Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Školní rok: 2014 / 2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 Mgr. Martina Thumsová na ředitele Jméno školního metodika prevence Mgr. Jindra Janušková Telefon Specializační studium Ano X Studuje Ne Realizátor vzdělávání Pedagogická fakulta UK Jméno výchovného poradce Ing. Jitka Auerbachová Telefon Specializační studium Ano Studuje Ne X Realizátor vzdělávání Jméno školního psychologa Telefon k neobsazeno 1

2 Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků ZŠ - I stupeň ZŠ - II. stupeň Víceleté gymnázium _ 4leté gymnázium _ SŠ ostatní _ Celkem pedagogů na škole* 36 * Jedná se o celkový počet pedagogů na Vaší škole. Nejedná se o součet údajů uvedených výše (někteří pedagogové mohou učit na více stupních zároveň). 2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE Jsme, úplnou státní základní školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Škola je sídlištního typu s kapacitou 650 žáků. Celý školní areál leží na okraji města Prahy, v městské části Jižní Město. Nacházíme se v pěkném prostředí nedaleko Hostivařského lesoparku a Hostivařské přehrady. Okolí školy (lesopark) skýtá velmi dobré možnosti pro činnost školní družiny i pro tělesnou výchovu. Škola je po celkové rekonstrukci. Budova školy je tvořena hlavním učebním pavilonem, tělocvičnami a jídelnou. Přístup do školy je bezbariérový. Škola má dvě tělocvičny a moderní víceúčelové hřiště pro většinu kolektivních sportů, jehož součástí je hřiště s umělým povrchem. Budova je pětipodlažní, nejnižší podlaží slouží k vyučování všech prvních tříd a nalézají se zde také všechny herny školní družiny. Toto podlaží umožňuje využití samostatného vchodu do školní budovy, čímž se snažíme zajistit našim nejmenším žáčkům co nejbezpečnější vstup. Součástí školy je školní družina, školní klub a školní jídelna. Školní preventivní tým pracuje ve složení: Mgr. Jindra Janušková - školní metodik prevence Mgr. Iva Mudráková - učitelka 1. stupně Mgr. Jana Benešová - zástupce ředitele školy pí vych. Iveta Langerová zástupce za školní družinu Tento preventivní tým se především podílí na přípravě dokumentu MPP a bude úzce spolupracovat při jeho realizaci. 2

3 Základní právní dokumenty: Úmluva o právech dítěte Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění Zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách v platném znění Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami v platném znění Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních v platném znění Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění Zákon č. 218/2003, o soudnictví ve věcech mládeže v platném znění Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění on%7e20%7ec4%7e8d.%7e20218%7e20%7e2f2003&nr=&part=&name=&rpp=15 - local-contentzákon č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí v platném znění Nařízení vlády: Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. v platném znění Nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku v platném znění Vyhlášky: Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. v platném znění Vnitroresortní předpisy MŠMT Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č. j / Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j / , Věstník MŠMT sešit 11/2007 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č. j / , Věstník MŠMT sešit 6/2004. Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j / , Věstník MŠMT sešit 3/2002. Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j /99-22, Věstník MŠMT sešit 5/

4 4

5 3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP (stanovení krátkodobých cílů MPP pro daný rok, zdůvodnění cílů a jejich návaznost na Preventivní strategii školy) Cíl: Zvýšit informovanost pedagogů v problematice školní kázně Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Počet vzdělávacích programů na dané téma Počet proškolených pedagogů Získání dovedností nutných pro nastavení školní kázně, diagnostiku příčin nekázně a získání znalostí o příčinách, které k nekázni vedou Cíl souvisí se zvyšováním profesní připravenosti pedagogického sboru při řešení školní nekázně, používání kázeňských prostředků účelně a efektivně Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Zapojit do zájmových kroužků co největší množství žáků každý si vybere, co ho zajímá Počet žáků pracujících v těchto zájmových kroužcích nabízených školou Počet kroužků k výběru Vhodné a účelné trávení volného času Snahou je vést mladého člověka k účelnému trávení svého volného času Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Seznámit děti s různými riziky spojenými se závislostmi, různými projevy rizikového chování a uvést na správnou míru jejich případné mylné informace či představy týkající se dané oblasti Počet vzdělávacích programů na dané téma Počet žáků účastnících se těchto programů Jen včas a správně informovaný žák umí adekvátně řešit náročné životní situace - umí si vytvořit zdravý životní styl Cílem je posílit u žáků schopnost bránit se před projevy rizikového chování zdravým a sociálně akceptovatelným způsobem, vytvářet u nich protidrogové postoje Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Budovat optimální sociální klima v jednotlivých třídách a tím i v celé škole. Posilovat komunikační dovednosti, schopnosti vytvářet přátelské vazby, asertivní dovednosti, zlepšit sebeovládání, učit se nenásilnému zvládání konfliktů, zvládat úzkost a stres Počet vzdělávacích programů na dané téma Počet žáků účastnících se těchto programů Žáci si osvojí pozitivního sociálního chování Cílem je vytvářet optimální sociální klima v celé škole, budování důvěry a pocitu bezpečí 5

