ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, chmele, révy vinné a ovocných dřevin podle Zásad, kterými se stanovovaly podmínky pro poskytování dotací pro roky na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (dále jen Zásady ) 1.1 x aplikovaný výzkum experimentální vývoj 1.2. PODPROGRAM Podprogram 1) Tvorba genotypů s vysokou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, chmele, révy vinné a ovocných dřevin NÁZEV PROJEKTU Tvorba a testování genotypů drobnozrnných obilovin s kvalitativními parametry pro různé směry využití, s vysokým výnosovým potenciálem a kombinovanou rezistencí k abiotickým a biotickým stresům POSLÁNÍ PROJEKTU Tvorba nových genových zdrojů a prebreeding genotypů pšenice, ječmene, ovsa a tritikále vhodných pro podmínky ČR, s kvalitativními parametry pro různé technologie zpracování, vysokým výnosovým potenciálem podpořeným kombinovanou rezistencí k nejvýznamnějším škodlivým činitelům ANOTACE K PROJEKTU

2 Fuzariózy klasu patří k závažným chorobám obilnin. Mohou mít za následek kromě redukce výnosu i přítomnost mykotoxinů ve sklizeném zrnu. Mykotoxiny mají negativní vliv na zdraví člověka a způsobují ztráty v živočišné produkci. Sledovat odolnost genotypů jednotlivých plodin k fuzarióze klasu a k hlavním houbovým chorobám. Virová onemocnění obilnin nabývají v současné době na významu. Porosty obilnin (zejména ozimé pšenice a ječmene) jsou na našem území každoročně napadány virem zakrslosti pšenice (WDV) a virem žluté zakrslosti ječmene (BYDV). Virus mozaiky ječmene ( BaYMV) zatím na našem území nebyl sledován, nicméně představuje vážnou hrozbu při jeho rozšíření. Vzhledem k tomu, že dosud nebyly zjištěny vhodné zdroje odolnosti k těmto chorobám, je velmi důležité hledat nové odolné genotypy. Nerovnoměrné rozdělení srážek a velké výkyvy teplot vyžaduje genotypy s vyšší odolností k abiotickým stresům. Odolnost k vyzimování (zimovzdornost) je nejdůležitější abiotický faktor sledovaný u ozimých pšenic a triticale, který úzce souvisí s výnosovou a ekonomickou stabilitou produkce. Nejdůležitějším znakem zimovzdornosti je mrazuvzdornost, kterou je možné provokačně testovat. Testovat vybrané genotypy na odolnost k nízkým teplotám. Za limitující aminokyseliny se obecně považují lyzin, treonin, tryptofan a sirné aminokyseliny. Detailní studium zásobních bílkovin pšeničného zrna umožnila až jejich charakterizace elektroforetickými technikami. Intenzivně je již více let studována genetika zásobních bílkovin a jejich lokalizace na chromozómech pšenice. Informace o bílkovinných či molekulární markérech predikujících vhodnost pšenic k nepotravinářskému využití však dosud chybí. Tvorba nových genotypů pšenice a tritikále vhodných pro výrobu škrobu a biolihu, nebo krmné účely. Oves je významný pro výživu lidí i zvířat především pro svůj obsah bílkovin a antioxidačních látek (nutriční hodnota). Testovat vhodnost genotypů pro jednotlivé směry využití. Zveřejnit výsledky v odborných publikacích a osiva získaných genotypů s deklarovanými vlastnostmi poskytnout do genobanky CÍL PROJEKTU Testování a tvorba genových zdrojů ozimé a jarní pšenice a ječmene, ovsa a tritikále - s odolností k faktorům zimy zimovzdornost (pouze ozimé pšenice, triticale a ječmen) - s odolností k napadení fuzariózou klasu (původce Fusarium culmorum a F. graminearum) a odolností k akumulaci mykotoxinů (zejména Deoxinivalenol DON) s kombinovanou odolností k dalším houbovým a virovým chorobám

3 - se specifickým složením zásobních bílkovin vhodným pro nepotravinářské využití nebo specifické potravinářské využití. - ječmen jarní pro euroslad - ječmen ozimý pro krmné účely - ječmen ozimý pro sklizeň metodou GPS - ječmen ozimý pro sladovnické využití - testování genotypů ovsů pro různé směry využití - s vysokým výnosovým potenciálem v klimatických podmínkách ČR DÍLČÍ CÍLE ŘEŠENÍ PROJEKTU -výběr genotypů s vyšší rezistencí k abiotickým stresům - testování a výběr donorů rezistence k významným chorobám ozimé a jarní pšenice a ječmene, ovsa a tritikále ječmene - vytvoření kolekce vlastních genových zdrojů s dílčí kombinací požadovaných vlastností - vytvoření polotovarů s požadovanou kombinací vlastností a znaků: - ječmen jarní s kvalitativními parametry pro euroslad se zvýšenou výtěžností sladu (přítomnost termostabilní beta-amylasy) a zlepšenou senzorickou stabilitou piva (přítomnost inhibujícího genu LOX-1), s odolností k BYDV (gen Yd2), zlepšenou odolností k listovým chorobám a fuzariózám klasu a vysokým výnosovým potenciálem - ječmen ozimý s vysokým výnosem zrna, s odolností k BaYMV (gen rym4), zimovzdorností vhodnou pro podmínky ČR a odolností listovým skvrnitostem - ječmen ozimý s vysokým výnosem hmoty vhodný pro sklizeň metodou GPS, s odolností k BYDV, zimovzdorností vhodnou pro podmínky ČR a odolností k listovým skvrnitostem - ječmen ozimý se sladovnickými parametry (USJ nad 4 b.), s rezistencí k BaYMV (gen rym4), listovým chorobám a vysokým výnosovým potenciálem. - oves setý se zlepšenou nutriční hodnotou 2. SKUTEČNOST ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ PROJEKTOVÝ TÝM SELGEN a.s.

4 ORGANIZACE ÚČASTNÍCÍ SE PROJEKTU SELGEN a.s ŘEŠITELSKÝ TÝM Ing. Ondřej Veškrna, Ing. Radovan Skala, Ing. Zuzana Kocourková, Ing Václav Knytl, Ing. Josef Hynek, Ing. Lenka Stemberková, Ing. Libor Stárek, Ing. Martina Hanusová. Ing. Pavel Mařík, Ing. Vladimír Tyller, Ing. Martin Hromádko, Ing. Josef Čapek, CSc., Ing. Zuzana Matoušková, Ing. Vlastimil Chour, Ing. Marie Chourová, Miroslava Kaprová, Ing. Anna Heřmanská, Ing. Karel Švec, Ing. Irena Bížová, Bc. Hana Holubová, Ing. Klára Konečná techničtí a pomocní pracovníci ČASOVÝ POSTUP PRACÍ 2008 Testování a výběr genetických zdrojů 2009 Testování a výběr genetických zdrojů, vytváření genotypů s požadovanou kombinací vlastností a znaků 2010 Testování a výběr genetických zdrojů, vytváření genotypů s požadovanou kombinací vlastností a znaků, ověřování vytvořených genotypů v polních podmínkách 2011 Vytváření genotypů s požadovanou kombinací vlastností a znaků, ověřování vytvořených genotypů v polních podmínkách 2012 Ověřování vytvořených genotypů v polních podmínkách 2013 Ověřování a vytvoření výstupní kolekce genových zdrojů s deklarovanými vlastnostmi vhodných k předání pro šlechtitelské využití AKTIVITY USKUTEČNĚNÉ 2008 V prvním roce byly vybrány možné výchozí zdroje křížení, s účelem hodnocení jejich odolností ke komplexu listových a klasových chorob, dále pro stanovení jakostních a

5 výnosových ukazatelů. Genové zdroje ozimých plodin byly zasety již na podzim roku 2007, průběh zimy byl mírný s absencí sněhové pokrývky, ale s dostatkem dešťových srážek, výnosy v roce 2008 byly nadprůměrné, stejně tak jako ukazatele jakosti (číslo poklesu, obsah lepku, HTS). Jarní obiloviny byly zasety na jaře roku 2008 ve správném agrotechnickém termínu, prosty rovnoměrně vzešly. Rok 2008 byl srážkově příznivý, pouze v dubnu nastal mírný přísušek, který omezil rozvoj listových chorob, naopak dostatek srážek na přelomu června a července podpořil rozvoj klasových chorob. Provedené testování odolnosti k mrazu ozimých plodin v mrazových komorách bylo velmi významné, protože absence nízkých teplot během zimy znemožnila polní hodnocení odolnosti k vyzimování. Na základě výsledků provokačních testů mrazuvzdornosti bylo možné selektovat genotypy, které byly mírnou zimou na poli zvýhodněny, ale jejich mrazuvzdornost je na nízké úrovni. Genové zdroje ozimého tritikále byly zasety již na podzim roku 2007, průběh zimy byl mírný s absencí sněhové pokrývky, ale s dostatkem dešťových srážek, výnosy v roce 2008 byly nadprůměrné, stejně tak jako ukazatele jakosti (číslo poklesu, objemová hmotnost, HTS). Provedené testování odolnosti k mrazu ozimých plodin v mrazových komorách bylo velmi významné, protože absence nízkých teplot během zimy znemožnila polní hodnocení odolnosti k vyzimování. Na základě výsledků provokačních testů mrazuvzdornosti bylo možné selektovat genotypy, které byly mírnou zimou na poli zvýhodněny, ale jejich mrazuvzdornost je na nízké úrovni. V roce 2008 byly otestovány výchozí genetické zdroje ovsa na obsah beta-glukanů a antioxidantů. Mezi odrůdami byl prokázán výrazný rozdíl. Byla otestována odolnost materiálů k houbovým chorobám (rez travní a ovesná, padlí travní). Byly vyhodnoceny vegetační a hospodářské vlastnosti linií z testování na 4 lokalitách. Na základě těchto hodnocení byly do dalšího roku vybrány materiály pro další šlechtitelskou práci Ve druhém roce byly nadále testovány genové zdroje pro křížení, navíc bylo provedeno jejich nakřížení pro vznik nových genotypů s požadovanými vlastnostmi rodičů. Ozimé plodiny

