počítače, videa, DVD, video-dataprojektoru) 91

92 Hodnocení výsledků žáků - ústní a písemné zkoušení dílčí a souhrnné - klasifikace samostatných prací, prezentací a portfolií - diagnostický rozhovor - sebehodnocení zkoušeného a hodnocení celé třídy Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - využívali zkušeností jiných lidí a učili se pomocí nich - využívali svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě, chápali je jako podklad pro jeho rozvoj během celoživotního vzdělávání - chápali a oceňovali obecně uznávané lidské hodnoty, především ty, jež mají rozhodující význam v moderním světě, tj. demokracie, svoboda, spravedlnost, tolerance a solidarita - získávali informace z různých zdrojů z historických textů verbálních a ikonických (tzn. z obrazového materiálu) i z textů kombinovaných - kriticky informace hodnotili a sestavovali je do logických celků s porozuměním pro jejich dobovou podmíněnost - rozvíjeli abstraktní a logické myšlení, a to na základě osvojování a užívání pojmů ze společenskovědní a širší humanitní oblasti - formulovali kritické postoje k historickým skutečnostem - rozvíjeli komunikační dovednosti - vedli dialog, obhajovali a vysvětlovali vlastní stanovisko pomocí argumentovaných úsudků - vytvářeli si systémově vybraný soubor základních, tj. sociálně potřebných faktografických znalostí ze všech oblastí života společnosti a sociálních, politických, ekonomických a kulturních pojmů Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby - měli úctu k materiálním a duchovním hodnotám, aby se snažili je zachovat pro budoucí generace - měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku - přispívali k poznávání a vytváření kladných hodnot, jež jsou vyjádřeny pojmy humanismus, demokracie, svoboda, osobní zodpovědnost, spravedlnost a mezinárodní porozumění Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby - měli úctu k památkám jako pozůstatkům lidské činnosti, které ukazují způsob života našich předků a jsou odrazem jejich přírodního a životního prostředí v různých dobách - rozuměli měnícímu se vztahu člověka a přírody během historického vývoje - chápali vliv člověka při tvorbě krajiny Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby - si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy a význam vzdělání pro život 92

93 - byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby - pracovali s informacemi a komunikačními prostředky Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy) - českým jazykem a literaturou - cizím jazykem - občanskou naukou - hospodářským zeměpisem - základy biologie a ekologie - právem - ekonomikou - písemnou a elektronickou komunikací - informační a komunikační technologií Rámcový rozpis učiva Dějepis - 1. ročník 2 hodiny týdně - 68 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - popíše nerovnoměrnost historického vývoje - vysvětlí teorie o vzniku života a proces hominizace - charakterizuje způsob života paleolit. lidí, jejich materiální kulturu a naše představy o jejich duchovní kultuře - posoudí význam neolitické revoluce - charakterizuje materiální a duchovní kulturu neolitu i doby kovů v Evropě Obsah vzdělávání Úvod do předmětu - člověk v dějinách - význam a zdroje poznání minulosti, prameny - variabilita výkladu minulosti Pravěk - paleolitické kultury - neolit - doba bronzová a železná 93

94 - dokáže objasnit podmínky vzniku nejstarších civilizací - porovná podoby řeckých městských států - vysvětlí příčiny řecké kolonizace - vysvětlí pojem republika a císařství - uvede příčiny hospodářské i politické krize řím. impéria - vysvětlí důvody rozpadu impéria a úlohu tzv. barbarských kmenů - uvede příklady kulturního přínosu nejstarších civilizací, judaismu a křesťanství - vysvětlí přínos antické kultury pro dnešek - popíše středověkou společnost, vysvětlí pojmy barbarizace a romanizace - posoudí vliv Byzance na středověkou Evropu - vysvětlí vliv církve na formování středověké společnosti - vysvětlí znaky románské kultury Starověk Středomoří - podmínky vzniku nejstarších civilizací - antika, městské státy a první podoby demokracie a tyranie, helénismus - římská republika a císařství Raně středověká Evropa - vznik a vývoj nových států, Byzantská, Francká říše, Svatá říše římská, český stát, - Uhry, Polsko - katolická církev a papežství - románská kultura 94

95 - posoudí a popíše nový stupeň vývoje společnosti - uvede nejznámější dynastie v Evropě a u nás - popíše arabský svět a islám - vysvětlí vznik islámu a pojem reconquisty - vysvětlí příčiny střetu s jinými kulturami - definuje nové pojmy - uvede příklady a podoby kolonizace - vysvětlí význam Přemyslovců a jejich vliv na podobu dnešního státu - popíše a vysvětlí dynastickou politiku Jana Lucemburského a Karla IV. - vysvětlí úpadek moci za Václava IV. - objasní znaky gotiky a její ovlivnění křesťanstvím - popíše a objasní husitskou revoluci, její program, průběh a její neúspěch - začlení ji do evropského reform. proudu - uvede na příkladech rozdílný pohled na husitství v historiografii - charakterizuje dobu, vysvětlí pojmy (dvojí lid) - vysvětlí příčiny soupeření Anglie a Francie - popíše vznik španělského království - charakterizuje životní styl a kulturu ve všech fázích středověku - popíše rozdíl mezi raným a vrcholným středověkem - uvede typy států ve vrcholném středověku v Evropě Vrcholný středověk - boj o investituru - dynastie Evropy - agrární revoluce, středověká kolonizace a urbanizace - islám a reconquista - křížové výpravy - Český stát za posledních Přemyslovců - Český stát za Lucemburků - gotická kultura - husitství a česká reformace - Český stát v době poděbradské - vztahy mezi evropskými státy, - stoletá válka a vznik Španělska - nástup Jagellonců u nás - kultura středověku 95

96 - vysvětlí pojmy a jejich přínos - vysvětlí předpoklady a příčiny zámořských plaveb, jejich důsledky pro podobu světa - vysvětlí významné společenské změny, které nastaly v raném novověku - uvede příklady renesančního umění a vliv humanismu na naše země - rozliší typy raně novověkých států v Evropě (stavovská monarchie, absol. stát, konstituční monarchie) - charakterizuje problémy začlenění českého státu do habsburského soustátí - vysvětlí český stavovský odboj, jeho důsledky a průběh třicetileté války - vysvětlí příčiny nerovnoměrného vývoje v Evropě - charakterizuje vývoj významných států Evropy - charakterizuje umění raného novověku a doloží je na konkrétních památkách regionu (renesance, baroko) - popíše situaci v českých zemích v období 18. a 19. stol - na příkladu americké a francouzské revoluce vysvětlí boj za občanská práva a vznik občanské společnosti - charakterizuje změny vyvolané vídeňským kongresem - popíše příčiny revoluce 1848 v Evropě a její důsledky - objasní vznik novodobého českého národa - popíše českoněmecké vztahy a vztahy k etnickým menšinám ve společnosti - vysvětlí vznik národních států v Německu a Itálii - vysvětlí průběh války Sever proti Jihu a její význam - popíše proces modernizace společnosti v období průmyslové revoluce a její vliv na proměnu společnosti Raný novověk - nástup humanismu a renesance - zámořské objevy - raně novověké státy v Evropě - reformace, protireformace - absolutismus a počátky parlamentarismu v Evropě - třicetiletá válka - nerovnoměrný vývoj západní a východní Evropy - evropské státy po třicetileté válce - osvícenství - habsburská monarchie za osvícenských reforem - kultura raného novověku Novověk 19. stol. - velké občanské revoluce (americká a francouzská ) - napoleonská Francie a Evropa - Evropa po vídeňském kongresu - národní hnutí v Evropě a u nás - situace v Evropě (revoluce 1848/49 - českoněmecké vztahy, dualismus v habsburské monarchii) - vznik národních států - Itálie a Německo - občanská válka v USA - modernizace společnosti, průmyslová revoluce a její vliv na urbanizaci, industrializaci, vzdělání, vědu, techniku a umění v 19. století Volné hodiny, návštěva muzea 96

97 Dějepis - 2. ročník 1 hodina týdně - 34 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - vysvětlí rozdělení světa v důsledku koloniální expanze a vztahy mezi velmocemi - popíše vznik a průběh I. svět. války a její vliv na život člověka - vysvětlí změny v Rusku - objasní cíl prvního československého odboje a působení legií - vysvětlí důsledky porážky centrálních mocností a poválečné uspořádání světa - charakterizuje nově vytvořený stát ČSR po stránce politické, hospodářské a kulturní - popíše projevy a důsledky hospodářské krize - charakterizuje fašismus, frankismus a nacismus (Itálie, Španělsko, Německo) - charakterizuje totalitní režim v Německu a komunistický režim v SSSR - popíše mezinárodní vztahy mezi dvěma světovými válkami - porovná 1. a 2. republiku - popíše průběh 2.sv.války - popíše válečné zločiny a holocaust - charakterizuje nacistickou politiku po obsazení ČSR - popíše formy druhého čs. odboje, objasní cíle i jeho význam - charakterizuje situaci po 2. sv. válce - objasní pojem studená válka, popíše její projevy a důsledky v obou politických blocích - charakterizuje komunistický režim v ČSR - vysvětlí vývoj ve vyspělých demokraciích, proces a cíle evropské integrace - popíše dekolonizaci a objasní problémy třetího světa - objasní příčiny a rozpad sovětského bloku - vysvětlí pád komunistického režimu u nás a diskutuje o příčinách rozpadu společného státu Čechů a Slováků - diskutuje o globálních problémech světa, vysvětlí jejich projevy Obsah vzdělávání Novověk 20. stol - koloniální expanze a rozdělení světa - první světová válka - bolševismus v Rusku - naše země za světové války a první odboj - versailleský systém - vznik ČSR - Československo v letech velká hospodářská krize a 30.léta - autoritativní a totalitní režimy v Evropě - mezinárodní vztahy mezi válkami - rozpad versailleského systému politika ústupků - 2. světová válka, situace v Protektorátu, - druhý čs. odboj, holocaust, důsledky války Svět v blocích - poválečné uspořádání světa a Evropy - studená válka a vznik bipolárního světa - nástup komunistického režimu 1948 v ČSR a jeho vývoj - rok 1968, demokratický svět, USA - sovětský blok, SSSR - dekolonizace - vznik České republiky a její integrace do evropských struktur - konec bipolarity Východ x Západ, vznik bipolarity Sever x Jih - problémy současného světa - globalizace Volné hodiny, návštěva muzea 97

98 6.8. Občanská nauka Kód a název oboru vzdělání: Název školy: Název ŠVP: Forma vzdělání: Celkový počet hodin za studium: 102 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle: M/02 Obchodní akademie Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Obchodní akademie denní Občanská nauka je součástí společenskovědní složky všeobecného vzdělávání. Cílem předmětu je žáka seznámit se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními aspekty současného života a s psychologickými, etickými a právními kontexty mezilidských vztahů. Charakteristika učiva: Výuka směřuje především k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků tak, aby byli slušnými lidmi a informovanými občany, aby jednali odpovědně a uvážlivě vůči sobě i společnosti. Společenskovědní vzdělávání kultivuje žáka i v oblasti historického vědomí - žák se orientuje v hlavních událostech v minulosti, uvědomuje si svou příslušnost k vlastnímu národu i k širšímu společenství Evropské unie. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - přípravě žáků na aktivní občanský život v demokratické společnosti - vyvážené hodnotové orientaci žáků - odpovědnému jednání nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejný zájem - úctě k životu jako k nejvyšší hodnotě - schopnosti kritického myšlení Strategie výuky - výklad učitele a řízený rozhovor - samostatná práce individuální i skupinová, analýza textů, práce s tiskem, internet, média - samostatná domácí práce (příprava referátů, prezentací, portfolií, aktualit) - simulační metody (hry, ukázky z uměleckých děl, krásné literatury aj.) - kooperativní učení - společná návštěva institucí (soud, Parlament ČR, MÚ, ÚP aj.) - exkurze, výstavy - besedy (Drogy, AIDS, Psychomotorika,..) - multimediální metody (podle možností využití počítače, videa, DVD, video-dataprojektoru, prezentace v Power Pointu) Hodnocení výsledků žáků - ústní zkoušení - písemné zkoušení 98

99 - klasifikace referátů - klasifikace prezentací, portfolií - sebehodnocení zkoušeného a hodnocení celé třídy Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - uplatňovali různé způsoby práce s textem - efektivně vyhledávali a zpracovává informace - s porozuměním poslouchali mluvené projevy, pořizuje si poznámky - využívali zkušenosti a vědomosti nabyté dříve - přispívali k diskusi v malé skupině i v celé třídě, efektivně spolupracovali s druhými při řešení daného úkolu - podíleli se na utváření příjemné atmosféry v týmu - vyjadřovali se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovali - formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - účastnili se aktivně diskusí, formulovali a obhajovali své názory a postoje, respektovali názory druhých - vyjadřovali se a vystupovali v souladu se zásadami kultury projevu a chování - prezentovali své poznatky a názory formou přednášky či rozhovoru a pomocí věcné argumentace obhajovali své mínění, ale také srozumitelně formulovali dotazy a připomínky - byli asertivní a zároveň otevření novým pohledům, názorům a poznatkům. - ověřovali si získané poznatky, kriticky zvažovali názory, postoje a jednání jiných lidí - měli odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovali o svůj fyzický i duševní rozvoj, uvědomovali si důsledků nezdravého životního stylu a závislostí - přispívali k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhali předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. - jednali odpovědně, samostatně, aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný - jednali v souladu s morálními principy, přispívali k uplatňování hodnot demokracie - vystupovali proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci - uvědomovali si - v rámci plurality a multikulturního soužití - vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovali s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí - byli hrdí na tradice a hodnoty svého národa, chápali jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu - byli schopni myslet kriticky - tj. dokázali zkoumat věrohodnost informací, tvořili si vlastní úsudek a byli schopni o něm diskutovat s jinými lidmi - měli odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovali si význam celoživotního učení a byli připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám - měli přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, cílevědomě a zodpovědně rozhodovali o své budoucí profesní a vzdělávací dráze - získávali informace z otevřených zdrojů - uvědomovali si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovali k získaným informacím, byli mediálně gramotní - zajímali se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě 99

100 Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby - měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku - dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení - měli úctu k materiálním a duchovním hodnotám - tolerovali názory druhých - se ochotně angažovali i pro veřejný prospěch Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby - pochopili zásadní význam přírody a životního prostředí pro člověka - měli odpovědnost za udržení kvality životního prostředí - pochopili základní ekologické zákonitosti a negativních dopady působení člověka na přírodu - dodržovali hospodárnost nejen ekonomickou, ale i ekologickou Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby - si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy, význam vzdělání pro život - byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře - se písemně i verbálně prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority - získávali informace o možnosti dalšího studia na VOŠ, VŠ Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby - používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání - pracovali s informacemi a komunikačními prostředky Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy) - českým jazykem a literaturou - dějepisem - hospodářským zeměpisem - základy biologie a ekologie - právem - ekonomikou - písemnou a elektronickou komunikací - informační a komunikační technologií 100

101 Rámcový rozpis učiva Občanská nauka - 1. ročník 1 hodina týdně - 34 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - dovede v různých životních situacích jednat s lidmi na základě porozumění vlastní osobnosti a empatie k jiným lidem, podle zásad slušného chování a adekvátně k dané situaci, dovede řešit konfliktní situace - postupně získává dovednost samostatně studovat a racionálně se připravovat na výuku - vysvětlí význam celoživotního vzdělávání a pozitivního využívání volného času - objasní specifika důležitých sociálních útvarů a jejich význam pro člověka - na příkladech dovede vysvětlit význam dobrých mezilidských vztahů a solidarity mezi lidmi včetně postojů k migrantům, azylantům, multikulturalitě - analyzuje zásady ochrany zdraví, seznámí se s nejčastějšími formami závislostí, jejich působením na lidský organismus a dovede vysvětlit, čím jsou nebezpečné jednotlivci i společnosti, - objasní rozdíl mezi věřícími a ateisty a charakterizuje nejvýznamnější světová náboženství; vysvětlí, čím jsou nebezpečné náboženské sekty a náboženský fundamentalismus - vysvětlí význam kultury (především vědy a umění) Obsah vzdělávání Člověk v lidském společenství - úvod do výuky předmětu - smysl a význam výchovy k občanství, vzdělání pro život a celoživotní vzdělávání, učení a volný čas - tělesná a duševní stránka osobnosti, vývoj a rozvoj osobnosti, etapy lidského života a jejich charakteristické znaky, mezigenerační vztahy, náročné životní situace, psychohygiena - pravidla slušného chování, kvalita mezilidských vztahů, komunikace a zvládání konfliktů - zdraví a jeho ochrana, životní styl, sociálně patologické jevy, nejčastější formy závislostí - důležité sociální útvary, rodina a její význam, komunita, sousedství, dav, publikum, populace, veřejnost, solidarita, migrace, azyl, emigrace apod., skupiny lidí na našem území - vrstevnické a jiné skupiny, vztahy v nich - materiální a duchovní kultura (hlavně umění a věda) - víra a ateismus, náboženství a církve, náboženské sekty, nová náboženská hnutí, náboženský extremismus a terorismus 101

102 Občanská nauka - 2. ročník 2 hodiny týdně - 68 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - chápe význam mezilidských vztahů na pracovišti - sestaví fiktivní rodinný rozpočet - seznámí se se způsoby ochrany majetku, s ukládáním peněz - má přehled o daňovém systému a mzdové politice, je seznámen s vyplněním daňového přiznání - vysvětlí pojmy právo, právní stát, právní ochrana, právní vztah - popíše soustavu soudů v ČR a činnost policie, soudů, státního zastupitelství, advokacie a notářství - objasní rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou, způsobilost k právním úkonům, trestní odpovědnost - dovede hájit své spotřebitelské zájmy, např. podáním reklamace na vadné zboží - je informován o právech a povinnostech mezi dětmi a rodiči, mezi manželi, mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, má přehled o příručkách a dokumentech souvisejících s problematikou - rozlišuje na konkrétních příkladech trestný čin a přestupek - dovede argumentovat v problematice humanizace vězeňství a alternativních trestů - dokáže adekvátně reagovat v případě teroristického činu (přepadení, vydíraní, unesení nebo rukojmí) Obsah vzdělávání Člověk a ekonomika - majetek a jeho nabývání, racionální ekonomické rozhodování, zodpovědné hospodaření s majetkem, ukládání peněz, pojištění - hospodářský život rodiny, rodinný rozpočet, sociální zabezpečení, státní sociální podpora, sociální pomoc, řešení krizových finančních situací - sociální politika státu, daně Člověk a právo - právo, právní stát, spravedlnost - právní řád a právní ochrana občanů, právní vztahy - soustava soudů ČR - občanské soudní řízení, správní řízení - trestní řízení, tresty, orgány činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, vyšetřovatel, soud), specifika trestné činnosti a trestání mladistvých - právnická povolání (ve smyslu co kdo dělá na koho se obrátit) 102

103 - je informován o získávání českého státního občanství, o právech a povinnostech z tohoto vyplývajících - charakterizuje demokratický stát (základní principy a hodnoty demokracie) - vyjmenuje české státní symboly a objasní jejich význam - objasní fungování demokracie v České republice a jaké má problémy (korupce, extremismus, kriminalita, rozevírání sociálních nůžek ) - je seznámen se základními lidskými právy zakotvenými v naší ústavě a právy dětí; s tím, kam se obrátit v případě jejich nedodržování - vysvětlí národnostní složení obyvatelstva našeho státu, sociální skladbu společnosti a úlohu elit - objasní úlohu politických stran, význam svobodných voleb a občanské angažovanosti - vysvětlí na praktických příkladech, co lze považovat za politický radikalismus, extremismus a terorismus - dovede zdůvodnit, proč je nepřijatelné užívat extremistickou symboliku - přistupuje kriticky k médiím (televize, rozhlas, tisk, internet ), vysvětlí a rozumí manipulaci zpravodajstvím, komentáři, reklamou atd. Člověk jako občan v demokratickém státě - občan, občanství, nabývání státního občanství ČR, stát, Ústava ČR, politický systém - ČR, struktura veřejné správy, obecní a krajská samospráva - rasy, etnika, národy, národnosti, společenské vrstvy, elity, postavení mužů a žen (gender) - majorita a minority, klady vzájemného obohacování a problémy soužití, migrace - základní hodnoty a principy demokracie, lidská práva jejich obhajování i možné zneužívání na konkrétních příkladech ze současnosti, práva dětí - politické ideologie (konzervatismus, liberalismus, socialismus, nacionalismus, fašismus a nacismus, anarchismus, environmentalismus, feminismus), politika, politické strany, volební systémy a volby - politický radikalismus, extremismus a terorismus, nebezpečí extremismu a terorismu pro demokratickou společnost - občanské ctnosti potřebné pro demokracii, multikulturalita společnosti, občanská společnost - svobodný přístup k informacím, média (hlavně tisk, televize, rozhlas) a jejich funkce, kritický přístup k médiím 103

104 - zvládá vybraný pojmový filozofický aparát - vysvětlí, jaké otázky řeší filosofie - dovede pracovat s filozofickým textem, přemýšlet o významných praktických otázkách filozofie a etiky a diskutovat o nich (v mezích svých znalostí a schopností) - zaujme kritické stanovisko ke světu a sám k sobě - dokáže objasnit odpovědnost za své názory, postoje a jednání k jiným lidem - charakterizuje postavení České republiky v Evropě a ve světě - popíše cíle a struktury OSN, EU a NATO - dovede posoudit důsledky zapojení ČR do evropských a euroatlantických struktur - porozumí významu státní suverenity - je seznámen s globálními problémy soudobého světa - vysvětlí pojem globalizace a její důsledky pro lidstvo Člověk a svět práce (praktická filosofie) - lidské myšlení v předfilozofickém období, mýtus, vznik filozofie a základní filozofické problémy, hlavní disciplíny filozofie - proměny filozofického myšlení v dějinách - význam filozofie v životě člověka, smysl filozofie pro řešení životních situací - etika a její předmět, základní pojmy etiky, mravní hodnoty a normy, mravní rozhodování a odpovědnost - lidské jednání, pojem viny, svědomí, spravedlnost, odplata - svobodná vůle a lidská činnost - základní mravní povinnosti člověka, život jako nejvyšší hodnota Česká republika, Evropa a svět - Česká republika a její postavení v soudobém světě, velmoci, vyspělý svět, rozvojové země a jejich problémy - Evropská integrace, zapojování ČR do EU, důsledky vstupu ČR do evropských struktur - NATO, armáda ČR, obranná politika České republiky - úloha OSN, mezinárodní solidarita a pomoc - globální problémy soudobého světa (populační exploze, nedostatek pitné vody a potravin, vyčerpání přírodních zdrojů, znečištění a degradace prostředí, bezpečnost lidí - terorismus, kriminalita, násilí, jaderné a ekologické katastrofy, války, nekontrolovaný rozvoj techniky, morální slepota, tj. neschopnost odlišit dobré od zlého - globalizace a její důsledky 104

105 6.9. Právo Kód a název oboru vzdělání: Název školy: Název ŠVP: Forma vzdělání: Celkový počet hodin za studium: 102 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle M/02 Obchodní akademie Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Obchodní akademie denní Předmět právo tvoří spolu s předměty ekonomika a účetnictví povinný ekonomicko-právní základ odborného vzdělání. Jde o stěžejní předmět, který rozvíjí a doplňuje znalosti získané ve společenskovědních a odborných ekonomických předmětech. Poskytuje žákovi přehled o právním řádu a systému práva a kultivuje jeho právní vědomí, a to především v oblasti jeho profesního zájmu. Charakteristika učiva Žáci se učí orientovat v základních pramenech práva ústavního, živnostenského, obchodního, občanského, pracovního, správního, trestního a rodinného. Obsahem učiva jsou základy právních vědomostí potřebné pro orientaci v právních normách a právním systému České republiky a pro aplikaci na typické situace. Předmět taktéž přispívá k přípravě žáků na přijímací řízení a studium na vysokých a vyšších odborných školách. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - získání primárního právního vědomí - k respektování morálky, svobody, odpovědnosti - k získání potřebných znalostí a dovedností v jednotlivých právních odvětvích - k respektování hodnot a postojů ve vztahu k vlastnictví a životnímu prostředí - k odpovědnému rozhodování a uvědomění si zodpovědnosti za vlastní život a ostatních občanů - k uvědomění si podstaty podnikání, rozdílu mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem, výhod a rizika podnikání Strategie výuky - výklad - motivační úkol s otevřeným koncem - skupinová diskuse - metody práce s odborným textem - ústní opakování učiva - samostatná práce - procvičování - multimediální metody (podle možností využití počítače, videa, DVD, video-dataprojektoru, prezentace v Power Pointu 105

