Typologie předmětů kulturního dědictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typologie předmětů kulturního dědictví"

Transkript

1 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Typologie předmětů kulturního dědictví Václav Rutar metodika přednášky

2

3 Úvod do problematiky principy tvorby metodiky Pojem dědictví je pro potřeby této metodiky značně zúžen. Označení světové dědictví, zahrnující veškeré fenomény, dotýkající se přírody, člověka či přímo vzájemnému ovlivňování obou oblastí, je dále děleno několika způsoby. Na jedné straně vyčleňujeme typická dědictví národní, regionální a místní, na straně druhé rozlišujeme zjednodušeně dědictví přírodní a kulturní. Tato dělení však nikdy nemohou být přesná, jasná hranice je fakticky neurčitelná. Péči o dědictví přírodní nejčastěji vážeme na ochranu přírody a kulturní dědictví bývá spojováno s památkovou péčí, muzejnictvím, archivnictvím, knihovnictvím a několika dalšími dílčími obory. Kam ale zařadíme např. botanické a zoologické zahrady, jakému typu dědictví se věnují muzejní přírodovědci? Čím se zabývá hnutí tzv. nové muzeologie, co je náplní činnosti ekomuzeí? Ukazuje se, že problematika typologie kulturního dědictví má několik rovin. První částí je definování termínu, alespoň přibližné vymezení toho, o čem bude pojednáváno. Poté je třeba určit, které sféry lidského činění zasahuje a jak si jej z hlediska odlišného předmětu mezi sebe příslušné vědní sféry rozdělují. Konečně spojíme-li pojem kulturní dědictví přímo s muzei, jejich činností a posláním, dostáváme se k jedné z nejdůležitějších, ovšem taky nejobtížněji řešitelné otázce vymezení charakteru muzejního sbírkového předmětu. Práce muzeí se soustavami, sbírkami muzejních předmětů, jejich sbírání, uchovávání a zkoumání a prezentování je tím, co existenci muzeí ve společnosti dnes ospravedlňuje. Tématický a časový rozsah přednášky příliš neumožňuje vypracování drobnějšího celistvého textu, který by mohl být dostatečně vyčerpávající. V souladu s ustanoveními v uzavřené Dohodě o provedení práce, která předpokládá vytvoření metodiky minimálně v rozsahu 8 normostran tak, aby jedné hodině přednášky odpovídala jedna normostrana, tj. aby ve výsledku obsah metodiky odpovídal přednášce, volím formu heslovitého zpracování problematiky, jakési detailní osnovy. V přednášce, která se uskuteční , bude podle této osnovy postupováno. Domnívám se, že přednáška, opírající se o předložené části tématu, které budou rozpracovány a doplněny jak mluveným projevem, tak obrazovým doprovodem, bude ve výsledku efektivnější a vzhledem k časové náročnosti i posluchačsky přijatelnější. Pojem dědictví Úvod. Představení. Poslání modulu. Poslání přednášky. Osnova přednášky. Kultura. Etymologie slova, význam, synonyma. Původní použití. Péče o duši. Kultura v antropologii a sociologii obor kulturní a sociální antropologie. Kulturologie. Kultura v přírodních vědách. Kultura a civilizace. Vysoká a nízká kultura. Popkultura. Pojem subkultura. Slovo dědictví. Etymologie pojmu. Dědictví v právu. Genetické, kulturní a přírodní dědictví. Legacy, inheritance, patrimony a heritage. Erbschaft. Succession, patrimoine a héritage. Patrimonio Natural and cultural heritage. Natur- und Kulturerbe. Patrimoine naturel et culturel. Patrimonio natural y cultural, herencia cultural. Povaha dědictví, pozitivní, negativní. Změny dědictví v historickém i personálním kontextu. Odkaz a dědictví (dědictví až přijetím odkazu). Kulturní dědictví a kulturní paměť. Památková péče a definice dědictví. Benátská charta (1964) o zachování a restaurování památek a sídel. Definice pojmu historická památka. Autentický in situ kontext památkové péče. Metaskutečnost sbírkové soustavy in fondo. (In situ living a dead, ex situ living a dead, dokumentačně). Typologie předmětů kulturního dědictví 3

