Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012"

Transkript

1 Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012

2 Úvodem Introduction V horkém létě se jen těžko uvažuje nad barevným a chladným podzimem, dokonce bych snad ani neřekl, že se na něj těšíme. Nicméně čas k němu neúprosně spěje a my už víme, co budete od září do listopadu dělat (omlouvám se Slovenské národní galerii, ale prostě jsem její novoroční motto musel udat). Určitě si nenechte ujít jubilejní Bienále Brno, předpokládám, že už vám někdo do ucha pošeptal, že se letos opravdu povedlo, ale já si dovolím i nahlas potvrdit, že z jeho výsledné podoby mám dobrý pocit, který zavazuje nejen vedení Moravské galerie v Brně, ale i celý organizační výbor. Samozřejmě bude ještě čas vypravit se do Jurkovičovy vily, respektive do rodného domu Josefa Hoffmanna na sezónní výstavy, které by byla škoda nechat si utéct. Rozhodně bych pak doporučoval pečlivé pročtení tohoto programu a pravidelné návštěvy našich webových stránek, kde si jistě všimnete řady doprovodných akcí, které vybranou výstavu mohou doplnit svébytným zážitkem. Celý tým našeho muzea umění intenzivně právě pracuje na dalších významných výstavách, které svým návštěvníkům nabídneme koncem roku. V rámci projektu Po stopách moderny, na němž se podílíme spolu s kolegy v Muzeu užitého a současného umění ve Vídni, se uskuteční nejen velká a náročná výstava Tiché revoluce uvnitř ornamentu poprvé představující komplexní zamyšlení nad jednou velkou kapitolou výtvarné kultury konce 19. a začátku 20. století, ale také zásadní reinstalace závěrečné části dlouhodobé expozice v našem Uměleckoprůmyslovém muzeu, již věnujeme Josefu Hoffmannovi a souvislostem jeho verze moderny. Keramické dílo Huberta Kovaříka, které rovněž v rámci tohoto projektu představíme v prostorách Respiria, bude pro mnohé po letech příjemnou vzpomínkou a pro mnohé velkým překvapením. A to jsem jen naznačil. Těšíme se na vás. Marek Pokorný ředitel Moravské galerie v Brně In a hot summer one finds it difficult to think about a colourful, cold autumn, and we hardly look forward to it. Nonetheless, the turn of the seasons is inevitable and we in the Moravian Gallery know already what we are going to do from September to November (apologies to the Slovak National Gallery, I could not help but use their New Year s slogan). First and foremost, the jubilee Brno Biennial is absolutely not to be missed. I presume that someone has mentioned to you that this year s exhibitions are truly magnificent, and I dare add here that I feel good about the final shape of the event. This feeling obliges us to keep up the good work, not only the Moravian Gallery management but the whole organisation committee. There is still time to visit the Jurkovič House and the Josef Hoffmann Birthplace to view their seasonal shows; it would be a shame to miss them. In any event, I recommend careful study of this programme and regular checking of the Moravian Gallery website, where a host of accompanying events appear, to add further original experience to any exhibition you choose. The Moravian Gallery team is currently preparing further shows for presentation to visitors at the end of the year. A major exhibition entitled Quiet Revolutions in Ornament will be held within the On the Trail of Modernism project in which we have joined forces with the Museum of Applied Arts and Contemporary Art in Vienna. It will introduce a novel and comprehensive overview of an important chapter in the visual culture of the late 19th and the early 20th centuries. Another show within the On the Trail of Modernism project will involve the reinstallation of the last section of the permanent exhibition in the Museum of Applied Arts of the MG which will be dedicated to Josef Hoffmann and his vision of modernism. Ceramic art by Hubert Kovařík,displayed in the Respirium, is also part of this project. It will bring back fond memories to many visitors and will be a pleasant surprise for others. And this list is far from complete. We look forward to seeing you. Marek Pokorný director of the Moravian Gallery in Brno Hlavní výstavy Main Exhibitions 4 Další aktuální výstavy Other Temporary Exhibitions Kalendář Stálé expozice Permanent Exhibitions 15 Doprovodný program 18 Informace o MG Information about MG 29 P = příloha 25. mezinárodní bienále grafického designu Brno Výstava hostujícího kurátora 6 10 P Europa Jagellonica. Virtual Image 17 Nedělní siesta v galerii 20

3 25. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2012 do till 28/10/2012 Uměleckoprůmyslové muzeum, Pražákův palác, Místodržitelský palác Mezinárodní soutěž Bienále Brno 2012 do till 28/10/2012 Uměleckoprůmyslové muzeum Mezinárodní bienále grafického designu v Brně bylo založeno v roce Koná se od r každý sudý rok ve všech výstavních prostorách Moravské galerie v Brně. Patří k nejstarším a nejvýznamnějším akcím v oboru vizuální komunikace na světě. Pořadateli Bienále Brno jsou MG a Ministerstvo kultury České republiky. Akce se koná za finanční podpory Jihomoravského kraje, statutárního města Brna a Českých center. Jednorázové vstupné do jednotlivých budov: V 80/40 Kč, R 170 Kč, S 25 Kč/os. Permanentní vstupenka do všech tří budov po celou dobu konání: V 300/150 Kč, R 500 Kč, S 80 Kč. Jednorázová vstupenka do všech tří budov. Platí pouze pro jeden vstup do každé budovy: 160/80 Kč. Stáhněte si MEM magazine o Bienále Brno 2012 do svého ipad nebo iphone. [1] [3] Pohled do výstavy [4] Mevis & van Deursen, Nizozemsko, Velká cena Bienále Brno 2012 Cena ministra kultury České republiky 25 th International Biennial of Graphic Design Brno 2012 The International Biennial of Graphic Design in Brno, one of the oldest and most prestigious events in the field of visual communication in the world, was launched in Since 1964 it has been held every second year in all the exhibition spaces of the Moravian Gallery in Brno. The Brno Biennial is organized by the MG and the Ministry of Culture of the Czech Republic. The event is supported by the South Moravia Region, the City of Brno and the Czech Centres. Entrance fee to each of MG buildings: E 80/40 CZK, F 170 CZK, G 25 CZK/person. Entrance to all MG buildings for the duration of the biennial: E 300/150 CZK, F 500 CZK, G 80 CZK. Single entry ticket to all the three buildings. Valid only for a single entry to each building: 160/80 CZK. Download MEM magazine about the Brno Biennale 2012 to your ipad or iphone. Jádrem 25. Bienále Brno je tradičně mezinárodní soutěž, koncipovaná výběrovou porotou, která pracovala za předsednictví korejské designérky Na Kim ve složení: Tomáš Celizna, Adam Macháček, Radek Sidun, Marta Sylvestrová a Adam Štěch. Letošní soutěž neomezenou žádnými výstavními kategoriemi měli možnost členové poroty ovlivnit osobními výzvami designérů k účasti a koncepcí výstavních okruhů. Expozice si klade za cíl představit široké spektrum současného grafického designu a jeho proměny napříč médii a formami uspořádáním exponátů do tematicky vnitřně strukturovaných okruhů. International Competition Brno Biennial 2012 The core of the 25 th Brno Biennial is, traditionally, the international competition the concept of which is worked out by the selection jury. The members of the jury chaired by the Korean designer Na Kim were: Tomáš Celizna, Adam Macháček, Radek Sidun, Marta Sylvestrová and Adam Štěch. This year the competition has not been limited by any exhibition categories and the jury members were able to influence it by personal invitations to participate sent to designers and by the concept of the exhibition areas. The exhibition sets out to present the broad spectrum of contemporary graphic design and its shifts across the media using various forms of arranging exhibits into thematically structured areas V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group Hlavní výstavy Main Exhibitions

4 Dvě nebo tři věci, co vím o Provo (Brněnská verze) Výstava hostujícího kurátora do till 28/10/2012 Pražákův palác Provo bylo amsterodamské anarchistické hnutí, které existovalo v letech Jednalo se o volné uskupení, sdružující jedince s nejrůznějšími ambicemi: podvratnými plány, uměleckými pohnutkami, utopickými idejemi i konkrétními projekty. Konceptuálním aktivismem a spekulativními politickými návrhy (tzv. bílé plány) jednou provždy ovlivnilo podobu holandské politické a kulturní scény. Dvě nebo tři věci, co vím o Provo je malý, osobní (v konečném důsledku tedy nutně neúplný) archiv hnutí, včetně materiálů vztahujících se k různým aktivitám, jež na Provo navazovaly (Aktiegroep Nieuwmarkt). Vstupné viz s. 4. Pohled do výstavy Two or Three Things I Know about Provo (The Brno Edition) Guest Curator s Exhibition Provo was an anarchist movement in Amsterdam which existed between It was a free association bringing together individuals with different ambitions: subversive plans, artistic motives, utopian ideas and concrete projects. Its conceptual activism and speculative political proposals (so-called white plans) have permanently influenced the appearance of the Dutch political and cultural scene. Two or Three Things I Know about Provo revolves around a small, personal (and hence essentially incomplete) archive of the movement, including materials related to the various activities following in the footsteps of Provo (Aktiegroep Nieuwmarkt). Entrance fee see p Hlavní výstavy Main Exhibitions

