û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku"

Transkript

1 Občasník Zbýšova 2/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám KVĚTEN ČERVENEC Z OBSAHU: û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku 1

2 Foto na titulní straně: Místní koupaliště je pro letošní sezonu opět velmi dobře připraveno. Neobvyklý pohled na tobogán zachytil Jaroslav Kočí. 2

3 Slovo místostarosty Vážení spoluobčané, ve svých minulých příspěvcích jsem se zabýval negativními jevy v chování zbýšovské mládeže. Samozřejmě ne všechna zbýšovská mládež je špatná. Proto by bylo dobré poukázat i na dobré příklady chování a činnosti našich dětí. V tomto směru může být nejlepším příkladem činnost mládežnických družstev oddílu kopané TJ Baník Zbýšov. Na místním stadionu dostávají příležitost k vyžití mladí od pěti do devatenácti let. Při výchově nejmenších fotbalistů dělají kus záslužné práce jejich trenéři. Tuto funkci vykonávají bez nároku na finanční odměnu v rámci svého volného času. Pouze zásluhou pravidelné docházky na trénink a mistrovská utkání dokáží trenéři přitáhnout ty nejmladší ke sportovní činnosti. Zvláště letošní sezona byla pro naši mládež velmi úspěšná a většina družstev obsadila místa na čele svých soutěží. V rámci různých turnajů se zástupci Zbýšova utkávají s družstvy, jejichž dospělí hrají nejvyšší soutěž v kopané. V této konfrontaci dosáhly naše kolektivy velmi pěkných výsledků. Nechci zde na tomto místě podrobně rozebírat výsledky zbýšovských fotbalových družstev a konkrétně jmenovat jednotlivé trenéry. To se dozvíte v jiném příspěvku, který se bude věnovat hodnocení sezony Baníku Zbýšov. Chtěl jsem pouze poukázat na to, že část naší mládeže dělá městu radost a velmi dobře je reprezentuje v širokém okolí. Ve svém zamyšlení jsem se zmínil pouze o práci v kopané, i když vím, že se mládeži obětavě věnují mnozí další dobrovolní pracovníci i v jiných oblastech. Mgr. Miloslav Liška Vracíme se ještě k článku Proměny a život na zbýšovské haldě, který jsme otiskli na str. 60 až 63 minulého čísla Ozvěny. Dodatečně přinášíme fotografie, které měly být jeho součástí. Autorovi panu Vladislavu Kubíčkovi a čtenářům se za nedopatření velice omlouváme. Redakce Ozvěny Před rekultivací v začátku 90. let minulého století byla halda upravena na výšku 415 m n. m., tj. asi 50 m nad okolní terén a terasovitě upraveny svahy. Plošný rozsah haldy je nyní asi 12 ha. Fotografie pořízené v roce 1989, tedy ještě několik roků před rekultivací, ukazují, že severní a severozápadní svah již byl řídce zarostlý dřevinami z náletu semen z nedalekého Babického lesa. Jihovýchodní a jižní část byla prakticky až na pár stromků bez dřevin. Zbýšovská halda se stala jak ze zoologického, tak z botanického hlediska velice zajímavým kouskem krajiny. 3

4 VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö bere na vědomí písemnou informaci o čerpání rozpočtu města a stavu účtů obce k informaci starosty o výsledku jednání schůzí rady města konaných dne 5. a 18. března 2009 informaci starosty o připravovaných investičních akcích, kterými jsou úpravy v ulici Boženy Němcové (VO a chodník, související s kabelizací sítě nn v tomto prostoru), úprava prostranství Poustka, rozšíření MŠ o novou třídu a 2. etapa rekonstrukce fasády ZŠ II nutnost přijetí úsporných opatření v pravidelných výdajích města a korigování výběru a rozsahu realizovaných investičních akcí informaci správy majetku města o stavu vykupování dotčených soukromých pozemků pod stadionem, na Majrově a pod komunikací nad Poustky upřesňující informace bývalých i současných členů Mysliveckého sdružení Háje o momentální situaci v této místní zájmové organizaci Ö rozhodlo využívat práv obce jako vlastníka pozemků a tím člena Honebního společenstva Zbýšov (zúčastňovat se VH, požadovat zprávu o činnosti apod.) a prověřit existenci a znění příslušných smluv poskytnout MPŽ první část rozpočtovaného příspěvku na činnost ve výši 200 tis. Kč podpořit Mistrovství Moravy a Slezska v kulturistice a fitness mužů a žen, pořádané ve Zbýšově dne 8. 5., částkou 30 tis. Kč a činnost MO Junáku částkou 65 tis. Kč Ö schvaluje DRO č. 2/2009 Ö projednalo Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2008 v souladu 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a vyjádřilo jednomyslný souhlas s celoročním hospodařením města a to bez výhrad Ö upřesnilo prodejní cenu části parcely č o výměře 68 m Kč/m 2, kupující Jan Sedlák, Zbýšov, Oslavanská 256, jelikož stavebně využitelných je pouze 20 % prodávané plochy Ö projednalo a schválilo znění smluv s E.ON Distribuce, a s., týkajících se věcného břemene přípoj- 4

