VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014

2 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Bc. Radka Malá Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA. Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2014

3 Master s Dissertation The region around the city of Trebic as a potential destination (not only) for Czech tourists Bc. Radka Malá The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty vypracovala samostatně pod vedením PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy Vysoké školy hotelové. Svázaná a elektronická práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne vlastnoruční podpis autora

5 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala panu PhDr. Mareku Merhautovi, Ph.D., MBA za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. Dále bych chtěla velmi poděkovat své rodině a přátelům za jejich podporu a trpělivost.

6 ABSTRAKT MALÁ, Radka. Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: s. Má diplomová práce se nejprve ve své teoretické části zabývá obecnou charakteristikou Třebíčska jako turisticky zajímavého regionu. Je sumarizován výčet zajímavých památek a turistických atrakcí s cílem ukázat skvělý turistický potenciál tohoto regionu, který se nutně nemusí omezovat jen na město Telč. V následující praktické části mé práce jsou prezentovány výsledky dotazníku, v němž respondenti odpovídali na otázky vztahující se k regionu Třebíčska. Odpovědi získané z dotazníku jsou následně analyzovány. S cílem dosáhnout větší inter-aktivity jsou rovněž přiloženy rozhovory s manažery 3 významných památek z daného regionu, jejichž výsledky jsou podrobeny stručné analýze. Připojeny jsou rovněž SWOT a PEST analýza. V závěru obsaženo shrnutí a formulována některá doporučení týkající se Třebíčska coby turisticky zajímavého regionu. Klíčová slova Třebíč, Telč, turistická destinace, návštěvnost, cestovní ruch

7 ABSTRACT MALÁ, Radka. The region around the city of Trebic as a potential destination (not only) for Czech tourists. [Master s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: p. My diploma thesis deals (in its theoretical part) with the general characteristics of the region round the city of Třebíč as a region that could potentially attract a lot of tourists and visitors. There is a summary of intereseting sights and tourist attractions in order to show the great tourist potential of this region that neendt necessarily only focus on the city of Telč. In the following practical part of my thesis, there are presented and analysed the results of the questionaire in which the respondents had to answer several questions regarding the region round the city of Třebíč. To make the thesis more interactive, there were also included 3 interviews with managers of 3 well-known sights in this region, also being a subject of an analyse. An integral part of the thesis are the SWOT and PEST analyses. In conclusion of my thesis, there are included some ideas and recommendations about this region and its tourist potential. Keywords Třebíč, Telč, tourist destination, visit rate, tourism

8 OBSAH ÚVOD TEORETICKO METODOLOGICKÁ ČÁST Region Třebíčsko Ekonomická situace regionu Třebíčsko Definice klíčových pojmů z oblasti cestovního ruchu Pamětihodnosti, historické objekty a další turistické atrakce regionu Město Třebíč centrální město regionu Třebíčsko Město Telč Moravské Budějovice Jaroměřice nad Rokytnou Jemnice Velké Meziříčí Náměšť nad Oslavou Kralice nad Oslavou Přírodní krásy Třebíče a jejího okolí ANALYTICKÁ ČÁST PRÁCE Cíl práce Metodika práce Dotazníkové šetření Rozhovory s managery zámků v Telči, Třebíči a Jaroměřicích Srovnání a vyhodnocení rozhovorů SWOT analýza PEST analýza Hypotéza NÁVRHOVÁ ČÁST Navrhovaná opatření Návrh vlastního výletu (či organizovaného zájezdu) ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH... 80

