Anotace předmětů pro bakalářský studijní program Biomedicínská a klinická technika zdravotnický obor Optika a optometrie (prezenční studium)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anotace předmětů pro bakalářský studijní program Biomedicínská a klinická technika zdravotnický obor Optika a optometrie (prezenční studium)"

Transkript

1 Anotace předmětů pro bakalářský studijní program Biomedicínská a klinická technika zdravotnický obor Optika a optometrie (prezenční studium) Garantující katedra: Katedra přírodovědných oborů - KO Garant oboru: doc. Ing. Jiří Novák, hd. Vyučující: první v pořadí je osoba odpovědná za předmět jako celek, před lomítkem jsou uvedeni přednášející a za lomítkem cvičící, pokud není uvedena odpovědná osoba u předmětu, pak tuto úlohu vykonává garant oboru Anotace jsou pouze přibližným obsahem předmětů. Konkrétní obsah předmětu stanovují osnovy, se kterými budou studenti seznámeni na začátku výuky každého předmětu. Vysvětlivky: povinný, V povinně-volitelný, V volitelný Rozsah (hodin/týdně): přednáška, C cvičení, L laboratoře, S seminář Zakončení: z zápočet, kl. z. klasifikovaný zápočet, zk zkouška Anatomie a fyziologie I (17BOAF1) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc./ doc. MUDr. Václav Báča, h.d., MUDr. David Kachlík, h.d. Cílem předmětu je ukázat souvislosti jednotlivých anatomických částí a jejich funkcí. Základy lékařského názvosloví. Obecná anatomie. řehled tkání. Skelet. Anatomie svalů obecně. Trávící ústrojí a jeho fyziologie. Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání. Močové a pohlavní ústrojí a fyziologie ledvin. Srdce a fyziologie srdeční činnosti. Anatomie a fyziologie II (17BOAF2) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., doc. MVDr. Šimon Vaculín, h.d./mudr. Iveta Matějovská, CSc. ředmět navazuje na Anatomii a fyziologii I. Ke znalostem struktury přidává funkční význam. Nejprve jsou studenti seznámeni s obecnými fyziologickými procesy na úrovni buňky, orgánu a komunikace mezi orgány. oté je věnována pozornost fyziologii jednotlivých systémů: dýchání, srdce a oběhového aparátu, krve a imunity, ledvin a gastrointestinálního traktu. Další část je věnována obecné neurofyziologii a regulační funkci nervové a humorální soustavy. oslední část se zabývá projekčními, asociačními a výkonnými funkcemi nervového systému. Součástí předmětu jsou praktická cvičení s důrazem na samostatnou práci studentů. Bakalářská práce (17BOB) Rozsah (hodin/týdně): 0 +8 C 10 kreditů Zakončení: z Vyučující: /doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. (garant v rámci oboru) Samostatná práce studenta v závěru studia BS, tj. v 6. semestru, kdy má student prokázat schopnost samostatně a komplexně zpracovat dané téma s využitím poznatků získaných během studia BS. Téma práce si student vybírá během 5. semestru z témat nabízených oborovou katedrou. ráci si student povinně zapisuje na začátku 6. semestru. V tomto semestru práci odevzdá a obhájí. Obhajoba B je součástí bakalářské státní závěrečné zkoušky (BSZZ). ráci lze vypracovat i obhajovat v anglickém jazyce.

