I. Personální podmínky archivu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Personální podmínky archivu"

Transkript

1

2 I. Personální podmínky archivu Systemizovaný a skutečný stav pracovníků a jejich funkční zařazení Druh pracovní činnosti Systemizovaný stav Fyzický stav 1. Řízení (ředitel, vedoucí, oddělení, auditor) 24 9/ Ekonomika, administrativa (ekonom, účetní, hospodářka, sekretářka, písařka, podatelna apod.) 3. Správa budov, autoprovoz (správci budov, topiči, údržbáři, uklízečky, ostraha, řidiči) 23 1/ / Informatika 4 3/ Konzervace a restaurování, preventivní péče o archiválie 11 6/ Reprografie a digitalizace 6 6/ 6 7. Badatelské služby Vydavatelská a propagační činnost (redaktoři, grafici, tiskaři) 9. Předarchivní péče, kontrolní činnost Archivní evidence a metodika 1 1/ Péče o archiválie, zpracování archiválií, správa archivních souborů a knihovna 85 18/ Zahraniční styky Celkem 2 24 Přehled počtu pracovníků v jednotlivých vnitřních organizačních jednotkách: centrála 79 (včetně profesí s celoarchivní kompetencí) BK 1 Ji 9 Vs 9 BO 7 KM 8 Vy 8 BV 9 PE 8 Zl 11 HB 7 TR 9 ZN 7 Ho 8 UH 7 ZR 1 Moravský zemský archiv jako celek má systemizovaných celkem 2 pracovních míst. Vzhledem k dělení úvazků a krácení pracovní doby matek po rodičovské dovolené (na vlastní žádost) obsadilo vykazovaný počet tabulkových míst 24 pracovníků. MZA centrála vykazuje specializované agendy, v podmínkách státních okresních archivů se musí kompetence jednotlivých pracovníků překrývat týká se to především péče o archiválie, badatelské agendy, předarchivní činnosti, knihovny a archivní evidence.

3 MZA centrála V roce 213 pracovalo v průběhu roku v oddělení správy a zpracování fondů a sbírek celkem 2 pracovníků včetně vedoucího, z toho 17 vysokoškoláků archivářů a 1 archivářka středoškolačka, dále 2 středoškolačky knihovnice, přičemž 1 pracovníků bylo rovněž správci fondů jednotlivých fondových skupin A až L. Některé pracovnice z rodinných či zdravotních důvodů pracovaly po celý rok či na část roku na zkrácený pracovní úvazek (Mgr. Blažková, Mgr. Fasorová, Mgr. Novotná, Mgr. Růžičková, dr. Tichomirovová). Jejich volné hodiny obsadili na 6hodinový úvazek dr. Štarha a na 4hodinový úvazek doc. dr. Fic. Během roku došlo k několika personálním změnám. Od měsíce října 213 se vrátila z mateřské dovolené Mgr. Růžičková, která nastoupila na poloviční pracovní úvazek a od 1. prosince 213 byla druhá polovina jejího úvazku obsazena Mgr. Novotnou. V knihovně MZA, která také spadá pod oddělení SZAFAS, pracovaly na plný úvazek 2 středoškolačky. V současné době je 1 pracovnice oddělení na mateřské dovolené (knihovnice Mgr. Roučková, kterou zastupuje bývalá knihovnice pí Duchaňová). Chod oddělení využívání nebyl narušen plánovanou dlouhodobou nemocí Evy Buchtové (od 2. 9.), neboť Mgr. Josef Voborný nastoupil na zástup již V oddělení pro předarchivní péči, ochranu a prezentaci archiválií pracovalo v rámci MZA Brno v roce 213 celkem 11 pracovníků. Vedle vedoucího oddělení zde působilo 6 odborných konzervátorek a 4 odborní pracovníci v oblasti předarchivní péče (archivní inspektoři). Jedna pracovnice oddělení byla na mateřské dovolené (Mgr. Jana Minaříková, jejíž místo převzal na dobu určitou Mgr. Sedlický). Zkrácený pracovní úvazek měly 2 pracovnice (Mgr. Jana Němečková 7 hodin, Libuše Dobešová 6 hodin). Oddělení výpočetní techniky, digitalizace a dokumentace mělo v rámci MZA Brno v roce 213 celkem 13 pracovníků včetně vedoucího. Zkrácený pracovní úvazek měly 3 pracovnice (Alena Musilová a Blanka Burianová poloviční úvazek, Alena Hejtmanová 6 hodin do konce května od června na plný úvazek). Oddělení zabezpečovalo veškerou činnost spojenou se zajištěním chodu výpočetní techniky jak v centrále MZA, tak také v jednotlivých okresních archivech oblasti. Prováděly a organizovaly se dohodnuté digitalizační práce a probíhalo dlouhodobě stanovené zajišťovací a studijní mikrofilmování (centrála i okresní archivy). V měsíci září došlo k odchodu archivářky Jiřiny Paulíkové do důchodu, její trvalý úvazek převzal správce fondů H, K, L Mgr. Lubomír Antl. MZA - SOkA Blansko Systematizovaný stav 9 pracovníků zůstal beze změny, v průběhu roku 213 došlo ale v personálním obsazení archivu k mnoha změnám. K nastoupil Mgr. David Dospiva, nejprve do pracovního poměru na dobu určitou, který byl během roku změněn na dobu neurčitou za ing. Františka Mlatečka odešlého do důchodu. Začátkem března dlouhodobě onemocněla PhDr. Henzlová, kterou od 1. května zastoupil Mgr. Lukáš Führer. K 31. červenci rozvázal pracovní poměr PaeDr. Zdeněk Šmerda, jehož tabulku převzal Mgr. Führer a na zástup za dr. Henzlovou nastoupila do pracovního poměru na dobu určitou na srpen a září Mgr. Ivana Musilová. K 1. listopadu ji vyměnila na tento úvazek Bc. Dominika Vedrová. MZA - SOkA Brno-venkov K přešla archivářka Mgr. Miroslava Novotná do oddělení správy a zpracování fondů MZA. Na její pozici ke stejnému datu byla převedena z oddělení pro využívání archiválií MZA Bc. Jana Dohnalová. Obslužné profese (údržba, úklid) jsou i nadále zajišťovány dodavatelsky. MZA SOkA Břeclav Archivu byla vrácena tabulka po dr. Turečkovi, obsazená Mgr. Ivonou Šubíkovou, která rok působila na centrále archivu. MZA SOkA Havlíčkův Brod Archiv se musí již několik let vypořádávat s dlouhodobými nemocemi odborných archivářů.