9 SEZNAM OBRÁZKŮ OBRÁZEK 1 MAPA ČESKÉ REPUBLIKY - TŘEBÍČSKO OBRÁZEK 2 TŘEBÍČSKÝ ZÁMEK OBRÁZEK 3 BAZILIKA SV. PROKOPA OBRÁZEK 4 MĚSTSKÁ VĚŽ V TŘEBÍČI OBRÁZEK 5 TŘEBÍČSKÉ KARLOVO NÁMĚSTÍ OBRÁZEK 6 STÁTNÍ ZÁMEK TELČ I OBRÁZEK 7 STÁTNÍ ZÁMEK TELČ II OBRÁZEK 8 DOLNÍ KAŠNA NA TELČSKÉM NÁMĚSTÍ OBRÁZEK 9 HORNÍ KAŠNA NA TELČSKÉM NÁMĚSTÍ OBRÁZEK 10 MALEBNÉ RENESANČNÍ DOMY NA TELČSKÉM NÁMĚSTÍ OBRÁZEK 11 BUDOVA ZÁMKU V MORAVSKÝCH BUDĚJOVICÍCH OBRÁZEK 12 BAROKNÍ ZÁMEK V JAROMĚŘICÍCH NAD ROKYTNOU OBRÁZEK 13 ZÁMEK V JEMNICI OBRÁZEK 14 ZÁMEK VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ OBRÁZEK 15 ZÁMEK V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU OBRÁZEK 16 BAROKNÍ MOST V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU OBRÁZEK 17 KRALICKÝ TISK PÍSNÍ DUCHOVNÍCH Z ROKU OBRÁZEK 18 ROZHLEDNA NA PEKELNÉM KOPCI OBRÁZEK 19 VIZUALIZOVANÁ PODOBA NOVÉHO DOPRAVNÍHO TERMINÁLU V TŘEBÍČI SEZNAM TABULEK TABULKA 1 NÁVŠTĚVNOST HROMADNÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM GRAFŮ GRAF 1 DRUHÁ OTÁZKA DOTAZNÍKU GRAF 2 TŘINÁCTÁ OTÁZKA DOTAZNÍKU... 51

10 ÚVOD Třebíčsko je v současnosti všeobecně vnímáno jako jeden z turisticky méně atraktivních cílů. Nejsou zde ani vyhlášená horská střediska, ani hojně navštěvované letní rekreační rezorty, a zdejší památky (snad jen vyjma Telče) rovněž nejsou centrem masové pozornosti turistů. Právě proto má však tento region, dosud poměrně opomíjený, své osobité kouzlo, a byla by určitě škoda, kdyby zůstával v opomnění i nadále. Hlavním cílem mé diplomové práce je proto poukázat na jeho, domnívám se, skvělý turistický potenciál, který může právě stavět i na tom, že tato oblast dosud nebyla zasažena masovou turistikou a představuje proto ideální rezort vhodný pro dovolenou těch, kteří by spíše uvítali klid a nerušený relax. Toho se jim nepochybně dostane jednak ve zdejší poklidné přírodě (tvořící jižní cíp Českomoravské Vrchoviny), jednak při procházce po zdejších historických místech, kdy se člověk nutně nemusí prodírat davy turistů a přesto může navštívit zdejší skvělé historické památky, z nichž některé byly dokonce zapsány na seznam světového historického dědictví UNESCO, i mnoho dalších turistických atrakcí. Hlavním cílem mé diplomové práce je změnit dosud zažitý pohled na region Třebíčska coby turisticky opomíjené destinace a ukázat, že i Třebíčsko toho může opravdu hodně nabídnout - od zdejší (téměř) panenské přírody s četnými lesy a rybníky, přes překrásné zámecké komplexy (Třebíč, Jaroměřice, Velké Meziříčí, Telč) až po zajímavé možnosti pěší turistiky (nová rozhledna nad městem Třebíč). Připočteme-li k tomu navíc snahu třebíčského magistrátu o lepší dopravní napojení tohoto regionu (výstavba moderního dopravního terminálu ve městě Třebíč, který umožní výrazně lepší napojení autobusové a železniční dopravy v daném regionu), myslím, že do budoucna lze hledět s mírným optimismem. Dotazník, který je integrální součástí mé práce a v němž pokládám respondentům otázky bezprostředně spojené s tímto regionem, mj. odhalil zajímavý fakt. Jen 13% respondentů totiž odpovědělo na otázku, zda se již někdy setkali s upoutávkou na Třebíčsko coby 10