106 Hodnocení výsledků žáků - ústní zkoušení - písemné zkoušení - klasifikace prezentací, portfolií - sebehodnocení zkoušeného a hodnocení celé třídy Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - jednali odpovědně, samostatně, aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný - jednali v souladu s morálními principy, přispívali k uplatňování hodnot demokracie - vystupovali proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci - chápali význam životního prostředí pro člověka a jednali v duchu udržitelného rozvoje - vyjadřovali se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovali - formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - účastnili se aktivně diskusí, formulovali a obhajovali své názory a postoje, respektovali názory druhých - pracovali s běžným základním a aplikačním programovým vybavením - získávali informace z otevřených zdrojů - měli odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání, uvědomovali si význam celoživotního učení a byli připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám - znali obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby - měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku - dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení - se orientovali v bezpečnostních a ergonomických podmínkách práce a jejich dodržování - se orientovali v etických a právních souvislostech obchodních vztahů a ochrany zájmů spotřebitele - využívali mediální informace a kriticky je hodnotit Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby - poznávali svět a lépe rozuměli ekonomickým a ekologickým zákonitostem - analyzovali dopady své činnosti na životní prostředí Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby - pracovali s příslušnými právními předpisy - se rozhodovali o možnostech aktivního zapojení do procesů zvyšování bezpečnosti práce - si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy, význam vzdělání pro život - byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře 106

107 - se písemně i verbálně prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby - používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání - pracovali s informacemi a komunikačními prostředky Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy) - cizím jazykem - občanskou naukou - ekonomikou - zbožíznalstvím - účetnictvím - písemnou a elektronickou komunikací - informační a komunikační technologií 107

108 Rámcový rozpis učiva Právo - 2. ročník 2 hodiny týdně - 68 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání a kompetence - vysvětlí pojem právo, právní stát - orientuje se v platnosti a účinnosti právních norem - uvede příklady právních norem a právních vztahů, vysvětlí, kdy je člověk způsobilý k právním úkonům a má trestní odpovědnost - na konkrétních příkladech doloží, co vymezuje Ústava ČR a Listina základních práv a svobod - vyhledá v Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod příslušné ustanovení - charakterizuje subjekty státní moci a vysvětlí jejich funkci - vyhledá na internetu informace o jednotlivých subjektech státní moci - popíše soustavu soudů v ČR - popíše činnost policie, soudů advokacie a notářství. - vyhledá příslušná ustanovení v živnostenském zákoně - vysvětlí, co je a co není živnost - uvede podmínky provozování živnosti - zná označení provozovny - charakterizuje jednotlivé druhy živností - rozliší ohlašovací a koncesovanou živnost - na příkladu ukáže postup získání živnostenského oprávnění - umí vyhledat v obchodním zákoníku obchodně právní vztahy a uvědomí si závazky z těchto vztahů vyplývající - na příkladech dovede vysvětlit, které vztahy budou předmětem občanského a které obchodního práva Obsah vzdělávání Základy právní teorie - právo a spravedlnost, právní stát - právní systém, právní normy, právní vztahy - subjekty práva, právní řád, právní ochrana občanů Ústavní právo - Ústava ČR - Listina základních práv a svobod - moc zákonodárná, výkonná a soudní - policie, advokacie, notářství Živnostenské právo - charakteristika živnost - podmínky a překážky provozování živnosti - provozování živnosti průmyslovým způsobem - odpovědný zástupce provozovny - druhy živností - živnostenského oprávnění vznik a zánik - živnostenská kontrola Obchodní právo - právní formy podnikání - založení, vznik, majetkové poměry, zrušení, zánik - obchodní závazkové vztahy 108

109 - získá základní právní orientaci v osobních vztazích - orientuje se v občanském zákoníku tištěném, umí vyhledat on-line zákon - orientuje se ve způsobech nabývání vlastnictví - umí napsat za pomoci zákona běžné smlouvy a uvědomí si jaké závazky z těchto smluv vyplývají, dovede hájit své spotřebitelské zájmy Občanské právo - osobní, vlastnické a závazkové vztahy (právo vlastnické, právo duševního vlastnictví, smlouvy, odpovědnost za škody) 109

110 Právo - 3. ročník 1 hodina týdně - 34 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání a kompetence - umí identifikovat subjekty pracovního práva - umí popsat jednotlivé typy vzniku pracovního poměru - umí vyhledat ustanovení o změnách PP - umí vyhledat vztahující se k zániku pracovně právních vztahů - vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování BOZP - zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce - dodržuje ustanovení týkající se BOZP a požární prevence - uvede příklady bezpečnostních rizik, nejčastějších příčin úrazů a jejich prevenci - uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu - uvede základní bezpečnostní požadavky při práci se zařízeními na pracovišti a dbá na jejich dodržování - popíše etapy správního řízení Obsah vzdělávání Pracovní právo - subjekty pracovního práva - vznik, změny a zánik pracovně právních vztahů - bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), hygiena práce, požární prevence Správní právo - správní řízení - na příkladech rozezná typy protiprávních jednání - dokáže rozlišit co je předmětem trestního práva hmotného a procesního - umí na příkladech vyhledat jednotlivé trestné činy - umí určit subjekty rodinného práva - orientuje se ve vztazích, které jsou předmětem rodinného práva a občanského práva - zná práva a povinnosti mezi dětmi, rodiči a mezi manželi, ví, kde má o této oblasti hledat informace nebo pomoc ve svých problémech Trestní právo - typy protiprávních jednání - trestní právo - trestní odpovědnost, tresty a ochranná opatření, orgány činné v trestním řízení, specifika trestné činnosti mladistvých Rodinné právo - subjekty rodinného práva vztahy, které jsou předmětem rodinného práva 110

111 6.10. Seminář z občanského základu Kód a název oboru vzdělání: M/02 Obchodní akademie Název školy: Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Název ŠVP: Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet hodin za studium: 128 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Seminář z občanské nauky je součástí společenskovědní složky všeobecného vzdělávání. Cílem předmětu je u žáka prohloubit, upevnit a systemizovat poznatky ze společenských, hospodářských, politických a kulturních aspektů současného života a rozšířit povědomí o psychologických, etických a právních kontextech mezilidských vztahů. Charakteristika učiva Seminář z občanské nauky je ve všech aspektech shodný s učivem občanské nauky, v rámci jejího doplnění a prohloubení se též podílí na přípravě žáka pro úspěšný osobní, občanský a pracovní život v demokratické společnosti. Výuka proto směřuje především k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků a doplnění tak, aby byli slušnými lidmi a informovanými občany, aby jednali odpovědně a uvážlivě vůči sobě i společnosti. Společenskovědní vzdělávání kultivuje žáka i v oblasti historického vědomí - žák se orientuje v hlavních událostech v minulosti, uvědomuje si svou příslušnost k vlastnímu národu i k širšímu společenství Evropské unie. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - přípravě žáků na aktivní občanský život v demokratické společnosti - vyvážené hodnotové orientaci žáků - odpovědnému jednání nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejný zájem - úctě k životu jako k nejvyšší hodnotě - schopnosti kritického myšlení Strategie výuky - výklad učitele a řízený rozhovor - samostatná práce individuální i skupinová, analýza textů, práce s tiskem, internet, média - samostatná domácí práce (příprava referátů, prezentací, portfolií, aktualit) - simulační metody (hry, ukázky z uměleckých děl, krásné literatury aj.) - kooperativní učení - společná návštěva institucí (soud, Parlament ČR, MěÚ, ÚP aj.) - exkurze, výstavy (dle aktuální nabídky a možností) - besedy (Drogy, AIDS, Psychomotorika,..) - multimediální metody (podle možností využití počítače, videa, DVD, video-dataprojektoru, prezentace v Power Pointu 111

112 Hodnocení výsledků žáků - ústní zkoušení - písemné zkoušení - klasifikace referátů, - klasifikace prezentací, portfolií - sebehodnocení zkoušeného a hodnocení celé třídy Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - jednali v souladu s morálními principy, přispívá k uplatňovali hodnot demokracie - vystupovali proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci - uvědomovali si - v rámci plurality a multikulturního soužití, vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovali s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí - byli hrdí na tradice a hodnoty svého národa, chápali jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu - byli schopni myslet kriticky - tj. dokázali zkoumat věrohodnost informací, tvořili si vlastní úsudek a byli schopni o něm diskutovat s jinými lidmi - uvědomovali si význam životního prostředí pro člověka a jednali v duchu udržitelného rozvoje - vyjadřovali se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovali - formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - účastnili se aktivně diskusí, formulovali a obhajovali své názory a postoje, respektovali názory druhých - vyjadřovali se a vystupovali v souladu se zásadami kultury projevu a chování - prezentovali své poznatky a názory formou přednášky či rozhovoru a pomocí věcné argumentace obhajovali své mínění, ale také srozumitelně formulovali dotazy a připomínky - byli asertivní a zároveň otevřeni novým pohledům, názorům a poznatkům - řešili běžné pracovní problémy a úkoly samostatně - volili prostředky a způsoby vhodné ke splnění jednotlivých aktivit - využívali dříve získaných vědomostí, zkušeností a dovedností - získávali informace z otevřených zdrojů - podíleli se na utváření příjemné atmosféry v týmu - přispívali k diskusi ve skupině, efektivně spolupracovali s druhými při řešení daného úkolu Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby - měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku - dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení - měli úctu k materiálním a duchovním hodnotám - tolerovali názory druhých - ochotně se angažovali i pro veřejný prospěch 112

113 Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby - pochopili zásadní význam přírody a životního prostředí pro člověka - měli odpovědnost za udržení kvality životního prostředí - pochopili základní ekologické zákonitosti a negativních dopady působení člověka na přírodu - dodržovali hospodárnost nejen ekonomickou, ale i ekologickou Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby - si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy, význam vzdělání pro život - byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře - se písemně i verbálně prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority - získávali informace o možnosti dalšího studia na VOŠ, VŠ Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby - používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání - pracovali s informacemi a komunikačními prostředky - uměli zpracovat obsahově i graficky potřebné informace Vyučovací předmět občanská nauka je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy) - českým jazykem a literaturou - dějepisem - hospodářským zeměpisem - základy biologie a ekologie - právem - ekonomikou - písemnou a elektronickou komunikací - informační a komunikační technologií 113

114 Rámcový rozpis učiva Seminář z občanského základu - 3. ročník - 2 hodiny týdně - 68 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - dovede v různých životních situacích jednat s lidmi na základě porozumění vlastní osobnosti a empatie k jiným lidem, podle zásad slušného chování a adekvátně k dané situaci, dovede řešit konfliktní situace - postupně získává dovednost samostatně studovat a racionálně se připravovat na výuku - vysvětlí význam celoživotního vzdělávání a pozitivního využívání volného času - objasní specifika důležitých sociálních útvarů a jejich význam pro člověka - na příkladech dovede vysvětlit význam dobrých mezilidských vztahů a solidarity mezi lidmi včetně postojů k migrantům, azylantům, multikulturalitě - analyzuje zásady ochrany zdraví; seznámí se s nejčastějšími formami závislostí, jejich působením na lidský organismus a dovede vysvětlit, čím jsou nebezpečné jednotlivci i společnosti - objasní rozdíl mezi věřícími a ateisty a charakterizuje nejvýznamnější světová náboženství, vysvětlí, čím jsou nebezpečné náboženské sekty a náboženský fundamentalismus - vysvětlí význam kultury (především vědy a umění) Obsah vzdělávání Člověk v lidském společenství - úvod do výuky předmětu - smysl a význam výchovy k občanství, vzdělání pro život a celoživotní vzdělávání, učení a volný čas - tělesná a duševní stránka osobnosti, vývoj a rozvoj osobnosti, etapy lidského života a jejich charakteristické znaky, mezigenerační vztahy, náročné životní situace, psychohygiena - pravidla slušného chování, kvalita mezilidských vztahů, komunikace a zvládání konfliktů - zdraví a jeho ochrana, životní styl, sociálně patologické jevy, nejčastější formy závislostí - důležité sociální útvary, rodina a její význam, komunita, sousedství, dav, publikum, populace, veřejnost, solidarita, migrace, azyl, emigrace apod., skupiny lidí na našem území - vrstevnické a jiné skupiny, vztahy v nich - materiální a duchovní kultura (hlavně umění a věda) - víra a ateismus, náboženství a církve, náboženské sekty, nová náboženská hnutí, náboženský extremismus a terorismus 114

115 - je informován o získávání českého státního občanství, o právech a povinnostech z tohoto vyplývajících - charakterizuje demokratický stát (základní principy a hodnoty demokracie) - vyjmenuje české státní symboly a objasní jejich význam - objasní fungování demokracie v České republice a jaké má problémy (korupce, extremismus, kriminalita, rozevírání sociálních nůžek ) - je seznámen se základními lidskými právy zakotvenými v naší ústavě a právy dětí; s tím, kam se obrátit v případě jejich nedodržování - vysvětlí národnostní složení obyvatelstva našeho státu, sociální skladbu společnosti a úlohu elit - objasní úlohu politických stran, význam svobodných voleb a občanské angažovanosti - vysvětlí na praktických příkladech, co lze považovat za politický radikalismus, extremismus a terorismus - dovede zdůvodnit, proč je nepřijatelné užívat extremistickou symboliku - přistupuje kriticky k médiím (televize, rozhlas, tisk, internet ), vysvětlí a rozumí manipulaci zpravodajstvím, komentáři, reklamou atd. Člověk jako občan v demokratickém státě - občan, občanství, nabývání státního občanství ČR, stát, Ústava ČR, politický systém - ČR, struktura veřejné správy, obecní a krajská samospráva - rasy, etnika, národy, národnosti, společenské vrstvy, elity, postavení mužů a žen (gender) - majorita a minority, klady vzájemného obohacování a problémy soužití, migrace - základní hodnoty a principy demokracie, lidská práva jejich obhajování i možné zneužívání na konkrétních příkladech ze současnosti, práva dětí - politické ideologie (konzervatismus, liberalismus, socialismus, nacionalismus, fašismus a nacismus, anarchismus, environmentalismus, feminismus), politika, politické strany, volební systémy a volby - politický radikalismus, extremismus a terorismus, nebezpečí extremismu a terorismu pro demokratickou společnost - občanské ctnosti potřebné pro demokracii, multikulturalita společnosti, občanská společnost - svobodný přístup k informacím, média (hlavně tisk, televize, rozhlas) a jejich funkce, kritický přístup k médiím 115

116 Seminář z občanského základu - 4. ročník 2 hodiny týdně - 60 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - zvládá vybraný pojmový filozofický aparát - je informován o důležitých filozofických otázkách - dovede pracovat s filozofickým textem, přemýšlet o významných praktických otázkách filozofie a etiky a diskutovat o nich (v mezích svých znalostí a schopností) - zaujme kritické stanovisko ke světu a sám k sobě - dokáže objasnit odpovědnost za své názory, postoje a jednání k jiným lidem - charakterizuje postavení České republiky v Evropě a ve světě - popíše cíle a struktury OSN, EU a NATO - dovede posoudit důsledky zapojení ČR do evropských a euroatlantických struktur - porozumí významu státní suverenity - je seznámen s globálními problémy soudobého světa - vysvětlí pojem globalizace a její důsledky pro lidstvo Obsah vzdělávání Filozofické a etické otázky v životě člověka - lidské myšlení v předfilozofickém období, mýtus, vznik filozofie a základní filozofické problémy, hlavní disciplíny filozofie - proměny filozofického myšlení v dějinách - význam filozofie v životě člověka, smysl filozofie pro řešení životních situací - etika a její předmět, základní pojmy etiky, mravní hodnoty a normy, mravní rozhodování a odpovědnost - lidské jednání, pojem viny, svědomí, spravedlnost, odplata - svobodná vůle a lidská činnost - základní mravní povinnosti člověka, život jako nejvyšší hodnota Česká republika, Evropa a svět - Česká republika a její postavení v soudobém světě, velmoci, vyspělý svět, rozvojové země a jejich problémy - Evropská integrace, zapojování ČR do EU, důsledky vstupu ČR do evropských struktur - NATO, armáda ČR, obranná politika České republiky - úloha OSN, mezinárodní solidarita a pomoc - globální problémy soudobého světa (populační exploze, nedostatek pitné vody a potravin, vyčerpání přírodních zdrojů, znečištění a degradace prostředí, bezpečnost lidí - terorismus, kriminalita, násilí, jaderné a ekologické katastrofy, války, nekontrolovaný rozvoj techniky, morální slepota, tj. neschopnost odlišit dobré od zlého - globalizace a její důsledky 116

117 - chápe význam mezilidských vztahů na pracovišti - sestaví fiktivní rodinný rozpočet - seznámí se se způsoby ochrany majetku, s ukládáním peněz - má přehled o daňovém systému a mzdové politice, je seznámen s vyplněním daňového přiznání - vysvětlí pojmy právo, právní stát, právní ochrana, právní vztah - popíše soustavu soudů v ČR a činnost policie, soudů, státního zastupitelství, advokacie a notářství - objasní rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou, způsobilost k právním úkonům, trestní odpovědnost - dovede hájit své spotřebitelské zájmy, např. podáním reklamace na vadné zboží - je informován o právech a povinnostech mezi dětmi a rodiči, mezi manželi, mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, má přehled o příručkách a dokumentech souvisejících s problematikou - rozlišuje na konkrétních příkladech trestný čin a přestupek - dovede argumentovat v problematice humanizace vězeňství a alternativních trestů - dokáže adekvátně reagovat v případě teroristického činu (přepadení, vydíraní, unesení nebo rukojmí) Člověk a ekonomika - majetek a jeho nabývání, racionální ekonomické rozhodování, zodpovědné hospodaření s majetkem, ukládání peněz, pojištění - hospodářský život rodiny, rodinný rozpočet, sociální zabezpečení, státní sociální podpora, sociální pomoc, řešení krizových finančních situací - sociální politika státu, daně Člověk a právo - právo, právní stát, spravedlnost - právní řád a právní ochrana občanů, právní vztahy - soustava soudů ČR - občanské soudní řízení, správní řízení - trestní řízení, tresty, orgány činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, vyšetřovatel, soud), specifika trestné činnosti a trestání mladistvých - právnická povolání (ve smyslu co kdo dělá na koho se obrátit) 117

118 6.11. Fyzika Kód a název oboru vzdělání: Název školy: Název ŠVP: Forma vzdělání: Celkový počet hodin za studium: 68 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle M/02 Obchodní akademie Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Obchodní akademie denní Výuka fyziky přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, které probíhají v přírodě. Cílem fyzikálního vzdělávání je především naučit žáky využívat fyzikálních poznatků v profesním i odborném životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim důkazem podložené odpovědi. Charakteristika učiva Předmět fyzika je součástí přírodovědného vzdělávání, které směřuje k pochopení funkce technických zařízení a přístrojů používaných v občanském životě. Učivo je probíráno v nejjednodušší variantě C. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - aplikaci získaných přírodovědných poznatků v odborném vzdělávání, praxi i v osobním životě Strategie výuky - motivační vyprávění, rozhovor, skupinová diskuse - výklad doprovázen obrazovým materiálem a názornými pomůckami, vysvětlení - metody práce s odborným textem - řešení problému výpočtem na konkrétním příkladu - demonstrační pokusy - spolupráce ve skupinách Hodnocení výsledků žáků - ústní a písemné zkoušení dílčí a souhrnné - průběžná klasifikace individuálně zadávaných úkolů Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - zpracovávali jednoduché texty na běžná i odborná témata - racionálně a logicky zdůvodňovali výsledky své práce a obhajovali je - uplatňovali při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické empirické) a myšlenkové operace 118

119 - správně používali a převáděli základní jednotky - prováděli reálný odhad výsledku řešení dané úlohy - nacházeli vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, uměli je vymezit Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby - rozvíjeli dovednosti aplikovat získané poznatky Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby - efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby - pracovali s informacemi a komunikačními prostředky - uměli zpracovat obsahově i graficky potřebné informace Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy) - českým jazykem a literaturou - chemií - základy biologie a ekologie - matematikou - statistikou - informační a komunikační technologií - zbožíznalstvím 119

120 Rámcový rozpis učiva Fyzika - 1. ročník 2 hodiny týdně - 68 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - vyjmenuje základní, doplňkové a odvozené fyzikální veličiny - přiřadí k jednotlivým fyzikálním veličinám příslušné fyzikální jednotky - vyhotoví tabulku veličin a jednotek - rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché úlohy na pohyb hmotného bodu - určí síly působící na těleso, popíše jaký druh pohybu tyto síly vyvolají - určí mechanickou práci, výkon a energii při pohybu tělesa působením stálé síly - vysvětlí na příkladech platnost zákona zachování mechanické energie - určí výslednici sil působících na těleso a momenty sil působících na těleso - určí těžiště tělesa jednoduchého tvaru - aplikuje Pascalův zákon při řešení úloh z mechaniky tekutin, hydrostatický tlak, hydrostatickou sílu - aplikuje zákon Archimédův při řešení úloh z mechaniky tekutin, rovnici spojitosti toků a rovnici Bernoulliovu - změří teplotu v Celsiově teplotní stupnici a vyjádří ji jako termodynamickou teplotu ve stupních Kelvina - vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek v přírodě a v technické praxi - vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy (tělesa ) a způsoby její změny - řeší jednoduché případy tepelné výměny - popíše principy nejdůležitějších tepelných motorů a jejich vliv na přírodní prostředí - popíše přeměny skupenství látek a jejich význam v přírodě a technické praxi - nakreslí a popíše diagram přeměny skupenství látek Obsah vzdělávání Základní fyzikální veličiny a jednotky, doplňkové a odvozené fyzikální veličiny a jednotky násobné a dílčí Mechanika - kinematika - dynamika - pohyby přímočaré rovnoměrné a nerovnoměrné - rovnoměrný pohyb po kružnici - gravitační pole - mechanická práce, výkon a energie, účinnost - mechanika tuhého tělesa - mechanika tekutin(tlakové síly v tekutinách, proudění tekutin) Molekulová fyzika a termika - struktura pevných látek, kapalin a plynů - základní poznatky termiky - teplo a práce, přeměny vnitřní energie soustavy tělesa, tepelná kapacita, měření tepla - tepelné děje v ideálním plynu, první termodynamický zákon, práce plynu, účinnost - přeměny skupenství látek 120

121 - popíše elektrické pole z hlediska jeho působení na bodový elektrický náboj - vysvětlí princip a funkci kondenzátoru - řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím Ohmova zákona - zapojí elektrický obvod podle schématu a změří napětí a proud - popíše princip a praktické použití polovodičových součástek - určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem - vysvětlí podstatu elektromagnetické indukce a její praktický význam - popíše princip generování střídavých proudů a jejich využití v energetice - rozliší základní druhy mechanického vlnění a popíše jejich šíření - charakterizuje základní vlastnosti zvukového vlnění - chápe negativní vliv hluku a zná způsoby ochrany sluchu - charakterizuje světlo, jeho vlnovou délku a rychlosti v různých prostředích - řeší úlohy na odraz a lom světla - řeší úlohy na zobrazování zrcadly a čočkami - vysvětlí principy základních typů optických přístrojů - popíše význam různých druhů elektromagnetického záření z hlediska působení na člověka a využití v praxi - z hlediska energie elektronu popíše stavbu atomového jádra a charakterizuje základní nukleony - vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše způsoby ochrany před jaderným zářením - popíše štěpnou reakci jader uranu a její praktické využití v energetice - posoudí výhody a nevýhody způsobů, jimiž se získává elektrická energie Elektřina a magnetismus - elektrický náboj - elektrický proud v látkách - magnetické pole - střídavý proud Vlnění a optika - mechanické kmitání a vlnění - zvukové vlnění - světlo a jeho šíření - zobrazování zrcadlem a čočkou - elektromagnetické záření Fyzika atomu - elektronový obal atomu - atomové jádro a elementární částice 121

122 - charakterizuje Slunce jako hvězdu - popíše objekty ve sluneční soustavě - uvede příklady základních typů hvězd - vysvětlí současné názory na vznik a vývoj vesmíru Vesmír - sluneční soustava - hvězdy a galaxie 122

123 6.12. Chemie Kód a název oboru vzdělání: Název školy: Název ŠVP: Forma vzdělání: Celkový počet hodin za studium: 102 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle M/02 Obchodní akademie Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Obchodní akademie denní Cílem chemického vzdělávání je především naučit žáky využívat chemické poznatky v profesním a osobním životě, klást si otázky významu chemických látek pro člověka, jejich význam a využití. Přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení chemických a přírodních dějů a zákonů, k formování vztahů k životnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, které probíhají v přírodě a lidském organismu. Charakteristika učiva Předmět chemie přispívá k hlubšímu pochopení přírodních jevů, pojmů zákonů a formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí. Předmět chemie je součástí přírodovědného vzdělávání. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - aplikaci získaných přírodovědných poznatků v odborném vzdělávání, praxi i v osobním životě Strategie výuky - motivační vyprávění, rozhovor, skupinová diskuse - výklad doprovázen obrazovým materiálem a názornými pomůckami, vysvětlení - metody práce s odborným textem - řešení problému výpočtem na konkrétním příkladu - spolupráce ve skupinách Hodnocení výsledků žáků - ústní a písemné zkoušení dílčí a souhrnné - průběžná klasifikace individuálně zadávaných úkolů - pozorování Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - zpracovávali jednoduché texty na běžná i odborná témata - racionálně a logicky zdůvodňovali výsledky své práce a obhajovali je - uplatňovali při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické empirické) a myšlenkové operace 123