5 Práce z Kalifornie Khhhhhhh Slavs and Tatars Laureátka Bienále Brno 2008 Kasia Korczak DAR (Husák trávu nekouřil) Květa Pacovská AD INFINITUM Osobnosti českého grafického designu do till 28/10/2012 do till 28/10/2012 do till 28/10/2012 do till 28/10/2012 Pražákův palác / Atrium Uměleckoprůmyslové muzeum / Camera Místodržitelský palác Místodržitelský palác / Barokní sál Současný grafický design Kalifornie odráží reflexe na mnohovrstevnatost a složitost 31. amerického státu. Témata migrace, mytologie Západu, kovbojové, iluze, fantazie, rozbité sny a samozřejmě Hollywood ve své vášnivosti, dravosti i syrovosti poodhalí kontexty, přístupy, mentalitu lidí a krajiny, kde práce vznikaly. Vstupné viz s. 4. Work from California The contemporary graphic design of the Golden State (California) reflects the multiple layers and the complexity of the 31st American state. The themes of migration, the mythology of the West, cowboys, illusions, fantasies, broken dreams and, naturally, Hollywood will reveal, through their passion, drive, and raw nature, the contexts, approaches and the mentality of the people and the landscape where the works came into being. Entrance fee see p. 4. Pohled do výstavy Jde o přehodnocení pedagogiky, pokroku a modernosti přes perspektivu jediného fonému kh. Tento foném, který je pro velkou část obyvatel západní hemisféry obtížně vyslovitelný či rovnou nevyslovitelný, nabízí hluboký vhled do jazyka nejen z pohledu evolučního rozhraní, ale i metafyzického. Vstupné viz s. 4. Khhhhhhh Slavs and Tatars The Brno Biennial 2008 Grand Prix Winner Kasia Korczak A reassessment of pedagogy, progress and modernity via the perspective of a single phoneme kh. This phoneme, which a great majority of the inhabitants of the western hemisphere finds difficult or downright impossible to pronounce, provides a deep insight into language both from the point of view of an evolutionary interface and even metaphysics. Entrance fee see p. 4. Pohled do výstavy Autor výstavy, grafický designér Karel Haloun, představí český hudební plakát od sedmdesátých let do současnosti, v němž se zrcadlí léta normalizace, McDonaldizace i pokusy o normalitu. Projekt, zajímající se o vše, co narušuje strnulost minulých i dnešních společenských systémů a vzbuzuje neklid establishmentu, doprovází netradiční katalog (autoři: Karel Haloun, Jan Čumlivski, Václav Havlíček), který je nejen dokumentem k výstavě, ale současně i výzkumnou laboratoří grafického designu. Vstupné viz s. 4. GIFT (Husák Did Not Smoke Dope) The graphic designer Karel Haloun, who initiated this exhibition, will present the Czech music poster from the 1970s to the present day, mirroring the years of normalization, McDonaldization and attempts at normality. The project embraces everything that disrupted the numbness of the past and today s social systems shattering the complacency of the establishment is accompanied by an untraditional catalogue (authors: Karel Haloun, Jan Čumlivski, Václav Havlíček), which is simultaneously a document of the exhibition and a graphic design research laboratory. Entrance fee see p. 4. Výběrem autorských knih představí Květa Pacovská svůj sofistikovaný přístup k tvorbě taktilních, zvukových, skulpturálních, architektonických knižních objektů, jež jsou výsledkem jejího experimentálního výzkumu v oblasti volné tvorby. Přehlídku knižních prací rámují autorčiny umělecké plakáty a tzv. malované abecedy, tištěné litograficky. Vstupné viz s. 4. Květa Pacovská AD INFINITUM Personalities in Czech Graphic Design Through a selection of her original books Květa Pacovská will showcase her sophisticated approach to creating tactile, sonic, sculptural, and architectural books/objects, which are the outcome of her experimental research into her free creation. The overview of her book works is framed by art posters by the artist and painted alphabets, printed as lithography. Entrance fee see p. 4. Pohled do výstavy Pohled do výstavy 8 9 Hlavní výstavy Main Exhibitions

6 Jan Kotěra Ohlasy lidového umění. Po stopách moderny do till 30/11/2012 Jurkovičova vila První ze série výstav zabývajících se akademickou recepcí lidového umění od konce 19. století až do současnosti. Hlavní pozornost bude věnována interiérové tvorbě v kontextu architektury, užitého i volného umění. Jan Kotěra je v tomto ohledu klíčovou osobností. Výstava představuje Kotěrovu tvorbu na výběru plánů, kreseb, fotografií a nábytku. V přijímacím salonu vily je vystaven Kotěrův téměř neznámý nábytek pro jídelnu Franty Anýže z roku 1907 ze sbírek Moravské galerie v Brně. Vstupné v rámci prohlídky vily 100/50 Kč. Jurkovičova vila je součástí mezinárodní kulturní a muzejní poznávací stezky po stopách architektonického dědictví jižní Moravy a severovýchodního Rakouska první poloviny 20. století, realizované v rámci projektu Po stopách moderny, podpořeného dotací z programu EU Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika. Pohled do výstavy Jan Kotěra Echoes of Folk Art. The Traces of Modernism The first of a series of exhibitions exploring the academic reception of folk art from the end of the 19 th century to the present day with a primary focus on interior design in the context of architecture, decorative and non-commissioned art. The key figure in this respect is Jan Kotěra. The exhibition presents Kotěra s designs using a selection of plans, drawings, photographs and pieces of furniture. The reception room of the Jurkovič House will feature Kotěra s virtually unknown furniture for the dining room of Franta Anýž from 1907 from the collections of the Moravian Gallery in Brno. Entry with the house tour 100/50 CZK. The Jurkovič House is a part of the transnational cultural and museum route following the traces of architectural heritage in Southern Moravia and North-Eastern Austria of the first half of the 20 th century, realised as a part of the project The Traces of Modernism, supported from the EU programme of European Territorial Cooperation Austria Czech Republic. Josef Hoffmann. Stanislav Kolíbal: Plocha linie prostor do till 28/10/2012 Rodný dům Josefa Hoffmanna Pražský sochař Stanislav Kolíbal (nar. 1925) patří k nejvýznamnějším představitelům českého umění po druhé světové válce. Od 60. let minulého století se intenzivně věnuje problémům spojeným s geometrií jako jednoho ze základů evropské kulturní a civilizační identity. Napětí mezi abstraktní formou a existenciálním významem umělecké tvorby, otázky trvalosti, stability a lability sochařských forem vedly k zařazení jeho prací na významnou přehlídku Between Man and Matter v Metropolitním muzeu v Tokiu v roce 1970 (spolu s Janem Dibbetsem, Hansem Haackem, Bruce Naumanem, Richardem Serrou a dalšími). Aby zdůraznil kontrast se svými dřívějšími sochami a objekty, označuje svá díla, která vznikala v letech 1988/89 v Berlíně a vycházejí z kreseb a půdorysů, jako stavby. Jednalo se o kresby tužkou, přičemž některé z nich později vyústily v trojrozměrné konstrukce. V roce 1997 mu Národní galerie v Praze uspořádala velkou retrospektivu. V posledních dvaceti letech Kolíbal vystavoval samostatně ve Velké Británii (College of Art v Edinburgu, 1998), Itálii (Chiese Rupestri v Mateře, 1999) či Německu (Deichtorhallen v Hamburku, 2000). Současná výstava se zaměřuje na oblast linie plocha prostor a poukazuje na individuální odlišnosti v pojetí prostorovosti a funkci geometrických principů v díle Josefa Hoffmanna a Stanislava Kolíbala. Výstava ve spolupráci s MAK Vídeň. Vstupné v rámci prohlídky domu 40/20 Kč. Josef Hoffmann. Stanislav Kolíbal: Plane Line Space The Prague sculptor Stanislav Kolíbal (b. 1925) is one of the most prominent post-wwii exponents of Czech art. Since the 1960s he has devoted himself to exploring the issues related to geometry as one of the foundation stones of European cultural and civilizational identity. The tension between abstract form and the existential significance of an artistic creation, and the issues of the permanence, stability and instability of sculptural forms, led to his works being included in an important exhibition - Between Man and Matter - in the Tokio Metropolitan Museum in 1970 (together with Jan Dibbets, Hans Haacke, Bruce Nauman, Richard Serra and others). To accentuate the contrast with his earlier sculptures and objects, he refers to his works created in 1988/89 in Berlin based on drawings and plans as structures. Some of the pencil drawings later metamorphosed into threedimensional constructions. In 1997 the National Gallery in Prague held a major retrospective of his work. Over the past twenty years Kolíbal has exhibited as a solo artist in Great Britain (College of Art in Edinburgh, 1998), Italy (Chiese Rupestri in Matera, 1999) and Germany (Deichtorhallen in Hamburg, 2000). The current exhibition concentrates on the line surface space domain, pointing out the individual differences in the approach to the space and the function of geometric principles in the work of Josef Hoffmann and Stanislav Kolíbal. In cooperation with MAK Wien. Entry with the house tour 40/20 CZK. Pohled do výstavy Berlínské kresby, V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group Další aktuální výstavy Other Temporary Exhibitions