11 turisticky zajímavý region, záporně. Jde o poměrně jasný signál, že propagace této turisticky zajímavé oblasti není dosud na odpovídající úrovni, snad jen s výjimkou města Telč, jehož jedinečný turistický potenciál má však již na startu mimořádné předpoklady pro jeho další úspěšný rozvoj. I přesto se domnívám, že také centrální město tohoto regionu - Třebíč, odkud já sama pocházím (a jsem tedy relativně dobře obeznámena se zdejší situací ohledně turistického ruchu) má velmi příznivý turistický potenciál, který však dosud nebyl patrně ideálním způsobem uchopen. Co se aplikované metodiky týká, využita byla především analýza (SWOT, PEST), komparace (srovnání výstupů rozhovorů s managery předních kulturních a historických zařízení v regionu) a dotazníkové šetření (sestavení na míru šitého dotazníku zahrnujícího otázky týkající se předmětné oblasti). V práci je rovněž obsažena hypotéza, v jejímž rámci si kladu dotaz, zdali může realizace konkrétních opatření, které v práci navrhuji, opravdu přispět k rozvoji turistického ruchu v daném regionu. 11

12 1 TEORETICKO METODOLOGICKÁ ČÁST 1.1 Region Třebíčsko Centrálním města třebíčského regionu je okresní město Třebíč. Toto město se nachází v kraji Vysočina. Krajským městem Vysočiny je město Jihlava, jež se nachází cca 30 km severozápadně od Třebíče. Region Třebíčsko se rozkládá v jihozápadní části Moravy. Severní část tohoto regionu tvoří malebná pahorkatá krajina výběžku Českomoravské vrchoviny, jež je bohatá na rybníky a lesy. Naproti tomu jižnější část tohoto regionu je tvořena sluneční jihomoravskou rovinou protkanou mělkým údolím několika spádových řek Jihlavy, Oslavy a Rokytné, blízko nichž nalezneme historické pozůstatky hned několika středověkých tvrzí a hradů, jež jsou vítaným místem pro toulky zdejší romantickou přírodou. I díky své jedinečné a neopakovatelné kráse, malebnosti zdejšího prostředí a památkám, které se zde nacházejí, byl tento region velkou inspirací pro mnohé významné osobnosti české literatury, z nichž bychom mohli např. zmínit Jakuba Demla, Otokara Březina či Jana Zahradníčka, kteří v tomto kraji dlouhodobě pobývali. V širším regionu Třebíčska nalezneme celkem sedm významnějších měst. V první řadě jde o kulturní a správní centrum tohoto regionu Třebíč se 2 památkami, jež jsou zapsány v seznamu UNESCO (tj. na seznamu kulturního světového dědictví). Dalším, z historického hlediska patrně ještě cennějším městem, je město Telč (cca 30 km jihozápadně), jehož historické jádro patří nepochybně mezi vůbec nejcennější městské památkové rezervace celé České republiky a které bylo v roce 1992 dokonce oficiálně zapsáno do seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO. 12

13 Dále lze zmínit zámecké město Moravské Budějovice, město Jaroměřice nad Rokytnou (s barokním zámkem přezdívaným české Versailles), město Náměšť nad Oslavou (15 km východně od Třebíče), město Velké Meziříčí a v neposlední řadě také městečko Jemnice. Okresní město Třebíč jako správní a kulturní centrum tohoto regionu se rozprostírá na březích řeky Jihlavy na jihovýchod od krajského města Vysočiny města Jihlava. Třebíč je položena v nadm. výšce 392 mnm, obklopena je Českomoravskou vrchovinou. Město Třebíč je významným kulturním, ekonomickým, hospodářským i politickým centrem oblasti jihozápadní Moravy. Obrázek 1 Mapa České republiky - Třebíčsko Zdroj: Obce - města. [online] [cit ].Dostupné z: Má diplomová práce se snaží ukázat turistický potenciál regionu Třebíčska, který by při lepším využití mohl zlepšit také nepříliš dobrou ekonomickou situaci tohoto regionu. 13

