MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2008

2 Moderní tvář stavebnictví

3 1 Naše akciová společnost OHL ŽS pokračovala v roce 2008 v růstu, i když ne všechny ukazatele plánu byly splněny. Důvodem byl propad ekonomických výsledků dvou projektů v oblasti pozemního stavitelství. Přesto je potřeba konstatovat, že úroveň řádově 12 mld. Kč výnosů v systému mezinárodního výkaznictví IFRS, což v českém standardu znamená řádově 14 mld. Kč, je výsledkem zasluhujícím pozornost a uznání. Výborné výsledky zaznamenal především obor dopravních staveb, konkrétně v oblasti staveb železničních. Zhodnocení roku 2008 a úkoly pro rok 2009 I když jsme stanovený plán nesplnili v celém rozsahu, výnosy vzrostly oproti loňskému roku o 15 %, provozní hospodářský výsledek se zvýšil o 10 % a hrubý zisk o 3 %. Na těchto výsledcích se pozitivně podílel především závod Dopravních staveb, jehož výnosy vzrostly oproti předchozímu roku takřka o 30 %. Závod úspěšně působil nejen v České republice a na Slovensku, ale i v zahraničí v balkánských zemích, především v Černé hoře a v Chorvatsku, ale také ve vzdálenějších lokalitách, jako je Ázerbájdžán. V oblasti pozemního stavitelství musím vyzdvihnout zejména výsledky dvou divizí, které splnily plánované parametry Stavitelství Olomouc a Stavitelství Ostrava. K významnému růstu došlo i u brněnské divize. Propad projektů Červená Skála a Riegrovy sady spolu s důsledky kurzových výkyvů české koruny vůči euru, které se projevily především v případě vodohospodářských projektů financovaných z evropských fondů, způsobily zhoršení ekonomických výsledků nejen pražské divize, ale i pozemního stavitelství jako celku. Přesto, jak jsem již uvedl, jsou letošní výsledky lepší než výsledky roku 2007 a jsou také poměrně dobrou výchozí základnou pro plnění plánu roku příštího. Pro rok 2009 jsme si vytyčili velké cíle v oblasti výnosů 13 mld. Kč, tedy desetiprocentní navýšení, nárůst o 14 % u hrubého provozního zisku, který překročil hranici 900 mil. Kč. Přicházející globální ekonomická krize, kterou určitě pocítí i regiony, v nichž naše firma působí, s sebou přinese některé nepříjemné důsledky. Nezbytností bude určiitá stagnace správních režií, vyvolaná nutností šetřit ve všech možných oblastech. Musíme prudce zlepšit ekonomické ukazatele, především hrubý i čistý hospodářský výsledek, který by se měl stabilizovat na úrovni 360, resp. 270 mil. Kč. To představuje řádově třicetiprocentní nárůst. Je potřeba si však přiznat, že i při tomto prudkém nárůstu překročí naše rentabilita u čistého zisku jen nepatrně úroveň 2 %. U závodu Dopravních staveb očekáváme stabilizaci výsledků předpokládáme řádově asi desetiprocentní nárůst výnosů provozního i hrubého zisku. U závodu Pozemních staveb plánujeme nárůst výnosů o 7 %, ale řádově o 100 % vyšší provozní zisk a navýšení hrubého zisku o 250 %. Tato čísla sice vypadají velmi dramaticky, ale protože se odvíjejí z poměrně nižší základny, nejsou až tak překvapivá. pokračování na straně 2 prosinec 2008

4 2 pokračování ze strany 1 V rozvahových položkách aktiv očekáváme nepatrné zvýšení krátkodobých oběžných aktiv a počítáme s udržením úrovně stálých aktiv. Úroveň našeho vlastního kapitálu se poprvé dotkne 2 mld. Kč. Přímé investice by měly přesáhnout 200 mil. Kč, objem finančního leasingu pravděpodobně dosáhne úrovně asi 100 mil. Kč. Naše firma tedy předpokládá v příštím roce celkové investice ve výši cca 300 mil. Kč, a to především v oboru železnic, silnic, tunelů a mostů. Jedná se o obnovu a posílení vlastních kapacit. V oblasti silničních a tunelových staveb si pak chceme pořídit nové základní prostředky. Co se týče finančních investic, očekáváme, že dojde k určitým akvizicím především v oboru výstavby silnic a dálnic. K financování těchto nákladů by měla být použita jedna třetina vlastního zisku. Další třetina by měla směřovat k posílení pracovního kapitálu a poslední třetina by měla zůstat k dispozici akcionářům pro možnou výplatu dividend. Pokud jde o personální a mzdovou oblast, počet našich zaměstnanců se trvale pohybuje mezi To očekáváme i v příštím roce, protože naše řady jednorázově posílila skupina pracovníků českobudějovických pozemních staveb. Ti vytvořili základ jihočeské kapacity pozemního stavitelství, nově se vytvářející v rámci závodu 40. Nárůst průměrné mzdy překračuje inflační úroveň naší ekonomiky a celkově objem mezd přesahuje hodnotu 800 mil. Kč. Zásoba práce se na konci roku 2008 stabilizovala mírně nad 14 mld. Kč. V roce 2009 ji plánujeme zvýšit na úroveň přesahující 16 mld. Kč. To by naší firmě mělo dát stabilní základ pro další možné zvýšení výnosů. Uvedená fakta nám dávají reálnou šanci na udržení pozice páté největší stavební firmy v ČR a jedné z firem, která se významně podílí na modernizaci nejen českých, ale i slovenských železnic. V oblasti exportu patříme k nejaktivnějším stavebním firmám a chceme, aby tomu tak bylo i v roce V závěru listopadu se uskutečnila konference, která aktualizovala strategické cíle stanovené pro zajištění rozvoje naší firmy v nadcházejícím pětiletém období a shrnula negativní i pozitivní vlivy roku Strategické cíle bude nutné ještě rozvinout do taktické a operativní úrovně. Nicméně jsme se shodli na tom, že je nezbytné investovat do udržení pozice lídra na v oblasti železničnícho staveb, a to společně s našimi dceřinými firmami, jako jsou Železničné stavebníctvo Bratislava, TSS Pardubice nebo TOMI REMONT. Musíme investovat koordinovaně, abychom získali vybavení na špičkové evropské úrovni, ale zároveň udrželi také optimální cenovou úroveň stavebních prací. V oblasti silnic je potřeba masivně investovat jak do nových technologií, tak i do možných akvizic, a to v Čechách, na Slovensku a případně i v dalších zemích středoevropského regionu. S ohledem na přicházející globální a ekonomické výkyvy je nutné udržovat stabilní finanční situaci, tzn. řídit naše zdroje velmi uvážlivě. Myslím, že naším aktuálním úkolem je také vybudování dalších divizí pozemního stavitelství, protože se musíme přiblížit investorům v jednotlivých krajích. Na mysli mám konkrétně divizi západočeskou a severočeskou. Vedle investic je pro nás rovněž důležitá oblast technického rozvoje, a v příštím roce jí proto bude věnována náležitá pozornost. Totéž platí i o oblasti personální, kde se budování týmů pro řízení staveb a jejich následná motivace stává jedním z nejvážnějších úkolů, samozřejmě při zachování dalšího kontinuálního vzdělávání zaměstnanců, jejich hodnocení a plánování jejich další kariéry. Závěrům konference určujícím další zacílení strategie našeho rozvoje bude věnován samostatný článek Ing. Růžičky. Finanční situace naší firmy je v zásadě vyrovnaná a umožnila i výplatu dividend, jak stanovila mimořádná Valná hromada na konci roku Na závěr bych vám všem chtěl poděkovat za iniciativu a úsilí, které nám umožnily v roce 2008 dosáhnout uvedených výsledků. Věřím, že jste klidným a pohodovým způsobem prožili vánoční svátky v kruhu vašich nejbližších a chci vám všem popřát hodně zdraví a úspěchů v roce Ing. Michal Štefl předseda představenstva a generální ředitel