2 Behaviorální optometrie (17BOBHO) Rozsah (hodin/týdně): 2 +0 C 2 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: Mgr. Dita Kášová Lidské oko a proces vidění v kontextu ostatních senzomotorických funkčních systémů ve vztahu k různým lidským činnostem. Základy zpracování zrakové informace z hlediska fyzikálních a neurologických procesů. Vývoj vidění. Základy binokulárního vidění. Komplexní proces vizuálního vnímání. říznaky problémů s binokulárním viděním a jejich kompenzace, nápravy. Sportovní vidění. ožadavky na vidění v různých lidských činnostech. Binokulární vidění, základy ortoptiky (17BOBZO) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc./prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc. Etapy vývoje binokulárního vidění. Stupně binokulárního vidění. Strabismus, okohybný aparát, mobilita bulbů. Vergence, verse. Heteroforie, heterotropie. Vztah akomodace a vergence. rojekce na sítnici. Excentrická fixace. Anomální retinální korespondence. Diplopie fyziologická a patologická. Suprese a amblyopie. Horopter, anumův prostor a oblast na sítnici. Druhy fixační disparity, její analýza, heteroforie. Binokulární vnímání práh stereoskopického vidění, stereopse. Binokulární korekce bichromatický test. rizmatická disociace. Metody měření heteroforie a heterotropie, fúzní rezervy. Měření úhlových odchylek fixace. rincipy prizmatické korekce (hranoly, decentrace brýlových čoček). leoptika. Cíl ortoptiky: správné binokulární funkce. Biofotonika (17BOBFT) Rozsah (hodin/týdně): 2 +1 C 2 kredity Zakončení: kz Vyučující: prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc./Ing. Jan Mikšovský řehled o principech a aplikacích v interdisciplinární oblasti spojující poznatky fyziky, optiky a biologie. Interakce záření s látkou, interakce záření s tkáněmi, základy biologie, fotobiologie, biozobrazování, základy laserů + bezpečnost, optické biosenzory, fotodynamická terapie, optická manipulace s buňkami, nanotechnologie pro biofotoniku, biomateriály pro fotoniku. Biochemie (17BOBCH) Rozsah (hodin/týdně): 1 +1 L 2 kredity Zakončení: z, zk Vyučující: rof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc./RNDr. Taťána Jarošíková, CSc., RNDr. Jana Šerá, Struktura a funkce buněčných kompartmentů. Struktura a funkce proteinů. Enzymy jako katalyzátory. Bioenergetika. Biologické oxidace. Biogenní aminy. Biochemie hormonů a cytokinů, hormonální regulace. Biologicky významné radikály. Metabolismus sacharidů, lipidů a lipoproteinů, aminokyselin, proteinů, nukleotidů a nukleových kyselin. Regulace metabolismu na buněčné a orgánové úrovni. Biochemie zažívacího traktu, slinivky, biochemie jater a metabolismus xenobiotik. Biochemie ledvin. Biochemie tetrapyrolů a porfyrinů. Biochemie svalů, kostí. Biochemie nervového systému. Biochemie krve, proces srážení a fibrinolýzy. Metabolismus tělesných tekutin a iontů, acidobazická rovnováha. Biologické signály (17BOBS) Rozsah (hodin/týdně): 2 +0 C 2 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc. Vlastnosti biologických signálů. Způsoby vzniku, snímání a základní parametry biosignálů nutné pro diagnostiku. Signály srdce, mozku, svalů, nervového systému. Metody a algoritmy zpracování a vyhodnocování nejdůležitějších biologických (zejména elekrofyziologických) signálů, předzpracování, filtrace, analýza v časové i frekvenční oblasti. Využití moderních metod spektrální analýzy. Zobrazení výsledků, topografické mapování, metoda zhuštěných spektrálních kulis. Adaptivní segmentace V V V

