behaviorální psychodynamický fenomenologický kognitivní Cíle psychologie: popsat vysvětlit předvídat používat Dělení psychologických věd obecné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "behaviorální psychodynamický fenomenologický kognitivní Cíle psychologie: popsat vysvětlit předvídat používat Dělení psychologických věd obecné"

Transkript

1 Psychologie jako věda Charakterizujte, čím se zabývá psychologie Uveďte základní psychologické disciplíny, uveďte některé z oborů aplikované psychologie Stručně charakterizujte předvědecký vývoj psychologie (téma duše, vědomí) Charakterizujte jednotlivé proudy v psychologii XIX. a XX. století Psychologie - z řeckých slov psyché (duše) a logos (nauka) - věda, která zkoumá psychiku - vzniká v 19. století jako samostatná věda, do té doby jako součást filosofie (r.1879, WUNDT založil psychologickou laboratoř) - předmětem psychologie je psychika (prožívání, chování) - psychologie je věda studující chování lidí, jejich prožívání, sebeprožívání myšlení i city - zabývá se mimo jiné příčinami lidského chování, osobností člověka, jeho schopnostmi a tyto také testuje - psychologie je věda, která studuje lidské chování, duševní procesy a tělesné prožívání, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí - psychologii od počátku provází spor o její přírodovědnou anebo duchovědnou podstatu - předmět studia psychologie obsahuje pět vlivných teoretických přístupů, z nichž každý svým vlastním a svébytným způsobem definuje svůj vědecký pohled na psychologii: - biologický - studium neurofyziologických procesů, mozku a podobně, Roger W. Sperry ( ), František Koukolík (1941)

2 - behaviorální psychologie bez duše, John B. Watson ( ), Albert Bandura (1925) - psychodynamický - zkoumá nevědomé oblasti lidské psychiky, Sigmund Freud ( ), Erich Fromm ( ), Alfred Adler ( ), Karen Horneyová ( ), Carl G. Jung ( ) - fenomenologický - studuje smysl lidského bytí, lidské svědomí, osamění, Ludwig Binswanger (tvůrce daseinanalýzy ), Medard Boss (daseinanalýza ), Viktor Frankl (logoterapie ) - kognitivní - věnuje značnou pozornost poznávacím procesům, tedy myšlení, Albert Ellis (1915), Aaron Těmkin Beck (1921) Cíle psychologie: - popsat rozmanité projevy chování a duševního dění - tento popis se děje pozorováním, rozhovorem, experimentem, testy - vysvětlit význam získaných údajů - psychologické teorie - předvídat lidské chování a prožívání pomocí dobře osvědčených psychologických teorií - používat získané znalosti k zvyšování lidské spokojenosti a zdraví Dělení psychologických věd - obecné otázky vývojová psychologie (od narození až po smrt) psychologie osobnosti sociální psychologie (komunikace jedince a společnosti) psychopatologie (zkoumá psychické nemoci) - speciální specifické psychologické vědy zkoumají jednotlivé psychologické problémy - aplikované - užité psychické vědy, které se přímo využívají v praxi - klinická psychologie (terapie, léčení)

3 - pedagogická psychologie (řeší otázky výchovy a vzdělání) - psychologie práce (vnitřní schopnost a dovednost, motivace pracovníka, mezilidské vztahy) - forenzní psychologie (chování a prožívání lidí v situacích regulovaných právem, vyšetřování kriminálních případů, soudně znalecká problematika) - psychologie sportu - psychologie umění - vojenská psychologie - ekonomická psychologie - psychologie obchodu - psychologie reklamy - psychologie dopravy - psychologie životního prostředí - poradenská psychologie Metody v psychologii - rozhovor - pozorování při rozhovoru - interview řízený rozhovor za pomocí připravených otázek - introspekce sebepozorování - rozbor výtvorů korespondence, kresby, deníky - metoda besedy skupinová terapie, hraní rolí - metoda asociací (vyvolávání představ) volných nebo šířených - dotazníky soubory otázek, většinou písemné, osobní povahy - testy - deníková metoda pacient si vede deník, který předkládá svému psychologovi Význam psychologických poznatků - hospodářská oblast (výroba, řízení) motivace pracovníků, pracovní zatíženosti (přestávky, z hlediska únavy), vztahy mezi spolupracovníky, pracovní prostředí, vztahy k vedoucím zaměstnancům, metody řízení

