Akceptabilita metod přirozené kontroly početí: dimenze a determinanty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akceptabilita metod přirozené kontroly početí: dimenze a determinanty"

Transkript

1 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Psychologický ústav DISERTAČNÍ PRÁCE Akceptabilita metod přirozené kontroly početí: dimenze a determinanty Karel D. Skočovský Vedoucí disertační práce: Doc. Mojmír Tyrlík, PhD. Brno 2007

2 Prohlašuji, že jsem tuto disertační práci vypracoval samostatně a uvedl v ní veškerou literaturu a jiné prameny, které jsem použil. V Brně Karel D. Skočovský 2

3 Poděkování: Chtěl bych na tomto místě poděkovat: Doc. Mojmíru Tyrlíkovi, PhD., za přínosné kritické připomínky ke struktuře a obsahové stránce disertace a za řadu podnětných diskusí, Prof. PhDr. Petru Mackovi, CSc., za velkorysou podporu ze strany IVDMR, FSS, Janu Vančurovi, Alžbětě Graubnerové a mnoha dalším přátelům a kolegům za povzbuzení a konstruktivní kritiku práce. Karel D. Skočovský 3

4 Seznam méně obvyklých zkratek BTT bazální tělesná teplota CI coitus interruptus IUD angl. intrauterine device (nitroděložní tělísko) Ko kondom KP kontrola početí ND neplodné dny NFP angl. natural family planning (viz PPR) P antikoncepční pilulka (orální antikoncepce) PPR přirozené plánování rodičovství STM symptotermální metoda Pozn.: Z praktických důvodů jsem se v této práci rozhodl až na výjimky nepřechylovat příjmení zahraničních autorek, pokud nejsou všeobecně známé nebo jejich práce nevyšly v českém jazyce. 4

5 Obsah: 1. Úvod Přirozená kontrola početí Terminologické otázky Pojem přirozená kontrola početí/přirozené plánování rodičovství Přirozené a nepřirozené v kontextu kontroly početí Rozšíření PPR ve světě a v České republice Rozdělení a charakteristika metod PPR Metody založené na výpočtu nebo standardním pravidle Metody založené na sledování příznaků plodnosti Laktační amenorhea a ekologické kojení Délka sexuální abstinence Spolehlivost PPR při předcházení těhotenství Psychologický výzkum kontroly početí Preference a akceptabilita kontroly početí Preferované charakteristiky kontroly početí Etické a náboženské aspekty volby kontroly početí Obecný vliv kontroly početí na koitální frekvenci Specifický psychologický výzkum antikoncepce Výběr a používání přirozeného plánování rodičovství Teoretické modely manželství Teorie sociální směny Behaviorální teorie Integrativní model podle Karney & Bradbury (1995) Teorie závazku Výběr PPR hypotetická a iniciální akceptabilita PPR Hypotetická akceptabilita PPR Iniciální akceptabilita PPR Motivace k výběru PPR jako metody kontroly početí Prediktory konzistentního používání a spokojenosti s PPR Integrativní model používání PPR a spokojenosti s PPR Procesy adaptace na požadavky PPR Sexuální sebekontrola a zvládání sexuální abstinence Menstruační cyklus a ženská sexualita v kontextu PPR Předchozí zkušenost s antikoncepcí

6 Zapojení mužů Vliv používání PPR na uživatele a manželský vztah Manželská kvalita: komparativní výzkumy PPR a antikoncepce Vliv PPR na manželský vztah obecně Komunikace Intimita Intimita v manželství a partnerských vztazích Intimita a používání PPR Sexualita Vztah mezi sexualitou manželskou spokojeností Deskriptivní údaje o frekvenci sexuální aktivity Vliv věku, délky vztahu a fáze rodinného cyklu na sexuální chování Rozdíly mezi muži a ženami v sexualitě Sexualita uživatelů PPR Religiozita Religiozita a kvalita manželství Používání PPR a religiozita Používání PPR a stabilita manželství Závěr: Vliv používání PPR na uživatele a manželský vztah Empirická část: Úvod Cíl studie Uspořádání studie Výzkumný soubor Použité metody Výsledky Diskuse Závěr Obecný závěr Literatura Seznam příloh

7 1. Úvod Sexualita je vysoce ceněnou součástí manželského (a partnerského) soužití. Patří mezi důležité projevy a potvrzení kvality vztahu, citové blízkosti, důvěry a intimity. Zároveň je také spojena s možností podílet se na předávání lidského života, a tedy i s odpovědným rodičovstvím. I když se v různých dobách a kulturách pohled na hodnotu dítěte a také představa o ideální velikosti rodiny měnily, vždy existovaly nejrůznější formy kontroly početí (McLaren, 1992). Až teprve objevy zákonitostí lidské plodnosti (hlavně určení termínu ovulace), ke kterým došlo v prvních desetiletích 20. století, a pozdější rozvoj fyziologických výzkumných metod umožnily vyvinout kontrolu početí skutečně spolehlivou. V zásadě lze hovořit o dvou hlavních směrech, kterými se výzkum regulace početí ubíral. První z nich se snažil prohloubit znalosti o vztahu mezi fyziologicky se vyskytujícími příznaky u ženy a úrovní její plodnosti (pro historický přehled viz Mucharski, 1982, a kap. 2.3.). Tyto poznatky byly následně převedeny do podoby různých metod tzv. přirozené kontroly početí (resp. přirozeného plánování rodičovství, PPR). (Oba tyto pojmy jsou z hlediska odborné terminologie problematické, protože jsou implicitně hodnotící. V současné době se používají převážně z historických důvodů a také kvůli nedostatku odpovídajících alternativ. Více viz kap. 2.1.) Jejich společným principem je periodická sexuální abstinence v potenciálně plodném období cyklu ženy. Druhá linie výzkumu se snažila tytéž poznatky o plodnosti použít k její regulaci bez nutnosti sexuální abstinence. Principem těchto metod je intervence do procesů plodnosti v kterékoli jejich fázi. V posledních přibližně dvou desetiletích se rozšířilo používání přirozených metod kontroly početí i mimo náboženské prostředí (viz např. Arbeitsgruppe NFP, 2002; Weschler, 2006), ze kterého pochází většina jejich uživatelů i dnes, a to buď v podobě přirozeného plánování rodičovství (tj. s abstinencí v plodném období), nebo v kombinaci s použitím bariérové antikoncepce. Důvody pro to jsou různé: nespokojenost s nabízenou antikoncepcí, obavy ze zdravotních účinků hormonální antikoncepce nebo snaha žít v souladu s vlastním tělem. V roce 1989 dokonce Carl Djerassi (viz též Djerassi, 1990), jeden z otců orální antikoncepce, v časopise Science zařadil rozvoj nových technologií přirozeného plánování rodičovství do seznamu šesti priorit výzkumu kontroly početí v budoucnosti. 7

