Cesty ke kariéře MOJE KARIÉRA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesty ke kariéře MOJE KARIÉRA"

Transkript

1 Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Cesty ke kariéře reg. č. projektu: CZ. 1.07/1.1.01/ MOJE KARIÉRA Jihlava

2 OBSAH Obsah... 2 Popis klíčové aktivity... 4 Žákovská portfolia... 8 Dohodnutá pravidla podle ročníků... 9 Absolvované exkurze Anglický jazyk (AJ) zapojení do projektu Já a svět práce kolem mě 6. ročník Popis projektu Výstupy Moje zájmy 7. ročník Popis projektu Tvorba mapy Piktogramy Tvorba plakátu Povolání 8. ročník Popis projektu Výjezd žáků Harmonogram výjezdu žáků 8. ročníku Ukázky aktivit Kariéra -9. ročník Seminární práce popis Seznam volitelných seminářů Možná témata ke zpracování Třídní seznam zvolených témat Časové rozložení vytváření seminární práce Záměr seminární práce Šablona seminární práce Rozpis obhajob seminárních prací

3 Zpětná vazba po obhajobě Závěr Přílohy

4 POPIS KLÍČOVÉ AKTIVITY Klíčová aktivita č. 3 Moje kariéra V rámci klíčové aktivity Moje kariéra budou realizovány činnosti, které budou zejména rozvíjet klíčové kompetence k učení, sociální a k řešení problému. Tato aktivita je rozčleněna na čtyři ročníkové projekty posilující kompetence spojené s volbou povolání. Tím, že jednotlivé projekty budou realizovány formou elektronické prezentace, je rozvíjena schopnost práce s ICT. U každého ročníkového projektu bude požadována jeho prezentace a anotace, případně stručné shrnutí některé části v cizím jazyce (anglickém nebo německém). Při kladení požadavků na zpracování projektu budou zohledňovány individuální schopnosti jednotlivých žáků. Při tvorbě elektronické verze budou žáci spolupracovat s vyučujícím informatiky. Učitelé českého jazyka a cizích jazyků budou vhodně do výuky zařazovat např. popis činnosti, výtah a slovní zásobu konverzačního tématu týkajícího se osobnosti, zájmů a povolání. Žáci budou s učiteli konzultovat svoje přípravy i výstupy projektu. Ročníkový projekt pro žáky 6. tříd - Já a svět práce kolem mě V předmětech Výchova ke zdraví a Výchova k občanství se žáci zabývají svojí osobností schopnostmi, vlastnostmi, sebehodnocením, atd. Všímají si funkce rodiny, zabývají se regionem, ve kterém žijí. Trh práce je mapován v rámci projektu Svět práce (podpora ESF projekt Naše cesty k učení), na který bychom chtěli navázat. V rámci ročníkového projektu budou žáci zpracovávat prezentaci, která bude mapovat povolání jejich rodičů, prarodičů a lidí, kteří žijí v blízkém okolí žáka. Práce by měla být doplněna vlastním postojem k různým povoláním. Žák bude veden k tomu, aby dokázal zvážit, které povolání by mohl vykonávat vzhledem ke svým osobním vlastnostem a schopnostem. Měl by být schopen stručně představit některé povolání, nejlépe to, které by chtěl vykonávat, a uvést důvody, které ho k tomu vedou. 4

5 Ročníkový projekt pro žáky 7. tříd Moje zájmy V 7. ročníku se více zaměříme na hledání povolání s ohledem na zájmy žáků. V prezentaci budou popisovat svoje zájmy a aktivity, kterým se věnují ve volném čase. Zabývat se mohou i oblastmi, které je baví ve škole a více se o ně zajímají. Podporu pro zpracování ročníkového projektu získají žáci v rámci předmětů Výchova ke zdraví a Výchova k občanství. Ročníkový projekt pro žáky 8. tříd Povolání Ročníkový projekt bude zahájen výjezdem žáků. Jeho náplní budou aktivity týkající se výběru povolání. Výjezd bude spojen i s exkurzí do některé firmy či podniku v blízkosti místa pobytu (Humpolec, Pelhřimov, Velké Meziříčí). Po návratu do školy si žáci zvolí povolání, kterému by se chtěli věnovat nebo by o něm chtěli získat více informací. Třídní učitel bude koordinovat výběry povolání tak, aby byl v rámci třídy vytvořen jejich co nejširší přehled. Při zpracování prezentace budou žáci postupovat podle brožury Moje kariéra, která bude vytvořena v přípravné fázi projektu. Třídní učitel se bude na třídnických hodinách postupně věnovat objasnění jednotlivých kapitol, ze kterých by se měl celý ročníkový projekt skládat (popis povolání, jeho historie, životopis významné osobnosti nebo popis někoho, kdo povolání vykonává, podmínky pro výkon povolání, možnosti studia a získání kvalifikace, uplatnění na trhu práce). Na závěr vznikne Kniha povolání, která bude přístupná v Informačním centru a na internetových stránkách naší školy. Ročníkový projekt pro žáky 9. tříd Kariéra V 9. ročníku se budeme více zaměřovat na rozvíjení klíčových kompetencí k učení, zejména k samostatnému třídění a zpracování informací. Koordinátorem zůstane opět třídní učitel, ale vedení práce se přesune na vyučující volitelných předmětů. V nich by se žáci měli profilovat vzhledem k volbě střední školy a budoucí profesní kariéře. 5

