MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2008

2 Moderní tvář stavebnictví

3 1 Naše akciová společnost OHL ŽS pokračovala v roce 2008 v růstu, i když ne všechny ukazatele plánu byly splněny. Důvodem byl propad ekonomických výsledků dvou projektů v oblasti pozemního stavitelství. Přesto je potřeba konstatovat, že úroveň řádově 12 mld. Kč výnosů v systému mezinárodního výkaznictví IFRS, což v českém standardu znamená řádově 14 mld. Kč, je výsledkem zasluhujícím pozornost a uznání. Výborné výsledky zaznamenal především obor dopravních staveb, konkrétně v oblasti staveb železničních. Zhodnocení roku 2008 a úkoly pro rok 2009 I když jsme stanovený plán nesplnili v celém rozsahu, výnosy vzrostly oproti loňskému roku o 15 %, provozní hospodářský výsledek se zvýšil o 10 % a hrubý zisk o 3 %. Na těchto výsledcích se pozitivně podílel především závod Dopravních staveb, jehož výnosy vzrostly oproti předchozímu roku takřka o 30 %. Závod úspěšně působil nejen v České republice a na Slovensku, ale i v zahraničí v balkánských zemích, především v Černé hoře a v Chorvatsku, ale také ve vzdálenějších lokalitách, jako je Ázerbájdžán. V oblasti pozemního stavitelství musím vyzdvihnout zejména výsledky dvou divizí, které splnily plánované parametry Stavitelství Olomouc a Stavitelství Ostrava. K významnému růstu došlo i u brněnské divize. Propad projektů Červená Skála a Riegrovy sady spolu s důsledky kurzových výkyvů české koruny vůči euru, které se projevily především v případě vodohospodářských projektů financovaných z evropských fondů, způsobily zhoršení ekonomických výsledků nejen pražské divize, ale i pozemního stavitelství jako celku. Přesto, jak jsem již uvedl, jsou letošní výsledky lepší než výsledky roku 2007 a jsou také poměrně dobrou výchozí základnou pro plnění plánu roku příštího. Pro rok 2009 jsme si vytyčili velké cíle v oblasti výnosů 13 mld. Kč, tedy desetiprocentní navýšení, nárůst o 14 % u hrubého provozního zisku, který překročil hranici 900 mil. Kč. Přicházející globální ekonomická krize, kterou určitě pocítí i regiony, v nichž naše firma působí, s sebou přinese některé nepříjemné důsledky. Nezbytností bude určiitá stagnace správních režií, vyvolaná nutností šetřit ve všech možných oblastech. Musíme prudce zlepšit ekonomické ukazatele, především hrubý i čistý hospodářský výsledek, který by se měl stabilizovat na úrovni 360, resp. 270 mil. Kč. To představuje řádově třicetiprocentní nárůst. Je potřeba si však přiznat, že i při tomto prudkém nárůstu překročí naše rentabilita u čistého zisku jen nepatrně úroveň 2 %. U závodu Dopravních staveb očekáváme stabilizaci výsledků předpokládáme řádově asi desetiprocentní nárůst výnosů provozního i hrubého zisku. U závodu Pozemních staveb plánujeme nárůst výnosů o 7 %, ale řádově o 100 % vyšší provozní zisk a navýšení hrubého zisku o 250 %. Tato čísla sice vypadají velmi dramaticky, ale protože se odvíjejí z poměrně nižší základny, nejsou až tak překvapivá. pokračování na straně 2 prosinec 2008

4 2 pokračování ze strany 1 V rozvahových položkách aktiv očekáváme nepatrné zvýšení krátkodobých oběžných aktiv a počítáme s udržením úrovně stálých aktiv. Úroveň našeho vlastního kapitálu se poprvé dotkne 2 mld. Kč. Přímé investice by měly přesáhnout 200 mil. Kč, objem finančního leasingu pravděpodobně dosáhne úrovně asi 100 mil. Kč. Naše firma tedy předpokládá v příštím roce celkové investice ve výši cca 300 mil. Kč, a to především v oboru železnic, silnic, tunelů a mostů. Jedná se o obnovu a posílení vlastních kapacit. V oblasti silničních a tunelových staveb si pak chceme pořídit nové základní prostředky. Co se týče finančních investic, očekáváme, že dojde k určitým akvizicím především v oboru výstavby silnic a dálnic. K financování těchto nákladů by měla být použita jedna třetina vlastního zisku. Další třetina by měla směřovat k posílení pracovního kapitálu a poslední třetina by měla zůstat k dispozici akcionářům pro možnou výplatu dividend. Pokud jde o personální a mzdovou oblast, počet našich zaměstnanců se trvale pohybuje mezi To očekáváme i v příštím roce, protože naše řady jednorázově posílila skupina pracovníků českobudějovických pozemních staveb. Ti vytvořili základ jihočeské kapacity pozemního stavitelství, nově se vytvářející v rámci závodu 40. Nárůst průměrné mzdy překračuje inflační úroveň naší ekonomiky a celkově objem mezd přesahuje hodnotu 800 mil. Kč. Zásoba práce se na konci roku 2008 stabilizovala mírně nad 14 mld. Kč. V roce 2009 ji plánujeme zvýšit na úroveň přesahující 16 mld. Kč. To by naší firmě mělo dát stabilní základ pro další možné zvýšení výnosů. Uvedená fakta nám dávají reálnou šanci na udržení pozice páté největší stavební firmy v ČR a jedné z firem, která se významně podílí na modernizaci nejen českých, ale i slovenských železnic. V oblasti exportu patříme k nejaktivnějším stavebním firmám a chceme, aby tomu tak bylo i v roce V závěru listopadu se uskutečnila konference, která aktualizovala strategické cíle stanovené pro zajištění rozvoje naší firmy v nadcházejícím pětiletém období a shrnula negativní i pozitivní vlivy roku Strategické cíle bude nutné ještě rozvinout do taktické a operativní úrovně. Nicméně jsme se shodli na tom, že je nezbytné investovat do udržení pozice lídra na v oblasti železničnícho staveb, a to společně s našimi dceřinými firmami, jako jsou Železničné stavebníctvo Bratislava, TSS Pardubice nebo TOMI REMONT. Musíme investovat koordinovaně, abychom získali vybavení na špičkové evropské úrovni, ale zároveň udrželi také optimální cenovou úroveň stavebních prací. V oblasti silnic je potřeba masivně investovat jak do nových technologií, tak i do možných akvizic, a to v Čechách, na Slovensku a případně i v dalších zemích středoevropského regionu. S ohledem na přicházející globální a ekonomické výkyvy je nutné udržovat stabilní finanční situaci, tzn. řídit naše zdroje velmi uvážlivě. Myslím, že naším aktuálním úkolem je také vybudování dalších divizí pozemního stavitelství, protože se musíme přiblížit investorům v jednotlivých krajích. Na mysli mám konkrétně divizi západočeskou a severočeskou. Vedle investic je pro nás rovněž důležitá oblast technického rozvoje, a v příštím roce jí proto bude věnována náležitá pozornost. Totéž platí i o oblasti personální, kde se budování týmů pro řízení staveb a jejich následná motivace stává jedním z nejvážnějších úkolů, samozřejmě při zachování dalšího kontinuálního vzdělávání zaměstnanců, jejich hodnocení a plánování jejich další kariéry. Závěrům konference určujícím další zacílení strategie našeho rozvoje bude věnován samostatný článek Ing. Růžičky. Finanční situace naší firmy je v zásadě vyrovnaná a umožnila i výplatu dividend, jak stanovila mimořádná Valná hromada na konci roku Na závěr bych vám všem chtěl poděkovat za iniciativu a úsilí, které nám umožnily v roce 2008 dosáhnout uvedených výsledků. Věřím, že jste klidným a pohodovým způsobem prožili vánoční svátky v kruhu vašich nejbližších a chci vám všem popřát hodně zdraví a úspěchů v roce Ing. Michal Štefl předseda představenstva a generální ředitel