4 MZA SOkA Hodonín Archiváři v SOkA Hodonín vykonávají činnosti jako kumulované. Kromě péče o archiválie a badatelským službám se jedna archivářka věnuje evidenci, jedna knihovně a dva archiváři vykonávají badatelské služby. Předarchivní péče a metodika patří do povinností jednoho archiváře a ředitelky SOkA. MZA SOkA Jihlava Personální obsazení archivu se jeví jako velmi solidní, čemuž odpovídají pracovní výsledky. MZA SOkA Kroměříž Personální složení SOkA Kroměříž zůstalo stejné jako v předchozím roce. MZA SOkA Pelhřimov K 31. březnu 213 odešel do starobního důchodu pracovník archivu Josef Slavík. Na jeho místo nastoupila od 1. dubna 213 Mgr. Martina Pekařová. MZA SOkA Uherské Hradiště Snížený úvazek hospodářky, která pracovala i v tomto roce pouze na úvazek třicetihodinového pracovního týdne, se podařilo vyrovnat přijetím pracovnice na dohodu o pracovní činnosti, která zde od do v pracovním úvazku 2 hodin týdně plnila úkoly archivní manipulantky, zejména prováděla foliování archiválií před jejich předložením badatelům a vypomáhala s generální inventurou. Na místo archiváře, které bylo od neobsazené, k nastoupil do pracovního poměru Mgr. Petr Škrabala. Podílel se zejména na generální inventuře, službách v badatelně a rešerších pro státní správu. K ukončila na vlastní žádost pracovní poměr v archivu hospodářka Markéta Sukupová. Náhradu na toto místo bylo nezbytné zajistit okamžitě, na její místo proto nastoupila nová pracovnice Marie Pazderková již k , nejprve na dohodu o provedení práce na zaučení do svých pracovních úkolů, od pak do řádného pracovního poměru na plný úvazek. MZA SOkA Vsetín V roce 213 bylo v SOkA Vsetín systemizováno 9 pracovních míst a všechna byla obsazena: 1 ředitel, 1 archivní inspektor, 4 archivářky, 1 zásobovač, 1 správce budov (řidič) a 1 uklízečka (manipulátorka). Personální podmínky archivu je možno hodnotit jako uspokojivé, chybí více vysokoškoláků. MZA SOkA Vyškov Achiv nemá systemizované místo hospodářky (zásobovač), tuto činnost supluje archivářka se středoškolským vzděláním. MZA SOkA Zlín Personální stav archivu se oproti předchozímu roku nezměnil. SOkA Znojmo V průběhu roku 213 nedošlo v personálním obsazení archivu k žádným změnám. SOkA Žďár nad Sázavou Ve Státním okresním archivu Žďár nad Sázavou došlo v roce 213 k jediné změně. Dne 11. února 213 se vrátila na pobočku ve Velkém Meziříčí po rodičovské dovolené pracovnice Radka Jiříčková. Její místo bylo do té doby obsazeno p. Janou Filipovou, která tímto dnem přešla na centrálu do Žďáru nad Sázavou, kde zastupovala dlouhodobě nemocnou Olgu Veselskou. Tato se počátkem března vrátila do zaměstnání pouze na poloviční úvazek (částečný invalidní důchod) a druhá polovina pracovního úvazku byla využita pro výše jmenovanou Janu Filipovou.

5 II. Celkové množství uložených archiválií Vzhledem ke skutečnosti, že v MZA nebyla dosud dokončena vzhledem k církevním restitucím generální inventura fondů, jsou data uváděná v tabulkách pouze průběžná. Definitivní data mají jen SOkA Pelhřimov, Uherské Hradiště a Kroměříž, jejichž původci církevních fondů nepatří do brněnské diecéze.

6 II. Celkové množství archiválií v základní evidenci Národního archivního dědictví Tab. č. 1: Základní souhrnné informace ze základní evidence NAD Archiv Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Havlíčkův Brod Počty, metráž a zpracovanost archivních souborů Vykazované*** Celkem Fyzický stav archiválií počet metráž [bm] metráž [%] počet metráž [bm] metráž [%] počet velikost [MB] MB [%] velikost [MB] MB [%] 1 2 3* 4** 5**** 6* 7** 8**** ,12 25, ,12 25,35,,,, 46719,98 74, ,34 74,65,,,, 29558,68 47, ,4 47,23,,,, , , Ze zapsaného fyzického stavu: nepoškozeno: 4344 poškozeno: nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:,, poškozeno [ks]: ,32 5, ,32 5,8,,,, 1816,53 49, ,53 49,92,,,, 158,87 43, ,87 43,44,,,, , ,85 Ze zapsaného fyzického stavu: poškozeno: 958 nepoškozeno: 77 nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek: ,, poškozeno [ks]: Státní okresní archiv Jihlava ,87 38, ,87 38,47,,,, ,85 61, ,85 61,53,,,, 2248,44 5, ,44 5,79,,,, , ,72 Ze zapsaného fyzického stavu: poškozeno: 219 nepoškozeno: 127 nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:,, poškozeno [ks]: Archivní pomůcky počet základní: 352 speciální: 54 referenční: všechny: 316 základní: 686 speciální: referenční: všechny: 686 základní: 1134 speciální: 1 referenční: všechny: 1135 Stránka 1

7 Archiv Státní okresní archiv Pelhřimov Počty, metráž a zpracovanost archivních souborů Vykazované*** Celkem Fyzický stav archiválií počet metráž [bm] metráž [%] počet metráž [bm] metráž [%] počet velikost [MB] MB [%] velikost [MB] MB [%] 1 2 3* 4** 5**** 6* 7** 8**** ,64 45, ,64 45,81,,,, 2486,1 54, ,1 54,19,,,, 182,73 23, ,73 23,6,,,, , ,74 Ze zapsaného fyzického stavu: nepoškozeno: 149 poškozeno: nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:,, poškozeno [ks]: Státní okresní archiv Třebíč ,58 57, ,58 58,73,,,, Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou Státní okresní archiv Blansko ,73 42, ,73 41,27,,,, 1285,47 31, ,47 3,51,,,, , , Ze zapsaného fyzického stavu: poškozeno: nepoškozeno: 845 nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:,, poškozeno [ks]: ,21 5, ,21 5,78,,,, 194,88 49, ,88 49,22,,,, 1672,66 43, ,66 43,22,,,, , , Ze zapsaného fyzického stavu: poškozeno: nepoškozeno: 1482 nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:,, poškozeno [ks]: ,25 61, ,25 61,3,,,, 1434,63 38, ,63 38,7,,,, 916,14 24, ,14 24,71,,,, , ,88 Ze zapsaného fyzického stavu: poškozeno: 79 nepoškozeno: 473 nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek: 2 131,, poškozeno [ks]: Archivní pomůcky počet základní: 1169 speciální: 4 referenční: 2 všechny: 1175 základní: 814 speciální: 2 referenční: všechny: 816 základní: 1479 speciální: 4 referenční: všechny: 1483 základní: 98 speciální: referenční: 1 všechny: 981 Stránka 2

8 Archiv Státní okresní archiv Brnovenkov se sídlem v Rajhradě Počty, metráž a zpracovanost archivních souborů Vykazované*** Celkem Fyzický stav archiválií počet metráž [bm] metráž [%] počet metráž [bm] metráž [%] počet velikost [MB] MB [%] velikost [MB] MB [%] 1 2 3* 4** 5**** 6* 7** 8**** Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově Státní okresní archiv Hodonín Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna ,73 32, ,73 32,68,,,, 322,54 67, ,54 67,32,,,, 246,26 42, ,26 42,77,,,, , , Ze zapsaného fyzického stavu: nepoškozeno: 536 poškozeno: nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:,, poškozeno [ks]: ,51 49, ,54 49,7,,,, 216,22 5, ,22 5,93,,,, 244,75 49, ,75 49,44,,,, , , Ze zapsaného fyzického stavu: poškozeno: nepoškozeno: 773 nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:,, poškozeno [ks]: 1613,95 43, ,95 43,89,,,, 263,63 56, ,63 56,11,,,, 1748,87 47, ,87 47,55,,,, , , Ze zapsaného fyzického stavu: poškozeno: 815 nepoškozeno: 638 nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:,, poškozeno [ks]: ,8 57, ,8 57,7,,,, 1816,38 42, ,38 42,3,,,, 1769,11 41, ,11 41,2,,,, , ,18 Ze zapsaného fyzického stavu: poškozeno: nepoškozeno: 163 nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:,, poškozeno [ks]: 3 94 Archivní pomůcky počet základní: 1262 speciální: 9 referenční: 1 všechny: 1272 základní: 589 speciální: 27 referenční: 1 všechny: 617 základní: 77 speciální: 3 referenční: všechny: 8 základní: 877 speciální: 1 referenční: všechny: 878 Stránka 3