5 3 Praha, 18. prosince 2008 V úterý 16. prosince byla slavnostně ukončena 2. etapa výstavby čističky odpadních vod (dále ČOV) a čističky kontaminovaných srážkových vod (dále ČKV) v areálu Jih Letiště Praha-Ruzyně. Investorem stavby je státní podnik Letiště Praha. Podle projektové dokumentace akciové společnosti Hydroprojekt CZ vybudovalo 2. etapu sdružení firem OHL ŽS, a.s., divize Stavitelství Praha (vedoucí účastník) a Královopolská RIA, a.s. 2. etapa čističky Letiště Ruzyně Jih dokončena Pražské letiště je rozděleno na dva areály Sever, který už má nově zrekonstruovanou ČOV, a Jih. Oba areály mají oddělenou kanalizaci, kde jsou splaškové a průmyslové vody odváděny odděleně od srážkových vod. Stavba nové čističky a rozšíření a rekonstrukce související kanalizační sítě umožní nezávadnou likvidaci odpadních vod v areálu Jih, který slouží jako technické zázemí Letiště Praha Ruzyně a kde jsou zároveň umístěny dva terminály (JIH 1 a JIH 2) pro charterové, soukromé či státní lety. Modernizace ČOV a ČKV Jih byla rozdělena do tří etap. Během prvních dvou byla modernizována splašková čistička odpadních vod a v průběhu třetí etapy pak bude čistírna rozšířena na kapacitu potřebnou pro likvidaci kontaminovaných srážkových vod. Druhá etapa zahrnovala modernizaci hrubého předčištění, mechanického čištění, biologické linky, dávkování chemikálií a modernizaci čerpacích stanic odpadní vody a kalů. Součástí etapy bylo také dočištění a měření na odtoku. Během 2. etapy bylo vykopáno více než m 3 výkopů a navezeno necelých m 3 zásypů a násypů. Stavbaři odvezli 3500 tun suti z demolic a demontovali 210 tun ocelových konstrukcí. Rekonstruovány byly rovněž přípojky vodovodu a kanalizace, nové jsou i elektroinstalace, sdělovací zařízení a další technologie. Celková výše investic dosáhla ve druhé etapě necelých 157 mil. Kč včetně DPH. Realizace probíhala dva roky. útvar Public Relations prosinec 2008

6 4 Dne 16. prosince 2008 byl v Táboře slavnostně otevřen prodloužený bezbariérový podchod pod železniční stanicí. Podchod vznikl v rámci výstavby IV. tranzitního železničního koridoru v úseku Doubí u Tábora Tábor a vedle bezbariérového přístupu na všechna nádražní nástupiště umožní i bezbariérové propojení mezi centrem (novým městem) a Blanickým předměstím. Tábor má nový bezbariérový podchod pod nádražím Investorem výstavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek u příležitosti slavnostního otevření prodlouženého podchodu uvedl: Mám radost, že modernizace železniční sítě a výstavba tranzitních železničních koridorů přináší nejen zvýšení cestovní rychlosti a bezpečnosti železniční dopravy, ale že díky koridoru vznikají i další stavby, které jsou důležité zejména pro okolí železnice. A právě podchod v Táboře takovou stavbou určitě je. Původní podchod spojující nádražní halu s nástupišti byl dlouhý 34 metrů. Nově byl prodloužen o dalších 25 metrů, takže jeho celková délka dnes činí 59 metrů. Je 405 cm široký a 250 cm vysoký. Podchod propojuje nádražní halu se třemi nástupišti, z nichž dvě jsou ostrovní. Jsem velice ráda, že se podařilo podchod vybudovat, a věřím, že ho ocení nejen obyvatelé, ale i návštěvníci města, řekla Ing. Hana Randová, starostka Tábora. První část podchodu byla otevřena již v srpnu letošního roku a na dokončení celé stavby nebylo třeba dlouho čekat, v listopadu byl celý podchod hotov. Výtahy, které zajišťují bezbariérový přístup na nástupiště, byly zprovozněny v prosinci. Prodloužení podchodu bylo financováno prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury s příspěvkem města Tábora. Výstavba podchodu byla součástí modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (TŽK) v úseku Doubí u Tábora Tábor. Na IV. TŽK Děčín Praha České Budějovice Horní Dvořiště dále navazuje koridorová trať vedoucí přes rakouský Linec do Slovinska a dále na jih Evropy. Z celoevropského hlediska je IV. TŽK spojnicí IV. panevropského a X. multimodálního koridoru. Modernizace úseku Doubí u Tábora Tábor bude spolufinancována také Evropskou unií. Projekt byl zařazen do seznamu prioritních staveb v rámci Operačního programu Doprava na léta a je spolufinancován EU z Fondu soudržnosti. Zhotovitelem stavby je Sdružení Doubí Tábor, jehož členy jsou akciové společnosti OHL ŽS (vedoucí účastník), Subterra a Viamont DSP. Věřím, že otevřený podchod bude sloužit ke spokojenosti všech občanů Tábora. Chtěl bych jim poděkovat za trpělivost, s níž přijímají omezení provázející podobně velké stavby, řekl při této příležitosti Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s. Hlavní stavební práce v současnosti probíhají v železniční stanici Tábor, protože úsek od Doubí až k táborskému nádraží je už téměř dokončen. V roce 2009 projde modernizací ještě kolejiště v sudé kolejové skupině a bude nainstalováno definitivní zabezpečovací a sdělovací zařízení v železniční stanici Tábor. útvar Public Relations

