HANDICAP, PARTNERSTVÍ A SEXUALITA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HANDICAP, PARTNERSTVÍ A SEXUALITA"

Transkript

1 HANDICAP, PARTNERSTVÍ A SEXUALITA Libor Novosad Řada odborníků i laiků, kteří se zabývají problematikou všestranné integrace lidí sc zdravotním postižením do života společnosti, si uvědomuje závažnost a dlouhodobé zanedbání problému lapidárně zvaného handicap a sexualita. V důsledku sociální izolace v ústavní i rodinné péči žije mnoho našich zdravotně postižených spoluobčanů v permanentní deprivaci a sexuální frustraci. Tato skutečnost výrazně omezuje jejich životní motivaci a základní zdravotní handicap umocňuje patopsychologickými tendencemi, které ohrožují osobnost postiženého jedince. PARTNERSTVÍ S HANDICAPEM Přijmeme-li vstupní předpoklad, že partnerský vztah je určitým garantem uspokojivého sexuálního života, musíme sc nutně zamyslet nad faktory, které brání vzniku vyváženého partnerského svazku. Mezi tyto faktory patří především: - Zdravotní stav, jenž sc projevuje v omezení pohybu nebo jehož projevy nezasvěceného spíše odradí. Například imobilní či hůře pohyblivý jedinec má redukovanou možnost výběru partnera. Podobně u postižených spasticitou nebo dětskou mozkovou obrnou, jejíž některé formy jsou provázeny grimasováním, mimovolnými pohyby a pohybovou inkoordinací, může emoční vypětí, zákonitě spojené s procesem seznamování, vyvolat zvýraznění projevů nemoci. Seznamování je ztíženo i u smyslově postižených, neboť sc hůře orientují a obtížněji komunikují, proto sc zdravé" populaci jeví jako méněcenní. V případě somatických respektive estetických defektů, popřípadě u nemocí vyžadujících zvláštní režim, je obecný pohled na takto postiženého člověka rovněž deformován. - Stav duše. Psychický stav samozřejmě souvisí se zdravotním postižením. Z primárně horších předpokladů společenské uplatnitclnosti a akccptovatelnosti vzniká škála osobních deformit, komplexů méněcennosti, egocentristických sklonů a jiných projevů zvláště negativního sebehodnocení. V těchto případechje nutné realizovat včasnou a systematickou psychoterapii, nejlépe souběžně s nástupem puberty. Handicapovaní jedinci, kteří mají příležitost uplatnit své nadání i schopnosti a mají tedy na základě relevantní seberealizace možnost korigovat svoje sebenazírání ve společenské interakci, jsou pro partnerský život vyzrálejší a nejsou tolik ohroženi destruktivními tlaky působícími na jejich psychiku.

