Pedagogika 1. ročník Sociální činnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogika 1. ročník Sociální činnost"

Transkript

1 Pedagogika 1. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice u Tišnova, s. r. o. v roce 2011

2 Obsah 1 Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky Pedagogika jako věda, její struktura, vědy pomocné a hraniční Pedagogika Vznik pedagogiky Předmět pedagogiky Využití pedagogiky Struktura pedagogiky Příbuzné obory Vztah pedagogiky k jiným vědám Zdroje pedagogických informací Pracovní list I Základní pedagogické pojmy Výchova Rysy výchovy: Vzdělávání Výchovný cíl Pracovní list II Metody výchovy Funkce výchovy: Pracovní list III Činitelé výchovy Pracovní list IV Pedagogické principy Formy výchovy Pracovní list V Použitá literatura Seznam použitých zkratek Dějiny pedagogiky Antická výchova Antické Řecko Pracovní list VI Římská výchova Pracovní list VII Křesťanská a středověká výchova Vliv scholastiky na středověkou vzdělanost Pracovní list VIII Doba reformace Pracovní list IX Pedagogika novověku Pedagogika doby renesance Humanistická pedagogika Pracovní list X Osvícenectví a pedagogika 18. / 19. st Anglický pedagogický systém Vliv vědeckotechnické revoluce: Pracovní list XI Pedagogické směry 20. století Pracovní list XII Alternativní pedagogika

3 2.7.1 Waldorfská pedagogika Daltonská škola Jenská škola Montessori škola Začít spolu Zdravá škola Domácí vzdělávání Pracovní list XIII Použitá literatura Seznam použitých zkratek Vývoj školství na našem území a současný školní systém Tereziánské reformy Počátky a rozvoj české pedagogiky v 19. století Vývoj školství na našem území v 2. polovině 19. století Pracovní list XIV Školství v Československé republice v období Pracovní list XV Vývoj po r Současný školský systém Teorie školských systémů Pracovní list XVI Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení Státní správa a samospráva ve školství Pracovní list XVII Použitá literatura Seznam zkratek Řešení pracovních listů

4 1 Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky Obecná pedagogika je základní pedagogická disciplína, která studuje společné rysy a souvislosti výchovy probíhající za různých podmínek. 1.1 Pedagogika jako věda, její struktura, vědy pomocné a hraniční Pedagogika Sleduje význam prostředí pro výchovu, problematiku specifických vlivů prostředí a jejich ovlivňování. Zkoumá prostředí přírodní i společenské. Společenské prostředí je primární ve výchově, je vytvářeno formálními (stát) i neformálními (rodina) typy. Přírodní podmínky mají vliv na výchovu (např. učení v Austrálii). Předmět: výchova, věda o výchově člověka analyzuje výchovný proces zkoumá jeho zákonitosti a definuje podmínky úspěšné a účinné výchovně vzdělávací práce Definice pojmu pedagogika: věda a výzkum obor studia na vysokých školách činnost učitelů směřující k dosažení vzdělávacích cílů Vznik pedagogiky Pedagogika je od starověku součástí filozofie, názory na výchovu a vzdělání najdeme v dílech řady filozofů starověku i středověku. Počátek samostatné vědní disciplíny někteří historikové spojují se jménem Jana Ámose Komenského ten byl první, kdo vytvořil ucelený systém poznatků o výchově a vzdělávání a sepsal je ve svých didaktických dílech. V 17. století však doba nebyla zralá na realizaci jeho myšlenek ve školské praxi. Teprve počátkem 19. stol. s rozvojem společenských věd, školství a zaváděním povinné školní docházky se objevuje potřeba pedagogické teorie, která by vedla ke zkvalitnění pedagogické praxe. První polovina 19. stol. je proto považována za počátek pedagogiky jako samostatné vědní disciplíny Předmět pedagogiky Předmětem pedagogiky je výchova, pedagogika zkoumá a vysvětluje podstatu a zákonitosti výchovné činnosti. Pedagogika patří mezi vědy společenské. Historicky starší je pedagogická praxe. Vlastní výchovný proces je prvotní, opírá se o vlastní zkušenost vychovávajících, pedagogická praxe je založena na přímém, bezprostředním poznání. Historicky mladší je pedagogická teorie, která vychází z poznání systematického, zprostředkovaného, zobecněného. Praxe Teorie 4

