Andragogické poradenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Andragogické poradenství"

Transkript

1 Andragogické poradenství PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D. Vyléčit je možno někdy, potěšit vždy.

2 Hlavní cíle Porozumění významu teoretických přístupů v andragogickém poradenství ve vztahu k praxi. Znalost základů poradenské práce. Objasnění základních diagnostických metod andragogického poradenství. Popis hlavních poradenských institucí pro dospělé. Seznámení s aktuálními trendy v oblasti andragogického poradenství v ČR a v EU.

3 Okruhy přednášek 1. Andragogické poradenství vymezení a koncepce, základní pojmy, interdisciplinární charakter. Teoretická východiska, vztah poradenství a psychoterapie. Cíle a vlastnosti poradenského procesu. 2. Teorie andragogického poradenství. Počátky poradenství v USA a západních zemích. Hlavní poradenské směry v propojení s teoriemi osobnosti (behaviorální teorie, psychoanalytická teorie, humanistická teorie, logoterapie, terapie realitou aj.).

4 Okruhy přednášek 3. Struktura poradenského procesu. Základní fáze poradenského procesu. Faktory ovlivňující efektivitu poradenského procesu. Metody poradenské práce a využití (psycho)diagnostiky. Pozorování, rozhovor, testové metody výkonové testy, testy osobnosti. 4. Osobnost poradce. Vlastnosti a osobnostní kvality poradce. Odborná kvalifikace. Etické zásady v poradenství. 5. Poradenská zařízení a instituce (státní a soukromý sektor). Poradenské aktivity ve vzdělávání. Poradenství ve sféře zaměstnanosti. Budoucnost poradenství. Koncepce celoživotního poradenství. Komparace ČR a zahraničí.

5 Základní literatura ARNOLD, J. a kol. Psychologie práce: pro manažery a personalisty. Brno: Computer Press, ISBN BAŠTECKÁ, B. Psychologická encyklopedie. Aplikovaná psychologie. Praha: Portál, ISBN DRAPELA, V. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, ISBN DRAPELA, J. V., HRABAL, V. a kol. Vybrané poradenské směry. Teorie a strategie. Praha: Karolinum, ISBN

6 Základní literatura HADJ-MOUSSOVÁ, Z., DUPLINSKÝ, J. a kol. Diagnostika, Pedagogickopsychologické poradenství II. Praha: UK PedF, ISBN X. (vybrané kapitoly) HADJ-MOUSSOVÁ, Z. a kol. Intervence, Pedagogicko-psychologické poradenství III. Praha: UK PedF, ISBN X. (vybrané kapitoly) HARTL, P. Komunita občanská a komunita psychoterapeutická. Praha: SLON,

7 Základní literatura KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, ISBN MUHIČ, J. a kol. Kariérové poradenství v České republice. Zpráva o stavu v roce Praha: Dům zahraničních služeb pro centrum Euroguidance, ISBN: MEARNS, D., THORNE, B. Terapie zaměřená na člověka. Praha: Grada, NOVOSAD, L. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Praha: Portál, ISBN SVOBODA, M. Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál, ISBN

8 Základní literatura ŠPATENKOVÁ, N. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, ISBN TOLAN, J. Na osobu zaměřený přístup. Praha: Portál, ISBN VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, (2002) ISBN VENDEL, Š. Kariérní poradenství. Praha: Grada, ISBN WINDY D. Poradenství, stručný přehled. Praha: Portál, ISBN

9 Poradenství rodinné a manželské

10 Sociální práce, probace a mediace

11 Doporučené internetové odkazy Asociace občanských poraden - Bílý kruh bezpečí - Český helsinský výbor - Remedium - Asociace manželských a rodinných poradců - Asociace pedagogicko-psychologických poraden - Asociace vysokoškolských poradců - Národní ústav pro vzdělávání - (VÚP + NUOV + IPPP) Unie psychologických asociací České republiky - www. upacr.cz Česká asociace psychologů práce a organizace - www. psychologieprace.cz Evropský program pro podporu poradenství -www.euroguidance.cz

12 Doporučené internetové odkazy Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví - Česká asociace pro psychické zdraví - ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika -www.klinikaeset.cz Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta - Psychiatrická léčebna Bohnice -

