VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014

2 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Bc. Radka Malá Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA. Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2014

3 Master s Dissertation The region around the city of Trebic as a potential destination (not only) for Czech tourists Bc. Radka Malá The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty vypracovala samostatně pod vedením PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy Vysoké školy hotelové. Svázaná a elektronická práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne vlastnoruční podpis autora

5 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala panu PhDr. Mareku Merhautovi, Ph.D., MBA za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. Dále bych chtěla velmi poděkovat své rodině a přátelům za jejich podporu a trpělivost.

6 ABSTRAKT MALÁ, Radka. Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: s. Má diplomová práce se nejprve ve své teoretické části zabývá obecnou charakteristikou Třebíčska jako turisticky zajímavého regionu. Je sumarizován výčet zajímavých památek a turistických atrakcí s cílem ukázat skvělý turistický potenciál tohoto regionu, který se nutně nemusí omezovat jen na město Telč. V následující praktické části mé práce jsou prezentovány výsledky dotazníku, v němž respondenti odpovídali na otázky vztahující se k regionu Třebíčska. Odpovědi získané z dotazníku jsou následně analyzovány. S cílem dosáhnout větší inter-aktivity jsou rovněž přiloženy rozhovory s manažery 3 významných památek z daného regionu, jejichž výsledky jsou podrobeny stručné analýze. Připojeny jsou rovněž SWOT a PEST analýza. V závěru obsaženo shrnutí a formulována některá doporučení týkající se Třebíčska coby turisticky zajímavého regionu. Klíčová slova Třebíč, Telč, turistická destinace, návštěvnost, cestovní ruch

7 ABSTRACT MALÁ, Radka. The region around the city of Trebic as a potential destination (not only) for Czech tourists. [Master s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: p. My diploma thesis deals (in its theoretical part) with the general characteristics of the region round the city of Třebíč as a region that could potentially attract a lot of tourists and visitors. There is a summary of intereseting sights and tourist attractions in order to show the great tourist potential of this region that neendt necessarily only focus on the city of Telč. In the following practical part of my thesis, there are presented and analysed the results of the questionaire in which the respondents had to answer several questions regarding the region round the city of Třebíč. To make the thesis more interactive, there were also included 3 interviews with managers of 3 well-known sights in this region, also being a subject of an analyse. An integral part of the thesis are the SWOT and PEST analyses. In conclusion of my thesis, there are included some ideas and recommendations about this region and its tourist potential. Keywords Třebíč, Telč, tourist destination, visit rate, tourism

8 OBSAH ÚVOD TEORETICKO METODOLOGICKÁ ČÁST Region Třebíčsko Ekonomická situace regionu Třebíčsko Definice klíčových pojmů z oblasti cestovního ruchu Pamětihodnosti, historické objekty a další turistické atrakce regionu Město Třebíč centrální město regionu Třebíčsko Město Telč Moravské Budějovice Jaroměřice nad Rokytnou Jemnice Velké Meziříčí Náměšť nad Oslavou Kralice nad Oslavou Přírodní krásy Třebíče a jejího okolí ANALYTICKÁ ČÁST PRÁCE Cíl práce Metodika práce Dotazníkové šetření Rozhovory s managery zámků v Telči, Třebíči a Jaroměřicích Srovnání a vyhodnocení rozhovorů SWOT analýza PEST analýza Hypotéza NÁVRHOVÁ ČÁST Navrhovaná opatření Návrh vlastního výletu (či organizovaného zájezdu) ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH... 80

9 SEZNAM OBRÁZKŮ OBRÁZEK 1 MAPA ČESKÉ REPUBLIKY - TŘEBÍČSKO OBRÁZEK 2 TŘEBÍČSKÝ ZÁMEK OBRÁZEK 3 BAZILIKA SV. PROKOPA OBRÁZEK 4 MĚSTSKÁ VĚŽ V TŘEBÍČI OBRÁZEK 5 TŘEBÍČSKÉ KARLOVO NÁMĚSTÍ OBRÁZEK 6 STÁTNÍ ZÁMEK TELČ I OBRÁZEK 7 STÁTNÍ ZÁMEK TELČ II OBRÁZEK 8 DOLNÍ KAŠNA NA TELČSKÉM NÁMĚSTÍ OBRÁZEK 9 HORNÍ KAŠNA NA TELČSKÉM NÁMĚSTÍ OBRÁZEK 10 MALEBNÉ RENESANČNÍ DOMY NA TELČSKÉM NÁMĚSTÍ OBRÁZEK 11 BUDOVA ZÁMKU V MORAVSKÝCH BUDĚJOVICÍCH OBRÁZEK 12 BAROKNÍ ZÁMEK V JAROMĚŘICÍCH NAD ROKYTNOU OBRÁZEK 13 ZÁMEK V JEMNICI OBRÁZEK 14 ZÁMEK VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ OBRÁZEK 15 ZÁMEK V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU OBRÁZEK 16 BAROKNÍ MOST V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU OBRÁZEK 17 KRALICKÝ TISK PÍSNÍ DUCHOVNÍCH Z ROKU OBRÁZEK 18 ROZHLEDNA NA PEKELNÉM KOPCI OBRÁZEK 19 VIZUALIZOVANÁ PODOBA NOVÉHO DOPRAVNÍHO TERMINÁLU V TŘEBÍČI SEZNAM TABULEK TABULKA 1 NÁVŠTĚVNOST HROMADNÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM GRAFŮ GRAF 1 DRUHÁ OTÁZKA DOTAZNÍKU GRAF 2 TŘINÁCTÁ OTÁZKA DOTAZNÍKU... 51

