Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Obecné cíle školy Výchovné a vzdělávací strategie KOMPETENCE K UČENÍ KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE OBČANSKÉ KOMPETENCE PRACOVNÍ Žáci naší školy by měli: Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Tabulace učebního plánu ročník Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby a pravidla hodnocení žáků Kritéria hodnocení Hodnocení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Sebehodnocení Hodnocení chování žáků a výchovná opatření Opravná zkouška Postup do dalšího ročníku Vysvědčení Autoevaluace školy Oblasti autoevaluace Cíle a kriteria autoevaluace Nástroje autoevaluace

2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 2 1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Cesta k vědění Předkladatel: Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Kamila Nacházelová Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Petra Joslová Koordinátor školního vzdělávacího programu: Mgr. Renata Vítů Internetové stránky školy: Kontakt: telefon Název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Sídlo příspěvkové organizace: Kostelní 200, Žandov, PSČ Identifikační číslo: Datum vzniku organizace: 1. ledna 2003 Právní forma organizace: příspěvková organizace Platnost dokumentu: 1. září 2007, s úpravou od 1. září 2013 Č.j.: ZŠ 300/07 Školská rada projednala dne: 27. srpna 2013 Zřizovatel: Město Žandov Adresa zřizovatele: Náměstí 82, Žandov IČO zřizovatele: Mgr. Kamila Nacházelová ředitelka školy razítko školy

3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 3 2. Charakteristika školy Naše škola je malou školou venkovského typu. Jsme škola spádová, dojíždějí k nám žáci z okolních vesnic. Základní škola a mateřská škola Žandov je standardním školským zařízením v obci Žandov. Škola nemá žádné speciální či vyrovnávací třídy, má pouze 1.stupeň ZŠ, tj ročník. Kapacita školy je 115 žáků. Zřizovatelem školy je Město Žandov. Spádovou oblast školy tvoří také některé okolní vesnice např. Radeč, Novosedlo, Valteřice, Heřmanice, Velká Javorská. Předškolní i základní vzdělání je poskytováno také dětem ze Starého Šachova, Horní Police, Velké Bukoviny, Malé Bukoviny, Františkova nad Ploučnicí. Škola provozuje školní družinu a školní jídelnu. Součástí zařízení je i odloučené pracoviště MŠ Žandov. 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola Žandov je škola pouze s 1. stupněm tj ročník.. Budova a prostory školy mají kapacitu 115 žáků a je spádovou školou pro tyto obce: Žandov, Radeč, Novosedlo, Valteřice, Heřmanice, Velká Javorská. Součástí zařízení je i školní jídelna s kapacitou 240 jídel. Škola provozuje školní družinu o kapacitě 50 žáků a má i odloučené pracoviště MŠ Žandov o kapacitě 84 dětí. 2.2 Vybavení školy Materiální vybavení Učebnice a učební pomůcky jsou průběžně každý rok doplňovány o nové. Učitelé mají k dispozici řadu kvalitních výukových materiálů. V každé třídě jsou výškově nastavitelné lavice a židle. Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, vychází z finančních možností školy. Prostorové vybavení Základní škola disponuje 5 třídami, nemá žádnou odbornou učebnu počítače jsou k dispozici v běžné třídě, a tělocvičnou, která je umístěna v budově mateřské školy. Školní družina disponuje 2 samostatnými místnostmi vybavenými herními prvky, využívá ke své činnosti také školní zahradu, počítačovou učebnu a tělocvičnu. Pro zcela bezproblémový provoz chybí ve škole další samostatný prostor pro školní družinu. Škola není bezbariérová, integrovat vozíčkáře je možné jen v případě, že bude mít asistenta. Mateřská škola sídlí na odloučeném pracovišti v Lužické ulici č.p MŠ vzdělává děti podle vlastního školního vzdělávacího programu s prvky zdravé mateřské školy. V budově mateřské školy je i školní kuchyně s jídelnou, kde se stravují žáci i zaměstnanci celého zařízení. Školní kuchyně poskytuje i stravování cizím strávníkům. Technické vybavení Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Pro výuku informatiky, ale i dalších předmětů, je určeno 11 počítačů s tiskárnou, scanerem a kopírkou. Učitelé mají k dispozici počítač, tiskárnu a kopírku ve sborovně. K výuce jsou využívány interaktivní dataprojektory. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet. Každý pedagogický pracovník školy i žáci školy mají svá přístupová hesla do školní počítačové sítě. Škola po technické stránce nedisponuje samostatnou počítačovou učebnou ani hudebnou či výtvarným ateliérem.