4 - oblast obchodu a služeb úprava prostorů, reklamní prodejní akce (ochutnávka, slevy), parkoviště, zázemí centra, vystupování prodavačů - zdravotnictví prostředí, vztah lékařů k pacientovi - soudnictví vztah soudu k obžalovanému - umění inspirace, estetické prostředí Psychika - psychické procesy (děj, část průběhu činnosti, má jen krátké trvání) - procesy poznávací (vnímání, představy, fantazie) - procesy paměti (zapamatování, uchování) - procesy motivační (citové, volné) - psychické stavy (stav, charakteristika jedince po určitou dobu) - stavy pozornosti - nálady, tj. stavy citové - psychické vlastnosti - schopnosti - rysy osobnosti - temperament - charakter - specificky získané dispozice (předpoklad k jedné nebo několika činnostem) - vědomosti - dovednosti (senzomotorické, intelektuálové, sociální) - návyky - zájmy - postoje - prožívání vnitřní část psychiky - uvědomování okolního světa - uvědomávání sebe samého - vědomí uvědomovaná část psychiky, spojení našeho vnímání a pojmů, orientuje nás ve vnějším světě a umožňuje nám existenci

5 - podvědomí neuvědomovaná část psychiky, část psychiky, kterou si uvědomujeme jen v některých případech (červenání se, ve snech), jeho obsah tvoří potlačené pudy, přání, dávné vzpomínky, zautomatizovaný návyk, podprahové podněty - chování vnější projevy psychiky, které jsou pozorovány jinými osobami - řeč, výrazy (gesta, mimika, postoje, dýchání) - reakce (nepodmíněné reflexy a instinkty) - odpovědi (naučené základy, může být podmíněný reflex) - jednání (řízené chování, přizpůsobujeme se společnosti) Podmíněnost psychiky - vývojová podmíněnost - vznik a vývoj člověka (antropogeneze), postupná přeměna lidoopa do člověka dnešního typu - biologický vývoj (hominizace) - anatomické změny - zmoudření (sapientace) - změny psychické - vznik lidské psychiky - anatomické změny - změny ve způsobu života (výroba zbraní, používání, zhotovování nástrojů, výstavba obydlí, život ve skupině, dělba práce, dělba vztahů (podřazenost, nadřazenost) - biologická podmíněnost - základní jednotkou jsou neurony (nervové buňky), které se spojují synapsy, vytváří se nervová soustava (základní činnost je vzruch, útlum) - části nervové soustavy - vegetativní - řídí činnost vnitřního orgánu - periferní - činnost smyslových orgánů, tvořena receptory - centrální nervová soustava - mozek, prodloužená mícha, mícha - sociální podmíněnost - k vytvoření lidské psychiky je nezbytný vliv sociálního prostředí Vývoj psychologie jako vědy

6 - psychologie jako samostatná věda vzniká poměrně pozdě, psychické jevy byly zkoumány nejprve v rámci filosofie - v rámci filosofie se psychologické jevy zkoumaly a vysvětlovaly až do poloviny 19. století - ke vzniku psychologie jako samostatné vědy musely být splněny základní předpoklady: - rozvoj filosofického myšlení a poznání - určení předmětu psychologie - splnění předpokladů přírodních věd (rozvoj poznání i metod) - téma duše - mytologické představy o duši, byly spojovány s dechem - duše je považována za zvláštního dvojníka těla - entelechie u Aristotela (tělo jako nástroj organon duše) - ve středověku tomismus (učení sv.tomáše Akvinského) přepracoval Aristotela - Akvinský chápe duši jako čistou substanci - princip hierarchického seřazení jevů (duše) od nižších k vyšším - k osamostatnění psychologie výrazně přispívá novověká filosofie (Francis Bacon, René Descartes) - Bacon je zakladatelem empirismu, zdůrazňuje smyslovou zkušenost jako hlavní zdroj poznání, prosazuje smyslové poznání, zkušenost a experiment - Descartes je zastáncem racionalismu, dělí svět na dvě samostatné substance, duch a hmotu, podstata ducha je v myšlení, proto je důležité uvědomování si Myslím tedy jsem ( Cogito ergo sum ), položil základy introspektivnímu chápání vědomí - nutnou podmínkou pro vznik psychologie jako samostatné vědy bylo rozšíření poznatků o činnosti nervové soustavy, k tomu přispívá rozvoj experimentální fyziologie, psychofyzika, reflexologie - pojem duše pak ustupuje do pozadí