5 ky k novostavbě K. Horkého na Havířské ulici a věcného břemene umístění rozvodné stanice na p. č. 879/1 - Malý díl a výši jednorázových úplat prodej části pozemku p. č. 518 o výměře 55 m 2, přilehlého k nájemnímu domu č. p. 467 ve čtvrti Padělky k. ú. Zbýšov, prodejní cena 550 Kč/m 2, kupující pan Jaroslav Vyhnalík, Zbýšov, čtvrť Padělky 467 Krásné prostředí areálu koupaliště na Majrově a kvalitní voda láká k rekreaci. Nestálé a extrémní počasí však letos zatím větší návštěvnosti nepřeje. Foto Jaroslav Kočí 5

6 USNESENÍ Z 5. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö bere na vědomí písemnou informaci o čerpání rozpočtu a stavu účtů města k informaci starosty o řešení situace největších dlužníků nájemného informaci MUDr. Ševčíka o jednání o možnosti využití volných prostor na ZS pro rehabilitaci informaci o probíhajícím mechanizovaném čištění místních komunikací a o dokončení instalace snímacího zařízení pro měření rychlosti na silnici III. třídy na vjezdu do Zbýšova termín setkání důchodců obcí Mikroregionu Kahan 19. června v Hornickém domě ve Zbýšově organizačně zajišťuje KD Zakřany informaci P. Štěpánka o přípravě Setkání tří Zbýšovů dne 27. června Ö doporučuje jako dodavatele stavebních prací na fasádě těžní věže Simson firmu DUR plus, s.r.o. Zastávka, 1. máje 117, rozsah zakázky závisí na výši získané dotace Ö projednala stav přípravy investičních akcí (VO a chodníky v ul. Boženy Němcové, fasáda Simson, II. etapa opravy průčelí ZŠ II, zřízení další třídy v MŠ, potrubí Majrov, oprava podlah ve ŠJ) Ö rozhodla prověřit možnost využití Zeleného programu SFŽP - dotace pro majitele rodinných domů a bytových domů stavěných nepanelovou technologií, k financování zateplení budov svobodáren na ul. J. A. Komenského o výpovědi smlouvy na pronájem kina Horník z důvodu nesplnění podmínek města P. Nevřivým Ö schvaluje změnu počtu osob, přihlášených do bytu p. Evy Zemanové příspěvek 5 tis. Kč skupině HoBBiT P. Boučka na zakoupení aparatury 5 tis. Kč na sportovní vybavení T. Isaeva, který bude reprezentovat ČR a MO kulturistiky na ME v silovém trojboji částku 5 tis. Kč jako příspěvek na chovatelskou přehlídku mysliveckých trofejí dne 15. a v Hornickém domě převod zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Zbýšov, p. o. ve výši 232,94 Kč do rezervního fondu mateřské školy prodejní cenu sbírky básní paní Zdeny Kopáčkové a povídek pana Jaroslava Nevřivy Mému Zbýšovu a kraji 90 Kč a odborné knihy paní Jarmily Plchové Zbýšov kapitoly z minulosti a těžba uhlí 150 Kč 6

7 Ö zamítá poskytnutí příspěvku Klubu důchodců Zbýšov na Den horníků s ohledem na již schválený dar poskytnutí příspěvku Domovu pro seniory Zastávka na provoz Penzionu Zbýšov a kulturní akce USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö bere na vědomí písemnou informaci o čerpání rozpočtu a stavu účtů města k informaci starosty o výsledku jednání 5. schůze rady města dne zahájení prací na ul. Boženy Němcové dne stav přípravy ostatních investičních akcí Ö schvaluje DRO č. 3/2009 jako dodavatele stavebních prací na fasádě těžní věže Simson firmu DUR plus, s. r. o. Zastávka, 1. máje 117 Ö potvrdilo rozhodnutí RM prověřit možnost využití Zeleného programu SFŽP - dotace pro majitele rodinných domů a bytových domů stavěných nepanelovou technologií, k financování zateplení budov svobodáren na ul. J. A. Komenského Ö projednalo a schválilo znění smlouvy mezi obcí a s.r.o. PAPENO, Brno, Boh. Martinů 802/9, o věcném břemeni uložení a provozování podzemní přípojky vn k voltaické elektrárně, která vznikne v k. ú. Zakřany, na pozemcích města p. č. 1598/154, 1598/155 a PK 1219 v k. ú. Zbýšov u Oslavan a výši jednorázové náhrady 200 tis. Kč Ö schválilo poskytnutí příspěvku 200 tis. Kč na zakoupení digitálního panoramatického rentgenového přístroje pro stomatochirurgické pracoviště Zbýšov Ö vyhodnotí na svém 5. zasedání na základě předložených podkladů dosavadní fungování KTS Ekologie Zastávka, spol. s r. o. a stav úhrady poplatku za sběr a odstraňování komunálních odpadů v obci 7