8 Mnoho zastánců i odpůrců přirozené kontroly početí hovoří o (pozitivním nebo negativním) vlivu těchto metod na partnerský vztah, sexuální spokojenost, komunikaci a jiné aspekty vztahu. Ačkoli bylo provedeno již poměrně dost výzkumů PPR přinášejících psychologicky relevantní údaje (pro přehled některých z nich viz Fehring, 1995; Mikolajczyk, 2000; Shivanandan, 2002; Skočovský, 2005), je překvapivé, že doposud neexistuje ani jediná monografie, která by tyto poznatky integrovala do současných psychologických teorií používání kontroly početí a manželského vztahu. Zatím nebyl publikován komplexní teoretický model, který by popisoval prediktory výběru, spokojenosti, konzistentního používání a setrvání u těchto metod. Jelikož má psychologický výzkum PPR (alespoň potenciálně) význam pro desítky milionů párů po celém světě, je to úkol více než naléhavý. A proto vznikla tato disertační práce. Klade si následující cíle: 1. Podat kritický přehled psychologických výzkumů výběru, používání a vlivu PPR na uživatele a partnerský vztah, včetně srovnávacích údajů o jiných metodách kontroly početí. 2. Integrovat získané poznatky do rámce moderních psychologických teorií a navrhnout teoretický model spokojenosti s PPR (tj. jeho akceptability), správnosti používání a setrvání u této metody. 3. Osvětlit v rámci empirické studie některé determinanty postoje k PPR u mladých dospělých vysokoškoláků. Těžiště této práce tedy spočívá v její teoretické části, která je doplněna o empirickou studii jednoho z výseků sledované problematiky. V této disertaci podstatným způsobem rozvíjím výsledky a témata své diplomové práce (Skočovský, 2004; viz též Skočovský, 2005). Disertační práce je rozdělena do pěti částí: První se zabývá vymezením a charakteristikou přirozeného plánování rodičovství (kap. 2), druhá shrnuje základní teoretické aspekty výzkumu kontroly početí a hlavní výsledky specifického psychologického výzkumu jednotlivých antikoncepčních metod (kap. 3.), třetí se zaměřuje na výběr a používání přirozeného plánování rodičovství (kap. 4) a čtvrtá na vliv PPR na uživatele a partnerský vztah (kap. 5). Konečně poslední část představuje empirická studie postojů českých vysokoškoláků k metodě neplodných dnů (kap. 6). 8

9 2. Přirozená kontrola početí Předmětem této disertační práce jsou psychologické aspekty přirozených metod kontroly početí (resp. přirozeného plánování rodičovství, PPR; oba pojmy jsou v této práci používány jako synonyma). Tato kapitola se věnuje vymezení a charakteristice těchto metod. Nejprve definuji používané termíny (kap. 2.1.), zvláště pak pojem (ne)přirozenosti v kontextu plánovaného rodičovství. V dalším oddílu uvádím údaje o prevalenci metod přirozeného plánování rodičovství (2.2.), jejich rozdělení a základních principech jejich fungování (2.3.) a délce sexuální abstinence (2.4.). Konečně se věnuji metodologickým otázkám hodnocení jejich spolehlivosti a podávám přehled novějších empirických studií v této oblasti (2.5.) Terminologické otázky Pojem přirozená kontrola početí/přirozené plánování rodičovství U zdravé ženy v reprodukčním věku existuje v průběhu menstruačního cyklu fyziologicky plodné období ( plodné okno ) v délce přibližně 6 dnů (Wilcox, Weinberg, & Baird, 1995). Změny v sekreci hormonů, které řídí procesy spojené s ženskou plodností, jsou doprovázeny řadou tělesných příznaků a známek, na základě jejichž sledování lze s vysokou spolehlivostí toto plodné období určit (podrobněji viz kap ). Na této skutečnosti staví metody přirozeného plánování rodičovství (přirozené kontroly početí; někdy se používají pojmy metody periodické abstinence a u nás metody neplodných dnů). Přirozené plánování rodičovství (PPR; angl. natural family planning) podle definice WHO (1988) zahrnuje metody plánování a předcházení těhotenstvím na základě sledování přirozeně se vyskytujících známek a symptomů plodných a neplodných fází menstruačního cyklu. Lidé, kteří používají PPR k vyhnutí se početí, se zdržují v potenciálně plodných dnech pohlavního styku. Ti, kteří o těhotenství usilují, používají PPR k určení plodného období, čímž maximalizují pravděpodobnost těhotenství (str. 1). PPR tedy má dvě složky: (1.) sledování a vyhodnocování příznaků plodnosti, které vede ke znalosti aktuální pravděpodobnosti početí (angl. fertility awareness ), (2.) modifikaci sexuálního chování podle záměru plánování rodiny: V případě nutnosti vyhnout se početí partneři nemají v plodném období pohlavní styk. A naopak při snaze těhotenství dosáhnout umožňuje sledování příznaků zvolit nejvíce plodné období cyklu. 9

