Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Kamila Hochmanová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. Znojmo, duben 2009

2 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Kamila Hochmanová Ekonomika a management Marketing a management Název tématu: Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný Zásady pro vypracování: Úvod 1. Teoretická část - Na základě dostupné literatury přehledně zpracujte literární poznatky zaměřené na služby stravovací a ubytovací - Definujte pojmy používané v práci 2. Praktická část Závěr - Zpracujte analýzu nabídky a poptávky služeb stravovacích a ubytovacích v místním CR - Zpracujte analýzu současného stavu hotelu Podlipný - Na základě analýzy zpracujte návrhy na nové možnosti využití hotelu Podlipný

3 Rozsah práce: 40 stran Seznam odborné literatury: 1. BERÁNEK, Jaromír. Provozujeme pohostinství a ubytování. 1. vyd. Praha: MAG Consulting, s. ISBN RYGLOVÁ, Kateřina. Cestovní ruch. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., s. ISBN FORET, Miroslav, PROCHÁZKA, Petr, URBÁNEK, Tomáš. Marketing: základy a principy. 2. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN FORET, Miroslav, STÁVKOVÁ, Jana. Marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN Datum zadání bakalářské práce: září 2008 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2009 L. S. Kamila Hochmanová autor Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. vedoucí bakalářské práce Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. rektor SVŠE Znojmo

4 Abstrakt Cílem této bakalářské práce je Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný prostřednictvím analýzy prostředí podniku a navržení doporučení pro opětovné otevření hotelu spolu s jeho SWOT analýzou. Práce je rozdělena teoretickou a praktickou část (vlastní výsledky). Teoretická část se zabývá službami cestovního ruchu všeobecně, stravovacími a ubytovacími službami, CZ NACE, SWOT analýzou a marketingovým mixem. Praktická část se zabývá analýzou nabídky a poptávky ubytovacích služeb v kraji Vysočina, zahrnuje krátké seznámení s hotelem Podlipný a restaurací a dále odhady poskytovaných služeb hotelu pro jeho budoucí otevření. Vše je poté zahrnuto v konečné odhadované SWOT analýze. Závěr práce shrnuje veškeré získané poznatky a návrhy na obnovu hotelu. Klíčové pojmy: Služby, CZ NACE, SWOT analýza, marketingový mix. Abstract The aim of this baccalaureate work is Analysis usage contemporary state hotel Podlipný through analyses environment company and the proposition recommendation for follow - up opening hotel with his SWOT analysis together. Work is divided on theoretic and practical part (personal rekord). Theoretic part deal with tourism services gerally, catering and accommodation services, CZ NACE, SWOT analysis and marketing mix. Practical part deal with analysis accommodation services offers and demand of region Vysočina, includes short familiarization with hotel Podlipný and restaurant and next estimates of coming hotel s services for its future opening. Close this work summarises all gained piece of knowledge and suggestions of hotel recovery. Pivotal notions: Tourism services, CZ NACE, SWOT analyses, marketing mix.

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný vypracovala samostatně pod vedením Ing. Zuzany Tučkové, Ph.D. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Ve Znojmě dne 23. dubna Kamila Hochmanová

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí bakalářské práce Ing. Zuzaně Tučkové, Ph.D. za cenné připomínky a odborné rady, které přispěly k vypracování této bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat Ing. Radanu Jüngerovi za cenné připomínky, majiteli hotelu Ing. Karlu Kotrbovi za poskytnuté informace a konzultace, bez nichž by tato práce nemohla být napsána.

7 Obsah Úvod...8 Cíl práce a metodika Teoretická část Sužby cestovního ruchu Stravovací služby Ubytovací služby CZ-NACE SWOT analýza Silné a slabé stránky Příležitosti a hrozby Okolí podniku Makroprostředí Marketingový mix Produkt Cena Distribuce Propagace Vlastní výsledky Analýza nabídky a poptávky ubytovacích služeb Nabídka ubytovacích služeb Konkurence - hotely (seřazeno dle významnosti) Poptávka ubytovacích služeb Shrnutí nabídky a poptávky ubytovacích kapacit v kraji Vysočina Analýza současného stavu Hotel Podlipný Restaurace Okolí podniku Ekonomické prostředí Legislativní prostředí Přírodní prostředí Inovační prostředí Doporučení Rekonstrukce Návrh budoucích služeb hotelu Ubytovací služby Stravovací služby Doplňkové služby Dětský koutek SWOT analýza hotelu a restaurace po rekonstrukci Závěr...57 Použité zdroje...59 Přílohy...61 Seznam příloh:... 61

