Andragogické poradenství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Andragogické poradenství"

Transkript

1 Andragogické poradenství PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D. Vyléčit je možno někdy, potěšit vždy.

2 Hlavní cíle Porozumění významu teoretických přístupů v andragogickém poradenství ve vztahu k praxi. Znalost základů poradenské práce. Objasnění základních diagnostických metod andragogického poradenství. Popis hlavních poradenských institucí pro dospělé. Seznámení s aktuálními trendy v oblasti andragogického poradenství v ČR a v EU.

3 Okruhy přednášek 1. Andragogické poradenství vymezení a koncepce, základní pojmy, interdisciplinární charakter. Teoretická východiska, vztah poradenství a psychoterapie. Cíle a vlastnosti poradenského procesu. 2. Teorie andragogického poradenství. Počátky poradenství v USA a západních zemích. Hlavní poradenské směry v propojení s teoriemi osobnosti (behaviorální teorie, psychoanalytická teorie, humanistická teorie, logoterapie, terapie realitou aj.).

4 Okruhy přednášek 3. Struktura poradenského procesu. Základní fáze poradenského procesu. Faktory ovlivňující efektivitu poradenského procesu. Metody poradenské práce a využití (psycho)diagnostiky. Pozorování, rozhovor, testové metody výkonové testy, testy osobnosti. 4. Osobnost poradce. Vlastnosti a osobnostní kvality poradce. Odborná kvalifikace. Etické zásady v poradenství. 5. Poradenská zařízení a instituce (státní a soukromý sektor). Poradenské aktivity ve vzdělávání. Poradenství ve sféře zaměstnanosti. Budoucnost poradenství. Koncepce celoživotního poradenství. Komparace ČR a zahraničí.

5 Základní literatura ARNOLD, J. a kol. Psychologie práce: pro manažery a personalisty. Brno: Computer Press, ISBN BAŠTECKÁ, B. Psychologická encyklopedie. Aplikovaná psychologie. Praha: Portál, ISBN DRAPELA, V. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, ISBN DRAPELA, J. V., HRABAL, V. a kol. Vybrané poradenské směry. Teorie a strategie. Praha: Karolinum, ISBN

6 Základní literatura HADJ-MOUSSOVÁ, Z., DUPLINSKÝ, J. a kol. Diagnostika, Pedagogickopsychologické poradenství II. Praha: UK PedF, ISBN X. (vybrané kapitoly) HADJ-MOUSSOVÁ, Z. a kol. Intervence, Pedagogicko-psychologické poradenství III. Praha: UK PedF, ISBN X. (vybrané kapitoly) HARTL, P. Komunita občanská a komunita psychoterapeutická. Praha: SLON,

7 Základní literatura KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, ISBN MUHIČ, J. a kol. Kariérové poradenství v České republice. Zpráva o stavu v roce Praha: Dům zahraničních služeb pro centrum Euroguidance, ISBN: MEARNS, D., THORNE, B. Terapie zaměřená na člověka. Praha: Grada, NOVOSAD, L. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Praha: Portál, ISBN SVOBODA, M. Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál, ISBN

8 Základní literatura ŠPATENKOVÁ, N. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, ISBN TOLAN, J. Na osobu zaměřený přístup. Praha: Portál, ISBN VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, (2002) ISBN VENDEL, Š. Kariérní poradenství. Praha: Grada, ISBN WINDY D. Poradenství, stručný přehled. Praha: Portál, ISBN

9 Poradenství rodinné a manželské

10 Sociální práce, probace a mediace

11 Doporučené internetové odkazy Asociace občanských poraden - Bílý kruh bezpečí - Český helsinský výbor - Remedium - Asociace manželských a rodinných poradců - Asociace pedagogicko-psychologických poraden - Asociace vysokoškolských poradců - Národní ústav pro vzdělávání - (VÚP + NUOV + IPPP) Unie psychologických asociací České republiky - www. upacr.cz Česká asociace psychologů práce a organizace - www. psychologieprace.cz Evropský program pro podporu poradenství -www.euroguidance.cz