6 Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Stmelení kolektivů šestých tříd Počet žáků účastnících se adaptačního výjezdu Zjednodušení přechodu na 2. stupeň umožní rychlejší přizpůsobení se požadavkům daného stupně Zlepšit komunikaci s novým třídním učitelem, posílení koheze v třídním kolektivu Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Seznámení se s trestní zodpovědností, seznámení s prostředím, kde lidé musí odpykávat své nesprávné činy (různé druhy závislostí, trestné činy) Počet žáků účastnících se těchto akcí Jen správně informovaný žák si může vybrat tu správnou cestu Cílem je upevnění životních hodnot, posílení sebevědomí a sebepoznání, udělat si na danou problematiku svůj vlastní názor Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Zapojit rodiče do dění školy Počet rodičů účastnících se akcí školy Společné působení školy a rodiny může všestranně rozvinout osobnost žáka Snahou je větší spolupráce s rodiči (jejich zapojení do aktivit pořádaných školou) 6

7 4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY (metodika str. 14) a) Pedagogové Název a odborné zaměření vzdělávání Stručná charakteristika Realizátor/lektor Počet proškolených pedagogů Počet hodin Kázeň a klima třídy Účastníci získají dovednosti nutné pro nastavení školní kázně, diagnostiku příčin nekázně a získají znalosti o příčinách, které k nekázni vedou Mgr. Michaela Veselá 36 pedagogických pracovníků 6 hod Termín konání

8 b) Žáci Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování Ročník/pololetí Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová dotace Vyučující 1. / 1. Prvouka 1. / 2. Prvouka Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 3. / 2. Prvouka Člověk a jeho svět 4. / 2. Přírodověda Člověk a jeho svět 5. / 2. Přírodověda Člověk a jeho svět 6. / 1. Výchova k občanství Člověk a společnost Osobní bezpečí ( dítě v rodině, vztah k rodičům, sourozencům, ostatním příbuzným, vztah ke starším lidem, bezpečí při cestě do školy a ze školy Člověk a zdraví - hygiena Zdravý životní styl, péče o zdraví, návykové látky Osvojování na modelových situacích odmítání návykových látek, seznamování s krizovými situacemi (šikana, týrání, sexuální zneužívání) učí se dbát o vlastní bezpečí (návykové látky a zdraví) Komunikace s neznámými lidmi, správná elektronická komunikace Lidské tělo, životospráva a důsledky nevhodných návyků, odmítání návykových látek, péče o zdraví, osobní bezpečí, šikana, týrání, sexuální zneužívání, základy sexuální výchovy Zdravý způsob života, AIDS, HIV cesty přenosu, odmítání návykových látek, osobní bezpečí šikana, týrání, sexuální zneužívání, základy sexuální výchovy návykové látky a zdraví Vztahy mezi lidmi, práva a povinnosti lidí 90 min 90 min 135 min 180 min 180 min Mgr. Zuzana Kosinová Mgr. Janka Kratochvílová Mgr. Jana Brhlová Mgr. Zuzana Kosinová Mgr. Janka Kratochvílová Mgr. Jana Brhlová Mgr. Jitka Juříková Mgr. Marta Nešporová Mgr. Gabriela Kvasnicová Mgr. Jana Mikulecká Ing. Renata Charvátová RNDr. Ivana Kotrčová Mgr. Irena Zelená Mgr. Jana Nedvědová 90 min Ing. Renata Charvátová Mgr. Jana Lálová 8

