Minimální preventivní program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Školní rok: 2014 / 2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 Mgr. Martina Thumsová na ředitele Jméno školního metodika prevence Mgr. Jindra Janušková Telefon Specializační studium Ano X Studuje Ne Realizátor vzdělávání Pedagogická fakulta UK Jméno výchovného poradce Ing. Jitka Auerbachová Telefon Specializační studium Ano Studuje Ne X Realizátor vzdělávání Jméno školního psychologa Telefon k neobsazeno 1

2 Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků ZŠ - I stupeň ZŠ - II. stupeň Víceleté gymnázium _ 4leté gymnázium _ SŠ ostatní _ Celkem pedagogů na škole* 36 * Jedná se o celkový počet pedagogů na Vaší škole. Nejedná se o součet údajů uvedených výše (někteří pedagogové mohou učit na více stupních zároveň). 2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE Jsme, úplnou státní základní školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Škola je sídlištního typu s kapacitou 650 žáků. Celý školní areál leží na okraji města Prahy, v městské části Jižní Město. Nacházíme se v pěkném prostředí nedaleko Hostivařského lesoparku a Hostivařské přehrady. Okolí školy (lesopark) skýtá velmi dobré možnosti pro činnost školní družiny i pro tělesnou výchovu. Škola je po celkové rekonstrukci. Budova školy je tvořena hlavním učebním pavilonem, tělocvičnami a jídelnou. Přístup do školy je bezbariérový. Škola má dvě tělocvičny a moderní víceúčelové hřiště pro většinu kolektivních sportů, jehož součástí je hřiště s umělým povrchem. Budova je pětipodlažní, nejnižší podlaží slouží k vyučování všech prvních tříd a nalézají se zde také všechny herny školní družiny. Toto podlaží umožňuje využití samostatného vchodu do školní budovy, čímž se snažíme zajistit našim nejmenším žáčkům co nejbezpečnější vstup. Součástí školy je školní družina, školní klub a školní jídelna. Školní preventivní tým pracuje ve složení: Mgr. Jindra Janušková - školní metodik prevence Mgr. Iva Mudráková - učitelka 1. stupně Mgr. Jana Benešová - zástupce ředitele školy pí vych. Iveta Langerová zástupce za školní družinu Tento preventivní tým se především podílí na přípravě dokumentu MPP a bude úzce spolupracovat při jeho realizaci. 2

3 Základní právní dokumenty: Úmluva o právech dítěte Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění Zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách v platném znění Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami v platném znění Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních v platném znění Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění Zákon č. 218/2003, o soudnictví ve věcech mládeže v platném znění Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění on%7e20%7ec4%7e8d.%7e20218%7e20%7e2f2003&nr=&part=&name=&rpp=15 - local-contentzákon č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí v platném znění Nařízení vlády: Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. v platném znění Nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku v platném znění Vyhlášky: Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. v platném znění Vnitroresortní předpisy MŠMT Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č. j / Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j / , Věstník MŠMT sešit 11/2007 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č. j / , Věstník MŠMT sešit 6/2004. Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j / , Věstník MŠMT sešit 3/2002. Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j /99-22, Věstník MŠMT sešit 5/

4 4

5 3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP (stanovení krátkodobých cílů MPP pro daný rok, zdůvodnění cílů a jejich návaznost na Preventivní strategii školy) Cíl: Zvýšit informovanost pedagogů v problematice školní kázně Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Počet vzdělávacích programů na dané téma Počet proškolených pedagogů Získání dovedností nutných pro nastavení školní kázně, diagnostiku příčin nekázně a získání znalostí o příčinách, které k nekázni vedou Cíl souvisí se zvyšováním profesní připravenosti pedagogického sboru při řešení školní nekázně, používání kázeňských prostředků účelně a efektivně Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Zapojit do zájmových kroužků co největší množství žáků každý si vybere, co ho zajímá Počet žáků pracujících v těchto zájmových kroužcích nabízených školou Počet kroužků k výběru Vhodné a účelné trávení volného času Snahou je vést mladého člověka k účelnému trávení svého volného času Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Seznámit děti s různými riziky spojenými se závislostmi, různými projevy rizikového chování a uvést na správnou míru jejich případné mylné informace či představy týkající se dané oblasti Počet vzdělávacích programů na dané téma Počet žáků účastnících se těchto programů Jen včas a správně informovaný žák umí adekvátně řešit náročné životní situace - umí si vytvořit zdravý životní styl Cílem je posílit u žáků schopnost bránit se před projevy rizikového chování zdravým a sociálně akceptovatelným způsobem, vytvářet u nich protidrogové postoje Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Budovat optimální sociální klima v jednotlivých třídách a tím i v celé škole. Posilovat komunikační dovednosti, schopnosti vytvářet přátelské vazby, asertivní dovednosti, zlepšit sebeovládání, učit se nenásilnému zvládání konfliktů, zvládat úzkost a stres Počet vzdělávacích programů na dané téma Počet žáků účastnících se těchto programů Žáci si osvojí pozitivního sociálního chování Cílem je vytvářet optimální sociální klima v celé škole, budování důvěry a pocitu bezpečí 5