6 V průběhu roku budou moci konzultovat svoji práci po stránce odborné i jazykové. Forma prezentace a její struktura bude dána připravenou brožurou Moje kariéra. Práce budou nejprve prezentovat před spolužáky. Na závěr roku proběhne obhajoba ročníkové práce a následně slavnostní předání certifikátu projektu Kariéra. Předání bude uspořádáno v Informačním centru školy nebo v některých historických prostorách jihlavské radnice. Prezentace ročníkových projektů budou probíhat v jednotlivých třídách a ročnících. Zdařilé práce budou prezentovány rodičům a pozvaným hostům (zástupci školské rady a rady školy, zástupcům Magistrátu města Jihlavy a zájemcům z řad učitelů jiných škol). Žáci s nejlepšími prezentacemi mohou reprezentovat školu na Přehlídce prezentací, jejíž první ročník se letos uskutečnil, pod záštitou Krajského úřadu kraje Vysočina. Všechny práce budou archivovány. Přístupné budou v Informačním centru školy. Se svolením žáků a rodičů je umístíme i na internetové stránky školy. Žáci si budou svoje ročníkové práce, včetně hodnocení a certifikátů, zakládat do svých portfolií. Měly by sloužit jako zpětná vazba a zároveň motivace k celoživotnímu vzdělávání souvisejícím s kariérním růstem. Na realizaci klíčové aktivity Moje kariéra se budou podílet vyučující II. stupně v 6. až 9. ročníku ve spolupráci s hlavní manažerkou. Časový harmonogram 1-7/ 2011 příprava brožury Moje kariéra, týmová spolupráce učitelů, pilotní ověřování některých postupů 8/2011 dokončení příprav na aktivity se žáky 9/2011 5/2012 realizace a průběžná reflexe aktivit žáků 6

7 6/ 2012 hodnocení klíčové aktivity Náklady na aktivitu Na realizaci aktivity se bude podílet celkem 16 učitelů II. stupně: jedna vedoucí aktivity, hlavní manažerka a 14 členů týmu. K zajištění aktivity bude pořízeno: - 10 notebooků jeden pro vedoucí aktivity a devět k zapůjčení pro žáky do Informačního centra školy - interaktivní učebnice a odborná literatura, zejména k výuce volitelných předmětů a jako zdroj dalších informací pro ročníkový projekt Kariéra - GPS navigace k zajištění aktivity volitelného předmětu Služby spojené s realizací aktivity: - školení učitelů (společná školení NIDV volba povolání, prezentace; školení na PC - pravidla prezentace a úpravy textů, individuální vzdělávání k rozvoji klíčových kompetencí učitelů) - 2 pracovní výjezdy celého realizačního týmu (k zahájení a organizaci projektu, k dokončení výstupů a hodnocení projektu) - exkurze do firmy pro žáky 8. ročníku - vytištění brožury Moje kariéra - zhotovení fotografií a fotoknihy 7

8 ŽÁKOVSKÁ PORTFOLIA 8

9 Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Cesty ke kariéře (reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.01/ ) Dohodnutá pravidla podle ročníků - žáci 6. ročníku si založí na konci roku vytištěnou fotodokumentaci skupinové práce a papírového plakátu (zodpovídá vyučující Výchovy ke zdraví ve spolupráci s třídním učitelem) - žáci 7. ročníku budou mít založenou vytištěnou fotodokumentaci zpracovaného ročníkového projektu Moje zájmy, vyučující Informatiky zajistí zpracování ankety formou grafu na počítači, vytištění a následné uložení do portfolia (zodpovídá vyučující Výchovy ke zdraví ve spolupráci s třídním učitelem) - žáci 8. ročníku zpracovávají ročníkový projekt formou elektronické prezentace zakládat budou vytištěné podklady k prezentaci (zodpovídají vyučující Světa práce a třídní učitelé) - žáci 9. ročníku budou ukládat postupně jednotlivé části potřebné ke zpracování seminární práce do elektronického systému Moodle podle vypracovaného harmonogramu; vytištěna bude až finální verze práce a podklady pro elektronickou prezentaci, včetně hodnocení a osvědčení (zajišťuje vedoucí práce) 9

10 Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Cesty ke kariéře (reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.01/ ) Absolvované exkurze Datum Název a adresa firmy V čem podniká Můj postřeh Zapisovat můžete i exkurze, které se uskutečnili i mimo školu, např. s rodiči. 10