9 7. / 1. Výchova k občanství 9. / 1. a 2. Výchova k občanství Člověk a společnost Člověk a společnost 9. / 2. Chemie Člověk a příroda 7. / 2. Přírodopis Člověk a příroda Vztahy mezi lidmi (mezilidská komunikace, konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti, pravidla chování Lidská práva jejich ochrana, poškozování lidských práv, šikana, diskriminace, protiprávní jednání, druhy a postihy, trestní postižitelnost přestupek x trestný čin Alkoholy nebezpečí používání alkoholových nápojů, nebezpečí spojení s konzumací drog a jiných návykových látek (léčiva, návykové látky) Halucinogenní houby, návyky aktivního a odpovědného přístupu ke svému zdraví, rostliny jedovaté jako drogy 8. / 1. Přírodopis Člověk a příroda Vysvětlení podstaty rasismu, (příklady z historie a v současnosti), rovnost ras 8. / 1. Přírodopis Člověk a příroda Nutnost zdravého životního stylu, krevní oběh injekce, drogy, AIDS 8. / 1 Přírodopis Člověk a příroda Dýchací soustava, hlasové ústrojí vliv kouření na zdraví Trávicí soustava požívání alkoholu, výživa, zdravý životní styl, alternativní výživové směry obezita, bulimie, Přírodopis Člověk a příroda anorexie, škodlivé látky v potravním 8. / 1. řetězci, první pomoc při požití toxických látek (houby, léky, jedy) zdravotní rizika spojená s poruchou přijmu potravy, zdravé stravovací návyky Pohlavní styk spojen s citovým vztahem k partnerovi a mravní odpovědnost, 8. / 2. Přírodopis Člověk a příroda škodlivé vlivy na plod těhotné matky, nemoci přenosné pohlavním stykem (AIDS), možnost antikoncepce, sexuální výchova 135 min 135 min 90 min 90 min Mgr. Tatina Bašistová Mgr. Jitka Maixnerová pí uč. Věra Handlová RNDr. Ivana Kotrčová Ing. Renata Charvátová RNDr. Ivana Kotrčová Ing. Renata Charvátová 45 min RNDr. Ivana Kotrčová Ing. Renata Charvátová 45 min RNDr. Ivana Kotrčová Ing. Renata Charvátová 45 min RNDr. Ivana Kotrčová Ing. Renata Charvátová 90 min 135 min RNDr. Ivana Kotrčová Ing. Renata Charvátová RNDr. Ivana Kotrčová Ing. Renata Charvátová 9

10 9. / 1. Přírodopis Člověk a příroda Vysvětlení podstaty rasismu, (příklady z historie a v současnosti), rovnost ras 9. / 1. Přírodopis Člověk a příroda Nutnost zdravého životního stylu, krevní oběh injekce, drogy, AIDS 9. / 1 Přírodopis Člověk a příroda Dýchací soustava, hlasové ústrojí vliv kouření na zdraví Trávicí soustava požívání alkoholu, výživa, zdravý životní styl, alternativní výživové směry obezita, bulimie, Přírodopis Člověk a příroda anorexie, škodlivé látky v potravním 9. / 1. řetězci, první pomoc při požití toxických látek (houby, léky, jedy) zdravotní rizika spojená s poruchou přijmu potravy, zdravé stravovací návyky Pohlavní styk spojen s citovým vztahem k partnerovi a mravní odpovědnost, 9. / 2. Přírodopis Člověk a příroda škodlivé vlivy na plod těhotné matky, nemoci přenosné pohlavním stykem (AIDS), možnost antikoncepce, sexuální výchova 9. / 1. a 2. Zeměpis Člověk a příroda Lidské rasy národnostní problematika v současném světě, jiné etniky 6. / 1. Výchova ke zdraví Člověk a zdraví Manželství - co vyžaduje celoživotní věrnost, láska a partnerské vztahy 6. / 1. Výchova ke zdraví Člověk a zdraví Výživa a zdraví, zásady správného stravování, poruchy přijmu potravy Sexuální dospívání, sexualita jako součást formování osobnosti, 6. / 2. Výchova ke zdraví Člověk a zdraví zdrženlivost, předčasná sexuální zkušenost, metody antikoncepce, pohlavně přenosné choroby (prevence AIDS, HIV) poruchy pohlavní identity, promiskuita, prostituce, pornografie, deviantní chování Sexuální kriminalita, šikana a jiné 8. / 1. projevy násilí, formy sexuálního násilí, Výchova ke zdraví Člověk a zdraví formy sexuálního zneužívání dětí 45 min RNDr. Ivana Kotrčová 45 min RNDr. Ivana Kotrčová 45 min RNDr. Ivana Kotrčová 90 min RNDr. Ivana Kotrčová 135 min RNDr. Ivana Kotrčová 45 min RNDr. Ivana Kotrčová Mgr. Drahomíra Krynická 45 min pí uč. Věra Handlová 45 min pí uč. Věra Handlová pí uč. Věra Handlová 135 min pí uč. Věra Handlová 90 min 10

