Typologie předmětů kulturního dědictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typologie předmětů kulturního dědictví"

Transkript

1 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Typologie předmětů kulturního dědictví Václav Rutar metodika přednášky

2

3 Úvod do problematiky principy tvorby metodiky Pojem dědictví je pro potřeby této metodiky značně zúžen. Označení světové dědictví, zahrnující veškeré fenomény, dotýkající se přírody, člověka či přímo vzájemnému ovlivňování obou oblastí, je dále děleno několika způsoby. Na jedné straně vyčleňujeme typická dědictví národní, regionální a místní, na straně druhé rozlišujeme zjednodušeně dědictví přírodní a kulturní. Tato dělení však nikdy nemohou být přesná, jasná hranice je fakticky neurčitelná. Péči o dědictví přírodní nejčastěji vážeme na ochranu přírody a kulturní dědictví bývá spojováno s památkovou péčí, muzejnictvím, archivnictvím, knihovnictvím a několika dalšími dílčími obory. Kam ale zařadíme např. botanické a zoologické zahrady, jakému typu dědictví se věnují muzejní přírodovědci? Čím se zabývá hnutí tzv. nové muzeologie, co je náplní činnosti ekomuzeí? Ukazuje se, že problematika typologie kulturního dědictví má několik rovin. První částí je definování termínu, alespoň přibližné vymezení toho, o čem bude pojednáváno. Poté je třeba určit, které sféry lidského činění zasahuje a jak si jej z hlediska odlišného předmětu mezi sebe příslušné vědní sféry rozdělují. Konečně spojíme-li pojem kulturní dědictví přímo s muzei, jejich činností a posláním, dostáváme se k jedné z nejdůležitějších, ovšem taky nejobtížněji řešitelné otázce vymezení charakteru muzejního sbírkového předmětu. Práce muzeí se soustavami, sbírkami muzejních předmětů, jejich sbírání, uchovávání a zkoumání a prezentování je tím, co existenci muzeí ve společnosti dnes ospravedlňuje. Tématický a časový rozsah přednášky příliš neumožňuje vypracování drobnějšího celistvého textu, který by mohl být dostatečně vyčerpávající. V souladu s ustanoveními v uzavřené Dohodě o provedení práce, která předpokládá vytvoření metodiky minimálně v rozsahu 8 normostran tak, aby jedné hodině přednášky odpovídala jedna normostrana, tj. aby ve výsledku obsah metodiky odpovídal přednášce, volím formu heslovitého zpracování problematiky, jakési detailní osnovy. V přednášce, která se uskuteční , bude podle této osnovy postupováno. Domnívám se, že přednáška, opírající se o předložené části tématu, které budou rozpracovány a doplněny jak mluveným projevem, tak obrazovým doprovodem, bude ve výsledku efektivnější a vzhledem k časové náročnosti i posluchačsky přijatelnější. Pojem dědictví Úvod. Představení. Poslání modulu. Poslání přednášky. Osnova přednášky. Kultura. Etymologie slova, význam, synonyma. Původní použití. Péče o duši. Kultura v antropologii a sociologii obor kulturní a sociální antropologie. Kulturologie. Kultura v přírodních vědách. Kultura a civilizace. Vysoká a nízká kultura. Popkultura. Pojem subkultura. Slovo dědictví. Etymologie pojmu. Dědictví v právu. Genetické, kulturní a přírodní dědictví. Legacy, inheritance, patrimony a heritage. Erbschaft. Succession, patrimoine a héritage. Patrimonio Natural and cultural heritage. Natur- und Kulturerbe. Patrimoine naturel et culturel. Patrimonio natural y cultural, herencia cultural. Povaha dědictví, pozitivní, negativní. Změny dědictví v historickém i personálním kontextu. Odkaz a dědictví (dědictví až přijetím odkazu). Kulturní dědictví a kulturní paměť. Památková péče a definice dědictví. Benátská charta (1964) o zachování a restaurování památek a sídel. Definice pojmu historická památka. Autentický in situ kontext památkové péče. Metaskutečnost sbírkové soustavy in fondo. (In situ living a dead, ex situ living a dead, dokumentačně). Typologie předmětů kulturního dědictví 3