14 1.2 Ekonomická situace regionu Třebíčsko Z ekonomického hlediska patří kraj Vysočina k českým krajům, jež dlouhodobě vykazují relativně vysokou míru nezaměstnanosti. Ta k dosáhla v tomto kraji průměrné úrovně 8,5%, což je šestý nejhorší výsledek v celé ČR. Okres Třebíč navíc vykazuje ze všech okresů kraje Vysočina (Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou) vůbec nejvyšší míru nezaměstnanosti, která k v průměru činila 13,40%. Na hospodářskou situaci a zaměstnanost v okrese těžce dolehly důsledky transformace hospodářství po roce Důsledkem likvidace nebo alespoň dramatického omezení výroby v největších podnicích okresu na prvním místě je třeba jmenovat BOPO Třebíč se stala vysoká nezaměstnanost, k níž přispělo i propouštění v ostatních podnicích a úřadech. Vznik nových pracovních míst v malých a menších soukromých firmách mohl důsledky těchto procesů jen do jisté míry utlumit. Vysoká nezaměstnanost (zvláště dlouhodobá) a nízké platy jsou trvale hlavními problémy třebíčského okresu. Zvlášť tíživá je situace na vesnicích, kde se k obecným problémům přidružuje ještě útlum zemědělství a špatná dopravní obslužnost. 1 Vzhledem ke své malebné, do značné míry zachované a ekologicky poměrně málo zatížené krajině, řadě přírodních i historických památek (včetně památky UNESCO, komplexu třebíčského Židovského města, židovského hřbitova a baziliky sv. Prokopa) v širší veřejnosti ovšem většinou málo známých - má třebíčský okres předpoklady k rozvoji turistického ruchu, zejména agroturistiky a cykloturistiky, které však dosud zůstávají prakticky nevyužity. 2 S ohledem na fakt, že Třebíčsko jako turistický region v širším slova smyslu není zcela identické s geografickým vymezením okresu Třebíč, uvádím pro názornější představu údaje Českého statistického úřadu z let týkající se cestovního ruchu a návštěvnosti kraje Vysočina coby nadřazeného územně-správního celku, na kterých lze rovněž vysledovat obecný trend v těchto oblastech za posledních 5 let. Některé z údajů za rok 2013 dosud nebyly zveřejněny. 1 Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: 2 Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: 14

15 Tabulka 1 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Hromadná ubytovací zařízení celkem k Lůžka celkem k Hosté Přenocování Zdroj: Český statistický úřad Jak je zřejmé z tabulky výše, je výše uvedená statistika v souladu s obecnou ekonomickou situaci v zemi, která byla především v roce 2010 významně zasažena dopady hospodářské krize. Jak je dále patrné z výše uvedených ukazatelů, právě výsledky za tento referenční rok (tj. rok 2010) jsou vůbec nejhorší. Počet hromadných ubytovacích zařízení v kraji se v tomto referenčním roce dramaticky snížil až na 346, zatímco v následujících 2 letech se v přímé souvislosti s postupně se lepšící hospodářskou situací v ČR mírně zvyšoval. Tentýž trend lze zaznamenat u počtu lůžek, hostů, kteří kraj navštívili, a přenocování. Lze se důvodně domnívat, že Třebíčsko (coby subregion kraje Vysočina) bude vykazovat obdobný trend. Z tabulky je rovněž patrná mírná konjunktura a progrese jednotlivých ukazatelů za poslední 3 roky. Jde tedy (podle mého názoru) o příhodnou dobu pro nastartování nových projektů, včetně těch v oblasti turistiky a cestovního ruchu. S ohledem na stávající vysokou míru nezaměstnanosti v tomto regionu si dokážu reálně představit, že lepší a především efektivnější využití turistického potenciálu Třebíčska, který se rozhodně má o co opírat, by mohlo přinést také nová pracovní místa, investice atp., které tento region v současné době jednoznačně potřebuje. Věřím, že mnou navrhovaná opatření v bodě 3 mé diplomové práce by mohla být jedněmi z těch, která by mohla pomoci nastartovat a pozvednout ekonomiku Třebíčska. 15

