Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Obecné cíle školy Výchovné a vzdělávací strategie KOMPETENCE K UČENÍ KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE OBČANSKÉ KOMPETENCE PRACOVNÍ Žáci naší školy by měli: Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Tabulace učebního plánu ročník Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby a pravidla hodnocení žáků Kritéria hodnocení Hodnocení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Sebehodnocení Hodnocení chování žáků a výchovná opatření Opravná zkouška Postup do dalšího ročníku Vysvědčení Autoevaluace školy Oblasti autoevaluace Cíle a kriteria autoevaluace Nástroje autoevaluace

2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 2 1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Cesta k vědění Předkladatel: Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Kamila Nacházelová Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Petra Joslová Koordinátor školního vzdělávacího programu: Mgr. Renata Vítů Internetové stránky školy: Kontakt: telefon Název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Sídlo příspěvkové organizace: Kostelní 200, Žandov, PSČ Identifikační číslo: Datum vzniku organizace: 1. ledna 2003 Právní forma organizace: příspěvková organizace Platnost dokumentu: 1. září 2007, s úpravou od 1. září 2013 Č.j.: ZŠ 300/07 Školská rada projednala dne: 27. srpna 2013 Zřizovatel: Město Žandov Adresa zřizovatele: Náměstí 82, Žandov IČO zřizovatele: Mgr. Kamila Nacházelová ředitelka školy razítko školy

3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 3 2. Charakteristika školy Naše škola je malou školou venkovského typu. Jsme škola spádová, dojíždějí k nám žáci z okolních vesnic. Základní škola a mateřská škola Žandov je standardním školským zařízením v obci Žandov. Škola nemá žádné speciální či vyrovnávací třídy, má pouze 1.stupeň ZŠ, tj ročník. Kapacita školy je 115 žáků. Zřizovatelem školy je Město Žandov. Spádovou oblast školy tvoří také některé okolní vesnice např. Radeč, Novosedlo, Valteřice, Heřmanice, Velká Javorská. Předškolní i základní vzdělání je poskytováno také dětem ze Starého Šachova, Horní Police, Velké Bukoviny, Malé Bukoviny, Františkova nad Ploučnicí. Škola provozuje školní družinu a školní jídelnu. Součástí zařízení je i odloučené pracoviště MŠ Žandov. 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola Žandov je škola pouze s 1. stupněm tj ročník.. Budova a prostory školy mají kapacitu 115 žáků a je spádovou školou pro tyto obce: Žandov, Radeč, Novosedlo, Valteřice, Heřmanice, Velká Javorská. Součástí zařízení je i školní jídelna s kapacitou 240 jídel. Škola provozuje školní družinu o kapacitě 50 žáků a má i odloučené pracoviště MŠ Žandov o kapacitě 84 dětí. 2.2 Vybavení školy Materiální vybavení Učebnice a učební pomůcky jsou průběžně každý rok doplňovány o nové. Učitelé mají k dispozici řadu kvalitních výukových materiálů. V každé třídě jsou výškově nastavitelné lavice a židle. Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, vychází z finančních možností školy. Prostorové vybavení Základní škola disponuje 5 třídami, nemá žádnou odbornou učebnu počítače jsou k dispozici v běžné třídě, a tělocvičnou, která je umístěna v budově mateřské školy. Školní družina disponuje 2 samostatnými místnostmi vybavenými herními prvky, využívá ke své činnosti také školní zahradu, počítačovou učebnu a tělocvičnu. Pro zcela bezproblémový provoz chybí ve škole další samostatný prostor pro školní družinu. Škola není bezbariérová, integrovat vozíčkáře je možné jen v případě, že bude mít asistenta. Mateřská škola sídlí na odloučeném pracovišti v Lužické ulici č.p MŠ vzdělává děti podle vlastního školního vzdělávacího programu s prvky zdravé mateřské školy. V budově mateřské školy je i školní kuchyně s jídelnou, kde se stravují žáci i zaměstnanci celého zařízení. Školní kuchyně poskytuje i stravování cizím strávníkům. Technické vybavení Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Pro výuku informatiky, ale i dalších předmětů, je určeno 11 počítačů s tiskárnou, scanerem a kopírkou. Učitelé mají k dispozici počítač, tiskárnu a kopírku ve sborovně. K výuce jsou využívány interaktivní dataprojektory. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet. Každý pedagogický pracovník školy i žáci školy mají svá přístupová hesla do školní počítačové sítě. Škola po technické stránce nedisponuje samostatnou počítačovou učebnou ani hudebnou či výtvarným ateliérem.