7 5 Víte, co je FEKT? FEKT, plným názvem Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, se za dva roky přestěhuje do nových prostor, které pro ni vybuduje OHL ŽS, a.s. Navázat spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně bylo jedním ze strategických cílů divize, který se nám tímto podařilo splnit, říká Ing. Tomáš Nossek, ředitel divize Pozemní stavitelství Brno závodu Pozemního stavitelství akciové společnosti OHL ŽS. O plánech VUT na další rozvoj se diskutuje přes dvě desítky let a my jsme rádi, že můžeme být při tom, když se proměňují ve skutečnost. Již před více než čtyřiceti lety se na stole objevil nápad dostavět VUT do podoby rozsáhlého univerzitního kampusu, který by zahrnoval výukové prostory, administrativní zázemí, koleje pro studenty a také prostory pro sportovní aktivity. K tomuto účelu byly vybrány pozemky Pod Palackého vrchem (PPV). Některé stavby zde skutečně vznikly, ale celý areál nebyl v původně navrhované podobě nikdy dokončen. Po roce 1990 byla část pozemků vrácena v restitucích, a vznikl tak téměř neřešitelný propletenec majetkoprávních vztahů. V důsledku toho byl celý projekt zastaven a jednotlivé fakulty VUT začaly řešit nedostatek prostor rekonstrukcí budov a areálů po celém území města Brna. Nejvíce roztroušena je nyní FEKT, která je dislokována v areálu Údolní, ale vyučuje společně s Fakultou chemickou na ul. Purkyňově 118, s Fakultou podnikatelskou na Kolejní 4 a s Fakultou strojního inženýrství v areálu PPV. Fakulta se proto rozhodla řešit tento stav výstavbou nového komplexu budov, v němž budou umístěny děkanát, aula pro 250 osob, Ústav elektrotechnologie, Ústav mikroelektrotechniky, Ústav jazyků, technicko-provozní oddělení a společné výukové prostory. Opustí tak areál na Údolní a promění dosavadní značnou vzdálenost mezi jednotlivými lokalitami na docházkovou. Území určené pro výstavbu je situováno v severní okrajové části areálu VUT Pod Palackého vrchem, na ulici Technická 2 8. Na severu sousedí s pozemky soukromých zahrad, východním sousedem je rozvíjející se Technologický park. Jižně je staveniště vymezeno budovou A8, kterou nyní využívá FEKT a její Ústavy fyziky a matematiky. Staveniště klesá severovýchodním směrem, výškový rozdíl celého pozemku vyhrazeného pro objekt FEKT je cca 7 m. Budova bude logickým ukončením areálu i stávající zástavby. Hmotové řešení ji dělí v zásadě na čtyři části. Uzavírací objekty stávající zástavby v šesti nadzemních podlažích, čtyřpodlažní část, převážně určená pro laboratoře, vstupní prosklená dvoupodlažní hala a aula. Všechny tyto části na sebe přímo navazují, vytváří sourodý celek a svým výrazem respektují i svou funkci. Celková užitná plocha je cca m 2 a studentům bude k dispozici, kromě 250 míst v aule, ještě 153 přednáškových míst ve studovnách a 104 míst v počítačových pracovnách. V podzemí budovy bude vybudováno parkoviště pro 86 vozidel, které doplní venkovní otevřené parkoviště pro dalších 93 aut. Při realizaci této stavby budeme muset vyřešit logistický problém spočívající v potřebě zpřístupnění komunikace vedoucí ke kryté sportovní hale, která nám dělí staveniště na dvě části a bude po celou dobu výstavby v neomezeném provozu, řekl nám Ing. Nossek. Zatím je to naplánováno tak, že na hraně prostoru budoucí budovy FEKT bude postaven jeřáb, který svým ramenem přesáhne přes komunikaci a bude přepravovat materiál z prostoru budoucího parkoviště, kde bude umístěno zařízení staveniště a sklady. Přesto předpokládáme velký pohyb osob a materiálu mezi oběma částmi i po zemi. Bude to vyžadovat velkou kázeň od našich zaměstnanců a shovívavost ze strany chodců a projíždějících řidičů. Doufám, že společnými silami to zvládneme ke spokojenosti všech a se zahájením akademického roku 2010 začne fungovat i nová budova. Další postup výstavby vám představí v příštím roce vedoucí projektu Ing. Petr Jureček a jeho tým. Dění na stavbě můžete sledovat také on-line prostřednictvím webové kamery, kterou najdete na adrese Při prvním vstupu vyplňte uživatelské jméno divak a heslo divak. Alžběta Trubková specialista obchodní Základní údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Investor a objednatel: Generální projektant: Zhotovitel stavby: Vedoucí projektu: Hlavní stavbyvedoucí: VUT VÝSTAVBA OBJEKTU FEKT, TECHNICKÁ 10, BRNO Areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem, ul. Technická Vysoké učení technické v Brně Hexaplan International spol. s r.o. OHL ŽS, a.s., závod Pozemní stavitelství, divize 1 Ing. Petr Jureček Zahájení výstavby: 11/2008 Ukončení výstavby: 06/2010 Investiční náklady: Ing. Michal Albrecht 413 mil. Kč bez DPH prosinec 2008

