Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim II. úprava k Nový ŠVP se zapracovanými úpravami a změnami. 1

2 Obsah: 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Charakteristika žáků, pedagogického sboru Spolupráce se školami a dalšími institucemi Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Začlenění průřezových témat Standardy pro základní vzdělávání Kompetence k učení KOMPETENCE K UČENÍ KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE OBČANSKÉ KOMPETENCE PRACOVNÍ UČEBNÍ PLÁN Poznámky k učebnímu plánu UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK a/ Charakteristika vyučovacího předmětu b/ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu c/ Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Český jazyk d/ Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Český jazyk a literatura ANGLICKÝ JAZYK a/ Charakteristika vyučovacího předmětu b/ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu c/ Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Anglický jazyk d/ Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Anglický jazyk Matematika a její aplikace MATEMATIKA a/ Charakteristika vyučovacího předmětu b/ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu c/ Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Matematika d/ Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Matematika INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA a/ Charakteristika vyučovacího předmětu b/ Cílové zaměření předmětu c/ Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Informatika Člověk a jeho svět PRVOUKA a/ Charakteristika vyučovacího předmětu b/ Obsahové, časové organizační vymezení předmětu c/ Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Prvouka d/ Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Prvouka PŘÍRODOVĚDA a/ Charakteristika vyučovacího předmětu b/ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu c/ Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Přírodověda

3 d/ Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Přírodověda VLASTIVĚDA a/ Charakteristika vyučovacího předmětu b/ Obsahové, časové organizační vymezení předmětu c/ Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Vlastivěda d/ Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Vlastivěda Umění a kultura HUDEBNÍ VÝCHOVA a/ Charakteristika vyučovacího předmětu b/ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu c/ Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Hudební d/ Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Hudební VÝTVARNÁ VÝCHOVA a/ Charakteristika vyučovacího předmětu b/ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu c/ Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Výtvarná d/ Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Výtvarná Člověk a zdraví TĚLESNÁ VÝCHOVA a/ Charakteristika vyučovacího předmětu b/ Obsahové,časové a organizační vymezení předmětu c / Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Tělesná Člověk a svět práce PRACOVNÍ VÝCHOVA a/ Charakteristika vyučovacího předmětu b/ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu c/ Výchovně vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Pracovní d/ Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Pracovní Přehled zkratek použitých v ŠVP Názvy vyučovacích předmětů: zkratky Slovníček

4 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název:. Já jsem Název školy: Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Sídlo organizace: Žďárec u Skutče 8, Skuteč Ředitelka školy: Mgr. Radka Červinková Kontakt Tel: Identifikátor zařízení: IČO: Zřizovatel: Město Skuteč Právní forma:obec IČO: Adresa: Palackého náměstí Skuteč Kontakt Tel: ústředna starosta Platnost dokumentu: Od úprava : úprava : úprava : ŠVP byl schválen Radou školy dne: Ředitelem školy dne: razítko šk. ředitel 4

