Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Kamila Hochmanová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. Znojmo, duben 2009

2 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Kamila Hochmanová Ekonomika a management Marketing a management Název tématu: Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný Zásady pro vypracování: Úvod 1. Teoretická část - Na základě dostupné literatury přehledně zpracujte literární poznatky zaměřené na služby stravovací a ubytovací - Definujte pojmy používané v práci 2. Praktická část Závěr - Zpracujte analýzu nabídky a poptávky služeb stravovacích a ubytovacích v místním CR - Zpracujte analýzu současného stavu hotelu Podlipný - Na základě analýzy zpracujte návrhy na nové možnosti využití hotelu Podlipný

3 Rozsah práce: 40 stran Seznam odborné literatury: 1. BERÁNEK, Jaromír. Provozujeme pohostinství a ubytování. 1. vyd. Praha: MAG Consulting, s. ISBN RYGLOVÁ, Kateřina. Cestovní ruch. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., s. ISBN FORET, Miroslav, PROCHÁZKA, Petr, URBÁNEK, Tomáš. Marketing: základy a principy. 2. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN FORET, Miroslav, STÁVKOVÁ, Jana. Marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN Datum zadání bakalářské práce: září 2008 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2009 L. S. Kamila Hochmanová autor Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. vedoucí bakalářské práce Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. rektor SVŠE Znojmo

4 Abstrakt Cílem této bakalářské práce je Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný prostřednictvím analýzy prostředí podniku a navržení doporučení pro opětovné otevření hotelu spolu s jeho SWOT analýzou. Práce je rozdělena teoretickou a praktickou část (vlastní výsledky). Teoretická část se zabývá službami cestovního ruchu všeobecně, stravovacími a ubytovacími službami, CZ NACE, SWOT analýzou a marketingovým mixem. Praktická část se zabývá analýzou nabídky a poptávky ubytovacích služeb v kraji Vysočina, zahrnuje krátké seznámení s hotelem Podlipný a restaurací a dále odhady poskytovaných služeb hotelu pro jeho budoucí otevření. Vše je poté zahrnuto v konečné odhadované SWOT analýze. Závěr práce shrnuje veškeré získané poznatky a návrhy na obnovu hotelu. Klíčové pojmy: Služby, CZ NACE, SWOT analýza, marketingový mix. Abstract The aim of this baccalaureate work is Analysis usage contemporary state hotel Podlipný through analyses environment company and the proposition recommendation for follow - up opening hotel with his SWOT analysis together. Work is divided on theoretic and practical part (personal rekord). Theoretic part deal with tourism services gerally, catering and accommodation services, CZ NACE, SWOT analysis and marketing mix. Practical part deal with analysis accommodation services offers and demand of region Vysočina, includes short familiarization with hotel Podlipný and restaurant and next estimates of coming hotel s services for its future opening. Close this work summarises all gained piece of knowledge and suggestions of hotel recovery. Pivotal notions: Tourism services, CZ NACE, SWOT analyses, marketing mix.

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný vypracovala samostatně pod vedením Ing. Zuzany Tučkové, Ph.D. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Ve Znojmě dne 23. dubna Kamila Hochmanová

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí bakalářské práce Ing. Zuzaně Tučkové, Ph.D. za cenné připomínky a odborné rady, které přispěly k vypracování této bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat Ing. Radanu Jüngerovi za cenné připomínky, majiteli hotelu Ing. Karlu Kotrbovi za poskytnuté informace a konzultace, bez nichž by tato práce nemohla být napsána.

7 Obsah Úvod...8 Cíl práce a metodika Teoretická část Sužby cestovního ruchu Stravovací služby Ubytovací služby CZ-NACE SWOT analýza Silné a slabé stránky Příležitosti a hrozby Okolí podniku Makroprostředí Marketingový mix Produkt Cena Distribuce Propagace Vlastní výsledky Analýza nabídky a poptávky ubytovacích služeb Nabídka ubytovacích služeb Konkurence - hotely (seřazeno dle významnosti) Poptávka ubytovacích služeb Shrnutí nabídky a poptávky ubytovacích kapacit v kraji Vysočina Analýza současného stavu Hotel Podlipný Restaurace Okolí podniku Ekonomické prostředí Legislativní prostředí Přírodní prostředí Inovační prostředí Doporučení Rekonstrukce Návrh budoucích služeb hotelu Ubytovací služby Stravovací služby Doplňkové služby Dětský koutek SWOT analýza hotelu a restaurace po rekonstrukci Závěr...57 Použité zdroje...59 Přílohy...61 Seznam příloh:... 61

