Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií Katedra psychologie. Diplomová práce obor psychologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií Katedra psychologie. Diplomová práce obor psychologie"

Transkript

1 Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor psychologie INTIMITA A ZÁVAZEK V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH V MLADÉ DOSPĚLOSTI Vypracovala: Olga Trestrová Vedoucí práce: Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. Brno 2011

2 Prohlašuji, ţe jsem práci vypracovala samostatně a ţe jsem všechny pouţité informační zdroje uvedla v seznamu literatury.... Olga Trestrová

3 Mé poděkování patří především Mgr. Lence Lacinové, Ph.D., za podnětné vedení práce, přínosné poznámky, podporu a trpělivost. Také děkuji Mgr. Ondřeji Boušovi za rady při statistickém zpracování dat a všem respondentům, za jejich ochotu zúčastnit se výzkumu. V neposlední řadě děkuji své rodině a přátelům za jejich povzbuzování a důvěru.

4 Obsah I.Úvod... 1 II. Teoretická část Vývojová specifika partnerských vztahů v mladé dospělosti Mladá dospělost Od identity k intimitě Partnerské vztahy Intimita a závazek v partnerských vztazích Triangulární teorie lásky Intimita Koreláty, prediktory a individuální rozdíly intimity Závazek Koreláty, prediktory a individuální rozdíly závazku Teorie citové vazby Citová vazba a intimita Citová vazba a závazek Osobnost Pětifaktorový model osobnosti a intimita Pětifaktorový model osobnosti a závazek Shrnutí teoretické části III. Empirická část Cíl výzkumu Design výzkumu Výzkumný vzorek Realizace výzkumu Pouţité metody Triangulární škála lásky Dotazník struktury vztahů (Relationships Structures Questionnaire RSQ) NEO pětifaktorový osobnostní inventář... 45

5 3 Zpracování dat Výsledky Deskriptivní statistiky Intimita a závazek (Triangulární škála lásky) Citová vazba (RSQ) Osobnostní rysy (NEO Pětifaktorový osobnostní inventář) Souvislost zkoumaných prediktorů s intimitou Souvislost zkoumaných prediktorů se závazkem Dodatečná zjištění Diskuse Predikce intimity Predikce intimity na základě pohlaví Predikce intimity na základě citové vazby Predikce intimity na základě dimenzí Big five Predikce intimity na základě pocitu dospělosti Predikce závazku Predikce závazku na základě pohlaví Predikce závazku na základě citové vazby Predikce závazku na základě dimenzí Big five Predikce závazku na základě pocitu dospělosti Souvislostí s triangulární teorií lásky Omezení výzkumu IV. Závěr V. Seznam literatury IV. Přílohy... 84

6 I. Úvod Partnerské vztahy lze bezpochyby povaţovat za jednu z nejdůleţitějších součástí lidského ţivota. Nepřeberné mnoţství odborných i laických publikací věnovaných právě tomuto tématu je dobrým důkazem toho, ţe lidé mají neutuchající zájem vztahy mezi partery na různých úrovních zkoumat a blíţe je poznávat. Zejména vynořující se dospělost (emerging adulthood) je obdobím, kdy téma partnerských vztahů prostupuje podstatnou částí lidského proţívání. Mladí lidé během ní získávají zkušenosti v různých vztazích a postupně si vytváří představu o člověku, který by je mohl doprovázet v dalším ţivotě jako jejich partner (Arnett, 2004). Kromě toho ale poznávají také svou vlastní schopnost milovat, která se podle Riemanna (2009, s. 13) vyznačuje tím, ţe nás odvádí od nás samých, ţe nás vyvádí za naše meze, ţe je spojena s puzením věnovat svou lásku někomu nebo něčemu, co nejsme my sami. Jinými slovy lze říci, ţe během vynořující se dospělosti v mladém člověku dozrává schopnost dosáhnout ve vztahu určité míry intimity a vytvoření závazku, která by měla být při vstupu do další ţivotní etapy mladé dospělosti jiţ plně rozvinutá. Jak lze ale očekávat, v této schopnosti existují významné interindividuální rozdíly. Někteří autoři (např. Reis, 2006; Collins, Feeney, 2004; Birnie et al., 2009; Simpson, 1990) vysvětlují příčiny těchto rozdílů prostřednictvím teorie citové vazby. Podle nich je schopnost dosahování intimity a vytvoření závazku v partnerském vztahu ovlivňována styly citové vazby - ať uţ těmi, které se člověk naučil v kontaktu s pečující osobou v raném dětství nebo těmi, pomocí nichţ se vztahuje ke svému partnerovi v dospívání a dospělosti. Jiné studie hledají podstatu těchto rozdílů v osobnostních rysech, které povaţují za významné prediktory jak intimity, tak závazku (Engel, Olson, Patrick, 2002; Ahmetoglu, Swami, Chamorro-Premuzic, 2010). Teoretická část práce je věnována zejména představení konceptu intimity a závazku. Důraz je kladen především na Sternbergovo pojetí, které je součástí jeho triangulární teorie lásky (Sternberg, 1986, 1988), protoţe právě z něho vychází empirický oddíl. Kromě toho teoretická část předkládá i dosavadní zjištění týkající se vztahu intimity a závazku s výše zmíněnými prediktory. Empirická část práce si pak klade za cíl zmapovat společné působení těchto prediktorů na intimitu a závazek v partnerských vztazích v mladé dospělosti. 1