16 1.3 Definice klíčových pojmů z oblasti cestovního ruchu V této části práce je podáno vysvětlení některých klíčových pojmů z oblasti cestovního ruchu a turismu, které se bezprostředně váží k mé práci, jako např. cestovní ruch, UNESCO, udržitelný turismus či atraktivita turistické destinace, a) Cestovní ruch Cestovní ruch (co se původního významu tohoto slova týče) lze rovněž ekvivalentně označit jako cestování. Bývá obvykle spojen s aktivním využitím volného času, rekreací či poznáváním. Vznik cestovního ruchu a jeho rozvoj lze řadit mezi projevy 2 lidských potřeb: potřeby poznávat a potřeby rekreace, odpočinku a oddychu. Mezi základní podmínky pro vznik a rozvoj cestovního ruchu lze řadit rozvoj výrobních sil podmiňující rychlost i směr růstu či také stagnaci cestovního ruchu. Další ze základních podmínek rozvoje cestovního ruchu je život v mírových podmínkách, jakkoli vzletně se toto označení může jevit. Z dalších faktorů lze uvést podmínky demografické, ekonomické, pracovní, ekologické, administrativní či materiálně-technické. Postavení České Republiky v oblasti cestovního ruchu K určujícím faktorům náleží: atraktivita území a jeho dostupnost cenová hladina standard a úroveň poskytovaných a nabízených služeb aplikovaná politika v oblasti cestovního ruchu Z hlediska atraktivity lze obecně konstatovat, že v ČR nalezneme téměř veškerá turisticky atraktivní místa vyjma moře. Je zde mnoho přirozených přírodních krás, tradičních a kulturních památek či zajímavostí z folklorní oblasti. ČR navíc disponuje příznivou zeměpisnou polohou v centrální části Evropa. Jsou zde města s cennými historickými 16

17 jádry, mnohé z českých památek byly zapsány na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jsou zde také turisticky oblíbená tradiční lázeňská města a za zmínku rovněž stojí zdejší kulturní tradice. Pro ty, kteří po ČR cestují, je k dispozici hustá dálniční a silniční síť, která sice v některých ohledech dosud nedosahuje běžného západoevropského standardu, avšak lze zaznamenat trend k postupnému zlepšení situace. Co do rozsahu poskytovaných služeb se již Česká republika může směle rovnat západoevropským zemím, stále však lze (převážně v provinčních oblastech a Třebíčsko bohužel není výjimkou) narazit na nedostatečné jazykové zázemí zaměstnanců státního i firemního sektoru, a to bohužel často i u těch, kteří působí v oblasti cestovního ruchu (vlastní zkušenost z Třebíče). Výhodou jsou obecně nižší ceny, než ty, které jsou obvyklé v západní Evropě. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit významné cenové rozdíly mezi ČR a vyspělými zeměmi západní Evropy (Německo, Francie) ve vstupném do památkových objektů či na kulturní akce. b) UNESCO Organizace OSN byla v roce 1972 u zrodu významného mezinárodního dokumentu, jenž se nazývá Úmluva o ochraně světového dědictví. Podle tohoto dokumentu ochraňují zúčastněné země dotčené památky či přírodní celky zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví. 3 Jedním ze stěžejních úkolů organizace UNESCO je podporovat snahu o udržení světového míru na základě rozvoje spolupráce v oblasti vědy, výchovy, kultury, informací a komunikace. 4 Seznam světového kulturního a přírodního dědictví Součástí tohoto seznamu jsou vybrané kulturní památky (sochařská díla, architektonická díla, malířské vyobrazení, kombinovaná díla člověka a přírody, skupiny budov či místa s archeologickými nálezy) a také přírodní celky (geologické útvary, geomorfologické útvary, 3 Unesco-mediain [online] [cit ]. Dostupné z: 4 Unesco-mediain [online] [cit ]. Dostupné z: 17

18 přírodní jevy, přírodní lokality) mimořádné univerzální hodnoty přesahující národní hranice. 5 Základním principem výběru památek zapisovaných na Seznam světového dědictví je jejich autenticita, jedinečnost a celistvost. Jde o reprezentativní seznam, přičemž památky na něm zapsané obvykle symbolicky zastupují specifický stavební typ předmětného období v určitém regionu (to je důvodem, proč je zapsání na tento seznam ryze výběrovým aktem). S cílem spravedlivě posoudit a hodnotit navrhované objekty byla specifikována všeobecná kritéria. Nominaci na zápis do tohoto Seznamu smějí Centru světového dědictví zasílat jen ty státy, které ratifikovaly Úmluvu. Navržená lokalita musí být nejprve součástí tzv. národního Indikativního seznamu. 6 Emblém světového dědictví Pro označení míst světového dědictví se používá emblém světového dědictví, který symbolicky vyjadřuje vzájemný vztah mezi přírodou a kulturními památkami: středový na koso postavený neuzavřený čtverec představuje formy vytvořené člověkem, kruh vyjadřuje přírodu a obě části tvoří jediný propojený celek. Má podobně jako náš svět tvar kruhu, který zároveň vyjadřuje i ochranu poskytovanou organizací UNESCO. Emblém přijal Výbor světového dědictví na zasedání ve Washingtonu v roce 1978, jeho autorem je belgický umělec Michel Olyff. Emblém je chráněn a jeho použití podléhá přísným pravidlům. 7 České dědictví UNESCO Česká republika (resp. tehdejší Československo) se stala členem Úmluvy v roce Od roku 1991 bylo do tohoto prestižního Seznamu zapsáno již celkově 12 mimořádně hodnotných míst naší vlasti, z regionu Třebíčska pak hned 2 komplexy památek: a) historické centrum Telče (1991) b) bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči (2003) 5 Unesco-mediain [online] [cit ]. Dostupné z: 6 Unesco-mediain [online] [cit ]. Dostupné z: 7 Unesco-mediain [online] [cit ]. Dostupné z: 18

