Andragogické poradenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Andragogické poradenství"

Transkript

1 Andragogické poradenství PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D. Vyléčit je možno někdy, potěšit vždy.

2 Hlavní cíle Porozumění významu teoretických přístupů v andragogickém poradenství ve vztahu k praxi. Znalost základů poradenské práce. Objasnění základních diagnostických metod andragogického poradenství. Popis hlavních poradenských institucí pro dospělé. Seznámení s aktuálními trendy v oblasti andragogického poradenství v ČR a v EU.

3 Okruhy přednášek 1. Andragogické poradenství vymezení a koncepce, základní pojmy, interdisciplinární charakter. Teoretická východiska, vztah poradenství a psychoterapie. Cíle a vlastnosti poradenského procesu. 2. Teorie andragogického poradenství. Počátky poradenství v USA a západních zemích. Hlavní poradenské směry v propojení s teoriemi osobnosti (behaviorální teorie, psychoanalytická teorie, humanistická teorie, logoterapie, terapie realitou aj.).

4 Okruhy přednášek 3. Struktura poradenského procesu. Základní fáze poradenského procesu. Faktory ovlivňující efektivitu poradenského procesu. Metody poradenské práce a využití (psycho)diagnostiky. Pozorování, rozhovor, testové metody výkonové testy, testy osobnosti. 4. Osobnost poradce. Vlastnosti a osobnostní kvality poradce. Odborná kvalifikace. Etické zásady v poradenství. 5. Poradenská zařízení a instituce (státní a soukromý sektor). Poradenské aktivity ve vzdělávání. Poradenství ve sféře zaměstnanosti. Budoucnost poradenství. Koncepce celoživotního poradenství. Komparace ČR a zahraničí.

5 Základní literatura ARNOLD, J. a kol. Psychologie práce: pro manažery a personalisty. Brno: Computer Press, ISBN BAŠTECKÁ, B. Psychologická encyklopedie. Aplikovaná psychologie. Praha: Portál, ISBN DRAPELA, V. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, ISBN DRAPELA, J. V., HRABAL, V. a kol. Vybrané poradenské směry. Teorie a strategie. Praha: Karolinum, ISBN

6 Základní literatura HADJ-MOUSSOVÁ, Z., DUPLINSKÝ, J. a kol. Diagnostika, Pedagogickopsychologické poradenství II. Praha: UK PedF, ISBN X. (vybrané kapitoly) HADJ-MOUSSOVÁ, Z. a kol. Intervence, Pedagogicko-psychologické poradenství III. Praha: UK PedF, ISBN X. (vybrané kapitoly) HARTL, P. Komunita občanská a komunita psychoterapeutická. Praha: SLON,

7 Základní literatura KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, ISBN MUHIČ, J. a kol. Kariérové poradenství v České republice. Zpráva o stavu v roce Praha: Dům zahraničních služeb pro centrum Euroguidance, ISBN: MEARNS, D., THORNE, B. Terapie zaměřená na člověka. Praha: Grada, NOVOSAD, L. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Praha: Portál, ISBN SVOBODA, M. Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál, ISBN

8 Základní literatura ŠPATENKOVÁ, N. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, ISBN TOLAN, J. Na osobu zaměřený přístup. Praha: Portál, ISBN VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, (2002) ISBN VENDEL, Š. Kariérní poradenství. Praha: Grada, ISBN WINDY D. Poradenství, stručný přehled. Praha: Portál, ISBN

9 Poradenství rodinné a manželské

10 Sociální práce, probace a mediace

11 Doporučené internetové odkazy Asociace občanských poraden - Bílý kruh bezpečí - Český helsinský výbor - Remedium - Asociace manželských a rodinných poradců - Asociace pedagogicko-psychologických poraden - Asociace vysokoškolských poradců - Národní ústav pro vzdělávání - (VÚP + NUOV + IPPP) Unie psychologických asociací České republiky - www. upacr.cz Česká asociace psychologů práce a organizace - www. psychologieprace.cz Evropský program pro podporu poradenství -www.euroguidance.cz