8 Úvod Role cestovního ruchu nabývá stále většího významu. K hlavnímu rozvoji a zároveň posunu vnímání cestovního ruchu došlo počátkem 90. let, kdy došlo k pádu komunistického režimu v zemi. Lidé začali více cestovat mimo okolí svého bydliště a tím umožnili, aniž by si toho byli sami vědomi, rozvoj cestování. K uskutečňování potřeb cestovního ruchu lidé využívají služby materiálně technické základny cestovního ruchu. Jedná se především o dopravu, stravovací a ubytovací služby, činnost cestovních kanceláří a agentur. Se službami cestovního ruchu také úzce souvisí využívání znalostí v oblasti marketingu. Nároky uživatelů služeb cestovního ruchu mají stále rostoucí tendenci, je tedy důležité provádět pravidelné průzkumy a analýzy jejich potřeb a požadavků. Je důležité, aby v oblasti poskytování služeb byli odborně vyškolení pracovníci a manažeři. Jako téma této bakalářské práce jsem si zvolila téma Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný. Toto téma jsem si zvolila protože spadá jak do odvětví cestovního ruchu, tak také do odvětví marketingu. Jelikož bych se v těchto odvětvích chtěla v budoucnu pohybovat, bylo mi toto téma velmi blízké. Hlavním důvodem, proč jsem si zvolila právě hotel Podlipný, je jeho současný stav. Hotel byl založen spolu s restaurací a vinárnou v době, kdy byl v zemi komunistický režim a od roku 1998 je hotel zavřený. V současné době je v provozu pouze restaurace nacházející se v přízemní části budovy. Rozhodla jsem se tedy oslovit současného majitele hotelu a zjistit, zda má s hotelem do budoucna nějaké plány. Jak mi majitel řekl, uvažuje o rekonstrukci a znovuotevření hotelu. K hotelu by měla po jeho otevření také patřit restaurace, kterou má v současné době v pronájmu jiná osoba než majitel hotelu. Tato práce se bude zabývat odhadem komplexních služeb, které by měl být hotel schopen svým hostům poskytnout. Do těchto služeb budou zahrnuty služby již zmiňované restaurace. Pro realizaci návrhů této bakalářské práce by tedy byla nevyhnutelná spolupráce majitele hotelu s nájemcem restaurace. Jak majitel hotelu tak také nájemce restaurace, by byli rádi, kdyby se hotel v budoucnu podařilo zprovoznit. Pro majitele restaurace by to znamenalo pozitivní dopad v podobě možného rozšíření zákazníků restaurace o hotelové hosty. Pro majitele hotelu by zprovoznění hotelu znamenalo zejména splnění snu. Díky tomu, že majitel opravdu o otevření a rekonstrukci uvažuje, projevil zájem o poznatky a výsledek této bakalářské práce. 8

9 Cíl práce a metodika Cílem této bakalářské práce je Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný prostřednictvím analýzy prostředí podniku a navržení doporučení pro opětovné otevření hotelu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část (vlastní výsledky). Teoretická část se tvoří teoretický úvod do problematiky z oblasti služeb cestovního ruchu všeobecně, stravovacích a ubytovacích služeb, krátce vysvětluje význam CZ-NACE a dále používané pojmy jako SWOT analýza a marketingový mix. Praktická část se zabývá analýzou nabídky a poptávky ubytovacích služeb v kraji Vysočina. Jelikož tato bakalářská práce je zaměřena na využití konkrétního hotelu ve městě Třebíč, je do nabídky ubytovacích služeb zahrnuta místní konkurence (hotely nacházející se ve městě Třebíč). Na základě porovnání nabídky a poptávky ubytovacích služeb vyplývá, zda je vhodná rekonstrukce hotelu a jeho otevření. Po shrnutí analýzy nabídky a poptávky, jsou uvedeny hlavní příčiny krachu hotelu a jeho současné vize. Dále je zde shrnuta současná situace fungující restaurace a její SWOT analýza. Hlavní bod praktické části tvoří návrh rekonstrukce hotelu Podlipný nutné pro jeho opětovné otevření. Návrh rekonstrukce neobsahuje zohlednění ekonomických či jiných faktorů s ní spojených, nýbrž je zaměřena na odhad komplexních služeb, které by měl hotel v budoucnu poskytovat. Do těchto služeb jsou také zahrnuty služby restaurace, která je stále v provozu. Výsledky návrhu poskytovaných služeb jsou shrnuty v odhadované SWOT analýze hotelu a restaurace po zavedení navrhovaných změn. V závěru práce jsou shrnuty veškeré poznatky vyplývající z analýzy hotelu a uvedena vhodná doporučení do budoucna. Základním zdrojem informací vztahujících se k samotnému hotelu nebo restauraci byly konzultace s majitelem hotelu, panem Ing. Kotrbou. Jednalo se tedy o formu rozhovorů, z nichž byly potřebné údaje čerpány. Další informace týkající se např. konkurence, byly čerpány z aktuálních internetových stránek. Práci budu průběžně konzultovat s vedoucí bakalářské práce Ing. Zuzanou Tučkovou, Ph.D. a majitelem hotelu panem Kotrbou. 9

