VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

2 Úvodem Rok 2005 znamenal pro obecně prospěšnou společnost Partnerství další období rozvoje. Podařilo se nám nejen zvýšit počet realizovaných projektů a služeb, ale také rozšířit jejich tématické spektrum Zejména potom v oblasti obnovy veřejných prostranství, organizace exkurzí a školení, provádění publikační činnosti nebo metodické práce při rozvoji cyklistické dopravy. V roce 2005 realizovala Partnerství o.p.s. celkem 24 projektů v celkovém objemu Kč. Základním principem, kterým se při poskytování služeb řídíme, je souznění zásad udržitelného života s potřebami místních komunit, respekt k ekonomickým, sociálním i ekologickým aspektům regionálního rozvoje. Nedílnou součástí naší práce rovněž zůstává zásada zapojovat do řešených projektů obce, místní podnikatelské subjekty i nevládní organizace. Téma udržitelného života se, zejména v posledních letech, dostalo do povědomí velké části veřejnosti i v souvislosti čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Své partnery z městských a venkovských oblastí proto průběžně seznamujeme s aktuálními příležitostmi nejen v rámci ČR, ale i EU. Partnerství o.p.s. se tímto nabízí příležitost využít současné podmínky pro další rozšiřování svých aktivit. Ing. Michal Pospíšil výkonný ředitel Partnerství, o.p.s. 2

3 Služby Partnerství o.p.s. 1. Projekty a poradenství pro města, obce a regiony pomoc při vzniku mikroregionů, tvorba strategie rozvoje mikroregionů a projednání s veřejností, zpracování akčních plánů a postupu jejich realizace od malých cílů ke složitým projektům, poradenství v oblasti financování a přípravy projektů, marketing a propagace venkovských oblastí, projekty podporované fondy EU (SROP, INTERREG, LEADER apod.), projednání tvorby veřejných prostranství v obcích a městech, projednávání územních plánů s veřejností. 2. Poradenství pro zemědělství a ochranu krajiny: poradenství v oblasti Horizontálního programu rozvoje venkova (HRDP), změny struktury podniků, dosažení vyšší produktivity a úspory nákladů, vyjednávání mezi zemědělci, vlastníky a obcí, projekty spojené se životním prostředím a Natura 2000, zemědělská politika EU, exkurze v zahraničí zejména v oblasti venkovské turistiky a zemědělství, odborné semináře v oblasti rozvoje venkova, záměry zemědělců při projednávání zemědělských projektů s vlastníky. 3. Rozvojové projekty se zapojením veřejnosti: projednání záměrů měst a obcí s veřejností, akční plánování v komunitě, interpretace místního dědictví, řízení a facilitace tvorby vize komunity i mikroregionu, dlouhodobé poradenství pro komunitní plánování, vyjednávání s vlastníky pozemků při projednávání investičních záměrů projednávání pozemkových úprav a investičních záměrů 4. Semináře, studijní cesty, exkurze: zemědělská politika EU, využívání rozvojových fondů EU, rozvoj venkova, venkovská turistika, ochrana přírody a krajiny. 5. Produkty a služby pro šetrnou turistiku: návrh turistických produktů, generely a projekty cyklotras a cyklostezek, certifikace turistických služeb, strategie rozvoje turistického ruchu v regionech. 3

4 Lidé z Partnerství, o.p.s. Výkonný ředitel Vedoucí kanceláře Manažer projektů v oblasti životního prostředí Manažer projektů v oblasti komunitního plánování Manažer projektů v oblasti komunitního plánování Manažer projektů v oblasti obnovy veřejných prostranství Manažer projektů v oblasti šetrné turistiky Manažer projektů v oblasti šetrné turistiky Manažer projektů v oblasti čerpání z fondů EU Manažer projektů v oblasti čerpání z fondů EU Účetní Ing. Michal Pospíšil Jana Hemzalová Ing. Tomáš Růžička Mgr. Martin Nawrath Ing. Renata Vailová Ing. Arch. Robert Sedlák Ing. Juraj Flamik Ing. Daniel Mourek Ing. Petr Kazda Ing. Luboš Kala Petra Vejrostová 4