124 - správně používali a převáděli běžné jednotky - prováděli reálný odhad výsledku řešení dané úlohy - jednali odpovědně, samostatně, aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný - chápali význam životního prostředí pro člověka a jednali v duchu udržitelného rozvoje Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby - rozvíjeli dovednosti aplikovat získané poznatky Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby - efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby - pracovali s informacemi a komunikačními prostředky - uměli zpracovat obsahově i graficky potřebné informace Vyučovací předmět je úzce spjat se (mezipředmětové vztahy) - fyzikou - základy biologie a ekologie - matematikou - informační a komunikační technologií - ekonomikou - zbožíznalstvím 124

125 Rámcový rozpis učiva Chemie - 1. ročník 2 hodiny týdně - 68 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - chápe význam chemie ve společnosti - dokáže porovnat fyzikální a chemické vlastnosti různých látek - popíše základní metody oddělování složek ze směsi a jejich využití v praxi - vyjádří složení roztoku - popíše stavbu atomu - porozumí vzniku chemické vazby - charakterizuje typy chemických vazeb - zná názvy a značky vybraných chemických prvků a vzorce anorganických sloučenin - provádí jednoduché výpočty, které lze využít v odborné praxi - vysvětlí podstatu chemických reakcí a zapíše jednoduchou chemickou reakci chemickou rovnicí - popíše charakteristické vlastnosti nekovů, kovů a jejich umístění v periodické soustavě prvků - vysvětlí vlastnosti anorganických látek (oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli) - charakterizuje vybrané prvky a anorganické sloučeniny a zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí - zhodnotí vlastnosti uhlíku z hlediska počtu a vlastností organických sloučenin - charakterizuje skupiny uhlovodíků a tvoří jejich chemické vzorce a názvy - uvede významné zástupce uhlovodíků a zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí Obsah vzdělávání Obecná chemie - chemie a chemická výroba - chemické látky a jejich vlastnosti - směsi a roztoky - částicové složení látek (atom, molekula) - chemická vazba - chemické prvky, sloučeniny, chemická symbolika, názvosloví anorganických sloučenin - výpočty v chemii - chemické reakce, chemické rovnice - periodická soustava prvků Anorganická chemie - periodická soustava prvků - vlastnosti anorganických látek - vybrané prvky a anorganické sloučeniny běžném životě a v odborné praxi Organická chemie - vlastnosti atomu uhlíku - základ názvosloví organických sloučenin - organické sloučeniny v běžném životě a odborné praxi 125

126 Chemie - 2. ročník 1 hodina týdně - 34 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - charakterizuje skupiny derivátů uhlovodíků a tvoří jejich chemické vzorce a názvy - uvede významné zástupce organických sloučenin a zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném životě - posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí - charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny - uvede složení, výskyt a funkce nejdůležitějších přírodních látek (bílkoviny, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny, biokatalyzátory) - popíše vybrané biochemické děje (fotosyntézu a dýchání) Obsah vzdělávání Organická chemie - deriváty uhlovodíků - organické sloučeniny v běžném životě a odborné praxi Biochemie - chemické složení živých organismů - přírodní látky - biochemické děje 126

127 6.13. Základy biologie a ekologie Kód a název oboru vzdělání: Název školy: Název ŠVP: Forma vzdělání: Celkový počet hodin za studium: 34 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle M/02 Obchodní akademie Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Obchodní akademie denní Předmět ekologie je součástí přírodovědného vzdělávání a vede žáky k rozvíjení schopností ekologicky myslet, uplatňovat při posuzování podnikových činností kritérium ekologického provozu, jednat hospodárně a v souladu se zásadami obecné ekologie ochrana biosféry a životního prostředí člověka. Charakteristika učiva Předmět poskytuje žákům znalosti zákona o odpadech a potřebné dovednosti k získání základních ekologických návyků jako součásti hospodářského procesu. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - aplikaci získaných přírodovědných poznatků v odborném vzdělávání, praxi i v osobním životě - pochopení zásadního významu přírody a životního prostředí pro člověka Strategie výuky - motivační vyprávění, rozhovor, skupinová diskuse - výklad doprovázen obrazovým materiálem a názornými pomůckami, vysvětlení - metody práce s odborným textem - exkurze - spolupráce ve skupinách Hodnocení výsledků žáků - ústní a písemné zkoušení dílčí a souhrnné - průběžná klasifikace individuálně zadávaných úkolů - pozorování Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - zpracovávali jednoduché texty na běžná i odborná témata - racionálně a logicky zdůvodňovali výsledky své práce a obhajovali je - uplatňovali při řešení problémů různé metody myšlení - jednali odpovědně, samostatně, aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný - chápali význam životního prostředí pro člověka a jedná v duchu udržitelného rozvoje 127

128 Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby - rozvíjeli dovednosti aplikovat získané poznatky Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby - efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby - pracovali s informacemi a komunikačními prostředky - uměli zpracovat obsahově i graficky potřebné informace Vyučovací předmět je úzce spjat se (mezipředmětové vztahy) - právem - fyzikou - chemií - informační a komunikační technologií - statistikou - ekonomikou - zbožíznalstvím - hospodářským zeměpisem 128

129 Rámcový rozpis učiva Základy biologie a ekologie - 1. ročník 1 hodina týdně - 34 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - charakterizuje názory na vznik a vývoj života na Zemi - vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti živých soustav - popíše buňku jako základní stavební a funkční jednotku života - porovná různé typy buněk a vysvětlí rozdíl mezi autotrofní a heterotrofní buňkou - charakterizuje rostlinnou a živočišnou buňku a uvede rozdíly - uvede příklady základních skupin organismů a porovná je - orientuje se v základních genetických pojmech, uvede příklady využití genetiky - popíše základní anatomickou stavbu lidského těla a funkci orgánů v lidském těle, zná zásady správné výživy a zdravého životního stylu - uvede původce bakteriálních, virových a jiných onemocnění, zná způsoby ochrany před nimi - má základní představu o obecných biologických pojmech a principech - vysvětlí základní ekologické pojmy a charakterizuje vztahy mezi organismy a prostředím - rozliší a charakterizuje abiotické (sluneční záření, atmosféra, pedosféra, hydrosféra) a biotické ( populace, společenstva, ekosystémy) faktory prostředí - vysvětlí základní vztahy mezi organismy v přírodě - popíše vliv člověka na krajinu i na rostliny a živočichy - popíše podstatu koloběhu látek v přírodě z hlediska látkového a energetického - uvede příklad potravního řetězce - charakterizuje různé typy krajiny ve svém okolí a její využívání člověkem Obsah vzdělávání Základy biologie - vznik a vývoj života na Zemi, geologické éry - vlastnosti živých soustav (systémové uspořádání, metabolismus, dráždivost, rozmnožování, adaptace, růst a vývoj) - typy buněk (bakteriální, rostlinná a živočišná) - rozmanitost organismů a jejich charakteristika - dědičnost a proměnlivost organismů, vliv prostředí - biologie člověka, stavba a funkce orgánových soustav - zdraví a nemoc - buňka, organismus, vývoj a rozmanitost života Ekologie - základní ekologické pojmy - ekologické faktory prostředí (sluneční záření, ovzduší, voda, půda, populace, společenstva) - vztahy mezi organismy - potravní pyramida, potravní řetězce - ekosystémy, jejich členění a vývoj - koloběh látek v přírodě, tok energie - typy krajiny 129

130 - prokáže přehled o historii vzájemného ovlivňování člověka a přírody - analyzuje vliv různých činností člověka na jednotlivé složky životního prostředí - charakterizuje působení životního prostředí na člověka a jeho zdraví - charakterizuje přírodní zdroje surovin a energie z hlediska jejich obnovitelnosti - dokáže posoudit vliv člověka na prostředí - orientuje se ve způsobech nakládání s odpady a možnostech snížení jejich produkce - uvede základní znečišťující látky v ovzduší, ve vodě a v půdě a dokáže získat informace o aktuální situaci z různých informačních zdrojů - uvede příklady chráněných území v ČR a v regionu - uvede příklady globálních problémů životního prostředí a možnosti jejich řešení ve vztahu k problémům regionálním a lokálním - chápe nutnost řešení globálních problémů - uvede příklady chráněných území v ČR a v regionu - zná běžné druhy rostlin a živočichů - má přehled o ekonomických, právních a informačních nástrojích společnosti na ochranu přírody a prostředí a o indikátorech životního prostředí - vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci environmentálních, ekonomických, technologických a sociálních přístupů k ochraně životního prostředí - zdůvodní odpovědnost každého jedince za ochranu přírody, krajiny a životního prostředí - na konkrétním příkladu z občanského života a odborné praxe navrhne řešení Člověk a životní prostředí - trvale udržitelný rozvoj - dopady činností člověka na životní prostředí - přírodní zdroje energie a surovin (zdroje obnovitelné, neobnovitelné) - odpady - třídění odpadů, recyklace, druhotné využití odpadů - globální problémy - látky znečišťující životní prostředí - ochrana přírody a krajiny - odpovědnost jedince za ochranu přírody a životního prostředí Globální problémy životního prostředí - skleníkový efekt a globální oteplování - ubývání ozónu, znečišťování moří - kácení tropických pralesů přelidnění a hlad, civilizační nemoci, aj Ochrana přírody a krajiny, chráněná území V ČR - zoologie - botanika Nástroje společnosti na ochranu životního prostředí Zásady udržitelného rozvoje - odpovědnost jedince za ochranu přírody a životního prostředí 130

131 6.14. Matematika Kód a název oboru vzdělání: Název školy: Název ŠVP: Forma vzdělání: Celkový počet hodin za studium: 374 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle M/02 Obchodní akademie Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Obchodní akademie denní Cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat matematiku ve všech sférách života, v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě, budoucím zaměstnání i ve volném čase. Matematické vzdělání pomáhá rozvíjet abstraktní a analytické myšlení, logické usuzování, učí srozumitelné a věcné argumentaci. Charakteristika učiva Předmět matematika má funkci všeobecně vzdělávací a funkci průpravnou pro odborné vzdělávání. Vede žáky k efektivní práci s matematickými vědomostmi a dovednostmi v praktickém životě a při řešení běžných situací. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - porozumění matematickému textu, správnímu a přesnému matematickému vyjadřování a argumentování - vyhodnocování informací získaných z grafů, diagramů, tabulek a internetu - aplikaci matematických poznatků a postupů v odborných předmětech vzdělávání jako je ekonomika, účetnictví, statistika, aj. - matematizování reálné situace, práci s matematickými modely a vyhodnocování výsledků při praktické situaci - zkoumání a vystihování jádra problému, posuzování reálnosti výsledku a řešení v diskusi - používání a využívání názorných pomůcek, odborné literatury, internetu, PC, kalkulátoru, rýsovacích potřeb - pochopení matematiky jako součásti kultury moderního člověka - pozitivním postojům k matematice a zájmu o ni a její aplikace - motivování k celoživotnímu vzdělávání - získání důvěry ve vlastní schopnosti a preciznosti při práci Strategie výuky - výklad - popis - vysvětlení - rozhovor - samostatná práce (individuální procvičování nových dovedností) - skupinové vyučování (řešení obtížnějších a časově náročných úloh) - aktualizace učiva - práce s PC 131

132 - žákovské soutěže (v rámci třídy, školy, meziškolní porovnání vzájemné úrovně škol) Hodnocení výsledků žáků - písemné zkoušení dílčí a souhrnné - průběžná klasifikace individuálně zadávaných úkolů - písemné zkoušení (orientační testy, testy s výběrem odpovědí, opakovací testy) - pozorování - diagnostický rozhovor Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - jednali odpovědně, samostatně, aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný - správně používali a převáděli běžné jednotky - používali pojmy kvantifikujícího charakteru - prováděli reálný odhad výsledku řešení dané úlohy - nacházeli vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, uměli je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení - četli a vytvářeli různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) - aplikovali znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru - efektivně aplikovali matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích. - vyjadřovali se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovali - formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - účastnili se aktivně diskusí, formulovali a obhajovali své názory a postoje, respektovali názory druhých - vyjadřovali se a vystupovali v souladu se zásadami kultury projevu a chování - pracovali s běžným základním a aplikačním programovým vybavením Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby - měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku - dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení - mysleli kriticky, tj. dokázali zkoumat věrohodnost informací a vytvořili si vlastí úsudek Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby - chápali význam životního prostředí pro člověka Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby - si uvědomovali zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělání pro život - byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře 132

133 Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby - používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání - pracovali s informacemi a komunikačními prostředky Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy) - ekonomikou - účetnictvím - statistikou - informační komunikační technologií - fyzikou - chemií 133

134 Rámcový rozpis učiva Matematika - 1. ročník - 4 hodiny týdně vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - provádí aritmetické operace v množině reálných čísel - používá různé zápisy reálného čísla - používá absolutní hodnotu, zapíše a znázorní interval, provádí operace s intervaly sjednocení, průnik - řeší praktické úlohy s využitím procentového počtu - provádí operace s mocninami a odmocninami - uvede vztah mezi mocninou s racionálním exponentem a odmocninou - částečně odmocňuje - usměrní zlomek - interpretuje zápis čísla ve tvaru a.10 n pro vyjádření velkých a malých čísel a demonstruje jeho použití v jiných oborech - vysvětlí pojem mnohočlen - provádí operace s mnohočleny(sčítání, násobení, dělení) - rozkládá mnohočleny na součin - provádí operace s lomenými výrazy, výrazy obsahujícími mocniny a odmocninami - načrtne graf lineární funkce a určí její vlastnosti - řeší lineární rovnice a jejich soustavy - diskutuje jejich řešitelnost nebo počet řešení - řeší lineární nerovnice - řeší nerovnice v podílovém tvaru - třídí úpravy rovnic na ekvivalentní a neekvivalentní; - převádí jednoduché reálné situace ve slovních úlohách do matematických modelů a výsledek vyhodnotí vzhledem k realitě Obsah vzdělávání Operace s čísly a výrazy - číselné obory reálná čísla a jejich vlastnosti, početní operace - absolutní hodnota reálného čísla - intervaly jako číselné množiny a operace s nimi (sjednocení, průnik) - procentový počet a jeho užití Mocniny a odmocniny - mocniny s exponentem přirozeným, celým a racionálním a operace s nimi - zápis čísla ve tvaru a.10 n - odmocniny a početní výkony s odmocninami Algebraické výrazy - výrazy s proměnnými - počítání s mnohočleny - úpravy výrazů s využitím vzorců - lomené výrazy Lineární funkce a její průběh, řešení lineárních rovnic a nerovnic - lineární funkce, vlastnosti, grafy - lineární rovnice, soustavy lineárních rovnic o dvou neznámých - lineární nerovnice a soustavy lineárních nerovnic 134

135 - formuluje a zdůvodňuje vlastnosti kvadratické funkce - načrtne graf funkce - vypočítá průsečíky funkce s osami soustavy souřadnic - řeší kvadratické rovnice - diskutuje jejich řešitelnost nebo počet řešení - užívá vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice - sestaví kvadratickou rovnici s danými kořeny - řeší kvadratické nerovnice a jejich soustavy - řeší nerovnice v součinovém tvaru - užívá kvadratickou rovnici při řešení slovních úloh Kvadratické funkce, kvadratická rovnice a nerovnice, soustavy lineárních a kvadratických rovnic - vlastnosti a grafy funkce - neúplná a úplná kvadratická rovnice - kvadratická nerovnice - soustava kvadratické a lineární rovnice se dvěma neznámými - slovní úlohy 135

136 Matematika - 2. ročník - 4 hodiny týdně vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - objasní pojem funkce - určí definiční obor a obor hodnot - rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne jejich grafy - formuluje a zdůvodňuje vlastnosti studovaných funkcí - vypočítá průsečíky funkcí s osami soustavy souřadnic - převádí jednoduché reálné situace do matematických struktur - počítá s logaritmy a řeší logaritmické a exponenciální rovnice - používá věty pro počítání s logaritmy - aplikuje vztahy mezi hodnotami exponenciálních a logaritmických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi - určí posloupnost vzorcem pro n-tý člen, výčtem prvků, rekurentním vzorcem, graficky - rozliší aritmetickou a geometrickou posloupnost - užívá základní vzorce pro aritmetickou a geometrickou posloupnost - provádí výpočty jednoduchých finančních záležitostí a orientuje se v základních pojmech finanční matematiky Obsah vzdělávání Funkce a její průběh - základní pojmy pojem funkce, definiční obor a obor hodnot, graf funkce, vlastnosti funkcí - shrnutí poznatků o funkcích (lineární funkce, kvadratická funkce) - exponenciální a logaritmická funkce - vlastnosti, grafy - logaritmus - logaritmické a exponenciální rovnice Posloupnosti a jejich využití - pojem posloupnosti, její určení a vlastnosti - aritmetická a geometrická posloupnost - finanční matematika 136

137 - navrhne využití goniometrických funkcí při řešení pravoúhlého trojúhelníka - uvede a použije vztah mezi stupňovou a obloukovou mírou - definuje goniometrické funkce obecného úhlu - načrtne grafy jednotlivých funkcí a určí jejich vlastnosti - znázorní goniometrické funkce v oboru reálných čísel, - používá jejich vlastností a vztahů při řešení jednoduchých goniometrických rovnic i k řešení rovinných i prostorových útvarů - využívá znalostí k řešení rovinných úloh a úloh z praxe - pracuje s kalkulačkou a používá prostředky výpočetní techniky k řešení úloh - rozlišuje základní druhy rovinných obrazců, určí jejich obvod a obsah - užívá s porozuměním polohové a metrické vztahy mezi geometrickými útvary v rovině - načrtne si daný rovinný problém - používá Euklidovy věty a Pythagorovu větu k řešení pravoúhlého trojúhelníku - využívá vlastnosti shodných a podobných zobrazení při řešení početních i konstrukčních úloh Goniometrie a trigonometrie - definice goniometrických funkcí v pravoúhlém trojúhelníku - goniometrické funkce obecného úhlu, jejich vlastnosti a grafy - orientovaný úhel - goniometrické rovnice - věta sinová a kosinová - řešení obecného trojúhelníku Planimetrie - základní planimetrické pojmy trojúhelníků - polohové a metrické vztahy mezi nimi - shodnost a podobnost trojúhelníků - Euklidovy věty - množiny bodů dané vlastnosti - rovinné obrazce - konstrukční úlohy 137

138 Matematika - 3. ročník - 3 hodiny týdně vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - určuje vzájemnou polohu dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin, odchylku dvou přímek, dvou rovin - určuje povrch a objem základních těles s využitím funkčních vztahů a trigonometrie - použije vzorce pro výpočet vzdálenosti dvou bodů a středu úsečky - provádí operace s vektory (součet vektorů, násobení vektorů reálným číslem, skalární součin vektorů) - řeší analyticky polohové a metrické vztahy bodů a přímek - užívá různé způsoby analytického vyjádření přímky - analyzuje vzájemnou polohu přímek na základě vlastností vektorů - charakterizuje jednotlivé kuželosečky a používá jejich rovnice - vypočítá důležité charakteristiky kuželosečky - užívá vztahy pro počet variací, permutací a kombinací bez opakování - upravuje výrazy s faktoriály a kombinačními čísly - řeší praktické úlohy - stanoví pravděpodobnost náhodného jevu - vysvětlí statistické pojmy(soubor, jednotka, znak) - určí charakteristiky polohy a variability - vyhledá a vyhodnotí statistická data v grafech a tabulkách Obsah vzdělávání Stereometrie - základní polohové a metrické vlastnosti v prostoru - tělesa Analytická geometrie v rovině - souřadnice bodu v rovině - vzdálenost dvou bodů, střed úsečky - vektory, operace s vektory - přímka a její analytické vyjádření rovnice přímky, vzájemná poloha dvou přímek, odchylka přímek, vzdálenost bodu od přímky - kuželosečky analytické vyjádření kružnice, elipsy, hyperboly, paraboly Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika v praktických úlohách - variace, permutace a kombinace bez opakování - faktoriál, vlastnosti kombinačního čísla - náhodný jev a jeho pravděpodobnost - pravděpodobnost opačného jevu, průniku jevů - statistické pojmy viz opakování 2. ročníku - střední hodnoty - ukazatelé variability 138

139 6.15. Seminář z matematiky Kód a název oboru vzdělání: Název školy: Název ŠVP: Forma vzdělání: Celkový počet hodin za studium: 128 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle M/02 Obchodní akademie Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Obchodní akademie denní Cílem tohoto předmětu je zopakování a prohloubení znalostí a dovedností z matematiky. Předmět má důležitou průpravnou funkci pro úspěšné složení volitelné maturitní zkoušky, ale i další studium na vyšší nebo vysoké škole. Charakteristika učiva Matematické vzdělání pomáhá rozvíjet abstraktní a analytické myšlení, logické usuzování, učí srozumitelné a věcné argumentaci. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - porozumění matematickému textu, správnému a přesnému matematickému vyjadřování a argumentování - vyhodnocování informací získaných z grafů, diagramů, tabulek a internetu - aplikaci matematických poznatků a postupů v odborných předmětech vzdělávání jako je ekonomika, účetnictví, statistika, aj. - matematizování reálné situace, práci s matematickými modely a vyhodnocování výsledků při praktické situaci - zkoumání a vystihování jádra problému, posuzování reálnosti výsledku a řešení v diskusi - používání a využívání názorných pomůcek, odborné literatury, internetu, PC, kalkulátoru, rýsovacích potřeb - pochopení matematiky jako součásti kultury moderního člověka - pozitivním postojům k matematice a zájmu o ni a její aplikace Strategie výuky - výklad - popis - vysvětlení - rozhovor - samostatná práce (individuální procvičování nových dovedností) - skupinové vyučování (řešení obtížnějších a časově náročných úloh) - aktualizace učiva - didaktické testy - práce s PC - žákovské soutěže (v rámci třídy, školy, meziškolní porovnání vzájemné úrovně škol) 139

140 Hodnocení výsledků žáků - písemné zkoušení dílčí a souhrnné - průběžná klasifikace individuálně zadávaných úkolů - písemné zkoušení (orientační testy, testy s výběrem odpovědí, opakovací testy) - pozorování - diagnostický rozhovor Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - správně používali a převáděli běžné jednotky - používali pojmy kvantifikujícího charakteru - prováděli reálný odhad výsledku řešení dané úlohy - nacházeli vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, uměli je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení - četli a vytvářeli různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) - aplikovali znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru - efektivně aplikovali matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích. - vyjadřovali se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovali - formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - vyjadřovali se a vystupovali v souladu se zásadami kultury projevu a chování Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby - měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku - dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení - mysleli kriticky, tj. dokázali zkoumat věrohodnost informací a vytvořili si vlastí úsudek Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby - chápali význam životního prostředí pro člověka Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby - si uvědomovali zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělání pro život - byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby 140

141 - používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání - pracovali s informacemi a komunikačními prostředky Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy) - matematikou - ekonomikou - účetnictvím - statistikou - informační a komunikační technologií 141

142 Rámcový rozpis učiva Seminář z matematiky - 3. ročník - 2 hodiny týdně - 68 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - používá kvantifikátory a základní principy výrokové logiky - neguje jednoduchý výrok - ovládá základní operace s množinami - definuje absolutní hodnotu - na základě definice řeší rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou - diskutuje o řešitelnosti rovnic s parametrem - zdůvodňuje jednotlivé hodnoty parametru - ovládá operace s n-člennými vektorem - ovládá operace s maticemi - řeší soustavu lineárních rovnic - formuluje a zdůvodňuje definiční obor složené funkce - stanoví definiční obor funkce - vysvětlí vlastnosti a vztahy mezi goniometrickými funkcemi - zjednoduší goniometrické výrazy - určí definiční obor výrazu - řeší goniometrické rovnice a nerovnice užití vztahů mezi goniometrickými funkcemi - aplikuje poznatky o funkcích při řešení reálných problémů - vysvětlí pojem limita posloupnosti - určí součet nekonečné řady Obsah vzdělávání Základy matematické logiky a teorie množin - výroky a kvantifikátory - základní množinové operace Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou - absolutní hodnota - rovnice s absolutní hodnotou - nerovnice s absolutní hodnotou Rovnice s parametrem Lineární algebra a matice - n-rozměrný vektorový prostor - matice - operace s maticemi - soustavy lineárních rovnic Definiční obor složených funkcí - definiční obor funkce - složená funkce Úpravy goniometrických výrazů - goniometrické funkce - vztahy mezi goniometrickými funkcemi Goniometrické rovnice a jednoduché nerovnice - goniometrické rovnice - goniometrické nerovnice Nekonečná řada - limit a posloupnosti - nekonečná geometrická řada 142

143 Seminář z matematiky - 4. ročník - 2 hodiny týdně - 60 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - vyjádří komplexní číslo v algebraickém tvaru - převede komplexní číslo z algebraického tvaru na goniometrický a naopak - ovládá operace s komplexními čísly v algebraickém tvaru a goniometrické tvaru - řeší kvadratické a binomické rovnice v oboru komplexních čísel - rozezná základní typy funkcí a jejich grafy - zdůvodňuje vlastnosti studovaných funkcí - určí vlastnosti a graf lineárně lomené funkce - rozlišuje mocninné funkce a umí načrtnout jejich graf - načrtne graf a popíše vlastnosti exponenciální a logaritmické funkce - vypočítá průsečíky funkcí s osami soustavy souřadnic - používá věty o spojitosti funkce - řeší limity jednoduchých funkcí - využívá nejdůležitější vzorce a pravidla pro výpočet derivace - aplikuje geometrický význam derivace Obsah vzdělávání Komplexní čísla - komplexní číslo a operace s komplexními čísly - goniometrický tvar komplexního čísla - Moivreova věta - kvadratické a binomické rovnice v oboru komplexních čísel Funkce - pojem funkce, definiční obor a obor hodnot, graf funkce, vlastnosti funkcí - elementární funkce a jejich vlastnosti - lineární lomená funkce - mocninné funkce - exponenciální a logaritmické funkce Základy diferenciálního počtu - spojitost a limita funkce - derivace elementárních funkcí - derivace složené funkce - geometrický význam funkce 143

