Cesty ke kariéře MOJE KARIÉRA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesty ke kariéře MOJE KARIÉRA"

Transkript

1 Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Cesty ke kariéře reg. č. projektu: CZ. 1.07/1.1.01/ MOJE KARIÉRA Jihlava

2 OBSAH Obsah... 2 Popis klíčové aktivity... 4 Žákovská portfolia... 8 Dohodnutá pravidla podle ročníků... 9 Absolvované exkurze Anglický jazyk (AJ) zapojení do projektu Já a svět práce kolem mě 6. ročník Popis projektu Výstupy Moje zájmy 7. ročník Popis projektu Tvorba mapy Piktogramy Tvorba plakátu Povolání 8. ročník Popis projektu Výjezd žáků Harmonogram výjezdu žáků 8. ročníku Ukázky aktivit Kariéra -9. ročník Seminární práce popis Seznam volitelných seminářů Možná témata ke zpracování Třídní seznam zvolených témat Časové rozložení vytváření seminární práce Záměr seminární práce Šablona seminární práce Rozpis obhajob seminárních prací

3 Zpětná vazba po obhajobě Závěr Přílohy

4 POPIS KLÍČOVÉ AKTIVITY Klíčová aktivita č. 3 Moje kariéra V rámci klíčové aktivity Moje kariéra budou realizovány činnosti, které budou zejména rozvíjet klíčové kompetence k učení, sociální a k řešení problému. Tato aktivita je rozčleněna na čtyři ročníkové projekty posilující kompetence spojené s volbou povolání. Tím, že jednotlivé projekty budou realizovány formou elektronické prezentace, je rozvíjena schopnost práce s ICT. U každého ročníkového projektu bude požadována jeho prezentace a anotace, případně stručné shrnutí některé části v cizím jazyce (anglickém nebo německém). Při kladení požadavků na zpracování projektu budou zohledňovány individuální schopnosti jednotlivých žáků. Při tvorbě elektronické verze budou žáci spolupracovat s vyučujícím informatiky. Učitelé českého jazyka a cizích jazyků budou vhodně do výuky zařazovat např. popis činnosti, výtah a slovní zásobu konverzačního tématu týkajícího se osobnosti, zájmů a povolání. Žáci budou s učiteli konzultovat svoje přípravy i výstupy projektu. Ročníkový projekt pro žáky 6. tříd - Já a svět práce kolem mě V předmětech Výchova ke zdraví a Výchova k občanství se žáci zabývají svojí osobností schopnostmi, vlastnostmi, sebehodnocením, atd. Všímají si funkce rodiny, zabývají se regionem, ve kterém žijí. Trh práce je mapován v rámci projektu Svět práce (podpora ESF projekt Naše cesty k učení), na který bychom chtěli navázat. V rámci ročníkového projektu budou žáci zpracovávat prezentaci, která bude mapovat povolání jejich rodičů, prarodičů a lidí, kteří žijí v blízkém okolí žáka. Práce by měla být doplněna vlastním postojem k různým povoláním. Žák bude veden k tomu, aby dokázal zvážit, které povolání by mohl vykonávat vzhledem ke svým osobním vlastnostem a schopnostem. Měl by být schopen stručně představit některé povolání, nejlépe to, které by chtěl vykonávat, a uvést důvody, které ho k tomu vedou. 4

5 Ročníkový projekt pro žáky 7. tříd Moje zájmy V 7. ročníku se více zaměříme na hledání povolání s ohledem na zájmy žáků. V prezentaci budou popisovat svoje zájmy a aktivity, kterým se věnují ve volném čase. Zabývat se mohou i oblastmi, které je baví ve škole a více se o ně zajímají. Podporu pro zpracování ročníkového projektu získají žáci v rámci předmětů Výchova ke zdraví a Výchova k občanství. Ročníkový projekt pro žáky 8. tříd Povolání Ročníkový projekt bude zahájen výjezdem žáků. Jeho náplní budou aktivity týkající se výběru povolání. Výjezd bude spojen i s exkurzí do některé firmy či podniku v blízkosti místa pobytu (Humpolec, Pelhřimov, Velké Meziříčí). Po návratu do školy si žáci zvolí povolání, kterému by se chtěli věnovat nebo by o něm chtěli získat více informací. Třídní učitel bude koordinovat výběry povolání tak, aby byl v rámci třídy vytvořen jejich co nejširší přehled. Při zpracování prezentace budou žáci postupovat podle brožury Moje kariéra, která bude vytvořena v přípravné fázi projektu. Třídní učitel se bude na třídnických hodinách postupně věnovat objasnění jednotlivých kapitol, ze kterých by se měl celý ročníkový projekt skládat (popis povolání, jeho historie, životopis významné osobnosti nebo popis někoho, kdo povolání vykonává, podmínky pro výkon povolání, možnosti studia a získání kvalifikace, uplatnění na trhu práce). Na závěr vznikne Kniha povolání, která bude přístupná v Informačním centru a na internetových stránkách naší školy. Ročníkový projekt pro žáky 9. tříd Kariéra V 9. ročníku se budeme více zaměřovat na rozvíjení klíčových kompetencí k učení, zejména k samostatnému třídění a zpracování informací. Koordinátorem zůstane opět třídní učitel, ale vedení práce se přesune na vyučující volitelných předmětů. V nich by se žáci měli profilovat vzhledem k volbě střední školy a budoucí profesní kariéře. 5

