Anotace předmětů pro bakalářský studijní program Biomedicínská a klinická technika zdravotnický obor Optika a optometrie (prezenční studium)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anotace předmětů pro bakalářský studijní program Biomedicínská a klinická technika zdravotnický obor Optika a optometrie (prezenční studium)"

Transkript

1 Anotace předmětů pro bakalářský studijní program Biomedicínská a klinická technika zdravotnický obor Optika a optometrie (prezenční studium) Garantující katedra: Katedra přírodovědných oborů - KO Garant oboru: doc. Ing. Jiří Novák, hd. Vyučující: první v pořadí je osoba odpovědná za předmět jako celek, před lomítkem jsou uvedeni přednášející a za lomítkem cvičící, pokud není uvedena odpovědná osoba u předmětu, pak tuto úlohu vykonává garant oboru Anotace jsou pouze přibližným obsahem předmětů. Konkrétní obsah předmětu stanovují osnovy, se kterými budou studenti seznámeni na začátku výuky každého předmětu. Vysvětlivky: povinný, V povinně-volitelný, V volitelný Rozsah (hodin/týdně): přednáška, C cvičení, L laboratoře, S seminář Zakončení: z zápočet, kl. z. klasifikovaný zápočet, zk zkouška Anatomie a fyziologie I (17BOAF1) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc./ doc. MUDr. Václav Báča, h.d., MUDr. David Kachlík, h.d. Cílem předmětu je ukázat souvislosti jednotlivých anatomických částí a jejich funkcí. Základy lékařského názvosloví. Obecná anatomie. řehled tkání. Skelet. Anatomie svalů obecně. Trávící ústrojí a jeho fyziologie. Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání. Močové a pohlavní ústrojí a fyziologie ledvin. Srdce a fyziologie srdeční činnosti. Anatomie a fyziologie II (17BOAF2) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., doc. MVDr. Šimon Vaculín, h.d./mudr. Iveta Matějovská, CSc. ředmět navazuje na Anatomii a fyziologii I. Ke znalostem struktury přidává funkční význam. Nejprve jsou studenti seznámeni s obecnými fyziologickými procesy na úrovni buňky, orgánu a komunikace mezi orgány. oté je věnována pozornost fyziologii jednotlivých systémů: dýchání, srdce a oběhového aparátu, krve a imunity, ledvin a gastrointestinálního traktu. Další část je věnována obecné neurofyziologii a regulační funkci nervové a humorální soustavy. oslední část se zabývá projekčními, asociačními a výkonnými funkcemi nervového systému. Součástí předmětu jsou praktická cvičení s důrazem na samostatnou práci studentů. Bakalářská práce (17BOB) Rozsah (hodin/týdně): 0 +8 C 10 kreditů Zakončení: z Vyučující: /doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. (garant v rámci oboru) Samostatná práce studenta v závěru studia BS, tj. v 6. semestru, kdy má student prokázat schopnost samostatně a komplexně zpracovat dané téma s využitím poznatků získaných během studia BS. Téma práce si student vybírá během 5. semestru z témat nabízených oborovou katedrou. ráci si student povinně zapisuje na začátku 6. semestru. V tomto semestru práci odevzdá a obhájí. Obhajoba B je součástí bakalářské státní závěrečné zkoušky (BSZZ). ráci lze vypracovat i obhajovat v anglickém jazyce.

2 Behaviorální optometrie (17BOBHO) Rozsah (hodin/týdně): 2 +0 C 2 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: Mgr. Dita Kášová Lidské oko a proces vidění v kontextu ostatních senzomotorických funkčních systémů ve vztahu k různým lidským činnostem. Základy zpracování zrakové informace z hlediska fyzikálních a neurologických procesů. Vývoj vidění. Základy binokulárního vidění. Komplexní proces vizuálního vnímání. říznaky problémů s binokulárním viděním a jejich kompenzace, nápravy. Sportovní vidění. ožadavky na vidění v různých lidských činnostech. Binokulární vidění, základy ortoptiky (17BOBZO) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc./prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc. Etapy vývoje binokulárního vidění. Stupně binokulárního vidění. Strabismus, okohybný aparát, mobilita bulbů. Vergence, verse. Heteroforie, heterotropie. Vztah akomodace a vergence. rojekce na sítnici. Excentrická fixace. Anomální retinální korespondence. Diplopie fyziologická a patologická. Suprese a amblyopie. Horopter, anumův prostor a oblast na sítnici. Druhy fixační disparity, její analýza, heteroforie. Binokulární vnímání práh stereoskopického vidění, stereopse. Binokulární korekce bichromatický test. rizmatická disociace. Metody měření heteroforie a heterotropie, fúzní rezervy. Měření úhlových odchylek fixace. rincipy prizmatické korekce (hranoly, decentrace brýlových čoček). leoptika. Cíl ortoptiky: správné binokulární funkce. Biofotonika (17BOBFT) Rozsah (hodin/týdně): 2 +1 C 2 kredity Zakončení: kz Vyučující: prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc./Ing. Jan Mikšovský řehled o principech a aplikacích v interdisciplinární oblasti spojující poznatky fyziky, optiky a biologie. Interakce záření s látkou, interakce záření s tkáněmi, základy biologie, fotobiologie, biozobrazování, základy laserů + bezpečnost, optické biosenzory, fotodynamická terapie, optická manipulace s buňkami, nanotechnologie pro biofotoniku, biomateriály pro fotoniku. Biochemie (17BOBCH) Rozsah (hodin/týdně): 1 +1 L 2 kredity Zakončení: z, zk Vyučující: rof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc./RNDr. Taťána Jarošíková, CSc., RNDr. Jana Šerá, Struktura a funkce buněčných kompartmentů. Struktura a funkce proteinů. Enzymy jako katalyzátory. Bioenergetika. Biologické oxidace. Biogenní aminy. Biochemie hormonů a cytokinů, hormonální regulace. Biologicky významné radikály. Metabolismus sacharidů, lipidů a lipoproteinů, aminokyselin, proteinů, nukleotidů a nukleových kyselin. Regulace metabolismu na buněčné a orgánové úrovni. Biochemie zažívacího traktu, slinivky, biochemie jater a metabolismus xenobiotik. Biochemie ledvin. Biochemie tetrapyrolů a porfyrinů. Biochemie svalů, kostí. Biochemie nervového systému. Biochemie krve, proces srážení a fibrinolýzy. Metabolismus tělesných tekutin a iontů, acidobazická rovnováha. Biologické signály (17BOBS) Rozsah (hodin/týdně): 2 +0 C 2 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc. Vlastnosti biologických signálů. Způsoby vzniku, snímání a základní parametry biosignálů nutné pro diagnostiku. Signály srdce, mozku, svalů, nervového systému. Metody a algoritmy zpracování a vyhodnocování nejdůležitějších biologických (zejména elekrofyziologických) signálů, předzpracování, filtrace, analýza v časové i frekvenční oblasti. Využití moderních metod spektrální analýzy. Zobrazení výsledků, topografické mapování, metoda zhuštěných spektrálních kulis. Adaptivní segmentace V V V

