5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu"

Transkript

1 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ z RVP G. V prvním ročníku a v kvintě je do vyučovacího předmětu Společenské vědy integrován vzdělávací obsah tématu Vztahy mezi lidmi a formy soužití a část vzdělávacího obsahu Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Ve třetím ročníku a v septimě jsou do vyučovacího předmětu Společenské vědy integrovány vybrané okruhy vzdělávacího obsahu témat Pracovněprávní vztahy, Tržní ekonomika, Národní hospodářství a úloha státu v ekonomice a Finance ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Během studia jsou realizovány vybrané tematické okruhy z průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova. Vyučovací předmět Společenské vědy svým obsahem volně navazuje na vyučovací předmět Občanská výchova. Během studia žák získá základní vědomosti ze širokého spektra společenskovědních oborů, prohloubí si znalosti o podstatě lidské psychiky, o uspořádání společnosti a zákonitostech, na nichž stojí lidská seskupení, o fungování společnosti a státu, o ekonomických záležitostech. Získá dovednosti a schopnosti, které mu umožní lépe porozumět sobě samému i druhým lidem, orientovat se ve společnosti, orientovat se na trhu práce, uplatňovat svá práva a být schopen případně hájit i práva druhých, zapojit se do věcí veřejných. Žáci, kteří mají hlubší zájem o problematiku společenských věd, hodlají pokračovat ve studiu na příslušných VŠ a kteří budou skládat školní část maturitní zkoušky ze společenských věd, mohou pokračovat ve studiu společenských věd ve volitelném Společenskovědním semináři. Součástí výuky společenských věd v prvním ročníku a kvintě je týdenní projekt Společenskovědní kurz, který jako součást našeho školního vzdělávacího programu realizuje kromě jiných aktivit také tyto vybrané tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova: poznávání a rozvoj vlastní osobnosti; seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problému; sociální komunikace. V rámci studia prvního ročníku žáci absolvují terénní kurz v lokalitě Staré Město Velehrad, který je součástí grantového projektu číslo CZ.1.07/1.1.08/ s názvem Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech zlínského regionu. Vybrané klíčové aktivity projektu jsou implementovány do učebních osnov předmětu. Vyučovací předmět je vyučován v 1. až 3. ročníku čtyřletého studia a v kvintě až septimě osmiletého studia 2 hodiny týdně.

2 Výuka Společenských věd probíhá v kmenových třídách a částečně v terénu (exkurze, Společenskovědní kurz). Z technických prostředků mají žáci k dispozici učebnu s dataprojektorem a kompletní multimediální výbavou, většina kmenových tříd je vybavena dataprojektorem, celá škola je pokryta sítí WiFi. Výuku je možné realizovat i v učebně ICT, kde jsou k dispozici počítače s připojením na internet, a v neposlední řadě je žákům k dispozici i školní knihovna. Základními metodami a formami práce jsou: řízený rozhovor, práce s textem, skupinové práce, metody kritického myšlení, práce s využitím internetu, pracovních listů a knihovny, aktivity krátkodobé, dlouhodobé, písemné, grafické, PPT a exkurze. 2. Výchovné a vzdělávací strategie žáků. Učitelé realizují společné postupy, metody a formy, které povedou ve vyučovacím předmětu Společenské vědy k utváření klíčových kompetencí KOMPETENCE K UČENÍ - vybírá vhodné problémové úlohy (individuální, skupinové) se společenskovědním tématem, k jejichž řešení bude žák volit účinné postupy, vyhledávat informace (literatura, internet, jiná média), vyhodnocovat jejich pravdivost a důležitost - směřuje žáky k vyhledávání dat a informací z různých zdrojů (literatura, internet, jiná média), vede žáky k využívání školní knihovny, počítačové učebny - na vhodně zvolených ukázkách, pomocí pracovních listů či jiných materiálů umožňuje žákům aplikovat teoretické znalosti, provádět syntézu, zobecňovat, vyvozovat a formulovat závěry KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - vytváří problémové situace (využívá náměty z praxe, novinové články, audio a video nahrávky), které žák analyzuje a navrhuje různé způsoby jejich řešení - spolupracuje s jinými předměty na přípravě a realizaci společných akcí a projektů, při jejichž řešení bude žák využívat poznatků jiných vědních oborů (přírodovědných i humanitních) - organizuje aktivity ve skupinách, během kterých žák konstruktivně řeší problémy s ostatními

