Emoční vztah k otci a partnerské vztahy dcer: pojetí závazku v období vynořující se dospělosti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Emoční vztah k otci a partnerské vztahy dcer: pojetí závazku v období vynořující se dospělosti."

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Diplomová práce obor psychologie Emoční vztah k otci a partnerské vztahy dcer: pojetí závazku v období vynořující se dospělosti. Vypracovala: Jitka Chalupská Vedoucí práce: Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. Brno 2008

2 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně a že jsem použila jen citovaných zdrojů. V Třebíči dne 12. května

3 Děkuji vedoucí mé bakalářské práce Mgr. Lence Lacinové, Ph.D. za povzbudivý a trpělivý přístup, se kterým vedla moji bakalářskou práci, za její cenné rady a podnětné připomínky. Poděkování rovněž věnuji respondentkám, které se zúčastnily mého výzkumu. 2

4 OBSAH 1 ÚVOD Struktura práce TEORETICKÁ ČÁST Výzvy psychoanalýzy, hlubinných a dynamicky orientovaných směrů Citová vazba v blízkých vztazích Teorie citové vazby behaviorální projevy nebo mentální reprezentace? Citová vazba v romantických vztazích Transformace citové vazby Blízké vztahy v kontextu identity Eric H. Erikson James E. Marcia Kritika modelů vývoje egoidentity: genderové rozdíly Shrnutí a východiska pro výzkumnou část EMPIRICKÁ ČÁST Zaměření a cíle výzkumu Metoda výběru výzkumného souboru a popis vzorku Metoda sběru dat Způsob zpracování dat Výsledky Kategorie popisné Kategorie citové potřeby Kategorie vztahovost Interpretace a diskuse výsledků ZÁVĚR Seznam zdrojů

5 1 ÚVOD Jaký jsou vzájemné vlivy emočního vztahu s otcem a partnerských vztahů dcer? Téma, které přetrvává v mýtech, je diskutováno v laických kruzích s intelektuálním nádechem psychoanalýzy (ovšem ne již jejích revizí), ale je často i tématem samotných dívek a žen od dětství až do dospělosti. Jaké jsou ale naše faktické znalosti o tom, jak vztahy otců a dcer vypadají? Čím jsou charakteristické a jaký mohou mít vliv ještě v dospělém životě ženy? V psychologii se ovšem nemůžeme omezit na tvrdá data, jakýsi předprogramovaný řád toho, jak by měl po celý život vztah otce a dcery vypadat, jaké úkoly jsou předepsány pro jeho jednotlivé vývojové etapy. Vývoj jedince je ovlivňován řadou vzájemných interakcí, které nelze vždy jednoduše analyzovat a považovat za dané. Na úvod je třeba seznámit se s konkrétním kulturně-sociálním prostředním, ve které se zkoumané vztahy odehrávají. I adolescent si tyto kulturní souvislosti začíná uvědomovat, a proto jsou obzvláště důležité i pro samotné studium adolescence. Macek (1999) podotýká, že téma orientace v širším životním prostoru je pro adolescenta novou možností, ale zároveň zdrojem konfliktů při objevování kritérií pro fungování ve společnosti, neboť se ocitá v jakémsi silovém poli mezi dětstvím a dospělostí. Podívejme se tedy nyní na to, jaká východiska naše kultura dospívající ženě nabízí ve vztahu k otci. Následující úvahy strukturuji dle teorie U. Bronfenbrennera, jejímž základem je ekologický systém, který zahrnuje biologickou a sociální interakci ve čtyřech sférách (Macek, 1999). Začneme-li ze širšího společenského kontextu tzv. makrosystému, jistě by naší pozornosti neměla ujít feministická vlna (viz Barša, 2002) stejně jako problematika rozvodů a matek samoživitelek charakteristické součásti fenoménu chybějícího otce. Co ovšem takový emočně a někdy i fyzicky vzdálený otec znamená subjektivně pro postiženou dceru? Pravděpodobně se více dočteme z beletrie než z odborné literatury od řeckých bájí (Antigona, Médea), přes klasické pohádky (Popelka, Sůl nad zlato) po novodobé příběhy (Stepfordské paničky, Výchova dívek v Čechách, Ally McBeal). Jak konstatuje italský jungiánský psychoanalytik Zoja (2005) ve své monografii Soumrak otců, antropologická analýza, kulturní dějiny i současná psychoanalytická praxe vypovídají o jediném: otec se vytrácí z rodiny a ze společnosti. Dřívější silný archetyp otce je dnes nahrazován úlohou spolu-rodiče (co-parent), což v ideálním případě znamená rovnou spolupráci na rodičovských pozicích, v praxi však angažovanost otců zůstává velmi malá (Lamb, 1997; cit dle Zoja, 2005). Naše kultura již nectí mravní symboly otce - patera, v konzumní společnosti je očekáváno spíše naplnění primárních, v podstatě mateřských - živitelských potřeb, z otce se 4

6 stává pečovatel - živitel. Dle autora je však třeba mít na vědomí, že role otce není tak přirozená jako role matky, otcovství je třeba se naučit a předpokladem pro tento proces je vůle, prvotní rozhodnutí ritualizovaná adopce vlastních dětí a následně další množství umělých rituálů, vyznačujících vývojové kroky ve vztahu s dítětem počínajícím jeho relativně jednoduchým biologickým přispěním. Jestliže je potřeba mužů takto strukturovat vlastní roli omezena na pouhý požadavek zaujetí pozice samce a následně sponzora, lze předpokládat, že otcovství subjektivně může pozbývat smyslu a otec i když přítomný se vytrácí (Zoja, 2005). Mluvím-li o ztrátě smyslu, nezpochybňuji tak význam otce v životě jeho dětí, ale vyjadřuji tím spíše porozumění současnému stavu frustrace na straně samotných otců z rozpadu patriarchálního uspořádání. V této práci si tedy rovněž kladu za cíl posloužit jako připomenutí otcům jejich význačné role a povzbuzení pro citlivý a kreativní přístup nejen k jejich synům (který by Zoja předpokládal jako instinktivnější), ale i dcerám. Jestliže mluví Zoja o regresi společnosti na jakýsi primární, mateřský, živitelský stupeň, můžeme jeho argumentaci považovat za maskulinistickou. Domnívám se však, že smyslem této ani Zojovi práce není hodnotit, pouze poukázat na významné fenomény ovlivňující formování identity v naší době. Doklady o tom, že jsou například i intimita a sexualita v médiích prezentovány méně v souvislosti s morálkou, více s požitkem, uspokojením touhy, atraktivitou, dobýváním a rekreací podává v interkulturní studii adolescentů Larson a kol. (2002). Guy Corneau (2000) chápe současnou krizi vymezování rodičovských rolí a partnerství optimističtěji. Ačkoli je pro něj destabilizace patriarchátu rovněž významnou proměnnou zasahující do dynamiky vztahů mezi mužem a ženou, otcem a dcerou, shrnuje, že patriarchát byl neudržitelný pro svoje prosazování abstraktního mužského elementu a nedoceňování ženského citu. Dnes se nám nabízí možnost dosáhnout životaschopnějších vztahů zakládajících se na vzájemnosti a důvěrnosti. Je pro tento cíl třeba zorientovat se i v pojmech utváření já, sebeúcty. Dokud nenalezneme rovnováhu mezi pohyby k sobě - láskou a od sebe - identitou, mohou být naše životy ovlivňovány pouze stereotypy. Jako v současnosti nejproblematičtější shledává Corneau dle své analytické praxe stereotyp ženy, která miluje příliš a muže, který má strach z lásky (Corneau, 2000). Zde si již dokážeme představit, jako mohou být dokonce tyto makrosystémové okolnosti významné pro výzkum tak intimních oblastí jako je vztah s rodiči a partnery. Bronfenbrenner ne nadarmo upozorňuje, že jejich vliv se při psychologickém zkoumání často přehlíží (Bronfenbrenner cit. dle Macek, 1999). 5