11 11

12 12

13 ANGLICKÝ JAZYK (AJ) ZAPOJENÍ DO PROJEKTU Příprava a tvorba anotace k seminární práci v 9. ročníku Třídní učitelé v 9. ročnících, jakmile budou mít vyhotoven seznam svých žáků a jejich seminárních prací (a žáci budou rozhodnuti, v jakém jazyce budou psát anotaci) předají seznam vedoucí metodického sdružení anglického (případně německého) jazyka. 1/ poslední týden v září první týden v říjnu oznámit dětem v hodině AJ, že do mají odevzdat svému učiteli AJ slovíček týkajících se tématu jejich seminární práce. Současně s tím musí učiteli AJ odevzdat i téma (a osnovu, kterou získali od vedoucího své práce) SP. 2/ (po 14 dnech) učitel vrátí zkontrolovaná slovíčka žákům. Se slovíčky budou pracovat krátce v hodině. Skupinová práce - v ČJ (za použití svých slovíček) nebo AJ představí obsah své práce. V další (následující) hodině, stručně popíší (psanou formou) obsah své SP k dispozici slovíčka, která si sami našli a papírový slovník. 3/ polovina prosince, 1 3 vyučovací hodiny, jejichž obsahem by mělo být: a/ porovnání dobrého / špatného obsahu (U připraví prezentaci založenou na žákovských pracích z listopadu) b/ nástin anotace (základní pravidla, užitečný jazyk) c/ psaní anotace načisto v hodině (pokud bude třeba zahrnout i přípravu na ústní prezentaci SP) ***časové rozložení přizpůsobíme tvorbě SP v ČJ. Rády bychom ale zachovaly časové rozložení na 3 max.4 měsíce (např. leden březen/duben) M. Kovářová, Š. Žižková 13

14 MOJE KARIÉRA Zapojení anglického jazyka do výstupů projektu v ročníku 14

15 15

16 JÁ A SVĚT PRÁCE KOLEM MĚ 6. ROČNÍK 16

17 Popis projektu Projekt je založen na skupinové a individuální práci. Je realizován v předmětu Výchova ke zdraví, vyučující spolupracují s třídními učiteli, učiteli informatiky. V několika tematických oblastech budou žáci mapovat rodinu, svoje zájmy, předpoklady a vlastnosti pro určitá povolání, zpracují jednoduchou charakteristiku vybraného povolání, uplatní vlastní postoj ke zvolenému povolání. Výstupy z individuální práce budou zakládány do portfolia, s výsledky skupinové práce (větší formáty papíru) budou žáci dále pracovat v hodinách informatiky - práce s fotoaparátem, zpracování fotografií, tisk. OBDOBÍ TÉMA VÝSTUPY POZNÁMKY Únor Zájmy, rodina Dotazník zájmů Individuální práce zájmy Skupinová práce rodiče x superrodiče Březen Povolání Charakteristika povolání Skupinová práce charakteristika určitého povolání (co nejvíce rozmanitých povolání v rámci třídy). Předpoklady pro dané povolání, osobní vlastnosti, vzdělání, výhody a nevýhody. Skupinová práce lidské vlastnosti k určitým vlastnostem hledat odpovídající povolání Duben Rodokmen Rodokmen rodiny Individuální práce zpracování rodokmenu vlastní rodiny povolání a vzdělání rodičů a prarodičů Čím bych chtěl být Moje povolání budoucí Individuální práce Čím bych chtěl být různá zpracování (koláž, kresba, apod.). Jaké povolání by chtěli vykonávat, proč, vlastnosti důležité pro toto povolání. 17

18 Výstupy Prezentace rodokmenu povolání a řemesel Prezentace - super rodiče 18

19 Nástěnka na konferenci projektu Zajímavá povolání kolem nás 19

20 MOJE ZÁJMY 7. ROČNÍK 20

21 Popis projektu Časový plán - 2. pololetí výchova ke zdraví (možnost propojení výtvarné výchovy, tělesné výchovy, informatiky a cizího jazyka), spolupráce s třídními učiteli únor - obecně, čím vším se můžeme zabývat, seznámení s okruhy zájmů březen duben - okruhy, skupinová práce, průběžná prezentace prací květen, červen - samostatná práce prezentace vlastní koníček, záliba Skupinová práce - rozdělení do trvalých skupin (po 2,3-4) - okruhy: sport, tanec, šikovné ruce, četba, hudba, cestování, informační technologie, příroda, - povinná témata o mapy každá skupina, celková velká mapa (VV) o ankety zpracovaná data v grafu (Inf) o historie písemný referát ručně nebo elektronicky o praktická věc (TV cviky, tanec) Možné okruhy na doporučení žákům (nejlépe je se žáky vyvodit v diskuzi) Sport Tanec o mapy vyhledávání sportovišť na Vysočině, místa pro sport (sjezdovky, bazény, posilovny, tělocvičny, možnosti kde se dá jít na aerobik, ) o ankety čím se žáci naší školy zabývají, jaký sport provozují, neoblíbenější sport o historie sportu o praktická věc (např. sestava cviků, předcvičování - TV) o osobnosti významní čeští sportovci (významní sportovci Vysočiny, medaile v olympiádách a mistrovstvích) o trendy a novinky ve sportu (např. zumba ) o mapy vyhledávání sportovišť na Vysočině, místa pro tanec o ankety nejoblíbenější tanec, jaké tance znáte o historie tance, druhy tanců (latina, standart, street, balet ) o praktická věc (ukázky hudby, taneční kroky - TV) o osobnosti významní tanečníci o trendy v tanci 21