4 Přírodní dědictví v muzejní praxi dědictví svým charakterem vázané na předměty kulturní hodnoty, významné pro přírodní vědy. Technické památky. - Nehmotné kulturní dědictví. UNESCO, základní dokumenty, oficiální definice přírodního a kulturního dědictví UNESCO založení, poslání. Obory UNESCO vzdělání, přírodní vědy, společenské a humanitní vědy, kultura a informace. Československo jako zakládající stát. Generální konference, výkonná rada a sekretariát UNESCO. Základní dokumenty UNESCO, přehled. (Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970). Oficiální definice kulturních statků. Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Paris 1972). Důvody vzniku dokumentu. Oficiální definice kulturního a přírodního dědictví. Obecné principy ochrany přírodního a kulturního dědictví. Institucionální zabezpečení a ochranná opatření. Vzdělávací a kulturní činnost. Mezinárodní spolupráce. (Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, Paris 2001). Oficiální definice podvodního kulturního dědictví. (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Paříž 2003). Oficiální definice nehmotného kulturního dědictví. Recommendation concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage, 1972 Recommendation for the Protection of Movable Cultural Property, 1978 Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore, Deklarace UNESCO. České dědictví UNESCO památky na Seznamu UNESCO (Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO World Heritage List). Historická centra Prahy, Telče a Českého Krumlova. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Chrám sv. Barbory, katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci a historické centrum Kutné Hory. Lednicko-valtický areál. Vesnická rezervace Holašovice. Zámek a zahradní areály v Kroměříži a Litomyšli. Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci. Brněnská Vila Tugendhat. Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči. České nehmotné kulturní dědictví na Seznamu UNESCO Slovácký Verbuňk, Masopust a Sokolnictví. ICOFOM a kulturní dědictví ICOFOM. Vznik a historie. Hlavní oblasti zájmu. ICO- FOM ve vztahu k ostatním komitétům ICOM. Publikace ICOFOM International Study Series. (1983) ISS 06 Collecting Today for Tomorrow. Sbírkotvorná činnost jako jeden ze způsobů záchrany dědictví. Kongres ICOM Ekomuzea. (1986) ISS 10 Museology and Identity Dědictví a identita národa. Jedinečnost dědictví. Zhodnocování dědictví. Kultura jako sociální fenomén přesahující pojem kulturní dědictví. Dědictví jako nástroj politické argumentace. Minulost jako dědictví a budoucnost jako výsledek využití tohoto dědictví. (1987) ISS 11 Museology and Museums Dědictví jako stavební kámen. Paradox uchovávání dědictví v ničící se společnosti. Je kultura nejlépe prezentována sbíra- Typologie předmětů kulturního dědictví 4

