Pedagogika 1. ročník Sociální činnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogika 1. ročník Sociální činnost"

Transkript

1 Pedagogika 1. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice u Tišnova, s. r. o. v roce 2011

2 Obsah 1 Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky Pedagogika jako věda, její struktura, vědy pomocné a hraniční Pedagogika Vznik pedagogiky Předmět pedagogiky Využití pedagogiky Struktura pedagogiky Příbuzné obory Vztah pedagogiky k jiným vědám Zdroje pedagogických informací Pracovní list I Základní pedagogické pojmy Výchova Rysy výchovy: Vzdělávání Výchovný cíl Pracovní list II Metody výchovy Funkce výchovy: Pracovní list III Činitelé výchovy Pracovní list IV Pedagogické principy Formy výchovy Pracovní list V Použitá literatura Seznam použitých zkratek Dějiny pedagogiky Antická výchova Antické Řecko Pracovní list VI Římská výchova Pracovní list VII Křesťanská a středověká výchova Vliv scholastiky na středověkou vzdělanost Pracovní list VIII Doba reformace Pracovní list IX Pedagogika novověku Pedagogika doby renesance Humanistická pedagogika Pracovní list X Osvícenectví a pedagogika 18. / 19. st Anglický pedagogický systém Vliv vědeckotechnické revoluce: Pracovní list XI Pedagogické směry 20. století Pracovní list XII Alternativní pedagogika

3 2.7.1 Waldorfská pedagogika Daltonská škola Jenská škola Montessori škola Začít spolu Zdravá škola Domácí vzdělávání Pracovní list XIII Použitá literatura Seznam použitých zkratek Vývoj školství na našem území a současný školní systém Tereziánské reformy Počátky a rozvoj české pedagogiky v 19. století Vývoj školství na našem území v 2. polovině 19. století Pracovní list XIV Školství v Československé republice v období Pracovní list XV Vývoj po r Současný školský systém Teorie školských systémů Pracovní list XVI Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení Státní správa a samospráva ve školství Pracovní list XVII Použitá literatura Seznam zkratek Řešení pracovních listů

4 1 Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky Obecná pedagogika je základní pedagogická disciplína, která studuje společné rysy a souvislosti výchovy probíhající za různých podmínek. 1.1 Pedagogika jako věda, její struktura, vědy pomocné a hraniční Pedagogika Sleduje význam prostředí pro výchovu, problematiku specifických vlivů prostředí a jejich ovlivňování. Zkoumá prostředí přírodní i společenské. Společenské prostředí je primární ve výchově, je vytvářeno formálními (stát) i neformálními (rodina) typy. Přírodní podmínky mají vliv na výchovu (např. učení v Austrálii). Předmět: výchova, věda o výchově člověka analyzuje výchovný proces zkoumá jeho zákonitosti a definuje podmínky úspěšné a účinné výchovně vzdělávací práce Definice pojmu pedagogika: věda a výzkum obor studia na vysokých školách činnost učitelů směřující k dosažení vzdělávacích cílů Vznik pedagogiky Pedagogika je od starověku součástí filozofie, názory na výchovu a vzdělání najdeme v dílech řady filozofů starověku i středověku. Počátek samostatné vědní disciplíny někteří historikové spojují se jménem Jana Ámose Komenského ten byl první, kdo vytvořil ucelený systém poznatků o výchově a vzdělávání a sepsal je ve svých didaktických dílech. V 17. století však doba nebyla zralá na realizaci jeho myšlenek ve školské praxi. Teprve počátkem 19. stol. s rozvojem společenských věd, školství a zaváděním povinné školní docházky se objevuje potřeba pedagogické teorie, která by vedla ke zkvalitnění pedagogické praxe. První polovina 19. stol. je proto považována za počátek pedagogiky jako samostatné vědní disciplíny Předmět pedagogiky Předmětem pedagogiky je výchova, pedagogika zkoumá a vysvětluje podstatu a zákonitosti výchovné činnosti. Pedagogika patří mezi vědy společenské. Historicky starší je pedagogická praxe. Vlastní výchovný proces je prvotní, opírá se o vlastní zkušenost vychovávajících, pedagogická praxe je založena na přímém, bezprostředním poznání. Historicky mladší je pedagogická teorie, která vychází z poznání systematického, zprostředkovaného, zobecněného. Praxe Teorie 4