3 nestacionárních signálů. Aplikace metod umělé inteligence. Metody automatické klasifikace signálů - učení bez učitele, shluková analýza. Neuronové sítě. raktické aplikace zpracování biosignálů. Biologické účinky ionizujícího záření (17BOBUI) Rozsah (hodin/týdně): 2 +0 C 2 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: doc. RNDr. Friedo Zoelzer, h.d., prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., doc. MUDr. Jozef Rosina, h.d., RNDr. Taťána Jarošíková, CSc. Historie radiobiologie. Zdroje, interakce a detekce ionizujícího záření. Základy radiační biologie. Seznámení s biologickými účinky ionizujícího záření; fyzikálními a chemickými procesy radiačního poškození biologického materiálu; mechanismy poškození DNA a dalších částí buňky; typy poškození a reparačními procesy; subbuněčnou a buněčnou citlivostí a odezvou na ozáření; fyzikálními, biologickými a chemickými modifikátory odezvy buněk na ozáření; s teoriemi a modely buněčného přežití a radiační biologií normálních a neoplastických tkání. Akutní nemoc z ozáření, diagnóza, základy její léčby a péče o postižené. Neionizující formy záření. Biologie (17BOBLG) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 L 5 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: Mgr. Veronika Vymětalová, RNDr. Jana Šerá, RNDr. Taťána Jarošíková, CSc./ Mgr. Veronika Vymětalová, RNDr. Jana Šerá, RNDr. Taťána Jarošíková, CSc. Základní informace o buněčné organizaci, od nebuněčných forem přes prokaryota k eukaryotům, endosymbiotická teorie. Struktura a konformace biopolymerů (nukleové kyseliny a proteiny). Struktura rostlinné a živočišné buňky. Jádro, chemická struktura chromatinu a chromozómů. Cytoplazma. Endomembránový systém - endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, lysozómy, microbodies, vakuoly. Semiautonomní organely: mitochondrie, místa respirace a chloroplasty, místa fotosyntézy. Ribozómy. Cytoskelet: mikrotubuly, mikrofilamenta. Buněčný cyklus. M fáze a intervize (G1, S a G2 fáze). Jaderné dělení - amitóza, mitóza, fáze mitózy, dělicí vřeténko, mitóza. Dělení buněk - cytokineze. Buněčná diferenciace. Buněčná smrt. Apoptóza a nekróza. Základy virologie. Viry, jejich struktura, životní cykly a molekulární biologie. Virový genom. Brýlové technologie (17BOBT) Rozsah (hodin/týdně): 2 +4 L 7 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: doc. Ing. Josef Zicha, CSc./Ing. Jan Hošek, h.d., Mgr. Richard Baštecký ředmět seznamuje studenty s materiály, používanými v oční optice, jejich fyzikálními a technickými vlastnostmi a zpracováním. Studenti se seznámí s využitím brýlových čoček a obrub ve vztahu k refrakčním vadám a k praktickým potřebám zákazníka. V praktické části se studenti budou učit správnému výběru a přizpůsobení obrub a čoček zákazníkovi, broušení brýlových čoček, kompletování brýlí, přizpůsobování brýlových obrub. ředmět umožní studentům uplatnit teoretické znalosti z geometrické optiky, nauky o refrakci a brýlové technologie v praxi. Ekonomika a vedení obchodu (17BOEVO) Rozsah (hodin/týdně): 1 +1 C 2 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: Ing. Věra Dyntarová/Ing. Věra Dyntarová Základní ekonomické termíny, právní formy podnikání, zakladatelský rozpočet, charakteristika nákladů a jejich členění, náklady oběhu, způsoby stanovení marže, nákladů a ceny. roblematika mezd. Sestavení plánu výroby a odbytu. růzkum trhu. Informační systém, analýza prostředí, průzkum spotřebitelských a organizačních trhů, analýza konkurence. Segmenty trhu, cílové trhy, vývoj pozice na trhu. Vývoj, testování, uvedení nových produktů na trh, životní cyklus výrobku, cenová strategie, marketingové koncepce. Efektivnost marketingu. Odbytová a obchodní činnost. Strategie a specifika prodeje investičních celků a spotřebního zboží. Finanční vyhodnocení podnikání a vazba na daňovou soustavu. V

