Psychologické aspekty komunikace s klientem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychologické aspekty komunikace s klientem"

Transkript

1 Psychologické aspekty komunikace s klientem Vzdělávací materiál ke kurzu Management prodeje Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná

2 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců malých a středních firem v Moravskoslezském kraji prostřednictvím vzdělávání v oblasti mezinárodního obchodu a exportu, zkráceným názvem ŠKOLA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU, reg. č. CZ.1.07/3.2.07/ Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, přičemž realizátory jsou Slezská univerzita v Opavě a Okresní hospodářská komora v Karviné. Realizátoři již delší dobu silně vnímají absenci dalšího odborného vzdělávání v oblasti zahraničního obchodu. Nedostatek vhodné nabídky vzdělávacích programů v této oblasti oba partneři vysledovali v rámci jednání s celou řadou spolupracujících subjektů v Moravskoslezském kraji. Jedná se o firmy a organizace, které čerpají informace přímo z trhu, tzn. od firem zapojených do zahraničního obchodu, či podniků, které se do zahraničního obchodu teprve hodlají zapojit a hledají na trhu kvalifikovanou pracovní sílu. Pro důkladné ověření této potřeby dalšího odborného vzdělávání provedli projektoví partneři monitoring potřeb trhu (poptávka zaměstnavatelů po zaměstnancích s kvalifikací v zahraničním obchodě a mezinárodním marketingu; zmapování zájmů zaměstnanců firem a zájemců o práci v zahraničním obchodě), z něhož vyplynula jednoznačná potřeba nabídky ucelených, prakticky zaměřených, výukových kurzů zahraničního obchodu. V současnosti jsou na trhu dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji nabízeny kurzy a semináře, které se většinou zaměřují na jedno či více témat zahraničního obchodu, ale žádný z nich nepokrývá nabídku vzdělávání v zahraničním obchodě komplexně. Zaměstnanci firem a zájemci o práci v zahraničním obchodě nemají možnost absolvovat ucelený vzdělávací program, po jehož absolvování by byli schopni pracovat jako manažeři zahraničního obchodu znalí všech důležitých oblastí dané problematiky. Proto projektoví partneři považují za nanejvýš důležité vytvořit prakticky orientovaný vzdělávací program zahraničního obchodu a mezinárodního marketingu, který umožní jeho absolventům získat vysoce konkurenční postavení na trhu práce a vytvořit si tak podmínky pro lepší pracovní uplatnění. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2

3 PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY KOMUNIKACE S KLIENTEM Úvod do problematiky Definice a význam mezilidské komunikace. Komunikační proces. Typy, formy, zásady a prostředky efektivní komunikace. Zdokonalení verbálního a neverbálního projevu. Efektivní komunikace Negativní a problémová komunikace. Komunikační bariéry, stereotypy a zlozvyky. Analýza vlastního stávajícího komunikačního stylu. Komunikace z pozice rodič dospělý dítě. Osobnost a individualita jedince Základy osobnosti. Vývoj osobnosti. Složka biologická, psychická a sociální. Biologická a sociální determinace osobnosti. Struktura Já. Teorie a typologie osobnosti Primární osobnostní rysy. Osobnostní charakteristiky extroverze, introverze a neuroticismu. Osobnostní typy dle temperamentu (sangvinik, flegmatik, cholerik, melancholik). Charakteristické projevy chování klienta dle jednotlivých osobnostních typů Identifikace různých osobnostních typů z jednání klientů. Charakteristické jednání, verbální a neverbální projevy, silné a slabé stránky, obvyklé problémy v komunikaci, možné kořeny problémů v rámci jednání a komunikace. Příklady z reálné praxe. Komunikace s klientem a její specifika v návaznosti na typologie osobnosti Typologie osobnosti jako podpora při zahájení schůzky s klientem. Specifika komunikačních přístupů s ohledem na typologii osobnosti. Možné metody, techniky, doporučení pro komunikaci s jednotlivými typy klientů - cílený výběr komunikačního přístupu ke klientovi v návaznosti na typologie osobnosti. Nácvik komunikačních dovedností v jednání s klientem s důrazem na typologii osobnosti na konkrétních příkladech. Použitá literatura: SCHULZ VON THUN, Friedemann. Jak spolu komunikujeme? : Překonávání nesnází při dorozumívání. Karel Balcar. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN ŠTĚPÁNÍK, Jaroslav. Umění jedna s lidmi 2 : Komunikace. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN JANOUŠEK, Jaromír. Verbální komunikace a lidská psychika. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. 1. vyd. Praha : Portál, s. ISBN

4 CLAYTON, Peter. Řeč těla :Čtěte gesta, mluvte svými pohyby. Jana Jindrová. 1. vyd. Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., s. ISBN GRUBER, David. Zlatá kniha komunikace. 1. vyd. Ostrava : Repronis Ostrava, s. ISBN HARTLEY, Mary. Řeč těla v praxi. Dana Makovičková. 1. vyd. Praha : Portál, s. ISBN LEWIS, David. Tajná řeč těla. Jiří Rezek. Praha : Victoria Publishing, a.s., s. ISBN X. MOSLEROVÁ, Nikola. Interpersonální komunikace. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, s. ISBN HUSÁKOVÁ, Věra. Osobní image manažera. Moderní řízení [online]. 2002, roč. 37, č. 7 [cit ], s Dostupný z WWW: <http://modernirizeni.ihned.cz/index.php?s1=6&s2=0&s3=0&s4=0&s5=0&s6=0&m=detail&art icle[id]= >. ISSN Křivá, Eva. Personální management a marketing knihoven. Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta. 4