5 2. Charakteristika školy 2.1. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY Základní škola ve Žďárci u Skutče je malotřídní neúplná vesnická škola s pěti ročníky a dvěma třídami. Třídy jsou tvořeny spojením žáků ze dvou nebo tří různých ročníků tak, aby dětem mohla být naplánována co nejvhodnější kombinace předmětů. V základní škole pracuje také mateřská škola a oddělení školní družiny. Žáci mají možnost navštěvovat řadu kroužků-aj konverzace, výuka hry na flétnu, keramiku, včetně výuky náboženství, ruční práce se seniory ze Seniorcentra ze Skutče. Při návštěvě naší veselé školy Vás v přízemí přivítají nezbedné dětičky z mateřské školičky. Jistě je nepřehlédnete, stejně tak, jako jejich nově vybavenou třídu, pracovnu paních učitelek a útulnou ložnici. Nachází se zde také školní výdejna, předpisově vybavená nerezem, a nově zrekonstruované umývárny. Barevně obložené schody Vás zavedou do 1. patra a ještě si na nich zopakujete anglické počítání a některá anglická slovíčka. V prvním patře pak najdete I. a II. třídu základní školy, pracovnu ředitele, školní družinu a sociální zázemí. Škola disponuje počítačovým vybavením pro jednu třetinu žáků. 11 počítačů umožňuje dětem přístup na internet. Počítačovou síť mají možnost v odpoledních hodinách využít i obyvatelé Žďárce a okolí. Díky projektu EU mají nejen děti nový nábytek a magnetickou tabuli, ale i jejich učitelé nové katedry a počítače. V každé třídě jsou umístěny Smart Board interaktivní tabule. Každý den umožňujeme rodičům umístit dítě v ranní družině, která probíhá v MŠ pod vedením učitelky MŠ s dopolední směnou. Odpolední školní družina začíná v hod. obědem a pokračuje odpoledními volno časovými aktivitami do hod.ve školní budově je bývalá kuchyň, přestavěná na výdejnu, kde se ohřívá a vydává jídlo pro celou základní školu a mateřskou školu.součástí školy je mateřská škola.ta plně naplňuje jednu třídu. Mají k dispozici jednu učebnu s jídelničkou a ložnici, která přes den slouží jako místnost pro pohybové hry.tu využívá i škola při hodinách relaxační tělesné výchovy. Před školou jsme si vybudovali nové hřiště s brankami pro fotbal,se sítí pro míčové hry,s hrazdou na gymnastiku a tyčemi na šplh.okraj hřiště je zakončen rozběžištěm a doskočištěm pro skok do písku. Škola vlastní zahradu o rozloze 600 m2. Je vybavena průlezkami, houpačkami a domečkem. Je využívána mateřskou školou a školní družinou. Žáci mají k dispozici i velké fotbalové hřiště na okraji vesnice. Pravidelně využíváme skutečský zimní stadion a plavecký bazén. Máme možnost využívat také nově vybudovanou sportovní halu. Kapacity zařízení: 1. Mateřská škola kapacita 25 dětí IZO Základní škola kapacita 60 žáků IZO Školní družina kapacita 25 žáků IZO Školní jídelna kapacita 64 jídel IZO Historie: Budova školy je situována ve středu obce Žďárec u Skutče. Jedná se o budovu s mnohaletou školní tradicí.v roce 2006 získala novou podobu nátěrem rozmanitých barev a opravenou fasádou. Nejstarší zápis o škole, v té době s nepovinnou školní docházkou, se zachoval v kronice, jež je psána švabachem od roku Podle dochovaných záznamů začala škola následně fungovat pod názvem,,obecná škola v letech O tom jak utěšeně se škola rozrůstala, svědčí především počty dětí, které školu navštěvovaly v r V 1.-3.ročníku 41 žáků, ročníku 53 žáků. V tomto roce vzniká mateřská škola. Zpočátku však nebyla vybavena a všechny děti se stravují z vlastních zdrojů. Zanedlouho, v roce 1951, byla v prvním patře (v kabinetu) vybudována kuchyň. Mateřská škola si velice těžce vybudovávala pozici u rodičů. Docházelo k častým výměnám učitelů a podobně tomu bylo i na pozici ředitele školy. Časem došlo ke snížení ročníků. V roce 2003 přešly základní škola i mateřská škola do právní subjektivity. Došlo ke spojení a obě zařízení dostala společný název Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim. A tak jako v školním roce zanikl 5.ročník roce2004 je znovu otevřen. Díky podpoře ze strany zřizovatele a novému kolektivu školy se podařilo překonat krátkou krizi, během které hrozilo uzavření školy pro nedostatek žáků. Počet dětí 29, ale umožňoval školu zachovat. Ve školním roce se zájem rodičů o školu znovu začal zvyšovat počet 33 je tomu důkazem. V dalším školním roce už bylo dětí 35. Na školní rok bylo zapsáno 32 dětí. Na školní rok dětí. V roce dětí. V roce dětí CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ, PEDAGOGICKÉHO SBORU Do naší školy chodí žáci ze Žďárce a z okolních vesnic /Oldřetic, Radčic a kraje Skutče/. Jsou to děti velmi pracovité, se zodpovědností k sobě i k mladším spolužákům. Neboť jsou vedeni ke spolupráci od mateřské školy, je jejich soudržnost a tolerance na prvním místě. Na společných akcích starší děti ze ZŠ pomáhají mladším z MŠ. Děti z mateřské školy chodí starším fandit při zápasech a navštěvují naše představení a besídky.chodí nahlížet do hodin svých budoucích spolužáků.. Pedagogický sbor má 6 členů, pracují v něm mladí i zkušení pedagogové. Všichni učitelé jsou plně kvalifikovaní včetně asistenta pedagoga. Do školy také dojíždí speciální psycholog z SPC při Speciální škole ve Skutči, který pracuje s dětmi s IVP s poruchami učení, s autismem i s jejich rodiči. Zaměstnanců školy je celkem 9 tři jsou nepedagogové, ale s přihlédnutím na neustálý kontakt s dětmi jsou vlastně všichni nedílnou součástí výchovného působení.pedagogové také nabízejí řadu kroužků-aj konverzace, výuku hry na flétnu, keramiku,výuku náboženství. Během školního se všichni pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy zúčastňují vzdělávacích školení, seminářů, akcí a kurzů. Absolvují a získávají osvědčení ke zkvalitnění výuky, práce a osobnosti člověka. Posledním společným vzděláváním jsme všichni pedagogové MŠ a ZŠ potvrdili společný zájem o zdokonalení naší týmové spolupráce Po sobotách jsme absolvovali 30 hod.seminář paní Dr. Nováčkové Respektovat a být respektován. 5