9 Archiv Počty, metráž a zpracovanost archivních souborů Vykazované*** Celkem Fyzický stav archiválií počet metráž [bm] metráž [%] počet metráž [bm] metráž [%] počet velikost [MB] MB [%] velikost [MB] MB [%] 1 2 3* 4** 5**** 6* 7** 8**** Státní okresní archiv Znojmo ,69 19, ,69 19,8,,,, Státní okresní archiv Kroměříž Státní okresní archiv Uherské Hradiště ,75 8, ,75 8,2,,,, 1818,63 43, ,63 43,67,,,, , , Ze zapsaného fyzického stavu: nepoškozeno: 12 poškozeno: nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:,, poškozeno [ks]: ,56 66, ,56 66, 24392, 99, , 99,73 135,79 34, ,79 34, 65,,27 65,,27 133,11 33, ,11 33,91 65,,27 65,, , , Ze zapsaného fyzického stavu: poškozeno: 851 nepoškozeno: 94 nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek: 24457, 24457, poškozeno [ks]: ,68 28, ,68 28,38,,,, 2295,57 71, ,57 71,62,,,, 217,32 67, ,32 67,71,,,, , ,25 Ze zapsaného fyzického stavu: poškozeno: nepoškozeno: 877 nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:,, poškozeno [ks]: Státní okresní archiv Vsetín ,1 54, ,18 54,35,,,, ,31 45, ,31 45,65,,,, 2355,31 45, ,31 45,65,,,, , ,49 Ze zapsaného fyzického stavu: poškozeno: nepoškozeno: 1545 nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:,, poškozeno [ks]: Archivní pomůcky počet základní: 1737 speciální: referenční: všechny: 1737 základní: 1173 speciální: 3 referenční: všechny: 1176 základní: 642 speciální: 1 referenční: všechny: 643 základní: 538 speciální: referenční: všechny: 538 Stránka 4

10 Archiv Počty, metráž a zpracovanost archivních souborů Vykazované*** Celkem Fyzický stav archiválií počet metráž [bm] metráž [%] počet metráž [bm] metráž [%] počet velikost [MB] MB [%] velikost [MB] MB [%] 1 2 3* 4** 5**** 6* 7** 8**** Státní okresní archiv Zlín ,59 64, ,59 64,9,,,, Archiválie uložené mimo archivy v evidenci MZA Brno Archiválie uložené mimo archivy v evidenci SOkA Pelhřimov Archiválie uložené mimo archivy v evidenci SOkA Blansko ,4 35, ,4 35,1,,,, 139,55 24, ,55 24,68,,,, , ,63 Ze zapsaného fyzického stavu: nepoškozeno: 131 poškozeno: nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:,, poškozeno [ks]: 6, ,71 1,,,,,,,,,,,,,,,, ,71 Ze zapsaného fyzického stavu: poškozeno: nepoškozeno: 169 nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:, poškozeno [ks]:, ,15 1,,,,,,,,,,,,,,,, ,15 Ze zapsaného fyzického stavu: nepoškozeno: 2 poškozeno: nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek:, poškozeno [ks]:,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1, 1, Ze zapsaného fyzického stavu: poškozeno: 94 nepoškozeno: nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek: poškozeno [ks]: 1 Archivní pomůcky počet základní: 753 speciální: 1 referenční: všechny: základní: speciální: referenční: všechny: základní: speciální: 1 referenční: všechny: základní: speciální: referenční: všechny: Stránka 5

11 Archiv Dílčí souhrn oblasti 6: Počty, metráž a zpracovanost archivních souborů Vykazované*** Celkem Fyzický stav archiválií počet metráž [bm] metráž [%] počet metráž [bm] metráž [%] počet velikost [MB] MB [%] velikost [MB] MB [%] 1 2 3* 4** 5**** 6* 7** 8**** ,6 36, ,57 37, , 99, , 99, ,93 63, ,29 62,76 65,,27 65,, ,9 43, ,26 43,46 65,,27 65,, , ,86 Ze zapsaného fyzického stavu: nepoškozeno: poškozeno: nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek: Archivní pomůcky 24457, 24457, poškozeno [ks]: počet základní: speciální: 137 referenční: 5 všechny: Stránka 6

12 Archiv Souhrn Počty, metráž a zpracovanost archivních souborů Vykazované*** Celkem Fyzický stav archiválií počet metráž [bm] metráž [%] počet metráž [bm] metráž [%] počet velikost [MB] MB [%] velikost [MB] MB [%] 1 2 3* 4** 5**** 6* 7** 8**** ,6 36, ,57 37, , 99, , 99, ,93 63, ,29 62,76 65,,27 65,, ,9 43, ,26 43,46 65,,27 65,, , ,86 Ze zapsaného fyzického stavu: nepoškozeno: poškozeno: nezjištěno: Ze zapsaných ev. jednotek: Archivní pomůcky 24457, 24457, poškozeno [ks]: počet základní: speciální: 137 referenční: 5 všechny: Legenda: [počet]... archivní soubory s min. 95% nezpracované metráže * *** [počet]... archivní soubory s min. 95% zpracované metráže [počet]... archivní soubory s min. 95% inventarizované metráže **** [počet]... celkový počet archivních souborů ( +) ** [bm] [MB] [bm] [MB] [bm] [MB] [bm] [MB]... nezpracovaná metráž archivních souborů... nezpracovaná velikost ev. jednotek v digitální podobě... zpracovaná metráž... zpracovaná velikost ev. jednotek v digitální podobě... inventarizovaná metráž... inventarizovaná velikost ev. jednotek v digitální podobě... celková metráž (=+)... celková velikost ev. jednotek v digitální podobě Vykazované... archivní soubory s evidenčním statusem 1, 2 nebo 3 metráž [%] MB [%]... relativní zastoupení vzhledem k celkové metráži... relativní zastoupení vzhledem k celkové velikosti evidenčních jednotek v digitální podobě Číselník evidenčních statusů: 1 Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci 2 Archivní soubory uložené na základě smlouvy mimo instituci 3 Archivní soubory uložené v instituci na základě smlouvy 4 Archivní soubory vydané vlastníkům a archivem evidované 5 Archivní soubory archivem pouze evidované

13 II. Celkové množství archiválií v základní evidenci Národního archivního dědictví Tab. č. 2: Počty a velikost archivních souborů členěné podle evidenčních statusů Archiv Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Havlíčkův Brod 1 Archivní soubory Evidenční status: 1 počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet Evidenční status: 2 Evidenční status: 3 Evidenční status: 4+ 5 metráž [bm] velikost [MB] 2 3* 4** 5* 6** 7* 8** 9* 1** , ,68,,,, 46437, ,63 1,36,,, 29411, ,1 1,36,,, , ,31 1, ,,, 1793, ,31,, 1726, ,38,, 149, ,38,, , ,69,, Státní okresní archiv Jihlava , ,29,, , ,16,, 2229, ,16,, , ,45,, Stránka 1