5 Komunikace je široký pojem. Slovo komunikace má latinský základ communicare a znamená něco spojovat, společně něco sdílet. Konkrétněji můžeme říct, že komunikaci chápeme jako proces sdělování, výměnu informací, názorů a myšlenek od jednoho člověka k druhému na základě určitého znakového systému (abeceda, zvuky, gesta). Komunikační proces (viz. schéma níže) probíhá vždy mezi dvěma nebo více lidmi (monolog můžeme považovat za formu přípravy na komunikaci s druhými nebo za projev vyrovnávání se s vnitřními rozpory). Komuniké Komunikátor Komunikant Komunikační kanál Komunikátor jedinec nebo skupina, od níž sdělení vychází, vysílá nějakou zprávu. Předpokládá se, že příjemce má podobnou úroveň poznatků, tudíž porozumí tomu, co mu chce sdělit. (Při neporozumění mohou vznikat komunikační šumy). Komunikant příjemce, adresát, komu je sdělení určeno, kdo přijímá vyslanou zprávu. Komuniké obsah sdělení, zpráva, myšlenka, pocit, který jeden člověk předává druhému. Sdělení může být různými lidmi různě interpretováno, odlišně chápáno, v důsledku vlastních zkušeností a prožitků = vlastní osobnostní rovnice (nebo komunikačních bariér). Komunikační kanál cesta, způsob, kterým je nějaká informace předávána. (mluvidla nebo jiné části těla, které používáme ke komunikaci). Důležitá je v procesu komunikace také zpětná vazba, což je reakce na určitou informaci. Vypovídá o tom, jak je zpráva přijata a chápána. Je to velice důležitý aspekt pro porozumění obou zúčastněných stran. 5

6 Komunikaci můžeme rozdělit na komunikaci: 1. Verbální 2. Neverbální 3. Komunikaci činem VERBÁLNÍ KOMUNIKACE Verbální (slovní) komunikací rozumíme dorozumívání se jedné, dvou a více osob pomocí slov. NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE V neverbální komunikaci se jedná o mimoslovní způsoby dorozumívání se. Jejími prostředky mohou být projevy řeči těla, výsledky vlastní tvořivosti, věci, kterými se obklopujeme a využíváme k naší existenci. KOMUNIKACE ČINEM Sdělování svým vlastním chování (např. někdo nás naštve, tak vstaneme a odejdeme bez rozloučení). Takto je možno vyjádřit postoj, vztah k lidem a věcem, prezentovat své názory. Zde používáme vlastně prostředky neverbální komunikace. Vraťme se k neverbální komunikaci a jejím podoblastem: kinezika (zkoumá pohyby člověka), gestika (komunikaci pomocí rukou, dlaní, prstů), mimika (komunikace pomocí tváře, obličejových svalů, výrazů ve tváři), vizika (oči), posturologie (postoje těla), haptika (doteky), proxemika (zóny v komunikaci). Celkově bychom mohly všechny tyto podoblasti shrnout do dvou slov jedná se o tzv. ŘEČ TĚLA. Svými pohyby očí, gesty, úsměvem či úšklebkem, dáváme najevo svůj názor, svůj postoj k věci. Řeč těla ukázky Řeč těla Co by to mohlo znamenat Co to často znamená Škrábání na nose Lhaní, nedůvěra Svědivý nos, rýma Opírat se zády o opěradlo židle Ruce v kapsách Nadřazenost, arogance Tajnůstkářství, uzavřenost do sebe, možná deprese Pocit uvolnění, únava Zima na ruce, hledání drobných po kapsách 6

7 Založené ruce Nohy křížem Obranný postoj, nejistota, potřeba duševní posily Obranný postoj, zakřiknutý člověk, možná nepřátelský Je zima, pocit uklidnění Je to pohodlné (muži) Je to ženské (ženy) Zívání Obtížná situace, znuděnost Únava, málo vzduchu Na těchto situacích vidíme, jak rozdílně si můžeme vykládat určité pohyby, které řadíme do neverbální komunikace. Ať už však komunikujeme pomocí rozhovoru, slovem nebo formou gest, i takto mohou vznikat komunikační bariéry určité překážky v porozumění druhé osobě. Může to být dáno nějakým šumem něco ruší naši komunikaci (může to být hluk, špatný telefonní signál). Další bariérou může být i rozdílné vnímání problému či sdělení (každý člověk je individualita). Při komunikaci s cizincem jsou to jazykové rozdíly, které nám často brání v dorozumění se. Ke správnému pochopení sdělení je zapotřebí, aby slova mluvčího znamenala totéž, co si pod nimi představuje příjemce. I emoce samy o sobě mohou být komunikační bariérou, ale také jsou příčinou vzniku dalších překážek. A v neposlední řadě může být důležitým faktorem vzniku komunikačních bariér nedůvěra zde záleží na věrohodnosti mluvčího. Pokud o někom víte, že je to tzv. notorický lhář a rád si vymýšlí, těžko mu budete důvěřovat v důležitých věcech. Níže v textu si uvedeme jiné podrobné dělení typů komunikačních bariér. Při komunikaci či sdělování informací druhé osobě je kromě vystupování a chování důležitý také vzhled, respektive úprava zevnějšku. Ať už chceme nebo ne, vždy si první dojem uděláme o člověku, když na něj pohlédneme během prvních několika sekund. Někteří jej preferují jako výstižnou a rychlou formu poznání druhého. Někdo může být ale náhodně nevhodně upravený a nesprávně se o něm vytvoří negativní názor. Obecně zde platí: vycházejte z toho, pro jakou příležitost se oblékáte. Oblečení podřizujte nejen účelu, ale i svému image. Pamatujte, že krása, elegance a styl zdaleka nespočívají jenom v kvalitě oblečení. Vyjadřujte profesionálním oblečením svou osobnost. Nepodceňujte význam doplňků, mohou dodat váhu vašim gestům a projevu. Myslíte si, že i barvy mají svůj vliv na Vaše vystupování před lidmi? Jistěže ano. Nezanedbávejte proto volbu barev profesionálního oblečení. Barvy mají psychologický význam. Každá barva může o člověku mnohé prozradit, vyvolává asociace a představy. BÍLÁ včetně odstínů výrazně pozitivně působí při konferencích a prodejních akcích. Vhodná pro košile a blůzy. Nedoporučuje se pro celé oblečení a doplňky. 7