4 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 4 Hygienické vybavení Pitný režim žáků je dodržován v každé třídě tak, že vždy na začátku týdne dostávají žáci láhev se šťávou a mohou se kdykoliv napít. Dále si žáci mohou koupit dotované školní mléko a jiné výrobky. O instalaci nápojového automatu škola zatím neuvažuje. V roce 2010 proběhla v budově ZŠ rekonstrukce sociálního zařízení, zateplení budovy a výměna oken. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka, statutární zástupkyně, zástupkyně pro MŠ a učitelé (z učitelů: 1 výchovný poradce, 1 metodik prevence sociopatol. jevů, 1 koordinátor ŠVP). Sbor je složený pouze z žen. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky. Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků, proto je důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Prioritními oblastmi DVPP jsou pedagogika, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. 2.4 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Dlouhodobé projekty jsou uvedeny jako příloha k ŠVP. Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Během školního roku realizujeme několik projektů rozličně tematicky zaměřených. Některé projekty jsou třídní, jiné školní. Jejich výběr na daný školní rok je prováděn na provozních poradách pedagogů. Projekty (projektové dny nebo týdny) jsou zpracovány v Příloze č. 3. Projekty jsou nepravidelně začleněny do měsíčních plánů jednotlivých ročníků, jejich výběr je stanoven vždy na začátku školního roku. Pro každý školní rok jsou vybírány příslušné projektové činnosti odpovídající náplni učiva a možnostem školy. ZŠ Žandov nemá mezinárodní spolupráci. 2.5 Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty Stanovení vztahů školy a rodiny je jednou z priorit vedení školy a pedagogického sboru. Téma vztahů školy a rodiny je pravidelným bodem na pedagogických radách. Vedení školy věnuje soustavnou pozornost rozvoji organizace a řízení školy a rozvoji odpovídajících mechanismů pro formulování školní politiky a praktických kroků v oblasti vztahů školy směrem k zákonným zástupcům žáků. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků se realizuje poskytováním informací o škole a třídě před příchodem dítěte do školy, osobním setkáváním rodičů s učiteli a vedením školy a výslovným a konkrétním přizváním zákonných zástupců žáka ke spolupráci. Pravidelné a trvalé informování rodičů o životě a práci školy je v naší škole možné kdykoliv po individuální dohodě nebo na třídních schůzkách v předem stanovených termínech. Zákonní zástupci žáků jsou zváni ke sledování žáků při práci ve vyučovacích hodinách, ve dnech otevřených dveří. Vedení školy zohledňuje názory a přání rodičů ve výchovně vzdělávací práci školy. Zákonní zástupci žáků jsou pravidelně informováni o školní práci jejich dítěte záznamy v žákovských knížkách, sešitech dítěte, ukázkami práce dítěte, požadavkem kontroly domácích úkolů. Vedení školy umožňuje zákonným zástupcům žáků nahlédnout do všech oficiálních záznamů, jež škola o žákovi má. Vzhledem ke změně vzdělávacího programu považuje vedení školy za potřebné seznamovat zákonné zástupce žáků s obsahem vyučování a různými tématy, která je zajímají. Mnoho informací naleznou také na webových stránkách školy. K našim prioritám v oblasti spolupráce školy a rodiny patří i podpora rodin se zvláštními potřebami, pomoc rodinám národnostních menšin, pomoc matkámsamoživitelkám a pomoc rodinám se sociálním handicapem. Základem vzdělávání a výchovy

