Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:"

Transkript

1 Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola Zveme Vás do knihovny Informace z farnosti VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC DISTRIBUCE ZDARMA Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu, příroda na nás opět nezapomněla, a proto bych toto dubnové úvodní slovo věnoval převážně zeleni a životnímu prostředí v našem městě. V měsíci únoru a březnu proběhly významné práce na regeneraci veřejné zeleně. Ti, co chodí na procházky, si jistě všimli, že se vyčistila od náletových dřevin pravá strana mlýnského náhonu ve směru od mostu u Taverny k Rajhradicím a nevhodné nálety se rovněž odstranily na dalších místech v lokalitách za starou pilou. Hodnotné stromy se ponechaly, odstranily se pouze uschlé větve ve spodních patrech, celý terén se vyrovná a oseje se trávou. Zde bych chtěl občany požádat, aby na nově oseté travnaté plochy nevjížděli motorovými vozidly a jiným způsobem je nepoškozovali. Dále se od náletů vyčistil a upravil pravý břeh místní komunikace, vedoucí kolem kláštera ve směru na Holasice, kde byly ponechány pouze některé, ne příliš hodnotné stromy, které by měly být na podzim letošního roku nahrazeny novou výsadbou - lipovou alejí. Na začátku této lipové aleje, hned za mostem přes mlýnský náhon, bude umístěna další informační tabule Pamětihodností města Rajhradu, která bude pojednávat o zajímavé historii rajhradského mlýna. Na levé straně této komunikace, ve směru na Holasice, byla prořezána stará lipová alej, kde byla odstraněna spousta starých uschlých větví a kde hrozilo nebezpečí úrazu. Tyto výše popisované úpravy veřejné zeleně nejsou poslední, které by měly být v těchto lokalitách prováděny, jedná se o pokračování prací, jejíchž cílem by mělo být vytvoření zóny klidu a oddechu, která by sloužila obyvatelům Rajhradu a okolních obcí k vycházkám a k trávení volného času. Velice vítám, že podobný názor na úpravu životního prostředí mají i představitelé sousedních obcí Rajhradic a Holasic. Díky tomu některé věci budeme moci realizovat společně. Na některých konkrétních věcech již velice dobře spolupracujeme například v Mikroregionu Rajhradsko. Životní prostředí však není jen veřejná zeleň, jsou to všechny ostatní plochy, které nás obklopují a zvláště pak stav okolního ovzduší. Možná jste v denním tisku zaregistrovali informaci, že jižní Morava se významně potýká s vysokým množstvím polétavého prachu v ovzduší. Souvisí to hlavně s rozvinutým automobilismem, s obděláváním polí hodně rozvinutého zemědělství a se silnou větrnou erozí, která je na jižní Moravě větší než v jiných krajích. S těmito globálními a krajinnými faktory toho asi mnoho nenaděláme, ale množství

2 rozviřovaného prachu se dá v obcích výrazně snížit důkladnějším úklidem komunikací a chodníků. Proto bude i v našem městě v letošním roce prováděno několikeré blokové čištění místních komunikací, první proběhlo v měsíci březnu, další je naplánováno na konec června a ještě jedno čištění by mělo proběhnout v měsíci listopadu. Co se týká úklidu chodníků, jejich současný stav neumožňuje nasazení mechanizace a tak do doby, než bude provedena jejich rekonstrukce, se o jejich úklid musíme postarat my všichni, vlastními silami. Snížení prašnosti by také prospělo, kdyby došlo k odstranění různých zbytků hlíny, písku a jiných sypkých materiálů, které jsou dlouhodobě odloženy či uskladněny na veřejných prostranstvích před některými domy, jako pozůstatky po nějaké stavební činnosti a které jsou, při posledních poměrně častých silných větrných bouřích úspěšně rozfoukávány do širokého okolí. Jsem přesvědčen, že zlepšení kvality ovzduší v našem městě je v zájmu nás všech. Vážení spoluobčané, přeji Vám všem krásné prožití jara. František Ondráček, starosta Regenerace veřejné zeleně Informujeme občany Z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů, zveřejňujeme upravenou verzi usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Rajhradu a nejdůležitější záležitosti projednávané na schůzích Rady města Rajhradu. Usnesení ze VII. zasedání Zastupitelstva města Rajhradu konaného dne Zastupitelstvo města Rajhradu po projednání schválilo - volební a návrhovou komisi - zprávu o činnosti rady města za období od do Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek č. PK 2099/1 v k.ú. Rajhrad (kabelová smyčka NN) uzavřenou mezi městem Rajhrad a E.ON ČR, s.r.o. - Kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 1071/2 v k.ú. Rajhrad (sběrný dvůr) uzavřenou mezi ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Rajhrad stanovilo - dva neuvolněné místostarosty zvolilo Ing. Václava Böhma do funkce 1. neuvolněného místostarosty Mgr. Ivo Durce do funkce 2. neuvolněného místostarosty 2

3 stanovilo - měsíční odměnu každému z neuvolněných místostarostů ve výši 8.000,- Kč s účinností ode dne zvolení do funkce s tím, že v případě souběhu výkonu několika funkcí bude měsíční odměna poskytnuta podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna pověřilo - 1. neuvolněného místostarostu zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti, zabezpečováním úkolů v oblasti investičních akcí a výstavby a podílením se na zpracování návrhu koncepce rozvoje města - 2. neuvolněného místostarostu zabezpečováním úkolů v oblasti školství, kultury, historie, Mikroregionu Rajhradsko, dotací a podílením se na zpracování návrhu koncepce rozvoje města Informace ze schůzí Rady města Rajhradu Rada města na své 25. schůzi konané dne schválila - cenu vodného na rok 2008 ve výši 27,14 Kč včetně DPH a cenu stočného na rok 2008 ve výši 24,20 Kč včetně DPH, předloženou VAS, a.s. divize Brno-venkov - Cenovou přílohu č. 1 pro rok 2008 ke smlouvě č. SO , uzavřené s.a.s.a., spol. s r.o. o poskytování služeb v oblasti komunálního odpadu (svoz odpadových nádob, separace plastů, skla, papíru a pod.) - Cenovou přílohu č. 1 pro rok 2008 ke smlouvě č. SO , uzavřené s.a.s.a., spol. s r.o. o provozování sběrného dvora a odstraňování a přepravě odpadu - poplatek ve výši 2.100,- Kč vč. DPH za 1 nádobu 110 l se svozem 1 x za 14 dní, od fyzických a právnických osob podnikajících, které mají s městem uzavřenou smlouvu o využívání systému města pro nakládání s komunálním odpadem s termínem úhrady do 14 dnů po vystavení faktury na účet města, případně v hotovosti na pokladě městského úřadu - dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě Masarykova 544, Rajhrad, s Českou spořitelnou, a.s. k zařazení mramorového kříže na Masarykově ul. v Rajhradě do majetku města Rajhradu souhlasila - s udělením licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní pro dopravce Tourbus, a.s., Opuštěná 4, Brno, na lince Brno Pohořelice Mikulov v pracovních dnech, v sobotu, v neděli a ve státem uznaných svátcích - s udělením výjimky pro ŠLP Křtiny pro používání chemických přípravků CYPERMETHRIN a její odvozené formy pro eliminaci výskytu podkorního hmyzu v lesích ve správě ŠLP Křtiny nedoporučila - instalaci zpomalovacího příčného prahu na ulici Popovickou, mimo jiné i z důvodu nedoporučujícího stanoviska dopravního inženýra Policie ČR Okresního ředitelství Brno-venkov Rada města na své 26. schůzi konané dne Rada města za přítomnosti členů zastupitelstva města projednala materiál, který je předkládán ke schválení na veřejné zasedání zastupitelstva města dne Dále pokračovala již bez přítomnosti členů zastupitelstva města a schválila - Dodatek č. 1/2008 ke kupní smlouvě o prodeji tepla a TUV ze dne pro rok 2008 kotelna Dobrovského, předložený UNGRMAT, s.r.o. - Dodatek č. 1/2008 ke kupní smlouvě o prodeji tepla a TUV ze dne pro rok kotelna Masarykova, předložený UNGRMAT, s.r.o. 3