4 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 4 Hygienické vybavení Pitný režim žáků je dodržován v každé třídě tak, že vždy na začátku týdne dostávají žáci láhev se šťávou a mohou se kdykoliv napít. Dále si žáci mohou koupit dotované školní mléko a jiné výrobky. O instalaci nápojového automatu škola zatím neuvažuje. V roce 2010 proběhla v budově ZŠ rekonstrukce sociálního zařízení, zateplení budovy a výměna oken. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka, statutární zástupkyně, zástupkyně pro MŠ a učitelé (z učitelů: 1 výchovný poradce, 1 metodik prevence sociopatol. jevů, 1 koordinátor ŠVP). Sbor je složený pouze z žen. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky. Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků, proto je důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Prioritními oblastmi DVPP jsou pedagogika, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. 2.4 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Dlouhodobé projekty jsou uvedeny jako příloha k ŠVP. Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Během školního roku realizujeme několik projektů rozličně tematicky zaměřených. Některé projekty jsou třídní, jiné školní. Jejich výběr na daný školní rok je prováděn na provozních poradách pedagogů. Projekty (projektové dny nebo týdny) jsou zpracovány v Příloze č. 3. Projekty jsou nepravidelně začleněny do měsíčních plánů jednotlivých ročníků, jejich výběr je stanoven vždy na začátku školního roku. Pro každý školní rok jsou vybírány příslušné projektové činnosti odpovídající náplni učiva a možnostem školy. ZŠ Žandov nemá mezinárodní spolupráci. 2.5 Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty Stanovení vztahů školy a rodiny je jednou z priorit vedení školy a pedagogického sboru. Téma vztahů školy a rodiny je pravidelným bodem na pedagogických radách. Vedení školy věnuje soustavnou pozornost rozvoji organizace a řízení školy a rozvoji odpovídajících mechanismů pro formulování školní politiky a praktických kroků v oblasti vztahů školy směrem k zákonným zástupcům žáků. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků se realizuje poskytováním informací o škole a třídě před příchodem dítěte do školy, osobním setkáváním rodičů s učiteli a vedením školy a výslovným a konkrétním přizváním zákonných zástupců žáka ke spolupráci. Pravidelné a trvalé informování rodičů o životě a práci školy je v naší škole možné kdykoliv po individuální dohodě nebo na třídních schůzkách v předem stanovených termínech. Zákonní zástupci žáků jsou zváni ke sledování žáků při práci ve vyučovacích hodinách, ve dnech otevřených dveří. Vedení školy zohledňuje názory a přání rodičů ve výchovně vzdělávací práci školy. Zákonní zástupci žáků jsou pravidelně informováni o školní práci jejich dítěte záznamy v žákovských knížkách, sešitech dítěte, ukázkami práce dítěte, požadavkem kontroly domácích úkolů. Vedení školy umožňuje zákonným zástupcům žáků nahlédnout do všech oficiálních záznamů, jež škola o žákovi má. Vzhledem ke změně vzdělávacího programu považuje vedení školy za potřebné seznamovat zákonné zástupce žáků s obsahem vyučování a různými tématy, která je zajímají. Mnoho informací naleznou také na webových stránkách školy. K našim prioritám v oblasti spolupráce školy a rodiny patří i podpora rodin se zvláštními potřebami, pomoc rodinám národnostních menšin, pomoc matkámsamoživitelkám a pomoc rodinám se sociálním handicapem. Základem vzdělávání a výchovy