19 c) Atraktivita turistické destinace Atraktivita turistické destinace je zčásti vyjádřena jejím potenciálem. Mnohé studie dokázaly, že primární potenciál cestovního ruchu je rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje cestovní ruch v dané destinaci. 8 Atraktivita destinace je širší pojem, často subjektivního charakteru. V očích návštěvníků je především odrazem turistické nabídky v dané lokalitě a zároveň cenové úrovně poskytovaných služeb. Samotná turistická destinace by měla generovat určitá specifika, vytvořit určitou image, které návštěvníky do míst přilákají. 9 Význam atraktivity turistické destinace stabilně narůstá zabývá se jí tzv. destinační management. Významnou roli hraje rovněž zvolená marketingová strategie, jež se obvykle vytváří s ohledem na hodnocení atraktivity předmětné destinace. Atraktivita turistické destinace nemusí být vždy nutně odvislá jen od jejího přírodního, historického či kulturního potenciálu. d) Udržitelný turismus Udržitelný turismus lze obecně charakterizovat takový cestovní ruch, jenž dlouhodobě nenarušuje či nepoškozuje kulturní, přírodní, a sociální prostředí. V rámci udržitelného rozvoje jsou uspokojovány potřeby jak současných turistů, tak i hostitelských regionů. Jeho cílem je dosáhnout také úrovně řízení všech zdrojů, aby mohly být uspokojeny sociální, ekonomické a estetické potřeby při současném zachování kulturní integrity, klíčových procesů, biologické mnohotvárnosti resp. procesů umožňujících život. Úspěch rozvoje cestovního ruchu je mj. závislý na zevrubném poznání jeho charakteristik, a to především v oblasti poptávky a nabídky. Podílejí se na něm nejen provozovatelé zařízení poskytujících příslušné služby (stravování, ubytování, dopravní služby, zprostředkovatelské služby atp.), ale také sami hosté a návštěvníci formulující své požadavky a přání a očekávající příslušné plnění. 8 VANIČEK, J., VAISOVÁ, V. Vliv charakteru destinace na strukturu návštěvníků ubytovacích zařízení. In Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství: Trvale udržitelný rozvoj a turismus: 10. ročník mezinárodní vědecké konference ISBN KOVAŘÍK, p.: Atraktivita a benchmarking turistických regionů. COT business [online] [cit ]. Dostupný z: 19