5 Nejvýznamnější projekty v roce Projekty a poradenství pro města, obce a regiony Partnerství pro Budějovické náměstí Na jaře 2003 byl zahájen projekt, který se zabývá zkvalitněním veřejného prostoru v okolí stanice metra Budějovická v Praze 4. Iniciátorem projektu je Česká spořitelna, která má v dané lokalitě hlavní sídlo a cítí spoluodpovědnost za podobu a fungování tohoto místa. Cílem projektu je v této lokalitě postupně přeměnit za široké účasti místních obyvatel, vlastníků a uživatelů tranzitní prostor Budějovická v přátelské náměstí vhodné pro setkávání lidí všech věkových skupin, s dostatkem vhodných míst k sezení, občerstvení a aktivní odpočinek. Toto místo by se mělo stát centrem s jednoduchou orientací, dostatkem zeleně, vodních a uměleckých prvků, místem, které přitahuje obyvatele a návštěvníky kulturními aktivitami pod otevřeným nebem. Od počátku projektu bylo dosaženo konkrétních zlepšení prostoru. Byl instalován jednoduchý orientační systém, prostranství před centrálou České spořitelny bylo zlepšeno zkvalitněním mobiliáře, doplněním zeleně a výtvarného objektu Jaro, léto, podzim, zima od Rostislava Pospíšila. Lavičky přibyly také ve frekventované pasáži, kde bylo dosaženo i zlepšení úklidu. Na zelené plochy byly vysazeny stromy, dříve šedivou zeď před základní školou zdobí výtvarné dílo vytvořené samotnými žáky. Kromě viditelných zlepšení se na Budějovickém náměstí v rámci projektu pravidelně odehrávají různé akce pro veřejnost, do programu se aktivně zapojují studenti a žáci místních škol. Doposud se podařilo navázat a oživit vztahy v místní komunitě, v následujícím období se zaměříme na zpracování dlouhodobější vize prostoru. Tato studie, slaďující veřejný zájem se zájmy místních partnerů, by měla sloužit městu jako podklad pro zpracování závazného dokumentu, který zajistí koncepční zlepšení tohoto složitého prostranství. Zadavatel: Česká spořitelna, a.s. Rozpočet: ,- Kč (z toho ,- Kč v roce 2005) Realizace: 06/ /2007 Koordinátor: Robert Sedlák 5

6 Regenerace sídliště Moravské předměstí v Hradci Králové Projekt byl zaměřen na zvelebení rozsáhlé sídlištní třídy E. Beneše, pokud možno levnými a rychle uskutečnitelnými investicemi. Partnerství o.p.s. tento přístup poněkud přehodnotilo a v komunikaci s občany, vlastníky nemovitostí, podnikateli a zástupci veřejné správy byly definovány klíčové problémy, bez jejichž řešení by úpravy veřejných ploch byly vnímány pouze jako okrajové změny. Největšími problémy se ukázaly být komunikace mezi komisí místní správy, občany a Radou města Hradce Králové, stav místních obchodů a služeb, chybějící koncepce dopravy a parkování v území, technický stav a údržba veřejných prostorů a volnočasové vyžití a využívání veřejných prostor. Ve všech těchto pěti oblastech byly nastartovány změny, které by měly ovlivnit kvalitu života v území, včetně lepšího využívání veřejných prostranství. Zadavatel: Město Hradec Králové Rozpočet: ,- Kč (z toho ,- Kč v roce 2005) Realizace: 09/ /2006 Koordinátor: Robert Sedlák 6