8 Úvod Role cestovního ruchu nabývá stále většího významu. K hlavnímu rozvoji a zároveň posunu vnímání cestovního ruchu došlo počátkem 90. let, kdy došlo k pádu komunistického režimu v zemi. Lidé začali více cestovat mimo okolí svého bydliště a tím umožnili, aniž by si toho byli sami vědomi, rozvoj cestování. K uskutečňování potřeb cestovního ruchu lidé využívají služby materiálně technické základny cestovního ruchu. Jedná se především o dopravu, stravovací a ubytovací služby, činnost cestovních kanceláří a agentur. Se službami cestovního ruchu také úzce souvisí využívání znalostí v oblasti marketingu. Nároky uživatelů služeb cestovního ruchu mají stále rostoucí tendenci, je tedy důležité provádět pravidelné průzkumy a analýzy jejich potřeb a požadavků. Je důležité, aby v oblasti poskytování služeb byli odborně vyškolení pracovníci a manažeři. Jako téma této bakalářské práce jsem si zvolila téma Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný. Toto téma jsem si zvolila protože spadá jak do odvětví cestovního ruchu, tak také do odvětví marketingu. Jelikož bych se v těchto odvětvích chtěla v budoucnu pohybovat, bylo mi toto téma velmi blízké. Hlavním důvodem, proč jsem si zvolila právě hotel Podlipný, je jeho současný stav. Hotel byl založen spolu s restaurací a vinárnou v době, kdy byl v zemi komunistický režim a od roku 1998 je hotel zavřený. V současné době je v provozu pouze restaurace nacházející se v přízemní části budovy. Rozhodla jsem se tedy oslovit současného majitele hotelu a zjistit, zda má s hotelem do budoucna nějaké plány. Jak mi majitel řekl, uvažuje o rekonstrukci a znovuotevření hotelu. K hotelu by měla po jeho otevření také patřit restaurace, kterou má v současné době v pronájmu jiná osoba než majitel hotelu. Tato práce se bude zabývat odhadem komplexních služeb, které by měl být hotel schopen svým hostům poskytnout. Do těchto služeb budou zahrnuty služby již zmiňované restaurace. Pro realizaci návrhů této bakalářské práce by tedy byla nevyhnutelná spolupráce majitele hotelu s nájemcem restaurace. Jak majitel hotelu tak také nájemce restaurace, by byli rádi, kdyby se hotel v budoucnu podařilo zprovoznit. Pro majitele restaurace by to znamenalo pozitivní dopad v podobě možného rozšíření zákazníků restaurace o hotelové hosty. Pro majitele hotelu by zprovoznění hotelu znamenalo zejména splnění snu. Díky tomu, že majitel opravdu o otevření a rekonstrukci uvažuje, projevil zájem o poznatky a výsledek této bakalářské práce. 8