6 Základní informace o pedagogickém sboru. Jméno Aprobace Funkce Červinková Radka VŠ pedagogické- I. stupeň Ředitelka školy Odstrčilová Kateřina VŠ pedagogické I.stupeň Učitelka II.třídy Uchytilová Martina SŠ vychovatel volného času Vychovatelka, učitelky výuk Burešová Marie - učitel AJ SŠ-nepedagogické Asistentka, účetnictví školy Čáslavská Zuzana SŠ učitelství pro mateřské školy Vedoucí učitelka MŠ Magdalena Zahálková SŠ speciální pedagogika Učitelka MŠ 2.3. SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A DALŠÍMI INSTITUCEMI Jsme malotřídní škola, s pěti ročníky a s mateřskou školou v přízemí. Patříme k sobě a úzce spolupracujeme, zrovna tak, jako s ostatními sdruženími a sbory v obci. Spolupráce s rodiči žáků a s ostatními školami je velmi přínosná,a proto ji věnujeme v průběhu roku neustálou pozornost. Počínaje od pozvání okolních škol na naše školní akce až po vzájemné předávání zkušeností pracovníků školy. Scházíme se s řediteli škol, abychom se dozvěděli co nejvíce různých potřebných informací. Udržujeme neustálý kontakt se všemi skutečskými školami. Se Speciální školou Skuteč jsme v úzké spolupráci při tvoření učebních individuálních či podpůrných plánů pro žáky s poruchou učení či chování. V současné době se s nimi podílíme na naplňování jejich projektu Máme dveře dokořán.pedagogický zástupce speciální školy k nám několikrát do měsíce dojíždí a pracuje s dyslektickými žáky na jejich reedukaci. Také zde praktikuje metodu dobrého startu pro žáky 1. ročníku. Pomáhá nám při ústním i jiném hodnocení těchto žáků. Pracujeme se Základní školou Smetanova, kam přestupuje řada našich žáků do 6 ročníku. Pedagogové 5.tř. konzultují výstupní práce žáků a porovnávají zvládnuté učivo.využíváme také nabídek školení konané na jejich škole. Pravidelně navštěvujeme výchovné koncerty, pořádané Základní uměleckou školou Skuteč, ale i jejich tématické výtvarné výstavy. Jakož i hudební a divadelní představení pořádané městským kulturním centrem ve Skutči. Navštěvujeme historické, přírodovědné výstavy pořádané jinou školou. Předškoláci z mateřské školy k nám chodí do různých hodin první třídy. Děti ze školní družiny pro ně připravují pěkné dárky k zápisu a podílejí se na jeho celém průběhu. Účastníme se soutěží a olympiád konaných jinými školami.např. Základní škola Vejvanovice olympiáda v Aj. Město Lukavice výtvarná soutěž. Spolupracujeme se Sborem dobrovolných hasičů v Radčicich. Spolu pořádáme Doupníkův branný závod, cyklistický závod. I spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče mohou navštívit školu kdykoli po domluvě s vyučujícím. Účastní se našich školních akcí. Žáci mohou být přítomni při jednání rodičů s učitelem. Rodičovské sdružení se koná 3-4 krát do roka. Někdy jsou společná pro celou školu a jindy mají charakter informačního odpoledne. Další akce, kde se mohou zapojit rodiče, je burza použitých věcí, velikonoční či vánoční jarmark výrobků,vánoční besídka či posezení, besídka ke Dni matek, ale i Doupníkův branný závod. Cyklozávod spolu s Městskou policií Skuteč.Konají se brigády, kde nám rodiče pomáhají ušetřit finanční prostředky a dokončit různé rekonstrukce. Do budoucna bychom chtěli více využívat internet pro komunikaci mezi žáky z okolních, malotřídních škol. Zapojit některé z rodičů do aktivního kroužku pro děti. Více spolupracovat se Senior centrem ve Skutči.Také by nebylo špatné začít spolupracovat s nějakou zahraniční školou, neboť naše škola s žádnou takovou nespolupracuje. Naše škola nespolupracuje s žádnou zahraniční školou, s žádnou školou jiné národnosti DLOUHODOBÉ PROJEKTY - Výzva Ministerstva dopravy a bezpečnosti - Na zelenou:,, Na zelenou do zeleně. hodnota projektu Kč na projekt bezpečné silniční situace v okolí školy, na dopravní cyklosoutěž, na stojan na kola u školy aj. realizace : Školní mléko od roku 2009 i nyní - Ovoce do škol od roku 2010 i nyní - S úsměvem do školy, s úsměvem ze školy. Zdroje financování projektu: program EU peníze školám hodnota projektu: Kč, doba trvání projektu: 30 měsíců (od do ) 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Kvalitu vzdělávací služby školy primárně neposuzujeme podle tradičně chápaných vzdělávacích výsledků, za které bývají nezřídka považovány pouhé faktografické znalosti žáků zjištěné testováním, nýbrž podle toho, jak užitečné jsou formy a metody pedagogické práce a podmínky pro dosahování deklarovaných cílů vzdělávání vnímány žáky a jejich rodiči. Naší prvořadou ambicí je mít rodinou školu jako prostředí, kde se i dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Snažíme se vést žáky k automatickému sebehodnocení. Vedeme je k vnímání krásy jejich okolí, přírody a krásy okamžiku. Citlivým a láskyplným postojem upevňujeme v dětech dobré charakterové vlastnosti a postoje. Všem našim žákům nabízíme různé způsoby výuky umožňujeme vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro tyto účely máme již několik let zřízeného asistenta pedagoga.věnujeme se podpoře žáků s individuálními potřebami i nadáním. Využíváme metodu pochvaly, a to zejména u nových či nejistých dětí k navození pocitu bezpečí a jistoty. Upevňujeme pocit sebedůvěry a rovnocennosti a zároveň dovednost být odpovědný sám za sebe. Touto cestou snižujeme závislost na hodnocení druhého - učitele. Naším záměrem je vytvářet a posilovat pocit radosti 6