5 1.1.4 Využití pedagogiky oblast školství oblast mimoškolního vzdělávání oblast ekonomického rozhodování oblast sociální politiky oblast pomáhajících profesí oblast samotné vědy Struktura pedagogiky 1. Obecná pedagogika.: smyslem je systematizace výchovných problémů a poznatků, formulování cílů výchovy, stanovení základních pedagogických kategorií a vytvoření systému v pojmech 2. Dějiny pedagogiky: sledují a hodnotí vývoj výchovy a pedagogického myšlení od postižitelného počátku až po současnost 3. Didaktika: stanoví cíle a obsah vyučování, analyzuje vyučovací proces a definuje vyučovací metody a principy 4. Speciální pedagogika: je to vědní disciplína, která se zabývá výchovou postižených jedinců (somaticky nebo psychicky), jedinců se zrakovými vadami, se sluchovými a řečovými vadami, obtížně vychovatelnými jedinci 5. Pedagogika volného času: jejím předmětem jsou otázky výchovy ve volném čase, které jsou zaměřeny na všechny kategorie 6. Teorie výchovy podle věkových údobí, institucí a organizací, v nichž se výchova uskutečňuje, můžeme rozlišit dílčí pedagogické obory teorie výchovy v jeslích, předškolní pedagogiky, školní pedagogika, vysokoškolská pedagogika 7. Teorie rodinné výchovy rozebírá výchovu v rodinách Příbuzné obory 1. Andragogika vědní disciplína zabývající se výchovou a vzděláváním dospělých 2. Filozofie vyčlenila se z ní pedagogika jako samostatný vědní obor, poskytuje pedagogice vědeckou orientaci pro chápání vývoje výchovných procesů 3. Sociologie sleduje obecné zákonitosti výchovy sociálních jevů a hledá vztahy mezi nimi a ostatními sociálními skutečnostmi 4. Lékařské vědy anatomie, patologie, hygiena 5. Přírodní vědy fyzika, chemie, biologie, geografie 6. Logika pomáhá při řešení problematiky vyučování, správné uspořádání výuky, učiva, organizace vyučovacích hodin 5

6 7. Právní vědy zkoumají podstatu a funkci právních norem společnosti 8. Psychologie zkoumá zákonitosti lidské psychiky, pomáhá pedagogice při řešení problému pěstování a rozvoje psychických procesů a vlastností člověka (vývojová psychologie) Vztah pedagogiky k jiným vědám Kategorizace věd: společenské - filozofie, pedagogika, psychologie, sociologie přírodní - fyzika, chemie, biologie technické - nauka o materiálu, technologie umělecké - hudební výchova, výtvarná výchova ekonomické - ekonomika, management, marketing právní - občanské právo, trestní právo, obchodní právo, pracovní právo specifické - matematika, logika, kybernetika medicínské Pedagogika má nejtěsnější sepětí s filozofií z ní se vyčlenila přebírá z ní metodologii a výklad jevů Filozofie je vědou o nejobecnějších zákonitostech vzniku a existence světa, přírody, člověka (resp. lid. společnosti). Těsné sepětí s jinými vědami zvláště pak společenskými (sociologie, psychologie), ale i ostatními dle výčtu, protože: Předmětem výchovy (a vzdělávání) je člověk, který je společenský - sociální (sociologie, historie); s dimenzí psychickou - (psychologie) a somatickou - (biologie, anatomie, fyziologie, patologie, hygiena). Využití ostatních věd v pedagogice: pro řešení problémů výchovy - vědy etické a estetické, právní pro řešení problémů procesu vyučování a řízení - logika, kybernetika (formálně správné procesy myšlení a usuzování) pro výzkumnou vědeckou pedagogickou práci - statistika, matematika pro řízení a správu školské sítě a škol - ekonomika Zdroje pedagogických informací pedagogické časopisy české, slovenské, mezinárodní pedagogické slovníky dokumentace o školství www stránky odborná literatura institucionální báze pedagogiky - pedagogické vysoké školy, výzkumné ústavy, školy všech stupňů, ostatní školská zařízení, knihovny a informační centra 6

7 1.1.9 Pracovní list I Tento pracovní list prověřuje získané vědomosti z učiva Pedagogika jako věda, její struktura, vědy pomocné a hraniční 1. Pedagogika je věda: Pedagogiku řadíme mezi vědy: matematické přírodovědné společenské geografické medicínská 3. Mezi odvětví pedagogiky nepatří: obecná pedagogika teorie výchovy logika psychologie didaktika 4. Mezi pedagogické zdroje patří: pedagogické časopisy dokumentace o školství školy všech stupňů denní tisk sešity žáka odborné pedagogické učebnice 5. Čím se zabývá didaktika:

8 6. Speciální pedagogika je vědní disciplína, která se zabývá: Pedagogika má nejtěsnější sepětí s: ekonomií psychologií medicínou filozofií biologií přírodopisem 8

