1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí"

Transkript

1 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu V předmětu Psychologie a profesní komunikace se žáci seznámí se základními pojmy psychologie osobnosti a vývojové psychologie, získají cenné poznatky z oblasti profesní komunikace a sociální psychologie, osvojí si základy společenského chování. Seznámí se ze zásadami týmové práce - kooperace, spolupráce, soutěžení, naučí se teoretickým zásadám interakce, komunikace a jednání s lidmi. Základním cílem předmětu je vést žáky k osvojení zásad duševní hygieny v režimu práce - učení a odpočinku, aby se péče o duševní a tělesné zdraví stala součástí hodnotového systému jedince, naučit je aktivně využívat získané poznatky v psychologii při jednání s lidmi a při řešení problémových situací pracovních i osobních. V modelových situacích procvičí žáci schopnost srozumitelně formulovat požadavky a cíle jednání včetně procvičení role aktivního partnera v sociálním styku Charakteristika učiva Základními tematickými celky jsou psychologie osobnosti, vývojová a sociální psychologie a mezilidské vztahy. Výklad jednotlivých pojmů psychologie osobnosti by měl vycházet z konkrétních vlastností osobnosti žáka, které jsou předpokladem jeho úspěšnosti v dané profesi. Stejně tak pojmy sociální psychologie by měly být vysvětleny na situacích, s nimiž se žák bude setkávat v praxi. Podle odborného zaměření studia je příslušný okruh znalostí z psychologie - nejen v oblasti mezilidských vztahů - prohlubován, zejména pomocí praktických nácviků nebo filmové dokumentace. Při praktickém nácviku je vhodné dbát nejen na použití poznatků z profesní sféry, ale i z osobního života, aby se staly součástí životního stylu žáka. Praktické uplatnění a pracovní činnosti žáků budou značně variabilní, učivo je rozepsáno po ročnících denního a dálkového studia Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je zpracován s důrazem na praktickou využitelnost psychologických poznatků v každodenním životě žáků. Jednotlivé tematické celky sice obsahově korespondují s poznatky konkrétních psycho-logických disciplín, ale nekopírují je a dávají široký prostor pro uplatnění vlastní invence vyučujícího. Tematické celky vymezené v jednotlivých ročnících na sebe zajímavě navazují a vytvářejí logický systém, do kterého zapadají další poznatky. Činnosti nabízené žákům vnášejí do výuky praktický aspekt, přibližují jednotlivé psychologické disciplíny každodennímu životu a snaží se naplnit afektivní cíle vzdělávání. Výuka směřuje k tomu, aby žáci: - rozlišili psychologické přístupy k psychice osobnosti v 20. století a v současnosti; - ilustrovali podíl emocí a jednání člověka; - vymezili základní temperamentní a charakterové rysy osobnosti; - rozlišili vývojová období lidského jedince a jeho začlenění do společnosti; - vymezili předpoklady zdravého duševního vývoje člověka; - identifikovali význam paměti, vliv tvořivosti na aktivní zvládání úkolů; - ilustrovali člověka v interpersonálních vztazích; 1