7 z vlastního umu. Uvědomujeme si důležitost radosti ze samotné práce a z vlastního výsledku. pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Zprostředkovaným učením nepotlačovat vnitřní motivaci k učení. Naším programem chceme postupně vybudovat pilíře k veliké stavbě opírající se o dobré znalosti, dovednosti, k ohleduplnosti a lásce k spoluobčanům, k přírodě k sobě samým. Naším krédem je myšlenka Marie Montessori:,,Pomoz mi, abych to dokázal sám VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Výchovné a vzdělávací strategie představují postupy, metody, formy práce i aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Jsou uplatňovány všemi pedagogy při výuce i mimo ni. Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Představují souhrn vědomostí, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého našeho žáka ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Speciální vzdělávací potřeby jsou určeny žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, se specifickou poruchou učení nebo poruchami chování ze sociálně znevýhodněného prostředí. Při těchto diagnózách úzce spolupracujeme s rodiči. Konzultujeme žáky s danou Pedagogicko-psychologickou poradnou. Např. v Chrudimi, ve Svitavách, se Speciálním centrem ve Skutči. Na základě vyšetření a doporučení jsou tyto děti zařazovány do reedukační péče, v případě vážnější poruchy pracuje s dítětem přidělený pedagogický asistent. Ten plní nejen funkci asistence konkrétnímu žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také se věnuje žákům slabším, s vývojovými poruchami. Pokud pedagogické centrum diagnostikuje žáka s potřebou Individuálního učebního plánu,/dále jen IVP/ Na žádost rodičů je vypracován IVP, podle kterého se s dítětem během školního roku pracuje. IVP je také tvořen, konzultován a hodnocen danou PPP či SPC. Díky malému počtu žáků můžeme velmi dobře podchytit problémy některých z nich. Na základě doporučení PPP je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu s jiným ročníkem. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou individuálně integrováni a je jim věnována potřebná péče ve vyučování i mimo něj. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k jejich možnostem a hodnotíme je s tolerancí. Vzdělávání tělesně postižených žáků probíhá formou individuální integrace,všechny žáci s IVP se vzdělávají v běžné třídě VZDĚLÁVÁNÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ŽÁKŮ Ve spolupráci s poradenským zařízením, na základě odborného vyšetření sestavujeme a realizujeme individuálně vzdělávací plán pro mimořádně nadané žáky. Tito žáci mohou být na základě komisionálního přezkoušení přeřazeni do vyššího ročníku. V běžné třídě učitel zadává individuálně úkoly, které odpovídají úrovni jejich vědomostí, dovedností, znalostí a rozvíjí tak jejich mimořádné nadání. Učitel rozvíjí schopnosti žáků prostřednictvím ICT, žákům umožní zapojit se do organizování výuky, rozvíjí jejich schopnosti i při mimoškolních aktivitách, využívá jejich pomoci při vedení týmu, při prezentaci školy (školní internetové stránky).vybízí k vyhledávání nových informací a témat. Uceluje žákovy vědomosti ve snaze k většímu prohlubování ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Škola plní všechna průřezová témata v rozsahu alespoň dvou tématických okruhů. Při výběru tématických okruhů jsme vycházeli z možností školy a přihlíželi k adekvátnosti okruhů pro žáky 1. stupně. Vzhledem k malému počtu žáků, k propojování jednotlivých ročníků a rodinnému klimatu školy jsou všechna průřezová témata zařazována průběžně ve všech ročnících a téměř ve všech předmětech. 7

8 Právě díky těmto faktorům nelze přesně vymezit konkrétní formu realizace. Splněny budou jednoznačně, ale forma plnění se bude odvíjet od aktuálních možností a stavu školy. Vybrané tématické okruhy jsou v následujících tabulkách přidány k jednotlivým předmětům, ve kterých se budou vyskytovat nejčastěji, ve kterých na ně bude dán největší důraz a které za ně budou odpovědné. Je však zřejmé, že se objeví i v předmětech dalších či v mimořádných akcích a projektech školy. Průřezové téma OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Zdůvodnění Průřezové téma se všemi jedenácti tématickými okruhy (rozdělených do 3 částí - osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, morální rozvoj) se vzhledem k zaměření školy a výchovně vzdělávacím strategiím (viz výše) prolínají nejen ve vyučovacím procesu, ale také v klimatu a životě celé školy i jednotlivých tříd a samozřejmě i v dalších akcích pořádaných školou (vše na úrovni odpovídající žákům 1. stupně). Tématické okruhy a jejich realizace (vyučovací předměty a formy) Seberegulace a sebeorganizace cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia; stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení - realizováno formou vyučovacího procesu a pedagogického působení ve všech vyučovacích předmětech - např. zadávání samostatných úkolů, domácích úkolů Kreativita cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích - realizováno především v předmětech výtvarná a pracovní činnosti ve všech ročnících Průřezové téma Zdůvodnění Tématické okruhy a jejich realizace (vyuč. předměty a formy) VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Pro realizaci tohoto průřezového tématu je využito umístění školy (malá obec) a dobrá spolupráce s místními organizacemi. Vzhledem k věku žáků na 1. stupni jsme zvolili pouze první dva tématické okruhy. Občanská společnost a škola škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole; způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy - žákovských rad či parlamentů); formy participace žáků na životě místní komunity; spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci - prolínání životem školy a třídním společenstvím, plněno převážně předmětem Člověk a jeho svět, spoluprácí s místními organizacemi Občan, občanská společnost a stát občan jako odpovědný člen společnosti ( jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být 8