7 Oživení zámeckého areálu v Břeclavi Cílem projektu bylo vytvořit ucelenou vizi využití areálu břeclavského zámku, ve kterém se rovněž nachází bývalý mlýn, pivovar a sladovna. Ve spolupráci se zástupci města Břeclavi, sdružením Echo Moravia, vlastníky objektů a širokou veřejností se podařilo shromáždit a vyhodnotit náměty, které by měly být součástí uceleného projektu obnovy budov i prostor areálu. V úvahu připadá velká škála možností využití pro potřeby turistů i místních obyvatel (ubytování, restaurace, vinotéka, muzeum, apod.). Důležitou součástí bude i úprava zámeckého nádvoří, parku a využití vodních ploch areálu. Skutečná proměna areálu je dlouhodobým procesem a bude záležet především na schopnosti sladit zájmy vlastníků budov se zájmy veřejnými a získat pro postupnou obnovu dostatek financí. Zadavatel: Město Břeclav Rozpočet: ,- Kč Realizace: 03 10/2005 Koordinátor: Martin Nawrath 7

8 2. Poradenství pro zemědělství a ochranu krajiny Natura na Greenways (ochrana přírody a regionální rozvoj) Cílem projektu bylo ukázat na konkrétních příkladech možnosti využití ochrany přírody pro šetrný regionální rozvoj. Partnerství o.p.s. se soustředila především na propagaci evropsky významných území Natura 2000 na cyklostezkách Greenways trasovaných v České republice. V rámci projektu bylo instalováno 10 informačních panelů přibližujících návštěvníkům unikátní přírodní území, jimiž Greenways prochází. Panely byly vhodně doplněny publikací tří průvodců Příroda na Greenways, které seznamují turisty s přírodními zajímavostmi jako turistickými cíly. Vydána byla rovněž anglická mutace textu. Průvodci budou distribuovány především prostřednictvím sítě turistických informačních center. Partnerství o.p.s. byla řešitelem projektu, financovaného z programu EU PRINCE, společně s polskými organizacemi Eko-Unia a Dolnoslonska Fundacja dla Ekorozwoju a českou Arnikou. Zadavatel: Program EU PRINCE Rozpočet: ,- EUR (z toho ,- Kč v roce 2005) Realizace: 04/ /2006 Koordinátor: Tomáš Růžička 8

9 3. Rozvojové projekty se zapojením veřejnosti Facilitace procesu rozvoje Josefova V rámci zakázky byla uspořádána facilitační setkání s obyvateli Jaroměře a Josefova (bývalý vojenský areál), zástupci místní samosprávy a studenty Pardubické univerzity, zaměřená na tvorbu plánu revitalizace bývalé pevnosti Josefov. Byly shromážděny podněty pro ekonomický, kulturní a urbanistický rozvoj Josefova a na jejich základě byly vytvořeny tři verze možného fungování obce v horizontu 10 let. Zadavatel: Pardubická univerzita Rozpočet: ,- Kč Realizace: 10/2005 Koordinátor: Renata Vail 9

10 4. Semináře, studijní cesty, exkurze Školení hodnotitelů národní certifikace Cyklisté vítáni Partnerství, o. p. s. zajistilo pro Nadaci Partnerství vyškolení více než 50 hodnotitelů národního certifikačního systému Cyklisté vítáni. Tato certifikace má za cíl zvýšit kvalitu služeb v cestovním ruchu pro specifickou skupinu cyklistů a cykloturistů. Jednotliví hodnotitelé působí na vymezeném území, kde poskytují poradenství zájemcům o získání této značky kvality. Na zahraničních exkurzích se hodnotitelé seznámili s fungováním podobných systému v Rakousku a Německu, navštívili zdejší certifikovaná zařízení a seznámili se s možnostmi plnění kritérií certifikace. Regionální semináře sloužily ke sdílení zkušeností hodnotitelů z pilotních certifikací, sjednotil se výklad kritérií certifikace a byl představen informační systém pro správu dat o certifikovaných objektech. Zadavatel: Nadace Partnerství Rozpočet: ,- Kč (z toho ,- Kč v roce 2005) Realizace: 10/2005-2/2006 Koordinátoři : Juraj Flamik, Daniel Mourek, Petr Kazda 10