14 Archiv Státní okresní archiv Pelhřimov 1 Archivní soubory Evidenční status: 1 počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet Evidenční status: 2 Evidenční status: 3 Evidenční status: 4+ 5 metráž [bm] velikost [MB] 2 3* 4** 5* 6** 7* 8** 9* 1** ,34 8 8,3,, 2392, ,76,, 988, ,76,, , ,6,, Státní okresní archiv Třebíč ,78 1 7,5 4, ,,,,, Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou Státní okresní archiv Blansko ,33 1,4,,,,,, 1285,7 1,4,,,,,, ,11 2 7,9 4, , ,,,, 1948, ,93,, 1862, ,3,, 1634, ,1,, , , ,, 226, ,9,, 1426,7 7,93,, 98,21 7,93,, ,5 5 19,83,, Stránka 2

15 Archiv Státní okresní archiv Brnovenkov se sídlem v Rajhradě Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově Státní okresní archiv Hodonín Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna Archivní soubory Evidenční status: 1 počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet Evidenční status: 2 Evidenční status: 3 Evidenční status: 4+ 5 metráž [bm] velikost [MB] 2 3* 4** 5* 6** 7* 8** 9* 1** ,56,17,, 3215,1 4 5,44,, 24,92 1 5,34,, ,66 4 5, ,, 229,51 1,3,, 216,22,,, 244,75,,, ,73 1, ,, 1591, ,4,, 22, ,27,, 178,51 1 4,36,, , , ,, 2455, ,81,, 1794, ,82,, 1747, ,82,, , ,63,, Stránka 3

16 Archiv 1 Archivní soubory Evidenční status: 1 počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet Evidenční status: 2 Evidenční status: 3 Evidenční status: 4+ 5 metráž [bm] velikost [MB] 2 3* 4** 5* 6** 7* 8** 9* 1** Státní okresní archiv Znojmo 22 82,3 12 4,39,, Státní okresní archiv Kroměříž Státní okresní archiv Uherské Hradiště ,6 2,15,, 1818,63,,, ,9 14 4, ,, 1912, , ,, 13,39 1 5,4 65,, 127,71 1 5,4 65,, , , ,, 855, ,83,, 2241, ,41,, 2115, ,41,, , ,24,, Státní okresní archiv Vsetín , ,46 1,8,,, , ,79,,,, 2282, ,79,,,, , ,25 1,8,,, Stránka 4

17 Archiv 1 Archivní soubory Evidenční status: 1 počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet Evidenční status: 2 Evidenční status: 3 Evidenční status: 4+ 5 metráž [bm] velikost [MB] 2 3* 4** 5* 6** 7* 8** 9* 1** Státní okresní archiv Zlín , ,7,, Archiválie uložené mimo archivy v evidenci MZA Brno Archiválie uložené mimo archivy v evidenci SOkA Pelhřimov Archiválie uložené mimo archivy v evidenci SOkA Blansko ,5 6 2,99,, 1288,56 6 2,99,, , ,69,, ,71,,,,, ,71, ,15,,,,, ,15,,,, 1, 1 Stránka 5

18 Archiv 1 Dílčí souhrn oblasti 6: Archivní soubory Evidenční status: 1 počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet Evidenční status: 2 Evidenční status: 3 Evidenční status: 4+ 5 metráž [bm] velikost [MB] 2 3* 4** 5* 6** 7* 8** 9* 1** ,1 1 7, , , ,,,, 78159,1 1, ,43 1,36 65,,,, ,96 1, ,54 1,36 65,,,, ,2 2 7, , , ,,,, Stránka 6

19 Archiv Souhrn 1 Archivní soubory Evidenční status: 1 počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet metráž [bm] velikost [MB] počet Evidenční status: 2 Evidenční status: 3 Evidenční status: 4+ 5 metráž [bm] velikost [MB] 2 3* 4** 5* 6** 7* 8** 9* 1** ,1 1 7, , , ,,,, ,1 1, ,43 1,36 65,,,, ,96 1, ,54 1,36 65,,,, ,2 2 7, , , ,,,, Legenda: * [bm] ** [MB] [bm] [MB] [bm] [MB] [bm] [MB] [počet]... archivní soubory s min. 95% nezpracované metráže [počet]... archivní soubory s min. 95% zpracované metráže [počet]... archivní soubory s min. 95% inventarizované metráže [počet]... celkový počet archivních souborů ( +)... nezpracovaná metráž archivních souborů... nezpracovaná velikost ev. jednotek v digitální podobě... zpracovaná metráž... zpracovaná velikost ev. jednotek v digitální podobě... inventarizovaná metráž... inventarizovaná velikost ev. jednotek v digitální podobě... celková metráž (=+)... celková velikost ev. jednotek v digitální podobě Číselník evidenčních statusů: 1 Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci 2 Archivní soubory uložené na základě smlouvy mimo instituci 3 Archivní soubory uložené v instituci na základě smlouvy 4 Archivní soubory vydané vlastníkům a archivem evidované 5 Archivní soubory archivem pouze evidované

20 Statistika č. 3: Výběr archiválií, delimitace archiválií, úbytky a celkové vnější změny Archiv Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Havlíčkův Brod metráž [bm] velikost [MB] Výběr ev.j. [ks] poškozených Přírůstky Delimitace metráž [bm] velikost [MB] ev.j. [ks] poškozených metráž [bm] velikost [MB] Úbytky ev.j. [ks] poškozených Celkem vnější změny metráž [bm] velikost [MB] 1 2 3* 4** 5* 6** 7* 8** 9* 1** ev.j. [ks] poškozených 448, ,12 7 5, ,1 4133,,,, 2,29 63,8,, 2,29 63,8,, 1 1 1,54, 422-8,17, 1,1 49-7,73,, 45, ,2 8 16, , ,,,, 22, ,46 963,,,14 5,,,,14,,, 22, ,6 968,, Státní okresní archiv Jihlava 14, ,46 512,,,,,,,,,, 14, ,46 512,, Stránka 1 Časový rozsah změn v sestavě: od data: do data:

21 Archiv Státní okresní archiv Pelhřimov metráž [bm] velikost [MB] Výběr ev.j. [ks] poškozených Přírůstky Delimitace metráž [bm] velikost [MB] ev.j. [ks] poškozených metráž [bm] velikost [MB] Úbytky ev.j. [ks] poškozených Celkem vnější změny metráž [bm] velikost [MB] 1 2 3* 4** 5* 6** 7* 8** 9* 1** ev.j. [ks] poškozených 25,15 358,1 6, 25,16 364,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 25,15 358,1 6, 25,16 364,,,, Státní okresní archiv Třebíč 12, ,69 68,, Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou Státní okresní archiv Blansko,,,,,,,, 12, ,69 68,, 12,19 222, 12,19 222,,,,,,,,7, 4 -,7,,7 4 -,7,, 12,19 222,7 4 12,12 218, 53,, 49, , ,99 526,,,,,,, 79,9, ,9, 6,27 4-6,27,, 49, , ,1-2946,, 3489, Stránka 2 Časový rozsah změn v sestavě: od data: do data:

22 Archiv Státní okresní archiv Brnovenkov se sídlem v Rajhradě metráž [bm] velikost [MB] Výběr ev.j. [ks] poškozených Přírůstky Delimitace metráž [bm] velikost [MB] ev.j. [ks] poškozených metráž [bm] velikost [MB] Úbytky ev.j. [ks] poškozených Celkem vnější změny metráž [bm] velikost [MB] 1 2 3* 4** 5* 6** 7* 8** 9* 1** Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově Státní okresní archiv Hodonín Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna ev.j. [ks] poškozených 6, , ,69 81,,,,,,, 76,38, ,38, 45, ,36,, 6, , ,69-346,, 1427, 23, ,93 418,,,,,,,,,, 23, ,93 418,, 3, ,73 57,,,,,,,,,, 3, ,73 57,, 33, , ,28-431,,,,,,, 7,5, 233-7,5, 7, ,5,, 33, , ,33-664,,, Stránka 3 Časový rozsah změn v sestavě: od data: do data:

23 Archiv metráž [bm] velikost [MB] Výběr ev.j. [ks] poškozených Přírůstky Delimitace metráž [bm] velikost [MB] ev.j. [ks] poškozených metráž [bm] velikost [MB] Úbytky ev.j. [ks] poškozených Celkem vnější změny metráž [bm] velikost [MB] 1 2 3* 4** 5* 6** 7* 8** 9* 1** ev.j. [ks] poškozených Státní okresní archiv Znojmo 32, , ,26 774,,, Státní okresní archiv Kroměříž Státní okresní archiv Uherské Hradiště,,,, 43,87, ,87, 31, ,81,, 32, , ,61-162,,, 123, ,11 164,,,,,,,,,, 123, ,11 164, 1, 4, ,73 57,,,,,,,,,, 4, ,73 57, 3, Státní okresní archiv Vsetín 199, ,55 298,,,,,,,,,, 199, ,55 298,, Stránka 4 Časový rozsah změn v sestavě: od data: do data:

24 Archiv metráž [bm] velikost [MB] Výběr ev.j. [ks] poškozených Přírůstky Delimitace metráž [bm] velikost [MB] ev.j. [ks] poškozených metráž [bm] velikost [MB] Úbytky ev.j. [ks] poškozených Celkem vnější změny metráž [bm] velikost [MB] 1 2 3* 4** 5* 6** 7* 8** 9* 1** ev.j. [ks] poškozených Státní okresní archiv Zlín 56, , ,45 754,,,, 1,54,,, 1,1,, ,54, 1,1, 56, , , ,, Dílčí souhrn oblasti 6: 1133, ,89,, 2, ,62,, , 5, ,13,, 217, ,95,, , , , , ,,,, 1135, , , , , 57,, 4916, Stránka 5 Časový rozsah změn v sestavě: od data: do data:

25 Archiv Souhrn metráž [bm] velikost [MB] Výběr ev.j. [ks] poškozených Přírůstky Delimitace metráž [bm] velikost [MB] ev.j. [ks] poškozených metráž [bm] velikost [MB] Úbytky ev.j. [ks] poškozených Celkem vnější změny metráž [bm] velikost [MB] 1 2 3* 4** 5* 6** 7* 8** 9* 1** ev.j. [ks] poškozených 1133, , , , ,,,, 2, , , , ,,,, 2, , , , ,,,, 1135, , , , , 57,, 4916, Legenda: * ** [bm] [MB] [bm] [MB] [bm] [MB] [bm] [MB]... nezpracovaná metráž změn... nezpracovaná velikost ev. jednotek v digitální podobě... zpracovaná metráž změn... zpracovaná velikost ev. jednotek v digitální podobě... inventarizovaná metráž změn... inventarizovaná velikost ev. jednotek v digitální podobě... celková metráž (=+)... celková velikost ev. jednotek v digitální podobě [ks] [ks] [ks] [ks] [ks]... počet nezpracovaných hlavních evidenčních jednotek... počet zpracovaných hlavních evidenčních jednotek... počet inventarizovaných hlavních evidenčních jednotek... celkový počet hlavních evidenčních jednotek(=+)... počet poškozených hlavních evidenčních jednotek

tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje

tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje kód obce obec 546941 Dobšice 6220 Znojmo 1 1 550132 Olšany 6219 Vyškov 1 1 2 550175 Podomí 6219 Vyškov 1 1 2 555282 Kurdějov 6207 Hustopeče 1

Více

12 D. Věstonice 21 2 2 17 14 : 140 8

12 D. Věstonice 21 2 2 17 14 : 140 8 OP muži Novosedly B - Přibice 5:2, Fk Valtice - Hustopeče 0:3, Strachotín - Nikolčice 3:3, Popice - V. Bílovice 1:3, Březí - Cvrčovice 3:2, Pohořelice - Nosislav 1:0, Mor. N. Ves - Ch. N. Ves 3:3 1 Hustopeče

Více

Název německý 31. 12. 1939-1945

Název německý 31. 12. 1939-1945 Úřední název 31. 12. 1999 List1 1. písemná zmínka Název německý 31. 12. 1939-1945 Bavory 1332 Pardorf Boleradice 1141 Polehraditz Borkovany 1209 Borkowan Bořetice Brod nad Dyjí 1222 Boretitz 1355 Guldenfurth

Více

12 D. Věstonice 17 1 2 14 11 :95 5

12 D. Věstonice 17 1 2 14 11 :95 5 OP muži Strachotín - Přibice 1:2, Popice - Fk Valtice 0:0, Březí - Novosedly B 0:0, Pohořelice - Hustopeče 1:1, Mor. N. Ves - Nikolčice 3:2, Ch. N. Ves - V. Bílovice 1:3, Nosislav - Cvrčovice 2:4 1 Hustopeče

Více

Fondová skupina F. Číslo Čísla archivních. Značka Název archivního souboru Časový rozsah Přístupnost

Fondová skupina F. Číslo Čísla archivních. Značka Název archivního souboru Časový rozsah Přístupnost F 442 Agroprojekt, projektový a inženýrský podnik, Brno 1953-1966 1 - Přístupný 322 1029 F 385 Bioveta, n.p. Ivanovice na Hané 1918-1984 2 - Částečně přístupný 358, 2424 591 Družstvo pro zvelebení zemědělské

Více

Souhrn událostí 12. - 14.9. 2014, 20.00 hodin

Souhrn událostí 12. - 14.9. 2014, 20.00 hodin Souhrn událostí 12. - 14.9. 2014, 20.00 hodin den Ʃ Typ - podtyp události Adresa OD DO 1 1 TECHNICKÁ POMOC-ČERPÁNÍ VODY Hodonín, Velká nad Veličkou 12.09.2014 03:35:46 12.09.2014 05:15:14 2 2 TECHNICKÁ

Více

Příloha 1: Zázemí města Brna seznam obcí

Příloha 1: Zázemí města Brna seznam obcí Příloha 1: Zázemí města Brna seznam obcí Obce podle podílu denně vyjíždějících do města Brna v rozmezí 50,0 až 63,2 % LAU ICOB2010 Název obce Podíl denně dojíždějích do Brna Migrační saldo intenzity migračního

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 9/09-KCODBo-Oš Datum: 2009-01-27 Odpověď na č. j.: Ze dne: viz. rozdělovník (rozesláno elektronickou cestou)