22 Šikovné ruce Četba Hudba Cestování o mapy dílen, možnosti pro danou činnost o ankety co nejraději o historie činnosti o praktická věc (ukázka - keramika, lepení letadel, křížkové vyšívání, korálkování, pletení, malování ) o mapy knihovny, studovny o ankety co nejraději čteš, nejoblíbenější spisovatel o historie knihoven o praktická věc (literární kvíz nebo soutěž) o možnosti půjčování knihovny, studovny, on-line katalogy o 3 nejoblíbenější spisovatele o mapy školy hudební, koncertní sály na Vysočině o ankety jaký styl hudby nejvíce posloucháš o historie hudby nebo určitého nástroje o hudební nástroje o muzikály o praktická věc (hra na hudební nástroj, muzikál ) o mapy kde všude byli, hlavní města, jazyky o ankety jakou zemi jsi navštívil o historie objevitelé o praktická věc (naplánování naučné cesty po Vysočině) Informační technologie o mapy rozmístění vysílačů, internetové kavárny, místa s internetovým připojením o ankety o historie počítačů o bezpečnost internetu o praktická věc (metodický postup k nějakému programu, tvorba webových stránek, tvorba kurzu na Moodlu dle možností a znalostí žáka) Příroda (chov zvířete, pěstování rostlin) o mapy veterináři, místa pro možnosti výcviku, botanické zahrady, zoologické zahrady o ankety jaké je tvé nejoblíbenější zvíře o historie vývoj života, přechod života na souš 22

23 o obecně o druhu, choroby, podmínky chovu nebo pěstování o soutěže, výstavy o praktická věc (ukázat živoč. druh nebo rostlinu, případně jen fotografii s komentářem) Vlastní prezentace - elektronické zpracování (prezentace nebo ActivInspire) - povinné části: historie, mapa, anketa, praktická věc (možnost čerpání a zkonkretizování ze skupinové práce) Založení některých výstupů do portfolia 23

24 Tvorba mapy Úkol: Vytvořit v dané skupině mapu k volnočasovým aktivitám 24

25 25

26 Piktogramy Úkol: Ve skupině navrhni piktogramy pro dané skupiny volnočasových aktivit. Seznámení s návrhy k jednotlivým tématům na tabuli, hlasování o nejvýstižnějších piktogramech, překreslení vítězných návrhů Informační technologie cestování sport hudba tanec 26

27 Tvorba plakátu Úkol: Vytvořit plakát charakterizující danou skupinu aktivit Kritéria nadpis + piktogram, seznam možných aktivit, obrázky, motto 27

28 28

29 POVOLÁNÍ 8. ROČNÍK 29

30 Popis projektu OBDOBÍ TÉMA VÝSTUPY POZNÁMKY Září Výjezd + formy hodnocení Popis / plakát / reklama / přehled aktivit z výjezdu / vyprávění Říjen Teorie povolání Test Zvolení tématu prezentace povolání Listopad Popis povolání Základní charakteristika - sběr informací Výjezd spojený s exkurzí Proběhne v třídnické hodině (= TH) Žáci plní individuálně (= INDIV) INDIV TH - prezentace informací Prosinec Rozhovor s člověkem Příprava otázek INDIV - leden vykonávajícím vybrané povolání Diskuse o rozhovoru TH Únor Historie vybraného povolání Stručný historický vývoj (v bodech) TH Březen Životopis / Popis osoby (osoba Charakteristika / Popis osoby INDIV / ČJ z rozhovoru nebo historická osobnost ze zvoleného oboru) Duben Možnosti studia, získání Seznam škol v kraji INDIV kvalifikace Květen Prezentace výsledků a zpětná Žákovské prezentace TH Červen vazba vybraných povolání TH Závěrečná diskuse 30

31 Výjezd žáků Vážení rodiče, milí sedmáci (skoro osmáci), ráda bych Vás blíže informovala o výjezdu žáků 8. ročníku a jejich třídních učitelů. Tento výjezd je součástí projektu Cesty ke kariéře a je spolufinancován z evropských sociálních fondů. Náplní výjezdu bude exkurze a aktivity týkající se výběru povolání. Věřím, že nenarušíme Vaše rodinné plány a Vaše děti se budou moci projektu zúčastnit. Datum: Místo: Moravské Budějovice Doprava, ubytování, strava: budou hrazeny v rámci projektu Doplnění informací v září 2011 Přejeme Vám i Vašim dětem pěkné prázdniny. V Jihlavě 22. června 2011 Mgr. Hana Krepčíková vedoucí aktivity Moje kariéra Návratka souhlas rodičů: Souhlasím s tím, aby se můj syn/moje dcera. zúčastnil(a) výjezdu podpis rodičů 31

32 Harmonogram výjezdu žáků 8. ročníku Středa Litohoř Čas Aktivita 8.00 Sraz za jídelnou 8.15 Odjezd Příjezd, ubytování, seznámení s areálem Seznámení s celoročním projektem, programem výjezdu Oběd, polední klid Dotazník k volbě povolání (individuálně) Řetězy povolání (skupiny po 3) Aktivní odpočinek, relaxace Večeře, osobní volno Kuchařský předpis (individuálně) Hádání osobností Limeriky Čtvrtek Čas Aktivita Paměť obrázek + reflexe minulého dne, plán na dnešní den Faktory povolání (skupiny po 4) Oběd, polední klid Kolo života (individuálně) 32

33 Inventář charakteristik (dvojice) Aktivní odpočinek, relaxace Večeře, odpočinek Signály (celá třída) Hra s citáty (skupiny po 3) Noční hra - Na Trifidy Pátek Čas Aktivita Exkurze BEST Moravské Budějovice (zpracování oceli) Hodnocení výjezdu Obraz o sobě Pracovní list Teploměr Úklid Odjezd 33