8 ČERNÁ vyvolává pocit elegance a solidnosti. U dětí a starých lidí působí skličujícím dojmem. Není vhodná jako barva celého oblečení. Je možné ji použít pro horní nebo spodní část oděvu i jako barvu doplňků. ŠEDÁ vzhledem k tomu, že tato barvy vyvolává asociacemi neutrálnost, serióznost, skromnost, uměleckost až éteričnost, je vhodná pro příležitosti sjednávání smluv a velmi vhodná pro řešení sporů. Při rozhovorech se doporučuje kombinovat šedou barvu s bílou. RŮŽOVÁ tato barvy asociuje představu malých děvčátek, miminek, ženskost a přístupnost, nehodí se pro manažerskou orientaci. Lze ji použít na proteplení chladnější tmavší barvy. ORANŽOVÁ včetně odstínů nejméně vhodná barva pro profesionální oblečení. Snižuje status a vyhlíží lacině. ČERVENÁ velmi vhodná v případech, kdy potřebujeme získat pozornost. Nepoužívejte ji, jste-li velmi unaveni nebo v depresi. V profesionálním oblečení je to barvy vhodná pro dámská saka, blůzy, šátky a pro pánské kravaty. Nehodí se jako barva celého oblečení ani pro kožené doplňky. ŽLUTÁ - použitelnost pro profesionální oblečení je velmi omezená. Nehodí se v žádném případě pro významná obchodní jednání a v kombinaci s černou barvou podvědomě vyvolává agresivitu a ostražitost (výstražné zbarvení v přírodě vosy, hada). Lze ji použít pro dámské sako velmi konzervativního střihu. MODRÁ - vhledem k tomu, že modrá barvy není barva tvořivosti a originality, nehodí se pro marketing. V profesionálním oblečení jsou proto vhodné pouze tmavé odstíny. V létě světle modrá košile, světle modré blůzy, střední modrá pro saka, vázanky, sukně a kalhoty. ZELENÁ z psychologického hlediska tato barva dává přednost neformálnosti, ukazuje pečovatelské sklony, laskavost a nápomocnost. V profesionálním oblečení mohou využít tmavší zelenou ženy při obchodní příležitosti. Muži pouze v případě, že jde o méně formální situace. MODROZELENÁ - asociuje moře, klid a ticho, odpočinek. Použitelnost pro profesionální oblečení nepatrná, u žen sako spíše konzervativního střihu. Dodává nádech neformálnosti a nenucenosti. NÁMOŘNICKÁ MODŘ - pro profesionální výborná. Potřebuje doplnit pro zajímavost jinou barvou. K získání úspěchu a důvěry je nutné použít tuto barvu výhradně ve spojení s kvalitním materiálem a klasických stylem. HNĚDÁ hnědá barvy podněcuje ve vztazích mezi lidmi otevřenost. Tmavší hnědá může být použita v případě profesionálního oblečení jak u mužů, tak i u žen. K budování vlastního pozitivního image lze využít i znalostí gest a charakteristických projevů označovaných výrazem řeč těla. Určitý výrazný pohybový rys může být příznakem přirozenosti nebo klamu. Existuje celá řada technik, které mohou napomoci tyto neverbální projevy rozlišit. 8

9 V profesionálním vystupování je důležité: o o navazovat a udržovat oční kontakt působí to věrohodně. Ale nesnažte se o nepřerušený, dlouhý oční kontakt. Ten může vzbuzovat nežádoucí reakce agresivitu. Časté klopení očí zase vzbuzuje dojem poddajnosti. Mimikou lze vyjádřit mnohé: strach, hněv, smutek, bolest, překvapení, radost. Znalost vlastní mimiky je důležitá při vyjadřování různých emocí (nejlepším pomocníkem je zrcadlo). Např. zvednete-li na několik sekund obočí při pohledu na druhého, vyjadřujete tím přátelství a souhlas. Nebo v průběhu rozhovoru nezaklánějte hlavu vzad okolí to může chápat jako váš nezájem o situaci nebo nadřazenost. o Některá gesta jsou nevědomá, jiná vědomá. Nezapomínejte na osobní prostor vnímání neviditelných obranných zón patří v oblasti lidské psychiky k výrazným rysům, liší se co do velikosti na základě odlišných kultur, života ve městě a na venkově i podle prostředí. o V základě rozlišujeme tři základní zóny či obaly vnější, střední, vnitřní. Vnější ten měří v průměru asi dva metry a představuje vnější hranici služební zóny. Prostor mezi vnějším a středním obalem je místo, kde s vámi lidé mohou pohodlně vést obchodní jednání. Střední mezi středním a vnitřním obalem se nachází v rozmezí cm osobní zóna (též společenská zóna) určená lidem, které znáte a důvěřujete jim. Vnitřní ve vnitřním obalu, ve vzdálenosti cm nebo blíže, je intimní zóna. Je určena rodině a milovaným osobám. o Rovněž doteky jsou na pracovišti velmi citlivou záležitostí. Přátelsky ladění lidé se spontánně v průběhu rozhovoru, zejména při vysvětlování, rádi dotýkají. Některé lidi to však může velmi obtěžovat. Lze doporučit omezit doteky na pracovišti na podání rukou (pokud se ovšem nejedná o známé a velmi přátelské prostředí). Jednou z příčin, proč se i velice schopní lidé nedokážou prosadit, je, že u svého okolí vyvolávají falešné pocity neambiciózního, necílevědomého a zdrženlivého člověka. Projevů ve vystupování, které mohou poškodit váš image, není málo. Patří k nim: Nedoceňování vlastních kvalit Nerozhodnost v oblasti kompetence Chybné rozhodování v podstatných věcech 9