7 Po stopách moderny Kabinet Josefa Hoffmanna: Prostřený stůl Po stopách moderny Tiché revoluce uvnitř ornamentu: experimenty dekorativního umění v letech Po stopách moderny Keramika období Art deco na Moravě Tvorba Huberta Kovaříka Mexická keramika ve sbírce MG 30/11/ /3/ /11/ /3/ /11/ /3/2013 6/9/ /1/2013 Uměleckoprůmyslové muzeum / stálá expozice Uměleckoprůmyslové muzeum / přízemí, Respirium Uměleckoprůmyslové muzeum / Camera Uměleckoprůmyslové muzeum / Podesta vernisáž / opening 29/11/ h Prostřený stůl je symbolem mnohosti tvorby architekta a designéra Josefa Hoffmanna a zároveň se vztahuje k tomu, co bylo hlavním sortimentem vídeňských dílen Wiener Werkstätte ( ) výroba nádobí, nástolců, příborů, sedacího nábytku atd. The Josef Hoffmann Room: Set Table Set Table symbolises the multifaceted nature of the oeuvre of architect and designer Josef Hoffmann and, at the same time, refers to staple products of the Wiener Werkstätte workshops in Vienna ( ) such as tableware, elaborate trays and cutlery, as well as seating furniture and other items. Fotografie z výstavy Prostřený stůl v Moravském průmyslovém muzeu v Brně, 1905 vernisáž / opening 29/11/ h Výstava chce rehabilitovat roli ornamentu v kontextu dějin umění. Představí dekorativní alba a sbírky ornamentálních předloh, školní pomůcky užívané pro tvorbu ornamentu, studentské práce, textilní dezény, keramiku, cín i sbírky přírodovědné. V 100/50 Kč, R 220 Kč, S 30 Kč/os. The Traces of Modernism. Quiet Revolutions in Ornament: Experiments in Decorative Art, This exhibition sets out to rehabilitate the role of ornament in the context of art history. It presents decorative albums and collections of ornamental templates, teaching aids used for the creation of ornaments, student work, textile patterns, ceramic and pewter objects, as well as natural science collections. E 100/50 CZK, F 220 CZK, G 30 CZK/person. Závěsová tkanina s dezénem Tanec pstruhů, návrh Koloman Moser, výroba J. Backhausen & Söhne, Vídeň, před 1904 vernisáž / opening 29/11/ h Sochař a keramik Hubert Kovařík ( ) patřil k silné generaci umělců vyškolených ve Vídni u předních tvůrců secese a moderny. V průběhu pouhých dvou desetiletí, kdy se intenzivně věnoval keramické tvorbě, vytvořil desítky návrhů drobné užitné a umělecké keramiky, která se stala synonymem produkce období art deco na Moravě. V 40/20 Kč The Traces of Modernism Art Deco Ceramics from Moravia The Art of Hubert Kovařík Hubert Kovařík ( ), sculptor, ceramicist and painter, was part of a talented group of young artists trained at the Kunstgewerbeschule, Vienna by leading proponents of the Vienna Secession and modernism. Kovařík had a high work rate and, in the course of two decades, created dozens of designs for small utility and decorative ceramics. Kovařík s work was to become synonymous with art deco production in Moravia. E 40/20 CZK Exotická keramika z Mexika ve sbírce Moravské galerie v Brně představuje jedinečný soubor dokládající tvorbu mexických hrnčířů ve druhé polovině 19. století. Výstava představí zejména produkci jednoho z nejvýznamnějších keramických center mexického státu Jalisco, proslulých dílen v Tonalá, vyrábějících polychromní keramické nádoby zdobené bohatou malbou s přídatkem zlata a stříbra. Mexican Ceramics in the MG Collection The exotic ceramics from Mexico held by the Moravian Gallery is a unique series illustrating the work of Mexican potters in the second half of the 19th century. The core of the exhibition consists of the products of the famous workshops in Tonalá, one of the leading ceramic centres in the Mexican state of Jalisco. The examples include richlypainted polychrome ceramic vessels with elements of gold and silver. Free entry. Zoomorfní plastika, Santa Cruz de las Huertas, stát Jalisco (Mexiko), 2. polovina 19. století Indický bůžek, pórovina, Svitávka, před 1925, soukromá sbírka Roško Brno V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group Další aktuální výstavy Other Temporary Exhibitions

8 Václav Magid: Souřadnice 15/11/2012 3/3/2013 Sběratelé a mecenáši VI: Marie Richterová ( ) do till 13/1/2013 Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům Stálá expozice Jurkovičova vila Josef Hoffmann: Inspirace Stálá expozice Rodný dům Josefa Hoffmanna Pražákův palác / Atrium vernisáž / opening 14/11/ h V novém výstavním projektu Souřadnice Václav Magid (*1979) aktualizuje otázku mytologie. V instalaci autor nahrazuje staletími ukotvené konstanty generačně mladšími následovníky. Souhrn nabízených ekvivalent zastupuje množství eventualit. Václav Magid: Coordinates In Coordinates, his new exhibition project, Václav Magid (*1979) introduces a modern take on mythology. The artist in his installation replaces centuries-old constants with their more recent counterparts. The body of presented equivalents points to a large number of eventualities. Free entry. Mistr nových světů, ze série Atlanti, 2010, papírový model Místodržitelský palác / Kabinet Brněnská lékařka Marie Richterová shromáždila pozoruhodný soubor starožitností a uměleckých předmětů, který na sklonku svého života věnovala Moravské galerii v Brně. Výstava darovaných předmětů z oblasti volného umění i uměleckého řemesla je formou pocty jedné z nejštědřejších donátorek posledních let. V 30/15 Kč Collectors and Patrons VI: Marie Richterová ( ) Marie Richterová, a doctor from Brno, assembled a remarkable collection of antiques and objects of art. which towards the end of her life she donated to the Moravian Gallery in Brno. The exhibition of the gifts from non-commissioned art and applied arts pays homage to one of the most generous donors of recent years. E 30/15 CZK Pohled do výstavy Vlastní vilu Dušana Jurkoviče najdete v brněnských Žabovřeskách. Stavba z roku 1906 patří k vrcholným příkladům modernistické architektury inspirované britskou a vídeňskou tvorbou s prvky lidového umění. Návštěvníci si mohou vychutnat neobyčejnou atmosféru domu i jeho zahrady. Centrální schodišťová hala byla obnovena do téměř autentické podoby, přijímací salon je zařízen nábytkem Jana Kotěry pro Frantu Anýže. Jurkovičova vila a Rodný dům Josefa Hoffmanna jsou součástí projektu Po stopách moderny. Více viz s. 25. Vstupné v rámci prohlídky vily V 100/50 Kč. Dušan Jurkovič. The Architect and His House You will find the Jurkovič House in Brno- Žabovřesky. The building from 1906 is an exquisite example of modernist architecture inspired by British and Viennese designs combined with elements of folk art. Visitors can absorb the unusual ambience of the house and its garden. The central staircase hall has been restored to a nearly authentic form, the reception room was designed by Jan Kotěra on commission for Franta Anýž. The Jurkovič House and the Josef Hoffmann Museum are parts of the project The Traces of Modernism. More on p. 25. E 100/50 CZK. Jurkovičova vila, expozice Hlavním cílem expozice je hledání inspirací tvorby architekta a designéra Josefa Hoffmanna. Koncepce vychází z jeho vnímání Brtnice jako místa, které hluboce miloval a nechával se jím inspirovat. Popisuje vlivy soudobé britské kultury, lidového umění a biedermeieru na jeho tvorbu, která je představena řadou předmětů a kreseb. Součástí expozice je i jedinečná ornamentální výmalba v duchu vídeňské moderny na stěnách pokojů, kterou Hoffmann navrhl při rekonstrukci domu roku Muzeum Josefa Hoffmanna je společným pracovištěm MG a MAK Vídeň. V 40/20 Kč Josef Hoffmann: Inspirations The permanent exhibition sets out to search for the inspiration behind the work of the architect and designer Josef Hoffmann. It starts with his affinity for Brtnice a place he deeply loved and let himself be inspired by. It describes the influences of contemporary British culture, folk art, and Biedermeier on his work exemplified by many original objects from the arts-and-crafts domain and drawings. The exhibition incorporates the highly original ornamental painted decoration in the mould of Viennese modernism on the walls of the rooms which Hoffmann had to be made during the house reconstruction in The Josef Hoffmann Museum is a joint workplace of the MG and MAK Wien. E 40/20 CZK. Rodný dům Josefa Hoffmanna, expozice V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group Stálé expozice Permanent Exhibitions