4 souhlasila - se zpracováním žádosti o dotaci z Evropské hospodářské spolupráce ČR Norsko na dovybavení a modernizaci prostor v ZŠ TGM Rajhrad společností MADRA s.r.o., za odměnu ve výši ,- Kč bez DPH, za předpokladu zmodernizování i šaten - s převedením finančních prostředků ve výši ,-Kč z rezervního fondu do fondu investičního u ZŠ TGM Rajhrad z důvodu zakoupení nového kotle a myčky nádobí do školní kuchyně - s výměnou oken v restauraci Na Kině, Masarykova ul. 459, Rajhrad firmou A-Z EXPANDIA plast neměla námitek - proti odvádění dešťových vod z areálu připravované stavby firmy Klimatherm, s.r.o. dle technického popisu ze dne proti stavbě polyfunkčního objektu v ulici Masarykova 34, Rajhrad, dle návrhu Café Benedictine - proti uvažované novostavbě obytného souboru v jižní části Rajhradu (za zahradnickou školou ve směru na Holasice) s podmínkou, že obytné domy budou mít 4 nadzemní podlaží Městský úřadu upozorňuje, že - do byl termín na splátku místního poplatky za svoz komunálního odpadu a místního poplatku ze psů - vydává ověřené výpisy z obchodního rejstříku, katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku a z evidence Rejstříků trestů Dále žádáme spoluobčany, kteří v letošním roce oslaví zlatou nebo diamantovou svatbu a měli by zájem o svatební obřad, aby se přihlásili na matrice městského úřadu. CZECH POINT NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ Oznamujeme Vám, že od se na Městském úřadě v Rajhradě poskytuje služba Czech POINT Poskytujeme ověřené výpisy z těchto centrálních registrů: z rejstříku trestů, katastru nemovitostí obchodního rejstříku živnostenského rejstříku Postup vydání ověřeného výpisu Před tím než půjdete na Městský úřad CZECH POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, je určena k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu. Před jeho zhotovením budete seznámeni s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení bude výpis vydán. Součástí výpisu je ověřovací doložka, která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí. Platba probíhá v hotovosti na pokladně Obecního úřadu. Službu Městského úřadu - CZECH POINTU mohou využívat občané i firmy VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ Co dostanete: Výpis z trestního rejstříku Co potřebujete: Občanský průkaz Kolik to bude stát: 50Kč za výpis 4

5 VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Co dostanete: Úplný nebo částečný výpis Listu vlastnictví Co potřebujete vědět: Katastrální území a číslo Listu vlastnictví Kolik to bude stát na místě: 100 Kč za první stránku a 50Kč za každou další VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU Co dostanete: Úplný výpis z obchodního rejstříku Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace) Kolik to bude stát na místě: 100 Kč za první stránku a 50Kč za každou další VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU Co dostanete: Úplný výpis ze Živnostenského rejstříku Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace) Kolik to bude stát na místě: 100 Kč za první stránku a 50Kč za každou další Do Rajhradu přišel dopis z prezidentské kanceláře Od tragické smrti Jana Masaryka uplynulo již 60 let. Byl skromný, ale hrdý SOKOL Řekl to o sobě v prosinci roku 1947 v malostranské sokolovně, ale říkal to i mnohem dřív. Z londýnského exilového rozhlasu jsme 23. dubna 1941 týden poté, co říšský protektor K. H. Frank rozpustil Sokol mohli jsme slyšet tato jeho slova: Jsem členem Malostranského Sokola víc než čtyřicet let a vzpomínám, horoucně vzpomínám na chvíle v sokolovně strávené. Vzpomínám na své cvičitele a na mnoho jiných. Celá naše familie sokolovala na Malé Straně, a dá Bůh, ještě si zasokoluje. Návrat do malostranské sokolovny je v mém pevném programu. 7. prosince 1947 Jan Masaryk přišel se svou sestrou Alicí do malostranské sokolovny a řekl: Já jsem se vrátil teprve včera domů, ale když jsem si přečetl vaše pozvání, řekl jsem si, že k vám musím 5

6 jít, a to hlavně proto, abych vám řekl, jaký kus práce udělali pro nás, hlavně pro mne, ti sokolové, kteří byli v Americe. Moc mně tam pomohli a ulehčili situaci. Ukázali tam, jací doopravdy jsme. Moc jsem tam na vás vzpomínal, víte na sokoly, Čechy a Čechoslováky, mně tyhlety pojmy splývají, a já bych byl moc rád, kdyby tomu tak bylo doopravdy. Já jsem sokol tělem i duší, ačkoliv tohle je vlastně moje první sokolské vystoupení Já jsem byl moc velký lajdák, a proto jsem se žádného veřejného vystoupení nemohl zúčastnit. Já byl takhle na kolovadla nebo běhat s peškem, ale něco umělečtějšího, na to jsem nebyl. Na příklad vzklopku jsem se nikdy nenaučil. To lajdáctví, to ve mně zůstalo pořád. Ale ujišťuju vás, že v tom, za čím mne posíláte za hranice, se snažím nelajdačit. Tak to jsem vám chtěl říci. My teď pojedeme do kopce, a já doufám, že my, sokolové, budeme u voje. Na cestě budou balvany! A já věřím, že když všichni potáhneme spolu, že na konec to všecko dobře dopadne. Děkuji vám všem za sebe i za svoji sestru, za to krásné uvítání, jaké jste nám připravili. Ono nám to dělá moc dobře, i když se tváříme, jako že ne. Ještě jednou vám přeji hodně zdaru a věřte, že jsem skromný, ale hrdý sokol. SKROMNÝ, ALE HRDÝ SOKOL byl nadpis článku Františka Svobody, který byl uveřejněn v Sokolském věstníku z 16. března 1948 vedle fotografie a úmrtního oznámení tohoto velkého muže. 10. března 1948 zemřel Dr. h. c. JAN MASARYK, ministr zahraničí. Zemřel tragicky po pádu z okna Černínského paláce. Oficiální, ale mnohokrát zpochybněná úřední verze zněla, že spáchal sebevraždu. Převzato ze SOKOLSKÉHO ZPRAVODAJE župy Jana Máchala V letošním roce připravujeme v Malé galerii knihovny VÝSTAVU K 90. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY a chceme také připomenout 40. VÝROČÍ OKUPACE ČESKOSLOVENSKA VOJSKY VARŠAVSKÉ SMLOUVY. V RAJHRADĚ JSME 28. ŘÍJNA V ROCE 1968 VRÁTILI PŘED BUDOVU ZÁKLADNÍ ŠKOLY POMNÍK T. G. MASARYKA. Vážení občané pokud máte dobové dokumenty (noviny, časopisy, fotografie), které připomínají tato výročí prosíme Vás o zapůjčení těchto dokumentů. Po ofotografování Vám je opět vrátíme. Děkujeme za spolupráci. Zvláště prosíme ty občany, kteří mají fotografie z 28. října 1968 (průvod Rajhradem, odhalení sochy TGM a vysázení lípy před budovou školy). Všem, kteří nám již půjčili dokumenty a všem, kteří se teprve rozhodnou dokumenty půjčit, srdečně děkujeme. Petr Žižka, Městská knihovna Rajhrad V RAJHRADĚ SE OPĚT CHODÍ DO DIVADLA A PŘIZNEJME SI, ŽE JE TO DOBŘE Když se v říjnu 2006 otevřely dveře příjemné restaurace Na kině, začaly se také otevírat návštěvníkům dveře sálu této restaurace. Na chutné obědy, večeře, na setkávání nejrůznějších skupin si návštěvníci zvykali velmi rychle. Návštěvy nejrůznějších kulturních akcí byly zpočátku nesmělé. Akcí bylo poměrně hodně, s návštěvou to nebylo zrovna nejlepší. Leč, jak se říká, dočkej času jako husa klasu. Amatérské divadelní soubory PRKNO z Veverské Bítýšky a divadelní spolek z Ořechova získaly návštěvníky. Jejich výkony byly skvělé, sál na posledních divadelních představeních byl zcela zaplněn. Lze si jen přát, aby tomu bylo tak pořád. A kdyby se v budoucnu na jevišti znovu objevili také rajhradští divadelníci (jak tomu v minulosti mnohokrát bylo vždyť v určitém období bylo v Rajhradě až pět divadelních souborů), bylo by to jen a jen dobře. 6 ka.