6 byly zasety už na podzim 2008, působení nízkých teplot během zimy omezila sněhová pokrývka, takže bez větších problému přezimovaly všechny ozimé plodiny. Nadále jako velmi významnou lze tedy hodnotit možnost testování v mrazových komorách pro popsání odolnosti genotypů k nízkým teplotám. Nástup jara v roce 2009 byl pozdní, ale razantní s vysokými teplotami a přísuškem, došlo k mírnému poškození vzcházejících jarní pšenic během měsíce dubna. Listové choroby se vlivem srážkové nepříznivého vývoje v roce 2009 v polních podmínkách neprojevily, ale byly získány cenné informace o těchto odolnostech z infekční školky se závlahou. Teplý a vlhký červen zapříčil vznik klasových fuzarióz i v polních podmínkách, bylo tak možno porovnat výsledky s výsledky z provokačních testů. Výnosy ozimých plodin byly průměrné, u jařin podprůměrné, z jakostních ukazatelů došlo k poklesu HTS, zároveň se zvýšením obsahu dusíkatých látek. Ozimé tritikále bylo zaseto již na podzim 2008, působení nízkých teplot během zimy omezila sněhová pokrývka, takže bez větších problému přezimovaly všechny ozimé plodiny. Nadále jako velmi významnou lze tedy hodnotit možnost testování v mrazových komorách pro popsání odolnosti genotypů k nízkým teplotám. Teplý a vlhký červen zapříčil vznik klasových fuzarióz i v polních podmínkách, bylo tak možno porovnat výsledky s výsledky z provokačních testů. Výnosy ozimého tritikále byly průměrné, z jakostních ukazatelů došlo k poklesu HTS, zároveň se zvýšením obsahu dusíkatých látek Tvorba nových genotypů ovsa setého a nahého s vyšší nutriční hodnotou. V rámci úkolu byly otestovány výchozí genetické zdroje na obsah beta-glukanů a antioxidantů. Mezi odrůdami byl prokázán výrazný rozdíl. V roce 2010 budou rozbory rozšířené o stanovení obsahu bílkovin a tuků vyšší odolností k houbovým chorobám rez travní, rez ovesná, padlí travní. Byla otestována odolnost materiálů k houbovým chorobám výběr genotypů s vyšší rezistencí k abiotickým stresům. Byly vyhodnoceny vegetační a hospodářské vlastnosti linií z testování na 4 lokalitách. Nejlepší genotypy budou v roce 2010 opětovně testovány na více lokalitách a v zahraničí. Testy specifické odolnosti k padlí u ozimého a jarního ječmene Na základě laboratorních testů specifické odolnosti k padlí travnímu provedených v Agrotest fyto s.r.o. Kroměříž u kolekce ozimých ječmenů z ŠS Lužany a kolekce registrovaného sortimentu, a rovněž s využitím výsledků bonitace polní odolnosti k padlí zjištěné na lokalitách a.s. SELGEN v polních pokusech a sortimentu odrůd byly vybrány vhodné genové zdroje odolnosti k padlí.

7 Testy na odolnost k listovým skvrnitostem u ječmene Na základě laboratorních testů odolnosti k hnědé skvrnitosti provedených v Agrotest fyto s.r.o. Kroměříž u kolekce ozimých ječmenů z ŠS Lužany, polního infekčního testu odolnosti ke komplexu hnědých skvrnitostí provedeném na ŠS Lužany, a rovněž s využitím výsledků bonitace polní odolnosti k hnědé skvrnitosti, spále ječmene a tmavohnědé endofytické skvrnitosti zjištěné na lokalitách a.s. SELGEN v polních pokusech a sortimentu odrůd, byly vybrány vhodné genové zdroje odolnosti k jednotlivým listovým skvrnitostem. Testy zimovzdornosti a mrazuvzdornosti u ozimého ječmene Na základě testů zimovzdornosti (provokační nádobový test) a mrazuvzdornosti (polně-laboratorní mrazový test) provedených na ŠS Lužany a s využitím výsledků testů zimovzdornosti (provokační nádobový test) a mrazuvzdornosti (polně-laboratorní mrazový test a laboratorní test v regulovaných podmínkách) z VÚRV Praha-Ruzyně v.v.i. provedených u kolekce ozimých ječmenů z ŠS Lužany a kolekce registrovaného sortimentu a rovněž s využitím bonitace přezimování v polních podmínkách v pokusech a sortimentu odrůd byly vybrány genové zdroje odolnosti k vyzimování vhodné pro podmínky ČR, a to s dobrou mrazuvzdorností, regenerační schopností a odolností chorobám způsobujícím vyzimování (plíseň sněžná). Testy na rezistenci k BaYMV pomocí molekulárních markérů V rámci této aktivity byly využity výsledky z laboratoře ŠS Stupice, VÚRV Praha- Ruzyně a přihlédnuto k výsledkům z polních infekčních testů v Ascherslebenu (D). Kolekce linií ze ŠS Lužany a předpokládané donory rezistence komplexu BaYMV založené genem rym4 byly otestovány pomocí molekulárního markéru Bmac0029. Výběry rostlin F2 generace z kombinací novošlechtění s donory genu rym11 a předpokládané GZ genu rym11 byly otestovány pomocí molekulárního markéru HVM3. Na základě výsledků těchto testů byly vybrány genové zdroje odolnosti k virové mozaice ječmene (komplex BaYMV). Vytvoření kolekce GZ pro rok 2010 Genové zdroje vybrané v rámci aktivit A01/09 až A07/09 byly zařazeny do sortimentu na křížení pro rok 2010 a vysety na podzim 2009 na ŠS Lužany ve 2 blocích 1. na poli pomocí secího stroje Wintersteiger plotmatic a 2. ručním výsevem v pozdějším termínu v izolátu v areálu šlechtitelské stanice. Při výběru GZ byly zohledněny výsledky jednotlivých aktivit směřující k výběru GZ s odolností k stresorům, ale i různé směry využití:

8 2010 Ve třetím roce byly nadále testovány a vybírány genetické zdroje pro křížení a byly vytvářeny genotypy ozimé a jarní pšenice s požadovanými vlastnostmi a znaky, dále potom byly ověřovány vytvořené genotypy v polních podmínkách. Ozimé obiloviny byly zasety ve správném agrotechnickém termínu, průběh zimy charakterizovala vysoká a trvalá sněhová pokrývka (až 53 cm), která velice dobře izolovala porost od nízkých teplot (minimum -25 C), vlivem trvale ležící sněhové pokrývky došlo k rozvoji plísně sněžné, kdy následně nebylo možné v polních podmínkách rozlišit vliv napadání tímto patogenem nebo vliv nízkých teplot. Opět se projevila výhoda možnosti otestování genotypů při mrazových testech, kdy bylo možno jasně odlišit genotypy s nízkou mrazuvzdorností od genotypů náchylných k plísni sněžné. Rok 2010 byl srážkově bohatý a stavy porostů byly velmi dobré, došlo k rozvoji listových chorob i v polních podmínkách, genotypy byly tedy hodnoceny v přirozeném a stimulovaném prostředí, došlo k porovnání dosažených hodnocení. Ozimé tritikale bylo zaseto ve správném agrotechnickém termínu. Rok 2010 byl srážkově bohatý a stavy porostů byly velmi dobré, došlo k rozvoji listových chorob i v polních podmínkách, genotypy byly tedy hodnoceny v přirozeném a stimulovaném prostředí, došlo k porovnání dosažených hodnocení V roce 2010 byly metodou kombinačního křížení na základě rozborů z roku 2009 vytvořeny nové genotypy s předpokládanou vyšší nutriční hodnotou. Linie s odolnostmi k houbovým chorobám byly použity jako rodičovské komponenty pro křížení, pokračovalo se s ověřováním odolnosti k padlí travnímu a rzem. Byly vyhodnoceny vegetační a hospodářské vlastnosti linií z testování na 3 lokalitách. Ječmen Testy specifické odolnosti k padlí u ozimého a jarního ječmene Na základě laboratorních testů specifické odolnosti k padlí travnímu provedených v Agrotest fyto s.r.o. Kroměříž u kolekce ozimých ječmenů z ŠS Lužany a kolekce registrovaného sortimentu, a rovněž s využitím výsledků bonitace polní odolnosti k padlí zjištěné na lokalitách a.s. SELGEN v polních pokusech a sortimentu odrůd byly vybrány vhodné genové zdroje odolnosti k padlí.