5 3 Praha, 18. prosince 2008 V úterý 16. prosince byla slavnostně ukončena 2. etapa výstavby čističky odpadních vod (dále ČOV) a čističky kontaminovaných srážkových vod (dále ČKV) v areálu Jih Letiště Praha-Ruzyně. Investorem stavby je státní podnik Letiště Praha. Podle projektové dokumentace akciové společnosti Hydroprojekt CZ vybudovalo 2. etapu sdružení firem OHL ŽS, a.s., divize Stavitelství Praha (vedoucí účastník) a Královopolská RIA, a.s. 2. etapa čističky Letiště Ruzyně Jih dokončena Pražské letiště je rozděleno na dva areály Sever, který už má nově zrekonstruovanou ČOV, a Jih. Oba areály mají oddělenou kanalizaci, kde jsou splaškové a průmyslové vody odváděny odděleně od srážkových vod. Stavba nové čističky a rozšíření a rekonstrukce související kanalizační sítě umožní nezávadnou likvidaci odpadních vod v areálu Jih, který slouží jako technické zázemí Letiště Praha Ruzyně a kde jsou zároveň umístěny dva terminály (JIH 1 a JIH 2) pro charterové, soukromé či státní lety. Modernizace ČOV a ČKV Jih byla rozdělena do tří etap. Během prvních dvou byla modernizována splašková čistička odpadních vod a v průběhu třetí etapy pak bude čistírna rozšířena na kapacitu potřebnou pro likvidaci kontaminovaných srážkových vod. Druhá etapa zahrnovala modernizaci hrubého předčištění, mechanického čištění, biologické linky, dávkování chemikálií a modernizaci čerpacích stanic odpadní vody a kalů. Součástí etapy bylo také dočištění a měření na odtoku. Během 2. etapy bylo vykopáno více než m 3 výkopů a navezeno necelých m 3 zásypů a násypů. Stavbaři odvezli 3500 tun suti z demolic a demontovali 210 tun ocelových konstrukcí. Rekonstruovány byly rovněž přípojky vodovodu a kanalizace, nové jsou i elektroinstalace, sdělovací zařízení a další technologie. Celková výše investic dosáhla ve druhé etapě necelých 157 mil. Kč včetně DPH. Realizace probíhala dva roky. útvar Public Relations prosinec 2008

6 4 Dne 16. prosince 2008 byl v Táboře slavnostně otevřen prodloužený bezbariérový podchod pod železniční stanicí. Podchod vznikl v rámci výstavby IV. tranzitního železničního koridoru v úseku Doubí u Tábora Tábor a vedle bezbariérového přístupu na všechna nádražní nástupiště umožní i bezbariérové propojení mezi centrem (novým městem) a Blanickým předměstím. Tábor má nový bezbariérový podchod pod nádražím Investorem výstavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek u příležitosti slavnostního otevření prodlouženého podchodu uvedl: Mám radost, že modernizace železniční sítě a výstavba tranzitních železničních koridorů přináší nejen zvýšení cestovní rychlosti a bezpečnosti železniční dopravy, ale že díky koridoru vznikají i další stavby, které jsou důležité zejména pro okolí železnice. A právě podchod v Táboře takovou stavbou určitě je. Původní podchod spojující nádražní halu s nástupišti byl dlouhý 34 metrů. Nově byl prodloužen o dalších 25 metrů, takže jeho celková délka dnes činí 59 metrů. Je 405 cm široký a 250 cm vysoký. Podchod propojuje nádražní halu se třemi nástupišti, z nichž dvě jsou ostrovní. Jsem velice ráda, že se podařilo podchod vybudovat, a věřím, že ho ocení nejen obyvatelé, ale i návštěvníci města, řekla Ing. Hana Randová, starostka Tábora. První část podchodu byla otevřena již v srpnu letošního roku a na dokončení celé stavby nebylo třeba dlouho čekat, v listopadu byl celý podchod hotov. Výtahy, které zajišťují bezbariérový přístup na nástupiště, byly zprovozněny v prosinci. Prodloužení podchodu bylo financováno prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury s příspěvkem města Tábora. Výstavba podchodu byla součástí modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (TŽK) v úseku Doubí u Tábora Tábor. Na IV. TŽK Děčín Praha České Budějovice Horní Dvořiště dále navazuje koridorová trať vedoucí přes rakouský Linec do Slovinska a dále na jih Evropy. Z celoevropského hlediska je IV. TŽK spojnicí IV. panevropského a X. multimodálního koridoru. Modernizace úseku Doubí u Tábora Tábor bude spolufinancována také Evropskou unií. Projekt byl zařazen do seznamu prioritních staveb v rámci Operačního programu Doprava na léta a je spolufinancován EU z Fondu soudržnosti. Zhotovitelem stavby je Sdružení Doubí Tábor, jehož členy jsou akciové společnosti OHL ŽS (vedoucí účastník), Subterra a Viamont DSP. Věřím, že otevřený podchod bude sloužit ke spokojenosti všech občanů Tábora. Chtěl bych jim poděkovat za trpělivost, s níž přijímají omezení provázející podobně velké stavby, řekl při této příležitosti Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s. Hlavní stavební práce v současnosti probíhají v železniční stanici Tábor, protože úsek od Doubí až k táborskému nádraží je už téměř dokončen. V roce 2009 projde modernizací ještě kolejiště v sudé kolejové skupině a bude nainstalováno definitivní zabezpečovací a sdělovací zařízení v železniční stanici Tábor. útvar Public Relations