13 Požadavky ke zkoušce varianty Test v testcentru - s výběrem odpovědí Ústní zkouška

14 Andragogické poradenství vymezení a koncepce základní pojmy, interdisciplinární charakter teoretická východiska vztah poradenství a psychoterapie cíle a vlastnosti poradenského procesu

15 Vymezení poradenství aplikovaná teoretická i praktická disciplína pomáhá lidem v nesnázích řízený proces, v němž poradce provází klienty (normální jednice), při řešení aktuálního problému, hledání a dosahování osobních cílů (Hadj-Moussová 2005) odborná pomoc lidem v osobních i meziosobních problémech (Drapela 1995)

16 Vymezení poradenství dle Baštecké (2009) Proces, při kterém profesionál poskytuje druhému člověku (páru, rodině, skupině) ve vztahu partnerské spolupráce při řešení problému informace, rady, vedení a podporu přiměřeně k (nepříznivé) životní situaci člověka a jeho životním cílům a potřebám tak, aby se zlepšila schopnost jedince (páru, rodiny, skupiny) se ve své životní situaci orientovat a na základě využití vlastních sil a zdrojů okolí ji co nejlépe řešit nebo přijmout rozhodnutí, včetně přijetí zodpovědnosti za důsledky svého rozhodnutí.

17 výchovné Andragogické vymezení poradenství (Palán 2002 x Průcha, Veteška 2012) Palán (2002) - informační a konzultační činnost směřující k orientaci tazatele v oblasti jeho zájmu poradenská činnost chápána jako součást péče zahrnuje poradenství k volbě povolání k orientaci v oblasti vzdělávacích možností zdravotní právní sociální ekonomické manželské

18 Biodromální poradenství bios = život dromos = cesta pomoc jednotlivci na jeho životní cestě léta 20. století ČSSR - J. KOŠČO, V. CHMELAŘ, J.HVOZDÍK aj. Koščo, J. Poradenská psychológia (1987) Paulík, K. Kapitoly z biodromálního poradenství (1994)

19 Poradenská a neporadenská pomoc laická pomoc - zpravidla rychlá intervence z blízkého prostředí - citová zainteresovanost - neškolený poradce - často neproduktivní až kontraproduktivní (extremistické skupiny, sekty ) odborná pomoc - nestranný odborník - znalý širokých oblastí psychologie, teorií osobnosti, poradenských metod, speciální pedagogiky, andragogiky.. - nejčastěji psycholog, speciální pedagog, VŠ poradce, sociální pracovník, výchovný poradce, personalista

20 Obecné cíle poradenství dle Drapely (1995) 1. Pomoc klientovi rozpoznat příčiny problému a realisticky je začít řešit. 2. Pomoc klientovi při přijetí svobodného rozhodnutí i jeho důsledků. 3. Pomoc klientovi ujasnit si osobní cíle (krátkodobé i dlouhodobé). 4. Umožnění lepšího sebepoznání, poznání vlastních slabin a předností. 5. Dosažení kladného sebehodnocení, sebedůvěry, rozvíjení vlastní schopnosti důvěřovat sobě i ostatním lidem.

21 Obecné cíle poradenství dle Drapely (1995) Pomoc klientovi aby: 1. Pochopil 2. Vyřešil problémy 3. Dosáhl dlouhodobého osobního růstu

22 Funkce poradenství Prevence - vytváří podmínky pro osobní růst - předchází případným problémům klienta Nápravný proces - řešení konkrétních problémů klienta a odstraňování zábran osobního rozvoje

23 Poradenství a další obory psychoterapie psychologie pedagogika medicina filozofie a etika kulturní antropologie PORADENSTVÍ andragogika personalistika sociální práce sociologie

24 Vztah poradenství a psychologie Rozdíly Psychoterapie Poradenství Cíle odstranění patologie, změna osobnosti, dosažení duševního zdraví řešení konkrétního problému, odstranění bariér rozvoje Klienti Patologie, duševní choroby, neurózy problémy jinak duševně zdravého člověka

25 Poradenství není 1. není totožné s psychiatrií 2. není dávání rad, sdělování informací a manipulace 3. není jednostranná činnost poradců

26 Účastníci poradenství v poradenství jde vždy o interakci dvou subjektů Poradce (profesionál) Klient subjektem může být jak jednotlivec, tak i instituce Jde o proces, v jehož rámci je poskytována vysoce odborná služba, využívající odborné instrukce, informace, poučení, návody atd.

