û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku"

Transkript

1 Občasník Zbýšova 2/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám KVĚTEN ČERVENEC Z OBSAHU: û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku 1

2 Foto na titulní straně: Místní koupaliště je pro letošní sezonu opět velmi dobře připraveno. Neobvyklý pohled na tobogán zachytil Jaroslav Kočí. 2

3 Slovo místostarosty Vážení spoluobčané, ve svých minulých příspěvcích jsem se zabýval negativními jevy v chování zbýšovské mládeže. Samozřejmě ne všechna zbýšovská mládež je špatná. Proto by bylo dobré poukázat i na dobré příklady chování a činnosti našich dětí. V tomto směru může být nejlepším příkladem činnost mládežnických družstev oddílu kopané TJ Baník Zbýšov. Na místním stadionu dostávají příležitost k vyžití mladí od pěti do devatenácti let. Při výchově nejmenších fotbalistů dělají kus záslužné práce jejich trenéři. Tuto funkci vykonávají bez nároku na finanční odměnu v rámci svého volného času. Pouze zásluhou pravidelné docházky na trénink a mistrovská utkání dokáží trenéři přitáhnout ty nejmladší ke sportovní činnosti. Zvláště letošní sezona byla pro naši mládež velmi úspěšná a většina družstev obsadila místa na čele svých soutěží. V rámci různých turnajů se zástupci Zbýšova utkávají s družstvy, jejichž dospělí hrají nejvyšší soutěž v kopané. V této konfrontaci dosáhly naše kolektivy velmi pěkných výsledků. Nechci zde na tomto místě podrobně rozebírat výsledky zbýšovských fotbalových družstev a konkrétně jmenovat jednotlivé trenéry. To se dozvíte v jiném příspěvku, který se bude věnovat hodnocení sezony Baníku Zbýšov. Chtěl jsem pouze poukázat na to, že část naší mládeže dělá městu radost a velmi dobře je reprezentuje v širokém okolí. Ve svém zamyšlení jsem se zmínil pouze o práci v kopané, i když vím, že se mládeži obětavě věnují mnozí další dobrovolní pracovníci i v jiných oblastech. Mgr. Miloslav Liška Vracíme se ještě k článku Proměny a život na zbýšovské haldě, který jsme otiskli na str. 60 až 63 minulého čísla Ozvěny. Dodatečně přinášíme fotografie, které měly být jeho součástí. Autorovi panu Vladislavu Kubíčkovi a čtenářům se za nedopatření velice omlouváme. Redakce Ozvěny Před rekultivací v začátku 90. let minulého století byla halda upravena na výšku 415 m n. m., tj. asi 50 m nad okolní terén a terasovitě upraveny svahy. Plošný rozsah haldy je nyní asi 12 ha. Fotografie pořízené v roce 1989, tedy ještě několik roků před rekultivací, ukazují, že severní a severozápadní svah již byl řídce zarostlý dřevinami z náletu semen z nedalekého Babického lesa. Jihovýchodní a jižní část byla prakticky až na pár stromků bez dřevin. Zbýšovská halda se stala jak ze zoologického, tak z botanického hlediska velice zajímavým kouskem krajiny. 3

4 VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö bere na vědomí písemnou informaci o čerpání rozpočtu města a stavu účtů obce k informaci starosty o výsledku jednání schůzí rady města konaných dne 5. a 18. března 2009 informaci starosty o připravovaných investičních akcích, kterými jsou úpravy v ulici Boženy Němcové (VO a chodník, související s kabelizací sítě nn v tomto prostoru), úprava prostranství Poustka, rozšíření MŠ o novou třídu a 2. etapa rekonstrukce fasády ZŠ II nutnost přijetí úsporných opatření v pravidelných výdajích města a korigování výběru a rozsahu realizovaných investičních akcí informaci správy majetku města o stavu vykupování dotčených soukromých pozemků pod stadionem, na Majrově a pod komunikací nad Poustky upřesňující informace bývalých i současných členů Mysliveckého sdružení Háje o momentální situaci v této místní zájmové organizaci Ö rozhodlo využívat práv obce jako vlastníka pozemků a tím člena Honebního společenstva Zbýšov (zúčastňovat se VH, požadovat zprávu o činnosti apod.) a prověřit existenci a znění příslušných smluv poskytnout MPŽ první část rozpočtovaného příspěvku na činnost ve výši 200 tis. Kč podpořit Mistrovství Moravy a Slezska v kulturistice a fitness mužů a žen, pořádané ve Zbýšově dne 8. 5., částkou 30 tis. Kč a činnost MO Junáku částkou 65 tis. Kč Ö schvaluje DRO č. 2/2009 Ö projednalo Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2008 v souladu 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a vyjádřilo jednomyslný souhlas s celoročním hospodařením města a to bez výhrad Ö upřesnilo prodejní cenu části parcely č o výměře 68 m Kč/m 2, kupující Jan Sedlák, Zbýšov, Oslavanská 256, jelikož stavebně využitelných je pouze 20 % prodávané plochy Ö projednalo a schválilo znění smluv s E.ON Distribuce, a s., týkajících se věcného břemene přípoj- 4