3 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - skrze cílené systematické vedení žáků k slovním projevům vytváří prostor k vyjádření a interpretaci vlastních myšlenek - vhodnými příklady a úkoly učí žáky klást jasné a srozumitelné dotazy, uvádět argumenty a protiargumenty - připravuje úkoly, při jejichž řešení žák využívá moderní komunikační prostředky - vytváří příležitosti pro písemnou, ústní a jinou formu prezentace vlastních zjištění, názorů, postojů - vytváří modelové situace, kterými žáci získají dovednost vzájemně se poslouchat a naslouchat si (diskuse, debaty, hodnocení projevu, spolupráce) KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - prostřednictvím společných rozborů prací žáků vede žáky k sebehodnocení ústního, písemného projevu a dalších aktivit (sebereflexe) - prostřednictvím preventivních programů vede žáky k prevenci sociálně patologických jevů - připravuje aktivity (exkurze, výlety, kurzy), pomocí nichž účinněji prohlubuje mezilidské vztahy, soudržnost kolektivu, vědomí sounáležitosti a příslušnosti ke škole KOMPETENCE OBČANSKÉ - důslednou a systematickou kontrolou zadaných prací navozuje situace k získání vědomí odpovědnosti za včasné plnění zadaných úkolů a odpovědnosti za vlastní práci - pomocí textů s příslušnou tematikou vede žáky k uvědomění si hodnoty lidského života, směřuje žáky ke kultivování dovednosti hájit svá lidská práva - připravuje dostatečné množství příležitostí ke skupinovým diskusím na různá společenskovědní témata - soustavným společným komentováním společenského dění a vhodně zvolenými aktivitami vede žáky ke sledování aktuální společenské, ekonomické, sociální a politické situace v ČR i ve světě a vytváří příležitosti ke komentování či diskusi - vytváří dostatek příležitostí (výlety, exkurze, odborné besedy, podíl na humanitárních a charitativních akcích) k získání praktických zkušeností a zejména postojů v oblasti ochrany kulturních a duchovních hodnot a lidských práv - směřuje žáka k osvojení si nepředpojaté komunikace s druhými lidmi, s příslušníky jiných zemí a etnik KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI - podporuje u žáků získávání a kritické vyhodnocování informací o vzdělávacích a pracovních příležitostech - připravuje situace, na základě nichž žák pochopí podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho rizika, posuzuje příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na své předpoklady a realitu tržního prostředí - směřuje žáky k rozvíjení osobních i odborných předpokladů a k schopnosti využít příležitosti pro svůj osobní i profesní rozvoj

4 Vyučovací předmět: Společenské vědy Ročník: kvinta Očekávané školní výstupy Učivo Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci, má pozitivní vztah k učení a vzdělávání, efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, umí si vytvořit vhodné studijní podmínky, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, své učení si sám plánuje a organizuje, UMĚNÍ UČIT SE Motivace k učení Metakognice a učební styl Organizace a plánování Paměť a koncentrace Myšlenkové operace Psaní poznámek Informační zdroje a práce s nimi Osobnostní předpoklady Význam celoživotního učení a sebevýchovy pořizuje si poznámky, umí vyhledávat a zpracovávat informace, využívá ke svému učení různé informační zdroje, učení využívá jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj,

5 zná možnosti svého dalšího vzdělávání, porovnává různé metody učení a vyhodnocuje jejich účinnost pro své studium s ohledem na vlastní psychické předpoklady, uplatňuje zásady duševní hygieny při práci a učení. vysvětlí důvody vzniku společenských věd a srovná jejich předmět a metodologii s přírodovědnými obory, ÚVOD DO SPOLEČENSKÝCH VĚD Úvod do vědy obecně, shody a rozdíly společenských/humanitních a přírodních věd, jejich metody, předmět. porovná společenské/humanitní a přírodní vědy a objasní jejich shody a rozdíly. vyloží, v čem a proč se lidé odlišují ve svých projevech chování, uvede příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost člověka, srovná osobnost v jednotlivých vývojových fázích života, vymezí, co každá etapa přináší do lidského života nového a jaké životní úkoly před člověka staví, objasní, jak člověk vnímá, prožívá a poznává skutečnost, sebe i druhé lidi a co může jeho vnímání a poznávání ovlivňovat, ÚVOD DO PSYCHOLOGIE Člověk jako jedinec Podstata lidské psychiky vědomí, nevědomí; psychické jevy, procesy, stavy a vlastnosti. Osobnost člověka charakteristika osobnosti, její typologie; temperament, charakter, rysy osobnosti. Vývojová psychologie stručný přehled vývojových etap lidské psychiky. Psychologie v každodenním životě rozhodování o životních otázkách; zásady duševní hygieny, náročné životní situace, systém psychologického Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Tematické okruhy Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Morálka všedního dne Námět činnosti realizováno jako součást učiva Člověk jako jedinec