11 8. / / 1. a 2. Výchova ke zdraví Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Člověk a zdraví 8. / 2. Výchova ke zdraví 8. / 2. Výchova ke zdraví 1. / 1. a 2. Tělesná výchova Člověk a zdraví Člověk a zdraví Význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli, význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědné sexuální chování, Předčasná sexuální zkušenost (zdravotní, právní, sociální důsledky) Prevence zneužívání návykové látky alkohol, kouření, drogy sociální a zdravotní rizika spojená s neužíváním návykových a dopingových látek, hazardní hry, ovládání první pomoci při otravě alkoholem a jinými návykovými látkami Psychohygiena aktivní využívání, základní kompenzační a relaxační techniky k překonávání psychické únavy a stresu Mezilidské vztahy, komunikace, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických medií, Rizikové chování, zbraně a násilné chování Sebekontrola a sebeovládání zvládání problémových situací 90 min pí uč. Věra Handlová 180 min pí uč. Věra Handlová 90 min 90 min Člověk a zdraví Činnosti ovlivňující zdraví v průběhu celého roku 2. / 1. a 2. Tělesná výchova Člověk a zdraví Činnosti ovlivňující zdraví utváření zdravého životního stylu 3. / 1. a 2. Tělesná výchova Člověk a zdraví Činnosti ovlivňující zdraví, problematika vlivů prostředí na zdraví člověka 4. / 1. a 2. Tělesná výchova Člověk a zdraví Činnosti ovlivňující zdraví význam pohybu pro zdraví v průběhu celého roku v průběhu celého roku v průběhu celého roku pí uč. Věra Handlová pí uč. Věra Handlová Mgr. Zuzana Kosinová Mgr. Janka Kratochvílová Mgr. Jana Brhlová Mgr. Dagmar Hanzelová Mgr. Jitka Juříková Mgr. Marta Nešporová Mgr. Drahomíra Krynická Mgr. Jiří Adamíra Mgr. Jiří Adamíra 11

12 5. / 1. a 2. Tělesná výchova Člověk a zdraví Činnosti ovlivňující zdraví význam pohybu pro zdraví 6. / 1. a 2. Tělesná výchova Člověk a zdraví Uvědomění si neslučitelnosti používání návykových látek se zdravým životním stylem 7. / 1. a 2. Tělesná výchova Člověk a zdraví Uvědomění si neslučitelnosti používání návykových látek se zdravým životním stylem 8. / 1. a 2. Tělesná výchova Člověk a zdraví Uvědomění si neslučitelnosti používání návykových látek se zdravým životním stylem 9. / 1. a 2. Tělesná výchova Člověk a zdraví Uvědomění si neslučitelnosti používání návykových látek se zdravým životním stylem 6. / 1. Člověk a svět práce v průběhu celého roku v průběhu celého roku v průběhu celého roku v průběhu celého roku v průběhu celého roku Člověk a svět práce Rostliny jako drogy a jejich zneužívání 45 min Mgr. Jindra Janušková Mgr. Irena Zelená Mgr. Jana Nedvědová Mgr. Drahomíra Krynická Mgr. Jiří Adamíra Mgr. Drahomíra Krynická Mgr. Jiří Adamíra Mgr. Drahomíra Krynická Mgr. Jiří Adamíra Mgr. Drahomíra Krynická Mgr. Jiří Adamíra Ing. Renata Charvátová Mgr. Jiří Adamíra Předmět Výchova k občanství je na naší škole vyučován třídními učiteli, kteří mohou nejlépe posuzovat třídní klima a operativně reagovat na aktuální problémy ve svých třídách. Konzultantkami pro třídní učitele i žáky jsou: školní metodička prevence Mgr. Jindra Janušková., zástupkyně ředitele Mgr. Jana Benešová, výchovná poradkyně Ing. Jitka Auerbachová. 12