5 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 5 integrovaných žáků je spolupráce s pobočkou PPP Česká Lípa. V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s Městskou knihovnou Žandov, Okresní knihovnou Česká Lípa, Vlastivědným muzeem Česká Lípa a Jiráskovým divadlem v České Lípě. O dění ve škole informujeme na veřejných místech v Horní Polici a v Žandově, prostřednictvím webových stránek, v Regionálním zpravodaji. Výuka plavání žáků 1. stupně probíhá ve spolupráci s Plaveckým bazénem v České Lípě. Ve škole pracuje šestičlenná školská rada. Ve Školské radě zastupují školu 2 pedagogičtí pracovníci. 3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Pedagogický záměr školního vzdělávacího programu Cesta k vědění je vyjádřen především v pojetí jeho obecných cílů. Cesta k vědění je školním vzdělávacím programem, který respektuje žáky jako osobnosti s různými vlastnostmi a schopnostmi. V současné společnosti, tedy i ve školství, vládne móda nejrůznějších novot. Jsme přesvědčeni, že naše škola musí plnit úkol základní výchovy. Nejde nám jen o to, aby naši žáci měli mnoho faktografických poznatků, aby měli dobré známky. Jde nám především o rozvoj jejich osobnosti, osobnosti, která svými úspěchy, ale často i neúspěchy chápe, ujasňuje si, jak si se sebou a svým životem co nejlépe poradit, jakým směrem se v životě dát a proč. V ročníku tohoto vzdělávacího programu je cílem dát žákům první, jednoduchý, ale ucelený obraz o světě, ve kterém žijí. Struktura předmětů učebního plánu školního vzdělávacího programu Cesta k vědění řeší nebezpečí rozdrobení výchovného a vzdělávacího procesu do jednotlivých předmětů tím, že vychází důsledně z mezipředmětových vazeb tak, aby každý vyučovací předmět zahrnoval i souvislosti a poznatky z jiných vyučovacích předmětů. Mimo základní přírodní a společenské problémy se v souvislosti s rozvojem lidské společnosti objevují problémy nové ekologická výchova, migrace obyvatelstva se svou multikulturalitou, problémy globálního světa, dopravní výchova. Zavádět další vyučovací předměty do učebního plánu by nebylo účelné proto, že většinou jde o oblasti, které jsou součástí běžného života každého jedince, o oblasti, které spoluvytváří jeho životní postoje. Tyto cíle (ve své podstatě výchovné) jsou natolik významné, že jsou zahrnuty v ostatních vyučovacích předmětech jako tzv. průřezová témata. Učební plán školního vzdělávacího programu Cesta k vědění poskytuje široký, obecný, vědomostní základ, vyváženě rozvíjí všechny oblasti žákovy osobnosti. Nabízíme takový školní vzdělávací program, který umožní žákům získat kvalitní základní vzdělání, věnovat se svým zájmům ve škole i mimo školu. Vzdělávací obsahy jednotlivých předmětů našeho školního vzdělávacího programu berou v úvahu skutečnost, že dnešní děti a mládež získávají mnoho z toho, co je dříve učila pouze škola, také díky televizi, tisku, informačním technologiím, cestování. Proto jsou naše vzdělávací obsahy založeny i na využívání mimoškolních informačních zdrojů. K realizaci školního vzdělávacího programu Cesta k vědění je potřebné i vhodné klima školy. Jsme školou pracovního a pohodového klimatu, ve které panuje určitý řád. Na tvorbě tohoto řádu se podílejí nejen učitelé, ale i žáci. Ve škole tak nacházejí všichni klid pro svou práci, vhodné podmínky pro svůj rozvoj, místo pro radost z dosažených úspěchů. Učitelé disponují takovým stupněm volnosti, jakým vůbec může státní škola disponovat. To se týká volby učebnic, učebních

6 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 6 pomůcek a materiálů, se kterými se žáky pracují. Učební plán učitelům umožňuje určitý stupeň variability v hodinových dotacích pro jednotlivé skupiny předmětů. Důraz klademe na: - vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení; - získávání znalostí a rozvoj dovedností, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi; - efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu; - vést žáky k efektivnímu využívání informačních a komunikačních technologií a pedagogy k využívání ICT při výuce; - vést žáky ke zdravému životnímu stylu; - vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu a lidské slušnosti; - nepreferovat jen intelektuální nadání, ale podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.; - provádět rozumnou integraci dětí prospěchově slabších či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi; - zaměřovat se i na žáky nadané, vytvářet jim podmínky pro jejich rozvoj (např. formou samostatné práce, zapojení do skupinové práce, projektového vyučování apod Obecné cíle školy Naše škola není kamennou institucí, ale místem, kde se každý den odehrává děj. Dění ve škole chápeme jako součást běžného života žáků i zaměstnanců školy. V našem školním vzdělávacím programu Cesta k vědění vycházíme ze spolupráce učitelů a žáků, kteří spolu v atmosféře důvěry a porozumění usilují o společné cíle, i když každý ze své vlastní pozice. Žáci jsou ve škole ovlivňováni především formálním kurikulem (tj. cíli, obsahem, organizací a prostředky) a neformálním kurikulem (školy v přírodě, výlety, vycházky, lyžařský výcvikový zájezd, soutěže). Žáky však často více ovlivňuje tzv. skryté kurikulum, tj. uvnitř školy a vně školy. Této skutečnosti odpovídá i naše pojetí kompetencí učitelů, včetně jejich dalšího vzdělávání. Na škole pracuje pedagogický sbor, jehož členové chápou potřeby osobního růstu a dalšího vzdělávání jako prioritu profesionální práce. Za prioritní vzdělávací aktivity považujeme osvojení klíčových kompetencí žáky. Podporujeme osobnostní a sociální výchovu dětí, jejich sebedůvěru a smysl pro úctu, slušnost a toleranci. Učíme žáky pečovat o vlastní zdraví a o prostředí, v němž žijí. Školní řád je srozumitelným souborem povinností a práv žáků a zaměstnanců školy. Jeho základem jsou myšlenky demokracie a sebehodnocení. Chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi). Snažíme se zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. Učíme žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi. Škola respektuje potřeby a zájmy rodičů žáků. Realizuje je prostřednictvím SRPDŠ a Školské rady.