9 1.2 Základní pedagogické pojmy Výchova Je základní, nejobecnější pojem pedagogiky. Výchova je celoživotní proces ovlivněný (determinovaný) několika faktory (činiteli): 1. Dědičností genetická výbava daného organismu (promítá se do fyzických rysů, typů nervové soustavy, vloh apod.) 2. Prostředím nepůsobí jednostranně, vztah jedince a prostředí je vztahem vzájemného působení, při kterém jedinec ovlivňuje prostředí a prostředí ovlivňuje jedince. Rozeznáváme prostředí materiální a sociální. 3. Výchovou záměrné působení na rozvoj jedince, může být intencionální (přímá) bezprostřední pedagogovo působení, nebo funkcionální (nepřímá) ovlivňování např. televizí, partou. Rozlišujeme heteroedukaci (výchova někým jiným) a autoedukaci (má vlastní výchova učím se sám, sebevýchova) probíhá v určitém čase, za určitých podmínek (rodina, škola), týká se konkrétní osoby, skupiny osob výchova je cílevědomé a záměrné vytváření a ovlivňování podmínek umožňujících optimální rozvoj jedince probíhá v souladu s individuálními dispozicemi jedince stimuluje vlastní snahu jedince stát se autentickou, vnitřně integrovanou osobností Rysy výchovy: 1) Výchova permanentní probíhá celý život 2) Univerzální není záležitostí jen určité skupiny, instituce, ale dotýká se každého, prakticky v každé životní situaci (nejen škola, rodina, ale i život mimo školu, úřady, kulturní akce, hromadné sdělovací prostředky). 3) Mnohostranná orientace připravuje jedince pro základní sociální role, rozvíjí ho jako občana, nese spoluodpovědnost za přípravu jedince pro život ve složité moderní společnosti. V tomto směru hovoříme o dvoustránkovitosti pedagogického procesu o výchově (širší smysl) a o vzdělávání Vzdělávání Proces utváření jedince, kterým se rozvíjí především jeho poznání, myšlení, schopnosti. Probíhá např. ve škole. Rozdíl mezi pojmy výchova a vzdělání výchova (lat. educatio) - pěstování, vychovávání, vztahováno vždy na oblast chování vzdělání (lat. eruditio) - označení sféry učení, vzdělání a učenosti a vztahuje se tedy spíše k procesu předávání znalostí a vědomostí Vzdělávání je chápáno jako proces, v němž převažuje proces informativní 9

10 jedinec si v průběhu tohoto procesu osvojuje soustavu znalostí a dovedností, které mají: instrumentální povahu - osvojování si soustavy vědeckých a technických vědomostí a s nimi spojených intelektuálních i praktických dovedností a návyků kultivační povahu - osvojování prvků kultury, které se podílejí na formování a kultivaci osobnosti věděním a poznáním Výchovný cíl Je základní pedagogická kategorie. Vymezuje pedagogickou orientaci k určitým výchovně vzdělávacím hodnotám - je konkretizací žádoucího stavu vychovávaného a pedagog jím projektuje žádoucí výsledek výchovy. Výchovný cíl musí směřovat k ideálu plně a harmonicky rozvinutého jedince. Je to, čeho chceme při výchově dosáhnout. Cíl výchovy (obecně): ucelená představa (ideál) předpokládaných a žádoucích vlastností člověka, které lze získat vytyčuje směr výchovného působení je to výchozí pedagogická kategorie (následují obsah, formy, metody a prostředky výchovy) je to kategorie historická a mění se tedy s dobou, státem, národem, filozofií a kulturou, jiné jsou antické výchovné cíle, jiné jsou výchovné cíle středověké, jiné jsou cíle výchovy 20. století i dnes se liší cíle různých pedagogických koncepcí sociologická pedagogika vidí cíl výchovy v socializaci existencialistická pedagogika vidí cíl v rozvoji jedince jako svobodné a autentické osobnosti alternativní směry, jako škola waldorfská, montessoriovská, jenská, vyzvedají jako cílové kvality aktivnost, tvořivost, solidaritu apod. antipedagogika naopak odmítá jakékoli cíle jako manipulaci a násilí na jedinci Dvojice cílů: Individuální Sociální cíle individuální zaměřené na osobní rozvoj jedince, jeho prospěch a uplatnění; Locke, Rousseau, Spencer, reformní směry 20. století sociální příprava jedince na prospěšný život ve společnosti, příprava na sociální role; Platón, Aristoteles, středověk, i Komenský, socialistická pedagogika jde o to vytvořit harmonii mezi individuálními a sociálními cíly pro šťastný osobní život jedince i pro jeho život ve společnosti Obecné specifické cíle obecné společné veškeré výchově specifické spjaté s určitou profesí, sociální funkcí, konkrétní vědomosti, dovednosti, návyky, postoje Materiální formální cíle materiální (informativní) směřují k osvojení určité učební látky formální (formativní) zaměřeny na rozvoj schopností, např. matematické učivo je prostředkem rozvoje logického myšlení 10