12 Doporučené internetové odkazy Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví - Česká asociace pro psychické zdraví - ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika -www.klinikaeset.cz Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta - Psychiatrická léčebna Bohnice -

13 Požadavky ke zkoušce varianty Test v testcentru - s výběrem odpovědí Ústní zkouška

14 Andragogické poradenství vymezení a koncepce základní pojmy, interdisciplinární charakter teoretická východiska vztah poradenství a psychoterapie cíle a vlastnosti poradenského procesu

15 Vymezení poradenství aplikovaná teoretická i praktická disciplína pomáhá lidem v nesnázích řízený proces, v němž poradce provází klienty (normální jednice), při řešení aktuálního problému, hledání a dosahování osobních cílů (Hadj-Moussová 2005) odborná pomoc lidem v osobních i meziosobních problémech (Drapela 1995)

16 Vymezení poradenství dle Baštecké (2009) Proces, při kterém profesionál poskytuje druhému člověku (páru, rodině, skupině) ve vztahu partnerské spolupráce při řešení problému informace, rady, vedení a podporu přiměřeně k (nepříznivé) životní situaci člověka a jeho životním cílům a potřebám tak, aby se zlepšila schopnost jedince (páru, rodiny, skupiny) se ve své životní situaci orientovat a na základě využití vlastních sil a zdrojů okolí ji co nejlépe řešit nebo přijmout rozhodnutí, včetně přijetí zodpovědnosti za důsledky svého rozhodnutí.

17 výchovné Andragogické vymezení poradenství (Palán 2002 x Průcha, Veteška 2012) Palán (2002) - informační a konzultační činnost směřující k orientaci tazatele v oblasti jeho zájmu poradenská činnost chápána jako součást péče zahrnuje poradenství k volbě povolání k orientaci v oblasti vzdělávacích možností zdravotní právní sociální ekonomické manželské

18 Biodromální poradenství bios = život dromos = cesta pomoc jednotlivci na jeho životní cestě léta 20. století ČSSR - J. KOŠČO, V. CHMELAŘ, J.HVOZDÍK aj. Koščo, J. Poradenská psychológia (1987) Paulík, K. Kapitoly z biodromálního poradenství (1994)

19 Poradenská a neporadenská pomoc laická pomoc - zpravidla rychlá intervence z blízkého prostředí - citová zainteresovanost - neškolený poradce - často neproduktivní až kontraproduktivní (extremistické skupiny, sekty ) odborná pomoc - nestranný odborník - znalý širokých oblastí psychologie, teorií osobnosti, poradenských metod, speciální pedagogiky, andragogiky.. - nejčastěji psycholog, speciální pedagog, VŠ poradce, sociální pracovník, výchovný poradce, personalista

20 Obecné cíle poradenství dle Drapely (1995) 1. Pomoc klientovi rozpoznat příčiny problému a realisticky je začít řešit. 2. Pomoc klientovi při přijetí svobodného rozhodnutí i jeho důsledků. 3. Pomoc klientovi ujasnit si osobní cíle (krátkodobé i dlouhodobé). 4. Umožnění lepšího sebepoznání, poznání vlastních slabin a předností. 5. Dosažení kladného sebehodnocení, sebedůvěry, rozvíjení vlastní schopnosti důvěřovat sobě i ostatním lidem.

21 Obecné cíle poradenství dle Drapely (1995) Pomoc klientovi aby: 1. Pochopil 2. Vyřešil problémy 3. Dosáhl dlouhodobého osobního růstu

22 Funkce poradenství Prevence - vytváří podmínky pro osobní růst - předchází případným problémům klienta Nápravný proces - řešení konkrétních problémů klienta a odstraňování zábran osobního rozvoje

23 Poradenství a další obory psychoterapie psychologie pedagogika medicina filozofie a etika kulturní antropologie PORADENSTVÍ andragogika personalistika sociální práce sociologie