10 ÚVOD Třebíčsko je v současnosti všeobecně vnímáno jako jeden z turisticky méně atraktivních cílů. Nejsou zde ani vyhlášená horská střediska, ani hojně navštěvované letní rekreační rezorty, a zdejší památky (snad jen vyjma Telče) rovněž nejsou centrem masové pozornosti turistů. Právě proto má však tento region, dosud poměrně opomíjený, své osobité kouzlo, a byla by určitě škoda, kdyby zůstával v opomnění i nadále. Hlavním cílem mé diplomové práce je proto poukázat na jeho, domnívám se, skvělý turistický potenciál, který může právě stavět i na tom, že tato oblast dosud nebyla zasažena masovou turistikou a představuje proto ideální rezort vhodný pro dovolenou těch, kteří by spíše uvítali klid a nerušený relax. Toho se jim nepochybně dostane jednak ve zdejší poklidné přírodě (tvořící jižní cíp Českomoravské Vrchoviny), jednak při procházce po zdejších historických místech, kdy se člověk nutně nemusí prodírat davy turistů a přesto může navštívit zdejší skvělé historické památky, z nichž některé byly dokonce zapsány na seznam světového historického dědictví UNESCO, i mnoho dalších turistických atrakcí. Hlavním cílem mé diplomové práce je změnit dosud zažitý pohled na region Třebíčska coby turisticky opomíjené destinace a ukázat, že i Třebíčsko toho může opravdu hodně nabídnout - od zdejší (téměř) panenské přírody s četnými lesy a rybníky, přes překrásné zámecké komplexy (Třebíč, Jaroměřice, Velké Meziříčí, Telč) až po zajímavé možnosti pěší turistiky (nová rozhledna nad městem Třebíč). Připočteme-li k tomu navíc snahu třebíčského magistrátu o lepší dopravní napojení tohoto regionu (výstavba moderního dopravního terminálu ve městě Třebíč, který umožní výrazně lepší napojení autobusové a železniční dopravy v daném regionu), myslím, že do budoucna lze hledět s mírným optimismem. Dotazník, který je integrální součástí mé práce a v němž pokládám respondentům otázky bezprostředně spojené s tímto regionem, mj. odhalil zajímavý fakt. Jen 13% respondentů totiž odpovědělo na otázku, zda se již někdy setkali s upoutávkou na Třebíčsko coby 10

11 turisticky zajímavý region, záporně. Jde o poměrně jasný signál, že propagace této turisticky zajímavé oblasti není dosud na odpovídající úrovni, snad jen s výjimkou města Telč, jehož jedinečný turistický potenciál má však již na startu mimořádné předpoklady pro jeho další úspěšný rozvoj. I přesto se domnívám, že také centrální město tohoto regionu - Třebíč, odkud já sama pocházím (a jsem tedy relativně dobře obeznámena se zdejší situací ohledně turistického ruchu) má velmi příznivý turistický potenciál, který však dosud nebyl patrně ideálním způsobem uchopen. Co se aplikované metodiky týká, využita byla především analýza (SWOT, PEST), komparace (srovnání výstupů rozhovorů s managery předních kulturních a historických zařízení v regionu) a dotazníkové šetření (sestavení na míru šitého dotazníku zahrnujícího otázky týkající se předmětné oblasti). V práci je rovněž obsažena hypotéza, v jejímž rámci si kladu dotaz, zdali může realizace konkrétních opatření, které v práci navrhuji, opravdu přispět k rozvoji turistického ruchu v daném regionu. 11