9 Cíl práce a metodika Cílem této bakalářské práce je Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný prostřednictvím analýzy prostředí podniku a navržení doporučení pro opětovné otevření hotelu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část (vlastní výsledky). Teoretická část se tvoří teoretický úvod do problematiky z oblasti služeb cestovního ruchu všeobecně, stravovacích a ubytovacích služeb, krátce vysvětluje význam CZ-NACE a dále používané pojmy jako SWOT analýza a marketingový mix. Praktická část se zabývá analýzou nabídky a poptávky ubytovacích služeb v kraji Vysočina. Jelikož tato bakalářská práce je zaměřena na využití konkrétního hotelu ve městě Třebíč, je do nabídky ubytovacích služeb zahrnuta místní konkurence (hotely nacházející se ve městě Třebíč). Na základě porovnání nabídky a poptávky ubytovacích služeb vyplývá, zda je vhodná rekonstrukce hotelu a jeho otevření. Po shrnutí analýzy nabídky a poptávky, jsou uvedeny hlavní příčiny krachu hotelu a jeho současné vize. Dále je zde shrnuta současná situace fungující restaurace a její SWOT analýza. Hlavní bod praktické části tvoří návrh rekonstrukce hotelu Podlipný nutné pro jeho opětovné otevření. Návrh rekonstrukce neobsahuje zohlednění ekonomických či jiných faktorů s ní spojených, nýbrž je zaměřena na odhad komplexních služeb, které by měl hotel v budoucnu poskytovat. Do těchto služeb jsou také zahrnuty služby restaurace, která je stále v provozu. Výsledky návrhu poskytovaných služeb jsou shrnuty v odhadované SWOT analýze hotelu a restaurace po zavedení navrhovaných změn. V závěru práce jsou shrnuty veškeré poznatky vyplývající z analýzy hotelu a uvedena vhodná doporučení do budoucna. Základním zdrojem informací vztahujících se k samotnému hotelu nebo restauraci byly konzultace s majitelem hotelu, panem Ing. Kotrbou. Jednalo se tedy o formu rozhovorů, z nichž byly potřebné údaje čerpány. Další informace týkající se např. konkurence, byly čerpány z aktuálních internetových stránek. Práci budu průběžně konzultovat s vedoucí bakalářské práce Ing. Zuzanou Tučkovou, Ph.D. a majitelem hotelu panem Kotrbou. 9

10 1 Teoretická část 1.1 Sužby cestovního ruchu V České republice se po roce 1989 výrazně zlepšily podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a to především z důvodů zrušení vízové povinnosti a uzavření bezdevizového styku s většinou turistických destinací. [16] Cestovní ruch se stal neodmyslitelnou součástí životního stylu a potřeb lidí. V desetiletí 1989/1999 vzrostly příjezdy v mezinárodním cestovním ruchu o 55,8 %, tj. průměrně ročně o 4,5 %, příjmy dokonce o 106 %, což představuje průměrné roční zvýšení o 7,5 %. Tato čísla dokumentují relativní odolnost cestovního ruchu vůči ekonomickým recesím a různým krizím, jenž se projevily snad jen lokálně ve vývoji příslušného regionu. [16] Cestovní ruch (TOURISM) je definován jako činnost osoby, cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí /mimo místo bydliště/ a to na dobu kratší než je stanovena, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. [13] Shrneme-li však podstatné stránky cestovního ruch v dostatečné míře všeobecnosti (což jsou základní atributy jakékoli definice), je nutno uvést alespoň tyto základní rysy cestovního ruchu: dočasnost změny místa stálého bydliště a dočasnost pobytu mimo něj nevýdělečný charakter cesty a pobytu (jsou obvykle realizovány ve volném čase) vztahy mezi lidmi, jež cestovní ruch vyvolává. [13] Služby jsou rozhodující součástí produktu cestovního ruchu. Představují heterogenní soubor užitečných efektů určených na upokojování potřeb účastníků cestovního ruchu. Mají průřezový charakter, tj. produkují je nejen podniky cestovního ruchu, ale i další subjekty soukromého a veřejného sektoru. [6] Všeobecně platí, že služby se spotřebovávají ve všech sférách ekonomiky, tj. ve výrobě, distribuci i spotřebě. V oblasti spotřeby uspokojují jednak potřeby společnosti (obrana, bezpečnost, státní správa), jednak potřeby jednotlivých obyvatel. Služby obyvatelstvu jsou součástí jeho životní úrovně a kvality života. Z hlediska funkcí se služby člení na výrobní, distribuční, osobní a společenské, podle způsobu realizace 10