24 Vztah poradenství a psychologie Rozdíly Psychoterapie Poradenství Cíle odstranění patologie, změna osobnosti, dosažení duševního zdraví řešení konkrétního problému, odstranění bariér rozvoje Klienti Patologie, duševní choroby, neurózy problémy jinak duševně zdravého člověka

25 Poradenství není 1. není totožné s psychiatrií 2. není dávání rad, sdělování informací a manipulace 3. není jednostranná činnost poradců

26 Účastníci poradenství v poradenství jde vždy o interakci dvou subjektů Poradce (profesionál) Klient subjektem může být jak jednotlivec, tak i instituce Jde o proces, v jehož rámci je poskytována vysoce odborná služba, využívající odborné instrukce, informace, poučení, návody atd.

27 Základní prvky poradenství poradce klient (pár, rodina, skupina) proces partnerská spolupráce poskytování informací, rad, vedení a podpory zlepšení schopnosti se ve své životní situaci orientovat a na řešit nebo přijmout rozhodnutí přijetí zodpovědnosti za důsledky svého rozhodnutí

28

29 Základní předpoklady úspěšného poradenského procesu Empatický erudovaný poradce Klient ochotný ke změně Efektivní spolupráce odborníků z různých oborů

30 Vlastnosti poradenského procesu (Hadj-Moussová 2005) 1. Terapeutická atmosféra - partnerská spolupráce, svoboda, respekt, mlčenlivost 2. Záruka klientovy svobody - klient hovoří o čem sám chce, poradce nevyvíjí tlak 3. Klientova cesta k odpovědnosti - svobodná volba přijetí řešení problému 4. Záruka přijetí klienta poradcem - poradce plně respektuje klienta i jeho možné chyby, nehodnotí je 5. Záruka důvěryhodnosti - důvěra, pocit bezpečí

31 Rozdělení poradenství dle Matouška (2003) v užším smyslu poskytování informací potřebných k řešení problému v širším smyslu umožňuje klientovi poznat své přednosti a slabiny a nalézt účinné strategie v nejširším smyslu získání nového pohledu na sebe i druhé lidi a získání nových potřebných dovedností

32 Formy poradenské pomoci (Novosad 2009) Vedení, informování (quidance) osvětový, výchovný a podpůrný charakter Poradenství v užším smyslu (counselling) interaktivní a prožitkový charakter, obousměrná komunikace, individuální diagnostika, terapeutická intervence Konzultační činnost odborná porada poskytovaná jinému odborníkovi v rámci péče o klienta

33 Oblasti (způsoby) poradenské pomoci (Novosad 2009) Psychologické poradenství, psychoterapie a krizová intervence partnerská, rodinná terapie, sociální pomoc v akutní krizi Pedagogicko-psychologické poradenství - studijní a profesní poradenství Profesně-kariérové poradenství - volba vhodného zaměstnání, zaměstnanecké poradenství, poradenství v nezaměstnanosti, rekvalifikace

34 Oblasti (způsoby) poradenské pomoci (Novosad 2009) Sociálně-právní poradenství základní integrální součást všech druhů sociálních služeb definovaných zákonem o sociálních službách odborné občanské, rodinné a manželské poradny, sociální práce se sociálně nepřizpůsobivými osobami, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně-právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením, poradenství pro seniory zahrnuje širokou škálu poradenské pomoci - informace, kontakt se sociálním prostředím, terapie, vzdělávací činnost, aktivizace

35 Oblasti (způsoby) poradenské pomoci (Novosad 2009) Resocializační poradenství, kurátorská činnost pomoc lidem propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, ústavního ochranného léčení. Mediace pomoc při dosažení dohody či smíru mezi lidmi mimosoudní cestou Lékařské poradenství poradny pro těhotné, pro matky s malými dětmi, protialkoholní, diabetologické poradny, úprava životního stylu, život s onemocněním, Speciálněpedagogické poradenství pomoc zdravotně postiženému či jinak znevýhodněnému jedinci Pastorační a duchovní poradenství duchovní pomoc člověku v nesnázích

