5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu"

Transkript

1 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ z RVP G. V prvním ročníku a v kvintě je do vyučovacího předmětu Společenské vědy integrován vzdělávací obsah tématu Vztahy mezi lidmi a formy soužití a část vzdělávacího obsahu Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Ve třetím ročníku a v septimě jsou do vyučovacího předmětu Společenské vědy integrovány vybrané okruhy vzdělávacího obsahu témat Pracovněprávní vztahy, Tržní ekonomika, Národní hospodářství a úloha státu v ekonomice a Finance ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Během studia jsou realizovány vybrané tematické okruhy z průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova. Vyučovací předmět Společenské vědy svým obsahem volně navazuje na vyučovací předmět Občanská výchova. Během studia žák získá základní vědomosti ze širokého spektra společenskovědních oborů, prohloubí si znalosti o podstatě lidské psychiky, o uspořádání společnosti a zákonitostech, na nichž stojí lidská seskupení, o fungování společnosti a státu, o ekonomických záležitostech. Získá dovednosti a schopnosti, které mu umožní lépe porozumět sobě samému i druhým lidem, orientovat se ve společnosti, orientovat se na trhu práce, uplatňovat svá práva a být schopen případně hájit i práva druhých, zapojit se do věcí veřejných. Žáci, kteří mají hlubší zájem o problematiku společenských věd, hodlají pokračovat ve studiu na příslušných VŠ a kteří budou skládat školní část maturitní zkoušky ze společenských věd, mohou pokračovat ve studiu společenských věd ve volitelném Společenskovědním semináři. Součástí výuky společenských věd v prvním ročníku a kvintě je týdenní projekt Společenskovědní kurz, který jako součást našeho školního vzdělávacího programu realizuje kromě jiných aktivit také tyto vybrané tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova: poznávání a rozvoj vlastní osobnosti; seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problému; sociální komunikace. V rámci studia prvního ročníku žáci absolvují terénní kurz v lokalitě Staré Město Velehrad, který je součástí grantového projektu číslo CZ.1.07/1.1.08/ s názvem Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech zlínského regionu. Vybrané klíčové aktivity projektu jsou implementovány do učebních osnov předmětu. Vyučovací předmět je vyučován v 1. až 3. ročníku čtyřletého studia a v kvintě až septimě osmiletého studia 2 hodiny týdně.

2 Výuka Společenských věd probíhá v kmenových třídách a částečně v terénu (exkurze, Společenskovědní kurz). Z technických prostředků mají žáci k dispozici učebnu s dataprojektorem a kompletní multimediální výbavou, většina kmenových tříd je vybavena dataprojektorem, celá škola je pokryta sítí WiFi. Výuku je možné realizovat i v učebně ICT, kde jsou k dispozici počítače s připojením na internet, a v neposlední řadě je žákům k dispozici i školní knihovna. Základními metodami a formami práce jsou: řízený rozhovor, práce s textem, skupinové práce, metody kritického myšlení, práce s využitím internetu, pracovních listů a knihovny, aktivity krátkodobé, dlouhodobé, písemné, grafické, PPT a exkurze. 2. Výchovné a vzdělávací strategie žáků. Učitelé realizují společné postupy, metody a formy, které povedou ve vyučovacím předmětu Společenské vědy k utváření klíčových kompetencí KOMPETENCE K UČENÍ - vybírá vhodné problémové úlohy (individuální, skupinové) se společenskovědním tématem, k jejichž řešení bude žák volit účinné postupy, vyhledávat informace (literatura, internet, jiná média), vyhodnocovat jejich pravdivost a důležitost - směřuje žáky k vyhledávání dat a informací z různých zdrojů (literatura, internet, jiná média), vede žáky k využívání školní knihovny, počítačové učebny - na vhodně zvolených ukázkách, pomocí pracovních listů či jiných materiálů umožňuje žákům aplikovat teoretické znalosti, provádět syntézu, zobecňovat, vyvozovat a formulovat závěry KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - vytváří problémové situace (využívá náměty z praxe, novinové články, audio a video nahrávky), které žák analyzuje a navrhuje různé způsoby jejich řešení - spolupracuje s jinými předměty na přípravě a realizaci společných akcí a projektů, při jejichž řešení bude žák využívat poznatků jiných vědních oborů (přírodovědných i humanitních) - organizuje aktivity ve skupinách, během kterých žák konstruktivně řeší problémy s ostatními

