Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika"

Transkript

1 1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář biologie ( SBI ) Zaměření: vhodný k maturitě, opakující příprava na maturitní a přijímací zkoušky obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 2. NÁZEV SEMINÁŘE: Dějepisný seminář ( SDE ) Seminář je určen studentům, kteří chtějí maturovat z dějepisu nebo uvažují o studiu na humanitně zaměřených školách a potřebují k tomu všeobecný historický přehled. V semináři se bude opakovat a rozšiřovat dějepisné učivo od opiček až po 19. století včetně. Dvacátému století je věnován speciální seminář. Seznam okruhů bude dodán do konce června, stejně tak seznam literatury vhodné ke studiu. Pozornost bude také věnována práci s historickými dokumenty, na které v hodinách nezbývá tolik času. Průběžně budou probírány, konzultovány a zkoušeny maturitní otázky. 3. NÁZEV SEMINÁŘE: Společenskovědní seminář ( SZSV )

2 Seminář bude sloužit jako doplnění a rozšíření znalostí ze ZSV. Zejména se jedná o prohloubení znalostí z jednotlivých disciplín práva a filosofie, což bude paralelně rozšiřovat povinné hodiny ZSV. Seminář bude zároveň využíván jako průběžná příprava k maturitě ze ZSV, opakování jednotlivých disciplín: psychologie, politologie, sociologie, ekonomie a dalších. V neposlední řadě bude seminář obsahovat podrobnější exkurz do problematiky mezinárodních organizací, tato tematika je hojně obsažena v přijímacích zkouškách. 4. NÁZEV SEMINÁŘE: SPP - Seminář se zaměřením na pedagogiku a psychologii - praktický psychologický seminář( SPP ) Zaměření: Seminář volně navazuje na SPP pro septimy (absolvování semináře v septimě není podmínkou). Základem jsou psychologická témata, osobnostní rozvoj, sebepoznání, orientace ve vztazích. Je spíše zaměřen na praxi, hravé techniky, diskuse a přemýšlení o vlastním životě než na teoretické vzdělávání. Je tudíž určen nejen těm, kdo uvažují o studiu humanitních oborů, ale všem zájemcům. Přesné osnovy semináře dotvoříme společně na začátku školního roku podle zájmu studentů semináře. Nabídka témat: Pozitivní psychologie Pozitivní psychologie jako nový směr. Výzkumy štěstí. Pozitivní hodnoty v životě. Pedagogický výzkum Základní pravidla při tvorbě výzkumu. Zadání seminární práce výzkum na zvolené téma. Krizová intervence Typy krizí a jak se v nich zachovat. Jak pomoci člověku v krizi. Pravidla pro pomáhajícího. Suicidia Problematika sebevražedného jednání. Jak jednat s člověkem na hraně života. Základy patopsychologie Přehled základních psychických poruch, jejich diagnostika základní orientace. Možnosti terapie. Kdy vyhledat odbornou pomoc. Manipulace Charakteristika manipulátora. Jak se bránit. Komunikace Pravidla pro optimální komunikaci. Asertivita. Profesní orientace Test zájmů. Příprava na přijímací pohovory. Partnerské vztahy

3 Hledání partnera. Očekávání. Potřeby mužů a žen. Partnerství a manželství rozdíly. Komunikace a emoce. Pět jazyků lásky. Sourozenecké konstelace. Manželské hry. Intimita. Rozvody a rozchody. Jak budovat vztah. Eva Evě/Adam Adamovi (partnerským vztahům bychom se zřejmě věnovali celé druhé pololetí) Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika historie, přístupy k lidem s postižením. Jednotlivé oblasti - základní přehled vad, postižení, handicapů, potřeb a pomoci. Etopedie Problémoví žáci, sociální patologie, pedagogická diagnostika, možnosti intervence a terapie. Mediální komunikace Jak se orientovat a nenechat se vodit za nos (externí odborník). Poruchy autistického spektra Základní orientace problematice (externí odborník) Další témata dle přání studentů - pedagogická či psychologická nebo související. Exkurze Rybka - poskytovatel sociální péče v Neratovicích Požadavky na splnění semináře: 1. pololetí: seminární práce - Výzkum (skupinová práce; rozsah min. 20stran); dva písemné testy; výstup v hodině 2. pololetí: seminární práce na téma Manželství; reflexe z exkurze do Rybky 5. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář českého jazyka ( SČJ ) Seminář je zaměřen na shrnutí a prohloubení znalostí z vybraných témat českého jazyka. Základní náplň tvoří kapitoly o zvukové a písemné stránce jazyka, tvorbě slov, lexikologii, tvarosloví, skladbě i obecném poučení o jazyce. Konkrétní obsah předmětu může být upraven podle aktuálních potřeb zájemců a případně doplněn o rozšiřující učivo. Výuka je koncipována tak, aby si studenti neosvojili probíranou látku pouze teoreticky, ale dokázali ji vhodně prakticky aplikovat. Seminář poskytuje užitečnou oporu při přípravě k maturitní zkoušce a je zvlášť vhodný pro zájemce o studium nejrůznějších filologických disciplín, publicistiky a dalších oborů, kde je požadována hlubší znalost českého jazyka. 6. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář matematiky ( SMA )