5 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 5 integrovaných žáků je spolupráce s pobočkou PPP Česká Lípa. V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s Městskou knihovnou Žandov, Okresní knihovnou Česká Lípa, Vlastivědným muzeem Česká Lípa a Jiráskovým divadlem v České Lípě. O dění ve škole informujeme na veřejných místech v Horní Polici a v Žandově, prostřednictvím webových stránek, v Regionálním zpravodaji. Výuka plavání žáků 1. stupně probíhá ve spolupráci s Plaveckým bazénem v České Lípě. Ve škole pracuje šestičlenná školská rada. Ve Školské radě zastupují školu 2 pedagogičtí pracovníci. 3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Pedagogický záměr školního vzdělávacího programu Cesta k vědění je vyjádřen především v pojetí jeho obecných cílů. Cesta k vědění je školním vzdělávacím programem, který respektuje žáky jako osobnosti s různými vlastnostmi a schopnostmi. V současné společnosti, tedy i ve školství, vládne móda nejrůznějších novot. Jsme přesvědčeni, že naše škola musí plnit úkol základní výchovy. Nejde nám jen o to, aby naši žáci měli mnoho faktografických poznatků, aby měli dobré známky. Jde nám především o rozvoj jejich osobnosti, osobnosti, která svými úspěchy, ale často i neúspěchy chápe, ujasňuje si, jak si se sebou a svým životem co nejlépe poradit, jakým směrem se v životě dát a proč. V ročníku tohoto vzdělávacího programu je cílem dát žákům první, jednoduchý, ale ucelený obraz o světě, ve kterém žijí. Struktura předmětů učebního plánu školního vzdělávacího programu Cesta k vědění řeší nebezpečí rozdrobení výchovného a vzdělávacího procesu do jednotlivých předmětů tím, že vychází důsledně z mezipředmětových vazeb tak, aby každý vyučovací předmět zahrnoval i souvislosti a poznatky z jiných vyučovacích předmětů. Mimo základní přírodní a společenské problémy se v souvislosti s rozvojem lidské společnosti objevují problémy nové ekologická výchova, migrace obyvatelstva se svou multikulturalitou, problémy globálního světa, dopravní výchova. Zavádět další vyučovací předměty do učebního plánu by nebylo účelné proto, že většinou jde o oblasti, které jsou součástí běžného života každého jedince, o oblasti, které spoluvytváří jeho životní postoje. Tyto cíle (ve své podstatě výchovné) jsou natolik významné, že jsou zahrnuty v ostatních vyučovacích předmětech jako tzv. průřezová témata. Učební plán školního vzdělávacího programu Cesta k vědění poskytuje široký, obecný, vědomostní základ, vyváženě rozvíjí všechny oblasti žákovy osobnosti. Nabízíme takový školní vzdělávací program, který umožní žákům získat kvalitní základní vzdělání, věnovat se svým zájmům ve škole i mimo školu. Vzdělávací obsahy jednotlivých předmětů našeho školního vzdělávacího programu berou v úvahu skutečnost, že dnešní děti a mládež získávají mnoho z toho, co je dříve učila pouze škola, také díky televizi, tisku, informačním technologiím, cestování. Proto jsou naše vzdělávací obsahy založeny i na využívání mimoškolních informačních zdrojů. K realizaci školního vzdělávacího programu Cesta k vědění je potřebné i vhodné klima školy. Jsme školou pracovního a pohodového klimatu, ve které panuje určitý řád. Na tvorbě tohoto řádu se podílejí nejen učitelé, ale i žáci. Ve škole tak nacházejí všichni klid pro svou práci, vhodné podmínky pro svůj rozvoj, místo pro radost z dosažených úspěchů. Učitelé disponují takovým stupněm volnosti, jakým vůbec může státní škola disponovat. To se týká volby učebnic, učebních

6 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 6 pomůcek a materiálů, se kterými se žáky pracují. Učební plán učitelům umožňuje určitý stupeň variability v hodinových dotacích pro jednotlivé skupiny předmětů. Důraz klademe na: - vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení; - získávání znalostí a rozvoj dovedností, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi; - efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu; - vést žáky k efektivnímu využívání informačních a komunikačních technologií a pedagogy k využívání ICT při výuce; - vést žáky ke zdravému životnímu stylu; - vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu a lidské slušnosti; - nepreferovat jen intelektuální nadání, ale podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.; - provádět rozumnou integraci dětí prospěchově slabších či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi; - zaměřovat se i na žáky nadané, vytvářet jim podmínky pro jejich rozvoj (např. formou samostatné práce, zapojení do skupinové práce, projektového vyučování apod Obecné cíle školy Naše škola není kamennou institucí, ale místem, kde se každý den odehrává děj. Dění ve škole chápeme jako součást běžného života žáků i zaměstnanců školy. V našem školním vzdělávacím programu Cesta k vědění vycházíme ze spolupráce učitelů a žáků, kteří spolu v atmosféře důvěry a porozumění usilují o společné cíle, i když každý ze své vlastní pozice. Žáci jsou ve škole ovlivňováni především formálním kurikulem (tj. cíli, obsahem, organizací a prostředky) a neformálním kurikulem (školy v přírodě, výlety, vycházky, lyžařský výcvikový zájezd, soutěže). Žáky však často více ovlivňuje tzv. skryté kurikulum, tj. uvnitř školy a vně školy. Této skutečnosti odpovídá i naše pojetí kompetencí učitelů, včetně jejich dalšího vzdělávání. Na škole pracuje pedagogický sbor, jehož členové chápou potřeby osobního růstu a dalšího vzdělávání jako prioritu profesionální práce. Za prioritní vzdělávací aktivity považujeme osvojení klíčových kompetencí žáky. Podporujeme osobnostní a sociální výchovu dětí, jejich sebedůvěru a smysl pro úctu, slušnost a toleranci. Učíme žáky pečovat o vlastní zdraví a o prostředí, v němž žijí. Školní řád je srozumitelným souborem povinností a práv žáků a zaměstnanců školy. Jeho základem jsou myšlenky demokracie a sebehodnocení. Chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi). Snažíme se zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. Učíme žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi. Škola respektuje potřeby a zájmy rodičů žáků. Realizuje je prostřednictvím SRPDŠ a Školské rady.