10 Jak poznamenává jiný dokument WHO (1995), někteří autoři rozšiřují toto definici tak, že zahrnuje [také] identifikaci jiných období, kdy sledování přirozených známek může ukazovat na déle trvající období neplodnosti, jako např. během kojení (str. 2). Kippley & Kippley (1998) například rozdělují PPR na systematické (kam zařazují metody založené na sledování bazální tělesné teploty, cervikálního hledu a jiných charakteristik) a nesystematické, tedy neplodnost spojenou s kojením metodu laktační amenorhey a ekologické kojení (Kippley, 1989). (Pro implementaci laktační amenorhey do výuky PPR viz též Gross, 1991.) Pojem přirozené plánovaní rodičovství bývá z různých důvodů kritizován. Zaprvé proto, že koncept přirozenosti je nejednoznačný a implicitně hodnotící (viz diskuse v WHO, 1987, a kap ). Zadruhé proto, že jak poznamenává Rötzer (2002) těhotenství nelze jednoduše naplánovat (str. 99). Tento autor proto navrhuje používat pojem přirozená regulace početí (něm. natürliche Empfängnisregelung, angl. natural conception regulation). V posledních letech se v dokumentech WHO (např. 2004; podobně též WHO, 1987b) objevuje termín metody založené na znalosti plodnosti (angl. fertility awareness-based methods, FABM). Tím se však terminologické problémy vyřešit nepodařilo. WHO (2004) mezi FABM zahrnuje i případy, kdy partneři v plodném období používají bariérovou antikoncepci (například kondom). Abstinence v plodném období je však integrální součástí přirozeného plánování rodičovství. Metody, které spojují sledování příznaků s použitím antikoncepce, se pro odlišení označují jako kombinované metody (combined/mixed methods) nebo jako metody znalosti plodnosti (fertility awareness methods) v úzkém slova smyslu (Curtis & Bright, 1997; Pyper & Knight, 2001). Terminologii a klasifikaci používanou v této práci schematicky ukazuje Obr. 1. Založené na znalosti plodnosti Přirozené plánování rodičovství: -systematické -nesystematické Metody kontroly početí Kombinované metody Založené na potlačení plodnosti Ostatní antikoncepční metody Obr. 1: Klasifikace metod kontroly početí a používaná terminologie 10

11 Navzdory výše uvedeným výtkám je pojem přirozené plánování rodičovství nadále celosvětově užívaný a nemá odpovídající synonymum. (Někdy se ale používá výraz metody periodické abstinence, v anglicky mluvících zemích také rhythm method, který však označuje spíše kalendářní metodu. U nás se někdy hovoří o metodě neplodných dnů. Mucharského [1982] pojem biologická kontrola plodnosti [biologic control of fertility] se neujal. Lze možná navrhnout termín biologická kontrola početí.) Někdy používaný termín přirozená antikoncepce je nepřesný. Zaprvé proto, že podle některých autorů (např. Breuner, 2005) zahrnuje například i rostlinné antikoncepční prostředky. Přirozené plánování rodičovství samo o sobě navíc není metoda antikoncepce v úzkém slova smyslu (viz např. WHO, 1988; Spieler & Thomas, 1989). Slouží pouze k získání informace o aktuální fázi menstruačního cyklu, která partnerům slouží k tomu, aby nemuseli používat antikoncepci, pokud je pro ně z nejrůznějších důvodů nepřijatelná. Vyhnutí se početí je dosaženo abstinencí od pohlavního styku v plodném období cyklu. PPR nezahrnuje žádné jednání, pomůcky či chemické látky, které před započetím pohlavního styku, při jeho průběhu nebo při realizaci jeho následků směřují k dosažení přechodné či trvalé neplodnosti. Zatímco principem 1 antikoncepce je ovlivňování fyziologických procesů nezbytně nutných k početí, PPR naopak vychází ze znalosti a integrace plodnosti (Fehring, 1995; Mikolajczyk & Rajchfuss, 2001) do záměru plánování rodičovství (pro podrobnější diskusi o rozdílech mezi antikoncepcí a PPR viz Fehring & Kurz, 2002). Přirozené plánování rodičovství nicméně není pouze metoda kontroly početí. Jak zdůrazňuje řada autorů (např. Borkman, 1979; Šipr & Šiprová, 1995; Pollard, 1999; Shivanandan, 1999 a další), jedná se také pro některé uživatele o určitý způsob života (way of living), hodnotově orientované chování (value-oriented behavior), jak je definuje Borkman (1979), a také o sociální hnutí. V tom tkví jistá odlišnost od jiných metod kontroly početí. Existují četné organizace sdružující uživatele a instruktory PPR, jejichž snahou je podpora a šíření tohoto stylu života a hodnot s ním spojených. Někteří gynekologové i lékaři jiných souvisejících specializací ve své praxi používají výlučně metody PPR (tj. například nepředepisují ženám hormonální preparáty pro antikoncepční účely). Sledování příznaků plodnosti totiž může sloužit jako diagnostická metoda gynekologických poruch a poruch plodnosti (Hilgers, 1991; 1 V této práci je použita principiální, nikoli teleologická definice antikoncepce, tj. tento pojem je vymezen na základě principu fungování, nikoli na základě vzdáleného účelu (cíle). 11