12 1 TEORETICKO METODOLOGICKÁ ČÁST 1.1 Region Třebíčsko Centrálním města třebíčského regionu je okresní město Třebíč. Toto město se nachází v kraji Vysočina. Krajským městem Vysočiny je město Jihlava, jež se nachází cca 30 km severozápadně od Třebíče. Region Třebíčsko se rozkládá v jihozápadní části Moravy. Severní část tohoto regionu tvoří malebná pahorkatá krajina výběžku Českomoravské vrchoviny, jež je bohatá na rybníky a lesy. Naproti tomu jižnější část tohoto regionu je tvořena sluneční jihomoravskou rovinou protkanou mělkým údolím několika spádových řek Jihlavy, Oslavy a Rokytné, blízko nichž nalezneme historické pozůstatky hned několika středověkých tvrzí a hradů, jež jsou vítaným místem pro toulky zdejší romantickou přírodou. I díky své jedinečné a neopakovatelné kráse, malebnosti zdejšího prostředí a památkám, které se zde nacházejí, byl tento region velkou inspirací pro mnohé významné osobnosti české literatury, z nichž bychom mohli např. zmínit Jakuba Demla, Otokara Březina či Jana Zahradníčka, kteří v tomto kraji dlouhodobě pobývali. V širším regionu Třebíčska nalezneme celkem sedm významnějších měst. V první řadě jde o kulturní a správní centrum tohoto regionu Třebíč se 2 památkami, jež jsou zapsány v seznamu UNESCO (tj. na seznamu kulturního světového dědictví). Dalším, z historického hlediska patrně ještě cennějším městem, je město Telč (cca 30 km jihozápadně), jehož historické jádro patří nepochybně mezi vůbec nejcennější městské památkové rezervace celé České republiky a které bylo v roce 1992 dokonce oficiálně zapsáno do seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO. 12

13 Dále lze zmínit zámecké město Moravské Budějovice, město Jaroměřice nad Rokytnou (s barokním zámkem přezdívaným české Versailles), město Náměšť nad Oslavou (15 km východně od Třebíče), město Velké Meziříčí a v neposlední řadě také městečko Jemnice. Okresní město Třebíč jako správní a kulturní centrum tohoto regionu se rozprostírá na březích řeky Jihlavy na jihovýchod od krajského města Vysočiny města Jihlava. Třebíč je položena v nadm. výšce 392 mnm, obklopena je Českomoravskou vrchovinou. Město Třebíč je významným kulturním, ekonomickým, hospodářským i politickým centrem oblasti jihozápadní Moravy. Obrázek 1 Mapa České republiky - Třebíčsko Zdroj: Obce - města. [online] [cit ].Dostupné z: Má diplomová práce se snaží ukázat turistický potenciál regionu Třebíčska, který by při lepším využití mohl zlepšit také nepříliš dobrou ekonomickou situaci tohoto regionu. 13

14 1.2 Ekonomická situace regionu Třebíčsko Z ekonomického hlediska patří kraj Vysočina k českým krajům, jež dlouhodobě vykazují relativně vysokou míru nezaměstnanosti. Ta k dosáhla v tomto kraji průměrné úrovně 8,5%, což je šestý nejhorší výsledek v celé ČR. Okres Třebíč navíc vykazuje ze všech okresů kraje Vysočina (Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou) vůbec nejvyšší míru nezaměstnanosti, která k v průměru činila 13,40%. Na hospodářskou situaci a zaměstnanost v okrese těžce dolehly důsledky transformace hospodářství po roce Důsledkem likvidace nebo alespoň dramatického omezení výroby v největších podnicích okresu na prvním místě je třeba jmenovat BOPO Třebíč se stala vysoká nezaměstnanost, k níž přispělo i propouštění v ostatních podnicích a úřadech. Vznik nových pracovních míst v malých a menších soukromých firmách mohl důsledky těchto procesů jen do jisté míry utlumit. Vysoká nezaměstnanost (zvláště dlouhodobá) a nízké platy jsou trvale hlavními problémy třebíčského okresu. Zvlášť tíživá je situace na vesnicích, kde se k obecným problémům přidružuje ještě útlum zemědělství a špatná dopravní obslužnost. 1 Vzhledem ke své malebné, do značné míry zachované a ekologicky poměrně málo zatížené krajině, řadě přírodních i historických památek (včetně památky UNESCO, komplexu třebíčského Židovského města, židovského hřbitova a baziliky sv. Prokopa) v širší veřejnosti ovšem většinou málo známých - má třebíčský okres předpoklady k rozvoji turistického ruchu, zejména agroturistiky a cykloturistiky, které však dosud zůstávají prakticky nevyužity. 2 S ohledem na fakt, že Třebíčsko jako turistický region v širším slova smyslu není zcela identické s geografickým vymezením okresu Třebíč, uvádím pro názornější představu údaje Českého statistického úřadu z let týkající se cestovního ruchu a návštěvnosti kraje Vysočina coby nadřazeného územně-správního celku, na kterých lze rovněž vysledovat obecný trend v těchto oblastech za posledních 5 let. Některé z údajů za rok 2013 dosud nebyly zveřejněny. 1 Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: 2 Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: 14