5 ky k novostavbě K. Horkého na Havířské ulici a věcného břemene umístění rozvodné stanice na p. č. 879/1 - Malý díl a výši jednorázových úplat prodej části pozemku p. č. 518 o výměře 55 m 2, přilehlého k nájemnímu domu č. p. 467 ve čtvrti Padělky k. ú. Zbýšov, prodejní cena 550 Kč/m 2, kupující pan Jaroslav Vyhnalík, Zbýšov, čtvrť Padělky 467 Krásné prostředí areálu koupaliště na Majrově a kvalitní voda láká k rekreaci. Nestálé a extrémní počasí však letos zatím větší návštěvnosti nepřeje. Foto Jaroslav Kočí 5

6 USNESENÍ Z 5. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö bere na vědomí písemnou informaci o čerpání rozpočtu a stavu účtů města k informaci starosty o řešení situace největších dlužníků nájemného informaci MUDr. Ševčíka o jednání o možnosti využití volných prostor na ZS pro rehabilitaci informaci o probíhajícím mechanizovaném čištění místních komunikací a o dokončení instalace snímacího zařízení pro měření rychlosti na silnici III. třídy na vjezdu do Zbýšova termín setkání důchodců obcí Mikroregionu Kahan 19. června v Hornickém domě ve Zbýšově organizačně zajišťuje KD Zakřany informaci P. Štěpánka o přípravě Setkání tří Zbýšovů dne 27. června Ö doporučuje jako dodavatele stavebních prací na fasádě těžní věže Simson firmu DUR plus, s.r.o. Zastávka, 1. máje 117, rozsah zakázky závisí na výši získané dotace Ö projednala stav přípravy investičních akcí (VO a chodníky v ul. Boženy Němcové, fasáda Simson, II. etapa opravy průčelí ZŠ II, zřízení další třídy v MŠ, potrubí Majrov, oprava podlah ve ŠJ) Ö rozhodla prověřit možnost využití Zeleného programu SFŽP - dotace pro majitele rodinných domů a bytových domů stavěných nepanelovou technologií, k financování zateplení budov svobodáren na ul. J. A. Komenského o výpovědi smlouvy na pronájem kina Horník z důvodu nesplnění podmínek města P. Nevřivým Ö schvaluje změnu počtu osob, přihlášených do bytu p. Evy Zemanové příspěvek 5 tis. Kč skupině HoBBiT P. Boučka na zakoupení aparatury 5 tis. Kč na sportovní vybavení T. Isaeva, který bude reprezentovat ČR a MO kulturistiky na ME v silovém trojboji částku 5 tis. Kč jako příspěvek na chovatelskou přehlídku mysliveckých trofejí dne 15. a v Hornickém domě převod zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Zbýšov, p. o. ve výši 232,94 Kč do rezervního fondu mateřské školy prodejní cenu sbírky básní paní Zdeny Kopáčkové a povídek pana Jaroslava Nevřivy Mému Zbýšovu a kraji 90 Kč a odborné knihy paní Jarmily Plchové Zbýšov kapitoly z minulosti a těžba uhlí 150 Kč 6

7 Ö zamítá poskytnutí příspěvku Klubu důchodců Zbýšov na Den horníků s ohledem na již schválený dar poskytnutí příspěvku Domovu pro seniory Zastávka na provoz Penzionu Zbýšov a kulturní akce USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö bere na vědomí písemnou informaci o čerpání rozpočtu a stavu účtů města k informaci starosty o výsledku jednání 5. schůze rady města dne zahájení prací na ul. Boženy Němcové dne stav přípravy ostatních investičních akcí Ö schvaluje DRO č. 3/2009 jako dodavatele stavebních prací na fasádě těžní věže Simson firmu DUR plus, s. r. o. Zastávka, 1. máje 117 Ö potvrdilo rozhodnutí RM prověřit možnost využití Zeleného programu SFŽP - dotace pro majitele rodinných domů a bytových domů stavěných nepanelovou technologií, k financování zateplení budov svobodáren na ul. J. A. Komenského Ö projednalo a schválilo znění smlouvy mezi obcí a s.r.o. PAPENO, Brno, Boh. Martinů 802/9, o věcném břemeni uložení a provozování podzemní přípojky vn k voltaické elektrárně, která vznikne v k. ú. Zakřany, na pozemcích města p. č. 1598/154, 1598/155 a PK 1219 v k. ú. Zbýšov u Oslavan a výši jednorázové náhrady 200 tis. Kč Ö schválilo poskytnutí příspěvku 200 tis. Kč na zakoupení digitálního panoramatického rentgenového přístroje pro stomatochirurgické pracoviště Zbýšov Ö vyhodnotí na svém 5. zasedání na základě předložených podkladů dosavadní fungování KTS Ekologie Zastávka, spol. s r. o. a stav úhrady poplatku za sběr a odstraňování komunálních odpadů v obci 7

