Emoční vztah k otci a partnerské vztahy dcer: pojetí závazku v období vynořující se dospělosti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Emoční vztah k otci a partnerské vztahy dcer: pojetí závazku v období vynořující se dospělosti."

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Diplomová práce obor psychologie Emoční vztah k otci a partnerské vztahy dcer: pojetí závazku v období vynořující se dospělosti. Vypracovala: Jitka Chalupská Vedoucí práce: Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. Brno 2008

2 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně a že jsem použila jen citovaných zdrojů. V Třebíči dne 12. května

3 Děkuji vedoucí mé bakalářské práce Mgr. Lence Lacinové, Ph.D. za povzbudivý a trpělivý přístup, se kterým vedla moji bakalářskou práci, za její cenné rady a podnětné připomínky. Poděkování rovněž věnuji respondentkám, které se zúčastnily mého výzkumu. 2

4 OBSAH 1 ÚVOD Struktura práce TEORETICKÁ ČÁST Výzvy psychoanalýzy, hlubinných a dynamicky orientovaných směrů Citová vazba v blízkých vztazích Teorie citové vazby behaviorální projevy nebo mentální reprezentace? Citová vazba v romantických vztazích Transformace citové vazby Blízké vztahy v kontextu identity Eric H. Erikson James E. Marcia Kritika modelů vývoje egoidentity: genderové rozdíly Shrnutí a východiska pro výzkumnou část EMPIRICKÁ ČÁST Zaměření a cíle výzkumu Metoda výběru výzkumného souboru a popis vzorku Metoda sběru dat Způsob zpracování dat Výsledky Kategorie popisné Kategorie citové potřeby Kategorie vztahovost Interpretace a diskuse výsledků ZÁVĚR Seznam zdrojů

5 1 ÚVOD Jaký jsou vzájemné vlivy emočního vztahu s otcem a partnerských vztahů dcer? Téma, které přetrvává v mýtech, je diskutováno v laických kruzích s intelektuálním nádechem psychoanalýzy (ovšem ne již jejích revizí), ale je často i tématem samotných dívek a žen od dětství až do dospělosti. Jaké jsou ale naše faktické znalosti o tom, jak vztahy otců a dcer vypadají? Čím jsou charakteristické a jaký mohou mít vliv ještě v dospělém životě ženy? V psychologii se ovšem nemůžeme omezit na tvrdá data, jakýsi předprogramovaný řád toho, jak by měl po celý život vztah otce a dcery vypadat, jaké úkoly jsou předepsány pro jeho jednotlivé vývojové etapy. Vývoj jedince je ovlivňován řadou vzájemných interakcí, které nelze vždy jednoduše analyzovat a považovat za dané. Na úvod je třeba seznámit se s konkrétním kulturně-sociálním prostředním, ve které se zkoumané vztahy odehrávají. I adolescent si tyto kulturní souvislosti začíná uvědomovat, a proto jsou obzvláště důležité i pro samotné studium adolescence. Macek (1999) podotýká, že téma orientace v širším životním prostoru je pro adolescenta novou možností, ale zároveň zdrojem konfliktů při objevování kritérií pro fungování ve společnosti, neboť se ocitá v jakémsi silovém poli mezi dětstvím a dospělostí. Podívejme se tedy nyní na to, jaká východiska naše kultura dospívající ženě nabízí ve vztahu k otci. Následující úvahy strukturuji dle teorie U. Bronfenbrennera, jejímž základem je ekologický systém, který zahrnuje biologickou a sociální interakci ve čtyřech sférách (Macek, 1999). Začneme-li ze širšího společenského kontextu tzv. makrosystému, jistě by naší pozornosti neměla ujít feministická vlna (viz Barša, 2002) stejně jako problematika rozvodů a matek samoživitelek charakteristické součásti fenoménu chybějícího otce. Co ovšem takový emočně a někdy i fyzicky vzdálený otec znamená subjektivně pro postiženou dceru? Pravděpodobně se více dočteme z beletrie než z odborné literatury od řeckých bájí (Antigona, Médea), přes klasické pohádky (Popelka, Sůl nad zlato) po novodobé příběhy (Stepfordské paničky, Výchova dívek v Čechách, Ally McBeal). Jak konstatuje italský jungiánský psychoanalytik Zoja (2005) ve své monografii Soumrak otců, antropologická analýza, kulturní dějiny i současná psychoanalytická praxe vypovídají o jediném: otec se vytrácí z rodiny a ze společnosti. Dřívější silný archetyp otce je dnes nahrazován úlohou spolu-rodiče (co-parent), což v ideálním případě znamená rovnou spolupráci na rodičovských pozicích, v praxi však angažovanost otců zůstává velmi malá (Lamb, 1997; cit dle Zoja, 2005). Naše kultura již nectí mravní symboly otce - patera, v konzumní společnosti je očekáváno spíše naplnění primárních, v podstatě mateřských - živitelských potřeb, z otce se 4

6 stává pečovatel - živitel. Dle autora je však třeba mít na vědomí, že role otce není tak přirozená jako role matky, otcovství je třeba se naučit a předpokladem pro tento proces je vůle, prvotní rozhodnutí ritualizovaná adopce vlastních dětí a následně další množství umělých rituálů, vyznačujících vývojové kroky ve vztahu s dítětem počínajícím jeho relativně jednoduchým biologickým přispěním. Jestliže je potřeba mužů takto strukturovat vlastní roli omezena na pouhý požadavek zaujetí pozice samce a následně sponzora, lze předpokládat, že otcovství subjektivně může pozbývat smyslu a otec i když přítomný se vytrácí (Zoja, 2005). Mluvím-li o ztrátě smyslu, nezpochybňuji tak význam otce v životě jeho dětí, ale vyjadřuji tím spíše porozumění současnému stavu frustrace na straně samotných otců z rozpadu patriarchálního uspořádání. V této práci si tedy rovněž kladu za cíl posloužit jako připomenutí otcům jejich význačné role a povzbuzení pro citlivý a kreativní přístup nejen k jejich synům (který by Zoja předpokládal jako instinktivnější), ale i dcerám. Jestliže mluví Zoja o regresi společnosti na jakýsi primární, mateřský, živitelský stupeň, můžeme jeho argumentaci považovat za maskulinistickou. Domnívám se však, že smyslem této ani Zojovi práce není hodnotit, pouze poukázat na významné fenomény ovlivňující formování identity v naší době. Doklady o tom, že jsou například i intimita a sexualita v médiích prezentovány méně v souvislosti s morálkou, více s požitkem, uspokojením touhy, atraktivitou, dobýváním a rekreací podává v interkulturní studii adolescentů Larson a kol. (2002). Guy Corneau (2000) chápe současnou krizi vymezování rodičovských rolí a partnerství optimističtěji. Ačkoli je pro něj destabilizace patriarchátu rovněž významnou proměnnou zasahující do dynamiky vztahů mezi mužem a ženou, otcem a dcerou, shrnuje, že patriarchát byl neudržitelný pro svoje prosazování abstraktního mužského elementu a nedoceňování ženského citu. Dnes se nám nabízí možnost dosáhnout životaschopnějších vztahů zakládajících se na vzájemnosti a důvěrnosti. Je pro tento cíl třeba zorientovat se i v pojmech utváření já, sebeúcty. Dokud nenalezneme rovnováhu mezi pohyby k sobě - láskou a od sebe - identitou, mohou být naše životy ovlivňovány pouze stereotypy. Jako v současnosti nejproblematičtější shledává Corneau dle své analytické praxe stereotyp ženy, která miluje příliš a muže, který má strach z lásky (Corneau, 2000). Zde si již dokážeme představit, jako mohou být dokonce tyto makrosystémové okolnosti významné pro výzkum tak intimních oblastí jako je vztah s rodiči a partnery. Bronfenbrenner ne nadarmo upozorňuje, že jejich vliv se při psychologickém zkoumání často přehlíží (Bronfenbrenner cit. dle Macek, 1999). 5