4 Zaměření: vhodný k maturitě, maturanti z matematiky, ostatní zájemci o matematiku 1. Základní poznatky z matematiky 2. Rovnice a nerovnice 3. Funkce 4. Goniometrie a trigonometrie 5. Planimetrie Poznámka: Systematizace, prohloubení a opakování poznatků středoškolského učiva matematiky na maturitní úrovni, příprava studentů pro studium na vysokých školách se zaměřením na matematiku, rozvíjení schopností přesného vyjadřování, samostatné řešení náročnějších úloh. 7. NÁZEV SEMINÁŘE: Výběrový seminář matematiky ( VSMA ) HODINOVÁ DOTACE: 3 Zaměření: povinná pro maturanty z matematiky a budoucí studenty VŠ s matematikou (třeba jen v 1. ročníku) Témata : Diferenciální a integrální počet 1. Elementární funkce 2. Spojitost funkce 3. Limita funkce 4. Derivace funkce 5. Primitivní funkce 6. Určitý integrál Poznámka: Dokončení a završení učiva matematiky na gymnáziu nad rámec povinného učiva, příprava studentů k maturitě a pro studium na vysokých školách se zaměřením na matematiku.

5 8. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář ze zeměpisu ( SZE ) Zaměření: vhodný k maturitě příprava na maturitní a přijímací zkoušky fyzický zeměpis politický zeměpis regionální zeměpis 9. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář anglických reálií (SAR) Všestranné prohloubení všech jazykových prostředků, prohloubení řečových dovedností v odpovídající pokročilé úrovni zvládnutí cizího jazyka na základě upevnění a aktivizace všech probraných gramatických struktur. Systematizace poznatků o anglicky mluvících zemích, zejména Velké Británii a USA. 10. NÁZEV SEMINÁŘE: Literární seminář (SLIT) Literatura zrcadlem společnosti! Program semináře je založen na práci s textem, a to z hlediska stylistického, literárně teoretického, myšlenkového. Vybírány budou tituly netradičně reflektující různé události, či netradiční témata. Z některých probíraných témat židovský osud v literatuře, mýtus v literatuře, postava ženy v literatuře, kolik tváří má poezie, 20. století v literatuře. Souběžně se budeme věnovat opakování k maturitní zkoušce z literatury.

6 11. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář IVT administrativa (IVA) Zaměření: pro každého, kdo se chystá ve své praxi používat obchodní a úřední dopisy Žáci procvičují psaní na klávesnici hmatovou metodou. Získají základní vědomosti a dovednosti o úpravě písemností a návyk jejich evidování a zařazování. Výuka je zaměřena na upevňování hmatové jistoty, nácvik normalizované úpravy písemností, psaní adres. Studenti jsou seznamováni také s jednotlivými druhy písemností (při řízení podniku, při placení a úvěrování apod.), naučí se pracovat s písemnými informacemi a používat některé technické prostředky v administrativě. Poznámka: Hodiny jsou doplněny krátkými videolekcemi ze společenské etikety, které jednoduchou a přehlednou formou poskytují základní orientaci při nejrůznějších společenských událostech. Součástí semináře je i blok přednášek na téma emoční rovnice a emoční vzorce. 12. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář programování (PRG) zpracování událostí generovaných myší a klávesnicí práce s polem hodnot pokročilé cykly a jejich využití v praxi diskové soubory a přístup k nim indexové seznamy zpracování tabulkových dat objekty jako zapouzdření dat objekty jako samostatné entitiy modularizace programu

7 VÝSTUP, CÍL SEMINÁŘE hlubší orientace v problematice objektově orientovaného programování solidní základ pro přechod na jiný objektově orientovaný jazyk na VŠ nebo pokračování v programování v.net/c# na VŠ úrovni 13. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář z fyziky ( SFY ) ROČNÍ: septima, oktáva Zaměření: Zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce a na přípravu k přijímacím zkouškám na VŠ. Opakování a prohlubování učiva fyziky dle ŠVP, práce s testy. 14. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář francouzských reálií (SFR) ROČNÍK: septima, oktáva, Je založen hlavně na práci s autentickými dokumenty z různých zdrojů (texty, fotografie, internet ) a poskytne základní přehled historických a současných faktů o Francii a celém frankofonním světě. Důraz je kladen také na rozvoj a upevňování slovní zásoby v kontextu běžných situací každodenního života. Nad rámec běžných hodin je probírána slovní zásoba světa médií, vědecká terminologie a administrativní jazyk. Autentický dokument slouží rovněž k tréninku porozumění čtenému či mluvenému textu. Zeměpisné údaje, administrativní členění, kraje, města, osobnosti, symboly, něco z koloniální historie, přehled zemí frankofonního světa a jejich kultury, každodenní život, práce, sociální problémy, volný čas, kultura, životní prostředí, politika, současný vývoj, jazykové vrstvy, různé aktuality.