9 Testy na odolnost k listovým skvrnitostem u ječmene Na základě laboratorních testů odolnosti k hnědé skvrnitosti provedených v Agrotest fyto s.r.o. Kroměříž u kolekce ozimých ječmenů z ŠS Lužany, polního infekčního testu odolnosti ke komplexu hnědých skvrnitostí provedeném na ŠS Lužany, a rovněž s využitím výsledků bonitace polní odolnosti k hnědé skvrnitosti, spále ječmene a tmavohnědé endofytické skvrnitosti zjištěné na lokalitách a.s. SELGEN v polních pokusech a sortimentu odrůd, byly vybrány vhodné genové zdroje odolnosti k jednotlivým listovým skvrnitostem Testy zimovzdornosti a mrazuvzdornosti u ozimého ječmene Na základě testů zimovzdornosti (provokační nádobový test) a mrazuvzdornosti (polně-laboratorní mrazový test) provedených na ŠS Lužany a s využitím výsledků testů zimovzdornosti (provokační nádobový test) a mrazuvzdornosti (polně-laboratorní mrazový test a laboratorní test v regulovaných podmínkách) z VÚRV Praha-Ruzyně v.v.i. provedených u kolekce ozimých ječmenů z ŠS Lužany a kolekce registrovaného sortimentu a rovněž s využitím bonitace přezimování v polních podmínkách v pokusech a sortimentu odrůd byly vybrány genové zdroje odolnosti k vyzimování vhodné pro podmínky ČR, a to s dobrou mrazuvzdorností, regenerační schopností a odolností chorobám způsobujícím vyzimování (plíseň sněžná). Testy na rezistenci k BaYMV pomocí molekulárních markérů V rámci této aktivity byly využity výsledky z laboratoře ŠS Stupice, VÚRV Praha- Ruzyně a přihlédnuto k výsledkům z polních infekčních testů v Ascherslebenu (D). Kolekce linií ze ŠS Lužany a předpokládané donory rezistence komplexu BaYMV založené genem rym4 byly otestovány pomocí molekulárního markéru Bmac0029. Výběry rostlin F2 generace z kombinací novošlechtění s donory genu rym11 a předpokládané GZ genu rym11 byly otestovány pomocí molekulárního markéru HVM3. Na základě výsledků těchto testů byly vybrány genové zdroje odolnosti k virové mozaice ječmene (komplex BaYMV). Testy na rezistenci k BYDV pomocí molekulárních markérů Byly využity výsledky testů VÚRV Praha-Ruzyně, v.v.i. na odolnost k virové zakrslosti ječmene založenou genem Yd2 pomocí molekulárního markéru Ylp u kolekce zahraničních linií pocházejících z Experimental Institute for Cereal Research Fiorenzuola d'arda (I) a Institut für Epidemiologie und Resistenzressourcen Aschersleben(D). V roce 2010 nebyl

10 vytipován žádný nový zdroj rezistence k BYDV založený genem Yd2 vhodný pro šlechtitelské využití Vytvoření kolekce GZ Genové zdroje vybrané v rámci aktivit a nově získané odrůdy světového i domácího sortimentu (GB) byly zařazeny do sortimentu na křížení pro rok 2011 a vysety na podzim Ve čtvrtém roce byly nadále testovány genetické zdroje pro křížení a byly vytvářeny a testovány genotypy ozimé a jarní pšenice s požadovanými vlastnostmi a znaky, dále potom byly ověřovány vytvořené genotypy v polních podmínkách. Zasetí ozimých plodin proběhlo na podzim roku 2010 ve vhodném agrotechnickém termínu, zimní měsíce byly ve znamení vysoké sněhové pokrývky již od měsíce listopadu, v polovině měsíce února sníh roztál a genotypy byly prověřeny týdenními holomrazy (min. -17 C), na porostech zasetých v řádném agrotechnickém termínu nedošlo k vážnému poškození porostu, ale bylo možno sledovat rozdíly v odolnosti k vyzimování mezi jednotlivými genotypy. To bylo následně potvrzeno mrazovými provokačními testy. V tomto roce došlo k prvnímu zásevu genotypů vybraných na testování odolnosti k suchu, byly vysety ručně na třech lokalitách a následně hodnoceny, genotypy jevící se jako vhodné byly vybrány k dalšímu testování. Celkově byl rok 2011 během vegetace sušší, porosty byly zkrácené, nebyl zaznamenán výskyt listových chorob v přirozeném prostředí, proto jsou cenné výsledky z infekčních školek, kde došlo k plnému projevu patogena. Letní měsíce byly naopak deštivé a chladné, což způsobilo problémy během sklizně a došlo i k poklesu jakostních ukazatelů, zejména čísla poklesu. Ve čtvrtém roce byly nadále testovány genotypy ozimého tritikále vlastnostmi a znaky, dále potom byly ověřovány v polních podmínkách. Zasetí ozimého tritikále proběhlo na podzim roku 2010 ve vhodném agrotechnickém termínu. V tomto roce došlo k prvnímu zásevu genotypů vybraných na testování odolnosti k suchu, byly vysety ručně na třech lokalitách a následně hodnoceny, genotypy jevící se jako vhodné byly vybrány k dalšímu testování. Celkově byl rok 2011 během vegetace sušší, porosty byly zkrácené, nebyl zaznamenán výskyt listových chorob v přirozeném prostředí, proto jsou cenné výsledky z infekčních školek, kde došlo k plnému projevu patogena. Letní měsíce byly naopak vlhké a chladné, což způsobilo pokles jakostních ukazatelů, zejména čísla poklesu. V roce 2011 se pokračovalo s křížením vytypovaných genotypů s vyšší nutriční hodnotou

11 V infekční školce bylo vyseto 180 km pro hodnocení odolnosti k padlí travnímu a 4200 kmenů s očekávanou odolností ke rzi ovesné. V klimatizovaném boxu bylo otestováno 1200 linií na odolnost ke rzi ovesné a 1650 linií na odolnost ke rzi travní. Linie s odolnostmi byly použity jako rodičovské komponenty pro křížení výběr genotypů s vyšší rezistencí k biotickým stresům. Testy specifické odolnosti k padlí u ozimého a jarního ječmene Na základě laboratorních testů specifické odolnosti k padlí travnímu provedených v Agrotest fyto s.r.o. Kroměříž u kolekce ozimých ječmenů z ŠS Lužany a kolekce registrovaného sortimentu, a rovněž s využitím výsledků bonitace polní odolnosti k padlí zjištěné na lokalitách a.s. SELGEN v polních pokusech a sortimentu odrůd, byly vybrány vhodné genové zdroje odolnosti k padlí. Testy na odolnost k listovým skvrnitostem u ječmene Na základě laboratorních testů odolnosti k hnědé skvrnitosti provedených v Agrotest fyto s.r.o. Kroměříž u kolekce ozimých ječmenů z ŠS Lužany, polního infekčního testu odolnosti ke komplexu hnědých skvrnitostí provedeném na ŠS Lužany, a rovněž s využitím výsledků bonitace polní odolnosti k hnědé skvrnitosti, spále ječmene a tmavohnědé endofytické skvrnitosti zjištěné na lokalitách a.s. SELGEN v polních pokusech a sortimentu odrůd, byly vybrány vhodné genové zdroje odolnosti k jednotlivým listovým skvrnitostem Testy zimovzdornosti a mrazuvzdornosti u ozimého ječmene Na základě testů zimovzdornosti (provokační nádobový test) a mrazuvzdornosti (polně-laboratorní mrazový test) provedených na ŠS Lužany a s využitím výsledků testů zimovzdornosti (provokační nádobový test) a mrazuvzdornosti (polně-laboratorní mrazový test a laboratorní test v regulovaných podmínkách) z VÚRV Praha-Ruzyně v.v.i. provedených u kolekce ozimých ječmenů z ŠS Lužany a kolekce registrovaného sortimentu a rovněž s využitím bonitace přezimování v polních podmínkách v pokusech a sortimentu odrůd, byly vybrány genové zdroje odolnosti k vyzimování vhodné pro podmínky ČR, a to s dobrou mrazuvzdorností, regenerační schopností a odolností chorobám způsobujícím vyzimování (plíseň sněžná). Testy na rezistenci k BaYMV pomocí molekulárních markérů V rámci této aktivity byly využity výsledky z laboratoře ŠS Stupice, VÚRV Praha- Ruzyně a bylo přihlédnuto k výsledkům z polních infekčních testů v Ascherslebenu (D). Kolekce linií ze ŠS Lužany a předpokládané donory rezistence komplexu BaYMV založené genem rym4 byly otestovány pomocí molekulárního markéru Bmac0029.