3 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - skrze cílené systematické vedení žáků k slovním projevům vytváří prostor k vyjádření a interpretaci vlastních myšlenek - vhodnými příklady a úkoly učí žáky klást jasné a srozumitelné dotazy, uvádět argumenty a protiargumenty - připravuje úkoly, při jejichž řešení žák využívá moderní komunikační prostředky - vytváří příležitosti pro písemnou, ústní a jinou formu prezentace vlastních zjištění, názorů, postojů - vytváří modelové situace, kterými žáci získají dovednost vzájemně se poslouchat a naslouchat si (diskuse, debaty, hodnocení projevu, spolupráce) KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - prostřednictvím společných rozborů prací žáků vede žáky k sebehodnocení ústního, písemného projevu a dalších aktivit (sebereflexe) - prostřednictvím preventivních programů vede žáky k prevenci sociálně patologických jevů - připravuje aktivity (exkurze, výlety, kurzy), pomocí nichž účinněji prohlubuje mezilidské vztahy, soudržnost kolektivu, vědomí sounáležitosti a příslušnosti ke škole KOMPETENCE OBČANSKÉ - důslednou a systematickou kontrolou zadaných prací navozuje situace k získání vědomí odpovědnosti za včasné plnění zadaných úkolů a odpovědnosti za vlastní práci - pomocí textů s příslušnou tematikou vede žáky k uvědomění si hodnoty lidského života, směřuje žáky ke kultivování dovednosti hájit svá lidská práva - připravuje dostatečné množství příležitostí ke skupinovým diskusím na různá společenskovědní témata - soustavným společným komentováním společenského dění a vhodně zvolenými aktivitami vede žáky ke sledování aktuální společenské, ekonomické, sociální a politické situace v ČR i ve světě a vytváří příležitosti ke komentování či diskusi - vytváří dostatek příležitostí (výlety, exkurze, odborné besedy, podíl na humanitárních a charitativních akcích) k získání praktických zkušeností a zejména postojů v oblasti ochrany kulturních a duchovních hodnot a lidských práv - směřuje žáka k osvojení si nepředpojaté komunikace s druhými lidmi, s příslušníky jiných zemí a etnik KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI - podporuje u žáků získávání a kritické vyhodnocování informací o vzdělávacích a pracovních příležitostech - připravuje situace, na základě nichž žák pochopí podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho rizika, posuzuje příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na své předpoklady a realitu tržního prostředí - směřuje žáky k rozvíjení osobních i odborných předpokladů a k schopnosti využít příležitosti pro svůj osobní i profesní rozvoj

4 Vyučovací předmět: Společenské vědy Ročník: kvinta Očekávané školní výstupy Učivo Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci, má pozitivní vztah k učení a vzdělávání, efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, umí si vytvořit vhodné studijní podmínky, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, své učení si sám plánuje a organizuje, UMĚNÍ UČIT SE Motivace k učení Metakognice a učební styl Organizace a plánování Paměť a koncentrace Myšlenkové operace Psaní poznámek Informační zdroje a práce s nimi Osobnostní předpoklady Význam celoživotního učení a sebevýchovy pořizuje si poznámky, umí vyhledávat a zpracovávat informace, využívá ke svému učení různé informační zdroje, učení využívá jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj,

5 zná možnosti svého dalšího vzdělávání, porovnává různé metody učení a vyhodnocuje jejich účinnost pro své studium s ohledem na vlastní psychické předpoklady, uplatňuje zásady duševní hygieny při práci a učení. vysvětlí důvody vzniku společenských věd a srovná jejich předmět a metodologii s přírodovědnými obory, ÚVOD DO SPOLEČENSKÝCH VĚD Úvod do vědy obecně, shody a rozdíly společenských/humanitních a přírodních věd, jejich metody, předmět. porovná společenské/humanitní a přírodní vědy a objasní jejich shody a rozdíly. vyloží, v čem a proč se lidé odlišují ve svých projevech chování, uvede příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost člověka, srovná osobnost v jednotlivých vývojových fázích života, vymezí, co každá etapa přináší do lidského života nového a jaké životní úkoly před člověka staví, objasní, jak člověk vnímá, prožívá a poznává skutečnost, sebe i druhé lidi a co může jeho vnímání a poznávání ovlivňovat, ÚVOD DO PSYCHOLOGIE Člověk jako jedinec Podstata lidské psychiky vědomí, nevědomí; psychické jevy, procesy, stavy a vlastnosti. Osobnost člověka charakteristika osobnosti, její typologie; temperament, charakter, rysy osobnosti. Vývojová psychologie stručný přehled vývojových etap lidské psychiky. Psychologie v každodenním životě rozhodování o životních otázkách; zásady duševní hygieny, náročné životní situace, systém psychologického Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Tematické okruhy Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Morálka všedního dne Námět činnosti realizováno jako součást učiva Člověk jako jedinec