8 USNESENÍ Z 6. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö bere na vědomí písemnou informaci o čerpání rozpočtu a stavu účtů města k informaci o poskytnutí dotace Jihomoravského kraje na Těžní věž dolu Simson, rekonstrukce, ve výši 250 tis. Kč akceptaci žádosti města o podporu ze SF ŽP ČR v rámci vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní pod číslem přípravu žádosti Mikroregionu Kahan o dotaci na úpravu inteieru těžní věže Simson požadavky na zpevnění částí místních komunikací na ul. 9. května a Na Láně termín 7. schůze RM v hodin poděkování MO SPCCH za poskytnutí příspěvku na činnost oznámení o příjmu obce za dividendy z akcií České spořitelny informaci správkyně místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu, který k uhradilo cca 84 % občanů, vybráno bylo Kč, probíhá urgence dlužných plateb Závěrečný účet Mikroregionu Kahan za rok 2008 doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání Ö projednala stav průběhu investiční akce VO a chodníky v ul. Boženy Němcové architektonický návrh řešení úpravy budovy mateřské školy, který ovšem dle stanoviska RM převyšuje současné finanční možnosti obce Ö rozhodla v souvislosti s akcí Úprava MŠ o změně termínu 5. zasedání ZM a to dne Ö doporučuje místní šetření členů ZM v MŠ k posouzení rozsahu a náročnosti prací na úpravě objektu Ö schvaluje opatření, vyplývající z novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve vztahu k PO obce Základní škole Zbýšov, okres Brno-venkov, p. o., ul. J. A. Komenského 473 a Mateřské škole Zbýšov, okres Brno-venkov, p. o., Školní 412 úpravu vstupného na koupaliště pro sezonu 2009 prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu na ul. 9. května 96 do , nemovitosti U Mašinky do a stanoví výši nájemného 8

9 Ö rozhodla o poskytnutí příspěvku 5 tis. Kč na Turnaj přípravek v kopané USNESENÍ Z 7. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö jmenuje pana Mgr. Miroslava Vespalce na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola Zbýšov, okres Brno-venkov, ul. J. A. Komenského 473, s účinností od schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení týkající se údajů o řediteli školy Ö projednala stav průběhu investiční akce VO a chodníky v ul. Boženy Němcové návrh řešení úpravy budovy mateřské školy, kde vznikne v přízemí nová třída. Navrhovaný rozsah prací a náklady na ně jsou dle stanoviska RM nad rámec současných finančních možností obce Ö rozhodla o změně termínu 5. zasedání ZM a doporučila v rámci jeho jednání místní šetření v MŠ o úpravě nájemného z bytů na Majrově 647 s platností od o meziroční inflaci Ö bere na vědomí informaci o nereálnosti využití příspěvku ze Zeleného programu SFŽP dotace pro majitele rodinných domů a bytových domů stavěných nepanelovou technologií, k financování zateplení budov svobodáren na ul. J. A. Komenského Koordinační studii stavby Hasičská zbrojnice a sběrný dvůr Města Zbýšova, zpracovanou projekční firmou Dimense, v. o. s. Záměr, jehož realizace si vyžádá částku cca 52 mil Kč, bude proveditelný v příštích letech pouze za předpokladu získání dotace vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který písemně potvrdil, že město se zadáním zakázky likvidace odpadů v obci společnosti KTS Ekologie Zastávka nedopustilo pochybení a porušení zákona Ö schválila záměr pronájmu části parcely č. 220/1 v k. ú. Zbýšov (plocha vedle řadových garáží mezi nájemními domy na Jiráskově ulici a Majrovem) 9

10 Zděná část těžní věže dolu Simson na Láně dostává postupně nový kabát, letos s přispěním JmK. Obnoven byl i zchátralý vstupní přístřešek. Foto Miloš Böhm 10