10 Nedostatek informací a vědomostí Nedodržování termínů Nedůslednost Neupravenost Profesionální image je podřízen určitým pravidlům plynoucím z každodenních požadavků a představ. Lze je vyjádřit devíti body: 1. Kompetentnost 2. Důvěryhodnost 3. Důslednost 4. Sebekontrola 5. Sebedůvěra 6. Informovanost 7. Zdvořilost 8. Vyhraněný hodnotový systém 9. Asertivita 10

11 KOMUNIKAČNÍ BARIÉRY A. Bariéry v komunikaci mohou vyplývat z rozdílnosti názorů, vlastností, vědomostí a zkušeností. Každý si jistě v životě vyzkoušel, jak se cítí, když musí jednat s lidmi, kteří mají docela jiné názory. Někteří lidé se těm s odlišnými názory začnou vyhýbat a komunikaci omezí. Jiní se s odlišnými názory druhých také špatně smiřují, ale řeší to snahou druhé neustále hodnotit a usilovně napravovat. Jindy se lidé shodnou, ale pak mají tendenci vzájemně se utvrzovat ve svých názorech, ať jsou jakékoli. Navzájem se vyhledávají a někdy se také uzavírají před ostatními do jakéhosi názorového společenství. To působí pochopitelně rovněž jako komunikační bariéra. 1. Rozdíly ve vlastnostech Mezi lidmi jsou překvapivé rozdíly způsobené jejich osobnostními rysy. Stačí porovnat různé typy temperamentu. Lidé některých typů mají opravdu co dělat, aby spolu dokázali vyjít. Vyžaduje to porozumění a pochopení pro odlišný styl a sebekázeň. Od introvertů nemůžeme očekávat, že se budou snadno svěřovat, u extrovertů naopak nelze příliš počítat s nějakou hloubkou sdělení apod. 2. Rozdíly ve znalostech a zkušenostech Je pochopitelné, že lidé různých úrovní znalostí nebo zkušeností přikládají obsahu svého sdělení různý význam, smysl. Snaha vzdálit se odlišným a podporovat stejné názory Reagovat na odlišné názory druhých lidí vyžaduje jistotu, schopnost argumentovat apod. Je to namáhavé a pro mnohé i zneklidňující. Proto dáváme často přednost lidem s podobnými názory. To nám dává pocit jistoty, že máme pravdu, že se nemýlíme. Důsledkem je však také to, že se utvrzujeme často v omylech, nerozvíjíme se, vytváříme si schémata, která blokují komunikaci. B. Jako bariéra působí také málo informací nebo matoucí informace nebo odlišné vnímání situace. 1. Konfuze - zmatek Odlišné názory na svět vyvolávají nejistotu a zmatek. Nepříjemné pocity se lidé někdy snaží zvládnout neadekvátním způsobem. Watzlawick ukazuje na stavy konfúze zmatenosti, popletenosti, stavy dezinformovanosti nebo rozdílné strukturování skutečnosti. Ke konfúzi - zmatku může dojít, když jeden nerozumí druhému. K tomu stačí třeba jen rozdílný výklad slova či slov, rozdílný výklad neverbálních sdělení (např. přiblížení, které jeden člověk vnímá jako příliš velké a interpretuje ho jako agresivitu druhého a ustupuje, a druhý si ho vykládá jako projev přátelskosti a snaží se malou vzdálenost udržet. Jeho chování však první člověk považuje za nepatřičné, hodné nápravy). Zmatek může vyvolávat samotná struktura sdělení. Např. Té poznámky si nevšímejte!. 11

