Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942"

Transkript

1 Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/ hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář seznámí účastníky se základní terminologií a získají znalosti na diagnostiku specifických poruch učení, tím budou schopni přizpůsobit výuku potřebám žáků se SPU. Včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat. Základní pojmy, specifické poruchy učení, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom, vztah mezi specifickými poruchami učení a syndromem školní neúspěšnosti. Objasnění symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPU, platná legislativa, metody práce u dětí se SPU, spolupráce rodiny. Postavení dítěte se SPU ve škole a vztah učitele k takovémuto dítěti. Pedagogická diagnostika a depistáž dětí v základní škole učitelem, úprava klasifikace, tvorba individuálních vzdělávacích plánů. Prevence vzniku poruch učení u dětí. Diskuse a rozbor příkladů z praxe. Účastníci vzdělávacího programu si osvojí řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které mohou zařadit do své praxe. Posoudí možnosti práce s dítětem, včasné diagnostiky a aplikace do výuky. 20

2 Specifické poruchy chování akreditace MŠMT č. j.: 50015/ hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář seznámí účastníky se základní terminologií a získají znalosti na diagnostiku specifických poruch chování, tím budou schopni přizpůsobit výuku potřebám žáků s poruchou chování. Včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat. Základní pojmy, specifické poruchy chování, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom, vztah mezi specifickými poruchami chování a poruchami chování bez symptomů hyperkinetického syndromu, vztah mezi specifickými poruchami chování a specifickými poruchami učení na bázi ADHD. Objasnění symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPCH, platná legislativa, metody práce u dětí se SPCH, spolupráce rodiny. Postavení dítěte s ADHD ve škole a vztah učitele k takovémuto dítěti. Pedagogická diagnostika a depistáž dětí v základní škole učitelem, úprava klasifikace, tvorba individuálních vzdělávacích plánů. Prevence vzniku poruch chování u dětí s ADHD. Diskuse a rozbor příkladů z praxe. Účastníci vzdělávacího programu si osvojí řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které mohou zařadit do své praxe. Posoudí možnosti práce s dítětem, včasné diagnostiky a aplikace do výuky. 20

3 Komunikace v krizových situacích akreditace MŠMT č. j.: 50015/ hodinová dotace: 12 hodin dvoudenní seminář lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům Vzdělávací program je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky, kteří se každodenně setkávají s řešením krizových situací, vyžadujících rychlé a neodkladné řešení. Kurz je rozdělen do tří bloků: 1. blok Obsahem úvodního bloku jsou metody poznání krizových situací, vhodná komunikace s člověkem v krizové situaci, možnosti další pomoci a podpory lidem v krizi, konzultace a řízená diskuze k danému tématu: základní aspekty komunikace, formy a druhy komunikace, interpersonální komunikace, jak zdokonalit a prohloubit komunikaci ve sboru a ve třídě, základní všeobecné komunikační chyby, bariéry v komunikaci, základy verbální a neverbální komunikace. 2. blok jak porozumět svým emocím v procesu komunikace, komunikace s rodiči, zásady a metody komunikace s rodičem agresivním, pasivním, využívání potenciálu rodičů pro výchovně vzdělávací procesy žáka, komunikace s orgány a organizacemi činnými v péči o dítě, komunikace v krizové situaci s Policií ČR a zdravotníky. 3. blok Dále se seznámíme s možnostmi další pomoci a podpory lidem v krizi jak prezentovat sebe na veřejnosti, jak efektivně komunikovat a jak uspět v komunikačním prostoru školy, modelové situace. Nedílnou součástí semináře jsou také konzultace a diskuze k danému tématu. 20 Cena za seminář: Kč