5 1.1.4 Využití pedagogiky oblast školství oblast mimoškolního vzdělávání oblast ekonomického rozhodování oblast sociální politiky oblast pomáhajících profesí oblast samotné vědy Struktura pedagogiky 1. Obecná pedagogika.: smyslem je systematizace výchovných problémů a poznatků, formulování cílů výchovy, stanovení základních pedagogických kategorií a vytvoření systému v pojmech 2. Dějiny pedagogiky: sledují a hodnotí vývoj výchovy a pedagogického myšlení od postižitelného počátku až po současnost 3. Didaktika: stanoví cíle a obsah vyučování, analyzuje vyučovací proces a definuje vyučovací metody a principy 4. Speciální pedagogika: je to vědní disciplína, která se zabývá výchovou postižených jedinců (somaticky nebo psychicky), jedinců se zrakovými vadami, se sluchovými a řečovými vadami, obtížně vychovatelnými jedinci 5. Pedagogika volného času: jejím předmětem jsou otázky výchovy ve volném čase, které jsou zaměřeny na všechny kategorie 6. Teorie výchovy podle věkových údobí, institucí a organizací, v nichž se výchova uskutečňuje, můžeme rozlišit dílčí pedagogické obory teorie výchovy v jeslích, předškolní pedagogiky, školní pedagogika, vysokoškolská pedagogika 7. Teorie rodinné výchovy rozebírá výchovu v rodinách Příbuzné obory 1. Andragogika vědní disciplína zabývající se výchovou a vzděláváním dospělých 2. Filozofie vyčlenila se z ní pedagogika jako samostatný vědní obor, poskytuje pedagogice vědeckou orientaci pro chápání vývoje výchovných procesů 3. Sociologie sleduje obecné zákonitosti výchovy sociálních jevů a hledá vztahy mezi nimi a ostatními sociálními skutečnostmi 4. Lékařské vědy anatomie, patologie, hygiena 5. Přírodní vědy fyzika, chemie, biologie, geografie 6. Logika pomáhá při řešení problematiky vyučování, správné uspořádání výuky, učiva, organizace vyučovacích hodin 5

6 7. Právní vědy zkoumají podstatu a funkci právních norem společnosti 8. Psychologie zkoumá zákonitosti lidské psychiky, pomáhá pedagogice při řešení problému pěstování a rozvoje psychických procesů a vlastností člověka (vývojová psychologie) Vztah pedagogiky k jiným vědám Kategorizace věd: společenské - filozofie, pedagogika, psychologie, sociologie přírodní - fyzika, chemie, biologie technické - nauka o materiálu, technologie umělecké - hudební výchova, výtvarná výchova ekonomické - ekonomika, management, marketing právní - občanské právo, trestní právo, obchodní právo, pracovní právo specifické - matematika, logika, kybernetika medicínské Pedagogika má nejtěsnější sepětí s filozofií z ní se vyčlenila přebírá z ní metodologii a výklad jevů Filozofie je vědou o nejobecnějších zákonitostech vzniku a existence světa, přírody, člověka (resp. lid. společnosti). Těsné sepětí s jinými vědami zvláště pak společenskými (sociologie, psychologie), ale i ostatními dle výčtu, protože: Předmětem výchovy (a vzdělávání) je člověk, který je společenský - sociální (sociologie, historie); s dimenzí psychickou - (psychologie) a somatickou - (biologie, anatomie, fyziologie, patologie, hygiena). Využití ostatních věd v pedagogice: pro řešení problémů výchovy - vědy etické a estetické, právní pro řešení problémů procesu vyučování a řízení - logika, kybernetika (formálně správné procesy myšlení a usuzování) pro výzkumnou vědeckou pedagogickou práci - statistika, matematika pro řízení a správu školské sítě a škol - ekonomika Zdroje pedagogických informací pedagogické časopisy české, slovenské, mezinárodní pedagogické slovníky dokumentace o školství www stránky odborná literatura institucionální báze pedagogiky - pedagogické vysoké školy, výzkumné ústavy, školy všech stupňů, ostatní školská zařízení, knihovny a informační centra 6

7 1.1.9 Pracovní list I Tento pracovní list prověřuje získané vědomosti z učiva Pedagogika jako věda, její struktura, vědy pomocné a hraniční 1. Pedagogika je věda: Pedagogiku řadíme mezi vědy: matematické přírodovědné společenské geografické medicínská 3. Mezi odvětví pedagogiky nepatří: obecná pedagogika teorie výchovy logika psychologie didaktika 4. Mezi pedagogické zdroje patří: pedagogické časopisy dokumentace o školství školy všech stupňů denní tisk sešity žáka odborné pedagogické učebnice 5. Čím se zabývá didaktika:

8 6. Speciální pedagogika je vědní disciplína, která se zabývá: Pedagogika má nejtěsnější sepětí s: ekonomií psychologií medicínou filozofií biologií přírodopisem 8

9 1.2 Základní pedagogické pojmy Výchova Je základní, nejobecnější pojem pedagogiky. Výchova je celoživotní proces ovlivněný (determinovaný) několika faktory (činiteli): 1. Dědičností genetická výbava daného organismu (promítá se do fyzických rysů, typů nervové soustavy, vloh apod.) 2. Prostředím nepůsobí jednostranně, vztah jedince a prostředí je vztahem vzájemného působení, při kterém jedinec ovlivňuje prostředí a prostředí ovlivňuje jedince. Rozeznáváme prostředí materiální a sociální. 3. Výchovou záměrné působení na rozvoj jedince, může být intencionální (přímá) bezprostřední pedagogovo působení, nebo funkcionální (nepřímá) ovlivňování např. televizí, partou. Rozlišujeme heteroedukaci (výchova někým jiným) a autoedukaci (má vlastní výchova učím se sám, sebevýchova) probíhá v určitém čase, za určitých podmínek (rodina, škola), týká se konkrétní osoby, skupiny osob výchova je cílevědomé a záměrné vytváření a ovlivňování podmínek umožňujících optimální rozvoj jedince probíhá v souladu s individuálními dispozicemi jedince stimuluje vlastní snahu jedince stát se autentickou, vnitřně integrovanou osobností Rysy výchovy: 1) Výchova permanentní probíhá celý život 2) Univerzální není záležitostí jen určité skupiny, instituce, ale dotýká se každého, prakticky v každé životní situaci (nejen škola, rodina, ale i život mimo školu, úřady, kulturní akce, hromadné sdělovací prostředky). 3) Mnohostranná orientace připravuje jedince pro základní sociální role, rozvíjí ho jako občana, nese spoluodpovědnost za přípravu jedince pro život ve složité moderní společnosti. V tomto směru hovoříme o dvoustránkovitosti pedagogického procesu o výchově (širší smysl) a o vzdělávání Vzdělávání Proces utváření jedince, kterým se rozvíjí především jeho poznání, myšlení, schopnosti. Probíhá např. ve škole. Rozdíl mezi pojmy výchova a vzdělání výchova (lat. educatio) - pěstování, vychovávání, vztahováno vždy na oblast chování vzdělání (lat. eruditio) - označení sféry učení, vzdělání a učenosti a vztahuje se tedy spíše k procesu předávání znalostí a vědomostí Vzdělávání je chápáno jako proces, v němž převažuje proces informativní 9