15 Tabulka 1 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Hromadná ubytovací zařízení celkem k Lůžka celkem k Hosté Přenocování Zdroj: Český statistický úřad Jak je zřejmé z tabulky výše, je výše uvedená statistika v souladu s obecnou ekonomickou situaci v zemi, která byla především v roce 2010 významně zasažena dopady hospodářské krize. Jak je dále patrné z výše uvedených ukazatelů, právě výsledky za tento referenční rok (tj. rok 2010) jsou vůbec nejhorší. Počet hromadných ubytovacích zařízení v kraji se v tomto referenčním roce dramaticky snížil až na 346, zatímco v následujících 2 letech se v přímé souvislosti s postupně se lepšící hospodářskou situací v ČR mírně zvyšoval. Tentýž trend lze zaznamenat u počtu lůžek, hostů, kteří kraj navštívili, a přenocování. Lze se důvodně domnívat, že Třebíčsko (coby subregion kraje Vysočina) bude vykazovat obdobný trend. Z tabulky je rovněž patrná mírná konjunktura a progrese jednotlivých ukazatelů za poslední 3 roky. Jde tedy (podle mého názoru) o příhodnou dobu pro nastartování nových projektů, včetně těch v oblasti turistiky a cestovního ruchu. S ohledem na stávající vysokou míru nezaměstnanosti v tomto regionu si dokážu reálně představit, že lepší a především efektivnější využití turistického potenciálu Třebíčska, který se rozhodně má o co opírat, by mohlo přinést také nová pracovní místa, investice atp., které tento region v současné době jednoznačně potřebuje. Věřím, že mnou navrhovaná opatření v bodě 3 mé diplomové práce by mohla být jedněmi z těch, která by mohla pomoci nastartovat a pozvednout ekonomiku Třebíčska. 15

16 1.3 Definice klíčových pojmů z oblasti cestovního ruchu V této části práce je podáno vysvětlení některých klíčových pojmů z oblasti cestovního ruchu a turismu, které se bezprostředně váží k mé práci, jako např. cestovní ruch, UNESCO, udržitelný turismus či atraktivita turistické destinace, a) Cestovní ruch Cestovní ruch (co se původního významu tohoto slova týče) lze rovněž ekvivalentně označit jako cestování. Bývá obvykle spojen s aktivním využitím volného času, rekreací či poznáváním. Vznik cestovního ruchu a jeho rozvoj lze řadit mezi projevy 2 lidských potřeb: potřeby poznávat a potřeby rekreace, odpočinku a oddychu. Mezi základní podmínky pro vznik a rozvoj cestovního ruchu lze řadit rozvoj výrobních sil podmiňující rychlost i směr růstu či také stagnaci cestovního ruchu. Další ze základních podmínek rozvoje cestovního ruchu je život v mírových podmínkách, jakkoli vzletně se toto označení může jevit. Z dalších faktorů lze uvést podmínky demografické, ekonomické, pracovní, ekologické, administrativní či materiálně-technické. Postavení České Republiky v oblasti cestovního ruchu K určujícím faktorům náleží: atraktivita území a jeho dostupnost cenová hladina standard a úroveň poskytovaných a nabízených služeb aplikovaná politika v oblasti cestovního ruchu Z hlediska atraktivity lze obecně konstatovat, že v ČR nalezneme téměř veškerá turisticky atraktivní místa vyjma moře. Je zde mnoho přirozených přírodních krás, tradičních a kulturních památek či zajímavostí z folklorní oblasti. ČR navíc disponuje příznivou zeměpisnou polohou v centrální části Evropa. Jsou zde města s cennými historickými 16

17 jádry, mnohé z českých památek byly zapsány na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jsou zde také turisticky oblíbená tradiční lázeňská města a za zmínku rovněž stojí zdejší kulturní tradice. Pro ty, kteří po ČR cestují, je k dispozici hustá dálniční a silniční síť, která sice v některých ohledech dosud nedosahuje běžného západoevropského standardu, avšak lze zaznamenat trend k postupnému zlepšení situace. Co do rozsahu poskytovaných služeb se již Česká republika může směle rovnat západoevropským zemím, stále však lze (převážně v provinčních oblastech a Třebíčsko bohužel není výjimkou) narazit na nedostatečné jazykové zázemí zaměstnanců státního i firemního sektoru, a to bohužel často i u těch, kteří působí v oblasti cestovního ruchu (vlastní zkušenost z Třebíče). Výhodou jsou obecně nižší ceny, než ty, které jsou obvyklé v západní Evropě. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit významné cenové rozdíly mezi ČR a vyspělými zeměmi západní Evropy (Německo, Francie) ve vstupném do památkových objektů či na kulturní akce. b) UNESCO Organizace OSN byla v roce 1972 u zrodu významného mezinárodního dokumentu, jenž se nazývá Úmluva o ochraně světového dědictví. Podle tohoto dokumentu ochraňují zúčastněné země dotčené památky či přírodní celky zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví. 3 Jedním ze stěžejních úkolů organizace UNESCO je podporovat snahu o udržení světového míru na základě rozvoje spolupráce v oblasti vědy, výchovy, kultury, informací a komunikace. 4 Seznam světového kulturního a přírodního dědictví Součástí tohoto seznamu jsou vybrané kulturní památky (sochařská díla, architektonická díla, malířské vyobrazení, kombinovaná díla člověka a přírody, skupiny budov či místa s archeologickými nálezy) a také přírodní celky (geologické útvary, geomorfologické útvary, 3 Unesco-mediain [online] [cit ]. Dostupné z: 4 Unesco-mediain [online] [cit ]. Dostupné z: 17