12 Doporučené internetové odkazy Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví - Česká asociace pro psychické zdraví - ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika -www.klinikaeset.cz Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta - Psychiatrická léčebna Bohnice -

13 Požadavky ke zkoušce varianty Test v testcentru - s výběrem odpovědí Ústní zkouška

14 Andragogické poradenství vymezení a koncepce základní pojmy, interdisciplinární charakter teoretická východiska vztah poradenství a psychoterapie cíle a vlastnosti poradenského procesu

15 Vymezení poradenství aplikovaná teoretická i praktická disciplína pomáhá lidem v nesnázích řízený proces, v němž poradce provází klienty (normální jednice), při řešení aktuálního problému, hledání a dosahování osobních cílů (Hadj-Moussová 2005) odborná pomoc lidem v osobních i meziosobních problémech (Drapela 1995)

16 Vymezení poradenství dle Baštecké (2009) Proces, při kterém profesionál poskytuje druhému člověku (páru, rodině, skupině) ve vztahu partnerské spolupráce při řešení problému informace, rady, vedení a podporu přiměřeně k (nepříznivé) životní situaci člověka a jeho životním cílům a potřebám tak, aby se zlepšila schopnost jedince (páru, rodiny, skupiny) se ve své životní situaci orientovat a na základě využití vlastních sil a zdrojů okolí ji co nejlépe řešit nebo přijmout rozhodnutí, včetně přijetí zodpovědnosti za důsledky svého rozhodnutí.

17 výchovné Andragogické vymezení poradenství (Palán 2002 x Průcha, Veteška 2012) Palán (2002) - informační a konzultační činnost směřující k orientaci tazatele v oblasti jeho zájmu poradenská činnost chápána jako součást péče zahrnuje poradenství k volbě povolání k orientaci v oblasti vzdělávacích možností zdravotní právní sociální ekonomické manželské

18 Biodromální poradenství bios = život dromos = cesta pomoc jednotlivci na jeho životní cestě léta 20. století ČSSR - J. KOŠČO, V. CHMELAŘ, J.HVOZDÍK aj. Koščo, J. Poradenská psychológia (1987) Paulík, K. Kapitoly z biodromálního poradenství (1994)

19 Poradenská a neporadenská pomoc laická pomoc - zpravidla rychlá intervence z blízkého prostředí - citová zainteresovanost - neškolený poradce - často neproduktivní až kontraproduktivní (extremistické skupiny, sekty ) odborná pomoc - nestranný odborník - znalý širokých oblastí psychologie, teorií osobnosti, poradenských metod, speciální pedagogiky, andragogiky.. - nejčastěji psycholog, speciální pedagog, VŠ poradce, sociální pracovník, výchovný poradce, personalista

20 Obecné cíle poradenství dle Drapely (1995) 1. Pomoc klientovi rozpoznat příčiny problému a realisticky je začít řešit. 2. Pomoc klientovi při přijetí svobodného rozhodnutí i jeho důsledků. 3. Pomoc klientovi ujasnit si osobní cíle (krátkodobé i dlouhodobé). 4. Umožnění lepšího sebepoznání, poznání vlastních slabin a předností. 5. Dosažení kladného sebehodnocení, sebedůvěry, rozvíjení vlastní schopnosti důvěřovat sobě i ostatním lidem.