5 ným materiálem? (2003) ISS 34 Museology an Instrument for Unity and Diversity? Muzeum jako heritage agency. Změna hodnocení uchovávaného dědictví. Kulturní dědictví a ekonomické zájmy. (2007) ISS 36 Museology and Techniques Muzeum a světové dědictví hlavní téma GK Industriální dědictví. Total Heritage. Autentické dědictví pro prezentaci vědy a techniky. Informace jako dědictví. Deweyovo pojetí dědictví. Dědictví jako vše vyrobené člověkem. Nehmotné dědictví v muzeích. (2010) ISS 39 Deaccession and Return of a Cultural Heritage Deakcese a retribuce kulturního dědictví. Povinnost navracení dědictví. -- Ekomuzeologie a nová muzeologie. Komunita. Diferenciace kulturního dědictví v dějinách historie muzejnictví se zvláštním zřetelem k předmětnému zaměření sběratelské a sbírkotvorné činnosti Diferenciace sbíraného v souvislosti s vývojem institucionální formy. Okolnosti vzniku sběratelství trvalá sídla, rozvoj řemesla, sociální dělení, majetné vrstvy. Starověké sběratelství, do 5. st. n. l. Panovníci, nobilita, kněžstvo. Ekonomická, reprezentační a náboženská funkce sbírek. Pinakotéky a glyptotéky. Musaion. Tezaurus století éra pokladových sbírek. Sbírky církevní a světské. Vliv křesťanství. Ostatky a relikvie. Kult svatých. Reprezentační a politická funkce sbírek. Od 15. století kamery a kabinety. důraz na kurioznost. Kunst-, Wunder- a Naturalienkammer. Kuriositätena Raritätenkammer. Res artificialia a res naturalia. Sbírky učenců. Vliv vzniku knihtisku. Období objevných cest, sbírání a klasifikování. Specializace věd a vznik kabinetů. Tématické dělení sbírek a oddělené vystavování. Polovina 18. století a vznik veřejných muzeí. Národní muzeum a národní vědomí. Muzea při univerzitách. Uměleckohistorická muzea. Vznik regionálních muzeí v druhé polovině 19. století. Vědecká oddělení v muzeích. Zvýšený důraz na dokumentaci současnosti v období od 50. let 20. století. Charakter sbírkového fondu dnešních muzeí v závislosti na vývoji sbírkotvorných tendencí. Jiná dělení (1. Kultové a pokladové kolekce, do 5. století př. N. l 2. Tezaury a musaiony, do 6. století n. l. 3. Církevní a světské komory, století 4. wunder- a kunstkomory a kabinety, století 5. Veřejná muzea, Století 6. Paměťová média ). Ochrana přírody, památková péče, archivnictví, knihovnictví a muzejnictví ve vztahu k národnímu přírodnímu a kulturnímu dědictví Druhová odlišnost předmětů přírodního a kulturního dědictví. Diferenciace samostatných oborů. Předmětné zaměření. Různá poslání. Odlišnost metodiky, terminologie, institucionálních základen dílčích oborů. Ochrana přírody. Vymezení oblasti zájmu. Zákon č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny. Definice základních pojmů. Základní povinnosti. Ochrana ptáků, dřevin, Typologie předmětů kulturního dědictví 5

6 krajinných prvků. Náhradní výsadba. Ochrana paleontologických nálezů, ochrana jeskyní. Kategorie chráněných území. Vyhlašování chráněných území. NATURA Památné stromy, chráněné rostliny a živočichové. Vlastnická práva v ochraně přírody. Památková péče. Nemovité objekty v původním prostředí. Kulturní památky. Národní kulturní památky. Pojem in situ. Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Způsob vyhlašování kulturních památek, památkových rezervací a památkových zón a jejich evidence a činnost muzejních archeologů. Organizace státní památkové péče. Definice přestupků. Souvisejicí zákony ad. Vysokoškolské obory se zaměřením na památkovou péči. Monumentika a monumentológia. Skanzeny a nemovité památky-muzejní budovy. Archivnictví. Co je archiválie. Pojem in fondo. Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů. Výběr archiválií a jejich evidence. Kategorizace. Ochrana archiválií. Nahlížení do archiválií, vystavování. Soustava archivů. Akreditace archivů. Spisová služba. Související zákony ad. Styčné body archivnictví, knihovnictví a muzejnictví. Pomocné vědy historické. Vysokoškolské obory se zaměřením na archivnictví. Knihovnictví. Knihy a tiskoviny z běžné produkce. Fondy knihoven. Konzervační fond. Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informačních služeb. Co je knihovna a knihovní dokument. Systém knihoven. Veřejné služby knihoven. Druhy knihoven. Evidence a vyřazování z knižního fondu. Související zákony ad. Vysokoškolské obory se zaměřením na knihovnictví. Muzejnictví. Co je muzejní předmět. Zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Centrální evidence. Ochrana sbírek. Standardy. Garance. Vývoz do zahraničí. Inventarizace sbírek. Další vyhlášky, metodické pokyny a doporučení. Vysokoškolské obory se zaměřením na muzejnictví. Multidisciplinarita a interdisciplinarita oboru. Muzejní sbírkový předmět jako součást národního dědictví v závislosti na typu, regionální působnosti a dalších faktorech ovlivňujících charakter práce muzeí Typologie muzeí. Národní muzea. Krajská a regionální muzea. Městská muzea. Památníky. Muzea oborově specializovaná archeologická, historická, etnografická, umělecká, technická, přírodovědecká. Muzea specializovaná na určitou problematiku. Muzea memoriální. Muzea v přírodě, skanzeny. Národopisný a technický charakter, archeologické lokality. Předměty umístěny v přírodním (autentickém i neautentickém) prostředí. Heterogenní pracovní prostředek muzeí muzejní sbírky. Rozmanitost pojmenování. Muzeálie. Předmět muzejního zájmu předmět muzejní povahy předmět muzejní hodnoty sbírkový předmět, zařazený do muzejních sbírek. Relikt-fragment-dokument. Problematika speciální muzeologie. Sbírkové předměty jako prameny věd u Jiřího Neustupného. Oborové sbírky a sbírky pomocné. Otázka pomocné evidence. Oborová sbírka prehistorická. Zákon 20/1987 Sb.. Nárůst sbírek. Význam nálezové dokumentace pro hodnotu předmětu. Oborová sbírka historická. Tématická šíře záběru. Vyrovnanost sbírek v muzeu. Pasivní a aktivní selekce. Oborová sbírka etnografická. Tradice. Nehmotné dědictví. Etnografické sbírky a identita. Oborová sbírka výtvarného umění. Umělecká hodnota. Objektivita a subjektivita. Regionální muzea a regionální umělci. Sbírky užitého umění. Oborové sbírky techniky in fondo a in situ. Modely. Oborové sbírky přírodovědné. Preparáty, herbáře atd. Zoo a botanické zahrady. Ekologie. Typologie předmětů kulturního dědictví 6