7 Exosystémy zasahují do života v podobě užších, konkrétnějších celků, než jsou například ideologie a politická uspořádání makrosystému, ale jsou institucionalizované a tak je jejich ovlivnění rovněž méně dosažitelné. Pod významnými exosystémy si rámci zvoleného tématu můžeme představit např. konkrétní socioekonomické zázemí. Jde v podstatě o možnosti, které se dítěti zdají pevné a nezměnitelné, v pozdějším věku člověk vstupuje do této sféry a může ji nejen ovlivňovat, ale také lépe chápat vliv těchto exosystému na vlastní vývoj. Pro dívku se v této etapě může stát tématem, například proč jí rodiče zvolili právě internátní školu na místo gymnázia v rodném městě, zda měla možnost dozvědět se více o občanských iniciativách pro rovná práva žen apod. Poznatky z Larsonovy studie (2002), které je možno zařadit do problematiky exosystému, hovoří o celkově větším vlivu komunitních norem na vztahy dospívajících, zatímco rodičovské normy se shodně se Zojovým (2005) pozorováním ubývají na důslednosti. Rovněž se potvrzuje narůstající význam rodičovského vlivu více v emoční sféře, finančních investicích a v míře uplatňování kontroly. Společenské normy a zákonitosti mladí lidé prozkoumávají způsobem pokus omyl, což jim umožňuje vyvíjet pouze povrchní seberegulační mechanismy, tzv. easy-task. Tento rozpor ve větší potřebě samostatnosti v exosystému a menší rodičovské výuce k jakési disciplíně má tedy nahradit rodičovská emoční podpora projevující se jedincovou sebevědomou individualitou (Larson a kol, 2002). V mezosystémech se pohybujeme již na osobnější úrovni, a proto se naše vnímání zaměřuje především na vztahy v rámci této sféry (Macek, 1999). Jednotlivé části mezosystému se mění a problémem se pak může stát neudržení harmonie mezi nimi (Muuss cit. dle Macek 1999). Důsledkem takovéto nerovnováhy například mezi rodinou a školou, partou může být rizikové chování mladých lidí. V konkrétním případě se můžeme zamyslet například jaký zájem jevil otec o aktivity svojí dcery. Právě zde pro nás mohou být zajímavým tématem další objevy z Larsonovy studie např. narůstající problém informovanosti rodičů a mezigenerační rozdíly (Larson a kol, 2002). Východiskem má být opět emoční podpora rodiče a komunikace o hlubších souvislostech mezi jednotlivými mikrosystémy. Mikrosystémy jsou nejmenšími jednotkami Bronfenbrennerova ekologického modelu a zahrnují nejbližší vztahy s konkrétními osobami. Mikrosystémy se v adolescenci a mladé dospělosti stávají nejvýznamnějším tématem (Macek, 1999), a proto jim i v mojí práci bude věnována největší pozornost. Obecně se výzkumy adolescence a mladé dospělosti nejčastěji zabývají mikrosystémy rodiny, přátel a romantických vztahů a jejich vzájemných souvislostí. 6

8 1.2 Struktura práce V této práci se zaměřuji na emoční vazbu dívek s otcem a partnerské vztahy žen v kontextu vynořující se dospělosti připomenu tedy tradiční roli hlubinných směrů v tomto tématu a následně využiji jednu ze současných nejvlivnějších teorií a to teorii citové vazby. Přitom se kriticky zaměřím na její základní pojmy a na poznatky o vlivu otce v emočním vývoji dcer. Podrobněji rozeberu další vlivy, které se mohou podílet na změně jistoty citové vazby, která je pro mne klíčovým tématem zvláště v problematice hledání vlastní identity a vyrovnávání se s minulostí. V další části se pak zaměřím na identitu a její vývoj z hlediska nejvýznamnějších teorií, které rovněž podrobím kritickému náhledu a pokusím se je zkonfrontovat s novějšími poznatky. Mým cílem v teoretické části je bližší a možná méně obvyklý pohled na blízké vztahy, jejich transformaci a pochopení jejich významu pro dívky v období vynořující se dospělosti, kdy jsou jejich představy a dosavadní zkušenosti integrovány do počátečních struktur dospělé identity. Ve výzkumné části definuji cíl výzkumu, kterým je popsat a analyzovat, jaký význam je přisuzován objevování identity a přijímání závazku ve vztazích s otcem a v partnerství u žen v období vynořující se dospělosti. Vzhledem k cíli výzkumu volím kvalitativní výzkumný design. Jádrem studie jsou tři kategorie a jejich subkategorie získané z polostrukturovaných rozhovorů kódováním podle metody zakotvené teorie. Jednotlivé podkategorie demonstruji v chronologických souvislostech u každé z 10 respondentek. Na závěr shrnuji odpovědi na výzkumné otázky a diskutuji možná omezení provedeného výzkumu. 7

9 2 TEORETICKÁ ČÁST 2.1 Výzvy psychoanalýzy, hlubinných a dynamicky orientovaných směrů V této části bych chtěla nastínit, jaké zdroje poskytli pro zkoumání blízkých vztahů mužů a žen zakladatelé hlubinné psychologie. Vztah dcery a otce a jeho vliv na partnerské vztahy je zde popsán ve velmi abstraktní rovině základních dynamismů, přesto myslím, že nám může nabídnout základní rámec pro uvedení do tématu na úrovni jedince a jeho vývoje. Průkopníkem zkoumání normativních vlivů na psychický vývoj dítěte byl Sigmund Freud. Role otce se v jeho teorii nejvýznamněji projevuje v latentním stádiu dětské sexuality. Internalizace otcovské autority a potažmo společenských zásad má chlapci přinést vyvázaní se z oidipovského komplexu, který spočívá v konfliktu narcistního zájmu o genitálie a libidózního obsazení rodičovských objektů (Freud, 1999). Vyřešením, tedy zničením oidipovského komplexu se u chlapce vyvine nadjá neboli svědomí a tím volí dráhu aktivního mužského přístupu k matce - ženě. Jak je ovšem Oidipovský komplex řešen u dívek? Freud (1999) přiznává, že situace se zde stává daleko nejasnější a mezerovitější. Objektem komplexu je u děvčete rovněž matka a Freud uvádí podobnost s vývojem chlapce i v kastrační hrozbě. Na rozdíl od něj, dívka již tento svůj boj však prohrála, a tak jí již nezbývá, než své nedostatky přijmout a pasivně očekávat naplnění přání mít penis a mít dítě zůstávají uchována silně obsazena v nevědomí a pomáhají připravit ženský charakter na jeho pozdější pohlavní roli (Freud, 1999, s. 319). Její kastrační úzkost se později projeví ve strachu, že přijde ne již o objekt tedy penis, ale o lásku otce - muže (cit. Freud dle Barša, 2002). Freudovo neporozumění a odkázání ženy k takovéto podřízené roli nenechalo pochopitelně klidným feministické hnutí. Freud byl posuzován jako mysogynik a psychoanalytická teorie byla revidována (viz Chodorow, 1979). Pasivní ženská identita v jejich chápání není odvozena přímo z pohlavní organizace, ale je udržována patriarchální společností a mužovou snahou chránit se před ženskou aktivitou. Nancy Chodorowová navíc přezkoumala oidipovskou fázi a zjistila, že identita ženy nemusí být vůbec tak ambivalentní, jak vyvozoval Freud, když odmítl ženinu možnost identifikace s matkou z důvodu její vlastní slabosti a nedostačivosti. Naopak v konceptu Chodorowové (1979) shodně s kleiniánskou psychologií může být dívka citově stabilnější díky tomu, že se nemusí od matky odtrhnout, stačí, když zahrne otce mezi primární osoby tento vztah nazývá triangilitou, což znamená obecný heterosexuální vztah k mužům oproti chlapcově exkluzivní a znegované pozici v heterosexuálním vztahu k ženám. Teorie objektních vztahů zde není již otázkou separace, ale spíše udržování vztahů a rozvíjení nových. 8