18 přírodní jevy, přírodní lokality) mimořádné univerzální hodnoty přesahující národní hranice. 5 Základním principem výběru památek zapisovaných na Seznam světového dědictví je jejich autenticita, jedinečnost a celistvost. Jde o reprezentativní seznam, přičemž památky na něm zapsané obvykle symbolicky zastupují specifický stavební typ předmětného období v určitém regionu (to je důvodem, proč je zapsání na tento seznam ryze výběrovým aktem). S cílem spravedlivě posoudit a hodnotit navrhované objekty byla specifikována všeobecná kritéria. Nominaci na zápis do tohoto Seznamu smějí Centru světového dědictví zasílat jen ty státy, které ratifikovaly Úmluvu. Navržená lokalita musí být nejprve součástí tzv. národního Indikativního seznamu. 6 Emblém světového dědictví Pro označení míst světového dědictví se používá emblém světového dědictví, který symbolicky vyjadřuje vzájemný vztah mezi přírodou a kulturními památkami: středový na koso postavený neuzavřený čtverec představuje formy vytvořené člověkem, kruh vyjadřuje přírodu a obě části tvoří jediný propojený celek. Má podobně jako náš svět tvar kruhu, který zároveň vyjadřuje i ochranu poskytovanou organizací UNESCO. Emblém přijal Výbor světového dědictví na zasedání ve Washingtonu v roce 1978, jeho autorem je belgický umělec Michel Olyff. Emblém je chráněn a jeho použití podléhá přísným pravidlům. 7 České dědictví UNESCO Česká republika (resp. tehdejší Československo) se stala členem Úmluvy v roce Od roku 1991 bylo do tohoto prestižního Seznamu zapsáno již celkově 12 mimořádně hodnotných míst naší vlasti, z regionu Třebíčska pak hned 2 komplexy památek: a) historické centrum Telče (1991) b) bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči (2003) 5 Unesco-mediain [online] [cit ]. Dostupné z: 6 Unesco-mediain [online] [cit ]. Dostupné z: 7 Unesco-mediain [online] [cit ]. Dostupné z: 18

19 c) Atraktivita turistické destinace Atraktivita turistické destinace je zčásti vyjádřena jejím potenciálem. Mnohé studie dokázaly, že primární potenciál cestovního ruchu je rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje cestovní ruch v dané destinaci. 8 Atraktivita destinace je širší pojem, často subjektivního charakteru. V očích návštěvníků je především odrazem turistické nabídky v dané lokalitě a zároveň cenové úrovně poskytovaných služeb. Samotná turistická destinace by měla generovat určitá specifika, vytvořit určitou image, které návštěvníky do míst přilákají. 9 Význam atraktivity turistické destinace stabilně narůstá zabývá se jí tzv. destinační management. Významnou roli hraje rovněž zvolená marketingová strategie, jež se obvykle vytváří s ohledem na hodnocení atraktivity předmětné destinace. Atraktivita turistické destinace nemusí být vždy nutně odvislá jen od jejího přírodního, historického či kulturního potenciálu. d) Udržitelný turismus Udržitelný turismus lze obecně charakterizovat takový cestovní ruch, jenž dlouhodobě nenarušuje či nepoškozuje kulturní, přírodní, a sociální prostředí. V rámci udržitelného rozvoje jsou uspokojovány potřeby jak současných turistů, tak i hostitelských regionů. Jeho cílem je dosáhnout také úrovně řízení všech zdrojů, aby mohly být uspokojeny sociální, ekonomické a estetické potřeby při současném zachování kulturní integrity, klíčových procesů, biologické mnohotvárnosti resp. procesů umožňujících život. Úspěch rozvoje cestovního ruchu je mj. závislý na zevrubném poznání jeho charakteristik, a to především v oblasti poptávky a nabídky. Podílejí se na něm nejen provozovatelé zařízení poskytujících příslušné služby (stravování, ubytování, dopravní služby, zprostředkovatelské služby atp.), ale také sami hosté a návštěvníci formulující své požadavky a přání a očekávající příslušné plnění. 8 VANIČEK, J., VAISOVÁ, V. Vliv charakteru destinace na strukturu návštěvníků ubytovacích zařízení. In Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství: Trvale udržitelný rozvoj a turismus: 10. ročník mezinárodní vědecké konference ISBN KOVAŘÍK, p.: Atraktivita a benchmarking turistických regionů. COT business [online] [cit ]. Dostupný z: 19