27 Základní prvky poradenství poradce klient (pár, rodina, skupina) proces partnerská spolupráce poskytování informací, rad, vedení a podpory zlepšení schopnosti se ve své životní situaci orientovat a na řešit nebo přijmout rozhodnutí přijetí zodpovědnosti za důsledky svého rozhodnutí

28

29 Základní předpoklady úspěšného poradenského procesu Empatický erudovaný poradce Klient ochotný ke změně Efektivní spolupráce odborníků z různých oborů

30 Vlastnosti poradenského procesu (Hadj-Moussová 2005) 1. Terapeutická atmosféra - partnerská spolupráce, svoboda, respekt, mlčenlivost 2. Záruka klientovy svobody - klient hovoří o čem sám chce, poradce nevyvíjí tlak 3. Klientova cesta k odpovědnosti - svobodná volba přijetí řešení problému 4. Záruka přijetí klienta poradcem - poradce plně respektuje klienta i jeho možné chyby, nehodnotí je 5. Záruka důvěryhodnosti - důvěra, pocit bezpečí

31 Rozdělení poradenství dle Matouška (2003) v užším smyslu poskytování informací potřebných k řešení problému v širším smyslu umožňuje klientovi poznat své přednosti a slabiny a nalézt účinné strategie v nejširším smyslu získání nového pohledu na sebe i druhé lidi a získání nových potřebných dovedností

32 Formy poradenské pomoci (Novosad 2009) Vedení, informování (quidance) osvětový, výchovný a podpůrný charakter Poradenství v užším smyslu (counselling) interaktivní a prožitkový charakter, obousměrná komunikace, individuální diagnostika, terapeutická intervence Konzultační činnost odborná porada poskytovaná jinému odborníkovi v rámci péče o klienta

33 Oblasti (způsoby) poradenské pomoci (Novosad 2009) Psychologické poradenství, psychoterapie a krizová intervence partnerská, rodinná terapie, sociální pomoc v akutní krizi Pedagogicko-psychologické poradenství - studijní a profesní poradenství Profesně-kariérové poradenství - volba vhodného zaměstnání, zaměstnanecké poradenství, poradenství v nezaměstnanosti, rekvalifikace

34 Oblasti (způsoby) poradenské pomoci (Novosad 2009) Sociálně-právní poradenství základní integrální součást všech druhů sociálních služeb definovaných zákonem o sociálních službách odborné občanské, rodinné a manželské poradny, sociální práce se sociálně nepřizpůsobivými osobami, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně-právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením, poradenství pro seniory zahrnuje širokou škálu poradenské pomoci - informace, kontakt se sociálním prostředím, terapie, vzdělávací činnost, aktivizace

35 Oblasti (způsoby) poradenské pomoci (Novosad 2009) Resocializační poradenství, kurátorská činnost pomoc lidem propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, ústavního ochranného léčení. Mediace pomoc při dosažení dohody či smíru mezi lidmi mimosoudní cestou Lékařské poradenství poradny pro těhotné, pro matky s malými dětmi, protialkoholní, diabetologické poradny, úprava životního stylu, život s onemocněním, Speciálněpedagogické poradenství pomoc zdravotně postiženému či jinak znevýhodněnému jedinci Pastorační a duchovní poradenství duchovní pomoc člověku v nesnázích

36 Dělení poradenského procesu dle intervence (Hadj-Moussová 2005) 1. Doba trvání krátkodobé krátké trvání, zpravidla jednorázové dlouhodobé opakovaná setkání 2. Zaměření - dáno typem problému který je nutno řešit 3. Intenzita - závislá na použitých poradenských technikách a aktuálnosti klientova problému 4. Počet osob - individuální X skupinové 5. Použité techniky - obecné základní dovednosti X speciální techniky

37 Dělení poradenského procesu dle formy a prostředku poradenství 1. Osobní konzultace 2. Konzultace po telefonu 3. Internetový kontakt

38 Teorie andragogického poradenství Počátky poradenství v USA a západních zemích Hlavní poradenské směry v propojení s teoriemi osobnosti Behaviorální teorie, psychoanalytická teorie, humanistická teorie, logoterapie, terapie realitou.