4 Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi akreditace MŠMT č. j.: 50015/ hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Vladimíra Čuhajová učitelé matematiky I. a II. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií Obsahem kurzu je výměna poznatků a zkušeností z praxe s metodami, které mají učitelé k dispozici při práci se žáky. Motto zní: Aby učení učitele i žáky bavilo. Účastníci získají motivaci pro rozvoj matematických znalostí, ale především pro to, aby pouze u těchto znalostí nezůstalo. Získají na konkrétních příkladech představu o tom, jak k matematice přistupovat, pojmenují úskalí a možnosti jak jim čelit, jak efektivně rozvíjet matematickou gramotnost. Teoretický obsah kurzu: Bez kterých znalostí se žáci neobejdou? Jak jim ukázat smysluplnost učení se matematice? získání a udržení motivace pedagogů plánování zajímavých hodin, postupy pro rozvoj matematické gramotnosti, metody a formy práce, které se v praxi osvědčily. diskuse nad konkrétními problémy Cílem tohoto projektu je poskytnout učitelům náměty na metody a formy práce, které aktivizují žáky, podněcují jejich představivost a tvořivost. Důraz je kladen na dobré znalostní základy, na nichž lze stavět, na porozumění a dovednosti diskutovat a vysvětlovat. 20

5 Čtenářská a informační gramotnost přírodní vědy akreditace MŠMT č. j.: 39302/ hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Dana Forýtková pedagogickým pracovníkům základních škol a prvního stupně víceletých gymnázií, učitelům přírodovědných předmětů Vzdělávací program je zaměřen na konkrétní činnosti žáků v hodinách s přírodovědným obsahem. Umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku a navzájem sdílet dobré zkušenosti s výukou přírodovědného učiva napříč všemi předměty. Účastníci se seznámí s metodami a postupy aktivního učení, které vede děti k pozornému naslouchání a ke kritickému myšlení. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky, s využitím plánovacího modelu E-U-R a tématy, které nabízejí formy činnostního učení, probouzejí v žácích aktivitu při práci s texty, rozvíjejí čtenářskou a informační gramotnost. Teoretický obsah kurzu: seznámení s principem třífázového učení E-U-R a se základními metodami a formami práce a jejich dělením. Aplikace jednotlivých základních metod ve výuce interaktivní část semináře interaktivní zapojení účastníků: brainstorming princip a různé způsoby využití, myšlenková mapa princip a různé způsoby využití, práce s textem princip a různé způsoby využití, škálování princip a různé způsoby využití, další aktivizující metody a formy výuky. Diskuse nad konkrétními problémy. 20

6 Čtenářská a informační gramotnost akreditace MŠMT č. j.: 28227/ hodinová dotace: 8 hodin lektor: PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Anna Doubková Mgr. Dana Svobodová, Mgr. Zdeněk Brom PaedDr. Dagmar Tomášová pedagogickým pracovníkům všech typů škol (ZŠ, G, SOŠ) Kurz vychází z praktických zkušeností učitelů, kteří se čtenářské gramotnosti dlouhodobě věnují nejen teoreticky, ale především ve školní praxi. Obsahem kurzu Čtenářská a informační gramotnost (ČaIG) je proto především práce s metodickými materiály ověřenými v praxi, analýza procesu rozvoje čtenářské gramotnosti a nakládání s informacemi, které učitelé mají k dispozici při práci se žáky. Účastníci získají motivaci pro rozvoj čtenářské gramotnosti, k postupnému budování požadovaného cílového stavu čtenářsky a informačně zdatného absolventa dané školy. Budou mít možnost na konkrétních příkladech získat představu, jak ke čtenářské gramotnosti přistupovat, pojmenují úskalí a možnosti jak jim čelit. Teoretický obsah kurzu: Proč čtenářská gramotnost? Je to záležitost češtinářů? získání a udržení motivace pedagogů k rozvoji čtenářské gramotnosti, postupy pro rozvoj ČaIG, metody a formy práce, které se v praxi osvědčily. použití metod v praxi, diskuse nad konkrétními problémy. Cílem je poskytnout účastníkům strukturovaný návod k porozumění procesu ČaIG a ke schopnosti jeho analýzy a hodnocení. Formou příkladů z praxe a volné diskuse bude možná výměna zkušeností s přístupem ke ČaIG na jednotlivých školách. Účastníci budou mít možnost konzultovat problematické situace, které ve školách v této oblasti nastávají. 20