7 Informace ZŠ TGM Rajhrad Zápis do 1. třídy na školní rok 2008/2009 Ve čtvrtek 24. ledna 2008 proběhl na naší škole zápis žáků do 1. ročníku. Noví adepti základní školy v doprovodu svých rodičů se nejprve oficiálně přihlásili k docházce do základní školy. Dále se jich ujaly pohádkové bytosti z řad budoucích starších spolužáků a provedly je pohádkovým světem, který byl pro ně připraven v prostorách tělocvičny. Na různých stanovištích se ověřovaly jejich schopnosti a dovednosti stát se novými prvňáky. Většina adeptů u zápisu uspěla. Nově bylo přijato 30 žáků (14 dívek, 16 chlapců). Z loňského roku k nim přibude 6 žáků s odklady (4 dívky a 2 chlapci) a v letošním roce zvažují rodiče odklady pro 3 chlapce. Z výše uvedeného vyplývá, že ve školním roce 2008/2009 budou otevřeny dvě třídy s 16 a 17 žáky. Věříme, že pro naše prvňáčky bude pohádkou s dobrým koncem i celá školní docházka. Hodnocení 1. pololetí školního roku 2007/08 na ZŠ TGM Rajhrad 22. ledna 2008 třetí pedagogická rada zhodnotila výsledky vzdělávání žáků za první pololetí. Ti si výpis z vysvědčení odnesli domů 31. ledna. Někteří mohli být spokojeni hodně, někteří vůbec ne. V současné době navštěvuje školu 339 žáků, kteří jsou rozděleni do šesti tříd 1. stupně a osmi tříd 2. stupně. Celkově máme tedy na škole 14 tříd. Z následujícího přehledu můžete vyčíst, jak si jednotlivé třídy vedly. Třída vyznamenání prospěl neprospěl průměr třídy absence A , B , , , , A , B , A , B A , B , A , B , celkem , žáků prospělo s vyznamenáním, 163 žáci prospěli, 10 žáků zatím neprospělo. Průměrný prospěch celé školy činí 1,57. Nejlepší průměr na 2. stupni měly třídy 7.A (1.6), 6.A (1.74), 8.A a 9.B (1.79). Velký počet vyznamenaných žáků je způsoben i tím, že takto jsou hodnoceni i žáci 1. stupně, kde je výuka méně náročná a v 1. ročníku převažuje motivační přístup. Na druhém stupni dosáhli nejlepších výsledků následující žáci, kteří měli samé jedničky. Jsou to Jaroslav Čermák 6.A, a Eva Urbánková 9.B. Naši žáci měli poměrně značnou absenci, hodin bylo omluvených a 9 neomluvených. Průměrná absence je tedy 51,44 hodin na žáka za první pololetí. Z výroční zprávy o hospodaření za rok 2007 vyplývá, že se nám dařilo i po stránce ekonomické. Výnosy z obecního i státního rozpočtu činily Kč, náklady byly pouze Kč. Kladný hospodářský výsledek včetně hospodářského výsledku z vlastní činnosti tedy činí Kč. Doufám, že klidná a tvořivá atmosféra přetrvá ve škole i ve 2. pololetí školního roku. PaedDr.Zdeněk Motlíček, ředitel školy 7

8 Velké zprávičky zmalé školičky Než jsme se nadáli, uběhl první půlrok v Mateřské škole v nepřeberném množství různých činností, aktivit a nového poznávání. A co jsme tedy dětem nabídli? Čtyři divadelní představení profesionálních souborů z různých divadel, jedno kouzelnické vystoupení to jsou každoroční plánované akce. V říjnu proběhlo za velké účasti rodičů Tvořivé dýňové odpoledne a krásnou výstavu výrobků z tohoto společného setkání mohli všichni zájemci obdivovat ve vstupních prostorách školy. Škoda, že MŠ Rajhrad nemá k dispozici žádnou vývěsku v obci, protože i ostatní veřejnosti bychom mohli prezentovat takovéto akce školy alespoň fotografiemi, či dětskými pracemi. Mikuláš s čertem na nás ani letos nezapomněli, a přinesli dětem sladkosti i ovoce, které přichystal náš tradiční sponzor Potraviny Sedláček. V průběhu prosince již jednotlivé třídy chystaly Betlémy na výstavu v Klášteře a připravovaly se na vánoční besídky pro rodiče. Ve třídách tak naši malí herci svým blízkým zatančili, zazpívali nebo zahráli pohádky v kostýmech, které si společně s učitelkami připravili. Po jejich vystoupení byla ta pravá chvíle na posezení u cukroví, ovoce a čaje, popovídání si a společnou hru u stromečku s novými hračkami. Na bohatou nadílku nám finančním darem přispěli sponzoři - p. Václav Kubík, Spol. Mátl&Bula, spol. Tercie s.r.o. a manželé Klaškovi. Hmotnými dary přispěli manželé Bílkovi a Mokří. Všem ještě jednou touto cestou děkuji. V předvánočním čase se rodičům na ukázkové hodině za doprovodu klavíru předvedly i děti z obou věkových skupin taneční přípravky. Na počátku února jsme pozvali do školky za dětmi tety Evu a Renatu ze sdružení SLEPÍŠI Asistentka Eva a nevidomá Renata přijely s dopoledním programem Hele Lidi a věnovaly se starším dětem. Velmi pěkně a citlivě představily dětem zdravotní postižení zajímavou a hravou formou. Děti formou aktivní hry v rámci pohádkového příběhu, s pomůckami a hračkami pro nevidomé a neslyšící děti objevovaly, k čemu slouží bílá hůl, podívaly se,jak vypadá a jak se čte Brailovo slepecké písmo, zkusily si složit skládačky a mohly si hrát s hmatovými hračkami. V závěru programu si vyzkoušely modelování s hlínou pod vedením nevidomé Renaty a divily se, jek svými prsty cítí každou prasklinku v jejich výrobcích a dokáže vytvářet reliéfní výrobky. Bylo velmi dojemné, jak děti Renatu přijaly, jak bezprostředně komunikovaly a kladly otázky o jejím postižení, jak se nechtěly rozloučit, Ale také jsme se hodně nasmáli, protože ani o legraci nebyla nouze. Myslím, že tento program zanechal nejen v dětech, ale i v nás učitelkách nesmazatelnou stopu. Děti poznaly, že pro nevidícího člověka je hmat, sluch i čich velmi důležitý, že tyto smysly mu nahrazují oči a že zdraví není samozřejmá věc. V polovině února již maminky připravovaly dětem masky na náš školkový karneval, který se vydařil, tak jako ostatně každý rok. Hned druhý den po karnevalu jsme měli ve školce pravý Masopust. Třída Medvídků pod vedením p.uč. Evy Kubešové a p.uč. Jany Badalové, která se do školství vrátila po třináctileté přestávce, připravila nefalšovaný masopustní průvod v typických kostýmech. Celé přípravy byly pro nás ostatní utajené, takže jsme až do poslední chvíle netušili, jak budou aktéři vypadat a co nám předvedou. Takže i my ostatní jsme chystali pro ně překvapení. Ježečci vyráběli z ponožek jitrnice, u Žabek se pekly koláče. No a v den Masopustu jsme za velkého hlomozu spatřili průvod dětí v typických kostýmech, medvěda, koně, muzikanty s vozembouchem, bubny, píšťalami, basou, báby s nůší, slaměné panáky a jiné. Maškary měly nacvičená říkadla, tanečky, vyprávění a došlo i na závěrečné pochování basy. Byl to moc pěkný den a paní učitelky, které s dětmi toto všechno připravily, zaslouží poděkování. V měsíci březnu jsme opět prožili další tvořivé odpoledne s rodiči na téma Z pohádky do pohádky a tím byl završen celý blok činností, které byly věnovány pohádkovým bytostem. O této akci a dalších jarních aktivitách budu informovat v dalším čísle Zpravodaje. 8

