I. Personální podmínky archivu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Personální podmínky archivu"

Transkript

1

2 I. Personální podmínky archivu Systemizovaný a skutečný stav pracovníků a jejich funkční zařazení Druh pracovní činnosti Systemizovaný stav Fyzický stav 1. Řízení (ředitel, vedoucí, oddělení, auditor) 24 9/ Ekonomika, administrativa (ekonom, účetní, hospodářka, sekretářka, písařka, podatelna apod.) 3. Správa budov, autoprovoz (správci budov, topiči, údržbáři, uklízečky, ostraha, řidiči) 23 1/ / Informatika 4 3/ Konzervace a restaurování, preventivní péče o archiválie 11 6/ Reprografie a digitalizace 6 6/ 6 7. Badatelské služby Vydavatelská a propagační činnost (redaktoři, grafici, tiskaři) 9. Předarchivní péče, kontrolní činnost Archivní evidence a metodika 1 1/ Péče o archiválie, zpracování archiválií, správa archivních souborů a knihovna 85 18/ Zahraniční styky Celkem 2 24 Přehled počtu pracovníků v jednotlivých vnitřních organizačních jednotkách: centrála 79 (včetně profesí s celoarchivní kompetencí) BK 1 Ji 9 Vs 9 BO 7 KM 8 Vy 8 BV 9 PE 8 Zl 11 HB 7 TR 9 ZN 7 Ho 8 UH 7 ZR 1 Moravský zemský archiv jako celek má systemizovaných celkem 2 pracovních míst. Vzhledem k dělení úvazků a krácení pracovní doby matek po rodičovské dovolené (na vlastní žádost) obsadilo vykazovaný počet tabulkových míst 24 pracovníků. MZA centrála vykazuje specializované agendy, v podmínkách státních okresních archivů se musí kompetence jednotlivých pracovníků překrývat týká se to především péče o archiválie, badatelské agendy, předarchivní činnosti, knihovny a archivní evidence.

3 MZA centrála V roce 213 pracovalo v průběhu roku v oddělení správy a zpracování fondů a sbírek celkem 2 pracovníků včetně vedoucího, z toho 17 vysokoškoláků archivářů a 1 archivářka středoškolačka, dále 2 středoškolačky knihovnice, přičemž 1 pracovníků bylo rovněž správci fondů jednotlivých fondových skupin A až L. Některé pracovnice z rodinných či zdravotních důvodů pracovaly po celý rok či na část roku na zkrácený pracovní úvazek (Mgr. Blažková, Mgr. Fasorová, Mgr. Novotná, Mgr. Růžičková, dr. Tichomirovová). Jejich volné hodiny obsadili na 6hodinový úvazek dr. Štarha a na 4hodinový úvazek doc. dr. Fic. Během roku došlo k několika personálním změnám. Od měsíce října 213 se vrátila z mateřské dovolené Mgr. Růžičková, která nastoupila na poloviční pracovní úvazek a od 1. prosince 213 byla druhá polovina jejího úvazku obsazena Mgr. Novotnou. V knihovně MZA, která také spadá pod oddělení SZAFAS, pracovaly na plný úvazek 2 středoškolačky. V současné době je 1 pracovnice oddělení na mateřské dovolené (knihovnice Mgr. Roučková, kterou zastupuje bývalá knihovnice pí Duchaňová). Chod oddělení využívání nebyl narušen plánovanou dlouhodobou nemocí Evy Buchtové (od 2. 9.), neboť Mgr. Josef Voborný nastoupil na zástup již V oddělení pro předarchivní péči, ochranu a prezentaci archiválií pracovalo v rámci MZA Brno v roce 213 celkem 11 pracovníků. Vedle vedoucího oddělení zde působilo 6 odborných konzervátorek a 4 odborní pracovníci v oblasti předarchivní péče (archivní inspektoři). Jedna pracovnice oddělení byla na mateřské dovolené (Mgr. Jana Minaříková, jejíž místo převzal na dobu určitou Mgr. Sedlický). Zkrácený pracovní úvazek měly 2 pracovnice (Mgr. Jana Němečková 7 hodin, Libuše Dobešová 6 hodin). Oddělení výpočetní techniky, digitalizace a dokumentace mělo v rámci MZA Brno v roce 213 celkem 13 pracovníků včetně vedoucího. Zkrácený pracovní úvazek měly 3 pracovnice (Alena Musilová a Blanka Burianová poloviční úvazek, Alena Hejtmanová 6 hodin do konce května od června na plný úvazek). Oddělení zabezpečovalo veškerou činnost spojenou se zajištěním chodu výpočetní techniky jak v centrále MZA, tak také v jednotlivých okresních archivech oblasti. Prováděly a organizovaly se dohodnuté digitalizační práce a probíhalo dlouhodobě stanovené zajišťovací a studijní mikrofilmování (centrála i okresní archivy). V měsíci září došlo k odchodu archivářky Jiřiny Paulíkové do důchodu, její trvalý úvazek převzal správce fondů H, K, L Mgr. Lubomír Antl. MZA - SOkA Blansko Systematizovaný stav 9 pracovníků zůstal beze změny, v průběhu roku 213 došlo ale v personálním obsazení archivu k mnoha změnám. K nastoupil Mgr. David Dospiva, nejprve do pracovního poměru na dobu určitou, který byl během roku změněn na dobu neurčitou za ing. Františka Mlatečka odešlého do důchodu. Začátkem března dlouhodobě onemocněla PhDr. Henzlová, kterou od 1. května zastoupil Mgr. Lukáš Führer. K 31. červenci rozvázal pracovní poměr PaeDr. Zdeněk Šmerda, jehož tabulku převzal Mgr. Führer a na zástup za dr. Henzlovou nastoupila do pracovního poměru na dobu určitou na srpen a září Mgr. Ivana Musilová. K 1. listopadu ji vyměnila na tento úvazek Bc. Dominika Vedrová. MZA - SOkA Brno-venkov K přešla archivářka Mgr. Miroslava Novotná do oddělení správy a zpracování fondů MZA. Na její pozici ke stejnému datu byla převedena z oddělení pro využívání archiválií MZA Bc. Jana Dohnalová. Obslužné profese (údržba, úklid) jsou i nadále zajišťovány dodavatelsky. MZA SOkA Břeclav Archivu byla vrácena tabulka po dr. Turečkovi, obsazená Mgr. Ivonou Šubíkovou, která rok působila na centrále archivu. MZA SOkA Havlíčkův Brod Archiv se musí již několik let vypořádávat s dlouhodobými nemocemi odborných archivářů.