6 využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí, volbě profesní orientace, poradenství. uplatňuje vhodné způsoby vyrovnávání se s náročnými životními situacemi. komunikace ve formálních i neformálních sociálních vztazích dokáže využívat společensky přijatelné chování, respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevech příslušníků různých sociálních skupin a doloží důsledky předsudků vůči nim, vyloží podstatu skupinového prostředí a význam sociální kontroly jednotlivce ve skupině a ve větších sociálních celcích, korektně a citlivě řeší problémy založené na mezilidských vztazích a aplikuje tak prvky své sociální inteligence, vysvětluje hodnoty, které mladým lidem usnadňují vstup do samostatného života, partnerských vztahů, manželství a rodičovství a usiluje ve svém životě o jejich naplnění, projevuje etické a morální postoje k ochraně matky a dítěte, zaujímá odmítavé postoje ke všem formám sociálně patologického chování, ÚVOD DO SOCIOLOGIE Člověk ve společnosti Společenská podstata člověka proces socializace, začlenění jedince do sociálních vazeb, problematika mezilidských vztahů, mezilidská komunikace. Sociální struktura společnosti sociální mobilita, sociální útvary, společenské instituce, jedinec ve skupině (vztahy, normy, role, postoje, pozice ). Vztahy v rodině, mezigenerační soužití, pomoc nemocným a handicapovaným lidem. Partnerské vztahy, manželství, rodičovství, neúplná rodina; náhradní rodinná péče a její formy, ústavní péče. Rizika spojená s volbou životního partnera, krizové situace v rodině. Modely sociálního chování v intimních vztazích otevřenost, tolerance, respektování druhého, empatie, trpělivost, odpovědnost; sebepoznání, sebeúcta. Rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi otevřenost vůči druhým, vyjednávání, obhajování a prosazování vlastních názorů, Integrace: Vzdělávací obor Výchova ke zdraví tematický okruh Vztahy mezi lidmi a formy soužití a vybrané části tematického okruhu Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence. Průřezové téma Multikulturní výchova Tematické okruhy Základní problémy sociokulturních rozdílů Psychosociální aspekty interkulturality Námět činnosti realizováno jako součást učiva Člověk ve společnosti

7 posoudí úlohu sociálních změn v individuálním i společenském vývoji, rozlišuje změny konstruktivní a destruktivní, objasní podstatu některých sociálních problémů současnosti a popíše možné dopady sociálněpatologického chování na jedince a společnost, rozliší významné náboženské systémy, identifikuje projevy náboženské a jiné nesnášenlivosti a rozezná projevy sektářského myšlení, zhodnotí lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem. odmítání nehumánních postojů aj. Sociální fenomény a procesy rodina, práce, masmédia, životní prostředí. Sociálně patologické jevy sociální deviace, sociální problémy (nezaměstnanost, kriminalita, extrémismus ). Sexuálně motivovaná kriminalita pornografie, pedofilie, dětská prostituce, obchod se ženami. Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání šikana, brutalita, zanedbávané a týrané děti (CAN). Sociální dovednosti potřebné při řešení problémů v nečekaných, složitých a krizových situacích duševní hygiena v dlouhodobých zátěžových a stresových situacích, rozhodování se v eticky problematických situacích. Víra v lidském životě Podoby víry, znaky náboženské víry, náboženské systémy, církve, sekty. Průřezové téma Mediální výchova Tematické okruhy Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách Námět činnosti realizováno jako součást učiva Člověk ve společnosti (Sociální fenomény) Terénní cvičení Staré Město - Velehrad Kultura a kulturní dědictví Zlínského kraje, náboženství Veřejná správa - státní správa, územní samospráva, Terénní cvičení Staré Město - Velehrad Realizace environmentálních aktivit v krajinných

8 Terénní cvičení Staré Město - Velehrad objasní kulturní a náboženské aspekty Zlínského kraje vyloží podstatu komunálních a parlamentních voleb, na příkladech ilustruje možné formy aktivní participace občanů v životě obce či širších společenstvích uvede okruhy problémů, s nimiž se může občan obracet na jednotlivé státní instituce, zvládá komunikaci ve styku s úřady systém české veřejné správy, orgány státní správy; obce, orgány obce, jejich úkoly, kraje a krajské úřady; typech zlínského regionu CZ.1.07/1.1.08/ Sexta Očekávané školní výstupy rozeznává a srovnává historické i současné typy států a forem vlády, vyloží obsah ústavy a vymezí její funkce ve státě, i které oblasti života upravuje, Učivo ÚVOD DO PRÁVA A POLITOLOGIE Občan ve státě Základy státu a ústavnosti znaky a funkce státu, formy státu, právní stát; Ústava ČR přehled základních ustanovení. Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

9 popíše podstatu a důvod dělby státní moci v ČR na tři autonomní složky a vysvětlí funkce a úkoly orgánů státní moci v ČR, objasní a popíše podstatu demokracie a odliší ji od nedemokratických forem řízení sociálních skupin a státu, porovná postavení občana v obou systémech, popíše podstatu a význam politického pluralismu, uvede příklady politického extremismu a charakterizuje jeho projevy Demokracie a občanství principy a podoby, občanská práva a povinnosti, podstata občanské společnosti, politické subjekty, volby, volební systémy, politický život ve státě, úřady. Ideologie znaky a funkce, přehled vybraných ideologií. Lidská práva zakotvení lidských práv v dokumentech; porušování a ochrana lidských práv, funkce ombudsmana. analyzuje nebezpečí ideologií, orientuje se ve složkách politického spektra, porovná přístupy vybraných politických seskupení k řešení základních otázek a problémů každodenního života občanů, uvede příklady občanské angažovanosti v obci a ve státě; vyloží podstatu komunálních a parlamentních voleb, obhajuje svá lidská práva, respektuje lidská práva druhých lidí a uvážlivě vystupuje proti jejich porušování, uvede okruhy problémů, s nimiž se může občan obracet na jednotlivé státní instituce, zvládá komunikaci ve styku s úřady, uvede příklady projevů korupce, analyzuje její příčiny a domýšlí její možné důsledky.