9 V dubnu proběhne zápis nových dětí na školní rok 2008/09, přesné datum bude vyhlášeno a vylepeno na letáčcích. Rodiče se dostaví do školky a vyzvednou si Žádost o přijetí dítěte, kterou vyplní. Děti budou přijímány podle kritérií přijímání dětí, přednost mají předškoláci, děti s odkladem školní docházky a děti s celodenní docházkou. Na závěr mi dovolte poděkovat všem rodičům, kteří se aktivně podílejí a spolupracují s námi při plnění našeho Školního vzdělávacího programu, kteří nám pomáhají svými dary a různými pomůckami. Děkuji zejména paní Straškrabové za vydatnou pomoc při zásobení výtvarnými pomůckami. Děkuji Městu Rajhrad za to, že díky jeho podpoře započala v průběhu jarních prázdnin rekonstrukce prostor v přední budově školy, která neodpovídala stanoveným normám pro předškolní zařízení. Získáme tak nové zázemí pro činnosti stávajícího provozu, ale případně i pro další děti při rozšiřování provozu školy. Hana Vávrová, ředitelka školy Jaká byla letošní plesová sezóna v Rajhradě? Odpoví nám následující články Skautský karneval a skautská pouť Nejen družinovými schůzkami, výpravami a tábory je živ rajhradský skautský oddíl, mohli bychom směle prohlásit. Rajhradští skauti se totiž pravidelně pouští i do pořádání velkých akcí, mezi které patří kromě podzimní drakiády i každoroční karneval nebo letošní skautská pouť v Rajhradě. Skautský karneval je tradiční každoroční akcí pro veřejnost, tedy nejen pro členy rajhradského skautského oddílu, ale také pro všechny, kteří mají chuť zasoutěžit si o nejkrásnější masku i ceny z tomboly a celkově si užít pohodové odpoledne plné her a zábavy. Zatím poslední karneval se konal v neděli , jako každý rok s laskavým svolením převora v prostorách kapitulní kaple rajhradského benediktinského kláštera. Letošní ročník karnevalu se pak zapsal do historie nebývalou účastí zejména předškolních dětí. Přibyla také nová soutěž o nejlepšího tanečníka parketu. Akcí pouze pro členy Junáku je skautská pouť, kterou každoročně pořádají skauti brněnské diecéze, a to k příležitosti svátku patrona všech skautů svatého Jiří. Místo konání se každoročně mění, přičemž v roce 2008 budou hostiteli akce právě rajhradští skauti ve spolupráci s benediktinským klášterem. Co se nemění, je náplň a poslání skautské pouti jde o jednodenní putování v dané oblasti spojené s různými soutěžemi, při kterém máme možnost poznat nová místa a nové lidi. Skautská pouť se bude v Rajhradě konat Pro více informací o rajhradském skautingu můžete kontaktovat: vedoucí dívčího oddílu Evu Dobrovolnou ( ) nebo vedoucího chlapeckého oddílu Ondřeje Bartoňka ( ). 9

10 Pátý maškarní bál Kalamajky v sokolovně Občanské sdružení Kalamajka uspořádalo 9. února 2008 již popáté dětský maškarní ples s kouzelníkem. Opět nezklamal profesionální výkon konferenciéra, baviče a mistra v kouzlech Jiřího Hadaše a hudební produkce DJ Luďka Ptáčka. Kouzelník měl letos jednu novinku v podobě asistentů, rozverných kašpárků. Všichni si rajhradskou karnevalovou atmosféru pěkně užili, děti v úžasných maskách, rodiče, prarodiče, strejdové a tety. Rozmanité soutěže se střídaly s divokým tancováním a kouzelník opět prozradil nějaké to kouzelnické tajemství. Nejhezčí maska se podle pravidel maškarního bálu Kalamajky neurčovala, protože všechny by vyhrály. Děti si odnesly z toboly hodnotné ceny a jeden šťastlivec tradiční hlavní cenu - dortu v podobě hlavy klauna. Více než sto dětí dovádělo až do samotného konce, ve kterém se rozpustily do křepčícího dětského publika dva balónkové sloupy. Kalamajka děkuje všem příznivcům a přátelům, samozřejmě městu Rajhrad, TJ Sokolu Rajhrad, Potravinám Sedláček a mnohým dalším za nebývalou podporu při pořádání dětského maškarního bálu v Rajhradě. OS Kalamajka Školní ples Základní školy TGM Rajhrad V sobotu 2. února 2008 se konal v sále místní sokolovny 1. reprezentační ples Základní školy T. G. Masaryka Rajhrad. Ples pořádala základní škola ve spolupráci se sdružením rodičů, školním klubem a jeho příznivci. K tanci hrála hudební skupina Moment Brno a na bohatém programu plesu se také podíleli žáci školy s pěveckými a tanečními vystoupeními. Děkujeme všem rodičům a dobrovolníkům z řad příznivců školního klubu, kteří se aktivně podíleli na organizaci, přípravě a průběhu plesu. Dále děkujeme všem sponzorům, kteří poskytli věcné a peněžní dary do tomboly. Dle ohlasu rodičů i veřejnosti se akce setkala s úspěchem a věříme, že se všichni návštěvníci dobře bavili. Není vyloučeno, že tím byla zahájena nová tradice. Motoples v Rajhradě Místo pěkná rajhradská sokolovna, termín 26. leden Zcela famózně nám zahrály kapely TRAJEKT Rock a Projekt, vynikající seskupení muzikantů a šoumenů. Tito muzikanti nám hráli až do brzkého rána a všem se moc líbili. Podařilo se nám sehnat více než 100 nádherných cen do tomboly. Všem sponzorům děkujeme a věříme, že nám budou i nadále nakloněni. Velký dík patří také našim mediálním partnerům: Rádiu Hey a ČMN. Ještě jednou děkujeme za propagaci a podporu naší akce. Účast na naší akci byla hojná. A konečně aby ne. Za Baťovku což bylo 99,- Kč vstupného, se dnes snad na podobnou akci nedostanete. Sokolovnu jsme museli trošičku nafouknout, ale dobrých lidí se vždycky vejde. Všichni byli velice spokojeni a určitě se dobře bavili. Obrovským hitem večera byl BMW Mojito bar. Nápoje míchané a podávané z BMW GS 1150 Adventure byly naprosto bezvadným lákadlem pro všechny 10

11 přítomné. Kdo přišel, určitě neprohloupil a stoprocentně neprohloupí, když se zúčastní naší další letní akce Rajhradské jízdy. Bude to již IV. ročník a už teď Vám můžeme slíbit obrovskou super vyjížďku s programem, siláckými soutěžemi, dále pak jezdecké soutěže, kaskadéry a další atrakce. Už teď Vás všechny zveme. Nejen ty co přijedou na motorce, ale především všechny příznivce dobré zábavy a dobré hudby. Tradiční sportovní věneček RAFK Rajhrad konaný 8. března 2008 v sále sokolovny uzavřel letošní plesovou sezonu. O dobrou zábavu se postarala skupina ABC Rock. Pořadatelé nabídli účastníkům plesu bohatou tombolu a neméně bohaté občerstvení. Uvedené informace potvrzují, že letošní plesová sezona byla opravdu bohatá a přinesla, jak vyplývá ze stručných zpráv, řadu novinek. Oblastní charita Rajhrad informuje Oblastní charita Rajhrad od ledna 2008 poskytuje kromě zdravotní péči i péči sociální / pečovatelskou službu/, tak aby byla klientům poskytována v jejich domácím prostředí komplexní péče. Pečovatelskou službu poskytujeme v okolí Rajhradu v okrese Brno-venkov. Pečovatelskou službu si klient hradí dle ceníku, je poskytovaná na základě písemné dohody mezi klientem a naší organizací. Naším cílem je poskytnout klientům kvalitní sociální služby dle jejich potřeb a aktuální situace a podpořit kvalitu života v domácím prostředí v co nejširší lokalitě. Pečovatelská služba je určena především pro seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby handicapované. Cílem charitní pečovatelské služby je: Zlepšení kvality Umožnit zůstat klientovi co nejdéle v domácím prostředí Respektovat soukromí uživatelů služeb Snažit se vycházet z individuálních potřeb uživatelů služeb Pomáhat a podporovat uživatele v tom, aby mohli žít klienti stejně jako jejich vrstevníci. Poskytovat služby sjednané, tak i služby dle aktuálního přání a potřeby uživatelů Poskytovat odborné sociální poradenství V případě zájmu o pečovatelskou službu či informace o pečovatelské službě, ceníku služeb nás můžete kontaktovat: Eva Lenochová, DiS., koordinátorka charitní pečovatelské služby, Oblastní charita Rajhrad, Charitní pečovatelská služba, Jiráskova 47, Rajhrad Tel: , mobil: , Bude Vás zajímat, že Dne 4. února 2008 navštívili Památník písemnictví na Moravě předseda poslaneckého klubu ČSSD Mgr. Michal Hašek a senátor (nestraník s podporou ČSSD) Ing. Ivo Bárek. Hosté si prohlédli expozice Památníku, historickou knihovnu a nahlédli do běžně nepřístupných míst, která procházejí rozsáhlou rekonstrukcí. V Malé galerii Městské knihovny je do konce května výstava fotografií Ondřeje Mahovského. V Městské knihovně v Rajhradě je k dispozici občanům brožura s názvem Informační průvodce sociálními službami na Židlochovicku V brožuře najde čtenář vysvětlení pojmů základních 11