4 Farmakologie oka (17BOFO) Rozsah (hodin/týdně): 1 +1 C 3 kredity Zakončení: z Vyučující: MUDr. Ján Lešták, CSc., FEBO, MBA/MUDr. Ján Lešták, CSc., FEBO, MBA Základy o lécích, lékové formy, léky pro lokální aplikaci v očním lékařství. ůsobení léčiva na organizmus, druhy účinků léků, farmakodynamika, nežádoucí účinky léků v očním lékařství antibiotika, lokální anestetika, analgetika. Mydriatika a biotika. řehled skupin léčiv užívaných v oftalmologii (kapky, masti, injekce podspojivkové, subtenonské, retrobulbární, intravitreální), celková léčba. Látky cholinergní, adrenergní, inhibitory karboanhydrázy, osmotické látky, protizánětlivé léky, antibiotika, místní anastetika. Toxický vliv léků na oko. Fyzika (17BOFYZ) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 L 5 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: doc. Ing. Jiří Novák, h.d./mgr. Zdeněk Kohout, h.d. Základy klasické mechaniky. Soustava SI, převody jednotek. Matematické operace s vektory a skaláry. Kinematika: poloha, rychlost, zrychlení. Dynamika: druhy silového působení, Newtonovy zákony, hybnost, zákon zachování hybnosti, práce, výkon, energie kinetická a potenciální. Oscilace. Harmonické kmity. Tlumené a vynucené kmitání. Soustava hmotných bodů, tělesa. Mechanické vlastnosti látek (pevných, kapalných a plynných). Vlnění šíření vlnění v prostředí, energie a intenzita vln, akustické vlny. Termodynamické vlastnosti látek (pevných, kapalných a plynných). Tepelná výměna. Teplo. Teplota. Stavové parametry. Termodynamické věty. Elektrický náboj. Coloumbův zákon. Elektrické pole v dielektrikách a vodičích. Elektrický proud. Elektrické vlastnosti látek. Magnetické působení. Lorenzova síla. Magnetické vlastnosti látek. Elektromagnetická indukce. Genetika a molekulární biologie (17BOGMB) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 L 5 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: Mgr. Veronika Vymětalová, RNDr. Taťána Jarošíková, CSc./ Mgr. Veronika Vymětalová, RNDr. Taťána Jarošíková, CSc. Obecná genetika: základní pojmy. Genotyp a genotyp. Mendelovy zákony. Základy klinické genetiky: způsoby přenosu dědičných onemocnění, monogenní dědičnost autozomální a gonozomální, polygenní dědičnost, příklady dědičných chorob. Mutageneza: typy mutací a jejich důsledky, fyzikální, chemické a biologické mutageny. Karcinogeneze, regulace buněčného dělení, protoonkogeny, nádorové supresorové geny, chromozomální změny u nádorů. Klinická cytogenetika. Vrozené chromozomální abnormality numerické a strukturní. Základy imunogenetiky, dědičnost krevních skupin. renatální cytogenetická diagnostika -její metody a indikace, etické problémy v genetice. Molekulární cytogenetika, hybridizace in situ. Metody asistované reprodukce. Molekulární biologie. Genové inženýrství, DNA klonování. Genová terapie. Histologie obecná a histologie oka (17BOHO) Rozsah (hodin/týdně): 1 +1 L 2 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: doc. MVDr. Luděk Vajner, CSc./doc. MVDr. Luděk Vajner, CSc., MUDr. Jan Uhlík, h.d. rincipy mikroskopické stavby lidských tkání. Techniky histologického vyšetření. Fixace, příprava řezu a hlavní barvící metody. Vývoj zrakového orgánu. Vztah vývoje zrakového analyzátoru a CNS. Hlavní vývojové poruchy. Mikroskopická stavba jednotlivých očních tkání, s akcentací na rohovku. Komorová tekutina a její cirkulace. Hygiena a epidemiologie (17BOHE) Rozsah (hodin/týdně): 2 +0 C 2 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc., MUDr. Vilma Benešová

5 Hygiena: ředmět poskytuje přehled z oblasti obecné a komunální hygieny prostředí. Orientovaný je především na hygienické požadavky pracovního prostředí pro vybrané fyzikální a chemické složky. Obecná a komunální hygiena: Vývoj hygieny. Základní ustanovení o hygienických složkách a jejich organizace. Hygiena ovzduší, půdy, vody a hygiena sídelných útvarů. Hygienické požadavky na pracovní prostředí: Hygiena práce. Fyzikální faktory v pracovním prostředí, teplota a vlhkost. odmínky pracovišť (větrání a klimatizace, výměna vzduchu, vytápění). Osvětlení; Vizuální pohoda. Teplo; Tepelná pohoda. Opatření proti hluku: Opatření proti vibracím. Účinky hluku na lidský organizmus. Chemické škodliviny a aerosoly v pracovním prostředí. Bezpečnost pracovního prostředí. Hygiena odpadů a jejich odstraňování: Odpadní vody, tuhé odpady, hygiena vody. Ochrana zdraví lidí a bezpečnost a ochrana zdraví lidí při práci. Riziková pracoviště. Nakládání s nebezpečnými látkami a chemickými přípravky. Orgány ochrany veřejného zdraví, státní zdravotní dozor. Legislativa, úloha státní správy, sankce, správní řízení a opatření při mimořádných událostech. Epidemiologie: Vznik a šíření infekčních onemocnění, tj. nákaz bakteriálního, virového a parazitárního původu. atogenezí jimi vyvolaných onemocnění, přehled původců těchto nákaz. řehled příčin vzniku a šíření neinfekčních onemocnění, zvláště pak civilizačních chorob. Kolektivní imunita, vnímavost a rezistence. Aktivní imunizace (princip, využití v současné praxi). asivní imunizace, očkovací látky. Bezpečnost očkovacích látek, reakce po očkování, kontraindikace očkování. Strategie očkovacích programů. Epidemiologická opatření zaměřená na eliminaci zdroje. Epidemiologická opatření zaměřená na přerušení přenosu. Základy hodnocení zdravotních rizik. Metody a postupy epidemiologického sledování. Chemie (17BOCHM) Rozsah (hodin/týdně): 2 +1 L 2 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: RNDr. Jana Šerá, Ing. Alena Saidlová, CSc., Mgr. Iveta Horáčková/ RNDr. Jana Šerá, Mgr. Iveta Horáčková Základní pojmy, fyzikální veličiny, stavba atomů, periodická soustava prvků. Třídění a vlastnosti látek, směsi, roztoky, teorie kyselin a zásad, skupenské stavy. Chemická vazba, stavba molekul. Chemické reakce typy, reakční kinetika. Třídění chemických prvků, vodík, kyslík. Nepřechodné prvky periodické soustavy. řechodné prvky periodické soustavy, biologický význam. Alifatické a alicyklické bezkyslíkaté organické sloučeniny. Alifatické a alicyklické kyslíkaté organické sloučeniny. Aromatické a heterocyklické organické sloučeniny. řírodní sloučeniny. Základní analytické pojmy, vzorkování, vyjadřování výsledků a jejich věrohodnost. Informační technologie a telemedicína (17BOITT) Rozsah (hodin/týdně): 2 +0 C 3 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: Ing. Karel Hána, h.d. Základní funkční blokové schéma počítače a principielní činnost jednotlivých bloků. Reprezentace dat. řehled operačních systémů, jednotlivé úrovně komunikace. Standardní periférie. Jednotky FDD. evné disky. Jednotky CD a DVD. Sběrnice. Univerzální interface S/2, SCSI, USB1 a 2, IEEE1394 (FireWire) a další použitelná rozhraní. Velkokapacitní paměťové jednotky (ZI, JAZZ, DAT), skener, zvuková karta, digitalizační zařízení obrazu (Frame Grabber), CMCIA karty, záložní bateriové zdroje (US). Sériová komunikace, modemy. Multiprocesorová komunikace, koprocesory. Laptopy, palmtopy. Zásady připojování uživatelských karet a periférií (v rámci výuky bude uvedeno několik konkrétních příkladů). očítačové sítě základní typy, jejich určení, možnosti a topologie. oužívaná terminologie. Určení základních síťových prvků. Síťové vrstvy a protokoly, vztah k jednotlivým OS klientů. Síťová rozhraní a síťové karty. Co se rozumí pod správou sítě. Základní filozofie a obecné požadavky při návrhu lokální počítačové sítě. řehled používaných počítačových a síťových konektorů a kabelů. Telemedicína (telematika pro zdravotnictví) - definice WHO, obsah - televzdělávání, vlastní telemedicína, telematika pro zdravotnický výzkum, telematika pro řízení zdravotnických služeb, historie telemedicíny a souvislosti s vývojem informačních a komunikačních technologií, teleradiodiagnostika, teledermatologii, telepatologii, telechirurgie, teleoftalmologie, teleortopedie, telegeriatrie, telepsychiatrie, telekardiologie, telekardiochirurgie, telegenetiky, teleanestesiologie, teleendoskopie, teleotorhinolaryngologie, telepediatrie, telepulmonologie, veřejné telezdravotnictví, primární telepéče či veterinární telemedicína, videokonference