34 Ukázky aktivit 1) Popis povolání 2) Rozhovor s člověkem vykonávajícím vybrané povolání 3) Historie povolání 4) Životopis 5) Závěrečná prezentace Podrobně lze najít v Knize povolání. Popis povolání 34

35 Rozhovor 1) Proč jste se chtěla stát letuškou? Když jsem byla ještě malá žabka, tak jsem s rodiči poprvé letěla na dovolenou do Španělska. Jako malá šestiletá holčička jsem se hned cítila mezi letadly jako doma. Upoutaly mne nejen svou velikosti, ale i tím, jak se vlastně ve vzduchu mohou udržet! Palubní průvodčí byly velice příjemné a stále s úsměvem na rtech. S cestujícími komunikovaly jak česky, tak i v jiném jazyce. Byla to jednoznačné rozhodnutí. Chci být mezi těmi obrovskými obry, co létají ve vzduchu a být tou příjemnou stále se usmívající palubní průvodčí, která létá po celém světě. 2) Musela jste asi projít nějakým kurzem, byl pro Vás těžký a musela jste se na něj nějak speciálně připravovat? Každá společnost řeší výběrové řízení podle svého. Většinou bývá několika kolové tzn. musíme stoupat jako po pyramidě až k vrcholu. U společnosti Emirates, která je bezesporu jedničkou na Blízkém východě, probíhají náběry v rámci několika kol. Hodnotí se nejen celkový vzhled, komunikace a schopnost ovládat několik cizích jazyků, ale i adaptibilita a hlavně chování a řešení krizových situací. Jakmile se dostanete do širšího výběru je zde practice training. Practice training probíhá v Dubaii, kde má společnost své vlastní výcvikové středisko a také je to základna pro všechny zaměstnance Emirates- V rámci ČR je výcvikové středisko na pražském letišti Ruzyně pod záštitou. Výcvikové středisko je nejen pro PP, ale i pro piloty. 3) Jaké byly Vaše první lety? Byla jste nervózní? První let, který jsem absolvovala jako PP ve společnosti ČSA se konal v květnu Tento let měl být do Tel Avivu, nicméně díky nepokojům na Blízkém východě byl tento let zrušen a měla být na řadě Moskva Šerementevo. Díky bombovému útoku na Moskvu byl i tento let zrušen a finálovým letem se stal Minsk. Musím říci, že nervozita opravdu stoupala. Díky těmto nepokojům nikdo nevěděl, zdali Minsk nebude výjimkou. Po příletu do Minsku jsme museli čekat 4 hodiny kvůli motorovému klidu. Pan prezident Lukaščenko odlítal do zahraničí. Letiště bylo plné odstřelovačů, vojáků a policie. Po 4 hodinové pause jsme se všichni ve zdraví vrátili zpět do PRG. Na prvním let to bylo až moc zážitků najednou. (Mimochodem, pří každém odletu linky směr Tel Aviv, jsou odstřelovači i tank přímo u letadla a na střeše letiště. Tato linka létá pouze v noci.) 35

36 4) Co se Vám na této práci nejvíc líbí? Na této práci se mi líbí, že musíte být flexibilní. Komunikace s lidmi mě velice baví a ráda jim pomáhám. Miluju vzlet a přistání. Dává mi to pocit, že ne vše je v oblacích pod kontrolou. Nikdy nevíte, kolik věcí můžete v oblacích zažít. Na svět může přijít nový život přímo nad oceánem. Jsou zde i hořké chvilky, kdy některý cestující se nemusí chovat zrovna adekvátně. Ale k této práci to patří. 5) Co je podle Vás nejnáročnější na práci letušky? Upřímně řečeno na této práci zatím neshledávám nic náročného. Jako praxi jsme na střední škole měli dva dny na letišti. Byla to jedna velká zkušenost! Zkusili jsme si veškeré pozemní pozice. Hodně mě naučila komunikace s cestujícími. Snažím se vcítit do jejich situace. Komunikace hraje tu největší roli. 6) Máte možnost se v cizině podívat i mimo letiště? Záleží zdali lítáte pravidelné a nebo charterové linky. Pokud se jedná o zaoceánské lety v dané destinaci, je možné pobýt dva až 7 dní. Vždy záleží na rozvrhu letů a na vzájemné domluvě. 7) Bála jste se někdy při letu? Při letu jsem se zatím nikdy nebála, ale jak se říká, co není, může být. 8) Je stanovená nějaká minimální výška letušky? Jedním z mnoha kritérií je, samozřejmě, i výška. Minimální hranice je 160cm. Nicméně se počítá BMI. Pokud vyjde v daném rozmezí, zas takový problém to není. ( Říká se, že musíte být tak velká, abyste dosáhla na biny:) ) 9) Kolik musí umět jazyků? Angličtina je, bezesporu, základní. Minimální stanovenou hranicí je B2 + ovládání letecké terminologie v aj. Výhodou je druhý jazyk. Záleží na společnosti, zdali požaduje pouze jeden či dva jazyky. V dnešní době se jako druhý jazyk požaduje ruština, španělština nebo němčina. 10) Zažila jste nějakou vtipnou situaci, která se Vám při letu stala? Ani nevím, zdali při letu. Nespočetně mnoho vtipných situací se mi stalo na zemi. 36