7 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 7 Vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií. Učíme žáky pracovat s výpočetní technikou, podporujeme její zavádění do všech předmětů a efektivní využívání. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Společné působení všech učitelů a zaměstnanců školy orientujeme především na: změnu klimatu vnitřního prostředí školy, tj. změnit role učitelů a žáků z rolí nadřazenosti a podřízenosti na role partnerské komunikace nejen mezi učiteli a žáky, ale i mezi žáky a ostatními zaměstnanci školy. Vzhledem k přítomnosti žáků cizích národností vést žáky k toleranci k jiným národnostem (kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní) využívání nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky. Měníme frontální pracovní postupy práce se žáky na projektové vyučování, integraci příbuzných předmětů, uplatnění získaných poznatků v běžné praxi, práci ve skupinách. (kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní) rozvoj komunikačních schopností žáků a to nejen v cizích jazycích, ale také schopnost žáků účelně komunikovat v jazyce českém. schopnost týmové spolupráce žáků, formulovat a vyjadřovat kultivovaně své myšlenky, umět vhodnou formou veřejně obhájit svůj názor. (kompetence komunikativní, občanské, k řešení problémů) využívání nejrůznějších zdrojů informací, tj. aby žáci uměli pracovat s tištěnými, elektronickými a jinými zdroji informací, dovedli provádět praktické pokusy, připravit a realizovat pod vedením učitelů vlastní výzkum. K tomuto účelu mají ve škole k dispozici školní počítače s připojením na internet, školní knihovnu a knihovnu města Žandova (tím sledujeme realizaci kompetencí k učení, k řešení problémů, komunikativní) spolupráci se sociálními partnery, především se zákonnými zástupci žáků, školskou radou, Radou a zastupitelstvem MěÚ Žandov, ale i spádových obcí, Pedagogicko - psychologickou poradnou v České Lípě, ZUŠ Žandov (kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní) Základní výchovně vzdělávací strategie při osvojování klíčových kompetencí: KOMPETENCE K UČENÍ umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. Během výuky klademe u žáků důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, reprodukci a vyhledávání informací. Žák si plánuje své učení Vedeme žáky k hodnocení a sebehodnocení. Uplatňujeme individuální přístup a dáváme tak možnost každému žáku prožít úspěch při výuce. Žáci se účastní soutěží. Žákům umožňujeme realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost. Při vyučování uplatňujeme tvořivost a hru, učíme se vytvářet takové situace, při kterých žák pociťuje radost z učení a které ho motivují k dalšímu vzdělávání.

8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Ve vzdělávacích oblastech využíváme netradičních úloh. Vedeme žáky tak, aby se sami pokoušeli hledat různá řešení problému a dokázali je obhájit. Teoretické příklady spojujeme s praktickým poznáváním. Žáci se zdokonalují v kompetenci práce s informacemi z různých zdrojů (tištěných, ústních, mediálních, počítačových, internetových). Učí se informace vyhledávat, třídit, hodnotit a vhodným způsobem využívat. Žák se zapojuje do soutěží, do problémů školního života KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vede žáky k všestranné a účinné komunikaci. Žáky vedeme ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli i ostatními zaměstnanci školy ve škole i mimo ni. Vedeme žáky ke kultivovanému projevu po stránce formální i obsahové. Učitel klade důraz na adekvátní verbální i neverbální komunikaci. Učíme žáky naslouchat, akceptovat odlišný názor. Učíme žáky schopnosti vyjádřit svůj názor, svůj postoj a obhájit vlastní názor vhodnou argumentací. Podporujeme přátelské a otevřené ve třídách i mezi třídami KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a práci druhých. Při vyučování využíváme metod skupinové práce žáků, vzájemné pomoci při učení. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických úkolech a cvičeních (při TV, při soutěžích,...). Snažíme se, aby žáci střídali role ve skupině. Vedeme žáky k dodržování a respektování předem stanovených pravidel. Vedeme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co dobré v kolektivu narušuje. Učíme žáky základům spolupráce a solidaritě KOMPETENCE OBČANSKÉ připravuje žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti. Žáci si v kolektivu společně určí pravidla chování. Respektují pravidla určená školním řádem. Respektují individuální rozdíly a odlišnosti spolužáků ve třídě. Environmentální výchova třídění odpadů a vlastní zodpovědné chování. Učíme žáky znát svá práva a povinnosti. Vedeme žáky k zodpovědnému a uvědomělému chování ve škole i mimo školu.