7 Teorie muzejního sbírkového předmětu Dělení muzejních předmětů. Naturalia a artificialia bůh a člověk. Artefakty a naturalia (biofakty). Mentefakty. Konkrétní a abstraktní. Artefakty movité a nemovité. Utilitární a jiná funkce artefaktu. Muzeálie. Vyjímání z primárního kontextu, selekce. Ontická shoda. Potencionální a realizovaná muzealita muzeálie. Kontexty muzeálie. Primární a sekundární muzejní materiál. Primární a sekundární dokumenty. Uchovávané muzejní předměty bez kontextu. Rozdílnost terminologie muzejního předmětu a termínů souvisejících. Reference-denotace-konotace-interpretace-komunikace. Předmět jako dokument, paměť, zdroj, exponát, sběratelský předmět. Předmět jako zdroj a předmět jako médium. Předmět jako dokument. Předmět jako součást dědictví. Muzealita. Autenticita. Předmětná informace jako výsledek historického procesu. Konceptuální identita. Idea artefaktu jako potencionální předmět. Realizace ideje výběrem materiálu a technickým procesem (SI a FI). Faktická identita. Hotový předmět, suma zamýšlených i nezamýšlených vlastností. Existence hotového předmětu. Aktuální identita. Dokumentace jako zachycení minulého stavu předmětu. Dynamický charakter aktuální identity. Objekt a jeho dokumentace, intrinsic a extrinsic informace. Záměrná a nezáměrná informace. Erstzustand a Istzustand. Strukturální identita. Materiál, konstrukce, morfologie, zvuk, chuť, pach. Příklady nezáměrné informace. Vlivy na změnu aktuální strukturální identity přírodní a lidské. Poškození jako zdroj informací. Prostorově-časová kontinuita předmětu. Funkční identita. Muzealizace. Praktický, estetický, symbolický a metafyzický význam předmětu. Funkční degradace. Singularizace. Museum dilemma a PM-změny. Kontextuální identita. Vztah předmětu s okolím. Primární kontext. Utilita a ekonomická hodnota předmětu. Vnitřní dělení primárních kontextů. Muzeologický kontext. Dokumentární hodnota předmětu. Archeologický kontext. Vyřazené předměty. Změny kontextů. Komodizace, dekomodizace a rekomodizace. Cesta předmětu od výrobce k uživateli. PP-změna. Recyklace, další použití. Úspory. PA-změna. Funkční degradace. Destrukce. Role archeologie. PMzměna. Aktivní dokumentace. Další změny AA, MM, AM, AP, MP, MA. Kulturní dědictví Královéhradeckého kraje a jeho využití Přírodní dědictví: Český Ráj (Jičín-Libosad Jinolické rybníky Prachovské skály Údolí Plakánek Zebín (PP)), Hradecko (Hradecké lesy Hradec Králové, Na Plachtě (PP) Písníky Přírodní park Orlice), Kladské pomezí (Adršapašské skalní město Babiččino údolí (NKP a NPP) Broumovské stěny Javoří Hory Jestřebí hora Ostaš Rozkoš Teplické skály Údolí Peklo), Krkonoše (KRNAP biosférická rezervace UNESCO Obří důl, pramen Labe, rašeliniště, Sněžka ad.), Orlické hory (Bukačka, Velká Deštná, Zemská brána řeky Divoká Orlice, Bělá a Zdobnice Trčkov (NPP) Muzea a galerie zřizovaná krajem: Galerie moderního umění v Hradci Králové; Muzeum Východních Čech v Hradci Králové + Památník bitvy 1866 na Chlumu; Regionální muzeum a galerie Jičín; Regionální muzeum v Náchodě + Pevnost Dobrošov, národní kulturní památka + Jiráskovo muzeum a Jiráskův rodný domek + Muzeum města Police nad Metují; Galerie výtvarného umění v Náchodě; Rychnov nad Kněžnou Typologie předmětů kulturního dědictví 7