10 1 Teoretická část 1.1 Sužby cestovního ruchu V České republice se po roce 1989 výrazně zlepšily podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a to především z důvodů zrušení vízové povinnosti a uzavření bezdevizového styku s většinou turistických destinací. [16] Cestovní ruch se stal neodmyslitelnou součástí životního stylu a potřeb lidí. V desetiletí 1989/1999 vzrostly příjezdy v mezinárodním cestovním ruchu o 55,8 %, tj. průměrně ročně o 4,5 %, příjmy dokonce o 106 %, což představuje průměrné roční zvýšení o 7,5 %. Tato čísla dokumentují relativní odolnost cestovního ruchu vůči ekonomickým recesím a různým krizím, jenž se projevily snad jen lokálně ve vývoji příslušného regionu. [16] Cestovní ruch (TOURISM) je definován jako činnost osoby, cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí /mimo místo bydliště/ a to na dobu kratší než je stanovena, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. [13] Shrneme-li však podstatné stránky cestovního ruch v dostatečné míře všeobecnosti (což jsou základní atributy jakékoli definice), je nutno uvést alespoň tyto základní rysy cestovního ruchu: dočasnost změny místa stálého bydliště a dočasnost pobytu mimo něj nevýdělečný charakter cesty a pobytu (jsou obvykle realizovány ve volném čase) vztahy mezi lidmi, jež cestovní ruch vyvolává. [13] Služby jsou rozhodující součástí produktu cestovního ruchu. Představují heterogenní soubor užitečných efektů určených na upokojování potřeb účastníků cestovního ruchu. Mají průřezový charakter, tj. produkují je nejen podniky cestovního ruchu, ale i další subjekty soukromého a veřejného sektoru. [6] Všeobecně platí, že služby se spotřebovávají ve všech sférách ekonomiky, tj. ve výrobě, distribuci i spotřebě. V oblasti spotřeby uspokojují jednak potřeby společnosti (obrana, bezpečnost, státní správa), jednak potřeby jednotlivých obyvatel. Služby obyvatelstvu jsou součástí jeho životní úrovně a kvality života. Z hlediska funkcí se služby člení na výrobní, distribuční, osobní a společenské, podle způsobu realizace 10

11 na tržní a netržní, podle umístění na trhu na služby orientované na domácí trh a exportované. [6] Všeobecné znaky služeb Nemateriálnost služeb, vysoká spotřeba živé práce při jejich poskytování, začlenění vnějšího faktoru do procesu poskytování služeb, soulad poskytování služeb s jejich spotřebou a pominutelností služeb, patří mezi všeobecné znaky služeb. [6] Nemateriálnost služeb vyjadřuje skutečnost, že na rozdíl od výrobku, který je možné vnímat smysly (vidět a uchopit výrobek), v případě služeb tomu tak není. Služby není možné vnímat smysly před jejich spotřebou a po ní, spotřeba služeb se spojuje se změnou stavu vnějšího faktoru (zákazníka), tj. uspokojení jeho potřeb (např. rekreant si odpočinul, zotavil se, sportovně se vyžil). Část služeb má však i materiální podstatu, pokud se potenciál služby dá materializovat, např. zaznamenání služby na mediální nosič (film, videokazetu, CD, DVD atd.), prostřednictvím kterého je možné službu vidět, slyšet, uchopit, měřit. Nemateriálnost služeb souvisí s vysokou spotřebou živé práce, protože poskytování služeb vyžaduje přítomnost zástupců výrobce nebo zprostředkovatele (zaměstnanec recepce hotelu, číšník, referent cestovní kanceláře apod.) v místě poskytování služby. [6] Začleněním vnějšího faktoru do procesu poskytování služeb rozumíme účast účastníka na procesu poskytování služeb. Producent služby může s jejím poskytováním začít až poté, co se vyskytne poptávka (vnější faktor), tj. zákazník, který se zúčastňuje poskytování služby tím, že jí osobně zažije. Podle toho, zda jde o pasivní účast (např. návštěva sportovní akce) nebo aktivní účast na poskytování služby (např. absolvování lázeňského léčebného pobytu), zákazní více či méně ovlivňuje jeho výsledek, což má vliv i na kvalitu služby. [6] Soulad poskytování služeb s jejich spotřebou se označuje také jako tzv. simultánnost poskytování služeb a jejich spotřeby. Služby není možné produkovat do zásoby, jsou neskladovatelné, vyrábějí a realizují se jen tehdy, když je jejich spotřebitel přítomný v místě spotřeby. Z toho vyplývá jejich další znak, a to pomíjitelnost služeb, který zároveň potvrzuje, že služby není možné před jejich použitím testovat tak jako běžné spotřební předměty. [6] 11