9 zainteresovaný na zájmu celku); Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana; úloha občana v demokratické společnosti; základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost); principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů) - realizováno v předmětu Člověk a jeho svět Průřezové téma Zdůvodnění Tématické okruhy a jejich realizace (vyuč. předměty a formy) VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Během školního roku se vyskytnou příležitosti podívat se na okolní svět, na jeho zvyky, kulturu, události apod. Jedním ( u nás tradičním) rozhlédnutím se a porovnáním jsou například Vánoce. Evropa a svět nás zajímá rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy - Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura, VV Objevujeme Evropu a svět naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svět; mezinárodní setkávání; státní a evropské symboly; Den Evropy; život Evropanů a styl života v evropských rodinách; životní styl a vzdělávání mladých Evropanů - Člověk a jeho svět Průřezové téma Zdůvodnění Tématické okruhy a jejich realizace (vyuč. předměty a formy) MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Vybrali jsme 2 tématické okruhy, které nám dokreslují tématické okruhy z osobnostně-sociální výchovy (tj. Lidské vztahy) a tématický okruh Evropa a svět nás zajímá (tj. Kulturní diference) Kulturní diference jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; poznávání vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy); základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě propojení s demokratickými tématem - Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura, VV Lidské vztahy právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženské, zájmové nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace); důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy - život třídy, školy, Český jazyk a literatura Průřezové téma Zdůvodnění ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Vzhledem k charakteristice a zaměření školy dáváme důraz na toto průřezové téma a probíráme všechny čtyři tématické okruhy samozřejmě vzhledem k věku žáků 1. stupně. Tématické okruhy se především realizují v rámci předmětu Člověk a jeho svět v 1. a 4. ročníku, ale žáci se s problematikou setkávají téměř každý den. Realizaci v každém školním roce bude zabezpečovat předmět Člověk a jeho svět dle aktuálních možností Tématické okruhy a jejich realizace (vyuč. předměty a formy) Ekosystémy les (les v našem prostředí, produkční a mimo produkční významy lesa); pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii); moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás); lidské sídlo město vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky); kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) - Člověk a jeho svět 4. ročník, Člověk a jeho svět 1. ročník a v celém životě školy Základní podmínky života voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení); ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás); půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); ekosystémy biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u nás); energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky); přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí)

10 Lidské aktivity a problémy životního prostředí zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství; doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace); průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti); odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek; právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti; ochrana přírody při masových sportovních akcích zásady MOV) změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy); dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti (Státní program EVVO, Agenda 21 EU) a akce (Den životního prostředí OSN, Den Země apod.) Vztah člověka k prostředí naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé); náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí); aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace); prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví); nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás) Průřezové téma Zdůvodnění Tématické okruhy a jejich realizace (vyuč. předměty a formy) MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Vybrali jsme adekvátně možnostem školy vždy jeden tématický okruh z oblasti perceptivní i produktivní, které jsou vzájemně provázané a jeden podmiňuje druhý. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních ( bulvárních ) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů); hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel; identifikování základních orientačních prvků v textu - realizováno v Českém jazyce a literatuře - inzerát, Člověk a jeho svět konzumní styl života, Výtvarná - reklama, PowerPoint seznámení s programem Tvorba mediálního sdělení uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení; tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení - realizováno v Českém jazyce a literatuře - inzerát, Člověk a jeho svět konzumní styl života, Výtvarná - reklama, PowerPoint ovládání,prezentace 3.6. STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dle Opatření ministra školství mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT 1236/ ze dne 18. ledna 2012 se s účinností od 1. září 2012 stávají Standardy pro základní vzdělávání přílohou č. 1 Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Standardy byly zpracovány s cílem popsat konkrétněji očekávané výstupy a pomoci tak pedagogům, rodičům i žákům při naplňování cílů základního vzdělávání. Tato úprava RVP ZV nezakládá povinnost měnit školní vzdělávací program. 10

11 3.7. KOMPETENCE K UČENÍ Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. KOMPETENCE K UČENÍ vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost - připravujeme je na celoživotní učení. Vedeme sebe, žáky a rodiče k tomu, že důležitější jsou získané dovednosti a znalosti, než známka na vysvědčení. Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. Podporujeme samostatnost a tvořivost. Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle. Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. Ve výuce se zaměřujeme prioritně na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek jejich získání. Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání výpočetní techniky. Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. Uplatňujeme individuální přístup k žákovi. Motivujeme k učení snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení. Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. Učíme práci s chybou. Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Učíme žáky nebát se problémů,neznámého. Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit. Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů. Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému. Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. V rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet. Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. Jdeme příkladem. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 11

12 Prioritně se zaměřujeme na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. Podporujeme různé formy komunikace. Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace. Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání výpočetní techniky. Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. Podporujeme kritiku a sebekritiku. Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, web). Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií. Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí. Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v třídních pravidlech v řádu akcí mimo školu apod. a umožňujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel. Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. Učíme žáky asertivnímu chování a nonverbální komunikaci. Netolerujeme pomluvy, nezdvořilost a zákulisní jednání. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat,pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. -Zavádíme do výuky efektivní metody výuky,jako je skupinové (kooperativní),a projektové vyučování,kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostat. členů týmu. Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli). Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých třídních pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli. Jdeme příkladem podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních.. Upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými osobními zájmy. Pomáháme svým spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti. KOMPETENCE OBČANSKÉ vychovávat žáky jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže). Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů. Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS apod. V rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků. Využíváme pomoci a zkušeností odborníků. Rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření s ohledem na jejich účinnost. Kázeňské přestupky řešíme individuálně. Problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, vždy bez emocí a osobní zášti. Dodržujeme zásadu, že tu není špatný žák, jsou tu jen špatné projevy jeho chování. Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu). V rámci svých předmětů a své působnosti seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí. Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace. Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. Jdeme příkladem respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům, jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. KOMPETENCE PRACOVNÍ vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, 12

