Pedagogika 1. ročník Sociální činnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogika 1. ročník Sociální činnost"

Transkript

1 Pedagogika 1. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice u Tišnova, s. r. o. v roce 2011

2 Obsah 1 Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky Pedagogika jako věda, její struktura, vědy pomocné a hraniční Pedagogika Vznik pedagogiky Předmět pedagogiky Využití pedagogiky Struktura pedagogiky Příbuzné obory Vztah pedagogiky k jiným vědám Zdroje pedagogických informací Pracovní list I Základní pedagogické pojmy Výchova Rysy výchovy: Vzdělávání Výchovný cíl Pracovní list II Metody výchovy Funkce výchovy: Pracovní list III Činitelé výchovy Pracovní list IV Pedagogické principy Formy výchovy Pracovní list V Použitá literatura Seznam použitých zkratek Dějiny pedagogiky Antická výchova Antické Řecko Pracovní list VI Římská výchova Pracovní list VII Křesťanská a středověká výchova Vliv scholastiky na středověkou vzdělanost Pracovní list VIII Doba reformace Pracovní list IX Pedagogika novověku Pedagogika doby renesance Humanistická pedagogika Pracovní list X Osvícenectví a pedagogika 18. / 19. st Anglický pedagogický systém Vliv vědeckotechnické revoluce: Pracovní list XI Pedagogické směry 20. století Pracovní list XII Alternativní pedagogika

3 2.7.1 Waldorfská pedagogika Daltonská škola Jenská škola Montessori škola Začít spolu Zdravá škola Domácí vzdělávání Pracovní list XIII Použitá literatura Seznam použitých zkratek Vývoj školství na našem území a současný školní systém Tereziánské reformy Počátky a rozvoj české pedagogiky v 19. století Vývoj školství na našem území v 2. polovině 19. století Pracovní list XIV Školství v Československé republice v období Pracovní list XV Vývoj po r Současný školský systém Teorie školských systémů Pracovní list XVI Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení Státní správa a samospráva ve školství Pracovní list XVII Použitá literatura Seznam zkratek Řešení pracovních listů

4 1 Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky Obecná pedagogika je základní pedagogická disciplína, která studuje společné rysy a souvislosti výchovy probíhající za různých podmínek. 1.1 Pedagogika jako věda, její struktura, vědy pomocné a hraniční Pedagogika Sleduje význam prostředí pro výchovu, problematiku specifických vlivů prostředí a jejich ovlivňování. Zkoumá prostředí přírodní i společenské. Společenské prostředí je primární ve výchově, je vytvářeno formálními (stát) i neformálními (rodina) typy. Přírodní podmínky mají vliv na výchovu (např. učení v Austrálii). Předmět: výchova, věda o výchově člověka analyzuje výchovný proces zkoumá jeho zákonitosti a definuje podmínky úspěšné a účinné výchovně vzdělávací práce Definice pojmu pedagogika: věda a výzkum obor studia na vysokých školách činnost učitelů směřující k dosažení vzdělávacích cílů Vznik pedagogiky Pedagogika je od starověku součástí filozofie, názory na výchovu a vzdělání najdeme v dílech řady filozofů starověku i středověku. Počátek samostatné vědní disciplíny někteří historikové spojují se jménem Jana Ámose Komenského ten byl první, kdo vytvořil ucelený systém poznatků o výchově a vzdělávání a sepsal je ve svých didaktických dílech. V 17. století však doba nebyla zralá na realizaci jeho myšlenek ve školské praxi. Teprve počátkem 19. stol. s rozvojem společenských věd, školství a zaváděním povinné školní docházky se objevuje potřeba pedagogické teorie, která by vedla ke zkvalitnění pedagogické praxe. První polovina 19. stol. je proto považována za počátek pedagogiky jako samostatné vědní disciplíny Předmět pedagogiky Předmětem pedagogiky je výchova, pedagogika zkoumá a vysvětluje podstatu a zákonitosti výchovné činnosti. Pedagogika patří mezi vědy společenské. Historicky starší je pedagogická praxe. Vlastní výchovný proces je prvotní, opírá se o vlastní zkušenost vychovávajících, pedagogická praxe je založena na přímém, bezprostředním poznání. Historicky mladší je pedagogická teorie, která vychází z poznání systematického, zprostředkovaného, zobecněného. Praxe Teorie 4