9 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana KOMPETENCE PRACOVNÍ pomáhá žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti. Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme žáky k bezpečnému používání materiálů, nástrojů a vybavení a k dodržování pravidel při zacházení s nimi. Vedeme žáky k objektivnímu hodnocení a sebehodnocení při práci. Vedeme žáka k ochraně zdraví svého i druhých, k ochraně životního prostředí. Poskytujeme žákům pestrou nabídku zájmových činností (formou kroužků a činností ve školní družině) a rozvíjíme tak jejich zájem o tvořivost. Rozvíjíme základní pracovní návyky. Žáci se zapojují v poznávacích exkurzích. Získané znalosti a zkušenosti se snaží uplatnit v praktickém životě Žáci naší školy by měli: být vybaveni souborem vědomostí, dovedností, postojů a hodnot potřebných pro svůj osobní rozvoj a schopností adaptovat se na měnící se v pracovním a společenském procesu i v celoevropském kontextu; zvládnout základní kompetence dané učebním plánem této školy tak, aby dovedli vhodně reagovat v běžných denních činnostech; získat nejen vědomosti, ale především praktické dovednosti potřebné jak pro budoucí další studium na školách, tak i pro zaměstnání; zvládnout základní techniky práce s psaným textem, informacemi, informačními a komunikačními technologiemi a médii, jakož i zvládnout základy práce s běžnými technickými prostředky v domácnosti; umět analyzovat společenské jevy a zaujímat uvážlivé postoje; běžně pracovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádět věci do souvislosti, poznatky z různých vzdělávacích oblastí propojovat do širších celků a na základě toho si umět vytvářet komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy; řešit samostatně vzniklé problémy, volit adekvátní způsoby jejich řešení, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, analyzovat řešení a umět osvědčené postupy aplikovat při řešení obdobných nebo i nových problémových situací; formulovat a vyjadřovat svoje myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně se vyjadřovat, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu a to jak v jazyce českém, tak alespoň v jednom jazyce cizím; rozumět základním principům, na nichž spočívají zákony a společenské normy, být si vědomi svých práv a povinností ve škole i mimo ni; rozhodovat se zodpovědně podle dané situace, umět poskytovat podle svých množností účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka; respektovat a chránit naše tradice, kulturní a historické dědictví, chápat ekologické souvislosti a základy ochrany přírody; rozvíjet své kreativní myšlení, orientovat se v základních aktivitách potřebných k realizaci svých záměrů a chápat podstatu, cíl a rizika přijatých řešení. všestranně a účinně komunikovat, aktivně se zapojovat do vyučování, sám vyhledávat informace a třídit je, rozumět textu, orientovat se v textu spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní a druhých

10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 10 projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé k lidem, svému prostředí i k přírodě aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví žít společně s ostatními lidmi, být tolerantní a ohleduplní k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám 3. 3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáky s vývojovými poruchami učení posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení jsou pak tito žáci zařazeni do reedukační péče. Reedukace SPU probíhá v malých skupinkách formou individuálního přístupu, každý týden jednu vyučovací hodinu. Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. Podle 16 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, je žákem se speciálními vzdělávacími potřebami dítě se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením je mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je: a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, c) postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území ČR. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných upravuje 17 zákona č. 561/2004 S., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných též upravuje vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. Vzdělávání obou skupin žáků se na škole realizuje zpravidla formou individuální integrace v běžných třídách. Škola se opírá o doporučení a spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) nebo speciálně pedagogickým centrem (SPC) či praktickým lékařem pro děti a dorost. Ředitelka školy může povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a v souladu s doporučením školského poradního zařízení (PPP, SPC) a registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost vzdělávání podle individuální vzdělávací plán (IVP). IVP poskytuje údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální i skupinové speciální péče o žáka. Pravidelné konzultace výchovného poradce, učitelů, zákonných zástupců žáka a pracovníka PPP nebo SPC slouží ke kontrole funkčnosti tohoto plánu během školního roku. Důležitá je tato spolupráce hlavně pro žáky sociálně znevýhodněné, kde je nutné spolupracovat též s Odborem sociálních věcí příslušného městského úřadu. Podrobnosti o vzdělávání podle IVP obsahuje vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho zákonných zástupců a odborného pracoviště. V rámci školy jde pak především o spolupráci vyučujících žáka, třídního učitele, výchovného poradce a vedení školy. Výchovný poradce by měl být tím, kdo bude nejen rodičům, ale i vyučujícím k dispozici při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto dětí.