7 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 7 Vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií. Učíme žáky pracovat s výpočetní technikou, podporujeme její zavádění do všech předmětů a efektivní využívání. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Společné působení všech učitelů a zaměstnanců školy orientujeme především na: změnu klimatu vnitřního prostředí školy, tj. změnit role učitelů a žáků z rolí nadřazenosti a podřízenosti na role partnerské komunikace nejen mezi učiteli a žáky, ale i mezi žáky a ostatními zaměstnanci školy. Vzhledem k přítomnosti žáků cizích národností vést žáky k toleranci k jiným národnostem (kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní) využívání nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky. Měníme frontální pracovní postupy práce se žáky na projektové vyučování, integraci příbuzných předmětů, uplatnění získaných poznatků v běžné praxi, práci ve skupinách. (kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní) rozvoj komunikačních schopností žáků a to nejen v cizích jazycích, ale také schopnost žáků účelně komunikovat v jazyce českém. schopnost týmové spolupráce žáků, formulovat a vyjadřovat kultivovaně své myšlenky, umět vhodnou formou veřejně obhájit svůj názor. (kompetence komunikativní, občanské, k řešení problémů) využívání nejrůznějších zdrojů informací, tj. aby žáci uměli pracovat s tištěnými, elektronickými a jinými zdroji informací, dovedli provádět praktické pokusy, připravit a realizovat pod vedením učitelů vlastní výzkum. K tomuto účelu mají ve škole k dispozici školní počítače s připojením na internet, školní knihovnu a knihovnu města Žandova (tím sledujeme realizaci kompetencí k učení, k řešení problémů, komunikativní) spolupráci se sociálními partnery, především se zákonnými zástupci žáků, školskou radou, Radou a zastupitelstvem MěÚ Žandov, ale i spádových obcí, Pedagogicko - psychologickou poradnou v České Lípě, ZUŠ Žandov (kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní) Základní výchovně vzdělávací strategie při osvojování klíčových kompetencí: KOMPETENCE K UČENÍ umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. Během výuky klademe u žáků důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, reprodukci a vyhledávání informací. Žák si plánuje své učení Vedeme žáky k hodnocení a sebehodnocení. Uplatňujeme individuální přístup a dáváme tak možnost každému žáku prožít úspěch při výuce. Žáci se účastní soutěží. Žákům umožňujeme realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost. Při vyučování uplatňujeme tvořivost a hru, učíme se vytvářet takové situace, při kterých žák pociťuje radost z učení a které ho motivují k dalšímu vzdělávání.

8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Ve vzdělávacích oblastech využíváme netradičních úloh. Vedeme žáky tak, aby se sami pokoušeli hledat různá řešení problému a dokázali je obhájit. Teoretické příklady spojujeme s praktickým poznáváním. Žáci se zdokonalují v kompetenci práce s informacemi z různých zdrojů (tištěných, ústních, mediálních, počítačových, internetových). Učí se informace vyhledávat, třídit, hodnotit a vhodným způsobem využívat. Žák se zapojuje do soutěží, do problémů školního života KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vede žáky k všestranné a účinné komunikaci. Žáky vedeme ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli i ostatními zaměstnanci školy ve škole i mimo ni. Vedeme žáky ke kultivovanému projevu po stránce formální i obsahové. Učitel klade důraz na adekvátní verbální i neverbální komunikaci. Učíme žáky naslouchat, akceptovat odlišný názor. Učíme žáky schopnosti vyjádřit svůj názor, svůj postoj a obhájit vlastní názor vhodnou argumentací. Podporujeme přátelské a otevřené ve třídách i mezi třídami KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a práci druhých. Při vyučování využíváme metod skupinové práce žáků, vzájemné pomoci při učení. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických úkolech a cvičeních (při TV, při soutěžích,...). Snažíme se, aby žáci střídali role ve skupině. Vedeme žáky k dodržování a respektování předem stanovených pravidel. Vedeme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co dobré v kolektivu narušuje. Učíme žáky základům spolupráce a solidaritě KOMPETENCE OBČANSKÉ připravuje žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti. Žáci si v kolektivu společně určí pravidla chování. Respektují pravidla určená školním řádem. Respektují individuální rozdíly a odlišnosti spolužáků ve třídě. Environmentální výchova třídění odpadů a vlastní zodpovědné chování. Učíme žáky znát svá práva a povinnosti. Vedeme žáky k zodpovědnému a uvědomělému chování ve škole i mimo školu.