2 - Sociálni klima. Jasná životní perspektiva a působení harmonického zázemí, které citlivě podporuje touhu po partnerském soužití, je zárukou větší šance při hledání partnera i při vytváření vztahu mezi mužem a ženou. Rodiny, které žijí plným citovým životem, v nichž má své místo realistický optimismus i adekvátní sexuální výchova, jsou pozitivním zdrojem motivace a životních postojů postiženého jedince a jsou tedy předpokladem jeho úspěšnosti v životě i partnerském soužití. Naopak jedinci, odchovaní systémem ústavní péče, jsou v oblasti partnerského selhání podstatně rizikovější a je třeba jim věnovat včasnou (preventivní) terapeutickou pomoc psychologa a sociologa. Sociální klima také ve velké míře souvisí s pohledem společnosti na sexualitu zdravotně handicapovaných občanů. Partnerský a sexuální život těchto lidí je nutné zbavit bariér. Nejen těch vnějších sociálních, ekonomických, architektonických a komunikačních, které jim ztěžují výbčr partnera i společenské uplatnění, ale i těch, které jsou v nás. Mnozí stále cítí sexualitu zdravotně handicapovaných jako něco nenormálního, zrůdného či nepřirozeného. Musíme si uvědomit, že opak je pravdou. Potřeba naplnit svoji tělesnou i citovou touhu a tuto rozkoš sdílet s blízkým člověkem nesmí být nikomu odepřena. I člověk handicapovaný má nadání, po něčem touží, o něco usiluje. Umí se smát, smutnit i milovat a svým bytím obohacovat život těch, kteří jej obklopují. - Mentální retardace. Zde mám na mysli problematiku partnerství a sexuality mentálně postižených, u nichž často dochází k rozporu mezi duševním vývojem a skutečnou či potenciální sexuální aktivitou. Je to především otázka výchovy, vhodného prostředí pro koedukované soužití i otázka vhodných technik antikoncepce a metod nckoitálních sexuálních aktivit. Jen tak předejdeme nekontrolovatelným projevům sexuálního chování, maniakálním formám masturbace, potenciální homosexualitě, která se týká samozřejmě i somaticky postižených, a celkovému emočnímu deficitu. HANDICAP A SEX V týmu odborníků, kteří s partnerským párem pracují, nemůže samozřejmě chybět sexuolog. Avšak stejně významnou úlohu zde hraje trpělivost a snaha, vedoucí k nalezení takových sexuálních praktik, které skloubí možnosti i přání obou partnerů v optimálním poměru. Například tvrdošíjné usilování o soulož nevede obvykle k pozitivnímu výsledku a nekoitální techniky manuálního, orálního i senzuálního využití jsou z hlediska možnosti dosažení orgasmu i z hlediska emočního a relaxačního vyznění rovnocenné koitálnímu sexu. Není také bez zajímavosti, že některé rehabilitační postupy především masáže, jóga a hipoterapie, jsou dobrou průpravou k sexuálním aktivitám. Případný počáteční neúspěch nelze gcneralizovat a musíme jej brát jako pobídku k dalšímu hledání. V opačném případě může tento neúspěch zapříčinit vleklé neurotické stavy, které mohou následně ohrozit celý partnerský vztah.

3 Nelze pominout význam masturbačních technik, které jsou často jediné nckontraindikované vůči velmi těžkému fyzickému či mentálnímu postižení. Je nutné si uvědomit, že masturbace je obecně samozřejmá záležitost -a že pokud je citlivě a humánně (tak, aby respektovala lidskou důstojnost) zakomponována do režimu dne, může být prostředkem terapie, neboť psychika blokovaná nemožností sexuální ventilace, se uvolní. Postižený člověk se tak může osobnostně rozvíjet, je tudíž vstřícnější vůči vnějším i vnitřním podnětům a jeho život je prožitkovč plnější. Pomůcek pro náhražkové" sexuální techniky je v nabídce trhu dostatek v celé škále nejrůznějších provedení. Vyrovnaný vztah k sexualitě lidí s postižením předpokládá mít vyrovnaný vztah k vlastní sexualitě. To znamená, mimo jiné, uvědomit si, že jednotlivé projevy sexuálního chování (masturbace, bi-hetero-homoscxualita, koitální i nekoitální sex) jsou pro člověka důležité a otázka normality či nenormality zde není na místě. Pokud budeme například řešit případ enormně masturbujícího klienta, musíme si v první řadě uvědomit co masturbace jedinci přináší. V obecné rovině tedy slouží autoerotice, ke snižování úzkosti (zvláště u autismu), k seberealizaci, k rozvíjení fantazie a k úniku z reality či deprese. Dále si musíme ověřit zdaje klient objektivně schopen dosáhnout orgasmu, v opačném případě ho musíme smysluplné autoerotice citlivě naučit. Naši klienti s postižením mají rovnocenné právo na pozitivní vjemy a pocity, potřebují lásku a naši povinnosti je vytvářet jim podmínky pro hodnotný sexuální život. Jen tak předejdeme patologickým sexuálním a psychosociálním stavům. Sex má v životě člověka význam nejen reprodukční, ale také má funkci rekreačně-rclaxační a sociálně komunikační, a harmonické rozvíjení funkcí sexu je provázané s rozvojem osobnosti. HANDICAP A RODINA Zdravotně postižení vytvářejí v podstatě dva typy partnerských vztahů. V případě, že jeden z partnerů je zdravý, musí se naučit respektovat určitá omezení, jež vyplývají z partnerova handicapu, a naučit sc u partnera objevovat, vnímat a rozvíjet ty vlastnosti a schopnosti, které ho činí jedinečným, přitažlivým či atraktivním. V harmonickém vztahu, jenž je dílem obou partnerů, není na prvořadém místě soucit a z něho odvozené emočně vypjaté situace ve formě egocentrismu, citového vydírání, žárlivosti, zatrpklosti a pod. To samozřejmě platí i pro soužití postižených partnerů, kteří by rozhodně neměli žít v sociální izolaci, ponořeni do svých zdravotních i existenčních problémů. Partnerský svazek zdravotně postižených jedinců má být logickým a pozitivním vyústěním jejich vzájemného vztahu, nikoliv však útočištěm před nepochopením či nezájmem okolního světa. Tak jak pokládáme za samozřejmost, že základem oboustranně přínosného vztahuje láska, vzájemná úcta, porozumění a tolerance, tak by sc mělo stát samozřejmostí, že každý partnerský pár bude mít možnost konzultace s psychologem, sexuologem a sociologem.