8 6 Božena Jurajdová, specialista technické přípravy, divize Pozemní stavitelství Olomouc PŘEDSTAVENÍ OCENĚNÝCH NEJLEPŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ ROKU 2007 S paní Boženou Jurajdovou jsme se setkali v její podkrovní kanceláři v sídle olomoucké divize. Velké množství krásných květin se zde mísí se stohy dokumentů, zpoza kterých nás vítá usměvavá tvář paní Jurajdové. Tato sympatická žena s přehledem a klidem zvládá náročnou, mnohdy až vyčerpávající, práci. V roce 2007 jste byla jednou ze dvou žen, které patřily mezi nejlepší zaměstnance firmy. Co to pro Vás znamenalo? To, že jsem mezi oceněnými zaměstnanci, mě velmi překvapilo. Většinou taková ocenění získávají pracovníci přímo na stavbách, a ne lidé v zázemí. Byla jsem samozřejmě velmi potěšena, že náš pan ředitel, který mě na ocenění navrhl, vnímá i mojí práci jako přínosnou pro firmu. Náplní Vaší práce je technická příprava. Co si pod tímto pojmem máme představit? Stručně řečeno je to veškerá dokumentace spojená s každou zakázkou, která projde naší divizí. Začíná to přípravou nabídky musím nastudovat podmínky soutěže a předložit je k posouzení. Vedení divize pak rozhodne, zda se soutěže zúčastníme. Pokud ano, začíná kolotoč jednání s případnými subdodavateli, jejich výběr a uzavírání předběžných smluv. Kolegové kalkulanti mezitím sestaví cenovou část nabídky, zatímco já připravím část dokladovou a následně nabídku zkompletuji. Pokud výběrové řízení vyhrajeme, podílím se i na přípravě smluv s investorem a subdodavateli. V průběhu stavby pak přicházejí na řadu dodatky ke smlouvám a další dokumenty, k tomu ještě sem tam nějaké operativní úkoly a evidence a máte celý den co dělat. Dokážete odhadnout, kolik podobných zakázek během roku zpracujete? Naše divize zahajuje v průměru deset větších staveb ročně plus realizujeme nějaké drobné zakázky. Tipla bych si, že to může být, včetně všech dodatků a subdodavatelských kontraktů, několik set smluv ročně. Jak to všechno zvládáte? Na smlouvách samozřejmě nepracuji sama, podílí se na nich i další kolegové kalkulanti, právníci a další přípraváři. Pravdou ale je, že u mě se dokumentace schází a přerozděluje a musím také ohlídat, aby správné dokumenty dorazily ke správným lidem a obsahovaly všechny údaje, které obsahovat mají. Považujete tedy svou práci za pestrou? Nevím, jestli je pestrá, když většinu času sedím za stolem mezi papíry, ale rozhodně je zajímavá. Každá zakázka je jiná, každá přináší něco nového, výjimečného, s čím je potřeba se nějak vypořádat. Ať jsou to nezvyklé požadavky na reference, poptávka po nějakém netradičním řemesle nebo materiálu nebo třeba nutnost vytvořit několik variant nabídky. Kde jste získala všechny vědomosti potřebné při Vaší práci? Převážnou většinou z praxe. Jsem vzděláním strojařka, což jsem sice vystudovala, ale nikdy jsem v tomto oboru neviděla velkou perspektivu. Pak mě osud zavál do menší stavební firmy v Olomouci, kde jsem na nějakou dobu zakotvila a hodně se tam naučila. Před osmi lety jsem nastoupila do olomoucké divize tehdy ještě ŽS Brno a od té doby jsem zde. Ani nevím, jak to uteklo. Náročná práce vyžaduje kvalitní odpočinek, jak relaxujete Vy? Protože většinu času trávím na telefonu, u počítače nebo jednáním s různými lidmi, jsou pro mě odpočinkem paradoxně i obyčejné domácí práce. Trocha vaření, trocha zahrádky, popovídat si s rodinou a přáteli, občas nějaký rekreační sport nebo procházka v přírodě to mě asi nabíjí nejvíc. Děkuji za rozhovor Alžběta Trůblová specialista obchodní

9 7 Skupina OHL uvedla na mezinárodním kongresu pro ochranu přírody program Vías das Aguas Autorem tohoto programu je brazilská dceřiná společnost Autovías, která spadá pod OHL Concesiones. Účastníky kongresu seznámila rovněž s jedinečným přístupem k ochraně přírody v případě komplexu Mayakoba. Kongres, oganizovaný Mezinárodním svazem pro ochranu přírody (IUCN), se konal ve dnech října v Barceloně. OHL, která byla jedinou pozvanou španělskou stavební firmou, dostala příležitost seznámit účastníky kongresu s jednou z nejvýznamnějších aktivit Skupiny v oblasti ochrany životního prostředí. Pan Paulo Pacheco, technický ředitel společnosti OHL Brazílie, představil formou večerních kurzů (Business Night School) program Vias das Aguas, který vyvinula tato filiálka Skupiny OHL. Tento program, jenž v roce 2007 obdržel cenu IBTTA Toll Excellence Awards v kategorii sociální odpovědnosti, se zrodil roku 1998 a jeho cílem bylo zachytit dešťové vody odváděné ze silniční sítě provozované touto společností a navrátit je zpět do říčního systému Guaraní. Tento říční systém je nejvýznamnějším na naší planetě a zaujímá plochu přes 1,2 milionů km 2. Odhadovaná kapacita je km 3 sladké vody, což je více než součet objemů všech řek na světě. Realizované činnosti zahrnují výstavbu nádrží na dešťovou vodu a snížení kinetické rychlosti zachycené vody, což podporuje vsakování a následné navrácení do vodní zásobárny. Kromě toho byly podniknuty kroky na ochranu podzemních vod a snižování půdní eroze. Dále se Skupina OHL na kongresu představila prostřednictvím časopisu Sustain a internetové stránky World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), kde jsou uvedeny studie jak z programu Vias das Aguas, tak i z developerského projektu Mayakoba z oblasti turistického ruchu. Tento projekt je dílem společnosti OHL Desarrollos, jedné z divizí Skupiny, která používá při budování infrastruktury v pobřežních oblastech Karibského moře novátorské techniky ve snaze ochránit v nejvyšší možné míře místní ekosystémy. Cílem je nastolit nový model rozvoje turistického ruchu, ve kterém se obchodní úspěch bude snoubit se zachováním přírody. V tomto smyslu je třeba vyzdvihnout skutečnost, že komplex Mayakoba je prvním projektem na mexickém pobřeží Karibiku, který zachovává původní ekosystémy tím, že rozsáhlá infrastruktura byla vybudována daleko od nejohroženějších oblastí. Významnou součástí turistického komplexu je golfové hřiště El Camaleón, navržené Gregem Normanem. V roce 2006 bylo slavnostně uvedeno do provozu a je jediným golfovým hřištěm mimo území USA zařazeným do prestižního okruhu PGA. Koncem února 2007 se zde poprvé uskutečnil turnaj Mayakoba Classic, a to jeho druhý ročník. Účast OHL na tomto kongresu představuje pro Skupinu významné doporučení pro činnost v oblasti udržitelného rozvoje. Jedná se o nejvýznamnější celosvětovou událost v rámci zachování biodiverzity. Koná se každé 4 roky s cílem zlepšit formy řízení přírodního prostředí a podpořit další lidský, společenský a hospodářský růst. Akce má dvě hlavní části: tou první je fórum, které poskytuje největší prostor pro setkání a výměnu poznatků, nápadů a řešení směřujících k udržení našeho světa. Druhou částí je Členské shromáždění, jakýsi parlament životního prostředí naší planety, jediný svého druhu, který posledních 60 let stojí za většinou aktivit zaměřených na zachování přírody v celosvětovém měřítku. Kongresu se zúčastnilo více než 8000 zástupců z celého světa, odpovědných za rozhodnutí přijímaná ohledně udržitelného rozvoje. Sešli se zde představitelé vlád i nevládních organizací spolu se zástupci privátního sektoru a OSN se záměrem přijímat taková rozhodnutí a opatření, která nám zajistí rozmanité a udržitelné prostředí. V roce 2008 byly na kongres poprvé přizvány i podniky pod záštitou World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), který spolu s IUCN usiluje o to, aby tyto firmy předaly své řídicí zkušenosti ostatním účastníkům, kteří usilují o zlepšení a posílení kompromisu mezi ochranou životního prostředí a lidskou činností. OHL FINET prosinec 2008