11 5. Produkty a služby pro šetrnou turistiku Projekt rozvoje turistického produktu Stezky Lichtenštejnského dědictví V rámci projektu byl zhodnocen stávající stav cykloturistického produktu Lichtenštejnských stezek v oblasti Lednicko-valtického areálu a identifikovány zásadní překážky pro jeho další rozvoj. Současně byla navržena opatření k odstranění těchto bariér, která byla rozpracována až do podoby zjednodušených projektových fiší. Tím by měl být zjednodušen postup při vytváření žádostí o dotace z nejrůznějších zdrojů ČR i EU. Přílohou zpracované studie byly i dvě konkrétní žádosti o dotace na rozvoj Lichtenštejnských stezek, a to projekt Značení Lichtenštejnských stezek II. etapa, předkládaný do Programu rozvoje venkova, a projekt Cykloprůvodce po Lichtenštejnských stezkách, předkládaný do Dispozičního fondu ČR Rakousko. Zadavatel: Dobrovolný svaze k obcí LVA Rozpočet: ,- Kč (z toho v roce 2005) Realizace: 10/ /2006 Koordinátoři : Juraj Flamik, Luboš Kala 11

12 Zpráva auditora k účetní závěrce

13 Příloha k účetní závěrce za rok Název a sídlo účetní jednotky: Partnerství, obecně prospěšná společnost Panská 7, Brno IČ: DIČ: CZ Zápis v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka Právní forma účetní jednotky: obecně prospěšná společnost 3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena: Poskytování a zprostředkování informací a služeb pro trvale udržitelný rozvoj komunit, obcí a jejich partnerů z neziskového, podnikatelského sektoru i státní správy, případně pro sdružení těchto partnerů. Ke splnění tohoto účelu poskytuje společnost obecně prospěšné služby. 4. Ostatní činnosti účetní jednotky: Společnost poskytuje zejména tyto služby: - poradenství a konzultace - organizační a finanční management projektů - zpracování studií a projektových dokumentací - pořádání a organizování odborných ekologických a kulturních akcí - školící a osvětová činnost - sběr, zpracování, zveřejňování a publikování informací - aplikovaný výzkum v kontextu trvale udržitelného rozvoje 5. Složení správní rady a změny provedené v účetním období RNDr. Miroslav Kundrata předseda správní rady Ing. Petr Hlobil člen správní rady Mgr. Eva Kvapilová členka správní rady den vzniku funkce Ing. Jaroslav Kratochvíl člen dozorčí rady JUDr. Jiří Hartmann člen dozorčí rady Ing. Jiří Hrbáček člen dozorčí rady den vzniku funkce Informace o zřizovateli Partnerství, o.p.s. byla založena dne Jejím zřizovatelem je Nadace Partnerství IČ: se sídlem Panská 7, Brno. Zřizovatel vložil dne do Partnerství, o.p.s. majetkový vklad ve výši ,- jako vklad do vlastního jmění. 7. Vklady do vlastního jmění V roce 2004 a do okamžiku sestavení účetní závěrky nebyly provedeny žádné změny u vlastního jmění Nadace Partnerství vložila na bankovní účet Partnerství o.p.s ,- vlastní jmění 13

14 8. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den: Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2005 Rozvahovým dnem dle 19 odst.1 ZoÚ je Použité účetní metody a komentář k základním údajům v rozvaze: Účetní jednotka účtuje dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a dle Českých účetních standardů. Ocenění dlouhodobého majetku majetek je oceňován v pořizovací ceně Kurzové rozdíly závazky a pohledávky v cizí měně byly ke dni účetního případu přepočítány aktuálním denním kurzem České národní banky. Pohledávky a závazky v cizích měnách byly k přepočítány kurzy pro přepočet cizí měny denní kurz dle ČNB k a případný rozdíl byl zaúčtován na rozvahové účty kursových rozdílů 386, 387. Přepočet hotovosti v eurové pokladně kursová ztráta 2772,14Kč, která byla zaúčtována do nákladů. Použité kurzy ČNB : EUR 29,005 Kč/EUR Nehmotný majetek Účetní jednotka v roce 2005 žádný nehmotný majetek nepořídila. Nehmotný majetek v ceně 0 3 tis. se účtuje jako zásoba přímo do spotřeby 501,518. Neeviduje se. Nehmotný majetek v ceně 3 60 tis. se eviduje na 018. Na účtu 018/001 eviduje účetní jednotka majetek v hodnotě ,- Kč Nehmotný majetek v ceně nad 60 tis a jehož doba použitelnosti je vyšší než 1 rok. Eviduje se na účtu nehmotného majetku. Hmotný majetek Hmotný majetek v ceně 0 3 tis. se účtuje jako zásoba přímo do spotřeby na účet 501. Neeviduje se. Hmotný majetek v ceně 3 40 tis se účtuje do spotřeby 501, dále se eviduje na 028 do chvíle vyřazení. Hodnota nakoupeného majetku za rok 2002 činí ,- Kč, za rok 2003 je hodnota majetku ,- Kč. Celková hodnota hmotného majetku evidovaného na účtu 028 činí ,- 14