37 Historie 37

38 Životopis Jan Kaplický Narodil se 18. dubna 1937 v Praze do umělecké rodiny. Jeho matka, Jiřina Kaplická, byla kreslířka a jeho otec, Josef Kaplický, byl malíř, architekt a sochař. V letech vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze.V roce 1968 emigroval do Anglie. První architektonickou kanceláří, ve které působil, byla Denys Lasdun & Partners v letech Poté byl v letech zaměstnán v ateliéru Renza Piana a Richarda Rogerse, kde se podílel na projektu pařížského kulturního centra a muzea Centre Georges Pompidou.Roku 1975 získal britské občanství. V roce 1979 založil společně s Davidem Nixonem architektonické studio Future Systems, ve kterém působil až do své smrti. Při natáčení biografického snímku Profil, který měl premiéru v roce 2004, se seznámil se svou pozdější ženou Eliškou, s níž se oženil.eliška s ním začala natáčet snímek Oko nad Prahou o projektu Národní knihovny, který však již spolu nedokončili - Jan Kaplický zemřel 14.ledna 2009 v Praze. Náhle mu selhalo srdce, když procházel ulicí Československé armády v den, kdy mu jeho druhá žena Eliška porodila dceru Johannu. Obdržel nejprestižnější britskou cenu za architekturu Stirling Prize, byla mu udělená za stavbu Lord's Media Centra na londýnském kriketovém stadionu. 38

39 Závěrečná prezentace 39

40 40

41 KARIÉRA -9. ROČNÍK 41

42 Seminární práce popis Cíle: - naučit se vyhledat a zpracovat informace - prezentovat výsledky své práce Požadavky na seminární práce: - volba tématu závisí na domluvě s vedoucím práce - obsahová, typografická a jazyková správnost - srozumitelnost pro autora - srozumitelnost pro spolužáky Volba tématu: - v rámci volitelného semináře z nabídnutých témat, případně po konzultaci s vyučujícím vlastní téma - z libovolného předmětu, po konzultaci s vyučujícím Forma zpracování: - písemná s podpisem o titulní strana, úvod (proč?, prohlášení), anotace (i v cizím jazyce), obsah, vlastní práce, závěr, zdroje o s použitím šablony (bude v Moodle od poloviny února) - elektronická v textovém editoru (Word, OpenOffice Dokument, ) - prezentace PowerPoint, OpenOffice Prezentace, ActivInspire Odevzdání: - písemnou formu vedoucímu práce - elektronické verze do systému Moodle (kurz Moje kariéra) o název souboru: prijmeni_trida (například novotny_9b.docx, novotny_9b.ppt) o velikost souboru maximálně 7 MB Rozsah: - 3 až 5 stran vlastního textu s obrázky (textový editor) stran prezentace Termíny: - odevzdání práce: do 13. května prezentace před komisí: červen

43 Seznam volitelných seminářů - Humanitní - Fyzikálně chemický - Zeměpisně přírodovědný - Pohybové aktivity - Svět práce - Konverzace v cizím jazyce Žáci budou postupné kroky vytváření práce ukládat do systému Moodle, zálohu si vytvářejí ve svém Home nebo na flash disku podpora v předmětu Svět práce Informatika. Další podporu získají v rámci předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a případně Německý jazyk. V průběhu roku proběhnou 3 4 metodické semináře k seznámení a vysvětlení jednotlivých kroků postupu tvorby seminární práce. 43

44 Možná témata ke zpracování Ukázka: Humanitní seminář Konzultant: Mgr. M. Hodálová 1. Jaroslav SEIFERT - život, tvorba - básnické sbírky 2. Jiří ŽÁČEK - život, tvorba - tvorba pro děti 3. Divadlo SEMAFOR - historie, umělecké osobnosti 4. Televizní reklama - některé jazykové zajímavosti v oblasti mluvené reklamy 5. Karel Hynek MÁCHA - život, tvorba - básnická skladba MÁJ 6. Jan NERUDA - povídka 7. Ludwig van BEETHOVEN - život, tvorba - zaměření na symfonie 8. Můj oblíbený spisovatel - život, tvorba - zaměření na konkrétní povídku, román 9. Jan Amos KOMENSKÝ - život, tvorba 10. Vlastní téma 11. Karel ČAPEK - život, tvorba - zaměření na divadelní tvorbu 12. Jiří VOSKOVEC - Jan WERICH - Osvobozené divadlo 13. Jiří DĚDEČEK - život, tvorba - písňové texty 14. Alberto Vojtěch FRIČ - cestovatel, biolog, spisovatel 15. Jan Evangelista PURKYNĚ 16. Beatles - jejich význam pro vývoj populární hudby 17. Jaroslav FOGLAR - tvůrce dobrodružné literatury 18. Alfons MUCHA - tvorba, život 19. Bohuslav MARTINŮ - kantáta Otvírání studánek 20. Karel Jaromír ERBEN - Kytice 21. Rybářské techniky - odborný popis 22. Kouření - úvaha 23. Max ŠVABINSKÝ 44