4 Přírodní dědictví v muzejní praxi dědictví svým charakterem vázané na předměty kulturní hodnoty, významné pro přírodní vědy. Technické památky. - Nehmotné kulturní dědictví. UNESCO, základní dokumenty, oficiální definice přírodního a kulturního dědictví UNESCO založení, poslání. Obory UNESCO vzdělání, přírodní vědy, společenské a humanitní vědy, kultura a informace. Československo jako zakládající stát. Generální konference, výkonná rada a sekretariát UNESCO. Základní dokumenty UNESCO, přehled. (Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970). Oficiální definice kulturních statků. Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Paris 1972). Důvody vzniku dokumentu. Oficiální definice kulturního a přírodního dědictví. Obecné principy ochrany přírodního a kulturního dědictví. Institucionální zabezpečení a ochranná opatření. Vzdělávací a kulturní činnost. Mezinárodní spolupráce. (Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, Paris 2001). Oficiální definice podvodního kulturního dědictví. (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Paříž 2003). Oficiální definice nehmotného kulturního dědictví. Recommendation concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage, 1972 Recommendation for the Protection of Movable Cultural Property, 1978 Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore, Deklarace UNESCO. České dědictví UNESCO památky na Seznamu UNESCO (Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO World Heritage List). Historická centra Prahy, Telče a Českého Krumlova. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Chrám sv. Barbory, katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci a historické centrum Kutné Hory. Lednicko-valtický areál. Vesnická rezervace Holašovice. Zámek a zahradní areály v Kroměříži a Litomyšli. Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci. Brněnská Vila Tugendhat. Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči. České nehmotné kulturní dědictví na Seznamu UNESCO Slovácký Verbuňk, Masopust a Sokolnictví. ICOFOM a kulturní dědictví ICOFOM. Vznik a historie. Hlavní oblasti zájmu. ICO- FOM ve vztahu k ostatním komitétům ICOM. Publikace ICOFOM International Study Series. (1983) ISS 06 Collecting Today for Tomorrow. Sbírkotvorná činnost jako jeden ze způsobů záchrany dědictví. Kongres ICOM Ekomuzea. (1986) ISS 10 Museology and Identity Dědictví a identita národa. Jedinečnost dědictví. Zhodnocování dědictví. Kultura jako sociální fenomén přesahující pojem kulturní dědictví. Dědictví jako nástroj politické argumentace. Minulost jako dědictví a budoucnost jako výsledek využití tohoto dědictví. (1987) ISS 11 Museology and Museums Dědictví jako stavební kámen. Paradox uchovávání dědictví v ničící se společnosti. Je kultura nejlépe prezentována sbíra- Typologie předmětů kulturního dědictví 4

5 ným materiálem? (2003) ISS 34 Museology an Instrument for Unity and Diversity? Muzeum jako heritage agency. Změna hodnocení uchovávaného dědictví. Kulturní dědictví a ekonomické zájmy. (2007) ISS 36 Museology and Techniques Muzeum a světové dědictví hlavní téma GK Industriální dědictví. Total Heritage. Autentické dědictví pro prezentaci vědy a techniky. Informace jako dědictví. Deweyovo pojetí dědictví. Dědictví jako vše vyrobené člověkem. Nehmotné dědictví v muzeích. (2010) ISS 39 Deaccession and Return of a Cultural Heritage Deakcese a retribuce kulturního dědictví. Povinnost navracení dědictví. -- Ekomuzeologie a nová muzeologie. Komunita. Diferenciace kulturního dědictví v dějinách historie muzejnictví se zvláštním zřetelem k předmětnému zaměření sběratelské a sbírkotvorné činnosti Diferenciace sbíraného v souvislosti s vývojem institucionální formy. Okolnosti vzniku sběratelství trvalá sídla, rozvoj řemesla, sociální dělení, majetné vrstvy. Starověké sběratelství, do 5. st. n. l. Panovníci, nobilita, kněžstvo. Ekonomická, reprezentační a náboženská funkce sbírek. Pinakotéky a glyptotéky. Musaion. Tezaurus století éra pokladových sbírek. Sbírky církevní a světské. Vliv křesťanství. Ostatky a relikvie. Kult svatých. Reprezentační a politická funkce sbírek. Od 15. století kamery a kabinety. důraz na kurioznost. Kunst-, Wunder- a Naturalienkammer. Kuriositätena Raritätenkammer. Res artificialia a res naturalia. Sbírky učenců. Vliv vzniku knihtisku. Období objevných cest, sbírání a klasifikování. Specializace věd a vznik kabinetů. Tématické dělení sbírek a oddělené vystavování. Polovina 18. století a vznik veřejných muzeí. Národní muzeum a národní vědomí. Muzea při univerzitách. Uměleckohistorická muzea. Vznik regionálních muzeí v druhé polovině 19. století. Vědecká oddělení v muzeích. Zvýšený důraz na dokumentaci současnosti v období od 50. let 20. století. Charakter sbírkového fondu dnešních muzeí v závislosti na vývoji sbírkotvorných tendencí. Jiná dělení (1. Kultové a pokladové kolekce, do 5. století př. N. l 2. Tezaury a musaiony, do 6. století n. l. 3. Církevní a světské komory, století 4. wunder- a kunstkomory a kabinety, století 5. Veřejná muzea, Století 6. Paměťová média ). Ochrana přírody, památková péče, archivnictví, knihovnictví a muzejnictví ve vztahu k národnímu přírodnímu a kulturnímu dědictví Druhová odlišnost předmětů přírodního a kulturního dědictví. Diferenciace samostatných oborů. Předmětné zaměření. Různá poslání. Odlišnost metodiky, terminologie, institucionálních základen dílčích oborů. Ochrana přírody. Vymezení oblasti zájmu. Zákon č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny. Definice základních pojmů. Základní povinnosti. Ochrana ptáků, dřevin, Typologie předmětů kulturního dědictví 5