7 II. Teoretická část 1. Vývojová specifika partnerských vztahů v mladé dospělosti 1.1 Mladá dospělost Mladou dospělost jakoţto jedno období vývoje člověka je poměrně obtíţné ohraničit konkrétním věkem. Oproti předchozímu vývoji, kde jsou mezníky zřetelnější (např. začátek školní docházky pro školní věk), pro mladou dospělost v současné době ţádný jednoduše stanovitelný počáteční mezník není. Protoţe přechod z dospívání do dospělosti je interindividuálně velmi rozdílnou zkušeností, kterou ovlivňuje mnoho faktorů, i věkové rozmezí, do kterého bývá zasazen, je relativně volně stanovené většinou se jedná o rozhraní mezi druhou a třetí dekádou ţivota (Macek, 2005). Například Robert McCrae a Paul Costa (cit. dle Lemme, 1999) uvádí, ţe dospělým se člověk stává zpravidla mezi 20. a 30. rokem ţivota. Své tvrzení opírají o pětifaktorový model osobnosti. Podle nich se faktory, které model zahrnuje, doposud u kaţdého jedince vyvíjely a měnily, ale právě v tomto období se ustalují do podoby, která bude pro člověka charakteristická v dospělosti a stáří. Věk, ve kterém člověk této stability osobnostních rysů dosáhne, je pak počátkem jeho dospělosti. Havighurst (cit. dle Lemme, 1999) oproti tomu druhou a třetí dekádu ţivota nevidí pouze jako období, v jehoţ průběhu mladá dospělost začíná, ale jako mladou dospělost samotnou, protoţe ta podle něj začíná v 18 a končí ve 35 letech. Ve svém pojetí vývoje člověka ke kaţdé ţivotní etapě přiřazuje vývojové úkoly, které je nutné splnit pro úspěšný vstup do další etapy. Mladou dospělost lze podle něj popsat jako období, kdy má člověk zvládnout následující úkoly (Lemme, 1999, s. 63): vybrat si partnera naučit se s partnerem ţít v manţelství zaloţit rodinu vychovávat děti řídit domácnost 2

8 začít chodit do zaměstnání přijmout své občanské povinnosti najít si vhodnou sociální skupinu V dnešní době se ale zdá být realita poněkud odlišná a lze uvaţovat o tom, ţe i vývojové úkoly by v současnosti mohly být stanoveny jinak, neţ jak je uvedl Havighurst. Pohled na partnerství i rodičovství se od dob vzniku jeho koncepce změnil a podle Macka (2005) dnes není jejich důleţitost v ţivotě člověka vnímána tak jednoznačně. Naopak se dokonce zvyšuje počet těch, pro které rodičovství a partnerství nemá nenahraditelnou hodnotu a jejich ţivotní cíle jsou směřovány jinam. Jinou vývojovou teorii předkládá Levinson (cit. dle Lemme, 1999), který mladou dospělost ohraničuje lety. Do tohoto věkového rozmezí ale zahrnuje i tzv. přechodová období (od 17 do 22 let přechodové období směrem k mladé dospělosti a od 40 do 45 let směrem k střední dospělosti), ve kterých se jednotlivé éry vývoje prolínají. Toto prolínání je typické tím, ţe zatímco člověk získává pocit, ţe bez problémů zvládá všechny vývojové úkoly předchozího období, začíná pociťovat nejistotu z těch, které přijdou v období nastávajícím. Za takové přechodové období lze povaţovat i relativně nový koncept Jeffreyho Arnetta - tzv. emerging adulthood. Podle svého autora vynořující se dospělost plynule navazuje na adolescenci a věkovou hranici lze stanovit přibliţně na 18. rok, který je v Americe spojen s ukončením středoškolského vzdělání (Arnett, 2004) a v našich podmínkách navíc ještě s dosaţením plnoletosti. Obtíţnější je ale stanovit věk, ve kterém vynořující se dospělost přechází v mladou dospělost. Arnett (2004) sice hovoří o 25 letech jako o mezníku, ale dodává, ţe je to záleţitost velmi individuální a věk dosaţení mladé dospělosti tak variuje oběma směry. O tom svědčí i to, ţe v jiné své publikaci emerging adulthood ohraničuje lety (Arnett, 2001). Lze shrnout, ţe stanovit jednotný věk počátku mladé dospělosti by bylo velmi obtíţné. Jak uţ bylo výše zmíněno, příčinou toho můţe být velká interindividuální rozdílnosti vývoje v tomto ţivotním období. Říčan (2004) uvádí, ţe jestliţe v pubertě rychlost vývoje (zejména tělesného) stavěla adolescenty přibliţně ve stejném čase do stejných pozic a před stejné úkoly, v mladé dospělosti vývoj své tempo ztratil a s ním i svůj jednotící vliv. Tato ztráta je ještě umocněna mnoţstvím moţností, které se člověku v dnešní společnosti nabízejí například mladá ţena se můţe brzy provdat a věnovat se řadu let jen dětem, druhá absolvuje vysokou školu a případně si vzdělávání ještě prodlouţí o doktorandské studium, (Říčan, 2004, str. 229) a moţností je samozřejmě daleko více. Důleţité ale je, ţe kaţdá z nich můţe vést 3