9 Umění od gotiky po 19. století Moderní a současné umění Užité umění a design Europa Jagellonica. Virtual Image Stálá expozice Stálá expozice Stálá expozice do till 30/9/2012 Místodržitelský palác Pražákův palác Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský palác / stálá expozice Ústředním motivem expozice je obraz Petra Pavla Rubense Hlava Medúsy. Podle antické báje měl pohled Medúsy takovou sílu, že člověka proměnil v kámen. Část této magické moci dokázal umělec přenést do obrazu, hrůzyplného a zároveň fascinujícího. Expozice představuje nejcennější exponáty evropského umění ze sbírek MG od 14. do 19. století díla neznámých středověkých mistrů, Lucase Cranacha, Paola Paganiho, Bernarda Strozziho, Franze Antona Maulbertsche, Ondřeje Schweigla aj., doplněné o díla zapůjčená z dalších institucí. V 60/30 Kč, R 130 Kč, S 25 Kč/os. Six Centuries of European Art The central motif of the exhibition is the painting by Peter Paul Rubens The Head of Medusa. According to Greek mythology whoever looked at Medusa s head was turned into stone. The artist succeeded in transposing part of the magic power into the picture, horrifying and fascinating at the same time. The exhibition presents the most valuable examples of European art from the collections of the MG from the 14 th to the 19 th century including works by unknown mediaeval masters as well as by Lucas Cranach, Paolo Pagani, Bernardo Strozzi, Franz Anton Maulbertsch, Ondřej Schweigl, etc., complemented by works on loan owned by other institutions. E 60/30 CZK, F 130 CZK, G 25 CZK/person Pohled do stálé expozice Stálá expozice umění 1. poloviny 20. století představuje práce tvůrců české moderny a meziválečné avantgardy, jejichž díla jsou ve sbírce MG velmi dobře zastoupena Františka Foltýna, Vincence Makovského a Linku a Antonína Procházkovy, dále pak Václava Špálu, Emila Fillu, Josefa Čapka či Otto Gutfreunda. Tvůrčí aktivita kubistických malířů, sochařů a architektů v oblasti užitého umění je připomenuta některými zásadními díly Vlastislava Hoffmana, Pavla Janáka nebo Josefa Gočára. Obrazy a sochy jsou doplněny kresbami, fotografiemi a užitým uměním, které vznikaly často v úzkých souvislostech s volným uměním. V 60/30 Kč, R 130 Kč, S 25 Kč/os. Modern and Contemporary Art The permanent exhibition of fine art from the first half of the 20 th century presents the works of Czech modernism and the inter-war avant-garde as a robust presence in the collection of the MG František Foltýn, Vincenc Makovský and Linka and Antonína Procházka, as well as Václav Špála, Emil Filla, Josef Čapek and Otto Gutfreund. The creative efforts of the cubist painters, sculptors and architects in the sphere of applied art are shown by some important works by Vlastislav Hoffman, Pavel Janák and Josef Gočár. The paintings and sculptures are displayed together with drawings, photographs and applied art. E 60/30 CZK, F 130 CZK, G 25 CZK/person Emil Filla, Dvě ženy, olej na plátně, Záběr expozice sahá od středověku po počátek 20. století. V chronologickém sledu je zachycen vývoj a stylové proměny nábytku, textilu, skla, keramiky, porcelánu, drahých kovů. Z renesanční tvorby upoutá soubor italské majoliky nebo zlacená svatební truhla zvaná cassoni ze Sieny. V barokním sále vyniká kolekce řezaných a broušených pohárů, mezi exponáty 19. století zaujme vranovská kamenina inspirovaná anglickým wedgwoodem či série židlí Thonet. Secese je zastoupena nápojovým sklem, vázami Louise C. Tiffanyho nebo plakáty Alfonse Muchy a Henriho Toulouse-Lautreca. V 60/30 Kč, R 130 Kč, S 25 Kč/os. Applied Art and Design The scope of this permanent exhibition ranges from the Middle Ages to the beginning of the 20 th century capturing, in a chronological sequence, the evolution and stylistic changes of furniture, textile, glass, pottery, porcelain and precious metals. Works from the Renaissance period feature a collection of Italian majolica and a gilded wedding chest from Siena. The Baroque Room offers an outstanding collection of cut-glass goblets, while the noteworthy exhibits from the 19 th century include a series of Thonet chairs. The Secession is represented by drinking glasses, vases by Louis C. Tiffany or posters by Alphonse Mucha. E 60/30 CZK, F 130 CZK, G 25 CZK/person Pohled do stálé expozice Moravská galerie v Brně se připojuje k výstavnímu počinu Europa Jagellonica / Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců uměleckou realizací Filipa Cenka, jež bude zaměřena především na problematiku recepce uměleckého díla. Lze myšlenku, dojem a působení originálu zprostředkovat pomocí videozáznamu, je vnímání podmíněno fyzickou přítomností díla? Cílem je vytvořit živý dialog mezi divákem, současným umělcem a středověkým dílem, uvidět tak pozdně středověkou uměleckou produkci dnešním úhlem pohledu. Vzhledem k jeho charakteru je tento projekt náhradou za Dostaveníčka, tj. intervence do stálých expozic. Virtual Images The Moravian Gallery in Brno joins the exhibition initiative Europa Jagellonica/Art and Culture in Central Europe under the Jagiellonian Rule with an artistic realization by Filip Cenek, primarily concentrating on the problem of the reception of a work of art. Can an idea, an impression and the impact of an original work be communicated by a video recording; is perception conditioned by the physical presence of the work? The aim is to initiate a living dialogue between the viewer, a contemporary artist and a medieval work of art, to see late-medieval artistic output through today s perspective. Pohled do stálé expozice s instalací Filipa Cenka V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group Stálé expozice Permanent Exhibitions