11 na tržní a netržní, podle umístění na trhu na služby orientované na domácí trh a exportované. [6] Všeobecné znaky služeb Nemateriálnost služeb, vysoká spotřeba živé práce při jejich poskytování, začlenění vnějšího faktoru do procesu poskytování služeb, soulad poskytování služeb s jejich spotřebou a pominutelností služeb, patří mezi všeobecné znaky služeb. [6] Nemateriálnost služeb vyjadřuje skutečnost, že na rozdíl od výrobku, který je možné vnímat smysly (vidět a uchopit výrobek), v případě služeb tomu tak není. Služby není možné vnímat smysly před jejich spotřebou a po ní, spotřeba služeb se spojuje se změnou stavu vnějšího faktoru (zákazníka), tj. uspokojení jeho potřeb (např. rekreant si odpočinul, zotavil se, sportovně se vyžil). Část služeb má však i materiální podstatu, pokud se potenciál služby dá materializovat, např. zaznamenání služby na mediální nosič (film, videokazetu, CD, DVD atd.), prostřednictvím kterého je možné službu vidět, slyšet, uchopit, měřit. Nemateriálnost služeb souvisí s vysokou spotřebou živé práce, protože poskytování služeb vyžaduje přítomnost zástupců výrobce nebo zprostředkovatele (zaměstnanec recepce hotelu, číšník, referent cestovní kanceláře apod.) v místě poskytování služby. [6] Začleněním vnějšího faktoru do procesu poskytování služeb rozumíme účast účastníka na procesu poskytování služeb. Producent služby může s jejím poskytováním začít až poté, co se vyskytne poptávka (vnější faktor), tj. zákazník, který se zúčastňuje poskytování služby tím, že jí osobně zažije. Podle toho, zda jde o pasivní účast (např. návštěva sportovní akce) nebo aktivní účast na poskytování služby (např. absolvování lázeňského léčebného pobytu), zákazní více či méně ovlivňuje jeho výsledek, což má vliv i na kvalitu služby. [6] Soulad poskytování služeb s jejich spotřebou se označuje také jako tzv. simultánnost poskytování služeb a jejich spotřeby. Služby není možné produkovat do zásoby, jsou neskladovatelné, vyrábějí a realizují se jen tehdy, když je jejich spotřebitel přítomný v místě spotřeby. Z toho vyplývá jejich další znak, a to pomíjitelnost služeb, který zároveň potvrzuje, že služby není možné před jejich použitím testovat tak jako běžné spotřební předměty. [6] 11

12 Materiálně technická základna cestovního ruchu Umožňuje účastníkům cestovního ruchu realizovat služby cestovního ruchu (nároky na rekreaci). Patří sem: doprava, stravovací služby, ubytovací služby, služby cestovních kanceláří, agentur, sportovně rekreační zařízení, doplňkové služby: finanční služby, směnárny, prodej suvenýrů a předmětů souvisejících s cestovním ruchem apod. [10] Provozovnami, které zajišťují ubytovací služby, jsou hromadná ubytovací zařízení, tj. hotely a jim podobná ubytovací zařízení a ostatní hromadný ubytovací zařízení jako kempy, chatové osady, turistické ubytovny. Provozovnou stravovacích služeb je soubor místností a prostor pro výrobu, přípravu a skladování pokrmů a jejich uvádění do oběhu a pro další související činnost. [1] Stravovací služby Zabezpečují uspokojování základních potřeb výživy, přispívají k zotavení a vytvářejí větší fond volného času využitelný na uspokojování potřeb účastníků cestovního ruchu, které jsou cílem účasti na cestovním ruchu. Jde o služby základního stravování, doplňkového stravování a občerstvení, jakož i o společensko-zábavní služby, spojené s hudební produkcí, kulturním programem, případně další služby. [6] Stravovacích služeb využívá účastník cestovního ruchu jak v průběhu přemísťování, tak i během pobytu v cílové destinaci. [13] Formy zajištění stravování Formy zajištění stravování mohou být různé. Účastník cestovního ruchu si může tyto služby zajišťovat sám pak hovoříme o individuálním stravování. V tomto případě přípravu pokrmů a nápojů realizují samotní účastníci cestovního ruchu ve zvoleném čase a prostoru, s vynaložením sil a prostředků, které odpovídají jejich okamžitým možnostem a potřebám. [13] 12