3 nestacionárních signálů. Aplikace metod umělé inteligence. Metody automatické klasifikace signálů - učení bez učitele, shluková analýza. Neuronové sítě. raktické aplikace zpracování biosignálů. Biologické účinky ionizujícího záření (17BOBUI) Rozsah (hodin/týdně): 2 +0 C 2 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: doc. RNDr. Friedo Zoelzer, h.d., prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., doc. MUDr. Jozef Rosina, h.d., RNDr. Taťána Jarošíková, CSc. Historie radiobiologie. Zdroje, interakce a detekce ionizujícího záření. Základy radiační biologie. Seznámení s biologickými účinky ionizujícího záření; fyzikálními a chemickými procesy radiačního poškození biologického materiálu; mechanismy poškození DNA a dalších částí buňky; typy poškození a reparačními procesy; subbuněčnou a buněčnou citlivostí a odezvou na ozáření; fyzikálními, biologickými a chemickými modifikátory odezvy buněk na ozáření; s teoriemi a modely buněčného přežití a radiační biologií normálních a neoplastických tkání. Akutní nemoc z ozáření, diagnóza, základy její léčby a péče o postižené. Neionizující formy záření. Biologie (17BOBLG) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 L 5 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: Mgr. Veronika Vymětalová, RNDr. Jana Šerá, RNDr. Taťána Jarošíková, CSc./ Mgr. Veronika Vymětalová, RNDr. Jana Šerá, RNDr. Taťána Jarošíková, CSc. Základní informace o buněčné organizaci, od nebuněčných forem přes prokaryota k eukaryotům, endosymbiotická teorie. Struktura a konformace biopolymerů (nukleové kyseliny a proteiny). Struktura rostlinné a živočišné buňky. Jádro, chemická struktura chromatinu a chromozómů. Cytoplazma. Endomembránový systém - endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, lysozómy, microbodies, vakuoly. Semiautonomní organely: mitochondrie, místa respirace a chloroplasty, místa fotosyntézy. Ribozómy. Cytoskelet: mikrotubuly, mikrofilamenta. Buněčný cyklus. M fáze a intervize (G1, S a G2 fáze). Jaderné dělení - amitóza, mitóza, fáze mitózy, dělicí vřeténko, mitóza. Dělení buněk - cytokineze. Buněčná diferenciace. Buněčná smrt. Apoptóza a nekróza. Základy virologie. Viry, jejich struktura, životní cykly a molekulární biologie. Virový genom. Brýlové technologie (17BOBT) Rozsah (hodin/týdně): 2 +4 L 7 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: doc. Ing. Josef Zicha, CSc./Ing. Jan Hošek, h.d., Mgr. Richard Baštecký ředmět seznamuje studenty s materiály, používanými v oční optice, jejich fyzikálními a technickými vlastnostmi a zpracováním. Studenti se seznámí s využitím brýlových čoček a obrub ve vztahu k refrakčním vadám a k praktickým potřebám zákazníka. V praktické části se studenti budou učit správnému výběru a přizpůsobení obrub a čoček zákazníkovi, broušení brýlových čoček, kompletování brýlí, přizpůsobování brýlových obrub. ředmět umožní studentům uplatnit teoretické znalosti z geometrické optiky, nauky o refrakci a brýlové technologie v praxi. Ekonomika a vedení obchodu (17BOEVO) Rozsah (hodin/týdně): 1 +1 C 2 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: Ing. Věra Dyntarová/Ing. Věra Dyntarová Základní ekonomické termíny, právní formy podnikání, zakladatelský rozpočet, charakteristika nákladů a jejich členění, náklady oběhu, způsoby stanovení marže, nákladů a ceny. roblematika mezd. Sestavení plánu výroby a odbytu. růzkum trhu. Informační systém, analýza prostředí, průzkum spotřebitelských a organizačních trhů, analýza konkurence. Segmenty trhu, cílové trhy, vývoj pozice na trhu. Vývoj, testování, uvedení nových produktů na trh, životní cyklus výrobku, cenová strategie, marketingové koncepce. Efektivnost marketingu. Odbytová a obchodní činnost. Strategie a specifika prodeje investičních celků a spotřebního zboží. Finanční vyhodnocení podnikání a vazba na daňovou soustavu. V

4 Farmakologie oka (17BOFO) Rozsah (hodin/týdně): 1 +1 C 3 kredity Zakončení: z Vyučující: MUDr. Ján Lešták, CSc., FEBO, MBA/MUDr. Ján Lešták, CSc., FEBO, MBA Základy o lécích, lékové formy, léky pro lokální aplikaci v očním lékařství. ůsobení léčiva na organizmus, druhy účinků léků, farmakodynamika, nežádoucí účinky léků v očním lékařství antibiotika, lokální anestetika, analgetika. Mydriatika a biotika. řehled skupin léčiv užívaných v oftalmologii (kapky, masti, injekce podspojivkové, subtenonské, retrobulbární, intravitreální), celková léčba. Látky cholinergní, adrenergní, inhibitory karboanhydrázy, osmotické látky, protizánětlivé léky, antibiotika, místní anastetika. Toxický vliv léků na oko. Fyzika (17BOFYZ) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 L 5 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: doc. Ing. Jiří Novák, h.d./mgr. Zdeněk Kohout, h.d. Základy klasické mechaniky. Soustava SI, převody jednotek. Matematické operace s vektory a skaláry. Kinematika: poloha, rychlost, zrychlení. Dynamika: druhy silového působení, Newtonovy zákony, hybnost, zákon zachování hybnosti, práce, výkon, energie kinetická a potenciální. Oscilace. Harmonické kmity. Tlumené a vynucené kmitání. Soustava hmotných bodů, tělesa. Mechanické vlastnosti látek (pevných, kapalných a plynných). Vlnění šíření vlnění v prostředí, energie a intenzita vln, akustické vlny. Termodynamické vlastnosti látek (pevných, kapalných a plynných). Tepelná výměna. Teplo. Teplota. Stavové parametry. Termodynamické věty. Elektrický náboj. Coloumbův zákon. Elektrické pole v dielektrikách a vodičích. Elektrický proud. Elektrické vlastnosti látek. Magnetické působení. Lorenzova síla. Magnetické vlastnosti látek. Elektromagnetická indukce. Genetika a molekulární biologie (17BOGMB) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 L 5 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: Mgr. Veronika Vymětalová, RNDr. Taťána Jarošíková, CSc./ Mgr. Veronika Vymětalová, RNDr. Taťána Jarošíková, CSc. Obecná genetika: základní pojmy. Genotyp a genotyp. Mendelovy zákony. Základy klinické genetiky: způsoby přenosu dědičných onemocnění, monogenní dědičnost autozomální a gonozomální, polygenní dědičnost, příklady dědičných chorob. Mutageneza: typy mutací a jejich důsledky, fyzikální, chemické a biologické mutageny. Karcinogeneze, regulace buněčného dělení, protoonkogeny, nádorové supresorové geny, chromozomální změny u nádorů. Klinická cytogenetika. Vrozené chromozomální abnormality numerické a strukturní. Základy imunogenetiky, dědičnost krevních skupin. renatální cytogenetická diagnostika -její metody a indikace, etické problémy v genetice. Molekulární cytogenetika, hybridizace in situ. Metody asistované reprodukce. Molekulární biologie. Genové inženýrství, DNA klonování. Genová terapie. Histologie obecná a histologie oka (17BOHO) Rozsah (hodin/týdně): 1 +1 L 2 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: doc. MVDr. Luděk Vajner, CSc./doc. MVDr. Luděk Vajner, CSc., MUDr. Jan Uhlík, h.d. rincipy mikroskopické stavby lidských tkání. Techniky histologického vyšetření. Fixace, příprava řezu a hlavní barvící metody. Vývoj zrakového orgánu. Vztah vývoje zrakového analyzátoru a CNS. Hlavní vývojové poruchy. Mikroskopická stavba jednotlivých očních tkání, s akcentací na rohovku. Komorová tekutina a její cirkulace. Hygiena a epidemiologie (17BOHE) Rozsah (hodin/týdně): 2 +0 C 2 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc., MUDr. Vilma Benešová