6 krajinných prvků. Náhradní výsadba. Ochrana paleontologických nálezů, ochrana jeskyní. Kategorie chráněných území. Vyhlašování chráněných území. NATURA Památné stromy, chráněné rostliny a živočichové. Vlastnická práva v ochraně přírody. Památková péče. Nemovité objekty v původním prostředí. Kulturní památky. Národní kulturní památky. Pojem in situ. Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Způsob vyhlašování kulturních památek, památkových rezervací a památkových zón a jejich evidence a činnost muzejních archeologů. Organizace státní památkové péče. Definice přestupků. Souvisejicí zákony ad. Vysokoškolské obory se zaměřením na památkovou péči. Monumentika a monumentológia. Skanzeny a nemovité památky-muzejní budovy. Archivnictví. Co je archiválie. Pojem in fondo. Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů. Výběr archiválií a jejich evidence. Kategorizace. Ochrana archiválií. Nahlížení do archiválií, vystavování. Soustava archivů. Akreditace archivů. Spisová služba. Související zákony ad. Styčné body archivnictví, knihovnictví a muzejnictví. Pomocné vědy historické. Vysokoškolské obory se zaměřením na archivnictví. Knihovnictví. Knihy a tiskoviny z běžné produkce. Fondy knihoven. Konzervační fond. Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informačních služeb. Co je knihovna a knihovní dokument. Systém knihoven. Veřejné služby knihoven. Druhy knihoven. Evidence a vyřazování z knižního fondu. Související zákony ad. Vysokoškolské obory se zaměřením na knihovnictví. Muzejnictví. Co je muzejní předmět. Zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Centrální evidence. Ochrana sbírek. Standardy. Garance. Vývoz do zahraničí. Inventarizace sbírek. Další vyhlášky, metodické pokyny a doporučení. Vysokoškolské obory se zaměřením na muzejnictví. Multidisciplinarita a interdisciplinarita oboru. Muzejní sbírkový předmět jako součást národního dědictví v závislosti na typu, regionální působnosti a dalších faktorech ovlivňujících charakter práce muzeí Typologie muzeí. Národní muzea. Krajská a regionální muzea. Městská muzea. Památníky. Muzea oborově specializovaná archeologická, historická, etnografická, umělecká, technická, přírodovědecká. Muzea specializovaná na určitou problematiku. Muzea memoriální. Muzea v přírodě, skanzeny. Národopisný a technický charakter, archeologické lokality. Předměty umístěny v přírodním (autentickém i neautentickém) prostředí. Heterogenní pracovní prostředek muzeí muzejní sbírky. Rozmanitost pojmenování. Muzeálie. Předmět muzejního zájmu předmět muzejní povahy předmět muzejní hodnoty sbírkový předmět, zařazený do muzejních sbírek. Relikt-fragment-dokument. Problematika speciální muzeologie. Sbírkové předměty jako prameny věd u Jiřího Neustupného. Oborové sbírky a sbírky pomocné. Otázka pomocné evidence. Oborová sbírka prehistorická. Zákon 20/1987 Sb.. Nárůst sbírek. Význam nálezové dokumentace pro hodnotu předmětu. Oborová sbírka historická. Tématická šíře záběru. Vyrovnanost sbírek v muzeu. Pasivní a aktivní selekce. Oborová sbírka etnografická. Tradice. Nehmotné dědictví. Etnografické sbírky a identita. Oborová sbírka výtvarného umění. Umělecká hodnota. Objektivita a subjektivita. Regionální muzea a regionální umělci. Sbírky užitého umění. Oborové sbírky techniky in fondo a in situ. Modely. Oborové sbírky přírodovědné. Preparáty, herbáře atd. Zoo a botanické zahrady. Ekologie. Typologie předmětů kulturního dědictví 6