11 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö bere na vědomí písemnou informaci o čerpání rozpočtu a stavu účtů města k informaci o nereálnosti využití příspěvku ze Zeleného programu SFŽP dotace pro majitele rodinných domů a bytových domů stavěných nepanelovou technologií, k financování zateplení budov svobodáren na ul. J. A. Komenského požadavky na zpevnění částí místních komunikací na ul. 9. května, Na Láně, Na Drahách a na Dolině informace o usnesení schůzí rady města dne a Závěrečný účet Mikroregionu Kahan za rok 2008 poděkování MUDr. Urbánkové a MUDr. Matejové za poskytnutí finančního příspěvku Ö schvaluje DRO č. 4/2009 přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši Kč na projekt Zbýšov Těžní věž dolu Simson, rekonstrukce, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK smlouvy mezi Městem Zbýšovem a E.ON Distribuce a.s. České Budějovice, zastoupenou E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 1. pro umístění nového kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1545/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, Nová čtvrť a výši jednorázové úplaty 1 tis. Kč 2. pro umístění nového kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. PK 68, PK 2842/1, PK 81, PK 2826, 1927/6 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, Na Drahách a výši jednorázové úplaty 2 tis. Kč Ö rozhodlo o realizaci rekonstrukce mateřské školy a o dodavateli zakázky, kterým je firma M. Ryšavý, s. r. o, Vémyslice 241 o dodavateli rekonstrukce chodníků na ul. Boženy Němcové práce provede firma M. Soukupa Ö projednalo stav průběhu investiční akce VO a chodníky v ul. Boženy Němcové Ö projednalo a schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1923/6 v k. ú. Zbýšov záměr výměny pozemku ve vlastnictví města parc. č. 2921/1 o výměře 1732 m 2 za pozemek parc. č. 2922/2 v soukromém vlastnictví o výměře 1925 m 2 oba na Majrově v k. ú. Zbýšov 11

12 koupi pozemků užívaných městem, které jsou v soukromém vlastnictví Ing. M. Malého, Říčany, za kupní cenu 15 Kč/m 2 - parc. č. PK 1099, 1102, 1207/2 v k. ú. Zbýšov o celkové výměře 271 m 2 Závěrečný účet Mikroregionu Kahan DSO za r Ö projednalo a neschválilo záměr prodeje části parc. č. 530 ve čtvrti Padělky k. ú. Zbýšov USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY SVaK ZBÝŠOV ZAKŘANY, konané dne VALNÁ HROMADA SVaK Ö schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu Ö bere na vědomí zprávu vedoucího Vodárny Zbýšov Ing. Nekuži o provozní činnosti SVaK Zbýšov Zakřany v roce 2008 informaci Ing. Nekuži o přihlášení Vodárny Zbýšov jako plátce DPH od Cena poskytovaných služeb pro rok 2009 se přesto nemění Ö projednala a schválila hospodaření SVaK za rok 2008, přebytek hospodaření činí 264 tis. Kč jednomyslně rozpočet DSO na rok 2009 jako vyrovnaný předpokládané příjmy i plánované výdaje činí tis. Kč výsledek inventarizace majetku DSO k Zapsala Ing. Anna Zahradníčková tajemnice MěÚ 12

13 Výsledky voleb do Evropského parlamentu, které se konaly ve dnech 5. a 6. června 2009 okrsek celkem Počet voličů Odevzdáno platných hlasů Účast v % 22,51 24,62 18,95 22,12 1. Libertas-cz 6 0,84 2. KDU- ČSL 45 6,37 3. Věci veřejné 11 1,55 4. ODS ,25 5. Suverenita 22 3,11 6. Volte Pravý blok 5 0,70 7. SPR - RSČ 2 0,28 8. ČSNS 0 0,00 9. Evropská demokratická strana 3 0, Strana svobodných demokratů 1 0, Demokratická Strana Zelených 2 0, Česká strana národně sociální 0 0, Národní strana 4 0, SDŽ-Strana důstojného života 3 0, Humanistická strana 1 0, Moravané 4 0, Spojení demokraté-sdruž.nezáv. 0 0, Liberálové.CZ 1 0, Strana demokracie a svobody 0 0, Nejen has. a živn. s uč. do E. 0 0, KSČM , Starostové a nezávislí 10 1, Strana svobodných občanů 0 0, SNK Evropští demokraté 5 0, Balbínova poetická strana 0 0, Strana zelených 8 1, Koruna česká 0 0, Lidé a Politika 0 0, Stana soukromníků 0 0, Zelení 0 0, Dělnická strana 4 0, Nezávislí 4 0, ČSSD ,28 13