9 k jinému průběhu a proţití mladé dospělosti a proto je těţké toto období nějakým způsobem unifikovat. Z vývojových teorií, které jsou zde uvedeny, převáţně vyplývá, ţe období, které jsem zvolila pro svou diplomovou práci (25-30 let), uţ by obecně mohlo být povaţováno za mladou dospělost. Z hlediska prezentovaného výzkumu je však podstatné ověřit, zda se respondenti jiţ cítí být dospělými nebo se cítí být někde mezi (adolescencí a mladou dospělostí). Tzv. feeling in-between totiţ Arnett (2004) povaţuje za jeden ze základních rysů vynořující se dospělosti. Tento rys je typický tím, ţe mladý člověk sám sebe vnímá dle určitých charakteristik jako dospělého, ale zároveň podle jiných charakteristik sám sebe vidí i jako adolescenta. Arnett (2004) dále uvádí, ţe na otázku, zda se cítí být jiţ dospělými, odpovědělo 60% respondentů ve věku let, ţe ano i ne. Dokonce i v pozdějším věku od 26 do 35 let takových odpovědí zaznamenal 30%. Mladé dospělosti je podle Arnetta (2004) dosaţeno, pokud jsou splněny tři zásadní podmínky, ke kterým člověk směřoval během vynořující se dospělosti. Měl by postupně přebrat zodpovědnost sám za sebe, naučit se nezávisle rozhodovat a stát se finančně nezávislým na dosavadních ţivitelích, nejčastěji rodičích. Celkově lze popsat člověka v této fázi ţivota jako převáţně zaměřeného na sebe a svůj vlastní rozvoj. Přestoţe podle Arnetta (2004) mladí v tomto věku jiţ přemýšlejí o tom, ţe by chtěli být manţeli či manţelkami a také rodiči, potřebují nejdříve dokázat sami sobě i ostatním, ţe dokáţou čelit světu jako samostatná jednotka. Tomu odpovídá i proměna znaků mladé dospělosti v dnešní společnosti do podoby, která byla zmíněna výše, oproti tomu, čím se mladá dospělost vyznačovala dříve. V minulosti byla dospělost definována jednoduše momentem, kdy se mladý pár vzal a zaloţil tak novou rodinu (tomu víceméně odpovídají i Havighurstem stanovené vývojové úkoly uvedené výše). Samostatnost a sebejistota mladého člověka se pak projevovala spíše jako schopnost postarat se o své blízké a jejich potřeby (Arnett, 2004). V současném pojetí je sice kladen větší důraz na individualitu a k dosaţení dospělosti jiţ není nutné zaloţení rodiny, přesto ale například Nelson a McNamara Barryová (2005) ve svém výzkumu zjistili, ţe ti mladí dospělí, kteří se sami za dospělé povaţovali, byli ve srovnání s těmi, kteří se za dospělé ještě nepovaţují, méně zaměřeni na sebe a mnohem více se soustředili právě na rodinu. Z toho lze usuzovat, ţe přestoţe to není pravidlem, vstup do mladé dospělosti je stále spojen s touhou po rodinném ţivotě a s jejím realizováním. Dále je také moţné nahlíţet tato zjištění tak, ţe mladý dospělý, který se za dospělého povaţuje, je na rozdíl od toho, který se dospělým ještě být necítí, plně schopen sdílet svůj ţivot s jinými lidmi a zároveň se neobávat 4

10 ztráty vlastního já. To ostatně vyplývá i z Eriksonovy koncepce stádií ţivota, konkrétně z konfliktu mezi intimitou a izolací (viz dále), který se odehrává právě v mladé dospělosti a jehoţ úspěšné vyřešení je podmínkou právě pro zmiňovanou schopnost (Erikson, 2002). Riemann (2004, s ) k tomu uvádí: Proti vůli lásky, proti láskyplné náklonnosti k něčemu či někomu jinému, neţ jsme my sami, stojí náš pud sebezáchovy, podle nějţ je kaţdý sám sobě tím nejbliţším. Náš ţivot se odehrává mezi těmito dvěma základními silami. Na straně vůle milovat v tom nejširším smyslu nalezneme svou potřebu sebeodevzdání a komunikace mezi já a ne-já, potřebu onoho transcendování hranic, které nám dovoluje zapomenout na sebe samé. Na straně sebezáchovy nalézáme svou potřebu zachování vlastního já, jeho vymezení, nezávislosti a autonomie osobnosti a koneckonců seberealizace. Sebezáchova a sebeodevzdání jsou moţná ta nejhlubší hnutí našeho ţivota Vzájemně se doplňují a podmiňují. Dokonce teprve jejich spojení nás činí ţivotaschopnými. 1.2 Od identity k intimitě Jedním ze základních a důleţitých úkolů adolescence je utváření identity. Směrem k dospělosti by její pomyslný tvar měl být čím dál tím více zřetelnější a ucelenější. Marcia (cit.dle Schwartz, 2001) cestu k dosaţení tohoto tvaru rozloţil mezi dvě dimenze exploraci (exploration) a závazek (commitment). Exploraci je moţné definovat jako chování jedince, které je cílené na získání a utřídění informací o sobě samém a svém okolí tak, aby bylo moţné se na jejich základě rozhodovat při důleţitých ţivotních volbách (Grotevant, cit.dle Schwartz, 2001). Oproti tomu závazek lze popsat jako soubor cílů, hodnot a přesvědčení, který je výsledkem explorace a který jedinec přijímá za svůj a řídí se jím (Marcia, cit.dle Schwartz, 2001). Arnettem popsanou vynořující se dospělost lze nahlíţet jako kolísání mezi těmito dvěma dimenzemi, kdy mladý člověk experimentuje a získává zkušenosti a zároveň rozvíjí svou schopnost přijetí závazku aţ do doby, kdy je dostatečně nasycena jeho individuální potřeba informací a zkušeností, na základě kterých by se mohl rozhodnout, k čemu se do svého dalšího ţivota zaváţe tedy jakými cíly a hodnotami se bude řídit. To je také dobrou predispozicí k dosaţení trvalejší intimity v partnerském vztahu. V ideálním případě by měl člověk vstupovat do dospělosti se zralou kapacitou pro intimitu, jejímţ základem je právě pevně vybudované self (McAdams, Vaillant, cit. dle Montgomery, 2005). 5