45 Fyzikálně chemický seminář Konzultant: Mgr. Z. Obrdlíková, Mgr. V. Nekvinda 1) Jaderná energie a ekologie 2) Optické vlákno 3) Zrcadla a čočky aneb pohled 4) Rentgen, CT, magnetická rezonance 5) Jaderný odpad 6) Vynálezy Leonarda da Vinci 7) Fyzika a chemie v kuchyni Zeměpisně přírodovědný seminář Konzultant: Mgr. J. Waldhauserová 1) Šelmy v české přírodě 2) Herbář, fotoherbář 3) Chov a vývoj potkanů 4) Šelmy v české přírodě 5) Partnerská města Jihlavy 6) Památky UNESCO - Vysočina 7) Městská památková rezervace Jihlava Pohybové aktivity Konzultant: Mgr. L. Kucza 1) Národní házená 2) Hokejová legenda Dukla Jihlava 3) Emil Zátopek 4) Synchronizované bruslení 45

46 Seminář Svět práce Konzultant: Mgr. L. Kucza 1) Zateplení budov 2) Bydlení v panelových bytech Výtvarná výchova Konzultant: Mgr. J. Benešová 1) Móda 2) Stavitelské slohy 46

47 Třídní seznam zvolených témat školní rok 2011/2012 Seminární práce 9.A P.č. Jméno Téma sem. práce Konzultant 1 Brožová Karolína Divadlo Semafor Hodálová 2 Búzik Dominik Optické vlákno Obrdlíková 3 Frýba Dominik Šelmy v české přírodě Waldhauserová 4 Jadrná Pavlína Herbář, fotoherbář Waldhauserová 5 Karlíková Kristýna Kobe Bryant Kucza 6 Kočka Otakar Rentgen, CT, magnetická rezonance Obrdlíková 7 Křivánek Martin Energetika a jaderné elektrárny v ČR Kucza 8 Lojka Filip Jaderný odpad Obrdlíková 9 Lojková Veronika Chov a vývoj potkanů Waldhauserová 10 Meruňková Veronika Pablo Picasso Benešová 11 Metelková Kristýna Leonardo da Vinci Benešová 12 Musil Jan Rodinné domy v ČR Kucza 13 Němetz Jakub Šelmy v české přírodě Waldhauserová 14 Novák Ondřej Partnerská města Jihlavy Waldhauserová 15 Nováková Kristýna Snowboarding Findejs 16 Poukarová Denisa Synchronizované bruslení Kucza 17 Suchánková Kateřina Památky UNESCO - Vysočina Waldhauserová 18 Štelbacký Marek Jaroslav Foglar Hodálová 19 Vráželová Klára Městská památková rezervace Jihlava Waldhauserová 20 Zelená Martina Jezdecký sport Kucza 47

48 Seminární práce 9.B P.č. Jméno Téma sem. práce Konzultant 1 Altrichter Adam Jaderná energie a ekologie Obrdlíková 2 Dobošová Veronika Jiří Dědeček - Písňové texty Hodálová 3 Doležalová Karolína Zrcadla a čočky aneb pohled Obrdlíková 4 Formáček Vojtěch Jaroslav Holík Benešová 5 Formáčková Iveta Kouření Hodálová? 6 Ftoreková Denisa Móda Hažmuková 7 Hlavicová Rozálie Beatles Hodálová 8 Hotař Jiří Fyzika a chemie v kuchyni Nekvinda 9 Karakhanyan Stepan Ronaldo Benešová 10 Kejlová Patricie V + W - Osvobozené divadlo Hodálová 11 Kosak Martin J. Neruda - povídka Hodálová 12 Krulický David Wimbledon Benešová 13 Kubátová Tereza J. A. Komenský Hodálová 14 Kunče Michal Rybářské techniky Hodálová 15 Ludvík Jan A. Mucha Hodálová 16 Menzelová Hanka Dukla Jihlava Benešová 17 Nováček Jiří J. Seifert - básnické sbírky Hodálová 18 Pavlasová Aneta Max Švabinský Hodálová 19 Šíma Pavel J. E. Purkyně Hodálová 20 Talpová Anna B. Martinů - Otvírání studánek Hodálová 21 Taraba Pavel Basketbal Kucza 22 Vyhlídalová Karolína M. Jordan Kucza 23 Vyškovská Šárka K. J. Erben - Kytice Hodálová 48

49 Časové rozložení vytváření seminární práce MOJE KARIÉRA Plán práce pro školní rok 2011/2012 září říjen Seznámení žáků s úkolem seminární práce na zvolené téma Seznam žáků zvolená témata konzultanti Shromažďování materiálů, zdrojů, konzultace Do 30. října poslední možná změna tématu Kontrola uloženého seznamu Vedoucí seminářů TU 9. ročníku Vedoucí seminářů TU 9. ročníku 15.prosinec Odevzdání písemného ideového záměru - osnova, anotace, zdroje (do vytvořené šablony) seminární práce do Moodle Vedoucí prací 15. únor Vytváření jazykové zásoby k danému tématu Cj Uložení slovníčku do Moodle? 15. březen Odevzdání obsahové části do Moodle možná konzultace jazykové správnosti a pravopisu 15. duben Uložení konečné písemné verze seminární práce do Moodle Vyučující Aj nebo Nj Vedoucí práce Vyučující Čj 9. ročníku Vedoucí práce 15. květen Uložení elektronické prezentace do Moodle Vedoucí práce, vyučující Světa práce - informatika 13. června Vyhodnocení prací Doplňující otázka Jednotliví hodnotitelé Vedoucí práce 20. a 21. června Poslední červnový týden Uložení vytvořených prezentací k obhajobě Obhajoby seminárních prací Rozpis obhajob Slavnostní předání osvědčení Ustanovené komise Zástupce ředitele školy Vedení školy 49