11 Adaptační a Anticipační cíle adaptační zaměření výchovy na přítomnost, na přizpůsobení se současnosti anticipační příprava na budoucí realitu dnes snaha spojit tyto dvě orientace; rychlý rozvoj vědy a techniky nutnost předvídat budoucí vývoj Teoretické a praktické cíle teoretické těžiště v systému vědomostí praktické základ v dovednostech a návycích moderní pedagogika zdůrazňuje spojení výchovy se životem; kritika teoretismu tradiční výchovy a důraz na praktické aspekty jsou charakteristické pro většinu směrů 20. století Autonomní a Heteronomní cíle autonomní cíl, který si stanoví sám jedinec heteronomní cíl stanovený jinými činiteli (státem, pedagogem, rodičem, ) Cíl výchovy je tvořen řadou dílčích cílů. Ve spojení se složkami výchovy se jedná o cíle rozumové, mravní, pracovní, estetické a tělesné výchovy. Vlastnosti cíle: popsatelnost, vymezení v čase, etapovitost Komenský požaduje rozvíjet všechny ve všem všestranně. Příklady výchovných cílů v historii: Platón moudrost, kalokaghatia (ideál krásy a dobra) Augustin cíl veškerého života v Bohu J. Locke cíl výchova gentlemana (úspěšného a zdatného) S. Makarenko výchova pro život ve společnosti J. A. Komenský harmonický rozvoj osobnosti (mysli, ruky, jazyka), poslední cíl člověka mimo tento svět 11

12 1.2.5 Pracovní list II 1. Výchova je celoživotní proces ovlivněný: a) b) c) 2. Jedním z rysů výchovy je mnohostranná orientace, znamená to že: probíhá celý život dotýká se každého připravuje jedince pro základní sociální role 3. Výchovný cíl je: Vyjmenujte alespoň tři dvojice cílů: a) b) c) 5. Definujte cíl autonomní: Výchovným cílem podle Platona je: výchova gentlemana ideál krásy a dobra harmonický rozvoj osobnosti 12

13 1.2.6 Metody výchovy Je určitý způsob činnosti, kterým žáci zpracovávají učivo, a způsob činnosti učitele, kterým je žákova činnost řízena, přičemž činnost žáka i učitele tvoří společný celek, jímž je naplňován výchovný a vzdělávací cíl. Metody: 1. historickosrovnávací poskytuje pedagogice základní informace: o výchovných koncepcích v jednotlivých etapách vývoje společnosti analýzu výchovné praxe v různých pedagogických institucích výchovné ideje klasiků pedagogiky a filozofů, koncepce, které většinou nebyly a ani nemohly být uskutečněny 2. výzkum současné pedagogické praxe probíhá v různých typech vzdělávacích a výchovných institucí, cílem je sbírat, analyzovat a zobecňovat pedagogické jevy, výchozí metodou je pozorování (např. ve vyučování), další je experiment (pokus), rozhovor, dotazník, studium pedagogické dokumentace, didaktické testy Funkce výchovy: 1. Příprava k sociálním rolím - jedinec musí být rozvíjen pro všechny základní sociální role, které má ve společnosti zastávat. Jedinec jako občan souvisí se stupněm rozvoje společnosti. Moderní společnost může fungovat pouze tehdy, když si každý občan plní své sociální role jak ve vztahu k jiným občanům, tak ve vztahu ke společnosti jako celku. Neplnění občanských rolí poškozuje všechny občany. Vychovávaný jedinec si musí být vědom svých práv, ale i povinností ke společnosti. Jedinec jako pracovník role kvalifikovaného a úspěšného pracovníka je významná jak z hlediska vychovávaného jedince, tak z hlediska společnosti a jejího úspěšného fungování. Jedinec jako ochránce a tvůrce životního prostředí každý občan by měl získat základní ekologické vědomosti, ale i přesvědčení k prosazování takových opatření, která by zamezila další devastaci a přispěla ke zlepšení přírodního i sociálního prostředí. Jedinec jako odpovědný partner partnerské vztahy determinují fungování každého člena společnosti. Jejich narušení se nepříznivě promítá do pracovního výkonu, mezilidských vztahů Partnerství vyžaduje toleranci, pochopení, podporu. Jedinec jako rodič rodina má zajistit pevné a bezpečné zázemí, ve kterém může dítě najít radu, pomoc i pochopení. Výchova pro odpovědné rodičovství problém výchovy v moderní společnosti. Jedinec jako uživatel a tvůrce hodnot příprava jedince pro účast na kulturním životě (vybavit jedince odpovídajícími dovednostmi a schopnostmi a stimulovat jeho kulturní zájmy a potřeby). Připravit jedince pro adekvátní hodnotová měřítka, aby si i 13