144 6.16. Tělesná výchova Kód a název oboru vzdělání: Název školy: Název ŠVP: Forma vzdělání: Celkový počet hodin za studium: 264 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle M/02 Obchodní akademie Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Obchodní akademie denní Předmět tělesná výchova přispívá ke komplexnímu zvýšení úrovně pohybových dovedností a fyzické zdatnosti žáka s přihlédnutím k fyzickým dispozicím, zdravotnímu stavu a zájmu. Žáci se seznámí s problematikou ochrany člověka za mimořádných situací a první pomocí ve formě nácviku praktických dovedností. Charakteristika učiva Základní učivo z hlediska uvedených kritérií tvoří teoretické poznatky, průpravná, kondiční, relaxační a jiná cvičení, gymnastika, atletika, pohybové a sportovní hry, lyžování. Pro lyžování je vyhrazen jeden celý týden, přičemž lyžování absolvují žáci prvního ročníku. Dle možností se běžné hodiny nahrazují lekcemi plavání a bruslení. Zároveň s výukou tělesné výchovy probíhají jedenkrát týdně sportovní hry (2 hodiny), jakožto nepovinný předmět, při kterém jsou rozvíjeny především herní dovednosti volejbalu, basketbalu a florbalu.. Vybraná družstva se účastní pořádaných sportovních turnajů a soutěží mezi středními školami v rámci okresu. V průběhu celého školního roku se vybraní studenti z jednotlivých tříd účastní školních přeborů ve volejbale, stolním tenise, florbalu, ledním hokeji, atletice. Všichni zájemci z řad studentů budou mít možnost pravidelně a zdarma navštěvovat školní posilovnu. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole - zvyšování fyzické zdatnosti - rozvoji pohybových dovedností a kultivaci pohybu - poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty - rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví, k jejich předcházení a řešení Strategie výuky - popis - vysvětlení - demonstrace úkonu - didaktické hry - žákovské soutěže (v rámci třídy, školy, meziškolní porovnání vzájemné úrovně škol) Hodnocení výsledků žáků - průběžná klasifikace jednotlivých výkonů 144

145 - pozorování Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - přijímali a odpovědně plnili svěřené úkoly - aktivně se zapojovali do týmové práce - adaptovali se na měnící se životní a pracovní podmínky - jednali odpovědně, samostatně, aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný - uvědomovali si, v rámci plurality a multikulturního soužití, vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovali s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí - chápali význam životního prostředí pro člověka a jednali v duchu udržitelného rozvoje - efektivně se učili a pracovali, vyhodnocovali dosažené výsledky a pokrok - přijímali hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovali, přijímali radu i kritiku - pečovali o své fyzické i duševní zdraví - vyjadřovali se a vystupovali v souladu se zásadami kultury projevu a chování - porozuměli zadání úkolu nebo určili jádro problému, navrhly způsob řešení a zdůvodni jej - vyhodnotili a ověřili správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky - volili prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívali zkušeností a vědomostí nabytých dříve Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby - měli odpovědný přístup k vlastnímu tělu a zdraví - měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby - dodržovali zásady bezpečného pobytu v různých přírodních prostředích při jakékoli pohybové činnosti, a to bez jakýchkoliv zásahů do ekologické rovnováhy těchto prostředí Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy) - základy biologie a ekologie - fyzikou - občanskou naukou - českým jazykem - cizím jazykem - informační a komunikační technologií 145

146 Rámcový rozpis učiva Tělesná výchova - 1. ročník - 2 hodiny týdně - 68 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - popíše vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus - dovede uplatňovat naučené modelové situace k řešení stresových a konfliktních situací - zdůrazní význam zdravého životního stylu - demonstruje dovednosti poskytnutím první pomoci sobě i jiným - volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) odpovídající příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat - komunikuje při pohybových činnostech - aplikuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii - dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží a umí zpracovat jednoduchou dokumentaci - rozhoduje, zapisuje a sleduje výkony jednotlivců nebo týmu - připravuje prostředky k plánovaným pohybovým činnostem - demonstruje soubory zdravotně zaměřených cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní relaxaci; modifikuje kondiční program osobního rozvoje a vyhodnocovat jej - uplatňuje zásady sportovního tréninku - vyhledává potřebné informace z oblasti zdraví a pohybu - diskutuje, analyzuje a hodnotí pohybové činnosti - rozvíjí svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a pohyblivost - demonstruje kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a duševních sil, i vzhledem k požadavkům budoucího povolání - aplikuje osvojené způsoby relaxace - je schopen sladit pohyb s hudbou, umí Obsah vzdělávání Péče o zdraví Zdraví - prevence úrazů a nemocí v tělesné výchově a běžném životě - prevence úrazů a bezpečnost na horách První pomoc - úrazy a náhlé zdravotní příhody - stavy bezprostředně ohrožující život Tělesná výchova Teoretické poznatky - význam pohybu pro zdraví, prostředky ke zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a pohyblivosti; technika a taktika, zásady sportovního tréninku - odborné názvosloví, komunikace - výstroj, výzbroj, údržba činnosti nebo výkonu - hygiena a bezpečnost - vhodné oblečení cvičební úbor a obutí, záchrana a dopomoc, zásady chování a jednání v různém prostředí, regenerace a kompenzace - relaxace - pravidla her, závodů a soutěží - rozhodování; zásady sestavování a vedení sestav všeobecně rozvíjejících nebo cíleně zaměřených cvičení - pohybové testy; měření výkonů - zdroje informací Pohybové dovednosti Tělesná cvičení - pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční - koordinační, kompenzační, relaxační aj. - jsou součástí všech tematických celků Gymnastika a tance - cvičení na nářadí(hrazda), šplh 146

147 sestavit pohybové vazby, hudebně pohybové motivy a vytvořit pohybovou sestavu (skladbu) - rozvíjí všestrannou pohybovou přípravu a zvyšuje tělesnou zdatnost - uplatňuje techniku a základy taktiky v základních a vybraných sportovních odvětvích - uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách - využívá pohybové činnosti - participuje na týmových herních činnostech družstva - rozlišuje jednání fair play od nesportovního jednání - zvyšuje tělesnou kondici a psychickou odolnost - seberealizace, motivace, učí se správným návykům - volí sportovní vybavení ( výstroj a výzbroj) odpovídající příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně, bezpečnosti, a dovede je udržovat a ošetřovat - chová se v přírodě ekologicky - zjišťuje úroveň pohyblivosti, ukazatele své tělesné zdatnosti a koriguje si pohybový režim ve shodě se zjištěnými údaji - analyzuje chybně a správně prováděné činnosti, analyzuje a hodnotí kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu - ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy - rozlišuje vhodné a nevhodné pohybové činnosti vzhledem k poruše svého zdraví - zvyšuje tělesné dovednosti a fyzickou zdatnost prostná ( kotoul vzad, vpřed, stoj na hlavě) - rytmická gymnastika:- cvičení bez náčiní a s náčiním, kondiční programy cvičení s hudbou Atletika - běhy (rychlý, vytrvalý); starty; štafeta - skoky do výšky a do dálky - vrh koulí 3 kg Pohybové hry ( drobné a sportovní ) - volejbal: odbití vrchem, spodem, podání, blok - košíková: dribling, střelba - kopaná: přihrávky, zpracování, střelba - florbal: přihrávka, střelba, pravidla - stolní tenis : podání, hra - squash: podání, hra - badminton : podání, hra - ringo, bränball : hra Horolezecká stěna - základy lezení a slaňování na umělé stěně Posilovna - metodika kondičního posilování Lyžování - LVK (týdenní kurz) - základy sjezdového lyžování (zatáčení, zastavování, sjíždění i přes terénní nerovnosti), lyžařské závody - základy běžeckého lyžování - chování při pobytu v horském prostředí - základy snowboardingu (zatáčení, zastavení, sjíždění i přes terénní nerovnosti) Turistika a sporty v přírodě - orientace v krajině Testování tělesné zdatnosti - motorické testy Kompenzační a relaxační cvičení - speciální korektivní cvičení podle druhu oslabení Úpoly - bruslení - zastavení, jízda

148 148 - plavání - zdokonalení plaveckého stylu

149 Tělesná výchova - 2. ročník - 2 hodiny týdně - 68 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - zdůvodní význam zdravého životního stylu - popíše vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus - dovede uplatňovat naučené modelové situace k řešení stresových a konfliktních situací - demonstruje dovednosti poskytnutím první pomoci sobě i jiným - volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) odpovídající příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat - komunikuje při pohybových činnostech - dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii - zapojuje se do organizace turnajů a soutěží a umí zpracovat jednoduchou dokumentaci - rozhoduje, zapisuje a sleduje výkony jednotlivců nebo týmu - připravuje prostředky k plánovaným pohybovým činnostem - sestavuje soubory zdravotně zaměřených cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní relaxaci, umí si připravit kondiční program osobního rozvoje a vyhodnocovat jej - uplatňuje zásady sportovního tréninku - vyhledává potřebné informace z oblasti zdraví a pohybu - rozvíjí svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a pohyblivost - demonstruje kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a duševních sil a k požadavkům budoucího povolání - aplikuje osvojené způsoby relaxace - umí sladit pohyb hudbu - sestavuje pohybové vazby - je všestranně pohybově přípraven - zvyšuje tělesnou zdatnost 149 Obsah vzdělávání Péče o zdraví Zdraví - prevence úrazů a nemocí v TV a běžném životě První pomoc - úrazy a náhlé zdravotní příhody - poranění při hromadném zasažení obyvatel - stavy bezprostředně ohrožující život Tělesná výchova Teoretické poznatky - význam pohybu pro zdraví - prostředky ke zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a pohyblivosti, technika a taktika - zásady sportovního tréninku - odborné názvosloví; komunikace - výstroj, výzbroj; údržba činnosti nebo výkonu - hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení - cvičební úbor a obutí, záchrana a dopomoc - pravidla her, závodů a soutěží - rozhodování; zásady sestavování a vedení sestav všeobecně rozvíjejících nebo cíleně zaměřených cvičení - pohybové testy; měření výkonů Pohybové dovednosti Tělesná cvičení - pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční - koordinační, kompenzační, relaxační. - jsou součástí všech tematických celků Gymnastika - rytmická gymnastika - cvičení bez náčiní a s náčiním; kondiční programy cvičení s hudbou - strečink - protahování, rehabilitace

150 - uplatňuje techniku a základy taktiky v základních a vybraných sportovních odvětvích - uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách - využívá pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti - participuje na týmových herních činnostech družstva - rozlišuje jednání fair play od nesportovního jednání - demonstruje zacházení s vybraným náčiním - chová se v přírodě ekologicky - zjišťuje úroveň pohyblivosti - ukazatele své tělesné zdatnosti a koriguje - si pohybový režim ve shodě se zjištěnými údaji; - pozná chybně a správně prováděné cvičení - zvyšuje tělesné dovednosti a fyzickou zdatnost - šplh Atletika - běh ( sprint, dálkový běh), starty, štafety - skoky do výšky a do dálky; vrh koulí Pohybové hry - volejbal: herní situace, hra - košíková: taktika, herní situace - kopaná: herní situace, hra - florbal: základy techniky, střelba, utkání - stolní tenis: hra, utkání - squash: zdokonalování hry - badminton: hra Posilovna - kondiční posilování Turistika a sporty v přírodě - orientační běh Testování tělesné zdatnosti - motorické testy Úpoly - bruslení - zastavení, jízda - plavání - zdokonalení plav. stylů Tělesná výchova - 3. ročník - 2 hodiny týdně - 68 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání - zdůvodní význam zdravého životního stylu - popíše vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus - dovede uplatňovat naučené modelové situace k řešení stresových a konfliktních situací - popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a životů obyvatel - dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak se doporučuje na ně reagovat - prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě a jiným - demonstruje dovednosti poskytnutím první pomoci sobě i jiným - volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) odpovídající příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat 150 Péče o zdraví Zdraví - prevence úrazů a nemocí v TV a běžném životě - zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí - mimořádné události (živelní pohromy, havárie, krizové situace aj.) - základní úkoly ochrany obyvatelstva (varování, evakuace) První pomoc - úrazy a náhlé zdravotní příhody - poranění při hromadném zasažení obyvatel - stavy bezprostředního ohrožení Tělesná výchova Teoretické poznatky - význam pohybu pro zdraví - prostředky ke zvyšování síly, rychlosti,

151 a ošetřovat - komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii - zapojuje se do organizace turnajů a soutěží a umí zpracovat jednoduchou - dokumentaci - rozhoduje, zapisuje a sleduje výkony jednotlivců nebo týmu - připravuje prostředky k plánovaným pohybovým činnostem - sestavuje soubory zdravotně zaměřených cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní relaxaci; umí si připravit kondiční program osobního rozvoje a vyhodnocovat jej - uplatňuje zásady sportovního tréninku - vyhledává potřebné informace - rozvíjí svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a pohyblivost - demonstruje kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a duševních sil, i vzhledem k požadavkům budoucího povolání - aplikuje osvojené způsoby relaxace - demonstruje sladěnost pohybu s hudbou - sestavuje pohybové vazby - rozvíjí všestrannou pohybovou přípravu, zvyšuje fyzickou zdatnost - uplatňuje techniku a základy taktiky v základních a vybraných sportovních odvětvích - uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách - využívá pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti - participuje na týmových herních činnostech družstva - rozlišuje jednání fair play od nesportovního jednání - seznamuje se základy sebeobrany a jejím využitím - demonstruje zodpovědnost - demonstruje správnou techniku - aplikuje pomoc druhým - analyzuje chybně a správně prováděné činnosti, analyzuje a zhodnotí kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu - zvolí vhodná cvičení ke korekci svého vytrvalosti, obratnosti a pohyblivosti, technika a taktika - zásady sportovního tréninku - odborné názvosloví, komunikace, výstroj, výzbroj; údržba činnosti nebo výkonu - hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení - cvičební úbor a obutí, záchrana a dopomoc - pravidla her, závodů a soutěží - rozhodování; zásady sestavování a vedení sestav všeobecně rozvíjejících nebo cíleně zaměřených cvičení Pohybové dovednosti Tělesná cvičení - pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační aj. - jsou součástí tematických celků Gymnastika - rytmická gymnastika - cvičení bez náčiní a s náčiním, kondiční programy cvičení s hudbou - strečink - protahování, rehabilitace Atletika - skoky do výšky a do dálky; vrh koulí - běhy (sprint, dálkový běh), starty, štafety Pohybové hry - volejbal: přihrávka, smeč, blok, hra - košíková: dvojtakt, útočné a obranné situace - kopaná: herní situace, týmová spolupráce - florbal: činnosti jednotlivce, střelba - squash: zdokonalení úderů - badminton: čtyřhra Úpoly - pády - základní sebeobrana - bruslení: zdokonalení techniky - plavání: zdokonalení plav. stylů 151

152 zdravotního oslabení a rozlišuje vhodné a nevhodné pohybové činnosti - zjišťuje úroveň pohyblivosti ukazatele své tělesné zdatnosti a koriguje si pohybový režim ve shodě se zjištěnými údaji - pozná chybně a správně prováděné cvičení - analyzuje chybně a správně prováděné činnosti, analyzuje a hodnotí kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu - ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy - rozlišuje vhodné a nevhodné pohybové činnosti vzhledem k poruše svého zdraví - zvyšuje tělesné dovednosti a fyzickou zdatnost Posilovna - kondiční posilování Testování tělesné zdatnosti - motorické testy Kompenzační a relaxační cvičení - speciální korektivní cvičení podle druhu oslabení - kontraindikované pohybové aktivity Sportovně turistický kurz - dle možnosti (vodácký, turistický, cyklistika) 152

153 Tělesná výchova - 4. ročník - 2 hodiny týdně - 60 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - zdůvodní význam zdravého životního stylu - popíše vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus - uplatňuje naučené modelové situace k řešení stresových a konfliktních situací - specifikuje úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a životů obyvatel - rozpozná hrozící nebezpečí a doporučuje, jak na ně reagovat - demonstruje poskytnutí první pomoci sobě i jiným - volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) odpovídající příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat - komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii - zapojuje se do organizace turnajů a soutěží a umí zpracovat jednoduchou dokumentaci - dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony jednotlivců nebo týmu - připravuje prostředky k plánovaným pohybovým činnostem - připravuje kondiční program osobního rozvoje a vyhodnocovat jej - umí uplatňovat zásady sportovního tréninku, dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti zdraví a pohybu - vyhledává potřebné informace z oblasti zdraví a pohybu - o pohybových činnostech dokáže diskutovat, analyzovat a hodnotit je - rozvíjí svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a pohyblivost - ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a duševních sil, i vzhledem k požadavkům budoucího povolání - uplatňuje osvojené způsoby relaxace - je schopen sladit pohyb s hudbou Obsah vzdělávání Péče o zdraví Zdraví - prevence úrazů a nemocí - zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí - mimořádné události (živelní pohromy, havárie, krizové situace aj.) - základní úkoly ochrany obyvatelstva (varování, evakuace) První pomoc - úrazy a náhlé zdravotní příhody - poranění při hromadném zasažení obyvatel - stavy bezprostředně ohrožující život Tělesná výchova Teoretické poznatky - význam pohybu pro zdraví, prostředky ke zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a pohyblivosti; technika a taktika - zásady sportovního tréninku - odborné názvosloví, komunikace výstroj, výzbroj; údržba - hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení - cvičební úbor a obutí, záchrana a dopomoc - regenerace a kompenzace, relaxace - pravidla her, závodů a soutěží - pohybové testy měření výkonů Pohybové dovednosti Tělesná cvičení - pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační aj. - jsou součástí všech tematických celků Gymnastika - rytmická gymnastika - cvičení bez náčiní a s náčiním; kondiční programy cvičení s hudbou - výstupní kondiční testy - strečink Atletika - běhy (sprint) - vrh koulí 153

154 - sestavuje pohybové skladby - uplatňuje techniku ve vybraných sportovních odvětvích - uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách - využívá pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou přípravu zvyšování tělesné zdatnosti - participuje na týmových herních činnostech družstva - dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání - orientuje se v problematice vybraných sportovních her - aplikuje herní pravidla - je schopen předvést některé z vybraných činností zvyšování kondice Pohybové hry - volejbal - basketbal - florbal - badminton - squash - stolní tenis - zdokonalování herních činností Úpoly - bruslení - lední hokej 154

155 6.17. Informační a komunikační technologie Kód a název oboru vzdělání: Název školy: Název ŠVP: Forma vzdělání: Celkový počet hodin za studium: 204 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle M/02 Obchodní akademie Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Obchodní akademie denní Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práci v síti. Jsou vedeni hlavně v získávání dostatečných znalostí a dovedností v kancelářském využití software Microsoft Office. Základní znalosti práce s grafikou jsou rozvíjeny tak, aby jejich využití posloužilo v pracovních dokumentech i pro všechny typy prezentací. Významnou součástí dosažených kompetencí je plné zvládnutí práce s informacemi v prostředí lokální sítě a v síti Internet. Charakteristika učiva Předmět informační a komunikační technologie připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s informačními a komunikačními prostředky a efektivně je využívali i v jiných předmětech, v dalším studiu, v soukromém a občanském životě. Poskytuje žákům vědomosti a potřebné dovednosti nezbytné k ovládání typického programového vybavení při řešení ekonomických úloh, vyhotovování písemností, vyhledávání informací a komunikaci. Stěžejní formou výuky je individuální práce žáka na počítači. Těžiště výuky spočívá v provádění praktických úloh. Ve výuce je kladen důraz na samostatnou práci a řešení komplexních úloh. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - schopnosti používat počítač a jeho periferie, k uvědomění si možností a výhod, ale i rizik a omezení spojených s používáním prostředků informačních technologií - porozumění principům operačního systému a schopnosti práce s operačním systémem - orientaci v běžném systému pochopení struktury dat a možnosti jejich uložení, orientace v systému složek, ovládání operací se soubory, rozpoznání běžných typů souborů a práce s nimi - práci s moderními verzemi kancelářských programů - správné aplikaci požadavků normalizované úpravy písemností při vypracování dokumentů - vytváření písemností a tabulek na dobré profesionální úrovni - běžné práci s elektronickou poštou - využívání Internetu jako základního otevřeného informačního zdroje a jeho přenosové a komunikační schopnosti - možnosti vytvořit a upravit jednoduché webové stránky Strategie výuky - výklad - popis - skupinová diskuse 155

156 - projektový přístup - vyhledávání informací - studium odborné literatury - práce s Internetem - demonstrace - frontální pokus - didaktická hra - ústní opakování učiva - procvičování - praktické upevňování dovedností Hodnocení výsledků žáků - ústní zkoušení - písemné zkoušení dílčí a souhrnné - průběžná klasifikace individuálně zadávaných úkolů Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - pracovali s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií - pracovali s běžným základním a aplikačním programovým vybavením - učili se používat nové aplikace - komunikovali elektronickou poštou a využívali další prostředky online a offline komunikace - získávali informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet - pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií - vyjadřovali se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovali - formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - efektivně se učili a pracovali, vyhodnocovali dosažené výsledky - přijímali a odpovědně plnili svěřené úkoly - navrhovali způsoby řešení - uplatňovali při řešení problémů různé metody myšlení, především logické - volili prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit - využívali zkušenosti a vědomosti nabyté dříve Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby - měli vhodnou míru sebevědomí, odpovědnosti - naučili se vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech - rozvíjeli dovednosti aplikovat získané poznatky Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby 156

157 - byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu - efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat - rozvíjeli schopnost prezentovat své očekávání a své priority - písemně i verbálně se prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli Vyučovací předmět je úzce spjat se (mezipředmětové vztahy) - všemi předměty vyučovanými v daném oboru, všude žáci pracují s textem, s informacemi, s prezentací, tudíž znalosti a dovednosti získané v tomto předmětu se uplatňují ve všech oblastech práce žáka Rámcový rozpis učiva Informační a komunikační technologie - 1. ročník - 2 hodiny týdně - 68 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - vysvětlí základní pojmy z oboru informačních technologií, rozlišuje kategorie HW a SW - popíše základní princip činnosti počítače - uvědomuje si důsledky neodborných zásahů do počítače - pojmenovává základní části počítačové sestavy a zvládá jejich propojení - samostatně používá počítač a jeho periferní zařízení v základních činnostech - konfiguruje prostředí operačního systému - používá prostředky správy operačního systému - orientuje se v systému adresářů, chápe strukturu ukládaných dat a provádí základní operace se soubory a adresáři - využívá ke své činnosti souborového manažera - shrnuje možnosti a výhody, ale i rizika (zabezpečení dat před zneužitím, ochrana dat před zničením) a omezení (zejména technických a technologických) spojená s používáním výpočetní techniky Obsah vzdělávání Základy informačních technologií, hardware - základní pojmy informatiky - hardware - software základní a aplikační programové vybavení - principy činnosti osobního počítače - části osobního počítače - periferní zařízení Operační systém - nastavení, ovládací panely - data, soubory, složky - souborový manažer - ochrana dat 157

158 - nastavuje vzhled dokumentu - ovládá pravidla nutná pro používání a vytváření dokumentů - ukládá dokumenty na PC, ovládá jejich editaci, formátování a styly práce s textem - vytváří tabulky v textovém editoru - vkládá do textu obrázky a kliparty a používá jejich formátování - popíše podstatu tabulkového procesoru, orientuje se v prostředí a používá jej při studiu - vytváří tabulky a formátuje dle požadavků normalizované úpravy - sestavuje jednouché vzorce a používá jednoduché funkce (Min, Max, Průměr, Suma ) - graficky prezentuje data z tabulek v grafech typu sloupcový, spojnicový a výsečový - ovládá následnou změnu zdrojových dat grafu, popis řady a celkovou úpravu grafu osy, vzorky, změnu typu grafu - prokáže orientaci ve využívání funkcí (vybrané datové, finanční, textové, vyhledávací, statistické a matematické funkce) - vytváří a edituje složené funkce (vnořování funkcí) - definuje vlastní číselné nebo textové řady - kopíruje data do ostatních buněk - vkládá existující tabulku či graf do textového editoru při zachování všech změn prováděných s daty v tabulkovém procesoru - vytváří jednoduchá makra Textový editor - standardní okno dokumentu, hlavní nabídka, panely nástrojů - výchozí nastavení parametrů - základní editace textu - práce se schránkou - formátování textu - vkládání objektů - tvorba tabulek - práce se šablonami Tabulkový procesor - prostředí tabulkového procesoru - tvorba základních tabulek a práce s nimi - základní operace - formát buněk - základní vzorce - vkládání vzorců pomocí průvodce - text v číselné buňce - grafy - využívání pokročilejších funkcí - definování vlastních číselných řad - export a import dat - propojení tabulek s textovým editorem - makra 158