39 Výběr publikací k teoriím osobnosti

40 Stručný nástin vývoje poradenství - USA souběžně vznikají všechny 3 směry - pedagogicko-psychologické, kariérové a krizové poradenství L. Witmer založil v Pensylvánii 1. psychologickou kliniku pro mládež s výukovými problémy (inspirací F. Galton v Anglii - antropometrie) v New Yorku založeno první krizové centrum Save a Life League F. Parsons zřídil v Bostonu poradnu pro mladé lidi, kteří nemohli nalézt práci (vědeckou bázi kariérového poradenství rozpracoval H. Münsterberg) C. W. Beers popsal prožitek z pobytu v psychiatrické léčebně (The Mind that Found It self) posléze založil v New Yorku Národní výbor pro mentální hygienu J. Davis podpora poradenství ve školách T. L. Kelly prosazuje poradenství pro volbu povolání i do vyšších škol E. Lindemann a G. Caplan v Bostonu zřídili pomoc pro duševně normální lidi při překonávání krizí (Human Relations Servis)

41 Stručný nástin vývoje poradenství - Evropa první pedagogická laboratoř v Paříži (A.Binet, T.Simon) O. Lipman zakládá v Berlíně Institut pro aplikovanou psychologii W. Borner zřídil ve Vídni dobrovolnou záchrannou společnost s cílem pomoci lidem ohroženým sebevraždou, působil zde i V. E. Frankl, pracoval s lidmi, kteří během hospodářské krize ztratili práci léta - reformní a experimentální pedagogika, požadavek zavedení poradenské psychologie do škol, A. Adler zakládá dětské poradenské kliniky po 2. světové válce velký rozvoj poradenství (W. L. Stern, L. M. Terman, J. C. Raven, D. Wechsler) E. Ringel ve Vídni zřídil krizové centrum pro prevenci sebevražd léta - proměna testových metod na aplikaci pozorování a rozhovoru A. León formuloval základní úkoly pro kariérové poradce

42 Stručný nástin vývoje poradenství - ČR první česká poradna pro volbu povolání v Brně (O. Chlup, V. Chmelař, S. Velinský) Ústřední psychotechnický ústav (Lancová, Říha, Stejskal, Šeracký) rozvoj psychotechniky na Slovensku (J. Stavěl, J. Čečetka, A. Rozsíval) Ústav lidské práce - rozvoj psychologie práce a organizace (F. Hyhlík, O. Jánoš, J. Čepelák, L. Stejskal) 50. léta - kritika poradenství z ideologických pozic léta - rozvoj předmanželského a manželského a výchovného poradenství (výchovní poradci na školách, specializační studium, Brno a Praha) (V. Chmelař, Z. Matějček, J. Doležal, V. Hrabal, M. Klímová) 90. léta - rozvoj občanského poradenství

43 Stručný nástin vývoje poradenství - ČR Asociace sociálního poradenství (ASP) - Asociace manželských a rodinných poradců ČR (AMRP ČR 1990) + Asociace občanských poraden (AOP 1998) + Asociace poraden pro zdravotně postižené (APZP 2003) + poradny VIDA (2001) Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. - novelizace č. 261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů - změny zejména v oblasti předpokladů pro výkon povolání sociálního pracovníka a předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách - k nabyla účinnost část zákona č. 384/2012 Sb.

44 Význam teorií osobnosti pro poradenství (Drapela 1997) 1. nutí k přemýšlení, abychom s nějakou souhlasili nebo nesouhlasili, musíme ji dokonale znát 2. vedou k získání základních pochopení různých interpretací toho, jak dynamika osobnosti ovlivňuje lidské jednání 3. poskytují rámec k vysvětlení více či méně složitých problémů osobnosti 4. vysvětlují interakci dynamických sil působících v životě každého člověka zaměřují se na: motivační síly vývoj a zrání jedince Skutečné vzdělání spočívá v tom, co v nás zůstane, až zapomeneme většinu toho, co jsme se naučili z knih.