15 rok pořízení majetek cena pořízení 2002 Jízdní kolo CROSS 7 900,00 Kč 2002 Jízdní kolo CROSS 7 900,00 Kč 2002 Fotoaparát OLYMPUS Camedia ,00 Kč 2003 Tiskárna HP ,00 Kč 2003 Notebook Compaq Armada ,00 Kč celkem ,00 Kč Hmotný majetek v ceně nad 40 tis se eviduje na 022. Odepisuje se 1 * ročně, roční odpisy vychází z odpisů daňových dle 28 zákona o daních z příjmu, a to - Notebook Acer Travel Mate jako kancelářské vybavení na 4 roky rovnoměrně - Dataprojektor HITACHI na 6 let rovnoměrně Sazby odpisů 1. Notebook 1 rok 14,2%, další roky 28,6% 2. Dataprojektor 1 rok 8,5%, další roky 18,3% Dataprojektor HITACHI Pořizovací cena ,- rok odpis zůstatek ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč - Kč Notebook ACER Travel Mate Pořizovací cena ,- rok odpis zůstatek ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč - Kč Notebook ACER Travel Mate byl dne neznámým pachatelem odcizen. Celková hodnota majetku evidovaném na účtu 022 k činí ,- Zásoby jsou oceněny cenou pořizovací, vedlejší náklady pořízení nejsou, je použit způsob účtování B. 15

16 Odběratelé neuhrazené odběratelské faktury ve výši ,01,- Kč byly obeslány upomínkou o zaplacení. Faktury do zahraničí ve výši ,5 eur/ ,11 Kč byly k přepočítány kurzem ČNB a byl k nim zaúčtován kursový rozdíl aktivní ve výši 174,03 Kč a kursový rozdíl pasivní ve výši 286,00 Kč Ocenění vlastních pohledávek je cenou nominální. Byly vytvořeny opravné položky ve výši ,- Kč k pohledávkám po splatnosti delší než 1 rok. Datum Doklad Text Částka FV00042 Čestmír Řihák 1 000,00 Kč FV00043 Pavel Karlík 1 000,00 Kč FV00044 Josef Dufek 1 000,00 Kč FV00045 Jaroslav Samson 1 000,00 Kč FV00050 Lubomír Bouchal 1 000,00 Kč FV00052 Josef Fridrich 1 000,00 Kč FV00055 Zdeněk Machalínek 1 000,00 Kč FV Prestižní servis vín, s.r.o ,00 Kč FV Zora Pauliniová 550,00 Kč FV Ekologický právní servis 1 000,00 Kč Evidujeme pohledávky po splatnosti do 6 měsíců ve výši ,01,- Kč, dále evidujeme pohledávky po splatnosti nad 6 měsíců do 12 měsíců ve výši 352,- Kč Přijaté zálohy k účetní jednotka eviduje ,- Kč přijatých záloh. Ostatní pohledávky pohledávka za Projektem Acces Právo na informace, závěrečná splátka. Pohledávka byla uhrazena na účet Partnerství, o.p.s., bezúročná půjčka zaměstnance bude vrácena v roce 2006 Dodavatelé závazky vůči dodavatelům jsou v celkové hodnotě ,01 Kč a budou všechny uhrazeny v roce 2006 Závazky vůči Institucím sociálního a zdravotního zabezpečení a Finančnímu úřadu Závazky, které účetní jednotka k eviduje odpovídají odvodům z mezd za prosinec Daň z příjmu ze závislé činnosti ve výši 3.120,- Kč Srážková daň 528,- Kč Sociální pojistné 7.758,- Kč Zdravotní pojistné 3.081,- Kč Všechny výše uvedené závazky byly uhrazeny