14 Obvodní oddělení Policie ČR Rosice radí, pátrá, informuje Přišly první teplé dny, na silnici se začaly pohybovat ve větší míře motorky a jízdní kola a sváteční řidiči, co v zimě nejezdí, vyjeli po delší době opět do ulic. Teplé počasí vytáhlo i mnohé pěší obyvatele na vycházku. Zvýšený provoz na silnicích s sebou nese i zvýšené riziko dopravních nehod. K tomu mnohdy ještě neopravené díry ve vozovce či jiné pozůstatky zimního období kladou na běžné motoristy zvýšené nároky na jejich ostražitost a předvídavost. Jako obvykle začnu základními informacemi o závažnějších trestných činech, oznámených v březnu 2009 na zdejším útvaru Policie ČR: Újezd u Rosic: vloupání do lesního pracovního stroje vypáčený zámek, odcizeno autorádio, nářadí, nafta, škoda cca Kč Střelice: poškození plastového zahradního nábytku na koupališti škoda Kč Vysoké Popovice: vloupání do auta - u hřbitova, odcizena dámská kabelka, škoda Kč Rosice: poškození dodávkového auta ul. Nad Školou, škoda Kč Tetčice: krádež tašky s doklady a platební kartou na ul. Tyršova, škoda Kč Popůvky: vloupání do dvou chat - nic nebylo odcizeno, škoda korun Rosice: vloupání do zemního rypadla - u Bobravy poblíž Adosy, odcizeno nářadí, akumulátor a nafta, celková škoda cca Kč Veverské Knínice: krádež nafty z náklad. auta v bývalém ZD, škoda Kč Říčany: poškození auta Seat Cordoba na ul. Lihovarská, škoda cca Kč Rosice: nedodané zboží na inzerát - místo mobilu balíček soli, škoda Kč Zastávka: vloupání do auta Opel Astra na ul. Červený Vrch, škoda Kč Zbýšov: krádež peněz v bytě bez zjevného násilí, škoda cca Kč Zastávka: poškození auta - betonovým kvádrem, hozeným na kapotu auta, škoda Kč Popůvky: posprejování okenních rámů na novostavbě rekreační chaty, škoda cca Kč Zakřany: vloupání do auta Š Felicia před sokolovnou, škoda cca Kč Veverské Knínice: neoprávněný odběr plynu připojeno bez plynoměru, škoda cca Kč Rosice: vloupání do chaty - lokalita Kamínky, poškozené dveře, nic nebylo odcizeno 14

15 Rosice: vloupání do sklepní kóje odcizena jízdní kola, lyže, kočárek, škoda cca Kč V březnu bylo na OOP Rosice oznámeno celkem 35 trestných činů. Z tohoto množství 18 skutků bylo spácháno neznámými pachateli. Z těch ostatních dva případy se týkaly jízdy pod vlivem alkoholu s výslednou naměřenou hodnotou více než 1, v jednom případě jízda bez řidičského oprávnění, 6 oznámení směřovalo na neplnění vyživovací povinnosti, ostatní skutky byly majetkového charakteru, tedy krádeže, vloupání a poškozování věcí. Dále bylo šetřeno 74 přestupků, z toho 14 deliktů bylo majetkových a 24 přestupků narušovalo nějakým způsobem občanské soužití. Zbytek, tedy 36 přestupků, bylo spácháno na úseku dopravy, kdy 29 přestupků bylo vyřízeno na místě blokovou pokutou, tři dopravní přestupky byly oznámeny k projednání a zbylé 4 případy byly alkohol za volantem. Koncem března dne byla policisty OOP Rosice opět provedena kontrolní akce na podávání alkoholu osobám mladším 18 let. A opět bylo zjištěno několik nezletilců, u nichž byla dechová zkouška pozitivní. Ve hod. byla provedena kontrola diskotéky v Babicích u Rosic, kde byl přistižen mladík ve věku 17 let, který nadýchal 0,07 promile alkoholu v dechu. Dle jeho výpovědi vypil půl litru 11 piva, které si údajně vzal doma sám den předtím dne kolem hod. Tentýž večer v hod., byla provedena kontrola provozovny ve Zbýšově, ul. Masarykova, kde byli zjištěni dva mladíci pod vlivem alkoholu. První ve věku 17 let zde vypil čtyři 10 piva a nadýchal 0,95 a druhý, jemuž bude 18 let až v prosinci, měl naměřeno 0,26 a vypil zde jedno 10 pivo. V obou případech jim alkoholické nápoje podala obsluha provozovny. Chvíli nato v Rosicích byla po hod. provedena kontrola diskotéky, kde byla přistižena osoba mladší 15 let (ročník 1996) s hodnotou 0,10 alkoholu v dechu, hlídce OOP Rosice tvrdil, že vypil asi 0,2 dcl Coca-coly z láhve, která byla volně odložena na parapetu okna, a koho byla tato láhev s nápojem údajně nevěděl. A ještě další příklad ze začátku dubna: Dne v hod. bylo oznámeno na linku 158 ostrahou objektu výkupny Barko Zastávka, že u nádraží ČD Zastávka je skupina mladých osob ve věku cca let, která se zde nevhodně chová. Hlídka na místě již nikoho nezastihla, ale na konci nádraží ve směru na Zakřany byli dle popisu ostrahy přistiženi tři mladíci, kteří v dané skupince původně byli. Z jejich chování vzniklo podezření, že jsou pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška toto potvrdila, u mladíka ve věku 16 let byla naměřena hodnota 0,39 alkoholu v dechu, u 15letého 0,81 alkoholu a poslední ve věku 14 let měl naměřenou hodnotu 0,39. Údajně jich zde bylo asi 8 školou povinných a jeden z nich donesl láhev vodky, z níž všichni popíjeli. V rámci přestupkového řízení jsou pro podezření z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi dle ust. 30 odst. 1, písm. a) z.č. 200/90 Sb. postihování ti, co osobám ml. 18 let alkohol podali či umožnili požít. Samotní mládežníci, přistižení pod vlivem alkoholu, se přestupkovému řízení vyhnou, ale jsou oznámeni Odboru sociální péče o děti při MěÚ Rosi- 15