12 Vážné obtíže v komunikaci přináší také tzv. dvojná vazba. Lze ji vysvětlit jako klamání nepravdivou zprávou a jde o komunikační vzor (častěji se opakující postup), při němž mluvčí vysílá protikladná, vzájemně si odporující sdělení. Například jedno sdělení cosi vyjadřuje verbálně a současně něco protikladného neverbálně; jindy po jednotlivých fázích nejprve např. projev přátelství a vzápětí (pro příjemce sdělení těžko pochopitelný) projev nepřátelství. Adaptovat se na takovou komunikaci je velmi obtížné, pro někoho a v některých situacích nezvladatelné a vyvolávající psychické problémy. 2. Uspořádání, struktura, tzv. interpunkce Lidé si potřebují svět nějak uspořádat, strukturovat, aby mohli mít pocit, že se v něm vyznají. Přidělovat skutečnosti určité uspořádání označují někteří autoři jako interpunkci. (I věta je strukturována, abychom jí lépe porozuměli. Představme si ten zmatek, kdyby např. v dlouhých souvětích nebyly žádné čárky nebo v řeči pauzy!) Různé uspořádání, strukturování - interpunkce vytváří různé skutečnosti. C. Obtíže při komunikaci vyplývají často z postojů zúčastněných lidí. 1. Hodnocení Tendence vždy a velmi rychle hodnotit druhé je velmi nepříjemnou komunikační bariérou. Je výrazem pocitu nadřazenosti a to v druhých příjemné pocity a ochotu dál komunikovat jistě nevyvolává. Při rozhovoru bychom velmi často mohli vystačit jen s pouhým popisem či konstatováním, které je věcné a neutrální, takže neprovokuje u partnerů obranné postoje či útok. 2. Snaha naléhat a napravovat Svoje postoje považujeme obvykle za správné. Odlišné postoje jiných lidí někdy popuzují a svádějí k napravování. Jako reakce je v dospělé komunikaci však žádoucí jen první varianta tolerance (schopnost snášet odlišnost). Zvědavost už může být druhým trochu nepříjemná, a jak špatně působí, nabízení nevyžádaných rad, jistě každý ví. Kázání a mentorování a všechny další stupně není už třeba ani komentovat: jako komunikační bariéra působí spolehlivě přikazování a zakazování, vyhrožování a vydírání nebo dokonce fyzické útoky a slovní napadání. 3. Další bariérové postoje Komunikaci mezi lidmi ztěžují i další bariérové postoje: jako příklady uvádíme xenofobii, fanatismus, poraženectví nebo tzv. švejkování (zlehčování každé situace). 12

13 D. Komunikační bariéry vyplývají i z nerovného postavení nebo ze závislosti. Jejich zdrojem je asymetrické postavení, stav nadřízenosti a podřízenosti, závislosti apod. Takové postavení je mezi vedoucím a podřízeným, rodičem a dítětem, lékařem a pacientem, učitelem a žákem... Někteří lidé mají obavy z autorit a při komunikaci s někým takovým mají trému, špatně se vyjadřují, nenaslouchají... Devalvace Devalvující jednání je povýšené jednání, snižování hodnoty druhého člověka v očích ostatních lidí nebo v jeho vlastních očích. Děje se právě především skrze náš způsob komunikace s dotyčnou osobou nelaskavým, neuctivým jednáním, přezíráním, pomlouváním, urážením, fyzickým napadením, ale i v důsledku předpokladu, že jeden má přečteného toho druhého, nebo protože komunikuje s bodrou převahou. Nebojte se, já vím dobře, co se s vámi děje. Já se v lidech vyznám. E. Komunikační bariéry jsou někdy jazykové nebo kulturní. Dorozumět se s někým, kdo mluví nám neznámým jazykem je samozřejmě značně komplikované. Problémy však nastávají, i když cizí jazyk známe, nebo když je rozhovor veden v rodném jazyce účastníků. Zejména poslední situace bývá často podceňována. Při rozhovoru v cizím jazyce se snadno může stát, že si člověk přeloží jednotlivé výrazy nebo větné celky prostě trochu jinak, než zamýšlel mluvčí. Každý, kdo se někdy podíval do jakéhokoli slovníku, například ví, že téměř u každého výrazu nalezne více možných použití. Při komunikaci v rodném jazyce plynou obtíže často z používání cizích slov, odborných výrazů, slangu apod. Zmiňovali jsme se již o významu komunikačního kódu, o vlivu vzdělání a zkušeností. 1. Bariéry kulturní: České standardy z německé perspektivy: IMPROVIZACE A FLEXIBILITA: pro Němce je improvizace jen krajním řešením, projevem neprofesionality, nízké úrovně organizace, odborné připravenosti a kvalifikace X pro Čecha je výrazem vynalézavosti a vysoké odbornosti, jsou na tuto schopnost hrdí, chápou ji jako nejsilnější konkurenční výhodu DOP: Pro německou stranu: nepředpokládejte, že jasně a jednoznačně pochopí; sdělte jim, co chcete, co je zásadní a chcete to přesně, v čem mohou improvizovat. Počítejte s tím, že 13