7 5 Víte, co je FEKT? FEKT, plným názvem Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, se za dva roky přestěhuje do nových prostor, které pro ni vybuduje OHL ŽS, a.s. Navázat spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně bylo jedním ze strategických cílů divize, který se nám tímto podařilo splnit, říká Ing. Tomáš Nossek, ředitel divize Pozemní stavitelství Brno závodu Pozemního stavitelství akciové společnosti OHL ŽS. O plánech VUT na další rozvoj se diskutuje přes dvě desítky let a my jsme rádi, že můžeme být při tom, když se proměňují ve skutečnost. Již před více než čtyřiceti lety se na stole objevil nápad dostavět VUT do podoby rozsáhlého univerzitního kampusu, který by zahrnoval výukové prostory, administrativní zázemí, koleje pro studenty a také prostory pro sportovní aktivity. K tomuto účelu byly vybrány pozemky Pod Palackého vrchem (PPV). Některé stavby zde skutečně vznikly, ale celý areál nebyl v původně navrhované podobě nikdy dokončen. Po roce 1990 byla část pozemků vrácena v restitucích, a vznikl tak téměř neřešitelný propletenec majetkoprávních vztahů. V důsledku toho byl celý projekt zastaven a jednotlivé fakulty VUT začaly řešit nedostatek prostor rekonstrukcí budov a areálů po celém území města Brna. Nejvíce roztroušena je nyní FEKT, která je dislokována v areálu Údolní, ale vyučuje společně s Fakultou chemickou na ul. Purkyňově 118, s Fakultou podnikatelskou na Kolejní 4 a s Fakultou strojního inženýrství v areálu PPV. Fakulta se proto rozhodla řešit tento stav výstavbou nového komplexu budov, v němž budou umístěny děkanát, aula pro 250 osob, Ústav elektrotechnologie, Ústav mikroelektrotechniky, Ústav jazyků, technicko-provozní oddělení a společné výukové prostory. Opustí tak areál na Údolní a promění dosavadní značnou vzdálenost mezi jednotlivými lokalitami na docházkovou. Území určené pro výstavbu je situováno v severní okrajové části areálu VUT Pod Palackého vrchem, na ulici Technická 2 8. Na severu sousedí s pozemky soukromých zahrad, východním sousedem je rozvíjející se Technologický park. Jižně je staveniště vymezeno budovou A8, kterou nyní využívá FEKT a její Ústavy fyziky a matematiky. Staveniště klesá severovýchodním směrem, výškový rozdíl celého pozemku vyhrazeného pro objekt FEKT je cca 7 m. Budova bude logickým ukončením areálu i stávající zástavby. Hmotové řešení ji dělí v zásadě na čtyři části. Uzavírací objekty stávající zástavby v šesti nadzemních podlažích, čtyřpodlažní část, převážně určená pro laboratoře, vstupní prosklená dvoupodlažní hala a aula. Všechny tyto části na sebe přímo navazují, vytváří sourodý celek a svým výrazem respektují i svou funkci. Celková užitná plocha je cca m 2 a studentům bude k dispozici, kromě 250 míst v aule, ještě 153 přednáškových míst ve studovnách a 104 míst v počítačových pracovnách. V podzemí budovy bude vybudováno parkoviště pro 86 vozidel, které doplní venkovní otevřené parkoviště pro dalších 93 aut. Při realizaci této stavby budeme muset vyřešit logistický problém spočívající v potřebě zpřístupnění komunikace vedoucí ke kryté sportovní hale, která nám dělí staveniště na dvě části a bude po celou dobu výstavby v neomezeném provozu, řekl nám Ing. Nossek. Zatím je to naplánováno tak, že na hraně prostoru budoucí budovy FEKT bude postaven jeřáb, který svým ramenem přesáhne přes komunikaci a bude přepravovat materiál z prostoru budoucího parkoviště, kde bude umístěno zařízení staveniště a sklady. Přesto předpokládáme velký pohyb osob a materiálu mezi oběma částmi i po zemi. Bude to vyžadovat velkou kázeň od našich zaměstnanců a shovívavost ze strany chodců a projíždějících řidičů. Doufám, že společnými silami to zvládneme ke spokojenosti všech a se zahájením akademického roku 2010 začne fungovat i nová budova. Další postup výstavby vám představí v příštím roce vedoucí projektu Ing. Petr Jureček a jeho tým. Dění na stavbě můžete sledovat také on-line prostřednictvím webové kamery, kterou najdete na adrese Při prvním vstupu vyplňte uživatelské jméno divak a heslo divak. Alžběta Trubková specialista obchodní Základní údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Investor a objednatel: Generální projektant: Zhotovitel stavby: Vedoucí projektu: Hlavní stavbyvedoucí: VUT VÝSTAVBA OBJEKTU FEKT, TECHNICKÁ 10, BRNO Areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem, ul. Technická Vysoké učení technické v Brně Hexaplan International spol. s r.o. OHL ŽS, a.s., závod Pozemní stavitelství, divize 1 Ing. Petr Jureček Zahájení výstavby: 11/2008 Ukončení výstavby: 06/2010 Investiční náklady: Ing. Michal Albrecht 413 mil. Kč bez DPH prosinec 2008