12 Raith, Frank, & Freundl, 1999) a může být použita k načasování diagnostiky, chirurgické a hormonální léčby Přirozené a nepřirozené v kontextu kontroly početí Pojem (ne)přirozenosti je mnohovýznamový a implicitně hodnotící, což může jeho použití v rámci vědecké terminologie problematizovat. Platí to i o jeho užití v oblasti kontroly početí. Důvody pro jeho používání v této práci jsou následující: Zaprvé je pojem přirozené plánování rodičovství (nebo přirozená kontrola početí ) historicky ustálený a nemá odpovídající alternativu (viz diskusi výše). Používá se i v recentních vědeckých, peer-reviewed publikacích (např. Frank-Herrmann et al., 2007) pro označení metod založených na znalosti plodnosti se sexuální abstinencí v plodné fázi. Je třeba také říci, že pro některé uživatele kontroly početí je pojem (ne)přirozenosti (ať je subjektivně vymezen jakkoli) poměrně významný (Döring et al., 1986). Keogh (2005) naznačil, že tento pojem (používá konkrétně označení přirozené tělo, angl. natural body ) může být uživateli definován různě. Ženy v jeho výzkumu zahrnovaly pod pojem přirozený dvě vlastnosti: 1. nemá rušivý vliv na ovulaci a/nebo 2. nemá nežádoucí vedlejší účinky. Autor dále konstatuje: Méně častým pojetím přirozenosti [ natural body ] byla myšlenka, že je nepřirozené ukončit a znova započít sexuální prožitek kvůli nasazení kondomu (str. 112). Zdá se tedy, že (ne)přirozenost může být vymezena čistě deskriptivním, nehodnotícím způsobem. V takovém případě lze podle mého názoru tento pojem používat i v odborné práci, jako je tato. Důležité je přesné definování jeho významového pole. Helena Siipi (2005) například publikovala studii, v níž klasifikuje dimenze a významy pojmu (ne)přirozenost. Vycházela sice z kontextu bioetických diskusí, ale její příspěvek může být velmi přínosný i v oblasti psychologického výzkumu kontroly početí. Rozlišuje čtyři dimenze (ne)přirozenosti: (1.) entity tedy co je posuzováno jako (ne)přirozené: tato dimenze zahrnuje objekty nebo organismy, jejich rysy nebo části, události (děje, chování a jednání) a stavy; (2.) důvody proč je něco považováno za (ne)přirozené: kvůli vztahu mezi určitými jevy (relation-based), kvůli historii nebo původu nějakého jevu (history-based) nebo kvůli svým současným vlastnostem a charakteristikám (property-based); (3.) plynulý gradient, nebo všechno, nebo nic formy (ne)přirozenosti se liší podle toho, zda je tato vlastnost posuzována jako postupný gradient (například při hodnocení míry 12

13 zásahů člověka do ekosystémů), nebo podle principu všechno, nebo nic (určitý objekt může být buď upravený člověkem, nebo zcela přírodní); (4.) míra zahrnutí (all-inclusiveness) některé významy (ne)přirozenosti lze uplatnit na všechny objekty (například zda za svoji existenci vděčí člověku), jiné nikoli (některé vedlejší produkty lidské činnosti nelze považovat ani za přírodní, ani za artefakty). Pro hodnocení kontroly početí mají význam především první dvě dimenze (tedy co a proč je (ne)přirozené). Podle Siipi (2005) lze vyčlenit čtyři formy (ne)přirozenosti založené na vztazích (relation-based): I. Nepřirozené je to, co nám připadá odporné a/nebo nesnesitelné tato forma nepřirozenosti se zakládá na pocitu odporu či znechucení, který v člověku nějaký jev vyvolává. Nejedná se tedy o vlastnost jevu, ale o interakci mezi jevem a posuzovatelem. Příklad z oblasti kontroly početí: Některým lidem může použití spermicidních přípravků připadat nechutné, a proto nepřirozené. II. Nepřirozené je to, co je neznámé neznámé nebo zřídka se vyskytující věci mohou někomu připadat nepřirozené. Někteří lidé považují každodenní měření teploty, které je součástí přirozeného plánování rodičovství, za divné. III. Přirozené je to, co je ve shodě s účelem, přirozenou povahou věci (Aristotelův telos). IV. Přirozené je to, co přináší přiměřené uspokojení nějaké potřeby nepřirozené je pak to, co působí proti přiměřenému uspokojení nějaké potřeby: Přirozené plánování rodičovství je nepřirozené, protože nemohu mít pohlavní styk tak často, jak bych si přála. (Podobně Neumann [1989] kritizuje PPR jako nepřirozené kvůli nutnosti dodržovat sexuální abstinenci.) Dále autorka rozlišuje několik případů (ne)přirozenosti na základě vlastností (propertybased) jevu, z nichž jsou pro oblast kontroly početí relevantní tyto: I. Přirozené je to, co nezahrnuje používání nějaké technologie přirozenost jako absence technologie. Podle tohoto kritéria je coitus interruptus přirozenou metodou, protože nezahrnuje používání vyrobených technologií, zatímco symptotermální metoda PPR metodou nepřirozenou, protože je při ní potřeba teploměr. II. Přirozené je to, co je v harmonii s přírodou: více přirozené je to, co je v lepší harmonii s přírodou. 13