10 objasní odlišnosti mezi morálními a právními normami, odůvodní účel sankcí při porušení právní normy, uvede, které státní a samosprávné orgány se účastní legislativního procesu a jak a kde jsou výsledky procesu zveřejňovány, vysvětlí rozdíly mezi fyzickou a právnickou osobou a uvede jejich příklady, vymezí podmínky vzniku a zániku důležitých právních vztahů (vlastnictví, pracovní poměr, manželství) i práva a povinnosti účastníků těchto právních vztahů, na příkladu ukáže možné důsledky neznalosti smlouvy, včetně jejích všeobecných podmínek, rozeznává, jaké případy se řeší v občanském soudním řízení a jaké v trestním řízení, rozlišuje trestný čin a přestupek, vymezí podmínky trestní postižitelnosti občanů a uvede příklady postihů trestné činnosti, rozlišuje náplň činnosti základních orgánů právní ochrany, uvede příklady právních problémů, s nimiž se na ně mohou občané obracet, ve svém jednání respektuje platné právní normy. Občan a právo Právo a spravedlnost smysl a účel práva, morálka a právo. Právo v každodenním životě právní subjektivita (subjekty a objekty práva), způsobilost k právním úkonům, druhy právních norem. Právní řád ČR jeho uspořádání, systém právních odvětví, druhy právních norem; smlouvy, jejich význam a obsah, všeobecné podmínky smluv. Orgány právní ochrany funkce a úkoly, právnické profese; účel a průběh občanského soudního řízení; Orgány činné v trestním řízení jejich úkoly; systém právního poradenství, činnost a úkoly občanských poraden. Průřezové téma Mediální výchova Tematické okruhy Média a mediální produkce Námět činnosti realizováno jako součást učiva Občan a právo (jaká máme práva ve vztahu k médiím oprava, odpověď) uvede postup, jak uzavřít pracovní smlouvu a Pracovněprávní vztahy Pracovní právo právní podmínky vzniku, změny a zániku pracovního poměru (pracovní smlouva, Integrace: Vzdělávací obor Člověk a svět práce tematický okruh Pracovněprávní vztahy.

11 podat výpověď, uvede svá pracovní práva a vyžaduje jejich respektování od ostatních, respektuje své pracovní povinnosti, objasní význam kolektivního vyjednávání, volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá adekvátní pracovní pomůcky, zkušební doba, výpověď, odstupné); práva a povinnosti účastníků pracovněprávních vztahů (pracovní doba, pracovní neschopnost, mzda, minimální mzda, odměny), odbory. Bezpečnost práce zásady bezpečnosti práce, ekologická hlediska práce, pracovní úraz a odškodnění. chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu. objasní důvody evropské integrace, posoudí její význam pro vývoj Evropy, rozliší funkce orgánů Evropské unie (EU), uvede příklady jejich činnosti, posoudí vliv začlenění státu do EU na každodenní život občanů a uvede příklady, jak mohou v rámci EU uplatňovat svá práva, uvede příklady činnosti některých významných mezinárodních organizací a vysvětlí, jaký vliv má jejich činnost na chod světového společenství, posoudí význam zapojení ČR, uvede příklady institucí, na něž se může obrátit v případě potíží při pobytu v zahraničí, posoudí projevy globalizace, uvede příklady globálních problémů současnosti, analyzuje jejich příčiny a domýšlí jejich možné důsledky. Mezinárodní vztahy, globální svět Evropská integrace podstata a význam. Evropská unie význam, orgány EU, jednotná evropská měna, ČR a EU. Mezinárodní spolupráce důvody význam a výhody, významné mezinárodní organizace a společenství (RE, NATO, OSN) jejich účel a náplň činnosti, členství ČR v nich. Proces globalizace příčiny, projevy, důsledky. Globální problémy lidstva stručný vhled do problematiky. Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematické okruhy Globalizační a rozvojové procesy Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Námět činnosti realizováno jako součást učiva Mezinárodní vztahy a globální svět