6 versus elektronická pošta, komunikační protokoly, specializované technické prostředky pro telemedicínu, etické, právní, organizační a finanční otázky, situace v ČR Kontaktní čočky + praxe I (17BOKC1) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 C 4 kredity Zakončení: z, zk Vyučující: MUDr. Jiří Cendelín, CSc./Mgr. Dita Kášová Historie a vývoj kontaktních čoček. Kontaktologická terminologie. Výrobní postupy. Klasifikace kontaktních čoček a jejich materiálů. Vlastnosti materiálů. Design kontaktních čoček. Metody nošení a výměny kontaktních čoček. éče o kontaktní čočky: složení přípravků a způsob účinku. Indikace a kontraindikace kontaktních čoček. Sférické měkké a pevné kontaktní čočky. Vybavení kontaktologické praxe. Anamnéza, základní vyšetření a výběr kontaktní čoček. Manipulace a péče o kontaktní čočky. Nasazování a snímání čoček. Kontaktní čočky + praxe II (17BOKC2) Rozsah (hodin/týdně): 4 +4 C 9 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: MUDr. Jiří Cendelín, CSc./Mgr. Dita Kášová Torické kontaktní čočky, Bifokální a multifokální čočky a další metody korekce presbyopie. Kontaktní čočky u dětí. Barevné, kosmetické a protetické kontaktní čočky. Terapeutické použití kontaktních čoček. Speciální typy kontaktních čoček. Zvláštní použití kontaktních čoček (sport, náročná povolání a prostředí, pacienti s celkovými chorobami atd.). Interakce léků s kontaktními čočkami. Komplikace kontaktních čoček a jejich řešení. Aplikace měkkých a pevných sférických čoček. Aplikace kontaktních čoček při astigmatismu a presbyopii. Základní a specifická péče o kontaktní čočky. Kontroly pacientů s kontaktními čočkami. Kontaktní čočky + praxe III (17BOKC3) Rozsah (hodin/týdně): 0 +4 C 5 kreditů Zakončení: kl.z Vyučující: /MUDr. Jiří Cendelín, CSc., Mgr. Dita Kášová Aplikace kontaktních čoček u nepravidelného astigmatismu. Kontaktní čočky u dětí. Aplikace kontaktních čoček po chirurgických zákrocích. Refrakční chirurgie a kontaktní čočky. Aplikace barevných, kosmetických a protetických čoček. Komplikace kontaktních čoček a jejich řešení. Management kontaktologické praxe. Korekce refrakčních vad (17BOKRV) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 C 5 kreditů Zakončení: kl.z Vyučující: Mgr. Richard Baštecký/Bc. Regina Klementová ředmět seznamuje studenty s teorií a praktickým vyšetřením refrakčních vad a možnostmi jejich korekce. Korekce refrakčních vad optická a chirurgická. Objektivní vyšetření refrakce. Subjektivní vyšetření refrakce. Korekce hypermetropie. Korekce myopie. Korekce astigmatismu. Korekce presbyopie. Vyšetření refrakční rovnováhy. Základní postupy chirurgické korekce refrakčních vad. Laserová refrakční chirurgie. Metody laserových keratorefrakčních výkonů. Nitrooční refrakční chirurgie. Implantace nitroočních čoček. Lékařská terminologie (17BOLTR) Rozsah (hodin/týdně): 1 +0 C 1 kredit Zakončení: z Vyučující: MUDr. David Kachlík, h.d. Řecká abeceda. Latinská abeceda, výslovnost, přízvuk. Struktura latinských termínů. Subjektiva, adjektiva. Názvy základní terminologie v oftalmologii; latinská i řecká. ředložky, číslovky. Latinská i řecká složená slova. Latinské i řecké prefixy a sufixy. Termíny vyjadřující zánětlivá a nádorová onemocnění. Základní terminologie ve farmakologii a struktura receptu. ředmět je zakončen testem v elektronické podobě.