17 Vlastní jmění - zřizovatel vložil dne do Partnerství, o.p.s. majetkový vklad ve výši ,- jako vklad do vlastního jmění. Rezervní fond tvoří výsledky hospodaření z minulých let. Rezervní fond k činí ,19 Rezervy nebyly v roce 2005 tvořeny. Vzájemné zúčtování V roce 2005 neproběhlo žádné vzájemné zúčtování. 10. Způsob zpracování účetních záznamů Všechny účetní záznamy jsou průběžně zapisovány do účetního softwaru Pohoda. 11. Způsob a místo úschovy účetních záznamů: Účetní software Pohoda. Archivace v kancelářských pořadačích a na přenosných médiích (CD) Místo uložení účetních záznamů je Panská 7, Brno. 12. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: V období mezi rozvahovým dnem a sestavením účetní závěrky nenastaly žádné významné události. 13. Účasti v obchodních společnostech: Žádné. 14. Informace o akciích: Účetní jednotka nevlastní žádné akcie, podíly, podílové listy, dluhopisy. 15. Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let: V daném účetním období nevznikly žádné dlužné částky se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let. 16. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotky: Žádné dluhy Partnerství o.p.s. nemá a ani nekryje dluhy jiné účetní jednotce. 17. Celková výše závazků neobsažených v rozvaze: Nemáme finanční závazky ani jiné neobsažené v rozvaze. 18. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činnosti: 17

18 Přehled zakázek a činností za rok 2005 číslo zakázky název náklady výnosy převod do 2006 nedaňová 10 Režie 4 834,33 Kč 4 834,33 Kč 0,00 Kč 11 Přijaté dary od fyzických osob 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 0,00 Kč 20 Režie prodej zboží 745,00 Kč 745,00 Kč 0,00 Kč 49 Metodika pro konverzi opuštěných železnic na cyklostezky HV 0,00 Kč 0,00 Kč ,51 Kč 0,00 Kč 120 DHV ,55 Kč ,55 Kč 0,00 Kč 121 Česká spořitelna- Budějovická ,81 Kč ,00 Kč ,19 Kč 122 Město Břeclav ,27 Kč ,00 Kč ,73 Kč 123 Nový Lískovec 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 0,00 Kč 124 Skanska - Budějáles dětem ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 125 EU-Prince ,49 Kč ,49 Kč ,25Kč 0,00 Kč 126 Praha ,20 Kč 3 361,20 Kč 0,00 Kč 127 Prior - Budějovická ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 128 Hradec Králové - Benešova třída ,77 Kč ,77 Kč ,23Kč 0,00 Kč Svaz měst a obcí - konference Univerzita Pardubice - Josefov 5 545,05 Kč ,00 Kč ,95 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 131 Nadace Partnerství - Služby pro projekt ,22 Kč ,22 Kč ,78Kč 0,00 Kč Cyklisté vítáni 132 Project pro Public Spaces ,27 Kč ,02 Kč 6 600,00 Kč ,75 Kč 133 Třebíč - Židovská čtvrť 7 533,80 Kč 8 000,00 Kč 466,20 Kč 134 Bobrava ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 135 Dolnosloska Fundacja Ekorozwoju - příprava exkurze ,84 Kč ,04 Kč 3 257,20 Kč 136 Přeshraniční okruhy ,25 Kč ,00 Kč ,75 Kč 137 Rožnov pod Radhoštěm ,00 Kč ,00 Kč 107,00 Kč 138 Litomyšl ,00 Kč ,00 Kč 3 230,00 Kč 2 562,00 Kč 139 Jihomoravský kraj ,48 Kč ,00 Kč ,52 Kč 140 Mikroregion LVA ,00 Kč ,00 Kč 6 366,00 Kč 141 Infotabuel pro Rakousko - PV-GW ,41 Kč ,07 Kč ,66 Kč 142 Cezava ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč doplňkov. 40 prodej map MVS ,40 Kč ,40 Kč - Kč , ,09 suma: ,70 Kč ,95 Kč Kč Kč