16 ce, jehož pracovníci si je zvou v doprovodu zákonných zástupců na pohovory a v případě častějších problémů je na tuto rodinu pohlíženo jako na problémovou a ze strany sociálního odboru jsou následně podrobováni zvýšenému dozoru. Největší zodpovědnost a podíl na výchově dětí nesou samozřejmě rodiče, kteří by si měli lépe ohlídat, co jejich děti provádějí v mimoškolní době a zaujmout k tomu příslušné stanovisko, aby pak nebyli nuceni kvůli dětem obcházet po úřadech a zodpovídat se za jejich chování či eventuelně hradit možné vzniklé škody. Na danou problematiku je kladen důraz i ze strany vedení policie a v podobných kontrolách se bude i nadále pokračovat. Následující shrnutí nejzávažnějších trestných činů se týká období měsíce dubna a května Tetčice: požár dvou plast. kontejnerů - na ul. Neslovická, škoda cca Kč Říčany: vloupání do rod. domu ul. Jihlavská, odcizeny šperky, škoda Kč Střelice: vloupání do auta - Opel Omega, odcizen batoh s doklady a osobními věcmi řidiče a spolujezdce, škoda cca Kč Přibyslavice: krádež věcí z lesního stroje Timberjack škoda cca Kč Střelice: vloupání do chaty - vypáčené dveře za Kč, odcizeno 100 lahví na pivo v nevratných přepravkách v ceně 300 Kč Veverské Knínice: krádež dvou LCD televizorů z jachet v areálu ZD, škoda Kč Střelice: vloupání do Stavebnin rozstříhaný plot, odcizen materiál za Kč Zastávka: rozbité výlohy prodejny škoda cca Kč Rosice: sprejerství na ZŠ počmáráno 23 oken, troje dveře, škoda Kč Zastávka: požár plastových kontejnerů - za prodejnou potravin, škoda Kč Ostrovačice: Vloupání do restaurace U Nedbálků vypáčené dveře, škoda cca Kč Střelice: vloupání do knihovny ZUŠ odcizen PC, škoda korun Zastávka: vloupání do firemní kanceláře průmyslový areál ul. Lípová, odcizeny 2 PC a nářadí, škoda cca Kč Zbýšov: sprejerství na budově Domova důchodců škoda korun Rosice: vloupání do auta Kia Sorento v Mariánském údolí, odcizena aktovka s doklady a finanční hotovostí, škoda cca Kč Ostrovačice: vloupání do auta Peugeot 107 na ul. Padělíčky, odcizen středový panel s autorádiem, celk. škoda cca Kč Říčany: vloupání do auta Dacia Logan na ul. Višňová, odcizeno nářadí, škoda cca Kč 16