5 Hygiena: ředmět poskytuje přehled z oblasti obecné a komunální hygieny prostředí. Orientovaný je především na hygienické požadavky pracovního prostředí pro vybrané fyzikální a chemické složky. Obecná a komunální hygiena: Vývoj hygieny. Základní ustanovení o hygienických složkách a jejich organizace. Hygiena ovzduší, půdy, vody a hygiena sídelných útvarů. Hygienické požadavky na pracovní prostředí: Hygiena práce. Fyzikální faktory v pracovním prostředí, teplota a vlhkost. odmínky pracovišť (větrání a klimatizace, výměna vzduchu, vytápění). Osvětlení; Vizuální pohoda. Teplo; Tepelná pohoda. Opatření proti hluku: Opatření proti vibracím. Účinky hluku na lidský organizmus. Chemické škodliviny a aerosoly v pracovním prostředí. Bezpečnost pracovního prostředí. Hygiena odpadů a jejich odstraňování: Odpadní vody, tuhé odpady, hygiena vody. Ochrana zdraví lidí a bezpečnost a ochrana zdraví lidí při práci. Riziková pracoviště. Nakládání s nebezpečnými látkami a chemickými přípravky. Orgány ochrany veřejného zdraví, státní zdravotní dozor. Legislativa, úloha státní správy, sankce, správní řízení a opatření při mimořádných událostech. Epidemiologie: Vznik a šíření infekčních onemocnění, tj. nákaz bakteriálního, virového a parazitárního původu. atogenezí jimi vyvolaných onemocnění, přehled původců těchto nákaz. řehled příčin vzniku a šíření neinfekčních onemocnění, zvláště pak civilizačních chorob. Kolektivní imunita, vnímavost a rezistence. Aktivní imunizace (princip, využití v současné praxi). asivní imunizace, očkovací látky. Bezpečnost očkovacích látek, reakce po očkování, kontraindikace očkování. Strategie očkovacích programů. Epidemiologická opatření zaměřená na eliminaci zdroje. Epidemiologická opatření zaměřená na přerušení přenosu. Základy hodnocení zdravotních rizik. Metody a postupy epidemiologického sledování. Chemie (17BOCHM) Rozsah (hodin/týdně): 2 +1 L 2 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: RNDr. Jana Šerá, Ing. Alena Saidlová, CSc., Mgr. Iveta Horáčková/ RNDr. Jana Šerá, Mgr. Iveta Horáčková Základní pojmy, fyzikální veličiny, stavba atomů, periodická soustava prvků. Třídění a vlastnosti látek, směsi, roztoky, teorie kyselin a zásad, skupenské stavy. Chemická vazba, stavba molekul. Chemické reakce typy, reakční kinetika. Třídění chemických prvků, vodík, kyslík. Nepřechodné prvky periodické soustavy. řechodné prvky periodické soustavy, biologický význam. Alifatické a alicyklické bezkyslíkaté organické sloučeniny. Alifatické a alicyklické kyslíkaté organické sloučeniny. Aromatické a heterocyklické organické sloučeniny. řírodní sloučeniny. Základní analytické pojmy, vzorkování, vyjadřování výsledků a jejich věrohodnost. Informační technologie a telemedicína (17BOITT) Rozsah (hodin/týdně): 2 +0 C 3 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: Ing. Karel Hána, h.d. Základní funkční blokové schéma počítače a principielní činnost jednotlivých bloků. Reprezentace dat. řehled operačních systémů, jednotlivé úrovně komunikace. Standardní periférie. Jednotky FDD. evné disky. Jednotky CD a DVD. Sběrnice. Univerzální interface S/2, SCSI, USB1 a 2, IEEE1394 (FireWire) a další použitelná rozhraní. Velkokapacitní paměťové jednotky (ZI, JAZZ, DAT), skener, zvuková karta, digitalizační zařízení obrazu (Frame Grabber), CMCIA karty, záložní bateriové zdroje (US). Sériová komunikace, modemy. Multiprocesorová komunikace, koprocesory. Laptopy, palmtopy. Zásady připojování uživatelských karet a periférií (v rámci výuky bude uvedeno několik konkrétních příkladů). očítačové sítě základní typy, jejich určení, možnosti a topologie. oužívaná terminologie. Určení základních síťových prvků. Síťové vrstvy a protokoly, vztah k jednotlivým OS klientů. Síťová rozhraní a síťové karty. Co se rozumí pod správou sítě. Základní filozofie a obecné požadavky při návrhu lokální počítačové sítě. řehled používaných počítačových a síťových konektorů a kabelů. Telemedicína (telematika pro zdravotnictví) - definice WHO, obsah - televzdělávání, vlastní telemedicína, telematika pro zdravotnický výzkum, telematika pro řízení zdravotnických služeb, historie telemedicíny a souvislosti s vývojem informačních a komunikačních technologií, teleradiodiagnostika, teledermatologii, telepatologii, telechirurgie, teleoftalmologie, teleortopedie, telegeriatrie, telepsychiatrie, telekardiologie, telekardiochirurgie, telegenetiky, teleanestesiologie, teleendoskopie, teleotorhinolaryngologie, telepediatrie, telepulmonologie, veřejné telezdravotnictví, primární telepéče či veterinární telemedicína, videokonference