8 USNESENÍ Z 6. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö bere na vědomí písemnou informaci o čerpání rozpočtu a stavu účtů města k informaci o poskytnutí dotace Jihomoravského kraje na Těžní věž dolu Simson, rekonstrukce, ve výši 250 tis. Kč akceptaci žádosti města o podporu ze SF ŽP ČR v rámci vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní pod číslem přípravu žádosti Mikroregionu Kahan o dotaci na úpravu inteieru těžní věže Simson požadavky na zpevnění částí místních komunikací na ul. 9. května a Na Láně termín 7. schůze RM v hodin poděkování MO SPCCH za poskytnutí příspěvku na činnost oznámení o příjmu obce za dividendy z akcií České spořitelny informaci správkyně místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu, který k uhradilo cca 84 % občanů, vybráno bylo Kč, probíhá urgence dlužných plateb Závěrečný účet Mikroregionu Kahan za rok 2008 doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání Ö projednala stav průběhu investiční akce VO a chodníky v ul. Boženy Němcové architektonický návrh řešení úpravy budovy mateřské školy, který ovšem dle stanoviska RM převyšuje současné finanční možnosti obce Ö rozhodla v souvislosti s akcí Úprava MŠ o změně termínu 5. zasedání ZM a to dne Ö doporučuje místní šetření členů ZM v MŠ k posouzení rozsahu a náročnosti prací na úpravě objektu Ö schvaluje opatření, vyplývající z novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve vztahu k PO obce Základní škole Zbýšov, okres Brno-venkov, p. o., ul. J. A. Komenského 473 a Mateřské škole Zbýšov, okres Brno-venkov, p. o., Školní 412 úpravu vstupného na koupaliště pro sezonu 2009 prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu na ul. 9. května 96 do , nemovitosti U Mašinky do a stanoví výši nájemného 8

9 Ö rozhodla o poskytnutí příspěvku 5 tis. Kč na Turnaj přípravek v kopané USNESENÍ Z 7. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö jmenuje pana Mgr. Miroslava Vespalce na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola Zbýšov, okres Brno-venkov, ul. J. A. Komenského 473, s účinností od schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení týkající se údajů o řediteli školy Ö projednala stav průběhu investiční akce VO a chodníky v ul. Boženy Němcové návrh řešení úpravy budovy mateřské školy, kde vznikne v přízemí nová třída. Navrhovaný rozsah prací a náklady na ně jsou dle stanoviska RM nad rámec současných finančních možností obce Ö rozhodla o změně termínu 5. zasedání ZM a doporučila v rámci jeho jednání místní šetření v MŠ o úpravě nájemného z bytů na Majrově 647 s platností od o meziroční inflaci Ö bere na vědomí informaci o nereálnosti využití příspěvku ze Zeleného programu SFŽP dotace pro majitele rodinných domů a bytových domů stavěných nepanelovou technologií, k financování zateplení budov svobodáren na ul. J. A. Komenského Koordinační studii stavby Hasičská zbrojnice a sběrný dvůr Města Zbýšova, zpracovanou projekční firmou Dimense, v. o. s. Záměr, jehož realizace si vyžádá částku cca 52 mil Kč, bude proveditelný v příštích letech pouze za předpokladu získání dotace vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který písemně potvrdil, že město se zadáním zakázky likvidace odpadů v obci společnosti KTS Ekologie Zastávka nedopustilo pochybení a porušení zákona Ö schválila záměr pronájmu části parcely č. 220/1 v k. ú. Zbýšov (plocha vedle řadových garáží mezi nájemními domy na Jiráskově ulici a Majrovem) 9

10 Zděná část těžní věže dolu Simson na Láně dostává postupně nový kabát, letos s přispěním JmK. Obnoven byl i zchátralý vstupní přístřešek. Foto Miloš Böhm 10