14 všechno trochu upraví a pozmění - potřebují to pro dobrý pocit. Nechte jim prostor pro improvizaci a tvořivost. ORIENTACE NA SOCIÁLNÍ VZTAHY česká strana dává přednost pozitivnímu sociálnímu vztahu a příznivému sociálnímu klimatu před aspektem věcným. Vysokou sociální hodnotou jsou nekonfliktní komunikace, pozitivní atmosféra, vzájemné sympatie a pochopení může se stát sama o sobě cílem. Němci sledují výlučně věcný obsah česká strana se tím však cítí ubita s pocitem sociální distance. U nás je považována za nezbytnou značná časová a emocionální investice do příznivého klimatu. Emocionální souznění očekáváme i od partnerů. Předpokládáme, že naše snaha o pozitivní klima bude oceněno. Když není oceněno, cítíme se uraženi. Difúzní kultura propojování oblastí života (soukromí a práce) Češi - prolíná se práce a volný čas, emocionalita a racionalita, sociální resp. pracovní role a vlastní osobnosti, formální a neformální struktury, komunikační cesty. Neformální vztahy jsou pro Němce neprůhledné, obtížně ovlivnitelné. Češi často před rozhodnutím testují, zda existuje souhlas i na neformální úrovni. Pro Němce je překvapující: neformální vztahy a kontakty existují napříč podnikovou hierarchií a mezi institucemi nefor. vztahy s nadřízenými jsou považovány za pozitivní rys a úspěch stylu manažera platí zásada, že jen přes neformál. vztahy je možné dosáhnout mimořádného skupinového výkonu. Ovlivňování jednotlivce prostřednictvím skupiny je velmi účinné na veřejných prezentacích, poradách apod. se objevují i složky humorné, cílem je zaujmout a být vnímán jako sympatický člověk pracovní konflikty bývají řešeny na neformální úrovni Češi disponují širokou sítí neformálních vztahů a kontaktů a udržují je i symbolicky Neformální vztahy mohou být využity i pro osobní výhody SILNÝ KOMUNIKAČNÍ PODTEXT Český komun. styl klade velkou váhu na implicitní komunikaci a silný situační kontext. Předpokládá se, že mnoho informací pochopí partner z naší neverbální komunikace, z kontextu situace. Naše verb. komunikace je Němci označována za velmi nepřímou a opatrnou, která nejde k jádru věci, je plná náznaků, narážek. Skutečnosti jsou popisovány velmi zeširoka. Češi považují věcnou a stručnou komunikaci za méně sofistikovanou a tedy méně inteligentní. Nejvýše hodnotí komunikaci, která zahrnuje i humor, ironii. Němci jiná než verbální a explicitně vyjádřená sdělení neregistrují. Češi nejdou do střetu a do předem prohraných konfliktů se nepouštějí vůbec. (Poláci to považují za zbabělost). Němci čekají od českých partnerů zpětnou vazbu, názor, hodnocení, ale dočkají se zřídka. Pozitivní zpětnou vazbu není u nás obvyklé poskytovat vůbec. Pochválit nadřízeného a navíc Němce je považováno za podezřelé. 14

15 Němci si myslí, že Češi nemají názor, protože často mlčí a nejsou iniciativní. Češi si myslí, že není nutné sdělovat banality, samozřejmosti. Češi se obávají zeptat, zda druhý rozuměl, nechtějí urazit. KOLÍSAVÉ SEBEVĚDOMÍ A SEBEJISTOTA Češi mají spíše nižší sebevědomí. Ve skutečnosti jim chybí sebejistota, která by uměla jejich kvality dostatečně prezentovat navenek. Postrádáme schopnost a dovednost být skutečnými partnery v komunikaci a při prosazování vlastních zájmů. Zpochybňujeme sami sebe, kopeme do vlastních řad. Máme pocit nedostatečné průraznosti. Proto jsme opatrní v komunikaci a raději neriskujeme a neřekneme nic. Bojíme se říci něco, co by mohlo vyznít jako přeceňování sebe sama. POZOR: námi prezentované důvody omluv a pochyb budou vnímány jako skutečnost a ne jako skromnost! Nepochopí, že jde jen o slovní obrat a slušnost. POLYCHRONIE ČASU Německá kultura je prototypem monochronie sekvenčním přístupem k pojetí času a jeho využití. Češi: se nedrží striktně časového rozvrhu zpoždění v průběhu prací není považováno za signál, že se to nakonec nestihne řeší problémy, až když jsou maximálně naléhavé využívají vzniklé příležitosti k neplánovaným aktivitám jsou ochotni vykonat v určitém čase i více činností současně F. Komunikační bariéry způsobují naše chyby ve vnímání. 1. První dojem Podlehnutí prvnímu dojmu je způsobeno sklonem vycházet při svém jednání s klientem z pocitů, které v nás vyvolal při prvním setkání, během prvních 60ti sekund. 2. Efekt pořadí Lidská paměť si zapamatuje obvykle úvodní a závěrečné části sdělení lépe než ostatní. Zapamatování části střední je ovlivněno působením pro- a retroaktivního útlumu. V praxi to znamená, že velký vliv má skutečně nejen už zmiňovaný první dojem, ale zároveň i poslední dojem. 3. Uplatňování stereotypního hodnocení Při poznávání člověk seskupuje předměty, jevy atd. podle určitých pravidel. Pro kategorizaci sociálních skutečností platí však odlišné principy než pro přírodní skutečnosti. Sociální percepce souvisí s kulturou, skupinovou příslušností, dokonce i s potřebou pozitivního vymezení sebe sama vůči jiným atd. Správné by bylo vnímat druhého člověka ve stále širších sociálních souvislostech a jako složitou osobnost. Ve skutečnosti se však velmi často uchylujeme ke zjednodušující stereotypii. 15