7 Exosystémy zasahují do života v podobě užších, konkrétnějších celků, než jsou například ideologie a politická uspořádání makrosystému, ale jsou institucionalizované a tak je jejich ovlivnění rovněž méně dosažitelné. Pod významnými exosystémy si rámci zvoleného tématu můžeme představit např. konkrétní socioekonomické zázemí. Jde v podstatě o možnosti, které se dítěti zdají pevné a nezměnitelné, v pozdějším věku člověk vstupuje do této sféry a může ji nejen ovlivňovat, ale také lépe chápat vliv těchto exosystému na vlastní vývoj. Pro dívku se v této etapě může stát tématem, například proč jí rodiče zvolili právě internátní školu na místo gymnázia v rodném městě, zda měla možnost dozvědět se více o občanských iniciativách pro rovná práva žen apod. Poznatky z Larsonovy studie (2002), které je možno zařadit do problematiky exosystému, hovoří o celkově větším vlivu komunitních norem na vztahy dospívajících, zatímco rodičovské normy se shodně se Zojovým (2005) pozorováním ubývají na důslednosti. Rovněž se potvrzuje narůstající význam rodičovského vlivu více v emoční sféře, finančních investicích a v míře uplatňování kontroly. Společenské normy a zákonitosti mladí lidé prozkoumávají způsobem pokus omyl, což jim umožňuje vyvíjet pouze povrchní seberegulační mechanismy, tzv. easy-task. Tento rozpor ve větší potřebě samostatnosti v exosystému a menší rodičovské výuce k jakési disciplíně má tedy nahradit rodičovská emoční podpora projevující se jedincovou sebevědomou individualitou (Larson a kol, 2002). V mezosystémech se pohybujeme již na osobnější úrovni, a proto se naše vnímání zaměřuje především na vztahy v rámci této sféry (Macek, 1999). Jednotlivé části mezosystému se mění a problémem se pak může stát neudržení harmonie mezi nimi (Muuss cit. dle Macek 1999). Důsledkem takovéto nerovnováhy například mezi rodinou a školou, partou může být rizikové chování mladých lidí. V konkrétním případě se můžeme zamyslet například jaký zájem jevil otec o aktivity svojí dcery. Právě zde pro nás mohou být zajímavým tématem další objevy z Larsonovy studie např. narůstající problém informovanosti rodičů a mezigenerační rozdíly (Larson a kol, 2002). Východiskem má být opět emoční podpora rodiče a komunikace o hlubších souvislostech mezi jednotlivými mikrosystémy. Mikrosystémy jsou nejmenšími jednotkami Bronfenbrennerova ekologického modelu a zahrnují nejbližší vztahy s konkrétními osobami. Mikrosystémy se v adolescenci a mladé dospělosti stávají nejvýznamnějším tématem (Macek, 1999), a proto jim i v mojí práci bude věnována největší pozornost. Obecně se výzkumy adolescence a mladé dospělosti nejčastěji zabývají mikrosystémy rodiny, přátel a romantických vztahů a jejich vzájemných souvislostí. 6

8 1.2 Struktura práce V této práci se zaměřuji na emoční vazbu dívek s otcem a partnerské vztahy žen v kontextu vynořující se dospělosti připomenu tedy tradiční roli hlubinných směrů v tomto tématu a následně využiji jednu ze současných nejvlivnějších teorií a to teorii citové vazby. Přitom se kriticky zaměřím na její základní pojmy a na poznatky o vlivu otce v emočním vývoji dcer. Podrobněji rozeberu další vlivy, které se mohou podílet na změně jistoty citové vazby, která je pro mne klíčovým tématem zvláště v problematice hledání vlastní identity a vyrovnávání se s minulostí. V další části se pak zaměřím na identitu a její vývoj z hlediska nejvýznamnějších teorií, které rovněž podrobím kritickému náhledu a pokusím se je zkonfrontovat s novějšími poznatky. Mým cílem v teoretické části je bližší a možná méně obvyklý pohled na blízké vztahy, jejich transformaci a pochopení jejich významu pro dívky v období vynořující se dospělosti, kdy jsou jejich představy a dosavadní zkušenosti integrovány do počátečních struktur dospělé identity. Ve výzkumné části definuji cíl výzkumu, kterým je popsat a analyzovat, jaký význam je přisuzován objevování identity a přijímání závazku ve vztazích s otcem a v partnerství u žen v období vynořující se dospělosti. Vzhledem k cíli výzkumu volím kvalitativní výzkumný design. Jádrem studie jsou tři kategorie a jejich subkategorie získané z polostrukturovaných rozhovorů kódováním podle metody zakotvené teorie. Jednotlivé podkategorie demonstruji v chronologických souvislostech u každé z 10 respondentek. Na závěr shrnuji odpovědi na výzkumné otázky a diskutuji možná omezení provedeného výzkumu. 7