13 Specifická prevence Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Bezpečné chování metodický program Seznámení se s preventivními zásadami bezpečného chování doma (telefonáty, cizí člověk za dveřmi ), v domě, ve výtahu, při cestě do školy a ze školy, při kontaktu s cizími osobami aktuální problémy osobního bezpečí útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy 1. až 3. třídy 290 žáků 45 minut Návaznost programu na cíle MPP Seznámit děti s různými projevy rizikového chování Ukazatele úspěšnosti Při rozhovorech s žáky zjištěné správné a adekvátní reakce na vzniklou situaci (ověření správného postupu) Termín 2. pololetí školního roku 2014/2015 Zodpovědná osoba příslušník Městské policie hl. m. Prahy Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Bezpečný kontakt se psy metodický program Seznámení se s preventivními zásadami bezpečného chování při kontaktu se psy útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy 1. a 2. třídy 185 žáků 45 minut Návaznost programu na cíle MPP Seznámit děti s různými projevy rizikového chování Ukazatele úspěšnosti Při rozhovorech s žáky zjištěné správné a adekvátní reakce na vzniklou situaci (ověření správného postupu) Termín 2. pololetí školního roku 2014/2015 Zodpovědná osoba příslušník Městské policie hl. m. Prahy 13

14 Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Základy první pomoci a zdravověda metodický program Seznámení se se základy poskytování první pomoci a praktický nácvik základních technik útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy 4. a 5. třídy 140 žáků 45 minut Návaznost programu na cíle MPP Umět adekvátně řešit náročné životní situace Ukazatele úspěšnosti Adekvátně reagovat na vzniklou situaci, umět si poradit Termín 2. pololetí školního roku 2014/2015 Zodpovědná osoba Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu příslušník Městské policie hl. m. Prahy Šikana metodický program Seznámení se s formou šikany a jejími následky útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy 6. třída 60 žáků 45 minut Návaznost programu na cíle MPP Seznámit děti s různými projevy rizikového chování, šikanou a jejich následky Ukazatele úspěšnosti Volba adekvátního způsobu řešení náročné životní situace, nebýt lhostejný Termín 2. pololetí školního roku 2014/2015 Zodpovědná osoba Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu příslušník Městské policie hl. m. Prahy Kriminalita dětí a mladistvých - odpovědnost nezletilých metodický program Základní seznámení se s rizikovými projevy chování ve společnosti, s trestnou činností a odpovědností nezletilých útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy 7. třída 50 žáků 45 minut Návaznost programu na cíle MPP Seznámit děti s různými projevy rizikového chování a uvést na správnou míru jejich případné mylné informace Ukazatele úspěšnosti Orientace v právní zodpovědnosti Termín 2. pololetí školního roku 2014/2015 Zodpovědná osoba příslušník Městské policie hl. m. Prahy 14