6 versus elektronická pošta, komunikační protokoly, specializované technické prostředky pro telemedicínu, etické, právní, organizační a finanční otázky, situace v ČR Kontaktní čočky + praxe I (17BOKC1) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 C 4 kredity Zakončení: z, zk Vyučující: MUDr. Jiří Cendelín, CSc./Mgr. Dita Kášová Historie a vývoj kontaktních čoček. Kontaktologická terminologie. Výrobní postupy. Klasifikace kontaktních čoček a jejich materiálů. Vlastnosti materiálů. Design kontaktních čoček. Metody nošení a výměny kontaktních čoček. éče o kontaktní čočky: složení přípravků a způsob účinku. Indikace a kontraindikace kontaktních čoček. Sférické měkké a pevné kontaktní čočky. Vybavení kontaktologické praxe. Anamnéza, základní vyšetření a výběr kontaktní čoček. Manipulace a péče o kontaktní čočky. Nasazování a snímání čoček. Kontaktní čočky + praxe II (17BOKC2) Rozsah (hodin/týdně): 4 +4 C 9 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: MUDr. Jiří Cendelín, CSc./Mgr. Dita Kášová Torické kontaktní čočky, Bifokální a multifokální čočky a další metody korekce presbyopie. Kontaktní čočky u dětí. Barevné, kosmetické a protetické kontaktní čočky. Terapeutické použití kontaktních čoček. Speciální typy kontaktních čoček. Zvláštní použití kontaktních čoček (sport, náročná povolání a prostředí, pacienti s celkovými chorobami atd.). Interakce léků s kontaktními čočkami. Komplikace kontaktních čoček a jejich řešení. Aplikace měkkých a pevných sférických čoček. Aplikace kontaktních čoček při astigmatismu a presbyopii. Základní a specifická péče o kontaktní čočky. Kontroly pacientů s kontaktními čočkami. Kontaktní čočky + praxe III (17BOKC3) Rozsah (hodin/týdně): 0 +4 C 5 kreditů Zakončení: kl.z Vyučující: /MUDr. Jiří Cendelín, CSc., Mgr. Dita Kášová Aplikace kontaktních čoček u nepravidelného astigmatismu. Kontaktní čočky u dětí. Aplikace kontaktních čoček po chirurgických zákrocích. Refrakční chirurgie a kontaktní čočky. Aplikace barevných, kosmetických a protetických čoček. Komplikace kontaktních čoček a jejich řešení. Management kontaktologické praxe. Korekce refrakčních vad (17BOKRV) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 C 5 kreditů Zakončení: kl.z Vyučující: Mgr. Richard Baštecký/Bc. Regina Klementová ředmět seznamuje studenty s teorií a praktickým vyšetřením refrakčních vad a možnostmi jejich korekce. Korekce refrakčních vad optická a chirurgická. Objektivní vyšetření refrakce. Subjektivní vyšetření refrakce. Korekce hypermetropie. Korekce myopie. Korekce astigmatismu. Korekce presbyopie. Vyšetření refrakční rovnováhy. Základní postupy chirurgické korekce refrakčních vad. Laserová refrakční chirurgie. Metody laserových keratorefrakčních výkonů. Nitrooční refrakční chirurgie. Implantace nitroočních čoček. Lékařská terminologie (17BOLTR) Rozsah (hodin/týdně): 1 +0 C 1 kredit Zakončení: z Vyučující: MUDr. David Kachlík, h.d. Řecká abeceda. Latinská abeceda, výslovnost, přízvuk. Struktura latinských termínů. Subjektiva, adjektiva. Názvy základní terminologie v oftalmologii; latinská i řecká. ředložky, číslovky. Latinská i řecká složená slova. Latinské i řecké prefixy a sufixy. Termíny vyjadřující zánětlivá a nádorová onemocnění. Základní terminologie ve farmakologii a struktura receptu. ředmět je zakončen testem v elektronické podobě.