9 2 TEORETICKÁ ČÁST 2.1 Výzvy psychoanalýzy, hlubinných a dynamicky orientovaných směrů V této části bych chtěla nastínit, jaké zdroje poskytli pro zkoumání blízkých vztahů mužů a žen zakladatelé hlubinné psychologie. Vztah dcery a otce a jeho vliv na partnerské vztahy je zde popsán ve velmi abstraktní rovině základních dynamismů, přesto myslím, že nám může nabídnout základní rámec pro uvedení do tématu na úrovni jedince a jeho vývoje. Průkopníkem zkoumání normativních vlivů na psychický vývoj dítěte byl Sigmund Freud. Role otce se v jeho teorii nejvýznamněji projevuje v latentním stádiu dětské sexuality. Internalizace otcovské autority a potažmo společenských zásad má chlapci přinést vyvázaní se z oidipovského komplexu, který spočívá v konfliktu narcistního zájmu o genitálie a libidózního obsazení rodičovských objektů (Freud, 1999). Vyřešením, tedy zničením oidipovského komplexu se u chlapce vyvine nadjá neboli svědomí a tím volí dráhu aktivního mužského přístupu k matce - ženě. Jak je ovšem Oidipovský komplex řešen u dívek? Freud (1999) přiznává, že situace se zde stává daleko nejasnější a mezerovitější. Objektem komplexu je u děvčete rovněž matka a Freud uvádí podobnost s vývojem chlapce i v kastrační hrozbě. Na rozdíl od něj, dívka již tento svůj boj však prohrála, a tak jí již nezbývá, než své nedostatky přijmout a pasivně očekávat naplnění přání mít penis a mít dítě zůstávají uchována silně obsazena v nevědomí a pomáhají připravit ženský charakter na jeho pozdější pohlavní roli (Freud, 1999, s. 319). Její kastrační úzkost se později projeví ve strachu, že přijde ne již o objekt tedy penis, ale o lásku otce - muže (cit. Freud dle Barša, 2002). Freudovo neporozumění a odkázání ženy k takovéto podřízené roli nenechalo pochopitelně klidným feministické hnutí. Freud byl posuzován jako mysogynik a psychoanalytická teorie byla revidována (viz Chodorow, 1979). Pasivní ženská identita v jejich chápání není odvozena přímo z pohlavní organizace, ale je udržována patriarchální společností a mužovou snahou chránit se před ženskou aktivitou. Nancy Chodorowová navíc přezkoumala oidipovskou fázi a zjistila, že identita ženy nemusí být vůbec tak ambivalentní, jak vyvozoval Freud, když odmítl ženinu možnost identifikace s matkou z důvodu její vlastní slabosti a nedostačivosti. Naopak v konceptu Chodorowové (1979) shodně s kleiniánskou psychologií může být dívka citově stabilnější díky tomu, že se nemusí od matky odtrhnout, stačí, když zahrne otce mezi primární osoby tento vztah nazývá triangilitou, což znamená obecný heterosexuální vztah k mužům oproti chlapcově exkluzivní a znegované pozici v heterosexuálním vztahu k ženám. Teorie objektních vztahů zde není již otázkou separace, ale spíše udržování vztahů a rozvíjení nových. 8

10 Verena Kastová (2004) nám nabízí příspěvek k otcovskému komplexu u adolescentních mužů z pohledu psychoanalytika Blose. Zde znovu nacházíme potvrzení potřeby otcovské podpory k progresivní životní tendenci v případě opakovaného freudovského problému pohlcující matky v adolescenci. Dále postuluje, že tato podpora je impulzem pro v tomto období zásadní oddělení od otce a vymanění se ze synáčkovství. Já dodávám, že takové podpory by se mělo dostávat i dcerám, když se v dospívání znovu objeví nejasnosti v jejich sexualitě a identitě. Bohužel ne všichni otcové se cítí kompetentní v zasahování do ženských témat, odmítají reflektovat vlastní pocity k dospívání dcery, a tak ji mohou ponechat zmatenou v odvozování vlastní hodnoty a pasivní vzhledem k vlastnímu vývoji (Wright, 1998). Shrneme-li tyto poznatky, můžeme říci, že žena může mít podle psychoanalýzy vyplývající dva různé osudy. Freud spíše předpokládá ženinu závislost a pasivní přístup víme ale, že do jeho teorie značně zasáhl duch doby a také tehdejší výchovné postupy (např. strašení dětí kastrací). Na druhé straně feministická myšlenka staví spíše na sociální konstrukci genderových identit. Změny v přístupu k pohlavnímu vývoji žen nabízejí v současnosti možnost vytvářet fluidní a propustné hranice vztahů. Faktem však zůstává, že vztah s otcem a celkové klima rodiny a širší společnosti může ovlivnit sexuální a psychologický vývoj dívky směrem k pasivitě, existuje však i široké spektrum jednání, kde žena může najít osobní autonomii, postavit se úzkostem a sebevědomě explorovat. Možnosti jsou zřejmé separace nebo udržení a rozvíjení vztahu, aktivita nebo pasivita, autonomie a zakotvenost v internalizovaných normách nebo úzkost z nenaplnění až hysterie. Podle L. Zoji (2005) můžeme označit freudiánskou resp. neofreudiánskou psychologii za zkoumající primární fázi lidského vývoje - dyadické vztahy, převážně tělesné a symbiotické. Možnosti identifikace a individuálního fantazijního zpracovávání tématu ženství a mužství, tedy sekundární socializační a kulturní sféry rozpracovává dále C. G. Jung, zakladatel analytické psychologie v koncepci archetypů anima a animy. Ty jsou v našem tématu přínosné především proto, že zde můžeme zkoumat reprezentace vztahů s otcem a mužským pokolením u dospělých jedinců. V současnosti jsou právě autoři navazující na Junga a jeho analytický směr jedněmi z nejpopulárnějších přispěvatelů na téma rodičovských komplexů a jejich vliv na pozdější partnerský život ( blíže Corneau, 2000; Kast, 2004; i systemicky zaměřený Willi, 2006). Jak již bylo naznačeno, Jung sice z Freuda vycházel, ale v podstatě odmítl jádrovost oidipovského komplexu a celkově materialistický pohled na lidskou osobnost, která je dle psychoanalýzy spíše reaktivním celkem. Jung obohacuje studium lidské psýché o fantazijní a 9