12 Testy na rezistenci k BYDV pomocí molekulárních markérů Byly využity výsledky testů VÚRV Praha-Ruzyně, v.v.i. na odolnost k virové zakrslosti ječmene založenou genem Yd2 pomocí molekulárního markéru Ylp u kolekce zahraničních linií pocházejících z Experimental Institute for Cereal Research Fiorenzuola d'arda (I) a Institut für Epidemiologie und Resistenzressourcen Aschersleben(D). V roce 2011 nebyl vytipován žádný nový zdroj rezistence k BYDV založený genem Yd2 vhodný pro šlechtitelské využití Vytvoření kolekce GZ Genové zdroje vybrané v rámci aktivit a nově získané odrůdy světového i domácího sortimentu (GB) byly zařazeny do sortimentu na křížení pro rok 2012 Ověřování vytvořených genotypů v polních podmínkách V roce 2011 pokračovalo ověřování vlastností populací a linií v raných generacích s cílem získat nové vlastní genové zdroje s požadovanou kombinací znaků a polotovary vhodné k využití v komerčním šlechtění, respektive vytvoření kolekce s deklarovanými vlastnostmi V pátém roce byly nadále ověřovány vytvořené genotypy v infekčních školkách, navíc vzhledem k dostatku osiva ve vyšší generaci bylo započato zkoušení v polních podmínkách, Genotypy ozimých obilovin byly zasety bez problému v první polovině října 2011, rostliny rovnoměrně vzešly a teplý podzim přispěl k dobrému stavu porostů. Bohužel v měsíci únoru zasáhly většinu území ČR holomrazy s teplotními minimy pod -20 C, které trvalo více než týden, to způsobilo úplné vymrznutí genotypů a genových zdrojů s nízkou mrazuvzdorností, genotypy se střední mrazuvzdorností byly poškozeny částečně, došlo ke zničení cca 10% celkových ploch v novošlechtění. Stav porostů nakřížených genotypů byl dobrý, potvrdily se tak výsledky získané z mrazových testů a zvýšila se tak jejich důležitost pro výběr genotypů v letech s mírnou zimou. Následné jaro bylo velmi suché, rostliny trpěly nedostatkem vláhy, nedošlo k přirozenému rozvoji listových patogenů, kromě rzi pšeničné. Byly získány cenné výsledky z infekčních školek se závlahou. Testované materiály na suchovzdornost byly vysety ručním výsevem na třech kontrolních lokalitách (Úhřetice, Chlumec nad Cidlinou a Hustopeče-JM) vzhledem k průběhu zimního počasí, došlo k vymrznutí lokality Hustopeče a

13 Úhřetice, byla hodnocena pouze lokalita Chlumec nad Cidlinou. Letní měsíce doprovázely přeháňky, které následně ovlivnily jakostní ukazatele, došlo ke snížení čísla poklesu a HTZ, naopak obsah dusíkatých látek byl díky špatnému stavu porostů velmi vysoký. Genotypy ozimého tritikále byly zasety bez problému v první polovině října 2011, rostliny rovnoměrně vzešly a teplý podzim přispěl k dobrému stavu porostů.. Byly získány cenné výsledky z infekčních školek se závlahou. Dozrávání doprovázely přeháňky, které následně ovlivnily jakostní ukazatele, došlo ke snížení čísla poklesu a HTZ, naopak obsah dusíkatých látek byl díky řidším porostům velmi vysoký. V roce 2012 bylo v laboratoři otestováno 32 genotypů a novošlechtění ovsa na obsah betaglukanů a antioxidantů. Byly vybrány 2 pluchaté odrůdy, vhodné pro tvorbu odrůd ke krmným účelům, a tři pluchaté a 2 nahé odrůdy, vhodné pro lidskou výživu. Tyto genotypy budou nadále používány pro křížení. V infekční školce bylo vyseto 560 kmenů pro hodnocení odolnosti k padlí travnímu a 5710 kmenů s očekávanou odolností ke rzi ovesné. V klimatizovaném boxu bylo otestováno 1400 linií na odolnost ke rzi ovesné a 2000 linií na odolnost ke rzi travní. Vybrané linie, především s kombinovanou odolností, budou po vyhodnocení agronomických vlastností použity jako rodičovské komponenty pro křížení. Byly vyhodnoceny vegetační a hospodářské vlastnosti linií z testování na 4 lokalitách. Díky rozdílnému klimatickému průběhu vegetačního období na jednotlivých lokalitách bylo možno genotypy extrémně náchylné na sucho, které se projevilo především na lokalitě Krukanice, vyřadit ze šlechtitelského procesu. Ječmen Testy specifické odolnosti k padlí u ozimého a jarního ječmene Na základě laboratorních testů specifické odolnosti k padlí travnímu provedených v Agrotest fyto s.r.o. Kroměříž u kolekce ozimých ječmenů z ŠS Lužany a kolekce registrovaného sortimentu, a rovněž s využitím výsledků bonitace polní odolnosti k padlí zjištěné na lokalitách a.s. SELGEN v polních pokusech a sortimentu odrůd, byly vybrány vhodné genové zdroje odolnosti k padlí. Testy na odolnost k listovým skvrnitostem u ječmene Na základě laboratorních testů odolnosti k hnědé skvrnitosti provedených v Agrotest fyto s.r.o. Kroměříž u kolekce ozimých ječmenů z ŠS Lužany, polního infekčního testu odolnosti ke komplexu hnědých skvrnitostí provedeném na ŠS Lužany, a rovněž s využitím výsledků

14 bonitace polní odolnosti k hnědé skvrnitosti, spále ječmene a tmavohnědé endofytické skvrnitosti zjištěné na lokalitách a.s. SELGEN v polních pokusech a sortimentu odrůd, byly vybrány vhodné genové zdroje odolnosti k jednotlivým listovým skvrnitostem Testy zimovzdornosti a mrazuvzdornosti u ozimého ječmene Na základě testů zimovzdornosti (provokační nádobový test) a mrazuvzdornosti (polnělaboratorní mrazový test) provedených na ŠS Lužany a s využitím výsledků testů zimovzdornosti (provokační nádobový test) a mrazuvzdornosti (polně-laboratorní mrazový test a laboratorní test v regulovaných podmínkách) z VÚRV Praha-Ruzyně v.v.i. provedených u kolekce ozimých ječmenů z ŠS Lužany a kolekce registrovaného sortimentu a rovněž s využitím bonitace přezimování v polních podmínkách v pokusech a sortimentu odrůd byly vybrány genové zdroje odolnosti k vyzimování vhodné pro podmínky ČR, a to s dobrou mrazuvzdorností, regenerační schopností a odolností chorobám způsobujícím vyzimování (plíseň sněžná). Testy na rezistenci k BaYMV pomocí molekulárních markérů V rámci této aktivity byly využity výsledky z laboratoře ŠS Stupice a přihlédnuto k výsledkům z polních infekčních testů v Ascherslebenu (D). Předpokládané GZ genu rezistence komplexu BaYMV založené geny rym4 a 5 byly otestovány pomocí molekulárního markéru Bmac CAPS markérem a předpokládané GZ genu rym11 byly otestovány pomocí molekulárního markéru HVM3. Na základě výsledků těchto testů byly vybrány genové zdroje odolnosti k virové mozaice ječmene (komplex BaYMV).. Testy na rezistenci k BYDV pomocí molekulárních markérů Byly využity výsledky testů VÚRV Praha-Ruzyně, v.v.i. na odolnost k virové zakrslosti ječmene založenou genem Yd2 pomocí molekulárního markéru Ylp u kolekce zahraničních linií pocházejících z Experimental Institute for Cereal Research Fiorenzuola d'arda (I) a Institut für Epidemiologie und Resistenzressourcen Aschersleben(D). V roce 2012 byly z VÚRV převzaty výběry z nových GZ jako zdrojů rezistence k BYDV založené genem Yd2 vhodných pro přímé šlechtitelské využití a vysety do šlechtitelských školek na ŠS LU V šestém roce byly nadále ověřovány vytvořené genotypy v infekčních školkách, navíc vzhledem k dostatku osiva ve vyšší generaci bylo započato zkoušení v polních podmínkách,

15 tyto genotypy byly použity pro vytvoření kolekce genových zdrojů s deklarovanými vlastnosti, vhodnými pro předání na šlechtitelské využití. Genové zdroje ozimých plodin byly zasety na podzim roku 2012, průběh zimy byl mírný s částečnou sněhovou pokrývkou, s průměrnými dešťovými srážkami, jaro bylo velmi příznivé a teplé, ke zlomu došlu v měsíci květnu, kdy teploty výrazně poklesly, na některých lokalitách došlo k poškození porostů mrazem během metání, navíc bylo toto období srážkově nadprůměrné. Došlo k rozvoji všech chorob v přirozených podmínkách, mohly se tak porovnat výsledky z infekčních školek a polních pokusů. Po chladné květnu a červnu přišlo období velmi vysokých teplot a přísušku, porosty byly sklizeny za suchého počasí, nedošlo tak poklesu jakostních ukazatelů, pouze byly zaznamenána nižší HTZ. Suchovzdornost byla testována v polních i laboratorních podmínkách. Pro polní hodnocení byly vysety potomstva klasů vybraných rostlin, u kterých byl předpoklad vyšší velikosti kořenového systému (vybráno podle dříve změřené elektrické kapacity kořenů). Materiály, které byly sklizeny, byly rozborovány na jakost a vhodné genotypy byly vybrány pro výsev a další testování. Po těchto letech testování, ověřování vlastností a jejich upevňování, lze prohlásit, že osivo těchto genotypů je v porovnání s kontrolními běžně pěstovanými odrůdami významným přínosem, nejen z hlediska zvýšení rezistence ke komplexu listových a klasových chorob, zvýšením mrazuvzdornosti, vyhověním agrotechnickým požadavkům a stabilitou jakostních ukazatelů. Takto získané nejlepší genotypy budou následně užívány v šlechtitelském procesu a osivo bude uskladněno v genobance na ŠS Stupice a bude k dispozici všem zájemcům (jejich seznam v tabulce genotypů, popis je uveden v bodu 3.1.). Přehled rozsahů testů u jarní a ozimé pšenice ( ) pšenice ozimá a jarní fusarium braničnatka pšeničná braničnatka plevová hnědá skvrnitost pšenice choroby pat stébel rez pšeničná rez travní rez plevová padlí travní mrazuvzosrnost ssucho porůstání