7 Teorie muzejního sbírkového předmětu Dělení muzejních předmětů. Naturalia a artificialia bůh a člověk. Artefakty a naturalia (biofakty). Mentefakty. Konkrétní a abstraktní. Artefakty movité a nemovité. Utilitární a jiná funkce artefaktu. Muzeálie. Vyjímání z primárního kontextu, selekce. Ontická shoda. Potencionální a realizovaná muzealita muzeálie. Kontexty muzeálie. Primární a sekundární muzejní materiál. Primární a sekundární dokumenty. Uchovávané muzejní předměty bez kontextu. Rozdílnost terminologie muzejního předmětu a termínů souvisejících. Reference-denotace-konotace-interpretace-komunikace. Předmět jako dokument, paměť, zdroj, exponát, sběratelský předmět. Předmět jako zdroj a předmět jako médium. Předmět jako dokument. Předmět jako součást dědictví. Muzealita. Autenticita. Předmětná informace jako výsledek historického procesu. Konceptuální identita. Idea artefaktu jako potencionální předmět. Realizace ideje výběrem materiálu a technickým procesem (SI a FI). Faktická identita. Hotový předmět, suma zamýšlených i nezamýšlených vlastností. Existence hotového předmětu. Aktuální identita. Dokumentace jako zachycení minulého stavu předmětu. Dynamický charakter aktuální identity. Objekt a jeho dokumentace, intrinsic a extrinsic informace. Záměrná a nezáměrná informace. Erstzustand a Istzustand. Strukturální identita. Materiál, konstrukce, morfologie, zvuk, chuť, pach. Příklady nezáměrné informace. Vlivy na změnu aktuální strukturální identity přírodní a lidské. Poškození jako zdroj informací. Prostorově-časová kontinuita předmětu. Funkční identita. Muzealizace. Praktický, estetický, symbolický a metafyzický význam předmětu. Funkční degradace. Singularizace. Museum dilemma a PM-změny. Kontextuální identita. Vztah předmětu s okolím. Primární kontext. Utilita a ekonomická hodnota předmětu. Vnitřní dělení primárních kontextů. Muzeologický kontext. Dokumentární hodnota předmětu. Archeologický kontext. Vyřazené předměty. Změny kontextů. Komodizace, dekomodizace a rekomodizace. Cesta předmětu od výrobce k uživateli. PP-změna. Recyklace, další použití. Úspory. PA-změna. Funkční degradace. Destrukce. Role archeologie. PMzměna. Aktivní dokumentace. Další změny AA, MM, AM, AP, MP, MA. Kulturní dědictví Královéhradeckého kraje a jeho využití Přírodní dědictví: Český Ráj (Jičín-Libosad Jinolické rybníky Prachovské skály Údolí Plakánek Zebín (PP)), Hradecko (Hradecké lesy Hradec Králové, Na Plachtě (PP) Písníky Přírodní park Orlice), Kladské pomezí (Adršapašské skalní město Babiččino údolí (NKP a NPP) Broumovské stěny Javoří Hory Jestřebí hora Ostaš Rozkoš Teplické skály Údolí Peklo), Krkonoše (KRNAP biosférická rezervace UNESCO Obří důl, pramen Labe, rašeliniště, Sněžka ad.), Orlické hory (Bukačka, Velká Deštná, Zemská brána řeky Divoká Orlice, Bělá a Zdobnice Trčkov (NPP) Muzea a galerie zřizovaná krajem: Galerie moderního umění v Hradci Králové; Muzeum Východních Čech v Hradci Králové + Památník bitvy 1866 na Chlumu; Regionální muzeum a galerie Jičín; Regionální muzeum v Náchodě + Pevnost Dobrošov, národní kulturní památka + Jiráskovo muzeum a Jiráskův rodný domek + Muzeum města Police nad Metují; Galerie výtvarného umění v Náchodě; Rychnov nad Kněžnou Typologie předmětů kulturního dědictví 7

8 Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou + Památník Karla Poláčka + Muzeum krajky Vamberk Zřizovaná obcemi a městy: Hoříněves Rodný dům Václava Hanky; Chlumec nad Cidlinou Městské muzeum Loreta; Městské muzeum Nový Bydžov; Osice Památník Františka Škroupa; Třebechovické muzeum betlémů; Galerie plastik Hořice; Hořice Městské muzeum + Masarykova věž samostatnosti (Hořice-Chlum); Městské kulturní středisko Lázně Bělohrad Fričovo muzeum + Památník K. V. Raise; Libuň Památník Františka Kavana; Miletín Památník Karla Jaromíra Erbena; Městské muzeum Nová Paka + Klenotnice drahých kamenů + Suchardův dům; Pecka Městské muzeum; Muzeum Broumovska; Muzeum Boženy Němcové v České Skalici + Areál Barunčiny školy; Městské muzeum v Jaroměři + Městské muzeum v Josefově; Jaroměř První vojenskohistorické muzeum M. Frosta; Městské muzeum Nové Město nad Metují; Deštné v Orlic. horách Muzeum turistiky, zimních sportů a řemesel; Kulturní zařízení města Dobrušky Vlastivědné muzeum; Rokytnice v Orlických horách Pevnost Hanička; Skuhrov nad Bělou Expozice výroby železa; Bílá Třemešná Památník Jana Amose Komenského; Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem; Malé Svatoňovice Muzeum bratří Čapků; Městské muzeum Rtyně v Podkrkonoší; Trutnov Muzeum Podkrkonoší v Trutnově; Trutnov Galerie města Trutnova; Úpice Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové; Městské muzeum Žacléř Jiní zřizovatelé: Univerzita Karlova Hradec Králové České farmaceutické muzeum + Kuks; SŽDC s. o. Praha Hradec Králové Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky Hradec Králové Zahrádkářské muzeum; Občanské sdružení Muzeum přírody Český ráj Prachov Muzeum přírody Český ráj; Ministerstvo kultury ČR Česká Skalice Uměleckoprůmyslové museum v Praze Muzeum textilu; Železniční společnost Výtopna Jaroměř Jaroměř Železniční muzeum Výtopna Jaroměř ; MERKUR TOYS s. r. o. Police nad Metují Merkur Policie o. p. s.; Družstvo Fortis Muzeum čs. opevnění Pevnost Stachelberg; ZOO Dvůr Králové a. s. Dvůr Králové nad Labem Galerie Pravěk očima Zdeňka Buriana; Tarbon spol. s r. o. Dvůr Králové nad Labem Old Racing Collection; Univerzita Karlova Hostinné Galerie antického umění; Správa KRNAP Vrchlabí Správa KRNAP, Krkonošské muzeum Augustiniánský klášter + Čtyři historické domy Zámky Častolovice Dětěnice Doudleby nad Orlicí Hrádek u Nechanic (NKP) Humprecht (NKP) Karlova Koruna, Chlumec nad Cidlinou Kuks (NKP) Kvasiny Náchod (NKP) Nové Město nad Metují (NKP) Opočno (NKP) Potštejn Ratibořice (NKP) Rychnov nad Kněžnou Smiřice Vrchlabí Hrady Brečtejn, zřícenina Červená Hora, zřícenina Frymburk, zřícenina Kost (NKP) Kumburk, zřícenina Pařez, zřícenina Pecka Potštejn, zřícenina Rýzmburk, zřícenina Staré Hrady Vízmburk, zřícenina Veliš, zřícenina Hradiště /// Křesťanské památky poutní místa, kláštery, kostely, kaple /// Židovské památky ///Technické památky mlýny, mosty, kovárny, přehrady /// Festivaly Typologie předmětů kulturního dědictví 8