7 Makromolekulární chemie (17BOMCH) Rozsah (hodin/týdně): 1 +1 C 3 kredity Zakončení: z, zk Vyučující: rof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc./RNDr. Jana Šerá, RNDr. Taťána Jarošíková, CSc. Základní pojmy, historie a názvosloví makromolekulární chemie. Reakční mechanismy makromolekulární chemie. Chemické a fyzikální vlastnosti makromolekulárních sloučenin, roztoky a taveniny. Surovinové zdroje, hlavní aplikace, využití v medicíně se zdůrazněním oftalmologie. Materiály pro výrobu kontaktních čoček. Management a administrativa ve zdravotnictví (17BOMAZ) Rozsah (hodin/týdně): 2 +0 C 2 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: Ing. Josef Hendrych Struktura resortu. Modely financování zdravotnictví. Typy a popis typických pracovišť a pracovníků ve zdravotnictví. Interdisciplinarita jako nebytný předpoklad současné zdravotní péče. Architektura zdravotnických zařízení a jejich vývoj. Struktura, úkoly a činnosti nemocnic z hlediska pacienta a z hlediska pracovníka ve zdravotnictví. Administrativa diagnostického a terapeutického procesu. lánování diagnostických postupů - optimalizace. lánování komplexních terapeutických postupů. lánování radiační terapie. Administrativa technického zajištění zdravotnických zařízení. Matematika I (17BOMA1) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: prof. RNDr. Marie Demlová, CSc./ RNDr. Eva Feuerstein, h.d., Helena Říhová, CSc. ředmět je úvodem do lineární algebry a diferenciálního počtu jedné proměnné. Z lineární algebry obsahuje: řešení (homogenních a nehomogenních) soustav lineárních rovnic, Gaussovu eliminační metodu, matice, hodnost matice, operace s maticemi, inverzní matice, determinant a jeho výpočet, vlastní čísla a vlastní vektory matic.diferenciální počet obsahuje pojem posloupnosti a její limity. Dále je zaměřen na funkce jedné proměnné, jejich limity, spojitost, derivace. Lokální a absolutní extrémy funkcí jedné proměnné, vyšetřování průběhu funkce. Taylorův polynom. Matematika II (17BOMA2) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, h.d./ RNDr. Eva Feuerstein, h.d., Helena Říhová, CSc. ředmět je zaměřen na seznámení studentů se základy integrálního počtu, integrální transformace a řešení diferenciálních rovnic. Integrální počet: neurčitý integrál, základní metody výpočtu, rozklad racionální funkce na částečné zlomky, integrace racionálních a dalších funkcí, určitý integrál a jeho výpočet. Nevlastní integrál. Aplikace integrálního počtu. Jednoduché diferenciální rovnice, separace proměnných, lineární diferenciální rovnice, metoda variace konstanty. Laplaceova a Z transformace a její užití pro řešení diferenciálních rovnic. Základy Fourierovy transformace. Metodologie vědeckého výzkumu (17BOMVV) Rozsah (hodin/týdně): 2 +0 C 2 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. Věda a její struktura, charakter vědecké práce a její cíle, základní pojmy (hypotéza, zákonitost, teorie, model), vytváření informačního portfolia, hledání informací pomocí informačních technologií, zásady experimentování v medicíně, proces měření a jeho hodnocení, uplatnění metod sociologického a psychologického výzkumu, sestavení projektu, struktura výzkumné práce, obhajoba výzkumné zprávy. Návrh projektu vědecké práce, struktura vědeckého sdělení, zpracování přehledu, tvorba portfolia vědeckého projektu, vyhledávání na internetu, v knihovních katalozích, v bibliografických systémech. Filosofické aspekty vědecké práce, filosofické systémy, současné pohledy.