16 Stereotypy jsou v této souvislosti komplexy vlastností, které lidem připisujeme na základě jejich skupinové příslušnosti. Co to konkrétně znamená? Že si kupříkladu vytvoříme na základě nějaké zkušenosti určitou představu o příslušnících nějaké skupiny, vyznání, národa, profese, vzhledu apod., zobecníme ji a vycházíme z ní při kontaktech s dalšími příslušníky téže skupiny. Může jít také o převzetí názoru jiných lidí. Stereotypem je také uplatnění sociální role jako poznávacího schématu. V tomto případě jde o kategorizaci a hodnocení lidí uvnitř skupin. Sociální role se vztahuje ke všem lidem určité pozice, funkce, zařazení. Víme-li o někom, že je poslancem, očekáváme určitý způsob chování, určité znalosti, vlastnosti apod. Může však dojít k nepříjemnému překvapení a rozčarování. V případě negativního stereotypního hodnocení mluvíme o předsudcích. Předsudky vznikají na základě negativní individuální nebo kolektivní zkušenosti. Na druhé straně mohou vzniknout stereotypy také na základě pozitivních zkušeností, avšak i ty mohou být zavádějící! Pokud někdo jako by z oka vypadl strýčku Karlovi, který je opravdu milý a spolehlivý člověk, neměli bychom o něm předpokládat totéž. 4. Haló efekt Podlehnutí tzv. haló efektu je sklon vycházet při jednání s člověkem z jeho vlastnosti, která je nápadnější než ostatní, a nebrat v úvahu vlastnosti další. Haló-efekt spočívá v uplatňování předsudků a stereotypů. Je to neoprávněné zobecňování a vztahování jedné vlastnosti člověka na celou osobnost nebo zobecňování jednoho náhodného zjištění na osobnostní charakteristiku. Veselí a někdy i docela milí mohou být například i lidé, kteří se však v zásadních věcech chovají zcela asociálně. Často vidíme například v televizních zprávách, jak sousedi zatčeného zločince překvapeně říkají, že to nemohou pochopit a že to byl takový příjemný člověk 5. Kontrast Podlehnutí působení kontrastu spočívá v přeceňování jedněch v porovnání s druhými, kteří jsou pak spíše podceňováni. 6. Favoritismus Jednou z příčin favoritismu je sklon člověka hledat ve svém okolí sympatie a podporu, čerpat ocenění atd. 7. Kauzální atribuce V případě tzv. kauzální atribuce jde o předčasné přisuzování příčin určitému sociálnímu chování lidí. Dobře poznat člověka je možné až na základě delší známosti, když je možné sledovat jeho projevy v různých situacích. Lidé chybují, když určitému chování přisoudí rychle nějaké příčiny, svoje zkušenosti zobecní, aniž by si něco ověřili. Jak snadno o někom, kdo vrátil nalezenou peněženku, uvažujeme jako o poctivém člověku. Ve skutečnosti ho mohlo motivovat to, že si byl vědom dalších svědků. 16

17 8. Projekce Projekce se projevuje jako tendence připisovat vlastní chyby druhým lidem nebo jako sklon nacházet příčiny vlastních problémů ve svém okolí. 9. Vliv emocí Vnímání člověka může být ovlivněno emocemi, které právě prožívá. Obavy z ohrožení vlastního postavení, prestiže apod. mohou vést k nesprávnému zkreslení charakteristik toho, kdo je zdrojem skutečného nebo domnělého ohrožení. Závist s sebou přináší snahu kompenzovat pocit určitého zaostávání za druhým a může také vyústit v nesprávném hodnocení. Rovněž touha po odvetě "zaslepuje"! Bohužel i silná radost, euforie a podobné stavy přinášejí obvykle špatnou koncentraci, selektivní vnímání atd. 17

18 Minitest komunikačního stylu V každé skupině vět zakroužkujte tu možnost (větu), kterou nejčastěji používáte nebo byste použili s největší pravděpodobností v dané situaci. 1. Chcete jít do kina a žádáte nebo přemlouváte ostatní, aby se připojili, použijete větu: A) Měli bychom jít do kina. B) Pojďme do kina. C) Snad bychom mohli jít do kina. 2. Jste svědkem nehody, proneste: A) Zavolám pomoc. B) Měl/a bych zavolat pomoc. C) Potřebuji pomoc. 3. Je Vám zdůrazněna důležitost vyřízení jisté záležitosti, podotknete: A) Pospíším si. B) Zkusím si pospíšit. C) Měl/a bych si pospíšit. 4. Máte hlad a snažíte se druhé přesvědčit, ať jdou s Vámi. Použijete větu: A) Musíme se teď najíst. B) Potřebujeme se teď najíst. C) Můžeme se teď najíst. 18

19 5. Snažíte se svůj tým povzbudit k výhře v soutěži: A) Potřebujeme vyhrát B) Měli bychom vyhrát C) Mohli bychom vyhrát 6. Připomínáte členu rodiny, že se blíží Vaše narozeniny: A) Kéž by sis vzpomněl/a na moje narozeniny B) Vzpomeneš si na moje narozeniny C) Ty si nikdy nevzpomeneš na moje narozeniny MINITEST KOMUNIKAČNÍHO STYLU: RODIČ DOSPĚLÝ - DÍTĚ TEST je založena na práci psychologa Erica Berneho, který věřil, že v životě někdy přehráváme role, které jsme se naučili v dětství. Dr. Berne rozeznával tři pozice ega: rodič, dospělý a dítě. 1. body A) Měli bychom jít do kina Ro 0 B) Pojďme do kina Do 1 C) Snad bychom mohli jít do kina Dí 2 2. A) Zavolám pomoc Do 1 B) Měl/a bych zavolat pomoc Ro 0 C) Potřebuji pomoc Dí 2 3. A) Pospíším si Do 1 B) Zkusím si pospíšit Dí 2 C) Měl/a bych si pospíšit Ro 0 4. A) Musíme se teď najíst Ro 0 19

20 B) Potřebujeme se teď najíst Dí 2 C) Můžeme se teď najíst Do 1 5. A) Potřebujeme vyhrát Dí 2 B) Měli bychom vyhrát Ro 0 C) Mohli bychom vyhrát Do 1 6. A) Kéž by sis vzpomněl/a na moje narozeniny Dí 2 B) Vzpomeneš si na moje narozeniny Do 1 C) Ty si nikdy nevzpomeneš na moje narozeniny Ro body Rodič 4-8 bodů Dospělý 8-12 bodů Dítě Rodič používá tyto výrazy: musím, měl bych, raději, nikdy, vždycky. V nazírání na svět se uplatňuje černobílé vidění, komunikuje a jedná z pozice šéfa kontrolování, vedení, řízení okolí. Dospělý: budu, mohu udělat, udělám je, jsem, jsi, jsme. Cítí, že má sám sebe pod kontrolou, aniž by se pokoušel kontrolovat druhé. Prostě konstatuje fakta bez přemíry citů. A dítě: kdyby, kéž by, chtěl bych, chci, snad, potřebuji, doufám. Cítí se potřebné ( žádá pomoc) nebo bezmocné. Chce, aby se druzí o něho starali, takže by se mohlo pouze bavit. Pozice tvého ega se může změnit i několikrát za den podle toho, co děláš, s jakými lidmi jsi a jakou máš náladu. 20

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci.