20 1.4 Pamětihodnosti, historické objekty a další turistické atrakce regionu V této části práce se snažím shrnout a detailně popsat pamětihodnosti, zajímavá místa, historické objekty či další turistické atrakce regionu Třebíčsko, se zvláštním zaměřením na města Třebíč a Telč, jež jsou zapsána v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO Město Třebíč centrální město regionu Třebíčsko Město Třebíč je jedním z okresních měst správního kraje Vysočina. Aktuálně je jeho druhým největším městem. Třebíč se rozkládá v jižní části Českomoravské vrchoviny, protéká jí řeka Jihlava. Dle posledního sčítání v roce 2010 žije v tomto městě cca 38 tisíc obyvatel Raná historie Třebíče Historické počátky Třebíče spadají do roku Právě v tomto roce zde byl moravskými knížaty založen místní benediktinský klášter. Tento benediktinský klášter představoval významné středisko místního duchovního života i regionální vzdělanosti. V roce 1270 pak bylo opatem Martinem založeno samotné město Třebíč. Další zásadní historický mezník v bohaté historii města Třebíč nepochybně představuje rok V tomto roce byla Třebíč v důsledku válek mezi vojsky Jiřího z Poděbrad a Matyáše Korvína téměř celá zničena. Zdejší klášterní panství následně v roce 1525 přechází do majetku světské vrchnosti Třebíčský zámek - dnešní Muzeum Vysočiny Současný třebíčský zámek nacházející se v místní části Podklášteří byl původně třebíčským benediktinským klášterem v Třebíči. Jde o českou národní kulturní památku. Zdejší zámek byl vybudován na základě komplexní přestavby původního benediktinského kláštera. Tato přestavba byla realizována v průběhu šestnáctého století. Třebíčský zámek 20

21 byl sídlem vlastníků třebíčského panství. Hlavním účelem rozsáhlé obnovy třebíčského zámku, jež byla započata v roce 1957, byla úprava významné části jeho interiérů tak, aby zde svou činnost mohlo provozovat zdejší Západomoravské muzeum (a archiv) resp. (od roku 2003) Muzeum Vysočiny Třebíč. Součástí zámeckého komplexu je bazilika sv. Prokopa postavená v románském stylu. Tato bazilika nepochybně patří ke skvostům evropského stavitelství období středověku. Pod bazilikou v její východní části nalezneme kryptu, jež je z historického hlediska jednou z jejích nejcennějších částí. Třebíčská bazilika sv. Prokopa byla v roce 2003 zapsána do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Obrázek 2 Třebíčský zámek Zdroj: Voztrans. [online] [cit ]. Dostupné z: Obrázek 3 Bazilika sv. Prokopa Zdroj: Commons. [online] [cit ]. Dostupné z: 21

22 Muzeum Vysočiny Třebíč V třebíčském zámku sídlí v současnosti Muzeum Vysočiny Třebíč. Jde o regionální instituci, která se především zabývá dokumentací historických, přírodních a geografických poměrů v regionu jihozápadní Moravy, se zvláštním zaměřením na bezprostřední okolí měst Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Telč, Jemnice a Velké Meziříčí. Jak jsem zjistila na základě rozhovoru s historičkou a zástupkyní ředitele muzea, paní Kabelíkovou, současné aktivity třebíčského muzea jsou velmi bohaté. Pořádají se zde přednášky na nejrůznější témata (převažují historická), dějepisné soutěže žáků základních a středních škol, křtění knih pojednávajících či tématicky se věnujících zdejšímu kraji, folklorní pořady, či muzejní noci. Součástí Muzea Vysočiny Třebíč je rovněž její rozsáhlá knihovna, kterou lze ve zkratce charakterizovat jako bohatý knižní fond (čítající cca 40 tisíc svazků) specializovaný na regionální literaturu, reálie oblasti západní Moravy, přírodovědné i historické informace o zdejším regionu. Nalezneme zde také rozsáhlou publikační produkci nakladatele J. Lorenze zahrnující díla Václava Kosmíka, Kurta Konráda či Bedřicha Václavka a selektivně jsou zde rovněž zastoupení současní autoři ze zdejšího regionu (básníci a prozaikové, avšak také výtvarníci či ilustrátoři) Třebíčská židovská čtvrť Významným kulturně-historickým momentem v dějinách města Třebíč je rok 2003, kdy byla zdejší židovská čtvrť (včetně židovského hřbitova) zapsána do Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Třebíčská historická židovská čtvrť se rozprostírá na levém břehu řeky Jihlava. Tato židovská čtvrť patří k vůbec nejzachovalejším původním židovským čtvrtím. Její součástí je celkem 123 staveb, z nichž lze především uvést tzv. Zadní a Přední synagogu, rabinát, budovu chudobince, objekt nemocnice, rafinát, židovskou radnici či místní židovskou školu. Najdeme zde typicky úzké uličky mezi jednotlivými židovskými domy, rozpěrné oblouky, veřejné průchody, romanticky vyhlížející náměstíčka, balkony a v neposlední řadě také verandy. 22