11 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 11 Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je nutné také zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků. Velký význam pro úspěšné zvládnutí vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou. Každý učitel si ale musí uvědomit, že rodič je ten, kdo je s dítětem v každodenním kontaktu, má zkušenosti s jeho výchovou, a nakonec rozhoduje. Zároveň je ovšem nutné, aby i rodiče respektovali učitele jako odborníka na danou problematiku. Takto znevýhodněného žáka je nutno povzbuzovat, chválit, vytvářet mu klidnou atmosféru pro výuku a jejich rodičům citlivě poradit a nabídnout jim pomoc Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Vycházíme ze Směrnice MŠMT ČR č.j / k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení. O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel po dohodě s rodiči či zástupci dítěte na základě lékařského a speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy (architektonické řešení, asistent, počet žáků ve třídě, zkušenosti a vzdělání učitelského sboru, zabezpečení kompenzačními či edukačními pomůckami, odborná podpora, spolupráce s rodiči atd.) i místním specifikům (dopravní obslužnost, dostupnost zdravotně sociální péče, vzdálenost jiné školy od bydliště dítěte apod.). Nezbytná je úzká spolupráce s odborným pracovištěm, v jehož péči dítě je. Zásady: seznámíme všechny učitele s postižením dítěte a jeho specifiky, dohodneme se s rodiči a odborným pracovištěm na možnostech úzké spolupráce, vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka, možnosti úlev a tolerancí, vypracujeme individuální vzdělávací program, seznámíme spolužáky s handicapem dítěte a vším, co z toho vyplývá, ponecháváme dítěti v hodinách potřebné pomůcky, snažíme se zajistit přístup k odborné literatuře a kurzům vztahujícím se k handicapu dítěte. Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením jsou zajištěny tyto podmínky: - uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky - umožnění žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a materiály přizpůsobené jeho individuálním potřebám - zohlednění druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků - uplatnění zdravotních hledisek a respektování individuality žáka a jeho potřeb - vytváření vhodné vzdělávací nabídky a podpora nadání a talentu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - v rámci diagnostiky a případné další pomoci při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracovat s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka a podporovat spolupráci se specialisty z jiných resortů - rozšiřování spolupráce školy a zákonných zástupců při tvorbě koncepce a systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

12 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním jsou zajištěny tyto podmínky: - uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky - umožnění žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a materiály přizpůsobené jeho individuálním potřebám - zohlednění druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků - uplatnění zdravotních hledisek a respektování individuality žáka a jeho potřeb - vytváření vhodné vzdělávací nabídky a podpora nadání a talentu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - v rámci diagnostiky a případné další pomoci při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracovat s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka a podporovat spolupráci se specialisty z jiných resortů - rozšiřování spolupráce školy a zákonných zástupců při tvorbě koncepce a systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného, a s tím i mnohdy spojeného sociálně znevýhodňujícího prostředí, je nejdůležitějším činitelem především učitel, který své žáky i jejich rodinné prostředí dobře zná, dovede volit vhodné přístupy a vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské klima. Škola musí využívat výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, plánovat výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním jsou zajištěny tyto podmínky: - individuální nebo skupinová péče - odpovídající metody a formy práce - specifické učebnice a materiály - pravidelná komunikace a zpětná vazba - spolupráce s psychologem, speciálním pedagogem- etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných. U mimořádně nadaných žáků je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky a to především v těch předmětech, ve kterých žák vykazuje nadání. Nadaní žáci vyznačují: pamětí a znalostí, rychlostí myšlení, zpracování problému, záměrným a dlouhodobým soustředěním, pružností, aktivitou, dávají přednost společnosti starších dětí, samotě,

13 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 13 vnímají souvislosti tam, kde je většina žáků nevidí. Učitel by měl vědět, co žák umí a dát najevo, že to ví. Měl by mu poskytovat dostatečné množství podnětů, nabízet podpůrný materiál a nenutit žáka opakovat základní učivo, ale umožnit mu účast na činnostech stimulujících další rozvoj. Učitel by měl respektovat individuální učební tempo, umožnit žáku rychlejší postup v učení, poskytnout mu určitou volnost v rozhodování. V rámci vyučování matematiky poskytujeme žákům prostor pro řešení problémových úloh, možnost práce na počítači (matematické programy), individuální práce a tempo (kvízy, hlavolamy, náročnější úlohy,..). Žáci s uměleckým nadáním (hudebním a výtvarným) jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, k rozvoji nadání v umělecké škole. Žáci s pohybovým nadáním jsou podporováni v rozvíjení sportovních aktivit pořádaných školou i mimo školu ve sportovních organizacích. 3.5 Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova OSV Výchova demokratického občana VDO Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS Multikulturní výchova MkV Enviromentální výchova EV Mediální výchova MV Průřezová témata daná RVP ZV jsou realizována: - formou začlenění do vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů - formou třídních projektů, skupinových prací žáků - školním projektem Každé průřezové téma zahrnuje oblasti a přehled integrace do předmětů.