36 Dělení poradenského procesu dle intervence (Hadj-Moussová 2005) 1. Doba trvání krátkodobé krátké trvání, zpravidla jednorázové dlouhodobé opakovaná setkání 2. Zaměření - dáno typem problému který je nutno řešit 3. Intenzita - závislá na použitých poradenských technikách a aktuálnosti klientova problému 4. Počet osob - individuální X skupinové 5. Použité techniky - obecné základní dovednosti X speciální techniky

37 Dělení poradenského procesu dle formy a prostředku poradenství 1. Osobní konzultace 2. Konzultace po telefonu 3. Internetový kontakt

38 Teorie andragogického poradenství Počátky poradenství v USA a západních zemích Hlavní poradenské směry v propojení s teoriemi osobnosti Behaviorální teorie, psychoanalytická teorie, humanistická teorie, logoterapie, terapie realitou.

39 Výběr publikací k teoriím osobnosti

40 Stručný nástin vývoje poradenství - USA souběžně vznikají všechny 3 směry - pedagogicko-psychologické, kariérové a krizové poradenství L. Witmer založil v Pensylvánii 1. psychologickou kliniku pro mládež s výukovými problémy (inspirací F. Galton v Anglii - antropometrie) v New Yorku založeno první krizové centrum Save a Life League F. Parsons zřídil v Bostonu poradnu pro mladé lidi, kteří nemohli nalézt práci (vědeckou bázi kariérového poradenství rozpracoval H. Münsterberg) C. W. Beers popsal prožitek z pobytu v psychiatrické léčebně (The Mind that Found It self) posléze založil v New Yorku Národní výbor pro mentální hygienu J. Davis podpora poradenství ve školách T. L. Kelly prosazuje poradenství pro volbu povolání i do vyšších škol E. Lindemann a G. Caplan v Bostonu zřídili pomoc pro duševně normální lidi při překonávání krizí (Human Relations Servis)

41 Stručný nástin vývoje poradenství - Evropa první pedagogická laboratoř v Paříži (A.Binet, T.Simon) O. Lipman zakládá v Berlíně Institut pro aplikovanou psychologii W. Borner zřídil ve Vídni dobrovolnou záchrannou společnost s cílem pomoci lidem ohroženým sebevraždou, působil zde i V. E. Frankl, pracoval s lidmi, kteří během hospodářské krize ztratili práci léta - reformní a experimentální pedagogika, požadavek zavedení poradenské psychologie do škol, A. Adler zakládá dětské poradenské kliniky po 2. světové válce velký rozvoj poradenství (W. L. Stern, L. M. Terman, J. C. Raven, D. Wechsler) E. Ringel ve Vídni zřídil krizové centrum pro prevenci sebevražd léta - proměna testových metod na aplikaci pozorování a rozhovoru A. León formuloval základní úkoly pro kariérové poradce

42 Stručný nástin vývoje poradenství - ČR první česká poradna pro volbu povolání v Brně (O. Chlup, V. Chmelař, S. Velinský) Ústřední psychotechnický ústav (Lancová, Říha, Stejskal, Šeracký) rozvoj psychotechniky na Slovensku (J. Stavěl, J. Čečetka, A. Rozsíval) Ústav lidské práce - rozvoj psychologie práce a organizace (F. Hyhlík, O. Jánoš, J. Čepelák, L. Stejskal) 50. léta - kritika poradenství z ideologických pozic léta - rozvoj předmanželského a manželského a výchovného poradenství (výchovní poradci na školách, specializační studium, Brno a Praha) (V. Chmelař, Z. Matějček, J. Doležal, V. Hrabal, M. Klímová) 90. léta - rozvoj občanského poradenství

43 Stručný nástin vývoje poradenství - ČR Asociace sociálního poradenství (ASP) - Asociace manželských a rodinných poradců ČR (AMRP ČR 1990) + Asociace občanských poraden (AOP 1998) + Asociace poraden pro zdravotně postižené (APZP 2003) + poradny VIDA (2001) Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. - novelizace č. 261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů - změny zejména v oblasti předpokladů pro výkon povolání sociálního pracovníka a předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách - k nabyla účinnost část zákona č. 384/2012 Sb.