12 Materiálně technická základna cestovního ruchu Umožňuje účastníkům cestovního ruchu realizovat služby cestovního ruchu (nároky na rekreaci). Patří sem: doprava, stravovací služby, ubytovací služby, služby cestovních kanceláří, agentur, sportovně rekreační zařízení, doplňkové služby: finanční služby, směnárny, prodej suvenýrů a předmětů souvisejících s cestovním ruchem apod. [10] Provozovnami, které zajišťují ubytovací služby, jsou hromadná ubytovací zařízení, tj. hotely a jim podobná ubytovací zařízení a ostatní hromadný ubytovací zařízení jako kempy, chatové osady, turistické ubytovny. Provozovnou stravovacích služeb je soubor místností a prostor pro výrobu, přípravu a skladování pokrmů a jejich uvádění do oběhu a pro další související činnost. [1] Stravovací služby Zabezpečují uspokojování základních potřeb výživy, přispívají k zotavení a vytvářejí větší fond volného času využitelný na uspokojování potřeb účastníků cestovního ruchu, které jsou cílem účasti na cestovním ruchu. Jde o služby základního stravování, doplňkového stravování a občerstvení, jakož i o společensko-zábavní služby, spojené s hudební produkcí, kulturním programem, případně další služby. [6] Stravovacích služeb využívá účastník cestovního ruchu jak v průběhu přemísťování, tak i během pobytu v cílové destinaci. [13] Formy zajištění stravování Formy zajištění stravování mohou být různé. Účastník cestovního ruchu si může tyto služby zajišťovat sám pak hovoříme o individuálním stravování. V tomto případě přípravu pokrmů a nápojů realizují samotní účastníci cestovního ruchu ve zvoleném čase a prostoru, s vynaložením sil a prostředků, které odpovídají jejich okamžitým možnostem a potřebám. [13] 12

13 Jinou možnost nabízí forma společného stravování. Jedná se o hromadnou přípravu pokrmů a nápojů pro velké skupiny osob, kdy výroba, odbyt i konečná spotřeba jsou ve většině případů místně i časově úzce propojeny. Společné stravování je realizované jednak jako veřejné restaurační, nebo jako účelové uzavřené. [13] Veřejné stravování slouží jak rezidentům,tak i účastníkům cestovního ruchu a při jeho využití je hlavní výhodou velká úspora času. [13] V případě účelového stravování se jedná o stravování specificky vymezených osob např. školní, závodní, nemocniční, ústavní stravování, tedy o svým způsobem uzavřenou formu společného stravování, která nemá vztah k cestovnímu ruchu. [13] Funkce a kategorie provozoven veřejného stravování Restaurační stravování je poskytováno jako služba, která zajišťuje uspokojení širšího spektra potřeb zákazníků prostřednictvím svých tří funkcí: 1. funkce stravovací základní, spočívá v zajištění výživy podáváním hlavních jídel během dne, 2. funkce doplňková představuje možnost občerstvení mezi hlavními jídly a nabídku nápojů, 3. funkce společensko-zábavní vytváří podmínky pro uspokojení potřeby společenské komunikace, setkávání, zábavy, her a rozptýlení v zařízeních restauračního stravování. [13] Ubytovací služby Ubytovací služby představují základní podmínku pro rozvoj cestovního ruchu. Můžeme je charakterizovat jako umožnění přechodného ubytování mimo místo trvalého bydliště. [13] Členění ubytovacích zařízení S rozvojem cestovního ruchu dochází postupně k diferenciaci různých druhů ubytovacích zařízení, která poskytují účastníkům cestovního ruchu služby na různé úrovni a v různém rozsahu. Ubytovací zařízení můžeme členit podle mnoha kritérií: Podle velikosti o malá, od pokojů o střední, od pokojů 13

14 o velká, od 251 pokoje výše Podle doby provozu o celoroční o sezónní Podle umístění o městská zařízení o lázeňská zařízení o horská zařízení apod. Podle převažující klientely o pro obchodníky o rodiny s dětmi o sportovce o zařízení specializující se na kongresovou turistiku o atd. Podle druhu zařízení a jeho funkce při uspokojování potřeb cestující veřejnosti o hotel o hotel garni o motel o botel o penzión o turistická ubytovna o chatová osada o kemp. [13] Kategorie ubytovacích zařízení 1. hotel je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služby s tím spojené (zejména stravovací); hotely se člení do pěti tříd; hotel garni má vybavení jen pro omezený rozsah stravování (nejméně snídaně) a člení se do čtyř tříd, 2. motel je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, poskytující přechodné ubytování a služby s tím spojené pro motoristy, a člení se do čtyř tříd, 14