9 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana KOMPETENCE PRACOVNÍ pomáhá žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti. Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme žáky k bezpečnému používání materiálů, nástrojů a vybavení a k dodržování pravidel při zacházení s nimi. Vedeme žáky k objektivnímu hodnocení a sebehodnocení při práci. Vedeme žáka k ochraně zdraví svého i druhých, k ochraně životního prostředí. Poskytujeme žákům pestrou nabídku zájmových činností (formou kroužků a činností ve školní družině) a rozvíjíme tak jejich zájem o tvořivost. Rozvíjíme základní pracovní návyky. Žáci se zapojují v poznávacích exkurzích. Získané znalosti a zkušenosti se snaží uplatnit v praktickém životě Žáci naší školy by měli: být vybaveni souborem vědomostí, dovedností, postojů a hodnot potřebných pro svůj osobní rozvoj a schopností adaptovat se na měnící se v pracovním a společenském procesu i v celoevropském kontextu; zvládnout základní kompetence dané učebním plánem této školy tak, aby dovedli vhodně reagovat v běžných denních činnostech; získat nejen vědomosti, ale především praktické dovednosti potřebné jak pro budoucí další studium na školách, tak i pro zaměstnání; zvládnout základní techniky práce s psaným textem, informacemi, informačními a komunikačními technologiemi a médii, jakož i zvládnout základy práce s běžnými technickými prostředky v domácnosti; umět analyzovat společenské jevy a zaujímat uvážlivé postoje; běžně pracovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádět věci do souvislosti, poznatky z různých vzdělávacích oblastí propojovat do širších celků a na základě toho si umět vytvářet komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy; řešit samostatně vzniklé problémy, volit adekvátní způsoby jejich řešení, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, analyzovat řešení a umět osvědčené postupy aplikovat při řešení obdobných nebo i nových problémových situací; formulovat a vyjadřovat svoje myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně se vyjadřovat, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu a to jak v jazyce českém, tak alespoň v jednom jazyce cizím; rozumět základním principům, na nichž spočívají zákony a společenské normy, být si vědomi svých práv a povinností ve škole i mimo ni; rozhodovat se zodpovědně podle dané situace, umět poskytovat podle svých množností účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka; respektovat a chránit naše tradice, kulturní a historické dědictví, chápat ekologické souvislosti a základy ochrany přírody; rozvíjet své kreativní myšlení, orientovat se v základních aktivitách potřebných k realizaci svých záměrů a chápat podstatu, cíl a rizika přijatých řešení. všestranně a účinně komunikovat, aktivně se zapojovat do vyučování, sám vyhledávat informace a třídit je, rozumět textu, orientovat se v textu spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní a druhých

10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 10 projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé k lidem, svému prostředí i k přírodě aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví žít společně s ostatními lidmi, být tolerantní a ohleduplní k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám 3. 3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáky s vývojovými poruchami učení posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení jsou pak tito žáci zařazeni do reedukační péče. Reedukace SPU probíhá v malých skupinkách formou individuálního přístupu, každý týden jednu vyučovací hodinu. Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. Podle 16 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, je žákem se speciálními vzdělávacími potřebami dítě se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením je mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je: a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, c) postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území ČR. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných upravuje 17 zákona č. 561/2004 S., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných též upravuje vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. Vzdělávání obou skupin žáků se na škole realizuje zpravidla formou individuální integrace v běžných třídách. Škola se opírá o doporučení a spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) nebo speciálně pedagogickým centrem (SPC) či praktickým lékařem pro děti a dorost. Ředitelka školy může povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a v souladu s doporučením školského poradního zařízení (PPP, SPC) a registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost vzdělávání podle individuální vzdělávací plán (IVP). IVP poskytuje údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální i skupinové speciální péče o žáka. Pravidelné konzultace výchovného poradce, učitelů, zákonných zástupců žáka a pracovníka PPP nebo SPC slouží ke kontrole funkčnosti tohoto plánu během školního roku. Důležitá je tato spolupráce hlavně pro žáky sociálně znevýhodněné, kde je nutné spolupracovat též s Odborem sociálních věcí příslušného městského úřadu. Podrobnosti o vzdělávání podle IVP obsahuje vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho zákonných zástupců a odborného pracoviště. V rámci školy jde pak především o spolupráci vyučujících žáka, třídního učitele, výchovného poradce a vedení školy. Výchovný poradce by měl být tím, kdo bude nejen rodičům, ale i vyučujícím k dispozici při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto dětí.