12 sociálních služeb, přehled dávek sociálního zabezpečení, přehled sociálních služeb dostupných na Židlochovicku, sociální služby v Brně a okolí se spádovostí do našeho regionu Cestovní pasy se vedle digitální fotografie (od září 2005) budou vydávat s digitálním otiskem prstu. Tato novinka bude zavedena v květnu 31. srpna končí platnost 50haléřových mincí. Mince bude možné ještě rok vyměnit v komerčních bankách, následně pouze v ČNB. Podle banky už tyto mince neplní svou funkci 26. října končí letní čas. Ručičky hodinek se posunou o hodinu zpět. Letní čas začal 30. března V prosinci 2008 končí platnost občanských průkazů vydaných do konce roku Lidé, kteří se narodili pře rokem 1936, si nebudou muset měnit své občanské průkazy za nové Informace o systému protiraketové obrany mohou najít zájemci v publikaci Bude radar z Kwajaleinu stát v Brdech? Publikaci můžete vypůjčit v Městské knihovně Rajhrad. Další informace najdete na Památník písemnictví se také v letošním roce zapojí do Muzejní noci, která proběhne 24. května V pondělí 17. března otevřela Česká spořitelna v Rajhradě nové moderní prostory. Naši občané se dočkali i bankomatu. Podrobnosti v samostatné in formaci na jiném místě Zpravodaje V roce 2007 začala kulturní komise města Rajhradu pracovat na malém projektu k oživení turistiky a cestovního ruchu. Na katastru obce se postupně objevují informační tabule o významných rajhradských pamětihodnostech. Jedna taková tabule je již umístěna u bývalé pily, další bude věnovaná rajhradskému mlýnu, který nyní chátrá. O rajhradských pamětihodnostech bude celkem informovat devět tabulí. Starý rajhradský mlýn,kdysi řečený Strumen, aneb co se nedočtete na tabuli u mlýna Část 1. osudy mlýna do poloviny 17. století Není pochyb o tom, že nedaleko dnešního Rajhradu stálo od poloviny 9. století valem obehnané velkomoravské hradiště, které pozvolna v 10. století zaniklo. V průběhu své krátké historické epizody bylo lokálním centrem obchodu a řemesel, které bylo zásobováno zemědělskými produkty okolních vsí. V této souvislosti lze předpokládat přítomnost mlynářského řemesla. Archeologický výzkum v Rajhradě nebyl tak komplexní jako v jiných vyhlášených velkomoravských lokalitách. Proto se můžeme opřít pouze o výsledky výzkumů namátkových, tedy sondážních. Zjištěné nálezy jsou pro naše bádání téměř dostačující. Při archeologickém průzkumu klášterní zahrady v roce 1951 byly vykopány dva svorové mlýnské kameny, které snad dokazují existenci mlynářského řemesla již v období rajhradského velkomoravského hradiště a v roce 1960 byl v místě hradištního valu nalezen při sondážním kopání zlomek svorového žernovu, tedy ručního kamenného mlýnu. První ne zcela hodnověrná písemná zmínka o mlýně v Rajhradě se objevuje v roce 1092, tedy pouhých pětačtyřicet let po založení benediktinského kláštera. Za poničené klášterní hospodářství při vojenském konfliktu mezi českým králem Vratislavem a jeho bratrem brněnským knížetem Konrádem měl darovat Konrád rajhradskému klášteru kromně dvora a rybáře také mlynáře v Rajhradě. Protože se jedná o listinu z Bočkova diplomatáře, nemůžeme ji považovat za zcela věrohodnou. V archivu olomouckého arcibiskupství, na který Boček odkazuje, taková listina, ani jí podobná, bohužel není. Další stopa po rajhradských mlynářích se objevuje v roce Pergamenová listina rajhradského probošta Vítka z 12. března 1340 jmenuje mlynáře Martina na mlýně řečeném Strumen: Ego Martinus molendinator molendini d(ic)ti de Strumen.... Martin touto listinou prodal se souhlasem své ženy Markéty 12

13 panně Lucii, dceři zemřelého Mikuláše řečeného z Tišnova, za šest hřiven grošů pražských, již zaplacených, plat jedné hřivny, který byl koupen kdysi od Jana, zemřelého rajhradského probošta, Kateřinou, tchýní řečeného Martina. Po Luciině smrti měl plat přejít ve prospěch bratrů kláštera rajhradského, kteří měli plnit určité bohoslužebné závazky k zemřelé Lucii. Tento regest Dr. Mojmíra Švábenského nás nenechává na pochybách, že se jedná o mlýn rajhradský, i když Martin není přímo nazýván místním mlynářem. Ještě ve 14. století, ale i později, bylo okolí kláštera velmi bažinaté, s močály a klikatými rameny řeky Svratky. Předpokládáme, že mlýn byl postaven rajhradskými benediktiny na nejsilnějším říčním rameni a u pramene, který dal mlýnu v nejstarší době jméno Strumen - staroslovanský výraz pro pramen. Pojem strumen se podnes dochoval například v slovanských názvech měst a obcí v Polsku Strumeň (něm. Schwarzwasser ve Slezsku) a v Bělorusku -Strumen. V Makedonii je město Strumica ležící na řece Strumě. Některé slovanské jazyky tento termín podnes užívají, například v polštině strumieň a v ruštině je jedna z možností pro pramen struja. Název Strumen se objevuje okrajově také v listině z 25. dubna 1594, kterou břevnovský opat Martin a rajhradský probošt Krištof Soběkurský ze Soběkur prodali svobodný dvůr v Rajhradě Krištofu Kruščinskému z Lipna. Mimo jiné statky obdržel Kruščinský také:..v Novém sadě jednu čtvrt s ostrovem, jenž slove Mlejnsko podle zahrady Strumeně ležící... Podle toho můžeme soudit, že ještě na konci 16. století byl používán původní název mlýna pro zahradu v jeho bezprostřední blízkosti. Zmínka o zahradě Strumen v Mlejnsku také potvrzuje správnou lokalizací mlýna řečeného Strumen do Rajhradu. Ovšem v druhé půli bouřlivého 15. století mlýn zpustl. Probošt Vavřinec byl tíživou situací nucen v roce 1483 mlýn prodat bratrům Prokopovi a Vavřincovi z Čeladic, kterým navíc přidal lesík se dřevem na stavbu nového mlýna. V roce 1573 náležel mlýn opět klášteru a byl pronajat Vítkovi Morávkovi, který ročně platil 110 kop grošů, 4 měřice bílé mouky, 4 měřice krup, 2 měřice jáhel a vykrmoval deset vepřů. Za to obdržel od kláštera mimo potřebné dříví 1 zlatý na vodní kolo, 1 zlatý na čepnaté, 24 bílých grošů za kámen, mohl sbírat ovoce na poli a dostával kámen loje. Od poloviny 17. století se dochovala téměř souvislá řada písemností, které se týkají pronájmu rajhradského mlýna. Do roku 1689 uzavírali benediktini s nájemníky smlouvy roční a do roku 1786 smlouvy tříleté. Mlýn v Rajhradě, tak jako i jinde, si mohl pronajmout pouze vyučený a zkoušený mlynář s několikaletou praxí. Mlynáři neprovozovali pouze samotné mletí, ale museli být také zručnými mechaniky a staviteli. Mlýnský mechanismus, nazývaný složení, dokázali nejen opravovat, ale i postavit, stejně jako jiná rozmanitá vodní díla, např. jezy, náhony a vodní pily. Je proto zcela pochopitelné, že mlynářství bylo váženým řemeslem. Případný zájemce o nájem mlýna se musel prokázat mlynářskou atestací a také doporučením své vrchnosti, pokud pocházel z jiného panství, popřípadě městské rady či jiného významného hodnověrného úřadu. Nejstarší dochovaná nájemní smlouva v archivním fondu Benediktini Rajhrad je z roku 1639, kdy probošt Jiří Vojtěch pronajal klášterní mlýn na jeden rok Michalu Černiovskému. Nový mlynář byl povinen odvádět klášteru čtvrtinu ze všeho vymletého obilí a z každého sladu dvě vědra piva pořádnýho. Mlynář Michal se staral o celkovou údržbu, opravoval všechny závady a hradil polovinu takto vzniklých nákladů. Staral se o nákup pytlů a loje. Platil dávky od hřídele vodního či palečnýho kola a od mlýnského kamene po jednom moravském zlatém. Pro dřevo na opravy mlýna si mohl mlynář chodit do klášterního lesa. Michal měl podle smlouvy přednostně mlít poddaným a čeledi kláštera, od nichž měl brát pouze běžné spropitné, aby lid nesužoval. S budovou mlýna převzal také veškerý ve smlouvě uvedený inventář, například 13 mlýnských kamenů, vědra a škopky, různé čepy a zdíře, železné sochory, oškrdy a rozmanité nářadí. Vedle seznamu věcí na mlýně je také soupis zařízení pily, která byla druhým vodním dílem v Rajhradě na tzv. horním náhonu. Valná hromada TJ Sokol Rajhrad Ivo Durec Valná hromada tělocvičné jednoty Sokol Rajhrad 7. března hodnotila svoje výsledky činnosti v roce V naší sokolské jednotě je registrováno celkem

