Cesty ke kariéře MOJE KARIÉRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesty ke kariéře MOJE KARIÉRA"

Transkript

1 Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Cesty ke kariéře reg. č. projektu: CZ. 1.07/1.1.01/ MOJE KARIÉRA Jihlava

2 OBSAH Obsah... 2 Popis klíčové aktivity... 4 Žákovská portfolia... 8 Dohodnutá pravidla podle ročníků... 9 Absolvované exkurze Anglický jazyk (AJ) zapojení do projektu Já a svět práce kolem mě 6. ročník Popis projektu Výstupy Moje zájmy 7. ročník Popis projektu Tvorba mapy Piktogramy Tvorba plakátu Povolání 8. ročník Popis projektu Výjezd žáků Harmonogram výjezdu žáků 8. ročníku Ukázky aktivit Kariéra -9. ročník Seminární práce popis Seznam volitelných seminářů Možná témata ke zpracování Třídní seznam zvolených témat Časové rozložení vytváření seminární práce Záměr seminární práce Šablona seminární práce Rozpis obhajob seminárních prací

3 Zpětná vazba po obhajobě Závěr Přílohy

4 POPIS KLÍČOVÉ AKTIVITY Klíčová aktivita č. 3 Moje kariéra V rámci klíčové aktivity Moje kariéra budou realizovány činnosti, které budou zejména rozvíjet klíčové kompetence k učení, sociální a k řešení problému. Tato aktivita je rozčleněna na čtyři ročníkové projekty posilující kompetence spojené s volbou povolání. Tím, že jednotlivé projekty budou realizovány formou elektronické prezentace, je rozvíjena schopnost práce s ICT. U každého ročníkového projektu bude požadována jeho prezentace a anotace, případně stručné shrnutí některé části v cizím jazyce (anglickém nebo německém). Při kladení požadavků na zpracování projektu budou zohledňovány individuální schopnosti jednotlivých žáků. Při tvorbě elektronické verze budou žáci spolupracovat s vyučujícím informatiky. Učitelé českého jazyka a cizích jazyků budou vhodně do výuky zařazovat např. popis činnosti, výtah a slovní zásobu konverzačního tématu týkajícího se osobnosti, zájmů a povolání. Žáci budou s učiteli konzultovat svoje přípravy i výstupy projektu. Ročníkový projekt pro žáky 6. tříd - Já a svět práce kolem mě V předmětech Výchova ke zdraví a Výchova k občanství se žáci zabývají svojí osobností schopnostmi, vlastnostmi, sebehodnocením, atd. Všímají si funkce rodiny, zabývají se regionem, ve kterém žijí. Trh práce je mapován v rámci projektu Svět práce (podpora ESF projekt Naše cesty k učení), na který bychom chtěli navázat. V rámci ročníkového projektu budou žáci zpracovávat prezentaci, která bude mapovat povolání jejich rodičů, prarodičů a lidí, kteří žijí v blízkém okolí žáka. Práce by měla být doplněna vlastním postojem k různým povoláním. Žák bude veden k tomu, aby dokázal zvážit, které povolání by mohl vykonávat vzhledem ke svým osobním vlastnostem a schopnostem. Měl by být schopen stručně představit některé povolání, nejlépe to, které by chtěl vykonávat, a uvést důvody, které ho k tomu vedou. 4

5 Ročníkový projekt pro žáky 7. tříd Moje zájmy V 7. ročníku se více zaměříme na hledání povolání s ohledem na zájmy žáků. V prezentaci budou popisovat svoje zájmy a aktivity, kterým se věnují ve volném čase. Zabývat se mohou i oblastmi, které je baví ve škole a více se o ně zajímají. Podporu pro zpracování ročníkového projektu získají žáci v rámci předmětů Výchova ke zdraví a Výchova k občanství. Ročníkový projekt pro žáky 8. tříd Povolání Ročníkový projekt bude zahájen výjezdem žáků. Jeho náplní budou aktivity týkající se výběru povolání. Výjezd bude spojen i s exkurzí do některé firmy či podniku v blízkosti místa pobytu (Humpolec, Pelhřimov, Velké Meziříčí). Po návratu do školy si žáci zvolí povolání, kterému by se chtěli věnovat nebo by o něm chtěli získat více informací. Třídní učitel bude koordinovat výběry povolání tak, aby byl v rámci třídy vytvořen jejich co nejširší přehled. Při zpracování prezentace budou žáci postupovat podle brožury Moje kariéra, která bude vytvořena v přípravné fázi projektu. Třídní učitel se bude na třídnických hodinách postupně věnovat objasnění jednotlivých kapitol, ze kterých by se měl celý ročníkový projekt skládat (popis povolání, jeho historie, životopis významné osobnosti nebo popis někoho, kdo povolání vykonává, podmínky pro výkon povolání, možnosti studia a získání kvalifikace, uplatnění na trhu práce). Na závěr vznikne Kniha povolání, která bude přístupná v Informačním centru a na internetových stránkách naší školy. Ročníkový projekt pro žáky 9. tříd Kariéra V 9. ročníku se budeme více zaměřovat na rozvíjení klíčových kompetencí k učení, zejména k samostatnému třídění a zpracování informací. Koordinátorem zůstane opět třídní učitel, ale vedení práce se přesune na vyučující volitelných předmětů. V nich by se žáci měli profilovat vzhledem k volbě střední školy a budoucí profesní kariéře. 5