16 Genové zdroje ozimého tritikále byly zasety na podzim roku 2012, průběh zimy byl mírný s částečnou sněhovou pokrývkou, s průměrnými dešťovými srážkami, jaro bylo velmi příznivé a teplé, ke zlomu došlu v měsíci květnu, kdy teploty výrazně poklesly, na některých lokalitách došlo k poškození porostů mrazem během metání, navíc bylo toto období srážkově nadprůměrné. Došlo k rozvoji všech chorob v přirozených podmínkách, mohly se tak porovnat výsledky z infekčních školek a polních pokusů. Po chladné květnu a červnu přišlo období velmi vysokých teplot a přísušku, porosty byly sklizeny za suchého počasí, nedošlo tak poklesu jakostních ukazatelů, pouze byly zaznamenána nižší HTZ. Po těchto letech testování, ověřování vlastností a jejich upevňování, lze prohlásit, že osivo těchto genotypů je v porovnání s kontrolními běžně pěstovanými odrůdami významným přínosem, nejen z hlediska zvýšení rezistence ke komplexu listových a klasových chorob, zvýšením mrazuvzdornosti, vyhověním agrotechnickým požadavkům a stabilitou jakostních ukazatelů. Testy na odolnost ke rzi ječné v polních podmínkách Výskyt a symptomatický projev rzi ječné byl v roce 2013, na lokalitě Lužany slabý, ohniskovitý Testy zimovzdornosti a mrazuvzdornosti u ozimého ječmene Na základě testů zimovzdornosti (provokační nádobový test) a mrazuvzdornosti (polnělaboratorní mrazový test) provedených na ŠS Lužany a s využitím výsledků testů zimovzdornosti (provokační nádobový test) a mrazuvzdornosti (polně-laboratorní mrazový test a laboratorní test v regulovaných podmínkách) z VÚRV Praha-Ruzyně v.v.i. provedených u kolekce ozimých ječmenů z ŠS Lužany a kolekce registrovaného sortimentu a rovněž s využitím bonitace přezimování v polních podmínkách v pokusech a sortimentu odrůd byly vybrány genové zdroje odolnosti k vyzimování vhodné pro podmínky ČR, a to s dobrou mrazuvzdorností, regenerační schopností a odolností chorobám způsobujícím vyzimování Testy na rezistenci k BaYMV pomocí molekulárních markérů V rámci této aktivity byly využity výsledky z laboratoře ŠS Stupice a přihlédnuto k výsledkům z polních infekčních testů v Ascherslebenu (D). Předpokládané GZ genu rezistence komplexu BaYMV založené geny rym4 a 5 byly otestovány pomocí molekulárního markéru Bmac CAPS markérem. Od testování pomocí molekulárního markéru HVM3 detekujícího přítomnost genu rym11 bylo upuštěno pro nedostatečnou shodu s polním

17 infekčním testem v Ascherslebenu ( ). Na základě výsledků těchto testů byly vybrány genové zdroje odolnosti k virové mozaice ječmene (komplex BaYMV). i u linií pro výstupní kolekci GZ (SG-L 00/086/B/10 SG-L 1131/11). Testy na rezistenci k BYDV pomocí molekulárních markérův rámci této aktivity byly využity výsledky z laboratoře ŠS Stupice a přihlédnuto k výsledkům testů VÚRV Praha-Ruzyně, v.v.i. na odolnost k virové zakrslosti ječmene založenou genem Yd2 pomocí molekulárního markéru Ylp. Kombinace odolnosti k BYDV (Yd2) a BaYMV (rym4) byla zjištěna u 1 lužanské populace a u kolekce GZ zahraničních linií pocházejících z Experimental Institute for Cereal Research Fiorenzuola d'arda (I), která byla převzata z VÚRV v roce Testy na rezistenci k BYDV v polních infekčních testech Byly využity výsledky polního infekčního testu VÚRV Praha-Ruzyně, v.v.i. na odolnost k virové zakrslosti ječmene u kolekce linií ze ŠS Lužany, sortimentu registrovaných odrůd a světového sortimentu. Z lužanských testovaných linií byly zjištěny 3 s významnou odolností k BYDV, z toho u 1 byla potvrzena rezistence založená genem Yd2 a u 2 polygenně založená tolerance pocházející z odrůdy Sigra Na základě rozborů z předchozích let byly v roce 2013 vybrány nejvhodnější rodičovské komponenty ovsa pro další šlechtitelskou práci. Křížením byly vytvořeny nové genotypy, pokračovalo se s ověřováním agronomických vlastností u genotypů stávajících. V infekční školce bylo vyseto kmenů pro hodnocení odolnosti k padlí travnímu a rzi ovesné. V klimatizovaném boxu bylo otestováno 1400 kmenů na odolnost ke rzi ovesné a rzi travní. Vybrané linie, především s kombinovanou odolností, jsou používány ve šlechtitelském programu jako zdroje rezistence. Byly vyhodnoceny vegetační a hospodářské vlastnosti linií z testování na 4 lokalitách. Díky rozdílnému klimatickému průběhu vegetačního období na jednotlivých lokalitách a silnému polehnutí porostů na lokalitě Krukanice bylo možné, především u nahých ovsů, ověřit vliv poléhání na kvalitu zrna. Byl prokázán vliv genotypu na tuto vlastnost. Oves-testování k biotickým stresům (počet testovaných materiálů): Padlí travní Rez ovesná

18 Rez travní Tvorba nových genotypů : počet nakřížených kombinací počet získaných hybridních zrn AKTIVITY NEUSKUTEČNĚNÉ V letech nepříznivých pro rozvoj patogena nebylo uskutečněno hodnocení rzi plevové v infekční školce v Uhřeticích PŘEHLED ZMĚN, KTERÉ NASTALY V PRŮBĚHU ŘEŠENÍ V řešitelském týmu došlo k řadě změn zejména v personálním obsazení. Několik pracovnic nastoupilo na mateřskou dovolenou, řada pracovníku ukončila pracovní poměr s ohledem na důchodový věk. Všechny změny byly řádně vysvětleny v dílčích zprávách. 3. VÝSLEDEK ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU A ZPŘÍSTUPNĚNÉ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ 3.1. KOMENTÁŘ Charakteristika genotypů ozimé a jarní pšenice výsledky dotačního titulu 3.d. OZIMÁ PŠENICE

19 Genotyp ozimé pšenice ST : Linie vznikla trojcestným křížením. F1 generace po křížení odrůdy Sakura a linie SG-S byla křížena na odrůdu Eurofit. Linie byla zařazena ve výnosových testech v letech Dosahovala průměrného výnosu 102% nad kontrolní odrůdy (Seladon, Complet). Je to polopozdní krátkostébelný genotyp s velmi dobrou odolností k poléhání. Linie vykazovala dobrou mrazuvzdornost, v provokačních testech byla hodnocena jako střední (5). Má střední odolnost k padlí, rzi pšeničné a plevové a listovým skvrnitostem. Nadprůměrně odolná byla hodnocena odolnost k FHB. Linie splňuje základní parametry pro zařazení do potravinářské jakostní třídy A zejména vysoký obsah bílkovin, sedimentace a objemová hmotnost. Genotyp ozimé pšenice ST : Linie vznikla jednoduchým křížením novošlechtění SG- S a odrůdy Eurofit. Linie byla zařazena do výnosových testů v letech Dosahovala průměrného výnosu 94% na testované kontrolní odrůdy (Seladon, Complet); nadprůměrných výnosů dosahovala v chudších sušších oblastech (lokalita Krukanice a Chlumec nad Cidlinou). Linie je velmi raná, metá v průměru 4 dny před odrůdou Samanta. Je to krátkostébelný genotyp s velmi dobrou odolností k poléhání. Linie vykazovala nadprůměrnou mrazuvzdornost (6). Má dobrou odolnost ke rzi pšeničné, plevové a padlí; pouze průměrnou odolnost k listovým skvrnitostem. Odolnost k FHB byla hodnocena jako nadprůměrná. Linie splňuje základní parametry pro zařazení do potravinářské jakostní třídy A/E zejména vysoký obsah bílkovin, sedimentace a velmi vysoká hodnota objemové hmotnosti (v průměru 814). Genotyp ozimé pšenice ST : Linie vznikla jednoduchým křížením odrůd Manager a Mulan. Linie byla zařazena do výnosových testů v letech Dosahovala průměrného výnosu 100% na testované kontrolní odrůdy (Seladon, Complet); nadprůměrných výnosů dosahovala na lokalitách s vysokým produkčním potenciálem Stupice, Úhřetice. Linie je polopozdní se střední délkou stébla a velmi dobrou odolností k poléhání. Linie vykazovala pouze podprůměrnou mrazuvzdornost (2,5), která není vhodná pro pěstování v ČR. Má průměrnou odolnost ke rzi pšeničné, plevové, padlí a k FHB; lépe byla hodnocena odolnost k listovým skvrnitostem. Linie splňuje základní parametry pro zařazení do potravinářské jakostní třídy A zejména vysoký obsah bílkovin, sedimentace, vysoká hodnota objemové hmotnosti a stabilní vysoká hodnota čísla poklesu.