13 Jinou možnost nabízí forma společného stravování. Jedná se o hromadnou přípravu pokrmů a nápojů pro velké skupiny osob, kdy výroba, odbyt i konečná spotřeba jsou ve většině případů místně i časově úzce propojeny. Společné stravování je realizované jednak jako veřejné restaurační, nebo jako účelové uzavřené. [13] Veřejné stravování slouží jak rezidentům,tak i účastníkům cestovního ruchu a při jeho využití je hlavní výhodou velká úspora času. [13] V případě účelového stravování se jedná o stravování specificky vymezených osob např. školní, závodní, nemocniční, ústavní stravování, tedy o svým způsobem uzavřenou formu společného stravování, která nemá vztah k cestovnímu ruchu. [13] Funkce a kategorie provozoven veřejného stravování Restaurační stravování je poskytováno jako služba, která zajišťuje uspokojení širšího spektra potřeb zákazníků prostřednictvím svých tří funkcí: 1. funkce stravovací základní, spočívá v zajištění výživy podáváním hlavních jídel během dne, 2. funkce doplňková představuje možnost občerstvení mezi hlavními jídly a nabídku nápojů, 3. funkce společensko-zábavní vytváří podmínky pro uspokojení potřeby společenské komunikace, setkávání, zábavy, her a rozptýlení v zařízeních restauračního stravování. [13] Ubytovací služby Ubytovací služby představují základní podmínku pro rozvoj cestovního ruchu. Můžeme je charakterizovat jako umožnění přechodného ubytování mimo místo trvalého bydliště. [13] Členění ubytovacích zařízení S rozvojem cestovního ruchu dochází postupně k diferenciaci různých druhů ubytovacích zařízení, která poskytují účastníkům cestovního ruchu služby na různé úrovni a v různém rozsahu. Ubytovací zařízení můžeme členit podle mnoha kritérií: Podle velikosti o malá, od pokojů o střední, od pokojů 13

14 o velká, od 251 pokoje výše Podle doby provozu o celoroční o sezónní Podle umístění o městská zařízení o lázeňská zařízení o horská zařízení apod. Podle převažující klientely o pro obchodníky o rodiny s dětmi o sportovce o zařízení specializující se na kongresovou turistiku o atd. Podle druhu zařízení a jeho funkce při uspokojování potřeb cestující veřejnosti o hotel o hotel garni o motel o botel o penzión o turistická ubytovna o chatová osada o kemp. [13] Kategorie ubytovacích zařízení 1. hotel je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služby s tím spojené (zejména stravovací); hotely se člení do pěti tříd; hotel garni má vybavení jen pro omezený rozsah stravování (nejméně snídaně) a člení se do čtyř tříd, 2. motel je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, poskytující přechodné ubytování a služby s tím spojené pro motoristy, a člení se do čtyř tříd, 14

15 3. penzion je ubytovací zařízení s nejméně pěti pokoji, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem, a člení se do čtyř tříd, 4. ostatní ubytovací zařízení jsou turistické ubytovny, kempy a skupiny chat (bungalovů), popřípadě kulturní nebo památkové objekty využívané pro přechodné ubytování. [1] Certifikace ubytovacích služeb Jedná se o rozdělení ubytovacích zařízení do skupin dle rozsahu a kvality poskytovaných služeb. Rozdělení hotelů do kategorií od 1 do 5 hvězdiček je mezinárodně zavedeným pojmem. Jednotný systém pro zařazení jednotlivých ubytovacích zařízení do daných kategorií umožní porovnat stav vybavení jednotlivých hotelů a úroveň jimi poskytovaných služeb s požadavky pro jednotlivé kategorie. Základní filosofií zpracování jednotné klasifikace ubytovacích zařízení je zásada její dobrovolnosti. Klasifikační komise udělí každému podnikateli, který o to požádá a splní daná kritéria (poplatek 500 Kč, vyplní dotazník, komise rozhodne o udělení certifikátu a počtu přidělených hvězdiček), jednotný klasifikační znak včetně certifikátu dle patřičného zařazení do jednotlivé kategorie. Certifikát je udělován na dobu 2 let. [6] CZ-NACE Český statistický úřad podle 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. ledna 2008 Klasifikaci ekonomických činností (dále jen CZ-NACE ). [14] Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) nahrazuje Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ), vydanou sdělením Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003 č. 486/2003 Sb. a aktualizovanou sdělením č. 311/2005 Sb. [14] NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. [14] Klasifikace CZ-NACE zohledňuje technologický rozvoj a strukturální změny hospodářství za posledních 15 let, je relevantnější s ohledem na hospodářskou realitu a lépe srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi. [14] 15