7 Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti u žáků se specifickými poruchami učení a chování akreditace MŠMT č. j.: 27278/ hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Dana Svobodová pedagogickým pracovníkům základních škol a prvního stupně víceletých gymnázií V semináři budou předvedeny originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe, které zahrnují různé oblasti vzdělávání, a jsou zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků se specifickými poruchami učení a chování. Lektorka zároveň představí vlastní, nové a obecně málo známé a frekventované formy a metody vyučování. První část semináře je zaměřena na obecnější principy metodiky a didaktiky (na praktických příkladech), na využití inovativních, aktivizujících metod, v druhé části pak na ukázky konkrétních možností, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé prvky a činnosti. Seminář bude věnován především těmto formám a metodám práce: otevřenému učení a prožitkovému učení, vyhledávání a zpracovávání informací, technikám RWCT metoda I.N.S.E.R.T., pětilístek, volné psaní, metoda barevných papírů, třífázový rozhovor a mnoho dalších. Teoretický obsah kurzu: změny ve vzdělávání kurikulární reforma, rozvoj klíčových kompetencí (kompetence pro život), čtenářská gramotnost vyvození sedmi základních strategií čtenářské gramotnosti, obecná pedagogika metody a formy práce, které rozvíjejí nejvíce klíčových kompetencí (vyvození). model vzdělávání: E-U-R, inovativní a aktivizující metody a formy práce: prvky RWCT (včetně vyvození vhodných metod hodnocení hodnotící teploměr, sluníčková metoda hodnocení ), diskuse nad konkrétními problémy. Účastníkům semináře jsou nabídnuty ukázky metod a forem prožitkového učení, aktivizujících metod práce, účastníci získávají přehled didaktických a metodických postupů, kterými lze žáky se specifickými poruchami učení a chování motivovat, zaujmout a vést ke čtenářské gramotnosti. Všechny nabídnuté postupy a metody posilují a rozvíjejí klíčové kompetence (dovednosti a schopnosti) učitelů i žáků. 20

8 Tým a týmová spolupráce akreditace MŠMT č. j.: / hodinová dotace: 16 hodin dvoudenní seminář lektor: PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Anna Doubková Mgr. Dana Svobodová pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář (cyklus seminářů) nabízí vedoucím pracovníkům, případně celým pedagogickým kolektivům, získání znalostí o zákonitostech ve fungování profesních skupin a nabízí formy a metody práce, které vedou k rozvoji týmu. Teoretický obsah kurzu: pojmy tým, týmová spolupráce, vývoj týmu, etika při profesní spolupráci. daná problematika je řešena interaktivně. Cílem je naučit pedagogy uplatňovat výhody dobře fungujících týmů v práci škol. Učitelé získají znalosti o metodách, jimiž lze řešit stresové situace, které nastávají v každém pracovním kolektivu. Školní prostředí je oproti jiným profesím komplikovanější tím, že ho vytváří složitá síť vztahů s rodiči, veřejností, se žáky, učitelé mezi sebou, s vedením školy. Tento cyklus seminářů pomůže školním pracovním kolektivům nastartovat změny a řídit vzájemné vztahy tak, aby byly v souladu se společnými cíli. 20 Cena za seminář: Kč

9 Inovativní metody výuky na základních a středních školách akreditace MŠMT č. j.: / hodinová dotace: 16 hodin dvoudenní seminář lektor: PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Anna Doubková Mgr. Dana Svobodová, Mgr. Dana Forýtková učitelům základních a středních škol Obsahem vzdělávací akce je poskytnutí základního přehledu a charakteristik různých vyučovacích metod. Teoretický obsah kurzu: metoda kooperativního učení, metoda kritického myšlení, metoda dramatiky, metoda projektového vyučování, interaktivní hry. praktické vyzkoušení výše uvedených metod pro různé předměty formou workshopů, upozornění na výhody a nevýhody, možná rizika a jejich prevence. Poskytnout vyučujícím základních a středních škol informace o nových aktivizujících, interaktivních metodách ve výuce, které by byly alternativou tradičnímu, na školách stále ještě obvyklejšímu, frontálnímu vyučování založenému na metodě výkladu. Seminář napomáhá poznání, že způsob výuky umožní (nebo neumožní) žákům získávat kompetence. 20 Cena za seminář: Kč