10 Verena Kastová (2004) nám nabízí příspěvek k otcovskému komplexu u adolescentních mužů z pohledu psychoanalytika Blose. Zde znovu nacházíme potvrzení potřeby otcovské podpory k progresivní životní tendenci v případě opakovaného freudovského problému pohlcující matky v adolescenci. Dále postuluje, že tato podpora je impulzem pro v tomto období zásadní oddělení od otce a vymanění se ze synáčkovství. Já dodávám, že takové podpory by se mělo dostávat i dcerám, když se v dospívání znovu objeví nejasnosti v jejich sexualitě a identitě. Bohužel ne všichni otcové se cítí kompetentní v zasahování do ženských témat, odmítají reflektovat vlastní pocity k dospívání dcery, a tak ji mohou ponechat zmatenou v odvozování vlastní hodnoty a pasivní vzhledem k vlastnímu vývoji (Wright, 1998). Shrneme-li tyto poznatky, můžeme říci, že žena může mít podle psychoanalýzy vyplývající dva různé osudy. Freud spíše předpokládá ženinu závislost a pasivní přístup víme ale, že do jeho teorie značně zasáhl duch doby a také tehdejší výchovné postupy (např. strašení dětí kastrací). Na druhé straně feministická myšlenka staví spíše na sociální konstrukci genderových identit. Změny v přístupu k pohlavnímu vývoji žen nabízejí v současnosti možnost vytvářet fluidní a propustné hranice vztahů. Faktem však zůstává, že vztah s otcem a celkové klima rodiny a širší společnosti může ovlivnit sexuální a psychologický vývoj dívky směrem k pasivitě, existuje však i široké spektrum jednání, kde žena může najít osobní autonomii, postavit se úzkostem a sebevědomě explorovat. Možnosti jsou zřejmé separace nebo udržení a rozvíjení vztahu, aktivita nebo pasivita, autonomie a zakotvenost v internalizovaných normách nebo úzkost z nenaplnění až hysterie. Podle L. Zoji (2005) můžeme označit freudiánskou resp. neofreudiánskou psychologii za zkoumající primární fázi lidského vývoje - dyadické vztahy, převážně tělesné a symbiotické. Možnosti identifikace a individuálního fantazijního zpracovávání tématu ženství a mužství, tedy sekundární socializační a kulturní sféry rozpracovává dále C. G. Jung, zakladatel analytické psychologie v koncepci archetypů anima a animy. Ty jsou v našem tématu přínosné především proto, že zde můžeme zkoumat reprezentace vztahů s otcem a mužským pokolením u dospělých jedinců. V současnosti jsou právě autoři navazující na Junga a jeho analytický směr jedněmi z nejpopulárnějších přispěvatelů na téma rodičovských komplexů a jejich vliv na pozdější partnerský život ( blíže Corneau, 2000; Kast, 2004; i systemicky zaměřený Willi, 2006). Jak již bylo naznačeno, Jung sice z Freuda vycházel, ale v podstatě odmítl jádrovost oidipovského komplexu a celkově materialistický pohled na lidskou osobnost, která je dle psychoanalýzy spíše reaktivním celkem. Jung obohacuje studium lidské psýché o fantazijní a 9

11 aspirační složku, i když sexuální pud je pro něj rovněž hybnou silou - ovšem s regresivním a neurotickým potenciálem. (Kerr, 1999) To, co tedy člověka posouvá ve vývoji, není pouhá fyzická predispozice, ale spíše zkušenost s ní, obohacená o pochopení v kontextu kolektivního nevědomí. Toto pochopení se rozvíjí v procesu individuace, kdy se propracováváme k vlastnímu nevědomí. Postavy animy a anima jsou archetypy psychické struktury, které se v nás začínají klubat v době, kdy se oddělujeme od rodičů a začínáme vést samostatný duševní život (Corneau, 2000). Jsou to naše fascinující, sladké polovičky, naše skutečné součásti promítnuté na plátno fantazie, kde se zobrazují v podobě našeho ideálního partnera. Několikeré zkušenosti nás však povedou k odhalení toho, že nemůžeme očekávat naplnění tohoto ideálu někým jiným, než sami sebou. Tuto dynamiku popisuje J. Willi (2006) v knize Psychologie lásky v kapitole nazvané Ambivalence mezi přitažlivostí a strachem z druhého pohlaví. Anima je ženství v nevědomí muže. Vyvíjí se ve styku s matkou a zkušeností s jinými blízkými ženami, ale také ve vztahu k ženským postavám ve snech, fantaziích, mýtech a pohádkách. Animus je analogický v nevědomí ženy. Promítnutí oněch vzorů na milovanou osobu je v počátku naplňující proto, že oba partneři chtějí rozvíjet tyto svoje části a vzájemně se doplňují. V další fázi však zažíváme frustraci z uvíznutí v těchto protikladech, které může vyvrcholit až v mocenský boj vlastních představ o nezávislost. Zde se opět setkáváme se stereotypem muže, který se vyhýbá emocím ženy a ženu, která se pokouší přivábit unikajícího muže. Východiskem je podle Junga (Jung 1967; cit. dle Willi, 2006) cesta zpět do vlastní Animě/Animovi a rozvoj tohoto potenciálu ve vlastní psýché, Willi sám (2006) nabízí praktickou možnost obnovení důvěrnosti ve vztahu s pokusem nedémonizovat a ocenit osobní kvality partnera opačného pohlaví. Již proces integrace představ by nám postačil k rozsáhlé studii. Ve skutečnosti jsou však vztahy mezi reálnými partnery ještě složitější. Přidávají se totiž rodičovské komplexy, jež subjektivně zvýznamňují jednu část psychické struktury a tím ji činí specifickou. Souhrnně vyjádřeno archetyp je predispozice, která se oživuje, polidšťuje a zosobňuje v závislosti na konkrétní zkušenosti. Avšak komplex 1, který se tvoří v reakci na osobní prožitky, aktivuje jen určitou část archetypového pole (Corneau, 2000). Rodičovské 1 Komplex je nevědomý a do značné míry osamostatněný soubor představ a tendencí. Může blokovat přirozený běh duševního života a může se projevovat až jako druhé já, které stojí v protikladu k vědomému já. Je-li silně afektivně nabitý, může dokonce převládnout v usměrňování psychické činnosti. Z hlediska já jsou čtyři možné vztahy ke komplexu: naprostá neznalost jeho existence, identifikace, projekce a konfrontace. Pouze konfrontace může vést k plodnému vyrovnání se s komplexem a k jeho rozřešení. (http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=15931). Staženo dne

12 komplexy se vytvářejí na základě zkušeností s postavami matky a otce a všech zážitků, které si s těmito postavami asociujeme. Rodičovské komplexy mohou být jako jiné komplexy jak negativní tak pozitivní. Pozitivními chápeme ty, které podpoří prosazení vlastního já a dodají dostatečnou sebedůvěru pro objevování a harmonický seberozvoj. I negativní komplexy a traumata mohou být v našem životě pozitivními hybnými silami. Předpokladem však je navázat s nimi vědomý vztah a stáhnout projekce, které provádíme a skrze které se dostávají mimo naši kontrolu (Corneau, 2000). Závažnějším tématem je však vliv dlouhodobě působících rodičovských komplexů na naši sebeúctu, která je základem našich vztahů na bazální rovině. Vědomí vlastní hodnoty je v životě jedince základním orientačním prostředkem. Pokud jsme v rodině nedostávali dostatek lásky, naše sebehodnocení je narušeno, což vede nakonec k obtížím s rozpoznáváním toho, co je pro nás v životě důležité (Corneau, 2000). Tuto skutečnost však nelze zjednodušovat na problém nedostatku lásky, ať už proto, že lásku je těžké definovat, tak i proto, že zřejmě jen láska pro reálný život nestačí. Ano, láska nám může dát pocit všemocnosti a ten je podle předpokladů Corneau i základním pocitem v raném dětství. Hodnota, kterou si přisuzujeme, je však v reálném životě závislá na vztazích, a proto je otázka komplexnějšího rázu. Jak mohou rodiče ovlivnit naše zvládání tohoto věčně relativního pocitu? 11