6 Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Stmelení kolektivů šestých tříd Počet žáků účastnících se adaptačního výjezdu Zjednodušení přechodu na 2. stupeň umožní rychlejší přizpůsobení se požadavkům daného stupně Zlepšit komunikaci s novým třídním učitelem, posílení koheze v třídním kolektivu Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Seznámení se s trestní zodpovědností, seznámení s prostředím, kde lidé musí odpykávat své nesprávné činy (různé druhy závislostí, trestné činy) Počet žáků účastnících se těchto akcí Jen správně informovaný žák si může vybrat tu správnou cestu Cílem je upevnění životních hodnot, posílení sebevědomí a sebepoznání, udělat si na danou problematiku svůj vlastní názor Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Zapojit rodiče do dění školy Počet rodičů účastnících se akcí školy Společné působení školy a rodiny může všestranně rozvinout osobnost žáka Snahou je větší spolupráce s rodiči (jejich zapojení do aktivit pořádaných školou) 6

7 4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY (metodika str. 14) a) Pedagogové Název a odborné zaměření vzdělávání Stručná charakteristika Realizátor/lektor Počet proškolených pedagogů Počet hodin Kázeň a klima třídy Účastníci získají dovednosti nutné pro nastavení školní kázně, diagnostiku příčin nekázně a získají znalosti o příčinách, které k nekázni vedou Mgr. Michaela Veselá 36 pedagogických pracovníků 6 hod Termín konání

8 b) Žáci Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování Ročník/pololetí Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová dotace Vyučující 1. / 1. Prvouka 1. / 2. Prvouka Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 3. / 2. Prvouka Člověk a jeho svět 4. / 2. Přírodověda Člověk a jeho svět 5. / 2. Přírodověda Člověk a jeho svět 6. / 1. Výchova k občanství Člověk a společnost Osobní bezpečí ( dítě v rodině, vztah k rodičům, sourozencům, ostatním příbuzným, vztah ke starším lidem, bezpečí při cestě do školy a ze školy Člověk a zdraví - hygiena Zdravý životní styl, péče o zdraví, návykové látky Osvojování na modelových situacích odmítání návykových látek, seznamování s krizovými situacemi (šikana, týrání, sexuální zneužívání) učí se dbát o vlastní bezpečí (návykové látky a zdraví) Komunikace s neznámými lidmi, správná elektronická komunikace Lidské tělo, životospráva a důsledky nevhodných návyků, odmítání návykových látek, péče o zdraví, osobní bezpečí, šikana, týrání, sexuální zneužívání, základy sexuální výchovy Zdravý způsob života, AIDS, HIV cesty přenosu, odmítání návykových látek, osobní bezpečí šikana, týrání, sexuální zneužívání, základy sexuální výchovy návykové látky a zdraví Vztahy mezi lidmi, práva a povinnosti lidí 90 min 90 min 135 min 180 min 180 min Mgr. Zuzana Kosinová Mgr. Janka Kratochvílová Mgr. Jana Brhlová Mgr. Zuzana Kosinová Mgr. Janka Kratochvílová Mgr. Jana Brhlová Mgr. Jitka Juříková Mgr. Marta Nešporová Mgr. Gabriela Kvasnicová Mgr. Jana Mikulecká Ing. Renata Charvátová RNDr. Ivana Kotrčová Mgr. Irena Zelená Mgr. Jana Nedvědová 90 min Ing. Renata Charvátová Mgr. Jana Lálová 8