6 V průběhu roku budou moci konzultovat svoji práci po stránce odborné i jazykové. Forma prezentace a její struktura bude dána připravenou brožurou Moje kariéra. Práce budou nejprve prezentovat před spolužáky. Na závěr roku proběhne obhajoba ročníkové práce a následně slavnostní předání certifikátu projektu Kariéra. Předání bude uspořádáno v Informačním centru školy nebo v některých historických prostorách jihlavské radnice. Prezentace ročníkových projektů budou probíhat v jednotlivých třídách a ročnících. Zdařilé práce budou prezentovány rodičům a pozvaným hostům (zástupci školské rady a rady školy, zástupcům Magistrátu města Jihlavy a zájemcům z řad učitelů jiných škol). Žáci s nejlepšími prezentacemi mohou reprezentovat školu na Přehlídce prezentací, jejíž první ročník se letos uskutečnil, pod záštitou Krajského úřadu kraje Vysočina. Všechny práce budou archivovány. Přístupné budou v Informačním centru školy. Se svolením žáků a rodičů je umístíme i na internetové stránky školy. Žáci si budou svoje ročníkové práce, včetně hodnocení a certifikátů, zakládat do svých portfolií. Měly by sloužit jako zpětná vazba a zároveň motivace k celoživotnímu vzdělávání souvisejícím s kariérním růstem. Na realizaci klíčové aktivity Moje kariéra se budou podílet vyučující II. stupně v 6. až 9. ročníku ve spolupráci s hlavní manažerkou. Časový harmonogram 1-7/ 2011 příprava brožury Moje kariéra, týmová spolupráce učitelů, pilotní ověřování některých postupů 8/2011 dokončení příprav na aktivity se žáky 9/2011 5/2012 realizace a průběžná reflexe aktivit žáků 6

7 6/ 2012 hodnocení klíčové aktivity Náklady na aktivitu Na realizaci aktivity se bude podílet celkem 16 učitelů II. stupně: jedna vedoucí aktivity, hlavní manažerka a 14 členů týmu. K zajištění aktivity bude pořízeno: - 10 notebooků jeden pro vedoucí aktivity a devět k zapůjčení pro žáky do Informačního centra školy - interaktivní učebnice a odborná literatura, zejména k výuce volitelných předmětů a jako zdroj dalších informací pro ročníkový projekt Kariéra - GPS navigace k zajištění aktivity volitelného předmětu Služby spojené s realizací aktivity: - školení učitelů (společná školení NIDV volba povolání, prezentace; školení na PC - pravidla prezentace a úpravy textů, individuální vzdělávání k rozvoji klíčových kompetencí učitelů) - 2 pracovní výjezdy celého realizačního týmu (k zahájení a organizaci projektu, k dokončení výstupů a hodnocení projektu) - exkurze do firmy pro žáky 8. ročníku - vytištění brožury Moje kariéra - zhotovení fotografií a fotoknihy 7

8 ŽÁKOVSKÁ PORTFOLIA 8

9 Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Cesty ke kariéře (reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.01/ ) Dohodnutá pravidla podle ročníků - žáci 6. ročníku si založí na konci roku vytištěnou fotodokumentaci skupinové práce a papírového plakátu (zodpovídá vyučující Výchovy ke zdraví ve spolupráci s třídním učitelem) - žáci 7. ročníku budou mít založenou vytištěnou fotodokumentaci zpracovaného ročníkového projektu Moje zájmy, vyučující Informatiky zajistí zpracování ankety formou grafu na počítači, vytištění a následné uložení do portfolia (zodpovídá vyučující Výchovy ke zdraví ve spolupráci s třídním učitelem) - žáci 8. ročníku zpracovávají ročníkový projekt formou elektronické prezentace zakládat budou vytištěné podklady k prezentaci (zodpovídají vyučující Světa práce a třídní učitelé) - žáci 9. ročníku budou ukládat postupně jednotlivé části potřebné ke zpracování seminární práce do elektronického systému Moodle podle vypracovaného harmonogramu; vytištěna bude až finální verze práce a podklady pro elektronickou prezentaci, včetně hodnocení a osvědčení (zajišťuje vedoucí práce) 9

10 Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Cesty ke kariéře (reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.01/ ) Absolvované exkurze Datum Název a adresa firmy V čem podniká Můj postřeh Zapisovat můžete i exkurze, které se uskutečnili i mimo školu, např. s rodiči. 10