6 V průběhu roku budou moci konzultovat svoji práci po stránce odborné i jazykové. Forma prezentace a její struktura bude dána připravenou brožurou Moje kariéra. Práce budou nejprve prezentovat před spolužáky. Na závěr roku proběhne obhajoba ročníkové práce a následně slavnostní předání certifikátu projektu Kariéra. Předání bude uspořádáno v Informačním centru školy nebo v některých historických prostorách jihlavské radnice. Prezentace ročníkových projektů budou probíhat v jednotlivých třídách a ročnících. Zdařilé práce budou prezentovány rodičům a pozvaným hostům (zástupci školské rady a rady školy, zástupcům Magistrátu města Jihlavy a zájemcům z řad učitelů jiných škol). Žáci s nejlepšími prezentacemi mohou reprezentovat školu na Přehlídce prezentací, jejíž první ročník se letos uskutečnil, pod záštitou Krajského úřadu kraje Vysočina. Všechny práce budou archivovány. Přístupné budou v Informačním centru školy. Se svolením žáků a rodičů je umístíme i na internetové stránky školy. Žáci si budou svoje ročníkové práce, včetně hodnocení a certifikátů, zakládat do svých portfolií. Měly by sloužit jako zpětná vazba a zároveň motivace k celoživotnímu vzdělávání souvisejícím s kariérním růstem. Na realizaci klíčové aktivity Moje kariéra se budou podílet vyučující II. stupně v 6. až 9. ročníku ve spolupráci s hlavní manažerkou. Časový harmonogram 1-7/ 2011 příprava brožury Moje kariéra, týmová spolupráce učitelů, pilotní ověřování některých postupů 8/2011 dokončení příprav na aktivity se žáky 9/2011 5/2012 realizace a průběžná reflexe aktivit žáků 6

7 6/ 2012 hodnocení klíčové aktivity Náklady na aktivitu Na realizaci aktivity se bude podílet celkem 16 učitelů II. stupně: jedna vedoucí aktivity, hlavní manažerka a 14 členů týmu. K zajištění aktivity bude pořízeno: - 10 notebooků jeden pro vedoucí aktivity a devět k zapůjčení pro žáky do Informačního centra školy - interaktivní učebnice a odborná literatura, zejména k výuce volitelných předmětů a jako zdroj dalších informací pro ročníkový projekt Kariéra - GPS navigace k zajištění aktivity volitelného předmětu Služby spojené s realizací aktivity: - školení učitelů (společná školení NIDV volba povolání, prezentace; školení na PC - pravidla prezentace a úpravy textů, individuální vzdělávání k rozvoji klíčových kompetencí učitelů) - 2 pracovní výjezdy celého realizačního týmu (k zahájení a organizaci projektu, k dokončení výstupů a hodnocení projektu) - exkurze do firmy pro žáky 8. ročníku - vytištění brožury Moje kariéra - zhotovení fotografií a fotoknihy 7

8 ŽÁKOVSKÁ PORTFOLIA 8

9 Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Cesty ke kariéře (reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.01/ ) Dohodnutá pravidla podle ročníků - žáci 6. ročníku si založí na konci roku vytištěnou fotodokumentaci skupinové práce a papírového plakátu (zodpovídá vyučující Výchovy ke zdraví ve spolupráci s třídním učitelem) - žáci 7. ročníku budou mít založenou vytištěnou fotodokumentaci zpracovaného ročníkového projektu Moje zájmy, vyučující Informatiky zajistí zpracování ankety formou grafu na počítači, vytištění a následné uložení do portfolia (zodpovídá vyučující Výchovy ke zdraví ve spolupráci s třídním učitelem) - žáci 8. ročníku zpracovávají ročníkový projekt formou elektronické prezentace zakládat budou vytištěné podklady k prezentaci (zodpovídají vyučující Světa práce a třídní učitelé) - žáci 9. ročníku budou ukládat postupně jednotlivé části potřebné ke zpracování seminární práce do elektronického systému Moodle podle vypracovaného harmonogramu; vytištěna bude až finální verze práce a podklady pro elektronickou prezentaci, včetně hodnocení a osvědčení (zajišťuje vedoucí práce) 9

10 Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Cesty ke kariéře (reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.01/ ) Absolvované exkurze Datum Název a adresa firmy V čem podniká Můj postřeh Zapisovat můžete i exkurze, které se uskutečnili i mimo školu, např. s rodiči. 10