15 3. penzion je ubytovací zařízení s nejméně pěti pokoji, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem, a člení se do čtyř tříd, 4. ostatní ubytovací zařízení jsou turistické ubytovny, kempy a skupiny chat (bungalovů), popřípadě kulturní nebo památkové objekty využívané pro přechodné ubytování. [1] Certifikace ubytovacích služeb Jedná se o rozdělení ubytovacích zařízení do skupin dle rozsahu a kvality poskytovaných služeb. Rozdělení hotelů do kategorií od 1 do 5 hvězdiček je mezinárodně zavedeným pojmem. Jednotný systém pro zařazení jednotlivých ubytovacích zařízení do daných kategorií umožní porovnat stav vybavení jednotlivých hotelů a úroveň jimi poskytovaných služeb s požadavky pro jednotlivé kategorie. Základní filosofií zpracování jednotné klasifikace ubytovacích zařízení je zásada její dobrovolnosti. Klasifikační komise udělí každému podnikateli, který o to požádá a splní daná kritéria (poplatek 500 Kč, vyplní dotazník, komise rozhodne o udělení certifikátu a počtu přidělených hvězdiček), jednotný klasifikační znak včetně certifikátu dle patřičného zařazení do jednotlivé kategorie. Certifikát je udělován na dobu 2 let. [6] CZ-NACE Český statistický úřad podle 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. ledna 2008 Klasifikaci ekonomických činností (dále jen CZ-NACE ). [14] Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) nahrazuje Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ), vydanou sdělením Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003 č. 486/2003 Sb. a aktualizovanou sdělením č. 311/2005 Sb. [14] NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. [14] Klasifikace CZ-NACE zohledňuje technologický rozvoj a strukturální změny hospodářství za posledních 15 let, je relevantnější s ohledem na hospodářskou realitu a lépe srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi. [14] 15

16 1.2 SWOT analýza Co je výsledkem analýzy vnitřního a vnějšího prostředí firmy? Manažeři často shrnují výsledky situační analýzy do formátu zvaného SWOT analýza. Zkratka pochází z anglického Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabiny), Opportunities (příležitosti) a Threats (rizika či hrozby). [18] SWOT analýza slouží k základní identifikaci současného stavu podniku sumarizuje základní faktory působící na efektivnost marketingových aktivit a ovlivňující dosažení vytyčených cílů. Tvoří logický rámec vedoucí ke konkrétnímu systematickému zkoumání vnitřních předností a slabin, vnějších příležitostí a ohrožení i k vyslovení základních strategických alternativ, o kterých může podnik uvažovat. [7] K posouzení úrovně a kvality podnikového mikroprostředí složí analýza silných a slabých stránek, jejíž pomocí si lze vyhodnotit přednosti a nedostatky ve všech uvedených šesti faktorech tzn. vlastní organizace, dodavatelé, marketingoví zprostředkovatelé, veřejnost, zákazníci a konkurence. Zkráceně bývá tento postup označován jako S W analýza. [5] Pokud bude provádět pouze rozbor faktorů vnějšího prostředí, tedy pouze rozbor příležitostí a ohrožení, potom budeme hovořit o O T analýze. [7] SWOT analýza je užitečnou součástí situační analýzy. Podniky ji většinou umisťují na její závěr, jelikož sumarizuje klíčové silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Může být samozřejmě prováděna i jako samostatný krok v rámci marketingového procesu. [7] Silné a slabé stránky Silné a slabé stránky se vztahují k vnitřní situaci podniku. Na základě analýzy vnitřních podmínek lze identifikovat faktory, které mohou být významné pro budoucí úspěchy či nezdary. Proto většina šetření, prováděná v rámci strategického marketingového procesu, začíná uvnitř organizace. Manažeři se snaží kriticky a co nejúplněji a nejpřesněji určit silné stránky podniku a plně je využít. Zjištěné slabé stránky, které chápou jako problémy, se pokouší negovat. [7] Silné stránky představují pozitivní faktory přispívající k úspěšné podnikové činnosti a výrazně ovlivňující jeho prosperitu. Jsou to odlišné způsobilosti (schopnosti, dovednosti, zdroje) zvýhodňující podnik vzhledem k trhu a konkurenci. Nejvítanějšími 16

17 silnými stránkami jsou takové, které je těžko okopírovat, a kde je předpoklad, že budou po dlouhou dobu přinášet zisk, čili znamenají konkurenční výhodu. [7] Silnou stránkou (předností) jsou například: kvalitní výrobky, tradice značky, vysoká úroveň výzkumu a vývoje, nízké výrobní náklady, dobrá finanční situace, pružná organizační struktura, kvalifikovaná pracovní síla, kvalitní marketingový management, příznivé dopravní spojení, vysoká úroveň marketingové komunikace, řádně vyškolený prodejní personál, dobře zajištěný a fungující servis apod. [7] Pravým opakem jsou slabé stránky, které znamenají určitá omezení nebo nedostatky a brání plnému efektivnímu výkonu. [7] Slabou stránku (kritickým místem) může být například: příliš dlouhá doba potřebná pro výzkum a vývoj, konzervativní přístup k inovačnímu procesu, nekvalitní výrobky, zastaralý strojní park, omezené výrobní kapacity, vysoká zadluženost, absence motivace v systému odměňování, nedostatečná úroveň informačního systému, nízký prodejní obrat, podnik je nováčkem na zavedeném trhu, velká vzdálenost trhu, špatná pověst podniku, velmi obtížná diferenciace od konkurenčních výrobků, chybná propagační kampaň (není ani nápaditá ani podnětná), nízká marketingová síla podniku apod. [7] 17