11 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 11 Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je nutné také zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků. Velký význam pro úspěšné zvládnutí vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou. Každý učitel si ale musí uvědomit, že rodič je ten, kdo je s dítětem v každodenním kontaktu, má zkušenosti s jeho výchovou, a nakonec rozhoduje. Zároveň je ovšem nutné, aby i rodiče respektovali učitele jako odborníka na danou problematiku. Takto znevýhodněného žáka je nutno povzbuzovat, chválit, vytvářet mu klidnou atmosféru pro výuku a jejich rodičům citlivě poradit a nabídnout jim pomoc Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Vycházíme ze Směrnice MŠMT ČR č.j / k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení. O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel po dohodě s rodiči či zástupci dítěte na základě lékařského a speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy (architektonické řešení, asistent, počet žáků ve třídě, zkušenosti a vzdělání učitelského sboru, zabezpečení kompenzačními či edukačními pomůckami, odborná podpora, spolupráce s rodiči atd.) i místním specifikům (dopravní obslužnost, dostupnost zdravotně sociální péče, vzdálenost jiné školy od bydliště dítěte apod.). Nezbytná je úzká spolupráce s odborným pracovištěm, v jehož péči dítě je. Zásady: seznámíme všechny učitele s postižením dítěte a jeho specifiky, dohodneme se s rodiči a odborným pracovištěm na možnostech úzké spolupráce, vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka, možnosti úlev a tolerancí, vypracujeme individuální vzdělávací program, seznámíme spolužáky s handicapem dítěte a vším, co z toho vyplývá, ponecháváme dítěti v hodinách potřebné pomůcky, snažíme se zajistit přístup k odborné literatuře a kurzům vztahujícím se k handicapu dítěte. Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením jsou zajištěny tyto podmínky: - uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky - umožnění žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a materiály přizpůsobené jeho individuálním potřebám - zohlednění druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků - uplatnění zdravotních hledisek a respektování individuality žáka a jeho potřeb - vytváření vhodné vzdělávací nabídky a podpora nadání a talentu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - v rámci diagnostiky a případné další pomoci při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracovat s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka a podporovat spolupráci se specialisty z jiných resortů - rozšiřování spolupráce školy a zákonných zástupců při tvorbě koncepce a systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

12 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním jsou zajištěny tyto podmínky: - uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky - umožnění žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a materiály přizpůsobené jeho individuálním potřebám - zohlednění druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků - uplatnění zdravotních hledisek a respektování individuality žáka a jeho potřeb - vytváření vhodné vzdělávací nabídky a podpora nadání a talentu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - v rámci diagnostiky a případné další pomoci při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracovat s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka a podporovat spolupráci se specialisty z jiných resortů - rozšiřování spolupráce školy a zákonných zástupců při tvorbě koncepce a systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného, a s tím i mnohdy spojeného sociálně znevýhodňujícího prostředí, je nejdůležitějším činitelem především učitel, který své žáky i jejich rodinné prostředí dobře zná, dovede volit vhodné přístupy a vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské klima. Škola musí využívat výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, plánovat výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním jsou zajištěny tyto podmínky: - individuální nebo skupinová péče - odpovídající metody a formy práce - specifické učebnice a materiály - pravidelná komunikace a zpětná vazba - spolupráce s psychologem, speciálním pedagogem- etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných. U mimořádně nadaných žáků je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky a to především v těch předmětech, ve kterých žák vykazuje nadání. Nadaní žáci vyznačují: pamětí a znalostí, rychlostí myšlení, zpracování problému, záměrným a dlouhodobým soustředěním, pružností, aktivitou, dávají přednost společnosti starších dětí, samotě,

13 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 13 vnímají souvislosti tam, kde je většina žáků nevidí. Učitel by měl vědět, co žák umí a dát najevo, že to ví. Měl by mu poskytovat dostatečné množství podnětů, nabízet podpůrný materiál a nenutit žáka opakovat základní učivo, ale umožnit mu účast na činnostech stimulujících další rozvoj. Učitel by měl respektovat individuální učební tempo, umožnit žáku rychlejší postup v učení, poskytnout mu určitou volnost v rozhodování. V rámci vyučování matematiky poskytujeme žákům prostor pro řešení problémových úloh, možnost práce na počítači (matematické programy), individuální práce a tempo (kvízy, hlavolamy, náročnější úlohy,..). Žáci s uměleckým nadáním (hudebním a výtvarným) jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, k rozvoji nadání v umělecké škole. Žáci s pohybovým nadáním jsou podporováni v rozvíjení sportovních aktivit pořádaných školou i mimo školu ve sportovních organizacích. 3.5 Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova OSV Výchova demokratického občana VDO Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS Multikulturní výchova MkV Enviromentální výchova EV Mediální výchova MV Průřezová témata daná RVP ZV jsou realizována: - formou začlenění do vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů - formou třídních projektů, skupinových prací žáků - školním projektem Každé průřezové téma zahrnuje oblasti a přehled integrace do předmětů.