13 naučit žáky chránit své zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. Cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání). Jdeme příkladem příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku ). Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností. CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ODKAZY NA ZÁKONY. Základní vzdělávání, kterým se dosahuje stupně základní vzdělání, se realizuje oborem vzdělání základní škola. V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.dle kterého se škola řídila při tvoření ŠVP Já jsem. 2.1 Povinnost školní docházky Základní vzdělávání je spojeno s povinností školní docházky. Plnění povinnosti školní docházky se řídí 36 až 43 školského zákona č. 561/2004 Sb. 2.2 Organizace základního vzdělávání Organizaci základního vzdělávání včetně možnosti zřízení přípravných tříd základní školy upravuje 46 a 47 školského zákona. č. 561/2004 Sb. Průběh základního vzdělávání se řídí 49 a 50 školského zákona č. 561/2004 Sb. Podrobnosti o organizaci a průběhu základního vzdělávání stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) ve vyhlášce č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a ve vyhlášce č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 2.3 Hodnocení výsledků vzdělávání Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí 51 až 53 školského zákona č. 561/2004 Sb. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. 2.4 Získání stupně vzdělání a ukončení základního vzdělávání Získání stupně vzdělání se řídí 45 školského zákona a ukončení základního vzdělávání 54 a 55 školského zákona č. 561/2004 Sb. 13

14 4. UČEBNÍ PLÁN Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Vzdělávací oblast Předměty Ročník počet hodin Celkem hodin předměty Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební Výtvarná Člověk a zdraví Tělesná Člověk a svět práce Pracovní činnosti Časová dotace Při konstrukci učebního plánu v ŠVP a realizaci výuky musí být dodrženy dvě podmínky: musí být dodržena celková povinná časová dotace na daném stupni základního vzdělávání (118 hodin) nesmí být překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání školským zákonem (1. a 2. ročník 22 hodin, ročník 26 hodin. současně se stanovuje minimální týdenní hodinová dotace pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání takto: 1. a 2. ročník 18 hodin, ročník 22 hodin. 14

15 4.1. POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Český jazyk a literatura Stejně jako v ostatních předmětech je zde realizováno průřezové téma, především způsobem práce (skupinová práce), vedením k adekvátnímu sebehodnocení (na základě vlastního sebepoznávání), praktickým vyučováním, alternativní výukou a aktivní komunikací. Předmět je realizován ve všech ročnících 1. stupně (viz učební plán), zpravidla v 45 minutových vyučovacích jednotkách. V případě projektů dle potřeby. Hodinová dotace během 1. stupně posílena o 1 disponibilní hodinu. Anglický jazyk obsahově odpovídá oboru Cizí jazyk v RVP ZV. Jsou zde naplňovány všechny očekávané výstupy tohoto oboru za 1. stupeň. Rozložení do 5. ročníků již od 1.roč 1 hod.týdně, ve 2.roč. 1.hod. týdně. Odpovídá požadavkům (viz učební plán) a předmět je realizován zpravidla v 45 minutových jednotkách. Některé části obsahu tohoto předmětu jsou také realizovány v ostatních předmětech adekvátně k probíranému učivu (např. počítání v matematice, některá témata v předmětu Člověk a jeho svět). Matematika V tomto předmětu žáci získávají očekávané výstupy z oboru Matematika a plní se zde i některé očekávané výstupy z Informační a komunikační technologie (viz. učební osnovy), a proto je hodinová dotace sloučena z těchto dvou oblastí. Informatika Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie pro 1. stupeň. Časová dotace: 4.,5. ročník 1 hodina týdně Organizace výuky je realizována formou vyučovací hodiny (45 minut týdně) ve třídě s PC. Informatika, může být rovněž zařazena jako dvouhodinový blok (90 minut) jedenkrát za 14 dní. Člověk a jeho svět obsahově odpovídá oboru prvouka, přírodověda a vlastivěda v RVP ZV. Z důvodu důrazu na tento předmět a realizace některých průřezových témat v něm, je hodinová dotace posílena z disponibilních hodin o 2 vyučovací hodiny. Předmět je realizován v běžných vyučovacích jednotkách, ale v případě projektů či rozsáhlejších akcí bude pro příslušnou dobu rozvrh upraven (v konečné podobě však bude odpovídat učebnímu plánu). Hudební Předmět plní všechny očekávané výstupy oboru Hudební. Hodinová dotace 1.hod.v každém ročníku.viz učební plán Výtvarná Předmět obsahově odpovídá oboru Výtvarná, realizují se zde některé tématické okruhy a v první dvou ročnících je dán důraz na rozvoj grafologických schopností a na podporu jemné motoriky. Hodinová dotace 2.hod.v 1.,2.3. roč.. 1hod. 4.,5.roč. každém ročníku.viz učební plán Tělesná Předmět plní všechny očekávané výstupy oboru Tělesná.Škola nevlastní tělocvičnu. Vyučovací hodina probíhá většinou v prostorách venkovního hřiště, či před školou. Využíváme i obecní fotbalové hřiště nedaleko školy. V zimním období jezdíme do Skutče na zimní stadion bruslit.využíváme i sportovní halu ve Skutči. Hodinová dotace 2.hod.v každém ročníku, dle potřeb spojujeme třídy do jedné skupiny.viz učební plán Pracovní činnosti Předmět plní všechny očekávané výstupy oboru Pracovní činnosti. Hodinová dotace 1.hod.v každém ročníku.viz učební plán 15