21 Obecné cíle poradenství dle Drapely (1995) Pomoc klientovi aby: 1. Pochopil 2. Vyřešil problémy 3. Dosáhl dlouhodobého osobního růstu

22 Funkce poradenství Prevence - vytváří podmínky pro osobní růst - předchází případným problémům klienta Nápravný proces - řešení konkrétních problémů klienta a odstraňování zábran osobního rozvoje

23 Poradenství a další obory psychoterapie psychologie pedagogika medicina filozofie a etika kulturní antropologie PORADENSTVÍ andragogika personalistika sociální práce sociologie

24 Vztah poradenství a psychologie Rozdíly Psychoterapie Poradenství Cíle odstranění patologie, změna osobnosti, dosažení duševního zdraví řešení konkrétního problému, odstranění bariér rozvoje Klienti Patologie, duševní choroby, neurózy problémy jinak duševně zdravého člověka

25 Poradenství není 1. není totožné s psychiatrií 2. není dávání rad, sdělování informací a manipulace 3. není jednostranná činnost poradců

26 Účastníci poradenství v poradenství jde vždy o interakci dvou subjektů Poradce (profesionál) Klient subjektem může být jak jednotlivec, tak i instituce Jde o proces, v jehož rámci je poskytována vysoce odborná služba, využívající odborné instrukce, informace, poučení, návody atd.

27 Základní prvky poradenství poradce klient (pár, rodina, skupina) proces partnerská spolupráce poskytování informací, rad, vedení a podpory zlepšení schopnosti se ve své životní situaci orientovat a na řešit nebo přijmout rozhodnutí přijetí zodpovědnosti za důsledky svého rozhodnutí

28

29 Základní předpoklady úspěšného poradenského procesu Empatický erudovaný poradce Klient ochotný ke změně Efektivní spolupráce odborníků z různých oborů

30 Vlastnosti poradenského procesu (Hadj-Moussová 2005) 1. Terapeutická atmosféra - partnerská spolupráce, svoboda, respekt, mlčenlivost 2. Záruka klientovy svobody - klient hovoří o čem sám chce, poradce nevyvíjí tlak 3. Klientova cesta k odpovědnosti - svobodná volba přijetí řešení problému 4. Záruka přijetí klienta poradcem - poradce plně respektuje klienta i jeho možné chyby, nehodnotí je 5. Záruka důvěryhodnosti - důvěra, pocit bezpečí

31 Rozdělení poradenství dle Matouška (2003) v užším smyslu poskytování informací potřebných k řešení problému v širším smyslu umožňuje klientovi poznat své přednosti a slabiny a nalézt účinné strategie v nejširším smyslu získání nového pohledu na sebe i druhé lidi a získání nových potřebných dovedností

32 Formy poradenské pomoci (Novosad 2009) Vedení, informování (quidance) osvětový, výchovný a podpůrný charakter Poradenství v užším smyslu (counselling) interaktivní a prožitkový charakter, obousměrná komunikace, individuální diagnostika, terapeutická intervence Konzultační činnost odborná porada poskytovaná jinému odborníkovi v rámci péče o klienta

33 Oblasti (způsoby) poradenské pomoci (Novosad 2009) Psychologické poradenství, psychoterapie a krizová intervence partnerská, rodinná terapie, sociální pomoc v akutní krizi Pedagogicko-psychologické poradenství - studijní a profesní poradenství Profesně-kariérové poradenství - volba vhodného zaměstnání, zaměstnanecké poradenství, poradenství v nezaměstnanosti, rekvalifikace

34 Oblasti (způsoby) poradenské pomoci (Novosad 2009) Sociálně-právní poradenství základní integrální součást všech druhů sociálních služeb definovaných zákonem o sociálních službách odborné občanské, rodinné a manželské poradny, sociální práce se sociálně nepřizpůsobivými osobami, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně-právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením, poradenství pro seniory zahrnuje širokou škálu poradenské pomoci - informace, kontakt se sociálním prostředím, terapie, vzdělávací činnost, aktivizace

35 Oblasti (způsoby) poradenské pomoci (Novosad 2009) Resocializační poradenství, kurátorská činnost pomoc lidem propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, ústavního ochranného léčení. Mediace pomoc při dosažení dohody či smíru mezi lidmi mimosoudní cestou Lékařské poradenství poradny pro těhotné, pro matky s malými dětmi, protialkoholní, diabetologické poradny, úprava životního stylu, život s onemocněním, Speciálněpedagogické poradenství pomoc zdravotně postiženému či jinak znevýhodněnému jedinci Pastorační a duchovní poradenství duchovní pomoc člověku v nesnázích