45 Základní vlastnosti teorií osobnosti (Drapela 1997) 1. jasnost a pochopitelnost výkladu 2. logická stavba 3. vnitřní jednota 4. jedinečnost

46 Vztah teorií osobnosti a poradenství Rozdíly Teorie osobnosti Poradenství Zaměření vnitřní svět klientů postoje, dovednosti a techniky, které by měli poradci užívat Význam Nic není praktičtějšího než dobrá teorie, bez teorie je poradce pouhý technik znalost teorií osobnosti znalost teorie poradenství poradenské strategie

47 Struktura poradenského procesu základní fáze poradenského procesu faktory ovlivňující efektivitu poradenského procesu vlastnosti a osobnostní kvality poradce odborná kvalifikace etické zásady v poradenství

48 Výběr publikací k poradenskému procesu a diagnostice

49 Struktura poradenského procesu poradenství není stav, ale dynamický proces interakce jedinečný proces nelze uplatňovat mechanicky stejné postupy na jednotlivé případy epigenetický proces

50 I. Navázání kontaktu Klient potřebuje radu, prožívá bezradnost, úzkost, strach Poradce musí bezpodmínečně akceptovat osobnost a situaci klienta musí klienta přesvědčit o: 1. přátelském postoji 2. důvěryhodnosti 3. kompetentnosti

51 I. Navázání kontaktu Cíle zajištění bezpečí - fyzické a psychické vytvoření terapeutické atmosféry Úkoly seznámení, sblížení (Windy - zapojení) zjištění podmínek klienta vysvětlení hlavních zásad spolupráce jak poradce pracuje co bude dělat klient jaké jsou společné cíle

52 II. Shromažďování informací posouzení situace (důvod návštěvy) příčiny daného stavu, délka krize. zjištění a objasnění možného ohrožení prozkoumání možnosti sociální opory klienta z blízkého okolí vzniká plán jak problém klienta řešit

53 II. Shromažďování informací Klient si obvykle klade otázky 1. Rozumí mi poradce? 2. Cítím se příjemně, když rozebírám své problémy s poradcem? Nedostatečný zájem Nevhodné prostředí Slabé poradenské dovednosti Kritický postoj 3. Má poradce dostatečné znalosti, aby mi pomohl?

54 II. Shromažďování informací diagnóza klientova problému informace, podněty, pozorování důvěryhodnost dokumentace otázka záznamu informací během poradenského procesu (x sebekontrola, tenze) výsledek diagnózy subjektivní analýza poradce objektivní výsledky testových metod!!! trpělivost, nenaléhat na klienta

55 II. Shromažďování informací technika kladení otázek otázky by měly být: jasné taktní přátelské otevřené vybízející k vyslovení svého prožitku navozovat jedinečnost poradenského procesu

56 II. Shromažďování informací vhodný postup - ukázat, že k diagnóze dospívá poradce společně s klientem diagnóza je podmínka pro dosažení cíle

57 III. Realizace plánu řešení Klient postupně získává schopnost samostatně rozhodovat a volí řešení rozhodnutí musí být: samostatné, zainteresované svobodné dobře promyšlené

58 III. Realizace plánu řešení úspěch řešení závisí na: 1. realistickém odhadu percipujících událostí (znalost - klienta, řešení daného problému, podpůrné sítě) 2. dosažitelnost podpůrné sítě 3. dosažitelnost vyrovnávacích mechanismů

59 III. Realizace plánu řešení úkolem poradce je stimulovat klienta k zvolenému cíli k tomu je třeba neustále motivovat a připomínat kladné výsledky klient si buduje sebedůvěru a pocit vnitřního uspokojení postupné psychické osamostatnění od poradce pomoci klientům, aby se sami sobě stali poradcem

60 IV. Závěrečná fáze splnění zakázky, překonání problému, krize klientem aj. nadhled klienta nad situací pozitivní výhled do budoucna

61 Model krizové intervence podle Golanové (1978)

62 Mýty a realita krizové intervence

63 Principy poradenské práce

64 Vybrané diagnostickopoznávací metody metody poradenské práce a využití (psycho)diagnostiky pozorování, rozhovor anamnestická metoda metoda analýzy výsledků činnosti metoda studia dokumentace metoda sociálního šetření testové metody (výkonové a osobnostní)

65 Klasifikace diagnostických metod různá kritéria pro třídění Počet osob - individuální x skupinové Verbalita - verbální x neverbální Pomůcky - tužka-papír x počítač x performační pomůcky Formální stránka - dotazníky x posuzovací stupnice x projektivní techniky Psychická funkce - testy paměti, inteligence, emotivity, kreativity.