8 Mikrobiologie a imunologie (17BOMI) Rozsah (hodin/týdně): 1 +1 C 2 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: Mgr. Veronika Vymětalová/Mgr. Veronika Vymětalová Mikrobiologie: Struktura a funkce mikrobiální buňky. rokaryotická buňka, binární dělení. Fylogenetický systém bakterií a archeí. Cyanobakterie. Výživa mikroorganizmů, růst mikroorganizmů - životní cyklus prokaryotní buňky, růstová křivka, kinetika bakteriálního růstu. Vliv faktorů vnějšího prostředí na růst mikroorganismů teplota, ph. Antimikrobiální, antibakteriální prostředky antibiotika a mechanizmus jejich účinku, dezinfekce, sterilizace. Energetický metabolismus. Genetika a molekulární biologie mikroorganismů. Mikroflóra lidského těla. Mikrobiální onemocnění. Imunologie: Buňky a orgány imunitního systému. Antigeny. Rozvoj imunitní reakce. Hlavní histokompatibilitní komplex. Lymfocyty B a tvorba protilátek. Imunoglobuliny. Lymfocyty T a celulární imunita. Buněčná cytotoxicita. Cytokiny. Obranné funkce imunitního systému. Antiinfekční imunita. Vrozená imunita. Alergické onemocnění. Výživa a imunita. Imunopatologie. Imunodeficience. Autoimunitní choroby. Nauka o refrakci (17BONR) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 L 5 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: Mgr. Richard Baštecký, Bc. Regina Klemensová/Mgr. Richard Baštecký, Bc. Regina Klemensová ředmět se zaměřuje na popis, teorii výskytu a příčin refrakčních vad oka. Optická stavba oka. Lidské oko jako optický systém (schematické a redukované oko, velikost retinálního obrazu, velikost zornice, stenopeické vidění, zraková ostrost). Klinické anomálie refrakce refrakční vady (hypermetropie, myopie, astigmatismus, afakie, pseudo (nebo arte-) fakie. Výskyt a četnost refrakčních vad. říčiny refrakčních vad. Akomodace a její poruchy presbyopie, anizometropie anizeikonie. Návrh a management projektu (17BONM) Rozsah (hodin/týdně): 1 +1 C 2 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: Dr. Ing. Jaroslav Kuba, h.d./dr. Ing. Jaroslav Kuba, h.d. Typy projektů. Etapy návrhu projektu. Specifické požadavky jednotlivých typů projektů. Dokumentace projektu. Management, organizace a koordinování projektu. lánování a řízení realizace projektu. rezentace projektu. Týmový management projektu. rojekt a jeho vedení. rojektové řízení a jeho zákonitosti. Stanovení týmových typů. Vedení pracovních porad. Motivace. Komunikace v týmu a mezi vedoucími a podřízenými. Systém grantových agentur v tuzemsku. Možnosti získání projektu v zahraničí. Bakalářská práce jako projekt. Oftalmologické přístroje (17BOOF) Rozsah (hodin/týdně): 2 +1 L 3 kredity Zakončení: klz Vyučující: doc. Ing. Jiří Novák, h.d., MUDr. Martin Hložánek/Bc. Regina Klemensová, Mgr. Dita Kášová, robrány budou principy funkce jednotlivých vyšetřovacích a terapeutických přístrojů užívaných v oftalmologii. Většinu z přístrojů si studenti budou moci vyzkoušet během praktické výuky na klinickém pracovišti. řehled, fyzikální principy, technické konstrukce a parametry následujících pomůcek a přístrojů: oftalmoskop (přímý a nepřímý, konfokální skenovací), skiaskop, optometr a oční refraktor, oftalmometr, tonometr, perimetr, Heidelberský sítnicový tomograf, optická koherenční tomografie, analyzátor nervových vláken-gdx, spekulární (endotelový) mikroskop, přístroje pro subjektivní vyšetřování očního astigmatismu, přístroje pro vyšetřování okohybných funkcí, rohovkové topografy, testy na vyšetřování refrakční rovnováhy, eikonometry, OLA-test (binokularita), ortoptické přístroje, zvětšovací pomůcky a přístroje, štěrbinová lampa, Hertelův exophthalmometr, přístroje a pomůcky pro vyšetřování barvocitu.