7 - v roce 1879 zakládá v Lipsku Wilhelm Wundt první psychologickou laboratoř, od jejího vzniku je oficiálně uznaná psychologie jako věda - ( je založena laboratoř experimentální psychologie v Praze; Mihailo Rostohar, Slovinec) - Wundt definuje psychologii jako vědu o vědomí, které se skládá z jednotlivých elementů, vědu o bezprostřední zkušenosti člověka, kterou lze poznat na základě introspekce Základní psychologické směry (podle chápání celku psychiky) Strukturalismus (původně z něj vychází i Wundt) - hlavní úlohou psychologie je experimentální výzkum struktury vědomí - Edward Titchener přenáší psychologický strukturalismus do USA - chápe psychologii jako vědu o lidské zkušenosti, která závisí na subjektu - prosazuje introspekci duševního života na základě elementárních duševních prožitků S kritikou strukturalismu vystoupil americky funkcionalismus a behaviorismus Funkcionalismus - hlavní úlohou je zkoumat jak se individuum pomocí psychických funkcí přizpůsobuje měnícímu se prostředí a hledat způsoby, aby toto hledání bylo co nejefektivnější (John Dewey) - Dewey požaduje aby se dospělo k novému pojetí předmětu psychologie celostnímu chápání organismu s jeho nepřetržitou adaptační aktivitou. - Villiam James prosazuje pojetí ideomotorickém aktu každá myšlenka se může změnit v pohyb (spojil vědomí s tělesnou činností jako nástrojem adaptace)

8 Behaviorismus - má s funkcionalismem společnou snahu studovat proces adaptace člověka na prostředí, liší se však snahou o objektivní studium chování, je proti introspekci, ta nevede k objektivním závěrům - John Broadus Watson zakladatel behaviorismu jako vědy o chování - upřednostňují metodu objektivního pozorování chování - odmítá subjektivní pojmy a metody - zpočátku vůbec nepracují s kategorií vědomí - zkoumají učení, řešení problémů a instrumentální chování - CH = S ---R (chování = stimulus reakce) - tímto objasněním však neodhalují vnitřní podstatu psychických jevů (tu označují jako tzv. černou schránka) - behaviorismus přináší mechanické pojetí psychiky Neobehaviorismus - snaží se překonat mechanické chápání psychiky - mezi podnět a reakci vkládají tzv. intervenující proměnné (např. pudy) - orientuje se na složitější souvislosti a vztahy mezi závislými a nezávislými proměnnými - tradiční Watsonovo schéma je doplněno CH = S --- IP --- R (S stimulus, IP intervenující proměnná, R reakce) - mezi představitele patří Burrhus Frederic Skinner, Clark Leonard Hull, Edward Chace Tolman Tvarová psychologie (gestaltismus) - vychází ze stanoveného principu, že psychiku reprezentují celky, v nichž jsou jednotlivé elementy určitým způsobem uspořádány - celek, tvar je více než pouhý souhrn částí - části získávají svůj smysl z celku

9 - mezi celkem a částmi existuje vztah, který gestaltisté nazývají strukturou - další představitelé: Max Wertheimer, Kurt Lewin, Kurt Koffka, Wolfgang Köhler - tvarová psychologie přispěla k rozvoji psychologie vnímání a myšlení, akcentovala význam učení s pochopením, s chápáním vztahů (odmítá behavioristický vztah S - R), obohatila psychologii o rozpracování termínů (figura, struktura, vzhled, pole, aj.) Neogestaltismus - rozvinul gestaltistické ideje hlavně ve výzkumu vnímání a myšlení - zdůraznil aktivitu subjektu při řešení problémové situace - klade větší důraz na osobnost subjektu, na jeho zkušenost, v tom se projevuje vliv amerického behaviorismu - hlavními představiteli jsou Fritz Heider, Harry Helson, Kurt Goldstein Psychoanalýza - Sigmund Freud rozpracovává pojem nevědomí - všechny duševní jevy lze rozdělit na vědomé a nevědomé - projevem nevědomí jsou především sny, přeřeknutí, zapomínání, chybné úkony - zdůrazňuje erotický, sexuální pud (Eros) a pud ničení, destrukce a smrti (Thanatos) - sexuální pud, jeho projevy, energii, vývoj označuje pojmemm libido, to je hlavním motivačním faktorem chování - fáze vývoje libida - orální - první rok ústa, sání - anální - po druhém roce, primární místem je anus, konečník - falické - objevování pohlavních orgánů, zhruba od tří let - latentní - zhruba od pátého roku života do počátku puberty, sexuální pud je v útlumu