6 využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí, volbě profesní orientace, poradenství. uplatňuje vhodné způsoby vyrovnávání se s náročnými životními situacemi. komunikace ve formálních i neformálních sociálních vztazích dokáže využívat společensky přijatelné chování, respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevech příslušníků různých sociálních skupin a doloží důsledky předsudků vůči nim, vyloží podstatu skupinového prostředí a význam sociální kontroly jednotlivce ve skupině a ve větších sociálních celcích, korektně a citlivě řeší problémy založené na mezilidských vztazích a aplikuje tak prvky své sociální inteligence, vysvětluje hodnoty, které mladým lidem usnadňují vstup do samostatného života, partnerských vztahů, manželství a rodičovství a usiluje ve svém životě o jejich naplnění, projevuje etické a morální postoje k ochraně matky a dítěte, zaujímá odmítavé postoje ke všem formám sociálně patologického chování, ÚVOD DO SOCIOLOGIE Člověk ve společnosti Společenská podstata člověka proces socializace, začlenění jedince do sociálních vazeb, problematika mezilidských vztahů, mezilidská komunikace. Sociální struktura společnosti sociální mobilita, sociální útvary, společenské instituce, jedinec ve skupině (vztahy, normy, role, postoje, pozice ). Vztahy v rodině, mezigenerační soužití, pomoc nemocným a handicapovaným lidem. Partnerské vztahy, manželství, rodičovství, neúplná rodina; náhradní rodinná péče a její formy, ústavní péče. Rizika spojená s volbou životního partnera, krizové situace v rodině. Modely sociálního chování v intimních vztazích otevřenost, tolerance, respektování druhého, empatie, trpělivost, odpovědnost; sebepoznání, sebeúcta. Rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi otevřenost vůči druhým, vyjednávání, obhajování a prosazování vlastních názorů, Integrace: Vzdělávací obor Výchova ke zdraví tematický okruh Vztahy mezi lidmi a formy soužití a vybrané části tematického okruhu Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence. Průřezové téma Multikulturní výchova Tematické okruhy Základní problémy sociokulturních rozdílů Psychosociální aspekty interkulturality Námět činnosti realizováno jako součást učiva Člověk ve společnosti

7 posoudí úlohu sociálních změn v individuálním i společenském vývoji, rozlišuje změny konstruktivní a destruktivní, objasní podstatu některých sociálních problémů současnosti a popíše možné dopady sociálněpatologického chování na jedince a společnost, rozliší významné náboženské systémy, identifikuje projevy náboženské a jiné nesnášenlivosti a rozezná projevy sektářského myšlení, zhodnotí lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem. odmítání nehumánních postojů aj. Sociální fenomény a procesy rodina, práce, masmédia, životní prostředí. Sociálně patologické jevy sociální deviace, sociální problémy (nezaměstnanost, kriminalita, extrémismus ). Sexuálně motivovaná kriminalita pornografie, pedofilie, dětská prostituce, obchod se ženami. Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání šikana, brutalita, zanedbávané a týrané děti (CAN). Sociální dovednosti potřebné při řešení problémů v nečekaných, složitých a krizových situacích duševní hygiena v dlouhodobých zátěžových a stresových situacích, rozhodování se v eticky problematických situacích. Víra v lidském životě Podoby víry, znaky náboženské víry, náboženské systémy, církve, sekty. Průřezové téma Mediální výchova Tematické okruhy Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách Námět činnosti realizováno jako součást učiva Člověk ve společnosti (Sociální fenomény) Terénní cvičení Staré Město - Velehrad Kultura a kulturní dědictví Zlínského kraje, náboženství Veřejná správa - státní správa, územní samospráva, Terénní cvičení Staré Město - Velehrad Realizace environmentálních aktivit v krajinných