18 1.2.2 Příležitosti a hrozby Příležitosti jsou ty možnosti, které můžete by nebo vaše firma využít ke svému prospěchu a které nahrávají vašim silným stránkám. Hrozby by naopak mohly způsobit váš neúspěch nebo napomáhají konkurenci. V každém případě je jejich znalost potřebná, abychom zbytečně nepromarnili šance, které se nám nabízejí, a naopak abychom dokázali minimalizovat riziko v našem podnikání. Příležitost a hrozby se mohou v čase měnit, a proto je nezbytné provádět v našem podnikání analýzu prostředí pravidelně. [3] Znalost konkurence je naprosto nezbytná. Měli byste vědět, jaké produkty nabízí, za jakou cenu a jaká je její strategie při získávání zákazníků. Sbírejte o konkurenci všechny informace, které se naskytnou. Čtěte noviny (nebo si objednejte výstřižkovou službu), sledujte inzeráty konkurence, použijte specializované marketingové agentury, účastněte se jejich veřejných prezentací. [3] Cenným zdrojem informací o konkurenci jsou zákazníci. Pokuste se zjistit, zda se už s vašimi konkurenty setkali a požádejte je o názor na jejich výrobky a služby, napomínky, které jim nabídli. Pokud bude zákazník ochoten s vámi o konkurenci hovořit, snažte se dozvědět, proč konkurence u něj neuspěla. Všechny tyto informace využijte ve své nabídce. [3] Okolí podniku Makroprostředí Pod pojmem makroprostředí nalezneme množství vlivů, jejich vývojových trendů a tendencí. Proto je nutné tyto vlivy důkladně monitorovat a systematicky analyzovat, abychom uměli odhadnout následky jejich působení. [18] Makroprostředí tvoří širší okolí podniku. Do jisté míry podnikům diktuje, co a jak mohou a nemohou provozovat. Existující makroelementy jsou v podstatě mimo dosah podnikové kontroly. Ovlivňují postavení i chování podniku a tím i jeho výrobní a obchodní úspěchy či neúspěchy a efektivnost jeho podnikatelských aktivit. Každá organizace je vnímá na základě konkrétních podmínek a okolností, nejsou chápány všemi shodně. Podnik by měl parametry prostředí dokonale poznat, analyzovat, sledovat jejich vývojové trendy a snažit se jejich klady účelně využít pro další rozvoj (reagovat tak, aby si udržel konkurenční výhodu a schopnost efektivně uspokojovat potřeby cílových zákazníků). A proto se musí svým makroprostředím zabývat a spolehlivě se v něm orientovat. [7] 18

19 Vliv makroprostředí lze obecně členit do šesti hlavních oblastí, které budou blíže popsány v následujících subkapitolách: demografické prostředí, ekonomické prostředí, legislativní prostředí, přírodní prostředí, inovační prostředí, sociálně-kulturní prostředí. [15] Demografické prostředí Demografické prostředí s takovými závažnými jevy, jako jsou růst populace, migrace obyvatelstva, vývoj porodnosti, stárnutí obyvatelstva, úmrtnost, úroveň vzdělanosti, zaměstnanost a změny v rodině, to vše s obzvláště dynamickou proměnou role žen. [5] Populační vývoj ve světě se stále zvyšuje. Nejvyšší přírůstky jsou však zaznamenávány v chudých rozvojových zemích, což s sebou přináší problémy spojené se zajištěním obživy pro obyvatelstvo. V ČR (i v Evropě obecně) dochází k odlišnému vývoji. Již několik let zaznamenáváme úbytek počtu obyvatel. Vlivem vyspělosti zdravotnictví a poklesu porodnosti dochází k prodlužování délky života a tím ke stárnutí populace. [15] Pro specifikaci určitých skupin obyvatelstva je významná také jejich životní úroveň. Lze ji posuzovat na základě příjmů, které určují velikost poptávky. Životní úroveň v posledních letech vzrostla díky nárůstu reálných mezd a reálných peněžních příjmů obyvatelstva. Rozdíly mezi domácnostmi však nadále rostou, tento jev způsobuje vysoká nezaměstnanost, větší diferenciace mezi starobními důchody a platy, vzdělanost a regionální příslušnost. [15] Ekonomické prostředí Ekonomické prostředí představuje pro nás jako firmu komplex trendů a tendencí znamenajících podnikatelské možnosti. Současně zahrnuje vlivy, které ovlivňují kupní sílu a výdaje obyvatelstva. Tedy ovlivňuje kupní a spotřební chování jednotlivých subjektů na trhu a určuje celkové využívání zdrojů. Velikost kupní síly závisí na ekonomických podmínkách jednotlivců i firem. [15] 19