9 7. / 1. Výchova k občanství 9. / 1. a 2. Výchova k občanství Člověk a společnost Člověk a společnost 9. / 2. Chemie Člověk a příroda 7. / 2. Přírodopis Člověk a příroda Vztahy mezi lidmi (mezilidská komunikace, konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti, pravidla chování Lidská práva jejich ochrana, poškozování lidských práv, šikana, diskriminace, protiprávní jednání, druhy a postihy, trestní postižitelnost přestupek x trestný čin Alkoholy nebezpečí používání alkoholových nápojů, nebezpečí spojení s konzumací drog a jiných návykových látek (léčiva, návykové látky) Halucinogenní houby, návyky aktivního a odpovědného přístupu ke svému zdraví, rostliny jedovaté jako drogy 8. / 1. Přírodopis Člověk a příroda Vysvětlení podstaty rasismu, (příklady z historie a v současnosti), rovnost ras 8. / 1. Přírodopis Člověk a příroda Nutnost zdravého životního stylu, krevní oběh injekce, drogy, AIDS 8. / 1 Přírodopis Člověk a příroda Dýchací soustava, hlasové ústrojí vliv kouření na zdraví Trávicí soustava požívání alkoholu, výživa, zdravý životní styl, alternativní výživové směry obezita, bulimie, Přírodopis Člověk a příroda anorexie, škodlivé látky v potravním 8. / 1. řetězci, první pomoc při požití toxických látek (houby, léky, jedy) zdravotní rizika spojená s poruchou přijmu potravy, zdravé stravovací návyky Pohlavní styk spojen s citovým vztahem k partnerovi a mravní odpovědnost, 8. / 2. Přírodopis Člověk a příroda škodlivé vlivy na plod těhotné matky, nemoci přenosné pohlavním stykem (AIDS), možnost antikoncepce, sexuální výchova 135 min 135 min 90 min 90 min Mgr. Tatina Bašistová Mgr. Jitka Maixnerová pí uč. Věra Handlová RNDr. Ivana Kotrčová Ing. Renata Charvátová RNDr. Ivana Kotrčová Ing. Renata Charvátová 45 min RNDr. Ivana Kotrčová Ing. Renata Charvátová 45 min RNDr. Ivana Kotrčová Ing. Renata Charvátová 45 min RNDr. Ivana Kotrčová Ing. Renata Charvátová 90 min 135 min RNDr. Ivana Kotrčová Ing. Renata Charvátová RNDr. Ivana Kotrčová Ing. Renata Charvátová 9

10 9. / 1. Přírodopis Člověk a příroda Vysvětlení podstaty rasismu, (příklady z historie a v současnosti), rovnost ras 9. / 1. Přírodopis Člověk a příroda Nutnost zdravého životního stylu, krevní oběh injekce, drogy, AIDS 9. / 1 Přírodopis Člověk a příroda Dýchací soustava, hlasové ústrojí vliv kouření na zdraví Trávicí soustava požívání alkoholu, výživa, zdravý životní styl, alternativní výživové směry obezita, bulimie, Přírodopis Člověk a příroda anorexie, škodlivé látky v potravním 9. / 1. řetězci, první pomoc při požití toxických látek (houby, léky, jedy) zdravotní rizika spojená s poruchou přijmu potravy, zdravé stravovací návyky Pohlavní styk spojen s citovým vztahem k partnerovi a mravní odpovědnost, 9. / 2. Přírodopis Člověk a příroda škodlivé vlivy na plod těhotné matky, nemoci přenosné pohlavním stykem (AIDS), možnost antikoncepce, sexuální výchova 9. / 1. a 2. Zeměpis Člověk a příroda Lidské rasy národnostní problematika v současném světě, jiné etniky 6. / 1. Výchova ke zdraví Člověk a zdraví Manželství - co vyžaduje celoživotní věrnost, láska a partnerské vztahy 6. / 1. Výchova ke zdraví Člověk a zdraví Výživa a zdraví, zásady správného stravování, poruchy přijmu potravy Sexuální dospívání, sexualita jako součást formování osobnosti, 6. / 2. Výchova ke zdraví Člověk a zdraví zdrženlivost, předčasná sexuální zkušenost, metody antikoncepce, pohlavně přenosné choroby (prevence AIDS, HIV) poruchy pohlavní identity, promiskuita, prostituce, pornografie, deviantní chování Sexuální kriminalita, šikana a jiné 8. / 1. projevy násilí, formy sexuálního násilí, Výchova ke zdraví Člověk a zdraví formy sexuálního zneužívání dětí 45 min RNDr. Ivana Kotrčová 45 min RNDr. Ivana Kotrčová 45 min RNDr. Ivana Kotrčová 90 min RNDr. Ivana Kotrčová 135 min RNDr. Ivana Kotrčová 45 min RNDr. Ivana Kotrčová Mgr. Drahomíra Krynická 45 min pí uč. Věra Handlová 45 min pí uč. Věra Handlová pí uč. Věra Handlová 135 min pí uč. Věra Handlová 90 min 10