8 Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou + Památník Karla Poláčka + Muzeum krajky Vamberk Zřizovaná obcemi a městy: Hoříněves Rodný dům Václava Hanky; Chlumec nad Cidlinou Městské muzeum Loreta; Městské muzeum Nový Bydžov; Osice Památník Františka Škroupa; Třebechovické muzeum betlémů; Galerie plastik Hořice; Hořice Městské muzeum + Masarykova věž samostatnosti (Hořice-Chlum); Městské kulturní středisko Lázně Bělohrad Fričovo muzeum + Památník K. V. Raise; Libuň Památník Františka Kavana; Miletín Památník Karla Jaromíra Erbena; Městské muzeum Nová Paka + Klenotnice drahých kamenů + Suchardův dům; Pecka Městské muzeum; Muzeum Broumovska; Muzeum Boženy Němcové v České Skalici + Areál Barunčiny školy; Městské muzeum v Jaroměři + Městské muzeum v Josefově; Jaroměř První vojenskohistorické muzeum M. Frosta; Městské muzeum Nové Město nad Metují; Deštné v Orlic. horách Muzeum turistiky, zimních sportů a řemesel; Kulturní zařízení města Dobrušky Vlastivědné muzeum; Rokytnice v Orlických horách Pevnost Hanička; Skuhrov nad Bělou Expozice výroby železa; Bílá Třemešná Památník Jana Amose Komenského; Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem; Malé Svatoňovice Muzeum bratří Čapků; Městské muzeum Rtyně v Podkrkonoší; Trutnov Muzeum Podkrkonoší v Trutnově; Trutnov Galerie města Trutnova; Úpice Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové; Městské muzeum Žacléř Jiní zřizovatelé: Univerzita Karlova Hradec Králové České farmaceutické muzeum + Kuks; SŽDC s. o. Praha Hradec Králové Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky Hradec Králové Zahrádkářské muzeum; Občanské sdružení Muzeum přírody Český ráj Prachov Muzeum přírody Český ráj; Ministerstvo kultury ČR Česká Skalice Uměleckoprůmyslové museum v Praze Muzeum textilu; Železniční společnost Výtopna Jaroměř Jaroměř Železniční muzeum Výtopna Jaroměř ; MERKUR TOYS s. r. o. Police nad Metují Merkur Policie o. p. s.; Družstvo Fortis Muzeum čs. opevnění Pevnost Stachelberg; ZOO Dvůr Králové a. s. Dvůr Králové nad Labem Galerie Pravěk očima Zdeňka Buriana; Tarbon spol. s r. o. Dvůr Králové nad Labem Old Racing Collection; Univerzita Karlova Hostinné Galerie antického umění; Správa KRNAP Vrchlabí Správa KRNAP, Krkonošské muzeum Augustiniánský klášter + Čtyři historické domy Zámky Častolovice Dětěnice Doudleby nad Orlicí Hrádek u Nechanic (NKP) Humprecht (NKP) Karlova Koruna, Chlumec nad Cidlinou Kuks (NKP) Kvasiny Náchod (NKP) Nové Město nad Metují (NKP) Opočno (NKP) Potštejn Ratibořice (NKP) Rychnov nad Kněžnou Smiřice Vrchlabí Hrady Brečtejn, zřícenina Červená Hora, zřícenina Frymburk, zřícenina Kost (NKP) Kumburk, zřícenina Pařez, zřícenina Pecka Potštejn, zřícenina Rýzmburk, zřícenina Staré Hrady Vízmburk, zřícenina Veliš, zřícenina Hradiště /// Křesťanské památky poutní místa, kláštery, kostely, kaple /// Židovské památky ///Technické památky mlýny, mosty, kovárny, přehrady /// Festivaly Typologie předmětů kulturního dědictví 8