20 1.4 Pamětihodnosti, historické objekty a další turistické atrakce regionu V této části práce se snažím shrnout a detailně popsat pamětihodnosti, zajímavá místa, historické objekty či další turistické atrakce regionu Třebíčsko, se zvláštním zaměřením na města Třebíč a Telč, jež jsou zapsána v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO Město Třebíč centrální město regionu Třebíčsko Město Třebíč je jedním z okresních měst správního kraje Vysočina. Aktuálně je jeho druhým největším městem. Třebíč se rozkládá v jižní části Českomoravské vrchoviny, protéká jí řeka Jihlava. Dle posledního sčítání v roce 2010 žije v tomto městě cca 38 tisíc obyvatel Raná historie Třebíče Historické počátky Třebíče spadají do roku Právě v tomto roce zde byl moravskými knížaty založen místní benediktinský klášter. Tento benediktinský klášter představoval významné středisko místního duchovního života i regionální vzdělanosti. V roce 1270 pak bylo opatem Martinem založeno samotné město Třebíč. Další zásadní historický mezník v bohaté historii města Třebíč nepochybně představuje rok V tomto roce byla Třebíč v důsledku válek mezi vojsky Jiřího z Poděbrad a Matyáše Korvína téměř celá zničena. Zdejší klášterní panství následně v roce 1525 přechází do majetku světské vrchnosti Třebíčský zámek - dnešní Muzeum Vysočiny Současný třebíčský zámek nacházející se v místní části Podklášteří byl původně třebíčským benediktinským klášterem v Třebíči. Jde o českou národní kulturní památku. Zdejší zámek byl vybudován na základě komplexní přestavby původního benediktinského kláštera. Tato přestavba byla realizována v průběhu šestnáctého století. Třebíčský zámek 20

21 byl sídlem vlastníků třebíčského panství. Hlavním účelem rozsáhlé obnovy třebíčského zámku, jež byla započata v roce 1957, byla úprava významné části jeho interiérů tak, aby zde svou činnost mohlo provozovat zdejší Západomoravské muzeum (a archiv) resp. (od roku 2003) Muzeum Vysočiny Třebíč. Součástí zámeckého komplexu je bazilika sv. Prokopa postavená v románském stylu. Tato bazilika nepochybně patří ke skvostům evropského stavitelství období středověku. Pod bazilikou v její východní části nalezneme kryptu, jež je z historického hlediska jednou z jejích nejcennějších částí. Třebíčská bazilika sv. Prokopa byla v roce 2003 zapsána do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Obrázek 2 Třebíčský zámek Zdroj: Voztrans. [online] [cit ]. Dostupné z: Obrázek 3 Bazilika sv. Prokopa Zdroj: Commons. [online] [cit ]. Dostupné z: 21

22 Muzeum Vysočiny Třebíč V třebíčském zámku sídlí v současnosti Muzeum Vysočiny Třebíč. Jde o regionální instituci, která se především zabývá dokumentací historických, přírodních a geografických poměrů v regionu jihozápadní Moravy, se zvláštním zaměřením na bezprostřední okolí měst Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Telč, Jemnice a Velké Meziříčí. Jak jsem zjistila na základě rozhovoru s historičkou a zástupkyní ředitele muzea, paní Kabelíkovou, současné aktivity třebíčského muzea jsou velmi bohaté. Pořádají se zde přednášky na nejrůznější témata (převažují historická), dějepisné soutěže žáků základních a středních škol, křtění knih pojednávajících či tématicky se věnujících zdejšímu kraji, folklorní pořady, či muzejní noci. Součástí Muzea Vysočiny Třebíč je rovněž její rozsáhlá knihovna, kterou lze ve zkratce charakterizovat jako bohatý knižní fond (čítající cca 40 tisíc svazků) specializovaný na regionální literaturu, reálie oblasti západní Moravy, přírodovědné i historické informace o zdejším regionu. Nalezneme zde také rozsáhlou publikační produkci nakladatele J. Lorenze zahrnující díla Václava Kosmíka, Kurta Konráda či Bedřicha Václavka a selektivně jsou zde rovněž zastoupení současní autoři ze zdejšího regionu (básníci a prozaikové, avšak také výtvarníci či ilustrátoři) Třebíčská židovská čtvrť Významným kulturně-historickým momentem v dějinách města Třebíč je rok 2003, kdy byla zdejší židovská čtvrť (včetně židovského hřbitova) zapsána do Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Třebíčská historická židovská čtvrť se rozprostírá na levém břehu řeky Jihlava. Tato židovská čtvrť patří k vůbec nejzachovalejším původním židovským čtvrtím. Její součástí je celkem 123 staveb, z nichž lze především uvést tzv. Zadní a Přední synagogu, rabinát, budovu chudobince, objekt nemocnice, rafinát, židovskou radnici či místní židovskou školu. Najdeme zde typicky úzké uličky mezi jednotlivými židovskými domy, rozpěrné oblouky, veřejné průchody, romanticky vyhlížející náměstíčka, balkony a v neposlední řadě také verandy. 22