5 1.1.4 Využití pedagogiky oblast školství oblast mimoškolního vzdělávání oblast ekonomického rozhodování oblast sociální politiky oblast pomáhajících profesí oblast samotné vědy Struktura pedagogiky 1. Obecná pedagogika.: smyslem je systematizace výchovných problémů a poznatků, formulování cílů výchovy, stanovení základních pedagogických kategorií a vytvoření systému v pojmech 2. Dějiny pedagogiky: sledují a hodnotí vývoj výchovy a pedagogického myšlení od postižitelného počátku až po současnost 3. Didaktika: stanoví cíle a obsah vyučování, analyzuje vyučovací proces a definuje vyučovací metody a principy 4. Speciální pedagogika: je to vědní disciplína, která se zabývá výchovou postižených jedinců (somaticky nebo psychicky), jedinců se zrakovými vadami, se sluchovými a řečovými vadami, obtížně vychovatelnými jedinci 5. Pedagogika volného času: jejím předmětem jsou otázky výchovy ve volném čase, které jsou zaměřeny na všechny kategorie 6. Teorie výchovy podle věkových údobí, institucí a organizací, v nichž se výchova uskutečňuje, můžeme rozlišit dílčí pedagogické obory teorie výchovy v jeslích, předškolní pedagogiky, školní pedagogika, vysokoškolská pedagogika 7. Teorie rodinné výchovy rozebírá výchovu v rodinách Příbuzné obory 1. Andragogika vědní disciplína zabývající se výchovou a vzděláváním dospělých 2. Filozofie vyčlenila se z ní pedagogika jako samostatný vědní obor, poskytuje pedagogice vědeckou orientaci pro chápání vývoje výchovných procesů 3. Sociologie sleduje obecné zákonitosti výchovy sociálních jevů a hledá vztahy mezi nimi a ostatními sociálními skutečnostmi 4. Lékařské vědy anatomie, patologie, hygiena 5. Přírodní vědy fyzika, chemie, biologie, geografie 6. Logika pomáhá při řešení problematiky vyučování, správné uspořádání výuky, učiva, organizace vyučovacích hodin 5

6 7. Právní vědy zkoumají podstatu a funkci právních norem společnosti 8. Psychologie zkoumá zákonitosti lidské psychiky, pomáhá pedagogice při řešení problému pěstování a rozvoje psychických procesů a vlastností člověka (vývojová psychologie) Vztah pedagogiky k jiným vědám Kategorizace věd: společenské - filozofie, pedagogika, psychologie, sociologie přírodní - fyzika, chemie, biologie technické - nauka o materiálu, technologie umělecké - hudební výchova, výtvarná výchova ekonomické - ekonomika, management, marketing právní - občanské právo, trestní právo, obchodní právo, pracovní právo specifické - matematika, logika, kybernetika medicínské Pedagogika má nejtěsnější sepětí s filozofií z ní se vyčlenila přebírá z ní metodologii a výklad jevů Filozofie je vědou o nejobecnějších zákonitostech vzniku a existence světa, přírody, člověka (resp. lid. společnosti). Těsné sepětí s jinými vědami zvláště pak společenskými (sociologie, psychologie), ale i ostatními dle výčtu, protože: Předmětem výchovy (a vzdělávání) je člověk, který je společenský - sociální (sociologie, historie); s dimenzí psychickou - (psychologie) a somatickou - (biologie, anatomie, fyziologie, patologie, hygiena). Využití ostatních věd v pedagogice: pro řešení problémů výchovy - vědy etické a estetické, právní pro řešení problémů procesu vyučování a řízení - logika, kybernetika (formálně správné procesy myšlení a usuzování) pro výzkumnou vědeckou pedagogickou práci - statistika, matematika pro řízení a správu školské sítě a škol - ekonomika Zdroje pedagogických informací pedagogické časopisy české, slovenské, mezinárodní pedagogické slovníky dokumentace o školství www stránky odborná literatura institucionální báze pedagogiky - pedagogické vysoké školy, výzkumné ústavy, školy všech stupňů, ostatní školská zařízení, knihovny a informační centra 6

7 1.1.9 Pracovní list I Tento pracovní list prověřuje získané vědomosti z učiva Pedagogika jako věda, její struktura, vědy pomocné a hraniční 1. Pedagogika je věda: Pedagogiku řadíme mezi vědy: matematické přírodovědné společenské geografické medicínská 3. Mezi odvětví pedagogiky nepatří: obecná pedagogika teorie výchovy logika psychologie didaktika 4. Mezi pedagogické zdroje patří: pedagogické časopisy dokumentace o školství školy všech stupňů denní tisk sešity žáka odborné pedagogické učebnice 5. Čím se zabývá didaktika:

8 6. Speciální pedagogika je vědní disciplína, která se zabývá: Pedagogika má nejtěsnější sepětí s: ekonomií psychologií medicínou filozofií biologií přírodopisem 8

9 1.2 Základní pedagogické pojmy Výchova Je základní, nejobecnější pojem pedagogiky. Výchova je celoživotní proces ovlivněný (determinovaný) několika faktory (činiteli): 1. Dědičností genetická výbava daného organismu (promítá se do fyzických rysů, typů nervové soustavy, vloh apod.) 2. Prostředím nepůsobí jednostranně, vztah jedince a prostředí je vztahem vzájemného působení, při kterém jedinec ovlivňuje prostředí a prostředí ovlivňuje jedince. Rozeznáváme prostředí materiální a sociální. 3. Výchovou záměrné působení na rozvoj jedince, může být intencionální (přímá) bezprostřední pedagogovo působení, nebo funkcionální (nepřímá) ovlivňování např. televizí, partou. Rozlišujeme heteroedukaci (výchova někým jiným) a autoedukaci (má vlastní výchova učím se sám, sebevýchova) probíhá v určitém čase, za určitých podmínek (rodina, škola), týká se konkrétní osoby, skupiny osob výchova je cílevědomé a záměrné vytváření a ovlivňování podmínek umožňujících optimální rozvoj jedince probíhá v souladu s individuálními dispozicemi jedince stimuluje vlastní snahu jedince stát se autentickou, vnitřně integrovanou osobností Rysy výchovy: 1) Výchova permanentní probíhá celý život 2) Univerzální není záležitostí jen určité skupiny, instituce, ale dotýká se každého, prakticky v každé životní situaci (nejen škola, rodina, ale i život mimo školu, úřady, kulturní akce, hromadné sdělovací prostředky). 3) Mnohostranná orientace připravuje jedince pro základní sociální role, rozvíjí ho jako občana, nese spoluodpovědnost za přípravu jedince pro život ve složité moderní společnosti. V tomto směru hovoříme o dvoustránkovitosti pedagogického procesu o výchově (širší smysl) a o vzdělávání Vzdělávání Proces utváření jedince, kterým se rozvíjí především jeho poznání, myšlení, schopnosti. Probíhá např. ve škole. Rozdíl mezi pojmy výchova a vzdělání výchova (lat. educatio) - pěstování, vychovávání, vztahováno vždy na oblast chování vzdělání (lat. eruditio) - označení sféry učení, vzdělání a učenosti a vztahuje se tedy spíše k procesu předávání znalostí a vědomostí Vzdělávání je chápáno jako proces, v němž převažuje proces informativní 9

10 jedinec si v průběhu tohoto procesu osvojuje soustavu znalostí a dovedností, které mají: instrumentální povahu - osvojování si soustavy vědeckých a technických vědomostí a s nimi spojených intelektuálních i praktických dovedností a návyků kultivační povahu - osvojování prvků kultury, které se podílejí na formování a kultivaci osobnosti věděním a poznáním Výchovný cíl Je základní pedagogická kategorie. Vymezuje pedagogickou orientaci k určitým výchovně vzdělávacím hodnotám - je konkretizací žádoucího stavu vychovávaného a pedagog jím projektuje žádoucí výsledek výchovy. Výchovný cíl musí směřovat k ideálu plně a harmonicky rozvinutého jedince. Je to, čeho chceme při výchově dosáhnout. Cíl výchovy (obecně): ucelená představa (ideál) předpokládaných a žádoucích vlastností člověka, které lze získat vytyčuje směr výchovného působení je to výchozí pedagogická kategorie (následují obsah, formy, metody a prostředky výchovy) je to kategorie historická a mění se tedy s dobou, státem, národem, filozofií a kulturou, jiné jsou antické výchovné cíle, jiné jsou výchovné cíle středověké, jiné jsou cíle výchovy 20. století i dnes se liší cíle různých pedagogických koncepcí sociologická pedagogika vidí cíl výchovy v socializaci existencialistická pedagogika vidí cíl v rozvoji jedince jako svobodné a autentické osobnosti alternativní směry, jako škola waldorfská, montessoriovská, jenská, vyzvedají jako cílové kvality aktivnost, tvořivost, solidaritu apod. antipedagogika naopak odmítá jakékoli cíle jako manipulaci a násilí na jedinci Dvojice cílů: Individuální Sociální cíle individuální zaměřené na osobní rozvoj jedince, jeho prospěch a uplatnění; Locke, Rousseau, Spencer, reformní směry 20. století sociální příprava jedince na prospěšný život ve společnosti, příprava na sociální role; Platón, Aristoteles, středověk, i Komenský, socialistická pedagogika jde o to vytvořit harmonii mezi individuálními a sociálními cíly pro šťastný osobní život jedince i pro jeho život ve společnosti Obecné specifické cíle obecné společné veškeré výchově specifické spjaté s určitou profesí, sociální funkcí, konkrétní vědomosti, dovednosti, návyky, postoje Materiální formální cíle materiální (informativní) směřují k osvojení určité učební látky formální (formativní) zaměřeny na rozvoj schopností, např. matematické učivo je prostředkem rozvoje logického myšlení 10