12 Septima Očekávané školní výstupy Učivo Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby vysvětlí na základě konkrétní, reálné a aktuální situace ve společnosti mechanismy fungování trhu, chápe a vysvětlí podstatu vztahu nabídky a poptávky, kolísání cen zboží i pracovní síly, konfrontuje jednotlivé formy podnikání, u konkrétních příkladů posoudí vhodnost dané formy podnikání, srovná podnikání a pracovní poměr výhody, nevýhody, rizika volí správný postup při založení vlastního podnikání a při podání žádosti o živnostenské oprávnění, analyzuje obsah reklamních sdělení (včetně jejích skrytých obsahů), kriticky posuzuje podíl marketingu na úspěchu výrobku na trhu. vysvětlí základní principy státního rozpočtu (systém příjmů a výdajů státu), vysvětlí základy daňové politiky státu a rozlišuje, na které činnosti se zdaňovací ÚVOD DO EKONOMIE Tržní ekonomika Základní ekonomické pojmy typy ekonomik, ekonomický cyklus, tržní mechanismus, nabídka, poptávka, tvorba ceny, globální ekonomické otázky. Ekonomické subjekty právní formy podnikání (živnost, typy obchodních společností, družstvo), základní právní normy týkající se podnikání. Marketing marketing a public relations, reklama, reklamní agentury. Národní hospodářství a úloha státu v ekonomice Fiskální politika státní rozpočet, daňová soustava. Monetární politika ČNB inflace, kurs měny, Integrace: Vzdělávací obor Člověk a svět práce tematický okruh Tržní ekonomika (vybrané části). Průřezové téma Mediální výchova Tematické okruhy Mediální produkty a jejich význam Námět činnosti realizováno jako součást učiva Marketing (reklama a její výrazové prostředky) Integrace: Vzdělávací obor Člověk a svět práce tematický okruh Národní hospodářství a úloha státu v ekonomice (vybrané části).

13 povinnost vztahuje, orientuje se v otázkách daňového přiznání, (zejména daně z příjmu), je schopen podat daňové přiznání, zahraniční platební bilance, HDP. Sociální politika důchodový systém, systém sociálních dávek, životní minimum, nezaměstnanost, státní politika zaměstnanosti. z dostupných zdrojů (noviny, TV, internet) zhodnotí vliv důležitých ekonomických ukazatelů (inflace, HDP, nezaměstnanost) na životní úroveň občanů, vysvětlí funkci podpory v nezaměstnanosti, úřadů práce a personálních agentur, orientuje se v nabídce zaměstnání a rekvalifikace v různých typech médií. objasní funkce ČNB a její vliv na činnost komerčních bank pojmenovává a rozlišuje základní typy cenných papírů (akcie, podílové listy, dluhopisy, směnky), definuje faktory, které ovlivňují jejich cenu trhu, vysvětluje, jak tyto cenné papíry vznikají, kdo je jejich emitentem vysvětlí podstatu filozofického tázání, porovná východiska filozofie, mýtu, náboženství, věd a umění k uchopení skutečnosti a člověka, rozliší hlavní filozofické směry, uvede jejich klíčové představitele a porovná řešení základních filozofických otázek v jednotlivých etapách vývoje filozofického myšlení, Finance Peníze funkce peněz, formy platebního styku, cenné papíry, akcie, burza. Bankovní soustava ČNB a komerční banky, specializované finanční instituce, bankovní produkty, typy spoření, úvěr, moderní formy bankovnictví, leasing, pojištění. ÚVOD DO FILOSOFIE, ETIKY A RELIGIONISTIKY Podstata filozofie základní filozofické otázky, vztah filozofie k mýtu, náboženství, vědě a umění. Filozofie v dějinách klíčové etapy a směry filozofického myšlení (proměna pohledu člověka na otázku bytí, poznání, etiku v dějinách). Integrace: Vzdělávací obor Člověk a svět práce tematický okruh Finance (vybrané části).

14 eticky a věcně správně argumentuje v dialogu a diskusi, uvážlivě a kriticky přistupuje k argumentům druhých lidí, rozpozná nekorektní argumentaci a manipulativní strategie v mezilidské komunikaci, zhodnotí význam vědeckého poznání, techniky a nových technologií pro praktický život i možná rizika jejich zneužití. 1. ročník Očekávané školní výstupy Učivo Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci, má pozitivní vztah k učení a vzdělávání, efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, umí si vytvořit vhodné studijní podmínky, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, své učení si sám plánuje a organizuje, UMĚNÍ UČIT SE Motivace k učení Metakognice a učební styl Organizace a plánování Paměť a koncentrace Myšlenkové operace Psaní poznámek Informační zdroje a práce s nimi Osobnostní předpoklady Význam celoživotního učení a sebevýchovy Tento tematický celek je realizací školní koncepce úvodu do studia kompetence k učení.