11 8. / / 1. a 2. Výchova ke zdraví Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Člověk a zdraví 8. / 2. Výchova ke zdraví 8. / 2. Výchova ke zdraví 1. / 1. a 2. Tělesná výchova Člověk a zdraví Člověk a zdraví Význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli, význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědné sexuální chování, Předčasná sexuální zkušenost (zdravotní, právní, sociální důsledky) Prevence zneužívání návykové látky alkohol, kouření, drogy sociální a zdravotní rizika spojená s neužíváním návykových a dopingových látek, hazardní hry, ovládání první pomoci při otravě alkoholem a jinými návykovými látkami Psychohygiena aktivní využívání, základní kompenzační a relaxační techniky k překonávání psychické únavy a stresu Mezilidské vztahy, komunikace, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických medií, Rizikové chování, zbraně a násilné chování Sebekontrola a sebeovládání zvládání problémových situací 90 min pí uč. Věra Handlová 180 min pí uč. Věra Handlová 90 min 90 min Člověk a zdraví Činnosti ovlivňující zdraví v průběhu celého roku 2. / 1. a 2. Tělesná výchova Člověk a zdraví Činnosti ovlivňující zdraví utváření zdravého životního stylu 3. / 1. a 2. Tělesná výchova Člověk a zdraví Činnosti ovlivňující zdraví, problematika vlivů prostředí na zdraví člověka 4. / 1. a 2. Tělesná výchova Člověk a zdraví Činnosti ovlivňující zdraví význam pohybu pro zdraví v průběhu celého roku v průběhu celého roku v průběhu celého roku pí uč. Věra Handlová pí uč. Věra Handlová Mgr. Zuzana Kosinová Mgr. Janka Kratochvílová Mgr. Jana Brhlová Mgr. Dagmar Hanzelová Mgr. Jitka Juříková Mgr. Marta Nešporová Mgr. Drahomíra Krynická Mgr. Jiří Adamíra Mgr. Jiří Adamíra 11

12 5. / 1. a 2. Tělesná výchova Člověk a zdraví Činnosti ovlivňující zdraví význam pohybu pro zdraví 6. / 1. a 2. Tělesná výchova Člověk a zdraví Uvědomění si neslučitelnosti používání návykových látek se zdravým životním stylem 7. / 1. a 2. Tělesná výchova Člověk a zdraví Uvědomění si neslučitelnosti používání návykových látek se zdravým životním stylem 8. / 1. a 2. Tělesná výchova Člověk a zdraví Uvědomění si neslučitelnosti používání návykových látek se zdravým životním stylem 9. / 1. a 2. Tělesná výchova Člověk a zdraví Uvědomění si neslučitelnosti používání návykových látek se zdravým životním stylem 6. / 1. Člověk a svět práce v průběhu celého roku v průběhu celého roku v průběhu celého roku v průběhu celého roku v průběhu celého roku Člověk a svět práce Rostliny jako drogy a jejich zneužívání 45 min Mgr. Jindra Janušková Mgr. Irena Zelená Mgr. Jana Nedvědová Mgr. Drahomíra Krynická Mgr. Jiří Adamíra Mgr. Drahomíra Krynická Mgr. Jiří Adamíra Mgr. Drahomíra Krynická Mgr. Jiří Adamíra Mgr. Drahomíra Krynická Mgr. Jiří Adamíra Ing. Renata Charvátová Mgr. Jiří Adamíra Předmět Výchova k občanství je na naší škole vyučován třídními učiteli, kteří mohou nejlépe posuzovat třídní klima a operativně reagovat na aktuální problémy ve svých třídách. Konzultantkami pro třídní učitele i žáky jsou: školní metodička prevence Mgr. Jindra Janušková., zástupkyně ředitele Mgr. Jana Benešová, výchovná poradkyně Ing. Jitka Auerbachová. 12

13 Specifická prevence Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Bezpečné chování metodický program Seznámení se s preventivními zásadami bezpečného chování doma (telefonáty, cizí člověk za dveřmi ), v domě, ve výtahu, při cestě do školy a ze školy, při kontaktu s cizími osobami aktuální problémy osobního bezpečí útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy 1. až 3. třídy 290 žáků 45 minut Návaznost programu na cíle MPP Seznámit děti s různými projevy rizikového chování Ukazatele úspěšnosti Při rozhovorech s žáky zjištěné správné a adekvátní reakce na vzniklou situaci (ověření správného postupu) Termín 2. pololetí školního roku 2014/2015 Zodpovědná osoba příslušník Městské policie hl. m. Prahy Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Bezpečný kontakt se psy metodický program Seznámení se s preventivními zásadami bezpečného chování při kontaktu se psy útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy 1. a 2. třídy 185 žáků 45 minut Návaznost programu na cíle MPP Seznámit děti s různými projevy rizikového chování Ukazatele úspěšnosti Při rozhovorech s žáky zjištěné správné a adekvátní reakce na vzniklou situaci (ověření správného postupu) Termín 2. pololetí školního roku 2014/2015 Zodpovědná osoba příslušník Městské policie hl. m. Prahy 13