14 III. Přirozenost jako soulad s Boží vůlí: nepřirozené je to, co jde proti běhu věcí, jak je zamýšlel Bůh. Může buď vyjadřovat přesvědčení, že člověk nemá právo manipulovat se svojí plodností a/nebo nemá právo vůbec rodičovství jakkoli plánovat a regulovat. První pohled připouští používání metod založených na sledování plodnosti. Druhý odmítá jakoukoli snahu vědomě kontrolovat početí: Nemyslím si, že by Bůh plánoval, aby žena byla schopná manipulovat se svým tělem, aby neměla dítě (Woodsong, Shedlin, & Koo, 2004, str. 68). Tato argumentace má samozřejmě význam pouze v náboženském kontextu předpokládajícím existenci Boha a poznatelnost jeho vůle. Z případů (ne)přirozenosti založené na historii (history-based) jevu jsou relevantní tyto: I. Přirozené je to, co existuje a má své vlastnosti nezávisle na člověku. II. Přirozené je to, co je nezávislé na jistých druzích lidské aktivity tato definice blíže specifikuje předchozí pojetí. Ne všechny lidské zásahy totiž určitý objekt nebo jeho vlastnosti nutně činí nepřirozenými. III. Přirozené je to, co není ovlivněno působením kultury čím více je nějaký jev ovlivněn kulturou, tím méně je přirozený. Někteří lidé například zastávají názor, že kojení je nepřirozenější (nebo dokonce jedinou přirozenou ) metodou kontroly početí. IV. Přirozené (chování) je to, které je spontánní Čím více je určité jednání promyšlené a naplánované, tím méně je přirozené. Existují lidé, kteří se domnívají, že přirozené plánování rodičovství je nepřirozené, protože podle nich snižuje spontaneitu sexuality. Podobně jiní mají výhrady proti používání kondomu, protože podle nich narušuje průběh pohlavního styku. Z výše uvedeného přehledu je patrné, že každá metoda kontroly početí může být podle jednoho zvoleného kritéria přirozená a současně podle jiného nepřirozená. V této práci chápu jako přirozenou tu metodu kontroly početí, která je principielně nezávislá na jistých druzích lidské aktivity, konkrétně na intervenci do fyziologických procesů plodnosti ženy a/nebo muže (tj. podle Siipi [2005] je to vymezení na základě historie jevu). To z definice předpokládá, že při používání těchto metod dochází k ejakulaci u muže vždy v pochvě ženy a že před pohlavním stykem, při jeho průběhu a při realizaci jeho fyziologických následků není vykonáno nic, co má za přímo chtěný cíl nebo prostředek zabránit početí. 14

15 2.2. Rozšíření PPR ve světě a v České republice Údaje o celosvětové prevalenci přirozeného plánování rodičovství jsou neúplné a málo spolehlivé. Prvním důvodem je skutečnost, že některé národní výzkumy prevalence používaných metod kontroly početí zahrnují PPR nikoli mezi moderní metody, ale společně s přerušovanou souloží do metod tradičních a někdy tyto dvě metody dokonce shrnují do jedné skupiny. Navíc (až na některé výjimky) se v těchto šetřeních nerozlišují metody PPR založené na znalosti plodnosti od metody kalendářní, případně jiných nestandardizovaných postupů určování plodného a neplodného období cyklu. Zcela pominuta (nebo nezařazena mezi metody PPR) bývá kategorie kojení jako metoda kontroly početí. Nejlepší dostupné údaje (United Nations, 2006) o světové prevalenci PPR (resp. metod periodické abstinence) mezi ženami ve věku žijícími v manželství nebo v partnerském vztahu uvádí Tab. 1. Údaje jsou platné pro rok 2005, ale jednotlivé národní statistiky pocházejí z let Pro srovnání jsou uvedeny i údaje pro rok 2000 (United Nations, 2001). Protože ne všechny vdané ženy nějakou metodu kontroly početí používají, druhý údaj z tohoto roku uvádí podíl uživatelek PPR z těch žen, které některou metodu zvolily. Tab. 1.: Podíl vdaných žen a uživatelek jakékoli metody kontroly početí používajících PPR Zdroj: United Nations (2001, 2006). Podíl vdaných žen používajících PPR (%) Rok 2000 Rok 2005 Podíl žen používajících PPR (%) z uživatelek KP Podíl vdaných žen používajících PPR (%) Svět 2,6 4,2 2,9 Více rozvinuté regiony x x 4,6 Méně rozvinuté regiony x x 2,6 Afrika 3,2 12,4 3,7 Asie 2,1 3,2 2,1 Evropa 4,3 6,1 5,7 Latinská Amerika 4,9 7,1 4,9 Severní Amerika 2,1 2,8 2,1 x = nedostupné údaje; KP = kontrola početí Podle těchto údajů používá PPR na světě asi 2,9 % žen v reprodukčním věku žijících v manželství nebo jiné formě partnerského svazku, což v přepočtu znamená přibližně 32 milionů párů. Pro srovnání: Orální antikoncepci (pilulku 2 ) celosvětově používá 7,5 % žen dané skupiny; 2 V této práci se pro zjednodušení používá výraz pilulka jako synonymum hormonální orální antikoncepce. 15

16 vůbec nejrozšířenější metodou je ženská sterilizace (20,5 %). V rozvinutých zemích je na prvním místě pilulka (15,9 %), dále kondom (14,3 %) a ženská sterilizace (9,3 %). Mezi středoevropské země s nejvyšší prevalencí PPR patří Polsko (19,3 %). Pro srovnání údaj ze Spojených států (rok 1995): 2,3 %. Zatím chybějí podrobnější informace o tom, kolik žen (párů) používá moderní metody PPR v České republice. Ve výzkumu sexuálního chování obyvatel ČR uvedlo v roce 1993 přibližně 10 % mužů a 12 % žen, že při styku se stálým partnerem vždy používá metodu neplodných dnů. V roce 1998 však používání této metody zmínilo pouze 8 % mužů a 6 % žen, což je signifikantní pokles (Weiss & Zvěřina, 2001). Přitom 34 % mužů a 29 % žen v roce 1993 a 34 % mužů a 20 % žen o pět let později napsalo, že ji při styku se stálým partnerem používají občas. Tato kategorie má ale nejasný význam: zahrnuje buď uživatele kombinovaných metod (antikoncepce v plodném období), nebo odhad (ne)plodného období na základě různých lidových rad. Moderní metody PPR totiž z principu vyžadují dlouhodobé konzistentní užívání nelze je používat občas. Weiss a Zvěřina (1999; údaje pro rok 1993) uvádějí i rozdíly podle vyznání. Muži, kteří se označili za katolíky, používají se stálou partnerkou tuto metodu vždy v 16 %, občas v 37 %, nikdy v 47 %. Údaje pro nevěřící muže jsou: 9 % používá metodu vždy, 35 % občas, respektive 56 % nikdy. Z katolických žen ji užívá 16 % vždy, 23 % občas a 61 % nikdy, zatímco u nevěřících žen je to 9 %, 35 %, respektive 56 %. Metodu používaly častěji ženy ve věku 30 a více let než ženy mladší, a rovněž více ženy se středoškolským a vysokoškolským vzděláním než ženy s nižším vzděláním. Ve výzkumu Tučka a Holuba (1994, citováno podle Weiss & Zvěřina, 2001) provedeném u náhodného vzorku více než 1000 mužů a 1200 žen ve věku let uvedlo používání metody neplodných dnů 21 % dotazovaných. Podle dostupných údajů tedy metody přirozené kontroly početí používá v celosvětovém měřítku pouze minoritní podíl párů. Mezi jednotlivými světovými regiony i jednotlivými státy však existují v prevalenci poměrně velké rozdíly. Značnou roli zde hraje socioekonomická situace, vzdělání, šíře nabízených metod kontroly početí a v neposlední řadě i náboženské vyznání a kulturně vázané postoje k regulaci početí. Celkový odhadovaný počet uživatelů některé z forem periodické abstinence přesahuje 30 milionů párů, což ukazuje, že výzkum v této oblasti má značný praktický význam. 16