20 Genotyp ozimé pšenice ST : Linie vznikla trojcestným křížením. F1 generace po křížení odrůd Akteur a Caphorn byla křížena na odrůdu Manager. Linie byla zařazena ve výnosových testech v letech Dosahovala vysokého výnosu 108% nad kontrolní odrůdy (Seladon, Complet) ve všech lokalitách. Je to polopozdní krátkostébelný genotyp s velmi dobrou odolností k poléhání. Linie vykazovala dobrou mrazuvzdornost, v provokačních testech byla hodnocena jako střední (5). Má střední odolnost k padlí, rzi pšeničné a plevové, listovým skvrnitostem a k FHB. Linie splňuje základní parametry pro zařazení do potravinářské jakostní třídy A zejména vysoký obsah bílkovin, sedimentace a objemová hmotnost; číslo poklesu bylo pouze na střední úrovni. Genotyp ozimé pšenice ST : Linie vznikla jednoduchým křížením odrůd Fortuna a Secese. Linie byla zařazena do výnosových testů v letech Dosahovala velmi vysokého průměrného výnosu 112% na testované kontrolní odrůdy (Seladon, Complet). Linie je velmi raná (4 dny před odrůdou Samanta), se střední délkou stébla a střední odolností k poléhání. Linie vykazovala nadprůměrnou mrazuvzdornost (8), v kritické zimě bez problémů přezimovala. Má nadprůměrnou odolnost ke rzi pšeničné, padlí a listovým skvrnitostem. Nižší odolnost byla sledována ke rzi plevové a FHB. Linie splňuje základní parametry pro zařazení do potravinářské jakostní třídy B má střední obsah bílkovin, vysokou objemovou hmotnost, ale nižší hodnotu sedimentace a číslo poklesu. Genotyp ozimé pšenice ST : Linie vznikla trojcestným křížením. F1 generace po křížení novošlechtění SG-S91-03 a F1154 byla křížena na odrůdu Mulan. Linie byla zařazena ve výnosových testech v letech Dosahovala vysokého výnosu 106% nad kontrolní odrůdy (Seladon, Complet). Je to polopozdní genotyp se střední délkou stébla a velmi dobrou odolností k poléhání. Linie vykazovala dobrou mrazuvzdornost, v provokačních testech byla hodnocena jako střední (5,5). Má střední odolnost k padlí, rzi pšeničné a FHB. Odolnost ke rzi plevové, travní a listovým skvrnitostem je velmi dobrá. Linie splňuje základní parametry pro zařazení do potravinářské jakostní třídy A zejména vysoký obsah bílkovin, sedimentace a objemová hmotnost; číslo poklesu bylo pouze na střední úrovni. Genotyp ozimé pšenice U90599 Původ: U7029 x APACHE Raný až velmi raný genotyp pšenice ozimé

21 Nízká výška rostlin, zvýšená odolnost k poléhání Velmi dobrý zdravotní stav: zvýšená odolnost komplexu listových a klasových chorob. Vysoká mrazuvzdornost. Stabilní hodnoty jakostních ukazatelů, vysoká hodnota objemové hmotnosti, Zelenyho testu a čísla poklesu. Genotyp ozimé pšenice U Původ: ALANA x CLEVER Poloraný genotyp pšenice ozimé. Nízká výška rostlin, střední odolnost poléhání. Genotyp vykazuje v infekčních testech zvýšenou odolnost rzi plevové a zvýšenou odolnost fuzáriu v klasu. Vysoká mrazuvzdornost a vytrvalost do 3. roku vegetace. Vysoká hodnota obsahu dusíkatých látek a vysoká a stabilní hodnota čísla poklesu. Genotyp ozimé pšenice U Původ: RADUZA x ALTOS Poloraný až polopozdní genotyp ozimé pšenice. střední délka rostlin, vyšší až střední odolnost poléhání.střední rezistence komplexu listových chorob, vyšší rezistence ke rzi plevové a fusariu v klasu.velmi dobrá mrazuvzdornost.velmi vysoké hodnoty jakostních ukazatelů, velmi vysoký obsah dusíkatých látek, velmi vysoká objemová hmotnost, vysoká hodnota Zelenyho testu. Genotyp ozimé pšenice U Původ: RU x BOHEMIA Raný až středně raný genotyp pšenice ozimé. Vyšší délka rostlin, vysoká odolnost poléhání. Genotyp je středně odolný proti napadení komplexu listových a klasových chorob. Velmi vysoká mrazuvzdornost. Velmi vysoké hodnoty jakostních ukazatelů, velmi vysoký obsah dusíkatých látek, velmi vysoká objemová hmotnost, vysoká hodnota Zelenyho testu. Genotyp jarní pšenice ST : Linie vznikla jednoduchým křížením odrůdy Vánek a novošlechtění SG-S Linie byla zařazena do výnosových testů v letech Dosahovala nadprůměrného výnosu 102% na testované kontrolní odrůdy (Seance, Kadrilij). Linie je poloraná, se střední délkou stébla a dobrou odolností k poléhání. Má dobrou odolnost ke rzi pšeničné a listovým skvrnitostem. Je mírně náchylná k padlí, rzi plevové a FHB. Linie

22 splňuje základní parametry pro zařazení do potravinářské jakostní třídy A/B má střední obsah bílkovin a hodnotu sedimentace; vysokou objemovou hmotnost a objem pečiva. Číslo pádu má nižší hodnotu. Genotyp jarní pšenice ST728-10: Linie vznikla vícecestným křížením. Vznikla křížením F1 generace kombinace odrůd Amaretto*Monsun na které bylo opakovaně (2x) křížena odrůda Septima. Linie dosahovala nadprůměrného výnosu 107% na testované kontrolní odrůdy (Seance, Kadrilij). Linie je poloraná, krátkostébelná, s vynikající odolností k poléhání. Má dobrou odolnost ke rzi pšeničné, padlí a listovým skvrnitostem. Je mírně náchylná ke rzi plevové a FHB. Linie splňuje základní parametry pro zařazení do potravinářské jakostní třídy A má střední obsah bílkovin a hodnotu sedimentace; vysokou objemovou hmotnost a objem pečiva. Rovněž hodnota čísla pádu je stabilní a vysoká. Genotyp jarní pšenice ST805-11: Linie vznikla jednoduchým křížením novošlechtění SG- S a SG-S9-03. Linie byla zařazena do výnosových testů v letech Dosahovala průměrného výnosu 99% na testované kontrolní odrůdy (Seance, Kadrilij). Linie je poloraná, se střední délkou stébla a velmi dobrou odolností k poléhání. Má dobrou odolnost ke rzi pšeničné, padlí a listovým skvrnitostem. Vynikající odolnost byla sledována ke rzi plevové. Odolnost k FHB je pouze průměrná. Linie splňuje základní parametry pro zařazení do potravinářské jakostní třídy A má střední obsah bílkovin a hodnotu sedimentace; vysokou objemovou hmotnost, číslo poklesu a objem pečiva. Genotyp jarní pšenice U844 Původ: U802 x SAXANA Středně raný genotyp pšenice jarní. Nižší délka rostlin, střední odolnost poléhání. Genotyp je středně odolný proti napadení komplexu listových a klasových chorob, zvýšená odolnost k fusariu v klasu. Velmi vysoké hodnoty obsahu dusíkatých látek, vysoká hodnota Zelenyho testu. Genotyp jarní pšenice U954 Původ: CH x U422 Středně raný a pozdní genotyp pšenice jarní. Střední délka rostlin, střední odolnost poléhání.genotyp je více odolný proti napadení komplexu listových a klasových chorob, zvýšená odolnost k fusariu v klasu a braničnatce plevové v klasu. Vysoké hodnoty obsahu dusíkatých látek, vysoká hodnota Zelenyho testu.

23 Genotyp jarní pšenice U121 Původ: U773 x U423 Středně raný genotyp pšenice jarní. Střední délka rostlin, vyšší odolnost poléhání. Genotyp je více odolný proti napadení komplexu listových a klasových chorob, zvláště vyšší odolnost k fusariu v klasu, braničnatce plevové v klasu, dále ke rzi pšeničné. Vysoké hodnoty obsahu dusíkatých látek, vysoká hodnota čísla poklesu. Genotyp ozimého tritikále SG-U 24/97 Původ: Modus/RU-58 Velmi raný genotyp ozimého tritikále Střední délka rostlin, zvýšená odolnost k polehání Vyšší odolnost komplexu listových skvrnitostí, a rzi pšeničné, plevové a travní, střední až nižší odolnost padlí travnímu na listu Vysoká mrazuvzdornost Vyšší odolnost k porůstání v klase Vysoká HTS. Genotyp ozimého ječmene SG-L00/086/B/10 Pedigree: LURAN X NELLY Poloraná nesladovnická šestiřadá linie Rezistentní k BaYMV-1 a BaMMV (gen rym4) S nejvyšší odolností k fuzariu v klasu z testovaného sortimentu S velmi dobrou odolností k vyzimování S velmi dobrou odolností k podrůstání Homogenní (DUS 2012 a 2013) Uloženo v GB VÚRV Praha RU 2011/12 (1000 g) Genotyp ozimého ječmene SG-L 1131/11 Pedigree: SG-L 128 /G/00 x CAROLA Polopozdní nesladovnická šestiřadá dihaploidní linie Rezistentní k BaYMV-1 a BaMMV (gen rym4) S nejvyšší mrazuvzdorností z testovaného sortimentu Homogenní (DUS 2013)