8 15. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář španělských reálií (SŠR) ROČNÍK: septima, oktáva Cílem semináře je seznámit studenty s historií a současností Španělska a Latinské Ameriky. Jsou probírána témata zeměpisná, historická, politická, kulturní, ale také tradice, stravovací zvyklosti, typické výrobky, slavnosti Seminář je nutnou součástí přípravy k maturitě ze španělského jazyka. Geografie Španělska a Latinské Ameriky, klima Jazyky Sdělovací prostředky Rodinný život, zvyky, svátky, gastronomie Kino a divadlo Průmysl a zemědělství Španělska a Latinské Ameriky Instituce ve Španělsku Sport Malířství a architektura Hudba 16. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář latinských reálií ( SLR) ROČNÍK: septima, oktáva. Tento seminář je určen k přípravě studentů na VŠ (medicína, práva, historie, literatura). Témata jednotlivých seminářů budou upravena podle zájmu studentů.

9 17. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář německých reálií (SNR) ROČNÍK: septima, oktáva Příprava maturitních otázek. Problematika zemí německy mluvícího regionu. Opakování gramatiky. Procvičování dovedností: porozumění čtenému textu, poslech, konverzace k tématu, psaný projev v návaznosti na probíraná témata NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář chemie ( SCHE ) ROČNÍK: septima, oktáva Zaměření: vhodný pro maturanty + rozšiřující učivo anorganická a organická chemie s důrazem na nejdůležitější sloučeniny (struktura, vlastnosti, reakce) radioaktivita makromolekulární látky biochemie fyzikální chemie srážecí rovnováhy Opakování, příprava k maturitě a studium chemie na vysoké škole

10

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Lektor: RNDr. Jaroslav Kočvara, Gymnázium Cheb Zásady a pokyny pro volbu volitelných předmětů Jméno a příjmení: Část vyplňovaná v kvintě:

Více

Volitelné předměty VP1 a VP2 ve třetím ročníku dvě hodiny ve čtvrtém ročníku jako tříhodinové SCJ Seminář z českého jazyka a literatury

Volitelné předměty VP1 a VP2 ve třetím ročníku dvě hodiny ve čtvrtém ročníku jako tříhodinové SCJ Seminář z českého jazyka a literatury Volitelné předměty VP1 a VP2 Oba předměty mají ve třetím ročníku (resp. septimě) dvě hodiny, ve čtvrtém ročníku (oktávě) pak pokračují jako tříhodinové. SCJ Seminář z českého jazyka a literatury Seminář

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia.

Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia. Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia. KCP Kapitoly z českého pravopisu a tvarosloví Pozornost bude věnována dodržování

Více

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země).

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země). Seminář z neformální logiky Seminář z neformální logiky reaguje na požadavky mnoha VŠ, které v poslední době pozměnily tradiční styl přijímacích zkoušek a zavedly pro studenty testy z obecných studijních

Více

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Biologie... 4 Maturitní seminář z biologie (Seminář a cvičení z biologie)... 4 Seminář z biologie člověka... 4 Praktická cvičení z

Více

BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ PRO 3. ROČNÍKY

BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ PRO 3. ROČNÍKY BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ PRO 3. ROČNÍKY VYUČUJÍCÍ: Karla Hebelková - určen pro studenty všech třetích ročníků 7.O, 3.A, 3.B. NÁPLŇ SEMINÁŘE: 1. Rozšíření učiva botaniky, zoologie a biologie člověka - ekologie

Více

Seminář z českého jazyka příprava na MZ

Seminář z českého jazyka příprava na MZ Seminář z matematiky Ms Charakteristika předmětu Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce z matematiky. Důraz bude kladen na procvičování témat zařazených ke státní zkoušce z matematiky.

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2014/2015

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2014/2015 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2014/2015 6/2014 Každý žák 3. a 4. ročníku se podle učebního plánu povinně účastní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - Forma vzdělávání: denní dvojjazyčné vzdělávání - Dohoda mezi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE Obor vzdělání: 31-41-M/01 Textilnictví Úvodní identifikační údaje Název

Více

Volitelný vyučovací předmět Domácnost je zařazen v 9. ročníku. Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků. Cílem je poskytnout žákům prostor pro získání praktických pracovních dovedností

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Obsah Obsah... 2 Biologie... 4 Vybrané kapitoly z biologie... 4 aneb co se ve středoškolských učebnicích nepíše... 4 Praktická cvičení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP 4 Gymtri Učíme se pro sebe Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje 4 3 Charakteristika

Více