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Klíčová aktivita č. 1 Řemesla V rámci klíčové aktivity Řemesla budou realizovány tyto činnosti: - zhotovování a upravování výrobků

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace Šromotovo nám. 177, Hranice 753 01 ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU INFORMACE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 www.zssromotovo.cz ABSOLVENTSKÉ

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Sedm divů světa. Celkem projekt : 19 hodin

Sedm divů světa. Celkem projekt : 19 hodin Sedm divů světa 1. Rodinná (občanská) výchova (1 hod) 2. Výtvarná výchova (2 hod) PC 3. Zeměpis (2 hod) PC 4. Výtvarná výchova (2 hod) PC 5. Hudební výchova (1 hod) PC 6. Matematika (1 hod) 7. Přírodopis

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Požadavky zadavatele:

ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Požadavky zadavatele: Střední odborné učiliště společného stravování Poděbrady, Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Obor vzdělání: 65-41-L/51 Gastronomie ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE PO STOPÁCH BRATŘÍ ČAPKŮ 19. 9. 2013 Realizační tým v rámci projektu

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název: Oblast: Autor: Číslo: Kraj Vysočina Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_15 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Soubor pravidel a pokynů k Odborné práci žáků ZŠ 710 Bučovice

Soubor pravidel a pokynů k Odborné práci žáků ZŠ 710 Bučovice Soubor pravidel a pokynů k Odborné práci žáků ZŠ 710 Bučovice 1) Soutěž je vyhlášena ke dni 15. 2. 2011 2) Soutěže se mohou účastnit všichni žáci 5. 9. ročníků ZŠ 710 3) Témata vyhlašují jednotliví učitelé

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Environmentální výchova neexistuje jako samostatný předmět, ale je obsažena téměř v každé vyučovací hodině. 1. Výchova žáků k ochraně zdraví, prostředí,

Více

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Třída: sekunda osmiletého gymnázia Počet žáků: 28 Počet skupin zpracovávajících projekt: 5 Časové rozvržení projektu

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Martin Gábor Martin, 15 let 1. Charakteristika Martin má diagnostikováno tělesné postižení svalová dystrofie Duchennova typu, progresivní onemocnění.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Průběžná zpráva k realizaci projektu. "We want to give Europe a green heart - here, there, everywhere"

Průběžná zpráva k realizaci projektu. We want to give Europe a green heart - here, there, everywhere Základní škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace 763 07 Velký Ořechov 124, tel. 577 996 018, 737 632 369 e mail: info@zsvelkyorechov.cz www.zsvelkyorechov.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

So Far So Near 2015 část III.

So Far So Near 2015 část III. So Far So Near 2015 část III. Jsme si tak blízko, a přesto se neznáme čj. ZŠ LUP Předkladatel podprojektu: Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 IČ: 63831368 Lupáčova 1 www.lupacovka.cz webové stránky

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus)

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dne: 24.8.2015 Platnost od 1.9.2015 Vydává: Mgr. Petr Urbánek ředitel školy Změny v části 3

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí dle zákona 2004/561 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle 15 vyhlášky č. 177/2009

Více

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn)

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) 2009 Mgr. Lenka Švarcová 1. Úvod Cíle tohoto projektu vycházejí z klíčových dokumentů ve školství. Projektem

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I.

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I. Sportovní kroužky Florbal chlapci II Míčové a pohybové hry II Florbal chlapci II Horolezectví I Míčové a pohybové hry II Minibasketbal a jiné míčové hry I Horolezectví I Florbal III Míčové a pohybové hry

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Školní rok 2008-2009 Škola včera, dnes a zítra.. Systém kurikulárních dokumentů: Program proti šikanování a násilí ve

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu: - forming - storming - norming - performing

Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu: - forming - storming - norming - performing Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Týmová práce Ročník: 8. 9. Kompetence ( výstupy ) Učivo obsah Mezipředm. Osvojí si proces teambuldingu. Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SCIence APproach Soutěžní přehlídka pro ty, kteří přibližují vědu široké veřejnosti Soutěžní přehlídka OCENĚNÉ PŘÍSPĚVKY Soutěžní přehlídka KATEGORIE: EXPOZICE 2. místo

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

MANUÁL K VYTVOŘENÍ. ZÁVĚREČNÉ PRÁCE aneb jak. neshořet, a přesto úspěšně. vzlétnout

MANUÁL K VYTVOŘENÍ. ZÁVĚREČNÉ PRÁCE aneb jak. neshořet, a přesto úspěšně. vzlétnout MANUÁL K VYTVOŘENÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE aneb jak neshořet, a přesto úspěšně vzlétnout Proč a nač? Každý žák 9. ročníku zpracuje závěrečnou práci na konkrétní téma. Téma si žáci vybírají samostatně, podle svého

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

Veřejná zeleň ve městě Liberci

Veřejná zeleň ve městě Liberci Veřejná zeleň ve městě Liberci Město Liberec má, na rozdíl od jiných měst podobné velikosti, atypickou strukturu systému zeleně. Tato skutečnost je dána zejména urbanistickým členěním zástavby, kdy v jiných

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více