4 MZA SOkA Hodonín Archiváři v SOkA Hodonín vykonávají činnosti jako kumulované. Kromě péče o archiválie a badatelským službám se jedna archivářka věnuje evidenci, jedna knihovně a dva archiváři vykonávají badatelské služby. Předarchivní péče a metodika patří do povinností jednoho archiváře a ředitelky SOkA. MZA SOkA Jihlava Personální obsazení archivu se jeví jako velmi solidní, čemuž odpovídají pracovní výsledky. MZA SOkA Kroměříž Personální složení SOkA Kroměříž zůstalo stejné jako v předchozím roce. MZA SOkA Pelhřimov K 31. březnu 213 odešel do starobního důchodu pracovník archivu Josef Slavík. Na jeho místo nastoupila od 1. dubna 213 Mgr. Martina Pekařová. MZA SOkA Uherské Hradiště Snížený úvazek hospodářky, která pracovala i v tomto roce pouze na úvazek třicetihodinového pracovního týdne, se podařilo vyrovnat přijetím pracovnice na dohodu o pracovní činnosti, která zde od do v pracovním úvazku 2 hodin týdně plnila úkoly archivní manipulantky, zejména prováděla foliování archiválií před jejich předložením badatelům a vypomáhala s generální inventurou. Na místo archiváře, které bylo od neobsazené, k nastoupil do pracovního poměru Mgr. Petr Škrabala. Podílel se zejména na generální inventuře, službách v badatelně a rešerších pro státní správu. K ukončila na vlastní žádost pracovní poměr v archivu hospodářka Markéta Sukupová. Náhradu na toto místo bylo nezbytné zajistit okamžitě, na její místo proto nastoupila nová pracovnice Marie Pazderková již k , nejprve na dohodu o provedení práce na zaučení do svých pracovních úkolů, od pak do řádného pracovního poměru na plný úvazek. MZA SOkA Vsetín V roce 213 bylo v SOkA Vsetín systemizováno 9 pracovních míst a všechna byla obsazena: 1 ředitel, 1 archivní inspektor, 4 archivářky, 1 zásobovač, 1 správce budov (řidič) a 1 uklízečka (manipulátorka). Personální podmínky archivu je možno hodnotit jako uspokojivé, chybí více vysokoškoláků. MZA SOkA Vyškov Achiv nemá systemizované místo hospodářky (zásobovač), tuto činnost supluje archivářka se středoškolským vzděláním. MZA SOkA Zlín Personální stav archivu se oproti předchozímu roku nezměnil. SOkA Znojmo V průběhu roku 213 nedošlo v personálním obsazení archivu k žádným změnám. SOkA Žďár nad Sázavou Ve Státním okresním archivu Žďár nad Sázavou došlo v roce 213 k jediné změně. Dne 11. února 213 se vrátila na pobočku ve Velkém Meziříčí po rodičovské dovolené pracovnice Radka Jiříčková. Její místo bylo do té doby obsazeno p. Janou Filipovou, která tímto dnem přešla na centrálu do Žďáru nad Sázavou, kde zastupovala dlouhodobě nemocnou Olgu Veselskou. Tato se počátkem března vrátila do zaměstnání pouze na poloviční úvazek (částečný invalidní důchod) a druhá polovina pracovního úvazku byla využita pro výše jmenovanou Janu Filipovou.