159 Informační a komunikační technologie - 2. ročník - 2 hodiny týdně - 68 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - vkládá do textu objekty jiných aplikací (rovnice, grafy, fotografie) - využívá práci s panelem nástrojů kreslení - nastavuje detailně parametry vkládaných objektů - vytváří strukturu dokumentu - sestavuje dokumenty pro hromadnou korespondenci - vytváří vazbu mezi textovým souborem a zdrojem dat - orientuje se v problematice maker, vytváří a používá jednoduchá makra - orientuje se v prostředí prezentačního programu, používá jej pro vlastní prezentace - sestavuje lineární prezentace - nastavuje základní vlastnosti jednotlivých snímků (rozvržení, grafika pozadí, formátování textu, záhlaví a zápatí snímku) - doplňuje jednotlivé snímky animačními prvky (přechody snímků a pořadí zobrazovaných prvků) - doplňuje prezentaci o multimediální prostředky - navrhuje správné načasování prezentace - nastavuje předdefinované cesty mezi jednotlivými snímky, používá tlačítka akcí - používá Internet jako základní otevřený informační zdroj a využívá jeho přenosové a komunikační možnosti - přiřazuje vhodné informační zdroje k vyhledávání informací - používá elektronickou poštu - orientuje se v získaných informacích, třídí je, analyzuje a vyhodnocuje je - vysvětlí nutnost posouzení validity informačních zdrojů relevantních pro potřeby řešení konkrétního problému - prezentuje získané informace vhodným způsobem Obsah vzdělávání Textový editor - grafika v dokumentu - galerie Wordart - generování obsahu a rejstříku - editor rovnic - hromadná korespondence - makra Prezentace - prostředí prezentačního programu - lineární prezentace - rozvržení snímků - základy animací - multimediální prezentace (video, zvuk) - skokové prezentace - změny hypertextových odkazů - časování Internet - historie vzniku a principy přenosu dat - proxy server, firewall - internetový prohlížeč - informační zdroje na www - elektronická komunikace - práce s informacemi 159

160 - používá tabulkový procesor na vysoké uživatelské úrovni - vytváří obsáhlé seznamy, provádí jejich třídění a filtrování dle zadaných kritérií (automatické a rozšířené filtrování) - vytváří vnořené souhrny sloužící k rychlejší orientaci v dokumentu - sestavuje z rozsáhlých tabulek kontingenční tabulky, nastavuje a mění jejich parametry - vytváří z kontingenční tabulky kontingenční graf - objasní základní pojmy počítačových sítí (síťové disky, přihlašovací protokol, přístupová práva) - vysvětlí souvislosti mezi různým přihlášením do sítě a odpovídajícími právy - pohybuje se po jednotlivých segmentech sítě - sdílí v sítích Windows prostředky pro uložení a tisk dat (složka a tiskárny) Tabulkový procesor - řazení dat v tabulce - filtrování dat - datové formuláře - souhrny - kontingenční tabulka - kontingenční graf Počítačové sítě - historie - topologie - server, pracovní stanice - připojení k síti a její nastavení - specifika práce v síti - sdílení dokumentů a prostředků 160

161 Informační a komunikační technologie - 3. ročník - 2 hodiny týdně - 68 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - vysvětlí principy zpracování grafických informací na počítači - vytváří grafiku na základní uživatelské úrovni, upravuje ji a konvertuje ji za pomoci odpovídajících softwarových nástrojů - manipuluje s jednotlivými objekty a dokáže je upravovat - vytváří jednoduché rastrové obrázky - upravuje a retušuje rastrové obrázky - přiřazuje vhodné formáty grafických dat - vytváří tabulky databáze a detailně nastavuje datové typy - seřazuje a třídí údaje databáze dle kritérií, vytváří výběrové a aktualizační dotazy - vytváří a tiskne požadovanou sestavu nebo formulář - vytváří relace mezi tabulkami databáze - objasní souvislosti mezi základními parametry grafického dokumentu - používá správné nástroje pro tvorbu vektorové grafiky - mění a nastavuje parametry grafického objektu - vytváří text v grafice - vytváří jednoduché vektorové obrázky - objasní základní prostředky pro tvorbu www stránek - navrhuje jednoduché www stránky - navrhuje umístnění vytvořených stránek na internetovém serveru Obsah vzdělávání Rastrová úprava fotografií - počítačová grafika - prostředky pro tvorbu rastrové grafiky - úprava jasu, kontrastu, barvy, korekce červených očí a retušování obrázků - textové objekty, filtry - tvorba výřezu a sešívání obrázků - maska a osnova Databáze - tvorba tabulek - vyhledávání a filtrování - tvorba dotazů - formuláře - sestavy - relace mezi tabulkami Vektorová grafika - prostředky pro tvorbu vektorové grafiky - segmenty, uzly, rovinné útvary - tvorba textu - manipulace s objekty - úpravy objektů, výplně a práce s barvami Tvorba www stránek - www editor, zdrojový kód HTML - text v okně prohlížeče - formátování textu, vkládání obrázků - tvorba tabulky - vytváření odkazů - kaskádové styly - formuláře - správa webových stránek 161

162 6.18. Písemná a elektronická korespondence Kód a název oboru vzdělání: Název školy: Název ŠVP: Forma vzdělání: Celkový počet hodin za studium: 234 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu: Obecné cíle M/02 Obchodní akademie Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Obchodní akademie denní Předmět poskytuje žákům dovednosti důležité v profesní komunikaci, např. efektivně pracovat s informacemi, jednat s pracovními a obchodními partnery, vhodným způsobem jednat s různými klienty, ovládat psychologické aspekty komunikace a společenskou etiketu. Charakteristika učiva Předmět poskytuje žákům získání potřebné dovednosti ovládat klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou, vyhotovit na počítači vybrané druhy písemností v normalizované úpravě, popřípadě s využitím šablon dopisních předtisků, komunikovat prostřednictvím elektronické pošty a pracovat s webovými stránkami. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - rychlému a přesnému ovládání klávesnice PC desetiprstovou hmatovou metodou (min. přesnost 0,8 % chyb, min. rychlost 170 čistých úhozů/min.) - využívání editační funkce textového editoru - samostatné stylizaci standardních písemností, vytváření jednoduchých tabulek s využitím tabulkového procesoru - správné aplikaci požadavků normalizované úpravy písemností při vypracování dokumentů, vytváření písemností a tabulek na dobré profesionální úrovni, tj. věcně, jazykově i formálně správně - k běžné práci s elektronickou poštou a využívání komunikace prostřednictvím internetu - rozvoji verbálních i neverbálních komunikačních dovedností - rozvíjení řečových dovedností - kultivaci mluveného projevu, utváření osobního stylu žáka - zvládání zátěžových situací při komunikaci - dovednosti jednat s pracovními a obchodními partnery - zvládnutí postupů obchodní prezentace - uplatnění znalosti psychologie trhu v obchodním jednání Strategie výuky - motivační vyprávění, rozhovor, skupinová diskuse - výklad, popis - vysvětlení, přednáška - rozhovor - skupinová diskuse, rozbor chyb, sebehodnocení - vyhledávání informací 162

163 - studium právních norem - práce s Internetem - samostatná prezentace - procvičování stylizace, samostatná práce na PC podle zadání Hodnocení výsledků žáků - ústní zkoušení - písemné zkoušení dílčí a souhrnné - průběžná klasifikace individuálně zadávaných úkolů Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci jednali odpovědně, samostatně - vyjadřovali se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovali - formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - vyjadřovali se a vystupovali v souladu se zásadami kultury projevu a chování - pracovali s běžným základním a aplikačním programovým vybavením - komunikovali elektronickou poštou a využívali další prostředky komunikace - získávali informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby - měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby - si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy, význam vzdělání pro život - byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře - písemně i verbálně se prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby - používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání - pracovali s informacemi a komunikačními prostředky Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy) - českým jazykem - cizím jazykem - informační a komunikační technologií - ekonomikou - účetnictvím 163

164 - právem - zbožíznalstvím - občanskou naukou - seminářem z občanského základu - integrovaným ekonomickým předmětem Rámcový rozpis učiva Písemná a elektronická korespondence - 1. ročník - 2 hodiny týdně - 68 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - rychle a přesně ovládá klávesnici PC a psacího stroje desetiprstovou hmatovou metodou - píše podle diktátu - zpracuje text s využitím zvýraznění a formátování - opíše cizojazyčný text - jedná podle zásad společenského chování a profesního vystupování - využívá znalostí sociálního jednání - určí jádro problému Obsah vzdělávání Základy psaní na klávesnici - nácvik psaní malých a velkých písmen, diakritických a interpunkčních znamének, číslic a značek Interpersonální komunikace - základní pravidla skupinové práce - role jednotlivce v pracovním týmu Písemná a elektronická korespondence - 2. ročník - 2 hodiny týdně - 68 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - zpracuje náročnější text v textovém editoru s využitím složitějších úprav - zpracovává tabulky s využitím tabulkového procesoru a upravuje je podle doporučených pravidel - ovládá pravidla normalizované úpravy adres na obálkách a dopisních papírech - zpracuje písemnosti, upravuje je podle příslušné normy - zpracuje a upraví na PC cizojazyčnou písemnost podle aktuální normy - jedná podle zásad společenského chování a profesního vystupování - využívá znalostí sociálního jednání - určí jádro problému - vyhledává informace z internetu a dalších informačních zdrojů a využívá je - rozvíjí svoje řečové dovednosti - volí vhodné jazykové prostředky - používá odpovídající techniku Obsah vzdělávání Zpracování písemností a manipulace s nimi - zpracování textu v textovém editoru - zvyšování rychlosti a přesnosti psaní - psaní podle diktátu - náležitosti a druhy tabulek; zpracování tabulek dle doporučených pravidel na PC - pravidla normalizované úpravy písemností (podle aktuální ČSN) - psaní adres - pravidla pro úpravu cizojazyčných dopisů - pravidla stylizace dopisů a dokumentů Interpersonální komunikace - základní pravidla skupinové práce - role jednotlivce v pracovním týmu - psychologické aspekty komunikace - psychologie trhu - předcházení konfliktním situacím 164

165 165

166 Písemná a elektronická korespondence - 3. ročník - 2 hodiny týdně - 68 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - zpracuje a upraví podle normy poptávku, odmítnutí poptávky, nabídku vyžádanou i nevyžádanou, inzeráty, žádost o úpravu nabídky, odpovědi na žádost o úpravu nabídky, objednávku, kupní smlouvu, potvrzení objednávky, odvolávku, přepravní dispozice, návěští, odvolání objednávky, odmítnutí objednávky, upomínky, pokus o smír, odpovědi na upomínky, urgence, odstoupení od smlouvy, odpovědi na urgence, reklamaci, odpovědi na reklamaci, dodací list, příkaz k úhradě, základní písemnosti při dopravě, základní písemnosti při platebním styku a to buď formou individuální stylizace nebo vyplněním formuláře - vybrané písemnosti zpracuje s využitím prostředků ICT - manipuluje s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel - využívá pravidel při ukládání školních písemností a elektronických dokumentů - jedná podle zásad společenského chování a profesního vystupování - uplatňuje znalosti psychologie trhu v obchodním jednání - využívá znalostí sociálního jednání - určí jádro problému - vyhledává informace z internetu a dalších informačních zdrojů a využívá je - rozvíjí svoje řečové dovednosti - volí vhodné jazykové prostředky - umí vytvořit podklady pro obchodní prezentaci - dovede vhodným způsobem nabídnout zboží a služby - používá odpovídající techniku Obsah vzdělávání Komunikace v obchodním styku - základní písemnosti při prodeji zboží a služeb, navazování obchodních vztahů - písemnosti při realizaci dodávky; - základní písemnosti při neplnění hospodářských smluv - styk s bankou Manipulace s dokumenty - přijetí pošty, evidence a archivace dokladů, návaznost komunikace - vypravení pošty - manipulace s elektronickými dokumenty - souvislý příklad obchodní komunikace Interpersonální komunikace - základní pravidla skupinové práce - role jednotlivce v pracovním týmu - psychologické aspekty komunikace - psychologie trhu - předcházení konfliktním situacím - profesní vystupování a etika - obchodní prezentace 166

167 Písemná a elektronická korespondence - 4. ročník - 1 hodina týdně - 30 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - stylizuje a vypracuje na počítači žádosti a stížnosti občanů, zvládne zásady komunikace občanů s úřady, organizacemi - stylizuje a napíše na počítači osobní dopisy řídícího pracovníka zaměstnancům - zpracuje na počítači běžné personální písemnosti tj. životopis, žádost o místo, pracovní smlouvu, ukončení pracovního poměru dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, ukončení ve zkušební době, dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti a to buď formou individuální stylizace nebo vyplněním formuláře - zpracuje na PC písemnosti vznikající při pracovních poradách, pracovních cestách a písemnosti vedoucích pracovníků tj. pozvánku, prezenční listinu, zápis z porady, oběžník, příkaz vedoucího, směrnice, pokyny, zprávy a hlášení, interní sdělení, zprávu z pracovní cesty; a to buď formou individuální stylizace nebo vyplněním formuláře - sestaví a napíše na PC plnou moc, dlužní úpis, potvrzenku formou individuální stylizace nebo vyplněním formuláře - stylizuje, sestaví, upraví podle aktuální normy, vypracuje na PC základní písemnosti obchodní korespondence v cizím jazyce - jedná podle zásad společenského chování a profesního vystupování - uplatňuje znalosti psychologie trhu v obchodním jednání - využívá znalostí sociálního jednání - určí jádro problému - vyhledává informace z internetu a dalších informačních zdrojů a využívá je - rozvíjí svoje řečové dovednosti - volí vhodné jazykové prostředky - používá odpovídající techniku Obsah vzdělávání Vnitropodnikové písemnosti - osobní dopisy - manipulace s dokumenty - personální písemnosti - písemnosti při řízení podniku Právní listiny a podání občanů - žádosti a stížnosti občanů - jednoduché právní písemnosti Interpersonální komunikace - základní pravidla skupinové práce - role jednotlivce v pracovním týmu - psychologické aspekty komunikace - psychologie trhu - předcházení konfliktním situacím - profesní vystupování a etika - obchodní prezentace - zátěžové situace při profesní komunikaci 167

168 6.19. Ekonomika Kód a název oboru vzdělání: Název školy: Název ŠVP: Forma vzdělání: Celkový počet hodin za studium: 362 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle M/02 Obchodní akademie Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Obchodní akademie denní Předmět ekonomika vede k rozvíjení schopnosti ekonomiky myslet, uplatňovat při posuzování podnikových činností kritéria efektivnosti, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání. Vede žáky k efektivní práci s informacemi, aby uměli získávat a kriticky vyhodnocovat ekonomické informace. Charakteristika učiva Předmět poskytuje žákům znalosti a potřebné dovednosti k získání základních ekonomických pojmů a znalostí z oblastí týkajících se jednotlivých součástí hospodářského procesu. Obsahový okruh seznamuje žáky se založením podniku a předpoklady pro jeho fungování, od zabezpečení vstupů přes hlavní činnost až po výstupy. Poskytuje žákům základní orientaci v ekonomickém systému ČR, EU i světové ekonomice. Výuka je společná pro celou třídu. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - postupnému osvojení vědomostí a dovedností vytvářejících základ ekonomického vzdělání - samostatnému uvažování a hodnocení ekonomických jevů - tomu, aby žáci dokázali samostatně vyhledávat a zpracovávat ekonomické informace v součinnosti s využíváními informačních a komunikačních technologií - samostatnému učení, k umění pracovat soustavně a promítat do získávaných vědomostí aktuální změny, vyhodnotit a kontrolovat výsledky své práce - respektování hodnot a postojů ve vztahu k vlastnictví a životnímu prostředí - odpovědnému rozhodování a uvědomění si zodpovědnosti za vlastní život a ostatních občanů - uvědomění si podstaty podnikání, rozdílu mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem, výhod a rizika podnikání Strategie výuky - výklad - popis - skupinová diskuse - vyhledání informací - studium odborné literatury - práce s internetem - procvičování - vypracování úkolů z pracovních listů, z reálného prostředí firem - praktické ukázky 168

169 - prezentace žáků - aktualizace učiva Hodnocení výsledků žáků - ústní zkoušení - písemné zkoušení - klasifikace prezentací a jiných samostatných prací - sebehodnocení zkoušeného a hodnocení celé třídy Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - porozuměli zadání úkolu nebo určili jádro problému, získali informace potřebné k řešení problému, navrhli způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnili jej - vyhodnotili a ověřili správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky - uplatňovali při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace - volili prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívali zkušeností a vědomostí nabytých dříve - spolupracovali při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). - jednali odpovědně, samostatně, aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný - uměli myslet kriticky, tj. dokázali zkoumat věrohodnost informací a nenechávali se manipulovat, tvoří si vlastní úsudek - chápali význam životního prostředí pro člověka a jednali v duchu udržitelného rozvoje - formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - se vyjadřovali a vystupovali v souladu se zásadami kultury projevu a chování - se vyjadřovali přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovali - zpracovávali administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na odborná témata - dodržovali jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii - zaznamenávali písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) - vyjadřovali se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci - pracovali s běžným základním a aplikačním programovým vybavením - komunikovali elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline komunikace - uvědomovali si význam celoživotního učení a byli připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám - měli přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovali o své budoucí profesní a vzdělávací dráze - měli reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a uměli je srovnávat se svými představami a předpoklady - uměli získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech - využívali poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání - vhodně komunikovali s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle - znali obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků 169

170 - rozuměli podstatě a principům podnikání, měli představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání - dokázali vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi. - efektivně aplikovali matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby - dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení - se orientovali v masových médiích, odolávali myšlenkové manipulaci - se orientovat v ziskovém a neziskovém sektoru ve státě, kraji, obci - se orientovali ve struktuře majetkové a kapitálové vybavenosti firem v regionu, v ČR, na jednotném trhu EU - se orientovali na trhu práce v regionu, v ČR, na jednotném trhu EU - se orientovali v tržním prostředí regionu - argumentovali klady a zápory tržního mechanismu - hodnotili tržní selhání a význam státních zásahů do ekonomiky - orientovali se v zaměření firem kraje - argumentovali společenskou odpovědnost firmy a její odraz v nákladech a výnosech firmy - se orientovali v právním a etickém prostředí řízení firem, řízení státu, kraje, obce - hodnotili tržní sílu subjektů a jejich případné zneužívání dominantního postavení - hodnotili význam optimálního stavu zásob ve firmách a jeho dynamiku při změně ekonomických podmínek (hospodářské krize apod.) - hodnotili dopady předlužení firmy na zaměstnance a region a možnosti jejího řešení - se orientovali v hospodářském systému a hospodářské politice státu, kraje, obce - se orientovali v právních a politických bariérách mezinárodního obchodu - využívali mediální informace a kriticky je hodnotili Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby - analyzovali dopady podnikatelského záměru na životní prostředí - utvářeli svůj životní styl v intencích udržitelného rozvoje - analyzovali dopady skladového hospodářství firmy na životní prostředí - hodnotili alternativní možnosti dodávek se zohledněním dopadů na životní prostředí - navrhovali alternativní výrobní postupy šetrné k životnímu prostředí - aplikovali aktivní životní styl založený na řízení nákladů a výnosů a prosazující udržitelný rozvoj - hodnotili význam vhodného pracovního a životního prostředí pro pracovní výkonnost, motivaci - analyzovali dopady jednotlivých marketingových nástrojů na životní prostředí - orientovali se ve vlivu jednotlivých nástrojů hospodářské politiky na životní prostředí - vysvětlili přínosy volného obchodu pro udržitelný rozvoj - srovnali opatření na ochranu životního prostředí ve vybraných regionech 170

171 Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby - rozhodovali se o kariéře zaměstnance či samostatném podnikání - rozuměli dynamice změn a alternativním možnostem pracovního uplatnění - odlišovat hierarchii řízení ve firmě a v kolektivních orgánech - diskutovali podhodnocení či nadhodnocení stavu zásob na finanční zdraví firmy - odlišovali krátkodobý a dlouhodobý pohled na majetek a jeho dopady na rozhodování své i firmy - odlišovali zaměstnanecký a podnikatelský právní základ - hodnotili faktory určující charakter práce - analyzovali dynamiku ekonomických a technologických změn a potřebu profesní mobility - orientovali se ve vzájemné provázanosti nabídky a poptávky na trzích a zohlednili ji při aktivním budování osobní profesní kariéry - hodnotili klady a zápory jednotlivých nástrojů hospodářské politiky a jejich vliv na osobní rozhodování na trhu práce - rozhodovat se o profesní orientaci - aktivně rozhodovali o své pracovní kariéře - analyzovali etickou stránku užívaných marketingových nástrojů a uvedli jejich klady a zápory - hodnotili potřebu obchodních dovedností pro různé profesní orientace a kariérní postup - objasnili význam sledování nákladů a výnosů vlastní činnosti pro odpovědné řízení svého života - srovnali klady a zápory konkrétních nástrojů obchodní a měnové politiky a jejich dopad na osobní rozhodování - pracovali s příslušnými právními předpisy - si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy, význam vzdělání pro život - byli motivování k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby - pracovali s informacemi a komunikačními prostředky Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy) - účetnictvím - daněmi - financemi - integrovaným ekonomickým předmětem - praxí - statistikou - informační a komunikační technologií - písemnou a elektronickou korespondencí - hospodářským zeměpisem - právem - zbožíznalstvím - občanskou naukou 171

172 Rámcový rozpis učiva Ekonomika - 1. ročník - 2 hodiny týdně - 68 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - ovládá základní pojmy z oblasti tržní ekonomiky - vysvětlí základní principy fungování tržní ekonomiky - ovládá členění výrobních faktorů a zná jejich funkci v rámci hospodářského procesu - vysvětlí vznik tržní rovnováhy, důsledky působení trhu - vysvětlí rozdíl mezi majetkem a zdroji v podniku - orientuje se v problematice rozdělení organizací na ziskové a neziskové sféry v rámci národního hospodářství - orientuje se v základních typech ziskových a neziskových organizací - zpracuje jednoduchý podnikatelský záměr - ovládá základní principy jednotlivých právních forem podnikání - rozlišuje druhy živností a obchodních společností - orientuje se v založení podniku - vyhledává informace v Obchodním zákoníku - charakterizuje a zatřídí jednotlivé druhy majetku podniku Obsah vzdělávání Podstata fungování tržní ekonomiky - vzácnost, obětovaná příležitost, racionální chování - potřeby, statky, služby - výrobní faktory, ekonomický koloběh - podstata tržní ekonomiky (nabídka, poptávka, tržní rovnováha) - zisk jako ekonomický stimul - výrobní faktory, ekonomický koloběh Organizace, podnik, právní úprava podnikání - ziskové a neziskové organizace - podnikání, podnikatelský záměr - právní formy podnikání - živnosti - obchodní společnosti - družstvo - vnitřní a vnější vlivy na podnikání - majetek podniku 172

173 Ekonomika - 2. ročník - 3 hodiny týdně vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - orientuje se v základních pojmech finančního trhu - umí odlišit základní rozdíly peněžního a kapitálového trhu - orientuje se v základních nástrojích peněžního a kapitálového trhu - rozliší jednotlivé typy cenných papírů - umí aplikovat základní zásady obchodování s cennými papíry - orientuje se v základních pojmech marketingu, rozliší jednotlivé etapy vývoje marketingu - na příkladech aplikuje poznatky o nástrojích marketingu, např. stanovení ceny, volba prodejní cesty a vhodné propagace - stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle zákazníků, místa a období - rozpozná běžné cenové triky a klamavé nabídky - zpracuje jednoduchý průzkum trhu - orientuje se v základních pojmech managementu, rozliší jednotlivé etapy vývoje managementu - provede propočty související se sestavováním a kontrolou plánu - graficky vyjádří a zhodnotí organizační strukturu podniku - zhodnotí využití motivačních nástrojů - stylizuje osobní dopisy zaměstnancům, písemnosti vznikající při pracovních poradách, při pracovních cestách a písemnosti vedoucích pracovníků - odliší sekvenční a průběžné manažerské funkce - umí aplikovat znalosti o základních manažerských funkcích a použít je na praktických příkladech Obsah vzdělávání Finanční trh - rozdělení finančního trhu - peněžní a kapitálový - základní druhy cenných papírů peněžního a kapitálového trhu - obchodování s cennými papíry, burzy Marketing - podstata marketingu, vývoj - produkt - cena - distribuce - propagace - průzkum trhu Management - charakteristika, vývoj - plánování - organizování - rozhodování - motivace a vedení lidí - kontrola - písemnosti při řízení podniku 173

174 - zná strukturu a vývoj bankovní soustavy ČR - orientuje se v základních nástrojích používaných ČNB - umí odlišit jednotlivé typy operací obchodních bank - orientuje se v základní nabídce služeb obchodních bank - orientuje se v základní nabídce pojistných produktů - zná základní druhy pojištění - orientuje se v základních zásadách pojistných smluv Bankovnictví - struktura bankovní soustavy - ČNB funkce, nástroje - pasivní a aktivní bankovní operace - bankovní obchody služby obchodních bank Pojišťovnictví - systém pojišťovnictví v ČR - formy, druhy pojištění - pojistné smlouvy 174