9 Základní doporučená literatura: WAIDACHER, Friedrich. Príručka všeobecnej muzeológie. Bratislava: SNM-Národné múzejné centrum, 1999, 477 s. ISBN Monografie AMROSE, Timothy PAINE, Crispin. Museum Basics. London: Routledge, s. ISBN BENEŠ, Josef. Muzeum a sbírky. Praha: Ústav pro řízení a informace, s. BENEŠ, Josef. Základy muzeologie. Opava : Open Education & Sciences, s. ISBN BURCAW, Ellis G. Introduction to Museum Work. Wallnut Creek: Altamira Press, s. ISBN DESVALLÉES, André MAIRESSE, François. Základní muzeologické pojmy. Brno: Technické muzeum v Brně, s. ISBN GREGOROVÁ, Anna. Múzeá a múzejnictvo. Matin: Matica slovenská, 1984, 308 s. KESNER, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. Praha: Grada Publishing a. s., s. ISBN MRUŠKOVIČ, Štefan DARULOVÁ, Jolana KOLLÁR, Štefan. Múzejníctvo, muzeológia a kultúrne dedičstvo. Bánská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, s. ISBN NEUSTUPNÝ, Jiří. Otázky dnešního muzejnictví. Praha: Orbis, s. STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Úvod do studia muzeologie. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s. ISBN ŠTĚPÁNEK, Pavel. Obrysy muzeologie pro historiky umění. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN Úvod do muzejní praxe učební texty základního kurzu Školy muzejní propedeutiky. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, s. ISBN Skripta a diplomové práce MENSCH, Peter van. Towards a methodology of museology. Záhřeb, Ph.D. thesis, University of Zagreb. STRÁNSKÁ, Edita STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Základy štúdia muzeológie. Bánská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných ved, Katedra eko-muzeológie, Skripta. Sborníky Sborník materiálů prvého muzeologického sympozia. Brno: Moravské muzeum, Museologica I/2000. Bánská Bystrica: UMB, ISBN Museologica II/2001. Bánská Bystrica: UMB, ISBN X. Muzealizace v soudobé společnosti. Praha: AMG ČR, ISBN Vliv muzeologie na rozvoj muzeí v ČR a SR. Opava: Slezské zemské muzeum, ISBN ICOFOM Study Series. Odborné časopisy Metodický zpravodaj pro vlastivědu v Severomoravském kraji. MUZEUM. Muzejní a vlastivědná práce. Múzeum. Elektronické zdroje Typologie předmětů kulturního dědictví 9

10 Typologie předmětů kulturního dědictví metodika přednášky Mgr. Václav Rutar vedoucí oddělení centrální evidence a administrace sbírek Národní technické muzeum Kostelní 42, Praha 7 tel.: mobil: , Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové 1 tel.:

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Manuál pro učitele Kolektiv autorů 2010 www.czechtourism.cz/didaktika www.aholvos.cz Tato publikace byla vytvořena pro projekt

Více

FF: MUI_01 Úvod do studia muzeologie a muzeografie

FF: MUI_01 Úvod do studia muzeologie a muzeografie ( 1 ) 24. září 2002 FF: MUI_01 Úvod do studia muzeologie a muzeografie Ukončení: zkouška - zapisuje se počítačem, odhlašování 3 dny před zkouškou (v nemoci i 1 den nebo v den zkoušky) - 1. termín, 1 opravný

Více

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví Světové dědictví Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví Ve dnech 17. října až 21. listopadu 1972 se sešla v Paříži Generální konference UNESCO na svém 17. zasedání a přijala Úmluvu