10 Bienále Brno 2012 Bienálová noc Bienálové středy s kurátory výstav Zdarma k ceně vstupného na výstavu. Bienálové čtvrtky s filmem, hudbou, literaturou a jógou Bienálový maraton (PP) (UMPRUM) (MP) Pátek 21/9/ h Hippy Hippy Shake & Lenka Zogatová h MP / nádvoří Hudební pecky nejen z archeologie rock & pop let, jež vás nenechají v klidu. Ve spolupráci s občanským sdružením Fléda. Kurátorské výklady ve výstavách 18 h MP / Květa Pacovská AD INFINITUM / Marta Sylvestrová 18 h PP / Práce z Kalifornie / Pavlína Vogelová 19 h PP / Dvě nebo tři věci, co vím o Provo / Yvona Ferencová 19 h UMPRUM / Khhhhhhh Slavs and Tatars / Jan Zálešák 20 h MP / DAR: Husák trávu nekouřil / Petra Ciupková 21 h UMPRUM / Khhhhhhh Slavs and Tatars / Jan Zálešák 21 h PP / Práce z Kalifornie / Pavlína Vogelová 22 h PP / Dvě nebo tři věci, co vím o Provo / Yvona Ferencová 22 h MP / DAR: Husák trávu nekouřil / Marta Sylvestrová Výtvarné dílny h MP / Papírový svět h UMPRUM / Grafická laboratoř Květa Pacovská AD INFINITUM Marta Sylvestrová Středa 12/9/ h Dvě nebo tři věci, co vím o Provo Yvona Ferencová Středa 3/10/ h Khhhhhhh Slavs and Tatars Jan Zálešák Středa 10/10/ h Práce z Kalifornie Pavlína Vogelová Středa 17/10/ h DAR: Husák trávu nekouřil Marta Sylvestrová Středa 24/10/ h Bienálový videotime Experimentální film a video z Amsterdamu / k výstavě Dvě nebo tři věci, co vím o Provo Videotime 30 Středa 3/10/ h Kalifornské video / k výstavě Práce z Kalifornie Videotime 31 Středa 17/10/ h Komponované podvečery s literaturou, filmem, hudbou a bienálovými výstavami: Mezinárodní soutěž Bienále Brno 2012 / Pár věcí, co vím o Provo (Brněnská verze) / Práce z Kalifornie / Khhhhhhhh Slavs and Tatars / DAR (Husák trávu nekouřil) / Květa Pacovská AD INFINITUM Začátky (Mike Mills, 2010, USA, 104 min.) filmová projekce 6/9/ h Host Karel Haloun / DAR aneb Husák trávu nekouřil debata s projekcí 13/9/ h Úspěšné, handicapované a subverzivní piktogramy olympijských her Ondřej Michálek / přednáška 11/10/ h Host Zdeněk Ziegler / osobnost grafického designu debata / představení autorské monografie 18/10/ h Khhhhhhh & JÓGA Lucie Stejskalová 20/9/ h 27/9/ h 11/10/ h 25/10/ h Jóga ve výstavě Khhhhhhh Slavs and Tatars jako pokus o hledání svých kořenů a přehodnocení konceptu sebepoznání. Omezená kapacita max. 10 účastníků / 1 den. Nutná rezervace předem kontakt: nebo tel.: V 80 Kč Derniéra Bienále Brno 2012 (PP) / (UMPRUM) / (MP) Neděle 28/10/ h Netradiční derniéra všech bienálových výstav, které jste nestihli nebo které rozhodně stojí za to vidět znovu. Zdarma k ceně vstupného na výstavu. 13 h UMPRUM / Khhhhhhh Slavs and Tatars / Jan Zálešák 14 h PP / Práce z Kalifornie / Pavlína Vogelová 15 h PP / Dvě nebo tři věci, co vím o Provo / Yvona Ferencová 16 h MP / Květa Pacovská AD INFINITUM / Marta Sylvestrová 17 h MP / DAR: Husák trávu nekouřil / Marta Sylvestrová Doprovodný program

11 Nedělní siesta v galerii Film Neformální odpolední siesty s kurátory, lektory a hosty na aktuálních výstavách a výtvarné dílny pro děti i dospělé. Připraveny pro vás budou také speciální akce ve spolupráci s kavárnami nebo cukrárnami. Nenechte si ujít pohostinnost a štědrost expozice mezinárodního významu Khhhhhhh, nahlížející na charakter jazyka počínaje čtením posvátných textů až po rituál tištěného slova. Nechte se vyprovokovat KALIFORNským snem, obdarovat DARem, když Husák trávu nekouřil nebo naopak potěšit hravostí a radostí knižní grafiky Květy Pacovské. K nedělní siestě zvou i stálé expozice. Trávník z papíru / výtvarná dílna pro děti Eva Strouhalová 9/9/ h Bydlení pro zvířátka / výtvarná dílna pro děti Olga Búciová Jurkovičova vila, J. Nečase 2 16/9/ h Dvě nebo tři věci, co vím o Provo / setkání s kurátorem Yvona Ferencová 16/9/ h Zdarma k ceně vstupného. Práce z Kalifornie / setkání s kurátorem Pavlína Vogelová 16/9/ h Zdarma k ceně vstupného. Khhhhhhh Slavs and Tatars / setkání s kurátorem, Jan Zálešák 30/9/ h Zdarma k ceně vstupného. Písmenka v pohybu / výtvarná dílna pro děti Eva Strouhalová 7/10/ h Květa Pacovská AD INFINITUM / setkání s kurátorem Marta Sylvestrová 7/10/ h Zdarma k ceně vstupného. Koncert / setkání s osobností Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici 14/10/ h Zájezd, více viz s. 28. Slovní hrátky mezi řádky / výtvarná dílna pro děti Olga Búciová 21/10/ h Derniérový maraton 28/10/ h Setkání s kurátory výstav Bienále Brno, více viz s. 19. Užité umění a design / setkání s kurátorem Andrea Březinová 4/11/ h Zdarma k ceně vstupného. Mexiko a bohové / výtvarný ateliér pro dospělé Jitka Petřeková 11/11/ h V 120 Kč / SPMG 60 Kč (včetně výtvarného materiálu) Umění od gotiky po 19. století / setkání s kurátorem Petr Tomášek 18/11/ h Zdarma k ceně vstupného. A jako andělé / výtvarná dílna pro děti Markéta Skotáková 25/11/ h Bienále Brno 2012 Začátky (Mike Mills, 2010, USA, 104 min.) Čtvrtek 6/9/ h Videotime Tematické večery zaměřené na video, experimentální a nezávislý film. Pořádá MG ve spolupráci s Kabinetem audiovideo FaVU VUT v Brně a kolektivem Fiume. Dramaturgie: Pavlína Vogelová a Filip Cenek. Videotime 29 Matthias Beckmann / Tužka kamerou (Německo) Středa 26/9/ h Záznamy každodenního života skrze kresbu a animovaný film. Videotime 30 Experimentální film a video z Amsterdamu Středa 3/10/ h Speciální projekce k bienálové výstavě Dvě nebo tři věci, co vím o Provo. Videotime 31 Kalifornské video Středa 17/10/ h Speciální projekce k bienálové výstavě Práce z Kalifornie. Videotime 32 Zahraniční ozvěny videoartu Středa 31/10/ h Videotime 33 Tmář a jeho rod aneb Slzavé údolí pyramid Karel Vachek, Karel Slach, Radim Procházka Středa 14/11/ h Dokumentární esej Karla Vachka zabývající se tenkou hranicí mezi niternou vírou a institucionalizovaným náboženstvím a zároveň připomíná potřebu zdravého skepticismu a nutnosti nevěřit ničemu, co se tváří jako jistota. Videotime 34 Zahraniční ozvěny videoartu Středa 28/11/ h Koncert Mužské sbory Leoše Janáčka v rozličných souvislostech Mužský pěvecký sbor Láska opravdivá Dirigují Jaroslav Černocký a Jan Špaček / Barokní sál Úterý 20/11/ h Obsáhlý výběr Janáčkových mužských sborů, doplněný ukázkami pravoslavné duchovní hudby a české sborové tvorby Janáčkovy doby. Janáčkovy skladby pro mužský sbor jsou nesmírně originálním, různorodým a obsáhlým hudebním pokladem, jenž je kvůli své náročnosti zřídkakdy provozován, přestože tato mohutná a strhující hudba přímo vybízí k hledání různých kontextů. V Vstupné Doprovodný program