10 jedinec si v průběhu tohoto procesu osvojuje soustavu znalostí a dovedností, které mají: instrumentální povahu - osvojování si soustavy vědeckých a technických vědomostí a s nimi spojených intelektuálních i praktických dovedností a návyků kultivační povahu - osvojování prvků kultury, které se podílejí na formování a kultivaci osobnosti věděním a poznáním Výchovný cíl Je základní pedagogická kategorie. Vymezuje pedagogickou orientaci k určitým výchovně vzdělávacím hodnotám - je konkretizací žádoucího stavu vychovávaného a pedagog jím projektuje žádoucí výsledek výchovy. Výchovný cíl musí směřovat k ideálu plně a harmonicky rozvinutého jedince. Je to, čeho chceme při výchově dosáhnout. Cíl výchovy (obecně): ucelená představa (ideál) předpokládaných a žádoucích vlastností člověka, které lze získat vytyčuje směr výchovného působení je to výchozí pedagogická kategorie (následují obsah, formy, metody a prostředky výchovy) je to kategorie historická a mění se tedy s dobou, státem, národem, filozofií a kulturou, jiné jsou antické výchovné cíle, jiné jsou výchovné cíle středověké, jiné jsou cíle výchovy 20. století i dnes se liší cíle různých pedagogických koncepcí sociologická pedagogika vidí cíl výchovy v socializaci existencialistická pedagogika vidí cíl v rozvoji jedince jako svobodné a autentické osobnosti alternativní směry, jako škola waldorfská, montessoriovská, jenská, vyzvedají jako cílové kvality aktivnost, tvořivost, solidaritu apod. antipedagogika naopak odmítá jakékoli cíle jako manipulaci a násilí na jedinci Dvojice cílů: Individuální Sociální cíle individuální zaměřené na osobní rozvoj jedince, jeho prospěch a uplatnění; Locke, Rousseau, Spencer, reformní směry 20. století sociální příprava jedince na prospěšný život ve společnosti, příprava na sociální role; Platón, Aristoteles, středověk, i Komenský, socialistická pedagogika jde o to vytvořit harmonii mezi individuálními a sociálními cíly pro šťastný osobní život jedince i pro jeho život ve společnosti Obecné specifické cíle obecné společné veškeré výchově specifické spjaté s určitou profesí, sociální funkcí, konkrétní vědomosti, dovednosti, návyky, postoje Materiální formální cíle materiální (informativní) směřují k osvojení určité učební látky formální (formativní) zaměřeny na rozvoj schopností, např. matematické učivo je prostředkem rozvoje logického myšlení 10

11 Adaptační a Anticipační cíle adaptační zaměření výchovy na přítomnost, na přizpůsobení se současnosti anticipační příprava na budoucí realitu dnes snaha spojit tyto dvě orientace; rychlý rozvoj vědy a techniky nutnost předvídat budoucí vývoj Teoretické a praktické cíle teoretické těžiště v systému vědomostí praktické základ v dovednostech a návycích moderní pedagogika zdůrazňuje spojení výchovy se životem; kritika teoretismu tradiční výchovy a důraz na praktické aspekty jsou charakteristické pro většinu směrů 20. století Autonomní a Heteronomní cíle autonomní cíl, který si stanoví sám jedinec heteronomní cíl stanovený jinými činiteli (státem, pedagogem, rodičem, ) Cíl výchovy je tvořen řadou dílčích cílů. Ve spojení se složkami výchovy se jedná o cíle rozumové, mravní, pracovní, estetické a tělesné výchovy. Vlastnosti cíle: popsatelnost, vymezení v čase, etapovitost Komenský požaduje rozvíjet všechny ve všem všestranně. Příklady výchovných cílů v historii: Platón moudrost, kalokaghatia (ideál krásy a dobra) Augustin cíl veškerého života v Bohu J. Locke cíl výchova gentlemana (úspěšného a zdatného) S. Makarenko výchova pro život ve společnosti J. A. Komenský harmonický rozvoj osobnosti (mysli, ruky, jazyka), poslední cíl člověka mimo tento svět 11