11 11

12 12

13 ANGLICKÝ JAZYK (AJ) ZAPOJENÍ DO PROJEKTU Příprava a tvorba anotace k seminární práci v 9. ročníku Třídní učitelé v 9. ročnících, jakmile budou mít vyhotoven seznam svých žáků a jejich seminárních prací (a žáci budou rozhodnuti, v jakém jazyce budou psát anotaci) předají seznam vedoucí metodického sdružení anglického (případně německého) jazyka. 1/ poslední týden v září první týden v říjnu oznámit dětem v hodině AJ, že do mají odevzdat svému učiteli AJ slovíček týkajících se tématu jejich seminární práce. Současně s tím musí učiteli AJ odevzdat i téma (a osnovu, kterou získali od vedoucího své práce) SP. 2/ (po 14 dnech) učitel vrátí zkontrolovaná slovíčka žákům. Se slovíčky budou pracovat krátce v hodině. Skupinová práce - v ČJ (za použití svých slovíček) nebo AJ představí obsah své práce. V další (následující) hodině, stručně popíší (psanou formou) obsah své SP k dispozici slovíčka, která si sami našli a papírový slovník. 3/ polovina prosince, 1 3 vyučovací hodiny, jejichž obsahem by mělo být: a/ porovnání dobrého / špatného obsahu (U připraví prezentaci založenou na žákovských pracích z listopadu) b/ nástin anotace (základní pravidla, užitečný jazyk) c/ psaní anotace načisto v hodině (pokud bude třeba zahrnout i přípravu na ústní prezentaci SP) ***časové rozložení přizpůsobíme tvorbě SP v ČJ. Rády bychom ale zachovaly časové rozložení na 3 max.4 měsíce (např. leden březen/duben) M. Kovářová, Š. Žižková 13

14 MOJE KARIÉRA Zapojení anglického jazyka do výstupů projektu v ročníku 14

15 15

16 JÁ A SVĚT PRÁCE KOLEM MĚ 6. ROČNÍK 16

17 Popis projektu Projekt je založen na skupinové a individuální práci. Je realizován v předmětu Výchova ke zdraví, vyučující spolupracují s třídními učiteli, učiteli informatiky. V několika tematických oblastech budou žáci mapovat rodinu, svoje zájmy, předpoklady a vlastnosti pro určitá povolání, zpracují jednoduchou charakteristiku vybraného povolání, uplatní vlastní postoj ke zvolenému povolání. Výstupy z individuální práce budou zakládány do portfolia, s výsledky skupinové práce (větší formáty papíru) budou žáci dále pracovat v hodinách informatiky - práce s fotoaparátem, zpracování fotografií, tisk. OBDOBÍ TÉMA VÝSTUPY POZNÁMKY Únor Zájmy, rodina Dotazník zájmů Individuální práce zájmy Skupinová práce rodiče x superrodiče Březen Povolání Charakteristika povolání Skupinová práce charakteristika určitého povolání (co nejvíce rozmanitých povolání v rámci třídy). Předpoklady pro dané povolání, osobní vlastnosti, vzdělání, výhody a nevýhody. Skupinová práce lidské vlastnosti k určitým vlastnostem hledat odpovídající povolání Duben Rodokmen Rodokmen rodiny Individuální práce zpracování rodokmenu vlastní rodiny povolání a vzdělání rodičů a prarodičů Čím bych chtěl být Moje povolání budoucí Individuální práce Čím bych chtěl být různá zpracování (koláž, kresba, apod.). Jaké povolání by chtěli vykonávat, proč, vlastnosti důležité pro toto povolání. 17

18 Výstupy Prezentace rodokmenu povolání a řemesel Prezentace - super rodiče 18

19 Nástěnka na konferenci projektu Zajímavá povolání kolem nás 19

20 MOJE ZÁJMY 7. ROČNÍK 20

21 Popis projektu Časový plán - 2. pololetí výchova ke zdraví (možnost propojení výtvarné výchovy, tělesné výchovy, informatiky a cizího jazyka), spolupráce s třídními učiteli únor - obecně, čím vším se můžeme zabývat, seznámení s okruhy zájmů březen duben - okruhy, skupinová práce, průběžná prezentace prací květen, červen - samostatná práce prezentace vlastní koníček, záliba Skupinová práce - rozdělení do trvalých skupin (po 2,3-4) - okruhy: sport, tanec, šikovné ruce, četba, hudba, cestování, informační technologie, příroda, - povinná témata o mapy každá skupina, celková velká mapa (VV) o ankety zpracovaná data v grafu (Inf) o historie písemný referát ručně nebo elektronicky o praktická věc (TV cviky, tanec) Možné okruhy na doporučení žákům (nejlépe je se žáky vyvodit v diskuzi) Sport Tanec o mapy vyhledávání sportovišť na Vysočině, místa pro sport (sjezdovky, bazény, posilovny, tělocvičny, možnosti kde se dá jít na aerobik, ) o ankety čím se žáci naší školy zabývají, jaký sport provozují, neoblíbenější sport o historie sportu o praktická věc (např. sestava cviků, předcvičování - TV) o osobnosti významní čeští sportovci (významní sportovci Vysočiny, medaile v olympiádách a mistrovstvích) o trendy a novinky ve sportu (např. zumba ) o mapy vyhledávání sportovišť na Vysočině, místa pro tanec o ankety nejoblíbenější tanec, jaké tance znáte o historie tance, druhy tanců (latina, standart, street, balet ) o praktická věc (ukázky hudby, taneční kroky - TV) o osobnosti významní tanečníci o trendy v tanci 21