13 2.2 Citová vazba v blízkých vztazích Když John Bowlby v šedesátých letech začal pracovat na teorii citové vazby, bylo cílem odpovědět na předpoklady položené psychoanalýzou. Obohacena o etologii, evoluční teorii a kognitivní psychologii, vyvinula se z Freudovy myšlenky přirozenosti a důležitosti raných vztahů nová velká teorie, která vysvětluje vývoj emocionality a na jejímž základě lze predikovat lidské chování a napříč věkem a kulturou (Waters, Cummings, 2000). Bowlby uvedl citovou vazbu (attachment) v opozici k Freudově představě závislého dítěte a nutnosti redukce pudů jako nástroj kompetečně motivovaného dítěte pro využití pečující osoby jako bezpečného zázemí (secure-base), od kterého může explorovat a v případě potřeby použít jako přístav bezpečí a komfortu. Tato bezpečné zázemí je v teorii citové vazby odrazištěm pro další blízké vztahy (Ainsworth 1969; cit. dle Waters, Cummings, 2000). Podle Bowlbyho má totiž organizace citové vazby tendenci zůstat stabilní a intimní pouto s rodiči zůstává zachováno až do dospělosti (Bowlby, 1969; cit. dle Macek, Štefánková, 2006). Termín bezpečného zázemí však není jediným kritériem vztahů a pokud bychom se s teorií podrobně seznámili, zjistíme rovněž, že zde existují další navazující koncepty, ze kterých vyplývá možnost změny v organizaci citové vazby. Představme si zde některé důležité pojmy, omezení teorie a příbuzné koncepty, na jejichž základě hodlám dále rozvíjet úvahu o přenosu konceptu citové vazby do partnerských vztahů. Vzhledem ke konceptu identity, na který navážu v dalších kapitolách považuji za nejzásadnější pojmy exploraci, cílesměrný vztah a změnu citové vazby Teorie citové vazby behaviorální projevy nebo mentální reprezentace? Teorie Bowlbyho a Ainsworthové klade důraz na empirické zkoumání, zaměřuje se na behaviorální projevy kontrolních systémů citové vazby tzv. vazbové chování (attachment behavior), které se projevuje v interakci s vazbovou osobou a jeho smyslem je zabezpečení blízkosti primární osoby v zátěžové situaci (Macek, Štefánková, 2006). Jedním aspektem teorie je tedy podrobný popis fungování citové vazby jako ochranné strategie dítěte, které je biologicky, instinktivně řízeno, má svá jasná pravidla - vazbové vztahy. Na základě těchto pravidel je teorie citové vazby teorií diagnostickou, tedy hodnotící dělí vazby na zdravé a nezdravé, nebo jisté a nejisté-problematické, attachment - detachment 2 (Hazan, Shaver, 1987). Ve vývoji citové vazby jsou podle pozorování ve Strange Situation Test (Ainsworth, Witting, 2 Pojem dettachment používá Bowlby ve významu 1. jako třetí fázi reakce dítěte na násilnou separaci (Kulísek, 2000), 2. jako projevy vyhýbavé citové vazby oproti úzkostné, jejíž projevy jsou spíše rezistentní (Hazan, Shaver, 1987) 12

14 1969; cit dle Kulísek, 2000) definovány tři resp. čtyři typy vazeb s pečující osobou 3. Dále jsou definovány fáze vývoje citové vazby, která má vyústit v cílesměrný vztah (goal-corrrected parntership), kdy se dítě postupně zbaví naprosté závislosti na pečující osobě, začne projevovat empatii a postupně z něj stává autonomní jedinec. Tento proces je ovšem zdlouhavý, dalo by se říci, že pokračuje až k prahu dospělosti, kdy jsou již vztahy více symetrické a reciproční. Jeho podmínkou je utvoření základní identity kolem 4 let věku, kdy by měl být vztah dítěte a rodiče již natolik pevným bezpečným zázemím, aby umožňoval explorovat (Kulísek, 2000). Pro období adolescence byla v dřívějších modelech zdůrazňována důležitost detachmentu jakožto významné fáze ve vztahu rodič-dítě. V novějších poznatcích se však prosazuje spíše potřeba pokračování blízké citové vazby s rodiči, zatímco se snižuje intenzita interakcí a na významnosti získávají intimní přátelství (Lieberman, Doyle Markiewicz, 1999; srov. Ryan, Lynch, 1989). Mary Ainsworthová (1973; cit. dle Kulísek, 2000) předpokládala, že představa bezpečného zázemí a tedy schopnost modulovat úzkost se u dítěte zakládá na zkušenostech s primární pečující osobou, kde zásadní roli hraje matčina citlivost (sensitive responsiveness). V baltimorské studii se zaměřila právě na vliv primární osoby na utváření citové vazby, který formulovala do obecnějších charakteristik matek, způsobech péče a projevech dětí s tou kterou citovou vazbou. Potvrdila, že matčiny způsoby poskytování péče jsou významnou proměnnou v budoucích vztazích jedince. Podobně Grossmann a kol. (2002) zdůrazňují důležitost otcovy citlivosti a povzbuzování ve hře s batolaty pro reprezentaci citové vazby v šesti, deseti a šestnácti letech. Zároveň předpokládají, že právě herní senzitivita je v naší kultuře otcovou doménou, stejně jako je pečovatelská senzitivita matek. Dle Murphyové (1997; cit. dle Grossmann a kol., 2002) je otcův povzbudivý přístup vzhledem k okolnímu světu a vytváření bližších vazeb k neznámým věcem předpokladem pro pocit bezpečí během explorace. Tím otec významně přispívá k jistotě citové vazby, ačkoli např. Bowlbyho původní předpoklad směřoval spíše k okrajovému vlivu otce (Kelly, Lamb, 2000). Navzdory důkazům o rozdílných vazbách dítěte k matce a otci, o nichž podle metaanylýzy STT referovali např. van IJzendoorn a De Wolff (1997; cit. dle Grossmann a kol., 2002), se stále více potvrzuje že dostupnost otce, jeho pozitivní zapojení, podpora, blízkost a vřelost jsou zásadní behaviorální dimenzí pro vztah otce a dítěte (viz přehled Lamb,1997; cit dle Grossmann a kol, 2002; 3 Byly rozlišeny dva základní typy citového pouta jistý (secure kategorie B) a nejistý či úzkostný (insecure, anxious) Nejistý či úzkostný typ byl poté rozdělen do dvou, později do tří základních skupin. A kategorie: úzkostně vyhýbavý (avoidant), C kategorie: úzkostně odmítavý, dříve ambivalentní (resistant, dříve ambivalent), D kategorie: úzkostně dezorganizovaný, dezorientovaný (anxious disorganized disoriented) (Kulísek, 2000) V současní literatuře se často setkáme se třemi označeními jistého (secure), vyhýbavého (aviodant) a úzkostného (anxious) attachmentu 13