15 Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu 14Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Školou do zdravého života Blok primární prevence komplexní kontinuální program primární prevence rozsah 2 hod 3. třída téma - Nikotin mě neláká 4 třída téma - Vztahy ve třídě - Kamarádství 5. třída téma - Není hra jako hra rozsah 6 hod 6. třída téma - Nebezpečí internetu, role ve třídě, spolupráce 7. třída téma - Nenechám se vyprovokovat 8. třída téma - Vím, co můžu a co nesmím a partnerské vztahy 9. třída téma - Kdo jsem, kam jdu, co chci občanským sdružením Život bez závislostí 3. až 9. třídy 500 žáků Celkem 66 hodin Návaznost programu na cíle MPP Seznámit děti s různými riziky spojenými se závislostmi, různými projevy rizikového chování a uvést na správnou míru jejich případné mylné informace či představy týkající se dané oblasti. Budovat optimální sociální klima v jednotlivých třídách a tím i v celé škole. Posilovat komunikační dovednosti, schopnosti vytvářet přátelské vazby, asertivní dovednosti, zlepšit sebeovládání, učit se nenásilnému zvládání konfliktů, zvládat úzkost a stres. Ukazatele úspěšnosti Volba adekvátního způsobu řešení náročné životní situace a zlepšení vztahů ve třídách. Termín 1. pololetí školního roku 2014/ říjen až prosinec 2014 Zodpovědná osoba PhDr. Helena Vrbková - lektor o. s. Život bez závislostí Název programu Trestní odpovědnosti Typ programu beseda Stručná charakteristika Žáci vytvoří pracovní skupiny a odpovídají na otázky programu věnující se možnému potrestání skupiny do 15 let, je zjišťováno, zda se orientují v základních pojmech (např. trestný čin, přestupek, provinění), jsou seznámeni s druhy trestů Realizátor občanské sdružení PRAK Cílová skupina 6. a 7. třídy Počet žáků v programu 110 žáků Počet hodin programu 90 min Návaznost programu na cíle MPP Zvýšit informovanost, seznámení se s trestní zodpovědností Ukazatele úspěšnosti Správná a dostačující orientace v základních pojmech Termín 2. pololetí školního roku 2014/2015 Zodpovědná osoba Kateřina Racková koordinátorka občanské sdružení PRAK 15

16 Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Návštěva speciální mateřské školy zážitkový blok Žáci se zúčastní exkurze ve speciální MŠ pro děti závislých rodičů, rodičů ve výkonu trestu, nebo sexuálně zneužívané, seznámí se způsoby spolupráce s těmito rodiči a se specifiky zacházení s těmito dětmi. Součástí vyprávění je i šikana mezi dětmi. Po prohlídce zmiňovaného zařízení následuje beseda. občanské sdružení PRAK 8. třídy 48 žáků 5 hodin Návaznost programu na cíle MPP Seznámit děti s různými riziky spojenými se závislostmi, různými projevy rizikového chování a uvést na správnou míru jejich případné mylné informace či představy týkající se dané oblasti Ukazatele úspěšnosti Správná a dostačující orientace v základních problémech dané problematiky Termín 2. pololetí školního roku 2014/2015 Zodpovědná osoba Kateřina Racková koordinátorka občanské sdružení PRAK Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Návštěva věznice a beseda o vězeňství zážitkový blok Žáci se seznámí s prostory a chodem věznice, vše je spojené s odborným výkladem personálu věznice. Další týden následuje tříhodinový seminář, na něm je přítomen člověk, který sám prošel výkonem trestu a seznámí žáky s obtížemi návratu do společnosti. občanské sdružení PRAK 9. třídy 40 žáků 6 hodin Návaznost programu na cíle MPP Seznámení se s trestní odpovědností, seznámení s prostředím, kde lidé musí odpykávat své nesprávné činy (různé druhy závislostí, trestné činy) Ukazatele úspěšnosti Správná a dostačující orientace v základních problémech a pojmech dané problematiky Termín 2. pololetí školního roku 2014/2015 Zodpovědná osoba Kateřina Racková koordinátorka občanské sdružení PRAK 16

17 Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Exkurze do psychiatrické léčebny Bohnice s přednáškami lékařů a terapeutů zážitkový blok Žáci přímo v psychiatrické léčebně absolvují přednášky o duševních poruchách a psychiatrii, závislostech, o problematice sexuálních poruch a deviací. Případné dotazy zodpovědí odborníci na dané téma. občanské sdružení PRAK 9. třídy 40 žáků 2,5 hodiny Návaznost programu na cíle MPP Seznámení se s trestní zodpovědností, seznámení s prostředím, kde lidé musí odpykávat své nesprávné činy (různé druhy závislostí) Ukazatele úspěšnosti Správná a dostačující orientace v základních problémech a pojmech dané problematiky Termín 2. pololetí školního roku 2014/2015 Zodpovědná osoba Kateřina Racková koordinátorka občanské sdružení PRAK Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Návaznost programu na cíle MPP Zdravý třídní kolektiv Adaptační kurz Jedná se o adaptační kurz orientovaný na týmovou spolupráci a vzájemné poznávání. Akce se společně se žáky účastní i třídní učitel, který se aktivně začlení do týmové spolupráce. Školní metodik prevence Mgr. Jindra Janušková (pomoc preventivního týmu) 6. třídy 60 žáků 17 hodin Zlepšit komunikaci s novým třídním učitelem, posílení koheze v třídním kolektivu Ukazatele úspěšnosti Skupina ve třídě funguje dobře, mezi dětmi jsou dobré mezilidské vztahy a vytvářejí se mezi nimi bližší pouta na bázi kamarádství a přátelství. Termín září 2014 Zodpovědná osoba Mgr. Jindra Janušková 17