11 Adaptační a Anticipační cíle adaptační zaměření výchovy na přítomnost, na přizpůsobení se současnosti anticipační příprava na budoucí realitu dnes snaha spojit tyto dvě orientace; rychlý rozvoj vědy a techniky nutnost předvídat budoucí vývoj Teoretické a praktické cíle teoretické těžiště v systému vědomostí praktické základ v dovednostech a návycích moderní pedagogika zdůrazňuje spojení výchovy se životem; kritika teoretismu tradiční výchovy a důraz na praktické aspekty jsou charakteristické pro většinu směrů 20. století Autonomní a Heteronomní cíle autonomní cíl, který si stanoví sám jedinec heteronomní cíl stanovený jinými činiteli (státem, pedagogem, rodičem, ) Cíl výchovy je tvořen řadou dílčích cílů. Ve spojení se složkami výchovy se jedná o cíle rozumové, mravní, pracovní, estetické a tělesné výchovy. Vlastnosti cíle: popsatelnost, vymezení v čase, etapovitost Komenský požaduje rozvíjet všechny ve všem všestranně. Příklady výchovných cílů v historii: Platón moudrost, kalokaghatia (ideál krásy a dobra) Augustin cíl veškerého života v Bohu J. Locke cíl výchova gentlemana (úspěšného a zdatného) S. Makarenko výchova pro život ve společnosti J. A. Komenský harmonický rozvoj osobnosti (mysli, ruky, jazyka), poslední cíl člověka mimo tento svět 11

12 1.2.5 Pracovní list II 1. Výchova je celoživotní proces ovlivněný: a) b) c) 2. Jedním z rysů výchovy je mnohostranná orientace, znamená to že: probíhá celý život dotýká se každého připravuje jedince pro základní sociální role 3. Výchovný cíl je: Vyjmenujte alespoň tři dvojice cílů: a) b) c) 5. Definujte cíl autonomní: Výchovným cílem podle Platona je: výchova gentlemana ideál krásy a dobra harmonický rozvoj osobnosti 12

13 1.2.6 Metody výchovy Je určitý způsob činnosti, kterým žáci zpracovávají učivo, a způsob činnosti učitele, kterým je žákova činnost řízena, přičemž činnost žáka i učitele tvoří společný celek, jímž je naplňován výchovný a vzdělávací cíl. Metody: 1. historickosrovnávací poskytuje pedagogice základní informace: o výchovných koncepcích v jednotlivých etapách vývoje společnosti analýzu výchovné praxe v různých pedagogických institucích výchovné ideje klasiků pedagogiky a filozofů, koncepce, které většinou nebyly a ani nemohly být uskutečněny 2. výzkum současné pedagogické praxe probíhá v různých typech vzdělávacích a výchovných institucí, cílem je sbírat, analyzovat a zobecňovat pedagogické jevy, výchozí metodou je pozorování (např. ve vyučování), další je experiment (pokus), rozhovor, dotazník, studium pedagogické dokumentace, didaktické testy Funkce výchovy: 1. Příprava k sociálním rolím - jedinec musí být rozvíjen pro všechny základní sociální role, které má ve společnosti zastávat. Jedinec jako občan souvisí se stupněm rozvoje společnosti. Moderní společnost může fungovat pouze tehdy, když si každý občan plní své sociální role jak ve vztahu k jiným občanům, tak ve vztahu ke společnosti jako celku. Neplnění občanských rolí poškozuje všechny občany. Vychovávaný jedinec si musí být vědom svých práv, ale i povinností ke společnosti. Jedinec jako pracovník role kvalifikovaného a úspěšného pracovníka je významná jak z hlediska vychovávaného jedince, tak z hlediska společnosti a jejího úspěšného fungování. Jedinec jako ochránce a tvůrce životního prostředí každý občan by měl získat základní ekologické vědomosti, ale i přesvědčení k prosazování takových opatření, která by zamezila další devastaci a přispěla ke zlepšení přírodního i sociálního prostředí. Jedinec jako odpovědný partner partnerské vztahy determinují fungování každého člena společnosti. Jejich narušení se nepříznivě promítá do pracovního výkonu, mezilidských vztahů Partnerství vyžaduje toleranci, pochopení, podporu. Jedinec jako rodič rodina má zajistit pevné a bezpečné zázemí, ve kterém může dítě najít radu, pomoc i pochopení. Výchova pro odpovědné rodičovství problém výchovy v moderní společnosti. Jedinec jako uživatel a tvůrce hodnot příprava jedince pro účast na kulturním životě (vybavit jedince odpovídajícími dovednostmi a schopnostmi a stimulovat jeho kulturní zájmy a potřeby). Připravit jedince pro adekvátní hodnotová měřítka, aby si i 13