19 Zisk z hlavní činnosti dle stanov pokryje možnost uplatnění ,- dle 19 ZDP. Zdanění bude nulové. 19. Informace o zaměstnancích Počet zaměstnanců k z toho na rodičovské dovolené 1 z toho členů správní nebo dozorčí rady 0 Počet zaměstnanců na dohodu o provedení práce za rok 2005 celkem Osobní náklady celkem: mzdové náklady zákonné sociální pojištění Odměny členům správní a dozorčí rady ,- Kč ,- Kč 0,- Kč 20. Odměny a funkční požitky členům orgánů, další majetková plnění : Členové správní a dozorčí rady v roce 2005 neobdrželi žádné odměny ani funkční požitky. Účetní jednotka neposkytla členům žádné zálohy ani úvěry. Taktéž účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich účet, jakožto určitý druh záruky. 21. Účasti členů SR a DR a jejich rodinných příslušníků v osobách s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy: Předseda správní rady Partnerství, o.p.s RNDr. Miroslav Kundrata je zároveň ředitelem zakládající organizace Nadace Partnerství. Člen správní rady Ing. Petr Hlobil je zároveň členem správní rady zakládající organizace Nadace Partnerství. Člen dozorčí rady Ing. Jan Kratochvíl je zároveň členem dozorčí rady zakládající organizace Nadace Partnerství. Člen dozorčí rady JUDr. Jiří Hartman je zároveň členem dozorčí rady zakládající organizace Nadace Partnerství. Člen dozorčí rady Ing. Jiří Hrbáček je zároveň členem dozorčí rady zakládající organizace Nadace Partnerství. Hospodářské operace mezi těmito organizacemi probíhají v běžných cenách.

20 22. Další majetková plnění členům SR a DR Členům SR a DR, včetně bývalých, nebyly poskytnuty během účetního období žádné zálohy ani úvěry. Taktéž účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich účet, jakožto určitý druh záruky. 23. Vliv způsobů oceňování na výpočet zisku nebo ztráty: Způsob oceňování nemá vliv na výpočet zisku. 24. Přijaté dotace Partnerství o.p.s. v roce 2005 nepřijalo dotaci ve výši ,2 EUR od organizace Arnika na projekt Nature Conservation and Sustainable Development Informational Campaing for Rural Population in Central European Countries (Národní diskuse o budoucnosti venkova). 25. Daňové úlevy na dani z příjmu: Partnerství o.p.s. získala za účetní období 2004 daňovou úlevu ve výši ,31 Kč. Na projekt Metodika pro konverzi opuštěných železnic na cyklostezky bylo v roce 2005 použito z daňové úlevy z roku ,8 Kč. 26. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období: Nenastaly žádné změny. 20

21 27. Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: NÁKLADY 501 nákup spotřebního materiálu (kancelářské potřeby, materiál,nákup publikací) 502 spotřeba energie (energie, dodávka tepla) 504 prodej a nákup zboží (mapy Moravských vinařských stezek) 512 cestovné (cestovné zaměstnanců) 513 náklady na reprezentaci (občerstvení na akcích) 518 služby (subdodávky pro projekty, poštovné, telefony, kopírování, ubytování, cestovné a služby koordinátorů projektů) 521 mzdové náklady 524 mzdové sociální pojištění 542 ostatní pokuty a penále 545 kursové ztráty (u závazků a pohledávek v cizí měně) 548 manka a škody (odcizený notebook) 549 jiné ostatní náklady (bankovní poplatky, nedobytné pohledávky) 551 odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku VÝNOSY 601 tržby za vlastní výrobky (infopanely) 602 příjmy za služby poskytované v roce prodej zboží (mapy Moravských vinařských stezek) 644 úroky z běžného účtu 682 přijaté příspěvky (dary) 691 přijaté dotace (Arnika) 21