5 II. Celkové množství uložených archiválií Vzhledem ke skutečnosti, že v MZA nebyla dosud dokončena vzhledem k církevním restitucím generální inventura fondů, jsou data uváděná v tabulkách pouze průběžná. Definitivní data mají jen SOkA Pelhřimov, Uherské Hradiště a Kroměříž, jejichž původci církevních fondů nepatří do brněnské diecéze.

6 II. Celkové množství archiválií v základní evidenci Národního archivního dědictví Tab. č. 1: Základní souhrnné informace ze základní evidence NAD Archiv Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Havlíčkův Brod Počty, metráž a zpracovanost archivních souborů Vykazované*** Celkem Fyzický stav archiválií počet metráž [bm] metráž [%] počet metráž [bm] metráž [%] počet velikost [MB] MB [%] velikost [MB] MB [%] 1 2 3* 4** 5**** 6* 7** 8**** ,12 25, ,12 25,35,,,, 46719,98 74, ,34 74,65,,,, 29558,68 47, ,4 47,23,,,, , , Ze zapsaného fyzického stavu: nepoškozeno: 4344 poškozeno: nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:,, poškozeno [ks]: ,32 5, ,32 5,8,,,, 1816,53 49, ,53 49,92,,,, 158,87 43, ,87 43,44,,,, , ,85 Ze zapsaného fyzického stavu: poškozeno: 958 nepoškozeno: 77 nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek: ,, poškozeno [ks]: Státní okresní archiv Jihlava ,87 38, ,87 38,47,,,, ,85 61, ,85 61,53,,,, 2248,44 5, ,44 5,79,,,, , ,72 Ze zapsaného fyzického stavu: poškozeno: 219 nepoškozeno: 127 nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:,, poškozeno [ks]: Archivní pomůcky počet základní: 352 speciální: 54 referenční: všechny: 316 základní: 686 speciální: referenční: všechny: 686 základní: 1134 speciální: 1 referenční: všechny: 1135 Stránka 1

7 Archiv Státní okresní archiv Pelhřimov Počty, metráž a zpracovanost archivních souborů Vykazované*** Celkem Fyzický stav archiválií počet metráž [bm] metráž [%] počet metráž [bm] metráž [%] počet velikost [MB] MB [%] velikost [MB] MB [%] 1 2 3* 4** 5**** 6* 7** 8**** ,64 45, ,64 45,81,,,, 2486,1 54, ,1 54,19,,,, 182,73 23, ,73 23,6,,,, , ,74 Ze zapsaného fyzického stavu: nepoškozeno: 149 poškozeno: nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:,, poškozeno [ks]: Státní okresní archiv Třebíč ,58 57, ,58 58,73,,,, Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou Státní okresní archiv Blansko ,73 42, ,73 41,27,,,, 1285,47 31, ,47 3,51,,,, , , Ze zapsaného fyzického stavu: poškozeno: nepoškozeno: 845 nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:,, poškozeno [ks]: ,21 5, ,21 5,78,,,, 194,88 49, ,88 49,22,,,, 1672,66 43, ,66 43,22,,,, , , Ze zapsaného fyzického stavu: poškozeno: nepoškozeno: 1482 nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:,, poškozeno [ks]: ,25 61, ,25 61,3,,,, 1434,63 38, ,63 38,7,,,, 916,14 24, ,14 24,71,,,, , ,88 Ze zapsaného fyzického stavu: poškozeno: 79 nepoškozeno: 473 nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek: 2 131,, poškozeno [ks]: Archivní pomůcky počet základní: 1169 speciální: 4 referenční: 2 všechny: 1175 základní: 814 speciální: 2 referenční: všechny: 816 základní: 1479 speciální: 4 referenční: všechny: 1483 základní: 98 speciální: referenční: 1 všechny: 981 Stránka 2