14 v podmínkách blahobytu zachoval potřebný cit pro míru. Oprávněně kritizujeme projevy konzumismu (projevuje se v hromadění materiálních hodnot, v honbě za přepychem, v nedostatku uměřenosti a vkusu). Jedinec jako uživatel volného času volný čas a jeho náplň se stává jedním ze současných problémů výchovy. Volný čas dělíme na aktivní a pasivní. O náplni volného času rozhodují možnosti, které společnost nabízí, důležité jsou i zájmy jedince, jeho vzdělání, kulturní a sportovní potřeby, záliby, koníčky. Jedinec jako účastník dopravy chodec, pasažér, řidič role účastníka dopravy není snadná, vyžaduje dlouhodobou přípravu od dětských her přes řízený výcvik až po samostatnou účast. Je zapotřebí mnoho vědět a umět, ale zároveň i mít vysokou dopravní kázeň a odpovědnost. 2. Rozvoj základních kvalit osobnosti výchovu rozlišujeme na: a) vzdělávání označuje proces, ve kterém rozvíjíme vědomosti, dovednosti, návyky a schopnosti vědomosti (představy, pojmy, názvy) dovednosti a návyky (motorické, intelektuální) schopnosti (motorické, intelektuální) b) výchovu v užším smyslu dílčí pedagogický proces, ve kterém se rozvíjí postoje jedince ke skutečnosti, jeho přesvědčení, potřeby a zájmy ale i jeho sociální chování postoje ke skutečnosti nelze naučit, lze je pouze navodit a přivést k nim za pomoci různých pedagogických opatření, postoje jsou vždy jedincovým osobním rozhodnutím přesvědčení pokud jedinec zaujme určitý postoj, vzniká z něho přesvědčení potřeby a zájmy jsou dvojí povahy a) ty, se kterými jedinec do výchovného procesu přichází dosavadní zájmy a potřeby b) je zapotřebí navodit nové zájmy a vypěstovat nové potřeby chování jedince je výslednicí získaných a rozvinutých kvalit promítají se do něho vědomosti, dovednosti, návyky, schopnosti, přesvědčení, zájmy 3. Rozvoj v kulturních oblastech to je rozvoj ve všech výchovných složkách výchova světonázorová rozvíjí komplexní pohled na svět (na jeho vznik, vývoj a smysl), poskytuje mu hodnotový systém výchova jazyková, vědecká a ekologická výchova rozumová, rozvíjí v jazycích, přírodních a společenských vědách výchova mravní, právní a politická rozvíjí adekvátní chování (výchova k humanismu, k vlastenectví, k práci, pravidlům společenskému soužití, kázni, pevné vůli, vytrvalosti) výchova estetická rozvíjí umění a krásu výchova tělesná (zdravotní a pohybová) rozvíjí zdraví jedince, hygienické návyky, životosprávu, dostatečný pohyb 14

15 1.2.8 Pracovní list III 1. Historickosrovnávací metoda: probíhá v různých typech vzdělávacích institucí zobecňuje pedagogické jevy poskytuje pedagogice základní informace analyzuje výchovné ideje klasiků pedagogiky a filozofů 2. Funkcí výchovy je: a) b) c) 3. Vyjmenujte alespoň tři sociální role, na které je jedince prostřednictvím výchovy připravován: Výchova v užším slova smyslu rozvíjí: dovednosti a návyky potřeby a zájmy vědomosti přesvědčení postoje ke skutečnosti 5. Mezi výchovné složky patří: výchova rozumová chování jedince schopnosti výchova estetická výchova světonázorová 15