16 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK a/ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je podpora rozvoje komunikačních kompetencí tj. vést žáka k získání dobré úrovně jazykové kultury a mateřského jazyka, které patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání, a vybavit žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Dále vytvořit předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. b/ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří specifických složek: komunikační a slohová, jazyková a literární. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých specifických složek vzájemně prolíná. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje v1. až 5. ročníku s hodinovými dotacemi pro jednotlivé ročníky odpovídajícími učebnímu plánu. ŠVP pro základní vzdělávání Já jsem podporuje i operativní zohledňování specifických vzdělávacích potřeb žáků a posiluje ve všech ročnících 1. stupně vzdělávací předmět Český jazyk jednou až dvěma hodinami dle poznámek k učebnímu plánu. Průřezová témata jsou realizována formou různě dlouhých projektů (více viz kapitola 3.4 Začlenění průřezových témat),ve kterých je konkretizována návaznost a prolínání s vyučovacím předmětem Český jazyk. Výuka je organizována zpravidla v budově školy. Filmová, divadelní představení, besedy apod. se realizují mimo budovu u pořádajících organizací. c/ Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Český jazyk Cíl výuky: Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku - rozvoj komunikačních kompetencí k všeobecné vyspělosti - vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů - zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí - samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření na úrovni žáka 1. stupně - získávání sebedůvěry při vystupování před třídním kolektivem a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama KOMPETENCE K UČENÍ učivo je probíráno různými způsoby a metodami tak, aby si mohl žák postupně uvědomovat jaký styl mu vyhovuje snažíme se, aby výuka byla vedena v týmovém duchu k žákům je přistupováno dle jejich individuálních schopností pracuje s výukovými programy na PC výuka podle vlastních výukových textů, které žáci dotváří škola postupně sestavuje didaktické postupy založené na čtení s porozuměním 16

17 škola propracovává didaktické postupy zaměřené na výuku práce s textem snažíme se aby totožné formy práce s textem, které si žáci osvojili v hodinách českého jazyka, byly využívány i při získávání vědomostí v ostatních vzdělávacích oblastech pozornost žáků usměrňována na důležité základní jevy žáci jsou vedeni k vyhledávání informací v různých zdrojích žáci se učí pracovat s pravidly českého pravopisu škola postupně vytváří systém výuky, ve kterém se snažíme smysluplně prolínat učivo jednotlivých předmětů tak, aby základní vědomosti získané v jedné oblasti pomohly k nabytí nové vědomosti v jiné oblasti naučit žáky samostatnosti je základním kamenem práce v početném kolektivu žákům je umožňována realizace vlastních nápadů žáci jsou postupně vedeni k využívání vlastních vědomostí k pomoci spolužákům výuka je postupně doplňována motivačními úkoly základním motivačním faktorem je žákova svoboda KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ úkoly ve vlastních výukových textech jsou řazeny v posloupnostech, které umožňují rozvoj samostatnosti žákům jsou zadávána dobrovolná témata a úkoly k vypracování žákům není bráněno při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů svobodné volby pořadí plnění úkolů mohou žáci využívat všude tam, kde je najednou zadáno více na sebe nenavazujících úkolů na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů. podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ ve výuce jsou využívány metody obsahující prvek prezentace výsledků před žáky žáci se účastní besed na různá témata při výuce je využívaná školní knihovna žáci navštěvují besedy pořádané městskou knihovnou učivo je prezentováno využíváním různých textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků své dovednosti a znalosti získané v hodinách informatiky využívají při dotváření školních výukových textů k výuce je používána různá literatura, časopisy do výuky je postupně zapojován brainstorming KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních členů týmu. podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami HS apod. KOMPETENCE PRACOVNÍ Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi. 17

18 d/ Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Čj Český jazyk 1.ročník Učivo, téma Očekávané výstupy Klíčové kompetence Průřezová témata písmena a hlásky Žák Rozvíjeni mluveného projevu: Kompetence k učení, k řešení problémů, správná artikulace, srozumitelnost, komunikativní, sociální, personální znělost,správné dýchání. Prosba, poděkování, pozdrav, Člověk a jeho svět omluva :-skládá a rozkládá slova podle sluchu -pozná jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací - přečte jednotlivá písmena a hlásky a správně je vysloví a napíše,rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky -skládá a čte všechny druhy slabik -skládá a čte všechny druhy slov -respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru -pečlivě vyslovuje a opravuje výslovnost -plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem -správně řadí slova ve větě, slabiky ve slově a hlásky ve slabice -používá znaménka ve slovech i větách -čte správně dlouhé a krátké samohlásky -správně odpovídá na kontrolní otázky -rozpozná členění textů -čte věty se správnou intonací rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat -naslouchá pohádkám, příběhům, vypráví podle obrázkové osnovy, dramatizuje -recituje básničky, zná říkadla, rozpočitadla -rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti -v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči Čtení, psaní vyjadřovací schopnosti -osvojuje si hygienické návyky spojené se psaním -uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení těla, držení psacího náčiní -píše čáry, oblouky, zátrhy, vlnovky -rozlišuje písmo psací a tiskací -píše správné tvary písmen, spojuje písmena a slabiky, píše interpunkční znaménka -dodržuje správné pořadí písmen, píše podle diktátu slova a jednoduché věty -píše velká písmena u vlastních jmen osob a na počátku věty -dodržuje úhlednost písma a zachovává hygienické a pracovní 18 Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální Člověk a jeho svět Mediální