8 Archiv Státní okresní archiv Brnovenkov se sídlem v Rajhradě Počty, metráž a zpracovanost archivních souborů Vykazované*** Celkem Fyzický stav archiválií počet metráž [bm] metráž [%] počet metráž [bm] metráž [%] počet velikost [MB] MB [%] velikost [MB] MB [%] 1 2 3* 4** 5**** 6* 7** 8**** Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově Státní okresní archiv Hodonín Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna ,73 32, ,73 32,68,,,, 322,54 67, ,54 67,32,,,, 246,26 42, ,26 42,77,,,, , , Ze zapsaného fyzického stavu: nepoškozeno: 536 poškozeno: nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:,, poškozeno [ks]: ,51 49, ,54 49,7,,,, 216,22 5, ,22 5,93,,,, 244,75 49, ,75 49,44,,,, , , Ze zapsaného fyzického stavu: poškozeno: nepoškozeno: 773 nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:,, poškozeno [ks]: 1613,95 43, ,95 43,89,,,, 263,63 56, ,63 56,11,,,, 1748,87 47, ,87 47,55,,,, , , Ze zapsaného fyzického stavu: poškozeno: 815 nepoškozeno: 638 nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:,, poškozeno [ks]: ,8 57, ,8 57,7,,,, 1816,38 42, ,38 42,3,,,, 1769,11 41, ,11 41,2,,,, , ,18 Ze zapsaného fyzického stavu: poškozeno: nepoškozeno: 163 nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:,, poškozeno [ks]: 3 94 Archivní pomůcky počet základní: 1262 speciální: 9 referenční: 1 všechny: 1272 základní: 589 speciální: 27 referenční: 1 všechny: 617 základní: 77 speciální: 3 referenční: všechny: 8 základní: 877 speciální: 1 referenční: všechny: 878 Stránka 3

9 Archiv Počty, metráž a zpracovanost archivních souborů Vykazované*** Celkem Fyzický stav archiválií počet metráž [bm] metráž [%] počet metráž [bm] metráž [%] počet velikost [MB] MB [%] velikost [MB] MB [%] 1 2 3* 4** 5**** 6* 7** 8**** Státní okresní archiv Znojmo ,69 19, ,69 19,8,,,, Státní okresní archiv Kroměříž Státní okresní archiv Uherské Hradiště ,75 8, ,75 8,2,,,, 1818,63 43, ,63 43,67,,,, , , Ze zapsaného fyzického stavu: nepoškozeno: 12 poškozeno: nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:,, poškozeno [ks]: ,56 66, ,56 66, 24392, 99, , 99,73 135,79 34, ,79 34, 65,,27 65,,27 133,11 33, ,11 33,91 65,,27 65,, , , Ze zapsaného fyzického stavu: poškozeno: 851 nepoškozeno: 94 nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek: 24457, 24457, poškozeno [ks]: ,68 28, ,68 28,38,,,, 2295,57 71, ,57 71,62,,,, 217,32 67, ,32 67,71,,,, , ,25 Ze zapsaného fyzického stavu: poškozeno: nepoškozeno: 877 nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:,, poškozeno [ks]: Státní okresní archiv Vsetín ,1 54, ,18 54,35,,,, ,31 45, ,31 45,65,,,, 2355,31 45, ,31 45,65,,,, , ,49 Ze zapsaného fyzického stavu: poškozeno: nepoškozeno: 1545 nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:,, poškozeno [ks]: Archivní pomůcky počet základní: 1737 speciální: referenční: všechny: 1737 základní: 1173 speciální: 3 referenční: všechny: 1176 základní: 642 speciální: 1 referenční: všechny: 643 základní: 538 speciální: referenční: všechny: 538 Stránka 4

10 Archiv Počty, metráž a zpracovanost archivních souborů Vykazované*** Celkem Fyzický stav archiválií počet metráž [bm] metráž [%] počet metráž [bm] metráž [%] počet velikost [MB] MB [%] velikost [MB] MB [%] 1 2 3* 4** 5**** 6* 7** 8**** Státní okresní archiv Zlín ,59 64, ,59 64,9,,,, Archiválie uložené mimo archivy v evidenci MZA Brno Archiválie uložené mimo archivy v evidenci SOkA Pelhřimov Archiválie uložené mimo archivy v evidenci SOkA Blansko ,4 35, ,4 35,1,,,, 139,55 24, ,55 24,68,,,, , ,63 Ze zapsaného fyzického stavu: nepoškozeno: 131 poškozeno: nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:,, poškozeno [ks]: 6, ,71 1,,,,,,,,,,,,,,,, ,71 Ze zapsaného fyzického stavu: poškozeno: nepoškozeno: 169 nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:, poškozeno [ks]:, ,15 1,,,,,,,,,,,,,,,, ,15 Ze zapsaného fyzického stavu: nepoškozeno: 2 poškozeno: nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:, poškozeno [ks]:,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1, 1, Ze zapsaného fyzického stavu: poškozeno: 94 nepoškozeno: nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek: poškozeno [ks]: 1 Archivní pomůcky počet základní: 753 speciální: 1 referenční: všechny: základní: speciální: referenční: všechny: základní: speciální: 1 referenční: všechny: základní: speciální: referenční: všechny: Stránka 5