22 Šikovné ruce Četba Hudba Cestování o mapy dílen, možnosti pro danou činnost o ankety co nejraději o historie činnosti o praktická věc (ukázka - keramika, lepení letadel, křížkové vyšívání, korálkování, pletení, malování ) o mapy knihovny, studovny o ankety co nejraději čteš, nejoblíbenější spisovatel o historie knihoven o praktická věc (literární kvíz nebo soutěž) o možnosti půjčování knihovny, studovny, on-line katalogy o 3 nejoblíbenější spisovatele o mapy školy hudební, koncertní sály na Vysočině o ankety jaký styl hudby nejvíce posloucháš o historie hudby nebo určitého nástroje o hudební nástroje o muzikály o praktická věc (hra na hudební nástroj, muzikál ) o mapy kde všude byli, hlavní města, jazyky o ankety jakou zemi jsi navštívil o historie objevitelé o praktická věc (naplánování naučné cesty po Vysočině) Informační technologie o mapy rozmístění vysílačů, internetové kavárny, místa s internetovým připojením o ankety o historie počítačů o bezpečnost internetu o praktická věc (metodický postup k nějakému programu, tvorba webových stránek, tvorba kurzu na Moodlu dle možností a znalostí žáka) Příroda (chov zvířete, pěstování rostlin) o mapy veterináři, místa pro možnosti výcviku, botanické zahrady, zoologické zahrady o ankety jaké je tvé nejoblíbenější zvíře o historie vývoj života, přechod života na souš 22

23 o obecně o druhu, choroby, podmínky chovu nebo pěstování o soutěže, výstavy o praktická věc (ukázat živoč. druh nebo rostlinu, případně jen fotografii s komentářem) Vlastní prezentace - elektronické zpracování (prezentace nebo ActivInspire) - povinné části: historie, mapa, anketa, praktická věc (možnost čerpání a zkonkretizování ze skupinové práce) Založení některých výstupů do portfolia 23

24 Tvorba mapy Úkol: Vytvořit v dané skupině mapu k volnočasovým aktivitám 24

25 25

26 Piktogramy Úkol: Ve skupině navrhni piktogramy pro dané skupiny volnočasových aktivit. Seznámení s návrhy k jednotlivým tématům na tabuli, hlasování o nejvýstižnějších piktogramech, překreslení vítězných návrhů Informační technologie cestování sport hudba tanec 26

27 Tvorba plakátu Úkol: Vytvořit plakát charakterizující danou skupinu aktivit Kritéria nadpis + piktogram, seznam možných aktivit, obrázky, motto 27

28 28

29 POVOLÁNÍ 8. ROČNÍK 29

30 Popis projektu OBDOBÍ TÉMA VÝSTUPY POZNÁMKY Září Výjezd + formy hodnocení Popis / plakát / reklama / přehled aktivit z výjezdu / vyprávění Říjen Teorie povolání Test Zvolení tématu prezentace povolání Listopad Popis povolání Základní charakteristika - sběr informací Výjezd spojený s exkurzí Proběhne v třídnické hodině (= TH) Žáci plní individuálně (= INDIV) INDIV TH - prezentace informací Prosinec Rozhovor s člověkem Příprava otázek INDIV - leden vykonávajícím vybrané povolání Diskuse o rozhovoru TH Únor Historie vybraného povolání Stručný historický vývoj (v bodech) TH Březen Životopis / Popis osoby (osoba Charakteristika / Popis osoby INDIV / ČJ z rozhovoru nebo historická osobnost ze zvoleného oboru) Duben Možnosti studia, získání Seznam škol v kraji INDIV kvalifikace Květen Prezentace výsledků a zpětná Žákovské prezentace TH Červen vazba vybraných povolání TH Závěrečná diskuse 30

31 Výjezd žáků Vážení rodiče, milí sedmáci (skoro osmáci), ráda bych Vás blíže informovala o výjezdu žáků 8. ročníku a jejich třídních učitelů. Tento výjezd je součástí projektu Cesty ke kariéře a je spolufinancován z evropských sociálních fondů. Náplní výjezdu bude exkurze a aktivity týkající se výběru povolání. Věřím, že nenarušíme Vaše rodinné plány a Vaše děti se budou moci projektu zúčastnit. Datum: Místo: Moravské Budějovice Doprava, ubytování, strava: budou hrazeny v rámci projektu Doplnění informací v září 2011 Přejeme Vám i Vašim dětem pěkné prázdniny. V Jihlavě 22. června 2011 Mgr. Hana Krepčíková vedoucí aktivity Moje kariéra Návratka souhlas rodičů: Souhlasím s tím, aby se můj syn/moje dcera. zúčastnil(a) výjezdu podpis rodičů 31

32 Harmonogram výjezdu žáků 8. ročníku Středa Litohoř Čas Aktivita 8.00 Sraz za jídelnou 8.15 Odjezd Příjezd, ubytování, seznámení s areálem Seznámení s celoročním projektem, programem výjezdu Oběd, polední klid Dotazník k volbě povolání (individuálně) Řetězy povolání (skupiny po 3) Aktivní odpočinek, relaxace Večeře, osobní volno Kuchařský předpis (individuálně) Hádání osobností Limeriky Čtvrtek Čas Aktivita Paměť obrázek + reflexe minulého dne, plán na dnešní den Faktory povolání (skupiny po 4) Oběd, polední klid Kolo života (individuálně) 32