2 - si osvojili umění jednat s lidmi; - získali dovednosti v mezilidské komunikaci a společenském chování a tak dosáhli úspěchu v práci, zábavě i v osobním životě Výukové strategie Učitel zadává žákům úkoly, při jejichž zpracování musí žáci vybírat z množství informací, žáci jsou nuceni se samostatně rozhodovat, učitel zadává referáty, písemné práce a cvičení, při kterých jsou žáci nuceni hledat v rozličných zdrojích, učitel využívá besed a diskuzí, ve kterých jsou žáci nuceni vyjádřit svůj názor. Výuku je možno organizovat ve skupinách, při kterých žáci musí navzájem spolupracovat, naslouchat si a obhajovat vlastní názory i tolerovat ostatní. Základní metody výuky jsou výklad a vysvětlování. Nabyté vědomosti žáci využijí k opakování učiva, pravidelně jsou individuálně i frontálně zkoušeni. Formy výuky: - hromadné vyučování vyučování frontální, výklad, opakování; - skupinové vyučování - práce s dialogem, modelové situace; - individuální vyučování referáty, tvorba komunikativních situací. Metody výuky: - metody expoziční práce žáků s verbálním textem, vyprávění, popis, vysvětlování, referáty, filmy, skupinové diskuze; - metody motivační příklady z praxe, pochvaly, simulace a řešení konfliktů; - metody fixační - diskuze, opakování učiva ústní i písemné, procvičování, - praktické upevňování dovedností Hodnocení výsledků žáků Základem pro hodnocení je průběžné ústní zkoušení ze znalostí jednotlivých psychologických odvětví. Při ústním zkoušení je kladen důraz na souvislost projevu a jeho věcnou správnost, přesnost a pečlivost a na uplatňování dovedností v oblasti psychologie. Po zvládnutí určitého celku učiva jsou zadány písemné práce. U písemného projevu je kladen důraz na věcnou správnost, čitelnost, přesnost, pečlivost. Hodnotí se především hloubka jejich schopností aplikovat učivo do praxe a naučit se uplatňovat nabyté vědomosti v životě. Je zohledněna i práce žáků v hodině, aktivita, vstřícnost a zájem o předmět či danou problematiku. Hodnocení je prováděno v souladu se školním klasifikačním řádem Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí, odborných kompetencí a k aplikaci průřezových témat Klíčové kompetence Kompetence k učení - mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; - ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; - uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, být čtenářsky gramotní; 2

3 - s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.) a pořizovat si poznámky; - využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí; - sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí; - znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. Kompetence k řešení problémů - porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; - uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace; - volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; - spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Komunikativní kompetence - vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; - formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; - účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; - zaznamenávat písemné podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad aj.); - vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Personální a sociální kompetence - posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích; - reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; - ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; - pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; - přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; - přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým; - stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; - mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí. 3

4 Občanské kompetence a kulturní povědomí - jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; - jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; - uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; - zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě; - chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; - uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu; - podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám - umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb, jak z oblasti světa práce, tak vzděláván;, - vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle; - mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání, uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím pracovním podmínkám. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi - získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet; - uvědomovat si nutnost prosazovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní Odborné kompetence Zajišťovat typické podnikové činnosti - uplatňovat obchodní přístup při jednání s klienty a obchodními partnery. Zajišťovat obchodní činnost podniku - uplatňovat poznatky psychologie prodeje; - vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy na veřejnosti. 4

5 Průřezová témata Občan v demokratické společnosti Předmět Psychologie a profesní komunikace vede žáky k tomu, aby dokázali využít nabyté znalosti z vyučování v běžném občanském životě. K aplikaci průřezového tématu Občan v demokratické společnosti přispívá tím, že žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti i schopnost morálního úsudku, aby dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých otázkách a hledat kompromisní řešení. Kromě toho jsou žáci vedeni k tomu, aby: - byli připraveni klást si základní existenční otázky a hledat na ně odpovědi a řešení; - hledali kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a byli kriticky tolerantní - dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení; - byli ochotni se angažovat nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech; - vážili si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažili se je chránit pro budoucí generace. Obsah průřezového tématu a jeho realizace se promítá ve výchově k odpovědnému a aktivnímu občanství v demokratické společnosti a zahrnuje vědomosti a dovednosti z těchto oblastí obsahových celků: - osobnost a její rozvoj; - komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů; - společnost, jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství. Těžištěm realizace průřezového tématu je předpoklad ve vytvoření demokratického klimatu školy ( tzn. dobré přátelské vztahy mezi učiteli a žáky a mezi žáky navzájem ) Mezipředmětové vztahy Cizí jazyky Psychologie a profesní komunikace vhodnými tématy doplňuje a navazuje na učivo z předmětu Český jazyk a literatura a dále rozšiřuje a podtrhuje učební látku Společenských věd (Dějepis, Občanská nauka, Základy práva), zejména pokud se jedná o společenské vztahy. 5