16 1.2.9 Činitelé výchovy 1. vychovávaný jedinec Předpoklady jedince pro úspěšnou výchovu: fyzické celková tělesná zdatnost a zdraví, motorická citlivost a koordinace psychické schopnosti a nadání (základem rozvoje schopností jsou vlohy), schopnosti jsou podmínkou rychlého a úspěšného osvojování vědomostí a dovedností sociální situace atmosféra prostředí ovlivňuje v každém věku průběh a výsledky vzdělávání dosavadní vzdělanostní úroveň kromě první fáze života výchova vždy navazuje na dosavadní úroveň vědomostí, dovedností, návyků, postojů, zájmů a potřeb. Pokud je dosavadní vzdělanostní úroveň na požadovaném stupni, lze na ni dobře navazovat. Pokud tomu tak není, nastávají překážky ve výchově, a k překonání je zapotřebí velkého úsilí, trpělivosti a vůle ze strany pedagogů a žáků. 2. pedagog (rodič, učitel, vychovatel, lektor, kulturní pracovník) je iniciátorem i organizátorem výchovy a také hodnotí dosahované výsledky, sestavuje obsah výchovy ve shodě s pedagogickými dokumenty, provádí vstupní, průběžnou i výstupní diagnózu, volí vhodně prostředky, formy a metody výchovy, vhodně motivuje vychovávané, přihlíží k věkovým a individuálním zvláštnostem vychovávaných jedinců. Pedagog nese odpovědnost za plný rozvoj svěřených jedinců, za přípravu pro základní sociální role, za rozvoj jednotlivých stránek jejich osobnosti i za rozvoj z hlediska hlavních výchovných složek. Požadavky na pedagoga: všeobecné vzdělání všeobecný přehled (filozofický, politický, vědecký a kulturní) odborné vzdělání teoretické vědomosti i praktické dovednosti v oboru, který pedagog vyučuje pedagogické vzdělání - tvoří praktické pedagogické, didaktické a metodické dovednosti a návyky (řadíme sem komunikativní dovednosti, organizátorské dovednosti, rétorické dovednosti) osobnostní rysy ovlivňují průběh i výsledky procesu vzdělávání, patří k nim: tvořivost (tj. schopnost hledat nové, lepší, pouze tvořivý pedagog může vychovat tvořivého žáka) zásadový morální postoj tj. pedagogovo myšlení, cítění i chování v duchu humanismu, demokratismu, jeho kladný vztah k práci, ukázněnost a pevná vůle pedagogický optimismus tj. pevné přesvědčení o účinnosti pedagogického působení, důvěra v žákovy síly, radostný přístup k práci pedagogický takt tj. ukázněnost v jednání s žáky, schopnost sebeovládání pedagogický klid tj. schopnost pracovat soustředěně, trpělivě vysvětlovat žákům látku pedagogické zaujetí tj. kladný a aktivní přístup k výuce 16

17 hluboký přístup k žákům co nejvíce žáka poznat, pochopit ho a pracovat s ním ve shodě s jeho individualitou přísná spravedlnost tj. nenechat nedostatky nebo přestupky bez povšimnutí, postupovat jednotně při hodnocení a klasifikaci Současná pedagogika usiluje o výchovu, která na jedné straně respektuje autoritu pedagoga a na druhé straně umožňuje uplatnit aktivitu a iniciativu vychovávaného jedince. To předpokládá vzájemnou důvěru, respekt a partnerský vztah za přirozené autority pedagogovy osobnosti, která by měla být vychovávanému jedinci příkladem. 3. Výchovné prostředky: působí jak intencionálně (přímo a záměrně) tak funkcionálně (nepřímo), vzájemně se doplňují a podporují. vyučování systematická výchovná činnost, při které se rozvíjejí vědomosti, dovednosti a schopnosti a stimulují se postoje ke skutečnosti. Vyučování se uskutečňuje ve škole, mimoškolských zařízeních, v ústavech a to za působení profesionálních pedagogických pracovníků. Podle počtu žáků rozlišujeme vyučování individuální (výhodou je, že přihlíží k žákovým možnostem, nevýhodou je ekonomická náročnost) a hromadné (ve skupinách, třídách, kurzech, nevýhodou je že nemůže plně respektovat individuální předpoklady každého jedince, výhodou je, že umožňuje pozitivní ovlivňování žáků, srovnávání studijních výsledků, spolupráci a vzájemnou pomoc, je levnější). pedagogizované prostředí např. škola- tvoří ji materiální vybavení (účelové, hygienické a estetické) a sociální atmosféra (mezilidské vztahy, pracovní režim) sdělovací prostředky masová komunikační média tisk, rozhlas, film, televize, internet. Působí intencionálně vzdělává nás, ale i funkcionálně ovlivňuje jedincovi světonázorové, politické, mravní a estetické postoje. práce působí výchovně jak hodnotou pracovního produktu, tak hodnotou pracovního prostředí. Práci dělíme na fyzickou a duševní. hra jako výchovný prostředek má rozhodující vliv především v předškolním věku, díky ní dítě lépe poznává svět (napodobivé a tematické hry), utváří si mravní a estetické postoje ke skutečnosti a rozvíjí si své schopnosti, potřeby a zájmy. Velmi důležité jsou i sportovní hry rozvíjí tělesnou zdatnost, organizovanost, vůli. Společenské hry rozvijí strategické a taktické myšlení. umění umělecká díla a umělecká činnost obohacují poznání, ovlivňují estetickou citlivost (vkus) a rozvíjejí tvořivost. sport a tělesná výchova rozvíjí zdraví, fyzickou zdatnost a obratnost, problémem je profesionalizace a ekonomická lukrativnost, fair play. kolektiv organizovaná skupina, která má stanovený cíl, úkoly a funkce 17