9 Základní doporučená literatura: WAIDACHER, Friedrich. Príručka všeobecnej muzeológie. Bratislava: SNM-Národné múzejné centrum, 1999, 477 s. ISBN Monografie AMROSE, Timothy PAINE, Crispin. Museum Basics. London: Routledge, s. ISBN BENEŠ, Josef. Muzeum a sbírky. Praha: Ústav pro řízení a informace, s. BENEŠ, Josef. Základy muzeologie. Opava : Open Education & Sciences, s. ISBN BURCAW, Ellis G. Introduction to Museum Work. Wallnut Creek: Altamira Press, s. ISBN DESVALLÉES, André MAIRESSE, François. Základní muzeologické pojmy. Brno: Technické muzeum v Brně, s. ISBN GREGOROVÁ, Anna. Múzeá a múzejnictvo. Matin: Matica slovenská, 1984, 308 s. KESNER, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. Praha: Grada Publishing a. s., s. ISBN MRUŠKOVIČ, Štefan DARULOVÁ, Jolana KOLLÁR, Štefan. Múzejníctvo, muzeológia a kultúrne dedičstvo. Bánská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, s. ISBN NEUSTUPNÝ, Jiří. Otázky dnešního muzejnictví. Praha: Orbis, s. STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Úvod do studia muzeologie. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s. ISBN ŠTĚPÁNEK, Pavel. Obrysy muzeologie pro historiky umění. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN Úvod do muzejní praxe učební texty základního kurzu Školy muzejní propedeutiky. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, s. ISBN Skripta a diplomové práce MENSCH, Peter van. Towards a methodology of museology. Záhřeb, Ph.D. thesis, University of Zagreb. STRÁNSKÁ, Edita STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Základy štúdia muzeológie. Bánská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných ved, Katedra eko-muzeológie, Skripta. Sborníky Sborník materiálů prvého muzeologického sympozia. Brno: Moravské muzeum, Museologica I/2000. Bánská Bystrica: UMB, ISBN Museologica II/2001. Bánská Bystrica: UMB, ISBN X. Muzealizace v soudobé společnosti. Praha: AMG ČR, ISBN Vliv muzeologie na rozvoj muzeí v ČR a SR. Opava: Slezské zemské muzeum, ISBN ICOFOM Study Series. Odborné časopisy Metodický zpravodaj pro vlastivědu v Severomoravském kraji. MUZEUM. Muzejní a vlastivědná práce. Múzeum. Elektronické zdroje Typologie předmětů kulturního dědictví 9

10 Typologie předmětů kulturního dědictví metodika přednášky Mgr. Václav Rutar vedoucí oddělení centrální evidence a administrace sbírek Národní technické muzeum Kostelní 42, Praha 7 tel.: mobil: , Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové 1 tel.:

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

VY_32_INOVACE_3_Z_11_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Zeměpis Ročník: Poznámka: Královéhradecký kraj Vypracoval: Mgr.

VY_32_INOVACE_3_Z_11_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Zeměpis Ročník: Poznámka: Královéhradecký kraj Vypracoval: Mgr. VY_32_INOVACE_3_Z_11_ČLOVĚK A PŘÍRODA Předmět: Zeměpis Ročník: 6.-9. Poznámka: Královéhradecký kraj Vypracoval: Mgr. Irena Lorencová KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRAJSKÉ MĚSTO : HRADEC KRÁLOVÉ Obr.2 poloha Obr.1

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR 35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR K r á l o v é h r a d e c k ý k r a j 6. až 8. září 2011 Muzeum Těšínska, Český Těšín Česká Skalice Muzeum Boženy Němcové Maloskalická 47 552 03 Česká Skalice

Více

PROJEKT ZNAČENÍ KULTURNÍCH A TURISTICKÝCH CÍLŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PROJEKT ZNAČENÍ KULTURNÍCH A TURISTICKÝCH CÍLŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SOMARO CZ, s.r.o. pobočka České Budějovice U Sloupu 290 373 67 Borek u Českých Budějovic tel: 387 411 632 www.somaro.cz PROJEKT ZNAČENÍ KULTURNÍCH A TURISTICKÝCH CÍLŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Zpracoval:

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Úprava ukazatelů u škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem k tab. č. 1

Úprava ukazatelů u škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem k tab. č. 1 1 3121 1 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 2 3121 1 Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682 17 643,1 53,10 330,8 17 973,9 53,10 18 212,1 59,71 352,10 18 564,2

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 052 HKK Příloha č. 1

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 052 HKK Příloha č. 1 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 052 HKK Příloha č. 1 Okres Hradec Králové - HK TJ Slavia Hradec Králové 00484326 TJ SLAVIA, HRADEC KRÁLOVÉ VŠTJ UK Hradec Králové 42193982 VŠTJ UK Hradec Králové VŠSK VŠP Hradec Králové

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Regiony NUTS. Turistické regiony. Turistické oblasti Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko REGIONY, DESTINACE, ATRAKTIVITY NUTS 0-5

Regiony NUTS. Turistické regiony. Turistické oblasti Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko REGIONY, DESTINACE, ATRAKTIVITY NUTS 0-5 Regiony REGIONY, DESTINACE, ATRAKTIVITY Ing. Lenka Červová, Ph.D. NUTS turistické regiony turistické oblasti mikroregiony euroregiony NUTS Turistické regiony NUTS 0-5 Turistické oblasti Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 3. 2015) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Česká lesnická akademie

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 11. 2016) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Gymnázium Boženy Němcové,

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu. Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu. Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. Od chrámového pokladu k muzeu (a zpět?) Definice muzea (ICOM)

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Právní předpisy z oblasti památkové péče

Právní předpisy z oblasti památkové péče Právní předpisy z oblasti památkové péče Seznam právních předpisů v oblasti památkové péče Zákony 1. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v 2. Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených

Více

Čtenářská a informační gramotnost, zeměpis Téma: Královéhradecký kraj samostatná práce č.2 ( práce s atlasem )

Čtenářská a informační gramotnost, zeměpis Téma: Královéhradecký kraj samostatná práce č.2 ( práce s atlasem ) Název: Škola: Autor: VY_32_INOVACE_Z_9A_2CH Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Mgr. Adéla Nosková Ročník: 9. Tematický okruh, předmět: Čtenářská a informační gramotnost, zeměpis

Více

Kulturní dědictví a tvorba sbírek muzejní povahy

Kulturní dědictví a tvorba sbírek muzejní povahy Kulturní dědictví a tvorba sbírek muzejní povahy Jiří Žalman metodika přednášky Úvod Tématem přednášky je tvorba, ochrana a správa sbírek muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 15. 11. 2013) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Gymnázium Boženy Němcové,

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1

Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1 Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 7 5 2 4 Turistický průvodce

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Mgr. Třískalová Libuše

Mgr. Třískalová Libuše Základní škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín, okres Kolín Březen 2012 VY_32_INOVACE_Z9_13 ANOTACE Vzdělávací oblast Doporučený ročník Vypracoval Název aktivity Tematické

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

ROPA...SYLABY PŘEDNÁŠEK

ROPA...SYLABY PŘEDNÁŠEK 1.PŘEDNÁŠKA ÚVOD DO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE 18.prosince 1850 : Erhaltung der alten Denkmale der Baukunst 31.prosince 1850 : Zakládací listina: CENTRÁLNÍ VÍDEŇSKÁ KOMISE 29.října 1918 : vydáno nařízení Národního

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Úřední deska Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Úřední deska příslušných obecních úřadů (viz rozdělovník) 19475/ZP/2012 28. 11. 2012 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Aleš Novák / 418 oddělení

Více

příloha 1 - program KPG200701- doporučené dary

příloha 1 - program KPG200701- doporučené dary Příloha usnesení R09 usnesení příl.1 k usn.č.9/488/07 b.55 příloha 1 - program KPG0701- doporučené dary 2 3 4 5 6 Kulturní sdružení HARANT Pecka, o.s., Pecka Středisko místní kultury při třebechovickém

Více

Krajský úřad děkuje za spolupráci.

Krajský úřad děkuje za spolupráci. Obecní úřady (viz rozdělovník) 19475/ZP/2012 28. 11. 2012 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Aleš Novák / 418 oddělení ochrany přírody a krajiny anovak@kr-kralovehradecky.cz Žádost o doručení

Více

Královehradecký kraj Pardubický kraj

Královehradecký kraj Pardubický kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Královehradecký kraj Pardubický kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.13

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.20

Více

Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581. Marie Smolíková. Datum: 25. 01. 2012. Ročník: 7.

Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581. Marie Smolíková. Datum: 25. 01. 2012. Ročník: 7. VY_42_INOVACE_1SMO44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Marie Smolíková Datum: 25. 01. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický

Více

Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení a doplnění učiva geografie krajů ČR

Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení a doplnění učiva geografie krajů ČR Název: Oblast: Autor: Číslo: Královéhradecký kraj Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_12 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení a doplnění učiva geografie krajů ČR Tento materiál byl

Více

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč Výlety po Hradecku Varianta A HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE - náročnost: nenáročná - stravování: Třebechovice pod Orebem Restaurace Černý kůň Restaurace u Kocoura (Masarykovo nám.