12 1.2.5 Pracovní list II 1. Výchova je celoživotní proces ovlivněný: a) b) c) 2. Jedním z rysů výchovy je mnohostranná orientace, znamená to že: probíhá celý život dotýká se každého připravuje jedince pro základní sociální role 3. Výchovný cíl je: Vyjmenujte alespoň tři dvojice cílů: a) b) c) 5. Definujte cíl autonomní: Výchovným cílem podle Platona je: výchova gentlemana ideál krásy a dobra harmonický rozvoj osobnosti 12

13 1.2.6 Metody výchovy Je určitý způsob činnosti, kterým žáci zpracovávají učivo, a způsob činnosti učitele, kterým je žákova činnost řízena, přičemž činnost žáka i učitele tvoří společný celek, jímž je naplňován výchovný a vzdělávací cíl. Metody: 1. historickosrovnávací poskytuje pedagogice základní informace: o výchovných koncepcích v jednotlivých etapách vývoje společnosti analýzu výchovné praxe v různých pedagogických institucích výchovné ideje klasiků pedagogiky a filozofů, koncepce, které většinou nebyly a ani nemohly být uskutečněny 2. výzkum současné pedagogické praxe probíhá v různých typech vzdělávacích a výchovných institucí, cílem je sbírat, analyzovat a zobecňovat pedagogické jevy, výchozí metodou je pozorování (např. ve vyučování), další je experiment (pokus), rozhovor, dotazník, studium pedagogické dokumentace, didaktické testy Funkce výchovy: 1. Příprava k sociálním rolím - jedinec musí být rozvíjen pro všechny základní sociální role, které má ve společnosti zastávat. Jedinec jako občan souvisí se stupněm rozvoje společnosti. Moderní společnost může fungovat pouze tehdy, když si každý občan plní své sociální role jak ve vztahu k jiným občanům, tak ve vztahu ke společnosti jako celku. Neplnění občanských rolí poškozuje všechny občany. Vychovávaný jedinec si musí být vědom svých práv, ale i povinností ke společnosti. Jedinec jako pracovník role kvalifikovaného a úspěšného pracovníka je významná jak z hlediska vychovávaného jedince, tak z hlediska společnosti a jejího úspěšného fungování. Jedinec jako ochránce a tvůrce životního prostředí každý občan by měl získat základní ekologické vědomosti, ale i přesvědčení k prosazování takových opatření, která by zamezila další devastaci a přispěla ke zlepšení přírodního i sociálního prostředí. Jedinec jako odpovědný partner partnerské vztahy determinují fungování každého člena společnosti. Jejich narušení se nepříznivě promítá do pracovního výkonu, mezilidských vztahů Partnerství vyžaduje toleranci, pochopení, podporu. Jedinec jako rodič rodina má zajistit pevné a bezpečné zázemí, ve kterém může dítě najít radu, pomoc i pochopení. Výchova pro odpovědné rodičovství problém výchovy v moderní společnosti. Jedinec jako uživatel a tvůrce hodnot příprava jedince pro účast na kulturním životě (vybavit jedince odpovídajícími dovednostmi a schopnostmi a stimulovat jeho kulturní zájmy a potřeby). Připravit jedince pro adekvátní hodnotová měřítka, aby si i 13

14 v podmínkách blahobytu zachoval potřebný cit pro míru. Oprávněně kritizujeme projevy konzumismu (projevuje se v hromadění materiálních hodnot, v honbě za přepychem, v nedostatku uměřenosti a vkusu). Jedinec jako uživatel volného času volný čas a jeho náplň se stává jedním ze současných problémů výchovy. Volný čas dělíme na aktivní a pasivní. O náplni volného času rozhodují možnosti, které společnost nabízí, důležité jsou i zájmy jedince, jeho vzdělání, kulturní a sportovní potřeby, záliby, koníčky. Jedinec jako účastník dopravy chodec, pasažér, řidič role účastníka dopravy není snadná, vyžaduje dlouhodobou přípravu od dětských her přes řízený výcvik až po samostatnou účast. Je zapotřebí mnoho vědět a umět, ale zároveň i mít vysokou dopravní kázeň a odpovědnost. 2. Rozvoj základních kvalit osobnosti výchovu rozlišujeme na: a) vzdělávání označuje proces, ve kterém rozvíjíme vědomosti, dovednosti, návyky a schopnosti vědomosti (představy, pojmy, názvy) dovednosti a návyky (motorické, intelektuální) schopnosti (motorické, intelektuální) b) výchovu v užším smyslu dílčí pedagogický proces, ve kterém se rozvíjí postoje jedince ke skutečnosti, jeho přesvědčení, potřeby a zájmy ale i jeho sociální chování postoje ke skutečnosti nelze naučit, lze je pouze navodit a přivést k nim za pomoci různých pedagogických opatření, postoje jsou vždy jedincovým osobním rozhodnutím přesvědčení pokud jedinec zaujme určitý postoj, vzniká z něho přesvědčení potřeby a zájmy jsou dvojí povahy a) ty, se kterými jedinec do výchovného procesu přichází dosavadní zájmy a potřeby b) je zapotřebí navodit nové zájmy a vypěstovat nové potřeby chování jedince je výslednicí získaných a rozvinutých kvalit promítají se do něho vědomosti, dovednosti, návyky, schopnosti, přesvědčení, zájmy 3. Rozvoj v kulturních oblastech to je rozvoj ve všech výchovných složkách výchova světonázorová rozvíjí komplexní pohled na svět (na jeho vznik, vývoj a smysl), poskytuje mu hodnotový systém výchova jazyková, vědecká a ekologická výchova rozumová, rozvíjí v jazycích, přírodních a společenských vědách výchova mravní, právní a politická rozvíjí adekvátní chování (výchova k humanismu, k vlastenectví, k práci, pravidlům společenskému soužití, kázni, pevné vůli, vytrvalosti) výchova estetická rozvíjí umění a krásu výchova tělesná (zdravotní a pohybová) rozvíjí zdraví jedince, hygienické návyky, životosprávu, dostatečný pohyb 14