12 Přednášky Malířství 19. století Petr Tomášek Pondělí 24/9; 1/10; 8/10; 15/10; 22/10; 29/10; 5/11; 12/11; 19/11; 26/11; 3/12; 10/12/2012 vždy h Cyklus přednášek představí dějiny evropského malířství v období od konce 18. století do počátku modernismu, tedy zhruba do roku Výklad však nebude koncipován striktně chronologicky, nýbrž se soustředí na osvětlení některých tradičních uměleckohistorických pojmů, jako jsou klasicismus, romantismus nebo realismus, a zároveň představí některá zajímavá, pro pochopení malířství 19. století důležitá témata jako historická malba, nazarenismus, orientální malířství apod. Mistři secese a moderny Cyklus Mistři secese a moderny je součástí programu Po stopách moderny Mezinárodní kulturní a muzejní poznávací stezky architektonického dědictví jižní Moravy a severovýchodního Rakouska první poloviny 20. století, realizovaného dotací z programu EU Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika V 40 / 20 Kč / SPMG a SPJH vstup volný Stanislav Sucharda sochař a medailér Alena Krkošková Úterý 25/9/ h Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici Čtvrtek 25/10/ h Současník a přítel Jana Kotěry, zároveň jeho spolupracovník na mnoha architektonických zakázkách, vyzdobil sochami Národní dům v Prostějově, Městské muzeum v Hradci Králové a řadu let pracoval na pražském pomníku Františka Palackého. Mimo to založil roku 1895 medailérskou školu na VŠUP v Praze. Vojtěch Preissig Alena Krkošková Úterý 13/11/ h Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici Čtvrtek 22/11/ h Malíř a grafik, tvůrce plakátů a ilustrátor knih, spolupracovník Alfonse Muchy v Paříži ( ). Zasloužil se o vydávání časopisu Česká grafika. Za druhé světové války se podílel na protifašistickém odboji a vydával časopis V boj, za to byl roku 1944 popraven v Dachau. Europa Jagellonica v Moravské galerii v Brně Cyklus přednášek o umění a kultuře ve střední Evropě za vlády Jagellonců Morava v pozdním středověku Tomáš Borovský Středa 19/9/ h Podunají a malířství na Moravě na počátku 16. století Kaliopi Chamonikola Středa 10/10/ h Anton Pilgram. K současnému stavu poznání života a díla pozdně gotického umělce Lucie Valdhansová Středa 24/10/ h Pozdně gotická architektura pánů z Boskovic Jan Štětina Středa 7/11/ h Pozdně gotická architektura v Brně Petr Kroupa Středa 21/11/ h Brněnský naratologický kroužek Cyklus veřejných přednášek pořádaný ve spolupráci s nezávislým vědeckým sdružením Brněnský naratologický kroužek (BRNK). Ten představuje seskupení odborníků z různých disciplín a jeho cílem je podpora, rozvoj i popularizace bádání na poli fikce, vyprávění a příběhu. Nedílnou součástí tohoto snažení jsou pak veřejné přednášky stávajících členů či přizvaných odborníků, a následné diskuze nad přednesenými tématy a problémy. Alice Jedličková Čtvrtek 4/10/ h Radomír Kokeš Čtvrtek 1/11/ h Lucie Česálková Čtvrtek 15/11/ h Mezinárodní kolokvium Tvář zemřelého a raně křesťanský svět Čtvrtek 18/10/2012 Seminář dějin umění MU spolu s MG pořádají v rámci projektu Centrum pro dějiny obrazu a vizuální kultury mezinárodní kolokvium Tvář zemřelého a raně křesťanský svět/the face of the dead and the early Christian world. Přednášky budou prosloveny česky a anglicky. Dr. Ivan Foletti (Université de Lausanne a Masarykova univerzita) pozval do Brna čtyři zahraniční specialisty v oboru dějin raného středověku a vizuálních studií, aby během jednodenního kolokvia probrali různé aspekty studia funkce pohřebních obrazů mezi koncem starověku a začátkem středověku a pokusili se vysvětlit, proč starověké pohřební tradice obrazu mizí a jsou nahrazovány jinými způsoby. Prostřednictvím různých médií od mozaiky a malířství přes sochařství až po zlacené vitraje bude představen jeden z uzlových bodů reprezentace: lidská tvář na hranici mezi životem a smrtí. Depozitář skla Depozitář skla MG je přístupný veřejnosti každý čtvrtek od 15 do 17 hod., další dny po předchozí domluvě s kurátorkou. Kontakt: nebo tel.: Módní přehlídka / sociální projekt Pavel Jevula pro Nový Prostor Úterý 2/10/ h Přední oděvní designér Pavel Jevula přichází s novým projektem, který navazuje na jeho dlouhodobou koncepci v propojení oděvního designu se sociálním prostředím. Ve spolupráci s časopisem Nový Prostor, jehož pouličním prodejem si lidé v sociální nouzi vydělávají na nejnutnější životní potřeby, vznikla kolekce exkluzivně právě pro prodejce časopisu. Na jeho zhotovení je využit speciální materiál 3D síťoviny, který odkazuje k sociální síti, která pomáhá zachytit sociálně ohrožené lidi a vrátit je zpět do běžného života. Oděvní design tedy v tomto případě nereprezentuje pouze esteticko-vizuální hledisko, ale stává se prostředkem k navrácení důstojnosti, a upozorňuje na sociální otázky současnosti. Vstupenkou na přehlídku bude aktuální číslo časopisu NP V Vstupné SPMG Společnost přátel MG SPJH Společnost přátel J. Hoffmanna Doprovodný program

13 Výtvarné dílny Výtvarné dílny pro děti Sobotní ateliéry Výtvarné dialogy pro pedagogy Tvorbou k poznání a inspiraci VYMALOVÁNO! Galerie pro nejmenší Výtvarné dílny pro děti od 2 do 6 let s rodiči. Lektorky: Markéta Borovcová, Gabriela Imreczeová, Jitka Tichá. Dílny se konají v ateliéru v Uměleckoprůmyslovém muzeu, Husova 14, pokud není uvedeno jinak. Bližší informace na tel.: nebo Doporučujeme rezervaci místa, kterou můžete provést přes elektronický formulář na V 60 Kč, rodič zdarma, druhé dítě 30 Kč Vždy ve čtvrtek v 10 a 16 h 4/10/2012 Růžový čtvrtek paní Květy 11/10/2012 Neposedná písmenka 18/10/2012 Moje kniha 1/11/2012 Kresby v písku 8/11/2012 Maska a maskarón 15/11/2012 Cesta proti času 22/11/2012 Létající bytosti 29/11/2012 Barevné mámení Výtvarné dílny pro děti od 6 do 15 let Bližší informace na tel.: nebo Není nutné se předem objednávat, pracovní oděv s sebou. Písmenka v pohybu Eva Strouhalová Sobota 6/10/ h Inspirativní prohlídka mezinárodní soutěžní přehlídky Bienále Brno 2012, na kterou bude navazovat výtvarná dílna v ateliéru, kdy se pokusíme rozpohybovat písmenka. Vystřihni si sochu Eva Strouhalová Sobota 20/10/ h a tak vezmu nůžky a všechno rozstříhám a potom nalepím zase všechno zpátky. Slova Květy Pacovské popisují jeden ze způsobů její práce, který si sami také vyzkoušíme. Dušičková dílna Olga Búciová Sobota 27/10/ h Jurkovičova vila, Jana Nečase 2 V předvečer tajuplného podzimního svátku si ve stylovém prostředí Jurkovičovy vily budeme vyprávět zajímavé příběhy, vyrobíme si tematické dekorace a v prostoru zahrady vytvoříme instalaci. Teple se oblečte, čeká nás spousta zábavy a čaj s citrónem. Formou výtvarných dialogů a interpretací uměleckých děl ve výstavách a expozicích galerie se pedagogové seznamují s metodikou pedagogické praxe, kterou dále uplatní nejen při individuální návštěvě galerie se školními skupinami, ale také ve vlastní výuce. Informace na tel.: nebo Nutná rezervace místa předem, můžete ji provést přes elektronický formulář na Perforovaný grafický design Jitka Petřeková Čtvrtek 4/10/ h Prostřednictvím výstavy Květa Pacovská AD INFINITUM osobnosti českého grafického designu se seznámíte s celou škálou možných přístupů pro práci s textem, kompozicí a objektem. Na výstavě je zastoupena celá řada autorských knih, uměleckých plakátů a malované abecedy. Workshopy pro studenty SŠ a VŠ Určeno pro předem přihlášené studenty odborných škol. Přesné termíny budou určeny dle individuální domluvy. Informace na tel.: nebo moravska-galerie.cz. Rezervaci můžete provést přes elektronický formulář na Trendy v grafickém designu Jitka Petřeková Říjen 2012 Workshopy jsou koncipovány k Mezinárodní soutěži Bienále Brno 2012, ale i k jiným doprovodným výstavám bienále. Ateliér pro dospělé pořádaný ve spolupráci se Společností přátel Moravské galerie v Brně. Informace na tel.: nebo Nutná rezervace místa předem, můžete ji provést přes elektronický formulář na V 120 Kč / SPMG 60 Kč (včetně výtvarného materiálu). Mexiko a bohové Jitka Petřeková Neděle 11/11/ h Mexické umění ze sbírek Moravské galerie v Brně je zastoupeno především keramickým uměním, jehož charakteristický vzhled bude inspirací pro vlastní tvorbu V Vstupné Doprovodný program