11 Archiv Dílčí souhrn oblasti 6: Počty, metráž a zpracovanost archivních souborů Vykazované*** Celkem Fyzický stav archiválií počet metráž [bm] metráž [%] počet metráž [bm] metráž [%] počet velikost [MB] MB [%] velikost [MB] MB [%] 1 2 3* 4** 5**** 6* 7** 8**** ,6 36, ,57 37, , 99, , 99, ,93 63, ,29 62,76 65,,27 65,, ,9 43, ,26 43,46 65,,27 65,, , ,86 Ze zapsaného fyzického stavu: nepoškozeno: poškozeno: nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek: Archivní pomůcky 24457, 24457, poškozeno [ks]: počet základní: speciální: 137 referenční: 5 všechny: Stránka 6

12 Archiv Souhrn Počty, metráž a zpracovanost archivních souborů Vykazované*** Celkem Fyzický stav archiválií počet metráž [bm] metráž [%] počet metráž [bm] metráž [%] počet velikost [MB] MB [%] velikost [MB] MB [%] 1 2 3* 4** 5**** 6* 7** 8**** ,6 36, ,57 37, , 99, , 99, ,93 63, ,29 62,76 65,,27 65,, ,9 43, ,26 43,46 65,,27 65,, , ,86 Ze zapsaného fyzického stavu: nepoškozeno: poškozeno: nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek: Archivní pomůcky 24457, 24457, poškozeno [ks]: počet základní: speciální: 137 referenční: 5 všechny: Legenda: [počet]... archivní soubory s min. 95% nezpracované metráže * *** [počet]... archivní soubory s min. 95% zpracované metráže [počet]... archivní soubory s min. 95% inventarizované metráže **** [počet]... celkový počet archivních souborů ( +) ** [bm] [MB] [bm] [MB] [bm] [MB] [bm] [MB]... nezpracovaná metráž archivních souborů... nezpracovaná velikost ev. jednotek v digitální podobě... zpracovaná metráž... zpracovaná velikost ev. jednotek v digitální podobě... inventarizovaná metráž... inventarizovaná velikost ev. jednotek v digitální podobě... celková metráž (=+)... celková velikost ev. jednotek v digitální podobě Vykazované... archivní soubory s evidenčním statusem 1, 2 nebo 3 metráž [%] MB [%]... relativní zastoupení vzhledem k celkové metráži... relativní zastoupení vzhledem k celkové velikosti evidenčních jednotek v digitální podobě Číselník evidenčních statusů: 1 Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci 2 Archivní soubory uložené na základě smlouvy mimo instituci 3 Archivní soubory uložené v instituci na základě smlouvy 4 Archivní soubory vydané vlastníkům a archivem evidované 5 Archivní soubory archivem pouze evidované

13 II. Celkové množství archiválií v základní evidenci Národního archivního dědictví Tab. č. 2: Počty a velikost archivních souborů členěné podle evidenčních statusů Archiv Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Havlíčkův Brod 1 Archivní soubory Evidenční status: 1 počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet Evidenční status: 2 Evidenční status: 3 Evidenční status: 4+ 5 metráž [bm] velikost [MB] 2 3* 4** 5* 6** 7* 8** 9* 1** , ,68,,,, 46437, ,63 1,36,,, 29411, ,1 1,36,,, , ,31 1, ,,, 1793, ,31,, 1726, ,38,, 149, ,38,, , ,69,, Státní okresní archiv Jihlava , ,29,, , ,16,, 2229, ,16,, , ,45,, Stránka 1

14 Archiv Státní okresní archiv Pelhřimov 1 Archivní soubory Evidenční status: 1 počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet Evidenční status: 2 Evidenční status: 3 Evidenční status: 4+ 5 metráž [bm] velikost [MB] 2 3* 4** 5* 6** 7* 8** 9* 1** ,34 8 8,3,, 2392, ,76,, 988, ,76,, , ,6,, Státní okresní archiv Třebíč ,78 1 7,5 4, ,,,,, Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou Státní okresní archiv Blansko ,33 1,4,,,,,, 1285,7 1,4,,,,,, ,11 2 7,9 4, , ,,,, 1948, ,93,, 1862, ,3,, 1634, ,1,, , , ,, 226, ,9,, 1426,7 7,93,, 98,21 7,93,, ,5 5 19,83,, Stránka 2