33 Inventář charakteristik (dvojice) Aktivní odpočinek, relaxace Večeře, odpočinek Signály (celá třída) Hra s citáty (skupiny po 3) Noční hra - Na Trifidy Pátek Čas Aktivita Exkurze BEST Moravské Budějovice (zpracování oceli) Hodnocení výjezdu Obraz o sobě Pracovní list Teploměr Úklid Odjezd 33

34 Ukázky aktivit 1) Popis povolání 2) Rozhovor s člověkem vykonávajícím vybrané povolání 3) Historie povolání 4) Životopis 5) Závěrečná prezentace Podrobně lze najít v Knize povolání. Popis povolání 34

35 Rozhovor 1) Proč jste se chtěla stát letuškou? Když jsem byla ještě malá žabka, tak jsem s rodiči poprvé letěla na dovolenou do Španělska. Jako malá šestiletá holčička jsem se hned cítila mezi letadly jako doma. Upoutaly mne nejen svou velikosti, ale i tím, jak se vlastně ve vzduchu mohou udržet! Palubní průvodčí byly velice příjemné a stále s úsměvem na rtech. S cestujícími komunikovaly jak česky, tak i v jiném jazyce. Byla to jednoznačné rozhodnutí. Chci být mezi těmi obrovskými obry, co létají ve vzduchu a být tou příjemnou stále se usmívající palubní průvodčí, která létá po celém světě. 2) Musela jste asi projít nějakým kurzem, byl pro Vás těžký a musela jste se na něj nějak speciálně připravovat? Každá společnost řeší výběrové řízení podle svého. Většinou bývá několika kolové tzn. musíme stoupat jako po pyramidě až k vrcholu. U společnosti Emirates, která je bezesporu jedničkou na Blízkém východě, probíhají náběry v rámci několika kol. Hodnotí se nejen celkový vzhled, komunikace a schopnost ovládat několik cizích jazyků, ale i adaptibilita a hlavně chování a řešení krizových situací. Jakmile se dostanete do širšího výběru je zde practice training. Practice training probíhá v Dubaii, kde má společnost své vlastní výcvikové středisko a také je to základna pro všechny zaměstnance Emirates- V rámci ČR je výcvikové středisko na pražském letišti Ruzyně pod záštitou. Výcvikové středisko je nejen pro PP, ale i pro piloty. 3) Jaké byly Vaše první lety? Byla jste nervózní? První let, který jsem absolvovala jako PP ve společnosti ČSA se konal v květnu Tento let měl být do Tel Avivu, nicméně díky nepokojům na Blízkém východě byl tento let zrušen a měla být na řadě Moskva Šerementevo. Díky bombovému útoku na Moskvu byl i tento let zrušen a finálovým letem se stal Minsk. Musím říci, že nervozita opravdu stoupala. Díky těmto nepokojům nikdo nevěděl, zdali Minsk nebude výjimkou. Po příletu do Minsku jsme museli čekat 4 hodiny kvůli motorovému klidu. Pan prezident Lukaščenko odlítal do zahraničí. Letiště bylo plné odstřelovačů, vojáků a policie. Po 4 hodinové pause jsme se všichni ve zdraví vrátili zpět do PRG. Na prvním let to bylo až moc zážitků najednou. (Mimochodem, pří každém odletu linky směr Tel Aviv, jsou odstřelovači i tank přímo u letadla a na střeše letiště. Tato linka létá pouze v noci.) 35

36 4) Co se Vám na této práci nejvíc líbí? Na této práci se mi líbí, že musíte být flexibilní. Komunikace s lidmi mě velice baví a ráda jim pomáhám. Miluju vzlet a přistání. Dává mi to pocit, že ne vše je v oblacích pod kontrolou. Nikdy nevíte, kolik věcí můžete v oblacích zažít. Na svět může přijít nový život přímo nad oceánem. Jsou zde i hořké chvilky, kdy některý cestující se nemusí chovat zrovna adekvátně. Ale k této práci to patří. 5) Co je podle Vás nejnáročnější na práci letušky? Upřímně řečeno na této práci zatím neshledávám nic náročného. Jako praxi jsme na střední škole měli dva dny na letišti. Byla to jedna velká zkušenost! Zkusili jsme si veškeré pozemní pozice. Hodně mě naučila komunikace s cestujícími. Snažím se vcítit do jejich situace. Komunikace hraje tu největší roli. 6) Máte možnost se v cizině podívat i mimo letiště? Záleží zdali lítáte pravidelné a nebo charterové linky. Pokud se jedná o zaoceánské lety v dané destinaci, je možné pobýt dva až 7 dní. Vždy záleží na rozvrhu letů a na vzájemné domluvě. 7) Bála jste se někdy při letu? Při letu jsem se zatím nikdy nebála, ale jak se říká, co není, může být. 8) Je stanovená nějaká minimální výška letušky? Jedním z mnoha kritérií je, samozřejmě, i výška. Minimální hranice je 160cm. Nicméně se počítá BMI. Pokud vyjde v daném rozmezí, zas takový problém to není. ( Říká se, že musíte být tak velká, abyste dosáhla na biny:) ) 9) Kolik musí umět jazyků? Angličtina je, bezesporu, základní. Minimální stanovenou hranicí je B2 + ovládání letecké terminologie v aj. Výhodou je druhý jazyk. Záleží na společnosti, zdali požaduje pouze jeden či dva jazyky. V dnešní době se jako druhý jazyk požaduje ruština, španělština nebo němčina. 10) Zažila jste nějakou vtipnou situaci, která se Vám při letu stala? Ani nevím, zdali při letu. Nespočetně mnoho vtipných situací se mi stalo na zemi. 36