44 Význam teorií osobnosti pro poradenství (Drapela 1997) 1. nutí k přemýšlení, abychom s nějakou souhlasili nebo nesouhlasili, musíme ji dokonale znát 2. vedou k získání základních pochopení různých interpretací toho, jak dynamika osobnosti ovlivňuje lidské jednání 3. poskytují rámec k vysvětlení více či méně složitých problémů osobnosti 4. vysvětlují interakci dynamických sil působících v životě každého člověka zaměřují se na: motivační síly vývoj a zrání jedince Skutečné vzdělání spočívá v tom, co v nás zůstane, až zapomeneme většinu toho, co jsme se naučili z knih.

45 Základní vlastnosti teorií osobnosti (Drapela 1997) 1. jasnost a pochopitelnost výkladu 2. logická stavba 3. vnitřní jednota 4. jedinečnost

46 Vztah teorií osobnosti a poradenství Rozdíly Teorie osobnosti Poradenství Zaměření vnitřní svět klientů postoje, dovednosti a techniky, které by měli poradci užívat Význam Nic není praktičtějšího než dobrá teorie, bez teorie je poradce pouhý technik znalost teorií osobnosti znalost teorie poradenství poradenské strategie

47 Struktura poradenského procesu základní fáze poradenského procesu faktory ovlivňující efektivitu poradenského procesu vlastnosti a osobnostní kvality poradce odborná kvalifikace etické zásady v poradenství

48 Výběr publikací k poradenskému procesu a diagnostice

49 Struktura poradenského procesu poradenství není stav, ale dynamický proces interakce jedinečný proces nelze uplatňovat mechanicky stejné postupy na jednotlivé případy epigenetický proces

50 I. Navázání kontaktu Klient potřebuje radu, prožívá bezradnost, úzkost, strach Poradce musí bezpodmínečně akceptovat osobnost a situaci klienta musí klienta přesvědčit o: 1. přátelském postoji 2. důvěryhodnosti 3. kompetentnosti

51 I. Navázání kontaktu Cíle zajištění bezpečí - fyzické a psychické vytvoření terapeutické atmosféry Úkoly seznámení, sblížení (Windy - zapojení) zjištění podmínek klienta vysvětlení hlavních zásad spolupráce jak poradce pracuje co bude dělat klient jaké jsou společné cíle

52 II. Shromažďování informací posouzení situace (důvod návštěvy) příčiny daného stavu, délka krize. zjištění a objasnění možného ohrožení prozkoumání možnosti sociální opory klienta z blízkého okolí vzniká plán jak problém klienta řešit

53 II. Shromažďování informací Klient si obvykle klade otázky 1. Rozumí mi poradce? 2. Cítím se příjemně, když rozebírám své problémy s poradcem? Nedostatečný zájem Nevhodné prostředí Slabé poradenské dovednosti Kritický postoj 3. Má poradce dostatečné znalosti, aby mi pomohl?

54 II. Shromažďování informací diagnóza klientova problému informace, podněty, pozorování důvěryhodnost dokumentace otázka záznamu informací během poradenského procesu (x sebekontrola, tenze) výsledek diagnózy subjektivní analýza poradce objektivní výsledky testových metod!!! trpělivost, nenaléhat na klienta

55 II. Shromažďování informací technika kladení otázek otázky by měly být: jasné taktní přátelské otevřené vybízející k vyslovení svého prožitku navozovat jedinečnost poradenského procesu

56 II. Shromažďování informací vhodný postup - ukázat, že k diagnóze dospívá poradce společně s klientem diagnóza je podmínka pro dosažení cíle

57 III. Realizace plánu řešení Klient postupně získává schopnost samostatně rozhodovat a volí řešení rozhodnutí musí být: samostatné, zainteresované svobodné dobře promyšlené