175 Ekonomika - 3. ročník - 3 hodiny týdně vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - na příkladech charakterizuje obsah a průběh příslušné hlavní činnosti - provádí jednoduché výpočty spojené se snižováním nákladů, zvyšováním tržeb, chápe vzájemné souvislosti ceny, zisku a velikosti prodeje, komentuje výsledky - orientuje se v problematice péče o jakost - posoudí ekologické souvislosti výrobní činnosti - ovládá základní pojmy z oblasti oběžného majetku - rozdělí oběžný majetek a tento majetek charakterizuje - provádí jednoduché propočty spotřeby materiálu a optimalizace zásob, umí komentovat výsledky výpočtů - rozliší oběžný a dlouhodobý majetek a jejich základní druhy - ovládá základní pojmy z oblasti dlouhodobého majetku - orientuje se ve způsobech pořízení dlouhodobého majetku - zná možné způsoby oceňování majetku - umí vysvětlit smysl a význam odpisů při hospodaření s dlouhodobým majetkem - provádí základní výpočty odpisů - zná možné způsoby vyřazení dlouhodobého majetku - vypočítá výrobní kapacitu - posoudí efektivnost jednotlivých investic a interpretuje výsledky - dokáže interpretova využití dlouhodobého majetku Obsah vzdělávání Hlavní činnost podniku - výroba, obchod, služby, neziskový sektor - evidence nedokončené výroby a výrobků - náklady členění, možnosti snižování - výnosy členění, možnosti zvyšování - péče o jakost Zabezpečení hlavní činnosti oběžným majetkem - oběžný majetek - členění - hospodaření s oběžným majetkem - plánování materiálových zásob - právní zajištění dodávek, nákupní činnost - skladování materiálu, výdej do spotřeby - koloběh, obrat zásob - plánování a normování materiálových zásob - logistika, skladování a evidence zásob - náklady na zásobování, oceňování zásob Zabezpečení hlavní činnosti dlouhodobým majetkem - dlouhodobý majetek - členění, opotřebení a evidence - způsoby pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku - oceňování dlouhodobého majetku - plánování a příprava investiční výstavby - efektivnost investic 175

176 - orientuje se v právní úpravě pracovně právního vztahu - orientuje se v základních pojmech personální politiky - orientuje se ve formách získávání a výběru pracovníků a v trhu práce - orientu je se v základních způsobech odměňování pracovníků - orientuje se v jednotlivých druzích mzdových zvýhodněních a v dalších složkách mezd Hospodaření s pracovníky - pracovní právo - evidence pracovníků - struktura zaměstnanců - plánování počtu zaměstnanců - průměrný evidenční počet pracovníků - odměňování pracovníků Ekonomika - 4. ročník - 3 hodiny týdně - 90 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - komentuje konkrétní a aktuální události o národním hospodářství - například vývoj inflace, nezaměstnanosti hrubého domácího produktu - orientuje se v základních výpočtech ukazatelů výkonnosti ekonomiky - odliší cíle expanzivní a restriktivní hospodářské politiky - orientuje se v zásadních dopadech vnitřní měnové politiky a fiskální politiky na ekonomiku státu - aplikuje znalosti opatření sociální politiky na konkrétní případy - vysvětlí význam obchodních operací - orientuje se v obsahu vybraných smluv; porovná nejběžnější dodací a platební podmínky - orientuje se v optimalizaci zásob zboží a způsobů dodání - provede kalkulaci prodejní ceny ve výrobním a obchodním podniku - orientuje se v používaných dokladech a průběhu obchodního případu Obsah vzdělávání Národní hospodářství - struktura národního hospodářství - oborová klasifikace národního hospodářství - výkonnost národního hospodářství - magický čtyřúhelník( inflace, nezaměstnanost.) - hospodářská politika, politika expanzivní a restriktivní, vnitřní měnová politika, fiskální politika - sociální politika Prodejní činnost - získávání zákazníků - průběh prodejní činnosti, sjednání kupní smlouvy, dodací podmínky, platební podmínky - realizace dodávky expedice, doprava, pojištění - cla, celní řízení 176

177 - vysvětlí důvody existence mezinárodního obchodu - posoudí dopad základních opatření vnější obchodní a měnové politiky na ekonomiku - srovná liberalismus a protekcionismus - posoudí význam společného trhu EU orientuje se v základních tendencích integračních procesů v ekonomice Světová ekonomika - mezinárodní obchod, protekcionismus a liberalismus - vnější obchodní a měnová politika - ekonomická integrace, charakteristika EU 177

178 6.20. Ekonomická cvičení Kód a název oboru vzdělání: Název školy: Název ŠVP: Forma vzdělání: Celkový počet hodin za studium: 68 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle M/02 Obchodní akademie Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Obchodní akademie denní Předmět ekonomická cvičení vede k rozvíjení schopnosti ekonomiky myslet, uplatňovat při posuzování podnikových činností kritéria efektivnosti, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání. Vede žáky k efektivní práci s informacemi, aby uměli získávat a kriticky vyhodnocovat ekonomické informace. Charakteristika učiva Výuka je zaměřena na řešení praktických úkolů, které se týkají finančního majetku, zásob, dlouhodobého majetku, mezd, daní a odvodů pojistného z mezd. V hodinách se navazuje na znalosti ekonomiky, práva a účetnictví. Třída je při vyučování dělena na dvě skupiny. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - postupnému osvojení vědomostí a dovedností vytvářejících základ ekonomického vzdělání - samostatnému uvažování a hodnocení ekonomických jevů - dovednosti samostatně vyhledávat a zpracovávat ekonomické informace v součinnosti s využíváním informačních a komunikačních technologií - samostatnému učení, k umění pracovat soustavně a promítat do získávaných vědomostí aktuální změny, vyhodnotit a kontrolovat výsledky své práce - respektování hodnot a postojů ve vztahu k vlastnictví a životnímu prostředí - odpovědnému rozhodování a uvědomění si zodpovědnosti za vlastní život a ostatních občanů - uvědomění si podstaty podnikání, rozdílu mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem, výhod a rizika podnikání Strategie výuky - procvičování učiva z ekonomiky - vyhledání informací - řešení příkladů - vypracování úkolů z pracovních listů, z reálného prostředí firem - práce s internetem - aktualizace učiva Hodnocení výsledků žáků - písemné zkoušení řešení příkladů 178

179 Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - porozuměli zadání úkolu nebo určili jádro problému, získali informace potřebné k řešení problému, navrhli způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnili jej - vyhodnotili a ověřili správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky - uplatňovali při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace - volili prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívali zkušeností a vědomostí nabytých dříve - spolupracovali při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) - formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - pracovali s běžným základním a aplikačním programovým vybavením - komunikovali elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline komunikace - uvědomovali si význam celoživotního učení a byli připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám - rozuměli podstatě a principům podnikání, měli představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání - efektivně aplikovali matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby - orientovali se ve struktuře majetkové a kapitálové vybavenosti firem v regionu, v ČR, na jednotném trhu EU - argumentovat klady a zápory tržního mechanismu - hodnotili tržní selhání a význam státních zásahů do ekonomiky - argumentovali společenskou odpovědnost firmy a její odraz v nákladech a výnosech firmy - hodnotili tržní sílu subjektů a jejich případné zneužívání dominantního postavení - hodnotili význam optimálního stavu zásob ve firmách a jeho dynamiku při změně ekonomických podmínek (hospodářské krize apod.) - hodnotili dopady předlužení firmy na zaměstnance a region a možnosti jejího řešení Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby - analyzovali dopady skladového hospodářství firmy na životní prostředí - hodnotili alternativní možnosti dodávek se zohledněním dopadů na životní prostředí - navrhovali alternativní výrobní postupy šetrné k životnímu prostředí - aplikovali aktivní životní styl založený na řízení nákladů a výnosů a prosazující udržitelný rozvoj Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby - rozhodovali se o kariéře zaměstnance či samostatném podnikání - rozuměli dynamice změn a alternativním možnostem pracovního uplatnění 179

180 - diskutovali podhodnocení či nadhodnocení stavu zásob na finanční zdraví firmy - odlišovali krátkodobý a dlouhodobý pohled na majetek a jeho dopady na rozhodování své i firmy - odlišovali zaměstnanecký a podnikatelský právní základ - analyzovali dynamiku ekonomických a technologických změn a potřebu profesní mobility - hodnotili klady a zápory jednotlivých nástrojů hospodářské politiky a jejich vliv na osobní rozhodování na trhu práce - objasnili význam sledování nákladů a výnosů vlastní činnosti pro odpovědné řízení svého života Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby - pracovali s informacemi a komunikačními prostředky Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy) - účetnictvím - daněmi - financemi - integrovaným ekonomickým předmětem - praxí - statistikou - informační a komunikační technologií - písemnou a elektronickou komunikací - hospodářským zeměpisem - právem - zbožíznalstvím - občanskou naukou 180

181 Rámcový rozpis učiva Ekonomická cvičení - 3. ročník - 2 hodiny týdně - 68 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - provádí jednoduché výpočty spojené se snižováním nákladů, zvyšováním tržeb, chápe vzájemné souvislosti ceny, zisku a velikosti prodeje, komentuje výsledky - provádí jednoduché propočty spotřeby materiálu a optimalizace zásob, umí komentovat výsledky výpočtů - provádí základní výpočty odpisů - provádí běžné výpočty kapacity - posoudí efektivnost jednotlivých investic a interpretuje výsledky - orientuje se v právní úpravě pracovně právního vztahu - orientu je se v základních způsobech odměňování pracovníků - provádí výpočet hrubé mzdy, čisté mzdy a mzdy k výplatě Obsah vzdělávání Hlavní činnost podniku - kalkulace nákladů charakteristika. členění, kalkulační metody, možnosti snižování nákladů - výnosy členění, možnosti zvyšování výnosů Zabezpečení hlavní činnosti oběžným majetkem - hospodaření s oběžným majetkem - plánování materiálových zásob - skladování materiálu, výdej do spotřeby - koloběh, obrat zásob - plánování a normování materiálových zásob - oceňování zásob Zabezpečení hlavní činnosti dlouhodobým majetkem - odpisy dlouhodobého majetku - technické zhodnocení dlouhodobého majetku - oceňování dlouhodobého majetku - plánování a příprava investiční výstavby - efektivnost investic Hospodaření s pracovníky - evidence pracovníků - plánování počtu zaměstnanců - průměrný evidenční počet pracovníků - odměňování pracovníků 181

182 6.21. Statistika Kód a název oboru vzdělání: Název školy: Název ŠVP: Forma vzdělání: Celkový počet hodin za studium: 68 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle M/02 Obchodní akademie Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Obchodní akademie denní Cílem je seznámit žáky s podstatou vybraných metod a ukazatelů, které lze využít k provádění statistických prací, nejen v oblasti ekonomiky. Statistika pomáhá rozvíjet analytické myšlení, logické usuzování, učí srozumitelné a věcné argumentaci. Žáci jsou vedeni k tomu, aby na základě získaných vědomostí a dovedností pochopili souvislosti především ekonomických jevů. Charakteristika učiva: Žáci získají teoretické znalosti potřebné k pochopení základní terminologie používané v tomto vědním oboru. Výuka je zaměřena na publikaci výsledků statistického zpracování, tvorbu grafů a tabulek, základní statistické výpočty a problematiku časových řad. Důraz je vždy kladen na praktičnost. Třída je při vyučování dělena na dvě skupiny. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - postupnému osvojení vědomostí a dovedností vytvářejících základ ekonomického vzdělání - vyhodnocování informací získaných z grafů, diagramů, tabulek a internetu - aplikaci matematických poznatků a postupů v odborných předmětech vzdělávání jako je ekonomika, účetnictví aj. - zkoumání a vystihnutí jádra problému, posouzení reálnosti výsledku a řešení - používání Internetu, PC, kalkulátoru, názorných pomůcek Strategie výuky - výklad - popis - vysvětlení - rozhovor - samostatná práce (individuální procvičování nových dovedností) - skupinové vyučování (řešení obtížnějších a časově náročných úloh) - shrnutí a opakování učiva po každém tematickém celku - aktualizace učiva - práce s PC 182

183 Hodnocení výsledků žáků - písemné zkoušení (orientační testy, testy s výběrem odpovědí, opakovací testy) - ústní zkoušení - pozorování Hodnotí se: - správnost, přesnost, pečlivost při výpočtech - správná interpretace odpovědí - vyvození patřičných závěrů Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - porozuměli zadání úkolu nebo určili jádro problému, získali informace potřebné k řešení problému, navrhli způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnili jej - vyhodnotili a ověřili správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky - uplatňovali při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace - volili prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívali zkušeností a vědomostí nabytých dříve - spolupracovali při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). - formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - pracovali s běžným základním a aplikačním programovým vybavením - komunikovali elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline komunikace - efektivně aplikovali matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích. Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby - argumentovat klady a zápory tržního mechanismu - hodnotili tržní selhání a význam státních zásahů do ekonomiky Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby - poznávali svět a lépe mu rozuměli - chápali význam životního prostředí pro člověka Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby - hodnotili klady a zápory jednotlivých nástrojů hospodářské politiky a jejich vliv na osobní rozhodování na trhu práce 183

184 Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby - pracovali s informacemi a komunikačními prostředky Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy) - ekonomikou - zbožíznalstvím - účetnictvím - matematikou - informační technologií - písemnou a elektronickou komunikací Rámcový rozpis učiva Statistika - 2. ročník - 2 hodiny týdně - 68 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - vyhledá statistická data ve vhodném zdroji - má povědomí o činnosti státní statistické služby - pracuje se základními statistickými pojmy - chronologicky seřadí činnosti statistických prací - získá, shromáždí a prověří údaje - provede třídění údajů - vybere vhodný ukazatel k posouzení daného souboru - provádí výpočty jednotlivých ukazatelů(průměrná odchylka, rozptyl, směrodatná odchylka, relativní průměrná odchylka apod.) - vyřeší jednotlivé poměrné ukazatele a pomocí výsledků porovná statistické soubory - na základě výpočtů složených a souhrnných indexů vyvodí patřičný závěr - provádí analytické vyrovnání časové řady přímkou - výsledky publikuje pomocí tabulek a vhodných grafů - pracuje s prostředky ICT při statistickém zpracování informací Obsah vzdělávání Úvod do statistiky - postavení a úkoly statistiky - organizace statistické služby - zdroje dat - statistické zjišťování - statistické zpracování - statistický rozbor Statistické výpočty - střední hodnoty - charakteristiky variability - poměrní ukazatelé - indexní analýza - časové řady a jejich vyhodnocení - prezentace dat slovní popis, tabulky, grafy 184

185 - provede třídění ekonomických údajů - vypočítá základní charakteristiky a ukazatele u ekonomických údajů (statistika investičního majetku, statistika pracovníků, zásob, mezd,nákladů apod. - výsledky publikuje pomocí tabulek a vhodných grafů - provede rozbor a vyvodí patřičný závěr Základní statističtí ukazatelé ekonomických činností - zpracování ekonomických údajů 185

186 6.22. Zbožíznalství Kód a název oboru vzdělání: Název školy: Název ŠVP: Forma vzdělání: Celkový počet hodin za studium: 68 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle M/02 Obchodní akademie Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Obchodní akademie denní V předmětu zbožíznalství je kladen důraz na uplatňování přírodovědných poznatků při tvorbě zboží a jeho oběhu tak, aby byl chráněn spotřebitel a zachováno zdravé životní prostředí. Cílem je, aby žáci pochopili, že materiálové a energetické vstupy spolu se systémem řízení jakosti jsou stěžejními veličinami podnikatelského rozhodování v tržní ekonomice. Charakteristika učiva Předmět seznamuje žáky se základním rozdělením zboží, s tvorbou, ochranou a hodnocením jeho užitné hodnoty. Výuka je společná pro celou třídu. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - orientaci v jednotlivých technologických postupech výroby - schopnosti využívat přírodovědné poznatky při určování vlastností zboží - samostatnému uvažování a hodnocení ekonomických jevů a jejich vlivů na spotřebitele - uplatňování priority jakosti v tržním hospodářství - získání dovednosti pracovat s prospekty, s certifikáty, se spotřebitelskými testy, přejímacími protokoly, apod. - samostatnému vyhledávání a zpracovávání ekonomických informací v součinnosti s využíváním informačních a komunikačních technologií - získání dovedností v základní orientaci v evropských a celosvětových norem jakosti - samostatnému učení, k umění pracovat soustavně a promítat do získávaných vědomostí aktuální změny, vyhodnotit a kontrolovat výsledky své práce - respektování morálky, svobody, odpovědnosti - aktivnímu užívání systému ochrany spotřebitele Strategie výuky - výklad - popis - skupinová diskuse - vyhledání informací - studium odborné literatury - práce s internetem - procvičování - prezentace žáků - aktualizace učiva 186

187 Hodnocení výsledků žáků - ústní zkoušení - písemné zkoušení - klasifikace prezentací a jiných samostatných prací Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - uměli myslet kriticky, tj. dokázali zkoumat věrohodnost informací a nenechávali se manipulovat, tvořili si vlastní úsudek - chápali význam životního prostředí pro člověka a jednali v duchu udržitelného rozvoje - zpracovávali administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na odborná témata - dodržovali jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii - vyjadřovali se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci - pracovali s běžným základním a aplikačním programovým vybavením - komunikovali elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline komunikace - uvědomovali si význam celoživotního učení a byli připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby - vyhledávali příslušné právní předpisy - dovedli provést průzkum trhu a uplatnit poznatky psychologie při jednání s klientem nebo obchodním partnerem, tak aby vhodně reprezentoval firmu - chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku. - dodržovali stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti na pracovišti - dbali na zabezpečování parametrů kvality procesu, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta - orientovali se v tržním prostředí regionu - hodnotili tržní sílu subjektů a jejich případné zneužívání dominantního postavení Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby - zvažovali při plánování určité činnosti možné náklady, výnosy a dopad na životní prostředí - při rozhodování zohledňovali efektivní nakládání s materiály, energiemi, a odpady - chápali bezpečnost práce jako součást péče o zdraví. - utvářeli svůj životní styl v intencích udržitelného rozvoje - hodnotili význam vhodného pracovního a životního prostředí pro pracovní výkonnost, motivaci - analyzovali dopady jednotlivých marketingových nástrojů na životní prostředí Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby - analyzovali etickou stránku užívaných marketingových nástrojů a uvedli jejich klady a 6zápory - hodnotili potřebu obchodních dovedností pro různé profesní orientace a kariérní postup 187

188 - pracovali s příslušnými právními předpisy - si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy, význam vzdělání pro život Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby - pracovali s informacemi a komunikačními prostředky Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy) - ekonomikou - statistikou - informační a komunikační technologií - fyzikou - chemií - základy biologie a ekologie - právem 188

189 Rámcový rozpis učiva Zbožíznalství - 1. ročník - 2 hodiny týdně - 68 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání - na příkladech charakterizuje obsah a průběh příslušné hlavní činnosti - schematicky popíše základní výrobní postupy stěžejních odvětví NH s návazností na meziresortní souvislosti - stanoví užitné vlastnosti výrobku a metody jeho hodnocení - orientuje se v problematice péče o jakost - rozpozná podle značek, zda výrobek splňuje požadavek norem jakosti - orientuje se v problematice ochrany spotřebitele a je schopen uplatnit poznatky v profesním i osobním životě - komentuje konkrétní, aktuální události v NH (v ekonomických a výrobních souvislostech) - získá konkrétní znalosti o produktech v stěžejních odvětvích NH, na základě fyzikálně, chemických principů jejich výroby a hodnocení. - rozliší užitkové nerosty, druhy energii a paliv - má představu o užitných vlastnostech a využití - získá přehled o vybraných druzích zboží z hlediska fyzikálních, chemických a užitných vlastností - orientuje se v běžných, aktuálních trendech této kategorie - stanoví dominantní užitné vlastnosti pro určitou sortimentní skupinu - rozliší sklo, keramiku, stavební hmoty a výrobky podle fyzikálních a chemických vlastností a zná jejich využití - orientuje se v zařazení výrobků do kategorií dle vlivu na zdraví člověka a životní prostředí (jedy, hořlaviny a jiné nebezpečné látky) - chápe význam chemického. průmyslu - rozliší dobu výroby trvanlivosti a použitelnosti potravinových výrobků - rozumí pojmům energetická a biologická 189 Hlavní činnost podniku - výroba, obchod, služby, neziskový sektor - hodnocení a ochrana zboží - péče o jakost Národní hospodářství - uspořádání NH - odvětvové kategorie NH - hutní a strojírenské zboží - elektrotechnické a elektronické zboží - nerostné suroviny a energie - sortimentní skupiny zboží - sklo, keramika, stavební hmoty - chemické a drogistické zboží - potravinářské zboží

190 hodnota potravin - posoudí obal z hlediska jeho funkcí - posoudí správnost uložení a ošetření potravinářského zboží - zařadí vybrané textilní materiály a výrobky do sortiment. skupin podle fyzikálních, chemických. vlastností, způsobu zpracování a užití - orientuje se v soustavě značení textilního zboží - seznámí se s fyzikálními vlastnostmi vybraných kožedělných materiálů - chápe příčiny snižující užitnou hodnotu kožedělného zboží - orientuje se v sortimentu papírenského zboží - chápe příčiny hlavních globálních problémů lidstva a dokáže nastínit možnosti - řeší nejdůležitějších z nich - objasní materiálové a energetické vstupy výrob a hospodárné využívání přírodních zdrojů, význam recyklace - orientuje se v zastoupení základních odvětví NH v konkrétních regionech s návazností na hospodářskou spolupráci a obchod - chápe ekologické souvislosti vybraných výrobních činností - textilní zboží - kožedělné zboží - papír a papírenské zboží Globální aspekty světové ekonomiky - člověk a příroda - sociální problémy 190

191 6.23. Daně Kód a název oboru vzdělání: Název školy: Název ŠVP: Forma vzdělání: Celkový počet hodin za studium: 68 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle M/02 Obchodní akademie Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Obchodní akademie denní Žáci jsou vedeni ke správnému užívání pojmů z oblasti daní, ekonomiky, účetnictví a práva. Významnou součástí dosažených kompetencí je plné zvládnutí práce s informacemi v prostředí lokální sítě a v síti Internet. Charakteristika učiva Předmět poskytuje žákům potřebné dovednosti k rozvíjení ekonomického myšlení, je spolu s ostatními ekonomickými předměty základem odborného vzdělávání. Seznamuje žáky se soustavou povinného pojištění, strukturou státního rozpočtu a daňové soustavy. Vede žáky k uplatňování ekonomické efektivnosti při výpočtu daňových povinností, učí je využívat různé zdroje informací k doplnění svých znalostí. Třída je při vyučování dělena na dvě skupiny. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - získávání vědomostí a dovedností dlouhodobější povahy, aby z nich žáci mohli vycházet v měnících se podmínkách ekonomické a legislativní praxe - dovednosti samostatného vyhledávání a zpracování ekonomických informací v součinnosti s využíváními informačních a komunikačních technologií - samostatnému učení, k umění pracovat soustavně a promítat do získávaných vědomostí aktuální změny, vyhodnotit a kontrolovat výsledky své práce Strategie výuky - monologická metoda ( popis, přednáška, výklad, vysvětlování) - dialogická metoda ( skupinová diskuze, rozhovor) - názorně demonstrační metoda ( projekce statická a dynamická) - instruktáž - konkrétní příklady z reálné praxe - dle možností exkurze a přednášky odborníků z praxe - vyhledávání aktuálních informací - studium odborné literatury - práce s Internetem - práce s aktuálními formuláři Hodnocení výsledků žáků - písemné zkoušení dílčí 191

192 - písemné zkoušení souhrnné (důraz na mezipředmětové vazby) Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - jednali odpovědně, samostatně, aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný - dodržovali zákony a pravidla chování, respektovali práva jiných lidí - uměli myslet kriticky, dokázali zkoumat věrohodnost informací, vytvářeli vlastní úsudek, byli schopni diskuze s jinými lidmi - přijímali hodnocení svých výsledků a způsobu jednání ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovali, přijímali radu i kritiku - jednali v souladu s morálními principy, přispívali k uplatňování hodnot demokracie - chápali význam životního prostředí pro člověka a jednali v duchu udržitelného rozvoje - porozuměli zadání úkolu nebo určili jádro problému, získali informace potřebné k řešení problému, navrhli způsob řešení, popř. varianty řešení a zdůvodnili je - vyhodnotili a ověřili správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky - uplatňovali při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace - volili prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívali zkušeností a vědomostí nabytých dříve - spolupracovali při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) - formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - pracovali s běžným základním a aplikačním programovým vybavením - komunikovali elektronickou poštou a využívali další prostředky online a offline komunikace - uvědomovali si význam celoživotního učení a byli připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám - rozuměli podstatě a principům podnikání, měli představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání - efektivně aplikovali matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby - se orientovali v daňovém systému a jeho významu pro financování potřeb státu, kraje, obce - využívali mediální informace a kriticky je hodnotili - dodržovali zákony a pravidla chování, jednali v souladu s morálními principy - měli vhodnou míru sebevědomí a sebeodpovědnosti Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby - pochopili význam daně pro životní prostředí Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby - odlišovali zaměstnanecký a podnikatelský právní základ 192