8 Terénní cvičení Staré Město - Velehrad objasní kulturní a náboženské aspekty Zlínského kraje vyloží podstatu komunálních a parlamentních voleb, na příkladech ilustruje možné formy aktivní participace občanů v životě obce či širších společenstvích uvede okruhy problémů, s nimiž se může občan obracet na jednotlivé státní instituce, zvládá komunikaci ve styku s úřady systém české veřejné správy, orgány státní správy; obce, orgány obce, jejich úkoly, kraje a krajské úřady; typech zlínského regionu CZ.1.07/1.1.08/ Sexta Očekávané školní výstupy rozeznává a srovnává historické i současné typy států a forem vlády, vyloží obsah ústavy a vymezí její funkce ve státě, i které oblasti života upravuje, Učivo ÚVOD DO PRÁVA A POLITOLOGIE Občan ve státě Základy státu a ústavnosti znaky a funkce státu, formy státu, právní stát; Ústava ČR přehled základních ustanovení. Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

9 popíše podstatu a důvod dělby státní moci v ČR na tři autonomní složky a vysvětlí funkce a úkoly orgánů státní moci v ČR, objasní a popíše podstatu demokracie a odliší ji od nedemokratických forem řízení sociálních skupin a státu, porovná postavení občana v obou systémech, popíše podstatu a význam politického pluralismu, uvede příklady politického extremismu a charakterizuje jeho projevy Demokracie a občanství principy a podoby, občanská práva a povinnosti, podstata občanské společnosti, politické subjekty, volby, volební systémy, politický život ve státě, úřady. Ideologie znaky a funkce, přehled vybraných ideologií. Lidská práva zakotvení lidských práv v dokumentech; porušování a ochrana lidských práv, funkce ombudsmana. analyzuje nebezpečí ideologií, orientuje se ve složkách politického spektra, porovná přístupy vybraných politických seskupení k řešení základních otázek a problémů každodenního života občanů, uvede příklady občanské angažovanosti v obci a ve státě; vyloží podstatu komunálních a parlamentních voleb, obhajuje svá lidská práva, respektuje lidská práva druhých lidí a uvážlivě vystupuje proti jejich porušování, uvede okruhy problémů, s nimiž se může občan obracet na jednotlivé státní instituce, zvládá komunikaci ve styku s úřady, uvede příklady projevů korupce, analyzuje její příčiny a domýšlí její možné důsledky.

10 objasní odlišnosti mezi morálními a právními normami, odůvodní účel sankcí při porušení právní normy, uvede, které státní a samosprávné orgány se účastní legislativního procesu a jak a kde jsou výsledky procesu zveřejňovány, vysvětlí rozdíly mezi fyzickou a právnickou osobou a uvede jejich příklady, vymezí podmínky vzniku a zániku důležitých právních vztahů (vlastnictví, pracovní poměr, manželství) i práva a povinnosti účastníků těchto právních vztahů, na příkladu ukáže možné důsledky neznalosti smlouvy, včetně jejích všeobecných podmínek, rozeznává, jaké případy se řeší v občanském soudním řízení a jaké v trestním řízení, rozlišuje trestný čin a přestupek, vymezí podmínky trestní postižitelnosti občanů a uvede příklady postihů trestné činnosti, rozlišuje náplň činnosti základních orgánů právní ochrany, uvede příklady právních problémů, s nimiž se na ně mohou občané obracet, ve svém jednání respektuje platné právní normy. Občan a právo Právo a spravedlnost smysl a účel práva, morálka a právo. Právo v každodenním životě právní subjektivita (subjekty a objekty práva), způsobilost k právním úkonům, druhy právních norem. Právní řád ČR jeho uspořádání, systém právních odvětví, druhy právních norem; smlouvy, jejich význam a obsah, všeobecné podmínky smluv. Orgány právní ochrany funkce a úkoly, právnické profese; účel a průběh občanského soudního řízení; Orgány činné v trestním řízení jejich úkoly; systém právního poradenství, činnost a úkoly občanských poraden. Průřezové téma Mediální výchova Tematické okruhy Média a mediální produkce Námět činnosti realizováno jako součást učiva Občan a právo (jaká máme práva ve vztahu k médiím oprava, odpověď) uvede postup, jak uzavřít pracovní smlouvu a Pracovněprávní vztahy Pracovní právo právní podmínky vzniku, změny a zániku pracovního poměru (pracovní smlouva, Integrace: Vzdělávací obor Člověk a svět práce tematický okruh Pracovněprávní vztahy.