11 Dodnes zásadní koncepci týkající se přechodu od hledání identity v adolescenci k jejímu dosaţení a schopnosti závazku v mladé dospělosti přinesl také Erik H. Erikson. Ten stanovil osm stádií, jimiţ člověk během svého vývoje prochází. V pátém stádiu podle něj stojí před konfliktem identity a konfuze rolí. Aţ vyřešení tohoto vývojového úkolu, které umoţní adolescentovi najít svou identitu, dovoluje postoupit k šestému stádiu, které Erikson (2002) popsal jako rozpor intimity a izolace. Klíčovou je pro toto období ochota mladého jedince ke spojení své čerstvě nalezené identity s identitou někoho dalšího. Znamená to, ţe člověk, který úspěšně uzavřel předchozí stádium, je připraven vstoupit do intimního partnerského vztahu (ale např. i do přátelského) a dodrţovat jeho závazky i přes oběti a kompromisy, které to s sebou nese. Překáţkou ale můţe být, pokud je takové spojení identit proţíváno jako ohroţení vlastního ega, které můţe vést aţ k tendenci vyhýbat se takovým nebezpečným zkušenostem, a následně i k izolaci a staţení se k sobě (Erikson, 2002). Výsledkem úspěšného zvládnutí konfliktu mezi intimitou a izolací je rozvoj přátelských a partnerských vztahů. Naopak neúspěch přináší osamělost, izolaci a strach z jakýchkoliv blízkých pout (Erikson, cit. dle Beyers, Seiffge-Krenke, 2010). Jak jiţ bylo výše zmíněno, podle Eriksona (cit. dle Nosko et al., 2011) je nutností pro schopnost proţívání intimity ve vztahu úplné nebo téměř úplné dosaţení vlastní identity jedincem. To ovšem lze říci pouze o intimitě ve smyslu blízkosti a vzájemnosti vztahu, neplatí to jiţ pro intimitu sexuální. Mnozí autoři a výzkumníci se Eriksonovu podmínku a návaznost pátého a šestého stádia pokusili a pokoušejí potvrdit, zpochybnit nebo doplnit. V minulosti například Chodorow (cit. dle Zimmer-Gembeck, Petherick, 2006) uvedl, ţe schopnost proţívat intimitu předchází vývoji identity. Allison a Sabatelli (cit. dle Zimmer-Gebeck, Petherick,2006) tvrdí, ţe oba dva procesy probíhají souběţně. S tím souhlasí i Gilliganová (cit. dle Zimmer-Gembeck,Petherick, 2006) ale pouze částečně podle ní to platí pouze u ţen. Z novodobějších výzkumů lze uvést například výzkum McNamara Barryové et al. (2009), kteří prokázali, ţe samotné dosaţení identity je silně pozitivně spojeno s hodnotným, emočně nabitým a podporujícím partnerstvím. To autoři povaţují za podporu Eriksonova tvrzení, ţe dosaţení identity je prekurzorem pro hluboce intimní romantický vztah. Podobně Orlofsky et al. (cit. dle Beyers, Seiffge-Krenke, 2010) zjistili, ţe mladí muţi (univerzitní studenti), kteří dosáhli své identity, prokazovali větší schopnost a ochotu stát se součástí intimního interpersonálního vztahu neţ ti, kteří setrvávají v difúzním stavu identity (dle Marciovy teorie identity, např. Beyers, Seiffge-Krenke, 2010). Ti takové intimity schopni nebyli a většinou byli spíše izolovaní. 6

12 Zjištění Orlofského a jeho spolupracovníků by návaznost Eriksonových stádií spíše potvrzovalo, ale platilo převáţně pro muţe. U ţen bylo mezi dosaţením identity a kapacitou pro intimitu mnohem slabší spojení (Schiedel, Marcia, cit.dle Beyers, Seiffge-Krenke, 2010). Z toho je moţné usuzovat, ţe v dosahování identity a schopnosti hlubokého proţitku intimity existují mezipohlavní rozdíly. Ostatně uţ sám Erikson (cit. dle Zimmer-Gembeck, Petherick, 2006) vyslovil myšlenku, ţe pohlaví můţe mít vliv na platnost vzorce návaznosti intimity na dosaţení identity, protoţe u ţen závazek v intimním vztahu můţe předcházet ukončení vývoje identity. S tím ale nesouhlasí Adams a Archer (cit. dle Zimmer-Gembeck, Petherick, 2006), kteří ve svém výzkumu testovali tři různé modely sledu identity a intimity, a došli ke zjištění, ţe Eriksonem stanovená posloupnost platí jak pro muţe, tak pro ţeny. Je tedy moţné shrnout, ţe Eriksonova stádia (zvláště páté a šesté), tak jak je vymezil, lze stále povaţovat za základ v oblasti vývoje mladého člověka. Je ale třeba více neţ dříve brát v potaz moţné posuny a prolínání obou stádií, které mohou být podmíněny proměnou společnosti. Přijetí závazku a váţné partnerské vztahy jsou dnes totiţ dle Seiffge-Krenkeové (cit. dle Beyers, Seiffge-Krenke, 2010) v důsledku pokračujícího procesu explorace identity odsouvány do pozdějšího věku. 1.3 Partnerské vztahy Mezi nejdůleţitější témata charakterizující mladou dospělost patří bezpochyby láska, partnerské vztahy a sexualita. Podle některých autorů lze schopnost mít spokojený intimní partnerský vztah povaţovat za důleţitý znak mladé dospělosti (Collins,Sroufe; Feldman et al.; cit. dle Beyers, Seiffge-Krenke,2010). Nicméně první romantické vztahy jsou obvyklé jiţ v adolescenci, ale oproti těm, které jsou navazovány během vynořující se dospělosti a mladé dospělosti, mají odlišnou povahu. Zatímco v rané adolescenci byly často nestálé a pomíjivé (Feiring, cit. dle Beyers, Seiffge-Krenke,2010) a ve střední adolescenci hodně vášnivé a idealistické (Collins,Sroufe; Connolly, McIsaac, cit. dle Beyers, Seiffge-Krenke, 2010), s přechodem do dospělosti začínají být romantické vztahy bliţší a důvěrnější (Connolly, Goldberg, cit. dle Beyers, Seiffge-Krenke, 2010). Změna nastala také v postoji společnosti k vývoji romantických vztahů. Jestliţe dříve bylo běţné se na konci adolescence či počátku mladé dospělosti vdát nebo oţenit a zaloţit novou rodinu dnes je to spíše neobvyklé. Například v USA byl v roce 1950 průměrný věk vstupu do manţelství 20 let pro ţeny a 22 let pro muţe. V roce 2000 uţ to bylo ale o pět let 7