11 aspirační složku, i když sexuální pud je pro něj rovněž hybnou silou - ovšem s regresivním a neurotickým potenciálem. (Kerr, 1999) To, co tedy člověka posouvá ve vývoji, není pouhá fyzická predispozice, ale spíše zkušenost s ní, obohacená o pochopení v kontextu kolektivního nevědomí. Toto pochopení se rozvíjí v procesu individuace, kdy se propracováváme k vlastnímu nevědomí. Postavy animy a anima jsou archetypy psychické struktury, které se v nás začínají klubat v době, kdy se oddělujeme od rodičů a začínáme vést samostatný duševní život (Corneau, 2000). Jsou to naše fascinující, sladké polovičky, naše skutečné součásti promítnuté na plátno fantazie, kde se zobrazují v podobě našeho ideálního partnera. Několikeré zkušenosti nás však povedou k odhalení toho, že nemůžeme očekávat naplnění tohoto ideálu někým jiným, než sami sebou. Tuto dynamiku popisuje J. Willi (2006) v knize Psychologie lásky v kapitole nazvané Ambivalence mezi přitažlivostí a strachem z druhého pohlaví. Anima je ženství v nevědomí muže. Vyvíjí se ve styku s matkou a zkušeností s jinými blízkými ženami, ale také ve vztahu k ženským postavám ve snech, fantaziích, mýtech a pohádkách. Animus je analogický v nevědomí ženy. Promítnutí oněch vzorů na milovanou osobu je v počátku naplňující proto, že oba partneři chtějí rozvíjet tyto svoje části a vzájemně se doplňují. V další fázi však zažíváme frustraci z uvíznutí v těchto protikladech, které může vyvrcholit až v mocenský boj vlastních představ o nezávislost. Zde se opět setkáváme se stereotypem muže, který se vyhýbá emocím ženy a ženu, která se pokouší přivábit unikajícího muže. Východiskem je podle Junga (Jung 1967; cit. dle Willi, 2006) cesta zpět do vlastní Animě/Animovi a rozvoj tohoto potenciálu ve vlastní psýché, Willi sám (2006) nabízí praktickou možnost obnovení důvěrnosti ve vztahu s pokusem nedémonizovat a ocenit osobní kvality partnera opačného pohlaví. Již proces integrace představ by nám postačil k rozsáhlé studii. Ve skutečnosti jsou však vztahy mezi reálnými partnery ještě složitější. Přidávají se totiž rodičovské komplexy, jež subjektivně zvýznamňují jednu část psychické struktury a tím ji činí specifickou. Souhrnně vyjádřeno archetyp je predispozice, která se oživuje, polidšťuje a zosobňuje v závislosti na konkrétní zkušenosti. Avšak komplex 1, který se tvoří v reakci na osobní prožitky, aktivuje jen určitou část archetypového pole (Corneau, 2000). Rodičovské 1 Komplex je nevědomý a do značné míry osamostatněný soubor představ a tendencí. Může blokovat přirozený běh duševního života a může se projevovat až jako druhé já, které stojí v protikladu k vědomému já. Je-li silně afektivně nabitý, může dokonce převládnout v usměrňování psychické činnosti. Z hlediska já jsou čtyři možné vztahy ke komplexu: naprostá neznalost jeho existence, identifikace, projekce a konfrontace. Pouze konfrontace může vést k plodnému vyrovnání se s komplexem a k jeho rozřešení. (http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=15931). Staženo dne

12 komplexy se vytvářejí na základě zkušeností s postavami matky a otce a všech zážitků, které si s těmito postavami asociujeme. Rodičovské komplexy mohou být jako jiné komplexy jak negativní tak pozitivní. Pozitivními chápeme ty, které podpoří prosazení vlastního já a dodají dostatečnou sebedůvěru pro objevování a harmonický seberozvoj. I negativní komplexy a traumata mohou být v našem životě pozitivními hybnými silami. Předpokladem však je navázat s nimi vědomý vztah a stáhnout projekce, které provádíme a skrze které se dostávají mimo naši kontrolu (Corneau, 2000). Závažnějším tématem je však vliv dlouhodobě působících rodičovských komplexů na naši sebeúctu, která je základem našich vztahů na bazální rovině. Vědomí vlastní hodnoty je v životě jedince základním orientačním prostředkem. Pokud jsme v rodině nedostávali dostatek lásky, naše sebehodnocení je narušeno, což vede nakonec k obtížím s rozpoznáváním toho, co je pro nás v životě důležité (Corneau, 2000). Tuto skutečnost však nelze zjednodušovat na problém nedostatku lásky, ať už proto, že lásku je těžké definovat, tak i proto, že zřejmě jen láska pro reálný život nestačí. Ano, láska nám může dát pocit všemocnosti a ten je podle předpokladů Corneau i základním pocitem v raném dětství. Hodnota, kterou si přisuzujeme, je však v reálném životě závislá na vztazích, a proto je otázka komplexnějšího rázu. Jak mohou rodiče ovlivnit naše zvládání tohoto věčně relativního pocitu? 11

13 2.2 Citová vazba v blízkých vztazích Když John Bowlby v šedesátých letech začal pracovat na teorii citové vazby, bylo cílem odpovědět na předpoklady položené psychoanalýzou. Obohacena o etologii, evoluční teorii a kognitivní psychologii, vyvinula se z Freudovy myšlenky přirozenosti a důležitosti raných vztahů nová velká teorie, která vysvětluje vývoj emocionality a na jejímž základě lze predikovat lidské chování a napříč věkem a kulturou (Waters, Cummings, 2000). Bowlby uvedl citovou vazbu (attachment) v opozici k Freudově představě závislého dítěte a nutnosti redukce pudů jako nástroj kompetečně motivovaného dítěte pro využití pečující osoby jako bezpečného zázemí (secure-base), od kterého může explorovat a v případě potřeby použít jako přístav bezpečí a komfortu. Tato bezpečné zázemí je v teorii citové vazby odrazištěm pro další blízké vztahy (Ainsworth 1969; cit. dle Waters, Cummings, 2000). Podle Bowlbyho má totiž organizace citové vazby tendenci zůstat stabilní a intimní pouto s rodiči zůstává zachováno až do dospělosti (Bowlby, 1969; cit. dle Macek, Štefánková, 2006). Termín bezpečného zázemí však není jediným kritériem vztahů a pokud bychom se s teorií podrobně seznámili, zjistíme rovněž, že zde existují další navazující koncepty, ze kterých vyplývá možnost změny v organizaci citové vazby. Představme si zde některé důležité pojmy, omezení teorie a příbuzné koncepty, na jejichž základě hodlám dále rozvíjet úvahu o přenosu konceptu citové vazby do partnerských vztahů. Vzhledem ke konceptu identity, na který navážu v dalších kapitolách považuji za nejzásadnější pojmy exploraci, cílesměrný vztah a změnu citové vazby Teorie citové vazby behaviorální projevy nebo mentální reprezentace? Teorie Bowlbyho a Ainsworthové klade důraz na empirické zkoumání, zaměřuje se na behaviorální projevy kontrolních systémů citové vazby tzv. vazbové chování (attachment behavior), které se projevuje v interakci s vazbovou osobou a jeho smyslem je zabezpečení blízkosti primární osoby v zátěžové situaci (Macek, Štefánková, 2006). Jedním aspektem teorie je tedy podrobný popis fungování citové vazby jako ochranné strategie dítěte, které je biologicky, instinktivně řízeno, má svá jasná pravidla - vazbové vztahy. Na základě těchto pravidel je teorie citové vazby teorií diagnostickou, tedy hodnotící dělí vazby na zdravé a nezdravé, nebo jisté a nejisté-problematické, attachment - detachment 2 (Hazan, Shaver, 1987). Ve vývoji citové vazby jsou podle pozorování ve Strange Situation Test (Ainsworth, Witting, 2 Pojem dettachment používá Bowlby ve významu 1. jako třetí fázi reakce dítěte na násilnou separaci (Kulísek, 2000), 2. jako projevy vyhýbavé citové vazby oproti úzkostné, jejíž projevy jsou spíše rezistentní (Hazan, Shaver, 1987) 12