17 2.3. Rozdělení a charakteristika metod PPR Metody systematického přirozeného plánování rodičovství můžeme podle toho, jakým způsobem se plodné a neplodné období v cyklu určuje, rozdělit do dvou skupin: (1.) metody používající k určení neplodného období výpočet založený na údajích z předchozích cyklů nebo fixní pravidlo; (2.) metody založené na sledování známek plodnosti v aktuálním cyklu. Zvlášť jako nesystematickou metodu PPR můžeme vyčlenit metodu laktační amenorhey nebo ekologického kojení Metody založené na výpočtu nebo standardním pravidle V roce 1923 publikoval japonský gynekolog Ogino první práce o souvislosti mezi termínem ovulace a následující menstruací. Začátkem počátkem 30. let vypracovali Smulders (1930), Ogino (1932), Latz (1932) a Knaus (1934) pravidla pro používání tzv. kalendářní metody (pro historický přehled viz Mucharski, 1982), což znamenalo převrat v kontrole početí. Kalendářní metoda (v anglicky mluvících zemích se používá pojem rhythm method ) patřila až do nástupu orální antikoncepce v 60. letech 20. století k metodám poměrně rozšířeným. V některých zemích a sociálních skupinách přetrvává její užívání až dodnes. Nespolehlivost této metody (zvláště při výrazně nepravidelných cyklech) je však značná. Nová vlna výzkumu kalendářní metody byla stimulována požadavkem pro vytvoření jednoduché metody kontroly početí pro negramotné páry v zemích Třetího světa. Důraz byl kladen na její nenáročnost, efektivitu a nízké finanční náklady spojené s jejím používáním. Proto byla vyvinuta tzv. metoda standardních dnů (Standard Days Method; Arévalo, Sinai, & Jennings, 2000), která je u žen s pravidelnými cykly poměrně spolehlivá (více viz kap. 2.5.) Metody založené na sledování příznaků plodnosti I. Biologické principy Hlavním zdrojem selhání kalendářní metody je skutečnost, že se opírá čistě o informace o délce předchozích cyklů a teorii pravděpodobnosti, a nikoli o údaje z cyklu právě probíhajícího. Tuto nevýhodu překonávají metody založené na sledování příznaků plodnosti v aktuálním cyklu. Mezi tyto příznaky patří především bazální tělesná teplota (která je závislá na hladinách progesteronu a estrogenu), změny v charakteru hlenu děložního čípku a konzistenci 17

18 a poloze děložního čípku (závislé na estrogenní aktivitě) a některé další. Tyto známky, zjišťované sebevyšetřením ženy, korespondují s objektivně prokázanými hladinami reprodukčních hormonů a slouží jako ukazatele proběhlé ovulace (Klaus, 1995; Gnoth et al., 1996; Raith, Frank, & Freundl, 1999). Biologicky plodné období ( plodné okno ) cyklu trvá 6 dnů (Wilcox, Weinberg, & Baird, 1995); mimo ně je početí vysoce nepravděpodobné. Jeho délka je součtem životnosti vajíčka a doby, po kterou si spermie zachovávají schopnost oplodnění. Vajíčko po ovulaci zaniká velmi rychle, může být oplodněno pouze v intervalu kratším než 24 hodin (Harrison et al., 1988). Přežití a kapacitace (získání oplodňovací funkce) spermií v genitálním traktu ženy jsou kriticky závislé na kvalitě cervikálního hlenu. V kyselém prostředí pochvy spermie bez přítomnosti hlenu zanikají během několika hodin. Na druhé straně ve vysoce plodném (tažném, průsvitném) hlenu mohou přežít i několik dnů (maximálně však 5 dnů: Wilcox, Weinberg, & Baird [1995], zcela výjimečně déle). Kvalita hlenu je proto lepším prediktorem početí než načasování pohlavního styku vzhledem k ovulaci (Bigelow et al., 2004). Maximální pravděpodobnost početí při pohlavním styku v plodném období se v závislosti na věku pohybuje přibližně mezi % (Ferreira-Poblete, 1997; Bigelow et al., 2004). II. Rozdělení a charakteristika Moderní metody přirozené kontroly početí se mohou opírat buď o sledování jediného příznaku plodných a neplodných období cyklu (nejčastěji hlenu nebo bazální tělesné teploty), nebo o sledování a vyhodnocování více příznaků současně. Tato kapitola se zabývá především popisem jednotlivých moderních metod PPR, otázka jejich spolehlivosti je podrobněji rozpracována v kap A. Hlenové metody: První metodu opírající se především o hlenový příznak vyvinul koncem 50. let John Billings (ve spolupráci se svojí ženou Evelyn), který v roce 1964 vydal první učebnici této metody. Dnes patří tato forma (označovaná také jako Billingsova ovulační metoda, BOM) mezi nejrozšířenější varianty PPR s výukovými centry po celém světě (Billings & Westmore, 1992). Billingsova metoda se opírá o sledování charakteru hlenu děložního čípku a subjektivního pocitu sucha nebo vlhka u poševního vchodu. Podle metodiky je třeba se vyhnout pohlavnímu styku během menstruace a v plodném období mezi menstruacemi. V suchých dnech (tj. bez hlenového příznaku) po menstruaci je možné mít pohlavní styk každý druhý den 18