37 Historie 37

38 Životopis Jan Kaplický Narodil se 18. dubna 1937 v Praze do umělecké rodiny. Jeho matka, Jiřina Kaplická, byla kreslířka a jeho otec, Josef Kaplický, byl malíř, architekt a sochař. V letech vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze.V roce 1968 emigroval do Anglie. První architektonickou kanceláří, ve které působil, byla Denys Lasdun & Partners v letech Poté byl v letech zaměstnán v ateliéru Renza Piana a Richarda Rogerse, kde se podílel na projektu pařížského kulturního centra a muzea Centre Georges Pompidou.Roku 1975 získal britské občanství. V roce 1979 založil společně s Davidem Nixonem architektonické studio Future Systems, ve kterém působil až do své smrti. Při natáčení biografického snímku Profil, který měl premiéru v roce 2004, se seznámil se svou pozdější ženou Eliškou, s níž se oženil.eliška s ním začala natáčet snímek Oko nad Prahou o projektu Národní knihovny, který však již spolu nedokončili - Jan Kaplický zemřel 14.ledna 2009 v Praze. Náhle mu selhalo srdce, když procházel ulicí Československé armády v den, kdy mu jeho druhá žena Eliška porodila dceru Johannu. Obdržel nejprestižnější britskou cenu za architekturu Stirling Prize, byla mu udělená za stavbu Lord's Media Centra na londýnském kriketovém stadionu. 38

39 Závěrečná prezentace 39

40 40

41 KARIÉRA -9. ROČNÍK 41

42 Seminární práce popis Cíle: - naučit se vyhledat a zpracovat informace - prezentovat výsledky své práce Požadavky na seminární práce: - volba tématu závisí na domluvě s vedoucím práce - obsahová, typografická a jazyková správnost - srozumitelnost pro autora - srozumitelnost pro spolužáky Volba tématu: - v rámci volitelného semináře z nabídnutých témat, případně po konzultaci s vyučujícím vlastní téma - z libovolného předmětu, po konzultaci s vyučujícím Forma zpracování: - písemná s podpisem o titulní strana, úvod (proč?, prohlášení), anotace (i v cizím jazyce), obsah, vlastní práce, závěr, zdroje o s použitím šablony (bude v Moodle od poloviny února) - elektronická v textovém editoru (Word, OpenOffice Dokument, ) - prezentace PowerPoint, OpenOffice Prezentace, ActivInspire Odevzdání: - písemnou formu vedoucímu práce - elektronické verze do systému Moodle (kurz Moje kariéra) o název souboru: prijmeni_trida (například novotny_9b.docx, novotny_9b.ppt) o velikost souboru maximálně 7 MB Rozsah: - 3 až 5 stran vlastního textu s obrázky (textový editor) stran prezentace Termíny: - odevzdání práce: do 13. května prezentace před komisí: červen

43 Seznam volitelných seminářů - Humanitní - Fyzikálně chemický - Zeměpisně přírodovědný - Pohybové aktivity - Svět práce - Konverzace v cizím jazyce Žáci budou postupné kroky vytváření práce ukládat do systému Moodle, zálohu si vytvářejí ve svém Home nebo na flash disku podpora v předmětu Svět práce Informatika. Další podporu získají v rámci předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a případně Německý jazyk. V průběhu roku proběhnou 3 4 metodické semináře k seznámení a vysvětlení jednotlivých kroků postupu tvorby seminární práce. 43

44 Možná témata ke zpracování Ukázka: Humanitní seminář Konzultant: Mgr. M. Hodálová 1. Jaroslav SEIFERT - život, tvorba - básnické sbírky 2. Jiří ŽÁČEK - život, tvorba - tvorba pro děti 3. Divadlo SEMAFOR - historie, umělecké osobnosti 4. Televizní reklama - některé jazykové zajímavosti v oblasti mluvené reklamy 5. Karel Hynek MÁCHA - život, tvorba - básnická skladba MÁJ 6. Jan NERUDA - povídka 7. Ludwig van BEETHOVEN - život, tvorba - zaměření na symfonie 8. Můj oblíbený spisovatel - život, tvorba - zaměření na konkrétní povídku, román 9. Jan Amos KOMENSKÝ - život, tvorba 10. Vlastní téma 11. Karel ČAPEK - život, tvorba - zaměření na divadelní tvorbu 12. Jiří VOSKOVEC - Jan WERICH - Osvobozené divadlo 13. Jiří DĚDEČEK - život, tvorba - písňové texty 14. Alberto Vojtěch FRIČ - cestovatel, biolog, spisovatel 15. Jan Evangelista PURKYNĚ 16. Beatles - jejich význam pro vývoj populární hudby 17. Jaroslav FOGLAR - tvůrce dobrodružné literatury 18. Alfons MUCHA - tvorba, život 19. Bohuslav MARTINŮ - kantáta Otvírání studánek 20. Karel Jaromír ERBEN - Kytice 21. Rybářské techniky - odborný popis 22. Kouření - úvaha 23. Max ŠVABINSKÝ 44