15 pořizuje si poznámky, umí vyhledávat a zpracovávat informace, využívá ke svému učení různé informační zdroje, učení využívá jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj, zná možnosti svého dalšího vzdělávání, porovnává různé metody učení a vyhodnocuje jejich účinnost pro své studium s ohledem na vlastní psychické předpoklady, uplatňuje zásady duševní hygieny při práci a učení. vysvětlí důvody vzniku společenských věd a srovná jejich předmět a metodologii s přírodovědnými obory, ÚVOD DO SPOLEČENSKÝCH VĚD Úvod do vědy obecně, shody a rozdíly společenských/humanitních a přírodních věd, jejich metody, předmět. porovná společenské/humanitní a přírodní vědy a objasní jejich shody a rozdíly. vyloží, v čem a proč se lidé odlišují ve svých projevech chování, uvede příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost člověka, ÚVOD DO PSYCHOLOGIE Člověk jako jedinec Podstata lidské psychiky vědomí, nevědomí; psychické jevy, procesy, stavy a vlastnosti. Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Tematické okruhy Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní

16 srovná osobnost v jednotlivých vývojových fázích života, vymezí, co každá etapa přináší do lidského života nového a jaké životní úkoly před člověka staví, objasní, jak člověk vnímá, prožívá a poznává skutečnost, sebe i druhé lidi a co může jeho vnímání a poznávání ovlivňovat, využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí, volbě profesní orientace, uplatňuje vhodné způsoby vyrovnávání se s náročnými životními situacemi. komunikace ve formálních i neformálních sociálních vztazích dokáže využívat společensky přijatelné chování, respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevech příslušníků různých sociálních skupin a doloží důsledky předsudků vůči nim, vyloží podstatu skupinového prostředí a význam sociální kontroly jednotlivce ve skupině a ve větších sociálních celcích, korektně a citlivě řeší problémy založené na mezilidských vztazích a aplikuje tak prvky své sociální inteligence, vysvětluje hodnoty, které mladým lidem usnadňují vstup do samostatného života, Osobnost člověka charakteristika osobnosti, její typologie; temperament, charakter, rysy osobnosti. Vývojová psychologie stručný přehled vývojových etap lidské psychiky. Psychologie v každodenním životě rozhodování o životních otázkách; zásady duševní hygieny, náročné životní situace, systém psychologického poradenství. ÚVOD DO SOCIOLOGIE Člověk ve společnosti Společenská podstata člověka proces socializace, začlenění jedince do sociálních vazeb, problematika mezilidských vztahů, mezilidská komunikace. Sociální struktura společnosti sociální mobilita, sociální útvary, společenské instituce, jedinec ve skupině (vztahy, normy, role, postoje, pozice ). Vztahy v rodině, mezigenerační soužití, pomoc nemocným a handicapovaným lidem. Partnerské vztahy, manželství, rodičovství, neúplná rodina; náhradní rodinná péče a její formy, ústavní péče. řešení problémů Morálka všedního dne Námět činnosti realizováno jako součást učiva Člověk jako jedinec Integrace: Vzdělávací obor Výchova ke zdraví tematický okruh Vztahy mezi lidmi a formy soužití a vybrané části tematického okruhu Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence. Průřezové téma Multikulturní výchova Tematické okruhy Základní problémy sociokulturních rozdílů Psychosociální aspekty interkulturality Námět činnosti realizováno jako součást učiva Člověk ve společnosti

17 partnerských vztahů, manželství a rodičovství a usiluje ve svém životě o jejich naplnění, projevuje etické a morální postoje k ochraně matky a dítěte, zaujímá odmítavé postoje ke všem formám sociálně patologického chování, posoudí úlohu sociálních změn v individuálním i společenském vývoji, rozlišuje změny konstruktivní a destruktivní, objasní podstatu některých sociálních problémů současnosti a popíše možné dopady sociálněpatologického chování na jedince a společnost, rozliší významné náboženské systémy, identifikuje projevy náboženské a jiné nesnášenlivosti a rozezná projevy sektářského myšlení, zhodnotí lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem. Rizika spojená s volbou životního partnera, krizové situace v rodině. Modely sociálního chování v intimních vztazích otevřenost, tolerance, respektování druhého, empatie, trpělivost, odpovědnost; sebepoznání, sebeúcta. Rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi otevřenost vůči druhým, vyjednávání, obhajování a prosazování vlastních názorů, odmítání nehumánních postojů aj. Sociální fenomény a procesy rodina, práce, masmédia, životní prostředí. Sociálně patologické jevy sociální deviace, sociální problémy (nezaměstnanost, kriminalita, extrémismus ). Sexuálně motivovaná kriminalita pornografie, pedofilie, dětská prostituce, obchod se ženami. Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání šikana, brutalita, zanedbávané a týrané děti (CAN). Sociální dovednosti potřebné při řešení problémů v nečekaných, složitých a krizových situacích duševní hygiena v dlouhodobých zátěžových a stresových situacích, rozhodování se v eticky problematických situacích. Víra v lidském životě Podoby víry, znaky náboženské víry, náboženské Průřezové téma Mediální výchova Tematické okruhy Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách Námět činnosti realizováno jako součást učiva Člověk ve společnosti (Sociální fenomény)