6 2. Rozpis učiva denní 4leté studium Celková hodinová dotace: 166 hodin 2.1. Rozpis učiva 1. ročník - seznámí se s předmětem psychologie a vznikem vědy a předvědeckým vysvětlováním psychologických aspektů - rozliší základní psychologické discipliny: obecnou, vývojovou, sociální, pedagogickou a klinickou psychologii a psychologii práce - analyzuje poznávací procesy - vnímání, pozornost, paměť, představy, obrazotvornost, myšlení, řeč, podstatu a charakter vůle, sklonů, potřeb, motivace, zájmů, vloh a schopností - ujasní si podstatu citové deprivace a frustrace - uvědomí si celkovou dynamiku citového života člověka a dokáže rozpoznat a ovládat emoce - určí vývojová stadia člověka po stránce fyzické a duševní - ovládá své jednání jako rodič v období prenatálního vývoje svého dítěte - bude své dítě vychovávat v jednotlivých etapách vývoje dítěte podle zvláštností těchto období a hlavně se zaměří na období kojenecké a předškolního věku - zhodnotí nutnost a formy spolupráce s pedagogickými pracovníky v období předškolního a školního věku - rozpozná zvláštnosti rozvoje osobnosti v období adolescence - bude pečlivě zvažovat formy svého jednání, jednak sám v současném svém vývojovém období a jednak v budoucnu jako rodič ke svému dospívajícímu dítěti a bude podporovat jeho kladné životní zájmy - sport, kulturu, společenský život a naopak bude přiměřeně působit na negativní projevy tohoto období, zvláště kouření, alkohol, drogy, promiskuitu, násilí Hodinová dotace 1. Obecná psychologie Psychologie osobnosti Vývojová psychologie 24 Péče o dítě. Spolupráce se školou. Spolupráce s autoritou ve společnosti ve které se pohybuje. 6

7 2.2. Rozpis učiva 2. ročník - seznámí se s pracovní charakteristikou učení a druhy učení: podmiňováním učit se emocionálně a vegetativně pokusem a omylem postupná aproximace programové učení principy: aktivní odpovědi malých kroků, průběžného zpevňování, individuálního tempa senzomotorické smyslově pohybové učení fáze učení: počátečního seznamování, procvičování a aplikace učení verbální neboli slovní - rozvinutý a omezený jazykový kód a tendence ke vzniku těchto kódů učení pojmové - pseudopojmy, fyziognomické vnímání učení vzhledem k řešení problémů učení nápodobou (imitací) - imitátor učení sociální - v životních souvislostech - pozná zásady interakce a komunikace, odliší komunikaci jednosměrnou a masovou - určí rozdíl komunikace verbální a neverbální a ví, kdy kterou použít, přizpůsobí své jednání při použití komunikace symetrické a asymetrické - bude dbát na to, aby se vyhýbal komunikaci konfliktní a naopak byl aktivním účastníkem komunikace harmonické - respektuje pravidla při využití komunikace soutěživé (kompetitivní) a spolupracující - rozliší, kdy použít komunikaci formální a neformální - bude své jednání umět přizpůsobit vlivu komunikačních sledů, aby nedocházelo ke komunikačnímu bludnému kruhu - ve svém jednání bude využívat vzestupnou komunikační spirálu Hodinová dotace 1. Psychologie učení Psychologie mezilidských vztahů 19 7