66 Anamnestická metoda autoanamnéza heteroanamnéza 3 části osobní anamnéza rodinná anamnéza sociální anamnéza

67 Anamnestická metoda v praxi Jméno: ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK KARIÉRNÍHO A PRACOVNÍHO PORADENSTVÍ Rok narození: Datum vzniku spolupráce: Řidičský průkaz (B, C - nákladní automobil od 3,5 tuny, D - autobus, E - přípojné vozidlo), VZV ): Zápis v RT: Vzdělání: Jazykové znalosti : Předchozí zaměstnání: Práce s PC: Možnost práce ve směnném provozu (dvou/třísměnný): Místo výkonu práce: Záliby, koníčky: Klientova představa o vhodném zaměstnání: V evidenci ÚP? Od kdy do kdy: Děti předškolního věku: Děti školního věku: Další poznámky: Certifikáty, oprávnění:

68 Metoda analýzy výsledků činnosti

69 Metoda studia dokumentace

70 Metoda sociálního šetření sociálně ekonomický status klienta sociální vztahy klienta

71 Testové metody výkonové

72 Testové metody osobnostní

73 Hollandova typologie Více

74 Poradenská zařízení a instituce Státní a soukromý sektor Poradenské aktivity ve vzdělávání Poradenství ve sféře zaměstnanosti Funkce Úřadů práce a kariérní poradenství

75 Poradenská zařízení a instituce státní sektor Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Školský poradenský sub-systém Školský zákon č. 561/2004 Sb. Zákon č. 111/1998 Sb. o VŠ Příspěvkové organizace MŠMT Ministerstvo práce a sociálních věcí (Správa služeb zaměstnanosti) Poradenský sub-systém v rámci resortu práce Úřady práce: poradenství a rekvalifikace, informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání

76 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy národní úroveň PŘÍMO ŘÍZENÉ ORGANIZACE Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV), Výzkumný ústav pedagogický (VÚP), Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR) tvorba RVP, koncepce, průzkumy, metodika, vzdělávání poradenských pracovníků Odbor analyticko-statistický MŠMT Národní institut dětí a mládeže MŠMT (NIDM) problematika života dětí a mládeže (Eurodesk, Talentcentrum, ICM) Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s. (NISP)

77 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy krajská úroveň KRAJSKÉ ÚŘADY pedagogicko-psychologické poradny (PPP) pedagogicko-psychologická připravenost žáků, speciální potřeby žáků, poradenské služby v oblasti školního neúspěchu, metodická podpora školy, prevence sociálně patologických jevů speciálně pedagogická centra (SPC) připravenost žáků se zdravotním postižením, integrace těchto žáků, pomoc se vzděláváním, pedagogům i rodičům poradenství, metodická podpora škole střediska výchovné péče (SVP) odstranění či zmírnění vzniklých poruch chování

78 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy školská úroveň ŠKOLY zodpovědný ředitel Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů č. 563/2004 Sb. Dlouhodobý záměr MŠMT RVP Člověk a svět práce (primární a sekundární vzdělávání)

79 Ministerstvo práce a sociálních věcí národní úroveň Správa služeb zaměstnanosti MPSV Úřady práce právo na zaměstnání soulad s Evropskou strategií zaměstnanosti koordinuje činnost Evropských služeb zaměstnanosti (EURES) v ČR národní financování zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů v rámci Evropského sociálního fondu Euroguidance Evropská komise

80 KRAJSKÁ ÚROVEŇ Ministerstvo práce a sociálních věcí krajská úroveň a úroveň úřadů práce krajské Úřady práce koordinují (14 úřadů v ČR) spolupráce s krajskými orgány a organizacemi ÚROVEŇ ÚŘADŮ PRÁCE státní politika zaměstnanosti na daném území poradenská činnosti: poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané a obtížně umístitelné osoby, poradenství pro volbu povolání, EURES (práce v zahraničí), poradenství pro rekvalifikaci poradenství pro volbu povolání, při změně a rekvalifikaci, pro specifické skupiny, profesně-psychologické poradenství

81 Poradenská zařízení a instituce soukromý sektor Školství soukromé PPP Pražská pedagogickopsychologická poradna Praha 4, Říčany, Ústí nad Labem církevní PPP Křesťanská pedagogickopsychologická poradna (Praha 8) Práce agentury práce licence od MPSV, povinnost hlášení statistických údajů celkem povolených agentur práce je 1929