14 v podmínkách blahobytu zachoval potřebný cit pro míru. Oprávněně kritizujeme projevy konzumismu (projevuje se v hromadění materiálních hodnot, v honbě za přepychem, v nedostatku uměřenosti a vkusu). Jedinec jako uživatel volného času volný čas a jeho náplň se stává jedním ze současných problémů výchovy. Volný čas dělíme na aktivní a pasivní. O náplni volného času rozhodují možnosti, které společnost nabízí, důležité jsou i zájmy jedince, jeho vzdělání, kulturní a sportovní potřeby, záliby, koníčky. Jedinec jako účastník dopravy chodec, pasažér, řidič role účastníka dopravy není snadná, vyžaduje dlouhodobou přípravu od dětských her přes řízený výcvik až po samostatnou účast. Je zapotřebí mnoho vědět a umět, ale zároveň i mít vysokou dopravní kázeň a odpovědnost. 2. Rozvoj základních kvalit osobnosti výchovu rozlišujeme na: a) vzdělávání označuje proces, ve kterém rozvíjíme vědomosti, dovednosti, návyky a schopnosti vědomosti (představy, pojmy, názvy) dovednosti a návyky (motorické, intelektuální) schopnosti (motorické, intelektuální) b) výchovu v užším smyslu dílčí pedagogický proces, ve kterém se rozvíjí postoje jedince ke skutečnosti, jeho přesvědčení, potřeby a zájmy ale i jeho sociální chování postoje ke skutečnosti nelze naučit, lze je pouze navodit a přivést k nim za pomoci různých pedagogických opatření, postoje jsou vždy jedincovým osobním rozhodnutím přesvědčení pokud jedinec zaujme určitý postoj, vzniká z něho přesvědčení potřeby a zájmy jsou dvojí povahy a) ty, se kterými jedinec do výchovného procesu přichází dosavadní zájmy a potřeby b) je zapotřebí navodit nové zájmy a vypěstovat nové potřeby chování jedince je výslednicí získaných a rozvinutých kvalit promítají se do něho vědomosti, dovednosti, návyky, schopnosti, přesvědčení, zájmy 3. Rozvoj v kulturních oblastech to je rozvoj ve všech výchovných složkách výchova světonázorová rozvíjí komplexní pohled na svět (na jeho vznik, vývoj a smysl), poskytuje mu hodnotový systém výchova jazyková, vědecká a ekologická výchova rozumová, rozvíjí v jazycích, přírodních a společenských vědách výchova mravní, právní a politická rozvíjí adekvátní chování (výchova k humanismu, k vlastenectví, k práci, pravidlům společenskému soužití, kázni, pevné vůli, vytrvalosti) výchova estetická rozvíjí umění a krásu výchova tělesná (zdravotní a pohybová) rozvíjí zdraví jedince, hygienické návyky, životosprávu, dostatečný pohyb 14

15 1.2.8 Pracovní list III 1. Historickosrovnávací metoda: probíhá v různých typech vzdělávacích institucí zobecňuje pedagogické jevy poskytuje pedagogice základní informace analyzuje výchovné ideje klasiků pedagogiky a filozofů 2. Funkcí výchovy je: a) b) c) 3. Vyjmenujte alespoň tři sociální role, na které je jedince prostřednictvím výchovy připravován: Výchova v užším slova smyslu rozvíjí: dovednosti a návyky potřeby a zájmy vědomosti přesvědčení postoje ke skutečnosti 5. Mezi výchovné složky patří: výchova rozumová chování jedince schopnosti výchova estetická výchova světonázorová 15