16 1.2 SWOT analýza Co je výsledkem analýzy vnitřního a vnějšího prostředí firmy? Manažeři často shrnují výsledky situační analýzy do formátu zvaného SWOT analýza. Zkratka pochází z anglického Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabiny), Opportunities (příležitosti) a Threats (rizika či hrozby). [18] SWOT analýza slouží k základní identifikaci současného stavu podniku sumarizuje základní faktory působící na efektivnost marketingových aktivit a ovlivňující dosažení vytyčených cílů. Tvoří logický rámec vedoucí ke konkrétnímu systematickému zkoumání vnitřních předností a slabin, vnějších příležitostí a ohrožení i k vyslovení základních strategických alternativ, o kterých může podnik uvažovat. [7] K posouzení úrovně a kvality podnikového mikroprostředí složí analýza silných a slabých stránek, jejíž pomocí si lze vyhodnotit přednosti a nedostatky ve všech uvedených šesti faktorech tzn. vlastní organizace, dodavatelé, marketingoví zprostředkovatelé, veřejnost, zákazníci a konkurence. Zkráceně bývá tento postup označován jako S W analýza. [5] Pokud bude provádět pouze rozbor faktorů vnějšího prostředí, tedy pouze rozbor příležitostí a ohrožení, potom budeme hovořit o O T analýze. [7] SWOT analýza je užitečnou součástí situační analýzy. Podniky ji většinou umisťují na její závěr, jelikož sumarizuje klíčové silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Může být samozřejmě prováděna i jako samostatný krok v rámci marketingového procesu. [7] Silné a slabé stránky Silné a slabé stránky se vztahují k vnitřní situaci podniku. Na základě analýzy vnitřních podmínek lze identifikovat faktory, které mohou být významné pro budoucí úspěchy či nezdary. Proto většina šetření, prováděná v rámci strategického marketingového procesu, začíná uvnitř organizace. Manažeři se snaží kriticky a co nejúplněji a nejpřesněji určit silné stránky podniku a plně je využít. Zjištěné slabé stránky, které chápou jako problémy, se pokouší negovat. [7] Silné stránky představují pozitivní faktory přispívající k úspěšné podnikové činnosti a výrazně ovlivňující jeho prosperitu. Jsou to odlišné způsobilosti (schopnosti, dovednosti, zdroje) zvýhodňující podnik vzhledem k trhu a konkurenci. Nejvítanějšími 16

17 silnými stránkami jsou takové, které je těžko okopírovat, a kde je předpoklad, že budou po dlouhou dobu přinášet zisk, čili znamenají konkurenční výhodu. [7] Silnou stránkou (předností) jsou například: kvalitní výrobky, tradice značky, vysoká úroveň výzkumu a vývoje, nízké výrobní náklady, dobrá finanční situace, pružná organizační struktura, kvalifikovaná pracovní síla, kvalitní marketingový management, příznivé dopravní spojení, vysoká úroveň marketingové komunikace, řádně vyškolený prodejní personál, dobře zajištěný a fungující servis apod. [7] Pravým opakem jsou slabé stránky, které znamenají určitá omezení nebo nedostatky a brání plnému efektivnímu výkonu. [7] Slabou stránku (kritickým místem) může být například: příliš dlouhá doba potřebná pro výzkum a vývoj, konzervativní přístup k inovačnímu procesu, nekvalitní výrobky, zastaralý strojní park, omezené výrobní kapacity, vysoká zadluženost, absence motivace v systému odměňování, nedostatečná úroveň informačního systému, nízký prodejní obrat, podnik je nováčkem na zavedeném trhu, velká vzdálenost trhu, špatná pověst podniku, velmi obtížná diferenciace od konkurenčních výrobků, chybná propagační kampaň (není ani nápaditá ani podnětná), nízká marketingová síla podniku apod. [7] 17