14 členů, z toho 136 žen, 83 mužů, 25 dorostu, 38 žactva a 15 členů přispívajících. Ve věcných a některých vtipných zprávách náčelníků všestrannosti, vedoucích oddílů a starosty jednoty bylo, mimo jiné, kladně hodnoceno: - zvyšující se počet cvičících mladších žáků a předškolních dětí - oživená činnost volejbalového oddílu od žactva po dospělé - cvičební úsilí naší Věrné gardy, jejímž vrcholem bude účast na sokolském Ještědském sletu v Liberci - pořadatelství šachového turnaje mládeže na republikové úrovni i se zahraniční účastí - aktivita oddílu historického šermu Velmi oceněna byla práce všech dobrovolných cvičitelů jednoty a přístup zastupitelstva a Rady města Rajhradu k naší TJ. Zazněly i kritické připomínky, které zde nerozvádím, neboť prádlo se pere doma. Účastníci valné hromady Členové jednoty byli rovněž seznámeni s hospodářskými výsledky Sokola, zejména týkajícími se rekonstrukce budovy sokolovny. Bylo konstatováno, že do nástavby a oprav sokolovny bylo od roku 2003 investováno přes 3 miliony Kč. Plánem výboru TJ je do roka dokončit nástavbu sokolovny, včetně uvolnění sklepních místností pro kuchyň a bufet při společenských akcích, na což byly původně určeny a v minulosti využívány. K porovnání současného stavu sokolovny se stavem před pěti lety si dovolím uveřejnit část článku Zpravodaje z února 2003: K použití máme asi 25 židlí, 3stoly, voda teče pouze v umyvadlech na WC, sklep (pro pamětníky tzv. peklo) je zcela mimo instalace. Odpady na sociálním zařízení jsou smrdutým otvorem propojeny s jímkou, u které hrozí propadení stropu. Parkety jsou po téměř 70 ti letech provozu zbroušeny 0,5-1 mm nad vlys. Betonová zeď okolo hřiště se rozpadá a hyzdí frekventovanou část města. Závěrem děkuji členům Sokola, představitelům města a všem našim příznivcům za jejich podíl na činnosti TJ Sokol a na opravách sokolovny. Jaroslav Maršálek, starosta TJ Sokol Rajhrad A nyní ještě dvě zprávy z valné hromady. Pozorný čtenář se může přesvědčit, že soustavná práce vždy přináší ovoce. 14 Družstvo žáků Františka Gregora Zpráva o činnosti oddílu tenisu TJ Sokol Rajhrad v roce 2007 Oddíl tenisu se řídí hlavní zásadou: Nejdřív práce a potom zábava. Takže: brigádnické činnost V roce 2007 se zúčastnilo celkem 23 členů oddílu a odpracovali celkem 161 hodin. Běžnou údržbu se podařilo zajistit v plném rozsahu, trochu nám vázne finální dokončení šaten, budeme muset přitáhnout šrouby.určitě však tenisové kurty patří k tomu, co Rajhradu sluší. I přes velmi mírnou zimu se podařilo za minimálních

15 mrazů vyvzdorovat obětavostí některých členů kluziště, výborné bylo, že se bruslilo přes vánoční svátky a prázdniny, což umožnilo v tomto období bruslení mnoha dětem. Tady bych chtěl poděkovat bratru Damborskému, který velmi obětavě pomáhal opravit osvětlení, aby led mohl být využíván i ve večerních hodinách. Sportovní aktivity Oddíl tenisu se loni probojoval do 1. ligy soutěže organizované Senior tenis klubem a obsadil výborné 4. místo, reprezentovali nás hráči J. Sedláček, F.Rajlich a L. Kosina. V průběhu sezóny byly uspořádány dva oddílové turnaje jarní a podzimní, oba za dobré účasti hráčů. Do sportovní činnosti patří i hraní žebříčkových zápasů, ve kterém jsou výrazně aktivnější hráči z horních pater žebříčku. Jinak herní činnost probíhala obdobně jako v letech předcházejících, kurty jsou dobře využity v jarním a podzimním období, v období školních prázdnin je využití menší. Rozsah pronájmu je nejvíce ovlivněn skutečností, že oddíl nemá správce dvorců, takže organizace otevření kurtů, zajištění kontroly úpravy před a po pronájmu je složité. Úspěšně pokračuje spolupráce s p. Mudrou, který po celou sezónu provozuje trenérskou činnost pro žáky a mladší dorost. Oddíl tenisu poskytuje k této aktivitě kurty zcela zdarma. Další významnou aktivitou byla i v loňském roce realizace kluziště, kdy díky alespoň slabým mrazům se podařilo partě nadšenců, nejen z okruhu tenistů, udělat po nocích led. Díky tomu se bruslilo skoro celé vánoční prázdniny. Možnost bruslení a hokeje zejména pro děti a mládež je jedinou zimní pohybovou aktivitou v Rajhradě. Za oddíl tenisu Vladimír Ohlídal Z velmi obsáhlé zprávy o činnosti oddílu historického šermu MŠS Asmodeus, kterou přednesl náčelník TJ Luboš Nováček, vybíráme: v minulém roce jsme uspořádali již dvanáctý ročník šermířské show. Ta proběhla jako vždy. Dopoledne soutěže pro děti, dobový jarmark a výstavy dravých ptáků, zbraní a zbroje. Odpoledne šermířská, kejklířská a taneční vystoupení, tradičně ukončené koncertem skupiny Krahoš. Hodně jsme toho najezdili po vlastech českých s nacvičenými pořady Bůh dal, Bůh vzal, Oko za oko, Šermířské humoresky. Doslova a do písmene jsme sjezdili Čechy, Moravu i Slezsko. A protože jsme členy švédského elitního Altblau regimentu, který čítá asi sedmdesát stejně ustrojených vojáků a skládá se z několika skupin České a Slovenské republiky, museli jsme se secvičit na hřišti Sokola Syrovice. Tam jsme šlapali a šlapali, dupali a pochodovali a nacvičovali bojové pozice celý víkend. Dokonale připraveni jsme pak vyrukovali do Košic, Prahy, Frýdlantu, do Německa a na Ukrajinu. Na konec sezony už zbyla jen maličkost výroční schůze regimentu. Tu jsme zorganizovali v sále restaurace Na kině. Po nezbytných ceremoniích (seznámení všech členů s výsledky porady vedoucích skupin a velitelů, přijímání nových členů, schválení regimentní hymny) byla večeře a po ní velký zábavný program. Výroční schůze regimentu se zúčastnili švédský profesor historie, starosta města Rajhradu a předseda komise školství, kultury a sportu města Rajhradu. V domovském Rajhradě jsme byli k vidění při svícení u vánočního stromu, na předvánočním koncertu skupiny Krahoš. Také jsme stáli jako čestná stráž při návštěvě prezidenta České republiky Václava Klause v Rajhradě. V letošním roce nás čeká 13. ročník Šermířské show a 4. ročník historické bitvy Rajhrad 1645 Volejbalové úspěchy dorostenců v roce 2007 Prvním úspěchem volejbalistů Sokola Rajhrad bylo druhé místo v rajhradském zářijovém turnaji, který zároveň pořádali. První místo jim uteklo o pár bodů ve finále proti týmu z Velkých Němčic. Na následujícím turnaji, který se konal v Židlochovicích již Sokolíci vybojovali místo první. V podobném duchu se nesli i další turnaje, které Sokolíci navštívili. Na mikulášském turnaji ve Velkých Němčicích oplatili porážku právě týmu z Němčic a vyhráli. Poslední turnaj, který navštívili, byl vánoční v Křepicích. Oproti jiným se tento turnaj lišil v počtu hráčů na hřišti. Vzhledem k malým rozměrům tělocvičny se zde hrálo v pěti lidech. Ani toto ale Sokolíky nevyvedlo z míry a opět vystoupili na pomyslný první stupínek a turnaj vyhráli. 15