36 Dělení poradenského procesu dle intervence (Hadj-Moussová 2005) 1. Doba trvání krátkodobé krátké trvání, zpravidla jednorázové dlouhodobé opakovaná setkání 2. Zaměření - dáno typem problému který je nutno řešit 3. Intenzita - závislá na použitých poradenských technikách a aktuálnosti klientova problému 4. Počet osob - individuální X skupinové 5. Použité techniky - obecné základní dovednosti X speciální techniky

37 Dělení poradenského procesu dle formy a prostředku poradenství 1. Osobní konzultace 2. Konzultace po telefonu 3. Internetový kontakt

38 Teorie andragogického poradenství Počátky poradenství v USA a západních zemích Hlavní poradenské směry v propojení s teoriemi osobnosti Behaviorální teorie, psychoanalytická teorie, humanistická teorie, logoterapie, terapie realitou.

39 Výběr publikací k teoriím osobnosti

40 Stručný nástin vývoje poradenství - USA souběžně vznikají všechny 3 směry - pedagogicko-psychologické, kariérové a krizové poradenství L. Witmer založil v Pensylvánii 1. psychologickou kliniku pro mládež s výukovými problémy (inspirací F. Galton v Anglii - antropometrie) v New Yorku založeno první krizové centrum Save a Life League F. Parsons zřídil v Bostonu poradnu pro mladé lidi, kteří nemohli nalézt práci (vědeckou bázi kariérového poradenství rozpracoval H. Münsterberg) C. W. Beers popsal prožitek z pobytu v psychiatrické léčebně (The Mind that Found It self) posléze založil v New Yorku Národní výbor pro mentální hygienu J. Davis podpora poradenství ve školách T. L. Kelly prosazuje poradenství pro volbu povolání i do vyšších škol E. Lindemann a G. Caplan v Bostonu zřídili pomoc pro duševně normální lidi při překonávání krizí (Human Relations Servis)

41 Stručný nástin vývoje poradenství - Evropa první pedagogická laboratoř v Paříži (A.Binet, T.Simon) O. Lipman zakládá v Berlíně Institut pro aplikovanou psychologii W. Borner zřídil ve Vídni dobrovolnou záchrannou společnost s cílem pomoci lidem ohroženým sebevraždou, působil zde i V. E. Frankl, pracoval s lidmi, kteří během hospodářské krize ztratili práci léta - reformní a experimentální pedagogika, požadavek zavedení poradenské psychologie do škol, A. Adler zakládá dětské poradenské kliniky po 2. světové válce velký rozvoj poradenství (W. L. Stern, L. M. Terman, J. C. Raven, D. Wechsler) E. Ringel ve Vídni zřídil krizové centrum pro prevenci sebevražd léta - proměna testových metod na aplikaci pozorování a rozhovoru A. León formuloval základní úkoly pro kariérové poradce

42 Stručný nástin vývoje poradenství - ČR první česká poradna pro volbu povolání v Brně (O. Chlup, V. Chmelař, S. Velinský) Ústřední psychotechnický ústav (Lancová, Říha, Stejskal, Šeracký) rozvoj psychotechniky na Slovensku (J. Stavěl, J. Čečetka, A. Rozsíval) Ústav lidské práce - rozvoj psychologie práce a organizace (F. Hyhlík, O. Jánoš, J. Čepelák, L. Stejskal) 50. léta - kritika poradenství z ideologických pozic léta - rozvoj předmanželského a manželského a výchovného poradenství (výchovní poradci na školách, specializační studium, Brno a Praha) (V. Chmelař, Z. Matějček, J. Doležal, V. Hrabal, M. Klímová) 90. léta - rozvoj občanského poradenství

43 Stručný nástin vývoje poradenství - ČR Asociace sociálního poradenství (ASP) - Asociace manželských a rodinných poradců ČR (AMRP ČR 1990) + Asociace občanských poraden (AOP 1998) + Asociace poraden pro zdravotně postižené (APZP 2003) + poradny VIDA (2001) Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. - novelizace č. 261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů - změny zejména v oblasti předpokladů pro výkon povolání sociálního pracovníka a předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách - k nabyla účinnost část zákona č. 384/2012 Sb.