4 Žádoucí je také spolupráce s ošetřujícím lékařem a vzájemná informovanost o aktuálním zdravotním stavu. SEXUÁLNÍ OSVĚTA A PORADENSTVÍ Závěrem bych se rád zmínil o úrovni přípravy zdravotně postižené mládeže na partnerský život, sexualitu, manželství a rodičovství. Tato oblast je charakterizována částečným až úplným výchovným selháním rodiny i vzdělávacích institucí. Skutečnost, že sami rodiče nedostali až na výjimky kvalitní a včasnou sexuální osvětu, a dlouholetá společenská tabu vedla k tomu, že většina zainteresovaných nepřijímá sexuální aktivity s postižením přirozeně. Například masturbace či příznaky homosexuality se rovnají rodinné tragédii. Důsledkem tohoto stavuje, že zdravotně postižená mládež odchází do života nevybavená potřebnými poznatky a postoji, Tento vědomostní handicap jim v kombinaci se zdravotním handicapem komplikuje formování zdravých" mezilidských vztahů a vytváření nezkresleného přístupu k životu i pohledu na společnost nebo komunitu. Položme si otázku, co by mělo být náplní sexuální osvěty. Domnívám se, že sexuální osvěta by měla probíhat v následujících vzájemně sc prolínajících rovinách: 1) obecně preventivní, která zahrnuje anatomii a sexuální fyziologii, výchovu k rodičovství, sociální a komunikativní dovednosti, základy sebeobrany proti sexuálnímu obtěžování či abusu, 2) individuálně preventivní, obsahující poučení o sexuálním chování (projevy, metody), znalost antikoncepce, partnerské dovednosti atd., 3) intervenční poradenství, které se bude soustřeďovat na řešení akutních problémů jedince či partnerské dvojice. Chceme-li našim klientům nejvíce pomoci, musíme si uvědomit, že včasná, systematická, zasvěcená a adresná sexuální osvěta, vedená dobrým pedagogem ve spolupráci s rodiči a přizvanými odborníky je tím, čím může škola či jiné výchovné zařízení přispět zdravotně postiženým k úspěšnému rozvoji sexuality, volbě partnera i k založení rodiny. Vždyť plnohodnotné a společensky pozitivní fungování rodiny je pro mnohé handicapované občany reálnou životní perspektivou, avšak každý takovýto krok musí být provázen relevantními odbornými vyšetřeními, včetně genetických, posouzením reálné sociální situace i objektivním zhodnocením vlastních možností, jak zabezpečit rodinu i výchovu dítěte. Cílem by měla být všestranná podpora přirozeným snahám zdravotně postižených o partnerský život při včasné diagnostice existujících rizik, která bude klient moci s naší odbornou pomocí eliminovat. Shrnutí V tomto příspěvku jsem sc pokusil zevšeobecnit problémy, s nimiž se setkávám jako poradce pro problematiku sociální integrace zdravotně postižených na Pedagogické fakultě Vysoké školy strojní a textilní i ve výchovném a vzdělávacím zařízení pro děti a mládež s více vadami