10 Práce s hlasem akreditace MŠMT č. j.: / hodinová dotace: 8 hodin lektor: MgA. Jitka Sedláčková všem pedagogům Obsahem vzdělávací akce je naučit pedagogy všech typů škol, jak pracovat se svým hlasem, který je důležitou součástí jejich práce, a jak o něj pečovat. úvod do problematiky Práce s hlasem, psychologický a fyzický audit mluvčího z hlediska práce s hlasem na co mám, co si můžu s hlasem dovolit, hlasová hygiena, hlasová hygiena a lékař medikace kdy už jít k lékaři, hlasová hygiena a hledání pomoci v přírodě bylinky kdy to ještě sám/sama a s pomocí přírody zvládnu, technika mluveného projevu teorie, práce s hlasem v krizových situacích, prevence předcházení problémů s hlasem, diskuse. technika mluveného projevu praktické ukázky, případy z praxe co se stalo, jak jsem řešila kritickou situaci Cílem semináře je ukázat pedagogům účinné techniky mluveného projevu, které povedou ke správným návykům práce s hlasem. 20

11 Šikana I. akreditace MŠMT č. j.: 32622/ hodinová dotace: 8 hodin lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek, Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům a zájemcům o danou problematiku Tento kurz přináší pohled na složité mechanizmy, které mohou spouštět agresivní chování. Učitelům jsou nabídnuty běžné situace a možnosti, jak je mohou různí jedinci prožívat. Takto připravení učitelé mohou lépe vnímat pocity žáků a mohou na ně lépe reagovat. Přes znalost příčin agrese se učitelé stanou vnímavější i k sociálnímu napětí ve třídě, které by mohlo přerůst v šikanu. vymezení pojmu šikana, projevy šikanujícího chování, vývojová stádia šikany způsob rozpoznání, šikana jako onemocnění skupiny, varovné signály, vztahy šikanující a oběť, strategie vyšetřování, metoda usmíření jako řešení šikany; metoda vnějšího nátlaku, práce se skupinou s projevy šikany. interaktivní metody, metody dramatiky. Cílem je přiblížit učitelům formou interaktivních metod situace, které mohou spouštět agresivní chování, dát jim základní přehled technik, které mohou toto jednání eliminovat. Dalším cílem je ukázat učitelům jak tenká je hranice mezi nevinným zlobením mezi dětmi a šikanou. Naučit je vnímat první varovné signály ve skupinách. Tyto dovednosti lze využít v běžné práci učitele i v práci třídního učitele. V konečném důsledku tyto dovednosti učitelů povedou ke zlepšení klimatu ve škole. 22

12 Šikana II. akreditace MŠMT č. j.: 32622/ hodinová dotace: 8 hodin lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek, Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům a zájemcům o danou problematiku Tento kurz přináší pohled na složité mechanizmy, které mohou spouštět agresivní chování. Učitelům jsou nabídnuty běžné situace a možnosti, jak je mohou různí jedinci prožívat. Takto připravení učitelé mohou lépe vnímat pocity žáků a mohou na ně lépe reagovat. Přes znalost příčin agrese se učitelé stanou vnímavější i k sociálnímu napětí ve třídě, které by mohlo přerůst v šikanu. Témata: šikana jako onemocnění skupiny, varovné signály, vztahy šikanující a oběť, metoda usmíření jako řešení šikany; metoda vnějšího nátlaku, práce se skupinou s projevy šikany. Podmínkou pro absolvování kurzu Šikana II je absolvování kurzu Šikana I, protože na něj navazuje a je jeho rozšířením. Cílem je přiblížit učitelům formou interaktivních metod situace, které mohou spouštět agresivní chování, dát jim podrobnější přehled technik, které mohou toto jednání eliminovat. Dalším cílem je ukázat učitelům, jak tenká je hranice mezi nevinným zlobením mezi dětmi a šikanou, naučit je vnímat první varovné signály ve skupinách. Tyto dovednosti lze využít v běžné práci učitele i v práci třídního učitele. V konečném důsledku tyto dovednosti učitelů povedou ke zlepšení klimatu ve škole a projeví se na atmosféře ve třídách a celé škole. 22