8 6 Božena Jurajdová, specialista technické přípravy, divize Pozemní stavitelství Olomouc PŘEDSTAVENÍ OCENĚNÝCH NEJLEPŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ ROKU 2007 S paní Boženou Jurajdovou jsme se setkali v její podkrovní kanceláři v sídle olomoucké divize. Velké množství krásných květin se zde mísí se stohy dokumentů, zpoza kterých nás vítá usměvavá tvář paní Jurajdové. Tato sympatická žena s přehledem a klidem zvládá náročnou, mnohdy až vyčerpávající, práci. V roce 2007 jste byla jednou ze dvou žen, které patřily mezi nejlepší zaměstnance firmy. Co to pro Vás znamenalo? To, že jsem mezi oceněnými zaměstnanci, mě velmi překvapilo. Většinou taková ocenění získávají pracovníci přímo na stavbách, a ne lidé v zázemí. Byla jsem samozřejmě velmi potěšena, že náš pan ředitel, který mě na ocenění navrhl, vnímá i mojí práci jako přínosnou pro firmu. Náplní Vaší práce je technická příprava. Co si pod tímto pojmem máme představit? Stručně řečeno je to veškerá dokumentace spojená s každou zakázkou, která projde naší divizí. Začíná to přípravou nabídky musím nastudovat podmínky soutěže a předložit je k posouzení. Vedení divize pak rozhodne, zda se soutěže zúčastníme. Pokud ano, začíná kolotoč jednání s případnými subdodavateli, jejich výběr a uzavírání předběžných smluv. Kolegové kalkulanti mezitím sestaví cenovou část nabídky, zatímco já připravím část dokladovou a následně nabídku zkompletuji. Pokud výběrové řízení vyhrajeme, podílím se i na přípravě smluv s investorem a subdodavateli. V průběhu stavby pak přicházejí na řadu dodatky ke smlouvám a další dokumenty, k tomu ještě sem tam nějaké operativní úkoly a evidence a máte celý den co dělat. Dokážete odhadnout, kolik podobných zakázek během roku zpracujete? Naše divize zahajuje v průměru deset větších staveb ročně plus realizujeme nějaké drobné zakázky. Tipla bych si, že to může být, včetně všech dodatků a subdodavatelských kontraktů, několik set smluv ročně. Jak to všechno zvládáte? Na smlouvách samozřejmě nepracuji sama, podílí se na nich i další kolegové kalkulanti, právníci a další přípraváři. Pravdou ale je, že u mě se dokumentace schází a přerozděluje a musím také ohlídat, aby správné dokumenty dorazily ke správným lidem a obsahovaly všechny údaje, které obsahovat mají. Považujete tedy svou práci za pestrou? Nevím, jestli je pestrá, když většinu času sedím za stolem mezi papíry, ale rozhodně je zajímavá. Každá zakázka je jiná, každá přináší něco nového, výjimečného, s čím je potřeba se nějak vypořádat. Ať jsou to nezvyklé požadavky na reference, poptávka po nějakém netradičním řemesle nebo materiálu nebo třeba nutnost vytvořit několik variant nabídky. Kde jste získala všechny vědomosti potřebné při Vaší práci? Převážnou většinou z praxe. Jsem vzděláním strojařka, což jsem sice vystudovala, ale nikdy jsem v tomto oboru neviděla velkou perspektivu. Pak mě osud zavál do menší stavební firmy v Olomouci, kde jsem na nějakou dobu zakotvila a hodně se tam naučila. Před osmi lety jsem nastoupila do olomoucké divize tehdy ještě ŽS Brno a od té doby jsem zde. Ani nevím, jak to uteklo. Náročná práce vyžaduje kvalitní odpočinek, jak relaxujete Vy? Protože většinu času trávím na telefonu, u počítače nebo jednáním s různými lidmi, jsou pro mě odpočinkem paradoxně i obyčejné domácí práce. Trocha vaření, trocha zahrádky, popovídat si s rodinou a přáteli, občas nějaký rekreační sport nebo procházka v přírodě to mě asi nabíjí nejvíc. Děkuji za rozhovor Alžběta Trůblová specialista obchodní

9 7 Skupina OHL uvedla na mezinárodním kongresu pro ochranu přírody program Vías das Aguas Autorem tohoto programu je brazilská dceřiná společnost Autovías, která spadá pod OHL Concesiones. Účastníky kongresu seznámila rovněž s jedinečným přístupem k ochraně přírody v případě komplexu Mayakoba. Kongres, oganizovaný Mezinárodním svazem pro ochranu přírody (IUCN), se konal ve dnech října v Barceloně. OHL, která byla jedinou pozvanou španělskou stavební firmou, dostala příležitost seznámit účastníky kongresu s jednou z nejvýznamnějších aktivit Skupiny v oblasti ochrany životního prostředí. Pan Paulo Pacheco, technický ředitel společnosti OHL Brazílie, představil formou večerních kurzů (Business Night School) program Vias das Aguas, který vyvinula tato filiálka Skupiny OHL. Tento program, jenž v roce 2007 obdržel cenu IBTTA Toll Excellence Awards v kategorii sociální odpovědnosti, se zrodil roku 1998 a jeho cílem bylo zachytit dešťové vody odváděné ze silniční sítě provozované touto společností a navrátit je zpět do říčního systému Guaraní. Tento říční systém je nejvýznamnějším na naší planetě a zaujímá plochu přes 1,2 milionů km 2. Odhadovaná kapacita je km 3 sladké vody, což je více než součet objemů všech řek na světě. Realizované činnosti zahrnují výstavbu nádrží na dešťovou vodu a snížení kinetické rychlosti zachycené vody, což podporuje vsakování a následné navrácení do vodní zásobárny. Kromě toho byly podniknuty kroky na ochranu podzemních vod a snižování půdní eroze. Dále se Skupina OHL na kongresu představila prostřednictvím časopisu Sustain a internetové stránky World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), kde jsou uvedeny studie jak z programu Vias das Aguas, tak i z developerského projektu Mayakoba z oblasti turistického ruchu. Tento projekt je dílem společnosti OHL Desarrollos, jedné z divizí Skupiny, která používá při budování infrastruktury v pobřežních oblastech Karibského moře novátorské techniky ve snaze ochránit v nejvyšší možné míře místní ekosystémy. Cílem je nastolit nový model rozvoje turistického ruchu, ve kterém se obchodní úspěch bude snoubit se zachováním přírody. V tomto smyslu je třeba vyzdvihnout skutečnost, že komplex Mayakoba je prvním projektem na mexickém pobřeží Karibiku, který zachovává původní ekosystémy tím, že rozsáhlá infrastruktura byla vybudována daleko od nejohroženějších oblastí. Významnou součástí turistického komplexu je golfové hřiště El Camaleón, navržené Gregem Normanem. V roce 2006 bylo slavnostně uvedeno do provozu a je jediným golfovým hřištěm mimo území USA zařazeným do prestižního okruhu PGA. Koncem února 2007 se zde poprvé uskutečnil turnaj Mayakoba Classic, a to jeho druhý ročník. Účast OHL na tomto kongresu představuje pro Skupinu významné doporučení pro činnost v oblasti udržitelného rozvoje. Jedná se o nejvýznamnější celosvětovou událost v rámci zachování biodiverzity. Koná se každé 4 roky s cílem zlepšit formy řízení přírodního prostředí a podpořit další lidský, společenský a hospodářský růst. Akce má dvě hlavní části: tou první je fórum, které poskytuje největší prostor pro setkání a výměnu poznatků, nápadů a řešení směřujících k udržení našeho světa. Druhou částí je Členské shromáždění, jakýsi parlament životního prostředí naší planety, jediný svého druhu, který posledních 60 let stojí za většinou aktivit zaměřených na zachování přírody v celosvětovém měřítku. Kongresu se zúčastnilo více než 8000 zástupců z celého světa, odpovědných za rozhodnutí přijímaná ohledně udržitelného rozvoje. Sešli se zde představitelé vlád i nevládních organizací spolu se zástupci privátního sektoru a OSN se záměrem přijímat taková rozhodnutí a opatření, která nám zajistí rozmanité a udržitelné prostředí. V roce 2008 byly na kongres poprvé přizvány i podniky pod záštitou World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), který spolu s IUCN usiluje o to, aby tyto firmy předaly své řídicí zkušenosti ostatním účastníkům, kteří usilují o zlepšení a posílení kompromisu mezi ochranou životního prostředí a lidskou činností. OHL FINET prosinec 2008