23 Třebíčský židovský hřbitov dýchá svou neopakovatelnou tajemnou atmosférou, která doslova magicky působí na všechny jeho návštěvníky. Jde o jeden z vůbec nejrozsáhlejších a současně také nejzachovalejších židovských hřbitovů nacházejících se na území České republiky. Rozloha třebíčského židovského hřbitova činí m2 je na něm pohřbeno cca lidí a najdeme zde přibližně 3 tisíce smutečních náhrobků. S ohledem na fakt, že s historií třebíčské židovské čtvrti jsou bezprostředně spojeny pohnuté osudy jejích obyvatel v době druhé světové války, jejichž potomci dodnes žijí v různých částech světa, má právě tato třebíčská čtvrť z hlediska turistického potenciálu mimořádný význam Třebíčský kostel sv. Martina s věží Jednou z dominant města Třebíč je nepochybně věž u kostela svatého Martina, jež byla původně součástí městského opevnění Třebíč. Výška věže činí 75 m s vyhlídkou (ve výšce 35 metrů). Ciferník této věže o průměru 5,5 m patří k vůbec největším na evropském kontinentu. Obrázek 4 Městská věž v Třebíči Zdroj: Město Třebíč. [online] [cit ]. Dostupné z: 23

24 Třebíčské Karlovo náměstí Jednou z mnoha dalších kulturně-historických zajímavostí města Třebíč je Karlovo náměstí. S rozlohou cca 22 tis. m2 patří toto náměstí k vůbec největším náměstím na území celé České republiky. Nalezneme zde mnoho významných památek a budov a památek zmínit lze např. sousoší Cyrila a Metoděje či Malovaný a Černý dům zdobené sgrafity. Obrázek 5 Třebíčské Karlovo náměstí Zdroj: Region Vysočina. [online] [cit ]. Dostupné z: Třebíčská turistická informační centra V současné Třebíči najdeme tři turistická informační centra. Všechna tato centra vyhovují podmínkám stanoveným Českou centrálou cestovního ruchu a mohla tak být zařazena na seznam oficiálních turistických informačních center (tj. pod záštitou ofic. registrovaného loga). 24

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

TR VYSOČINA. Iveta Hennetmairová. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

TR VYSOČINA. Iveta Hennetmairová. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám TR VYSOČINA Iveta Hennetmairová Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová,

Více

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost:

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost: Klášterní okruh Trasa: Jihlava Brtnice Telč Nová Říše Délka: 48 km Časová náročnost: 2 dny Jihlava je od Prahy vzdálena 130 km, a pokud využijete dálnici D1, tak za hodinu a půl budete v krajském městě

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

město s historií průvodce památkami

město s historií průvodce památkami město s historií průvodce památkami Bazilika sv. Prokopa Se stavbou románské baziliky se začalo ve 30. letech 13. století a bazilika byla zasvěcena Panně Marii. Stavba byla během staletí několikrát poškozena,

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Velká města Kraje Vysočina

Velká města Kraje Vysočina Velká města Kraje Vysočina Vypracování: o Krátké informace k velkým městům Kraje Vysočina Třebíči, Havlíčkovu Brodu, Žďáru nad Sázavou o Kontrolní úkoly: 1) Multiple Choice 2) Informační prospekt pro turisty

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název: Oblast: Autor: Číslo: Kraj Vysočina Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_15 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 52: REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. SZ UHERČICE OBNOVA

Více

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni HAVLÍČKOBRODSKO Havlíčkův Brod - Galerie výtvarného umění 19 597 20 461 23 528 18 193 18 231 Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny 11 022 12 101 16 613 11 996 13 143 Havlíčkův Brod - Vyhlídková věž kostela

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Rozhledny. a vyhlídková místa

Rozhledny. a vyhlídková místa Rozhledny a vyhlídková místa Rozhledny a vyhlídková místa 1 Kramolín Rozhledna Babylon Pohled z výšky na krajinu láká lidi již od nepaměti. Místa dálkových rozhledů bývala od 19. století často vylepšována

Více

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

U N E S C O V Í Š a Z N Á Š

U N E S C O V Í Š a Z N Á Š Projekt "UNESCO pro mladou generaci" Znalostní kviz o UNESCO U N E S C O V Í Š a Z N Á Š JMÉNO A PŘÍJMENÍ TŘÍDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY DATUM ZNALOSTNÍHO KVIZU 1. Kolik členů má UNESCO v současnosti? a) 203 b)

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ORP Bystřice nad Pernštejnem Kraj Vysočina