5 Alvalída Liberec. Je načase uvědomit si, že citový, partnerský a sexuální život je nedílnou součástí společenského zviditelnění a integrace lidí sc zdravotním handicapem. Vytváření podmínek pro vzájemný kontakt mezi lidmi, odstranění komunikačních bariér, seriózní vzájemná informovanost a kvalitní výchovná i terapeutická péče patří rozhodně k těm opatřením, jimiž můžeme omezit výskyt patologických projevů lidské psychiky, které pramení z neujasněné sexuální orientace (následná okolnostmi vynucená homosexualita), citové deprivace, nezkušenosti či latentního partnerského selhání. Literatura: 1. Křivohlavý, J: Vážně nemocný mezi námi. Praha, Avicenum s. 2. Matějíček, Z.: Rodičům mentálně postižených dělí. Praha. H+H s. 3. Porozumění. OS Porozumění aszozp, Praha s. 4. Wágnerová, M. a kol.: Psychologie handicapu. Praha, Karolinum s. 5. Balcar, K.: Úvod do studia psychologie osobnosti. Chrudim, Mach s. 6. Kracík, J.: Kapitoly ze somatopedie (Výchova k manželství a rodičovství.) Praha, SPN s. 7. Burdová, I.: Sexualita lidí s mentálním postižením (metodický materiál k výcvikovému kursu). Liberec, OÚSS s. 8. Poruchy vývoje dítěte a mladistvých. Praha, SPN s. 9. Adler, A.: Uměni rozumět. Praha, Práh s. 10. Jílek, A.: Pán s jedním zubem. Praha, NI s. 11. Matějček, Z.: Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. 2. vyd. Praha, H+H s. 12. Kracík, J: Sexuální výchova postižené mládeže. Praha, Karolinum s. 13. Novosad, L.: Systémová východiska sociální integrace zdravotně postižených. In: Sborník z konference Handicap 92. Liberec, VŠST Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. 2. vyd. Praha. SPN s. 15. Kábele, F. a kol.: Somatopedie. Praha, Karolinum a H+H s. 16. Časopisy Ty a Já a Člověk

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

Sexuální výchova žáků se zrakovým postižením

Sexuální výchova žáků se zrakovým postižením Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra speciální pedagogiky Sexuální výchova žáků se zrakovým postižením Autor: Ondřej Hynek, DiS. Obor: Učitelství na speciálních školách Forma studia:

Více

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI EVA ZEZULKOVÁ MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení

Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Obor: Pastorační a sociální práce Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení Vypracovala: Vedoucí práce: Natálie

Více

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã Potřeba systémových změn v péči o ohrožené děti a rodiny Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã ñ â ðßøãë ìß ëêßâçñòôm íâáæbøãèváv ø ñòßôìv ô áæíô ÍÊÂOÇÁÆ Ë ÒÍÓRÃɪ Æ Ì Î ØÊ ÐÍÔ$ª ÊÃÌÉ

Více

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Odchod dětí z dětského domova

Odchod dětí z dětského domova 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Odchod dětí z dětského domova Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka Gulová Vypracovala: Bc. Lenka

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc.

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc. STUDIJNÍ OPORA PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ PhDr. Josef Duplinský, CSc. Úvod Určitý stupeň vzdělání učitele-výchovného poradce v psychopatologii je z mnoha důvodů potřebný a nutný. Celá řada psychických

Více

KLADY A ZÁPORY INTEGRACE Z POHLEDU PSYCHOLOGA

KLADY A ZÁPORY INTEGRACE Z POHLEDU PSYCHOLOGA KLADY A ZÁPORY INTEGRACE Z POHLEDU PSYCHOLOGA Klady a zápory integrace z pohledu psychologa PhDr. Jaroslav Šturma Dětské centrum Paprsek, Praha Katedra psychologie Filosofické fakulty UK, Praha Motto:

Více

Metodika pro pedagogy základních škol

Metodika pro pedagogy základních škol Metodika pro pedagogy základních škol Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah Potřeby žáků

Více

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2009 Vypracovala: Vedoucí diplomové

Více

Volný čas a prevence u dětí a mládeže

Volný čas a prevence u dětí a mládeže Volný čas a prevence u dětí a mládeže 1 A co má dítě dělat, když nemá co dělat? 2 Obsah 1. Úvod... 2. Formy aktivit volného času... 2.1. Aktivní využívání volného času a odpočinku... 2.2. Pasivní využívání

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se syndromem CAN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ

PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ 0 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ Lenka Lašková Plzeň 2012 Prohlašuji,

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Erika Sychrová, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Krok do života 1, CZ. 1.04/3.1.02/43.00068 Inovace vzdělávacích a poradenských programů pro běžné klienty INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Tento projekt je financován z Evropského sociálního

Více

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení Jana Kruntorádová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního začleňování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více