14 Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Základy první pomoci a zdravověda metodický program Seznámení se se základy poskytování první pomoci a praktický nácvik základních technik útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy 4. a 5. třídy 140 žáků 45 minut Návaznost programu na cíle MPP Umět adekvátně řešit náročné životní situace Ukazatele úspěšnosti Adekvátně reagovat na vzniklou situaci, umět si poradit Termín 2. pololetí školního roku 2014/2015 Zodpovědná osoba Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu příslušník Městské policie hl. m. Prahy Šikana metodický program Seznámení se s formou šikany a jejími následky útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy 6. třída 60 žáků 45 minut Návaznost programu na cíle MPP Seznámit děti s různými projevy rizikového chování, šikanou a jejich následky Ukazatele úspěšnosti Volba adekvátního způsobu řešení náročné životní situace, nebýt lhostejný Termín 2. pololetí školního roku 2014/2015 Zodpovědná osoba Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu příslušník Městské policie hl. m. Prahy Kriminalita dětí a mladistvých - odpovědnost nezletilých metodický program Základní seznámení se s rizikovými projevy chování ve společnosti, s trestnou činností a odpovědností nezletilých útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy 7. třída 50 žáků 45 minut Návaznost programu na cíle MPP Seznámit děti s různými projevy rizikového chování a uvést na správnou míru jejich případné mylné informace Ukazatele úspěšnosti Orientace v právní zodpovědnosti Termín 2. pololetí školního roku 2014/2015 Zodpovědná osoba příslušník Městské policie hl. m. Prahy 14

15 Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu 14Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Školou do zdravého života Blok primární prevence komplexní kontinuální program primární prevence rozsah 2 hod 3. třída téma - Nikotin mě neláká 4 třída téma - Vztahy ve třídě - Kamarádství 5. třída téma - Není hra jako hra rozsah 6 hod 6. třída téma - Nebezpečí internetu, role ve třídě, spolupráce 7. třída téma - Nenechám se vyprovokovat 8. třída téma - Vím, co můžu a co nesmím a partnerské vztahy 9. třída téma - Kdo jsem, kam jdu, co chci občanským sdružením Život bez závislostí 3. až 9. třídy 500 žáků Celkem 66 hodin Návaznost programu na cíle MPP Seznámit děti s různými riziky spojenými se závislostmi, různými projevy rizikového chování a uvést na správnou míru jejich případné mylné informace či představy týkající se dané oblasti. Budovat optimální sociální klima v jednotlivých třídách a tím i v celé škole. Posilovat komunikační dovednosti, schopnosti vytvářet přátelské vazby, asertivní dovednosti, zlepšit sebeovládání, učit se nenásilnému zvládání konfliktů, zvládat úzkost a stres. Ukazatele úspěšnosti Volba adekvátního způsobu řešení náročné životní situace a zlepšení vztahů ve třídách. Termín 1. pololetí školního roku 2014/ říjen až prosinec 2014 Zodpovědná osoba PhDr. Helena Vrbková - lektor o. s. Život bez závislostí Název programu Trestní odpovědnosti Typ programu beseda Stručná charakteristika Žáci vytvoří pracovní skupiny a odpovídají na otázky programu věnující se možnému potrestání skupiny do 15 let, je zjišťováno, zda se orientují v základních pojmech (např. trestný čin, přestupek, provinění), jsou seznámeni s druhy trestů Realizátor občanské sdružení PRAK Cílová skupina 6. a 7. třídy Počet žáků v programu 110 žáků Počet hodin programu 90 min Návaznost programu na cíle MPP Zvýšit informovanost, seznámení se s trestní zodpovědností Ukazatele úspěšnosti Správná a dostačující orientace v základních pojmech Termín 2. pololetí školního roku 2014/2015 Zodpovědná osoba Kateřina Racková koordinátorka občanské sdružení PRAK 15

16 Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Návštěva speciální mateřské školy zážitkový blok Žáci se zúčastní exkurze ve speciální MŠ pro děti závislých rodičů, rodičů ve výkonu trestu, nebo sexuálně zneužívané, seznámí se způsoby spolupráce s těmito rodiči a se specifiky zacházení s těmito dětmi. Součástí vyprávění je i šikana mezi dětmi. Po prohlídce zmiňovaného zařízení následuje beseda. občanské sdružení PRAK 8. třídy 48 žáků 5 hodin Návaznost programu na cíle MPP Seznámit děti s různými riziky spojenými se závislostmi, různými projevy rizikového chování a uvést na správnou míru jejich případné mylné informace či představy týkající se dané oblasti Ukazatele úspěšnosti Správná a dostačující orientace v základních problémech dané problematiky Termín 2. pololetí školního roku 2014/2015 Zodpovědná osoba Kateřina Racková koordinátorka občanské sdružení PRAK Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Návštěva věznice a beseda o vězeňství zážitkový blok Žáci se seznámí s prostory a chodem věznice, vše je spojené s odborným výkladem personálu věznice. Další týden následuje tříhodinový seminář, na něm je přítomen člověk, který sám prošel výkonem trestu a seznámí žáky s obtížemi návratu do společnosti. občanské sdružení PRAK 9. třídy 40 žáků 6 hodin Návaznost programu na cíle MPP Seznámení se s trestní odpovědností, seznámení s prostředím, kde lidé musí odpykávat své nesprávné činy (různé druhy závislostí, trestné činy) Ukazatele úspěšnosti Správná a dostačující orientace v základních problémech a pojmech dané problematiky Termín 2. pololetí školního roku 2014/2015 Zodpovědná osoba Kateřina Racková koordinátorka občanské sdružení PRAK 16