16 1.2.9 Činitelé výchovy 1. vychovávaný jedinec Předpoklady jedince pro úspěšnou výchovu: fyzické celková tělesná zdatnost a zdraví, motorická citlivost a koordinace psychické schopnosti a nadání (základem rozvoje schopností jsou vlohy), schopnosti jsou podmínkou rychlého a úspěšného osvojování vědomostí a dovedností sociální situace atmosféra prostředí ovlivňuje v každém věku průběh a výsledky vzdělávání dosavadní vzdělanostní úroveň kromě první fáze života výchova vždy navazuje na dosavadní úroveň vědomostí, dovedností, návyků, postojů, zájmů a potřeb. Pokud je dosavadní vzdělanostní úroveň na požadovaném stupni, lze na ni dobře navazovat. Pokud tomu tak není, nastávají překážky ve výchově, a k překonání je zapotřebí velkého úsilí, trpělivosti a vůle ze strany pedagogů a žáků. 2. pedagog (rodič, učitel, vychovatel, lektor, kulturní pracovník) je iniciátorem i organizátorem výchovy a také hodnotí dosahované výsledky, sestavuje obsah výchovy ve shodě s pedagogickými dokumenty, provádí vstupní, průběžnou i výstupní diagnózu, volí vhodně prostředky, formy a metody výchovy, vhodně motivuje vychovávané, přihlíží k věkovým a individuálním zvláštnostem vychovávaných jedinců. Pedagog nese odpovědnost za plný rozvoj svěřených jedinců, za přípravu pro základní sociální role, za rozvoj jednotlivých stránek jejich osobnosti i za rozvoj z hlediska hlavních výchovných složek. Požadavky na pedagoga: všeobecné vzdělání všeobecný přehled (filozofický, politický, vědecký a kulturní) odborné vzdělání teoretické vědomosti i praktické dovednosti v oboru, který pedagog vyučuje pedagogické vzdělání - tvoří praktické pedagogické, didaktické a metodické dovednosti a návyky (řadíme sem komunikativní dovednosti, organizátorské dovednosti, rétorické dovednosti) osobnostní rysy ovlivňují průběh i výsledky procesu vzdělávání, patří k nim: tvořivost (tj. schopnost hledat nové, lepší, pouze tvořivý pedagog může vychovat tvořivého žáka) zásadový morální postoj tj. pedagogovo myšlení, cítění i chování v duchu humanismu, demokratismu, jeho kladný vztah k práci, ukázněnost a pevná vůle pedagogický optimismus tj. pevné přesvědčení o účinnosti pedagogického působení, důvěra v žákovy síly, radostný přístup k práci pedagogický takt tj. ukázněnost v jednání s žáky, schopnost sebeovládání pedagogický klid tj. schopnost pracovat soustředěně, trpělivě vysvětlovat žákům látku pedagogické zaujetí tj. kladný a aktivní přístup k výuce 16

17 hluboký přístup k žákům co nejvíce žáka poznat, pochopit ho a pracovat s ním ve shodě s jeho individualitou přísná spravedlnost tj. nenechat nedostatky nebo přestupky bez povšimnutí, postupovat jednotně při hodnocení a klasifikaci Současná pedagogika usiluje o výchovu, která na jedné straně respektuje autoritu pedagoga a na druhé straně umožňuje uplatnit aktivitu a iniciativu vychovávaného jedince. To předpokládá vzájemnou důvěru, respekt a partnerský vztah za přirozené autority pedagogovy osobnosti, která by měla být vychovávanému jedinci příkladem. 3. Výchovné prostředky: působí jak intencionálně (přímo a záměrně) tak funkcionálně (nepřímo), vzájemně se doplňují a podporují. vyučování systematická výchovná činnost, při které se rozvíjejí vědomosti, dovednosti a schopnosti a stimulují se postoje ke skutečnosti. Vyučování se uskutečňuje ve škole, mimoškolských zařízeních, v ústavech a to za působení profesionálních pedagogických pracovníků. Podle počtu žáků rozlišujeme vyučování individuální (výhodou je, že přihlíží k žákovým možnostem, nevýhodou je ekonomická náročnost) a hromadné (ve skupinách, třídách, kurzech, nevýhodou je že nemůže plně respektovat individuální předpoklady každého jedince, výhodou je, že umožňuje pozitivní ovlivňování žáků, srovnávání studijních výsledků, spolupráci a vzájemnou pomoc, je levnější). pedagogizované prostředí např. škola- tvoří ji materiální vybavení (účelové, hygienické a estetické) a sociální atmosféra (mezilidské vztahy, pracovní režim) sdělovací prostředky masová komunikační média tisk, rozhlas, film, televize, internet. Působí intencionálně vzdělává nás, ale i funkcionálně ovlivňuje jedincovi světonázorové, politické, mravní a estetické postoje. práce působí výchovně jak hodnotou pracovního produktu, tak hodnotou pracovního prostředí. Práci dělíme na fyzickou a duševní. hra jako výchovný prostředek má rozhodující vliv především v předškolním věku, díky ní dítě lépe poznává svět (napodobivé a tematické hry), utváří si mravní a estetické postoje ke skutečnosti a rozvíjí si své schopnosti, potřeby a zájmy. Velmi důležité jsou i sportovní hry rozvíjí tělesnou zdatnost, organizovanost, vůli. Společenské hry rozvijí strategické a taktické myšlení. umění umělecká díla a umělecká činnost obohacují poznání, ovlivňují estetickou citlivost (vkus) a rozvíjejí tvořivost. sport a tělesná výchova rozvíjí zdraví, fyzickou zdatnost a obratnost, problémem je profesionalizace a ekonomická lukrativnost, fair play. kolektiv organizovaná skupina, která má stanovený cíl, úkoly a funkce 17