13 více (Arnett, 2004). V České republice pak byl v roce 2006 průměrný věk muţe při prvním sňatku 31 let a ţeny 28 let (Obyvatelstvo, n.d.). Roky, které odsunem vstupu do manţelství mladí lidé získají, pak vyuţívají zejména ve prospěch explorace moţností, které se jim v oblasti partnerských vztahů a intimních zkušeností nabízejí. Mohou opakovaně navazovat různé romantické vztahy a zase je ukončovat, pokud si uvědomí, ţe chtějí získat ještě jiné zkušenosti a nové záţitky. Takto si postupně utvářejí představu o tom, s jakým partnerem by někdy v budoucnu chtěli ţít v trvalém intimním vztahu, případně manţelství a kdo by naopak pro ně vhodný vůbec nebyl (Arnett, 2004). Tato explorace s sebou ale nese i jistá rizika a negativní emoce. Například výzkum Nelsona a McNamara Barryové (2005) prokázal, ţe mladí lidé v období vynořující se dospělosti často vykazují mírné depresivní symptomy. Byly zjištěny tři hlavní příčiny, které k těmto projevům vedly. První z nich byla negativní sebepercepce a nízká sebedůvěra, s nimiţ se někteří mladí potýkali ve snaze dosáhnout identity. Druhou příčinou bylo opětovné navazování a rozpady romantických vztahů a s tím související proţitek separace. Jako třetí pak figuroval pocit osamělosti vyplývající především z toho, ţe se doposud nepodařilo navázat dlouhodobý váţný vztah a také z opuštění domova. Lze tedy shrnout, ţe i potřeba explorace je individuální a někdo můţe být připraven k intimnějšímu závazku i bez získávání různých zkušeností. Podle Riemanna (2009) naopak právě proţití zrání lásky spíše neţ neustálé hledání nových moţností vede k poznání toho, co člověk ve své hloubce ţádá. Jak jiţ bylo uvedeno, začátek mladé dospělosti resp. vynořující se mladá dospělost není obdobím, kdy by byly sbírány pouze zkušenosti vztahové. Člověk se rozvíjí a mění také v mnoha dalších směrech a postupně tak dotváří svou identitu. Společně s jejím dosahováním pak pravděpodobně získává i větší schopnost trvalé intimity. Podle Arnetta (2004) mladý člověk postupně zjišťuje, ţe je připraven k většímu závazku a touţí po emocionální blízkosti, větší stabilitě a jistotě ve vztahu s někým, kdo se mu pro tento účel bude zdát vhodný. Pokud jsou spolu dva mladí lidé jiţ od adolescence a udrţují svůj vztah i během vynořující se dospělosti, přičemţ implicitně směřují k jeho kulminaci ve sňatek, vidí to Arnett (2004) jako velké riziko pro jejich budoucí vztah, protoţe takový pár je podle něj limitován nedostatkem zkušeností z jiných vztahů a eventuální uvědomění si nevyuţitých moţností můţe vést aţ k zániku vzájemného závazku. Většina mladých dospělých si to ale podle Arnetta (2004) uvědomuje a vyuţívá své příleţitosti k proţitku vlastní nezávislosti a moţnosti práce na sobě a své spokojenosti sama se sebou. Sice uţ mezi dvacátým a dvacátým pátým rokem začínají přemýšlet o tom, ţe by se 8

14 chtěli oţenit či vdát a zaloţit novou rodinu, ale je to pro ně spíše plán do vzdálenější budoucnosti. Obecně mezi nimi panuje shoda, ţe správný věk na svatbu je po dvacátém pátém roku, nejpozději do třiceti je ale vhodné do manţelství vstoupit. Mají představu, ţe v té době jiţ budou připraveni na závazky jak z psychologického, tak z ekonomického hlediska. Zároveň je tato věková hranice podporována i biologickými hodinami ţen, které chtějí zakládat rodinu. To, ţe mladí lidé chtějí čas do doby, kdy jsou připraveni pro trvalý intimní vztah, vyuţít ke svému vlastnímu rozvoji a experimentování, ovšem nutně neznamená, ţe nemohou mít váţnější vztahy. Naopak podle Carvera et al. (cit. dle Beyers, Seiffge-Krenke, 2010) se během vynořující se dospělosti od člověka očekává, ţe bude v nějakém trvalejším a hlubším romantickém vztahu, a jiní to dokonce povaţují za hlavní vývojový znak mladých dospělých (Collins, Sroufe; Feldman et al; cit. dle Beyers, Seiffge-Krenke, 2010). Arnett (2004) k tomu ale dodává, ţe jde spíše o něco, co sociologové nazývají sériovou monogamií, tedy o jakousi sérii dlouhodobějších váţnějších milostných vztahů, které ale většinou nesměřují k manţelství či společnému ţivotu. To je umoţněno i pohledem dnešní společnosti na trvalé svazky mladých dospělých. Poměrně striktní normy, které dříve platily pro věk vstupu do manţelství, jiţ neplatí a mladí lidé jsou tak v tomto rozhodování téměř svobodní a mohou ho přizpůsobit svým potřebám a přáním. Tato relativně nově nabytá svoboda s sebou ovšem nese i jistou zátěţ větší osobní zodpovědnosti, protoţe se jiţ nedá spoléhat na to, ţe je něco jednoduše kulturou dané a lze se tím řídit (Arnett, 2004). Bez tradic a zvyků se mohou mladí lidé ve svém rozhodování cítit příliš osamělí a zmatení v tom, jakou sociální roli by měli přijmout (Arnett, cit.dle Shulman et al., 2004). Podle Korobova a Thorneové (cit. dle Beyers, Seiffge-Krenke, 2010) se při takovém rozhodování člověk často ocitá ve vnitřním konfliktu mezi závazkem a autonomií, pro který je typické kladení otázek typu Mohu se zavázat právě tomuto člověku?, Jsme kompatibilní?, Mohu tolerovat jeho vady a respektovat jeho hodnoty a ţivotní styl? apod. Jestliţe na ně není schopen nalézat odpovědi, raději se jim vyhne a vstup do intimního trvalého vztahu odloţí (Arnett, cit. dle Beyers, Seiffge-Krenke, 2010). Z toho, co bylo výše napsáno, ale plyne, ţe ve věkovém rozmezí, které sleduje výzkumná část této práce (25-30), mladí lidé většinou jiţ mají za sebou experimentování a sbírání zkušeností v různých romantických vztazích, a postupně začínají být připraveni na trvalé intimní vztahy, někteří v nich jiţ ţijí. Samozřejmě ale i zde mohou existovat výjimky a tato připravenost nemusí být z různých důvodů pociťována všemi respondenty. Cílem diplomové práce je zjistit, zda tyto interindividuální rozdíly ve schopnosti či připravenosti 9

15 navázání a udrţení trvalého intimního vztahu ve stanoveném věku lze predikovat na základě zkoumaných proměnných. 10