15 1.2.8 Pracovní list III 1. Historickosrovnávací metoda: probíhá v různých typech vzdělávacích institucí zobecňuje pedagogické jevy poskytuje pedagogice základní informace analyzuje výchovné ideje klasiků pedagogiky a filozofů 2. Funkcí výchovy je: a) b) c) 3. Vyjmenujte alespoň tři sociální role, na které je jedince prostřednictvím výchovy připravován: Výchova v užším slova smyslu rozvíjí: dovednosti a návyky potřeby a zájmy vědomosti přesvědčení postoje ke skutečnosti 5. Mezi výchovné složky patří: výchova rozumová chování jedince schopnosti výchova estetická výchova světonázorová 15

16 1.2.9 Činitelé výchovy 1. vychovávaný jedinec Předpoklady jedince pro úspěšnou výchovu: fyzické celková tělesná zdatnost a zdraví, motorická citlivost a koordinace psychické schopnosti a nadání (základem rozvoje schopností jsou vlohy), schopnosti jsou podmínkou rychlého a úspěšného osvojování vědomostí a dovedností sociální situace atmosféra prostředí ovlivňuje v každém věku průběh a výsledky vzdělávání dosavadní vzdělanostní úroveň kromě první fáze života výchova vždy navazuje na dosavadní úroveň vědomostí, dovedností, návyků, postojů, zájmů a potřeb. Pokud je dosavadní vzdělanostní úroveň na požadovaném stupni, lze na ni dobře navazovat. Pokud tomu tak není, nastávají překážky ve výchově, a k překonání je zapotřebí velkého úsilí, trpělivosti a vůle ze strany pedagogů a žáků. 2. pedagog (rodič, učitel, vychovatel, lektor, kulturní pracovník) je iniciátorem i organizátorem výchovy a také hodnotí dosahované výsledky, sestavuje obsah výchovy ve shodě s pedagogickými dokumenty, provádí vstupní, průběžnou i výstupní diagnózu, volí vhodně prostředky, formy a metody výchovy, vhodně motivuje vychovávané, přihlíží k věkovým a individuálním zvláštnostem vychovávaných jedinců. Pedagog nese odpovědnost za plný rozvoj svěřených jedinců, za přípravu pro základní sociální role, za rozvoj jednotlivých stránek jejich osobnosti i za rozvoj z hlediska hlavních výchovných složek. Požadavky na pedagoga: všeobecné vzdělání všeobecný přehled (filozofický, politický, vědecký a kulturní) odborné vzdělání teoretické vědomosti i praktické dovednosti v oboru, který pedagog vyučuje pedagogické vzdělání - tvoří praktické pedagogické, didaktické a metodické dovednosti a návyky (řadíme sem komunikativní dovednosti, organizátorské dovednosti, rétorické dovednosti) osobnostní rysy ovlivňují průběh i výsledky procesu vzdělávání, patří k nim: tvořivost (tj. schopnost hledat nové, lepší, pouze tvořivý pedagog může vychovat tvořivého žáka) zásadový morální postoj tj. pedagogovo myšlení, cítění i chování v duchu humanismu, demokratismu, jeho kladný vztah k práci, ukázněnost a pevná vůle pedagogický optimismus tj. pevné přesvědčení o účinnosti pedagogického působení, důvěra v žákovy síly, radostný přístup k práci pedagogický takt tj. ukázněnost v jednání s žáky, schopnost sebeovládání pedagogický klid tj. schopnost pracovat soustředěně, trpělivě vysvětlovat žákům látku pedagogické zaujetí tj. kladný a aktivní přístup k výuce 16