9 Oftalmologie patologie, klinika I (17BOOK1) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc./prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc. Onemocnění okolí oka, víček a slzného aparátu. atologické stavy očnice. Typy překrvení. Záněty spojivky, rohovky, skléry. Onemocnění duhovky a uvey. Nádory v oftalmologii. Cataracta. Neurooftalmologie. Základy šilhání. Oftalmologie patologie, klinika II (17BOOK2) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc./prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc. Onemocnení sklivce. Chorobné stavy sítnice, jejich konzervativní i chirurgické léčení. Glaukom. Vrozené oční vady. Oční onemocnění dětského věku. Traumatologie v oftalmologii. Oko a celková onemocnění, povolání, sport a doprava. Optika geometrická a brýlová (17BOOGB) Rozsah (hodin/týdně): 3 +2 C 6 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: doc. Ing. Jiří Novák, h.d./doc. Ing. Jiří Novák, h.d.,mgr. Richard Baštecký ředmět se podrobně zabývá základy geometrické optiky a jejích aplikací v oblasti návrhu a výpočtu jednoduchých optických zobrazovacích prvků a soustav (čočky, zrcadla, hranoly, teleskopická soustava, apod.). Další část je zaměřena na popis a analýzu lidského oka jako optické zobrazovací soustavy. odrobně jsou probírány partie specializované na návrh, výpočty, analýzu parametrů a vlastností různých typů brýlových čoček. Optika fyzikální (17BOOF) Rozsah (hodin/týdně): 2 +2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk Vyučující: doc. Ing. Jiří Novák, h.d./doc. Ing. Jiří Novák, h.d. ředmět se podrobně zabývá základy tzv. fyzikální optiky a jejích aplikací v technice a biomedicíně. Jsou zde podrobně probírány jednotlivé fyzikální jevy a procesy z oblasti vlnové optiky (např. interference, difrakce a polarizace světla) společně s jejich důsledky a praktickými aplikacemi v oblasti přístrojové techniky. Základy fyziologické optiky. Jsou též zmíněny základy fotonové teorie světla, kvantového principu interakce světla s látkou, základů laserové techniky a jejích aplikací, principů a konstrukce optických přístrojů ve vědě, technice a biomedicíně, zejména pak v oblasti optometrie a oftalmologie Optická praktika I (17BOO1) Rozsah (hodin/týdně): 0 +2 L 2 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: /doc. Ing. Josef Zicha, CSc., Ing. Jan Hošek, h.d. Jedná se o laboratorní cvičení, kde se studenti seznámí s vybranými optickými měřicími metodami se speciálním zaměřením na oblast zobrazovací a brýlové optiky. Budou zejména prováděna měření základních optických vlastností optických materiálů (index lomu, disperze, spektrální charakteristiky) a parametrů optických prvků a soustav (ohnisková vzdálenost, zvětšení, zorné pole, rozlišení, měření poloměru křivosti ploch, měření úhlů hranolů, apod.). Optická praktika II (17BOO2) Rozsah (hodin/týdně): 0 +2 L 2 kredity Zakončení: kl.z Vyučující: /doc. Ing. Josef Zicha, CSc., Ing. Jan Hošek, h.d. Jedná se o laboratorní cvičení, kde se studenti seznámí s vybranými optickými měřicími metodami se speciálním zaměřením na oblast vlnové optiky. Budou prováděna interferometrická měření různých

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 Cizí jazyk (AJ, NJ) Doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání, rozvíjet jazykové znalosti získané na střední škole na úroveň B 2 (popř. C 1) podle SERR. problematika zdraví a zdravého ţivotního

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Bc. LENKA MITRYCHOVÁ II. ročník kombinované studium obor: SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH

Více

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 1 Anotace předmětů Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 2 KAZ-Katedra záchranářství a technických oborů 2 3

Více

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích Průvodce pro rodiče zrakově postižených dětí a mládeže sociálními službami, které jsou poskytovány v Českých Budějovicích. Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích (výtah z obhájené

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr.

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 4 Duben 1999 O B S A H Část metodická - Učební plán studijního oboru 53-44-M/001 ( 53-10-6) Zubní technik - Učební osnova

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Obsah 1. ÚVOD... 4 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU PRIORIT VAVAI... 5 2.1. SOUČASNÝ STAV V ČR... 5 2.2. POROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍCH POSTUPŮ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více