11 11

12 12

13 ANGLICKÝ JAZYK (AJ) ZAPOJENÍ DO PROJEKTU Příprava a tvorba anotace k seminární práci v 9. ročníku Třídní učitelé v 9. ročnících, jakmile budou mít vyhotoven seznam svých žáků a jejich seminárních prací (a žáci budou rozhodnuti, v jakém jazyce budou psát anotaci) předají seznam vedoucí metodického sdružení anglického (případně německého) jazyka. 1/ poslední týden v září první týden v říjnu oznámit dětem v hodině AJ, že do mají odevzdat svému učiteli AJ slovíček týkajících se tématu jejich seminární práce. Současně s tím musí učiteli AJ odevzdat i téma (a osnovu, kterou získali od vedoucího své práce) SP. 2/ (po 14 dnech) učitel vrátí zkontrolovaná slovíčka žákům. Se slovíčky budou pracovat krátce v hodině. Skupinová práce - v ČJ (za použití svých slovíček) nebo AJ představí obsah své práce. V další (následující) hodině, stručně popíší (psanou formou) obsah své SP k dispozici slovíčka, která si sami našli a papírový slovník. 3/ polovina prosince, 1 3 vyučovací hodiny, jejichž obsahem by mělo být: a/ porovnání dobrého / špatného obsahu (U připraví prezentaci založenou na žákovských pracích z listopadu) b/ nástin anotace (základní pravidla, užitečný jazyk) c/ psaní anotace načisto v hodině (pokud bude třeba zahrnout i přípravu na ústní prezentaci SP) ***časové rozložení přizpůsobíme tvorbě SP v ČJ. Rády bychom ale zachovaly časové rozložení na 3 max.4 měsíce (např. leden březen/duben) M. Kovářová, Š. Žižková 13

14 MOJE KARIÉRA Zapojení anglického jazyka do výstupů projektu v ročníku 14

15 15

16 JÁ A SVĚT PRÁCE KOLEM MĚ 6. ROČNÍK 16

17 Popis projektu Projekt je založen na skupinové a individuální práci. Je realizován v předmětu Výchova ke zdraví, vyučující spolupracují s třídními učiteli, učiteli informatiky. V několika tematických oblastech budou žáci mapovat rodinu, svoje zájmy, předpoklady a vlastnosti pro určitá povolání, zpracují jednoduchou charakteristiku vybraného povolání, uplatní vlastní postoj ke zvolenému povolání. Výstupy z individuální práce budou zakládány do portfolia, s výsledky skupinové práce (větší formáty papíru) budou žáci dále pracovat v hodinách informatiky - práce s fotoaparátem, zpracování fotografií, tisk. OBDOBÍ TÉMA VÝSTUPY POZNÁMKY Únor Zájmy, rodina Dotazník zájmů Individuální práce zájmy Skupinová práce rodiče x superrodiče Březen Povolání Charakteristika povolání Skupinová práce charakteristika určitého povolání (co nejvíce rozmanitých povolání v rámci třídy). Předpoklady pro dané povolání, osobní vlastnosti, vzdělání, výhody a nevýhody. Skupinová práce lidské vlastnosti k určitým vlastnostem hledat odpovídající povolání Duben Rodokmen Rodokmen rodiny Individuální práce zpracování rodokmenu vlastní rodiny povolání a vzdělání rodičů a prarodičů Čím bych chtěl být Moje povolání budoucí Individuální práce Čím bych chtěl být různá zpracování (koláž, kresba, apod.). Jaké povolání by chtěli vykonávat, proč, vlastnosti důležité pro toto povolání. 17

18 Výstupy Prezentace rodokmenu povolání a řemesel Prezentace - super rodiče 18

19 Nástěnka na konferenci projektu Zajímavá povolání kolem nás 19

20 MOJE ZÁJMY 7. ROČNÍK 20

21 Popis projektu Časový plán - 2. pololetí výchova ke zdraví (možnost propojení výtvarné výchovy, tělesné výchovy, informatiky a cizího jazyka), spolupráce s třídními učiteli únor - obecně, čím vším se můžeme zabývat, seznámení s okruhy zájmů březen duben - okruhy, skupinová práce, průběžná prezentace prací květen, červen - samostatná práce prezentace vlastní koníček, záliba Skupinová práce - rozdělení do trvalých skupin (po 2,3-4) - okruhy: sport, tanec, šikovné ruce, četba, hudba, cestování, informační technologie, příroda, - povinná témata o mapy každá skupina, celková velká mapa (VV) o ankety zpracovaná data v grafu (Inf) o historie písemný referát ručně nebo elektronicky o praktická věc (TV cviky, tanec) Možné okruhy na doporučení žákům (nejlépe je se žáky vyvodit v diskuzi) Sport Tanec o mapy vyhledávání sportovišť na Vysočině, místa pro sport (sjezdovky, bazény, posilovny, tělocvičny, možnosti kde se dá jít na aerobik, ) o ankety čím se žáci naší školy zabývají, jaký sport provozují, neoblíbenější sport o historie sportu o praktická věc (např. sestava cviků, předcvičování - TV) o osobnosti významní čeští sportovci (významní sportovci Vysočiny, medaile v olympiádách a mistrovstvích) o trendy a novinky ve sportu (např. zumba ) o mapy vyhledávání sportovišť na Vysočině, místa pro tanec o ankety nejoblíbenější tanec, jaké tance znáte o historie tance, druhy tanců (latina, standart, street, balet ) o praktická věc (ukázky hudby, taneční kroky - TV) o osobnosti významní tanečníci o trendy v tanci 21