15 Macek, Širůček, ). Teorie citové vazby je tedy přiléhavým teoretickým rámcem i pro roli otce, neboť objasňuje, jak významnou roli může hrát v podpoře explorace (Grossman a kol, 2002). Bowlby a Ainsworthová tedy nashromáždili velké množství dat, na kterých objasnili funkci citové vazby v dětství a její typy. Na jednu stranu jsou tyto kategorie velmi silnou doménou teorie citové vazby, protože jsou podpořené důkladným empirickým zkoumáním a tím se odlišily od spekulací psychodynamických směrů. Na druhou stranu aplikace na partnerské vztahy v dospělosti je velmi metodologicky komplikovaná. Ačkoli jen málokdo pochybuje, že se v období dospívání stále uplatňuje vliv toho, co bylo popsáno jako raná citová vazba (early attachment), její přímý vliv na chování a prožívání adolescenta můžeme jen velmi obtížně identifikovat a vypreparovat z řady dalších faktorů a vlivů, které se podílely a v současnosti podílejí na jeho psychosociálním vývoji (Macek, Štefánková, 2006). K teorii citové vazby ovšem patří i to, jak si dítě interakcí s rodiči vytváří mentální reprezentace tohoto vztahu (Bowlby, 1973, 1979; cit. dle Furman, Simon, Shaffer, Bouchey, 2002, str. 241), které vyvolávají značný výzkumný zájem. Tato reprezentace má následně vliv na myšlenky, očekávání a chování týkající se citové vazby (Bowlby, 1973, 1980; Bretherton, 1985; Main, 1991; cit. dle Crowell, Treboux, Waters, 1999). Bowlby pro tyto reprezentace používal termín vnitřní pracovní modely, vnitřní modely fungování (internal working model) či model reprezentací (representational model). Zjednodušeně řečeno, vnitřní pracovní modely fungují podobně jako ostatní pracovní schémata, která si vytváříme na základě zkušeností, a proto jsou také mostem pro pochopení souvislostí teorie citové vazby se sociální, kognitivní psychologií i psychologií osobnosti (Collins, Guichard, Ford, Feeney, 2004). Dle mého mínění je proto uvažování v kontextu pracovních modelů více využitelné v interpretačním pohledu na vztahy i protože nabízí vysvětlení vícero typů vztahů než raná citová vazba, která se vztahuje pouze na specifický styl vztahu s primární osobou. Funkce pracovních modelů je rovněž emočně regulační (Kobak, Cole, Ferenz-Gillies, & Fleming, 1993). I tam, kde pracovní modely stále vyvíjejí, tedy v adolescentních vztazích, Furman a Simonová (2006) potvrdili velký význam pracovních modelů, speciálně u děvčat na chování ve vztahu, jak individuálně u obou partnerů, tak dyadické, zatímco menší souvislost byla nalezena u stylů. 4 Macek, P., Širůček, J. (2007) prezentace Percepce rodičovského chování a její souvislost se sebehodnocením. (On-line), staženo dne Dostupný z 14

16 V kontextu vnitřních pracovních modelů si můžeme vysvětlit, jak vznikají některé problémy interpersonální a intrapsychické problémy potíže se sebepřijetím. Bowlby (1980, cit.dle Kulísek 2000) nazývá příčinu těchto nevědomých konfliktů vícenásobnými modely, které spočívají v používání více protichůdných modelů ve vztahu k určité osobě. Kromě týrání a zneužívání, tedy skutečně závažných traumat, vícenásobné modely vznikají i na základě jiného vnitřně nekonzistentního chování rodičů - dítě je odměňováno, když nevyžaduje péči - chová se zrale a adaptovaně nebo verbální hyperstimulace spolu s odmítáním fyzické blízkosti vedoucí k takovým patologickým poruchám, jako je narcistní osobnost, pasivně-agresivní chování či schizoidní osobnost (Colin, 1996; cit.dle Kulísek, 2000). K rozdílným vazbám k matce a otci do dvou let Kelly a Lamb (2002) uvádějí, že mohou být pro dítě hierarchické podle kritéria citlivosti k potřebám dítěte, což však nenarušuje sílu citové vazby obecně. Později toto rozlišení vymizí a většina dětí si vytvoří prezentaci vazby k oběma rodičům. V pozdní adolescenci a dospělosti se již předpokládá sjednocení citové vazby k otci a v matce v jednotnou reprezentaci (Bretherton, 1985; Main, 1999; Main & Goldwyn, 1984; cit. dle Furman, Simon, 1994). Například AAi hodnotí koherenci ve výpovědích o vztahu s oběma rodiči, kde obvykle vypovídá o jednotné reprezentaci těchto vztahů. V tom smyslu tedy měří, jak jistě jsou adolescenti pomocí formálních operací sjednotit zkušenosti s nimi. V případě nejistých kategorií se nekoherence předpokládá a je rozlišováno citlivěji, jaké projevy nejistoty jsou u každého z rodičů projevovány, velké rozdíly jsou však řazeny do kategorie nelze rozhodnout (Furman, Simon, 2004). Dále se uvažování o pracovních modelech promítá do rozsáhlé diskuse o možnosti změny citové vazby (viz Allen, McElhaney, Kuperminc, Jodl, 2004 ; Davila, Cobb, 2004; Fraley, Brumbaugh, 2004). Podle Bowlbyho původních předpokladů jsou tyto kognitivní struktury poměrně rigidní, zároveň však další významné vztahy s druhými mohou naše pracovní modely aktualizovat (Bowlby, 1973; cit. dle Shaver, Mikulincer, 2006). Tato interpretace nových vztahů je však konzervativní, ve světle zkušeností předchozích. (Širůček, Širůčková, 2006). Potřebu dlouhodobě působící korekce (např. psychoterapie) předpokládá i Kulísek (2000). Naopak podle Marvina a Britnera (1999, cit.dle Kociánová, 2008) jde spíše o flexibilní modely, které jedinci slouží pro pochopení a předvídání jeho vztahů s prostředím a také pro vytváření složitějších sekvencí chování. Předpoklad o neměnnosti mentální reprezentace je tedy v současné době revidován. Např. Priel a Besser (2001; cit. dle Širůček, Širůčková, 2006) uvádějí získaný typ citové vazby (earned-security) v dospělosti. Papini a kol.(1991; cit dle Lieberman, Doyle 15

17 Markiewicz, 1999) zjistili snížení jistoty v citové vazbě s rodiči v průběhu adolescence. Takové zjištění podporuje i Furman a kol. (2002) v analýze pracovních modelů adolescentů ve vztazích s rodiči přáteli a romantickými partnery, kde zjistili nekonzistenci pomocí AAI v těchto různých typech vztahů. Poukazují na to, že množství adolescentů vykazuje odmítavé vnitřní pracovní modely k rodičům a zároveň jisté modely ve vztazích s přáteli a romantickými partnery. Přitom v dospělosti je citová vazba s rodiči znovu jistá. Předpokládají, že v období adolescence jsou přátelské a romantické vztahy zdroji pro rozvíjení jiných rysů vztahu (afiliace, intimita) než těch, které dominují ve vztahu s rodiči (péče). Rodiče sice stále zůstávají bezpečným zázemím, aktivní zájem se ale přenáší na vrstevnické vztahy a s ním i první pokusy o přenesení citové vazby na jinou figuru. Tyto pokusy vedou k přetvoření modelů vztahu s rodiči. Autoři se tedy shodují s předpokladem tzv. hierarchických modelů reprezentací (Furman, Simon, Bouchey, 2002), které představím níže. Změna citové vazby, resp. přenosu některých vazbových komponent na vrstevníky je příznačná pro adolescentní pocit autenticity a hledání vlastní identity (Macek, 2003). Role otce z pohledu teorie citové vazby v procesu přenosu vazbových vzorců je podle Liebermanové, Doylové a Markiewiczové (1999) významná ve vlivu na konfliktnost v přátelských vztazích. Konkrétně pociťovaná dostupnost otce v pozdější dospělosti zvyšuje pravděpodobnost nekonfliktních, uspokojivých vztahů s vrstevníky. Rozdíl v uvažování o vnitřních pracovních modelech jakožto o šablonách nebo naopak spíše flexibilních schématech lze nahlížet jako problém kontinuitního vs. kompenzačního vývojového modelu podle Wilkinsona (2004; cit. dle Širůček, Širůčková, 2006). Kontinuitní nahlížení na uplatňování citové vazby je tradiční v tom smyslu, že se zaměřuje na centrální distinkci jistoty oproti úzkosti, která se na základě generalizace zkušenosti z primárních vztahů stává poměrně stabilním stavem mysli, což je dokládáno např. zjištěnou provázaností typu rané citové vazby s jinými stabilními osobnostními charakteristikami (např. temperament, sociabilita). Kompenzační model více zdůrazňuje změnu orientace citové vazby v širším smyslu, jako vzájemné doplňování se rozličných vztahů v subjektivním významu pro daného jedince v jeho vývoji. Tyto dva modely však neprezentují jako zásadně protikladné, ale spíše alternativní, přičemž kontinuitní model se uplatňuje spíše v uvažování o celoživotním vývoji, zatímco kompetitivní/kompenzační nachází výraznější uplatnění při porozumění aktuální genezi a specifičnosti vztahů v rámci daného vývojového období (Širůček, Širůčková, 2006). V kontextu vynořující se dospělosti vidím jako přiléhavější studium podle kompetetivního modelu. Nejen proto, že jde o vývojové období, ale i proto, 16