14 1969; cit dle Kulísek, 2000) definovány tři resp. čtyři typy vazeb s pečující osobou 3. Dále jsou definovány fáze vývoje citové vazby, která má vyústit v cílesměrný vztah (goal-corrrected parntership), kdy se dítě postupně zbaví naprosté závislosti na pečující osobě, začne projevovat empatii a postupně z něj stává autonomní jedinec. Tento proces je ovšem zdlouhavý, dalo by se říci, že pokračuje až k prahu dospělosti, kdy jsou již vztahy více symetrické a reciproční. Jeho podmínkou je utvoření základní identity kolem 4 let věku, kdy by měl být vztah dítěte a rodiče již natolik pevným bezpečným zázemím, aby umožňoval explorovat (Kulísek, 2000). Pro období adolescence byla v dřívějších modelech zdůrazňována důležitost detachmentu jakožto významné fáze ve vztahu rodič-dítě. V novějších poznatcích se však prosazuje spíše potřeba pokračování blízké citové vazby s rodiči, zatímco se snižuje intenzita interakcí a na významnosti získávají intimní přátelství (Lieberman, Doyle Markiewicz, 1999; srov. Ryan, Lynch, 1989). Mary Ainsworthová (1973; cit. dle Kulísek, 2000) předpokládala, že představa bezpečného zázemí a tedy schopnost modulovat úzkost se u dítěte zakládá na zkušenostech s primární pečující osobou, kde zásadní roli hraje matčina citlivost (sensitive responsiveness). V baltimorské studii se zaměřila právě na vliv primární osoby na utváření citové vazby, který formulovala do obecnějších charakteristik matek, způsobech péče a projevech dětí s tou kterou citovou vazbou. Potvrdila, že matčiny způsoby poskytování péče jsou významnou proměnnou v budoucích vztazích jedince. Podobně Grossmann a kol. (2002) zdůrazňují důležitost otcovy citlivosti a povzbuzování ve hře s batolaty pro reprezentaci citové vazby v šesti, deseti a šestnácti letech. Zároveň předpokládají, že právě herní senzitivita je v naší kultuře otcovou doménou, stejně jako je pečovatelská senzitivita matek. Dle Murphyové (1997; cit. dle Grossmann a kol., 2002) je otcův povzbudivý přístup vzhledem k okolnímu světu a vytváření bližších vazeb k neznámým věcem předpokladem pro pocit bezpečí během explorace. Tím otec významně přispívá k jistotě citové vazby, ačkoli např. Bowlbyho původní předpoklad směřoval spíše k okrajovému vlivu otce (Kelly, Lamb, 2000). Navzdory důkazům o rozdílných vazbách dítěte k matce a otci, o nichž podle metaanylýzy STT referovali např. van IJzendoorn a De Wolff (1997; cit. dle Grossmann a kol., 2002), se stále více potvrzuje že dostupnost otce, jeho pozitivní zapojení, podpora, blízkost a vřelost jsou zásadní behaviorální dimenzí pro vztah otce a dítěte (viz přehled Lamb,1997; cit dle Grossmann a kol, 2002; 3 Byly rozlišeny dva základní typy citového pouta jistý (secure kategorie B) a nejistý či úzkostný (insecure, anxious) Nejistý či úzkostný typ byl poté rozdělen do dvou, později do tří základních skupin. A kategorie: úzkostně vyhýbavý (avoidant), C kategorie: úzkostně odmítavý, dříve ambivalentní (resistant, dříve ambivalent), D kategorie: úzkostně dezorganizovaný, dezorientovaný (anxious disorganized disoriented) (Kulísek, 2000) V současní literatuře se často setkáme se třemi označeními jistého (secure), vyhýbavého (aviodant) a úzkostného (anxious) attachmentu 13

15 Macek, Širůček, ). Teorie citové vazby je tedy přiléhavým teoretickým rámcem i pro roli otce, neboť objasňuje, jak významnou roli může hrát v podpoře explorace (Grossman a kol, 2002). Bowlby a Ainsworthová tedy nashromáždili velké množství dat, na kterých objasnili funkci citové vazby v dětství a její typy. Na jednu stranu jsou tyto kategorie velmi silnou doménou teorie citové vazby, protože jsou podpořené důkladným empirickým zkoumáním a tím se odlišily od spekulací psychodynamických směrů. Na druhou stranu aplikace na partnerské vztahy v dospělosti je velmi metodologicky komplikovaná. Ačkoli jen málokdo pochybuje, že se v období dospívání stále uplatňuje vliv toho, co bylo popsáno jako raná citová vazba (early attachment), její přímý vliv na chování a prožívání adolescenta můžeme jen velmi obtížně identifikovat a vypreparovat z řady dalších faktorů a vlivů, které se podílely a v současnosti podílejí na jeho psychosociálním vývoji (Macek, Štefánková, 2006). K teorii citové vazby ovšem patří i to, jak si dítě interakcí s rodiči vytváří mentální reprezentace tohoto vztahu (Bowlby, 1973, 1979; cit. dle Furman, Simon, Shaffer, Bouchey, 2002, str. 241), které vyvolávají značný výzkumný zájem. Tato reprezentace má následně vliv na myšlenky, očekávání a chování týkající se citové vazby (Bowlby, 1973, 1980; Bretherton, 1985; Main, 1991; cit. dle Crowell, Treboux, Waters, 1999). Bowlby pro tyto reprezentace používal termín vnitřní pracovní modely, vnitřní modely fungování (internal working model) či model reprezentací (representational model). Zjednodušeně řečeno, vnitřní pracovní modely fungují podobně jako ostatní pracovní schémata, která si vytváříme na základě zkušeností, a proto jsou také mostem pro pochopení souvislostí teorie citové vazby se sociální, kognitivní psychologií i psychologií osobnosti (Collins, Guichard, Ford, Feeney, 2004). Dle mého mínění je proto uvažování v kontextu pracovních modelů více využitelné v interpretačním pohledu na vztahy i protože nabízí vysvětlení vícero typů vztahů než raná citová vazba, která se vztahuje pouze na specifický styl vztahu s primární osobou. Funkce pracovních modelů je rovněž emočně regulační (Kobak, Cole, Ferenz-Gillies, & Fleming, 1993). I tam, kde pracovní modely stále vyvíjejí, tedy v adolescentních vztazích, Furman a Simonová (2006) potvrdili velký význam pracovních modelů, speciálně u děvčat na chování ve vztahu, jak individuálně u obou partnerů, tak dyadické, zatímco menší souvislost byla nalezena u stylů. 4 Macek, P., Širůček, J. (2007) prezentace Percepce rodičovského chování a její souvislost se sebehodnocením. (On-line), staženo dne Dostupný z 14