44 Význam teorií osobnosti pro poradenství (Drapela 1997) 1. nutí k přemýšlení, abychom s nějakou souhlasili nebo nesouhlasili, musíme ji dokonale znát 2. vedou k získání základních pochopení různých interpretací toho, jak dynamika osobnosti ovlivňuje lidské jednání 3. poskytují rámec k vysvětlení více či méně složitých problémů osobnosti 4. vysvětlují interakci dynamických sil působících v životě každého člověka zaměřují se na: motivační síly vývoj a zrání jedince Skutečné vzdělání spočívá v tom, co v nás zůstane, až zapomeneme většinu toho, co jsme se naučili z knih.

45 Základní vlastnosti teorií osobnosti (Drapela 1997) 1. jasnost a pochopitelnost výkladu 2. logická stavba 3. vnitřní jednota 4. jedinečnost

46 Vztah teorií osobnosti a poradenství Rozdíly Teorie osobnosti Poradenství Zaměření vnitřní svět klientů postoje, dovednosti a techniky, které by měli poradci užívat Význam Nic není praktičtějšího než dobrá teorie, bez teorie je poradce pouhý technik znalost teorií osobnosti znalost teorie poradenství poradenské strategie

47 Struktura poradenského procesu základní fáze poradenského procesu faktory ovlivňující efektivitu poradenského procesu vlastnosti a osobnostní kvality poradce odborná kvalifikace etické zásady v poradenství

48 Výběr publikací k poradenskému procesu a diagnostice

49 Struktura poradenského procesu poradenství není stav, ale dynamický proces interakce jedinečný proces nelze uplatňovat mechanicky stejné postupy na jednotlivé případy epigenetický proces

50 I. Navázání kontaktu Klient potřebuje radu, prožívá bezradnost, úzkost, strach Poradce musí bezpodmínečně akceptovat osobnost a situaci klienta musí klienta přesvědčit o: 1. přátelském postoji 2. důvěryhodnosti 3. kompetentnosti

51 I. Navázání kontaktu Cíle zajištění bezpečí - fyzické a psychické vytvoření terapeutické atmosféry Úkoly seznámení, sblížení (Windy - zapojení) zjištění podmínek klienta vysvětlení hlavních zásad spolupráce jak poradce pracuje co bude dělat klient jaké jsou společné cíle

52 II. Shromažďování informací posouzení situace (důvod návštěvy) příčiny daného stavu, délka krize. zjištění a objasnění možného ohrožení prozkoumání možnosti sociální opory klienta z blízkého okolí vzniká plán jak problém klienta řešit

53 II. Shromažďování informací Klient si obvykle klade otázky 1. Rozumí mi poradce? 2. Cítím se příjemně, když rozebírám své problémy s poradcem? Nedostatečný zájem Nevhodné prostředí Slabé poradenské dovednosti Kritický postoj 3. Má poradce dostatečné znalosti, aby mi pomohl?