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci. Psychologie 10 Otázka číslo: 1 Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu syntézu srovnávání abstrakci zobecňování indukci dedukci analogii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 Myšlení se uskutečňuje

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných:

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: Psychologie 13 Otázka číslo: 1 Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: asociací asimilací asignací Otázka číslo: 2 Akustický typ si

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Uvědom si,

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 10. přednáška Podniková kultura Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení. Nový, Ivan a kol.: Interkulturální

Více

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti Otázka: Psychické jevy osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Psychické jevy osobnosti navzájem spojeny a působí jako celek jsou funkcí mozku vliv společnosti a výchovy některé se

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Psychodiagnostika osobnosti 2.

Psychodiagnostika osobnosti 2. Psychodiagnostika osobnosti 2. Téma: Úvod do psychologie osobnosti. Dimenze osobnosti. Teorie osobnosti. Literatura: Ivana Šnýdrová. Psychodiagnostika. Praha: Grada Publishing, 2008. Marie Vágnerová. Psychologie

Více

Název materiálu: Struktura osobnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: 25. 9. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Struktura osobnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: 25. 9. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Vymezení pojmu komunikace

Vymezení pojmu komunikace SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE Vymezení pojmu komunikace Nejen řeč, nýbrž všechno chování je komunikací a každá komunikace ovlivňuje chování (Watzlavik 1969). Komunikaci vždy spoluvytváříme, ovlivňujeme a přispíváme

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI Úskalí zkoumání lokálního a regionálního politického života mechanické přenášení poznatků z národní úrovně na úroveň regionální a lokální předčasné zobecňování

Více

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Proces komunikace Vstupy Výstupy Signály, stimuly Naše reakce, chování Vnímání Nejzákladnější

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

= vnímání lidí a mezilidských vztahů. Naučené, kultura, sociální prostředí.

= vnímání lidí a mezilidských vztahů. Naučené, kultura, sociální prostředí. VNÍMÁNÍ A POSUZOVÁNÍ DRUHÝCH LIDÍ Sociální percepce = vnímání lidí a mezilidských vztahů. Je závislé na : životní zkušenosti současné míře informovanosti aktuální motivaci Naučené, kultura, sociální prostředí.

Více

Psychologie 08. Otázka číslo: 1. To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím.

Psychologie 08. Otázka číslo: 1. To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím. Psychologie 08 Otázka číslo: 1 To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím sebevědomím nevědomím Otázka číslo: 2 Prožívání je absolutně vždy: subjektivní

Více

Název materiálu: Myšlení a řeč Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Myšlení a řeč Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE IV. Radka Michelová

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE IV. Radka Michelová TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE IV. Radka Michelová Sociálně psychologické a komunikační modely Začaly se uplatňovat v souvislosti s výsledky výzkumů lidské komunikace. Náleží sem rovněž otázky vlivu sociálních

Více

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen, 2011 Mgr. Monika Řezáčová zdravotnické povolání patří z hlediska odborné přípravy i konkrétního

Více

Psychologie 00. Otázka číslo: 1. Osobnost: je hotova již při narození. se formuje se během individuálního života

Psychologie 00. Otázka číslo: 1. Osobnost: je hotova již při narození. se formuje se během individuálního života Psychologie 00 Otázka číslo: 1 Osobnost: je hotova již při narození se formuje se během individuálního života je ovlivněna především přírodním prostředím je individuální jednotou biologických, psychologických

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Produktivní a neproduktivní přístup k nemocnému, psychoterapie v práci zdravotníka - prezentace

Produktivní a neproduktivní přístup k nemocnému, psychoterapie v práci zdravotníka - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY KOMUNIKACE proces při němž jsou sdělovány informace sdělení, sdílení, spojování společná účast: základ veškerých vztahů mezi lidmi,

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 4 PhDr. Jana Novotná Pojmy v sociální práci Lidský vztah jako součást profese Pojmy v sociální práci AKCEPTACE Akceptace je bezvýhradné přijetí vedeného. Je považována za první základní

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Personální kompetence

Personální kompetence Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Personální kompetence 1. přednáška 1/10 Moduly: Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Studijní materiály na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Komunikace v organizaci

Komunikace v organizaci ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA V PRAZE PROVOZNĚ EKNOMICKÁ FAKULTA Komunikace v organizaci Teze diplomové práce Autor: Bc.Lenka Kaválková Vedoucí práce: Doc.Ing.Marie Horalíková 2003 Praha Úvod a literární

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Ing. Martin Prachař AABYSS s.r.o

Ing. Martin Prachař AABYSS s.r.o Ing. Martin Prachař AABYSS s.r.o. 17. 2. 2012 Motivace Motivace je procesem založeným na změně a jeho základem je uspokojování potřeb Motivy jsou osobní příčiny určitého chování jsou to pohnutky, psychologické

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

ČLOVĚK STRUKTURA OSOBNOSTI

ČLOVĚK STRUKTURA OSOBNOSTI VY_32_INOVACE_PSY_17 ČLOVĚK STRUKTURA OSOBNOSTI Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více