16 V kontextu vnitřních pracovních modelů si můžeme vysvětlit, jak vznikají některé problémy interpersonální a intrapsychické problémy potíže se sebepřijetím. Bowlby (1980, cit.dle Kulísek 2000) nazývá příčinu těchto nevědomých konfliktů vícenásobnými modely, které spočívají v používání více protichůdných modelů ve vztahu k určité osobě. Kromě týrání a zneužívání, tedy skutečně závažných traumat, vícenásobné modely vznikají i na základě jiného vnitřně nekonzistentního chování rodičů - dítě je odměňováno, když nevyžaduje péči - chová se zrale a adaptovaně nebo verbální hyperstimulace spolu s odmítáním fyzické blízkosti vedoucí k takovým patologickým poruchám, jako je narcistní osobnost, pasivně-agresivní chování či schizoidní osobnost (Colin, 1996; cit.dle Kulísek, 2000). K rozdílným vazbám k matce a otci do dvou let Kelly a Lamb (2002) uvádějí, že mohou být pro dítě hierarchické podle kritéria citlivosti k potřebám dítěte, což však nenarušuje sílu citové vazby obecně. Později toto rozlišení vymizí a většina dětí si vytvoří prezentaci vazby k oběma rodičům. V pozdní adolescenci a dospělosti se již předpokládá sjednocení citové vazby k otci a v matce v jednotnou reprezentaci (Bretherton, 1985; Main, 1999; Main & Goldwyn, 1984; cit. dle Furman, Simon, 1994). Například AAi hodnotí koherenci ve výpovědích o vztahu s oběma rodiči, kde obvykle vypovídá o jednotné reprezentaci těchto vztahů. V tom smyslu tedy měří, jak jistě jsou adolescenti pomocí formálních operací sjednotit zkušenosti s nimi. V případě nejistých kategorií se nekoherence předpokládá a je rozlišováno citlivěji, jaké projevy nejistoty jsou u každého z rodičů projevovány, velké rozdíly jsou však řazeny do kategorie nelze rozhodnout (Furman, Simon, 2004). Dále se uvažování o pracovních modelech promítá do rozsáhlé diskuse o možnosti změny citové vazby (viz Allen, McElhaney, Kuperminc, Jodl, 2004 ; Davila, Cobb, 2004; Fraley, Brumbaugh, 2004). Podle Bowlbyho původních předpokladů jsou tyto kognitivní struktury poměrně rigidní, zároveň však další významné vztahy s druhými mohou naše pracovní modely aktualizovat (Bowlby, 1973; cit. dle Shaver, Mikulincer, 2006). Tato interpretace nových vztahů je však konzervativní, ve světle zkušeností předchozích. (Širůček, Širůčková, 2006). Potřebu dlouhodobě působící korekce (např. psychoterapie) předpokládá i Kulísek (2000). Naopak podle Marvina a Britnera (1999, cit.dle Kociánová, 2008) jde spíše o flexibilní modely, které jedinci slouží pro pochopení a předvídání jeho vztahů s prostředím a také pro vytváření složitějších sekvencí chování. Předpoklad o neměnnosti mentální reprezentace je tedy v současné době revidován. Např. Priel a Besser (2001; cit. dle Širůček, Širůčková, 2006) uvádějí získaný typ citové vazby (earned-security) v dospělosti. Papini a kol.(1991; cit dle Lieberman, Doyle 15

17 Markiewicz, 1999) zjistili snížení jistoty v citové vazbě s rodiči v průběhu adolescence. Takové zjištění podporuje i Furman a kol. (2002) v analýze pracovních modelů adolescentů ve vztazích s rodiči přáteli a romantickými partnery, kde zjistili nekonzistenci pomocí AAI v těchto různých typech vztahů. Poukazují na to, že množství adolescentů vykazuje odmítavé vnitřní pracovní modely k rodičům a zároveň jisté modely ve vztazích s přáteli a romantickými partnery. Přitom v dospělosti je citová vazba s rodiči znovu jistá. Předpokládají, že v období adolescence jsou přátelské a romantické vztahy zdroji pro rozvíjení jiných rysů vztahu (afiliace, intimita) než těch, které dominují ve vztahu s rodiči (péče). Rodiče sice stále zůstávají bezpečným zázemím, aktivní zájem se ale přenáší na vrstevnické vztahy a s ním i první pokusy o přenesení citové vazby na jinou figuru. Tyto pokusy vedou k přetvoření modelů vztahu s rodiči. Autoři se tedy shodují s předpokladem tzv. hierarchických modelů reprezentací (Furman, Simon, Bouchey, 2002), které představím níže. Změna citové vazby, resp. přenosu některých vazbových komponent na vrstevníky je příznačná pro adolescentní pocit autenticity a hledání vlastní identity (Macek, 2003). Role otce z pohledu teorie citové vazby v procesu přenosu vazbových vzorců je podle Liebermanové, Doylové a Markiewiczové (1999) významná ve vlivu na konfliktnost v přátelských vztazích. Konkrétně pociťovaná dostupnost otce v pozdější dospělosti zvyšuje pravděpodobnost nekonfliktních, uspokojivých vztahů s vrstevníky. Rozdíl v uvažování o vnitřních pracovních modelech jakožto o šablonách nebo naopak spíše flexibilních schématech lze nahlížet jako problém kontinuitního vs. kompenzačního vývojového modelu podle Wilkinsona (2004; cit. dle Širůček, Širůčková, 2006). Kontinuitní nahlížení na uplatňování citové vazby je tradiční v tom smyslu, že se zaměřuje na centrální distinkci jistoty oproti úzkosti, která se na základě generalizace zkušenosti z primárních vztahů stává poměrně stabilním stavem mysli, což je dokládáno např. zjištěnou provázaností typu rané citové vazby s jinými stabilními osobnostními charakteristikami (např. temperament, sociabilita). Kompenzační model více zdůrazňuje změnu orientace citové vazby v širším smyslu, jako vzájemné doplňování se rozličných vztahů v subjektivním významu pro daného jedince v jeho vývoji. Tyto dva modely však neprezentují jako zásadně protikladné, ale spíše alternativní, přičemž kontinuitní model se uplatňuje spíše v uvažování o celoživotním vývoji, zatímco kompetitivní/kompenzační nachází výraznější uplatnění při porozumění aktuální genezi a specifičnosti vztahů v rámci daného vývojového období (Širůček, Širůčková, 2006). V kontextu vynořující se dospělosti vidím jako přiléhavější studium podle kompetetivního modelu. Nejen proto, že jde o vývojové období, ale i proto, 16