15 Archiv Státní okresní archiv Brnovenkov se sídlem v Rajhradě Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově Státní okresní archiv Hodonín Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna Archivní soubory Evidenční status: 1 počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet Evidenční status: 2 Evidenční status: 3 Evidenční status: 4+ 5 metráž [bm] velikost [MB] 2 3* 4** 5* 6** 7* 8** 9* 1** ,56,17,, 3215,1 4 5,44,, 24,92 1 5,34,, ,66 4 5, ,, 229,51 1,3,, 216,22,,, 244,75,,, ,73 1, ,, 1591, ,4,, 22, ,27,, 178,51 1 4,36,, , , ,, 2455, ,81,, 1794, ,82,, 1747, ,82,, , ,63,, Stránka 3

16 Archiv 1 Archivní soubory Evidenční status: 1 počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet Evidenční status: 2 Evidenční status: 3 Evidenční status: 4+ 5 metráž [bm] velikost [MB] 2 3* 4** 5* 6** 7* 8** 9* 1** Státní okresní archiv Znojmo 22 82,3 12 4,39,, Státní okresní archiv Kroměříž Státní okresní archiv Uherské Hradiště ,6 2,15,, 1818,63,,, ,9 14 4, ,, 1912, , ,, 13,39 1 5,4 65,, 127,71 1 5,4 65,, , , ,, 855, ,83,, 2241, ,41,, 2115, ,41,, , ,24,, Státní okresní archiv Vsetín , ,46 1,8,,, , ,79,,,, 2282, ,79,,,, , ,25 1,8,,, Stránka 4

17 Archiv 1 Archivní soubory Evidenční status: 1 počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet Evidenční status: 2 Evidenční status: 3 Evidenční status: 4+ 5 metráž [bm] velikost [MB] 2 3* 4** 5* 6** 7* 8** 9* 1** Státní okresní archiv Zlín , ,7,, Archiválie uložené mimo archivy v evidenci MZA Brno Archiválie uložené mimo archivy v evidenci SOkA Pelhřimov Archiválie uložené mimo archivy v evidenci SOkA Blansko ,5 6 2,99,, 1288,56 6 2,99,, , ,69,, ,71,,,,, ,71, ,15,,,,, ,15,,,, 1, 1 Stránka 5

18 Archiv 1 Dílčí souhrn oblasti 6: Archivní soubory Evidenční status: 1 počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet Evidenční status: 2 Evidenční status: 3 Evidenční status: 4+ 5 metráž [bm] velikost [MB] 2 3* 4** 5* 6** 7* 8** 9* 1** ,1 1 7, , , ,,,, 78159,1 1, ,43 1,36 65,,,, ,96 1, ,54 1,36 65,,,, ,2 2 7, , , ,,,, Stránka 6

19 Archiv Souhrn 1 Archivní soubory Evidenční status: 1 počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet Evidenční status: 2 Evidenční status: 3 Evidenční status: 4+ 5 metráž [bm] velikost [MB] 2 3* 4** 5* 6** 7* 8** 9* 1** ,1 1 7, , , ,,,, ,1 1, ,43 1,36 65,,,, ,96 1, ,54 1,36 65,,,, ,2 2 7, , , ,,,, Legenda: * [bm] ** [MB] [bm] [MB] [bm] [MB] [bm] [MB] [počet]... archivní soubory s min. 95% nezpracované metráže [počet]... archivní soubory s min. 95% zpracované metráže [počet]... archivní soubory s min. 95% inventarizované metráže [počet]... celkový počet archivních souborů ( +)... nezpracovaná metráž archivních souborů... nezpracovaná velikost ev. jednotek v digitální podobě... zpracovaná metráž... zpracovaná velikost ev. jednotek v digitální podobě... inventarizovaná metráž... inventarizovaná velikost ev. jednotek v digitální podobě... celková metráž (=+)... celková velikost ev. jednotek v digitální podobě Číselník evidenčních statusů: 1 Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci 2 Archivní soubory uložené na základě smlouvy mimo instituci 3 Archivní soubory uložené v instituci na základě smlouvy 4 Archivní soubory vydané vlastníkům a archivem evidované 5 Archivní soubory archivem pouze evidované

20 Statistika č. 3: Výběr archiválií, delimitace archiválií, úbytky a celkové vnější změny Archiv Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Havlíčkův Brod metráž [bm] velikost [MB] Výběr ev.j. [ks] poškozených Přírůstky Delimitace metráž [bm] velikost [MB] ev.j. [ks] poškozených metráž [bm] velikost [MB] Úbytky ev.j. [ks] poškozených Celkem vnější změny metráž [bm] velikost [MB] 1 2 3* 4** 5* 6** 7* 8** 9* 1** ev.j. [ks] poškozených 448, ,12 7 5, ,1 4133,,,, 2,29 63,8,, 2,29 63,8,, 1 1 1,54, 422-8,17, 1,1 49-7,73,, 45, ,2 8 16, , ,,,, 22, ,46 963,,,14 5,,,,14,,, 22, ,6 968,, Státní okresní archiv Jihlava 14, ,46 512,,,,,,,,,, 14, ,46 512,, Stránka 1 Časový rozsah změn v sestavě: od data: do data:

21 Archiv Státní okresní archiv Pelhřimov metráž [bm] velikost [MB] Výběr ev.j. [ks] poškozených Přírůstky Delimitace metráž [bm] velikost [MB] ev.j. [ks] poškozených metráž [bm] velikost [MB] Úbytky ev.j. [ks] poškozených Celkem vnější změny metráž [bm] velikost [MB] 1 2 3* 4** 5* 6** 7* 8** 9* 1** ev.j. [ks] poškozených 25,15 358,1 6, 25,16 364,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 25,15 358,1 6, 25,16 364,,,, Státní okresní archiv Třebíč 12, ,69 68,, Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou Státní okresní archiv Blansko,,,,,,,, 12, ,69 68,, 12,19 222, 12,19 222,,,,,,,,7, 4 -,7,,7 4 -,7,, 12,19 222,7 4 12,12 218, 53,, 49, , ,99 526,,,,,,, 79,9, ,9, 6,27 4-6,27,, 49, , ,1-2946,, 3489, Stránka 2 Časový rozsah změn v sestavě: od data: do data:

22 Archiv Státní okresní archiv Brnovenkov se sídlem v Rajhradě metráž [bm] velikost [MB] Výběr ev.j. [ks] poškozených Přírůstky Delimitace metráž [bm] velikost [MB] ev.j. [ks] poškozených metráž [bm] velikost [MB] Úbytky ev.j. [ks] poškozených Celkem vnější změny metráž [bm] velikost [MB] 1 2 3* 4** 5* 6** 7* 8** 9* 1** Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově Státní okresní archiv Hodonín Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna ev.j. [ks] poškozených 6, , ,69 81,,,,,,, 76,38, ,38, 45, ,36,, 6, , ,69-346,, 1427, 23, ,93 418,,,,,,,,,, 23, ,93 418,, 3, ,73 57,,,,,,,,,, 3, ,73 57,, 33, , ,28-431,,,,,,, 7,5, 233-7,5, 7, ,5,, 33, , ,33-664,,, Stránka 3 Časový rozsah změn v sestavě: od data: do data:

23 Archiv metráž [bm] velikost [MB] Výběr ev.j. [ks] poškozených Přírůstky Delimitace metráž [bm] velikost [MB] ev.j. [ks] poškozených metráž [bm] velikost [MB] Úbytky ev.j. [ks] poškozených Celkem vnější změny metráž [bm] velikost [MB] 1 2 3* 4** 5* 6** 7* 8** 9* 1** ev.j. [ks] poškozených Státní okresní archiv Znojmo 32, , ,26 774,,, Státní okresní archiv Kroměříž Státní okresní archiv Uherské Hradiště,,,, 43,87, ,87, 31, ,81,, 32, , ,61-162,,, 123, ,11 164,,,,,,,,,, 123, ,11 164, 1, 4, ,73 57,,,,,,,,,, 4, ,73 57, 3, Státní okresní archiv Vsetín 199, ,55 298,,,,,,,,,, 199, ,55 298,, Stránka 4 Časový rozsah změn v sestavě: od data: do data:

24 Archiv metráž [bm] velikost [MB] Výběr ev.j. [ks] poškozených Přírůstky Delimitace metráž [bm] velikost [MB] ev.j. [ks] poškozených metráž [bm] velikost [MB] Úbytky ev.j. [ks] poškozených Celkem vnější změny metráž [bm] velikost [MB] 1 2 3* 4** 5* 6** 7* 8** 9* 1** ev.j. [ks] poškozených Státní okresní archiv Zlín 56, , ,45 754,,,, 1,54,,, 1,1,, ,54, 1,1, 56, , , ,, Dílčí souhrn oblasti 6: 1133, ,89,, 2, ,62,, , 5, ,13,, 217, ,95,, , , , , ,,,, 1135, , , , , 57,, 4916, Stránka 5 Časový rozsah změn v sestavě: od data: do data:

25 Archiv Souhrn metráž [bm] velikost [MB] Výběr ev.j. [ks] poškozených Přírůstky Delimitace metráž [bm] velikost [MB] ev.j. [ks] poškozených metráž [bm] velikost [MB] Úbytky ev.j. [ks] poškozených Celkem vnější změny metráž [bm] velikost [MB] 1 2 3* 4** 5* 6** 7* 8** 9* 1** ev.j. [ks] poškozených 1133, , , , ,,,, 2, , , , ,,,, 2, , , , ,,,, 1135, , , , , 57,, 4916, Legenda: * ** [bm] [MB] [bm] [MB] [bm] [MB] [bm] [MB]... nezpracovaná metráž změn... nezpracovaná velikost ev. jednotek v digitální podobě... zpracovaná metráž změn... zpracovaná velikost ev. jednotek v digitální podobě... inventarizovaná metráž změn... inventarizovaná velikost ev. jednotek v digitální podobě... celková metráž (=+)... celková velikost ev. jednotek v digitální podobě [ks] [ks] [ks] [ks] [ks]... počet nezpracovaných hlavních evidenčních jednotek... počet zpracovaných hlavních evidenčních jednotek... počet inventarizovaných hlavních evidenčních jednotek... celkový počet hlavních evidenčních jednotek(=+)... počet poškozených hlavních evidenčních jednotek

Výroční zpráva. Moravského zemského archivu v Brně. za rok 2005

Výroční zpráva. Moravského zemského archivu v Brně. za rok 2005 Výroční zpráva Moravského zemského archivu v Brně za rok 2005 adresa: Žerotínovo nám. 3/5 tel. 420545534301 e-mail: podatelna@mza.cz Předkládá: PhDr. Kateřina Smutná, ředitelka I. Personální podmínky MZA

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2006 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel Č.j.: SOA-243/HK-2007 Počet listů: 62 Počet příloh: 8 / listů příloh 42 Spisový znak: 006.4 Skartační znak:

Více

ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007

ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007 ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007 Státní oblastní archiv v Plzni 2008 ROČENKA státního oblastního archivu v plzni 2007 Státní oblastní archiv v Plzni 2008 ISBN 978-80-254-2062-1 ISSN 1214-4355

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Státní oblastní archiv v Praze Č.j. SOAA 1460-10/2015 Zpráva o činnosti za rok 2014 V Praze 24. února 2015 1 Činnost archivu byla soustředěna na plnění úkolů daných zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

1) Úvod s. 3. 2) Pracoviště Archivu bezpečnostních sloţek s. 4. 3) Personální záleţitosti s. 5. 4) Odborná archivní činnost s. 9

1) Úvod s. 3. 2) Pracoviště Archivu bezpečnostních sloţek s. 4. 3) Personální záleţitosti s. 5. 4) Odborná archivní činnost s. 9 Výroční zpráva Archivu bezpečnostních sloţek za rok 2011 Obsah 1) Úvod s. 3 2) Pracoviště Archivu bezpečnostních sloţek s. 4 3) Personální záleţitosti s. 5 4) Odborná archivní činnost s. 9 I.) Přebírání

Více

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 8 Roèník 2015 Praha 24. èervna 2015 OBSAH: Sdìlení Èeského telekomunikaèního úøadu 23. Rozhodnutí o smlouvì o pøístupu ke zvláštním službám a prvkùm poštovní

Více

Český telekomunikační. 22 Lt.24:)" 16 \\ \-

Český telekomunikační. 22 Lt.24:) 16 \\ \- Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 p o š t o v ni přihrádka 02, 22502 Praha 025 '{'.?,~~JTOTO ROZHODNUTI NABYLO PRAvNI i".)'~("i: 22 Lt.24:)" ij;';'~ MOCI dne -. ~::~~.~.~~:~.~~;.~I:~~

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný stav 1. Řízení (ředitel,

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Ročenka 2013. Vojenský historický archiv

Ročenka 2013. Vojenský historický archiv Ročenka 2013 Vojenský historický archiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České republiky VHÚ Praha, 2014 ISBN 978-80-7278-634-3 Obsah ÚVODEM...5 Výroční zpráva o činnosti Vojenského historického archivu

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA. Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA. Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR za rok 2005 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA Všeobecné zdravotní pojiš ovny

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr.

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr. Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104 Místní národní výbor Újezd 1946-1990 I n v e n t á ř Zpracoval: Mgr. Tomáš Sedlář O l o m o u c 2 0 0 8 str. Obsah 2 Úvod 2 I. Vývoj původce

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. www.pmo.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. www.pmo.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 www.pmo.cz 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 výroční zpráva 2014 OBSAH 7 Úvodní slovo generálního ředitele 9 1 Povodí moravy v roce 2014 9 1.1 Základní údaje o podniku 11 1.2 Řídící orgány 12

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC FAKULTA PŘÍRODOVĚDECKÁ Katedra geografie Jan ŠMÍD Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček,

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů VYHLÁŠKA č. 645/2004 Sb. ze dne 13. prosince 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Změna: 192/2009 Sb. (účinnost od 1. 7. 2009)

Více

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více