17 Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Exkurze do psychiatrické léčebny Bohnice s přednáškami lékařů a terapeutů zážitkový blok Žáci přímo v psychiatrické léčebně absolvují přednášky o duševních poruchách a psychiatrii, závislostech, o problematice sexuálních poruch a deviací. Případné dotazy zodpovědí odborníci na dané téma. občanské sdružení PRAK 9. třídy 40 žáků 2,5 hodiny Návaznost programu na cíle MPP Seznámení se s trestní zodpovědností, seznámení s prostředím, kde lidé musí odpykávat své nesprávné činy (různé druhy závislostí) Ukazatele úspěšnosti Správná a dostačující orientace v základních problémech a pojmech dané problematiky Termín 2. pololetí školního roku 2014/2015 Zodpovědná osoba Kateřina Racková koordinátorka občanské sdružení PRAK Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Návaznost programu na cíle MPP Zdravý třídní kolektiv Adaptační kurz Jedná se o adaptační kurz orientovaný na týmovou spolupráci a vzájemné poznávání. Akce se společně se žáky účastní i třídní učitel, který se aktivně začlení do týmové spolupráce. Školní metodik prevence Mgr. Jindra Janušková (pomoc preventivního týmu) 6. třídy 60 žáků 17 hodin Zlepšit komunikaci s novým třídním učitelem, posílení koheze v třídním kolektivu Ukazatele úspěšnosti Skupina ve třídě funguje dobře, mezi dětmi jsou dobré mezilidské vztahy a vytvářejí se mezi nimi bližší pouta na bázi kamarádství a přátelství. Termín září 2014 Zodpovědná osoba Mgr. Jindra Janušková 17

18 c) Rodiče Název programu Stručná charakteristika programu Realizátor Počet hodin programu Táborák pro 1. třídy První společné setkání rodičů, dětí a jejich učitelů, příjemně strávený podvečer při ohni a opékání vuřtu Třídní učitelé prvních tříd 4 hodiny Termín konání Zodpovědná osoba Mgr. Zuzana Kosinová Mgr. Janka Kratochvílová Mgr. Jana Brhlová Název programu Stručná charakteristika programu Realizátor Počet hodin programu Dny otevřených dveří Během těchto dní mají rodiče volný přístup do budovy školy, v rámci jednoho dne proběhne i sportovní turnaj mezi rodiči a učiteli Třídní učitelé všech tříd 20 hodiny Termín konání a Zodpovědná osoba vedení školy Název programu Stručná charakteristika programu Realizátor Počet hodin programu Slavnosti slabikáře pro žáky 1. ročníků Prvňáčkům je během tohoto odpoledne slavnostně předána první opravdová knížka Třídní učitelé prvních tříd 2 hodiny Termín konání květen červen 2015 Zodpovědná osoba Mgr. Zuzana Kosinová Mgr. Janka Kratochvílová Mgr. Jana Brhlová Název programu Stručná charakteristika programu Realizátor Počet hodin programu Masopust karnevalový rozverný den Během dne třídy prezentují svá připravená vystoupení (dopoledne mateřským školám, odpoledne rodičům). Celá škola ožije společným tématem masopustu. Učitelé základní školy spolu se svými žáky 6 8 hodin Termín konání Zodpovědná osoba vedení školy 18