10 - genitalní - pokud vývoj probíhá bez patologických fixací je v popředí zájmu heterosexualita - zvláštní postavení v psychoanalýze zaujímá oidipovský komplex (Elektřin komplex), který vzniká v průběhu vývoje libida - úspěšné vyřešení komplexu je předpokladem pro zdárný vývoj partnerských vztahů v dospělosti - podstatou tohoto komplexu je nevědomé incestní přání dítěte k rodiči opačného pohlaví - psychoanalýza rozeznává tři instance osobnosti Id - řídí se pocitem slasti (pudy, instinkty) (nevědomí) Ego - myšlení a rozhodování, prostor. kde se děje konflikt mezi Id a Superegem (vědomí) Superego - mravní instance, často nepřiměřené požadavky (podvědomí) - dodnes významně působí v psychiatrii, psychologii, pedagogice, nyní má hlavní využití v psychoterapii, jejím cílem je převést nevědomé konflikty (hlavně neurózy) na úroveň vědomou metodou volných asociací, využití teorie konfliktu, asociací raných dětských zážitků Hlubinná psychologie - Freudovi žáci Carl Gustav Jung a Alfred Adler - Jung vytváří analytickou psychologii, vedle individuálního vědomí existuje vědomí kolektivní a příčinou psychických poruch je přerušené spojení mezi oběma vědomími - nejužívanějšími pojmy kolektivního nevědomí jsou stín, anima, vědma, mudrc, já - dodnes je používána Jungova typologie lidí na introverty a extraverty - Adler vytvořil individuální psychologii, v níž řeší zejména vztah jedince ke společenskému prostředí a vyrovnávání se s ním - vynucená podřízenost v dětství vede k pocitu méněcennosti, který se člověk snaží kompenzovat vrozenou potřebou moci, neprosazení se vede k neurózám, která chrání osobnost před prožíváním vlastní méněcennosti a bezmoci

11 - zavádí také pojem orgánová méněcennost (tělesný defekt) V současné době se obměny psychoanalýzy shrnují pod pojmy neopsychoanalýza a neofreudismus Humanistická psychologie - předmětem jejího zkoumání je lidská zkušenost, prožívání existence, tzv. třetí cesta - rozpracovala pojem koncepce seberealizace člověka - snaží se řešit existencionální problémy člověka, hledá smysl života a jeho naplnění - humanističtí terapeutové kladou důraz na skupinová setkání, důraz na současnost Transpersonální psychologie - předmětem je oživení a rozpracování pojmu rozšířené vědomí, tzv. čtvrtá cesta - jevy vystupují ve formách různých mystických zážitků a transpersonálních zkušeností, mohou být vyvolány - užitím drog - užitím metod převzatých z jógy, taoismu - kombinací různých prostředků - pojetí rozšířeného vědomí je v podstatě založeno na propojení vědy a mystiky, přičemž sama tato slučitelnost vyvolává obecné pochyby - transpersonální psychologie obsahuje mnoho rozporů ve svém teoreticko metodickém základu - kladem zůstává, že podnítila zájem o ty stránky osobnosti, které dosud nebyly zkoumány Kognitivní psychologie - psychologie poznávacích procesů - její vznik ovlivnil neobehaviorismus, zaměřila se na studium tzv. černé schránky, jde jí o procesy zpracování informace - vytváří kognitivní psychoterapii

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor Otázka: Psychologie jako vědní obor Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): BaBu Psychologie jako vědní obor a) Základní psych.disciplíny a jejich funkce b) Psychologické směry... Definice: (Existuje

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie (Chybí otázky 11d) a 14c)d)) Kolektiv autorů BRNO 2007 OBSAH 1a) Společnost,

Více

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE. Cíle. Obsah

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE. Cíle. Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE Cíle Po prostudování tohoto tématického celku budete schopni: definovat psychologii, vysvětlit, k čemu je psychologie užitečná, objasnit, kdy a za jakých okolností psychologie vznikla,