22 Šikovné ruce Četba Hudba Cestování o mapy dílen, možnosti pro danou činnost o ankety co nejraději o historie činnosti o praktická věc (ukázka - keramika, lepení letadel, křížkové vyšívání, korálkování, pletení, malování ) o mapy knihovny, studovny o ankety co nejraději čteš, nejoblíbenější spisovatel o historie knihoven o praktická věc (literární kvíz nebo soutěž) o možnosti půjčování knihovny, studovny, on-line katalogy o 3 nejoblíbenější spisovatele o mapy školy hudební, koncertní sály na Vysočině o ankety jaký styl hudby nejvíce posloucháš o historie hudby nebo určitého nástroje o hudební nástroje o muzikály o praktická věc (hra na hudební nástroj, muzikál ) o mapy kde všude byli, hlavní města, jazyky o ankety jakou zemi jsi navštívil o historie objevitelé o praktická věc (naplánování naučné cesty po Vysočině) Informační technologie o mapy rozmístění vysílačů, internetové kavárny, místa s internetovým připojením o ankety o historie počítačů o bezpečnost internetu o praktická věc (metodický postup k nějakému programu, tvorba webových stránek, tvorba kurzu na Moodlu dle možností a znalostí žáka) Příroda (chov zvířete, pěstování rostlin) o mapy veterináři, místa pro možnosti výcviku, botanické zahrady, zoologické zahrady o ankety jaké je tvé nejoblíbenější zvíře o historie vývoj života, přechod života na souš 22

23 o obecně o druhu, choroby, podmínky chovu nebo pěstování o soutěže, výstavy o praktická věc (ukázat živoč. druh nebo rostlinu, případně jen fotografii s komentářem) Vlastní prezentace - elektronické zpracování (prezentace nebo ActivInspire) - povinné části: historie, mapa, anketa, praktická věc (možnost čerpání a zkonkretizování ze skupinové práce) Založení některých výstupů do portfolia 23

24 Tvorba mapy Úkol: Vytvořit v dané skupině mapu k volnočasovým aktivitám 24

25 25

26 Piktogramy Úkol: Ve skupině navrhni piktogramy pro dané skupiny volnočasových aktivit. Seznámení s návrhy k jednotlivým tématům na tabuli, hlasování o nejvýstižnějších piktogramech, překreslení vítězných návrhů Informační technologie cestování sport hudba tanec 26

27 Tvorba plakátu Úkol: Vytvořit plakát charakterizující danou skupinu aktivit Kritéria nadpis + piktogram, seznam možných aktivit, obrázky, motto 27

28 28

29 POVOLÁNÍ 8. ROČNÍK 29

30 Popis projektu OBDOBÍ TÉMA VÝSTUPY POZNÁMKY Září Výjezd + formy hodnocení Popis / plakát / reklama / přehled aktivit z výjezdu / vyprávění Říjen Teorie povolání Test Zvolení tématu prezentace povolání Listopad Popis povolání Základní charakteristika - sběr informací Výjezd spojený s exkurzí Proběhne v třídnické hodině (= TH) Žáci plní individuálně (= INDIV) INDIV TH - prezentace informací Prosinec Rozhovor s člověkem Příprava otázek INDIV - leden vykonávajícím vybrané povolání Diskuse o rozhovoru TH Únor Historie vybraného povolání Stručný historický vývoj (v bodech) TH Březen Životopis / Popis osoby (osoba Charakteristika / Popis osoby INDIV / ČJ z rozhovoru nebo historická osobnost ze zvoleného oboru) Duben Možnosti studia, získání Seznam škol v kraji INDIV kvalifikace Květen Prezentace výsledků a zpětná Žákovské prezentace TH Červen vazba vybraných povolání TH Závěrečná diskuse 30

31 Výjezd žáků Vážení rodiče, milí sedmáci (skoro osmáci), ráda bych Vás blíže informovala o výjezdu žáků 8. ročníku a jejich třídních učitelů. Tento výjezd je součástí projektu Cesty ke kariéře a je spolufinancován z evropských sociálních fondů. Náplní výjezdu bude exkurze a aktivity týkající se výběru povolání. Věřím, že nenarušíme Vaše rodinné plány a Vaše děti se budou moci projektu zúčastnit. Datum: Místo: Moravské Budějovice Doprava, ubytování, strava: budou hrazeny v rámci projektu Doplnění informací v září 2011 Přejeme Vám i Vašim dětem pěkné prázdniny. V Jihlavě 22. června 2011 Mgr. Hana Krepčíková vedoucí aktivity Moje kariéra Návratka souhlas rodičů: Souhlasím s tím, aby se můj syn/moje dcera. zúčastnil(a) výjezdu podpis rodičů 31