14 Mezi námi Prohlídky aktuálních výstav a expozic s výtvarnými dílnami pro děti a dospělé s fyzickým handicapem, díky bezbariérovým přístupům jsou vítáni i vozíčkáři. Lektorka Anna Šimková. Za finanční podpory statutárního města Brna. Bližší informace na nebo na tel.: Termíny i témata dílen pro skupiny dle individuální domluvy. Listuj, pozoruj a tiskni Září 2012 Prohlídka výstav 25. mezinárodního bienále grafického designu Brno spojená s tvorbou jednoduchých grafických prací. Namaluj písmeno, namaluj číslo Říjen 2012 Známe Květu Pacovskou a její tvorbu? Co je to autorská kniha a jak může vypadat? Čas strávený ve výstavě AD INFINITUM nám bude inspirací pro vlastní výtvarnou aktivitu. Papír, vazba, barva Listopad 2012 Zajímají nás dnes ještě knihy? Víme, jak kniha vzniká? Při prohlížení vítězných knih soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2011 se zaměříme na roli ilustrátora a pokusíme se společně vytvořit ilustrovanou knihu. Creativ 60+ Cyklus komentovaných prohlídek a výtvarných dílen pro seniory. Za finanční podpory statutárního města Brna. Programy jsou začleněny do vzdělávacích aktivit mezinárodního projektu E.T.N.A. Není nutné se předem objednávat. (včetně výtvarného materiálu) Kniha jako objekt Olga Búciová Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a / Barokní sál Úterý 4/9/ h Variace prostorového a smyslového pojetí knihy inspirované dílem Květy Pacovské. Součástí akce bude představení mezinárodního projektu připraveného v rámci Programu celoživotního učení, který zájemcům nabízí možnost výměny námětů v mezinárodním měřítku, včetně návštěv vybraných zahraničních zařízení. autoprovokace Olga Búciová Úterý 16/10/ h Prohlídka výstavy mapující angažovaný grafický design. Volná tvorba k tematice reformních hnutí 60. let. Mytologie v civilu Olga Búciová Úterý 20/11/ h Věnováno starým příběhům a postavám zasazených do kulis blíže současnosti. Setkání u instalace Václava Magida v Atriu Pražákova paláce. Řemeslo má zlaté dno Cyklus prezentací uměleckých řemesel. Pravidelné víkendové prezentace studentů maturitního oboru Uměleckořemeslného zpracování dřeva na SOŠ a SOU stavební, Brno Bosonohy v Jurkovičově vile, spojené s praktickými ukázkami a workshopy. Dílny se konají v areálu Jurkovičovy vily, Jana Nečase 2. Bližší informace na tel.: nebo Není nutné se předem objednávat. Od stromu do domu výroba hraček Olga Búciová Sobota 8/9/ h Přijďte si vyřezat vlastní hračku na lupénkové pile nebo si zkusit práci uměleckého řezbáře. Dozvíte se také mnoho zajímavostí o dřevě, jeho vlastnostech a způsobu využití. Ideální typ pro příjemně strávené rodinné odpoledne a také poslední příležitost navštívit prezentaci v této sezóně. I dospělí si mohou hrát aneb Hledáme nadšené tvůrce Kreativní setkání pod uměleckým vedením Lenky Klodové Společnost přátel Moravské galerie ve spolupráci s MG uvádí projekt, jehož cílem je vytvořit zábavné objekty pro dospělé, které se stanou součástí unikátního hřiště pro seniory. Cílem akce je povzbudit obyvatele Žabovřesk ke kolektivní kreativní činnosti a zároveň podnítit jejich zájem o životní prostor. K účasti na tvůrčí činnosti byla přizvána výrazná osobnost českého současného umění Lenka Klodová, která na základě svých výtvarných námětů pomůže zájemcům hledat inspiraci a poradí s praktickým provedením jednotlivých prvků. Výsledné dílo bude umístěno v blízkosti Jurkovičovy vily a bude reagovat na její osobitou architekturu i genia loci této části města. Projekt vznikl za laskavé podpory Nadace Via a Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, které poskytly finanční prostředky na jeho realizaci, a díky vstřícnosti a pochopení vedení městské části Brno Žabovřesky. Zájemci o účast se mohou hlásit na adrese Jurkovičova vila, Jana Nečase 2 Instalace objektů Sobota 8/9/ h Slavnostní ukončení projektu Čtvrtek 13/9/ h V Vstupné SPMG Společnost přátel MG Doprovodný program

15 Koncert v Brtnici / Setkání s osobností Zájezd Europa Jagellonica Zájezd Informace o MG Zakončení výstavní sezóny 2012 v Brtnici, pořádáno ve spolupráci s MAK Vídeň. Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici Neděle 14/10/ h Stálá expozice Josef Hoffmann: Inspirace Výstava Josef Hoffmann Stanislav Kolíbal: Plocha linie prostor Organizace a program zájezdu Doprava Brno Třebíč Brtnice Brno zajištěna autobusem. Cena autobusové dopravy 50 Kč. Koncert 80 Kč / členové SPMG a SPJH 40 Kč. Přihlášky, vstupenky a platby na pokladně Moravské galerie v Brně. T , 9 h odjezd autobusu z Brna od Uměleckoprůmyslového muzea, Husova h Třebíč, město památek UNESCO prohlídka města, městská spořitelna od architekta B. Fuchse (žáka J. Kotěry), židovská čtvrť, bazilika sv. Prokopa h odjezd do Brtnice Od h Program v Brtnici: Koncert pěveckého sboru Kantiléna Zámecký kostel blahoslavené Juliány z Collalto Vokální provedení duchovní hudby (Gallus, Palestrina, Victoria, Lasso, Bach, Mozart, Verdi) Panelová diskuse s odborníky: Dieter Bogner, Rainald Franz, Stanislav Kolíbal, Marek Pokorný. Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy Geometrie, která je jenom zdánlivě neutrální disciplínou, jako základní vyjadřovací a významotvorný prostředek tvorby Stanislava Kolíbala bude tvořit základní ohnisko diskuse u příležitosti výstavy konfrontující dílo tohoto předního současného českého umělcem s odkazem rakouského architekta Josefa Hoffmanna. Komentovaná prohlídka Rodného domu Josefa Hoffmanna Prezentace oděvní tvorby studentů workshopu Architektura jako forma 2 18 h odjezd z Brtnice do Brna Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců Kutná Hora, Pořádá Společnost přátel MG Sobota 15/9/2012 Program zájezdu: Návštěva unikátní výstavy Europa Jagellonica, která prostřednictvím uměleckých děl přibližuje dobu, kdy ve střední Evropě vládl rod Jagellonců. Ve volném čase po společné prohlídce výstavy možnost navštívit další mimořádné památky, které Kutná Hora nabízí, jako např. Katedrálu Sv. Barbory, Vlašský dvůr a další. 7 h odjezd autobusu z Brna od Uměleckoprůmyslového muzea, Husova h návrat do Brna Cena autobusové dopravy pro členy SPMG 230 Kč, pro ostatní 290 Kč. Bližší informace, přihlášky a platba na pokladně Pražákova paláce MG, Husova 18. T , Po stopách moderny Rakouské muzeum užitého/současného umění (MAK) a Moravskou galerii v Brně (MG) spojuje péče o Muzeum Josefa Hoffmanna v Brtnici/ CZ (MJH), které je společným pracovištěm obou institucí. Rodný dům nechal slavný architekt, český rodák, rakouský občan v roce 1907 upravit podle svého návrhu ve stylu vídeňské moderny. Novým fenoménem cestovního ruchu se stávají návštěvy domů spojených s významnými osobnostmi, které v nich žily nebo působily. Tato místa si získávají velkou oblibu díky osobnímu charakteru a přímosti sdělení, které návštěvníkům nabízejí. Cílem projektu Po stopách moderny Mezinárodní kulturní a muzejní poznávací stezka po stopách architektonického dědictví jižní Moravy a severovýchodního Rakouska první poloviny 20. století financovaného z programu EU Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika je vytvořit mezinárodní kulturní stezku mezi Brnem a Vídní, do které se zapojí muzeum Josefa Hoffmanna v Brtnici, vila Dušana Jurkoviče v Brně a další významné muzejní domy. Program projektu dále zahrnuje výstavy, přednášky, kulturní a vzdělávací akce a vytvoření aplikace pro mobilní telefony s informacemi o jednotlivých domech na kulturní stezce. Dárkové předměty a publikace Bienále Brno Při příležitosti 25. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2012 je pro vás v prodejnách Moravské galerie v Brně připravena speciální nabídka propagačních materiálů a dalších graficky originálních bienálových produktů. V nabídce je také nová publikace mapující Mezinárodní soutěž Bienále Brno 2012 a k dostání jsou i katalogy k ostatním bienálovým výstavám. Elektronickou podobu katalogu mezinárodní soutěže si navíc můžete zakoupit do vašeho ipadu nebo iphonu přes AppStore. Společnost přátel MG Přidejte se k přátelům Moravské galerie v Brně a navštěvujte její výstavy tak často, jak budete chtít! Vyberte si ze tří typů členství to, které Vám nejvíce vyhovuje, a získejte volný vstup na výstavy MG a řadu dalších výhod, jako jsou slevy na publikace MG nebo celoroční předplatné novin. Podrobnosti o SPMG na a na našich pokladnách. Projekt je realizován ve spolupráci s Rakouským muzeem užitého/ současného umění (MAK Wien), Europaforum Wien a Centrálou cestovního ruchu Jižní Moravy V Vstupné SPMG Společnost přátel MG SPJH Společnost přátel J. Hoffmanna Doprovodný program