16 2. Intimita a závazek v partnerských vztazích Odborné pojetí intimity a závazku můţe nabývat různých podob v závislosti na odlišnosti teoretických přístupů. Mnoho autorů a studií věnujících se těmto dvěma konceptům, se jimi zabývá odděleně, přestoţe v reálném ţivotě se často doprovázejí. Za takové základní teoretické pojetí v oblasti závazku můţe být povaţován například model investic C. E. Rusbultové (Rusbult et al., 2006), trojitý model závazku M. Johnsona (Rusbult et al., 2006) nebo model závazku jako osobní oddanosti a závazku jako donucení S. M. Stanleyho a H. J. Markmana (Stanley, Markman, 1992). Intimitou se pak zabývali zejména H. T. Reis, P. Shaver, a předloţili integrovaný model intimity, který pak H. T. Reis dále rozvíjel spolu s B.C. Patrickem (Laurencau, Kleinman, 2006). Vzhledem k tomu, ţe poţadavkem této práce je komplexnější nahlíţení partnerských vztahů, povaţuji za vhodné vycházet z teoretického zázemí, které tomu odpovídá a intimitu a závazek pojímá souhrnně. Triangulární teorie lásky R. J. Sternberga (1986) podle svého autora nabízí ucelený pohled na mnoho aspektů lásky, které tvoří platformu partnerských vztahů. Sám Sternberg (1986) charakterizuje lásku jako sloţitý celek, z části řízený instinkty a pudy, které jsou předávány geneticky, a z části pravděpodobně větší pozorováním naučenou sociální rolí. Tento pohled tak dobře koresponduje i s cíly diplomové práce zkoumat souvislost komponent lásky s osobnostními rysy a tendencí citových vazeb, protoţe ty jsou téţ výsledkem interakce jedince s jeho sociálním prostředím (Hřebíčková, 2011) a genetických předpokladů či vrozených rysů (Digman, 1990; McCrae et al, 2000; cit. dle White, Hendrick, Hendrick, 2004; Carver, cit. dle Brehm et al., 2002). 2.1 Triangulární teorie lásky Základem Sternbergovy triangulární teorie lásky je tvrzení, ţe lásku lze povaţovat za soubor tří komponent intimity, vášně a rozhodnutí/závazku (Sternberg, 1986). Tento Sternbergův předpoklad byl později ověřen výzkumem Arona a Westbayové (1996), kteří dále zpracovávali Fehrovou (1988, cit. dle Aron, Westbay, 1996) empiricky získaných 68 rysů lásky a pokusili se identifikovat souhrnnější dimenze, kterými by bylo moţné charakterizovat lásku. Dospěli ke stejným výsledkům, které uvedl o dvacet let dříve Sternberg 11

17 (1986), tedy ţe lásce lze porozumět prostřednictvím tří dimenzí intimity, vášně a závazku, které jsou spolu vzájemně provázány. Hlavní podstatou první Sternbergovy (1986) komponenty - intimity - je emocionální vklad do partnerského vztahu. Vzhledem k tomu zahrnuje pocity blízkosti, vřelosti, vzájemné propojenosti a pouta ve vztahu (Sternberg, 1986). Dosaţení intimity mezi partnery se projevuje především následujícími charakteristikami (Sternberg, 1988, s. 120): touhou přispívat k blahu milovaného člověka proţíváním pocitů štěstí spolu s milovanou osobou vysokým ceněním si milovaného člověka vědomím, ţe se v případě potřeby lze na druhého spolehnout vzájemným porozuměním vzájemným sdílením ţivotů i majetku vzájemným vyjadřováním a přijímáním emoční podpory důvěrnou komunikací vysokou hodnotou milovaného člověka v ţivotě druhého Vášeň vypovídá o dynamismech vedoucích k milostným poměrům, tělesné přitaţlivosti, konzumaci sexuálního vztahu a podobných aspektů partnerských vztahů. Jako její základní podstatu ovšem ne výlučnou - lze povaţovat motivaci a obecně můţeme říci, ţe tato komponenta pojímá veškeré formy nabuzení se k proţitku vášně v milostných vztazích (Sternberg, 1986). Ale jak Sternberg (1988) zdůrazňuje, kromě sexuálních potřeb zahrnuje i naplnění potřeby sebeúcty, afiliace s druhými, dominance nebo submise a sebeaktualizace. Komponenta rozhodnutí/závazku je definována v krátkodobém hledisku jako rozhodnutí milovat druhého a v dlouhodobém hledisku jako závazek, ţe tato láska bude zachována. Je obvyklé, ţe většinou rozhodnutí předchází závazku, ale nemusí to být vţdy pravidlem. Přítomnost jednoho nutně neznamená přítomnost či návaznost druhého (Sternberg, 1988). Tato sloţka lásky je podle Sternberga (1986) v porovnání s ostatními dvěma sloţkami nejvíce propojena s kognicí, která potenciální rozhodnutí či zavázání se řídí. Takto definované tři sloţky spolu mohou v různé míře interagovat. Sternberg (1986) například popisuje silný reciproční vztah, který existuje mezi vášní a intimitou. Uvádí, ţe tělesná přitaţlivost často stojí za počátkem vztahu, v němţ teprve poté dochází k proţitku intimity. Druhou moţností jsou podle něj blízká přátelství s vysokou mírou intimity, která přerůstají v partnerské vztahy právě aktivací komponenty vášně. Autor sám ale poukazuje na 12