11 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö bere na vědomí písemnou informaci o čerpání rozpočtu a stavu účtů města k informaci o nereálnosti využití příspěvku ze Zeleného programu SFŽP dotace pro majitele rodinných domů a bytových domů stavěných nepanelovou technologií, k financování zateplení budov svobodáren na ul. J. A. Komenského požadavky na zpevnění částí místních komunikací na ul. 9. května, Na Láně, Na Drahách a na Dolině informace o usnesení schůzí rady města dne a Závěrečný účet Mikroregionu Kahan za rok 2008 poděkování MUDr. Urbánkové a MUDr. Matejové za poskytnutí finančního příspěvku Ö schvaluje DRO č. 4/2009 přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši Kč na projekt Zbýšov Těžní věž dolu Simson, rekonstrukce, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK smlouvy mezi Městem Zbýšovem a E.ON Distribuce a.s. České Budějovice, zastoupenou E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 1. pro umístění nového kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1545/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, Nová čtvrť a výši jednorázové úplaty 1 tis. Kč 2. pro umístění nového kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. PK 68, PK 2842/1, PK 81, PK 2826, 1927/6 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, Na Drahách a výši jednorázové úplaty 2 tis. Kč Ö rozhodlo o realizaci rekonstrukce mateřské školy a o dodavateli zakázky, kterým je firma M. Ryšavý, s. r. o, Vémyslice 241 o dodavateli rekonstrukce chodníků na ul. Boženy Němcové práce provede firma M. Soukupa Ö projednalo stav průběhu investiční akce VO a chodníky v ul. Boženy Němcové Ö projednalo a schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1923/6 v k. ú. Zbýšov záměr výměny pozemku ve vlastnictví města parc. č. 2921/1 o výměře 1732 m 2 za pozemek parc. č. 2922/2 v soukromém vlastnictví o výměře 1925 m 2 oba na Majrově v k. ú. Zbýšov 11

12 koupi pozemků užívaných městem, které jsou v soukromém vlastnictví Ing. M. Malého, Říčany, za kupní cenu 15 Kč/m 2 - parc. č. PK 1099, 1102, 1207/2 v k. ú. Zbýšov o celkové výměře 271 m 2 Závěrečný účet Mikroregionu Kahan DSO za r Ö projednalo a neschválilo záměr prodeje části parc. č. 530 ve čtvrti Padělky k. ú. Zbýšov USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY SVaK ZBÝŠOV ZAKŘANY, konané dne VALNÁ HROMADA SVaK Ö schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu Ö bere na vědomí zprávu vedoucího Vodárny Zbýšov Ing. Nekuži o provozní činnosti SVaK Zbýšov Zakřany v roce 2008 informaci Ing. Nekuži o přihlášení Vodárny Zbýšov jako plátce DPH od Cena poskytovaných služeb pro rok 2009 se přesto nemění Ö projednala a schválila hospodaření SVaK za rok 2008, přebytek hospodaření činí 264 tis. Kč jednomyslně rozpočet DSO na rok 2009 jako vyrovnaný předpokládané příjmy i plánované výdaje činí tis. Kč výsledek inventarizace majetku DSO k Zapsala Ing. Anna Zahradníčková tajemnice MěÚ 12

13 Výsledky voleb do Evropského parlamentu, které se konaly ve dnech 5. a 6. června 2009 okrsek celkem Počet voličů Odevzdáno platných hlasů Účast v % 22,51 24,62 18,95 22,12 1. Libertas-cz 6 0,84 2. KDU- ČSL 45 6,37 3. Věci veřejné 11 1,55 4. ODS ,25 5. Suverenita 22 3,11 6. Volte Pravý blok 5 0,70 7. SPR - RSČ 2 0,28 8. ČSNS 0 0,00 9. Evropská demokratická strana 3 0, Strana svobodných demokratů 1 0, Demokratická Strana Zelených 2 0, Česká strana národně sociální 0 0, Národní strana 4 0, SDŽ-Strana důstojného života 3 0, Humanistická strana 1 0, Moravané 4 0, Spojení demokraté-sdruž.nezáv. 0 0, Liberálové.CZ 1 0, Strana demokracie a svobody 0 0, Nejen has. a živn. s uč. do E. 0 0, KSČM , Starostové a nezávislí 10 1, Strana svobodných občanů 0 0, SNK Evropští demokraté 5 0, Balbínova poetická strana 0 0, Strana zelených 8 1, Koruna česká 0 0, Lidé a Politika 0 0, Stana soukromníků 0 0, Zelení 0 0, Dělnická strana 4 0, Nezávislí 4 0, ČSSD ,28 13