Více

UČEBNICE OBECNÉ PSYCHOLOGIE

UČEBNICE OBECNÉ PSYCHOLOGIE AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Recenzent prof. PhDr. Milan Nakonečný UČEBNICE OBECNÉ PSYCHOLOGIE Alena Plháková ACADEMIA OBSAH Předmluva....'... 11 Poděkování... 13 1 PSYCHOLOGIE JAKO VĚDNÍ OBOR... 15 1.1

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OBECNÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Tomáš Šobáň OSTRAVA 2008 Nepublikováno text k vnitřnímu použití Šobáň: Obecná psychologie a psychologie

Více

3.5 E. Fromm... 24 3.5.1 Typy charakteru podle Fromma... 25 3.6 Riesman... 26 3.7 Harry Steck Sullivan (1882-1949)... 26 4 Behaviorismus a

3.5 E. Fromm... 24 3.5.1 Typy charakteru podle Fromma... 25 3.6 Riesman... 26 3.7 Harry Steck Sullivan (1882-1949)... 26 4 Behaviorismus a 0 Obsah 1 Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám...9 1.1 Sociální psychologie... 9 1.1.1 Předchůdci sociální psychologie... 9 1.1.2 Předmět studia sociální

Více

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František

Více

1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám

1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám 1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám A. Zápisky z přednášek sociální psychologie: Předmět SP - stále se měnil, až se úplně rozpustil - každý obor

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA. Teorie a metody sociální práce. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA. Teorie a metody sociální práce. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Teorie a metody sociální práce PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Obsahové zaměření předmětu: Cílem je vymezení a porozumění základním pojmům

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Tomáš Šobáň OSTRAVA 2009 2 Šobáň: Sociální psychologie OBSAH ÚVOD... 7 1. PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE... 8 1.1 Předmět sociální psychologie... 8 1.2

Více

Kapitoly z obecné pedagogiky

Kapitoly z obecné pedagogiky Pedagogická fakulta Katedra primárního vzdělávání Kapitoly z obecné pedagogiky Renata Šikulová Zdeněk Kolář Obsah Vysvětlivky symbolů 4 Úvod 5 1. Pedagogika jako věda o výchově 7 Vývoj a vymezení pedagogiky

Více

TEORIE OSOBNOSTI. seznam použitých zkratek:

TEORIE OSOBNOSTI. seznam použitých zkratek: TEORIE OSOBNOSTI Obsah: strana S. Freud 2 C. G. Jung 5 A. Adler 8 K. Horneyová 11 H. A. Murray 13 H. S. Sullivan 14 E. Fromm 15 E. H. Erikson 17 behaviorismus 19 I. P. Pavlov 19 J. B. Watson 19 E. C. Tolman

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

Technické ústředí knihoven v Brně Vám nabízí:

Technické ústředí knihoven v Brně Vám nabízí: Technické ústředí knihoven v Brně Vám nabízí: fólii průsvitnou na balení knih knižní vzpěry za výhodnou cenu skladové číslo 640-0 Platí od 1. března 2010 do vyprodání zásob. Svařovatelná fólie síly 0,08

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2009 Vypracovala: Vedoucí diplomové

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

KRIMINOLOGIE. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

KRIMINOLOGIE. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KRIMINOLOGIE Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: JUDr. Milan Vichlenda, Ph.D., Ing. Ivan Krček

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Romana Charvátová

Více

NÁSTIN DALŠÍHO VÝVOJE FRANKLOVY EXISTENCIÁLNÍ

NÁSTIN DALŠÍHO VÝVOJE FRANKLOVY EXISTENCIÁLNÍ MARTIN WAGENKNECHT NÁSTIN DALŠÍHO VÝVOJE FRANKLOVY EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZY A LOGOTERAPIE (VYBRANÉ ČÁSTI DIPLOMOVÉ PRÁCE) OBSAH ÚVOD... 2 I. VZNIK A VÝVOJ LOGOTERAPIE A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZY... 3 I.1. DUCHOVNÍ,

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku 150 let od narození Sigmunda Freuda Sborník textů Václav Mikota, Cyril Höschl, Jiří Raboch Marek Loužek, Ivo Čermák, Jiří Kocourek Jeroným Klimeš, Petr Klimpl Miloslav

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra psychologie Klinická psychologie Mgr. Barbora Janečková Diagnostika a terapie psychospirituální krize příspěvek k nové diagnostické kategorii Diagnosis

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA PROJEKT ŠIKULKOVÉ (REG. ČÍSLO: CZ.1.07/1.3.00/48.0094) JE SPOLUFINANCOVÁN Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel

Více