45 Fyzikálně chemický seminář Konzultant: Mgr. Z. Obrdlíková, Mgr. V. Nekvinda 1) Jaderná energie a ekologie 2) Optické vlákno 3) Zrcadla a čočky aneb pohled 4) Rentgen, CT, magnetická rezonance 5) Jaderný odpad 6) Vynálezy Leonarda da Vinci 7) Fyzika a chemie v kuchyni Zeměpisně přírodovědný seminář Konzultant: Mgr. J. Waldhauserová 1) Šelmy v české přírodě 2) Herbář, fotoherbář 3) Chov a vývoj potkanů 4) Šelmy v české přírodě 5) Partnerská města Jihlavy 6) Památky UNESCO - Vysočina 7) Městská památková rezervace Jihlava Pohybové aktivity Konzultant: Mgr. L. Kucza 1) Národní házená 2) Hokejová legenda Dukla Jihlava 3) Emil Zátopek 4) Synchronizované bruslení 45

46 Seminář Svět práce Konzultant: Mgr. L. Kucza 1) Zateplení budov 2) Bydlení v panelových bytech Výtvarná výchova Konzultant: Mgr. J. Benešová 1) Móda 2) Stavitelské slohy 46

47 Třídní seznam zvolených témat školní rok 2011/2012 Seminární práce 9.A P.č. Jméno Téma sem. práce Konzultant 1 Brožová Karolína Divadlo Semafor Hodálová 2 Búzik Dominik Optické vlákno Obrdlíková 3 Frýba Dominik Šelmy v české přírodě Waldhauserová 4 Jadrná Pavlína Herbář, fotoherbář Waldhauserová 5 Karlíková Kristýna Kobe Bryant Kucza 6 Kočka Otakar Rentgen, CT, magnetická rezonance Obrdlíková 7 Křivánek Martin Energetika a jaderné elektrárny v ČR Kucza 8 Lojka Filip Jaderný odpad Obrdlíková 9 Lojková Veronika Chov a vývoj potkanů Waldhauserová 10 Meruňková Veronika Pablo Picasso Benešová 11 Metelková Kristýna Leonardo da Vinci Benešová 12 Musil Jan Rodinné domy v ČR Kucza 13 Němetz Jakub Šelmy v české přírodě Waldhauserová 14 Novák Ondřej Partnerská města Jihlavy Waldhauserová 15 Nováková Kristýna Snowboarding Findejs 16 Poukarová Denisa Synchronizované bruslení Kucza 17 Suchánková Kateřina Památky UNESCO - Vysočina Waldhauserová 18 Štelbacký Marek Jaroslav Foglar Hodálová 19 Vráželová Klára Městská památková rezervace Jihlava Waldhauserová 20 Zelená Martina Jezdecký sport Kucza 47

48 Seminární práce 9.B P.č. Jméno Téma sem. práce Konzultant 1 Altrichter Adam Jaderná energie a ekologie Obrdlíková 2 Dobošová Veronika Jiří Dědeček - Písňové texty Hodálová 3 Doležalová Karolína Zrcadla a čočky aneb pohled Obrdlíková 4 Formáček Vojtěch Jaroslav Holík Benešová 5 Formáčková Iveta Kouření Hodálová? 6 Ftoreková Denisa Móda Hažmuková 7 Hlavicová Rozálie Beatles Hodálová 8 Hotař Jiří Fyzika a chemie v kuchyni Nekvinda 9 Karakhanyan Stepan Ronaldo Benešová 10 Kejlová Patricie V + W - Osvobozené divadlo Hodálová 11 Kosak Martin J. Neruda - povídka Hodálová 12 Krulický David Wimbledon Benešová 13 Kubátová Tereza J. A. Komenský Hodálová 14 Kunče Michal Rybářské techniky Hodálová 15 Ludvík Jan A. Mucha Hodálová 16 Menzelová Hanka Dukla Jihlava Benešová 17 Nováček Jiří J. Seifert - básnické sbírky Hodálová 18 Pavlasová Aneta Max Švabinský Hodálová 19 Šíma Pavel J. E. Purkyně Hodálová 20 Talpová Anna B. Martinů - Otvírání studánek Hodálová 21 Taraba Pavel Basketbal Kucza 22 Vyhlídalová Karolína M. Jordan Kucza 23 Vyškovská Šárka K. J. Erben - Kytice Hodálová 48