8 2.3. Rozpis učiva 3. ročník - seznámí se se zásadami začleňování osobnosti do společnosti pro život v této společnosti - zjistí, že člověk se vyvíjí jak tělesně, tak duševně právě v lidské společnosti a to nikoliv jen obecně, ale naprosto konkrétně: v určitém prostředí (v rodině, na pracovišti ) v určitém čase (co se právě ve světě odehrává) určité kultuře (civilizace, životní úroveň) - bude se snažit rozvíjet svoji individualitu tak, aby nebyl negativním členem společnosti - stanoví charakteristiky socializačních činitelů a bude se snažit těchto znalostí využívat ke kladnému začleňování sebe sama, a zvláště svých dětí do rodiny, školy, na pracoviště a bude dbát na to, aby byl eliminován záporným jevům ulice, gangů apod. - bude řešit různé situace, které socializačně působí např.: potřeba sdružování, jak jednat v situacích ohrožení, akceptovat zásadu: chovej se k jiným tak, jak chceš, aby se chovali oni k Tobě, respektovat i makrosvět, aby nebyl izolován od širší společnosti - zvláště při přechodu dítěte od jen rodinného prostředí do působení socializace školy - respektuje socializaci školy, měnící se s věkem.žáků a působící v rovinách: poznávacích aktivit, zadávání úkolů, vytyčování požadavků, hodnocení plnění povinností, sebereprezentace a sebejistoty, spolužákovské vzájemnosti - začlení se v rámci socializačního významu vrstevníků jen do těch kladně působících skupin - pečuje o normalitu duševního zdraví, vyvaruje se poruch normality a dovede je eliminovat, jak preventivně, tak následně (emoce, afekty, stres) - bude překonávat obtížné životní situace a svůj životní styl bude utvářet tak, aby kladně rozvíjel svou osobnost ( socializace, stravování, Hodinová dotace 3. Socializace osobnosti Socializační působení Duševní hygiena 12 8

9 oblékání, sport, péče o svůj zevnějšek, pěstování vůle aj.) Hodinová dotace 9

10 2.4. Rozpis učiva 4. ročník - na základě modelových situací pozná zásady slušnosti, zdvořilosti a taktu - zopakuje si zásady tělesné i duševní hygieny, aby správně pečoval o své zdraví - ovládá zásady správné výživy - bude zkvalitňovat svůj pracovní režim a bude ku svému prospěchu využívat volný čas - rozliší správné chování a jednání při cestování pěší, auto, vlak, autobus, letadlo, MHD - správně komunikuje: při osobním styku, v písemném styku, korespondenci telefonování pevnou linkou, mobilem, SMS - správně se chová v kině, divadle, na koncertě, na výstavě - ovládá princip přednosti pozdravů, oslovování, podání ruky - chová se asertivně - vyzná se v možnosti používání archaismů a cizích slov - zná rozdíly v jednání se členy rodiny, hosty - organizuje přátelská setkání, návštěvy dle společenských norem - využívá pozorností např. dary a dárky, květiny, zdvořilá poděkování - respektuje zásady při osobním a služebním kontaktu, zvláště ve škole a na pracovišti, - ovládá principy používání správného a vkusného oblečení např. pánský společenský oblek, smoking, frak, dámské a dětské oblečení - účastní se dle společenských norem velkých společenských událostí např.: ples, cocktail, rout, recepce, diskotéka - používá vizitky - organizuje a účastní se specifických setkání např. křtiny, svatba, pohřeb, oslava významných výročí, ale i protestních pochodů a demonstrací Hodinová dotace 6. Mezilidské vztahy Lexikon společenského chování 20 10

11 3. Rozpis učiva dálkové 5leté studium Celkový počet konzultací: Rozpis učiva 1. ročník Výsledky vzdělávání -žák - seznámí se s předmětem psychologie a vznikem vědy a předvědeckým vysvětlováním psychologických aspektů - rozliší základní psychologické discipliny: obecnou, vývojovou, sociální, pedagogickou a klinickou psychologii a psychologii práce - analyzuje poznávací procesy - vnímání, pozornost, paměť, představy, obrazotvornost, myšlení, řeč, podstatu a charakter vůle, sklonů, potřeb, motivace, zájmů, vloh a schopností - ujasní si podstatu citové deprivace a frustrace - uvědomí si celkovou dynamiku citového života člověka a dokáže rozpoznat a ovládat emoce - rozliší vývojová stadia člověka po stránce fyzické a duševní - ovládá své jednání jako rodič v období prenatálního vývoje svého dítěte - bude své dítě vychovávat v jednotlivých etapách vývoje dítěte podle zvláštností těchto období a hlavně se zaměří na období kojenecké a předškolního věku - zhodnotí nutnost a formy spolupráce s pedagogickými pracovníky v období předškolního a školního věku - rozpozná zvláštnosti rozvoje osobnosti v období adolescence - bude pečlivě zvažovat formy svého jednání, jednak sám v současném svém vývojovém období a jednak v budoucnu jako rodič ke svému dospívajícímu dítěti a bude podporovat jeho kladné životní zájmy - sport, kulturu, společenský život a naopak bude přiměřeně působit na negativní projevy tohoto období, zvláště kouření, alkohol, drogy, promiskuitu, násilí Počet konzultací 1. Obecná psychologie 2 2. Psychologie osobnosti 4 3. Vývojová psychologie 4 Péče o dítě. Spolupráce se školou. Spolupráce s autoritou ve společnosti ve které se pohybuje. 11