13 Agresivita I. akreditace MŠMT č. j.: 32622/ hodinová dotace: 8 hodin lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek, Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům a zájemcům o danou problematiku Tento projekt přináší pohled na složité mechanizmy, které mohou spouštět agresivní chování. Učitelům jsou nabídnuty běžné situace a možnosti, jak je mohou různí jedinci prožívat. Takto připravení učitelé mohou lépe vnímat pocity žáků a mohou na ně lépe reagovat. Pochopením příčin chování dětí a mládeže získají učitelé možnost zvládnout agresivní chování žáků. Přes znalost příčin agrese se učitelé stanou vnímavější i k sociálnímu napětí ve třídě, které by mohlo přerůst v šikanu. vymezení pojmů agrese a agresivita, projevy šikanujícího chování, varianty agresivního chování, klasifikace agresí, příčiny agresivního chování u dětí, spouštěče; trest a agresivita. interaktivní metody, metody dramatiky. Cílem je přiblížit učitelům formou interaktivních metod situace, které mohou spouštět agresivní chování, dát jim základní přehled technik, které mohou toto jednání eliminovat. Dalším cílem je ukázat učitelům, jak tenká je hranice mezi nevinným zlobením mezi dětmi, neúnosnou agresivitou jednotlivce a spouštěči tohoto chování. Tyto dovednosti lze využít v běžné práci učitele i v práci třídního učitele. V konečném důsledku tyto dovednosti učitelů povedou ke zlepšení klimatu ve škole a projeví se na atmosféře ve třídách a celé škole. 22

14 Agresivita II. akreditace MŠMT č. j.: 32622/ hodinová dotace: 8 hodin lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek, Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům a zájemcům o danou problematiku Tento kurz přináší pohled na složité mechanizmy, které mohou spouštět agresivní chování. Učitelům jsou nabídnuty běžné situace a možnosti, jak je mohou různí jedinci prožívat. Takto připravení učitelé mohou lépe vnímat pocity žáků a mohou na ně lépe reagovat. Přes znalost příčin agrese se učitelé stanou vnímavější i k sociálnímu napětí ve třídě, které by mohlo přerůst v šikanu. vymezení pojmů agrese a agresivita, projevy šikanujícího chování, varianty agresivního chování, klasifikace agresí, příčiny agresivního chování u dětí, spouštěče; trest a agresivita intervence. interaktivní metody, metody dramatiky. Podmínkou pro absolvování tohoto kurzu je absolvování kurzu Agresivita I. Cílem je ukázat učitelům formou interaktivních metod, příběhů z reálného prostředí a poradenské praxe, jak lze postupovat tváří v tvář agresivnímu chování, dát účastníkům základní přehled technik, které mohou toto jednání eliminovat. Dalším cílem je naučit účastníky vnímat první varovné signály. Tyto dovednosti lze využít v běžné práci učitele i v práci třídního učitele. V konečném důsledku tyto dovednosti učitelů povedou ke zlepšení klimatu ve škole a projeví se na atmosféře ve třídách a celé škole. 22