17 Zastávka: krádež měděných trubek - na novostavbě bytovky, škoda Kč Rudka: vloupání do domu - rozbitá okna, odcizeny starožitnosti za Kč Zastávka: vloupání do firmy - průmyslový areál ul. Lípová, odcizen PC a nářadí, poškozená kancelář, škoda cca Kč Ostrovačice: vloupání do auta - Iveco Daily u hotelu Motorsport, odcizena taška s doklady a peněženkou, škoda Kč Zbraslav: vloupání do prodejny potravin přes mříž a vchodové dveře, odcizena hotovost, cigarety, alkohol a jiné zboží, celková škoda cca Kč Střelice: vloupání do auta ul. J. Svobody, Š Felicia autorádio za Kč Rosice: vloupání do auta ul. Máchova, Š Felicia autorádio za Kč Zakřany: vloupání do sklepa Sport baru krádež 2 sudů piva Gambrinus a kompresoru, škoda cca Kč Rosice: vloupání do auta Seat Alhambra v Mariánském údolí, odcizena volně položená peněženka s plateb. kartami, škoda korun Lukovany: vloupání do chaty - odcizeny 2 elektrocentrály a nářadí, škoda cca Kč Rosice: vloupání do auta - Mazda na ul. Kaštanová, odcizeno autorádio, škoda cca Kč Mimo uvedené bylo v dubnu a květnu přistiženo 12 řidičů s alkoholem v krvi a dále 8 řidičů, kteří nevlastnili příslušné řidičské oprávnění, za další dopravní přestupky bylo uloženo 55 blokových pokut na místě nezaplacených a 45 blokových pokut uhrazených přímo na místě. Dále bylo oznámeno a prošetřeno 94 přestupků, z toho 50 přestupků bylo směřováno proti majetku a zbytek narušoval občanské soužití a veřejný zájem. Nyní bych se s vámi chtěl podělit o další problematiku ze své praxe. Často se stává, že jsme nuceni v rámci výkonu služby hledat bydliště lidí, s kterými přijdeme do styku. Jsme pak odkázáni na hledání domu podle popisného čísla. Ne každý dům je ale označen popisným číslem, takže někdy celou ulici projedeme pro jistotu dvakrát a dům zůstane nenalezen. Pak jsme odkázáni ptát se někoho, kdo v té dané ulici anebo lokalitě bydlí a zde už mohou nastat další problémy, protože se vyptáváme lidí, kteří s daným případem nemají zcela nic společného. Ještě horší je, pokud jsme nuceni hledat určitý dům po setmění anebo přímo již v noční době. Na tuto problematiku ale pamatuje přestupkový zákon v části věnované přestupkům proti veřejnému pořádku, kde se výslovně uvádí v 47b písm. c), že přestupku se dopouští ten, kdo neoznačí budovu čísly popisnými, a v posledním odstavci citovaného paragrafu se uvádí, že za toto mu může být udělena pokuta až do výše Kč. Proto chci touto cestou apelovat na spoluobčany, kteří číslo popisné na domě nemají, aby zjednali nápravu. Nebudou tak riskovat případný postih a v naší práci nám tato náprava citelně pomůže. 17

18 A nyní z jiného ranku. V poslední době se rozmohlo v daleko větší míře vloupání do různých nehlídaných firemních objektů. Svého času fungovaly vrátnice s hlídači, kteří čas od času obešli hlídaný areál a většinou to stačilo k tomu, aby to případného zloděje odradilo. Dnes se větší průmyslové areály rozdrobily a sídlí zde vždy několik firem, ale vrátnice nefungují. To je lákavá příležitost pro zloděje, protože většinou se jedná o místa dostatečně vzdálená od obytných domů a případný rámus nikoho nepřiláká. Tak je tomu např. i v bývalém areálu dolu Julius v Zastávce na ul. Lípová, sídlo firmy Hyro Zastávka a dalších menších společností. Vrátnice slouží jen jako ubikace pro příležitostné ubytování pracovníků a areál nikdo nehlídá. Jen za měsíce duben a květen zde bylo 4 x provedeno vloupání do různých firemních objektů s celkovou škodou více než 160 tisíc korun. Snad kdyby se tyto firmy mezi sebou domluvily a společně zaplatily hlídání, omezilo by to počet vloupání i s tím související škody na majetku. V bývalém objektu traktorky v Rosicích na ul. Brněnská hlídač funguje a k vloupání do objektů zde sídlících firem nedochází. Domnívám se, že institut vrátnic a hlídačů je mnohde nedoceněn a měl by být obnoven. prap. Josef Hlávka Policie ČR, Obvodní oddělení ROSICE Město Zbýšov je od plátcem DPH S platností od došlo k novele zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Podle znění zákona č. 126/2008 Sb. a č. 302/2008 Sb. se do obratu pro povinnou registraci k DPH započítávají také pronájmy bytových a nebytových prostor, pokud nejsou činností uskutečňovanou příležitostně. Město Zbýšov překročilo obrat stanovený pro povinnou registraci k DPH (1 mil. Kč) k a plátcem DPH se stalo od Z hlediska DPH se rozlišují výkony veřejné správy, které nejsou předmětem DPH, výkony osvobozené od DPH (např. pronájem bytových a nebytových prostor) a výkony (tzv. uskutečněná plnění), která jsou předmětem daně. Pro zdanitelná plnění uskutečněná pro Město Zbýšov po je třeba údaje na dokladech rozšířit o DIČ. Fakturační údaje jsou: Město Zbýšov, Masarykova 248, Zbýšov, IČO , DIČ CZ Pro město je novela zákona o DPH nevýhodná, protože představuje zejména zvýšení administrativní zátěže a náročnosti pracovnic FO MěÚ a vyžaduje využití služeb daňového poradce. Občanů se změna dotkne v minimálním rozsahu (např. u cen kopírování, hlášení, reklamy apod.) Ing. Anna Zahradníčková, tajemnice MěÚ Helena Miková, vedoucí FO MěÚ 18