14 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 14 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) Název tématického 1. stupeň okruhu OSV 1 Rozvoj schopností poznávání 1.roč. 2.roč. 3. roč. 4. roč. 5.roč. Tv, Pč, Tv,Pč,M,Hv Tv,Pč,M,Hv Pč,M,Vl,Hv M,Hv,ČJ ČJ, Prv ČJ, Vv ČJ, Vv Vv,Pč,M,Hv Vl, ČJ OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí Vv, Prv, M Vv, Hv Prv Tv,Aj, Vv Prv Vv Vv, Př OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace Tv, ČJ, Prv Tv, Prv, M, ČJ Tv,Aj, ČJ, Prv Tv,M, ČJ, Tv, M, ČJ OSV 4 Psychohygiena Tv,Pč,Hv ČJ Tv, Pč,Hv ČJ, Prv Tv, Pč,Hv ČJ, Prv Tv, Hv, Tv, Aj, Čj Pč,Hv OSV 5 Kreativita Vv,Hv, Čj Čj, Vv Pč,Hv, Čj, Vv Pč,Hv, Čj, Vv Pč,Hv, Čj, Vv OSV 6 Poznávání lidí Prv, Tv M, Prv Př Př OSV 7 Mezilidské OSV 8 Komunikace OSV 9 Kooperace a kompetice OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti OSV 11 Hodnoty, postoje, praktická etika Hv, Čj, Prv Prv, Čj Prv, Čj Př, Čj Př, Čj Tv,Hv, Tv,Hv, Čj, Tv,Hv, Čj, Tv, Př, Hv, Vv, Hv, Čj Čj, Vv Prv, Vv Aj, Prv, Vv Čj, Čj Vl,Hv, Čj Hv, Čj, Vl Čj Čj, Prv Čj, Prv Př, M, Čj M, Čj Čj, Prv Čj, Prv Čj, Prv Čj Výchova demokratického občana (VDO) Název tématického okruhu 1. stupeň VDO 1 Občanská společnost a škola 1.roč. 2.roč. 3. roč. 4. roč. 5.roč. Vl VDO 2 Občan, občanská společnost a stát Prv Prv Př, Vl Vl VDO 3 Formy participace občanů v politickém životě VDO 4 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl Vl

15 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 15 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VMEGS) Název tématického okruhu 1. stupeň 1.roč. 2.roč. 3. roč. 4. roč. 5.roč. VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá Aj Aj,Vl Aj, Inf,Vl VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět Vl Aj,Vl VMEGS 3 Jsme Evropané Vl Vl MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MkV) Název tématického okruhu 1. stupeň 1.roč. 2.roč. 3. roč. 4. roč. 5.roč. MkV 1 Kulturní diference Vv Aj, Čj Čj MkV 2 Lidské MkV 3 Etnický původ Prv Prv Vl, Aj Vl MkV 4 Multikulturalita Čj MkV 5 Princip sociálního smíru a solidarity Vl ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV) Název tématického okruhu 1. stupeň 1.roč. 2.roč. 3. roč. 4. roč. 5.roč. EV 1 Ekosystémy Prv Prv Př Př EV 2 Základní podmínky života Prv Prv Př Př Prv EV 3 Lidské aktivity a problémy životního Pč Prv, Pč Prv, Pč Prv, Pč Př, Pč prostředí EV 4 Vztah člověka k prostředí M,Pč Prv, Pč Př Pč Realizace tohoto průřezového tématu je rozpracováno v Příloze č. 2.

16 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 16 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MV) Název tématického okruhu 1. stupeň MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 1.roč. 2.roč. 3. roč. 4. roč. 5.roč. Čj Čj Př, Čj Čj MV 2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality MV 3 Stavba mediálních sdělení MV 4 Vnímání autora mediálních sdělení Př Čj Inf. Inf. MV 5 Fungování a vliv médií ve společnosti Čj Čj MV 6 Tvorba mediálního sdělení Čj MV 7 Práce v realizačním týmu Čj Čj V Příloze č. 1 jsou uvedeny konkrétní náměty a příklady činností k průřezovým tématům v jednotlivých předmětech a ročnících. Všechna průřezová témata prolínají učivem na 1. stupni.