20 S rostoucí nezaměstnaností klesá koupěschopná poptávka, jelikož lidé nemají za co nakupovat. Případně se výrazně mění procentní zastoupení jednotlivých položek výdajů. Obecně s rostoucími příjmy klesá procento výdajů na jídlo, procento výdajů na bydlení a domácnost zůstává stejné a roste procento výdajů na ostatní položky (oblečení, doprava, cestování) a také procento vkladů do úspor. Výši důchodů obyvatelstva a tím i jeho kupní sílu ovlivňují průměrné mzdy, navyšování životního minima, dávek sociální podpory a také minimální mzdy. [15] Inflace představuje zvýšení cenové hladiny proti minulému období. Když inflace roste rychleji než příjem, kupní síla se v konečném důsledku snižuje a naopak. [15] Cenová úroveň má vliv nejen na zaměstnanost (platí negativní vztah), ale také na úrokovou sazbu (platí pozitivní vztah). Úroková sazba je sazba za půjčené peníze. [15] Změny v měnovém kurzu výrazně ovlivňují mezinárodní obchod. Devalvace měny a zvýšení reálného kursu má příznivý vliv na vývoz a naopak. [15] Většina doposud zmíněných veličin je důležitá především pro získání potřebných informací o jejich vlivu na zákazníky a jejich rozhodování. Firmu však zajímá např. také dostupnost úvěrů z důvodu expanze firmy či krytí provozních ztrát. [15] Na rozhraní mezi vlivy ekonomického a legislativního prostředí se nachází daňová problematika, která se firmy dotýká nejen na výstupu při odvodech do státní pokladny, ale také na vstupu při změnách nákladů. [15] Legislativní prostředí Jedná se o soustavu zákonů, vyhlášek a předpisů, která zahrnuje vliv vládních a politických orgánů, odborových organizací. Jsou v nich definovány určité hospodářské, ekologické, bezpečnostní, jakostní a zdravotní požadavky. Stát těmito pravidly chrání celospolečenské zájmy, spotřebitele i výrobce. [15] Se vstupem ČR do EU musí být naše právní normy přizpůsobeny evropskému zákonodárství, což přináší mnoho nových příležitostí i hrozeb pro všechny subjekty na trhu. Mezi základní oblasti, jichž se úprava týkala (nebo bude týkat), patří především: technické požadavky na výrobky, ochrana průmyslového vlastnictví (patenty a ochranné známky), daňová harmonizace, právo obchodních společností, hospodářská soutěž, liberalizace přirozených monopolů (trh s plynem a elektřinou, telekomunikace), 20

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Marketingové prostředí

Marketingové prostředí Marketingové prostředí Anotace Seznámení s vnějším prostředím firmy, s mikroprostředím, makroprostředím a základními marketingovými analýzami. Prezentace je doplněna úkoly a aktivitami žáků k danému tématu.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA Makroprostředí firmy Makroprostředí DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ POLITICKÉ FIRMA PŘÍRODNÍ KULTURNÍ TECHNOLOGICKÉ Demografické prostředí Firmy sledují demografický vývoj a tomuto vývoji přizpůsobují svůj výrobní

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Světová ekonomika Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží Zboží je výsledkem lidské práce. Jde o výrobek, který může být hmotným statkem (věcí, předmětem) nebo službou, uspokojující svými vlastnostmi lidské potřeby,

Více

Marketingové prostředí. Úloha marketingu v podniku

Marketingové prostředí. Úloha marketingu v podniku Marketingové prostředí Úloha marketingu v podniku Vlivy Vnitřní- síly blízko společnosti, které ovlivňují její schopnost sloužit zákazníkům Vnější- širší společenské síly, které ovlivňují celé mikroprostředí

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. UBYTOVÁNÍ Plzeňský kraj 2014

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. UBYTOVÁNÍ Plzeňský kraj 2014 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni UBYTOVÁNÍ Plzeňský kraj 2014 Rokycany, 27. února 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 v oblasti poskytování UBYTOVÁNÍ Odbor hygieny obecné a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). 1

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). 1 Referát: Daniela Odnohová D3 SLUŽBA JAKO PRODUKT Úvod V první části se zaměřím na seznámení s pojmem služba. V druhé části pojednám o službách a jejich rozčlenění. V závěrečné zamyšlení shrnu, co jsem

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH 1. Celkové shrnutí hlavních položek projektu Jde o stručné sepsání hlavních bodů práce. Je to takový výcuc ze všech kapitol aby ten co bude práci číst hned věděl zda má cenu

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci na téma: Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Autor

Více

Otázka: Bankovní soustava. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Petra93. V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby

Otázka: Bankovní soustava. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Petra93. V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby Otázka: Bankovní soustava Předmět: Ekonomie Přidal(a): Petra93 V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby Potřeba je vnitřní požadavek lidí, který vyplývá z vědomí nedostatky, který

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

BS - Registrační formulář pro ubytovatele

BS - Registrační formulář pro ubytovatele BS - Registrační formulář pro ubytovatele 1. Sídlo firmy / provozovna Název firmy: Obec: Ulice: IČO: Č. orientační Č. popisné VAT ID (DIČ): Číslo účtu: PSČ: Regionální zatřídění: E-mail: Tel.: Fax: Poskytované

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní 1. Zařazení učiva Marketing Didaktické zpracování učiva 1. Na všech středních školách většinou jako první téma v oblasti podnikových činností 2. Na obchodních akademiích v I. a II. koncentrickém okruhu

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS.