18 1.2.2 Příležitosti a hrozby Příležitosti jsou ty možnosti, které můžete by nebo vaše firma využít ke svému prospěchu a které nahrávají vašim silným stránkám. Hrozby by naopak mohly způsobit váš neúspěch nebo napomáhají konkurenci. V každém případě je jejich znalost potřebná, abychom zbytečně nepromarnili šance, které se nám nabízejí, a naopak abychom dokázali minimalizovat riziko v našem podnikání. Příležitost a hrozby se mohou v čase měnit, a proto je nezbytné provádět v našem podnikání analýzu prostředí pravidelně. [3] Znalost konkurence je naprosto nezbytná. Měli byste vědět, jaké produkty nabízí, za jakou cenu a jaká je její strategie při získávání zákazníků. Sbírejte o konkurenci všechny informace, které se naskytnou. Čtěte noviny (nebo si objednejte výstřižkovou službu), sledujte inzeráty konkurence, použijte specializované marketingové agentury, účastněte se jejich veřejných prezentací. [3] Cenným zdrojem informací o konkurenci jsou zákazníci. Pokuste se zjistit, zda se už s vašimi konkurenty setkali a požádejte je o názor na jejich výrobky a služby, napomínky, které jim nabídli. Pokud bude zákazník ochoten s vámi o konkurenci hovořit, snažte se dozvědět, proč konkurence u něj neuspěla. Všechny tyto informace využijte ve své nabídce. [3] Okolí podniku Makroprostředí Pod pojmem makroprostředí nalezneme množství vlivů, jejich vývojových trendů a tendencí. Proto je nutné tyto vlivy důkladně monitorovat a systematicky analyzovat, abychom uměli odhadnout následky jejich působení. [18] Makroprostředí tvoří širší okolí podniku. Do jisté míry podnikům diktuje, co a jak mohou a nemohou provozovat. Existující makroelementy jsou v podstatě mimo dosah podnikové kontroly. Ovlivňují postavení i chování podniku a tím i jeho výrobní a obchodní úspěchy či neúspěchy a efektivnost jeho podnikatelských aktivit. Každá organizace je vnímá na základě konkrétních podmínek a okolností, nejsou chápány všemi shodně. Podnik by měl parametry prostředí dokonale poznat, analyzovat, sledovat jejich vývojové trendy a snažit se jejich klady účelně využít pro další rozvoj (reagovat tak, aby si udržel konkurenční výhodu a schopnost efektivně uspokojovat potřeby cílových zákazníků). A proto se musí svým makroprostředím zabývat a spolehlivě se v něm orientovat. [7] 18

19 Vliv makroprostředí lze obecně členit do šesti hlavních oblastí, které budou blíže popsány v následujících subkapitolách: demografické prostředí, ekonomické prostředí, legislativní prostředí, přírodní prostředí, inovační prostředí, sociálně-kulturní prostředí. [15] Demografické prostředí Demografické prostředí s takovými závažnými jevy, jako jsou růst populace, migrace obyvatelstva, vývoj porodnosti, stárnutí obyvatelstva, úmrtnost, úroveň vzdělanosti, zaměstnanost a změny v rodině, to vše s obzvláště dynamickou proměnou role žen. [5] Populační vývoj ve světě se stále zvyšuje. Nejvyšší přírůstky jsou však zaznamenávány v chudých rozvojových zemích, což s sebou přináší problémy spojené se zajištěním obživy pro obyvatelstvo. V ČR (i v Evropě obecně) dochází k odlišnému vývoji. Již několik let zaznamenáváme úbytek počtu obyvatel. Vlivem vyspělosti zdravotnictví a poklesu porodnosti dochází k prodlužování délky života a tím ke stárnutí populace. [15] Pro specifikaci určitých skupin obyvatelstva je významná také jejich životní úroveň. Lze ji posuzovat na základě příjmů, které určují velikost poptávky. Životní úroveň v posledních letech vzrostla díky nárůstu reálných mezd a reálných peněžních příjmů obyvatelstva. Rozdíly mezi domácnostmi však nadále rostou, tento jev způsobuje vysoká nezaměstnanost, větší diferenciace mezi starobními důchody a platy, vzdělanost a regionální příslušnost. [15] Ekonomické prostředí Ekonomické prostředí představuje pro nás jako firmu komplex trendů a tendencí znamenajících podnikatelské možnosti. Současně zahrnuje vlivy, které ovlivňují kupní sílu a výdaje obyvatelstva. Tedy ovlivňuje kupní a spotřební chování jednotlivých subjektů na trhu a určuje celkové využívání zdrojů. Velikost kupní síly závisí na ekonomických podmínkách jednotlivců i firem. [15] 19