23 Třebíčský židovský hřbitov dýchá svou neopakovatelnou tajemnou atmosférou, která doslova magicky působí na všechny jeho návštěvníky. Jde o jeden z vůbec nejrozsáhlejších a současně také nejzachovalejších židovských hřbitovů nacházejících se na území České republiky. Rozloha třebíčského židovského hřbitova činí m2 je na něm pohřbeno cca lidí a najdeme zde přibližně 3 tisíce smutečních náhrobků. S ohledem na fakt, že s historií třebíčské židovské čtvrti jsou bezprostředně spojeny pohnuté osudy jejích obyvatel v době druhé světové války, jejichž potomci dodnes žijí v různých částech světa, má právě tato třebíčská čtvrť z hlediska turistického potenciálu mimořádný význam Třebíčský kostel sv. Martina s věží Jednou z dominant města Třebíč je nepochybně věž u kostela svatého Martina, jež byla původně součástí městského opevnění Třebíč. Výška věže činí 75 m s vyhlídkou (ve výšce 35 metrů). Ciferník této věže o průměru 5,5 m patří k vůbec největším na evropském kontinentu. Obrázek 4 Městská věž v Třebíči Zdroj: Město Třebíč. [online] [cit ]. Dostupné z: 23

24 Třebíčské Karlovo náměstí Jednou z mnoha dalších kulturně-historických zajímavostí města Třebíč je Karlovo náměstí. S rozlohou cca 22 tis. m2 patří toto náměstí k vůbec největším náměstím na území celé České republiky. Nalezneme zde mnoho významných památek a budov a památek zmínit lze např. sousoší Cyrila a Metoděje či Malovaný a Černý dům zdobené sgrafity. Obrázek 5 Třebíčské Karlovo náměstí Zdroj: Region Vysočina. [online] [cit ]. Dostupné z: Třebíčská turistická informační centra V současné Třebíči najdeme tři turistická informační centra. Všechna tato centra vyhovují podmínkám stanoveným Českou centrálou cestovního ruchu a mohla tak být zařazena na seznam oficiálních turistických informačních center (tj. pod záštitou ofic. registrovaného loga). 24

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název: Oblast: Autor: Číslo: Kraj Vysočina Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_15 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA představení společnosti Jsme silnou, dynamickou společností a spolehlivým partnerem na trhu gastronomie. Svým zákazníkům i obchodním partnerům nabízíme široké portfolio produktů,

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové.

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Dnes má městečko asi 5 000 obyvatel a je známé hlavně lázeňstvím

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO Památky UNESCO Památky UNESCO Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině V České republice je v současnosti dvanáct památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tři z nich

Více

Panství Bechyně s.r.o.

Panství Bechyně s.r.o. Panství Bechyně Panství Bechyně s.r.o. Firma Panství Bechyně Vám nabízí k pronájmu reprezentativní prostory zámku Bechyně, elegantní prostředí Černického zámečku nebo sportovní a rodinné prostředí Penzionu

Více

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur B C. D A N T Y L E Č E K, O B C H O D N Í N Á M Ě S T E K Představení společnosti Ostravské výstavy, a.s. Právní

Více

Kraj Vysočina investiční příležitosti. Dagmar Strnadová Regionální kancelář pro kraj Vysočina CzechInvest

Kraj Vysočina investiční příležitosti. Dagmar Strnadová Regionální kancelář pro kraj Vysočina CzechInvest Kraj Vysočina investiční příležitosti Dagmar Strnadová Regionální kancelář pro kraj Vysočina CzechInvest Základní přehled Source : City Invest Czech 2006/07 Plocha Obyvatelstvo Krajské město : Jihlava

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace:

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13.

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Tel.: +420 564 602 111 Fax: +420 564 602 420 e-mail: posta@kr-vysocina.cz www.region-vysocina.cz Památky UNESCO >> náměstí a zámek

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE Zámecký hotel Ctěnice Zámek Ctěnice 190 17 Praha 9

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst VYSOČINA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Jihlava 4 Třebíč 6 Žďár nad Sázavou 9 Telč 12 VŠUDE DOBŘE, NA CESTÁCH NEJLÉPE www.petro.cz

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více