ORP Bystřice nad Pernštejnem Kraj Vysočina Historické městské soubory 1 20 Zámky 2 30 Hrady, tvrze, zříceniny 1 1 55 Křesťanské sakrální památky 2 30 Židovské památky Muzea, galerie 1 10 Jiné atraktivity cestovního ruchu 1 2 90 Turistická informační

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Zámek Bechyne! Černický zámecek

Zámek Bechyne! Černický zámecek Panství Bechyne Nachází se v lázeňském městečku Bechyně, 120 km jižně od Prahy. Nabízíme příjemný rustikální styl Hotelu a restaurace Panská, sportovně laděné prostředí residence Golf, jedinečnou atmosféru

Více

Strategický plán rozvoje obce Němčice

Strategický plán rozvoje obce Němčice Strategický plán rozvoje obce Němčice na období 2011-2015 Obec Němčice Němčice 53 384 11 Netolice IČ: 00250554 Schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 22. 03. 2011 1 Obsah: 1. Historie obce, památky,

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Kraj Vysočina. Pardubický kraj. November 07, DUM VL 14, Pardubický kraj, Kraj Vysočina.notebook

Kraj Vysočina. Pardubický kraj. November 07, DUM VL 14, Pardubický kraj, Kraj Vysočina.notebook Pardubický kraj http://commons.wikimedia.org/wiki/file%3apardubick%c3%bd_kraj_in_czech_republic.svg Kraj Vysočina http://commons.wikimedia.org/wiki/file:kraj_vysocina.svg 1 Pardubický kraj leží ve východních

Více

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Nejstarší osídlení-keltové,pak germáni 5.-6.st.-Slované-9.st- Velkomoravská říše-první stát 10.st.-sjednocování kmenů-český stát Sčítání

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 7 5 2 7 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 České Budějovice, 17. března 2016 Památky, které v Plzeňském kraji spravuje Národní památkový ústav, plánují otevřít poprvé své brány již

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

NOVÝ ČESKO-SLOVENSKÝ KULTURNÍ STARTEK. tlf.

NOVÝ ČESKO-SLOVENSKÝ KULTURNÍ STARTEK.  tlf. NOVÝ ČESKO-SLOVENSKÝ KULTURNÍ STARTEK www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 ARCHEOPARK MIKULČICE - KOPČANY PŘEDPOKLADY VZNIKU - Jedinečná archeologická

Více

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE Štěpán Sittek Arcibiskupství olomoucké Církev a turismus Poslání Církve: uchovávat a vykládat zjevené pravdy Boží, hlásat evangelium,

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Vysočina Tourism, příspěvková organizace

Vysočina Tourism, příspěvková organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace 1 2 Novinky na Vysočině Nově otevřeno v roce 2015 Centrum služeb pro turisty Řásná (leden) Znovuotevřeno Informační centrum Elektrárny Dukovany (leden) Ekologické

Více

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010 Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit Konference - Ostrava 2010 Využití technických staveb a zařízení v cestovním ruchu Doc. Ing. Václav Lednický, CSc. Obchodně podnikatelská fakulta Slezské

Více

Schváleno dne: Výdaje 5 Bežné výdaje Kapitálové výdaje Celkem výdaje

Schváleno dne: Výdaje 5 Bežné výdaje Kapitálové výdaje Celkem výdaje Obec Pertoltice, Dolní Pertoltice 59, 463 73 Habartice IČO 00671959 Rozpočtový výhled je schválen v souladu s ustanovením 3 zákona č.250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Částky jsou

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Regiony NUTS. Turistické regiony. Turistické oblasti Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko REGIONY, DESTINACE, ATRAKTIVITY NUTS 0-5

Regiony NUTS. Turistické regiony. Turistické oblasti Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko REGIONY, DESTINACE, ATRAKTIVITY NUTS 0-5 Regiony REGIONY, DESTINACE, ATRAKTIVITY Ing. Lenka Červová, Ph.D. NUTS turistické regiony turistické oblasti mikroregiony euroregiony NUTS Turistické regiony NUTS 0-5 Turistické oblasti Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné?

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ vzduch ODPOVĚDI NA OTÁZKY Břevnov a Hradčany 1. 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? 1b Nakreslete mlýn Na Větrníku nebo vyfotografujte. Vypracujte na samostatném

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Vlčková Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Téma: Hlavní město Praha Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Více

* Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY

* Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY * Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 5. ročník, předmět VL, tematický okruh: Poznáváme naši vlast a historii.

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

TR Severozápadní Čechy TO Krušné hory a Podkrušnohoří TO České Švýcarsko. Iveta Hennetmairová

TR Severozápadní Čechy TO Krušné hory a Podkrušnohoří TO České Švýcarsko. Iveta Hennetmairová TR Severozápadní Čechy TO Krušné hory a Podkrušnohoří TO České Švýcarsko Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_13

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více