18 systémy, církve, sekty. Terénní cvičení Staré Město - Velehrad objasní kulturní a náboženské aspekty Zlínského kraje vyloží podstatu komunálních a parlamentních voleb, na příkladech ilustruje možné formy aktivní participace občanů v životě obce či širších společenstvích uvede okruhy problémů, s nimiž se může občan obracet na jednotlivé státní instituce, zvládá komunikaci ve styku s úřady Terénní cvičení Staré Město - Velehrad Kultura a kulturní dědictví Zlínského kraje, náboženství Veřejná správa - státní správa, územní samospráva, systém české veřejné správy, orgány státní správy; obce, orgány obce, jejich úkoly, kraje a krajské úřady; Terénní cvičení Staré Město - Velehrad Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech zlínského regionu CZ.1.07/1.1.08/ ročník Očekávané školní výstupy Učivo Tematické okruhy průřezových témat

19 Přesahy a vazby rozeznává a srovnává historické i současné typy států a forem vlády, vyloží obsah ústavy a vymezí její funkce ve státě, i které oblasti života upravuje, popíše podstatu a důvod dělby státní moci v ČR na tři autonomní složky a vysvětlí funkce a úkoly orgánů státní moci v ČR, objasní a popíše podstatu demokracie a odliší ji od nedemokratických forem řízení sociálních skupin a státu, porovná postavení občana v obou systémech, popíše podstatu a význam politického pluralismu, uvede příklady politického extremismu a charakterizuje jeho projevy ÚVOD DO PRÁVA A POLITOLOGIE Občan ve státě Základy státu a ústavnosti znaky a funkce státu, formy státu, právní stát; Ústava ČR přehled základních ustanovení. Demokracie a občanství principy a podoby, občanská práva a povinnosti, podstata občanské společnosti, politické subjekty, volby, volební systémy, politický život ve státě, úřady. Ideologie znaky a funkce, přehled vybraných ideologií. Lidská práva zakotvení lidských práv v dokumentech; porušování a ochrana lidských práv, funkce ombudsmana. analyzuje nebezpečí ideologií, orientuje se ve složkách politického spektra, porovná přístupy vybraných politických seskupení k řešení základních otázek a problémů každodenního života občanů, uvede příklady občanské angažovanosti v obci a ve státě; vyloží podstatu komunálních a parlamentních voleb, obhajuje svá lidská práva, respektuje lidská práva druhých lidí a uvážlivě vystupuje proti

20 jejich porušování, uvede okruhy problémů, s nimiž se může občan obracet na jednotlivé státní instituce, zvládá komunikaci ve styku s úřady, uvede příklady projevů korupce, analyzuje její příčiny a domýšlí její možné důsledky. objasní odlišnosti mezi morálními a právními normami, odůvodní účel sankcí při porušení právní normy, uvede, které státní a samosprávné orgány se účastní legislativního procesu a jak a kde jsou výsledky procesu zveřejňovány, vysvětlí rozdíly mezi fyzickou a právnickou osobou a uvede jejich příklady, vymezí podmínky vzniku a zániku důležitých právních vztahů (vlastnictví, pracovní poměr, manželství) i práva a povinnosti účastníků těchto právních vztahů, na příkladu ukáže možné důsledky neznalosti smlouvy, včetně jejích všeobecných podmínek, rozeznává, jaké případy se řeší v občanském soudním řízení a jaké v trestním řízení, rozlišuje trestný čin a přestupek, vymezí podmínky trestní postižitelnosti občanů a uvede příklady postihů trestné činnosti, rozlišuje náplň činnosti základních orgánů právní ochrany, uvede příklady právních problémů, s nimiž se na ně mohou občané obracet, Občan a právo Právo a spravedlnost smysl a účel práva, morálka a právo. Právo v každodenním životě právní subjektivita (subjekty a objekty práva), způsobilost k právním úkonům, druhy právních norem. Právní řád ČR jeho uspořádání, systém právních odvětví, druhy právních norem; smlouvy, jejich význam a obsah, všeobecné podmínky smluv. Orgány právní ochrany funkce a úkoly, právnické profese; účel a průběh občanského soudního řízení; Orgány činné v trestním řízení jejich úkoly; systém právního poradenství, činnost a úkoly občanských poraden. Průřezové téma Mediální výchova Tematické okruhy Média a mediální produkce Námět činnosti realizováno jako součást učiva Občan a právo (jaká máme práva ve vztahu k médiím oprava, odpověď)

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA G5 Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává skutečnost a co může jeho vnímání a poznávání ovlivňovat; uvede příklady faktorů, které ovlivňují

Více

Základy společenských věd - Kvinta, 1. ročník

Základy společenských věd - Kvinta, 1. ročník - Kvinta, 1. ročník Základy společenských věd Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence k řešení

Více

PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk

PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Politologie, právo 3. ročník a septima 1 hodina týdně PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk

Více

kvarta 2015/16 Informatika a výpočetní technika Volitelné vzdělávací aktivity Latinský jazyk 0+1 0+1 Volitelný předmět 1

kvarta 2015/16 Informatika a výpočetní technika Volitelné vzdělávací aktivity Latinský jazyk 0+1 0+1 Volitelný předmět 1 Poznámka k přechodnému období Naše škola se snaží pružně reagovat na poptávku žáků vzhledem k volbě seminářů a volitelných předmětů. Protože chceme nabídnout žákům co nejširší rozsah těchto předmětů, rozhodli

Více

Předmět: Základy společenských věd

Předmět: Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanský a společenskovědní základ Jednotlivé oblasti a obory společenskovědního základu rozvíjejí důležité myšlenkové operace, kultivují vědomí

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Gymnázium Oty Pavla, Praha-Radotín Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Společenské vědy Vyučovací obsah předmětu Společenské vědy vychází

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

objasní, jaký význam má sociální kontrola ve skupině a ve větších sociálních celcích

objasní, jaký význam má sociální kontrola ve skupině a ve větších sociálních celcích RVP 79-41-K/41 Gymnázium 1 Základní právní pojmy Učivo podle RPV společenská podstata člověka sociální struktura společnosti sociální fenomény a procesy žák respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu

Více

Psychologie - definice, systém psychologických oborů Psychologické poradenství, instituce

Psychologie - definice, systém psychologických oborů Psychologické poradenství, instituce Vyučovací předmět Společenské vědy Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Kvinta Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák objasní podstatu psychologické

Více

5.25 Učební osnovy: Společenskovědní seminář

5.25 Učební osnovy: Společenskovědní seminář Zpracování osnovy předmětu Společenskovědní seminář koordinovala Mgr. Lada Nepožitková Landová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: Celková dotace: 5N 2 hodiny 3V 2 hodiny 6N 2 hodiny 4V 2 hodiny ho gymnázia

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. Charakteristika vyučovacího předmětu Svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět SVĚT PRÁCE se vyučuje jako samostatný předmět v 8. ročníku

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

OVO RVP OVO ŠVP Tématický celek Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

OVO RVP OVO ŠVP Tématický celek Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace OVO RVP OVO ŠVP Tématický celek Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové Člověk jako jedinec objasní, proč a jak se lidé odlišují ve svých projevech chování, uvede příklady faktorů, které

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Volitelný předmět Společensko-vědní seminář tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělání a je základem rozvoje klíčových dovedností

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU SPOLEČENSKÉ VĚDY VE ČTYŘLETÉM STUDIU A VE VYŠŠÍM STUPNI OSMILETÉHO STUDIA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU SPOLEČENSKÉ VĚDY VE ČTYŘLETÉM STUDIU A VE VYŠŠÍM STUPNI OSMILETÉHO STUDIA Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU SPOLEČENSKÉ VĚDY VE ČTYŘLETÉM STUDIU A VE VYŠŠÍM STUPNI OSMILETÉHO STUDIA obsah předmětu časové vymezení předmětu organizace výuky výchovné a vzdělávací

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky Rok v jeho proměnách a slavnostech - kalendář, letopočty -

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

7.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

7.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 7.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společenských cílů,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 1. Člověk jako osobnost 2. Učení a komunikace 3. Duševní vývoj osobnosti, poruchy vývoje osobnosti 4. Psychické jevy 5. Člověk ve společnosti 6. Sociální útvary

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Ekonomie a ekonomika 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia

Ekonomie a ekonomika 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia Ekonomie a ekonomika 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) vysvětlí základní ekonomické pojmy uvědomí si význam výroby v ekonomice

Více

Výchova k občanství - Prima

Výchova k občanství - Prima - Prima Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova - ročník: KVARTA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova - ročník: KVARTA 5.2.1. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova - ročník: KVARTA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Člověk a pracovní život Příprava na pracovní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.8 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství

Více

SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY

SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY Stěžejní dokumenty pro učitele (nejen) ZŠ a Gymnázií Školský zákon Národní program rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá kniha) České vzdělávání a Evropa (tzv. Zelená kniha) Mezinárodní

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia EKONOMIE Charakteristika vyučovacího předmětu:

Čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia EKONOMIE Charakteristika vyučovacího předmětu: Gymnázium Jana Keplera, Praha Čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia EKONOMIE Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Vyučovací předmět Ekonomie pokrývá vzdělávací obor

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP

Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP G1 Člověk ve společnosti, komunikace Kultura, obec, vlast Člověk a lidská práva, důstojnost lidské osoby žák: Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT XX.1.B Samostatné práce - Projekt Charakteristika předmětu: SAMOSTATNÉ PRÁCE - PROJEKT ve vyšším

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

18. Člověk a svět práce

18. Člověk a svět práce 18. Člověk a svět práce 208 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předměty: Provoz a údržba domácnosti (prima) Svět práce (tercie, kvarta) Charakteristika

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Sociologie, ekonomie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Sociologie, ekonomie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Sociologie, ekonomie a části oboru Člověk a svět práce 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více