14 Obvodní oddělení Policie ČR Rosice radí, pátrá, informuje Přišly první teplé dny, na silnici se začaly pohybovat ve větší míře motorky a jízdní kola a sváteční řidiči, co v zimě nejezdí, vyjeli po delší době opět do ulic. Teplé počasí vytáhlo i mnohé pěší obyvatele na vycházku. Zvýšený provoz na silnicích s sebou nese i zvýšené riziko dopravních nehod. K tomu mnohdy ještě neopravené díry ve vozovce či jiné pozůstatky zimního období kladou na běžné motoristy zvýšené nároky na jejich ostražitost a předvídavost. Jako obvykle začnu základními informacemi o závažnějších trestných činech, oznámených v březnu 2009 na zdejším útvaru Policie ČR: Újezd u Rosic: vloupání do lesního pracovního stroje vypáčený zámek, odcizeno autorádio, nářadí, nafta, škoda cca Kč Střelice: poškození plastového zahradního nábytku na koupališti škoda Kč Vysoké Popovice: vloupání do auta - u hřbitova, odcizena dámská kabelka, škoda Kč Rosice: poškození dodávkového auta ul. Nad Školou, škoda Kč Tetčice: krádež tašky s doklady a platební kartou na ul. Tyršova, škoda Kč Popůvky: vloupání do dvou chat - nic nebylo odcizeno, škoda korun Rosice: vloupání do zemního rypadla - u Bobravy poblíž Adosy, odcizeno nářadí, akumulátor a nafta, celková škoda cca Kč Veverské Knínice: krádež nafty z náklad. auta v bývalém ZD, škoda Kč Říčany: poškození auta Seat Cordoba na ul. Lihovarská, škoda cca Kč Rosice: nedodané zboží na inzerát - místo mobilu balíček soli, škoda Kč Zastávka: vloupání do auta Opel Astra na ul. Červený Vrch, škoda Kč Zbýšov: krádež peněz v bytě bez zjevného násilí, škoda cca Kč Zastávka: poškození auta - betonovým kvádrem, hozeným na kapotu auta, škoda Kč Popůvky: posprejování okenních rámů na novostavbě rekreační chaty, škoda cca Kč Zakřany: vloupání do auta Š Felicia před sokolovnou, škoda cca Kč Veverské Knínice: neoprávněný odběr plynu připojeno bez plynoměru, škoda cca Kč Rosice: vloupání do chaty - lokalita Kamínky, poškozené dveře, nic nebylo odcizeno 14

15 Rosice: vloupání do sklepní kóje odcizena jízdní kola, lyže, kočárek, škoda cca Kč V březnu bylo na OOP Rosice oznámeno celkem 35 trestných činů. Z tohoto množství 18 skutků bylo spácháno neznámými pachateli. Z těch ostatních dva případy se týkaly jízdy pod vlivem alkoholu s výslednou naměřenou hodnotou více než 1, v jednom případě jízda bez řidičského oprávnění, 6 oznámení směřovalo na neplnění vyživovací povinnosti, ostatní skutky byly majetkového charakteru, tedy krádeže, vloupání a poškozování věcí. Dále bylo šetřeno 74 přestupků, z toho 14 deliktů bylo majetkových a 24 přestupků narušovalo nějakým způsobem občanské soužití. Zbytek, tedy 36 přestupků, bylo spácháno na úseku dopravy, kdy 29 přestupků bylo vyřízeno na místě blokovou pokutou, tři dopravní přestupky byly oznámeny k projednání a zbylé 4 případy byly alkohol za volantem. Koncem března dne byla policisty OOP Rosice opět provedena kontrolní akce na podávání alkoholu osobám mladším 18 let. A opět bylo zjištěno několik nezletilců, u nichž byla dechová zkouška pozitivní. Ve hod. byla provedena kontrola diskotéky v Babicích u Rosic, kde byl přistižen mladík ve věku 17 let, který nadýchal 0,07 promile alkoholu v dechu. Dle jeho výpovědi vypil půl litru 11 piva, které si údajně vzal doma sám den předtím dne kolem hod. Tentýž večer v hod., byla provedena kontrola provozovny ve Zbýšově, ul. Masarykova, kde byli zjištěni dva mladíci pod vlivem alkoholu. První ve věku 17 let zde vypil čtyři 10 piva a nadýchal 0,95 a druhý, jemuž bude 18 let až v prosinci, měl naměřeno 0,26 a vypil zde jedno 10 pivo. V obou případech jim alkoholické nápoje podala obsluha provozovny. Chvíli nato v Rosicích byla po hod. provedena kontrola diskotéky, kde byla přistižena osoba mladší 15 let (ročník 1996) s hodnotou 0,10 alkoholu v dechu, hlídce OOP Rosice tvrdil, že vypil asi 0,2 dcl Coca-coly z láhve, která byla volně odložena na parapetu okna, a koho byla tato láhev s nápojem údajně nevěděl. A ještě další příklad ze začátku dubna: Dne v hod. bylo oznámeno na linku 158 ostrahou objektu výkupny Barko Zastávka, že u nádraží ČD Zastávka je skupina mladých osob ve věku cca let, která se zde nevhodně chová. Hlídka na místě již nikoho nezastihla, ale na konci nádraží ve směru na Zakřany byli dle popisu ostrahy přistiženi tři mladíci, kteří v dané skupince původně byli. Z jejich chování vzniklo podezření, že jsou pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška toto potvrdila, u mladíka ve věku 16 let byla naměřena hodnota 0,39 alkoholu v dechu, u 15letého 0,81 alkoholu a poslední ve věku 14 let měl naměřenou hodnotu 0,39. Údajně jich zde bylo asi 8 školou povinných a jeden z nich donesl láhev vodky, z níž všichni popíjeli. V rámci přestupkového řízení jsou pro podezření z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi dle ust. 30 odst. 1, písm. a) z.č. 200/90 Sb. postihování ti, co osobám ml. 18 let alkohol podali či umožnili požít. Samotní mládežníci, přistižení pod vlivem alkoholu, se přestupkovému řízení vyhnou, ale jsou oznámeni Odboru sociální péče o děti při MěÚ Rosi- 15