18 že jde o specifický kulturní fenomén, v němž jde právě o nacházení sebe sama ve vztazích vrstevnických a jiných, které jsou zdroji nejrůznějších změn. Ze systému mapujícího rozlišné pracovní modely čerpá konceptualizace tzv. dospělé citové vazby, který uplatňuje poznatky z rané citové vazby na romantické vztahy. Dříve než ho ale blíže popíšu, chtěla bych shrnout výše zmíněné úvahy. Z předpokladů Johna Bowlbyho a Mary Ainsworthové vyplývá řada možností jak uvažovat o smylu citové vazby a jejím vlivu na další psychosociální vývoj. Empirické zkoumání behaviorálních projevů nám dává možnost uvažovat nad základním nastavením člověka a jeho fungování v blízkých emočních vztazích a identifikovat různé diagnostiké i obecnější typy. Základní myšlenkou je zde koncept bezpečného zázemí, od kterého dítě může explorovat. Nabízí se i úvaha o tom, jak se toto základní nastavení vyvíjí v budoucích zkušenostech a jaký zpětnovazebný mechanismus, který produkuje další složitě předpověditelné vzorce na bázi intuice (Fraley, Brumbaugh, 2004), zde můžeme identifikovat. Problémovou otázkou v teorii citové vazby a zejména dospělé citové vazby je následně otázka, co skutečně odhalují tzv. dotazníková měření (selfreports). Touto problematikou se zabývá např. Shaver a Mikulincer (2004) nebo Davilová a Cobbová (2004), vzhledem k rozsahu mojí práce ji nemohu bohužel dále rozebírat. Pouze shrnu, že změna citové vazby byla prokázána (např. Davila, Cobb, 2002; Crowel Treboux Waters, 2003) a většina ze vzorku respondentů vykazovala změnu k větší jistotě vazby. Jak jsem naznačila ve shrnutí výzkumu Furmana a kol. (2002), v této změně často figurují vrstevnické vztahy. Dle Ainsworthové (1999; cit. dle Allen, Land, 1999, str. 323) Jedním z koncových bodů ve vývoji vrstevnických vztahů v adolescenci je vývoj romantických vztahů, které se případně časem mohou stát celoživotními vazbovými vztahy Citová vazba v romantických vztazích V osmdesátých letech se objevily dvě práce navazující na teorii rané citové vazby, a to vytvoření Adult Attachment Interview, které hodnotí aktuální stav mysli s ohledem na citovou vazbu (George, Kaplan, Main, 1985; cit. dle Shaver, Mikulincer, 2004). Tento přístup je založen na vývojové perspektivě a hodnotí ranou citovou vazbu s rodiči a vyžaduje tak komplexní a obratnou interpretaci obsahu a stylistiky narativní výpovědi (Mikulincer, Florian, Cowan, Cowan, 2002). Hazanová a Shaver (1987) nezávisle vytvořili jednoduchý sebeklasifikační dotazník, jehož cílem je zjistit mentální modely sebe a partnera, přesvědčení o lásce a vzpomínky na vztah s rodiči v dětství. Jejich přístup je spíše založen na perspektivě psychologie osobnosti a sociální psychologie, kde cílem dotazníku není vyšetřit pracovní 17

19 modely vztahu rodič-dítě, ale spíše vyhodnotit styl citové vazby v dospělých blízkých vztazích (Mikulincer, Florian, Cowan, Cowan, 2002). Ačkoli oba konstrukty - stav mysli a romantická citová vazba - jsou v zásadě odlišné, byly nalezeny některé souvislosti (Shaver, Belsky, Brennan, 2000). V mojí práci balancuji mezi oběma přístupy na rozdíl od zmíněných metod však nehodnotím, ale spíše zkoumám subjektivní laické preference těchto konstruktů v diskurzu výpovědí žen na prahu dospělosti. V tomto období vnímám jako velmi důležitý vliv skutečnosti, že se vztah rodiče a potomka transformuje, což má jistě vliv na stav mysli, a partnerské vztahy rovněž ještě nenabývají všech specifik citové vazby, jak si ukážeme dále. Výsledky výzkumů naznačují, že citová vazba v raném věku zřejmě ovlivňuje i milostné vztahy v dospělosti a partnerský vztah tudíž může být stejně jako rodičovsko-dětský vztah klasifikován do tří typů jistý (secure), vyhýbavý (aviodant) a úzkostně ambivalentní (anxious/ambivalent) (Lacinová, Michalčáková, 2006). Byly potvrzeny i hypotézy o procentuálním rozložení těchto typů, které se v dospělých romantických vztazích významně kryjí s procenty zjištěnými v rané citvé vazbě (např., Campos, Barrett, Lamb, Goldsmith, Stenberg,1983; cit. dle Hazan, Shaver 1987). Co se týká povahy a kvality romantického vztahu, ukazuje se rovněž, že teorie citové vazby poskytuje vhodný teoretický rámec pro studium blízkých citových vztahů v dospělosti (Carnelleyp, Pietromonaco, Jaffe, 1996). Hazanová a Shaver (1987, 1994, Shaver a kol.1988; cit. dle Fraley, Davis, 1997) tvrdili, že nejen systém citové vazby se odráží v těchto vztazích, ale i interakce s behaviorálním systémem péče a sexuality. Přesto jsou si vztahy dítě-rodič a dospělý-dospělý svoji povahou významně podobné. 5 Collins a kol. (2002) uvádí, že vyhýbaví adolescenti podle očekávání navazují vztahy, které hodnotí jako méně uspokojivé, projevují méně pro-vztahového chování a častěji vstupují do vztahu s partnerem, který má méně zdravý osobnostní profil. V jejich prospektivní studii potvrdili přenos těchto charakteristik i do dospělých vztahů. Výsledky pro úzkostné a jisté adolescenty jsou však slabší, komplexnější a gendrově specifické. 5 Jistý typ je charakterizován důvěrou, přátelstvím a pozitivními emocemi, schopní akceptace a podpory partnera navzdory partnerovým chybám v dlouhotrvajícím vztahu.vyhýbavý jsou poznamenáni strachem z blízkosti, intimity a nedostatkem důvěry.úzkostně vyhýbaví zakouší lásku jako zapletený, povětšinou bolestný boj ve snaze přiblížit se druhé osobě, zahrnující posedlost, touhu po vzájemnosti a spojení, žárlivostí a emočními vzestupy a pády. Obecně nejisté typy jsou zvláště zranitelné osamocením. Vyhýbavé typy se však tyto zraňující pocity pokouší zakrýt (Hazan, Shaver, 1987). 18