18 že jde o specifický kulturní fenomén, v němž jde právě o nacházení sebe sama ve vztazích vrstevnických a jiných, které jsou zdroji nejrůznějších změn. Ze systému mapujícího rozlišné pracovní modely čerpá konceptualizace tzv. dospělé citové vazby, který uplatňuje poznatky z rané citové vazby na romantické vztahy. Dříve než ho ale blíže popíšu, chtěla bych shrnout výše zmíněné úvahy. Z předpokladů Johna Bowlbyho a Mary Ainsworthové vyplývá řada možností jak uvažovat o smylu citové vazby a jejím vlivu na další psychosociální vývoj. Empirické zkoumání behaviorálních projevů nám dává možnost uvažovat nad základním nastavením člověka a jeho fungování v blízkých emočních vztazích a identifikovat různé diagnostiké i obecnější typy. Základní myšlenkou je zde koncept bezpečného zázemí, od kterého dítě může explorovat. Nabízí se i úvaha o tom, jak se toto základní nastavení vyvíjí v budoucích zkušenostech a jaký zpětnovazebný mechanismus, který produkuje další složitě předpověditelné vzorce na bázi intuice (Fraley, Brumbaugh, 2004), zde můžeme identifikovat. Problémovou otázkou v teorii citové vazby a zejména dospělé citové vazby je následně otázka, co skutečně odhalují tzv. dotazníková měření (selfreports). Touto problematikou se zabývá např. Shaver a Mikulincer (2004) nebo Davilová a Cobbová (2004), vzhledem k rozsahu mojí práce ji nemohu bohužel dále rozebírat. Pouze shrnu, že změna citové vazby byla prokázána (např. Davila, Cobb, 2002; Crowel Treboux Waters, 2003) a většina ze vzorku respondentů vykazovala změnu k větší jistotě vazby. Jak jsem naznačila ve shrnutí výzkumu Furmana a kol. (2002), v této změně často figurují vrstevnické vztahy. Dle Ainsworthové (1999; cit. dle Allen, Land, 1999, str. 323) Jedním z koncových bodů ve vývoji vrstevnických vztahů v adolescenci je vývoj romantických vztahů, které se případně časem mohou stát celoživotními vazbovými vztahy Citová vazba v romantických vztazích V osmdesátých letech se objevily dvě práce navazující na teorii rané citové vazby, a to vytvoření Adult Attachment Interview, které hodnotí aktuální stav mysli s ohledem na citovou vazbu (George, Kaplan, Main, 1985; cit. dle Shaver, Mikulincer, 2004). Tento přístup je založen na vývojové perspektivě a hodnotí ranou citovou vazbu s rodiči a vyžaduje tak komplexní a obratnou interpretaci obsahu a stylistiky narativní výpovědi (Mikulincer, Florian, Cowan, Cowan, 2002). Hazanová a Shaver (1987) nezávisle vytvořili jednoduchý sebeklasifikační dotazník, jehož cílem je zjistit mentální modely sebe a partnera, přesvědčení o lásce a vzpomínky na vztah s rodiči v dětství. Jejich přístup je spíše založen na perspektivě psychologie osobnosti a sociální psychologie, kde cílem dotazníku není vyšetřit pracovní 17

19 modely vztahu rodič-dítě, ale spíše vyhodnotit styl citové vazby v dospělých blízkých vztazích (Mikulincer, Florian, Cowan, Cowan, 2002). Ačkoli oba konstrukty - stav mysli a romantická citová vazba - jsou v zásadě odlišné, byly nalezeny některé souvislosti (Shaver, Belsky, Brennan, 2000). V mojí práci balancuji mezi oběma přístupy na rozdíl od zmíněných metod však nehodnotím, ale spíše zkoumám subjektivní laické preference těchto konstruktů v diskurzu výpovědí žen na prahu dospělosti. V tomto období vnímám jako velmi důležitý vliv skutečnosti, že se vztah rodiče a potomka transformuje, což má jistě vliv na stav mysli, a partnerské vztahy rovněž ještě nenabývají všech specifik citové vazby, jak si ukážeme dále. Výsledky výzkumů naznačují, že citová vazba v raném věku zřejmě ovlivňuje i milostné vztahy v dospělosti a partnerský vztah tudíž může být stejně jako rodičovsko-dětský vztah klasifikován do tří typů jistý (secure), vyhýbavý (aviodant) a úzkostně ambivalentní (anxious/ambivalent) (Lacinová, Michalčáková, 2006). Byly potvrzeny i hypotézy o procentuálním rozložení těchto typů, které se v dospělých romantických vztazích významně kryjí s procenty zjištěnými v rané citvé vazbě (např., Campos, Barrett, Lamb, Goldsmith, Stenberg,1983; cit. dle Hazan, Shaver 1987). Co se týká povahy a kvality romantického vztahu, ukazuje se rovněž, že teorie citové vazby poskytuje vhodný teoretický rámec pro studium blízkých citových vztahů v dospělosti (Carnelleyp, Pietromonaco, Jaffe, 1996). Hazanová a Shaver (1987, 1994, Shaver a kol.1988; cit. dle Fraley, Davis, 1997) tvrdili, že nejen systém citové vazby se odráží v těchto vztazích, ale i interakce s behaviorálním systémem péče a sexuality. Přesto jsou si vztahy dítě-rodič a dospělý-dospělý svoji povahou významně podobné. 5 Collins a kol. (2002) uvádí, že vyhýbaví adolescenti podle očekávání navazují vztahy, které hodnotí jako méně uspokojivé, projevují méně pro-vztahového chování a častěji vstupují do vztahu s partnerem, který má méně zdravý osobnostní profil. V jejich prospektivní studii potvrdili přenos těchto charakteristik i do dospělých vztahů. Výsledky pro úzkostné a jisté adolescenty jsou však slabší, komplexnější a gendrově specifické. 5 Jistý typ je charakterizován důvěrou, přátelstvím a pozitivními emocemi, schopní akceptace a podpory partnera navzdory partnerovým chybám v dlouhotrvajícím vztahu.vyhýbavý jsou poznamenáni strachem z blízkosti, intimity a nedostatkem důvěry.úzkostně vyhýbaví zakouší lásku jako zapletený, povětšinou bolestný boj ve snaze přiblížit se druhé osobě, zahrnující posedlost, touhu po vzájemnosti a spojení, žárlivostí a emočními vzestupy a pády. Obecně nejisté typy jsou zvláště zranitelné osamocením. Vyhýbavé typy se však tyto zraňující pocity pokouší zakrýt (Hazan, Shaver, 1987). 18