16 ce, jehož pracovníci si je zvou v doprovodu zákonných zástupců na pohovory a v případě častějších problémů je na tuto rodinu pohlíženo jako na problémovou a ze strany sociálního odboru jsou následně podrobováni zvýšenému dozoru. Největší zodpovědnost a podíl na výchově dětí nesou samozřejmě rodiče, kteří by si měli lépe ohlídat, co jejich děti provádějí v mimoškolní době a zaujmout k tomu příslušné stanovisko, aby pak nebyli nuceni kvůli dětem obcházet po úřadech a zodpovídat se za jejich chování či eventuelně hradit možné vzniklé škody. Na danou problematiku je kladen důraz i ze strany vedení policie a v podobných kontrolách se bude i nadále pokračovat. Následující shrnutí nejzávažnějších trestných činů se týká období měsíce dubna a května Tetčice: požár dvou plast. kontejnerů - na ul. Neslovická, škoda cca Kč Říčany: vloupání do rod. domu ul. Jihlavská, odcizeny šperky, škoda Kč Střelice: vloupání do auta - Opel Omega, odcizen batoh s doklady a osobními věcmi řidiče a spolujezdce, škoda cca Kč Přibyslavice: krádež věcí z lesního stroje Timberjack škoda cca Kč Střelice: vloupání do chaty - vypáčené dveře za Kč, odcizeno 100 lahví na pivo v nevratných přepravkách v ceně 300 Kč Veverské Knínice: krádež dvou LCD televizorů z jachet v areálu ZD, škoda Kč Střelice: vloupání do Stavebnin rozstříhaný plot, odcizen materiál za Kč Zastávka: rozbité výlohy prodejny škoda cca Kč Rosice: sprejerství na ZŠ počmáráno 23 oken, troje dveře, škoda Kč Zastávka: požár plastových kontejnerů - za prodejnou potravin, škoda Kč Ostrovačice: Vloupání do restaurace U Nedbálků vypáčené dveře, škoda cca Kč Střelice: vloupání do knihovny ZUŠ odcizen PC, škoda korun Zastávka: vloupání do firemní kanceláře průmyslový areál ul. Lípová, odcizeny 2 PC a nářadí, škoda cca Kč Zbýšov: sprejerství na budově Domova důchodců škoda korun Rosice: vloupání do auta Kia Sorento v Mariánském údolí, odcizena aktovka s doklady a finanční hotovostí, škoda cca Kč Ostrovačice: vloupání do auta Peugeot 107 na ul. Padělíčky, odcizen středový panel s autorádiem, celk. škoda cca Kč Říčany: vloupání do auta Dacia Logan na ul. Višňová, odcizeno nářadí, škoda cca Kč 16