17 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana Učební plán 4.1 Tabulace učebního plánu ročník Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Celková povinná časová dotace Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Ročník 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5.r. Min. čas. dotace Dispon. hodiny Celkem 7+1d. 7+3d. 7+2d. 7+1d Matematika 4+1d. 4+1d. 4+1d. 4+1d. 4+1d Informatika Prvouka Vlastivěda d. 1+1d Přírodověda Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Poznámky k učebnímu plánu Tabulka učebního plánu byla sestavena tak, aby odpovídala počtu hodin povinně odučených v jednotlivých předmětech. Zahrnuje 104 hodiny, které jsou v průběhu studia na 1. stupni ZŠ posíleny o 14 disponibilních hodin. Výuka je realizována v týdenních cyklech, které jsou zapisovány do třídní knihy. Disponibilní hodiny jsou použity k posílení jednotlivých předmětů tak, aby bylo možné naplňovat výchovné a vzdělávací strategie. OSV a další průřezová témata jsou integrovány do všech předmětů na prvním stupni. Vyučovací předmět Informatika v 5. roč. zahrnuje základy práce s počítačem povinně pro všechny žáky.

18 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 18 Průřezová témata se realizují v jednotlivých předmětech (viz tabulka v Charakteristika ŠVP). Ve 2. a 3. ročníku je zahrnuta do výuky plavecká výuka. V době plavecké výuky je změněn rozvrh pro 2. a 3. ročník. Využití disponibilní časové dotace: 14 hodin je využito takto: Český jazyk + 7 hodin (celkem 42 hodin) Matematika + 5 hodin (celkem 25 hodin) Vlastivěda + 2 hodiny (Člověk a jeho svět celkem 14 hodin, z toho Vlastivěda 4 hodiny)

19 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana Učební osnovy Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník: 1. V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Dovednosti získané v oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou zásadní i pro úspěšné osvojování poznatků ve všech dalších oblastech vzdělávání. Při realizaci daného vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli ve společnosti a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. Obsah předmětu má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Jednotlivé složky se vzájemně prolínají. Komunikační a slohová výchova naučí žáka vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, ústně se vyjadřovat, rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, naučí žáka analyzovat text a kriticky posoudit jeho obsah. Naučí žáka vytvářet rozmanité stylistické žánry, posuzovat použité jazykové prostředky textové výstavby a rozumět kompozici textu. Jazyková výchova předá žákovi vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení spisovné podoby českého jazyka. Povede žáka k přesnému a logickému myšlení, které je předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování v ústní i písemné formě. Prohloubí obecné intelektové dovednosti, naučí porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se od počátku vzdělávání stane nástrojem získávání většiny informací, předmětem veškerého poznávání a celoživotního vzdělávání. V literární výchově žák pozná prostřednictvím četby základní literární druhy a žánry, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názor na literární dílo. Učí se rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Získá čtenářské návyky, schopnosti interpretovat literární texty a tvořit vlastní literární produkci. Dospěje k poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jeho postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jeho duchovní život.

20 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 20 Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti vnímání a postupnému osvojování českého jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému ústnímu i písemnému projevu jako prostředku prosazení sebe sama individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu, k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání 1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Výuka Českého jazyka a literatury společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto: Kompetence k učení: Učí se zvládnout a využívat způsoby, metody a strategie efektivního učení tím, že dostane prostor pro naslouchání, čtení, ústní i písemný projev a tvořivé činnosti. Bude veden k práci s informacemi, jejich třídění a uvádění do širších souvislostí, bude pracovat v týmu, učit se hrou, ve vzdělávacích projektech, bude pracovat s chybou a uplatní všestrannou vlastní prezentaci. Učí se poznávat smysl a cíl učení tím, že mu bude poskytována možnost aktivní účasti na učení, své poznatky a dovednosti bude aplikovat do praktického života a tvůrčích činností, bude poznávat účelnost a využitelnost vzdělání u sebe, své rodiny i ve společnosti. Získává pozitivní vztah k učení tím, že bude rozvíjena vnitřní motivace k učení (známky a přijímací zkoušky nejsou tím nejdůležitějším), tzn. že bude prakticky poznávat užitečnost vzdělání ve svém životě, bude využívat svou individualitu, bude mít možnost výběru, bude zažívat úspěchy.

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ Školní vzdělávací program Klíč k poznání je v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět mediální výchova byl vytvořen ze stejnojmenného průřezového tématu. Má blízkou

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat)

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační V předmětu Mediální seminář je realizován

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5.

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5. 2. Průřezová témata Zařazení průřezových témat na 1. stupni Výstupy žáka O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Uvědomuje si vlastní jednání a jeho důsledky ve vztahu k druhým, podílí se na

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy)

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více