20 V následných studiích (např. Bartholomew, Horowitz, 1991; Brennan, Clark, Shaver, 1998; cit. dle Mikulincer, Shaver, 2006) se ukazuje, že spíše než tří-kategoriální poněkud zjednodušující typologie, je vhodné uvažování ve dvou dimenzích úzkosti a vyhýbavosti. Inspirací byl čtyřkategoriální model Bartholomewové a Horowitzové (Bartholomew, 1990; cit dle Miller, R. S., Perlman, D., Brehm, S. S., 2007), kde jsou navrženy čtyři styly citové vazby podle pracovních modelů sebe sama a druhých lidí v blízkých vztazích. Tab. 1: Čtyři styly citové vazby: pracovní modely sebe sama a druhých podle Bartholomewové (1990; cit. dle Miller, R. S., Perlman, D., Brehm, S. S., 2007) a dimenze úzkosti a vyhýbavosti podle Brennana, Clarka a Shavera ( 1998; cit.dle dle Miller, R. S., Perlman, D., Brehm, S. S., 2007) ÚZKOST Z ODMÍTNUTÍ > MODEL SEBE Pozitivní Negativní <-----VYHÝBÁNÍ SE INTIMITĚ MODEL DRUHÝCH Pozitivní Negativní JISTÝ(secure) Spokojený s intimitou a vzájemnou závislostí, optimistický, sociabilní ODMÍTAVÝ (dismissing) Soběstačný a lhostejný k intimitě, netečný a ZAPLETENÝ (preoccupied) Ostražitý a úzkostný vůči vztahům, žárlivý USTRAŠENÝ (fearful) Obávající se odmítnutí, nedůvěřivý, plachý, nezávislý podezíravý Tento model je přínosný nejen v uvažování o spojení stylů citové vazby se sebehodnocením, ale v obecné rovině i pro pochopení významu konceptu sebe a druhých. Brennan, Clark a Shaver (1998, cit. dle Miller, R. S., Perlman, D., Brehm, S. S., 2007) následně odvozují, že hodnocení druhých se zakládá na naší obecné vyhýbavosti vzhledem k intimním vztahům, zatímco hodnocení sebe sama je spojena s úzkostí z odmítnutí. V podstatě přijímají navržené čtyři kategorie romantické citové vazby, ovšem zdůrazňují jejich vzájemné překrývání. 19

SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY A PREFEROVANÝCH OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK PŘI VÝBĚRU PARTNERA V OBDOBÍ MLADŠÍ DOSPĚLOSTI

SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY A PREFEROVANÝCH OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK PŘI VÝBĚRU PARTNERA V OBDOBÍ MLADŠÍ DOSPĚLOSTI Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY A PREFEROVANÝCH OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK PŘI VÝBĚRU PARTNERA V OBDOBÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie) Ústřední knihovna FSS MU Brno ^ fžj 0 llľlllľllľlllllľlľlllľll II 4240737716 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) MANŽELSKÉ SOUŽITÍ

Více

VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI

VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI Bakalářská diplomová práce Autor: Barbora Burešová Vedoucí práce: Doc.

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Antisociální chování dospívajících. Lenka Křetínská

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Antisociální chování dospívajících. Lenka Křetínská Masarykova univerzita, Filozofická fakulta Psychologický ústav Studijní rok 2007/2008 DIPLOMOVÁ PRÁCE Antisociální chování dospívajících (Adolescent Antisocial Behaviour) Lenka Křetínská Vedoucí diplomové

Více

Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti. Martin Seitl

Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti. Martin Seitl Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti Martin Seitl Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti Martin Seitl Olomouc 2012 Oponenti:

Více

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František

Více

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bc. Helena Zapletalová Obor: Řízení volnočasových aktivit II. ročník kombinovaná forma studia RODINA A JEJÍ VLIV

Více

CITOVÁ VAZBA A NAPLŇOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PSYCHICKÝCH POTŘEB V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH V OBDOBÍ DOSPĚLOSTI 1

CITOVÁ VAZBA A NAPLŇOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PSYCHICKÝCH POTŘEB V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH V OBDOBÍ DOSPĚLOSTI 1 PSYCHOLOGIE PRO PRAXI 1 2/2014, XLIX 99 109 CITOVÁ VAZBA A NAPLŇOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PSYCHICKÝCH POTŘEB V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH V OBDOBÍ DOSPĚLOSTI 1 LENKA LACINOVÁ, RADKA NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ Přehledová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Vliv vybraných psychomotorických aktivit na pozornost dětí mladšího školního věku DISERTAČNÍ PRÁCE Vypracovala: Vedoucí disertační práce:

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Odchod dětí z dětského domova

Odchod dětí z dětského domova 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Odchod dětí z dětského domova Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka Gulová Vypracovala: Bc. Lenka

Více

Systém pomoci v oblasti domácího násilí

Systém pomoci v oblasti domácího násilí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Systém pomoci v oblasti domácího násilí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Monika Benešová Mgr. Eliška Lindovská

Více

MOŽNÁ JÁ VE STŘEDNÍ ADOLESCENCI

MOŽNÁ JÁ VE STŘEDNÍ ADOLESCENCI MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA PSYCHOLOGIE Diplomová práce obor psychologie MOŽNÁ JÁ VE STŘEDNÍ ADOLESCENCI Vypracovala: Bc. Marie Myšáková Vedoucí práce: prof. PhDr. Petr Macek,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství. Lucie Poláchová

Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství. Lucie Poláchová Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství Lucie Poláchová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám názory a postoji studentů středních škol k rozvodu manželství.

Více

CZ.1.07/1.3.46/01.0021

CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Mgr. Monika Pelcáková 1 Školaza

Více

Přínosy a rizika hostitelské péče

Přínosy a rizika hostitelské péče Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Bakalářská práce Lucie Kašová Přínosy a rizika hostitelské péče 2006 Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Sivek Konzultanti: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D PhDr.

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA. Teorie a metody sociální práce. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA. Teorie a metody sociální práce. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Teorie a metody sociální práce PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Obsahové zaměření předmětu: Cílem je vymezení a porozumění základním pojmům

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Katedra psychologie Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální činnosti zdravotních sester v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let.

Více

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã Potřeba systémových změn v péči o ohrožené děti a rodiny Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã ñ â ðßøãë ìß ëêßâçñòôm íâáæbøãèváv ø ñòßôìv ô áæíô ÍÊÂOÇÁÆ Ë ÒÍÓRÃɪ Æ Ì Î ØÊ ÐÍÔ$ª ÊÃÌÉ

Více

Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané lokalitě

Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané lokalitě MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané

Více

VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI

VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor psychologie VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI Vypracovala: Markéta Brožková Vedoucí práce: Mgr. Jiří

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav pedagogických věd SOPP Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené (diplomová práce) vedoucí práce: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. vypracovala: Bc. Lenka

Více

MANUÁL PRO ŽIVOT. pro pedagogy

MANUÁL PRO ŽIVOT. pro pedagogy MANUÁL PRO ŽIVOT pro pedagogy MANUÁL PRO ŽIVOT pro pedagogy 1. vydání, Most 2011 Publikace neprošla jazykovou korekturou. Zpracovatel publikace: Asistenční centrum, a.s. Sportovní 3302, 434 01 MOST Autoři:

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

Aktivní otcovství. Publikace je vydána v roce 2008 v rámci kampaně Ženská práva jsou lidská práva jako součást projektu Půl na půl rovné příležitosti

Aktivní otcovství. Publikace je vydána v roce 2008 v rámci kampaně Ženská práva jsou lidská práva jako součást projektu Půl na půl rovné příležitosti Publikace je vydána v roce 2008 v rámci kampaně Ženská práva jsou lidská práva jako součást projektu Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním

Více