10 8 Odpovědná práce přináší ovoce III. Název naznačuje, že jde o tradici. Ano, navazuji na články uvedené zde v prosincových vydáních v letech Cíl Akciová společnost OHL ŽS (dále též jen společnost) staví na tradici a kvalitě. Spokojenost zákazníků, šetrnost k životnímu prostředí a bezpečnost práce jsou zde hlavními prioritami. V souladu s filozofií vlastníka skupiny OHL, jsou v rámci společnosti postupně uplatňovány principy udržitelného rozvoje dle schváleného Programu implementace SOF (Společenská Odpovědnost Firmy). Jsme úspěšní, a proto vědomě pomáháme těm, kteří to potřebují. Odpovědnost za druhé spojená s cílenou a účinnou pomocí se stala součástí naší firemní kultury. I to patří k moderní tváři českého stavebnictví, kterou naše společnost představuje. K příkladům interních iniciativ z oblasti udržitelného rozvoje patří např. uplatňování Kodexu jednání vedoucího zaměstnance (příloha Organizačního řádu společnosti). Systém řízení Veškeré uvedené aktivity jsou nedílnou součástí jednotného modelu řízení společnosti v podobě tzv. Integrovaného Systému Řízení (ISŘ). Tento model řízení je tvořen funkčním propojením zavedených a trvale rozvíjených certifikovaných subsystémů řízení: kvality (QMS) dle ČSN EN ISO 9 001, environmentu (EMS) dle ČSN EN ISO , rozšířeného o Program EMAS II, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (MBP) dle OHSAS , podporovaného Programem Bezpečný podnik, bezpečnosti informací (MBI) dle ČSN ISO/IEC V závěru roku 2008 to v praxi znamená, že: závody mají zavedeny a certifikovány subsystémy QMS, EMS a MBP s návaznou aplikací Programu EMAS II, v úrovni ředitelství společnosti (dále jen ŘS) jsou zavedeny a certifikovány již všechny subsystémy ISŘ, neboť certifikace MBP byla úspěšně zakončena 12. listopadu, celá společnost opakovaně vyhověla požadavkům programu Bezpečný podnik, v úrovni ŘS nadále pokračuje proces sebehodnocení podle EFQM Modelu výjimečnosti, a to včetně hodnocení podle navazujícího Rámce EFQM pro SOF, v říjnu získala společnost ocenění Ethnic Friendly zaměstnavatel (viz článek v říjnovém čísle). Jenže pozor! Aby toto strohé konstatování mohlo platit, musí mu předcházet systematická práce všech zaměstnanců odpovědných za systém, kteří v rámci této náročné činnosti musí pružně reagovat na všechny permanentní změny v: organizaci společnosti / závodu, příslušejících systémových standardech, legislativě, požadavcích ostatních zainteresovaných stran (vlastníci, zákazníci, zaměstnanci, obchodní partneři ) tak aby systém byl stále funkční (vhodný, přiměřený a efektivní), a to nejen jako celek, ale i v rámci jednotlivých závodů. Na rozdíl od dvou předchozích let byl rok 2008 relativně chudý na změny. Přesto se tu dvě významné oblasti změn objevily: vyhrocení zásoby kvalifikovaných personálních zdrojů a jejich nerovnovážný mezizávodový stav. Konkrétně jsou to dva zaměstnanci u ředitelství společnosti, což pokládám za určité životní minimum, jeden zaměstnanec u závodu Pozemní stavitelství, což bych označil za stav nouze, a pětice zaměstnanců u závodu Dopravní stavby, které lze označit za určitý nadstandard, revize dvou systémových norem (MBP a MBI) s následkem nutné předčasné recertifikace, a to jak na úrovni závodů, tak na úrovni ředitelství společnosti. Návazné reakce spočívající v úpravě příslušných řídicích norem a Příruček řízení, jakož i ve změnách ve složení týmů pro trvalé zlepšovaní ISŘ jsou, resp. byly samozřejmostí. V úrovni ředitelství společnosti byl pro přípravu nové certifikace MBP ustanoven samostatný realizační tým. Za stabilizované týmy lze snad již považovat trio představitelů vedení (p. Václav Bartoněk, výkonný ředitel pro Dopravní stavby, Ing. Jaromír Ticháček, CSc, výrobně technický ředitel závodu Pozemní stavitelství a pan Paolo Bee, odborný ředitel u ředitelství společnosti) pro ISŘ a tým pro sebehodnocení (zástupci ŘS a ŽS Real, a.s.). Hodnocení Pro účely monitorování a měření účinnosti ISŘ jsou využívány výstupy z procesu interní audity systémů, který je jedním z řídicích procesů ve společnosti, resp. na závodech. Z výsledků interních auditů vyplývá jen mírně pozitivní trend vývoje ISŘ. Realitou však zůstává, že výsledné systémové hodnocení nám každoročně vystavují externí certifikační orgány, tj. STAVCERT Praha, spol. s r.o. a CQS Praha. Na rozdíl od předchozích období proběhly letos tyto externí audity jen ve třech etapách:

11 9 termín závod rozsah systém kdo poznámka DS PS + ŘS QMS, EMS, MBP STAVCERT ŘS MBI CQS již včetně divize Technologie předaudit MBP (ŘS) Výsledkem všech externích auditů bylo potvrzení funkčnosti a efektivnosti uplatňovaného ISŘ a obhájení / obnovení / získání příslušných certifikátů. Výsledek je potěšující, dílčí odchylky nejsou ničím jiným než dobrým námětem pro další zlepšování našeho ISŘ. Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům jednotlivých týmů i ostatním zúčastněným, kteří se aktivně podíleli na dosažených výsledcích. Budu se těšit na další aktivní spolupráci v roce Ing. Jiří Kalabis vedoucí útvaru Systémy řízení (ŘS) Mikulášská besídka s nadílkou Stejně jako v minulém roce připravily závodní výbory OSŽ závodů PS, Mosan a PŘ pod vedením pánů Jiřího Cenka a Leo Bučka Mikulášskou besídku pro děti zaměstnanců členů OSŽ, spojenou s divadelním představením a nadílkou. Dne 6. prosince se v prostorách brněnského dětského divadla Radost, na jehož rekonstrukci se podílela i naše společnost, sešlo přibližně 70 rodičů, prarodičů a jejich dětí či vnuků, aby společně zhlédli odpolední představení plné písní a předvánoční pohody, nazvané Když jde kůzle otevřít. Spolu s dvojicí herců se tu děti poučily o tom, že nemají otvírat dveře cizím lidem. Děti byly pohádkou natolik vtaženy do děje, že se aktivně zapojovaly a s herci si i zazpívaly. Po skončení představení se už děti cítily v divadle natolik uvolněně, že se trojice Mikuláš, čert a anděl skoro nebály a odhodlaně recitovaly připravené básničky a zpívaly pečlivě volené písničky, aby si tak od Mikuláše zasloužily patřičně velkou čokoládovou odměnu a překrásnou knihu Kejsy mořský koník z Waikiki, jejíž autorkou je jedna ze zaměstnankyň naší společnosti, paní Hana Průšová, a kterou překrásně ilustrovala její kolegyně, paní Ivana Olšanová. Děti byly nadšeny nejen krásným a veselým představením a osobním úspěchem při recitaci, ale zejména zjištěním, že si jejich starší kamarádi vymýšleli, protože Mikuláš opravdu existuje! Leo Buček předseda ZV OSŽ při ŘS prosinec 2008

12 10 Činnost Klubu důchodců OSŽ v roce 2008 Klub důchodců vstoupil v roce 2008 do své šestnácté sezóny, která byla podle ohlasů přicházejících od jeho 226 členů úspěšná. V tomto roce se nám podařilo uskutečnit 12 zájezdů, z nichž dva byly dokonce třídenní. Celkem se jich zúčastnilo 426 osob. Svým členům jsme rovněž nabídli možnost zhlédnout osm divadelních představení, přičemž této nabídky využilo 126 osob. Zájezdy pořádáme většinou ve vlastní režii. Za nejzajímavější z nich pokládám návštěvu severních Čech spojenou s prohlídkou českých, ale i německých měst na trase Jablonné, Grabštejn, Žitava, Rybin, Budyšín, kde jsme se svezli parním vláčkem a odkud jsme dále pokračovali na Nový Bor a Českou Lípu. Druhým zajímavým zájezdem byl výlet na Slovensko, kde jsme navštívili Dobšinskou jeskyni, Královu hoľu, Jelšavu, Betliar, Rožňavu, Čierny Balog, Bystrianskú jeskyňu a Srdiečko. V rámci dvou jednodenních zájezdů jsme zavítali do Rakouska na Medlingtal a do Vídně na prohlídku Belvederu a Hermesvillu. Během dalšího jednodenního zájezdu jsme znovu zavítali na Slovensko, a to na Bradlo a Košiarskú Skalicu. Samozřejmostí se v naší nabídce zájezdů stávají tradiční výlety do Velkého Mederu za koupáním a do Polského Těšína za předvánočními nákupy. Stále se přitom snažíme najít neobvyklá a málo známá místa, a tak jsme navštívili například starobrněnský klášter, židovskou čtvrť v Třebíči a tamní baziliku nebo Moravské kartografické muzeum ve Velkých Opatovicích. Při své činnosti nezapomínáme ani na jubilanty, jichž bylo letos 46, které však bohužel nemohu bez jejich svolení jmenovat. Prozradím pouze, že nejstarší členka, která pracovala na někdejším závodě 04 Tunely, oslavila letos 90 let a další dva naši členové 89 let. Všem členům Klubu důchodců OSŽ i současným zaměstnancům společnosti přeji do nového roku všechno nejlepší a pevné zdraví. Svatava Zídková jednatelka KD OSŽ Skupina OHL zvýšila za prvních devět měsíců roku 2008 svůj EBITDA o 11,2 % Za prvních devět měsíců účetního období roku 2008 vytvořila Skupina OHL disponibilní čistý zisk ve výši 96,7 mil. eur. Tento výsledek je obdobný jako zisk vytvořený za stejné období roku Obrat Skupiny v období od ledna do září představoval částku 2 866,3 mil. (růst o 2,6 %), ekonomické ukazatele EBITDA a EBIT však vzrostly za tuto dobu mnohem významněji, o 11,2 %, respektive o 12,8 %. Na růstu výnosů se významně podílejí zejména dvě divize: Mezinárodní stavitelství s 12 % a Koncese se 22 %. Díky těmto výsledkům soustavně roste význam Mezinárodního stavitelství v rámci OHL. V současné době fakturuje 33,5 % celkových výnosů Skupiny oproti 47,4 %, které přináší domácí stavební divize Construcción España. Nicméně letos poklesly výnosy domácího stavitelství o 8,1 %. Co se týče ekonomických ukazatelů EBITDA a EBIT (= hrubý hospodářský výsledek a provozní hospodářský výsledek pozn. př.), ty ve Skupině výrazně vzrostly zejména díky Koncesím. Rovněž je třeba zdůraznit skutečnost, že i domácí stavitelství, navzdory jistému poklesu výnosů, dokázalo zvýšit svůj EBITDA o 2,8 %. I přes zvýšené finanční výdaje, způsobené už ve druhém pololetí roku 2007 tím, že do provozu byly uvedeny nové koncesionářské