82 Poradenské aktivity ve vzdělávání

83 Poradenské aktivity ve vzdělávání zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků prevence a řešení výukových a výchovných obtíží podmínky, formy a způsoby integrace žáků volba vzdělání a uplatnění integrace národnostních menšin a etnických skupin nadaní a mimořádně nadaní žáci

84 Poradenské aktivity ve vzdělávání primární a sekundární vzdělávání výchovný poradce školní metodik prevence sociálně patologických jevů školní psycholog speciální pedagog Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků č. 317/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005

85 Poradenské aktivity ve vzdělávání terciární vzdělávání akademické poradenství uchazeči o VŠ studenti VŠ profesní poradenství řešení aktuálních problémů Dlouhodobý záměr VŠ X problematika praxe

86

87

88 Poradenské aktivity ve sféře zaměstnanosti

89 Poradenské aktivity ve sféře zaměstnanosti poradenství pro volbu povolání poradenství při změně povolání a rekvalifikace poradenství pro specifické skupiny klientů neziskové organizace poradenství profesně-psychologické bilanční diagnostika

90 Politika celoživotního poradenství Evropská síť politik celoživotního poradenství celoživotní osvojování dovedností řízení vzdělávací a profesní dráhy usnadňování přístupu občanů k poradenským službám podpora spolupráce a koordinace všech poradenských orgánů zajištění kvality a báze důkazů (poradenská politika, výzkum a praxe)

91

92 Funkce úřadů práce a kariérní poradenství

93 Funkce úřadů práce poskytování informací z oblasti pracovního trhu v ČR i v EU evidence uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst spadá pod MPSV ČR 1. dubna 2011 jednotný Úřad práce České republiky na úřadech práce v místě bydliště máme šanci vytvořit si svůj kariérní profil, možnost se přihlásit na rekvalifikační školení starají se o to, aby bylo co nejméně nezaměstnaných "doplňková" oddělení poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané a obtížně umístitelné osoby úsek poradenství pro volbu povolání rekvalifikace

94 Poradenství a podpora úřadů práce poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané a obtížně umístitelné osoby: nabyl účinnosti Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Rekvalifikace rekvalifikace umožňuje FO získat kvalifikaci pro nové zaměstnání nebo udržení stávajícího zaměstnání při určení rekvalifikace se vychází ze zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání ( 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů)

95 Podmínky rekvalifikace 1. žadatel musí být v evidenci úřadu práce jako uchazeč nebo žadatel o zaměstnání 2. odpovídající vstupní kvalifikace a předpoklady pro daný rekvalifikační kurz 3. zdravotní způsobilost 4. rekvalifikace musí být potřebná 5. rekvalifikace musí být účelná - po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání

96 Kariérové poradenství systém poradenských služeb kariérovým poradenstvím se zabývá: MŠMT, MPSV, soukromý sektor cíl: pomáhat lidem všech věkových skupin při rozhodování v otázkách vzdělávání, volby zaměstnání a rozvoj kariéry

97 Kariérové poradenství úřadů práce seznamuje klienty s podmínkami práce s přihlédnutím k možnostem a schopnostem žadatele poskytnutí informací dosud nezaměstnaným žákům a mladistvým pro volbu druhu vzdělání nebo profesní přípravy a možnosti uplatnění poskytuje mladistvým, kteří opustili předčasně školu, informace o jiných možnostech získání kvalifikace informuje zaměstnané o rozšíření pracovní přípravy atd.

98 Kariérové poradenství neziskový a soukromý sektor neziskové organizace se zaměřují na specializované poradenství nevztahují se na něj klasické požadavky organizace se často zaměřují na integraci osob se zdravotním postižením potkává se tu kariérní poradenství se sociálními službami

99 Internetové zdroje Vzdělávání Práce ekariera.nuov.cz

100 Doporučená literatura Školství FREIBERGOVÁ, Z. Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v ČR. Dostupné z: rgova_poradensky_system_cr.pdf URYCHOVÁ, H., ČIHOUNKOVÁ, J., KRUPIČKA, L. Aktuální problémy vysokoškolského poradenství. Brno: Asociace vysokoškolských poradců, o.s., ISBN Práce VUORINEN, R., WATTS, A. G. Politiky celoživotního poradenství: postupující práce. Zvole: ProfiTel, Dostupné z: https://ktl.jyu.fi/img/portal/23542/cz_ ELGPN_Short_report_ _final.doc.pdf?cs= Zpravodaj euroquidance. Praha: Centrum Euroguidance, 2013, č. 7. MUHIČ, J. Kariérové poradenství v České republice: Zpráva o stavu v roce Praha: Centrum Euroguidance, ISBN