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 72/08-KCODBo-Oš Datum: 2008-06-04 Odpověď na č.j.: Ze dne: Vyřizuje: Bc. Lubomír Oškrdal Telefon: (+420)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO ARCHIVU V BRNĚ ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO ARCHIVU V BRNĚ ZA ROK 2015 MZA/CENTR-2218/216-3.7.1 Brno, 18.2. 216 VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO ARCHIVU V BRNĚ ZA ROK 215 Předkládá: PhDr. Ladislav Macek ředitel Moravského zemského archivu v Brně ČR Moravský zemský archiv

Více

Seznam publikovaných ÚP a jejich změn na Geoportálu ÚP JMK na základě dotace JMK na pořízení ÚP od roku 2009

Seznam publikovaných ÚP a jejich změn na Geoportálu ÚP JMK na základě dotace JMK na pořízení ÚP od roku 2009 Seznam publikovaných ÚP a jejich změn na Geoportálu ÚP JMK na základě dotace JMK na pořízení ÚP od roku 2009 LAU2 OBEC ÚPD Oficiální název Dotace dotace roku stav 593729 Bantice ÚP Územní plán Bantice

Více

Seznam archivních institucí a archivních fondů

Seznam archivních institucí a archivních fondů Seznam archivních institucí a archivních fondů I. Moravský zemský archiv v Brně Acta finita 11 Augustiniáni Šternberk 11 Benediktini Rajhrad 11 Boček Antonín 14 Bočkova sbírka 15 Cejnek Rajmund 16 Cerroniho

Více

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 č. 1 I. Personální podmínky archivu Tab. č. 1: Personální podmínky archivu 57 č. 2 II. Celkové množství archiválií v základní evidenci NAD Tab. č. 1:

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od do

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od do Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 Praha1 Č.j.: 24667/2016-SŽDC-O16 NÁVRH železničního jízdního řádu pro období od 11.12.2016 do 9.12.2017

Více

240 Brno - Jihlava km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4820

240 Brno - Jihlava km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4820 240 Brno - Jihlava km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4820 4860 4802 4864 4866 4822 1 IDS JMK S4, R4 Brno - Náměšť nad Oslavou 4868 4824 R 668 1 4806 1 1 4826 R 666 1 0 Brno 250,260,300,340 100

Více

240 Brno - Jihlava km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4820

240 Brno - Jihlava km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4820 240 Brno - Jihlava km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4820 4860 4802 4864 4866 4822 4 IDS JMK S4, R4 Brno - Náměšť nad Oslavou 0 Brno 250,260,300,340 100 0 39 5 39 6 39 7 20 7 39 8 39 9 20 3 Brno-Horní

Více

Turistická informační centra v Jihomoravském kraji

Turistická informační centra v Jihomoravském kraji Turistická informační centra v Jihomoravském kraji Baťův kanál Informační centrum, Zámecká 2, Veselí nad Moravou www.batacanal.cz Mail: abk@batacanal.cz Tel.: 420 518 325 330, Bílé Karpaty Vzdělávací a

Více

Jihomoravský kraj Obec s rozšířenou působností Blansko

Jihomoravský kraj Obec s rozšířenou působností Blansko s rozšířenou působností Blansko Adamov všechna k.ú. ÚP Městský úřad Institut regionálních informací, s.r.o. 29.12.2012 1 Blansko Ing. arch. MARTINA KABELKOVÁ Blansko všechna k.ú. ÚP Městský úřad ATELIER

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 21/08-KCODBo-Oš Datum: 2009-02-25 Odpověď na č. j.: Ze dne: viz. rozdělovník (rozesláno elektronickou cestou)

Více

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Letošní Matematický klokan proběhl v pátek 21. března v oficiálním celostátním i mezinárodním termínu. Kategorie Matematického klokana zůstávají

Více

Tabulka č. 2: Přehled výhradních ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin na území Jihomoravského kraje

Tabulka č. 2: Přehled výhradních ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin na území Jihomoravského kraje Tabulka č. 2: Přehled výhradních ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin na území Jihomoravského kraje Výhradní ložiska a schválené prognózní zdroje nerostných surovin na území Jihomoravského kraje

Více

Úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže PEPSI COOP MIKULOV

Úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže PEPSI COOP MIKULOV Úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže PEPSI COOP MIKULOV Tento dokument obsahuje plné znění závazných pravidel soutěže PEPSI (dále jen soutěž). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných

Více

Soutěž Vesnice roku. v Programu obnovy venkova. - Jihomoravský kraj 2016

Soutěž Vesnice roku. v Programu obnovy venkova. - Jihomoravský kraj 2016 Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova - Jihomoravský kraj 216 Vyhlašovatelé soutěže: Ministerstvo pro místní rozvoj Spolek pro obnovu venkova ČR Svaz města a obcí ČR Ministerstvo zemědělství Spoluvyhlašovatelé

Více

CZ.1.11/1.1.00/ Správa a údržba silnic JMK Újezd u Brna, most Kč Kč Kč

CZ.1.11/1.1.00/ Správa a údržba silnic JMK Újezd u Brna, most Kč Kč Kč SEZNAM PŘÍJEMCŮ DOTACE ROP JIHOVÝCHOD Region soudržnosti NUTS II Jihovýchod, Česká republika Poslední aktualizace: 29. června 2011 Datum výzvy Oblast podpory Registrační číslo Žadatel Rok schválení / rok

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. ZA ROK 2008 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky vědeckého útvaru Masarykova

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: Sp. zn.: Vyřizuje/linka Brno JMK 91638/2014 S-JMK 91638/2014 OŽP/Ško Mgr. Vlasta Škorpíková/4322 15.

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 062 JHM Příloha č. 1

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 062 JHM Příloha č. 1 JIHOMORAVSKÝ KRAJ 062 JHM Příloha č. 1 Okres Blansko - BK TJ ČKD Blansko TJ Minerva Boskovice TJ Habrůvka SK Jedovnice TJ Sokol Křetín FK Best Kunštát TJ Sokol Letovice TJ Ostrov u Macochy SK Rájec - Jestřebí

Více

Priority rozvoje dopravy v Jihomoravském kraji a nejdůležitější investiční akce v roce Slavkov u Brna 28. dubna 2016

Priority rozvoje dopravy v Jihomoravském kraji a nejdůležitější investiční akce v roce Slavkov u Brna 28. dubna 2016 Priority rozvoje dopravy v Jihomoravském kraji a nejdůležitější investiční akce v roce 2016 Slavkov u Brna 28. dubna 2016 1. Silniční síť 2. Železniční infrastruktura 3. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského

Více

Anketa 15.12.-19.12.2015 Spokojenost se zavedením systému vratných kelímků/hrnečků na adventních trzích v Brně. Počet respondentů: 650

Anketa 15.12.-19.12.2015 Spokojenost se zavedením systému vratných kelímků/hrnečků na adventních trzích v Brně. Počet respondentů: 650 Anketa 15.12.-19.12.2015 Spokojenost se zavedením systému vratných kelímků/hrnečků na adventních trzích v Brně Počet respondentů: 650 Zpracovala: Katedra environmentálních studií Fakulta sociálních studií,

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 97/08-KCODBo-Oš Datum: 2008-07-31 Odpověď na č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Bc. Lubomír Oškrdal Telefon: (+420)

Více

Kapitola C. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu

Kapitola C. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu Kapitola C Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu 31 32 C. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených

Více

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Blažkov Blízkov - pečetí Měřín Bobrová Bobrůvka Bohdalec Bohdalov Bohuňov Borovnice - pečetí Jimramov Borovník - pečetí

Více

ČD Regiony. Vlakem na cyklotrasy jižní Moravy. Cyklovlaky a cykloturistika v regionu. Naplánujte si svůj výlet

ČD Regiony. Vlakem na cyklotrasy jižní Moravy. Cyklovlaky a cykloturistika v regionu. Naplánujte si svůj výlet ČD Regiony Vlakem na cyklotrasy jižní Moravy Naplánujte si svůj výlet Partner: Tento leták má pouze informativní charakter. Informace o tarifech společnosti České dráhy najdete v letáku Jízdné. Přeprava

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Hustopečsko, Brno JIH, Slavkov u Brna, Mikulov, Břeclav VE DNECH 25. 28. 8. 2016 Určeno pro pěší turistiku a cykloturistiku Ubytování: Doprava: Odjezd: Návrat: 3 noci s polopenzí

Více

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš SEZNAM OBCÍ TS 2016 Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí 4 732 Kč 1 1 Bezděkov - pečetí Velká Bíteš 2 770 Kč 1 1 Blažkov 5 942 Kč 1 1 Blízkov - pečetí

Více

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2013/2014 KONEČNÉ VÝSLEDKY K

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2013/2014 KONEČNÉ VÝSLEDKY K SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2013/2014 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13.6.2014 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov) 1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 151/08-KCODBo-Oš Datum: 2008-11-30 Odpověď na č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Bc. Lubomír Oškrdal Telefon: (+420)

Více

Seznam schválených žádostí v RJMK - D3

Seznam schválených žádostí v RJMK - D3 Seznam schválených žádostí v RJMK - D3 poř. č. IČ nebo rok narození příjemce dotace: účel dotace/příspěvku/daru druh dotace (provoz/ investice) schválená částka * v Kč (název projektu; název akce) 1 00445142

Více

Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou

Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou Okres Žďár Baliny k.ú. Baliny Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o. Blažkov všechna k.ú. Bobrová všechna k.ú. ÚPN SÚ OkÚ Žďár Bobrůvka k.ú. Bobrůvka Bohdalec k.ú. Bohdalec Bohdalov všechna k.ú ÚPO

Více

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PROGRAM: SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 22. zasedání, které se koná ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 Začátek jednání je 28. dubna 2011 v 8:30 1. Technický

Více

ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení. V. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 3. 6.

ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení. V. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 3. 6. ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení V. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 3. 6. 2010 Možnosti spolupráce s obcemi Smlouva vytvoření místa zpětného odběru umístění

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2014/2015 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 12. 6. 2015 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Blansko, Hodonín) 1. hodnocení podle množství papíru

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2015/2016 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 10. 6. 2016 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Blansko, Hodonín) 1. hodnocení podle množství papíru

Více

Řádkový přehled záznamů v evidenci listů NAD - názvy, značky fondů

Řádkový přehled záznamů v evidenci listů NAD - názvy, značky fondů Řádkový přehled záznamů v evidenci listů NAD - názvy, značky fondů 29.01.2015 Číslo ev. 279 Velkostatek Diváky F 2 30,12 1732-1945 280 Velkostatek Drnholec F 3 26,62 1624-1952 281 Velkostatek Hodonín F

Více

P íprava železni ního jízdního ádu pro období od 13.12.2015 do 10.12.2016 - stav po projednání Návrhu J.j. 24530/2015-SŽDC-O16 4866 / 4864 /

P íprava železni ního jízdního ádu pro období od 13.12.2015 do 10.12.2016 - stav po projednání Návrhu J.j. 24530/2015-SŽDC-O16 4866 / 4864 / P íprava železni ního jízdního ádu pro období od 13122015 do 1012201 - stav po projednání Návrhu J j 245302015-SŽDC-O1 + 240 Brno - Jihlava *,*IDS JMK S4, R4 Brno - Náměšť nad Oslavou km SŽDC, státní organizace

Více

schválená IČ příjemce dotace účel dotace částka v Kč

schválená IČ příjemce dotace účel dotace částka v Kč SEZNAM ŽADATELŮ O DOTACE V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU "Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji" na rok 2012 Materiál byl projednán na 30. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne

Více

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni HAVLÍČKOBRODSKO Havlíčkův Brod - Galerie výtvarného umění 19 597 20 461 23 528 18 193 18 231 Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny 11 022 12 101 16 613 11 996 13 143 Havlíčkův Brod - Vyhlídková věž kostela

Více

Z diecézního oběžníku (červenec 2015)

Z diecézního oběžníku (červenec 2015) Z diecézního oběžníku (červenec 2015) 1. Jáhenské svěcení V sobotu 11. 7. 2015 přijme při bohoslužbě v 10:30 hodin v kostele sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích z rukou královéhradeckého biskupa Mons. Jana

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 80/08-KCODBo-Oš Datum: 2008-06-22 Odpověď na č.j.: Ze dne: Vyřizuje: Bc. Lubomír Oškrdal Telefon: (+420)

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

Plán dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje pro období let 2012 až 2016 - aktualizace č. 2

Plán dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje pro období let 2012 až 2016 - aktualizace č. 2 Plán dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje pro období let 2012 až 2016 - aktualizace č. 2 Plán dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje zpracovaný dle podmínek definovaných v zákoně č. 194/2010 Sb.,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 6.10.2004 Stomatologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003 Analýza stomatologické

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

(1965) EL NAD č.: 278

(1965) EL NAD č.: 278 Obecná škola (česká), Královské Poříčí 1929 1938 (1965) EL NAD č.: 278-47 - I. Vývoj původce archivního fondu Úvod Obecná škola s vyučováním v českém jazyku byla v Královském Poříčí zřízena až v roce 1929,

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně Jeřábkova č. 4, 602 00 Brno. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně Jeřábkova č. 4, 602 00 Brno. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně Jeřábkova č. 4, 602 00 Brno Nařízení č.1/2010 Mimořádně dlouhé období extrémních dešťových srážek v měsíci květnu a na začátku měsíce června

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7339/ENV/15 Mgr. Indráková/l.2559 27. 2. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

Blíží se vypnutí analogových vysílačů k 30.6.2011

Blíží se vypnutí analogových vysílačů k 30.6.2011 Blíží se vypnutí analogových vysílačů k 30.6.2011 Brno - Kojál, Mikulov - Děvín, Hodonín - Babí Lom, Svitavy - Kamenná Horka, Žďár nad Sázavou - Harusův kopec, Uherský Brod - Velká Javorina V rámci přechodu

Více

K a n d i d á t n í l i s t i n a

K a n d i d á t n í l i s t i n a K a n d i d á t n í l i s t i n a pro volby do Zastupitelstva konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Česká strana sociálně demokratická Kandidáti : 1. JUDr. Michal Hašek 40 let povolání : hejtman 2. Mgr. Marek

Více

250 Kúty - Brno - Havlíčkův Brod (- Praha) IDS JMK S53 Lanžhot - Břeclav, R5, S3 Břeclav - Brno km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.