10 8 Odpovědná práce přináší ovoce III. Název naznačuje, že jde o tradici. Ano, navazuji na články uvedené zde v prosincových vydáních v letech Cíl Akciová společnost OHL ŽS (dále též jen společnost) staví na tradici a kvalitě. Spokojenost zákazníků, šetrnost k životnímu prostředí a bezpečnost práce jsou zde hlavními prioritami. V souladu s filozofií vlastníka skupiny OHL, jsou v rámci společnosti postupně uplatňovány principy udržitelného rozvoje dle schváleného Programu implementace SOF (Společenská Odpovědnost Firmy). Jsme úspěšní, a proto vědomě pomáháme těm, kteří to potřebují. Odpovědnost za druhé spojená s cílenou a účinnou pomocí se stala součástí naší firemní kultury. I to patří k moderní tváři českého stavebnictví, kterou naše společnost představuje. K příkladům interních iniciativ z oblasti udržitelného rozvoje patří např. uplatňování Kodexu jednání vedoucího zaměstnance (příloha Organizačního řádu společnosti). Systém řízení Veškeré uvedené aktivity jsou nedílnou součástí jednotného modelu řízení společnosti v podobě tzv. Integrovaného Systému Řízení (ISŘ). Tento model řízení je tvořen funkčním propojením zavedených a trvale rozvíjených certifikovaných subsystémů řízení: kvality (QMS) dle ČSN EN ISO 9 001, environmentu (EMS) dle ČSN EN ISO , rozšířeného o Program EMAS II, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (MBP) dle OHSAS , podporovaného Programem Bezpečný podnik, bezpečnosti informací (MBI) dle ČSN ISO/IEC V závěru roku 2008 to v praxi znamená, že: závody mají zavedeny a certifikovány subsystémy QMS, EMS a MBP s návaznou aplikací Programu EMAS II, v úrovni ředitelství společnosti (dále jen ŘS) jsou zavedeny a certifikovány již všechny subsystémy ISŘ, neboť certifikace MBP byla úspěšně zakončena 12. listopadu, celá společnost opakovaně vyhověla požadavkům programu Bezpečný podnik, v úrovni ŘS nadále pokračuje proces sebehodnocení podle EFQM Modelu výjimečnosti, a to včetně hodnocení podle navazujícího Rámce EFQM pro SOF, v říjnu získala společnost ocenění Ethnic Friendly zaměstnavatel (viz článek v říjnovém čísle). Jenže pozor! Aby toto strohé konstatování mohlo platit, musí mu předcházet systematická práce všech zaměstnanců odpovědných za systém, kteří v rámci této náročné činnosti musí pružně reagovat na všechny permanentní změny v: organizaci společnosti / závodu, příslušejících systémových standardech, legislativě, požadavcích ostatních zainteresovaných stran (vlastníci, zákazníci, zaměstnanci, obchodní partneři ) tak aby systém byl stále funkční (vhodný, přiměřený a efektivní), a to nejen jako celek, ale i v rámci jednotlivých závodů. Na rozdíl od dvou předchozích let byl rok 2008 relativně chudý na změny. Přesto se tu dvě významné oblasti změn objevily: vyhrocení zásoby kvalifikovaných personálních zdrojů a jejich nerovnovážný mezizávodový stav. Konkrétně jsou to dva zaměstnanci u ředitelství společnosti, což pokládám za určité životní minimum, jeden zaměstnanec u závodu Pozemní stavitelství, což bych označil za stav nouze, a pětice zaměstnanců u závodu Dopravní stavby, které lze označit za určitý nadstandard, revize dvou systémových norem (MBP a MBI) s následkem nutné předčasné recertifikace, a to jak na úrovni závodů, tak na úrovni ředitelství společnosti. Návazné reakce spočívající v úpravě příslušných řídicích norem a Příruček řízení, jakož i ve změnách ve složení týmů pro trvalé zlepšovaní ISŘ jsou, resp. byly samozřejmostí. V úrovni ředitelství společnosti byl pro přípravu nové certifikace MBP ustanoven samostatný realizační tým. Za stabilizované týmy lze snad již považovat trio představitelů vedení (p. Václav Bartoněk, výkonný ředitel pro Dopravní stavby, Ing. Jaromír Ticháček, CSc, výrobně technický ředitel závodu Pozemní stavitelství a pan Paolo Bee, odborný ředitel u ředitelství společnosti) pro ISŘ a tým pro sebehodnocení (zástupci ŘS a ŽS Real, a.s.). Hodnocení Pro účely monitorování a měření účinnosti ISŘ jsou využívány výstupy z procesu interní audity systémů, který je jedním z řídicích procesů ve společnosti, resp. na závodech. Z výsledků interních auditů vyplývá jen mírně pozitivní trend vývoje ISŘ. Realitou však zůstává, že výsledné systémové hodnocení nám každoročně vystavují externí certifikační orgány, tj. STAVCERT Praha, spol. s r.o. a CQS Praha. Na rozdíl od předchozích období proběhly letos tyto externí audity jen ve třech etapách:

11 9 termín závod rozsah systém kdo poznámka DS PS + ŘS QMS, EMS, MBP STAVCERT ŘS MBI CQS již včetně divize Technologie předaudit MBP (ŘS) Výsledkem všech externích auditů bylo potvrzení funkčnosti a efektivnosti uplatňovaného ISŘ a obhájení / obnovení / získání příslušných certifikátů. Výsledek je potěšující, dílčí odchylky nejsou ničím jiným než dobrým námětem pro další zlepšování našeho ISŘ. Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům jednotlivých týmů i ostatním zúčastněným, kteří se aktivně podíleli na dosažených výsledcích. Budu se těšit na další aktivní spolupráci v roce Ing. Jiří Kalabis vedoucí útvaru Systémy řízení (ŘS) Mikulášská besídka s nadílkou Stejně jako v minulém roce připravily závodní výbory OSŽ závodů PS, Mosan a PŘ pod vedením pánů Jiřího Cenka a Leo Bučka Mikulášskou besídku pro děti zaměstnanců členů OSŽ, spojenou s divadelním představením a nadílkou. Dne 6. prosince se v prostorách brněnského dětského divadla Radost, na jehož rekonstrukci se podílela i naše společnost, sešlo přibližně 70 rodičů, prarodičů a jejich dětí či vnuků, aby společně zhlédli odpolední představení plné písní a předvánoční pohody, nazvané Když jde kůzle otevřít. Spolu s dvojicí herců se tu děti poučily o tom, že nemají otvírat dveře cizím lidem. Děti byly pohádkou natolik vtaženy do děje, že se aktivně zapojovaly a s herci si i zazpívaly. Po skončení představení se už děti cítily v divadle natolik uvolněně, že se trojice Mikuláš, čert a anděl skoro nebály a odhodlaně recitovaly připravené básničky a zpívaly pečlivě volené písničky, aby si tak od Mikuláše zasloužily patřičně velkou čokoládovou odměnu a překrásnou knihu Kejsy mořský koník z Waikiki, jejíž autorkou je jedna ze zaměstnankyň naší společnosti, paní Hana Průšová, a kterou překrásně ilustrovala její kolegyně, paní Ivana Olšanová. Děti byly nadšeny nejen krásným a veselým představením a osobním úspěchem při recitaci, ale zejména zjištěním, že si jejich starší kamarádi vymýšleli, protože Mikuláš opravdu existuje! Leo Buček předseda ZV OSŽ při ŘS prosinec 2008

12 10 Činnost Klubu důchodců OSŽ v roce 2008 Klub důchodců vstoupil v roce 2008 do své šestnácté sezóny, která byla podle ohlasů přicházejících od jeho 226 členů úspěšná. V tomto roce se nám podařilo uskutečnit 12 zájezdů, z nichž dva byly dokonce třídenní. Celkem se jich zúčastnilo 426 osob. Svým členům jsme rovněž nabídli možnost zhlédnout osm divadelních představení, přičemž této nabídky využilo 126 osob. Zájezdy pořádáme většinou ve vlastní režii. Za nejzajímavější z nich pokládám návštěvu severních Čech spojenou s prohlídkou českých, ale i německých měst na trase Jablonné, Grabštejn, Žitava, Rybin, Budyšín, kde jsme se svezli parním vláčkem a odkud jsme dále pokračovali na Nový Bor a Českou Lípu. Druhým zajímavým zájezdem byl výlet na Slovensko, kde jsme navštívili Dobšinskou jeskyni, Královu hoľu, Jelšavu, Betliar, Rožňavu, Čierny Balog, Bystrianskú jeskyňu a Srdiečko. V rámci dvou jednodenních zájezdů jsme zavítali do Rakouska na Medlingtal a do Vídně na prohlídku Belvederu a Hermesvillu. Během dalšího jednodenního zájezdu jsme znovu zavítali na Slovensko, a to na Bradlo a Košiarskú Skalicu. Samozřejmostí se v naší nabídce zájezdů stávají tradiční výlety do Velkého Mederu za koupáním a do Polského Těšína za předvánočními nákupy. Stále se přitom snažíme najít neobvyklá a málo známá místa, a tak jsme navštívili například starobrněnský klášter, židovskou čtvrť v Třebíči a tamní baziliku nebo Moravské kartografické muzeum ve Velkých Opatovicích. Při své činnosti nezapomínáme ani na jubilanty, jichž bylo letos 46, které však bohužel nemohu bez jejich svolení jmenovat. Prozradím pouze, že nejstarší členka, která pracovala na někdejším závodě 04 Tunely, oslavila letos 90 let a další dva naši členové 89 let. Všem členům Klubu důchodců OSŽ i současným zaměstnancům společnosti přeji do nového roku všechno nejlepší a pevné zdraví. Svatava Zídková jednatelka KD OSŽ Skupina OHL zvýšila za prvních devět měsíců roku 2008 svůj EBITDA o 11,2 % Za prvních devět měsíců účetního období roku 2008 vytvořila Skupina OHL disponibilní čistý zisk ve výši 96,7 mil. eur. Tento výsledek je obdobný jako zisk vytvořený za stejné období roku Obrat Skupiny v období od ledna do září představoval částku 2 866,3 mil. (růst o 2,6 %), ekonomické ukazatele EBITDA a EBIT však vzrostly za tuto dobu mnohem významněji, o 11,2 %, respektive o 12,8 %. Na růstu výnosů se významně podílejí zejména dvě divize: Mezinárodní stavitelství s 12 % a Koncese se 22 %. Díky těmto výsledkům soustavně roste význam Mezinárodního stavitelství v rámci OHL. V současné době fakturuje 33,5 % celkových výnosů Skupiny oproti 47,4 %, které přináší domácí stavební divize Construcción España. Nicméně letos poklesly výnosy domácího stavitelství o 8,1 %. Co se týče ekonomických ukazatelů EBITDA a EBIT (= hrubý hospodářský výsledek a provozní hospodářský výsledek pozn. př.), ty ve Skupině výrazně vzrostly zejména díky Koncesím. Rovněž je třeba zdůraznit skutečnost, že i domácí stavitelství, navzdory jistému poklesu výnosů, dokázalo zvýšit svůj EBITDA o 2,8 %. I přes zvýšené finanční výdaje, způsobené už ve druhém pololetí roku 2007 tím, že do provozu byly uvedeny nové koncesionářské