19 5. EVALUACE - školního roku 2013 / 2014 A) Kvalitativní hodnocení 1. Na základě vytyčených ukazatelů úspěšnosti posuďte u každého programu, zda bylo dosaženo stanovených cílů 2. Na základě zjištění rozhodněte, zda budete v hodnoceném programu pokračovat i v následujícím roce. a) učitelé Vzdělávací program pro učitele Šikana a její prevence Vzdělávací program vedl PhDr. Michal Kolář 1. Program splnil stanovené cíle jen částečně. Pedagogové získali jen obecné informace k rizikovému chování uvedeného druhu. Přesné a konkrétní znalosti byly nedostačující. 2. V následujícím školním roce neplánujeme pokračovat s danou problematikou. b) žáci Program s příslušníky Městské policie hl. m. Prahy Pro 1. až 3. třídy - program Bezpečné chování Pro 1. až 3. třídy - program Bezpečný kontakt se psy Pro 4. až 5. třídy - program Základy první pomoci a zdravověda 6. třídy - program Šikana a násilí v dětských kolektivech 7. třídy - program Kriminalita dětí a mladistvých- odpovědnost nezletilých 1. Celý program byl přínosný, stanovených cílů bylo dosaženo. Přítomnost uniformovaného příslušníka Policie je emotivní, žáci mají přirozený respekt. Žáci se seznámili, jak adekvátně reagovat na danou situaci. 2. V programech pořádaných Městskou policií budeme dále pokračovat Ucelený systém dlouhodobé cílené prevence sociálně patologických jevů, Školou do zdravého života uskutečnilo občanské sdružení - Život bez závislostí 1. Celý program byl přínosný, stanovených cílů bylo dosaženo jen částečně. Program nemohl, proběhnou v plném časovém rozsahu, důvodem byl nedostatek finančních prostředků. Žáci se seznámili, s různými riziky spojenými se závislostmi a projevy rizikového chování. V jednotlivých třídách došlo k posílení komunikačních dovedností a prvků sebeovládání. Z plánovaných 64 hodin mohlo být realizováno 36 hodin. 2. Program na naší škole probíhá dlouhodobě, budeme v něm nadále pokračovat. 19

20 Adaptační kurz Zdravý třídní kolektiv 1. Kurz byl přínosný, stanovených cílů bylo dosaženo. Všichni žáci i se svými třídními učiteli se aktivně začlenili do týmové spolupráce. Každá třída si vytvořila svá pravidla chování v třídním kolektivu. 2. Program na naší škole proběh čtvrté. Byl přijat pozitivně jak ze strany žáků, tak i jejich nových třídních učitelů. Budeme v něm pokračovat. Beseda na téma: Trestní odpovědnost pro žáky 6. a 7. tříd 1. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nebylo možné tento program realizovat. 2. Program bychom rádi realizovali v novém školním roce. Exkurze ve speciální mateřské škole v Čimicích spojená s besedou na téma drogová závislost, realizaci provedlo sdružení Prak pro žáky 8. tříd 1. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nebylo možné tento program realizovat. 2. Program bychom rádi realizovali v novém školním roce. Exkurze ve věznici a následná beseda o vězeňství pro žáky 9. tříd 1. Byly realizovány exkurze do věznice Liberec a Všehrdy. Všemi zúčastněnými byla tato exkurze hodnocena kladně. Jako přínosné považujeme následnou besedu s bývalým odsouzeným. Stanovených cílů bylo dosaženo. 2. Program na naší škole probíhá již opakovaně a vždy je žáky, ale i učiteli hodnocen velmi kladně, budeme v něm nadále pokračovat. Exkurze do Psychiatrické léčebny Bohnice spojené s přednáškami o psychiatrii, o sexuálních deviacích a o drogových závislostech pro žáky - 9. tříd 1. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nebylo možné tento program realizovat. 2. Program bychom rádi realizovali v novém školním roce. Preventivní program Hasík pro žáky 2. a 6. tříd 1. Žáci během programu získali základní informace jak postupovat v mimořádných situacích a jak správně reagovat na dané signály. Stanovených cílů bylo dosaženo. 2. V programu budeme pokračovat. 20

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Preventivní program ve školním roce 2015 2016

Preventivní program ve školním roce 2015 2016 Preventivní program ve školním roce 2015 2016 ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 738, 357 35 Chodov Výchovný poradce Metodik prevence Mgr. Monika

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Program proti šikaně vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 I. PRÁVNÍ VÝCHODISKA: Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování mezi

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Školní program proti šikaně

Školní program proti šikaně Školní program proti šikaně Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu pro školní rok 2014-15 Vychází z Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Jeroným Klimeš: Týraní dětí při předávání mezi rozvedenými rodiči 1/18 Týrání od vrstevníků = šikana zpracováno především podle Dr. Michala Koláře PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. www.klimes.us Jeroným

Více

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov příspěvková organizace, Nemojany 113,68303, p. Luleč. Směrnice ředitele základní školy

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov příspěvková organizace, Nemojany 113,68303, p. Luleč. Směrnice ředitele základní školy Školní program proti šikanování a program prevence šikany mezi žáky základní školy Zpracovala: Předkládá: Mgr. Ilona Kummerová Mgr. Ilona Kummerová Pedagogická rada projednala: 28. 08. 2013 Schválila školská

Více

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy Školní program proti šikanování Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, Zavadilská 2472, Tábor Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Směrnice ředitelky školy Program proti šikanování - prevence a řešení šikanování mezi žáky školy Č.j.: 28/2010

Více

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku?