18 Pracovní list IV 1. Činitelem výchovy je: a) b) c) 2. Vyjmenujte alespoň tři předpoklady jedince pro úspěšnou výchovu: Jaké požadavky by měl splňovat pedagog (uveďte alespoň tři): Mezi osobnostní rysy pedagoga nepatří: zásadový morální postoj hluboký přístup k žákům pedagogické vzdělání přísná spravedlnost 5. Mezi výchovné prostředky patří: umění kolektiv vyučování všeobecné vzdělání 6. Jaké jsou výhody a nevýhody hromadného vzdělávání:

19 Pedagogické principy nejobecnější pravidla, praxí ověřené zásady, které podmiňují efektivnost výchovy, usnadňují práci učitelů i žáků a vedou k trvalejším výsledkům mají obecnou platnost, tzn., platí pro mládež i dospělé, v oblasti školské i mimoškolské, ve všech institucích a situacích o formulaci pedagogických principů se pokusili mnozí významní autoři jako Komenský, Pestalozzi, Spencer, Locke, John Dewey Vývoj pedagogických principů: Platón a Aristoteles vyslovili požadavky jako soustavnost výchovné práce, aktivnost vychovávaného jedince, přiměřenost renesance požadavek názornosti, aktivity a samostatnosti (ne jen mechanické memorování) Rabelais, M. de Montaigne; v praxi se tyto principy v té době ještě nepodařilo prosadit pedagogické principy jsou klíčovou otázkou díla Komenského (Velká didaktika) důraz na názornost, soustavnost, uvědomělost, přiměřenost, všestrannost; tyto principy uplatnil také při tvorbě svých učebnic (Brána jazyků otevřená) J. J. Rousseau přirozenost, svoboda a osobní zkušenost jedince (oslabení systematičnosti) Spencer v polovině 19. století kritizuje odtržení výchovy od sociálních funkcí, které má jedinec ve společnosti plnit reformní a alternativní pedagogika 20. století zdůrazňuje princip aktivnosti, samostatnosti, přiměřenosti, tvořivosti Princip cílevědomosti: předpokládá jasné stanovení konečných i dílčích cílů, potřeba tyto cíle zdůvodnit (motivovat) a přiměřeně objasnit vychovávaným jedincům vymezení vědomostí, dovedností a návyků, kterých chce učitel svým působením dosáhnout Princip soustavnosti (systematičnosti): požadavek uspořádání veškerých výchovných podnětů do logického systému odpovídajícímu psychologickým zákonitostem (vytvořit systém vyučovacích předmětů; vybrat a systematizovat potřebné učivo; zajistit systematický pracovní režim školy; dosáhnout systematického pracovního postupu ve výuce každého předmětu) Princip aktivnosti: samostatná činnost jedince aktivizace poznávacích, citových a volních procesů využití a stimulace zájmů žáka směřování k aplikaci a praktickému využívání vědomostí a dovedností Princip názornosti: požadavek vycházet ze smyslového nazírání, z dosavadních představ a zkušeností, rozvíjet vnímání, pozorování a fantazii (většinu informací o světě získáváme pomocí zraku) Komenský považoval tento princip za zlaté pravidlo didaktiky ; postup: příklad pravidlo praxe motorická názornost, schematická a symbolická názornost, názornost pedagogovy mluvy 19