20 V následných studiích (např. Bartholomew, Horowitz, 1991; Brennan, Clark, Shaver, 1998; cit. dle Mikulincer, Shaver, 2006) se ukazuje, že spíše než tří-kategoriální poněkud zjednodušující typologie, je vhodné uvažování ve dvou dimenzích úzkosti a vyhýbavosti. Inspirací byl čtyřkategoriální model Bartholomewové a Horowitzové (Bartholomew, 1990; cit dle Miller, R. S., Perlman, D., Brehm, S. S., 2007), kde jsou navrženy čtyři styly citové vazby podle pracovních modelů sebe sama a druhých lidí v blízkých vztazích. Tab. 1: Čtyři styly citové vazby: pracovní modely sebe sama a druhých podle Bartholomewové (1990; cit. dle Miller, R. S., Perlman, D., Brehm, S. S., 2007) a dimenze úzkosti a vyhýbavosti podle Brennana, Clarka a Shavera ( 1998; cit.dle dle Miller, R. S., Perlman, D., Brehm, S. S., 2007) ÚZKOST Z ODMÍTNUTÍ > MODEL SEBE Pozitivní Negativní <-----VYHÝBÁNÍ SE INTIMITĚ MODEL DRUHÝCH Pozitivní Negativní JISTÝ(secure) Spokojený s intimitou a vzájemnou závislostí, optimistický, sociabilní ODMÍTAVÝ (dismissing) Soběstačný a lhostejný k intimitě, netečný a ZAPLETENÝ (preoccupied) Ostražitý a úzkostný vůči vztahům, žárlivý USTRAŠENÝ (fearful) Obávající se odmítnutí, nedůvěřivý, plachý, nezávislý podezíravý Tento model je přínosný nejen v uvažování o spojení stylů citové vazby se sebehodnocením, ale v obecné rovině i pro pochopení významu konceptu sebe a druhých. Brennan, Clark a Shaver (1998, cit. dle Miller, R. S., Perlman, D., Brehm, S. S., 2007) následně odvozují, že hodnocení druhých se zakládá na naší obecné vyhýbavosti vzhledem k intimním vztahům, zatímco hodnocení sebe sama je spojena s úzkostí z odmítnutí. V podstatě přijímají navržené čtyři kategorie romantické citové vazby, ovšem zdůrazňují jejich vzájemné překrývání. 19

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence)

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12 Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Základní charakteristiky dospívání Biologické hledisko-první známky pohlavního zrání až dovršení pohlavní

Více

Erik Erikson Margareta Mahler

Erik Erikson Margareta Mahler Erik Erikson Margareta Mahler Psychosociální vývoj-erik Erikson Erikson revidoval Freudovu teorii psychosexuálního vývoje. Na vývojová stadia nepohlíží z hlediska jejich psychosexuálních fcí, ale chápe

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE I. Radka Michelová

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE I. Radka Michelová TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE I. Radka Michelová Psychodynamické perspektivy Psychoanalytické a psychoterapeutické směry, které čerpají z Freuda. Vliv na formování sp zejména na počátku 20. st., v současné době

Více

Teorie a přístupy v SP 5 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D

Teorie a přístupy v SP 5 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Teorie a přístupy v SP 5 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Opakování Jaké hlavní rozdíly ve vnímání mužů a žen vám utkvěly? Jaké si vybavujete rozdíly v komunikaci (verbální i neverbální? Jak

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Období dospívání. VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

Období dospívání. VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Období dospívání Eriksonův pohled na dospívání

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry.

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Obecná a vývojová psychologie Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Co je vlastně psychologie? Jak lze jednoduše a srozumitelně definovat psychologii? R. Atkinsonová

Více

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43 OBSAH 1. ÚVOD il 1.1 VYMEZENÍ OBECNÉ PSYCHOLOGIE 11 1.2 METODY POUŽÍVANÉ K HODNOCENÍ PSYCHICKÝCH PROCESŮ A FUNKCÍ 12 1.3 DÍLČÍ OBLASTI, NA NĚŽ JE ZAMĚŘENA OBECNÁ PSYCHOLOGIE 14 1.3.1 Psychologie poznávacích

Více

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc.

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Malé a velké děti v mateřské škole Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Období mezi 2.a 3. rokem je věkem autonomizace Dochází k postupnému osamostatňování a uvolňování z dřívějších vazeb. Avšak ve

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Rodiče a rodina v životě dítěte MUDr. Petra Uhlíková Centrum dorostové a vývojové psychiatrie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN 26. 6. 2012 Rodina a její

Více

Parametry funkční a dysfunkční rodiny v posouzení. Seminář II Východiska posouzení

Parametry funkční a dysfunkční rodiny v posouzení. Seminář II Východiska posouzení Parametry funkční a dysfunkční rodiny v posouzení Seminář II Východiska posouzení Komponenty rodiny pro posouzení jsou struktura rodiny, intimita, osobní autonomie a hodnotová orientace. Struktura rodiny

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Diagnostika specifických poruch učení a chování PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Historický přehled Počátky zájmu na přelomu 19/20 století (Heinz Werner, Arnold Gesell) České prostředí prof. Antonín Heveroch

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

Psychologie 08. Otázka číslo: 1. To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím.

Psychologie 08. Otázka číslo: 1. To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím. Psychologie 08 Otázka číslo: 1 To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím sebevědomím nevědomím Otázka číslo: 2 Prožívání je absolutně vždy: subjektivní

Více

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE OPONENT Název Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol Autor Bc. Jiří Zatřepálek Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek Oponent

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Závislost na alkoholu v rodině

Závislost na alkoholu v rodině Závislost na alkoholu v rodině Mgr. Ludmila Kymličková Mgr. Rafał Marciniak Lotos doléčovací centrum, o.p.s. Představení Bytu na půl cesty pobytový doléčovací program až na 2 roky, 2 byty v centru Brna

Více

Dospělost. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dospělost. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Dospělost Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje vypracovala: Mgr. Monika Řezáčová 7.8.2009 Dospělost Dělení dospělosti: 1. mladší 18(26) 30/35

Více

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace.

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace. Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňování, udržování a energetizace chování. Vše co člověk dělá, dělá z nějakých pohnutek. Lidské chování je

Více

Přednáška 2. 10. 2015 Wundt W., Freud S., Freudová A.

Přednáška 2. 10. 2015 Wundt W., Freud S., Freudová A. Přednáška 2. 10. 2015 Wundt W., Freud S., Freudová A. Wundt-vznik vědecké psychologie Freud-zakladatel psychoanalýzy a psychodynamicky orientované psychologie Freudová-ego obranné mechanismy Wilhelm Wundt

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Oponentský posudek bakalářské práce Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Pavlína Blatná studentka III. ročníku bakalářského studia ošetřovatelství, prezenční forma studia Období dospívání je

Více

PŘEDMLUVA ÚVOD 13

PŘEDMLUVA ÚVOD 13 / 5 OBSAH PŘEDMLUVA 11 1. ÚVOD 13 1.1 Původ a krátká historie transakční analýzy 13 1.1.1 Berneho kritika a nové myšlenky 13 1.1.2 Vývoj transakční analýzy 14 1.1.3 Transakční analýza dnes 14 1.2 Pohled

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie. Diplomová práce obor Psychoterapeutická studia

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie. Diplomová práce obor Psychoterapeutická studia Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor Psychoterapeutická studia VYUŽITÍ EXPRESIVNÍCH TERAPIÍ V PROCESU LÉČBY DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ Vypracovala: Mgr. Klára

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI Úskalí zkoumání lokálního a regionálního politického života mechanické přenášení poznatků z národní úrovně na úroveň regionální a lokální předčasné zobecňování

Více

3. ročník a septima. viz Charakteristika předmětu a poznámky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

3. ročník a septima. viz Charakteristika předmětu a poznámky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář psychologie Psychologie 3. ročník a septima 2 hodiny týdně viz Charakteristika předmětu a poznámky Pojem psychologie Objasní původ psychologie, její

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Existují určité základní principy, působící ve všech lidských interakcích, a pro kvalitní rodinný život je naprosto nezbytné žít s těmito principy či