19 (aby zbytky spermatu nepřekryly hlenový obraz). Pro podrobnější popis pravidel viz Billings & Westmore (1992). Jinou verzi hlenové metody představuje Creightonský model (Hilgers, 1991). Pro podmínky rozvojových zemí byla vyvinuta modifikovaná hlenová metoda (Modified Mucus Method; Dorairaj, 1991) a metoda TwoDay (Sinai, Jennings, & Arévalo, 1999). B. Teplotní metoda: Její počátky sahají do přelomu 40. a 50. let 20. století. Existuje několik variant této metody (Döring, 1989), obecně je lze rozdělit na přísnou formu, kdy je pohlavní styk možný až v poovulačním neplodném období, a formu méně přísnou, se styky i v preovulační neplodné fázi. Patří mezi vysoce efektivní metody (Döring, 1989), ovšem ve srovnání s jinými metodami (zvláště přísná forma) vyžaduje delší období abstinence. C. Symptotermální metoda: Ačkoli jsou metody sledující jeden hlavní příznak plodnosti vysoce spolehlivé, jejich efektivita klesá za okolností zvýšeného stresu, výskytu rušivých vlivů apod. Vyhodnocování vzájemné korespondence více příznaků plodnosti umožňuje přesnější vymezení plodného období, zvláště v nestandardních podmínkách. V roce 1951 vyvinul první formu tzv. symptotermální metody (STM) Josef Rötzer (viz Rötzer, 2003). V současné době existuje v různých částech světa několik odlišných variant této metody (pro další podrobnosti viz např. Barbato, 1993). V České republice se nejčastěji používá tzv. německá varianta STM PPR (Raith, Frank & Freundl, 1999; česky s některými úpravami: Šipr & Šiprová, 1995; Lázničková, 2003), varianta Ligy pár páru (Kippley & Kippley, 1995; česky: Kippley & Kippley, 1996; Predáč & Predáčová, 2006) a v menší míře Rötzerova metoda (poslední vydání: Rötzer, 2003; česky: Rötzer, 1991). Každodenní používání STM vyžaduje měření bazální tělesné teploty (BTT) ráno po probuzení ještě před tím, než žena vstane s postele. Měření teploty by mělo trvat nejméně 5 minut a mělo by probíhat přibližně ve stejnou dobu (asi v rozmezí jedné hodiny), obvykle asi polovinu dnů v cyklu u zkušené ženy (u žen, které s metodou začínají, se doporučuje každodenní měření kromě dnů silného menstruačního krvácení). Žena pak v průběhu dne registruje své pocity (vlhka nebo sucha) u poševního vchodu a vyhodnocuje konzistenci (tažnost) a vzhled hlenu děložního čípku. Teplota i hlenový příznak (někdy společně se sledováním konzistence a polohy děložního čípku) se zaznamenávají do tabulky (příklad viz Obr. 2) včetně faktorů, které mohly charakter hlenu nebo BTT ovlivnit (např. stres, nedostatek spánku apod.). 19

20 Obr. 2.: Záznamová tabulka symptotermální metody PPR Převzato s úpravami z publikace Lázničková (2003), str. 23. D. Nové technologie v oblasti PPR: I do oblasti PPR vstupují nové technologie. Vkládá se do nich naděje, že umožní zkrátit délku vyžadované abstinence na nezbytně nutnou dobu (Djerassi, 1989, 1990). Patří mezi ně v prvé řadě přístroje na měření hladiny hormonů v moči (např. Persona, Home Ovarian Monitor). Některé z nich jsou zatím ve fázi klinického testování. Předběžné výsledky jsou povzbudivé, ale jejich efektivita zatím nepřekračuje úroveň dosaženou pomocí klasické symptotermální metody (Freundl et al., 2003; viz též Brown, Holmes, & Barker, 1991). Dále existují minipočítače, které měří a vyhodnocují BTT (Bioself, Cyclotest 2 Plus). Jejich výhodou je, že si žena nemusí vést záznamy teploty, protože ty jsou uloženy v paměti počítače, ale jinak se principiálně neliší od teplotní metody. Miniaturní mikroskopy na sledování krystalizace slin se ukázaly jako nespolehlivé (Barbato, 1993). V budoucnu nepochybně v této oblasti dojde k zásadnímu pokroku, což může přispět k většímu rozšíření PPR. Bližší popis těchto 20

IV. Určování plodných a neplodných období

IV. Určování plodných a neplodných období IV. Určování plodných a neplodných období Každá zdravá žena ve věku pohlavní zralosti může v průběhu menstruačního cyklu na svém těle pozorovat víceméně pravidelně se opakující změny, které souvisejí s

Více

VI. Období po porodu a doba kojení

VI. Období po porodu a doba kojení VI. Období po porodu a doba kojení Využívání poporodní fyziologické neplodnosti patří mezi nejstarší a nejpřirozenější způsoby řízení početí. Po porodu totiž nastává v organismu ženy klidové období období

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 993, 998 a 23 8. dubna 2 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 1993, 1998, 3 a 8 21. dubna 9 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

Věk respondentek počet minimum maximum průměr sm.odch. 119 18,00 53,00 26,40 6,72

Věk respondentek počet minimum maximum průměr sm.odch. 119 18,00 53,00 26,40 6,72 Sexuální chování komerčních sexuálních pracovnic v soukromém životě (Jak souloží prostitutky z lásky) Martina Zikmundová Cíle výzkumu Cílem výzkumu bylo získat informace o sexuálním chování komerčních

Více

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha IV Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci 27 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení postkoitálních antikoncepčních léčivých přípravků obsahujících levonorgestrel