16 Jejich bilance za rok 2007 tedy vypadá takto: tři první místa a jedno místo druhé ve volejbalových turnajích smíšených družstev. Michaela Maršálková, Leona Maršálková Družstvo Sokolíků, zleva: Martin Hrabálek, Leona Maršálková, Veronika Flodrová, Tomáš Tamborský a Michaela Maršálková, chybí David Zaplatil a Martin Šikula ZVEME VÁS DO KNIHOVNY, NOVÉ KNIHY JSOU JIŽ NA REGÁLE Tyto a ještě další tituly jsou připraveny v regále novinek. Augustin Kratochvíl, Vlastivěda moravská, místopis Židlochovický okres, kniha, která potěší milovníky regionální historie Jacqueline Wilson, Jacky Snílek, dívčí román, příběh spisovatelky, která od dětství ráda četla Sven Hassel, Komisař, válečný román z druhé světové války Václav Větvička, Moje vzpomínková dobrá jitra, rozhlasové fejetony John Erskin, Nezbedný mistr balad, historický román o Francoisu Villonovi Wolfgang Venohr, Patrioti proti Hitlerovi, dokumentární a scénická rekonstrukce atentátu na Hitlera 20. července 1944 Jarmila Loukotová, Pod maskou smích, historický román z antického Říma John Francome, Vysoko v krvi, detektivní román z historického prostředí Amanda Quick, Zkrocený netvor, román pro ženy Bude radar z Kwajaleinu stát v Brdech?, zde najdete veškeré informace o protiraketové obraně. K této publikaci si ještě můžete vypůjčit DVD Trávník, praktické rady pro zahrádkáře Eva Obleková, Výlety s dětmi, náměty pro zajímavé výlety Hana Neborová, Golem, historické příběhy pro děti Najdete nás na Masarykově ulici č. 459, na tel.: , a na Naše půjčovní doba: pondělí a středa 9 16, 30 (polední přestávka 12 13) hodin, čtvrtek hodin.. P. Ž. 16

17 ZE ŽIVOTA NAŠÍ FARNOSTI Využívám této možnosti oslovit rajhradské občany, abych se s nimi potěšil z některých aktivit naší farnosti. Při předvelikonočních návštěvách starých a nemocných farníků jsem si uvědomil, jak velké dílo založily sestry Těšitelky BSJ v Rajhradě. Nový domov pro seniory nese jméno zakladatelky kongregace ctihodné Matky Rosy, která je pochovaná v Rajhradě. Celý život zasvětila službě druhým a dnešní Těšitelky ji v tomto chtějí následovat. Náš pěvecký sbor na Květnou neděli uskutečnil dobročinný koncert na podporu tohoto díla, tolik dnes potřebného. Také farnost měla letos o Velikonocích sbírku na tento úmysl. Další radostí je vlastní existence pěveckého sboru, který má oddělení také pro ty nejmenší a pravidelně se schází na farní zkušebně. Je to dobré znamení, že v naší farnosti je živo, a to je dobře. Jako každoročně, tak i letos připravujeme pro děti-zpěváky zájezd na hrad Svojanov. Ti dospělí zase května navštíví pohraniční farnost Srbská Kamenice a České Švýcarsko. Co se týká oprav, plánujeme opravu fasády fary, novou střechu na faře, novou fasádu na kostele v Opatovicích a nový oltář, ambon a sedes v kostele Povýšení sv. Kříže. Při této příležitosti bych rád upozornil mladé farníky, že církevní svatba se musí domlouvat tři měsíce předem a je potřeba, aby alespoň jeden ze snoubenců byl platně pokřtěn. U křtů je také třeba se domluvit alespoň měsíc dopředu a mít řádně uzavřené církevní manželství (výjimkou jsou rozvedení a svobodné matky). Přeji všem farníkům dobré vykročení do jarní doby. Bůh vám všem žehnej. P. Augustin Gazda OSB farář a převor POSTNÍ HRA skončila na Květnou neděli po mši svaté, kdy děti za svoje čtyřicetidenní pokání dostaly dárek živou květinku se symbolickým kuřátkem. VELIKONOČNÍ KONCERT Na Květnou neděli byl v kapitulní síni benediktinského kláštera koncert Rajhradského pěveckého sboru. Dirigoval sbormistr Jaroslav Lang. Velkopáteční a velikonoční kantáty Dík za Golgotu a On je skutečně vzkříšený na slova Johannese Jourdana zhudebnil Klaus Heizmann. Byl to náročný nápěv, ale sbor jde svojí úrovní nahoru a je koncert od koncertu lepší. Měli jsme z něho krásný zážitek. Na dobrovolném vstupném se vybralo Kč. Tato částka byla věnovaná Domu Matky..., který provozují pro seniory ve svém klášteře sestry Těšitelky BSJ. 17

18 DALŠÍ PENĚŽNÍ POMOC pro Domu Matky... byla díky štědrosti farníků při velikonočních sbírkách v kostelech naší farnosti opět nezanedbatelná. Farnost darovala Kč. VELIKONOČNÍ OHLÉDNUTÍ Hlavní křesťanské svátky Velikonoce byly letos brzy. První jarní úplněk byl 21. března a po něm následující neděle je nedělí velikonoční. Někteří neinformovaní lidé nechápou, proč je vůbec slavíme, když při nich byl Ježíš ukřižován. Zde je třeba si uvědomit, že jeho oběť má svůj velký význam, protože se obětoval ve prospěch nás všech. Velikonoce jsou však především oslavou vzkříšeného Krista. Svým zmrtvýchvstáním dal najevo, že když člověk zemře, má naději přejít do života věčného, který nám právě on otevřel. Brzy to bude dva tisíce let, kdy byl Ježíš v pátek ukřižován, v sobotu ležel pohřbený v hrobce, to byl svátek Paschy a po ní, v noci na neděli, vstal z mrtvých. Proto slaví křesťané neděli jako den Páně. Pascha je židovský svátek, oslava vyvedení židovského národa (asi před 3500 lety) z egyptského otroctví. Velikonoce na tento svátek navazují. NEJSTARŠÍ FARNICE V OPATOVICÍCH V neděli 30. března po mši svaté popřál P. Augustin OSB spolu s dalšími farníky k pěknému výročí nejstarší opatovické farnici paní Julii Valnohové. Tato vzácná žena pracovala v zemědělství a přes všechny bolesti, které ji potkaly, si zachovala zdravý životní optimismus, který kolem sebe rozdává, s každým promluví a má zájem i pochopení pro sport. Blahopřejeme. DĚTSKÉ ODPOLEDNE JARNÍ PROBOUZENÍ ZVÍŘÁTEK Do kláštera sester Těšitelek BSJ pozvala 5. dubna rajhradská farnost malé školáky i předškoláky spolu s rodiči na hravé odpoledne spojené s probouzením zvířátek ze zimního spánku. Na klášterní zahradě čekaly na děti veselé úkoly i sladké odměny. PŘIPRAVUJEME: POUTNÍ ZÁJEZD 8. květen se stal tradičním dnem našich poutních zájezdů. Letos pojedeme do Neratova v Orlických horách, na Mariánskou Horu u Lanškrouna, do Anenské Studánky a do Moravské Třebové. PŘIJEDE OPĚT HRADIŠŤAN Koncert cimbálové muziky Hradišťan bude v pátek 30. května v 19:00 hod. v benediktinském klášteře. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude jako vždy použitý na opravy kláštera. jm Aktuální informace z farnosti můžete vidět též na našich stránkách 18