193 - orientovali se v základních aspektech soukromého podnikání - pracovali s příslušnými právními předpisy Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby - pracovali s informacemi a komunikačními prostředky Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy) - občanskou naukou - právem - matematikou - ekonomikou - účetnictvím - integrovaným ekonomickým předmětem - praxí - informační a komunikační technologií - písemnou a elektronickou komunikací 193

194 Rámcový rozpis učiva Daně - 3. ročník - 2 hodiny týdně - 68 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání - orientuje se v systému zdravotního a sociálního pojištění - zná zákony, kterými se řídí systém ZP a SP - vyjmenuje, kdo jsou pojištěnci a plátci ZP a SP - stanoví správný vyměřovací základ pro jednotlivé kategorie plátců - zná povinnosti zaměstnavatele - propočítá sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele a zaměstnance - čerpá z podkladů z účetnictví - používá základní princip výpočtu pro osoby samostatně výdělečně činné - vyjmenuje povinnosti OSVČ vůči ZP a OSSZ - vyplní Přehled o příjmech a výdajích OSVČ - používá základní daňové pojmy - rozdělí daňovou soustavu - odliší princip přímých a nepřímých daní - vyjmenuje požadavky na daňovou soustavu - vysvětlí funkce daňové soustavy - vysvětlí pojem přidaná hodnota a daň z přidané hodnoty - charakterizuje plátce DPH - popíše daňové doklady - vypočte daň na vstupu a na výstupu - vyplní podklady pro sestavení daňového přiznání, vyplní daňové přiznání - vypočítá přidanění a nárok na odpočet v souvislosti s obchodováním s EU - vysvětlí rozdíl mezi univerzální daní a daní selektivní - orientuje se ve výpočtu spotřební daně jednotlivých komodit - zná důvod zavedení spotřební daně - orientuje se v jednotlivých sazbách s použitím zákona o spotřební dani 194 Soustava zdravotního pojištění (ZP) a sociálního pojištění (SP) Veřejné zdravotní pojištění - kategorie pojištěnců, plátci, vyměřovací základy, výše pojistného sazby, odvody Sociální pojištění - pojištěnci, plátci, vyměřovací základy, složky SP, výše pojistného Daňová soustava přehledná struktura daňové soustavy - požadavky na daň. soustavu, funkce daň. soustavy - povinnosti daňového subjektu, registrace Státní rozpočet - tvorba státního rozpočtu, druhy státního rozpočtu, vztah státního rozpočtu a daňové soustavy Nepřímé daně - univerzální - pojem přidaná hodnota, plátce, povinnost registrace - předmět, sazby, osvobození, evidence - daňové doklady, vztah plátce-neplátce - selektivní - rozdíl univerzální a selektivní daně - předmět spotřební daně, měrné jednotky, sazby

195 - vysvětlí rozdíl mezi daňovým rezidentem a nerezidentem - charakterizuje jednotlivé skupiny příjmů - uplatní nezdanitelné části základu daně při výpočtu daně - zakomponuje ztrátu do základu daně - provede roční zúčtování daně - na www vyhledá podporu pro vyplnění daňového přiznání - uplatní jednak prokazatelné výdaje, jednak výdaje paušálem - stanoví základ daně - odlišuje daňově uznatelné a daňově neuznatelné náklady - propojí výpočet daňové povinnosti s účetní problematikou - zohlední při výpočtu daně dary PO, zná účel, limity pro uplatnění - vyplní daňové přiznání - objasní pojmy nemovitost, stavba, pozemek, katastr nemovitostí - orientuje se v zákoně o dani z nemovitosti, stanoví základ daně, sazbu daně, daňovou povinnost - vyjmenuje druhy staveb, které podléhají dani - vyjmenuje právní subjekty u daně dědické a darovací, z převodu nemovitosti - stanoví a upraví základ daně - vypočte daňovou povinnost - stanoví předmět silniční daně, posoudí osvobození od daně, orientuje se v placení záloh, vyplní přiznání - vypočítá životní minimum rodiny - rozhodne, na jaké dávky SSP má rodina nárok - vypočte výši jednotlivých dávek - stanoví kritéria, která musí rodina splnit pro výplatu dávek - vyplní peněžní deník - vyplní evidenci pohledávek a závazků - provede uzávěrkové výpočty - stanoví základ daně - vyplní daňové přiznání FO Přímé daně - daň z příjmu FO - poplatník, předmět, zdaňovací období, základ daně, sazby, osvobození, slevy na dani, odpočitatelné položky, daňové přiznání Daň z příjmu PO - plátci, předmět, sazby, úprava daně Majetkové daně - daň z nemovitosti - poplatník, předmět, základ daně, sazby, osvobození - daň dědická - daň darovací - daň z převodu nemovitosti - daň silniční Systém státní sociální podpory - životní minimum, rozdělení dávek, kritéria pro výplatu dávek - dávky závislé na výši příjmu - dávky nezávislé na výši příjmu Daňová evidence 195

196 6.24. Finance Kód a název oboru vzdělání: Název školy: Název ŠVP: Forma vzdělání: Celkový počet hodin za studium: 30 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle M/02 Obchodní akademie Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Obchodní akademie denní Cílem předmětu je poskytnout žákům přehled o finanční, úvěrové a rozpočtové politice. Významnou součástí dosažených kompetencí je plné zvládnutí práce s informacemi v prostředí lokální sítě a v síti Internet. Charakteristika učiva Předmět poskytuje žákům potřebné dovednosti nezbytné při řešení finančně-ekonomických úloh. Vede k rozvíjení ekonomického myšlení a je spolu s ostatními ekonomickými.předměty základem odborného vzdělávání. Učí žáky využívat různé zdroje informací k doplnění svých znalostí. Třída je při vyučování dělena na dvě skupiny. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - získávání vědomostí a dovedností dlouhodobější povahy, aby z nich žáci mohli vycházet v měnících se podmínkách ekonomické a legislativní praxe - dovednosti samostatného vyhledávání a zpracování ekonomických informací v součinnosti s využíváními informačních a komunikačních technologií - samostatnému učení, k umění pracovat soustavně a promítat do získávaných vědomostí aktuální změny, vyhodnotit a kontrolovat výsledky své práce Strategie výuky - monologická metoda ( popis, přednáška, výklad, vysvětlování) - dialogická metoda ( skupinová diskuze, rozhovor) - názorně demonstrační metoda ( projekce statická a dynamická) - konkrétní příklady z reálné praxe - dle možností exkurze a přednášky odborníků z praxe - vyhledávání aktuálních informací - studium odborné literatury - práce s Internetem - projekty na zadané téma Hodnocení výsledků žáků - písemné zkoušení dílčí - písemné zkoušení souhrnné (důraz na mezipředmětové vazby) - ústní zkoušení - referáty na dané téma 196

197 Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - uměli myslet kriticky, dokázali zkoumat věrohodnost informací, vytvářeli vlastní úsudek, byli schopni diskuze s jinými lidmi - přijímali hodnocení svých výsledků a způsobu jednání ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovali, přijímali radu i kritiku - porozuměli zadání úkolu nebo určili jádro problému, získali informace potřebné k řešení problému, navrhli způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnili je - vyhodnotili a ověřili správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky - uplatňovali při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace - volili prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívali zkušeností a vědomostí nabytých dříve - spolupracovali při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) - formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - pracovali s běžným základním a aplikačním programovým vybavením - komunikovali elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline komunikace - uvědomovali si význam celoživotního učení a byli připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám - efektivně aplikovali matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích. Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby - se orientovali ve finančním systému a pochopili jeho význam - využívali mediální informace a kriticky je hodnotili Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby - doložili význam přiměřeného financování pro udržitelný rozvoj Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby - se orientovali v základních způsobech financování - pracovali s příslušnými právními předpisy Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby - pracovali s informacemi a komunikačními prostředky Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy) - občanskou naukou - právem - matematikou - ekonomikou 197

198 - účetnictvím - integrovaným ekonomickým předmětem - praxí - informační a komunikační technologií Rámcový rozpis učiva Finance - 4. ročník - 1 hodina týdně - 30 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - vyjmenuje uživatele - vyjmenuje zdroje - orientuje se v rozvaze - orientuje se ve výkazu zisku a ztráty - sestaví přílohu k účetní závěrce - sestaví výkaz cash flow - rozlišuje ukazatele absolutní, rozdílové a poměrové - vypočítá ukazatele likvidity - slovně interpretuje jejich hodnoty - vypočítá zadluženost a finanční stabilitu zhodnotí výsledek - vypočítá ukazatele rentability - vypočítá ukazatele aktivity - charakterizuje burzovní obchody - vyjmenuje orgány burzy - popíše systém burzy Obsah vzdělávání Finanční analýza - uživatelé - zdroje - ukazatele Burza - charakteristika - druhy - organizace - obchodování 198

199 6.25. Účetnictví Kód a název oboru vzdělání: Název školy: Název ŠVP: Forma vzdělání: Celkový počet hodin za studium: 324 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle M/02 Obchodní akademie Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Obchodní akademie denní Základním obecným cílem účetnictví je věrné zobrazení ekonomické reality podniku. Předmět účetnictví vede k rozvíjení schopnosti ekonomiky myslet, uplatňovat při posuzování podnikových činností kritéria efektivnosti, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání. Vede žáky k efektivní práci s informacemi, aby uměli získávat a kriticky vyhodnocovat ekonomické informace. Učí žáky důsledně kontrolovat výsledky své práce, pracovat přehledně, soustavně a pečlivě. Charakteristika učiva Předmět zahrnuje učivo základů účetnictví (základní pojmy, logiku účetnictví, účetní dokumentaci, účetní zápisy, inventarizaci) finančního, manažerského a daňové evidence. Třída je dělená na dvě skupiny. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - postupnému osvojení dovedností účtovat o pořízení, spotřebě nebo opotřebení a vyřazení majetku, zpracovávat pro tyto účely příslušné doklady - orientaci v prvotní evidenci zaměstnanců a mezd, k dovednosti účtovat mzdy a zpracovávat pro tyto účely příslušné doklady - postupnému osvojení dovedností zpracovávat, vyhotovovat a používat účetní a platební doklady - osvojení dovedností účtovat faktury přijaté a vydané, účtovat úvěry a úroky, nákup, prodej a výnos z cenných papírů - postupnému osvojení dovedností zpracovávat účetní závěrku - samostatnému vyhledávání a zpracovávat ekonomických informací v součinnosti s využíváním informačních a komunikačních technologií - samostatnému učení, k umění pracovat soustavně a promítat do získávaných vědomostí aktuální změny, vyhodnotit a kontrolovat výsledky své práce Strategie výuky - výklad - popis - skupinová diskuse - vyhledání informací - studium odborné literatury a zákonů - práce s internetem - procvičování 199

200 - prezentace žáků - aktualizace učiva Hodnocení výsledků žáků - ústní zkoušení - písemné zkoušení - klasifikace prezentací a jiných samostatných prací Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - porozuměli zadání úkolu nebo určili jádro problému, získali informace potřebné k řešení problému, navrhli způsob řešení, popř. varianty řešení a zdůvodnili je - vyhodnotili a ověřili správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky - uplatňovali při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace - volili prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívali zkušeností a vědomostí nabytých dříve - spolupracovali při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) - uměli myslet kriticky, tj. dokázali zkoumat věrohodnost informací a nenechávali se manipulovat, tvořili si vlastní úsudek - vyjadřovali se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovali - dodržovali jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii - pracovali s běžným základním a aplikačním programovým vybavením - komunikovali elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline komunikace - uvědomovali si význam celoživotního učení a byli připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám - rozuměli podstatě a principům podnikání, měli představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání - efektivně aplikovali matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby - se orientovali ve vztahu účetnictví a daňového systému a jeho významu pro financování potřeb státu, kraje, obce - se orientovali ve vnitřních ekonomických vztazích organizací podnikatelského a neziskového sektoru kraje, obce - hodnotili hospodářský výsledek firmy a jeho možné dopady na rozvoj firmy, regionu a státu - využívali mediální informace a kriticky je hodnotili - argumentovali společenskou odpovědnost firmy a její odraz v nákladech a výnosech firmy - orientovali se v právním a etickém prostředí řízení firem, řízení státu, kraje, obce - hodnotili tržní sílu subjektů a jejich případné zneužívání dominantního postavení 200

201 Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby - kalkulovali náklady na udržení a zlepšení životního prostředí - diskutovali možnosti zobrazení dopadů činnosti firmy na životní prostředí v účetní dokumentaci - hodnotili účetní informace o dopadech činnosti firmy na životní prostředí Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby - ilustrovali význam účetních informací firmy pro práci managementu, zaměstnanců, odborů a dalších subjektů - se rozhodovali o kariéře zaměstnance či samostatném podnikání - rozuměli dynamice změn a alternativním možnostem pracovního uplatnění - aplikovali znalosti z hospodaření středisek v reálných podmínkách např. školy, domácnosti, sportovní organizace apod. - pracovali s rozpočty a kontrolovali jejich plnění - hodnotili možnosti zvyšování hospodářského výsledku organizace a jeho využití pro rozvoj firmy Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby - pracovali s informacemi a komunikačními prostředky Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy) - právem - ekonomikou - daněmi - financemi - integrovaným ekonomickým předmětem - praxí - informační a komunikační technologií - písemnou a elektronickou komunikací 201

202 Rámcový rozpis učiva Účetnictví - 2. ročník - 3 hodiny týdně vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - vysvětlí funkci informací v řízení organizace - rozumí podstatě zpracování informací v účetnictví - seznámí se s předpisy upravující účetnictví - vyhotoví účetní doklady při běžném účtování - rozpozná druhy majetku podniku a určí zdroje financování podniku, sestaví rozvahu - odliší základní zdroje financování - objasní účtování o krátkodobých závazcích - ovládá základní účtování na rozvahových účtech - rozumí změnám rozvahových položek - ovládá základní účtování na vybraných výsledkových účtech - uzavře rozvahové a výsledkové účty, sestaví z uzavřených účtů účet zisků a ztrát, rozvahu - provádí účtování o finančním majetku - chápe podstatu inventarizace, vyčíslí inventarizační rozdíly a zaúčtuje je Obsah vzdělávání Podstata účetnictví, informační systém podniku - podstata účetnictví - předpisy upravující účtování - hlavní kniha syntetických účtů, hlavní kniha analytických účtů - účetní doklady Majetek podniku - druhy majetku Zdroje financování - vlastní kapitál, cizí zdroje krátkodobé, dlouhodobé - závazky, pohledávky, další zdroje financování Základy podvojného účetnictví - účtování na rozvahových účtech - účtování na výsledkových účtech - obraty, zůstatky na účtech Účetní uzávěrka a závěrka - uzavírání rozvahových a výsledkových účtů Finanční trh - hotovostní a bezhotovostní platební styk podle pokladních dokladů a výpisů z účtů - inventarizace pokladny - účtuje o DPH - pracuje s daňovými doklady Daňové doklady - druhy daňových dokladů - plátce DPH 202

203 - používá účtovou osnovu - aplikuje použití účtového rozvrhu - provádí účetní zápisy do účetního deníku a hlavní knihy - navrhne opravu účetního zápisu Účetní technika - organizace účetnictví - směrná účtová osnova - účtový rozvrh - účetní zápisy - účetní knihy 203

204 Účetnictví - 3. ročník - 3 hodiny týdně vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - objasní účtování materiálových zásob způsobem A a B, dovoz materiálu - účtuje o zásobách vlastní výroby - provádí výpočty odpisů podle jednotlivých způsobů odpisování, oprávek - vysvětlí účtování o dlouhodobém majetku - - provádí mzdové výpočty s využitím znalostí o zákonné úpravě mezd a platných podkladů zákon o daních z příjmů - určuje doklady pro zaúčtování mezd a účtuje o mzdách, zákonném pojištění, dani z příjmu ze závislé činnosti - je schopen účtovat o dlouhodobých a krátkodobých cenných papírech, jejich pořízení, prodej - aplikuje znalosti o CP v účtování o výnosech z prodeje cenných papírů a držby cenných papírů - určí doklady při platebním styku - účtuje na syntetických i analytických účtech podle pokladních dokladů a výpisů z účtů - vysvětluje účtování o úvěrech Obsah vzdělávání Zásoby nakupované, vlastní výroby - evidence materiálových zásob způsob A - evidence materiálových zásob způsob B - dovoz materiálu - zásoby vlastní výroby Dlouhodobý majetek - členění, opotřebení, odpisy, technické zhodnocení - oceňování dlouhodobého majetku - pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku Zabezpečení hlavní činnosti lidskými zdroji - mzdové předpisy, mzdové listy, formy a složky mzdy - náhrady mezd, dávky nemocenského pojištění - sociální a zdravotní pojištění - daň z příjmů ze závislé činnosti Finanční trh - úloha finančního trhu - cenné papíry - nákup, prodej cenných papírů - výnosy z cenných papírů Finanční majetek a bankovní úvěry - hotovostní a bezhotovostní platební styk v tuzemské a zahraniční měně - úvěrové účty 204

205 - orientuje se v používaných dokladech a v průběhu obchodního případu v tuzemsku, uvnitř EU a v mimounijních obchodech vůči třetím zemím - aplikuje teoretické znalosti a vyhotoví fakturu, dokáže vést knihu faktur, účtuje o nákupu a prodeji v Kč a v cizí měně - účtuje další závazky a pohledávky v hlavní knize syntetických účtů - dokáže účtovat o DPH na vstupu a na výstupu při obchodování v tuzemsku, v EU a s třetími zeměmi - ovládá účtování o přímých a nepřímých daních - účtuje o dlouhodobých závazcích - pozná zdroje financování činnosti podniku - ovládá účtování o vlastním kapitálu - pochopí význam zjišťování nákladů a výnosů ve finančním účetnictví - vypočítat obraty na těchto účtech - sestavit účet zisků a ztrát, vyplnit výkaz zisků a ztrát Zúčtovací vztahy - krátkodobé pohledávky a závazky z obchodního styku - soustava daní Kapitálové účty a účty dlouhodobých závazků - vlastní kapitál - dlouhodobé závazky Náklady a výnosy - charakteristika nákladů, jejich členění - charakteristika výnosů, jejich členění - zásady pro účtování nákladů a výnosů 205

206 Účetnictví - 4. ročník - 4 hodiny týdně vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - chápe podstatu časového rozlišování nákladů a výnosů - vysvětlí účtování o rezervách - sestaví evidenční kartu leasingového předmětu, splátkový kalendář, dokáže účtovat o leasingu - zaúčtuje účetní operace na konci účetního období - vypočte výsledek hospodaření v členění potřebném pro účetní výkazy - zaúčtuje jeho tvorbu a rozdělení - analyzuje jednotlivé položky v účetních výkazech a příloze k nim - účtuje náklady a výkony hospodářských středisek - koordinuje účtování ve finančním i vnitropodnikovém účetnictví zná vzájemnou propojenost - sestaví výslednou kalkulaci, porovná s kalkulací předběžnou, interpretuje případné rozdíly - je schopen vést daňovou evidenci - provádí výpočet daňové povinnosti a výpočet pojištění OSVČ - používá dosavadní znalosti pro účtování základních účetních případů pro jednotlivé typy obchodních společností - pozná odlišnosti v účtování u jednotlivých společností Obsah vzdělávání Časové rozlišování nákladů a výnosů - časové rozlišování nákladů a výnosů - rezervy - operativní a finanční leasing Účetní uzávěrka, závěrka - pojem a postup - výsledek hospodaření tvorba, rozdělení, nerozdělený zisk - účtování HV - výpočet a účtování daně z příjmů právnických osob - účetní závěrka Vnitropodnikové účetnictví - hospodářská střediska - zaměření a způsoby vedení vnitropodnikového účetnictví Daňová evidence - obsah a forma daňové evidence - zdanění příjmů fyzické osoby, pojištění OSVČ Obchodní společnosti - společnost s ručením omezeným - akciová společnost - veřejná obchodní společnost - komanditní společnost 206

207 6.26. Hospodářský zeměpis Kód a název oboru vzdělání: Název školy: Název ŠVP: Forma vzdělání: Celkový počet hodin za studium: 102 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle M/02 Obchodní akademie Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Obchodní akademie denní Předmět hospodářský zeměpis vede k rozvíjení schopností pochopit vazby lidské společnosti a přírodní sféry, rozvíjí geografické myšlení nezbytné pro pochopení geografických, kulturních, politických a demografických souvislostí světové ekonomiky. Zaměřuje se na vystižení základních vztahů a trendů, dynamiku jevů a procesů. Předmět poskytuje žákům ucelený systém informací i příkladů, na kterých lze demonstrovat různé směry rozvoje hospodářských aktivit. Obecným cílem předmětu je kladně a tvořivě motivovat žáky k rozvoji aktivit hospodářství v rámci trvale udržitelného rozvoje na základě příkladů různorodého využívání hospodářských oblastí v Čechách, Evropě i mimoevropských regionech. Charakteristika učiva První blok je zaměřen na přehled makroregionů světa, charakteristické rysy evropského ekonomického centra a jeho zájmové sféry, na sektorovou hospodářskou strukturu a hospodářské oblasti České republiky a jejich perspektivu. Dále je předmět zaměřen na hospodářské oblasti asijského a amerického ekonomického centra a jejich zájmové sféry. Ve druhém bloku se hospodářský zeměpis zaměřuje na globální geografické aspekty světového hospodářství a sociální problémy lidstva, na sektorovou strukturu světové ekonomiky, vztahy politiky a ekonomiky a možnosti vzájemného působení člověka a přírody při zachování principů trvale udržitelného rozvoje životního prostředí. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - tomu, aby se žáci zajímali o prostředí v němž žijí - oceňování krásy přírody a rozmanitosti podmínek života na Zemi - vnímání rozdílu mezi cenou a hodnotou přírody Země - odpovědnosti za zachování životního prostředí pro budoucí generace - zapojení žáků do řešení místních i regionálních problémů a respektování jinakosti a rovnosti všech lidí na světě Strategie výuky - tvůrčí činnost - klasické metody - slovní (vyprávění, vysvětlování, práce s textem, rozhovor) - názorně-demonstrační (pozorování, práce s obrazem) - aktivizující metody - diskuzní, didaktické hry, řešení problémů - komplexní metody - kritické myšlení, brainstorming, projektová výuka 207

208 Hodnocení výsledků žáků - ústním zkoušením - písemné práce, testy, kontrolní prověrky znalostí a dovedností Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - jednali odpovědně, samostatně, aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný - jednali v souladu s morálními principy, přispívali k uplatňování hodnot demokracie - vystupovali proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci - uvědomovali si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovali s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí - uměli myslet kriticky tj. dokázali zkoumat věrohodnost informací a nenechávali se manipulovat, tvořili si vlastní úsudek - chápali význam životního prostředí pro člověka a jednali v duchu udržitelného rozvoje - volili prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívali zkušeností a vědomostí nabytých dříve - spolupracovali při řešení problémů s jinými lidmi - vyjadřovali se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovali - dodržovali jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii - uvědomovali si význam celoživotního učení a byli připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby - se orientovali v globálních problémech lidstva a jejich regionálních specificích - se orientovali v hospodářsko-politickém rozložení sil a jeho aktuálních dopadech na podmínky v ČR - využívali mediální informace a kriticky je hodnotili Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby - srovnali opatření na ochranu životního prostředí ve vybraných regionech Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby - srovnávali klady a zápory konkrétních nástrojů sociálních politik uplatňovaných v jednotlivých regionech - srovnali podmínky práce ve vybraných regionech a diskutovali o nich Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby - pracovali s internetovými zdroji 208

209 Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy) - právem - ekonomikou - daněmi - financemi - integrovaným ekonomickým předmětem - praxí - informační a komunikační technologií - písemnou a elektronickou komunikací Rámcový rozpis učiva Hospodářský zeměpis - 1. ročník - 2 hodiny týdně - 68 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - rozlišuje makroekonomiku světa ze tří základních konkurenčních ekonomických center - má základní představu o politickohospodářské situaci v různých skupinách zemí jednotlivých zájmových ekonomických sfér - dokáže srovnat hospodářskou pozici České republiky s ostatními státy - chápe důležitost kontextu historického vývoje zemí s jejich současným stavem ekonomiky a životní úrovně - provede porovnání v rámci makroregionu, státu, oblasti podle daných kritérií (přírodní podmínky a zdroje, obyvatelstvo, hospodářství) - provede porovnání v rámci světového hospodářství a vybraných odvětví (produkce, surovinové a palivové zdroje, odvětví, hlavní výrobci) - pracuje s mapami Obsah vzdělávání Regionální aspekty světového hospodářství - přehled makroregionů světa - charakteristické rysy evropského ekonomického centra a jeho zájmové sféry - hospodářské oblasti evropského ekonomického centra a jeho zájmové sféry - sektorová hospodářská struktura České republiky a její perspektiva - hospodářské oblasti České republiky a její perspektivy - struktura ekonomiky regionů České republiky - charakteristické rysy asijského ekonomického centra a jeho zájmové sféry - hospodářské oblasti asijského ekonomického centra a jeho zájmové sféry - charakteristické rysy amerického ekonomického centra a jeho zájmové sféry - hospodářské oblasti amerického ekonomického centra a jeho zájmové sféry 209