32 Harmonogram výjezdu žáků 8. ročníku Středa Litohoř Čas Aktivita 8.00 Sraz za jídelnou 8.15 Odjezd Příjezd, ubytování, seznámení s areálem Seznámení s celoročním projektem, programem výjezdu Oběd, polední klid Dotazník k volbě povolání (individuálně) Řetězy povolání (skupiny po 3) Aktivní odpočinek, relaxace Večeře, osobní volno Kuchařský předpis (individuálně) Hádání osobností Limeriky Čtvrtek Čas Aktivita Paměť obrázek + reflexe minulého dne, plán na dnešní den Faktory povolání (skupiny po 4) Oběd, polední klid Kolo života (individuálně) 32

33 Inventář charakteristik (dvojice) Aktivní odpočinek, relaxace Večeře, odpočinek Signály (celá třída) Hra s citáty (skupiny po 3) Noční hra - Na Trifidy Pátek Čas Aktivita Exkurze BEST Moravské Budějovice (zpracování oceli) Hodnocení výjezdu Obraz o sobě Pracovní list Teploměr Úklid Odjezd 33

34 Ukázky aktivit 1) Popis povolání 2) Rozhovor s člověkem vykonávajícím vybrané povolání 3) Historie povolání 4) Životopis 5) Závěrečná prezentace Podrobně lze najít v Knize povolání. Popis povolání 34

35 Rozhovor 1) Proč jste se chtěla stát letuškou? Když jsem byla ještě malá žabka, tak jsem s rodiči poprvé letěla na dovolenou do Španělska. Jako malá šestiletá holčička jsem se hned cítila mezi letadly jako doma. Upoutaly mne nejen svou velikosti, ale i tím, jak se vlastně ve vzduchu mohou udržet! Palubní průvodčí byly velice příjemné a stále s úsměvem na rtech. S cestujícími komunikovaly jak česky, tak i v jiném jazyce. Byla to jednoznačné rozhodnutí. Chci být mezi těmi obrovskými obry, co létají ve vzduchu a být tou příjemnou stále se usmívající palubní průvodčí, která létá po celém světě. 2) Musela jste asi projít nějakým kurzem, byl pro Vás těžký a musela jste se na něj nějak speciálně připravovat? Každá společnost řeší výběrové řízení podle svého. Většinou bývá několika kolové tzn. musíme stoupat jako po pyramidě až k vrcholu. U společnosti Emirates, která je bezesporu jedničkou na Blízkém východě, probíhají náběry v rámci několika kol. Hodnotí se nejen celkový vzhled, komunikace a schopnost ovládat několik cizích jazyků, ale i adaptibilita a hlavně chování a řešení krizových situací. Jakmile se dostanete do širšího výběru je zde practice training. Practice training probíhá v Dubaii, kde má společnost své vlastní výcvikové středisko a také je to základna pro všechny zaměstnance Emirates- V rámci ČR je výcvikové středisko na pražském letišti Ruzyně pod záštitou. Výcvikové středisko je nejen pro PP, ale i pro piloty. 3) Jaké byly Vaše první lety? Byla jste nervózní? První let, který jsem absolvovala jako PP ve společnosti ČSA se konal v květnu Tento let měl být do Tel Avivu, nicméně díky nepokojům na Blízkém východě byl tento let zrušen a měla být na řadě Moskva Šerementevo. Díky bombovému útoku na Moskvu byl i tento let zrušen a finálovým letem se stal Minsk. Musím říci, že nervozita opravdu stoupala. Díky těmto nepokojům nikdo nevěděl, zdali Minsk nebude výjimkou. Po příletu do Minsku jsme museli čekat 4 hodiny kvůli motorovému klidu. Pan prezident Lukaščenko odlítal do zahraničí. Letiště bylo plné odstřelovačů, vojáků a policie. Po 4 hodinové pause jsme se všichni ve zdraví vrátili zpět do PRG. Na prvním let to bylo až moc zážitků najednou. (Mimochodem, pří každém odletu linky směr Tel Aviv, jsou odstřelovači i tank přímo u letadla a na střeše letiště. Tato linka létá pouze v noci.) 35