13 11 společnosti, a přes zvýšení čisté zadluženosti Skupiny došlo k mírnému nárůstu čistého disponibilního zisku o 0,9 %. K těmto údajům je nutno dodat, že v daném období výrazně vzrostla zásoba práce (89,8 %). V současné době má Skupina dlouhodobou zásobu práce ve výši mil. eur. Krátkodobá zásoba práce, tvořená především stavebními kontrakty, vzrostla o 31,1 % a Skupina za to vděčí především Mezinárodnímu stavitelství (Construcción Internacional), které prakticky zdvojnásobilo zásobu práce platnou ve stejném období roku Dlouhodobá zásoba práce je tvořena především koncesemi a v září roku 2008 dosáhla impozantní výše ,7 miliónů eur, což je téměř dvakrát tolik než loni. Tento příznivý vývoj zaručuje další růst Skupiny, založený především na dvou divizích: Mezinárodním stavitelství a Koncesích. V tomto duchu je třeba vyzvednout působení OHL v zahraničí a poslouží nám k tomu následující čísla: za uplynulá tři čtvrtletí letošního roku představuje tato činnost 48,9 % výnosů Skupiny, 82,9 % hospodářského výsledku, 83,8 % zásoby práce a 66,3 % lidských zdrojů. Vývoj v jednotlivých divizích Domácí stavitelství (Construcción Nacional España): Přestože došlo k více než osmiprocentnímu poklesu fakturace, zvýšila tato divize svůj EBITDA o 2,8 %. K tomuto zlepšení napomohlo to, že Construcción Nacional se zaměřuje na velké projekty inženýrských staveb a nebytové výstavby. Zásoba práce na konci třetího čtvrtletí byla ve výši 3 129,4 mil. eur, tedy zhruba taková jako v minulém roce, což je možno považovat za úspěch zejména vzhledem k tomu, že letos bylo mnohem méně veřejných soutěží. OHL Construcción Internacional (Mezinárodní stavitelství): Ke konci třetího čtvrtletí se začal projevovat obrat k lepšímu, který divize naznačovala už na konci prvního pololetí. Mírný pokles výnosů v prvním pololetí byl kompenzován dvanáctiprocentním růstem vykázaným na konci září. K tomuto zlepšení došlo zejména díky dobrým výsledkům českých firem ve Skupině (zvýrazněno autorem pozn. př.), jejichž fakturace vzrostla o cca 23,4 %. Na zvýšení výnosů se příznivě projevilo i zahájení dvou významných staveb, nemocnice v Doha (Katar) a Kongresového paláce v Oránu (Alžírsko). Předpokládá se, že v posledním čtvrtletí bude tento příznivý vývoj pokračovat. Zásoba práce této divize je oproti loňsku téměř dvojnásobná, v absolutních číslech je to miliónů eur. Internacionalizace Skupiny je tedy čím dál patrnější, což potvrzuje i nedávná akvizice severoamerických stavebních firem Arellano Construction a Stride Constructors, obou se sídlem na Floridě. Divize OHL Industrial vykázala výnosy ve výši 16,8 mil. eur. Tato divize vznikla teprve letos v lednu a specializuje se na komplexní dodávky průmyslových závodů. Očekává se, že zakázky tohoto typu v budoucnu významně porostou nejen ve Španělsku, ale též v zahraničí. OHL Concesiones pokračovaly ve svém úspěšném rozvoji a ve srovnání se zářím 2007 dosáhly následujícího růstu hospodářských výsledků: výnosy se zvýšily o 22 % a EBITDA o 14,3 %. Zásoba práce ve výši ,9 mil. eur je oproti loňskému září téměř dvojnásobná. OHL Concesiones spravuje v současné době 25 koncesí, z toho 21 placených dálnic o celkové délce km. Z dalších významných koncesí uveďme letiště, obchodní přístav a dvě železniční koncese. V oblasti dopravní infrastruktury je OHL Concesiones podle mezinárodního hodnocení Public Works Financing (PWF) sedmou největší koncesionářskou společností na světě. OHL Medio Ambiente Inima (firma, která provádí ekologické stavby) vykazuje výnosy ve výši cca 78,1 mil. eur, což je o 6 % méně než ve stejném období roku Nicméně její EBITDA vzrostl o 45,2 %, zejména díky vysokým provozním ziskům realizovaných projektů. Zásoba práce na konci září dosahovala výše 2 695,7 mil. eur. Divize OHL Desarrollos (developerské projekty) vykázala nárůst výnosů ve výši 13,8 % a její EBITDA vzrostl o 72,2 %. Na tomto výrazném navýšení se podílí zejména téměř dokončený projekt turistického komplexu Mayakoba, kde už jsou v provozu hotely Fairmont a Rosewood a golfové hřiště El Camaleón (Chameleon). Jakmile budou uvedeny do provozu další dokončované hotely, příznivá čísla tohoto developerského projektu se ještě zvýší. Alvaro Zubiaur OHL Central Europe, a.s. prosinec 2008

14 12 Vítejte mezi námi! Vážení zaměstnanci, v průběhu měsíce prosince tohoto roku nastoupila do naší společnosti řada nových zaměstnanců, které bych rád představil v této rubrice. Všechny zde uvedené zaměstnance vítám mezi námi a přeji jim mnoho úspěchů v barvách OHL ŽS, a.s. Ing. Jaroslav LESÁK, systémový inženýr výrobního provozu, středisko 2025 Ján MAREC, traťový dělník, středisko 2043 Jitka VELEBOVÁ, technik přípravy, středisko 4003 Ing. Peter KLIMENT, specialista technické přípravy, středisko 4040 Jaromír TOBOLA, traťový dělník, středisko 2043 Zbyněk TETUR, vrtač, středisko 4063 Ing. Jiří HUPTYCH, specialista technické přípravy, středisko 4041 Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ Oznámení Blahopřání Český červený kříž uděluje stříbrnou medaili prof. MUDr. J. Jánského dárcům krve, kteří dovršili 20 bezpříspěvkových odběrů. S potěšením Vám musíme sdělit, že mezi vyznamenané touto medailí patřil v měsíci prosinci i zaměstnanec naší společnosti V prosinci 2008 dosáhli někteří ze zaměstnanců společnosti významného pracovního jubilea, představovaného dvěma a více desítkami let nepřetržitého pracovního poměru u naší společnosti. pan Ing. Hubert BODEJČEK Jeho morální a hluboce lidský postoj velice oceňujeme, neboť ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem humánního vztahu ke spoluobčanům. Věříme, že pan Bodejček se stanem vzorem a inspiruje k dárcovství krve i ostatní zaměstnance. Po dobu 20 let pracují u společnosti pan Petr KŇAZOVČÍK, stavební zámečník, a pan Dušan HALFAR, elektromontér. Děkujeme za vaši dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ

15 Divize Technologie Nabízíme: dodávky a montáže: - rozvoden nn, vn a vvn (do 110kV) - měníren pro MHD (městskou hromadnou dopravu) - technologií pro drážní dopravu EOV, EPZ, trakčních napájecích stanic - technologií pro silniční tunely elektromontážní práce: - silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - venkovní kabelové rozvody nn a vn - osvětlení veřejných prostranství, komunikací a sportovních areálů SKŘ a MaR (řídící systémy): - dopravy a technologií silničních tunelů - technologických celků a rozvoden - ČOV, kotelen, výměníkových a předávacích stanic služby: - revize elektrických zařízení nn a vn vč. hromosvodů - prohlídky a revize ručního el. nářadí a spotřebičů - vyhledání tras inženýrských sítí a poruch na kabelových vedeních - napěťové zkoušky kabelů nedestruktivní metodou 0,1 Hz OHL ŽS, a.s., závod Dopravní stavby, sekce Železnice divize Technologie Světlá Brno tel.: fax.:

16 Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed, tel.: , fax: předseda redakční rady: Ing. Pavel Procházka, členové redakční rady: Mgr. Jan Rupp, PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Antonín Kučera, Ing. Martin Blažek, Ing. Josef Jahoda, Jiří Cenek, Ing. Jan Matějka Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R-19/75 ze dne 31. října 1995.

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024 PFO aktualizace 2015 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674

Více

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011 Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel Praha, 1.3.2011 OHLÉDNUTÍ ZPĚT Vývoj stavebnictví v roce 2010 potvrzuje pokračování trendu roku 2009 Celoroční výsledek 2010 je nejhorší od

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva 2014/2015 Výroční zpráva 2014/2015 OBSAH 1. Úvodní slovo. 3 strana 2. Profil společnosti 4 3. Podnikatelská činnost. 5 4. Certifikáty 7 5. Významné události 8 6. Zpráva o vztazích... 10 7. Zpráva nezávislého auditora..

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku Vážení akcionáři, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6. P Ř Í L O H A Prohlášení k životnímu prostředí (období 25 26) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6 Úvod Tato Příloha k Prohlášení k životnímu prostředí je zpracována za OHL ŽS, a.s., závod Pozemní

Více

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Preambule Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. je plně stabilizovanou

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

SEŽEV REKO, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015

SEŽEV REKO, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015 SEŽEV REKO, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015 (OD 1. 7. 2014 DO 30. 6. 2015) 2015 Kdo jsme..3 Základní ukazatele 4 Hlavní úspěchy roku 2014/15..6 Záměry společnosti do budoucnosti..7 Slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS Tisková konference ODS Praha, 7. května 2010 Výstavba dopravní infrastruktury v ČR V posledních letech se podařilo významně urychlit rozvoj sítě dálnic (D)

Více

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2015

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2015 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 10. března 2016 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2015 Amsterdam Společnost Fortuna Entertainment Group N. V. oznamuje své předběžné

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 10. května 2012 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N.V. za období od 1. ledna 2012 do 10. května 2012 HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 Investorsko Inženýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Průmyslová zóna

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025 ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Obsah Superstrategie finanční část Finanční model obsahuje Podrobnou strukturu

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 1. září 2014 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti dosáhly meziročního nárůstu o 131 mil. Kč (1 %): v osobní dopravě pokračoval

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2012 strojírenství a doprava 10. května 2012 Ostrava Téma: Koncepce dopravních cest v ČR a napojení na mezinárodní dopravní síť

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2012 strojírenství a doprava 10. května 2012 Ostrava Téma: Koncepce dopravních cest v ČR a napojení na mezinárodní dopravní síť STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2012 strojírenství a doprava 10. května 2012 Ostrava Téma: Koncepce dopravních cest v ČR a napojení na mezinárodní dopravní síť Mgr. Pavel Dobeš ministr dopravy 1 Teorie ekonomického

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014 Silnicei/11 Oldřichovice Bystřice informační leták, stav k 08/2014 T57 Dopravní význam stavby Stavba I/11 Oldřichovice Bystřice navazuje na přímo související stavbu I/11 Nebory Oldřichovice a je tedy součástí

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 Praha, 29.dubna 2013 Hlavní ukazatele pro Skupinu ČD Finanční ukazatele dle IFRS v mil. Kč 2012 2011 Rozdíl Index Skupiny ČD EBITDA upravená * 6 097

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury 18. května 2010, Praha Cíle silniční infrastruktury Představení Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní příspěvková organizace Investor a správce dálnic (727 km), rychlostních silnic (386 km) a silnic I.

Více

Přehled zpráv. AGC Flat Glass vloni vydělalo 514 mil. Kč, utržilo ale víc... 2 5.8.2012 finance.cz ~ str. 00 ~ _ Financninoviny.

Přehled zpráv. AGC Flat Glass vloni vydělalo 514 mil. Kč, utržilo ale víc... 2 5.8.2012 finance.cz ~ str. 00 ~ _ Financninoviny. Přehled zpráv AGC Flat Glass vloni vydělalo 514 mil. Kč, utržilo ale víc... 2 5.8.2012 finance.cz ~ str. 00 ~ Financninoviny.cz U nové linky v Řetenicích má najít práci pětasedmdesát lidí... 2 1.8.2012

Více

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr Infrastrukturní projekty Jan Šnajdr Náš tým poskytující infrastrukturní poradenství je kompetenčním centrem finanční skupiny Erste Group Kdo jsme Největší poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Více

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA Perspektivy nádraží na české železnici Tomáš Drmola, MBA Konference Křižovatky architektury Praha hlavní nádraží, 3. červen 2015 Obsah 1. Proces transformace železničního sektoru ČR 2. Důvody a přínosy

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Za hospodářský rok 2006 (období od 01.09.2006 do 31.8.2007) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 31.3.2008 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice o nás a našich úkolech co je naším cílem pro koho budujeme priority výstavby Labe Vltava

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 27.3.2013

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 27.3.2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.3.2013 C(2013) 1747 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27.3.2013 o velkém projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze, který je součástí operačního programu

Více

Renegociace stály za většinou aktivit na trhu. Objem nových pronájmů výrazně poklesl.

Renegociace stály za většinou aktivit na trhu. Objem nových pronájmů výrazně poklesl. Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 2. čtvrtletí 2011 Renegociace stály za většinou aktivit na trhu Další pokles míry neobsazenosti skladových prostor. Objem nových pronájmů výrazně poklesl.

Více

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje Rozvojové projekty Jihočeského kraje Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje země zaslíbená Jihočeský kraj Finance Dle schváleného rozpočtu hospodaří Jihočeský kraj v roce 2011 s celkovými příjmy

Více

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy Historický vývoj politiky TEN-T 1996 Rozhodnutí č. 1692/1996/ES Cílem vytvoření evropské multimodální

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více