58 III. Realizace plánu řešení úspěch řešení závisí na: 1. realistickém odhadu percipujících událostí (znalost - klienta, řešení daného problému, podpůrné sítě) 2. dosažitelnost podpůrné sítě 3. dosažitelnost vyrovnávacích mechanismů

59 III. Realizace plánu řešení úkolem poradce je stimulovat klienta k zvolenému cíli k tomu je třeba neustále motivovat a připomínat kladné výsledky klient si buduje sebedůvěru a pocit vnitřního uspokojení postupné psychické osamostatnění od poradce pomoci klientům, aby se sami sobě stali poradcem

60 IV. Závěrečná fáze splnění zakázky, překonání problému, krize klientem aj. nadhled klienta nad situací pozitivní výhled do budoucna

61 Model krizové intervence podle Golanové (1978)

62 Mýty a realita krizové intervence

63 Principy poradenské práce

64 Vybrané diagnostickopoznávací metody metody poradenské práce a využití (psycho)diagnostiky pozorování, rozhovor anamnestická metoda metoda analýzy výsledků činnosti metoda studia dokumentace metoda sociálního šetření testové metody (výkonové a osobnostní)

65 Klasifikace diagnostických metod různá kritéria pro třídění Počet osob - individuální x skupinové Verbalita - verbální x neverbální Pomůcky - tužka-papír x počítač x performační pomůcky Formální stránka - dotazníky x posuzovací stupnice x projektivní techniky Psychická funkce - testy paměti, inteligence, emotivity, kreativity.

66 Anamnestická metoda autoanamnéza heteroanamnéza 3 části osobní anamnéza rodinná anamnéza sociální anamnéza

67 Anamnestická metoda v praxi Jméno: ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK KARIÉRNÍHO A PRACOVNÍHO PORADENSTVÍ Rok narození: Datum vzniku spolupráce: Řidičský průkaz (B, C - nákladní automobil od 3,5 tuny, D - autobus, E - přípojné vozidlo), VZV ): Zápis v RT: Vzdělání: Jazykové znalosti : Předchozí zaměstnání: Práce s PC: Možnost práce ve směnném provozu (dvou/třísměnný): Místo výkonu práce: Záliby, koníčky: Klientova představa o vhodném zaměstnání: V evidenci ÚP? Od kdy do kdy: Děti předškolního věku: Děti školního věku: Další poznámky: Certifikáty, oprávnění:

68 Metoda analýzy výsledků činnosti

69 Metoda studia dokumentace

70 Metoda sociálního šetření sociálně ekonomický status klienta sociální vztahy klienta

71 Testové metody výkonové

72 Testové metody osobnostní

73 Hollandova typologie Více

74 Poradenská zařízení a instituce Státní a soukromý sektor Poradenské aktivity ve vzdělávání Poradenství ve sféře zaměstnanosti Funkce Úřadů práce a kariérní poradenství

75 Poradenská zařízení a instituce státní sektor Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Školský poradenský sub-systém Školský zákon č. 561/2004 Sb. Zákon č. 111/1998 Sb. o VŠ Příspěvkové organizace MŠMT Ministerstvo práce a sociálních věcí (Správa služeb zaměstnanosti) Poradenský sub-systém v rámci resortu práce Úřady práce: poradenství a rekvalifikace, informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání

76 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy národní úroveň PŘÍMO ŘÍZENÉ ORGANIZACE Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV), Výzkumný ústav pedagogický (VÚP), Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR) tvorba RVP, koncepce, průzkumy, metodika, vzdělávání poradenských pracovníků Odbor analyticko-statistický MŠMT Národní institut dětí a mládeže MŠMT (NIDM) problematika života dětí a mládeže (Eurodesk, Talentcentrum, ICM) Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s. (NISP)

77 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy krajská úroveň KRAJSKÉ ÚŘADY pedagogicko-psychologické poradny (PPP) pedagogicko-psychologická připravenost žáků, speciální potřeby žáků, poradenské služby v oblasti školního neúspěchu, metodická podpora školy, prevence sociálně patologických jevů speciálně pedagogická centra (SPC) připravenost žáků se zdravotním postižením, integrace těchto žáků, pomoc se vzděláváním, pedagogům i rodičům poradenství, metodická podpora škole střediska výchovné péče (SVP) odstranění či zmírnění vzniklých poruch chování