54 II. Shromažďování informací diagnóza klientova problému informace, podněty, pozorování důvěryhodnost dokumentace otázka záznamu informací během poradenského procesu (x sebekontrola, tenze) výsledek diagnózy subjektivní analýza poradce objektivní výsledky testových metod!!! trpělivost, nenaléhat na klienta

55 II. Shromažďování informací technika kladení otázek otázky by měly být: jasné taktní přátelské otevřené vybízející k vyslovení svého prožitku navozovat jedinečnost poradenského procesu

56 II. Shromažďování informací vhodný postup - ukázat, že k diagnóze dospívá poradce společně s klientem diagnóza je podmínka pro dosažení cíle

57 III. Realizace plánu řešení Klient postupně získává schopnost samostatně rozhodovat a volí řešení rozhodnutí musí být: samostatné, zainteresované svobodné dobře promyšlené

58 III. Realizace plánu řešení úspěch řešení závisí na: 1. realistickém odhadu percipujících událostí (znalost - klienta, řešení daného problému, podpůrné sítě) 2. dosažitelnost podpůrné sítě 3. dosažitelnost vyrovnávacích mechanismů

59 III. Realizace plánu řešení úkolem poradce je stimulovat klienta k zvolenému cíli k tomu je třeba neustále motivovat a připomínat kladné výsledky klient si buduje sebedůvěru a pocit vnitřního uspokojení postupné psychické osamostatnění od poradce pomoci klientům, aby se sami sobě stali poradcem

60 IV. Závěrečná fáze splnění zakázky, překonání problému, krize klientem aj. nadhled klienta nad situací pozitivní výhled do budoucna

61 Model krizové intervence podle Golanové (1978)

62 Mýty a realita krizové intervence

63 Principy poradenské práce

64 Vybrané diagnostickopoznávací metody metody poradenské práce a využití (psycho)diagnostiky pozorování, rozhovor anamnestická metoda metoda analýzy výsledků činnosti metoda studia dokumentace metoda sociálního šetření testové metody (výkonové a osobnostní)

65 Klasifikace diagnostických metod různá kritéria pro třídění Počet osob - individuální x skupinové Verbalita - verbální x neverbální Pomůcky - tužka-papír x počítač x performační pomůcky Formální stránka - dotazníky x posuzovací stupnice x projektivní techniky Psychická funkce - testy paměti, inteligence, emotivity, kreativity.

66 Anamnestická metoda autoanamnéza heteroanamnéza 3 části osobní anamnéza rodinná anamnéza sociální anamnéza

67 Anamnestická metoda v praxi Jméno: ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK KARIÉRNÍHO A PRACOVNÍHO PORADENSTVÍ Rok narození: Datum vzniku spolupráce: Řidičský průkaz (B, C - nákladní automobil od 3,5 tuny, D - autobus, E - přípojné vozidlo), VZV ): Zápis v RT: Vzdělání: Jazykové znalosti : Předchozí zaměstnání: Práce s PC: Možnost práce ve směnném provozu (dvou/třísměnný): Místo výkonu práce: Záliby, koníčky: Klientova představa o vhodném zaměstnání: V evidenci ÚP? Od kdy do kdy: Děti předškolního věku: Děti školního věku: Další poznámky: Certifikáty, oprávnění:

68 Metoda analýzy výsledků činnosti

69 Metoda studia dokumentace

70 Metoda sociálního šetření sociálně ekonomický status klienta sociální vztahy klienta

71 Testové metody výkonové

72 Testové metody osobnostní

73 Hollandova typologie Více

74 Poradenská zařízení a instituce Státní a soukromý sektor Poradenské aktivity ve vzdělávání Poradenství ve sféře zaměstnanosti Funkce Úřadů práce a kariérní poradenství

75 Poradenská zařízení a instituce státní sektor Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Školský poradenský sub-systém Školský zákon č. 561/2004 Sb. Zákon č. 111/1998 Sb. o VŠ Příspěvkové organizace MŠMT Ministerstvo práce a sociálních věcí (Správa služeb zaměstnanosti) Poradenský sub-systém v rámci resortu práce Úřady práce: poradenství a rekvalifikace, informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání

76 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy národní úroveň PŘÍMO ŘÍZENÉ ORGANIZACE Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV), Výzkumný ústav pedagogický (VÚP), Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR) tvorba RVP, koncepce, průzkumy, metodika, vzdělávání poradenských pracovníků Odbor analyticko-statistický MŠMT Národní institut dětí a mládeže MŠMT (NIDM) problematika života dětí a mládeže (Eurodesk, Talentcentrum, ICM) Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s. (NISP)

77 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy krajská úroveň KRAJSKÉ ÚŘADY pedagogicko-psychologické poradny (PPP) pedagogicko-psychologická připravenost žáků, speciální potřeby žáků, poradenské služby v oblasti školního neúspěchu, metodická podpora školy, prevence sociálně patologických jevů speciálně pedagogická centra (SPC) připravenost žáků se zdravotním postižením, integrace těchto žáků, pomoc se vzděláváním, pedagogům i rodičům poradenství, metodická podpora škole střediska výchovné péče (SVP) odstranění či zmírnění vzniklých poruch chování

78 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy školská úroveň ŠKOLY zodpovědný ředitel Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů č. 563/2004 Sb. Dlouhodobý záměr MŠMT RVP Člověk a svět práce (primární a sekundární vzdělávání)

79 Ministerstvo práce a sociálních věcí národní úroveň Správa služeb zaměstnanosti MPSV Úřady práce právo na zaměstnání soulad s Evropskou strategií zaměstnanosti koordinuje činnost Evropských služeb zaměstnanosti (EURES) v ČR národní financování zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů v rámci Evropského sociálního fondu Euroguidance Evropská komise

80 KRAJSKÁ ÚROVEŇ Ministerstvo práce a sociálních věcí krajská úroveň a úroveň úřadů práce krajské Úřady práce koordinují (14 úřadů v ČR) spolupráce s krajskými orgány a organizacemi ÚROVEŇ ÚŘADŮ PRÁCE státní politika zaměstnanosti na daném území poradenská činnosti: poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané a obtížně umístitelné osoby, poradenství pro volbu povolání, EURES (práce v zahraničí), poradenství pro rekvalifikaci poradenství pro volbu povolání, při změně a rekvalifikaci, pro specifické skupiny, profesně-psychologické poradenství

81 Poradenská zařízení a instituce soukromý sektor Školství soukromé PPP Pražská pedagogickopsychologická poradna Praha 4, Říčany, Ústí nad Labem církevní PPP Křesťanská pedagogickopsychologická poradna (Praha 8) Práce agentury práce licence od MPSV, povinnost hlášení statistických údajů celkem povolených agentur práce je 1929

82 Poradenské aktivity ve vzdělávání

83 Poradenské aktivity ve vzdělávání zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků prevence a řešení výukových a výchovných obtíží podmínky, formy a způsoby integrace žáků volba vzdělání a uplatnění integrace národnostních menšin a etnických skupin nadaní a mimořádně nadaní žáci

84 Poradenské aktivity ve vzdělávání primární a sekundární vzdělávání výchovný poradce školní metodik prevence sociálně patologických jevů školní psycholog speciální pedagog Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků č. 317/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005

85 Poradenské aktivity ve vzdělávání terciární vzdělávání akademické poradenství uchazeči o VŠ studenti VŠ profesní poradenství řešení aktuálních problémů Dlouhodobý záměr VŠ X problematika praxe

86

87

88 Poradenské aktivity ve sféře zaměstnanosti

89 Poradenské aktivity ve sféře zaměstnanosti poradenství pro volbu povolání poradenství při změně povolání a rekvalifikace poradenství pro specifické skupiny klientů neziskové organizace poradenství profesně-psychologické bilanční diagnostika

90 Politika celoživotního poradenství Evropská síť politik celoživotního poradenství celoživotní osvojování dovedností řízení vzdělávací a profesní dráhy usnadňování přístupu občanů k poradenským službám podpora spolupráce a koordinace všech poradenských orgánů zajištění kvality a báze důkazů (poradenská politika, výzkum a praxe)