15 Škola základ života Práce třídního učitele akreditace MŠMT č. j.: 32622/ hodinová dotace: 6 8 hodin lektor: PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Anna Doubková všem pedagogickým pracovníkům Tento kurz počítá s účastí celých učitelských sborů, v nichž každý jednotlivec dostane příležitost k osobnostnímu růstu. Učitelé, kteří si vědí rady s vlastními pocity, mohou lépe chápat pocity žáků, a tak na ně mohou lépe reagovat. Mohou také pomáhat žákům v sebepoznání, zvládnou je vést vnímáním vlastních pocitů, protože děti často postrádají možnost si popovídat, a chybí jim pocit, že jim někdo naslouchá. role třídního učitele, autorita pedagoga, emoce emoční inteligence, mezilidské vztahy učitel žák, žák učitel, seberegulace a sebeorganizace, verbální a neverbální komunikace, zvládání stresových a konfliktních situací. seznámení s interakčními technikami zaměřenými na práci se třídou (seznamovací, kontaktní, týmové, rozvíjející komunikaci a kooperativnost, zpětnovazebné aj.), využitelné metody neverbální komunikace, které motivují k tvořivé činnosti. Metodika kurzu vychází z osvědčených postupů sociální psychologie aktivního sociálního učení a tréninkových aktivit (verbální komunikace, antistresové postupy atd.), využívá i metody sociometrického šetření a sociálně psychologického výcviku. Teoretická část je koncipována jako interaktivní učení nebo skupinová výuka s využitím interakcí účastníků k posílení efektu osvojení informací. 25

16 Od skupinové práce ke kooperaci akreditace MŠMT č. j.: 32622/ hodinová dotace: 18 hodin třídenní seminář lektor: PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Anna Doubková, Mgr. Dana Svobodová učitelům základních a středních škol Tento kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků umožňuje učitelům základních i středních škol získat informace o nových aktivizujících metodách ve výuce a jejich praktickém využití. Jednou z metod, která vede k rozvíjení sociálních dovedností i k samostatnému rozhodování, je metoda kooperativní práce. principy skupinové a kooperativní práce, efektivní vytváření skupin, přednosti a rizika kooperativní práce, úkoly vhodné pro kooperaci, principy kooperativní práce, efektivní práce skupin, role ve skupině, kooperativní dovednosti a jejich rozvoj, pedagogická a didaktická stránka kooperativní práce, skupina a nástroj motivace k učení, metody kooperativní výuky. praktické odvození výše uvedených fází kooperace a vyzkoušení konkrétních postupů při kooperativním učení Cílem je poskytnout vyučujícím základních a středních škol informace o kooperativní metodě ve výuce, které jim umožní její efektivní využívání. Pracovní skupina zváží výhody kooperace, její nevýhody, možná úskalí a způsoby jak jim čelit. Změny ve způsobu výuky pomohou žákům získávat kompetence a posilovat spoluzodpovědnost za vzdělání. To připravuje půdu pro budoucí schopnost reagovat na různé zdroje informací a vybírat z nich to, co je podstatné pro jejich zaměstnání. 20 Cena za seminář: Kč

17 Tým a týmová spolupráce v profesních skupinách akreditace MŠMT č. j.: 32622/ hodinová dotace: 16 hodin dvoudenní seminář lektor: PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Anna Doubková, Mgr. Dana Svobodová vedoucí pracovníci, školní kolektivy, pracovní skupiny Cyklus seminářů nabízí vedoucím pracovníkům, případně celým pedagogickým kolektivům, získání znalostí jistých zákonitostí ve fungování profesních skupin a nabízí možnosti práce na vývoji týmu. pojmy tým, týmová spolupráce, vývoj týmu, etika při profesní spolupráci. simulační a interaktivní hry, případové studie, účelné komunikační vazby při profesní spolupráci, metody uvolnění přepětí, uvolněním ke zvýšenému pracovnímu výkonu, využití týmové spolupráce v občanském životě. Cílem je pomoci uplatnit ve školách výhody dobře fungujících týmů. Učitelé získají znalosti o metodách, jimiž lze řešit stresové situace, které nastávají v každém pracovním kolektivu. Školní prostředí je oproti jiným profesím komplikovanější tím, že ho vytváří složitá síť vztahů s rodiči, veřejností, se žáky, učitelé mezi sebou, s vedením školy. Tento cyklus seminářů pomůže školním pracovním kolektivům nastartovat změny a řídit vzájemné vztahy tak, aby byly v souladu se společnými cíli. 20 Cena za seminář: Kč