78 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy školská úroveň ŠKOLY zodpovědný ředitel Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů č. 563/2004 Sb. Dlouhodobý záměr MŠMT RVP Člověk a svět práce (primární a sekundární vzdělávání)

79 Ministerstvo práce a sociálních věcí národní úroveň Správa služeb zaměstnanosti MPSV Úřady práce právo na zaměstnání soulad s Evropskou strategií zaměstnanosti koordinuje činnost Evropských služeb zaměstnanosti (EURES) v ČR národní financování zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů v rámci Evropského sociálního fondu Euroguidance Evropská komise

80 KRAJSKÁ ÚROVEŇ Ministerstvo práce a sociálních věcí krajská úroveň a úroveň úřadů práce krajské Úřady práce koordinují (14 úřadů v ČR) spolupráce s krajskými orgány a organizacemi ÚROVEŇ ÚŘADŮ PRÁCE státní politika zaměstnanosti na daném území poradenská činnosti: poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané a obtížně umístitelné osoby, poradenství pro volbu povolání, EURES (práce v zahraničí), poradenství pro rekvalifikaci poradenství pro volbu povolání, při změně a rekvalifikaci, pro specifické skupiny, profesně-psychologické poradenství

81 Poradenská zařízení a instituce soukromý sektor Školství soukromé PPP Pražská pedagogickopsychologická poradna Praha 4, Říčany, Ústí nad Labem církevní PPP Křesťanská pedagogickopsychologická poradna (Praha 8) Práce agentury práce licence od MPSV, povinnost hlášení statistických údajů celkem povolených agentur práce je 1929

82 Poradenské aktivity ve vzdělávání

83 Poradenské aktivity ve vzdělávání zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků prevence a řešení výukových a výchovných obtíží podmínky, formy a způsoby integrace žáků volba vzdělání a uplatnění integrace národnostních menšin a etnických skupin nadaní a mimořádně nadaní žáci

84 Poradenské aktivity ve vzdělávání primární a sekundární vzdělávání výchovný poradce školní metodik prevence sociálně patologických jevů školní psycholog speciální pedagog Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků č. 317/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005

85 Poradenské aktivity ve vzdělávání terciární vzdělávání akademické poradenství uchazeči o VŠ studenti VŠ profesní poradenství řešení aktuálních problémů Dlouhodobý záměr VŠ X problematika praxe

86

87

88 Poradenské aktivity ve sféře zaměstnanosti

89 Poradenské aktivity ve sféře zaměstnanosti poradenství pro volbu povolání poradenství při změně povolání a rekvalifikace poradenství pro specifické skupiny klientů neziskové organizace poradenství profesně-psychologické bilanční diagnostika

90 Politika celoživotního poradenství Evropská síť politik celoživotního poradenství celoživotní osvojování dovedností řízení vzdělávací a profesní dráhy usnadňování přístupu občanů k poradenským službám podpora spolupráce a koordinace všech poradenských orgánů zajištění kvality a báze důkazů (poradenská politika, výzkum a praxe)

91

92 Funkce úřadů práce a kariérní poradenství

93 Funkce úřadů práce poskytování informací z oblasti pracovního trhu v ČR i v EU evidence uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst spadá pod MPSV ČR 1. dubna 2011 jednotný Úřad práce České republiky na úřadech práce v místě bydliště máme šanci vytvořit si svůj kariérní profil, možnost se přihlásit na rekvalifikační školení starají se o to, aby bylo co nejméně nezaměstnaných "doplňková" oddělení poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané a obtížně umístitelné osoby úsek poradenství pro volbu povolání rekvalifikace