13 11 společnosti, a přes zvýšení čisté zadluženosti Skupiny došlo k mírnému nárůstu čistého disponibilního zisku o 0,9 %. K těmto údajům je nutno dodat, že v daném období výrazně vzrostla zásoba práce (89,8 %). V současné době má Skupina dlouhodobou zásobu práce ve výši mil. eur. Krátkodobá zásoba práce, tvořená především stavebními kontrakty, vzrostla o 31,1 % a Skupina za to vděčí především Mezinárodnímu stavitelství (Construcción Internacional), které prakticky zdvojnásobilo zásobu práce platnou ve stejném období roku Dlouhodobá zásoba práce je tvořena především koncesemi a v září roku 2008 dosáhla impozantní výše ,7 miliónů eur, což je téměř dvakrát tolik než loni. Tento příznivý vývoj zaručuje další růst Skupiny, založený především na dvou divizích: Mezinárodním stavitelství a Koncesích. V tomto duchu je třeba vyzvednout působení OHL v zahraničí a poslouží nám k tomu následující čísla: za uplynulá tři čtvrtletí letošního roku představuje tato činnost 48,9 % výnosů Skupiny, 82,9 % hospodářského výsledku, 83,8 % zásoby práce a 66,3 % lidských zdrojů. Vývoj v jednotlivých divizích Domácí stavitelství (Construcción Nacional España): Přestože došlo k více než osmiprocentnímu poklesu fakturace, zvýšila tato divize svůj EBITDA o 2,8 %. K tomuto zlepšení napomohlo to, že Construcción Nacional se zaměřuje na velké projekty inženýrských staveb a nebytové výstavby. Zásoba práce na konci třetího čtvrtletí byla ve výši 3 129,4 mil. eur, tedy zhruba taková jako v minulém roce, což je možno považovat za úspěch zejména vzhledem k tomu, že letos bylo mnohem méně veřejných soutěží. OHL Construcción Internacional (Mezinárodní stavitelství): Ke konci třetího čtvrtletí se začal projevovat obrat k lepšímu, který divize naznačovala už na konci prvního pololetí. Mírný pokles výnosů v prvním pololetí byl kompenzován dvanáctiprocentním růstem vykázaným na konci září. K tomuto zlepšení došlo zejména díky dobrým výsledkům českých firem ve Skupině (zvýrazněno autorem pozn. př.), jejichž fakturace vzrostla o cca 23,4 %. Na zvýšení výnosů se příznivě projevilo i zahájení dvou významných staveb, nemocnice v Doha (Katar) a Kongresového paláce v Oránu (Alžírsko). Předpokládá se, že v posledním čtvrtletí bude tento příznivý vývoj pokračovat. Zásoba práce této divize je oproti loňsku téměř dvojnásobná, v absolutních číslech je to miliónů eur. Internacionalizace Skupiny je tedy čím dál patrnější, což potvrzuje i nedávná akvizice severoamerických stavebních firem Arellano Construction a Stride Constructors, obou se sídlem na Floridě. Divize OHL Industrial vykázala výnosy ve výši 16,8 mil. eur. Tato divize vznikla teprve letos v lednu a specializuje se na komplexní dodávky průmyslových závodů. Očekává se, že zakázky tohoto typu v budoucnu významně porostou nejen ve Španělsku, ale též v zahraničí. OHL Concesiones pokračovaly ve svém úspěšném rozvoji a ve srovnání se zářím 2007 dosáhly následujícího růstu hospodářských výsledků: výnosy se zvýšily o 22 % a EBITDA o 14,3 %. Zásoba práce ve výši ,9 mil. eur je oproti loňskému září téměř dvojnásobná. OHL Concesiones spravuje v současné době 25 koncesí, z toho 21 placených dálnic o celkové délce km. Z dalších významných koncesí uveďme letiště, obchodní přístav a dvě železniční koncese. V oblasti dopravní infrastruktury je OHL Concesiones podle mezinárodního hodnocení Public Works Financing (PWF) sedmou největší koncesionářskou společností na světě. OHL Medio Ambiente Inima (firma, která provádí ekologické stavby) vykazuje výnosy ve výši cca 78,1 mil. eur, což je o 6 % méně než ve stejném období roku Nicméně její EBITDA vzrostl o 45,2 %, zejména díky vysokým provozním ziskům realizovaných projektů. Zásoba práce na konci září dosahovala výše 2 695,7 mil. eur. Divize OHL Desarrollos (developerské projekty) vykázala nárůst výnosů ve výši 13,8 % a její EBITDA vzrostl o 72,2 %. Na tomto výrazném navýšení se podílí zejména téměř dokončený projekt turistického komplexu Mayakoba, kde už jsou v provozu hotely Fairmont a Rosewood a golfové hřiště El Camaleón (Chameleon). Jakmile budou uvedeny do provozu další dokončované hotely, příznivá čísla tohoto developerského projektu se ještě zvýší. Alvaro Zubiaur OHL Central Europe, a.s. prosinec 2008