18 c) Rodiče Název programu Stručná charakteristika programu Realizátor Počet hodin programu Táborák pro 1. třídy První společné setkání rodičů, dětí a jejich učitelů, příjemně strávený podvečer při ohni a opékání vuřtu Třídní učitelé prvních tříd 4 hodiny Termín konání Zodpovědná osoba Mgr. Zuzana Kosinová Mgr. Janka Kratochvílová Mgr. Jana Brhlová Název programu Stručná charakteristika programu Realizátor Počet hodin programu Dny otevřených dveří Během těchto dní mají rodiče volný přístup do budovy školy, v rámci jednoho dne proběhne i sportovní turnaj mezi rodiči a učiteli Třídní učitelé všech tříd 20 hodiny Termín konání a Zodpovědná osoba vedení školy Název programu Stručná charakteristika programu Realizátor Počet hodin programu Slavnosti slabikáře pro žáky 1. ročníků Prvňáčkům je během tohoto odpoledne slavnostně předána první opravdová knížka Třídní učitelé prvních tříd 2 hodiny Termín konání květen červen 2015 Zodpovědná osoba Mgr. Zuzana Kosinová Mgr. Janka Kratochvílová Mgr. Jana Brhlová Název programu Stručná charakteristika programu Realizátor Počet hodin programu Masopust karnevalový rozverný den Během dne třídy prezentují svá připravená vystoupení (dopoledne mateřským školám, odpoledne rodičům). Celá škola ožije společným tématem masopustu. Učitelé základní školy spolu se svými žáky 6 8 hodin Termín konání Zodpovědná osoba vedení školy 18

19 5. EVALUACE - školního roku 2013 / 2014 A) Kvalitativní hodnocení 1. Na základě vytyčených ukazatelů úspěšnosti posuďte u každého programu, zda bylo dosaženo stanovených cílů 2. Na základě zjištění rozhodněte, zda budete v hodnoceném programu pokračovat i v následujícím roce. a) učitelé Vzdělávací program pro učitele Šikana a její prevence Vzdělávací program vedl PhDr. Michal Kolář 1. Program splnil stanovené cíle jen částečně. Pedagogové získali jen obecné informace k rizikovému chování uvedeného druhu. Přesné a konkrétní znalosti byly nedostačující. 2. V následujícím školním roce neplánujeme pokračovat s danou problematikou. b) žáci Program s příslušníky Městské policie hl. m. Prahy Pro 1. až 3. třídy - program Bezpečné chování Pro 1. až 3. třídy - program Bezpečný kontakt se psy Pro 4. až 5. třídy - program Základy první pomoci a zdravověda 6. třídy - program Šikana a násilí v dětských kolektivech 7. třídy - program Kriminalita dětí a mladistvých- odpovědnost nezletilých 1. Celý program byl přínosný, stanovených cílů bylo dosaženo. Přítomnost uniformovaného příslušníka Policie je emotivní, žáci mají přirozený respekt. Žáci se seznámili, jak adekvátně reagovat na danou situaci. 2. V programech pořádaných Městskou policií budeme dále pokračovat Ucelený systém dlouhodobé cílené prevence sociálně patologických jevů, Školou do zdravého života uskutečnilo občanské sdružení - Život bez závislostí 1. Celý program byl přínosný, stanovených cílů bylo dosaženo jen částečně. Program nemohl, proběhnou v plném časovém rozsahu, důvodem byl nedostatek finančních prostředků. Žáci se seznámili, s různými riziky spojenými se závislostmi a projevy rizikového chování. V jednotlivých třídách došlo k posílení komunikačních dovedností a prvků sebeovládání. Z plánovaných 64 hodin mohlo být realizováno 36 hodin. 2. Program na naší škole probíhá dlouhodobě, budeme v něm nadále pokračovat. 19