Existují určité základní principy, působící ve všech lidských interakcích, a pro kvalitní rodinný život je naprosto nezbytné žít s těmito principy či Rodinná KBT Vranov 3. 6. 2010 Mgr. Alena Mikulová Motto Existují určité základní principy, působící ve všech lidských interakcích, a pro kvalitní rodinný život je naprosto nezbytné žít s těmito principy

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Rozvod očima dětí: bezmoc nebo naděje? Mgr. Xenie Uholyeva, Ph.D. Prev-Centrum, z.ú

Rozvod očima dětí: bezmoc nebo naděje? Mgr. Xenie Uholyeva, Ph.D. Prev-Centrum, z.ú Rozvod očima dětí: bezmoc nebo naděje? Mgr. Xenie Uholyeva, Ph.D. uholyeva@centrum.cz Prev-Centrum, z.ú Modely vztahu mezi rozchodem rodičů a potížemi dítěte Model efektu rodinného prostředí (problémy

Více

Emoční vývoj v období dospívání

Emoční vývoj v období dospívání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Emoční vývoj v období dospívání Typické charakteristiky

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu Lenka Procházková (UČO 178922) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu 1. Editorial (text od Michala Buchty) Návrh kvantitativního výzkumu: Zkoumaný problém v tomto výzkumu bych definovala jako

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Přednáška č. 9. Sigmund Freud, psychoanalytická teorie, psychosexuální teorie psychického vývoje Eriksonova teorie psychosociálního vývoje

Přednáška č. 9. Sigmund Freud, psychoanalytická teorie, psychosexuální teorie psychického vývoje Eriksonova teorie psychosociálního vývoje Přednáška č. 9 Sigmund Freud, psychoanalytická teorie, psychosexuální teorie psychického vývoje Eriksonova teorie psychosociálního vývoje Jedna z největších intelektuálů 20. století Narozen na Moravě Lékař,

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Psychologický seminář 4. ročník

Psychologický seminář 4. ročník Psychologický seminář 4. ročník Žák: - objasní proč a jak se lidé odlišují ve svých projevech chování, uvede příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost člověka - porovná osobnost v

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

= vnímání lidí a mezilidských vztahů. Naučené, kultura, sociální prostředí.

= vnímání lidí a mezilidských vztahů. Naučené, kultura, sociální prostředí. VNÍMÁNÍ A POSUZOVÁNÍ DRUHÝCH LIDÍ Sociální percepce = vnímání lidí a mezilidských vztahů. Je závislé na : životní zkušenosti současné míře informovanosti aktuální motivaci Naučené, kultura, sociální prostředí.

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Úvod do teorií a metod sociální práce Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Vznik sociální práce Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula zejména v

Více

pokládali duši za hmotnou Prapočátky psych. Názorů- v raných počátcích lidských kultur (šamani, kněží, )

pokládali duši za hmotnou Prapočátky psych. Názorů- v raných počátcích lidských kultur (šamani, kněží, ) Otázka: Psychologie jako věda Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): sissi Psychologie - Psyché= duše Logos= věda = věda o duši Předmětem je zkoumání duševního života člověka, zákonitosti psychicky,

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Formy sexuálního chování a zneužívání

Formy sexuálního chování a zneužívání Formy sexuálního chování a zneužívání Homosexualita Homosexuální založení se obvykle projevuje celoživotně v citové, vztahové i genitální rovině. Za příznivých okolností bývá spojeno se schopností vytvářet

Více

Základní principy psychologické diagnostiky

Základní principy psychologické diagnostiky Základní principy psychologické diagnostiky Psychodiagnostika dětí a mládeže Psychodiagnostika dětí a mládeže, PSY 403 Přednáška 1 Prof. PhDr. I. Čermák,CSc. Obsah přednášky 1. Psychologická diagnostika

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy.

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. Sociální skupiny Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. PSS9új 1 Sociální kategorie seskupení většího počtu osob, které mají

Více

Prof o esn s í n e tické k k o k d o e d xy Přednáška

Prof o esn s í n e tické k k o k d o e d xy Přednáška Profesní etické kodexy Přednáška 5.4. 2009 Úvod Etický kodex je jednou z charakteristik, které patří k jakékoli profesi Diskuse: splňuje sociální práce základní charakteristiky profese? Charakteristika

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, v následující zprávě se Vám dostávají do rukou výsledky šetření klimatu Vašeho učitelského sboru. Můžete se tedy dozvědět, jak jsou u Vás ve

Více

Psychodiagnostika osobnosti 2.

Psychodiagnostika osobnosti 2. Psychodiagnostika osobnosti 2. Téma: Úvod do psychologie osobnosti. Dimenze osobnosti. Teorie osobnosti. Literatura: Ivana Šnýdrová. Psychodiagnostika. Praha: Grada Publishing, 2008. Marie Vágnerová. Psychologie

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Specifikace cíle odborného textu

Specifikace cíle odborného textu Specifikace cíle odborného textu Předmětem zkoumání mohou být Skutečnosti a jevy ve společnosti (Jak se lidé vyrovnávají se ztrátou zaměstnání? S jakými problémy se setkávají dospívající ve svém úsilí

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

10 tisíc obyvatel obec III. typu tam, kde končil chleba a začínalo kamení územně na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí: Žďárských vrchů a

10 tisíc obyvatel obec III. typu tam, kde končil chleba a začínalo kamení územně na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí: Žďárských vrchů a Michaela Růžičková 10 tisíc obyvatel obec III. typu tam, kde končil chleba a začínalo kamení územně na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí: Žďárských vrchů a Železných hor extrémně silná sociální

Více

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE Název Autor Vedoucí práce Oponent práce Preference uživatelů marihuany: indoor versus outdoor Veronika Havlíčková Ing. Jiří Vopravil, Ph.D. Mgr. Jaroslav

Více

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 VÝZKUMNÁ ZPRÁVA velikost příspěvku pro vědu není tak důležitá jako kvalita práce,v níž se přínos demonstruje. S původností práce se asociují vlastnosti jako novost, nový styl

Více

ADAPTIVNÍ FUNKCE ŽENSKÉHO ORGASMU

ADAPTIVNÍ FUNKCE ŽENSKÉHO ORGASMU ADAPTIVNÍ FUNKCE ŽENSKÉHO ORGASMU MGR. KATEŘINA KLAPILOVÁ, PH.D., MGR. LUCIE KREJČOVÁ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, KLECANY Je ženský orgasmus adaptací?

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Obsah. V ČEM JE VLASTNĚ TEN ROZDíl? 21 MASKULINITA A FEMININITA: GENDER UVNITŘ GENDERU 77. Úvod 17. Studium pohlavních rozdílů 25

Obsah. V ČEM JE VLASTNĚ TEN ROZDíl? 21 MASKULINITA A FEMININITA: GENDER UVNITŘ GENDERU 77. Úvod 17. Studium pohlavních rozdílů 25 Obsah Předmluva 13 Úvod 17 V ČEM JE VLASTNĚ TEN ROZDíl? 21 Studium pohlavních rozdílů 25 Slučování výsledků mnoha studií: metaanalýzy 31 Co nám metaanalýzy říkají o pohlavních rozdílech? 35 Lze nalézt

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Konstruování významového rámce zdravotní gramotnosti matek s dítětem v symbiotickém období

Konstruování významového rámce zdravotní gramotnosti matek s dítětem v symbiotickém období Konstruování významového rámce zdravotní gramotnosti matek s dítětem v symbiotickém období Ivana Olecká, Kateřina Ivanová, Přemysl Hanák, Lubica Juríčková 1 Zaměření příspěvku Zdravotní gramotnost je soubor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Otcové na rodičovské a po rodičovské

Otcové na rodičovské a po rodičovské Otcové na rodičovské a po rodičovské Participace mužů na péči o děti a na domácích pracích z hlediska genderové rovnosti PhDr. Hana Maříková, SOÚ Praha Východiska a otázky Transformace sféry rodiny a intimity,

Více