7 Makromolekulární chemie (17BOMCH) Rozsah (hodin/týdně): 1 +1 C 3 kredity Zakončení: z, zk Vyučující: rof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc./RNDr. Jana Šerá, RNDr. Taťána Jarošíková, CSc. Základní pojmy, historie a názvosloví makromolekulární chemie. Reakční mechanismy makromolekulární chemie. Chemické a fyzikální vlastnosti makromolekulárních sloučenin, roztoky a taveniny. Surovinové zdroje, hlavní aplikace, využití v medicíně se zdůrazněním oftalmologie. Materiály pro výrobu kontaktních čoček. Management a administrativa ve zdravotnictví (17BOMAZ) Rozsah (hodin/týdně): 2 +0 C 2 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: Ing. Josef Hendrych Struktura resortu. Modely financování zdravotnictví. Typy a popis typických pracovišť a pracovníků ve zdravotnictví. Interdisciplinarita jako nebytný předpoklad současné zdravotní péče. Architektura zdravotnických zařízení a jejich vývoj. Struktura, úkoly a činnosti nemocnic z hlediska pacienta a z hlediska pracovníka ve zdravotnictví. Administrativa diagnostického a terapeutického procesu. lánování diagnostických postupů - optimalizace. lánování komplexních terapeutických postupů. lánování radiační terapie. Administrativa technického zajištění zdravotnických zařízení. Matematika I (17BOMA1) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: prof. RNDr. Marie Demlová, CSc./ RNDr. Eva Feuerstein, h.d., Helena Říhová, CSc. ředmět je úvodem do lineární algebry a diferenciálního počtu jedné proměnné. Z lineární algebry obsahuje: řešení (homogenních a nehomogenních) soustav lineárních rovnic, Gaussovu eliminační metodu, matice, hodnost matice, operace s maticemi, inverzní matice, determinant a jeho výpočet, vlastní čísla a vlastní vektory matic.diferenciální počet obsahuje pojem posloupnosti a její limity. Dále je zaměřen na funkce jedné proměnné, jejich limity, spojitost, derivace. Lokální a absolutní extrémy funkcí jedné proměnné, vyšetřování průběhu funkce. Taylorův polynom. Matematika II (17BOMA2) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, h.d./ RNDr. Eva Feuerstein, h.d., Helena Říhová, CSc. ředmět je zaměřen na seznámení studentů se základy integrálního počtu, integrální transformace a řešení diferenciálních rovnic. Integrální počet: neurčitý integrál, základní metody výpočtu, rozklad racionální funkce na částečné zlomky, integrace racionálních a dalších funkcí, určitý integrál a jeho výpočet. Nevlastní integrál. Aplikace integrálního počtu. Jednoduché diferenciální rovnice, separace proměnných, lineární diferenciální rovnice, metoda variace konstanty. Laplaceova a Z transformace a její užití pro řešení diferenciálních rovnic. Základy Fourierovy transformace. Metodologie vědeckého výzkumu (17BOMVV) Rozsah (hodin/týdně): 2 +0 C 2 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. Věda a její struktura, charakter vědecké práce a její cíle, základní pojmy (hypotéza, zákonitost, teorie, model), vytváření informačního portfolia, hledání informací pomocí informačních technologií, zásady experimentování v medicíně, proces měření a jeho hodnocení, uplatnění metod sociologického a psychologického výzkumu, sestavení projektu, struktura výzkumné práce, obhajoba výzkumné zprávy. Návrh projektu vědecké práce, struktura vědeckého sdělení, zpracování přehledu, tvorba portfolia vědeckého projektu, vyhledávání na internetu, v knihovních katalozích, v bibliografických systémech. Filosofické aspekty vědecké práce, filosofické systémy, současné pohledy.

8 Mikrobiologie a imunologie (17BOMI) Rozsah (hodin/týdně): 1 +1 C 2 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: Mgr. Veronika Vymětalová/Mgr. Veronika Vymětalová Mikrobiologie: Struktura a funkce mikrobiální buňky. rokaryotická buňka, binární dělení. Fylogenetický systém bakterií a archeí. Cyanobakterie. Výživa mikroorganizmů, růst mikroorganizmů - životní cyklus prokaryotní buňky, růstová křivka, kinetika bakteriálního růstu. Vliv faktorů vnějšího prostředí na růst mikroorganismů teplota, ph. Antimikrobiální, antibakteriální prostředky antibiotika a mechanizmus jejich účinku, dezinfekce, sterilizace. Energetický metabolismus. Genetika a molekulární biologie mikroorganismů. Mikroflóra lidského těla. Mikrobiální onemocnění. Imunologie: Buňky a orgány imunitního systému. Antigeny. Rozvoj imunitní reakce. Hlavní histokompatibilitní komplex. Lymfocyty B a tvorba protilátek. Imunoglobuliny. Lymfocyty T a celulární imunita. Buněčná cytotoxicita. Cytokiny. Obranné funkce imunitního systému. Antiinfekční imunita. Vrozená imunita. Alergické onemocnění. Výživa a imunita. Imunopatologie. Imunodeficience. Autoimunitní choroby. Nauka o refrakci (17BONR) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 L 5 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: Mgr. Richard Baštecký, Bc. Regina Klemensová/Mgr. Richard Baštecký, Bc. Regina Klemensová ředmět se zaměřuje na popis, teorii výskytu a příčin refrakčních vad oka. Optická stavba oka. Lidské oko jako optický systém (schematické a redukované oko, velikost retinálního obrazu, velikost zornice, stenopeické vidění, zraková ostrost). Klinické anomálie refrakce refrakční vady (hypermetropie, myopie, astigmatismus, afakie, pseudo (nebo arte-) fakie. Výskyt a četnost refrakčních vad. říčiny refrakčních vad. Akomodace a její poruchy presbyopie, anizometropie anizeikonie. Návrh a management projektu (17BONM) Rozsah (hodin/týdně): 1 +1 C 2 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: Dr. Ing. Jaroslav Kuba, h.d./dr. Ing. Jaroslav Kuba, h.d. Typy projektů. Etapy návrhu projektu. Specifické požadavky jednotlivých typů projektů. Dokumentace projektu. Management, organizace a koordinování projektu. lánování a řízení realizace projektu. rezentace projektu. Týmový management projektu. rojekt a jeho vedení. rojektové řízení a jeho zákonitosti. Stanovení týmových typů. Vedení pracovních porad. Motivace. Komunikace v týmu a mezi vedoucími a podřízenými. Systém grantových agentur v tuzemsku. Možnosti získání projektu v zahraničí. Bakalářská práce jako projekt. Oftalmologické přístroje (17BOOF) Rozsah (hodin/týdně): 2 +1 L 3 kredity Zakončení: klz Vyučující: doc. Ing. Jiří Novák, h.d., MUDr. Martin Hložánek/Bc. Regina Klemensová, Mgr. Dita Kášová, robrány budou principy funkce jednotlivých vyšetřovacích a terapeutických přístrojů užívaných v oftalmologii. Většinu z přístrojů si studenti budou moci vyzkoušet během praktické výuky na klinickém pracovišti. řehled, fyzikální principy, technické konstrukce a parametry následujících pomůcek a přístrojů: oftalmoskop (přímý a nepřímý, konfokální skenovací), skiaskop, optometr a oční refraktor, oftalmometr, tonometr, perimetr, Heidelberský sítnicový tomograf, optická koherenční tomografie, analyzátor nervových vláken-gdx, spekulární (endotelový) mikroskop, přístroje pro subjektivní vyšetřování očního astigmatismu, přístroje pro vyšetřování okohybných funkcí, rohovkové topografy, testy na vyšetřování refrakční rovnováhy, eikonometry, OLA-test (binokularita), ortoptické přístroje, zvětšovací pomůcky a přístroje, štěrbinová lampa, Hertelův exophthalmometr, přístroje a pomůcky pro vyšetřování barvocitu.