36 4) Co se Vám na této práci nejvíc líbí? Na této práci se mi líbí, že musíte být flexibilní. Komunikace s lidmi mě velice baví a ráda jim pomáhám. Miluju vzlet a přistání. Dává mi to pocit, že ne vše je v oblacích pod kontrolou. Nikdy nevíte, kolik věcí můžete v oblacích zažít. Na svět může přijít nový život přímo nad oceánem. Jsou zde i hořké chvilky, kdy některý cestující se nemusí chovat zrovna adekvátně. Ale k této práci to patří. 5) Co je podle Vás nejnáročnější na práci letušky? Upřímně řečeno na této práci zatím neshledávám nic náročného. Jako praxi jsme na střední škole měli dva dny na letišti. Byla to jedna velká zkušenost! Zkusili jsme si veškeré pozemní pozice. Hodně mě naučila komunikace s cestujícími. Snažím se vcítit do jejich situace. Komunikace hraje tu největší roli. 6) Máte možnost se v cizině podívat i mimo letiště? Záleží zdali lítáte pravidelné a nebo charterové linky. Pokud se jedná o zaoceánské lety v dané destinaci, je možné pobýt dva až 7 dní. Vždy záleží na rozvrhu letů a na vzájemné domluvě. 7) Bála jste se někdy při letu? Při letu jsem se zatím nikdy nebála, ale jak se říká, co není, může být. 8) Je stanovená nějaká minimální výška letušky? Jedním z mnoha kritérií je, samozřejmě, i výška. Minimální hranice je 160cm. Nicméně se počítá BMI. Pokud vyjde v daném rozmezí, zas takový problém to není. ( Říká se, že musíte být tak velká, abyste dosáhla na biny:) ) 9) Kolik musí umět jazyků? Angličtina je, bezesporu, základní. Minimální stanovenou hranicí je B2 + ovládání letecké terminologie v aj. Výhodou je druhý jazyk. Záleží na společnosti, zdali požaduje pouze jeden či dva jazyky. V dnešní době se jako druhý jazyk požaduje ruština, španělština nebo němčina. 10) Zažila jste nějakou vtipnou situaci, která se Vám při letu stala? Ani nevím, zdali při letu. Nespočetně mnoho vtipných situací se mi stalo na zemi. 36

37 Historie 37

38 Životopis Jan Kaplický Narodil se 18. dubna 1937 v Praze do umělecké rodiny. Jeho matka, Jiřina Kaplická, byla kreslířka a jeho otec, Josef Kaplický, byl malíř, architekt a sochař. V letech vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze.V roce 1968 emigroval do Anglie. První architektonickou kanceláří, ve které působil, byla Denys Lasdun & Partners v letech Poté byl v letech zaměstnán v ateliéru Renza Piana a Richarda Rogerse, kde se podílel na projektu pařížského kulturního centra a muzea Centre Georges Pompidou.Roku 1975 získal britské občanství. V roce 1979 založil společně s Davidem Nixonem architektonické studio Future Systems, ve kterém působil až do své smrti. Při natáčení biografického snímku Profil, který měl premiéru v roce 2004, se seznámil se svou pozdější ženou Eliškou, s níž se oženil.eliška s ním začala natáčet snímek Oko nad Prahou o projektu Národní knihovny, který však již spolu nedokončili - Jan Kaplický zemřel 14.ledna 2009 v Praze. Náhle mu selhalo srdce, když procházel ulicí Československé armády v den, kdy mu jeho druhá žena Eliška porodila dceru Johannu. Obdržel nejprestižnější britskou cenu za architekturu Stirling Prize, byla mu udělená za stavbu Lord's Media Centra na londýnském kriketovém stadionu. 38

39 Závěrečná prezentace 39

40 40

41 KARIÉRA -9. ROČNÍK 41

42 Seminární práce popis Cíle: - naučit se vyhledat a zpracovat informace - prezentovat výsledky své práce Požadavky na seminární práce: - volba tématu závisí na domluvě s vedoucím práce - obsahová, typografická a jazyková správnost - srozumitelnost pro autora - srozumitelnost pro spolužáky Volba tématu: - v rámci volitelného semináře z nabídnutých témat, případně po konzultaci s vyučujícím vlastní téma - z libovolného předmětu, po konzultaci s vyučujícím Forma zpracování: - písemná s podpisem o titulní strana, úvod (proč?, prohlášení), anotace (i v cizím jazyce), obsah, vlastní práce, závěr, zdroje o s použitím šablony (bude v Moodle od poloviny února) - elektronická v textovém editoru (Word, OpenOffice Dokument, ) - prezentace PowerPoint, OpenOffice Prezentace, ActivInspire Odevzdání: - písemnou formu vedoucímu práce - elektronické verze do systému Moodle (kurz Moje kariéra) o název souboru: prijmeni_trida (například novotny_9b.docx, novotny_9b.ppt) o velikost souboru maximálně 7 MB Rozsah: - 3 až 5 stran vlastního textu s obrázky (textový editor) stran prezentace Termíny: - odevzdání práce: do 13. května prezentace před komisí: červen

43 Seznam volitelných seminářů - Humanitní - Fyzikálně chemický - Zeměpisně přírodovědný - Pohybové aktivity - Svět práce - Konverzace v cizím jazyce Žáci budou postupné kroky vytváření práce ukládat do systému Moodle, zálohu si vytvářejí ve svém Home nebo na flash disku podpora v předmětu Svět práce Informatika. Další podporu získají v rámci předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a případně Německý jazyk. V průběhu roku proběhnou 3 4 metodické semináře k seznámení a vysvětlení jednotlivých kroků postupu tvorby seminární práce. 43