101

Andragogické poradenství

Andragogické poradenství Andragogické poradenství PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D. Vyléčit je možno někdy, potěšit vždy. Hlavní cíle Porozumění významu teoretických přístupů v andragogickém poradenství ve vztahu k praxi. Znalost základů

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Literatura Lazarová, Bohumíra. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi.

Literatura Lazarová, Bohumíra. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. Školní poradenství Literatura Drapela, J. V.; Hrabal, Vladimír. Vybrané poradenské směry : teorie a strategie. Praha : Univerzita Karlova, 1995. 81 s. ISBN 80-7184-011-4. Lazarová, Bohumíra. Netradiční

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (kód: 75-004- R) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Vzdělávání Informace Poradenství VIP Kariéra

Vzdělávání Informace Poradenství VIP Kariéra Vzdělávání Informace Poradenství VIP Kariéra Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání Priorita 3 Rozvoj celoživotního

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

Program školního poradenského pracoviště. Cíle školního poradenského pracoviště

Program školního poradenského pracoviště. Cíle školního poradenského pracoviště Program školního poradenského pracoviště Od 1. září 2016 zahájilo svoji činnost školní poradenské pracoviště. Jeho úkolem je poskytovat komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům.

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Úvod do kariérového poradenství

Úvod do kariérového poradenství Úvod do kariérového poradenství Anotace Cílem tohoto modulu je poskytnout čtenářovi základní orientaci v kariérovém poradenství a ve struktuře jeho služeb. Bude seznámen i s činností jednotlivých pracovišť

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

P-KAP: Kariérové poradenství

P-KAP: Kariérové poradenství Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání P-KAP: Kariérové poradenství prezentace pro Zlínský kraj Mgr. Miroslav Grznár Definice kariérového poradenství Spektrum

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 412/2006

Více

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D.

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Pedagogicko psychologická diagnostika PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Základní studijní literatura Svoboda (2010). Psychologická diagnostika dospělých. Portál Úvodní kapitoly cca po stranu 50 plus adekvátní

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

PSYCHOLOGIE VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

PSYCHOLOGIE VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHOLOGIE VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PSYCHOLOG JAKO SOUČÁST SYSTÉMU ŠKOLY AKTÉŘI VYUČOVACÍHO PROCESU Školní poradenské pracoviště Základní forma Výchovný poradce Školní metodik prevence Rozšířená forma

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu v oboru klinická

Více

CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 2. STUPNĚ

CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 2. STUPNĚ KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY AMRP ČR PREAMBULE VYMEZENÍ POJMŮ KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ: I. MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMPR - získávání kvalifikace II. CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 1. STUPNĚ - zvyšování

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

Jak a kde byla za normalizace aplikovaná teorie původně zakázané autorky Marie Krakešové

Jak a kde byla za normalizace aplikovaná teorie původně zakázané autorky Marie Krakešové Jak a kde byla za normalizace aplikovaná teorie původně zakázané autorky Marie Krakešové Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. Fakulta sociálních studií OU 20.5.2015 Teorie Marie Krakešové v kontextu vývoje postpenitenciární

Více

Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny

Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel (kód: 75-002-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód:

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA. Mgr. Jana Zierhutová. Rozdílový kurz Teorie a metody sociální práce 1RPN-KS

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA. Mgr. Jana Zierhutová. Rozdílový kurz Teorie a metody sociální práce 1RPN-KS SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Mgr. Jana Zierhutová ANAMNÉZA Vzpomínání si, uvědomování si Anamnestický rozhovor jako součást diagnostického přístupu Záznam důležitých anamnestických údajů již při prvním kontaktu s

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T)

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T) Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: 75-014-T) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká se povolání:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Poradenské teorie a vývoj poradenských systémů

Poradenské teorie a vývoj poradenských systémů Poradenské teorie a vývoj poradenských systémů Text k modulu Vývoj poradenských systémů 2. část Vývoj poradenských systémů Autor: PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D. Historie poradenských služeb ve světě Vznik

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více