9 Oftalmologie patologie, klinika I (17BOOK1) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc./prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc. Onemocnění okolí oka, víček a slzného aparátu. atologické stavy očnice. Typy překrvení. Záněty spojivky, rohovky, skléry. Onemocnění duhovky a uvey. Nádory v oftalmologii. Cataracta. Neurooftalmologie. Základy šilhání. Oftalmologie patologie, klinika II (17BOOK2) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc./prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc. Onemocnení sklivce. Chorobné stavy sítnice, jejich konzervativní i chirurgické léčení. Glaukom. Vrozené oční vady. Oční onemocnění dětského věku. Traumatologie v oftalmologii. Oko a celková onemocnění, povolání, sport a doprava. Optika geometrická a brýlová (17BOOGB) Rozsah (hodin/týdně): 3 +2 C 6 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: doc. Ing. Jiří Novák, h.d./doc. Ing. Jiří Novák, h.d.,mgr. Richard Baštecký ředmět se podrobně zabývá základy geometrické optiky a jejích aplikací v oblasti návrhu a výpočtu jednoduchých optických zobrazovacích prvků a soustav (čočky, zrcadla, hranoly, teleskopická soustava, apod.). Další část je zaměřena na popis a analýzu lidského oka jako optické zobrazovací soustavy. odrobně jsou probírány partie specializované na návrh, výpočty, analýzu parametrů a vlastností různých typů brýlových čoček. Optika fyzikální (17BOOF) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: doc. Ing. Jiří Novák, h.d./doc. Ing. Jiří Novák, h.d. ředmět se podrobně zabývá základy tzv. fyzikální optiky a jejích aplikací v technice a biomedicíně. Jsou zde podrobně probírány jednotlivé fyzikální jevy a procesy z oblasti vlnové optiky (např. interference, difrakce a polarizace světla) společně s jejich důsledky a praktickými aplikacemi v oblasti přístrojové techniky. Základy fyziologické optiky. Jsou též zmíněny základy fotonové teorie světla, kvantového principu interakce světla s látkou, základů laserové techniky a jejích aplikací, principů a konstrukce optických přístrojů ve vědě, technice a biomedicíně, zejména pak v oblasti optometrie a oftalmologie Optická praktika I (17BOO1) Rozsah (hodin/týdně): 0 +2 L 2 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: /doc. Ing. Josef Zicha, CSc., Ing. Jan Hošek, h.d. Jedná se o laboratorní cvičení, kde se studenti seznámí s vybranými optickými měřicími metodami se speciálním zaměřením na oblast zobrazovací a brýlové optiky. Budou zejména prováděna měření základních optických vlastností optických materiálů (index lomu, disperze, spektrální charakteristiky) a parametrů optických prvků a soustav (ohnisková vzdálenost, zvětšení, zorné pole, rozlišení, měření poloměru křivosti ploch, měření úhlů hranolů, apod.). Optická praktika II (17BOO2) Rozsah (hodin/týdně): 0 +2 L 2 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: /doc. Ing. Josef Zicha, CSc., Ing. Jan Hošek, h.d. Jedná se o laboratorní cvičení, kde se studenti seznámí s vybranými optickými měřicími metodami se speciálním zaměřením na oblast vlnové optiky. Budou prováděna interferometrická měření různých

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Tematické okruhy k odborné zkoušce v rámci SZZ v bakalářském studijním oboru Optika a optometrie

Tematické okruhy k odborné zkoušce v rámci SZZ v bakalářském studijním oboru Optika a optometrie Tematické okruhy k odborné zkoušce v rámci SZZ v bakalářském studijním oboru Optika a optometrie Studijní program: B3921 - Biomedicínská a klinická technika Studijní obor: 5345R030 - Optika a optometrie

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru České vysoké učení technické Fakulta biomedicínského inţenýrství Biomedicínská a klinická technika

Více

Studijní obor: Optometrie Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2014 Kreditní limit: 162 kr.

Studijní obor: Optometrie Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2014 Kreditní limit: 162 kr. 1 Studijní program: B5345 Specializace ve zdravotnictví Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Optometrie Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2014 Kreditní limit: 162 kr. Studijní plán:

Více

DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN

DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN Katedra Speciální pedagogiky Oftalmologie Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. Úvod Zrak je považován za nejdůležitější ze všech smyslů. Abychom mohli alespoň částečně porozumět problémům

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 1 Ministerstvo zdravotnictví Č.j.: MZDR - 398/2009 Referent:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor Optika a optometrie Prezenční forma studia A. Základní údaje ( 1 vyhlášky) Název

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant Studijní program Specializace ve zdravotnictví Základní údaje o zvoleném studijním oboru Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant

Více

Okruhy otázek ke zkoušce

Okruhy otázek ke zkoušce Okruhy otázek ke zkoušce 1. Úvod do biologie. Vznik života na Zemi. Evoluční vývoj organizmů. Taxonomie organizmů. Původ a vývoj člověka, průběh hominizace a sapientace u předků člověka vyšších primátů.