17 hluboký přístup k žákům co nejvíce žáka poznat, pochopit ho a pracovat s ním ve shodě s jeho individualitou přísná spravedlnost tj. nenechat nedostatky nebo přestupky bez povšimnutí, postupovat jednotně při hodnocení a klasifikaci Současná pedagogika usiluje o výchovu, která na jedné straně respektuje autoritu pedagoga a na druhé straně umožňuje uplatnit aktivitu a iniciativu vychovávaného jedince. To předpokládá vzájemnou důvěru, respekt a partnerský vztah za přirozené autority pedagogovy osobnosti, která by měla být vychovávanému jedinci příkladem. 3. Výchovné prostředky: působí jak intencionálně (přímo a záměrně) tak funkcionálně (nepřímo), vzájemně se doplňují a podporují. vyučování systematická výchovná činnost, při které se rozvíjejí vědomosti, dovednosti a schopnosti a stimulují se postoje ke skutečnosti. Vyučování se uskutečňuje ve škole, mimoškolských zařízeních, v ústavech a to za působení profesionálních pedagogických pracovníků. Podle počtu žáků rozlišujeme vyučování individuální (výhodou je, že přihlíží k žákovým možnostem, nevýhodou je ekonomická náročnost) a hromadné (ve skupinách, třídách, kurzech, nevýhodou je že nemůže plně respektovat individuální předpoklady každého jedince, výhodou je, že umožňuje pozitivní ovlivňování žáků, srovnávání studijních výsledků, spolupráci a vzájemnou pomoc, je levnější). pedagogizované prostředí např. škola- tvoří ji materiální vybavení (účelové, hygienické a estetické) a sociální atmosféra (mezilidské vztahy, pracovní režim) sdělovací prostředky masová komunikační média tisk, rozhlas, film, televize, internet. Působí intencionálně vzdělává nás, ale i funkcionálně ovlivňuje jedincovi světonázorové, politické, mravní a estetické postoje. práce působí výchovně jak hodnotou pracovního produktu, tak hodnotou pracovního prostředí. Práci dělíme na fyzickou a duševní. hra jako výchovný prostředek má rozhodující vliv především v předškolním věku, díky ní dítě lépe poznává svět (napodobivé a tematické hry), utváří si mravní a estetické postoje ke skutečnosti a rozvíjí si své schopnosti, potřeby a zájmy. Velmi důležité jsou i sportovní hry rozvíjí tělesnou zdatnost, organizovanost, vůli. Společenské hry rozvijí strategické a taktické myšlení. umění umělecká díla a umělecká činnost obohacují poznání, ovlivňují estetickou citlivost (vkus) a rozvíjejí tvořivost. sport a tělesná výchova rozvíjí zdraví, fyzickou zdatnost a obratnost, problémem je profesionalizace a ekonomická lukrativnost, fair play. kolektiv organizovaná skupina, která má stanovený cíl, úkoly a funkce 17

18 Pracovní list IV 1. Činitelem výchovy je: a) b) c) 2. Vyjmenujte alespoň tři předpoklady jedince pro úspěšnou výchovu: Jaké požadavky by měl splňovat pedagog (uveďte alespoň tři): Mezi osobnostní rysy pedagoga nepatří: zásadový morální postoj hluboký přístup k žákům pedagogické vzdělání přísná spravedlnost 5. Mezi výchovné prostředky patří: umění kolektiv vyučování všeobecné vzdělání 6. Jaké jsou výhody a nevýhody hromadného vzdělávání:

19 Pedagogické principy nejobecnější pravidla, praxí ověřené zásady, které podmiňují efektivnost výchovy, usnadňují práci učitelů i žáků a vedou k trvalejším výsledkům mají obecnou platnost, tzn., platí pro mládež i dospělé, v oblasti školské i mimoškolské, ve všech institucích a situacích o formulaci pedagogických principů se pokusili mnozí významní autoři jako Komenský, Pestalozzi, Spencer, Locke, John Dewey Vývoj pedagogických principů: Platón a Aristoteles vyslovili požadavky jako soustavnost výchovné práce, aktivnost vychovávaného jedince, přiměřenost renesance požadavek názornosti, aktivity a samostatnosti (ne jen mechanické memorování) Rabelais, M. de Montaigne; v praxi se tyto principy v té době ještě nepodařilo prosadit pedagogické principy jsou klíčovou otázkou díla Komenského (Velká didaktika) důraz na názornost, soustavnost, uvědomělost, přiměřenost, všestrannost; tyto principy uplatnil také při tvorbě svých učebnic (Brána jazyků otevřená) J. J. Rousseau přirozenost, svoboda a osobní zkušenost jedince (oslabení systematičnosti) Spencer v polovině 19. století kritizuje odtržení výchovy od sociálních funkcí, které má jedinec ve společnosti plnit reformní a alternativní pedagogika 20. století zdůrazňuje princip aktivnosti, samostatnosti, přiměřenosti, tvořivosti Princip cílevědomosti: předpokládá jasné stanovení konečných i dílčích cílů, potřeba tyto cíle zdůvodnit (motivovat) a přiměřeně objasnit vychovávaným jedincům vymezení vědomostí, dovedností a návyků, kterých chce učitel svým působením dosáhnout Princip soustavnosti (systematičnosti): požadavek uspořádání veškerých výchovných podnětů do logického systému odpovídajícímu psychologickým zákonitostem (vytvořit systém vyučovacích předmětů; vybrat a systematizovat potřebné učivo; zajistit systematický pracovní režim školy; dosáhnout systematického pracovního postupu ve výuce každého předmětu) Princip aktivnosti: samostatná činnost jedince aktivizace poznávacích, citových a volních procesů využití a stimulace zájmů žáka směřování k aplikaci a praktickému využívání vědomostí a dovedností Princip názornosti: požadavek vycházet ze smyslového nazírání, z dosavadních představ a zkušeností, rozvíjet vnímání, pozorování a fantazii (většinu informací o světě získáváme pomocí zraku) Komenský považoval tento princip za zlaté pravidlo didaktiky ; postup: příklad pravidlo praxe motorická názornost, schematická a symbolická názornost, názornost pedagogovy mluvy 19