12 3.2. Rozpis učiva 2. ročník - seznámí se s pracovní charakteristikou učení a druhy učení: podmiňováním učit se emocionálně a vegetativně pokusem a omylem postupná aproximace programové učení principy: aktivní odpovědi malých kroků, průběžného zpevňování, individuálního tempa senzomotorické smyslově pohybové učení fáze učení: počátečního seznamování, procvičování a aplikace učení verbální neboli slovní - rozvinutý a omezený jazykový kód a tendence ke vzniku těchto kódů učení pojmové pseudopojmy, fyziognomické vnímání učení vzhledem k řešení problémů učení nápodobou (imitací) - imitátor učení sociální - v životních souvislostech - pozná zásady interakce a komunikace - odliší komunikaci jednosměrnou a masovou - určí rozdíl komunikace verbální a neverbální a ví, kdy kterou použít - přizpůsobí své jednání při použití komunikace symetrické a asymetrické - bude dbát na to, aby se vyhýbal komunikaci konfliktní a naopak byl aktivním účastníkem komunikace harmonické - respektuje pravidla při využití komunikace soutěživé(kompetitivní) a spolupracující - rozliší, kdy použít komunikaci formální a neformální - bude své jednání umět přizpůsobit vlivu komunikačních sledů, aby nedocházelo ke komunikačnímu bludnému kruhu - ve svém jednání bude využívat vzestupnou komunikační spirálu Počet konzultací 4. Psychologie učení 4 5. Psychologie mezilidských vztahů 4 12

13 3.3. Rozpis učiva 3. ročník - seznámí se se zásadami začleňování osobnosti do společnosti pro život v této společnosti - zjistí, že člověk se vyvíjí jak tělesně, tak duševně právě v lidské společnosti a to nikoliv jen obecně, ale naprosto konkrétně: v určitém prostředí (v rodině, na pracovišti ) v určitém čase (co se právě ve světě odehrává) určité kultuře (civilizace, životní úroveň) - bude se snažit rozvíjet svoji individualitu tak, aby nebyl negativním členem společnosti - stanoví charakteristiky socializačních činitelů a bude se snažit těchto znalostí využívat ke kladnému začleňování sebe sama, a zvláště svých dětí do rodiny, školy, na pracoviště a bude dbát na to, aby byl eliminován záporným jevům ulice, gangů apod. - bude řešit různé situace, které socializačně působí např.: potřeba sdružování, jak jednat v situacích ohrožení, akceptovat zásadu: chovej se k jiným tak, jak chceš, aby se chovali oni k Tobě, respektovat i makrosvět, aby nebyl izolován od širší společnosti - zvláště při přechodu dítěte od jen rodinného prostředí do působení socializace školy - respektuje socializaci školy, měnící se s věkem.žáků a působící v rovinách: poznávacích aktivit zadávání úkolů, vytyčování požadavků hodnocení plnění povinností sebereprezentace a sebejistoty, spolužákovské vzájemnosti - začlení se v rámci socializačního významu vrstevníků jen do těch kladně působících skupin. - pečuje o normalitu duševního zdraví, vyvaruje se poruch normality a dovede je eliminovat, jak preventivně, tak následně (emoce, afekty, stres) - Bude překonávat obtížné životní situace a svůj životní styl bude utvářet tak, aby kladně Počet konzultací 1. Socializace osobnosti 2 2. Socializační působení 4 3. Duševní hygiena 2 13