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně Obsah Předmluvy 1. Definice a historie oboru molekulární medicína 1.1. Historie molekulární medicíny 2. Základní principy molekulární biologie 2.1. Historie molekulární biologie 2.2. DNA a chromozomy 2.3.

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY přehled www.fbmi.cvut.cz OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PROGRAM: BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA Biomedicínský technik

Více

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Zoltán Szabó Katedra biomedicínské

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM akreditovaného kvalifikačního kurzu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM akreditovaného kvalifikačního kurzu Strana 28 Částka 8 Zdravotnická legislativa: Haškovcová, H.: Lékařská etika. Praha: Galén, 2002 Holčík, J., Žáček, A., Koupilová, I.: Sociální lékařství. MU Brno, 2002 Kolektiv autorů: Studijní materiály

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) B I O L O G I E 1. Definice a obory biologie. Obecné vlastnosti organismů. Základní klasifikace organismů.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk Maturitní okruhy Biologie a ekologie Charakteristika a složení živé hmoty voda, anorganické látky, bílkoviny Organické látky tuky, cukry, nukleové kyseliny, hormony, vitamíny, enzymy Systém organismů.

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 0 + 10 z Veřejné zdravotnictví 0 + 5 z, ZK Komunikace

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia 1. úsek studia DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN Předměty Přednášející ZS kreditů Základy

Více

Výukový program. pro vybrané pracovníky radiodiagnostických RTG pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T1

Výukový program. pro vybrané pracovníky radiodiagnostických RTG pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T1 Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované

Více

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář z chemie Časová dotace: 2 hodiny ve 3. ročníku, 4 hodiny ve 4. Ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář je zaměřený na přípravu ke školní maturitě z chemie a k přijímacím zkouškám na

Více

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok 2014-15 Stavba hmoty Elementární částice; Kvantové jevy, vlnové vlastnosti částic; Ionizace, excitace; Struktura el. obalu atomu; Spektrum

Více

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách Magisterský studijní program Biochemie (doplněk ke studijnímu katalogu zveřejněnému na webových stránkách fakultu http://www.sci.muni.cz/katalog/katalog2015/katalogbch.pdf) Garant studijního programu Prof.

Více

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv.

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Novinky v očním lékařství Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU Brno Výuka očního lékařství a optometrie má svá specifika. Konkrétní

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

Funkční a biomechanické vlastnosti pojivových tkání (sval, vazy, chrupavka, kost, kloub)

Funkční a biomechanické vlastnosti pojivových tkání (sval, vazy, chrupavka, kost, kloub) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Biofyzika Napsal uživatel Marie Havlová dne 9. Leden 2013-0:00. Sylabus předmětu BIOFYZIKA pro letní semestr 1. ročníku,

Více

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Mezipředmětové

Více

MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE V OČNÍ OPTICE 2009

MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE V OČNÍ OPTICE 2009 Česká společnost pro vědeckou kinematografii ČVUT v Praze Carl Zeiss spol. s r.o. GEODIS BRNO s.r.o. pořádají odborný seminář MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE 17.9.2009 Česká společnost pro vědeckou kinematografii

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

Buňky, tkáně, orgány, soustavy Lidská buňka buněčné organely a struktury: Jádro Endoplazmatické retikulum Goldiho aparát Mitochondrie Lysozomy Centrioly Cytoskelet Cytoplazma Cytoplazmatická membrána Buněčné jádro Jadérko Karyoplazma

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia Vysvětlivky ke studijnímu programu kombinovaná forma: P - přednášky C - cvičení nebo

Více

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Okruh základy imunologie 1. Buňky, tkáně a orgány imunitního

Více

Základy oční patologie

Základy oční patologie Základy oční patologie Literatura: Vítková, Marie; řehůřek jaroslav: možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení (paido 1999) Hromádková lada: šilhání (idvpz 1995) Rozdělení vad Základní dělení:

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN pro ak. r. 2015/2016 1. úsek studia kreditů Základy zdravotnictví

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 1. Obecná biologie; vznik a vývoj života Biologie a její vývoj a význam, obecná charakteristika organismů, přehled živých soustav (taxonomie), Linného taxony, binomická

Více

Maturitní témata Biologie MZ 2017

Maturitní témata Biologie MZ 2017 Maturitní témata Biologie MZ 2017 1. Buňka - stavba a funkce buněčných struktur - typy buněk - prokaryotní buňka - eukaryotní buňka - rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou - buněčný cyklus - mitóza

Více

1. Číselné posloupnosti - Definice posloupnosti, základní vlastnosti, operace s posloupnostmi, limita posloupnosti, vlastnosti limit posloupností,

1. Číselné posloupnosti - Definice posloupnosti, základní vlastnosti, operace s posloupnostmi, limita posloupnosti, vlastnosti limit posloupností, KMA/SZZS1 Matematika 1. Číselné posloupnosti - Definice posloupnosti, základní vlastnosti, operace s posloupnostmi, limita posloupnosti, vlastnosti limit posloupností, operace s limitami. 2. Limita funkce

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti

Více

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium 1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium Název předmětu P/C P/C počet kreditů Anatomie doc. RNDr. P. Fiala, CSc. Biofyzika MUDr. et MUDr. J. Beneš, Ph.D. Biologie a genetika RNDr. M. Pešta, Ph.D.,

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Jednoletý volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) Předmět: Antropologický seminář

Vzdělávací obor: Biologie. Jednoletý volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) Předmět: Antropologický seminář Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář z biologie, seminář z molekulární biologie

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno www.sssbrno.cz Zdravotník zotavovacích akcí 40hodinový praktický kurz.