210 Hospodářský zeměpis - 2. ročník - 1 hodina týdně - 34 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání - pochopí vliv geografické polohy na ekonomický vývoj světových regionů a důvody nerovnoměrnosti rozložení světové ekonomiky - seznámí se s různorodostí národnostních, politických, sociálních, ekonomických i ekologických problémů světa - pochopí příčiny hlavních globálních problémů lidstva a dokáže nastínit možnosti řešení nejdůležitějších z nich - pochopí a dokáže vystihnout podstatu současných pozitivních i negativních trendů světové ekonomiky - dokáže se zorientovat v základech územního a strategického plánování a v otázkách regionální politiky a regionálního rozvoje Obsah vzdělávání Globální geografické aspekty světového hospodářství - sociální problémy lidstva - sektorová struktura světové ekonomiky - vztahy politiky a ekonomiky - možnosti vzájemného působení člověka a přírody při zachování principů trvale udržitelného rozvoje životního prostředí - aplikovaná geografie při využívání geografických informačních systémů a územního plánování 210

211 6.27. Integrovaný ekonomický předmět Kód a název oboru vzdělání: Název školy: Název ŠVP: Forma vzdělání: Celkový počet hodin za studium: 120 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu: Obecné cíle M/02 Obchodní akademie Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Obchodní akademie denní Integrovaný ekonomický předmět představuje systém vzájemně propojených poznatků z odborných i všeobecných předmětů všech ročníků. Cílem předmětu je zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů, naučit žáky myslet v ekonomických souvislostech a chovat se racionálně v osobním i profesním životě. Charakteristika učiva V integrovaném ekonomickém předmětu je klíčovou metodou využití teoretického základu všech ekonomických předmětů při zpracovávání konkrétních hospodářských činností.. Obsahový okruh zahrnuje rovněž základy finančního účetnictví, učivo o právní úpravě podnikání. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k rozvíjení - dovednosti aplikace již osvojených poznatků při řešení souvislých úloh - návyků účelně a účinně využívat prostředky informačních a komunikačních technologií, správně a efektivně obsluhovat a využívat ekonomický software - návyků ověření správného fungování ekonomických programů i s ohledem na platnou právní úpravu - návyků soustavného sledování, vyhledávání a využití aktuálních informací - schopnosti ekonomicky myslet a chovat se racionálně v profesním i osobním životě - dovednosti vyhotovovat, používat a zpracovávat účetní a platební doklady pomocí software - dovednosti aplikovat poznatky z prvotní evidence zaměstnanců a mezd - dovednosti zpracovávat agendy související s dlouhodobým majetkem, zásobami, finančním majetkem, zúčtovacími vztahy - návyků provést logickou kontrolu obsahu zpracovaných, popř. vytištěných sestav - schopnosti vybrat z nabídky takové tiskové sestavy, které mají co největší vypovídací schopnost vzhledem k požadovanému účelu - dovednosti provést účetní uzávěrkové operace - schopnosti posuzovat zjištěné informace a využívat je při řízení podniku Strategie výuky - vyhledávání v odborné literatuře - práce s Internetem - používání účetního a ekonomického softwaru - samostatné řešení zadaného úkolu 211

212 - zpracování souvislého příkladu, jehož zadání vychází z účetní praxe - brainstorming - posuzování kladů a záporů a navrhování variant a kritérií pro ekonomické rozhodování - prezentace vědomostí a schopností na veřejných akcích - využívání aplikací Word a Excel Hodnocení výsledků žáků - pozorování práce a chování žáků ve vyučování - zkoušení písemné a praktické Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - nezneužívali znalosti informačních technologií k vlastnímu obohacování, respektovali autorská práva - jednali odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně ve vlastním zájmu, zájmu organizace i v zájmu veřejném - dbali na dodržování zákonů a pravidel - aktivně se zajímali o politické, hospodářské a společenské dění - dokázali zkoumat věrohodnost informací (např. kontrolovali správnost účetních dokladů) - chápali význam životního prostředí pro člověka a organizovali činnost firmy v duchu udržitelného rozvoje - uměli myslet kriticky (např. při vyvozování závěrů ze souvislých příkladů), vytvářeli si vlastní názor a byli schopni o něm diskutovat - přispívali k vytváření dobrých mezilidských vztahů - přijímali a plnili odpovědně a včas svěřené úkoly - vyjadřovali se v projevech mluvených i psaných přiměřeně situaci - formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - efektivně se učili a pracovali - využívali ke svému učení zkušenosti jiných lidí - přijímali hodnocení výsledků své práce ze strany jiných lidí, přiměřeně na ně reagovali - soustavně se vzdělávali - adaptovali se na měnící se pracovní a společenské podmínky - pracovali v týmu, podněcovali práci v týmu vlastními návrhy - řešili samostatně běžné pracovní úkoly, uplatňovali při řešení různé metody myšlení a volili prostředky a způsoby vhodné k jejich splnění - prováděli reálný odhad výsledku řešení praktického příkladu Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby - měli morální úsudek - dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení 212

213 Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby - efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat - osvojili si zásady BOZP, hygieny práce a požární prevence Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby - si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy, význam vzdělání pro život - se písemně i verbálně prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby - používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání - pracovali s informacemi a komunikačními prostředky Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy) - ekonomikou - daněmi - financemi - účetnictvím - informační a komunikační technologií - písemnou a elektronickou komunikací - právem 213

214 Rámcový rozpis učiva Integrovaný ekonomický předmět - 4. ročník - 4 hodiny týdně vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání a kompetence Obsah vzdělávání - používá nejběžnější platební nástroje, stanoví cenu - rozpozná běžné cenové triky - vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na příjmy obyvatelstva, vklady a úvěry, dlouhodobé finanční plánování a uvede příklady, jak se důsledkům inflace bránit - rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a na základě toho sestaví rozpočet domácnosti - navrhne jak řešit schodkový rozpočet a jak naložit s přebytkovým rozpočtem domácnosti - navrhne způsoby, jak využít volné finanční prostředky (spoření, produkty se státním příspěvkem, cenné papíry, nemovitosti ) - vybere nejvýhodnější produkt pro investování volných finančních prostředků a vysvětlí proč - vybere nejvýhodnější úvěrový produkt s ohledem na své potřeby a zdůvodní svou volbu - posoudí způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení - vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN - vybere nejvýhodnější pojistný produkt s ohledem na své potřeby - na příkladu vysvětlí jak uplatňovat práva spotřebitele (při nákupu zboží a služeb včetně produktů finančního trhu) - na příkladu ukáže možné důsledky neznalosti smlouvy včetně jejích všeobecných podmínek - vybere předmět podnikání na základě průzkumu trhu - vypracuje podnikatelský plán - založí živnost, obchodní společnost - registruje se na FÚ, OSSZ a ZP - registruje zaměstnance na OSSZ a ZP - prezentuje firmu v českém i cizím jazyce Osobní finance - peníze - hospodaření domácností - finanční produkty - práva spotřebitele Založení a vznik fiktivní firmy - podnikatelský plán - postup při založení živnosti - postup při založení obchodní společnosti - povinnosti vůči Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) - povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám (ZP) 214

215 - provede opatření ke zvýšení BOZP a PO - provede registraci k zákonnému pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu pro případ pracovního úrazu nebo nemoci z povolání u zaměstnance - zadá data pro vyhotovení a zpracování pokladních dokladů - zpracuje přijaté faktury - vyhotoví příkazy k úhradě - zadá podklady pro vystavení faktur a zvolí vhodný způsob zadávání údajů - kontroluje správnost zadaných údajů vzhledem k evidenci DPH - účtuje podle výpisů z bankovních - účtů - při zadávání vstupních údajů kontroluje jejich úplnost, správnost a návaznost na související agendy - využívá analytickou evidenci k posouzení včasnosti úhrad. - vyplní inventární kartu DM včetně zadání podkladů pro výpočty účetních i daňových odpisů - využívá funkce software pro účtování zařazení a vyřazení majetku v pořizovací ceně - orientuje se v souhrnných sestavách a vyhledá požadované informace - ověří, popř. nastaví parametry ekonomického software potřebné pro zpracování mezd včetně povinných úhrad - zadá personální údaje - zadá údaje pro výpočty měsíčních mezd - provede přenos do pohledávek a závazků, vyhotoví příkaz k úhradě - použije funkce software pro účtování a tisk povinných sestav - povinnosti vůči finančnímu úřadu (FÚ) - zaměstnávání pracovníků - marketing a management firmy - bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO) Pokladna - příjmové a výdajové pokladní doklady - pokladní deník - inventarizace v pokladně Fakturace - evidence došlých faktur - úhrady faktur - doklady při prodeji - knihy faktur přijatých a vydaných Bankovní operace - úhrady závazků a pohledávek - finanční náklady a finanční výnosy - kontrola zůstatků bankovních účtů Dlouhodobý majetek - dlouhodobý majetek hmotný a nehmotný - odpisy účetní a daňové - pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku - technické zhodnocení Mzdy - personalistika - měsíční mzdy - přenos do pohledávek a závazků - zaúčtování mezd - úhrady závazků z mezd - formuláře pro instituce sociálního, zdravotního pojištění a daňové účely Souvislé příklady 215

216 - soustavně provádí logickou a obsahovou kontrolu dílčích i souhrnných sestav - interpretuje zjištěné výsledky - určí subjekty, které vedou daňovou evidenci - vede deník příjmů a výdajů - stanoví daňové povinnosti subjektu Daňová evidence - deník příjmů a výdajů - přiznání k dani z příjmů fyzických osob 216

217 6.28. Praxe Kód a název oboru vzdělání: Název školy: Název ŠVP: Forma vzdělání: Celkový počet hodin za studium: 60 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle M/02 Obchodní akademie Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov Obchodní akademie denní Základním obecným cílem praxe je správné aplikování pojmů z oblasti ekonomiky, účetnictví, daní a právních předpisů. Významnou součástí dosažených kompetencí je plné zvládnutí práce s informacemi v prostředí lokální sítě a v síti Internet. Předmět vede k rozvíjení schopnosti ekonomiky myslet, uplatňovat při posuzování podnikových činností kritéria efektivnosti, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání. Vede žáky k efektivní práci s informacemi. Učí žáky důsledně kontrolovat výsledky své práce, pracovat přehledně, soustavně a pečlivě. Charakteristika učiva Předmět poskytuje žákům potřebné dovednosti nezbytné k ovládání zvoleného komerčního účetního programového vybavení při řešení ekonomických úloh, vyhotovování písemností, vyhledávání informací. Třída je dělená na dvě skupiny. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - praktickému ověřování získaných teoretických vědomostí - orientaci při výběru účetního softwaru - pochopení logické struktury účetního softwaru, provázanosti jednotlivých modulů - postupnému osvojení dovedností účtovat a zpracovávat pro tyto účely příslušné doklady Strategie výuky - výklad - popis - skupinová diskuse - vyhledání informací - studium odborné literatury a zákonů - práce s Internetem - procvičování - aktualizace učiva - praktické upevňování dovedností Hodnocení výsledků žáků - ústní zkoušení - písemné zkoušení - klasifikace samostatných prací 217

218 Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - porozuměli zadání úkolu nebo určili jádro problému, získali informace potřebné k řešení problému, navrhli způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnili jej - vyhodnotili a ověřili správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky - uplatňovali při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace - volili prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívali zkušeností a vědomostí nabytých dříve - spolupracovali při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) - uměli myslet kriticky, tj. dokázali zkoumat věrohodnost informací a nenechávali se manipulovat, tvořili si vlastní úsudek - vyjadřovali se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovali - dodržovali jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii - pracovali s běžným základním a aplikačním programovým vybavením - komunikovali elektronickou poštou a využívali další prostředky online a offline komunikace - uvědomovali si význam celoživotního učení a byli připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám - efektivně aplikovali matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby - se orientovali ve vztahu účetnictví a daňového systému a jeho významu pro financování potřeb podniku - se orientovali ve vnitřních ekonomických vztazích organizací podnikatelského sektoru - hodnotili hospodářský výsledek firmy a jeho možné dopady na rozvoj firmy Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby - hodnotili účetní informace o dopadech činnosti firmy na životní prostředí Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby - ilustrovali význam účetních informací firmy pro práci managementu, zaměstnanců, odborů a dalších subjektů - hodnotili možnosti zvyšování hospodářského výsledku organizace a jeho využití pro rozvoj firmy Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby - pracovali s informacemi a komunikačními prostředky 218

219 Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy) - právem - ekonomikou - účetnictvím - daněmi - financemi - integrovaným ekonomickým předmětem - informační a komunikační technologií - písemnou a elektronickou komunikací 219

220 Rámcový rozpis učiva Praxe - 4. ročník - 2 hodiny týdně - 60 vyučovacích hodin Výsledky vzdělávání a kompetence Obsah vzdělávání - orientuje se v jednotlivých agendách ekonomického systému - objasní podstatu a funkce jednotlivých agend - nastaví systém na konkrétní firmu ( prostředí uživatelské a globální) - používá klávesové zkratky a ikony jako základní ovládání systému - vytvoří adresář dodavatelů a odběratelů - zaktualizuje číselné řady dokladů - nastaví počáteční stavy rozvahových účtů, založí pokladnu a účet - pracuje s předloženou účtovou osnovou - vytvoří faktury vydané a přijaté, zálohové, zaúčtuje do účetního deníku - vytiskne evidenci pohledávek a závazků - vyplní agendu personalistika - zpracuje mzdy daného měsíce - zaúčtuje mzdy, vytiskne výplatní listinu, výplatní lístky, přehledy pro pojišťovny - založí inventární kartu pro dlouhodobý majetek, orientuje se v daňových a účetních odpisech - vytvoří podklady pro přiznání k DPH, rozlišuje uskutečněné a přijaté plnění, vytiskne originální tiskopis pro přiznání DPH - zaúčtuje interní doklady - zaúčtuje pokladní doklady - chápe vazbu mezi pokladní knihou, účetním deníkem a hlavní knihou - orientuje se v sestavách - vytiskne sestavu hospodaření firmy Ekonomický systém - základní dovednosti - založení účetnictví firmy - agenda fakturace - agenda mzdy a personalistika - agenda majetek - agenda DPH - agenda pokladna 220

221 7. PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Naše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikovaná International Education Society, London, (IES). Naši žáci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES ( Škola má rating B - spolehlivá instituce dosahující trvale dobrých výsledků. Pro žáky školy to znamená, že mohou získat osvědčení o absolvovaném studiu v angličtině. Za dobu existence si mezinárodní certifikáty IES získaly významnou pozici. Nenahrazují sice nostrifikační dokumenty, ale podle ohlasů držitelů jsou trhem práce žádány a přijímány. Je to i z toho důvodu, že jsou mezinárodně srozumitelné, protože jsou vydávány v angličtině a úředním jazyce konkrétní země. Navíc je možné certifikát získat i v dalších světových jazycích Personální a pedagogicko-psychologické podmínky vzdělávání Téměř všichni pedagogové mají předepsanou odbornou aprobační a odbornou pedagogickopsychologickou způsobilostí. Výjimku tvoří vyučující anglického jazyka (1). I pedagogové se speciálními kompetencemi a funkcemi (výchovný poradce, speciální pedagog), mají splněno vzdělání. Pedagog Zařazení Aprobace Vyučované předměty Mgr. Eva Novotná zástupkyně ředitelky MA, CHE MA Ing. Vlastimil Drobílek zástupce pro odbornou praxi zajišťuje individuální praxi PhDr. Jan Adamec učitel VP ČJL, DĚ ČJL, DĚ PhDr. Vlasta Breburdová učitel VP ČJL, DĚ ČJL, DĚ, ON Mgr. Pavel Hanák učitel VP AJ, RJ AJ, RJ Mgr. Miloš Holzer učitel VP, správce sítě ICT, BI ICT, Z BI a EKO Ing. Jitka Hučíková učitel VP NJ NJ Ing. Drahomíra Hýžová učitel OP PEK, EK PEK,ÚČ, PX, ZB Ing. Hana Jelínková učitel OP EK Mgr. Olga Kaňová učitel VP MA, BI Ing. Lenka Molčanová učitel VP, OP EK,CHE EK, DA, PX, ÚČ, IEP MA, ST, Z BI a EKO CHE, EK 221

222 Ing. Marie Muzikářová učitel OP EK EK, PX, ÚČ, IEP, PV Ing. Zdeněk Pippal učitel OP ICT ICT Mgr. Lucie Přibylíková učitel VP MA,ZE MA, HZ Ing. Alena Podolanová učitel OP, VP EK, BI EK, ÚČ, PX, IEP, PV Ing. Jan Rek učitel VP, OP FY FY Ing. Zdeňka Rozsypalová učitel OP PEK PEK PhDr. Dagmar Stryjová učitel VP, výchovný poradce ČJL, NJ, DĚ NJ, DĚ Ing. Irena Skácelová učitel VP EK AJ Mgr. Barbora Svobodová učitel VP NJ NJ Mgr. Monika Schweidlerová učitel VP AJ AJ Mgr. Lenka Zádrapová učitel VP TV, BI Mgr. Irena Znojová učitel VP, speciální pedagog ČJL TEV, Z BI a EKO ČJL Mgr. Renata Zourková učitel VP TV, ZE TV, HZ VP všeobecných předmětů OP odborných předmětů 222

223 7.2. Materiálně-technické podmínky vzdělávání Škola je umístěna ve vlastní budově, kde využívá tři podlaží. Budova je velmi dobře dostupná místní dopravou. Nachází se v blízkosti centra města a v bezprostřední blízkosti městské knihovny. Výuka tělesné výchovy probíhá v sokolovně ve Vyškově, kterou si škola pronajímá od TJ Sokol Vyškov, Tyršova 2. V budově školy je pouze posilovna. Stravování je zabezpečeno vlastní kuchyní a jídelnou. K výuce je využíváno dvanáct kmenových tříd, tři menší třídy pro dělenou výuku cizích jazyků, tři učebny informačních technologií, jedna učebna pro výuku písemné a ústní komunikace a jedna multimediální učebna. Kmenové třídy jsou vybaveny převážně zánovním školním nábytkem odpovídajícím velikostí dané věkové kategorii žáků. V odborné učebně pro obchodní korespondenci jsou elektrické psací stroje. Na stěnách jsou prezentovány výsledky práce žáků i jejich úspěchy v soutěžích. Prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci učitele (kabinety) jsou vybavené starším, ale odpovídajícím nábytkem a pomůckami pro vyučování v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Pro společné setkávání žáků celé školy slouží AULA školy. Pro učitele k tomuto účelu pak sborovna. Chybí však studijní prostory pro relaxaci i samostatné sebevzdělávání žáků (ve formě knihovny nebo studovny vybavené funkční komunikační technikou). ům jsou pro tento účel zatím v odpoledních hodinách zpřístupněny učebny pro výuku ICT. Prostory pro osobní hygienu žáků, pro společné stravování a šatny jsou na dostatečné úrovni. Průběžně probíhá jejich rekonstrukce. Učebnice si žáci pořizují z vlastních prostředků. Ředitel školy i vedoucí předmětových komisí sledují efektivní využívání materiálně-technického zázemí školy. Postupně je realizována modernizace výukových prostor, učebních pomůcek a techniky. 223

224 8. SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘI REALIZACI ŠVP Spolupráce se sociálními partnery je nedílnou součástí chodu školy. Škola dlouhodobě spolupracuje s firmami a institucemi regionu, které mají vztah k obsahu tohoto vzdělávacího programu. Mezi hlavní sociální partnery patří především firmy a instituce, ve kterých pracují absolventi školy. Jejich připomínky a návrhy k odbornému profilu absolventa a inovaci obsahu učiva jednotlivých odborných předmětů jsou zapracovány do ŠVP. Firmy a instituce jako sociální partneři školy pro obor obchodní akademie: - TSM, s.r.o., Vyškov - Agros Vyškov Dědice, a.s. - Morava Pustiměř, družstvo - aj. firmy podnikatelské sféry - Úřad práce Vyškov - OHK Vyškov - Regionální poradenské a informační centrum ve Vyškově - Živnostenský úřad Vyškov - profesní komory - MěÚ Vyškov - Finanční úřad Vyškov - Správa sociálního zabezpečení Vyškov - zdravotní pojišťovny - Celní úřad Vyškov - Okresní soud ve Vyškově - Úřad na ochranu spotřebitele - Pozemkový fond - Pojišťovnou ČR, a.s., Vyškov - Pojišťovna Triglav, a. s., Brno - Česká národní banka - Česká obchodní inspekce- inspektorát Brno - CzechTrade - Česká agentura na podporu obchodu - Design Centrum České republiky - Kancelář veřejného ochránce práv - Svaz účetních - Asociace obchodních akademií - VŠ ekonomického zaměření Pracoviště těchto institucí jsou využívána k: - vykonávání praxí žáků - vykonávání tematických exkurzí žáků - získávání aktuálních zdrojů a informací k názorné výuce - zprostředkování nejnovějších praktických informací a zkušeností jak pro učitele, tak přímo pro žáky Cílem spolupráce se sociálními partnery je také minimalizace nezaměstnaných absolventů. Při realizaci školního vzdělávacího programu byl využit průzkum žádaných znalostí a dovedností, který provedly žákyně školy viz příloha č Rodiče i žáci mohou ovlivňovat obsah ŠVP přes Školskou radu. 224

225 9. ZDROJE ŠVP Školský zákon Rámcový vzdělávací program pro obchodní akademie Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách - stupně znalostí podle Rady Evropy Katalogy požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky (schválené MŠMT dne pod č. j /2008-2/CERMAT a až 3 251/2008-2/CERMAT) 225

226 10. PŘÍLOHY Přehled znalostí a dovedností žádaných českými i zahraničními zaměstnavateli Soutěž CEED pro školní rok 2005/2006 Téma: Znalostní ekonomika Podklady pro vypracování jsou získané z průzkumu v uvedených organizacích a firmách: Komerční banka, a.s., pobočka Vyškov, Jana Šoupala 2, Vyškov Rostex, s.r.o., Dědická 17, Vyškov TOR-MASTER, s.r.o., Nádražní 23, Vyškov Zlatnictví Safír, Masarykovo náměstí 46, Vyškov TSM, s.r.o., Masarykovo náměstí 80/8, Vyškov Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, II. odboje 1, Vyškov BeVe, s.r.o., regionální poradenství a informační centrum, 9. května 14/A, Vyškov ÚP Vyškov, Palánek 3A/375, Vyškov Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 13, Vyškov BKR,ČR, s.r.o.,tovární 2, Vyškov Morava Pustiměř, družstvo, Pustiměř 117, Pustiměř Consulta Bürotechnik,ČR, s.r.o., Pustiměř 117, Pustiměř ZOD HANÁ, družstvo, Švábenice 348, Švábenice DINA HITEX, s.r.o, Žďárská 987, Bučovice Cutisin, s. r.o., Okružní 1438, Slavkov u Brna Vema, a.s., Okružní 3a, Brno Pojišťovna Triglav, a. s., Novobranská 544/1, Brno Hošek Motor a.s., Žarošická 17, Brno Vinohrady Vypracovaly: Ivana Charousová, třída: 4. C, obor: obchodní akademie Barbora Kudličková, třída: 4. C, obor: obchodní akademie Konzultovala: Ing. Alena Podolanová Ve Vyškově dne

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM (ŠVP) PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM (ŠVP) PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM (ŠVP) PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU Člověk mnoho vydrží, má-li

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Firemní specialista Název ŠVP Firemní specialista Motivační název Datum 1.9.2009 Verze Platnost 1. 9. 2009 Forma studia denní forma vzdělávání Koordinátor Ing. Martin Kučera Název

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obchodní akademie 63-41-M/02 Verze: v1.1 Obsah Obchodní akademie... 1 Úvod... 3 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj H 3/1-3 Délka modulu 60 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Projekt. Zohlednění požadavků praxe. ve školním vzdělávacím programu. oboru obchodní akademie

Projekt. Zohlednění požadavků praxe. ve školním vzdělávacím programu. oboru obchodní akademie Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Grant - GP 78 Podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů při rozvoji vzdělávání Projekt Zohlednění požadavků praxe ve školním vzdělávacím programu oboru obchodní

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 3/1-3 Délka modulu 30 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: SEMINÁŘ EKO (EKS) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 60 (2 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Verze 01 Třebíč 2011 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 7 Učební plán... 9 Učební osnovy... 10 K nahlédnutí u

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 1/1-3 Délka modulu 33 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 2/1-3 Délka modulu 33 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/19/2011/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 3 1. Profil absolventa... 4 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 81 (v 1. ročníku 2 hodiny týdně, v 1. pololetí 2.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: FIKTIVNÍ FIRMA (FFM) Obor vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 90 (3 hodiny týdně ve 4. ročníku) Platnost:

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Účetnictví je zařazen mezi odborné předměty a spolu s ekonomikou a právem tvoří ekonomicko-právní základ odborné přípravy absolventů.

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: KONVERZACE VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE (KFJ) Obor vzdělání: 3-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Sportovní management Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Dodatek k příloze ŠVP ZV č. 1 - aktualizace k 1.9.2015 Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Základní škola a mateřská

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (CJL) Obor vzdělání: 3-1-M/0 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 1 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více