18 Pracovní list IV 1. Činitelem výchovy je: a) b) c) 2. Vyjmenujte alespoň tři předpoklady jedince pro úspěšnou výchovu: Jaké požadavky by měl splňovat pedagog (uveďte alespoň tři): Mezi osobnostní rysy pedagoga nepatří: zásadový morální postoj hluboký přístup k žákům pedagogické vzdělání přísná spravedlnost 5. Mezi výchovné prostředky patří: umění kolektiv vyučování všeobecné vzdělání 6. Jaké jsou výhody a nevýhody hromadného vzdělávání:

19 Pedagogické principy nejobecnější pravidla, praxí ověřené zásady, které podmiňují efektivnost výchovy, usnadňují práci učitelů i žáků a vedou k trvalejším výsledkům mají obecnou platnost, tzn., platí pro mládež i dospělé, v oblasti školské i mimoškolské, ve všech institucích a situacích o formulaci pedagogických principů se pokusili mnozí významní autoři jako Komenský, Pestalozzi, Spencer, Locke, John Dewey Vývoj pedagogických principů: Platón a Aristoteles vyslovili požadavky jako soustavnost výchovné práce, aktivnost vychovávaného jedince, přiměřenost renesance požadavek názornosti, aktivity a samostatnosti (ne jen mechanické memorování) Rabelais, M. de Montaigne; v praxi se tyto principy v té době ještě nepodařilo prosadit pedagogické principy jsou klíčovou otázkou díla Komenského (Velká didaktika) důraz na názornost, soustavnost, uvědomělost, přiměřenost, všestrannost; tyto principy uplatnil také při tvorbě svých učebnic (Brána jazyků otevřená) J. J. Rousseau přirozenost, svoboda a osobní zkušenost jedince (oslabení systematičnosti) Spencer v polovině 19. století kritizuje odtržení výchovy od sociálních funkcí, které má jedinec ve společnosti plnit reformní a alternativní pedagogika 20. století zdůrazňuje princip aktivnosti, samostatnosti, přiměřenosti, tvořivosti Princip cílevědomosti: předpokládá jasné stanovení konečných i dílčích cílů, potřeba tyto cíle zdůvodnit (motivovat) a přiměřeně objasnit vychovávaným jedincům vymezení vědomostí, dovedností a návyků, kterých chce učitel svým působením dosáhnout Princip soustavnosti (systematičnosti): požadavek uspořádání veškerých výchovných podnětů do logického systému odpovídajícímu psychologickým zákonitostem (vytvořit systém vyučovacích předmětů; vybrat a systematizovat potřebné učivo; zajistit systematický pracovní režim školy; dosáhnout systematického pracovního postupu ve výuce každého předmětu) Princip aktivnosti: samostatná činnost jedince aktivizace poznávacích, citových a volních procesů využití a stimulace zájmů žáka směřování k aplikaci a praktickému využívání vědomostí a dovedností Princip názornosti: požadavek vycházet ze smyslového nazírání, z dosavadních představ a zkušeností, rozvíjet vnímání, pozorování a fantazii (většinu informací o světě získáváme pomocí zraku) Komenský považoval tento princip za zlaté pravidlo didaktiky ; postup: příklad pravidlo praxe motorická názornost, schematická a symbolická názornost, názornost pedagogovy mluvy 19