Více

Kulturní dědictví a tvorba sbírek muzejní povahy

Kulturní dědictví a tvorba sbírek muzejní povahy Kulturní dědictví a tvorba sbírek muzejní povahy Jiří Žalman metodika přednášky Úvod Tématem přednášky je tvorba, ochrana a správa sbírek muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘÍRUČKA ZDENĚK NOVÁK 1. vydání PRAHA 2009 Motto: Ani ohněm ani mečem, ba ani válečnými pohromami se tolik

Více

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví 4. 5. listopadu 2014 Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 Přednášející a resumé příspěvků: (řazeno dle časového plánu

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Program - Kulturní dědictví a současné umění

Program - Kulturní dědictví a současné umění Program - Kulturní dědictví a současné umění CZ 06 1. Shrnutí Program Kulturní dědictví a současné umění je, v souladu s Memorandem o porozumění, zaměřen na dvě prioritní oblasti: I. Programová oblast

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

3 Central Museological Cabinet 1955-1989. 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989. 2 Editorial 3 topica. 2 Editorial 3 témaa.

3 Central Museological Cabinet 1955-1989. 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989. 2 Editorial 3 topica. 2 Editorial 3 témaa. Obsah Contents 2 Editorial 3 témaa 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989 Pavel Douša 15 Změna koncepce Národního muzea pod vlivem Františka Palackého Iveta Fürstová 22 muzejní pedagogikaa 22 Česká

Více

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 1 Poslání a východiska muzea (místo muzea ve společnosti a vize dalšího rozvoje stanovením vlastních cílů) Poslání

Více

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně 1. Význam a postavení instituce 1.1. Základní údaje Název organizace: Moravská zemská knihovna v Brně Sídlo organizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

Bezbariérový průvodce Královéhradeckým krajem

Bezbariérový průvodce Královéhradeckým krajem Bezbariérový průvodce Královéhradeckým krajem www.kralovehradeckyregion.cz Deset rad vozíčkářům před cestou 1. Při plánování cesty si prostudujte mapu a ověřte aktuální stav ů a tras na uvedených informačních

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky

Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky A. IDENTIFIKACE NAVRHOVANÉHO STATKU 1. Název statku tradiční, lidové kultury

Více

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim:

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim: Výroční zpráva 2005 1. Úvodem Židovské muzeum v Praze (ŽMP) zůstalo i v roce 2005 nejnavštěvovanějším muzeem v České republice a jen nepatrně zaostalo za svými dosud nejlepšími ekonomickými výsledky z

Více

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ INSTITUCE V SOUČASNOSTI. Vědecká knihovna v Olomouci Mgr. Anna Vitásková

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ INSTITUCE V SOUČASNOSTI. Vědecká knihovna v Olomouci Mgr. Anna Vitásková KNIHOVNY A INFORMAČNÍ INSTITUCE V SOUČASNOSTI Vědecká knihovna v Olomouci Mgr. Anna Vitásková Co je co? Informační instituce Archiv Muzeum Knihovna Digitální knihovna Informační středisko Dokumentační

Více

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014 Autorský kolektiv Moravského zemského muzea PhDr. Mgr. Martin Reissner,

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Zpracoval: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 29. listopadu 2012 Č.j.: NTM 2318/12-GŘ 1 OBSAH: OBSAH 2 MOTTO.. 4 I. Údaje o zpracovateli....

Více

Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění

Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia Marek Prokůpek Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce:

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

MUZEUM UMĚNÍ V SÍTI SPOLEČENSKÝCH VZTAHŮ

MUZEUM UMĚNÍ V SÍTI SPOLEČENSKÝCH VZTAHŮ MUZEUM UMĚNÍ V SÍTI SPOLEČENSKÝCH VZTAHŮ Muzeum umění a designu Benešov je vzdělávacím veřejnoprávním ústavem sbírkotvorného charakteru. Funguje jako součást právního subjektu Města Benešova. Vzdělávací

Více

Územní plán velkého územního FOTO LÁĎA PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Územní plán velkého územního FOTO LÁĎA PRŮVODNÍ ZPRÁVA Územní plán velkého územního celku ADRŠPAŠSKO BROUMOVSKO FOTO LÁĎA NÁVRH PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZÁŘÍ 2005 Pořizovatel: Královéhradecký kraj Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Projektant: SURPMO, a.s. Projektové

Více