49 Časové rozložení vytváření seminární práce MOJE KARIÉRA Plán práce pro školní rok 2011/2012 září říjen Seznámení žáků s úkolem seminární práce na zvolené téma Seznam žáků zvolená témata konzultanti Shromažďování materiálů, zdrojů, konzultace Do 30. října poslední možná změna tématu Kontrola uloženého seznamu Vedoucí seminářů TU 9. ročníku Vedoucí seminářů TU 9. ročníku 15.prosinec Odevzdání písemného ideového záměru - osnova, anotace, zdroje (do vytvořené šablony) seminární práce do Moodle Vedoucí prací 15. únor Vytváření jazykové zásoby k danému tématu Cj Uložení slovníčku do Moodle? 15. březen Odevzdání obsahové části do Moodle možná konzultace jazykové správnosti a pravopisu 15. duben Uložení konečné písemné verze seminární práce do Moodle Vyučující Aj nebo Nj Vedoucí práce Vyučující Čj 9. ročníku Vedoucí práce 15. květen Uložení elektronické prezentace do Moodle Vedoucí práce, vyučující Světa práce - informatika 13. června Vyhodnocení prací Doplňující otázka Jednotliví hodnotitelé Vedoucí práce 20. a 21. června Poslední červnový týden Uložení vytvořených prezentací k obhajobě Obhajoby seminárních prací Rozpis obhajob Slavnostní předání osvědčení Ustanovené komise Zástupce ředitele školy Vedení školy 49

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Klíčová aktivita č. 1 Řemesla V rámci klíčové aktivity Řemesla budou realizovány tyto činnosti: - zhotovování a upravování výrobků

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název: Oblast: Autor: Číslo: Kraj Vysočina Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_15 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE PO STOPÁCH BRATŘÍ ČAPKŮ 19. 9. 2013 Realizační tým v rámci projektu

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

Vánoční aktivity II. stupeň středa 22. 12. 2010

Vánoční aktivity II. stupeň středa 22. 12. 2010 Vánoční aktivity II. stupeň středa 22. 12. 2010 I. aktivita 8:10 9:20 přestávka 9:20 9:35 II. aktivita 9:35 10:45 přestávka 10:45-11:00 třídnická hodina od 11:00 oběd od 11:30 do 13:00 Aktivity: 1. Název:

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Solit či nesolit? Všeho s mírou. 22. Veletrh zdraví 22. října 2014

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Solit či nesolit? Všeho s mírou. 22. Veletrh zdraví 22. října 2014 Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Solit či nesolit? Všeho s mírou. 22. Veletrh zdraví 22. října 2014 Základní škola Otokara Březiny, Jihlava Vážená paní, vážený pane, srdečně vás zveme

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_01_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_01_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_01_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Knihovna velká neznámá (?)

Knihovna velká neznámá (?) Městská knihovna Centrum kultury a vzdělávání Blatná Nabídka vzdělávacích programů 2014 / 2015 Knihovna velká neznámá (?) interaktivní programy v prostorách knihovny garant: Mgr. Kateřina Švecová edukační

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Příprava na hodinu přírodovědy

Příprava na hodinu přírodovědy Příprava na hodinu přírodovědy Určeno pro 5.ročník ZŠ Realizováno s 20 žáky Cíl: Organizace: Časová dotace: Obsah: Pomůcky: Třídění živočichů procvičování a upevňování učiva za pomoci počítačového programu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části:

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části: Fenomén B! Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně Písecká 203 391 65 Bechyně tel.: +420 381 213 121 fax: +420 381 213 079 e-mail: reditel@supsbechyne.cz

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Třída: sekunda osmiletého gymnázia Počet žáků: 28 Počet skupin zpracovávajících projekt: 5 Časové rozvržení projektu

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Zapomenuté památky Pelhřimovska Realizační tým Metodik Mgr. Pavel Rafaj Učitel / Předmět Mgr. Pavel Rafaj/ zeměpis PhDr. Jaroslav Chocholouš/ dějepis Mgr. Ivana Vaňková/český jazyk a literatura Anotace

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO Památky UNESCO Památky UNESCO Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině V České republice je v současnosti dvanáct památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tři z nich

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce 1. Témata maturitních prací 1. Vytvoření dynamických WWW stránek. 2. Vytvoření sad tesů v prostředí Moodle nebo Response zahrnujících učivo prvního nebo druhého ročníku IVT. 3. Vytvoření Corporate design

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI NÁVOD PRO PRÁCI S EUROPASSEM JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE: 1. Žáci si zkusí vyplnit do Europass-životopisu (viz Příloha 1) osobní dovednosti

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace:

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková MOTIVAČNÍ DOPIS VY_32_INOVACE_CJ_2_13 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti MOTIVAČNÍ DOPIS Definice, funkce, užití

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 1. POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která

Více

MANUÁL K VYTVOŘENÍ. ZÁVĚREČNÉ PRÁCE aneb jak. neshořet, a přesto úspěšně. vzlétnout

MANUÁL K VYTVOŘENÍ. ZÁVĚREČNÉ PRÁCE aneb jak. neshořet, a přesto úspěšně. vzlétnout MANUÁL K VYTVOŘENÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE aneb jak neshořet, a přesto úspěšně vzlétnout Proč a nač? Každý žák 9. ročníku zpracuje závěrečnou práci na konkrétní téma. Téma si žáci vybírají samostatně, podle svého

Více