91

92 Funkce úřadů práce a kariérní poradenství

93 Funkce úřadů práce poskytování informací z oblasti pracovního trhu v ČR i v EU evidence uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst spadá pod MPSV ČR 1. dubna 2011 jednotný Úřad práce České republiky na úřadech práce v místě bydliště máme šanci vytvořit si svůj kariérní profil, možnost se přihlásit na rekvalifikační školení starají se o to, aby bylo co nejméně nezaměstnaných "doplňková" oddělení poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané a obtížně umístitelné osoby úsek poradenství pro volbu povolání rekvalifikace

94 Poradenství a podpora úřadů práce poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané a obtížně umístitelné osoby: nabyl účinnosti Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Rekvalifikace rekvalifikace umožňuje FO získat kvalifikaci pro nové zaměstnání nebo udržení stávajícího zaměstnání při určení rekvalifikace se vychází ze zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání ( 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů)

95 Podmínky rekvalifikace 1. žadatel musí být v evidenci úřadu práce jako uchazeč nebo žadatel o zaměstnání 2. odpovídající vstupní kvalifikace a předpoklady pro daný rekvalifikační kurz 3. zdravotní způsobilost 4. rekvalifikace musí být potřebná 5. rekvalifikace musí být účelná - po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání

96 Kariérové poradenství systém poradenských služeb kariérovým poradenstvím se zabývá: MŠMT, MPSV, soukromý sektor cíl: pomáhat lidem všech věkových skupin při rozhodování v otázkách vzdělávání, volby zaměstnání a rozvoj kariéry

97 Kariérové poradenství úřadů práce seznamuje klienty s podmínkami práce s přihlédnutím k možnostem a schopnostem žadatele poskytnutí informací dosud nezaměstnaným žákům a mladistvým pro volbu druhu vzdělání nebo profesní přípravy a možnosti uplatnění poskytuje mladistvým, kteří opustili předčasně školu, informace o jiných možnostech získání kvalifikace informuje zaměstnané o rozšíření pracovní přípravy atd.

98 Kariérové poradenství neziskový a soukromý sektor neziskové organizace se zaměřují na specializované poradenství nevztahují se na něj klasické požadavky organizace se často zaměřují na integraci osob se zdravotním postižením potkává se tu kariérní poradenství se sociálními službami

99 Internetové zdroje Vzdělávání Práce ekariera.nuov.cz

100 Doporučená literatura Školství FREIBERGOVÁ, Z. Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v ČR. Dostupné z: rgova_poradensky_system_cr.pdf URYCHOVÁ, H., ČIHOUNKOVÁ, J., KRUPIČKA, L. Aktuální problémy vysokoškolského poradenství. Brno: Asociace vysokoškolských poradců, o.s., ISBN Práce VUORINEN, R., WATTS, A. G. Politiky celoživotního poradenství: postupující práce. Zvole: ProfiTel, Dostupné z: https://ktl.jyu.fi/img/portal/23542/cz_ ELGPN_Short_report_ _final.doc.pdf?cs= Zpravodaj euroquidance. Praha: Centrum Euroguidance, 2013, č. 7. MUHIČ, J. Kariérové poradenství v České republice: Zpráva o stavu v roce Praha: Centrum Euroguidance, ISBN

101

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji Analýza potřeb a služeb Poděkování Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Svět práce Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. SVĚT PRÁCE PROPEDEUTIKA PRO UČITELE PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miroslav Charvát Lucie Jurystová Michal Miovský u č e b n í t e x t y Čtyřúrovňový model kvalifikačních

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky TCA FETWE ( From Eastern to Western Europe: a challenge for integration) Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky P R A H A červen 2008

Více

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků 1 Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků Sborník studijních textů pro terénní sociální pracovníky Ostrava 2008

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová Profesní kompetence sociálního pedagoga Bc. Hana Rozsypalová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá tématem kompetencí sociálního pedagoga. Pojednává o sociální pedagogice, o

Více

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti David Farrington,

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více