24 Uloženo v GB VÚRV Praha RU 2012/13 (1000 g) Genotyp ozimého ječmene SG-L 9678/11 Pedigree: HS LANDI X SG-L 76 Středně raná nesladovnická šestiřadá linie S velmi dobrou odolností k padlí travnímu S velmi dobrou odolností k vyzimování S velmi dobrou suchovzdorností v regeneraci Homogenní (DUS 2013) Uloženo v GB VÚRV Praha RU 2012/13 (1000 g) Genotyp ozimého ječmene SG-L 3423/11 Pedigree: Seco-D 133-3c x Luran Středně raná nesladovnická šestiřadá linie S velmi dobrou odolností k vyzimování S velmi dobrou suchovzdorností v regeneraci S velmi dobrou odolností k lámavosti stébla Homogenní (DUS 2013) Uloženo v GB VÚRV Praha RU 2012/13 (1000 g) Genotyp jarního ječmene SG-S 424 středně vysoký, ranější typ - sladovnický typ, středně vysoký obsah extraktu, nižší friabilita, nižší relativní extrakt - středně odolný polehání - odolnost padlí dobrá - ostatní listové choroby střední až dobrá - středně vysoký podíl předního zrna Genotyp jarního ječmene SG-S 425 sladovnický typ, vysoký celkový extrakt - středně pozdní vyšší typ - odolnost poléhání dobrá - odolnost padlí dobrá - ostatní listové choroby odolnost dobrá - vysoký podíl předního zrna Genotyp jarního ječmene SG-S 415 intenzivní sladovnický typ pro kukuřičnou a řepařskou oblast - sladovnická kvalita 5,6, nižší DSP (stupeň prokvašení), vyšší obsah beta-glukanů

25 -středně vysoký, středně pozdní - odolnost padlí vysoká - odolnost ost. Listovým chorobám střední až dobrá - dobrá odolnost lámavosti stébla - podíl předního zrna vysoký Genotyp jarního ječmene SG-S 435 intenzivní sladovnický typ, vhodný do všech ječmenářských oblastí - sladovnická kvality USJ 4,9, nižší friabilita, vysoký obsah beta-glukanů - středně vysoký podíl předního zrna - odolnost padlí středně dobrá - středně raný, středně vysoký typ - odolnost poléhání středně dobrá - vyšší odolnost podrůstání Genotyp jarního ječmene SG-S 804 intenzivní sladovnický typ - sladovnická kvalita USJ 6,8, nižší Kolbachovoé číslo, nižší relativní extrakt - středně raný - vyšší počet odnoží, kratší stéblo - odolnost poléhání dobrá - odolnost hnědým skvrnitostem střední - odolnost ostatním chorobám dobrá Genotyp jarního ječmene SG-S 912 vyšší výnos v základní variantě - středně vysoký, středně raný - sladovnická kvalita USJ 5,64, nízký obsah relativního extraktu, vyšší obsah betaglukanů - odolnost hnědé skvrnitosti střední - odolnost ostatním listovým chorobám dobrá Genotyp jarního ovsa SG-K 08710: původ: (Azur x Ogle) x (Azur x Klaus) dobrá odolnost ke rzi travní, větší zrno, vysoká objemová hmotnost, vysoký obsah antioxidantů a nízký obsah beta-glukanů Genotyp jarního ovsa SG-K 11993: původ: [(Auron x KR 90-40) Adamo] x [Expander (Lutz x Melys)] velmi dobrá odolností ke rzi travní, větší zrno a větší objemová hmotnost Genotyp jarního ovsa SG-K : původ: Rozmar x (Expander x APR166) rezistence k padlí travnímu, středně odolný ke rzi travní, dlouhé stéblo, drobnější žluté zrno

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy po sklizni 2014 Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy ( listopad 2014) Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad GESINE CPG Nově registrované odrůdy (jaro 2015) Ječmen jarní Gesine je sladovnická

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 Žadatel: Místo podnikání: Ing Vladimír Hrubeš Vinary 29 53863 Chroustovice Vinary okr. Ústí nad Orlicí 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Tradice Kvalita Budoucnost

Tradice Kvalita Budoucnost Tradice Kvalita Budoucnost Obsah Úvod...2 Co je jarní pšenice...3 Agrotechnika jarní pšenice...4 Odrůdová skladba...4 Postavení v osevním postupu...4 Jarní pšenice jako ozim - přesívky...6 Zpracování půdy...6

Více

Katalog řepek VP AGRO

Katalog řepek VP AGRO www.vpagro.cz 2011 Katalog řepek VP AGRO Recordie Da Vinci Sensation NK Octans NK Linus Mickey Grizzly Atlantic Nakupte a pomáhejte Společnost VP AGRO si uvědomuje, že úspěšnost v podnikání se neměří jen

Více

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P)

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P) Rostlinná produkce a technologie - struktura a charakteristika vstupů a výstupů v RV Tab. č.: 14 Charakteristika výrobních oblastí a podoblastí P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská

Více

zhodnocujeme potenciál naší zemì

zhodnocujeme potenciál naší zemì zhodnocujeme potenciál naší zemì www.soufflet-agro.cz OBSAH UPOZORNĚNÍ UŽIVATELŮM PRÁVNĚ CHRÁNĚNÝCH ODRŮD Řepka ozimá 3 Ječmen ozimý 9 Pšenice ozimá 15 Držitelé šlechtitelských práv mají výlučné právo

Více

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015 ÚTVAR: Národní odrůdový úřad VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: NAŠE ČJ.: UKZUZ 032523/2015 VYŘIZUJE: Ing. Horáková TELEFON: 543 5 228 E-MAIL: vladimira.horakova@ukzuz.cz ID DS: ugbaiq7 ADRESA: Hroznová

Více

Katalog osiv podzim 2012

Katalog osiv podzim 2012 Katalog osiv podzim 2012 čas jsou peníze www.soufflet-agro.cz Soufflet gro a.s. Výroba a prodej certifikovaných osiv Obilniny, olejniny, luskoviny, travní směsi, meziplodiny Výhradní prodej osiv SELEKT

Více

S polehlivost D ůvěra B udoucnost. Es Alonso. ř e p k a o z i m á

S polehlivost D ůvěra B udoucnost. Es Alonso. ř e p k a o z i m á S polehlivost D ůvěra B udoucnost Adriana Chagall Es Alonso ř e p k a o z i m á VÍTĚZ 2010 2 1 pokusy ČZU 3 adriana středně raná liniová odrůda novinka v naší nabídce Udržovatel: Nickerson International

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně a Česká zemědělská univerzita v Praze Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

SELGEN JARO 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG T R A D I C E K V A L I T A B U D O U C N O S T

SELGEN JARO 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG T R A D I C E K V A L I T A B U D O U C N O S T SELGEN JARO 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG T R A D I C E K V A L I T A B U D O U C N O S T ZVEME VÁS 7. ledna 2015 Seminář Selgen, a. s. Restaurace U Facků, Vsisko u Olomouce (9.00 hod) 8. ledna 2015 Seminář Selgen,

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013. AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013. AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým

Více

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin APRIM jedinečná odrůda kmínu l První česká odrůda ozimého kmínu l Vysoký výnos nažek l Uniká poškození hálčivcem l Termín se srpen - po sklizni předplodiny si Vás dovolují pozvat na Polní dny lnu, konopí,

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen jarní...3 pšenice jarní...6 oves setý...9 tritikale

Více

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov Zubří Ing. Zdeněk Both, Ph.D., doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská RožnovZubří OSEVA vývoj a výzkum

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

Patogenní organizmy a mykotoxiny - rizikové faktory ohrožující rostlinnou produkci

Patogenní organizmy a mykotoxiny - rizikové faktory ohrožující rostlinnou produkci Česká společnost rostlinolékařská Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Integrierten Pflanzenschutz a Slovenská rastlinolekárska spoločnosť za spolupráce Ministerstva zemědělství ČR a Agrární komory

Více

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH?

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? 1 F.Hnilička, 2 L.Bláha, 3 L.Dotlačil 1 Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, Kamýcká 129,

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Sugar Beet Varieties Registered in 2015 Lenka Hakaufová ÚKZÚZ, referát semenných okopanin Pro registrační řízení byly v roce 2014 založeny pokusy s cukrovou řepou

Více

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST. osiv

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST. osiv S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST Nabídka osiv J A R O 2 0 1 5 NABÍDKA OSIV pšenice jarní str. 3 QUINTUS HAMLET ječmen jarní str. 5 GRACE BOJOS oves setý pluchatý str. 6 SCORPION oves setý nahý str. 6

Více

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní Ústav zemědělské ekonomiky a informací Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní (certifikovaná metodika) Autoři: Ing. Martin Plášil Ing.