19 Fotoreportáž ze Setkání Zbýšovů 2009 V sobotu 27. června se počet Zbýšováků v našem městě na půl dne rozrostl o více než stovku. Přijel totiž autobus občanů Zbýšova u Čáslavi v čele s paní starostkou Květou Němcovou a 65 účastníků Setkání tří Zbýšovů ze Zbýšova u Slavkova. Ty vedl místostarosta obce pan Jaroslav Surma. Ve 14 hodin přivítal hosty i domácí zúčastněné starosta hostitelského města pan Vratislav Široký, všechny pozdravil i MUDr. Vojtěch Adam, poslanec Parlamentu ČR, který přijal naše pozvání. Osmé setkání Zbýšovů zahájil starosta hostitelského města pan Vratislav Široký (na tribuně uprostřed). Zbýšov v Čechách přijel pod vedením dlouholeté starostky paní Květy Němcové. Přítomné pozdravil poslanec Parlamentu ČR MUDr. Vojtěch Adam 19

20 V rámci zahájení proběhla výměna upomínkových darů mezi zástupci SDH Potom už probíhal připravený program. Zakřanské a zbýšovské mažoretky opět nezklamaly a v několika vystoupeních osvědčily svoji extratřídu 20

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a

Více

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 18.11.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 18.11.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 18.11.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Zápis o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 29. 11. 2010 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis. o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Bod č. 1 Technický bod

Bod č. 1 Technický bod ZÁPIS z jednání zastupitelstva obce Hnanice ze dne 29.9.2010 o 18.00 hod., číslo zápisu 121/2010, které se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Hnanice. Bod č. 1 Technický bod Přítomni: Jiří

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program:

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: 1. Kontrola usnesení a zápisu z posledního zasedání RM 2. Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 27. 4. 2015 přednesené jejich předsedy

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Zápis. o průběhu 4. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28.04.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 4. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28.04.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 4. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28.04.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

ZÁPIS. Místo konání: kancelář DSO Moravskokrumlovsko, Okružní 394, Moravský Krumlov

ZÁPIS. Místo konání: kancelář DSO Moravskokrumlovsko, Okružní 394, Moravský Krumlov MORAVSKOKRUMLOVSKO Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov www.moravskokrumlovsko.cz, tel: 515220406, manager@moravskokrumlovsko.cz ZÁPIS z 35. Členské schůze obcí mikroregionu Moravskokrumlovsko ze dne

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Zápis. o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 22.09.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 22.09.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov ! Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 22.09.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 24. 10. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 24. 10. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 24. 10. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek,, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Ing. Stanislav Vyhnal Neomluven 0 RM/669/36/12 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Dopis +

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis. o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 30.06.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 30.06.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 30.06.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis. o průběhu 3. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 26. 3. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 3. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 26. 3. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 3. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 26. 3. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012

Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012 Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal p. Ing. Zdeněk

Více

Z á p i s. z 5/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 24. 5. 2010 na Městském úřadě ve Zbýšově

Z á p i s. z 5/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 24. 5. 2010 na Městském úřadě ve Zbýšově Z á p i s z 5/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 24. 5. 2010 na Městském úřadě ve Zbýšově Přítomni: dle prezenční listiny počet členů 12 schůze b y l a usnášeníschopná

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu.

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/30/01/14 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Vzor nové NS, dodatku k NS podle NOZ o Nové NS, dodatky k NS o Dodatek ke smlouvě

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy:

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy: ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTO POLNÁ NABÍZÍ K PRODEJI 6 stavebních parcel pro sídliště rodinných domů v lokalitě Vrchlického (pod vodárnou) v Polné. Prodej se uskuteční obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Základní

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Zápis. o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Zápis. o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 30. 1. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 30. 1. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 30. 1. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Zápis. o průběhu 4. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 22.04.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 4. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 22.04.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 4. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 22.04.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 24. 6. 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 24. 6. 2013 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DNE 24. 6. 2013 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová Vlasta, Dvořák Václav, Brychta

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 18. 7. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 40. KONANÉ DNE 10.10.2014 v 14.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 40. KONANÉ DNE 10.10.2014 v 14.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 40 KONANÉ DNE 10.10.2014 v 14.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více