44 Možná témata ke zpracování Ukázka: Humanitní seminář Konzultant: Mgr. M. Hodálová 1. Jaroslav SEIFERT - život, tvorba - básnické sbírky 2. Jiří ŽÁČEK - život, tvorba - tvorba pro děti 3. Divadlo SEMAFOR - historie, umělecké osobnosti 4. Televizní reklama - některé jazykové zajímavosti v oblasti mluvené reklamy 5. Karel Hynek MÁCHA - život, tvorba - básnická skladba MÁJ 6. Jan NERUDA - povídka 7. Ludwig van BEETHOVEN - život, tvorba - zaměření na symfonie 8. Můj oblíbený spisovatel - život, tvorba - zaměření na konkrétní povídku, román 9. Jan Amos KOMENSKÝ - život, tvorba 10. Vlastní téma 11. Karel ČAPEK - život, tvorba - zaměření na divadelní tvorbu 12. Jiří VOSKOVEC - Jan WERICH - Osvobozené divadlo 13. Jiří DĚDEČEK - život, tvorba - písňové texty 14. Alberto Vojtěch FRIČ - cestovatel, biolog, spisovatel 15. Jan Evangelista PURKYNĚ 16. Beatles - jejich význam pro vývoj populární hudby 17. Jaroslav FOGLAR - tvůrce dobrodružné literatury 18. Alfons MUCHA - tvorba, život 19. Bohuslav MARTINŮ - kantáta Otvírání studánek 20. Karel Jaromír ERBEN - Kytice 21. Rybářské techniky - odborný popis 22. Kouření - úvaha 23. Max ŠVABINSKÝ 44

45 Fyzikálně chemický seminář Konzultant: Mgr. Z. Obrdlíková, Mgr. V. Nekvinda 1) Jaderná energie a ekologie 2) Optické vlákno 3) Zrcadla a čočky aneb pohled 4) Rentgen, CT, magnetická rezonance 5) Jaderný odpad 6) Vynálezy Leonarda da Vinci 7) Fyzika a chemie v kuchyni Zeměpisně přírodovědný seminář Konzultant: Mgr. J. Waldhauserová 1) Šelmy v české přírodě 2) Herbář, fotoherbář 3) Chov a vývoj potkanů 4) Šelmy v české přírodě 5) Partnerská města Jihlavy 6) Památky UNESCO - Vysočina 7) Městská památková rezervace Jihlava Pohybové aktivity Konzultant: Mgr. L. Kucza 1) Národní házená 2) Hokejová legenda Dukla Jihlava 3) Emil Zátopek 4) Synchronizované bruslení 45

46 Seminář Svět práce Konzultant: Mgr. L. Kucza 1) Zateplení budov 2) Bydlení v panelových bytech Výtvarná výchova Konzultant: Mgr. J. Benešová 1) Móda 2) Stavitelské slohy 46

47 Třídní seznam zvolených témat školní rok 2011/2012 Seminární práce 9.A P.č. Jméno Téma sem. práce Konzultant 1 Brožová Karolína Divadlo Semafor Hodálová 2 Búzik Dominik Optické vlákno Obrdlíková 3 Frýba Dominik Šelmy v české přírodě Waldhauserová 4 Jadrná Pavlína Herbář, fotoherbář Waldhauserová 5 Karlíková Kristýna Kobe Bryant Kucza 6 Kočka Otakar Rentgen, CT, magnetická rezonance Obrdlíková 7 Křivánek Martin Energetika a jaderné elektrárny v ČR Kucza 8 Lojka Filip Jaderný odpad Obrdlíková 9 Lojková Veronika Chov a vývoj potkanů Waldhauserová 10 Meruňková Veronika Pablo Picasso Benešová 11 Metelková Kristýna Leonardo da Vinci Benešová 12 Musil Jan Rodinné domy v ČR Kucza 13 Němetz Jakub Šelmy v české přírodě Waldhauserová 14 Novák Ondřej Partnerská města Jihlavy Waldhauserová 15 Nováková Kristýna Snowboarding Findejs 16 Poukarová Denisa Synchronizované bruslení Kucza 17 Suchánková Kateřina Památky UNESCO - Vysočina Waldhauserová 18 Štelbacký Marek Jaroslav Foglar Hodálová 19 Vráželová Klára Městská památková rezervace Jihlava Waldhauserová 20 Zelená Martina Jezdecký sport Kucza 47