Více

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze E. Kvašňák Konference MEFANET 2009, Brno 26.11.2009 Obecná předsevzetí na r.2009 Zaškolit pedagogy v tvorbě e-kurzů

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov 16. 4. 2016 Orientační parametry FaF VFU Brno Počet přihlášek do MSP: cca 800 Směrné číslo pro přijetí: 144 Počet přijatých (obeslaných): cca 230 Počet

Více

MĚŘENÍ HETEROFORIE A PRIZMATICKÁ. LF MU Brno Optika a optometrie I

MĚŘENÍ HETEROFORIE A PRIZMATICKÁ. LF MU Brno Optika a optometrie I MĚŘENÍ HETEROFORIE A PRIZMATICKÁ KOREKCE LF MU Brno Optika a optometrie I DEFINICE HETEROFORIE Je to porucha binokulární fixace, která se projevuje změnou vzájemného postavení očí při zrušení podnětů k

Více

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník FYZIKA Oční vady 9. ročník 13. 2. 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je

Více

MUDRstart - Intenzivní přípravný kurz na medicínu. Brno, Praha, Bratislava, Ostrava

MUDRstart - Intenzivní přípravný kurz na medicínu. Brno, Praha, Bratislava, Ostrava MUDRstart - Intenzivní přípravný kurz na medicínu Brno, Praha, Bratislava, Ostrava MUDRstart Intenzivní přípravný kurz na medicínu Délka: 80 x 45 min (60 x 60 min) Lokality: Brno, Praha, Bratislava, Ostrava

Více

Vrozené vývojové vady, genetika

Vrozené vývojové vady, genetika UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Vrozené vývojové vady, genetika studijní opora pro kombinovanou formu studia Aplikovaná tělesná výchova a sport Doc.MUDr. Eva Kohlíková, CSc.

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 1. Fyzikální obraz světa - metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

7. Vyhrazená tlaková zařízení. 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci podle zákoníku práce. 8. Odborná způsobilost v elektrotechnice

7. Vyhrazená tlaková zařízení. 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci podle zákoníku práce. 8. Odborná způsobilost v elektrotechnice Bezpečnost a spolehlivost v technologických provozech kontakt: Petr Alexa, Institut fyziky A 948, petr.alexa@vsb.cz mobil: 607 683 702 konzultační hodiny: středa 11:00 12:00, A 948 požadavky k zápočtu

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem Optické přístroje a soustav Geometrická optika převážně jsou založen na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fzikálním polem Důsledkem této t to interakce je: změna fzikáln lních vlastností

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA 1. Genotyp a jeho variabilita, mutace a rekombinace Specifická imunitní odpověď Prevence a časná diagnostika vrozených vad 2. Genotyp a prostředí Regulace buněčného

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM prezenční forma studia POVINNÉ PŘEDMĚTY

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM prezenční forma studia POVINNÉ PŘEDMĚTY Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM prezenční forma studia DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN pro ak. r. 2016/2017 POVINNÉ PŘEDMĚTY 1. úsek studia Povinné

Více

Četnost brýlové korekce v populaci

Četnost brýlové korekce v populaci Prezentace k přednášce, přednesené na kongresu Optometrie 2013 V Olomouci 21. 22.9 2013 Četnost brýlové korekce v populaci RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. Katedra optiky PřF UP Olomouc Kontakt: wagnerj@prfnw.upol.cz

Více

POŽADAVKY K SOUBORNÉ ZKOUŠCE Z MATEMATIKY

POŽADAVKY K SOUBORNÉ ZKOUŠCE Z MATEMATIKY POŽADAVKY K SOUBORNÉ ZKOUŠCE Z MATEMATIKY Bakalářský studijní program B1101 (studijní obory - Aplikovaná matematika, Matematické metody v ekonomice, Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací)

Více

Státní závěrečná zkouška z oboru Matematika a její použití v přírodních vědách

Státní závěrečná zkouška z oboru Matematika a její použití v přírodních vědách Státní závěrečná zkouška z oboru Matematika a její použití v přírodních vědách Ústní zkouška z oboru Náročnost zkoušky je podtržena její ústní formou a komisionálním charakterem. Předmětem bakalářské zkoušky

Více

Matematika I. dvouletý volitelný předmět

Matematika I. dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Matematika I O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Tento předmět je koncipován s cílem usnadnit absolventům gymnázia přechod na vysoké školy

Více

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákony Klasifikace pohybů z hlediska trajektorie a závislosti rychlosti

Více

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Klinika úrazové chirurgie a spinální jednotka FN Brno Hana Jakšová Pacienti po poranění

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Obsah přednášky Optický systém lidského oka Zraková ostrost Dioptrické vady oka a jejich korekce Další vady optické soustavy oka Akomodace a vetchozrakost

Více

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVÉHO - schopnost získávat energii z živin pro své životní potřeby - síla aktivně odpovídat na změny prostředí - možnost růstu, diferenciace a reprodukce

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika. 4.8.3. Cvičení z matematiky Předmět Cvičení z matematiky je vyučován v sextě a v septimě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky vychází ze vzdělávací oblasti

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE pro BIOMEDICÍNSKÉ TECHNIKY 1. Cíl specializačního vzdělávání

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU ORGANIZAČNÍ POKYNY Povinné semináře, nahrazování není poskytováno Garance: Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc., jfiala@med.muni.cz

Více

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení Studijní program : Porodní asistence bakalářské studium - kombinovaná forma Název předmětu : Klinická biochemie Rozvrhová zkratka : LCH/PAK01 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 5 hodin cvičení Zařazení výuky

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Výuka mediků /2017

Výuka mediků /2017 Výuka mediků - 2016/2017 1. týden 2. týden kruh Všeobecné lékařství 31.10. 7.11. 14 Všeobecné lékařstv 14.11. 21.11. 1 í Všeobecné lékařství 28.11. 5.12. 2 Všeobecné lékařství 12.12. 19.12. 12 Všeobecné

Více

Studijní plán oboru ADIKTOLOGIE

Studijní plán oboru ADIKTOLOGIE 1 Studijní plán oboru ADIKTOLOGIE Verze plánu: 11.8. 10. září 2007 Aktualizace 5. září 2008 Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha 2 I. ročník ZS LS před. cvi č. 1217 Anatomie *)

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: FYZIKA

Více