18 to, ţe pozitivní korelace těchto dvou sloţek nemusí být vţdy pravidlem. Jako příklad toho nabízí vztahy navázané pouze za účelem naplnění potřeb plynoucích z komponenty vášně s minimálním poţadavkem na proţitek intimity či dokonce snahou se mu vyhnout (např. milenecké poměry, vyhledávání sexuálních sluţeb). Mezi rozhodnutím/závazkem a vášní i intimitou lze také vidět vzájemné interakce. Přestoţe se podle Sternberga (1986) většina lidí domnívá, ţe přítomnost komponenty rozhodnutí/závazku je podmíněna dosaţením intimity a proţitkem vášně, i opačné pořadí aktivace těchto sloţek je moţné. Podle něj o tom svědčí například dříve běţné dohodnuté sňatky, v nichţ i přes omezený nebo ţádný vliv na výběr partnera můţe být v manţelství dosaţeno plné míry všech tří komponent lásky. Sternberg (1986) výše zmíněné komponenty a jejich interakce představuje v grafické podobě, kdy intimita, vášeň a rozhodnutí/závazek tvoří jednotlivé strany trojúhelníku. Ten můţe nabývat různých proporcí v závislosti na povaze vztahu, který znázorňuje (Clark, Reis, 1988). Tu mohou ovlivňovat zúčastněné osoby, situace i druh romantického vztahu, o který se jedná. V krátkodobých romantických vztazích tak například bývá za nejpodstatnější komponentu povaţována vášeň. Intimita hraje oproti ní spíše umírněnější roli a sloţka rozhodnutí či závazku můţe být dokonce zcela nepřítomna. Pokud se ale jedná o dlouhodobý partnerský vztah, intimita a rozhodnutí/závazek hlavní roli přebírají a tvoří podstatnou část lásky, zatímco vášeň je zde spíše vedlejší a její prostor ve vztahu se můţe stále zmenšovat (Sternberg, 1986). Podle přítomnosti či nepřítomnosti jednotlivých komponent resp. úrovně, které ve vztahu tyto komponenty dosahují, rozlišil Sternberg (1986) sedm resp. osm druhů lásky. Nejlépe lze podstata kaţdého z druhů znázornit níţe uvedeným obrázkem č.1. Ve stručnosti se jedná o následující typy (Kratochvíl, 2005; Brehm et al., 2002; Sternberg, 1988): Láska čistě přátelská obsahuje sloţku rozhodnutí/závazku a vášně v malé nebo téměř ţádné míře. Vzhledem k vysoké míře intimity ale představuje blízký a vřelý přátelský vztah. Láska zaslepená je spíše posedlostí idealizovaným objektem, vyjádřenou vysokou mírou vášně (zpravidla jednostrannou) a současnou absencí intimity i závazku. Typické je její rychlé vzplanutí i ochladnutí. Prázdná láska je charakterizována silným závazkem, bez přítomnosti intimity a vášně. Tyto sloţky se buď vytratili časté pro vyhořelé či rozpadající se dlouhodobé vztahy, nebo jich partneři teprve dosáhnou obvyklé v dohodnutých sňatcích. 13

19 Romantická láska je vztahem s vysokou úrovní intimity a vášně, ale bez vidiny společné budoucnosti tedy s velmi nízkým závazkem. Příkladem mohou být přechodné vztahy v adolescenci či krátkodobé letní lásky. Partnerská klidná láska je častá v dlouho trvajících, spokojených manţelstvích, která jsou udrţována kombinací hluboké intimity a silného závazku, zatímco úroveň komponenty vášně jiţ není přítomna. Osudová láska je typem zaloţeným na vysoké míře závazku a vášně. Absence intimity ale často po opadnutí vášně vede i ke sníţení úrovně závazku, který byl zpravidla vybudován na chatrných základech. Úplná láska nastává, pokud jsou všechny tři komponenty přítomny na vyváţené a stabilní úrovni. Podle Sternberga (cit. dle Brehm et al., 2002) je tento druh lásky ideálem většiny lidí, kterého je náročné dosáhnout. Ovšem ještě obtíţnější neţ jeho dosaţení, je jeho udrţení. Někdy bývá vynecháván osmý druh lásky a to pravděpodobně proto, ţe se o lásku jako takovou v podstatě nejedná. Sternberg (1988) ho nazývá Neláska a vzhledem k tomu, ţe pro tento druh je charakteristická absence všech tří komponent, není moţné ho zakreslit ani do následujícího náčrtu druhů lásky. Jedná se o běţné vztahy mezi známými, v nichţ není ţádný závazek, které nelze definovat ani jako přátelství, kvůli nepřítomnosti intimity, ani jako milostný poměr, z důvodu nepřítomnosti vášně. Obrázek č. 1: Druhy lásky jakožto různé kombinace tří komponent lásky (upraveno dle Sternnberg, 1988, s. 122; Kratochvíl, 2005, s.124) LÁSKA ČISTĚ PŘÁTELSKÁ (pouze intimita) ROMANTICKÁ LÁSKA (intimita + vášeň) PARTNERSKÁ KLIDNÁ LÁSKA (intimita + závazek) ÚPLNÁ LÁSKA (intimita+ vášeň + závazek) LÁSKA ZASLEPENÁ (pouze vášeň) OSUDOVÁ LÁSKA (vášeň + závazek) PRÁZDNÁ LÁSKA (pouze rozhodnutí/závazek) 14

20 Podle Brehmové et al. (2002) je při studiu Sternbergových druhů lásky důleţité si uvědomovat, ţe kvůli nepočitatelnému mnoţství různých vzájemných interakcí komponent a úrovní, kterých jednotlivé sloţky v daném vztahu dosahují resp. mnoha tvarům pomyslného trojúhelníku, nelze v běţném ţivotě takto čisté kategorie pozorovat. Whitley (cit. dle Brehm et al., 2002) dokonce tvrdí, ţe jednotlivé komponenty jsou spolu vzájemně propojeny mnohem více, neţ triangulární teorie lásky dokáţe postihnout, čímţ naznačuje, ţe kategorizace druhů lásek v této podobě není reálná. Otázkou, kterou si je moţné klást v souvislosti s triangulární teorií lásky je, zda všechny tři komponenty, které zahrnuje, jsou stejně významné. Sám Sternberg spolu s Wrightem (cit. dle Clark, Reis, 1988) uvádí, ţe se intimita a závazek v různých partnerských vztazích prokázaly jako důleţitější neţ třetí komponenta vášeň. Stejně tak je právě tato komponenta problematická svou relativně nízkou stabilitou a nemoţností predikce či kontroly (Sternberg, 1986; Brehm et al., 2002). Tato nestálost a odlišná funkce v partnerských vztazích je také důvodem pro to, ţe v empirické části této práce nebude komponenta vášně na rozdíl od ostatních dvou komponent sledována jako závislá proměnná. 2.2 Intimita Intimitě je ve studiu mezilidských vztahů věnována velká pozornost. Ať uţ jde o vztahy partnerské, přátelské, příbuzenské nebo jiné, mnoho autorů intimitu v nich povaţuje za nejvyšší hodnotu lidské existence, která je nezbytnou podmínkou pro spokojený ţivot člověka (např. Bowlby,1969; Kelly, 1955; Rogers, 1951; Sullivan,1953; Reis, Collins, Bersheid, 2000, cit. dle Prager, Roberts, 2004). Baumaister a Leary (cit. dle Brehm et al., 2002) podotýkají, ţe bez stálých intimních vztahů, v nichţ se můţeme starat o druhé a zároveň jimi být opatrováni, nelze v ţivotě optimálně fungovat. Jak vyplývá z výše uvedené triangulární teorie lásky, intimita je podle Sternberga (1986, 1988) jedním ze tří stavebních kamenů partnerských vztahů. Definici a podstatě intimity samotné ale ve své práci příliš prostoru nevěnuje. Při popisu jejích proměn v průběhu vztahu uplatňuje Berscheidové teorií emocí (cit.dle Sternberg, 1986). Intimitu totiţ povaţuje za silně emočně podloţenou a ve způsobu jejího fungování spatřuje podobnost právě s Berscheidové perspektivou. Na základě této podobnosti Sternberg uvádí (1988), ţe intimita v počátku vztahu obvykle plynule narůstá a později se její růst zpomaluje, aţ se relativně 15

SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY A PREFEROVANÝCH OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK PŘI VÝBĚRU PARTNERA V OBDOBÍ MLADŠÍ DOSPĚLOSTI

SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY A PREFEROVANÝCH OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK PŘI VÝBĚRU PARTNERA V OBDOBÍ MLADŠÍ DOSPĚLOSTI Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY A PREFEROVANÝCH OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK PŘI VÝBĚRU PARTNERA V OBDOBÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie) Ústřední knihovna FSS MU Brno ^ fžj 0 llľlllľllľlllllľlľlllľll II 4240737716 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) MANŽELSKÉ SOUŽITÍ

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

VOLNÝ ČAS JAKO ANDRAGOGICKÁ KATEGORIE

VOLNÝ ČAS JAKO ANDRAGOGICKÁ KATEGORIE Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky VOLNÝ ČAS JAKO ANDRAGOGICKÁ KATEGORIE LEISURE TIME AS A CATEGORY OF AN ADULT EDUCATION Bakalářská diplomová práce Martina

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita ţivota dětí ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více

VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI

VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI Bakalářská diplomová práce Autor: Barbora Burešová Vedoucí práce: Doc.

Více

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra: Bankovnictví Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Diplomová práce Autor: Michal Mitroci Finance Vedoucí práce: PhDr. Alena Pilousová Praha červen 2009 Prohlášení:

Více

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Bakalářská práce Vypracovala: Kristýna

Více

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta KATEDRA PEDAGOGIKY Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Filová, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

Řízení strategických změn

Řízení strategických změn Řízení strategických změn Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta. Zážitková pedagogika v sekundární drogové prevenci

MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta. Zážitková pedagogika v sekundární drogové prevenci MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství Zuzana Vaňková Zážitková pedagogika v sekundární drogové prevenci Bakalářská diplomová práce Vedoucí:

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny Kateřina Slavíková Vedoucí práce: Mgr. Jan Mochťák Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová Stárnutí populace a jeho vliv na cestovní zvyklosti Diplomová práce 2014 Stárnutí populace a jeho vliv na cestovní zvyklosti Diplomová

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti. Martin Seitl

Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti. Martin Seitl Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti Martin Seitl Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti Martin Seitl Olomouc 2012 Oponenti:

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Antisociální chování dospívajících. Lenka Křetínská

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Antisociální chování dospívajících. Lenka Křetínská Masarykova univerzita, Filozofická fakulta Psychologický ústav Studijní rok 2007/2008 DIPLOMOVÁ PRÁCE Antisociální chování dospívajících (Adolescent Antisocial Behaviour) Lenka Křetínská Vedoucí diplomové

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Teambuilding Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Teambuilding Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Teambuilding Bakalářská práce Autor: Eliška Jordánová Bankovní management, bankovní manažer Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc. Praha

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího násilí na Opavsku Téma práce: Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská Diplomová práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

MOŽNÁ JÁ VE STŘEDNÍ ADOLESCENCI

MOŽNÁ JÁ VE STŘEDNÍ ADOLESCENCI MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA PSYCHOLOGIE Diplomová práce obor psychologie MOŽNÁ JÁ VE STŘEDNÍ ADOLESCENCI Vypracovala: Bc. Marie Myšáková Vedoucí práce: prof. PhDr. Petr Macek,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Možnosti vzdělávání žen na rodičovské dovolené v Rožnově pod Radhoštěm

Možnosti vzdělávání žen na rodičovské dovolené v Rožnově pod Radhoštěm Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Možnosti vzdělávání žen na rodičovské dovolené v Rožnově pod Radhoštěm Aneta Fusková Vedoucí práce: Mgr. Blanka Plasová Brno 2010 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Uspokojování psychosociálních potřeb u hospitalizovaných klientů na oddělení následné péče Eva Štouračová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Šárka Prokopová Olomouc 2015 CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Téma práce: Přínosy komunitní práce při práci

Více

Sociální postavení Romů v České republice v kontextu jejich vyloučení jako důsledek sociální konstrukce negativního obrazu Romů

Sociální postavení Romů v České republice v kontextu jejich vyloučení jako důsledek sociální konstrukce negativního obrazu Romů MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Bakalářská práce Sociální postavení Romů v České republice v kontextu jejich vyloučení jako důsledek sociální konstrukce negativního

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA A VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Stanislava KUBÁTOVÁ JIHOČESKÁ UNIVERZITA

Více

VLIV TEAMBUILDINGU NA VÝKONNOST PRACOVNÍHO TÝMU

VLIV TEAMBUILDINGU NA VÝKONNOST PRACOVNÍHO TÝMU MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD VE SPORTU VLIV TEAMBUILDINGU NA VÝKONNOST PRACOVNÍHO TÝMU Bakalářská práce v oboru FSpS Management cestovního ruchu Vedoucí bakalářské

Více