14 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 14 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) Název tématického 1. stupeň okruhu OSV 1 Rozvoj schopností poznávání 1.roč. 2.roč. 3. roč. 4. roč. 5.roč. Tv, Pč, Tv,Pč,M,Hv Tv,Pč,M,Hv Pč,M,Vl,Hv M,Hv,ČJ ČJ, Prv ČJ, Vv ČJ, Vv Vv,Pč,M,Hv Vl, ČJ OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí Vv, Prv, M Vv, Hv Prv Tv,Aj, Vv Prv Vv Vv, Př OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace Tv, ČJ, Prv Tv, Prv, M, ČJ Tv,Aj, ČJ, Prv Tv,M, ČJ, Tv, M, ČJ OSV 4 Psychohygiena Tv,Pč,Hv ČJ Tv, Pč,Hv ČJ, Prv Tv, Pč,Hv ČJ, Prv Tv, Hv, Tv, Aj, Čj Pč,Hv OSV 5 Kreativita Vv,Hv, Čj Čj, Vv Pč,Hv, Čj, Vv Pč,Hv, Čj, Vv Pč,Hv, Čj, Vv OSV 6 Poznávání lidí Prv, Tv M, Prv Př Př OSV 7 Mezilidské OSV 8 Komunikace OSV 9 Kooperace a kompetice OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti OSV 11 Hodnoty, postoje, praktická etika Hv, Čj, Prv Prv, Čj Prv, Čj Př, Čj Př, Čj Tv,Hv, Tv,Hv, Čj, Tv,Hv, Čj, Tv, Př, Hv, Vv, Hv, Čj Čj, Vv Prv, Vv Aj, Prv, Vv Čj, Čj Vl,Hv, Čj Hv, Čj, Vl Čj Čj, Prv Čj, Prv Př, M, Čj M, Čj Čj, Prv Čj, Prv Čj, Prv Čj Výchova demokratického občana (VDO) Název tématického okruhu 1. stupeň VDO 1 Občanská společnost a škola 1.roč. 2.roč. 3. roč. 4. roč. 5.roč. Vl VDO 2 Občan, občanská společnost a stát Prv Prv Př, Vl Vl VDO 3 Formy participace občanů v politickém životě VDO 4 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl Vl

15 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 15 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VMEGS) Název tématického okruhu 1. stupeň 1.roč. 2.roč. 3. roč. 4. roč. 5.roč. VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá Aj Aj,Vl Aj, Inf,Vl VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět Vl Aj,Vl VMEGS 3 Jsme Evropané Vl Vl MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MkV) Název tématického okruhu 1. stupeň 1.roč. 2.roč. 3. roč. 4. roč. 5.roč. MkV 1 Kulturní diference Vv Aj, Čj Čj MkV 2 Lidské MkV 3 Etnický původ Prv Prv Vl, Aj Vl MkV 4 Multikulturalita Čj MkV 5 Princip sociálního smíru a solidarity Vl ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV) Název tématického okruhu 1. stupeň 1.roč. 2.roč. 3. roč. 4. roč. 5.roč. EV 1 Ekosystémy Prv Prv Př Př EV 2 Základní podmínky života Prv Prv Př Př Prv EV 3 Lidské aktivity a problémy životního Pč Prv, Pč Prv, Pč Prv, Pč Př, Pč prostředí EV 4 Vztah člověka k prostředí M,Pč Prv, Pč Př Pč Realizace tohoto průřezového tématu je rozpracováno v Příloze č. 2.

16 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 16 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MV) Název tématického okruhu 1. stupeň MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 1.roč. 2.roč. 3. roč. 4. roč. 5.roč. Čj Čj Př, Čj Čj MV 2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality MV 3 Stavba mediálních sdělení MV 4 Vnímání autora mediálních sdělení Př Čj Inf. Inf. MV 5 Fungování a vliv médií ve společnosti Čj Čj MV 6 Tvorba mediálního sdělení Čj MV 7 Práce v realizačním týmu Čj Čj V Příloze č. 1 jsou uvedeny konkrétní náměty a příklady činností k průřezovým tématům v jednotlivých předmětech a ročnících. Všechna průřezová témata prolínají učivem na 1. stupni.