17 Zastávka: krádež měděných trubek - na novostavbě bytovky, škoda Kč Rudka: vloupání do domu - rozbitá okna, odcizeny starožitnosti za Kč Zastávka: vloupání do firmy - průmyslový areál ul. Lípová, odcizen PC a nářadí, poškozená kancelář, škoda cca Kč Ostrovačice: vloupání do auta - Iveco Daily u hotelu Motorsport, odcizena taška s doklady a peněženkou, škoda Kč Zbraslav: vloupání do prodejny potravin přes mříž a vchodové dveře, odcizena hotovost, cigarety, alkohol a jiné zboží, celková škoda cca Kč Střelice: vloupání do auta ul. J. Svobody, Š Felicia autorádio za Kč Rosice: vloupání do auta ul. Máchova, Š Felicia autorádio za Kč Zakřany: vloupání do sklepa Sport baru krádež 2 sudů piva Gambrinus a kompresoru, škoda cca Kč Rosice: vloupání do auta Seat Alhambra v Mariánském údolí, odcizena volně položená peněženka s plateb. kartami, škoda korun Lukovany: vloupání do chaty - odcizeny 2 elektrocentrály a nářadí, škoda cca Kč Rosice: vloupání do auta - Mazda na ul. Kaštanová, odcizeno autorádio, škoda cca Kč Mimo uvedené bylo v dubnu a květnu přistiženo 12 řidičů s alkoholem v krvi a dále 8 řidičů, kteří nevlastnili příslušné řidičské oprávnění, za další dopravní přestupky bylo uloženo 55 blokových pokut na místě nezaplacených a 45 blokových pokut uhrazených přímo na místě. Dále bylo oznámeno a prošetřeno 94 přestupků, z toho 50 přestupků bylo směřováno proti majetku a zbytek narušoval občanské soužití a veřejný zájem. Nyní bych se s vámi chtěl podělit o další problematiku ze své praxe. Často se stává, že jsme nuceni v rámci výkonu služby hledat bydliště lidí, s kterými přijdeme do styku. Jsme pak odkázáni na hledání domu podle popisného čísla. Ne každý dům je ale označen popisným číslem, takže někdy celou ulici projedeme pro jistotu dvakrát a dům zůstane nenalezen. Pak jsme odkázáni ptát se někoho, kdo v té dané ulici anebo lokalitě bydlí a zde už mohou nastat další problémy, protože se vyptáváme lidí, kteří s daným případem nemají zcela nic společného. Ještě horší je, pokud jsme nuceni hledat určitý dům po setmění anebo přímo již v noční době. Na tuto problematiku ale pamatuje přestupkový zákon v části věnované přestupkům proti veřejnému pořádku, kde se výslovně uvádí v 47b písm. c), že přestupku se dopouští ten, kdo neoznačí budovu čísly popisnými, a v posledním odstavci citovaného paragrafu se uvádí, že za toto mu může být udělena pokuta až do výše Kč. Proto chci touto cestou apelovat na spoluobčany, kteří číslo popisné na domě nemají, aby zjednali nápravu. Nebudou tak riskovat případný postih a v naší práci nám tato náprava citelně pomůže. 17

18 A nyní z jiného ranku. V poslední době se rozmohlo v daleko větší míře vloupání do různých nehlídaných firemních objektů. Svého času fungovaly vrátnice s hlídači, kteří čas od času obešli hlídaný areál a většinou to stačilo k tomu, aby to případného zloděje odradilo. Dnes se větší průmyslové areály rozdrobily a sídlí zde vždy několik firem, ale vrátnice nefungují. To je lákavá příležitost pro zloděje, protože většinou se jedná o místa dostatečně vzdálená od obytných domů a případný rámus nikoho nepřiláká. Tak je tomu např. i v bývalém areálu dolu Julius v Zastávce na ul. Lípová, sídlo firmy Hyro Zastávka a dalších menších společností. Vrátnice slouží jen jako ubikace pro příležitostné ubytování pracovníků a areál nikdo nehlídá. Jen za měsíce duben a květen zde bylo 4 x provedeno vloupání do různých firemních objektů s celkovou škodou více než 160 tisíc korun. Snad kdyby se tyto firmy mezi sebou domluvily a společně zaplatily hlídání, omezilo by to počet vloupání i s tím související škody na majetku. V bývalém objektu traktorky v Rosicích na ul. Brněnská hlídač funguje a k vloupání do objektů zde sídlících firem nedochází. Domnívám se, že institut vrátnic a hlídačů je mnohde nedoceněn a měl by být obnoven. prap. Josef Hlávka Policie ČR, Obvodní oddělení ROSICE Město Zbýšov je od plátcem DPH S platností od došlo k novele zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Podle znění zákona č. 126/2008 Sb. a č. 302/2008 Sb. se do obratu pro povinnou registraci k DPH započítávají také pronájmy bytových a nebytových prostor, pokud nejsou činností uskutečňovanou příležitostně. Město Zbýšov překročilo obrat stanovený pro povinnou registraci k DPH (1 mil. Kč) k a plátcem DPH se stalo od Z hlediska DPH se rozlišují výkony veřejné správy, které nejsou předmětem DPH, výkony osvobozené od DPH (např. pronájem bytových a nebytových prostor) a výkony (tzv. uskutečněná plnění), která jsou předmětem daně. Pro zdanitelná plnění uskutečněná pro Město Zbýšov po je třeba údaje na dokladech rozšířit o DIČ. Fakturační údaje jsou: Město Zbýšov, Masarykova 248, Zbýšov, IČO , DIČ CZ Pro město je novela zákona o DPH nevýhodná, protože představuje zejména zvýšení administrativní zátěže a náročnosti pracovnic FO MěÚ a vyžaduje využití služeb daňového poradce. Občanů se změna dotkne v minimálním rozsahu (např. u cen kopírování, hlášení, reklamy apod.) Ing. Anna Zahradníčková, tajemnice MěÚ Helena Miková, vedoucí FO MěÚ 18