Více

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Poučení o 1 lidském těle 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Antikoncepce musí být LDV Levná, dostupná, vratná správná

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Bůh, sex a manželství Dobrá zpráva pro rozum i srdce

Bůh, sex a manželství Dobrá zpráva pro rozum i srdce Bůh, sex a manželství Dobrá zpráva pro rozum i srdce P. Karel Skočovský 10. Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? Motto: Utrpení manželské dvojice, která zjistí, že je neplodná, je velké. Co mi chceš

Více

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Zároveň žádáme

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Tomáš Kostelecký, Jana Vobecká tomas.kostelecky@soc.cas.cz jana.vobecka@soc.cas.cz

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 Supplementum 18.3.2005 15:14 Stránka 11 DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 P. Čepický Levret s. r. o., Praha Jak užívat tento dokument Tento dokument nepřináší závazné postupy,

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

II. Plodnost a její podmínky

II. Plodnost a její podmínky II. Plodnost a její podmínky II/1. Biologické předpoklady přirozeného plánování rodičovství V průběhu menstruačního cyklu jsou dny, ve kterých žena může otěhotnět (období plodné), a dny, ve kterých k otěhotnění

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Populační politika. XXXX.konference ČDS: Dvacet let sociodemografické transformace Brno 27.-28.5.2010. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.

Populační politika. XXXX.konference ČDS: Dvacet let sociodemografické transformace Brno 27.-28.5.2010. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Tel: (+420) 221 951 418 E-mail: demodept@natur.cuni.cz URL: https://www.natur.cuni.cz/demografie RNDr. Jiřina Kocourková,

Více

Credit scoring. Libor Vajbar Analytik řízení rizik. 18. dubna 2013. Brno

Credit scoring. Libor Vajbar Analytik řízení rizik. 18. dubna 2013. Brno Credit scoring Libor Vajbar Analytik řízení rizik 18. dubna 2013 Brno 1 PROFIL SPOLEČNOSTI Home Credit a.s. přední poskytovatel spotřebitelského financování Úvěrové produkty nákup na splátky u obchodních

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Příspěvek k diskusi o příčinách jeho nárůstu Věra Kuchařová Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 29.9.2008 Reprodukce nebo intimita? 1 Obsah příspěvku

Více

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK Mgr. Alexandra HROUZKOVÁ Katedra psychologie FFUK, Praha Prof. PhDr. Petr WEISS, PhD. Sexuologický ústav VFN a 1.LF UK, Praha ÚVODEM Konopné drogy jsou po

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10 Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Městská část Praha 10 Finální verze 2.3.2015 1 Předmět zakázky a přístup k realizaci 1.1 Předmět zakázky Předmětem tohoto oponentního vyjádření

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

Průvodce antikoncepcí A guide to contraception

Průvodce antikoncepcí A guide to contraception Průvodce antikoncepcí A guide to contraception Čeština Czech V dnešní době existuje hned několik druhů antikoncepce. Tento letáček nabízí některé základní informace ke všem druhům a pomůže vám rozhodnout,

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání a Institut pro sociální a ekonomické analýzy Rozmach plošných testů se

Více

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah nadhodnocením ukazatele výkonu). Současně se objektivností rozumí, že technické podmínky nebyly nastaveny diskriminačně, tedy tak, aby poskytovaly některému uchazeči konkurenční výhodu či mu bránily v

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Průzkumová analýza dat

Průzkumová analýza dat Průzkumová analýza dat Proč zkoumat data? Základ průzkumové analýzy dat položil John Tukey ve svém díle Exploratory Data Analysis (odtud zkratka EDA). Často se stává, že data, se kterými pracujeme, se

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7.8.2003 49 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) V předchozí aktuální

Více

Primární drogová prevence založená na snižování škod: contradictio in adiecto?

Primární drogová prevence založená na snižování škod: contradictio in adiecto? Primární drogová prevence založená na snižování škod: contradictio in adiecto? Mgr. Jan Morávek, Ph.D. Konference Primární prevence rizikového chování 27. listopadu 2007 Program prezentace Primární drogová

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

D5 Životní cyklus projektu

D5 Životní cyklus projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D5 Životní cyklus projektu Toto téma obsahuje informace o vhodné posloupnosti kroků přípravy a realizace

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě tímto příspěvkem pokračuje v seriálu článků na

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Zuzana Gabrhelíková Sečanská

Zuzana Gabrhelíková Sečanská Zuzana Gabrhelíková Sečanská Nancy Devlin David Parkin 2002 Základní otázky které si studie pokládá Jak se důkazy nákladové efektivnosti používají při vytváření úsudků o peněžní hodnotě zdravotnických

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví umožňuje prohloubit vztah studentů ke zdravému způsobu života, posílit rozumové i citové vazby k problematice

Více

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Úvod Jednou z alternativ povinné školní docházky je domácí vzdělávání. Tento fenomén, historicky pocházející z potřeby rodičů zajistit svým

Více

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová Monitorovací systém problémových projevů chování PhDr. Jana Zapletalová V průběhu každodenní práce se žáky a studenty se psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci i třídní učitelé ve školách

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 0 6 MUDr. Bc. Rostislav

Více

Antikoncepce u mladistvých aktuální pohled, rizika a právní aspekty

Antikoncepce u mladistvých aktuální pohled, rizika a právní aspekty 348 Antikoncepce u mladistvých aktuální pohled, rizika a právní aspekty doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. Gynartis, s. r. o., Ostrava Vřesina Článek podává přehled o jednotlivých antikoncepčních metodách z

Více

Národní informační středisko pro podporu kvality

Národní informační středisko pro podporu kvality Národní informační středisko pro podporu kvality Nestandardní regulační diagramy J.Křepela, J.Michálek REGULAČNÍ DIAGRAM PRO VŠECHNY INDIVIDUÁLNÍ HODNOTY xi V PODSKUPINĚ V praxi se někdy setkáváme s požadavkem

Více