14 12 Vítejte mezi námi! Vážení zaměstnanci, v průběhu měsíce prosince tohoto roku nastoupila do naší společnosti řada nových zaměstnanců, které bych rád představil v této rubrice. Všechny zde uvedené zaměstnance vítám mezi námi a přeji jim mnoho úspěchů v barvách OHL ŽS, a.s. Ing. Jaroslav LESÁK, systémový inženýr výrobního provozu, středisko 2025 Ján MAREC, traťový dělník, středisko 2043 Jitka VELEBOVÁ, technik přípravy, středisko 4003 Ing. Peter KLIMENT, specialista technické přípravy, středisko 4040 Jaromír TOBOLA, traťový dělník, středisko 2043 Zbyněk TETUR, vrtač, středisko 4063 Ing. Jiří HUPTYCH, specialista technické přípravy, středisko 4041 Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ Oznámení Blahopřání Český červený kříž uděluje stříbrnou medaili prof. MUDr. J. Jánského dárcům krve, kteří dovršili 20 bezpříspěvkových odběrů. S potěšením Vám musíme sdělit, že mezi vyznamenané touto medailí patřil v měsíci prosinci i zaměstnanec naší společnosti V prosinci 2008 dosáhli někteří ze zaměstnanců společnosti významného pracovního jubilea, představovaného dvěma a více desítkami let nepřetržitého pracovního poměru u naší společnosti. pan Ing. Hubert BODEJČEK Jeho morální a hluboce lidský postoj velice oceňujeme, neboť ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem humánního vztahu ke spoluobčanům. Věříme, že pan Bodejček se stanem vzorem a inspiruje k dárcovství krve i ostatní zaměstnance. Po dobu 20 let pracují u společnosti pan Petr KŇAZOVČÍK, stavební zámečník, a pan Dušan HALFAR, elektromontér. Děkujeme za vaši dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ

15 Divize Technologie Nabízíme: dodávky a montáže: - rozvoden nn, vn a vvn (do 110kV) - měníren pro MHD (městskou hromadnou dopravu) - technologií pro drážní dopravu EOV, EPZ, trakčních napájecích stanic - technologií pro silniční tunely elektromontážní práce: - silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - venkovní kabelové rozvody nn a vn - osvětlení veřejných prostranství, komunikací a sportovních areálů SKŘ a MaR (řídící systémy): - dopravy a technologií silničních tunelů - technologických celků a rozvoden - ČOV, kotelen, výměníkových a předávacích stanic služby: - revize elektrických zařízení nn a vn vč. hromosvodů - prohlídky a revize ručního el. nářadí a spotřebičů - vyhledání tras inženýrských sítí a poruch na kabelových vedeních - napěťové zkoušky kabelů nedestruktivní metodou 0,1 Hz OHL ŽS, a.s., závod Dopravní stavby, sekce Železnice divize Technologie Světlá Brno tel.: fax.:

16 Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed, tel.: , fax: předseda redakční rady: Ing. Pavel Procházka, členové redakční rady: Mgr. Jan Rupp, PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Antonín Kučera, Ing. Martin Blažek, Ing. Josef Jahoda, Jiří Cenek, Ing. Jan Matějka Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R-19/75 ze dne 31. října 1995.

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ Reportér ČTVRTLETNÍK SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA ZDARMA 4 2006 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 8 Úspěšné zavádění systémů managementu ZAMĚŘUJEME

Více

Nový most slouží veřejnosti

Nový most slouží veřejnosti Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Červen 2008 Ročník XIV Nové sklady leteckého paliva na základně v Náměšti nad Oslavou slavnostně předány strana 3 Projekt Lužická Nisa o krok blíže k dokončení strana

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Říjen 2006 Ročník XII Ředitelství silnic a dálnic otevřelo nový sklad mostních provizorií strana 4 OHL ŽS opět prokázala kvalitu strana 5 V Řeži u Prahy vyrůstá nová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce...

Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Výroční zpráva 2011 Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Strategickým cílem akciové společnosti ČD Cargo je zachování vedoucí pozice na trhu železniční nákladní dopravy

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Koně mají v Čechách zelenou

Koně mají v Čechách zelenou Předchozí socialistické vlády tuto zemi enormně zadlužily, říká hejtman Pavel Bradík ROZHOVOR, STRANY 10 a 11 www.csobpoj.cz Prezentace str. 19 ČSOB pojišťovna nabízí rodinám cestovní pojištění na míru

Více

Starostové zklidňují dopravu ve městech

Starostové zklidňují dopravu ve městech Hlavní téma StavEBnICtví ZaměřEno na DětSKÁ HřIŠtě měsíčník pro firmy a veřejnou správu duben 2012 Stavebnictví očima václava Matyáše 4 Stavební projekty měst a obcí 5 SPECIÁL BYTOVÁ družstva na návštěvě

Více

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Kde jinde než v ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou 18 6 34 31 19 28 Obsah 4 Aktuality 6 Foto měsíce Veletrh E-World v Essenu 8 Svět ČEZ Očekáváme

Více

Změny na manažerských pozicích

Změny na manažerských pozicích ú uni plně n ové i nformace 7 8 číslo ročník 6 letní speciál Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Červenec srpen 2012 naše Rozhovor s ředitelem kapitálových investic Unipetrolu str. 4 Nedávno vyvinutý

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 35 duben - květen 2006 Město poskytne výhodné povodňové půjčky Až 100 tisíc korun

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 10 ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU 12

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 10 ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU 12 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 10 ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU 12 ÚDAJE O majetku a CENNÝCH PAPÍRECH

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 04 05 09 13 18 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD GROUP prodala společnost ČKD KOMPRESORY... Start dodávek do tureckého Yunus Emre

Více

2014 Výroční zpráva Skupiny České dráhy

2014 Výroční zpráva Skupiny České dráhy 2014 Výroční zpráva Skupiny České dráhy Výroční zpráva Skupiny ČD za rok 2014 2 Představení, úloha a vize Kdo jsme Jsme skupinou společností provozující osobní i nákladní železniční dopravu. Zajišťujeme

Více

EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA

EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Budoucnost čerpání dotací z EU očima předsedy Regionální rady ROP Jihozápad Ivo Grünera V současné době se formulují konkrétní priority

Více

Ve znamení příprav na krizi

Ve znamení příprav na krizi Heslo ministra Jankovského: Co nejméně samosprávě překážet Lázeňský trojúhelník usiluje o Unesco ROZHOVOR, STRANA 11 PUBLICISTIKA, STRANA 19 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více