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Předškolní věk (do 6 let) Pozor na jedovaté a nebezpečné přírodní látky Zodpovědný přístup k užívání léků Informace o alkoholu, cigaretách, drogách podávat

Více

Krizový plán (součást Školního programu proti šikanování č.j. SSZS/00467/2013)

Krizový plán (součást Školního programu proti šikanování č.j. SSZS/00467/2013) Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95 Krizový plán (součást Školního programu proti šikanování č.j. SSZS/00467/2013)

Více

Preventivní program. ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana Praha 9 Mgr. Martin Střelec. Mgr.

Preventivní program. ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana Praha 9 Mgr. Martin Střelec. Mgr. Školní rok:2016/2017 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 196 00 Praha 9 Mgr. Martin

Více

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Základním prvkem prevence šikany na základní škole ve Větřní je vytváření příjemné a přátelské atmosféry ve škole, ve třídě, ve skupině

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2016/2017 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu ministryně MŠMT k prevenci a řešení šikany škol a školských zařízení,)

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Zá kladní š ko la a Mateřská š ko la Úterý, o k r e s P l z e ň - s e v e r, p ř í s p ě v k o v á or g a n i za c e Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz

Více

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz P R O G R A M P R O

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

1. Minimální preventivní program Úvod

1. Minimální preventivní program Úvod 1. Minimální preventivní program 1.1. Úvod Drogy a jiné sociálně patologické jevy se dotýkají i děti, které navštěvují naší základní školu. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době školní

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Program proti šikanování ve škole slouţí k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST)

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) Vypracoval UŽŠÍ REALIZAČNÍ TÝM ŠKOLY Mgr. Hana Kotásková, výchovná

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Krizový plán školy při výskytu rizikového chování ve škole

Krizový plán školy při výskytu rizikového chování ve škole Krizový plán školy při výskytu rizikového chování ve škole Důležitá telefonní čísla a kontakty na odborná zařízení jsou vyvěšena na nástěnce ve sborovně a jsou uvedena v příloze č. 3 tohoto minimálního

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Postup při vyšetřování šikanování

Postup při vyšetřování šikanování Postup při vyšetřování šikanování V prvních třech stádiích šikanování bude uplatňován následující postup: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3.

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Sovová, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2012-2013) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování 1. Předmět Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovně vzdělávací cíle školy. Šikana se v zárodečné fázi vyskytuje téměř na každé škole, a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Krizový plán při výskytu šikany, kyberšikany SLŠ Žlutice, příspěvková organizace

Krizový plán při výskytu šikany, kyberšikany SLŠ Žlutice, příspěvková organizace Krizový plán při výskytu šikany, kyberšikany SLŠ Žlutice, příspěvková organizace Co to je šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6.

Více

Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole

Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole Program proti šikanování - je součástí Minimálního preventivního programu - je v souladu s Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských

Více

Krizový plán - prevence šikany na naší škole

Krizový plán - prevence šikany na naší škole Příloha č.2 Krizový plán - prevence šikany na naší škole Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1) Úvod 2) Charakteristika zařízení 3) Cíle 4) Struktura a zaměření preventivních aktivit 5) Plánované akce primární prevence specifické 6)

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Základní škola a Mateřská škola Sepekov Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Zpracován dne: 1. září 2016 Zpracovala: Eva Nováková Protidrogový

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Program proti šikanování ve škole Zpracovala Mgr. Marcela Szlachtová 1. Základní metodické pokyny MŠMT 2. Vymezení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Směrnice ředitele školy PREVENCE ŠIKANY

Směrnice ředitele školy PREVENCE ŠIKANY Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, Pod Šachtami 335 Č.j.: 2013/51 Vypracoval: Schválil: Směrnice ředitele školy PREVENCE ŠIKANY Mgr. Eva Kohoutová, metodik prevence

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN, HEVEROVA 191, KOLÍN IV, PREVENCE ŠIKANY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN, HEVEROVA 191, KOLÍN IV, PREVENCE ŠIKANY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN, HEVEROVA 191, KOLÍN IV, 280 02 PREVENCE ŠIKANY Zpracovala: Mgr. Jana Skřivánková, školní metodička primární

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Program proti šikanování Program a jeho cíl: Tento program je určen všem pedagogickým

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 se sídlem: Ústí nad Orlicí, Komenského 11, PSČ 562 01 Školní program proti šikanování NEUBLIŽUJ! NENECH SI UBLIŽOVAT! NENECH UBLIŽOVAT! Vnitřní metodický materiál

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Prevence a řešení šikany ve škole

Prevence a řešení šikany ve škole Příloha č. 5 Prevence a řešení šikany ve škole Tento Program proti šikanování ve škole slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a pomoc a spolupráci poskytující prostředí ve škole. Zaměřuje se především

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid Waclawková metodik prevence Program proti šikanování

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více