48 Seminární práce 9.B P.č. Jméno Téma sem. práce Konzultant 1 Altrichter Adam Jaderná energie a ekologie Obrdlíková 2 Dobošová Veronika Jiří Dědeček - Písňové texty Hodálová 3 Doležalová Karolína Zrcadla a čočky aneb pohled Obrdlíková 4 Formáček Vojtěch Jaroslav Holík Benešová 5 Formáčková Iveta Kouření Hodálová? 6 Ftoreková Denisa Móda Hažmuková 7 Hlavicová Rozálie Beatles Hodálová 8 Hotař Jiří Fyzika a chemie v kuchyni Nekvinda 9 Karakhanyan Stepan Ronaldo Benešová 10 Kejlová Patricie V + W - Osvobozené divadlo Hodálová 11 Kosak Martin J. Neruda - povídka Hodálová 12 Krulický David Wimbledon Benešová 13 Kubátová Tereza J. A. Komenský Hodálová 14 Kunče Michal Rybářské techniky Hodálová 15 Ludvík Jan A. Mucha Hodálová 16 Menzelová Hanka Dukla Jihlava Benešová 17 Nováček Jiří J. Seifert - básnické sbírky Hodálová 18 Pavlasová Aneta Max Švabinský Hodálová 19 Šíma Pavel J. E. Purkyně Hodálová 20 Talpová Anna B. Martinů - Otvírání studánek Hodálová 21 Taraba Pavel Basketbal Kucza 22 Vyhlídalová Karolína M. Jordan Kucza 23 Vyškovská Šárka K. J. Erben - Kytice Hodálová 48

49 Časové rozložení vytváření seminární práce MOJE KARIÉRA Plán práce pro školní rok 2011/2012 září říjen Seznámení žáků s úkolem seminární práce na zvolené téma Seznam žáků zvolená témata konzultanti Shromažďování materiálů, zdrojů, konzultace Do 30. října poslední možná změna tématu Kontrola uloženého seznamu Vedoucí seminářů TU 9. ročníku Vedoucí seminářů TU 9. ročníku 15.prosinec Odevzdání písemného ideového záměru - osnova, anotace, zdroje (do vytvořené šablony) seminární práce do Moodle Vedoucí prací 15. únor Vytváření jazykové zásoby k danému tématu Cj Uložení slovníčku do Moodle? 15. březen Odevzdání obsahové části do Moodle možná konzultace jazykové správnosti a pravopisu 15. duben Uložení konečné písemné verze seminární práce do Moodle Vyučující Aj nebo Nj Vedoucí práce Vyučující Čj 9. ročníku Vedoucí práce 15. květen Uložení elektronické prezentace do Moodle Vedoucí práce, vyučující Světa práce - informatika 13. června Vyhodnocení prací Doplňující otázka Jednotliví hodnotitelé Vedoucí práce 20. a 21. června Poslední červnový týden Uložení vytvořených prezentací k obhajobě Obhajoby seminárních prací Rozpis obhajob Slavnostní předání osvědčení Ustanovené komise Zástupce ředitele školy Vedení školy 49

Cesty ke kariéře KNIHA POVOLÁNÍ

Cesty ke kariéře KNIHA POVOLÁNÍ KNIHA POVOLÁNÍ Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Cesty ke kariéře reg. č. projektu: CZ. 1.07/1.1.01/03.0045 KNIHA POVOLÁNÍ Jihlava 2011 2012 Tento výukový materiál vznikl v rámci projektu

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Klíčová aktivita č. 1 Řemesla V rámci klíčové aktivity Řemesla budou realizovány tyto činnosti: - zhotovování a upravování výrobků

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2006/2007 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012 Základní škola Louny Školní 2426, 440 01 Louny, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012 předkládá Mgr. Věra Benešová ředitelka základní školy Základní škola

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Strana 48 Strana 49 Strana 50 Strana 51 Strana 52 Příloha 2 - Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka šk. r. 2009 2010 1.Výměnné pobyty studentů,

Více

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Podzimní výstava na radnici Hornoměcholupští hasiči v metru Pomozte jírovcům Postřehy z Hostivaře Netrapte se bolestmi páteře

Více

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH 3 / 2015 POHOŘELICE, 17. 3. 2015 ZDARMA Tento článek vzniká koncem února a musíme konstatovat, že se opakuje situace z loňského roku,

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky Základní škola, Praha 3, Mládí 35 Mládí 35, 55 Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 . Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola, Praha

Více

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Karviné 25. září 2012 Předkládá: Ing. Slavka Krystová Florková, MBA ředitelka školy č.j. SOŠOOM

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/2013

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/2013 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu; ale nech mne se zúčastnit a já pochopím.

Více

10 Kč. 11/2009 Vysokomýtský. zpravodaj

10 Kč. 11/2009 Vysokomýtský. zpravodaj 10 Kč 11/2009 Vysokomýtský zpravodaj Na přední straně obálky: Z vysokomýtského hřbitova Foto Lucie Šedová Listopad 1 Neděle 2 Pondělí 3 Úterý 4 Středa 5 Čtvrtek 6 Pátek 7 Sobota 8 Neděle 9 Pondělí 10 Úterý

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 OSNOVA 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika základní umělecké školy 3) Údaje o pracovnících

Více