20 Adaptační kurz Zdravý třídní kolektiv 1. Kurz byl přínosný, stanovených cílů bylo dosaženo. Všichni žáci i se svými třídními učiteli se aktivně začlenili do týmové spolupráce. Každá třída si vytvořila svá pravidla chování v třídním kolektivu. 2. Program na naší škole proběh čtvrté. Byl přijat pozitivně jak ze strany žáků, tak i jejich nových třídních učitelů. Budeme v něm pokračovat. Beseda na téma: Trestní odpovědnost pro žáky 6. a 7. tříd 1. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nebylo možné tento program realizovat. 2. Program bychom rádi realizovali v novém školním roce. Exkurze ve speciální mateřské škole v Čimicích spojená s besedou na téma drogová závislost, realizaci provedlo sdružení Prak pro žáky 8. tříd 1. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nebylo možné tento program realizovat. 2. Program bychom rádi realizovali v novém školním roce. Exkurze ve věznici a následná beseda o vězeňství pro žáky 9. tříd 1. Byly realizovány exkurze do věznice Liberec a Všehrdy. Všemi zúčastněnými byla tato exkurze hodnocena kladně. Jako přínosné považujeme následnou besedu s bývalým odsouzeným. Stanovených cílů bylo dosaženo. 2. Program na naší škole probíhá již opakovaně a vždy je žáky, ale i učiteli hodnocen velmi kladně, budeme v něm nadále pokračovat. Exkurze do Psychiatrické léčebny Bohnice spojené s přednáškami o psychiatrii, o sexuálních deviacích a o drogových závislostech pro žáky - 9. tříd 1. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nebylo možné tento program realizovat. 2. Program bychom rádi realizovali v novém školním roce. Preventivní program Hasík pro žáky 2. a 6. tříd 1. Žáci během programu získali základní informace jak postupovat v mimořádných situacích a jak správně reagovat na dané signály. Stanovených cílů bylo dosaženo. 2. V programu budeme pokračovat. 20

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013 2015 Gymnázium a SOŠ Horská 309, Hostinné Zpracovala: Mgr. Doubrava Dřízhalová - školní metodička prevence Úvod Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXIX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 8 Vydáno: SRPEN 2013 Cena: 40 Kč OBSAH Část metodická Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní údaje Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Název školy Jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavlína Kociánová Telefon na ředitele 515 333

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento program proti šikanování byl vytvořen na základě metodického pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j. 24 246/2008-6 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohroţuje

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Sestavil: Mgr. Ivana Dražková Uložení: ředitelna školy metodik prevence Podpis:. Školní rok : 2011/2012 Byl vytvořen jako součást Minimálního preventivního programu na základě

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 24-25 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpracovala: Mgr. Marcela Hadamčíková 5.9.24 OBSAH ÚVOD 3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY. Stav školy,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program VÁŽÍM SI SÁM SEBE v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně negativních jevů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 Obsah MPP 1. Úvod 2. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 2.1. personální zajištění 3. Vnější zdroje školy 3.1. Spolupráce

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

Minimální preventivní program 2013/ 2014

Minimální preventivní program 2013/ 2014 ZŠ v Jemnici, příspěvková organizace, náměstí Svobody 88 Minimální preventivní program 2013/ 2014 Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č. j.:14514/2000-51, který do prevence sociálněpatologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 19600 Praha 9 Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program. Škola pro život školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. Škola pro život školní rok 2014/2015 Střední škola umění a designu, stylu a módy a VOŠ Brno, Husova 10, pracoviště Francouzská 101 Minimální preventivní program Škola pro život školní rok 2014/2015 ředitel školy: ak.mal. Pavel Luffer koordinace

Více

Postup při vyšetřování šikanování

Postup při vyšetřování šikanování Postup při vyšetřování šikanování V prvních třech stádiích šikanování bude uplatňován následující postup: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ NEPLACHOVICE školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ NEPLACHOVICE školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ NEPLACHOVICE školní rok 2014/2015 VNĚJŠÍ INFORMAČNÍ ZDROJE PRO TVORBU MPP a) teoretické a legislativní zázemí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Vacenovice PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vypracovala : Mgr. Blanka Mlýnková Realizátoři programu : všichni pedagogičtí pracovníci 1 Obsah 1. Úvod 2.

Více