20 Princip uvědomělosti: požaduje, aby žák učivu a požadavkům plně rozuměl, chápal jejich smysl a ztotožňoval se s nimi žáci mají studované jevy promýšlet a na základě srovnání, analýzy, syntézy, indukce a dedukce mají postupně postihovat jejich souvislosti a zákonitosti požadavek, aby žáci jazykově správně a přesně vyjádřili získané vědomosti, tzn. aby přesně užívali odborných termínů, správně dovedli definovat, popsat a vysvětlit jevy i vyvodit obecné závěry Princip trvalosti: vyžaduje, aby se osvojené vědomosti, dovednosti a postoje staly trvalou součástí života jedince toho se dosahuje nejen opakováním, ale i přiměřeným tempem a emotivností výchovné práce Princip přiměřenosti: obsah, formy a metody výchovy musí být v souladu s věkem a dosavadní úrovní žáků po stránce fyzické i psychické požadavek individuálního přístupu základní pravidla pedagogického postupu: od blízkého ke vzdálenému od známého k neznámému od konkrétního k abstraktnímu od snadného a jednoduchého k obtížnějšímu a složitějšímu Princip emocionálnosti: požadavek probouzet v pedagogickém procesu i citové prožitky žáků, opírat se o ně a udržovat stále radostnou tvůrčí atmosféru Veselé nálady je třeba, aby se nedostavilo znechucení nebo ošklivost, pravý to mor vyučování. (Komenský) Princip všestrannosti: požadavek, aby pedagog při kterékoli výchovné práci měl stále na zřeteli hlavní úkoly všech složek výchovy Princip jednotnosti: jednota v požadavcích a přístupech všech učitelů a vychovatelů (ne protichůdné přístupy) Aplikace pedagogických principů: v koncipování a plánování (osnov, učebnic, pomůcek, ) při organizačním, materiálním a personálním zabezpečení výchovných činností (organizace výchovy a vzdělávání v jednotlivých institucích, příprava učitelů, materiální prostředí, ) pedagogické principy se však prosazují především v samostatném výchovně vzdělávacím procesu, tedy v praxi z praxe byly principy vyvozeny, ale ne vždy se daří je v praxi realizovat pedagogické principy jsou také nástrojem objektivního posouzení výsledků výchovy, k posouzení práce každého pedagoga či instituce 20

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Dějiny pedagogiky. počátky výchovy, výchova v antice. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Dějiny pedagogiky. počátky výchovy, výchova v antice. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Dějiny pedagogiky počátky výchovy, výchova v antice Vznik výchovy výchova provází lidstvo od nepaměti o nejranějším období vývoje lidské společnosti a způsobu výchovy nemáme písemné záznamy Okolnosti,

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Struktura pedagogických disciplín

Struktura pedagogických disciplín Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Struktura pedagogických disciplín (seminární práce ze semináře k úvodu do pedagogiky a základům pedagogického myšlení) Vypracovala: Romana Gottvaldová UČO

Více

Pedagogické principy. - existuje několik pojetí a dělení pedagogických principů. - základní pedagogické principy (Jůva) - 1 -

Pedagogické principy. - existuje několik pojetí a dělení pedagogických principů. - základní pedagogické principy (Jůva) - 1 - Pedagogické principy - pedagogické principy obecně - nejobecnější požadavky, normy, pravidla vyplívající ze zákonitostí výchovně vzdělávacího procesu a optimalizující výchovně-vzdělávací činnost; výchovně-vzdělávací

Více

Diferenciace rolí ne všichni dělají totéž, objevují se privilegovaní. Výchova je spojena s vírou rituály (zkoušky dospělosti, )

Diferenciace rolí ne všichni dělají totéž, objevují se privilegovaní. Výchova je spojena s vírou rituály (zkoušky dospělosti, ) Otázka: Vývoj výchovy od pravěku Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): jakty PRAVĚK Výchova pokusem a omylem Chlapci a dívky se vychovávali jinak chlapci lovit a chránit dívky udržovat oheň, sbírat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Mgr. Jiří Pokorný Číslo VY_32_INOVACE_13_ZSV_2.01_Periodizace antické filozofie

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. CITÁTY KOMENSKÉHO Poněvadž při všem je nesnadněji odučovati se než učiti se, musí být opatrně přihlíženo k tomu, aby se ničemu

Více

Didaktika odborných předmětů- testové otázky

Didaktika odborných předmětů- testové otázky Didaktika odborných předmětů- testové otázky 1. Které výukové metody patří mezi aktivizující: A) Vysvětlování, přednáška, popis B) Didaktické hry, diskuse, inscenační a situační metody C) Uvědomělost,

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Maturitní otázky ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a význam psychologických poznatků, vznik a historický vývoj psychiky, determinace lidské psychiky. pojem a předmět psychologie metody psychologie,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to didaktika? didaktické...poučné umělecké dílo přednášené rytmicky, s fantazií, půvabně nebo energicky (J. W. Goethe