20 Princip uvědomělosti: požaduje, aby žák učivu a požadavkům plně rozuměl, chápal jejich smysl a ztotožňoval se s nimi žáci mají studované jevy promýšlet a na základě srovnání, analýzy, syntézy, indukce a dedukce mají postupně postihovat jejich souvislosti a zákonitosti požadavek, aby žáci jazykově správně a přesně vyjádřili získané vědomosti, tzn. aby přesně užívali odborných termínů, správně dovedli definovat, popsat a vysvětlit jevy i vyvodit obecné závěry Princip trvalosti: vyžaduje, aby se osvojené vědomosti, dovednosti a postoje staly trvalou součástí života jedince toho se dosahuje nejen opakováním, ale i přiměřeným tempem a emotivností výchovné práce Princip přiměřenosti: obsah, formy a metody výchovy musí být v souladu s věkem a dosavadní úrovní žáků po stránce fyzické i psychické požadavek individuálního přístupu základní pravidla pedagogického postupu: od blízkého ke vzdálenému od známého k neznámému od konkrétního k abstraktnímu od snadného a jednoduchého k obtížnějšímu a složitějšímu Princip emocionálnosti: požadavek probouzet v pedagogickém procesu i citové prožitky žáků, opírat se o ně a udržovat stále radostnou tvůrčí atmosféru Veselé nálady je třeba, aby se nedostavilo znechucení nebo ošklivost, pravý to mor vyučování. (Komenský) Princip všestrannosti: požadavek, aby pedagog při kterékoli výchovné práci měl stále na zřeteli hlavní úkoly všech složek výchovy Princip jednotnosti: jednota v požadavcích a přístupech všech učitelů a vychovatelů (ne protichůdné přístupy) Aplikace pedagogických principů: v koncipování a plánování (osnov, učebnic, pomůcek, ) při organizačním, materiálním a personálním zabezpečení výchovných činností (organizace výchovy a vzdělávání v jednotlivých institucích, příprava učitelů, materiální prostředí, ) pedagogické principy se však prosazují především v samostatném výchovně vzdělávacím procesu, tedy v praxi z praxe byly principy vyvozeny, ale ne vždy se daří je v praxi realizovat pedagogické principy jsou také nástrojem objektivního posouzení výsledků výchovy, k posouzení práce každého pedagoga či instituce 20

Dějiny pedagogiky. počátky výchovy, výchova v antice. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Dějiny pedagogiky. počátky výchovy, výchova v antice. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Dějiny pedagogiky počátky výchovy, výchova v antice Vznik výchovy výchova provází lidstvo od nepaměti o nejranějším období vývoje lidské společnosti a způsobu výchovy nemáme písemné záznamy Okolnosti,

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Pedagogické principy. - existuje několik pojetí a dělení pedagogických principů. - základní pedagogické principy (Jůva) - 1 -

Pedagogické principy. - existuje několik pojetí a dělení pedagogických principů. - základní pedagogické principy (Jůva) - 1 - Pedagogické principy - pedagogické principy obecně - nejobecnější požadavky, normy, pravidla vyplívající ze zákonitostí výchovně vzdělávacího procesu a optimalizující výchovně-vzdělávací činnost; výchovně-vzdělávací

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

Téma číslo 7 Alternativní a reformní školství ve světě a v ČR I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 7 Alternativní a reformní školství ve světě a v ČR I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 7 Alternativní a reformní školství ve světě a v ČR I Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Základy vývoje školské soustavy v českých zemích. Vývoj školské soustavy za Rakouska-Uherska. Vzdělávací

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Renesanční pedagogika (14. 16. stol.) intenzivní kulturní a hospodářský rozvoj v Evropě nové možnosti pro lidi, vznik nových manufaktur, oslabení vlivu církve, objevné cesty (Asie, Afrika, Amerika); rozvoj

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.12 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Pedagogika. výchovu ovlivňuje prostředí, v němž člověk vyrůstá (rodiče, rodina, kamarádi, kroužky)

Pedagogika. výchovu ovlivňuje prostředí, v němž člověk vyrůstá (rodiče, rodina, kamarádi, kroužky) Pedagogika 1. Pojem pedagogiky a jejího předmětu, objektu, funkcí. Specifika pedagogického výzkumu a metody bádání. pedagogika zkoumá podstatu, strukturu a zákonitosti výchovy výchova: přímá (působení

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE VERZE 002

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE VERZE 002 1. Sociolog Georg Simmel je představitelem: a) formální sociologie b) pozitivní sociologie c) behaviorální sociologie d) evolucionistické sociologie 2. V nedemokratických státech vládne jen úzký okruh

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Aristoteles Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika) Život 384

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd

Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obor vzdělávání: -41-M/01 Strojírenství 6-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyučovacích

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.13 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

27) Profesionální poskytování odborné rady nebo návrhu řešení problémů druhého subjektu je:

27) Profesionální poskytování odborné rady nebo návrhu řešení problémů druhého subjektu je: 1 VARIA TA I. B 26) Závislost na práci se nazývá. a) gambling b) workoholismus c) katalepsie d) sugesce 26) Závislost na hracích automatech se nazývá. e) gambling f) workoholismus g) katalepsie h) sugesce

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více