19 návyky Český jazyk 2.ročník Komunikační a slohová Učivo, téma Očekávané výstupy Klíčové kompetence Průřezová témata Mluvnice: - abeceda - věta jednoduchá, souvětí -druhy vět (věta oznamovací,tázací,rozkazovací,přací) -pořadí vět v textu -slovo,slovní význam slovo souřadné, nadřazené, podřazené,protikladná,mnohoznačná.souznač ná,spisovná a nespisovná -pořádek slov ve větě -význam slabiky pro dělení slov -slovo, slabika, hláska, písmeno, rozdělení hlásek -samohlásky,krátké,dlouhé.dvojhlásky,u,ú,ů -souhlásky,tvrdé,měkké,obojetné -znělé a neznělé souhlásky na konci a uvnitř slov -slovní druhy: podstatná jména, slovesa, předložky -vlastní jména osob a zvířat -skupiny dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě -písmeno ě ve slovech Žák: - naučí se vyjmenovat řadu písmen jdoucích po sobě, řadí slova podle abecedy -vyjadřuje se ústně i písemně, tvoří krátké souvislé projevy, píše jednoduché věty -rozlišuje věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací -řadí věty podle děje -určí nadřazenost a podřazenost slov -zařazuje slova protikladná,mnohoznačná,souznačná -rozlišuje slova spisovná a nespisovná -řadí slova ve větě tak, aby věta dávala smysl, umí rozdělit slovo na konci řádku -rozlišuje hlásky, výslovnost krátkých a dlouhých samohlásek, psaní u,ú,ů,dvojhlásky psaní i-y po měkkých a tvrdých souhláskách -vyjmenuje souhlásky i samohlásky -dělí slova na konci řádku podle stavby slova -vyjmenuje slovní druhy, pozná podstatná jména, slovesa a předložky v textu -rozlišuje obecná a vlastní jména, dodržuje pravidla psaní vlastních jmen osob a zvířat -aplikuje v praxi výslovnost a psaní slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální Člověk a jeho svět -výslovnost a psaní párových souhlásek -zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé souhlásky uvnitř a na konci slov: b p, d t, ď ť, z s, ž š, v f, h ch Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální Člověk a jeho svět -věta jednoduchá a souvětí -rozliší věty jednoduché a souvětí -spojuje věty, doplňuje souvětí -určí počet vět v souvětí Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální Člověk a jeho svět Sloh: -základní formy společenského styku -jednoduchý popis -děj základ vypravování Čtení a literární : -plynulé čtení jednoduchých textů -slovní přízvuk -čtení hlasité a tiché -soustředěný poslech čtených textů, poezie a prózy -text a ilustrace -vyprávění, dramatizace pohádek a povídek -báseň, verš, rým -individuální četba Psaní: -tvary písmen abecedy -spojování písmen, slabik -umísťování diakritických znamének -opis, přepis - užívá slušné oslovení, prosbu a poděkování -pojmenuje předměty a popíše jejich vlastnosti -píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení, dodržuje posloupnost děje -plynule (bez slabikování) přečte jednoduchý text -užívá správný slovní přízvuk -čte s porozuměním nahlas i potichu -soustředěně naslouchá čtenému textu -spojuje obsah textu s ilustrací -vypráví, dramatizuje a domýšlí příběhy -recituje básně -čte pohádky, knihy o přírodě, věcech, vypráví o nich -píše písmena a číslice podle normy psaní -správně spojuje písmena a slabiky -používá znaménka ve slovech i větách -opisuje a přepisuje jednoduché texty, užívá velká písmena ve slovech i ve větě 19 Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální Člověk a jeho svět Mediální

20 20

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim IV. úprava k 1.9.2013 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5.

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5. Obsah 1. Identifikační údaje 7 1.1. Název vzdělávacího programu 7 1.2. Základní údaje o škole 7 1.3. Zřizovatel školy 7 1.4. Organizační schéma školy 8 1.5. Platnost dokumentu 8 2. Charakteristika školy

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Obsah 1 OBSAH... 1 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 2.2 PŘEDKLADATEL:... 3 2.3 ZŘIZOVATEL:... 3 2.4 PLATNOST DOKUMENTU:... 3 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.1 ÚPLNOST A

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

MOUDRÁ SOVA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j.:582/2007 ZÁKLADNÍ ČÁST

MOUDRÁ SOVA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j.:582/2007 ZÁKLADNÍ ČÁST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j.:582/2007 ZÁKLADNÍ ČÁST 1928 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje.4 2 Charakteristika školy a ŠVP...5 2.1 Charakteristika školy...5 2.1.1 Úplnost a velikost školy....

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola T.G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola T.G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T.G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín Platnost: od 1.září 2013 1. Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program základní školy Koloděje

Školní vzdělávací program základní školy Koloděje -1- Školní vzdělávací program základní školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@tiscali.cz - mskolodej@tiscali.cz

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA, MLADÁ BOLESLAV, PALACKÉHO 191/1 zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje školy:... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1Umístění a velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více