Více

zdroje rostlin (NP) Ladislav Dotlačil, VÚRV Praha- Ruzyně Padesátá léta minulého století; genetická eroze a její příčiny

zdroje rostlin (NP) Ladislav Dotlačil, VÚRV Praha- Ruzyně Padesátá léta minulého století; genetická eroze a její příčiny 20 let Národního programu pro genetické zdroje rostlin Ladislav Dotlačil, VÚRV Praha- Ruzyně Počátky práce s GZR v Čechách a na Moravě Padesátá léta minulého století; genetická eroze a její příčiny Cesta

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110 Stimulace olejnin-sumarizace Řepka ozimá Stejně jako u obilovin má moření em pozitivní vliv na tvorbu bohatšího kořenového systému i u řepky ozimé(tabulka č.1). Následná stimulace porostu, především podpora

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Agroklimatické mapy pro vymezení oblastí se zvýšeným rizikem nedostatku vody v kořenové

Více

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Agrostis Trávníky, s. r. o., Rousínov Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. Zubří Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav pícninářský,

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Dr. hab. Jadwiga Podlaska Prof. Dr. hab. Ryszard Kolpak Katedra pěstování plodin, Hlavní vysoká škola vesnického hospodaření (SGGW), Varšava, Polsko

Více

PODZIM 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2015. řepka. *** SIDNEY i GRAF. za 3 VJ originální olej ***

PODZIM 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2015. řepka. *** SIDNEY i GRAF. za 3 VJ originální olej *** PODZIM 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2015 řepka *** SIDNEY i GRAF za 3 VJ originální olej *** řepka ozimá / podzim 2015 STRANA 2 Řepka na talíř! Aktuálně se olej z naprosté většiny produkce řepkových semen

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY A KVALITA

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY A KVALITA VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY A KVALITA Společnost Agrokomodity Děčín, s.r.o. se sídlem: Benešovská 1442, 405 02, Děčín, Děčín II-Nové Město zastoupená jednatelem společnosti Martinem Kolářem, IČ: 22794671

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Výživa zvířat a pícninářství í doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Pavel Veselý,

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 5. 4. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Řepka ozimá. Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011. Sejeme budoucnost od roku 1856

Řepka ozimá. Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011. Sejeme budoucnost od roku 1856 Řepka ozimá Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011 Sejeme budoucnost od roku 1856 Úvod Vážení partneři, právě jste vzali do ruky nový katalog odrůd a hybridů řepky KWS. Dovolte, abychom

Více

SDRUŽENÍ PRO JEČMEN A SLAD V ROCE 2009 - ZMĚNY A VÝCHOZÍ POZICE PRO VZESTUP SLADOVNICKÉHO JEČMENE

SDRUŽENÍ PRO JEČMEN A SLAD V ROCE 2009 - ZMĚNY A VÝCHOZÍ POZICE PRO VZESTUP SLADOVNICKÉHO JEČMENE SDRUŽENÍ PRO JEČMEN A SLAD V ROCE 2009 - ZMĚNY A VÝCHOZÍ POZICE PRO VZESTUP SLADOVNICKÉHO JEČMENE Jan VAŠÁK, představenstvo Sdružení pro ječmen a slad Úvod Zemědělství se rychle mění. Plošné zavedení průmyslových

Více

Řepka ozimá exkluzivní nabídka

Řepka ozimá exkluzivní nabídka www.vpagro.cz 2015 Řepka ozimá exkluzivní nabídka Rescator Bonanza Bonzzai Diego Dozzen Vzpoura linií! Rescator Linie Skvělý poměr cena x výkon! Jasná jednička v prodejích VP AGRA, více než 10 000 ha pěstebních

Více

PRIM. Villard blanc x Královna vinic

PRIM. Villard blanc x Královna vinic PRIM Villard blanc x Královna vinic Letorosty středního až bujného růstu, hrozny středně velké až velké. Bobule oválné, s pevnou a tuhou slupkou, která dosti dobře odolává hnilobě. Barva slupky je jantarově

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Moderní způsoby hospodaření. Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny. Ekologické zemědělství. Precizní zemědělství. Michal Hejcman.

Moderní způsoby hospodaření. Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny. Ekologické zemědělství. Precizní zemědělství. Michal Hejcman. Moderní způsoby hospodaření Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny Michal Hejcman Konvenční prioritou je maximalizace zisku, používání pesticidních přípravků a regulátorů růstu. Neklade důraz na ochranu

Více

Agrotest fyto, s.r.o. Metodika pro zakládání a hodnocení pokusů s umělou inokulací obilnin fuzáriózami klasů

Agrotest fyto, s.r.o. Metodika pro zakládání a hodnocení pokusů s umělou inokulací obilnin fuzáriózami klasů Agrotest fyto, s.r.o. Metodika pro zakládání a hodnocení pokusů s umělou inokulací obilnin fuzáriózami klasů Kroměříž 2012 2 Metodika vznikla využitím poskytnuté institucionální podpory na dlouhodobý koncepční

Více

kapitola 11 - tabulková část

kapitola 11 - tabulková část 1100 00 00 00/80 MLÝNSKÉ VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULIN; PŠENIČNÝ LEPEK 1101 00 00 00/80 Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži 1101 00 11 00/10 - Pšeničná mouka: 1101 00 11 00/80 - - Z pšenice durum - 172

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul BIOPÁSY Agroenvironmentální dotační titul Biopás, nebo-li pruhové potravní políčko. Detailní pohled do biopásu s kvetoucí pohankou. Předkládáme Vám stručnou a praktickou příručku, kde najdete přehled základních

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace Vít Voženílek Alena Vondráková Aleš Vávra Lenka Hájková Radim Tolasz Univerzita Palackého v Olomouci Český hydrometeorologický ústav FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace věda o časovém

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

ást A.: Identifikaní údaje

ást A.: Identifikaní údaje Periodická zpráva o v y u ž i t í i ns t i t u c i o ná l n í p o d p o r y na d l o u h o d o b ý r oz v o j v ý z k u m né o r ga n i z a c e z a r ok 2 0 1 2 ást A.: Identifikaní údaje A.1. íslo rozhodnutí

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací kurz PĚSTOVÁNÍ ZELENINY v ekologické produkci V sedmi jednodenních blocích probereme

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně.

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně. OSIVO A SADBA K pěstování plodin využíváme téměř výhradně šlechtěných odrůd. Odrůda má charakteristické biologické a hospodářské znaky a vlastnosti, které jsou geneticky fixovány, jsou proto stálé při

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Historie AgroKonzulty poradenství, s. r. o. Ing. Jan Šeda Koordinační útvar

Více

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN, OLEJNIN A KRMIV

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN, OLEJNIN A KRMIV Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 577, fax: 222 871 536 e-mail: tis.obiol@szif.cz Ročník XII., měsíčník, 24.4. ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN, OLEJNIN A KRMIV Vývoj cen: Pšenice potravinářská... 6 116

Více

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 Č.j.: 20139/2006-13020 Ministerstvo

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1 V Litovli srpen 2006 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 6 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě Meziplodiny jsou plodiny, které lze na základě jejich biologických vlastností využít pro

Více

RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby)

RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby) RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby) Specifická charakteristika pěstitelských oblastí z hlediska vhodnosti přírodních podmínek pro jednotlivé ovocné druhy a jejich podnože v ČR.

Více

http://www.agroserver.cz/chart/1 Sojový šrot 2.3.15 6:00 6.3.15 22:00 Změna Nejnižší Nejvýšší Měna

http://www.agroserver.cz/chart/1 Sojový šrot 2.3.15 6:00 6.3.15 22:00 Změna Nejnižší Nejvýšší Měna 10. týden 2015 Řepka MATIF 2.3.15 6:00 6.3.15 22:00 Změna Nejnižší Nejvyšší Měna květen 2015 368,25 362,25-6,00 358,75 369,25 EUR / t srpen 2015 361,5 355-6,50 351,25 362,5 EUR / t listopad 2015 363,5

Více

fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení sklerotiniovou hnilobou a středně odolná

fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení sklerotiniovou hnilobou a středně odolná Řepka olejka - ozimá Brassica napus L. convar. napus f. biennis (Schübl. et Mart.) Thell. Liniové odrůdy Buzz Středně raná odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem Rostliny nízké,

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd Michal Hejcman Rajonizace zemědělské výroby V České republice značná variabilita podmínek pro produkci: půdních (reliéf, půdní typy, půdní druhy), klimatických

Více

EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND

EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND Iva Živělová, Jaroslav Jánský Anotace Příspěvek se zaměřuje na ekonomickou efektivnost

Více

Vliv závlahy a nedostatku vody na výnos pšenice The effect of irrigation and water shortage on wheat yield

Vliv závlahy a nedostatku vody na výnos pšenice The effect of irrigation and water shortage on wheat yield Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Vliv závlahy a nedostatku vody na výnos pšenice The effect of irrigation and water shortage

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Abstract Paper deals with economy

Více

RÁMCOVÁ METODIKA. Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity

RÁMCOVÁ METODIKA. Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity RÁMCOVÁ METODIKA Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity Autoři: Ing. Vojtěch Holubec, CSc., Ing. Ludmila Papoušková, PhD., Mgr. Iva Faberová, Ing. Vlastimil

Více

ALZON 46. Stabilizovaná dusíkatá hnojiva snižují pracnost, zvyšují výnosy a jsou šetrná k životnímu prostředí. Chemie pro budoucnost.

ALZON 46. Stabilizovaná dusíkatá hnojiva snižují pracnost, zvyšují výnosy a jsou šetrná k životnímu prostředí. Chemie pro budoucnost. GRANULOVANÝ INHIBITOR NITRIFIKACE Stabilizovaná dusíkatá hnojiva snižují pracnost, zvyšují výnosy a jsou šetrná k životnímu prostředí Chemie pro budoucnost. VÝHODY PRO VÁS, POUŽIJETE-LI» vysoké výnosy

Více

Seminář bude probíhat v blocích, všechny referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku.

Seminář bude probíhat v blocích, všechny referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku. Vážení kolegové! Dovolujeme si Vás pozvat na 19. seminář s mezinárodní účastí, Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, který se koná 16. 1. 2014 v Brně. Pořadatelem je

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více