11 podat výpověď, uvede svá pracovní práva a vyžaduje jejich respektování od ostatních, respektuje své pracovní povinnosti, objasní význam kolektivního vyjednávání, volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá adekvátní pracovní pomůcky, zkušební doba, výpověď, odstupné); práva a povinnosti účastníků pracovněprávních vztahů (pracovní doba, pracovní neschopnost, mzda, minimální mzda, odměny), odbory. Bezpečnost práce zásady bezpečnosti práce, ekologická hlediska práce, pracovní úraz a odškodnění. chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu. objasní důvody evropské integrace, posoudí její význam pro vývoj Evropy, rozliší funkce orgánů Evropské unie (EU), uvede příklady jejich činnosti, posoudí vliv začlenění státu do EU na každodenní život občanů a uvede příklady, jak mohou v rámci EU uplatňovat svá práva, uvede příklady činnosti některých významných mezinárodních organizací a vysvětlí, jaký vliv má jejich činnost na chod světového společenství, posoudí význam zapojení ČR, uvede příklady institucí, na něž se může obrátit v případě potíží při pobytu v zahraničí, posoudí projevy globalizace, uvede příklady globálních problémů současnosti, analyzuje jejich příčiny a domýšlí jejich možné důsledky. Mezinárodní vztahy, globální svět Evropská integrace podstata a význam. Evropská unie význam, orgány EU, jednotná evropská měna, ČR a EU. Mezinárodní spolupráce důvody význam a výhody, významné mezinárodní organizace a společenství (RE, NATO, OSN) jejich účel a náplň činnosti, členství ČR v nich. Proces globalizace příčiny, projevy, důsledky. Globální problémy lidstva stručný vhled do problematiky. Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematické okruhy Globalizační a rozvojové procesy Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Námět činnosti realizováno jako součást učiva Mezinárodní vztahy a globální svět

12 Septima Očekávané školní výstupy Učivo Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby vysvětlí na základě konkrétní, reálné a aktuální situace ve společnosti mechanismy fungování trhu, chápe a vysvětlí podstatu vztahu nabídky a poptávky, kolísání cen zboží i pracovní síly, konfrontuje jednotlivé formy podnikání, u konkrétních příkladů posoudí vhodnost dané formy podnikání, srovná podnikání a pracovní poměr výhody, nevýhody, rizika volí správný postup při založení vlastního podnikání a při podání žádosti o živnostenské oprávnění, analyzuje obsah reklamních sdělení (včetně jejích skrytých obsahů), kriticky posuzuje podíl marketingu na úspěchu výrobku na trhu. vysvětlí základní principy státního rozpočtu (systém příjmů a výdajů státu), vysvětlí základy daňové politiky státu a rozlišuje, na které činnosti se zdaňovací ÚVOD DO EKONOMIE Tržní ekonomika Základní ekonomické pojmy typy ekonomik, ekonomický cyklus, tržní mechanismus, nabídka, poptávka, tvorba ceny, globální ekonomické otázky. Ekonomické subjekty právní formy podnikání (živnost, typy obchodních společností, družstvo), základní právní normy týkající se podnikání. Marketing marketing a public relations, reklama, reklamní agentury. Národní hospodářství a úloha státu v ekonomice Fiskální politika státní rozpočet, daňová soustava. Monetární politika ČNB inflace, kurs měny, Integrace: Vzdělávací obor Člověk a svět práce tematický okruh Tržní ekonomika (vybrané části). Průřezové téma Mediální výchova Tematické okruhy Mediální produkty a jejich význam Námět činnosti realizováno jako součást učiva Marketing (reklama a její výrazové prostředky) Integrace: Vzdělávací obor Člověk a svět práce tematický okruh Národní hospodářství a úloha státu v ekonomice (vybrané části).