94 Poradenství a podpora úřadů práce poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané a obtížně umístitelné osoby: nabyl účinnosti Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Rekvalifikace rekvalifikace umožňuje FO získat kvalifikaci pro nové zaměstnání nebo udržení stávajícího zaměstnání při určení rekvalifikace se vychází ze zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání ( 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů)

95 Podmínky rekvalifikace 1. žadatel musí být v evidenci úřadu práce jako uchazeč nebo žadatel o zaměstnání 2. odpovídající vstupní kvalifikace a předpoklady pro daný rekvalifikační kurz 3. zdravotní způsobilost 4. rekvalifikace musí být potřebná 5. rekvalifikace musí být účelná - po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání

96 Kariérové poradenství systém poradenských služeb kariérovým poradenstvím se zabývá: MŠMT, MPSV, soukromý sektor cíl: pomáhat lidem všech věkových skupin při rozhodování v otázkách vzdělávání, volby zaměstnání a rozvoj kariéry

97 Kariérové poradenství úřadů práce seznamuje klienty s podmínkami práce s přihlédnutím k možnostem a schopnostem žadatele poskytnutí informací dosud nezaměstnaným žákům a mladistvým pro volbu druhu vzdělání nebo profesní přípravy a možnosti uplatnění poskytuje mladistvým, kteří opustili předčasně školu, informace o jiných možnostech získání kvalifikace informuje zaměstnané o rozšíření pracovní přípravy atd.

98 Kariérové poradenství neziskový a soukromý sektor neziskové organizace se zaměřují na specializované poradenství nevztahují se na něj klasické požadavky organizace se často zaměřují na integraci osob se zdravotním postižením potkává se tu kariérní poradenství se sociálními službami

99 Internetové zdroje Vzdělávání Práce ekariera.nuov.cz

100 Doporučená literatura Školství FREIBERGOVÁ, Z. Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v ČR. Dostupné z: rgova_poradensky_system_cr.pdf URYCHOVÁ, H., ČIHOUNKOVÁ, J., KRUPIČKA, L. Aktuální problémy vysokoškolského poradenství. Brno: Asociace vysokoškolských poradců, o.s., ISBN Práce VUORINEN, R., WATTS, A. G. Politiky celoživotního poradenství: postupující práce. Zvole: ProfiTel, Dostupné z: https://ktl.jyu.fi/img/portal/23542/cz_ ELGPN_Short_report_ _final.doc.pdf?cs= Zpravodaj euroquidance. Praha: Centrum Euroguidance, 2013, č. 7. MUHIČ, J. Kariérové poradenství v České republice: Zpráva o stavu v roce Praha: Centrum Euroguidance, ISBN

101

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Vzdělávací program. Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR

Vzdělávací program. Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence Síť služeb kraje v oblasti primární prevence konkrétní organizace cílová skupina služby kontakt PPP pro Prahu 1,2a4 Křesťanská pedagogickopsychologická poradna PPP Praha 10 PPP Praha 11 a 12 PPP Praha

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006.

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006. 26. Asistent pedagoga Téma: systémová podpora Anotace Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Národní zpráva Česká republika

Národní zpráva Česká republika Národní zpráva o pokroku implementace Rezoluce Rady Evropy o posilování politik, systémů a praxe na poli celoživotního poradenství v Evropě z května 2004 Účel a cíle V rámci finského prezidentství Evropské

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE 1 NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE Možnosti rozvoje programů pro nadané žáky v rámci ČR Ing. Jiří Žebrák- katedra společenských věd Projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/.1.2.00/08.0126 2 Koncepce

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 29/21 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01 Šumperk tel.: 583 215 279 e-mail: pppsumperk@seznam.cz

Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01 Šumperk tel.: 583 215 279 e-mail: pppsumperk@seznam.cz Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01 Šumperk tel.: 583 215 279 e-mail: pppsumperk@seznam.cz PhDr. Drahomíra Jansová, psycholog, vedoucí PPP OK Šumperk Školský zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění. Vyhl.č.

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Č.j.: 27317/2004-24 Novelizována vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Petr Vyhnánek Praha, 4. 2. 2015 Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha Škola bez bariér

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více