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKT ZŠ ZLATÉ HORY UČÍME SE MODERNĚ, UČÍME SE PRO ŽIVOT! CZ.1.07/1.1.26/02.0020 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKTOVÉ VÝUKY DIDAKTICKÉ ZÁSADY PŘI TVORBĚ PROJEKTOVÝCH ÚKOLŮ Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Klasifikace věd Ročník 1. Datum tvorby 2.9.2013

Více

! " 1. Didaktika přírodovědy

!  1. Didaktika přírodovědy 1. Didaktika přírodovědy Nemůžeme se pouštět do didaktiky přírodovědy a hovořit o přírodovědě, aniž bychom si blíže tyto pojmy neobjasnili. Prostudování kapitoly vede k objasnění této problematiky. τ Didaktika,

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Gustav Adolf Lindner

Gustav Adolf Lindner Gustav Adolf Lindner 11. 3. 1828 16. 10. 1887 1 Je považován za druhého nejvýznamnějšího českého pedagoga po J. A. Komenském. Život 2 *1828 Rožďalovice (okres Nymburk) matka byla Češka, otec Němec rodina

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Vyučovací metody formy a metody vyučování. Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce

Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Vyučovací metody formy a metody vyučování. Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce 1 4.10. 2 11.10.* 3 18.10. 4 25.10. * datum téma Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Pravidla prezentace Vyučovací metody formy a metody vyučování Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy P. Kuchař, M. Kaplánek, M. Pařízek Proč sociální pedagogika Cílem je pomoc lidem: v socializaci (jako

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

HUDEBNÍ PEDAGOGIKA A JEJÍ SYSTEMATIZACE HUDEBNÍ DIDAKTIKA JAKO VĚDECKÁ DISPIPLÍNA

HUDEBNÍ PEDAGOGIKA A JEJÍ SYSTEMATIZACE HUDEBNÍ DIDAKTIKA JAKO VĚDECKÁ DISPIPLÍNA HUDEBNÍ PEDAGOGIKA A JEJÍ SYSTEMATIZACE HUDEBNÍ DIDAKTIKA JAKO VĚDECKÁ DISPIPLÍNA Hudební pedagogika = věda o hudební výchově rozhraní sfér hudební pedagogiky a hudební výchovy Hudební pedagogika může

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Výchovně vzdělávací koncepce v chronologickém přehledu

Výchovně vzdělávací koncepce v chronologickém přehledu OBECNÁ PEDAGOGIKA část B Výchovně vzdělávací koncepce v chronologickém přehledu OBSAH: co jsou výchovně vzdělávací koncepce? přehled nejvýznamnějších koncepcí příklad: dogmatická koncepce, slovně názorná

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

13. lekce. Tématický plán: Teorie - Didaktiky základní gymnastiky. Praxe - Cvičení s tyčí a na žebřinách. Doporučená literatura

13. lekce. Tématický plán: Teorie - Didaktiky základní gymnastiky. Praxe - Cvičení s tyčí a na žebřinách. Doporučená literatura 13. lekce Tématický plán: Teorie - Didaktiky základní gymnastiky. Praxe - Cvičení s tyčí a na žebřinách. Doporučená literatura DIDAKTIKA ZÁKLADNÍ GYMNASTIKY Veškeré výchovně vzdělávací činnosti vycházejí

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.12 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Význam TV pokuste se na papír vypsat několik významů TV pro dítě a jeho vývoj 16.10.2014 Mgr.

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 1. Člověk jako osobnost 2. Učení a komunikace 3. Duševní vývoj osobnosti, poruchy vývoje osobnosti 4. Psychické jevy 5. Člověk ve společnosti 6. Sociální útvary

Více

7. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLANÍ

7. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLANÍ 7. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLANÍ Vzdělání je jednou ze základních pedagogických kategorií. Posuzujeme-li kteroukoliv společnost, klademe si na předním místě otázku, jaké vzdělání poskytuje a komu je poskytuje,

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

27) Profesionální poskytování odborné rady nebo návrhu řešení problémů druhého subjektu je:

27) Profesionální poskytování odborné rady nebo návrhu řešení problémů druhého subjektu je: 1 VARIA TA I. B 26) Závislost na práci se nazývá. a) gambling b) workoholismus c) katalepsie d) sugesce 26) Závislost na hracích automatech se nazývá. e) gambling f) workoholismus g) katalepsie h) sugesce

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Téma číslo 7 Alternativní a reformní školství ve světě a v ČR I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 7 Alternativní a reformní školství ve světě a v ČR I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 7 Alternativní a reformní školství ve světě a v ČR I Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Základy vývoje školské soustavy v českých zemích. Vývoj školské soustavy za Rakouska-Uherska. Vzdělávací

Více

Výchova a vzdělávání v orientálních despociích a antice

Výchova a vzdělávání v orientálních despociích a antice Výchova a vzdělávání v orientálních despociích a antice Michal Šimáně simane@mail.muni.cz Ústav pedagogických věd Filozofická fakulta Masarykovy univerzity www.phil.muni.cz/wupv Pravěk Osvojování dovedností

Více

Mezipředmětové vztahy

Mezipředmětové vztahy VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 6. ROČNÍK Téma, učivo Minulost, dějiny, Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Učení Mezipředmětové vztahy Poznámky dějepis

Více

Prvopočátky ekonomického myšlení

Prvopočátky ekonomického myšlení Prvopočátky ekonomického myšlení Ing. Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více