250 Kúty - Brno - Havlíčkův Brod (- Praha) IDS JMK S53 Lanžhot - Břeclav, R5, S3 Břeclav - Brno km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. 250 Kúty - Brno - Havlíčkův Brod (- Praha) IDS JMK S53 Lanžhot - Břeclav, R5, S3 Břeclav - Brno km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4660/1 Bratislava hl.st. Hustopeče 0 Kúty 4 Brodské 10 Lanžhot

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

V Ý S L E D K Y Č I N N O S T I

V Ý S L E D K Y Č I N N O S T I * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** V Ý S L E D K Y Č I N N O S T I v e ř e j n ý c h k n i h o v e n o k r e s u Z n o j m o z a r o k 2013 Městská knihovna Znojmo regionální

Více

MV /AS Čl. 1. Vymezení archivních souborů

MV /AS Čl. 1. Vymezení archivních souborů Metodický návod č. 1/2014 odboru archivní správy a spisové služby MV, týkající se vymezení a označení vlastnictví archivních souborů v majetku římskokatolické církve, církevních řádů a kongregací v evidenci

Více

ADRESÁT: Dle rozdělovníku. V Praze dne Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 14. února /ENV/14 Ing. Jan Šíma

ADRESÁT: Dle rozdělovníku. V Praze dne Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 14. února /ENV/14 Ing. Jan Šíma ODESÍLATEL: Mgr. Veronika Vilímková ředitelka odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze

Více

250 Kúty - Brno - Havlíčkův Brod (- Praha) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4661

250 Kúty - Brno - Havlíčkův Brod (- Praha) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4661 250 Kúty - Brno - Havlíčkův Brod (- Praha) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4661 IDS JMK S53 Lanžhot - Břeclav, S3, R5 Břeclav - Brno Budapest-Keleti pu. Bratislava hl.st. Ze stanice Hustopeče

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 96/08-KCODBo-Oš Datum: 2008-07-29 Odpověď na č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Bc. Lubomír Oškrdal Telefon: (+420)

Více

TELEFONNÍ SEZNAM PRO SYSTÉM SPOJENÍ PRO VOLBY 2016

TELEFONNÍ SEZNAM PRO SYSTÉM SPOJENÍ PRO VOLBY 2016 TELEFONNÍ SEZNAM PRO SYSTÉM SPOJENÍ PRO VOLBY 2016 Pověřená obec (městská část) název obce č. vol.okrsku umístění volební místnosti ulice č.o. č.p. tel.spojení Bantice 1 Obecní úřad 14 515 271 114 Běhařovice

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 11. ledna 2016 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Jihomoravském kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s.

Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Jihomoravském kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s. Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Jihomoravském kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s. Brno, 4.3.2014 Jihomoravský kraj 42 úseků 21 agregovaných úseků cca 214 km délky

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 9. ledna 2014 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Rada Jihomoravského kraje 176. schůze konaná dne Návrh programu 31. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Rada Jihomoravského kraje 176. schůze konaná dne Návrh programu 31. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje Materiál k bodu č. 200 programu: Rada Jihomoravského kraje 176. schůze konaná dne 31. 5. 2012 Návrh programu 31. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje Návrh na usnesení: Rada Jihomoravského kraje

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Zadavatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příloha č. 1 IČ: 49455842 sídlo: Soběšická 820/156, 638 01 Brno

Zadavatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příloha č. 1 IČ: 49455842 sídlo: Soběšická 820/156, 638 01 Brno Zadavatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příloha č. 1 IČ: 49455842 sídlo: Soběšická 820/156, 638 01 Brno Zadávací dokumentace veřejné zakázky "Živelní pojištění" Účinnost pojištění: 1.7.2013 Doba

Více

Předprojektové přípravy. pro obnovu historické architektury

Předprojektové přípravy. pro obnovu historické architektury Předprojektové přípravy pro obnovu historické architektury Mgr. Martin Číhalík o Vystudoval dějiny umění a historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně o Od roku 1998 pracuje v oblasti

Více

SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK

SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK verze 14. 12. 2008 Informační telefon: +420 5 4342 6655 NÁVOD K POUŽITÍ: 1. V prvním sloupci nalezněte název zastávky,

Více

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období 2007 2013 Jihomoravský kraj Výše dotace pro projekty realizované na území Jihomoravského kraje z OP období 2007 2013 145 mld. Kč

Více

CZ.1.11/3.2.00/ MĚSTO BLANSKO Úpravy zahrady u MŠ Údolní Blansko Kč Kč Kč

CZ.1.11/3.2.00/ MĚSTO BLANSKO Úpravy zahrady u MŠ Údolní Blansko Kč Kč Kč SEZNAM PŘÍJEMCŮ ROP JIHOVÝCHOD Region soudržnosti NUTS II Jihovýchod, Česká republika Poslední aktualizace: 29. června 2011 Datum výzvy Oblast podpory Registrační číslo Žadatel Rok schválení / rok Název

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2 PŘÍLOHA Č. 1. Denis Sitora Rostislav Vašíček

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2 PŘÍLOHA Č. 1. Denis Sitora Rostislav Vašíček RK-20-2015-36, př. 2 Počet stran: 31 Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

KONTAKTNÍ A KOORDINAČNÍ CENTRA

KONTAKTNÍ A KOORDINAČNÍ CENTRA KONTAKTNÍ A KOORDINAČNÍ CENTRA Projekt Projekt Kontaktní a koordinační centra (KKC) je rozsáhlý projekt rekonstrukce policejních služeben, tak aby vyhovovaly nejen veřejnosti a sloužícím policistům, ale

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

IS 21d Konec cyklistické trasy. E 12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen. E 12c Povolený směr jízdy cyklistů. V 20 Piktogramový koridor pro cyklisty

IS 21d Konec cyklistické trasy. E 12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen. E 12c Povolený směr jízdy cyklistů. V 20 Piktogramový koridor pro cyklisty 13 Přílohy IS 10e Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo IS 21d Konec cyklistické trasy E 12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen E 12c Povolený směr jízdy cyklistů V 8b Přejezd pro cyklisty

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2014/2015 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 11. 2015 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Blansko, Hodonín) 1. hodnocení podle množství

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro plochy a koridory republikového a nadmístního významu

Kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro plochy a koridory republikového a nadmístního významu Kapitola K Kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro plochy a koridory republikového a nadmístního významu 387 388 K. Kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro plochy a koridory republikového a nadmístního

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od 14.12.2014 do 12.12.2015

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od 14.12.2014 do 12.12.2015 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 Praha1 Č.j.: 25228/2014-O16 NÁVRH železničního jízdního řádu pro období od 14.12.2014 do 12.12.2015 Obsahuje

Více

(podrobnější údaje v. v legendě při jednotlivých obr.)

(podrobnější údaje v. v legendě při jednotlivých obr.) 7 SEZNAM VYOBRAZENI (podrobnější údaje v. v legendě při jednotlivých obr.) 1 Mapka osídleni našich zemí do doby kolem rozhraní letopočtů 21 2 Mapka osídlení našich zemí v prvních stoletích n. 1 38 3 Mapa

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Úřední zprávy JmKFS č. 29 ze dne 10.4.2015

Úřední zprávy JmKFS č. 29 ze dne 10.4.2015 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Jihomoravský krajský fotbalový svaz Vídeňská 9, 639 00 Brno Tel.: 542 212 886 Fax: 542 212 906 E-mail: sekretar@jmkfs.cz Úřední zprávy JmKFS č. 29 ze dne 10.4.2015 STK

Více