13 povinnost vztahuje, orientuje se v otázkách daňového přiznání, (zejména daně z příjmu), je schopen podat daňové přiznání, zahraniční platební bilance, HDP. Sociální politika důchodový systém, systém sociálních dávek, životní minimum, nezaměstnanost, státní politika zaměstnanosti. z dostupných zdrojů (noviny, TV, internet) zhodnotí vliv důležitých ekonomických ukazatelů (inflace, HDP, nezaměstnanost) na životní úroveň občanů, vysvětlí funkci podpory v nezaměstnanosti, úřadů práce a personálních agentur, orientuje se v nabídce zaměstnání a rekvalifikace v různých typech médií. objasní funkce ČNB a její vliv na činnost komerčních bank pojmenovává a rozlišuje základní typy cenných papírů (akcie, podílové listy, dluhopisy, směnky), definuje faktory, které ovlivňují jejich cenu trhu, vysvětluje, jak tyto cenné papíry vznikají, kdo je jejich emitentem vysvětlí podstatu filozofického tázání, porovná východiska filozofie, mýtu, náboženství, věd a umění k uchopení skutečnosti a člověka, rozliší hlavní filozofické směry, uvede jejich klíčové představitele a porovná řešení základních filozofických otázek v jednotlivých etapách vývoje filozofického myšlení, Finance Peníze funkce peněz, formy platebního styku, cenné papíry, akcie, burza. Bankovní soustava ČNB a komerční banky, specializované finanční instituce, bankovní produkty, typy spoření, úvěr, moderní formy bankovnictví, leasing, pojištění. ÚVOD DO FILOSOFIE, ETIKY A RELIGIONISTIKY Podstata filozofie základní filozofické otázky, vztah filozofie k mýtu, náboženství, vědě a umění. Filozofie v dějinách klíčové etapy a směry filozofického myšlení (proměna pohledu člověka na otázku bytí, poznání, etiku v dějinách). Integrace: Vzdělávací obor Člověk a svět práce tematický okruh Finance (vybrané části).

14 eticky a věcně správně argumentuje v dialogu a diskusi, uvážlivě a kriticky přistupuje k argumentům druhých lidí, rozpozná nekorektní argumentaci a manipulativní strategie v mezilidské komunikaci, zhodnotí význam vědeckého poznání, techniky a nových technologií pro praktický život i možná rizika jejich zneužití. 1. ročník Očekávané školní výstupy Učivo Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci, má pozitivní vztah k učení a vzdělávání, efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, umí si vytvořit vhodné studijní podmínky, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, své učení si sám plánuje a organizuje, UMĚNÍ UČIT SE Motivace k učení Metakognice a učební styl Organizace a plánování Paměť a koncentrace Myšlenkové operace Psaní poznámek Informační zdroje a práce s nimi Osobnostní předpoklady Význam celoživotního učení a sebevýchovy Tento tematický celek je realizací školní koncepce úvodu do studia kompetence k učení.

15 pořizuje si poznámky, umí vyhledávat a zpracovávat informace, využívá ke svému učení různé informační zdroje, učení využívá jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj, zná možnosti svého dalšího vzdělávání, porovnává různé metody učení a vyhodnocuje jejich účinnost pro své studium s ohledem na vlastní psychické předpoklady, uplatňuje zásady duševní hygieny při práci a učení. vysvětlí důvody vzniku společenských věd a srovná jejich předmět a metodologii s přírodovědnými obory, ÚVOD DO SPOLEČENSKÝCH VĚD Úvod do vědy obecně, shody a rozdíly společenských/humanitních a přírodních věd, jejich metody, předmět. porovná společenské/humanitní a přírodní vědy a objasní jejich shody a rozdíly. vyloží, v čem a proč se lidé odlišují ve svých projevech chování, uvede příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost člověka, ÚVOD DO PSYCHOLOGIE Člověk jako jedinec Podstata lidské psychiky vědomí, nevědomí; psychické jevy, procesy, stavy a vlastnosti. Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Tematické okruhy Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní

16 srovná osobnost v jednotlivých vývojových fázích života, vymezí, co každá etapa přináší do lidského života nového a jaké životní úkoly před člověka staví, objasní, jak člověk vnímá, prožívá a poznává skutečnost, sebe i druhé lidi a co může jeho vnímání a poznávání ovlivňovat, využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí, volbě profesní orientace, uplatňuje vhodné způsoby vyrovnávání se s náročnými životními situacemi. komunikace ve formálních i neformálních sociálních vztazích dokáže využívat společensky přijatelné chování, respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevech příslušníků různých sociálních skupin a doloží důsledky předsudků vůči nim, vyloží podstatu skupinového prostředí a význam sociální kontroly jednotlivce ve skupině a ve větších sociálních celcích, korektně a citlivě řeší problémy založené na mezilidských vztazích a aplikuje tak prvky své sociální inteligence, vysvětluje hodnoty, které mladým lidem usnadňují vstup do samostatného života, Osobnost člověka charakteristika osobnosti, její typologie; temperament, charakter, rysy osobnosti. Vývojová psychologie stručný přehled vývojových etap lidské psychiky. Psychologie v každodenním životě rozhodování o životních otázkách; zásady duševní hygieny, náročné životní situace, systém psychologického poradenství. ÚVOD DO SOCIOLOGIE Člověk ve společnosti Společenská podstata člověka proces socializace, začlenění jedince do sociálních vazeb, problematika mezilidských vztahů, mezilidská komunikace. Sociální struktura společnosti sociální mobilita, sociální útvary, společenské instituce, jedinec ve skupině (vztahy, normy, role, postoje, pozice ). Vztahy v rodině, mezigenerační soužití, pomoc nemocným a handicapovaným lidem. Partnerské vztahy, manželství, rodičovství, neúplná rodina; náhradní rodinná péče a její formy, ústavní péče. řešení problémů Morálka všedního dne Námět činnosti realizováno jako součást učiva Člověk jako jedinec Integrace: Vzdělávací obor Výchova ke zdraví tematický okruh Vztahy mezi lidmi a formy soužití a vybrané části tematického okruhu Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence. Průřezové téma Multikulturní výchova Tematické okruhy Základní problémy sociokulturních rozdílů Psychosociální aspekty interkulturality Námět činnosti realizováno jako součást učiva Člověk ve společnosti

17 partnerských vztahů, manželství a rodičovství a usiluje ve svém životě o jejich naplnění, projevuje etické a morální postoje k ochraně matky a dítěte, zaujímá odmítavé postoje ke všem formám sociálně patologického chování, posoudí úlohu sociálních změn v individuálním i společenském vývoji, rozlišuje změny konstruktivní a destruktivní, objasní podstatu některých sociálních problémů současnosti a popíše možné dopady sociálněpatologického chování na jedince a společnost, rozliší významné náboženské systémy, identifikuje projevy náboženské a jiné nesnášenlivosti a rozezná projevy sektářského myšlení, zhodnotí lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem. Rizika spojená s volbou životního partnera, krizové situace v rodině. Modely sociálního chování v intimních vztazích otevřenost, tolerance, respektování druhého, empatie, trpělivost, odpovědnost; sebepoznání, sebeúcta. Rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi otevřenost vůči druhým, vyjednávání, obhajování a prosazování vlastních názorů, odmítání nehumánních postojů aj. Sociální fenomény a procesy rodina, práce, masmédia, životní prostředí. Sociálně patologické jevy sociální deviace, sociální problémy (nezaměstnanost, kriminalita, extrémismus ). Sexuálně motivovaná kriminalita pornografie, pedofilie, dětská prostituce, obchod se ženami. Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání šikana, brutalita, zanedbávané a týrané děti (CAN). Sociální dovednosti potřebné při řešení problémů v nečekaných, složitých a krizových situacích duševní hygiena v dlouhodobých zátěžových a stresových situacích, rozhodování se v eticky problematických situacích. Víra v lidském životě Podoby víry, znaky náboženské víry, náboženské Průřezové téma Mediální výchova Tematické okruhy Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách Námět činnosti realizováno jako součást učiva Člověk ve společnosti (Sociální fenomény)

18 systémy, církve, sekty. Terénní cvičení Staré Město - Velehrad objasní kulturní a náboženské aspekty Zlínského kraje vyloží podstatu komunálních a parlamentních voleb, na příkladech ilustruje možné formy aktivní participace občanů v životě obce či širších společenstvích uvede okruhy problémů, s nimiž se může občan obracet na jednotlivé státní instituce, zvládá komunikaci ve styku s úřady Terénní cvičení Staré Město - Velehrad Kultura a kulturní dědictví Zlínského kraje, náboženství Veřejná správa - státní správa, územní samospráva, systém české veřejné správy, orgány státní správy; obce, orgány obce, jejich úkoly, kraje a krajské úřady; Terénní cvičení Staré Město - Velehrad Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech zlínského regionu CZ.1.07/1.1.08/ ročník Očekávané školní výstupy Učivo Tematické okruhy průřezových témat