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE Případová studie Komplexní program na podporu zahájení podnikání Studie je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Zpracováno dne: 9. 1. 2013

Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_17 Název materiálu: SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní charakteristiku a funkce

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

Prezentace seznamuje žáky se základy marketingu, zabývá se vnějšími vlivy okolního prostředí.

Prezentace seznamuje žáky se základy marketingu, zabývá se vnějšími vlivy okolního prostředí. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 29_MAR

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Charakteristika a metody stanovení ceny

Charakteristika a metody stanovení ceny VY_32_INOVACE_MAR_95 Charakteristika a metody stanovení ceny Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

20. VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍCH CEST

20. VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍCH CEST 20. VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍCH CEST Zboží, které je výsledkem hospodářské činnosti jednotlivých výrobců, musí být přepraveno ke spotřebiteli, případně k zákazníkovi, z hospodářské sféry. Pohyb

Více

Anglická konverzace Bankovnictví Cestovní ruch Marketing a management Matematika volitelná... 6

Anglická konverzace Bankovnictví Cestovní ruch Marketing a management Matematika volitelná... 6 Obsah: Anglická konverzace... 2 Bankovnictví... 3 Cestovní ruch... 4 Marketing a management... 5 Matematika volitelná... 6 Konverzace v německém jazyce... 7 Konverzace v německém jazyce... 8 Podnikání

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami Charakteristika jednotlivých typů ubytovacích zařízení Charakteristiky jednotlivých typů mají za cíl přesněji definovat rozsah služeb pro jednotlivé typy ubytovacích zařízení. Charakteristika vychází z

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D.

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. Základní legislativní rámec Zákon o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) č. 455/1991 Sb.

Více

KLASIFIKACE SÍTĚ UBYTOVACÍCH JEDNOTEK, HOTELOVÉ ŘETĚZCE, INTERNÍ PŘEDPISY. Veřejné informace pro zákazníky - založena na dobrovolnosti

KLASIFIKACE SÍTĚ UBYTOVACÍCH JEDNOTEK, HOTELOVÉ ŘETĚZCE, INTERNÍ PŘEDPISY. Veřejné informace pro zákazníky - založena na dobrovolnosti Otázka: Podnikání ve stravování a hotelnictví Předmět: Podnikání, Hotelnictví Přidal(a): Pospíšilová KLASIFIKACE SÍTĚ UBYTOVACÍCH JEDNOTEK, HOTELOVÉ ŘETĚZCE, INTERNÍ PŘEDPISY Veřejné informace pro zákazníky

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby)

Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby) Otázka: Marketingový mix Předmět: Marketing Přidal(a): Adéla22 MARKETINGOVÝ MIX Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby) Produkt-

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Aktuální data statistiky cestovního ruchu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu Aktuální data statistiky cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Ing. Margit Beníčková, Ing. Pavel Vančura Hlavní body prezentace: projekty na zkvalitnění statistických

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Olympik Garni, a. s.

Olympik Garni, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Garni, a. s. za rok 2006 Obsah: Výsledky a vývoj společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Zakynthos / Alykes www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos / / / Poloha: jednoduchý rodinný hotel se

Více

Marketingová analýza společnosti Pivovar Ferdinand s. r. o.

Marketingová analýza společnosti Pivovar Ferdinand s. r. o. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Marketingová analýza společnosti Pivovar Ferdinand s. r. o. Autor práce: Martina Semrádová Vedoucí práce: Ing. Simona Hašková, Ph.D. Oponent práce:

Více

Marketingová analýza trhu

Marketingová analýza trhu Marketingová analýza trhu Prezentuje: Ing. Michaela Vavrečková Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza prostředí 2. Definování

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Státní rozpočet sestavuje..

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Státní rozpočet sestavuje.. OPAKOVÁNÍ A 1. Státní rozpočet sestavuje.. 2. Hlavní zdroj příjmové části státního rozpočtu představují... 3. Napiš tři složky výdajové části státního rozpočtu: 4. Pojmenuj rozpočet: příjmová část je vyšší

Více

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM KOZEL Roman MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM Obsah O hlavním autorovi... 9 Slovo úvodem...11 1. Marketingové prostředí...13 1.1 Charakteristika prostředí...14 1.2 Makroprostředí...16 1.2.1 Demografické prostředí...18

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky:

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky: Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): skutr 1) Pojem: Ekonomie je společenskou vědou o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém životě společnosti ekonomie zkoumá, jak se chová

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více