20 S rostoucí nezaměstnaností klesá koupěschopná poptávka, jelikož lidé nemají za co nakupovat. Případně se výrazně mění procentní zastoupení jednotlivých položek výdajů. Obecně s rostoucími příjmy klesá procento výdajů na jídlo, procento výdajů na bydlení a domácnost zůstává stejné a roste procento výdajů na ostatní položky (oblečení, doprava, cestování) a také procento vkladů do úspor. Výši důchodů obyvatelstva a tím i jeho kupní sílu ovlivňují průměrné mzdy, navyšování životního minima, dávek sociální podpory a také minimální mzdy. [15] Inflace představuje zvýšení cenové hladiny proti minulému období. Když inflace roste rychleji než příjem, kupní síla se v konečném důsledku snižuje a naopak. [15] Cenová úroveň má vliv nejen na zaměstnanost (platí negativní vztah), ale také na úrokovou sazbu (platí pozitivní vztah). Úroková sazba je sazba za půjčené peníze. [15] Změny v měnovém kurzu výrazně ovlivňují mezinárodní obchod. Devalvace měny a zvýšení reálného kursu má příznivý vliv na vývoz a naopak. [15] Většina doposud zmíněných veličin je důležitá především pro získání potřebných informací o jejich vlivu na zákazníky a jejich rozhodování. Firmu však zajímá např. také dostupnost úvěrů z důvodu expanze firmy či krytí provozních ztrát. [15] Na rozhraní mezi vlivy ekonomického a legislativního prostředí se nachází daňová problematika, která se firmy dotýká nejen na výstupu při odvodech do státní pokladny, ale také na vstupu při změnách nákladů. [15] Legislativní prostředí Jedná se o soustavu zákonů, vyhlášek a předpisů, která zahrnuje vliv vládních a politických orgánů, odborových organizací. Jsou v nich definovány určité hospodářské, ekologické, bezpečnostní, jakostní a zdravotní požadavky. Stát těmito pravidly chrání celospolečenské zájmy, spotřebitele i výrobce. [15] Se vstupem ČR do EU musí být naše právní normy přizpůsobeny evropskému zákonodárství, což přináší mnoho nových příležitostí i hrozeb pro všechny subjekty na trhu. Mezi základní oblasti, jichž se úprava týkala (nebo bude týkat), patří především: technické požadavky na výrobky, ochrana průmyslového vlastnictví (patenty a ochranné známky), daňová harmonizace, právo obchodních společností, hospodářská soutěž, liberalizace přirozených monopolů (trh s plynem a elektřinou, telekomunikace), 20

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autorka:

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství Marketing activities of a selected company in hospitality industry Nikola Votánková

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

Analýza konkurenčního prostředí firmy Sunny Days, s. r. o. Hana Sedlářová

Analýza konkurenčního prostředí firmy Sunny Days, s. r. o. Hana Sedlářová Analýza konkurenčního prostředí firmy Sunny Days, s. r. o. Hana Sedlářová Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých

Více

Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení

Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení Bakalářská práce Simona Rožánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

Marketingová strategie vybraného podniku

Marketingová strategie vybraného podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Marketingová strategie vybraného podniku bakalářská práce Tomáš Pantůček Vedoucí práce: Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti

Více

NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU

NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce 2014 Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce Bc. Daniel Venc Vysoká škola hotelová

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové možnosti malé cestovní kanceláře Marketing possibilities in a small travel agency Markéta Lupáčová Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě Bc. Kateřina Štorková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se na základě teoretických znalostí zabývá jednotlivými kroky založení podniku

Více