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1. seminář (4. 6. dubna 1973) Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Nejstarší osídlení-keltové,pak germáni 5.-6.st.-Slované-9.st- Velkomoravská říše-první stát 10.st.-sjednocování kmenů-český stát Sčítání

Více

UNESCO. Památky v České republice

UNESCO. Památky v České republice Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 29. 03. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Dotace KHK

Dotace KHK Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 6115340 Alžběta Limberská - Domácí péče Jičín

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl07 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30.10.2012 Třída: 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl07 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30.10.2012 Třída: 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl07

Více

Rekonstrukce vodního mlýna č.p. 30 z Bělče nad Orlicí v Podorlickém skanzenu v Krňovicích. Výměna dvou kusů kazetových dvoukřídlých vstupních dveří

Rekonstrukce vodního mlýna č.p. 30 z Bělče nad Orlicí v Podorlickém skanzenu v Krňovicích. Výměna dvou kusů kazetových dvoukřídlých vstupních dveří 1. AZ-SATELIT s. r. o. 2. Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově 3. Biskupství královéhradecké 4. Biskupství královéhradecké Havarijní stav vnějších oken kaple sv. Jana Nepomuckého a zámku Skalka,

Více

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100 D.13 - Hloubky Q 100 ICOB 576077 Albrechtice nad Orlicí 535427 Bakov nad Jizerou 579041 Batňovice 535443 Bělá pod Bezdězem 535451 Benátky nad Jizerou 563919 Bílý Kostel nad Nisou nezaplaveno 312 0 1 289

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

PROGRAM KURZU KRAJANŮ 2017

PROGRAM KURZU KRAJANŮ 2017 PROGRAM KURZU KRAJANŮ 2017 1. týden 21. 7. příjezd účastníků kurzu do Prahy na místo setkání příjezd krajanů a jejich ubytování v Dobrušce oficiální zahájení kurzu - seznámení s účastníky kurzu, představení

Více

www.zlinskedumy.cz Královéhradecký kraj

www.zlinskedumy.cz Královéhradecký kraj www.zlinskedumy.cz Královéhradecký kraj Rozloha: 4 758 km 2 Počet obyvatel: 552 946 obyv. Hustota zalidnění: 116 obyv./ km 2 Sídlo krajského úřadu: Hradec Králové Okresy: 5 Hradec Králové, Jičín, Trutnov,

Více

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Vít Richter Seminář CASLIN 2004 7.9. 2004 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Mobil: 603 223 627 1 Hlavní témata Definice knihovního

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou ================================================ ================================================

Více

U N E S C O V Í Š a Z N Á Š

U N E S C O V Í Š a Z N Á Š Projekt "UNESCO pro mladou generaci" Znalostní kviz o UNESCO U N E S C O V Í Š a Z N Á Š JMÉNO A PŘÍJMENÍ TŘÍDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY DATUM ZNALOSTNÍHO KVIZU 1. Kolik členů má UNESCO v současnosti? a) 203 b)

Více

Čekací doba v min. Věta do strojku (neupravovat, generuje se automaticky) Dopravce Linka Spoj Čas

Čekací doba v min. Věta do strojku (neupravovat, generuje se automaticky) Dopravce Linka Spoj Čas Dopravce Linka Spoj Čas Věta do strojku (neupravovat, generuje se automaticky) Na zastávce V Tč vyčká Příjezdu linky Spoje Dopravce Ze směru Čas AP TOUR 610061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AP TOUR 610061 10

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Zpracování sbírky děl Otakara Schindlera v divadelním oddělení Národního muzea Projekt ročníkové práce Autor: Michaela Buriánková

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajské město: Hradec Králové Rozloha: Počet obyvatel: Hustota zalidnění: Počet okresů: 4 758 km² 560 830 5 117,8 obyvatel/km² Sněžka Sněžka je se svými 1602 m n. m. nejvyšší horou

Více

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka I. Z dávnověku muzejních knihoven Nejstarší muzea a jejich knihovny SLEZSKÉ

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji Prezident07_brozura120x120p.qxd 30.3.2007 11:22 Stránka 1 náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji 10. 12. dubna 2007 Oficiální program Prezident07_brozura120x120p.qxd

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 57766/ENV/13 Ing. Soukupová/l.2321 19. 8. 2013 Věc: Posuzování

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 78-651014271

Více

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni HAVLÍČKOBRODSKO Havlíčkův Brod - Galerie výtvarného umění 19 597 20 461 23 528 18 193 18 231 Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny 11 022 12 101 16 613 11 996 13 143 Havlíčkův Brod - Vyhlídková věž kostela

Více

Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2008

Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2008 1 Z činnosti orgánů AMG Zápis se zasedání senátu AMG 11. prosince 2007 v Národním muzeu 1/2008, s. 4 Zápis se zasedání senátu AMG 19. února 2008 v Národním muzeu 2/2008, s. 4 Zápis ze zasedání senátu AMG

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ. ??? Se kterými kraji sousedí???