19 Přesahy a vazby rozeznává a srovnává historické i současné typy států a forem vlády, vyloží obsah ústavy a vymezí její funkce ve státě, i které oblasti života upravuje, popíše podstatu a důvod dělby státní moci v ČR na tři autonomní složky a vysvětlí funkce a úkoly orgánů státní moci v ČR, objasní a popíše podstatu demokracie a odliší ji od nedemokratických forem řízení sociálních skupin a státu, porovná postavení občana v obou systémech, popíše podstatu a význam politického pluralismu, uvede příklady politického extremismu a charakterizuje jeho projevy ÚVOD DO PRÁVA A POLITOLOGIE Občan ve státě Základy státu a ústavnosti znaky a funkce státu, formy státu, právní stát; Ústava ČR přehled základních ustanovení. Demokracie a občanství principy a podoby, občanská práva a povinnosti, podstata občanské společnosti, politické subjekty, volby, volební systémy, politický život ve státě, úřady. Ideologie znaky a funkce, přehled vybraných ideologií. Lidská práva zakotvení lidských práv v dokumentech; porušování a ochrana lidských práv, funkce ombudsmana. analyzuje nebezpečí ideologií, orientuje se ve složkách politického spektra, porovná přístupy vybraných politických seskupení k řešení základních otázek a problémů každodenního života občanů, uvede příklady občanské angažovanosti v obci a ve státě; vyloží podstatu komunálních a parlamentních voleb, obhajuje svá lidská práva, respektuje lidská práva druhých lidí a uvážlivě vystupuje proti

20 jejich porušování, uvede okruhy problémů, s nimiž se může občan obracet na jednotlivé státní instituce, zvládá komunikaci ve styku s úřady, uvede příklady projevů korupce, analyzuje její příčiny a domýšlí její možné důsledky. objasní odlišnosti mezi morálními a právními normami, odůvodní účel sankcí při porušení právní normy, uvede, které státní a samosprávné orgány se účastní legislativního procesu a jak a kde jsou výsledky procesu zveřejňovány, vysvětlí rozdíly mezi fyzickou a právnickou osobou a uvede jejich příklady, vymezí podmínky vzniku a zániku důležitých právních vztahů (vlastnictví, pracovní poměr, manželství) i práva a povinnosti účastníků těchto právních vztahů, na příkladu ukáže možné důsledky neznalosti smlouvy, včetně jejích všeobecných podmínek, rozeznává, jaké případy se řeší v občanském soudním řízení a jaké v trestním řízení, rozlišuje trestný čin a přestupek, vymezí podmínky trestní postižitelnosti občanů a uvede příklady postihů trestné činnosti, rozlišuje náplň činnosti základních orgánů právní ochrany, uvede příklady právních problémů, s nimiž se na ně mohou občané obracet, Občan a právo Právo a spravedlnost smysl a účel práva, morálka a právo. Právo v každodenním životě právní subjektivita (subjekty a objekty práva), způsobilost k právním úkonům, druhy právních norem. Právní řád ČR jeho uspořádání, systém právních odvětví, druhy právních norem; smlouvy, jejich význam a obsah, všeobecné podmínky smluv. Orgány právní ochrany funkce a úkoly, právnické profese; účel a průběh občanského soudního řízení; Orgány činné v trestním řízení jejich úkoly; systém právního poradenství, činnost a úkoly občanských poraden. Průřezové téma Mediální výchova Tematické okruhy Média a mediální produkce Námět činnosti realizováno jako součást učiva Občan a právo (jaká máme práva ve vztahu k médiím oprava, odpověď)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP 4 Gymtri Učíme se pro sebe Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje 4 3 Charakteristika

Více

pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce

pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23.

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Školní vzdělávací program Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Verze první z 27. 08. 2009 Platnost 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 6 2. Charakteristika školy a ŠVP 7 2.1. Charakteristika školy 7

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE Obor vzdělání: 31-41-M/01 Textilnictví Úvodní identifikační údaje Název

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více