17 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana Učební plán 4.1 Tabulace učebního plánu ročník Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Celková povinná časová dotace Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Ročník 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5.r. Min. čas. dotace Dispon. hodiny Celkem 7+1d. 7+3d. 7+2d. 7+1d Matematika 4+1d. 4+1d. 4+1d. 4+1d. 4+1d Informatika Prvouka Vlastivěda d. 1+1d Přírodověda Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Poznámky k učebnímu plánu Tabulka učebního plánu byla sestavena tak, aby odpovídala počtu hodin povinně odučených v jednotlivých předmětech. Zahrnuje 104 hodiny, které jsou v průběhu studia na 1. stupni ZŠ posíleny o 14 disponibilních hodin. Výuka je realizována v týdenních cyklech, které jsou zapisovány do třídní knihy. Disponibilní hodiny jsou použity k posílení jednotlivých předmětů tak, aby bylo možné naplňovat výchovné a vzdělávací strategie. OSV a další průřezová témata jsou integrovány do všech předmětů na prvním stupni. Vyučovací předmět Informatika v 5. roč. zahrnuje základy práce s počítačem povinně pro všechny žáky.

18 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 18 Průřezová témata se realizují v jednotlivých předmětech (viz tabulka v Charakteristika ŠVP). Ve 2. a 3. ročníku je zahrnuta do výuky plavecká výuka. V době plavecké výuky je změněn rozvrh pro 2. a 3. ročník. Využití disponibilní časové dotace: 14 hodin je využito takto: Český jazyk + 7 hodin (celkem 42 hodin) Matematika + 5 hodin (celkem 25 hodin) Vlastivěda + 2 hodiny (Člověk a jeho svět celkem 14 hodin, z toho Vlastivěda 4 hodiny)

19 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana Učební osnovy Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník: 1. V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Dovednosti získané v oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou zásadní i pro úspěšné osvojování poznatků ve všech dalších oblastech vzdělávání. Při realizaci daného vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli ve společnosti a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. Obsah předmětu má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Jednotlivé složky se vzájemně prolínají. Komunikační a slohová výchova naučí žáka vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, ústně se vyjadřovat, rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, naučí žáka analyzovat text a kriticky posoudit jeho obsah. Naučí žáka vytvářet rozmanité stylistické žánry, posuzovat použité jazykové prostředky textové výstavby a rozumět kompozici textu. Jazyková výchova předá žákovi vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení spisovné podoby českého jazyka. Povede žáka k přesnému a logickému myšlení, které je předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování v ústní i písemné formě. Prohloubí obecné intelektové dovednosti, naučí porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se od počátku vzdělávání stane nástrojem získávání většiny informací, předmětem veškerého poznávání a celoživotního vzdělávání. V literární výchově žák pozná prostřednictvím četby základní literární druhy a žánry, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názor na literární dílo. Učí se rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Získá čtenářské návyky, schopnosti interpretovat literární texty a tvořit vlastní literární produkci. Dospěje k poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jeho postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jeho duchovní život.

20 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 20 Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti vnímání a postupnému osvojování českého jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému ústnímu i písemnému projevu jako prostředku prosazení sebe sama individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu, k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání 1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Výuka Českého jazyka a literatury společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto: Kompetence k učení: Učí se zvládnout a využívat způsoby, metody a strategie efektivního učení tím, že dostane prostor pro naslouchání, čtení, ústní i písemný projev a tvořivé činnosti. Bude veden k práci s informacemi, jejich třídění a uvádění do širších souvislostí, bude pracovat v týmu, učit se hrou, ve vzdělávacích projektech, bude pracovat s chybou a uplatní všestrannou vlastní prezentaci. Učí se poznávat smysl a cíl učení tím, že mu bude poskytována možnost aktivní účasti na učení, své poznatky a dovednosti bude aplikovat do praktického života a tvůrčích činností, bude poznávat účelnost a využitelnost vzdělání u sebe, své rodiny i ve společnosti. Získává pozitivní vztah k učení tím, že bude rozvíjena vnitřní motivace k učení (známky a přijímací zkoušky nejsou tím nejdůležitějším), tzn. že bude prakticky poznávat užitečnost vzdělání ve svém životě, bude využívat svou individualitu, bude mít možnost výběru, bude zažívat úspěchy.

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 273 04 Kačice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j. ZŠ 137/07-1 V Platný od 1. 9. 2013 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání Z Á K L A D N Í Š K O L Y DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika ŠVP 4.

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Škola - cesta k poznání

Škola - cesta k poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola - cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Škola plná pohody

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Škola plná pohody ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola plná pohody 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost a velikost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více