19 Fotoreportáž ze Setkání Zbýšovů 2009 V sobotu 27. června se počet Zbýšováků v našem městě na půl dne rozrostl o více než stovku. Přijel totiž autobus občanů Zbýšova u Čáslavi v čele s paní starostkou Květou Němcovou a 65 účastníků Setkání tří Zbýšovů ze Zbýšova u Slavkova. Ty vedl místostarosta obce pan Jaroslav Surma. Ve 14 hodin přivítal hosty i domácí zúčastněné starosta hostitelského města pan Vratislav Široký, všechny pozdravil i MUDr. Vojtěch Adam, poslanec Parlamentu ČR, který přijal naše pozvání. Osmé setkání Zbýšovů zahájil starosta hostitelského města pan Vratislav Široký (na tribuně uprostřed). Zbýšov v Čechách přijel pod vedením dlouholeté starostky paní Květy Němcové. Přítomné pozdravil poslanec Parlamentu ČR MUDr. Vojtěch Adam 19

20 V rámci zahájení proběhla výměna upomínkových darů mezi zástupci SDH Potom už probíhal připravený program. Zakřanské a zbýšovské mažoretky opět nezklamaly a v několika vystoupeních osvědčily svoji extratřídu 20

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 18.11.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 18.11.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 18.11.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Zápis. o průběhu 4. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 22.04.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 4. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 22.04.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 4. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 22.04.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Z á p i s. z 2/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 22. 2. 2010 na Městském úřadě ve Zbýšově

Z á p i s. z 2/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 22. 2. 2010 na Městském úřadě ve Zbýšově Z á p i s z 2/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 22. 2. 2010 na Městském úřadě ve Zbýšově Přítomni: dle prezenční listiny počet členů 14 schůze b y l a usnášeníschopná

Více

Z á p i s. z 10/09 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 14. 12. 2009 na Městském úřadě ve Zbýšově

Z á p i s. z 10/09 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 14. 12. 2009 na Městském úřadě ve Zbýšově Z á p i s z 10/09 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 14. 12. 2009 na Městském úřadě ve Zbýšově Přítomni: dle prezenční listiny počet členů 14 schůze b y l a usnášeníschopná

Více

Zápis. o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 27. 2. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 27. 2. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 27. 2. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis. o průběhu 5. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 26.05.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 5. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 26.05.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 5. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 26.05.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 15.12.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 15.12.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov ! Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 15.12.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. Zahájení, určení ověřovatelů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BRÁNA BRNĚNSKA, o.s.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BRÁNA BRNĚNSKA, o.s. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BRÁNA BRNĚNSKA, o.s. Datum konání : 04.10.2012 Místo konání : Zastávka, Dělnický dům Doba jednání : 16.00 18.00 hod. Přítomni : viz. presenční listina Na jednání Valné

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

http://www.maletin.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=9089&id_org=9089&id=3531&p1=1...

http://www.maletin.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=9089&id_org=9089&id=3531&p1=1... Page 1 of 13 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 6.MALETÍN. ZPRAVODAJ- červen 2003 vytvořeno: 9.7.2003 změněno:

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova. Zápis

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova. Zápis Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 5. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25.05.2015 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. Zahájení, určení ověřovatelů

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

1. A I. II. Pohádky v MŠ Ostrovačice Čj Dle nabídky Jou ano 4krát Bruslení Tv ZS Rosice Jou

1. A I. II. Pohádky v MŠ Ostrovačice Čj Dle nabídky Jou ano 4krát Bruslení Tv ZS Rosice Jou Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice Tel.: 546 427 328, 546 428 138 E-mail: info@zsostrovacice.cz Příloha č. 4 Akce (exkurze,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 24. 6. 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 24. 6. 2013 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DNE 24. 6. 2013 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová Vlasta, Dvořák Václav, Brychta

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Letošní Matematický klokan proběhl v pátek 21. března v oficiálním celostátním i mezinárodním termínu. Kategorie Matematického klokana zůstávají

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více