16 Kontakty Knihovna Partneři Moravské galerie v Brně Korespondenční adresa Moravská galerie v Brně Husova Brno Telefon Fax / 3. patro Pondělí: zavřeno Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: Hlavní partner Hlavní mediální partner Vstup pro handicapované Všechny tři budovy Moravské galerie v Brně v centru města jsou přístupné pro handicapované. Pražákův palác má zvláštní vchod z ulice Besední. Všechna patra Uměleckoprůmyslového muzea jsou dostupná výtahem. V Místodržitelském paláci je bezbariérově řešeno pouze přízemí. Jurkovičova vila v Brně-Žabovřeskách má bezbariérový vstup a výtah, který umožňuje kompletní prohlídku obou podlaží vily. Všechny uvedené budovy jsou také vybaveny přebalovacími pulty, kočárky a vozíky pro návštěvníky se sníženou pohyblivostí k dispozici na zapůjčení na pokladnách v jednotlivých domech. Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici není bezbariérový. Handicapovaní si mohou prohlédnout exteriér a zahradu domu. Access for people with disabilities All three of the Moravian Gallery s buildings in Brno city centre provide access for people with disabilities. The Pražák Palace has a separate entrance from Besední St. All the floors of the Museum of Applied Arts can be accessed by lift. The Governor s Palace is barrier-free on the ground floor only. The Jurkovič House in Brno-Žabovřesky has a barrier-free entrance and a lift that facilitates tours of both floors. Each of the buildings is also furnished with baby-care facilities, push-chairs and chairs for persons with reduced mobility available in the box-office of each building. The Josef Hoffmann Museum in Brtnice is not barrierfree. People with disabilities can view the exterior and the garden. Program Moravské galerie v Brně Podzim 2012 ročník IV., neprodejné Vydává: Moravská galerie v Brně (příspěvková organizace MK ČR), Husova 18, Brno, Koncepce programu a redakce: Kateřina Pacíková, Veronika Pacíková Dramaturgie doprovodného programu: Pavlína Vogelová Jazyková spolupráce: Eva Strnadová Překlad: Miloš Bartoň Sazba a grafická úprava: Side2 Tisk: Expodata-Didot Náklad: 2500 ks Vychází: 17/8/2012 Změna programu vyhrazena. Program vydala Moravská galerie v Brně. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uchovávána v počítačové paměti či přenášena jakoukoli jinou formou či jakýmkoli elektronickým či mechanickým, fotografickým či jiným prostředkem bez předchozího písemného svolení vydavatele a držitele copyrightu. This programme has been published by the Moravian Gallery in Brno. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in retrieval system or transmitted in any form or be any means,electronic, mechanical, photocopying, recording orotherwise, without the prior permission of the publisher and copyright holders. Partneři Mediální partneři 30

17 5 budov, 1 galerie 5 buildings, 1 art museum Pražákův palác Husova 18 Uměleckoprůmyslové muzeum Husova 14 Místodržitelský palác Moravské nám. 1a T Otevírací doba středa neděle: h čtvrtek: h pondělí, úterý: zavřeno úterý pro předem ohlášené skupiny, kontakt nebo tel.: Opening hours Wednesday Sunday: 10 am 6 pm Thursday: 10 am 7 pm Monday, Tuesday: closed Tuesday for groups after previous agreement, contact or Volné vstupy Platí pro Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové muzeum, Místodržitelský palác. Každý první pátek v měsíci do stálých expozic. Do všech stálých expozic i aktuálních výstav: 21. září Brněnská bienálová noc (18 23 h) 10. října Světový den duševního zdraví pro všechny 17. listopad Mezinárodní den studentů pro žáky a studenty Free entry Pražák Palace, Museum of Applied Arts, Governor s Palace only. Each first Friday in the month to permanent exhibitions. To all permanent and temporary exhibitions: 21 st September Brno Biennial Night (7 pm 12 pm) 10 th October World Mental Health Day for all 17 th November International Students Day for pupils and students Rodný dům Josefa Hoffmanna náměstí Svobody 263, Brtnice T Otevírací doba září říjen, úterý neděle h listopad, sobota a neděle h poslední prohlídka v 16 h Mimo tyto hodiny po předchozí domluvě na tel.: Brtnice se nachází v regionu Vysočina, asi 20 km jihovýchodně od Jihlavy, z Brna vede nejkratší cesta přes Třebíč. Opening hours September October, Tuesday Sunday 10 am 5 pm November, Saturday Sunday 10 am 5 pm last visit at 4 pm Out of the opening hours, visits can be arranged by phone: Brtnice is in the Vysočina region, about 20 km south-east of Jihlava. The shortest route to Brtnice from Brno is via Třebíč. Jurkovičova vila Jana Nečase 2, Brno-Žabovřesky T /502 Vstup pouze po předchozí rezervaci. Prohlídku vily s výkladem prosím objednávejte přes rezervační formulář na Entry upon reservation only. Guided tours can be booked online at Otevírací doba září říjen, úterý neděle a h listopad, čtvrtek neděle a h Tramvajové spojení linka č. 1, zastávka Bráfova linky č. 3, 11, zastávka Burianovo náměstí linka č. 4, zastávka Náměstí Míru, dále přes Wilsonův les po turistické trase Opening hours September October, Tuesday Sunday am and pm November, Thursday Sunday am and pm Tram connections line No. 1, Bráfova stop line No. 3, 11, Burianovo náměstí stop line No. 4, Náměstí Míru stop, then tourist route across the Wilsonův les forest Čtvrtletní program v elektronické podobě The quarterly programme in digital format

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ TRENDS DNEŠNÍMI TRENDY ORGANIC, jsou PURE organické, & HAND CRAFTED přírodní a ručně zpracovávané materiály» Novodobým Respect for směrem nature a cílem is a

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE Ondřej Jakubec (Muzeum umění Olomouc/Olomouc Museum of Art) Pohled na Olomoucký hrad

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA VILA TUGENDHAT VÝSTAVA E-MAIL: INFO@TUGENDHAT.EU TELEFON: +420 515 511 015 / 016 ČERNOPOLNÍ 45, BRNO OBSAH Vila Tugendhat výstava 3 Technické parametry 4 Vizualizace výstavy 5 2 velkosti výstavních panelů

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Jubilejní MENDEL FORUM 2015

Jubilejní MENDEL FORUM 2015 Jubilejní MENDEL FORUM 2015 150 let od zveřejnění Mendelova objevu ve formě přednášky v Brně 50 let kontinuální činnosti Mendeliana Moravského zemského muzea CENTRUM MENDELIANUM 1 Mendelův rok 2015 Rok

Více

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES /Popelková / akad.malířka Pocházím ze Strání, kde jsem chodila na základní školu, po té jsem studovala na Umělecko průmyslové škole v Uherském

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO

REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO Vnímání prostoru a jeho koncepčního řešení, jehož zásadním architektonickým prvkem je systém závěsných konstrukcí, dokumentuje

Více

Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014

Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014 Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014 Úvodem Introduction Některé věci se neustále zdokonalují a přiznejme si, že jsme na těchto změnách a novinkách tak trochu závislí. S nadějí nyní očekáváme,

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Název výukového plánu: Travel Agency

Název výukového plánu: Travel Agency Název výukového plánu: Travel Agency Mezipředmětové vztahy: Zeměpis Časová dotace: 90 min Ročník: 6. 7. Cíle: Zeměpis: pojmenovat a na mapě najít jednotlivé kraje ČR seznámit se s geografickými a historickými

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007)

Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007) Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007) Solomon Sol LeWitt byl americký umělec, který je spojený s mnoha um. hnutími, hlavně konceptuálním uměním a minimalismem. Bývá považován za jednoho z nejvlivnějších

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Edukační programy pro základní školy II. stupeň (11 15 let)

Edukační programy pro základní školy II. stupeň (11 15 let) Edukační programy pro základní školy II. stupeň (11 15 let)... Užité umění a design stálá expozice Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 Expozice představuje nejvýznačnější díla uměleckého řemesla a užitého

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

VIZUÁLNÍ KONCEPCE Pražského Quadriennale 2015. jaro dufek

VIZUÁLNÍ KONCEPCE Pražského Quadriennale 2015. jaro dufek jaro dufek Vizuální koncepce 13. ročníku Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru 2015, kterou navrhuji, je propojením jednotlivých témat (hudba, počasí a politika) motivem meteomapy. Právě

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést. do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy.

La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést. do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy. Nábytek La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy. Kombinace bílých a šedých tónů rezonuje s vnímáním čistoty a elegance. Pevnost masivního

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více