22 Přehled činností za rok 2005 Č. účtu Název účtu CELKEM NEDAŇOVÁ DAŇOVÁ NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu ,06 Kč ,04 Kč 94,02 Kč 502 Spotřeba energie 6 564,70 Kč 6 564,70 Kč 504 Prodané zboží ,44 Kč ,44 Kč 512 Cestovné ,00 Kč ,00 Kč 513 Náklady na reprezentaci ,07 Kč ,07 Kč 518 Služby ,01 Kč ,74 Kč 618,27 Kč 521 Mzdové náklady ,00 Kč ,00 Kč 6 322,00 Kč 524 Zákonné sociální pojištění ,00 Kč ,00 Kč 655,00 Kč 542 Ostatní pokuty a penále -549,40 Kč -549,40 Kč 545 Kursové ztráty ,05 Kč ,05 Kč 548 Manka a škody 5 829,00 Kč 5 829,00 Kč 549 Jiné ostatní náklady 9 665,21 Kč 8 712,54 Kč 952,67 Kč 551 Odpisy DHIM ,00 Kč ,00 Kč celkem ,14 Kč ,74 Kč ,40 Kč VÝNOSY 601 Tržby za vlastní výrobky ,07 Kč ,07 Kč 602 Tržby z prodeje služeb ,48 Kč ,48 Kč 604 Tržby za prodané zboží ,30 Kč 2 110,90 Kč ,40 Kč 644 Úroky 1 782,75 Kč 1 782,75 Kč 682 Přijaté příspěvky 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 691 ARNIKA ,49 Kč ,49 Kč celkem ,09 Kč ,69 Kč ,40 Kč Hospodářský výsledek ,95 Kč ,95 Kč 0 Kč 22

23 28. Přehled o přijatých a poskytnutých darech: V roce 2005 Partnerství, o.p.s. obdrželo dar ve výši 4.500,- Kč na projekt Národní diskuse o budoucnosti venkova. V roce 2005 neposkytlo Partnerství, o.p.s. žádný dar. 29. Přehled o veřejných sbírkách: Organizace nepořádá žádné veřejné sbírky. 30. Způsob vypořádání výsledků hospodaření z předcházejícího účetního období: Výsledek hospodaření účetního období 2004 byl po schválení účetní závěrky správní radou převeden na fond projektu: Metodika pro konverzi opuštěných železnic na cyklostezky. 31. Okamžik sestavení účetní závěrky: V Brně dne 31. března 2005 Podpis oprávněné osoby: RNDr. Miroslav Kundrata předseda správní rady 23

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Výroční zpráva Místní akční skupiny Brána Brněnska, o. s. za rok 2013 Úvodní slovo...2 Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s....3 Členská základna v roce 2013...5 Náplň

Více

V ý ro č n í z p r áv a

V ý ro č n í z p r áv a Výroční zpráva 07 O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Struktura společnosti... 7 Aktivity v roce 2007 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví... 10 Naše aktivity v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce.

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé a kolegové v ANECTu, každým rokem v této době hodnotíme dvanáct měsíců předchozího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. Na rovné šance v životě a v práci má každý právo, bez ohledu na pohlaví. Příležitosti žen a mužů jsou na sobě závislé spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. CHCEME

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP) ZA ROK 2009 Stránka 1 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 3 1.1 VZNIK SPOLEČNOSTI... 3 1.2 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 moravskoslezská kulturně ekologická nadace Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2007 Referenční období 1.1.2007 31.12. 2007 Okamžik sestavení výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Výroční zpráva. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s.

Výroční zpráva. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. 2014 Výroční zpráva 1 INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. 01 obsah 01 úvodní slovo 3 02 základní údaje 4 03 řídící orgány 5 04 poslání 6 05 činnost v roce 2014 7 činnost poboček 7 elektronické kanály

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více