19 PR_182x125_Rajhrad :14 Stránka 1 Česká spořitelna v Rajhradě v novém Pobočka České spořitelny v Rajhradě se stěhuje do zcela nových prostor. Oslovili jsme proto ředitelku oblastní pobočky v Brně, Ing. Věru Pavlišovou, abychom se dozvěděli více informací o této investici a položili ji pár otázek o službách České spořitelny. Jak již bylo uvedeno výše, pobočka v Rajhradě prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Nás by zajímalo, co zásadního se změní a také kdy bude zahájen standardní provoz v novém? K rozhodnutí přemístit stávající pobočku v Rajhradě nás vedlo několik důvodů. Prostory původní pobočky už nebyly pro obsluhu klientů vyhovující, dále bylo nutné provést zásadní modernizaci pobočky pro instalaci nových bankovních technologií. Pro klienty nyní připravujeme moderní prostředí v atraktivním designu se všemi technickými prvky, které zajistí kvalitní a rychlou obsluhu klientů. Řešení nových prostor vychází ze standardů Erste Group, mezinárodní finanční skupiny, jejíž je Česká spořitelna součástí. Provoz nové pobočky byl zahájen již 17. března. Připravili jste i nějaké novinky v produktové oblasti? Z novinek bych ráda zmínila Osobní účet České spořitelny. V nabídce k Osobnímu účtu si klient může vybrat takové produkty a služby, které mu vyhovují a které hodlá využívat. Svým rozhodnutím ovlivňuje nejen cenu, ale zejména komfort poskytovaných služeb. Tento účet získal ocenění odborné veřejnosti za rok 2007 Účet roku. Jaké služby bude pobočka nabízet? Nabídka zahrnuje jak služby v oblasti financování osobních potřeb, tak produkty a služby určené ke zhodnocení volných peněžních prostředků. Nabídka financování představuje především úvěrové produkty v podobě osobních půjček, kreditních karet nebo kontokorentních úvěrů. Nedílnou součástí je také financování vlastního bydlení, jeho modernizaci nebo úpravy zejména formou úvěrů ze stavebního spoření. V souvislostí s bydlením poskytuje pobočka také veškeré informace potřebné k vyřízení hypotečního úvěru. Osobní půjčku si klient sjedná během několika minut, a to až do výše 300 tisíc korun. Naším záměrem je vyřizovat požadavky rychle a kvalitně k maximální spokojenosti klientů. Pro zhodnocení volných peněžních prostředků nabízí pobočka veškeré produkty moderního bankovnictví podle rozhodnutí klienta, včetně těch se státním příspěvkem. V nabídce je stavební spoření, penzijní připojištění, různé druhy pojištění proti rizikům nebo zhodnocení peněžních prostředků formou investic do podílových nebo kapitálových fondů. Nezbývá tedy, než se těšit na návštěvu nové pobočky? Věřím, že se budou klienti cítit v novém prostředí dobře a spokojeně. Ráda bych všechny touto cestou pozvala do nové pobočky České spořitelny v Rajhradě. Byla bych potěšena, kdyby si obyvatelé Rajhradu našli cestu do pobočky, aby sami posoudili, jak se nám změna podařila. S dalšími dotazy jsou Vám k dispozici naši pracovníci v pobočce Rajhrad, Masarykova 515, tel.: Otevírací doba: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Těšíme se na Vaši návštěvu. To nejlepší pro Vás z p ísp vk Fondu prevence v roce 2008: Preventivní o kování a p eo kování proti klíš ové encefalitid O kování proti rakovin d ložního ípku Úhrada pneumokokové vakcíny Prevenar a vakcíny Priorix O kování proti virové hepatitid O kování proti meningokoku Ozdravné pobyty d tí a mládeže po ádané MŠ, ZŠ, SŠ P ísp vek na zakoupení cyklistické a lyža ské helmy NOVINKA P ísp vek na masáže,saunu, pohybové aktivity P ísp vek na plavání kojenc a d tí P ísp vek pro dárce krve a kostní d en P ísp vek na vitamínový p ípravek pro t hotné ženy + DVD Jak prožít zdravé t hotenství projekt Stomatologická prevence d tí Volný vstup na bazén v Brn, Blu in,hustope ích u Brna,Vyškov atd. Nejste dosud klienty ZP METAL-ALIANCE? Využijte možnosti zaregistrovat se k a získat tak poukázku v hodnot K 300,- na nákup potravinových dopl k a antikoncep ních p ípravk. Stejnou poukázku obdrží i stá vající klient, který získá nového klienta. Veškeré náležitosti za Vás vy ídíme: Regionální pracovišt Brno Kont.místo Židlochovice Kobližná 19 Masarykova 734 Brno Židlochovice Ú ední hodiny: Ú ední hodiny: Po,St 8,00-12,00 13,00-17,00 Út 8,00-11,00 Út, t 8,00-12,00 13,00-15,00 t 13,00-16,00 Modrá linka

20 NÁŠ TIP NA VÝLET A NA ZAJÍMAVOU VÝSTAVU Třebíč a Jaroměřice nad Rokytnou Třebíč, městská památková zóna. Klášterní bazilika a židovská čtvrť, památka UNESCO. Klášter benediktinů byl založen r V 16. století byl přestavěn na renesanční zámek, upravený barokně (dnes Muzeum Vysočiny). Z kláštera je dochována mimořádně cenná bazilika sv. Prokopa z let v přechodném románsko-gotickém slohu, upravená v barokní gotice. Unikátně dochovaná židovská čtvrť středověkého původu, jedna z nejzachovalejších v Evropě, nově rekonstruovaná. V Zadní synagoze expozice židovské kultury. V Třebíči je jeden z největších židovských hřbitovů v České republice. Domy s gotickými a renesančními jádry, renesanční radnice. Gotická městská věž vysoká 75m (přístupná, krásný výhled) propojená s románským kostelem sv. Martina, přestavěným barokně. Kapucínský kostel Proměnění Páně z roku Náš tip: Třebíčské slavnosti piva (květen), Středověké slavnosti (srpen), Třebíčské bramborobraní (září), procházka malebnými uličkami židovského města na levém břehu řeky. Ghetto se dochovalo téměř v původním stavu se 123 domy a dvěma synagogami. Jaroměřice nad Rokytnou, městská památková zóna. Barokní zámek z let , spojený s monumentálním barokním kostelem sv. Markéty z let Barokní park se sochami. Barokní klášter servitů ze 17. století a špitál s kaplí. Památník básníka Otakara Březiny. Na místním hřbitově je Otakar Březina pochován. Pramen: Cestovní kniha Památník písemnictví na Moravě v areálu benediktinského kláštera Současná moravské bibliofilie, její tvář a směřování Výstava vybraných ukázek bibliofilií, které vznikly na Moravě od roku 1989 do dneška. Vůdčí myšlenkou poměrně malé výstavy je otázka, nakolik politický otřes a převrat před téměř dvaceti lety ovlivnil něco tak esoterického, jako je krásná kniha, produkt, který se záměrně distancuje od masové produkce a v letech minulých se mnohdy záměrně distancoval od oficiální kultury. Odpověď, kterou výstavka podává, není jednoznačná: bibliofilie žije, ale pro mnohé ztratila mnoho ze svých vedlejších funkcí. Dnes existuje v čisté podobě, jako výraz touhy po dokonalém díle: musí se vyrovnat se zmizením klasických tiskařských technik i se skutečností, že knížku může vydat opravdu každý. Za této situace je paradoxně o to vzácnější, ale stále krásná. Mezi vystavenými díly najdeme práce Emanuela Ranného, ukázky produkční činnosti Antonína Krejčíře, Jana Maulera, Františka Janáse, Ludvíka Kundery, příklady knihařského zpracování z dílny Vladimíra Werla i několik příležitostných, ryze soukromých tisků vydaných v počtu několika málo výtisků. Současná moravská bibliofilie. Výstava v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě od 4. dubna do 4. května 2008, vstup denně mimo pondělí od 9 do 17 hod. Vojen Drlík Vydává Městský úřad v Rajhradě. Vedoucí redaktor Petr Žižka. Adresa redakce:městský úřad Masarykova 32, PSČ Rajhrad. tel: Tisk a grafické zpracování: Lpress - reklamní agentura & ofsetová tiskárna Zpravodaj zapsán do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E Vychází každý sudý měsíc. Neprodejné, bezplatná distribuce občanům Rajhradu Uzávěrka každého 15. dne předcházejícího měsíce. Příspěvky do Zpravodaje přijímá podatelna MÚ do každého 10. dne předcházejícího měsíce. Redakcí nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Nabízíme inzerci za Kč 8,- za čtvereční centimetr.

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka 16. ledna 2014 "Od Nilu na Vrabčák"

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka  16. ledna 2014 Od Nilu na Vrabčák V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s charitní pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové sestry. Výtěžek sbírky byl odevzdán na potřeby

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Zápis Ze 24. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 24. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 24. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 4. 11. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní - omluven

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2014 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 20.1.2015 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015 MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 5/2015 Postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky s poskytnutím služeb vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 1 (účinnost od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2013 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 20.1.2014 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více