14 rozvíjel svou osobnost ( socializace, stravování, oblékání, sport, péče o svůj zevnějšek, pěstování vůle aj.). Počet konzultací 14

15 3.4. Rozpis učiva 4. ročník - na základě modelových situací pozná zásady slušnosti, zdvořilosti a taktu - zopakuje si zásady tělesné i duševní hygieny, aby správně pečoval o své zdraví - ovládá zásady správné výživy - bude zkvalitňovat svůj pracovní režim a bude ku svému prospěchu využívat volný čas - rozliší správné chování a jednání při cestování pěší, auto, vlak, autobus, letadlo, MHD - správně komunikuje: při osobním styku, v písemném styku, korespondenci telefonování pevnou linkou, mobilem, SMS - správně se chová v kině, divadle, na koncertě, na výstavě - ovládá princip přednosti pozdravů, oslovování, podání ruky, - chová se asertivně, - vyzná se v možnosti používání archaismů a cizích slov - zná rozdíly v jednání se členy rodiny, hosty - organizuje přátelská setkání, návštěvy dle společenských norem - využívá pozorností např. dary a dárky, květiny, zdvořilá poděkování - respektuje zásady při osobním a služebním kontaktu, zvláště ve škole a na pracovišti - ovládá principy používání správného a vkusného oblečení např. pánský společenský oblek, smoking, frak, dámské a dětské oblečení - účastní se dle společenských norem velkých společenských událostí např.: ples, cocktail, rout, recepce, diskotéka - používá vizitky - organizuje a účastní se specifických setkání např. křtiny, svatba, pohřeb, oslava významných výročí, ale i protestních pochodů a demonstrací Počet konzultací 1. Mezilidské vztahy 4 2. Lexikon společenského chování 4 15

16 3.5. Rozpis učiva 5. ročník - uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o stavbě a funkci lidského organismu jako celku - popíše, jak faktory životního prostředí ovlivňují zdraví lidí - zdůvodní význam zdravého životního stylu - dovede posoudit vliv pracovních podmínek a povolání na své zdraví v dlouhodobé perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat jejich nežádoucí důsledky - dovede posoudit psychické, estetické a sociální účinky pohybových činností - popíše vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus - orientuje se v zásadách zdravé výživy a v jejích alternativních směrech - objasní důsledky sociálně patologických závislostí na život jednotlivce, rodiny a společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit svoje zdraví - diskutuje a argumentuje o etice v partnerských vztazích, o vhodných partnerech - kriticky hodnotí mediální obraz krásy lidského těla a komerční reklamu - vysvětlí, jaké otázky řeší filozofická etika - dovede používat vybraný pojmový aparát, který byl součástí učiva - dovede pracovat s jemu obsahově a formálně dostupnými texty - debatuje o praktických etických otázkách ze života kolem sebe, z kauz známých z medií, z krásné literatury a jiných druhů umění - vysvětlí, proč jsou lidé za své názory, postoje a jednání odpovědni jiným lidem Počet konzultací 1. Zdraví 4 Činitelé ovlivňující zdraví: životní prostředí, životní styl, pohybové aktivity, výživa a stravovací návyky, rizikové chování aj. Duševní zdraví a rozvoj osobnosti, sociální dovednosti, rizikové faktory poškozující zdraví. Odpovědnost za zdraví své i druhých. Partnerské vztahy. Mezilidské vztahy. Zásady jednání v situacích osobního ohrožení. Mimořádné události: živelné pohromy, havárie, krizové situace obyvatelstva: varování, evakuace. 2. Člověk a svět 4 Co řeší etika. Význam etiky v životě člověka, její smysl pro řešení životních situací. Základní pojmy etiky: morálka, mravní hodnoty a normy. Životní postoje a hodnotová orientace. 16

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MONTÁŽNÍ PRÁCE oboru středního vzdělání s výučním listem ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Vydalo Ministerstvo

Více

pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce

pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23.

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více