20 Princip uvědomělosti: požaduje, aby žák učivu a požadavkům plně rozuměl, chápal jejich smysl a ztotožňoval se s nimi žáci mají studované jevy promýšlet a na základě srovnání, analýzy, syntézy, indukce a dedukce mají postupně postihovat jejich souvislosti a zákonitosti požadavek, aby žáci jazykově správně a přesně vyjádřili získané vědomosti, tzn. aby přesně užívali odborných termínů, správně dovedli definovat, popsat a vysvětlit jevy i vyvodit obecné závěry Princip trvalosti: vyžaduje, aby se osvojené vědomosti, dovednosti a postoje staly trvalou součástí života jedince toho se dosahuje nejen opakováním, ale i přiměřeným tempem a emotivností výchovné práce Princip přiměřenosti: obsah, formy a metody výchovy musí být v souladu s věkem a dosavadní úrovní žáků po stránce fyzické i psychické požadavek individuálního přístupu základní pravidla pedagogického postupu: od blízkého ke vzdálenému od známého k neznámému od konkrétního k abstraktnímu od snadného a jednoduchého k obtížnějšímu a složitějšímu Princip emocionálnosti: požadavek probouzet v pedagogickém procesu i citové prožitky žáků, opírat se o ně a udržovat stále radostnou tvůrčí atmosféru Veselé nálady je třeba, aby se nedostavilo znechucení nebo ošklivost, pravý to mor vyučování. (Komenský) Princip všestrannosti: požadavek, aby pedagog při kterékoli výchovné práci měl stále na zřeteli hlavní úkoly všech složek výchovy Princip jednotnosti: jednota v požadavcích a přístupech všech učitelů a vychovatelů (ne protichůdné přístupy) Aplikace pedagogických principů: v koncipování a plánování (osnov, učebnic, pomůcek, ) při organizačním, materiálním a personálním zabezpečení výchovných činností (organizace výchovy a vzdělávání v jednotlivých institucích, příprava učitelů, materiální prostředí, ) pedagogické principy se však prosazují především v samostatném výchovně vzdělávacím procesu, tedy v praxi z praxe byly principy vyvozeny, ale ne vždy se daří je v praxi realizovat pedagogické principy jsou také nástrojem objektivního posouzení výsledků výchovy, k posouzení práce každého pedagoga či instituce 20

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

Kapitoly z obecné pedagogiky

Kapitoly z obecné pedagogiky Pedagogická fakulta Katedra primárního vzdělávání Kapitoly z obecné pedagogiky Renata Šikulová Zdeněk Kolář Obsah Vysvětlivky symbolů 4 Úvod 5 1. Pedagogika jako věda o výchově 7 Vývoj a vymezení pedagogiky

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie (Chybí otázky 11d) a 14c)d)) Kolektiv autorů BRNO 2007 OBSAH 1a) Společnost,

Více

Pedagogické dovednosti

Pedagogické dovednosti Pedagogické dovednosti Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Aneta Hrušková 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Hnutí R Publikace vznikla v rámci řešení projektu Rozvojového fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2013 þÿ M o t i v a c

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Didaktika èeského jazyka s komunikaèními prvky Jana Svobodová a kolektiv. a g i b DIDAKTIKA ÈESKÉHO JAZYKA S KOMUNIKAÈNÍMI PRVKY

Didaktika èeského jazyka s komunikaèními prvky Jana Svobodová a kolektiv. a g i b DIDAKTIKA ÈESKÉHO JAZYKA S KOMUNIKAÈNÍMI PRVKY Didaktika èeského jazyka s komunikaèními prvky Jana Svobodová a kolektiv d didaktika d aa idaktika didaktika e a g i b d id akti ka a DIDAKTIKA ÈESKÉHO JAZYKA S KOMUNIKAÈNÍMI PRVKY DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA

Více

Alternativní pedagogické směry alternativní školy

Alternativní pedagogické směry alternativní školy UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Alternativní pedagogické směry alternativní školy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Alena Plšková

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA II OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

WALDORFSKÁ ŠKOLA. 1 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÁ ŠKOLA. 1 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Kde je tedy ta kniha, kde by si učitel mohl přečíst, co je pedagogika? To jsou

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. Schválilo MŠMT dne 30.4. 1996 pod čj. 16 847/96-2 s platností od 1. 9. 1996. Znění aktuální k 1. září 2004 Obsah OBSAH

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

NÁRYS SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

NÁRYS SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY NÁRYS SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální pedagogika

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální pedagogika Sociální pedagogika Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Sociální pedagogika Obsah 1. Sociální aspekty pedagogické

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Spáčilová Zájmové vzdělávání dospělých Olomouc 2012 vedoucí práce: doc. PhDr. Iveta

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více