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ. ??? Se kterými kraji sousedí??? KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ??? Se kterými kraji sousedí??? KH kraj sousedí na SZ s Libereckým krajem, na Z se Středočeským krajem, na J s Pardubickým krajem a na S a V s Polskem (Dolní Slezsko)??? Kolik a jaké

Více

ORP Broumov Královéhradecký kraj

ORP Broumov Královéhradecký kraj Přírodní pozoruhodnosti 2 4 200 Historické městské soubory 1 30 1 40 Zámky 1 15 Křesťanské sakrální památky 2 120 Technické památky Muzea, galerie 1 10 1 20 Turistická informační centra 4 60 Úhrn 495 140

Více

Přijďte pobejt KUDY KAM

Přijďte pobejt KUDY KAM Přijďte pobejt KUDY KAM ZA UBYTOVÁNÍM A STRAVOVÁNÍM v Královéhradeckém kraji Materiál byl vydán za laskavé podpory Královéhradeckého kraje! Rok vydání 2006 Přijďte pobejt KUDY KAM ZA TURISTICKÝMI ZAJÍMAVOSTMI

Více

Program Kurzu krajanů 2014

Program Kurzu krajanů 2014 l. týden 25. 7. Program Kurzu krajanů 2014 odjezd z Prahy příjezd účastníků kurzu do Dobrušky ubytování oficiální zahájení kurzu, - seznámení se s účastníky kurzu - společná večeře 26. 7. 27. 7. rozřazovací

Více

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú.

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP RYCHNOV NAD KNĚŽNOU aktualizace 2014 1 příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. 21099/6-2214 kostel sv. Maří

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 3. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 3. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 3 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. LIBEREC leží v severních Čechách protéká jím řeka Nisa je významným střediskem

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 10. května /ENV/16 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 10. května /ENV/16 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov.

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. - 63 - PRAMENY ČR MZA Brno - Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. HORÁKOVÁ, Eva. O konzervaci střeleckých terčů ve vyškovském muzeu. In JORDÁN,

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace Výsledky dotačního řízení na podpu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2015. 38 - Odbné sociální padenství s prvky 4309907 terapie o.

Více

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů Jihlava 2. až 4. října

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Univerzita třetího věku neprofesní zájmové vzdělávání základním posláním U3V je otevření univerzitních

Více

Hlava I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

Hlava I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Metodický návod k vedení evidence Národního archivního dědictví v muzeích, knihovnách, galeriích, památnících, pracovištích Akademie věd České republiky a vysokých školách, podle vyhlášky č. 645/2004 Sb.,

Více

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE Štěpán Sittek Arcibiskupství olomoucké Církev a turismus Poslání Církve: uchovávat a vykládat zjevené pravdy Boží, hlásat evangelium,

Více

SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Stav povrchu vozovek silnic II. a III. tøídy v Královéhradeckém kraji k

SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Stav povrchu vozovek silnic II. a III. tøídy v Královéhradeckém kraji k SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Stav povrchu vozovek silnic II. a III. tøídy v Královéhradeckém kraji k.. PavEx Consulting, s.r.o. Posouzení stavu povrchu vozovek sítě s pozemních komunikací silnic II.

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Dospělí Východočeská divize kolo den datum sobota 2.5.2015 sobota 9.5.2015 sobota 23.5.2015 sobota 30.5.2015 sobota 13.6.2015 sobota 20.6.

Dospělí Východočeská divize kolo den datum sobota 2.5.2015 sobota 9.5.2015 sobota 23.5.2015 sobota 30.5.2015 sobota 13.6.2015 sobota 20.6. Dospělí 01 Východočeská divize kolo den datum TC Chrudim A 1. sobota 2.5.2015 18 27 36 45 Tenis Nová Paka A 2. sobota 9.5.2015 85 64 73 12 TC Dvůr Králové A 3. sobota 23.5.2015 28 31 47 56 LTC Pardubice

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VIII. uvolnění

Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VIII. uvolnění P ř í l o h a R24-usnesení-příloha k usnesení RK-24-1103-2008, b.98 Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VIII. uvolnění Limit celkem od poč. roku: 48000,0

Více

Liberecký kraj. ing. Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana LK

Liberecký kraj. ing. Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana LK Liberecký kraj ing. Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana LK Mapa turistických oblastí LK: Regiony a jejich rozvoj LK zahrnuje 4 turistické regiony Krkonoše, Jizerské hory, Český ráj, Českolipsko

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

DOSPĚLÍ KRAJSKÉ PŘEBORY

DOSPĚLÍ KRAJSKÉ PŘEBORY DOSPĚLÍ VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR 1 TO SK Žamberk A 1 Baník Žacléř 1 TC Jevíčko 2 TO TJ Tesla Pardubice 2 LTC Nový Bydžov A 2 TK Ústí nad Orlicí B 3 TC Hořice A 3 TK Náchod 3 TK SB Světlá nad Sáz. 4 TC Dvůr

Více