18 Výstupní hodnocení akreditace MŠMT č. j.: 32622/ hodinová dotace: 4 hodiny lektor: PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Anna Doubková Mgr. Dana Svobodová, Mgr. Zdeněk Brom pedagogickým pracovníkům všech typů škol Obsahem tohoto vzdělávacího projektu je přiblížení širších souvislostí, které je nutno brát v úvahu při tvorbě výstupního hodnocení. Projekt přinese pohled na výstupní hodnocení v kontextu nové legislativy. Jak shromáždit podklady pro výstupní hodnocení? Jak jej efektivně formulovat? Jak vytvářet portfolio žáka? Jaký je vztah výstupního hodnocení ke klíčovým kompetencím? legislativní základ školský zákon, kontext výstupního hodnocení, jaké má být každé hodnocení, školní řád a výstupní hodnocení pravidla pro hodnocení jakou součást školního řádu 30, odst. 4 školského zákona, získávání podkladů pro výstupní hodnocení, náležitosti výstupního hodnocení, formulování sdělení ve výstupním hodnocení, výstupní hodnocení a cíle základního vzdělávání, celkové možné podoby výstupního hodnocení. tvorba výstupního hodnocení. Formou interaktivních metod se učitelé seznámí s náležitostmi výstupního hodnocení. Učitelé si vyzkoušejí formulace, které lze využít při jeho psaní. Účastníci si uvědomí, že je třeba klást na první místo poznání svých žáků. 25 Cena za seminář: Kč

19 Škola základ života Jak budovat dobré mezilidské vztahy ve školách akreditace MŠMT č. j.: 11693/ hodinová dotace: 6 8 hodin lektor: PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Anna Doubková Mgr. Dana Svobodová, Mgr. Dana Forýtková Pedagogičtí pracovníci základních i středních škol Tento kurz počítá s účastí celých učitelských sborů, v nichž každý jedinec dostane příležitost k osobnostnímu růstu. Učitelé, kteří si vědí rady s vlastními pocity, mohou lépe chápat pocity žáků, a tak na ně mohou lépe reagovat. Mohou také pomáhat žákům v sebepoznání, zvládnou je vést vnímáním vlastních pocitů, protože děti často postrádají možnost si popovídat a chybí jim pocit, že jim někdo naslouchá. Vlastní realizace programů předpokládá, že pedagogové absolvují celý kurz pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a na základě toho si tvořivě upraví a doplní nabízenou metodiku. sociální psychologie skupinová dynamika, emoce emoční inteligence, mezilidské vztahy, sebepoznání, seberegulace a sebeorganizace, verbální a neverbální komunikace, zvládání stresových a konfliktních situací. aktivity typu ledolamy (smyslem těchto aktivit je obohacení účastníků o zážitky, nové zkušenosti, rozvíjení sociálních vztahů, budování důvěry k ostatním lidem, podpoření komunikace a spolupráce) interakční techniky zaměřené na práci se třídou (seznamovací, kontaktní, týmové, rozvíjející komunikaci a kooperativnost, zpětnovazebné aj.), techniky aktivního sociálního učení směrovaného na stimulaci sociálních dovedností při řešení interpersonálních konfliktů, využitelné metody neverbální komunikace, které motivují k tvořivé činnosti Metodika kurzu vychází z osvědčených postupů sociální psychologie aktivního sociálního učení a tréninkových aktivit (verbální komunikace, antistresové postupy atd.), využívá i metody sociometrického šetření a sociálně psychologického výcviku. Teoretická část je koncipována jako interaktivní učení nebo skupinová výuka s využitím interakcí účastníků k posílení efektu osvojení informací. 25

20 Osobnostně sociální výchova akreditace MŠMT č. j.: 11693/ hodinová dotace: 36 hodin pětidenní seminář lektor: Mgr. Anna Doubková, Mgr. Dana Forýtková Mgr. Jana Kazíková všem pedagogickým pracovníkům Kurz je sestaven jako seznamování s různými praktickými metodami a způsoby pojetí témat osobnostně sociální výchovy. Cílem osobnostní a sociální výchovy je kultivovaný rozvoj osobnosti žáků po stránce rozumové, emocionální, OSV vede k osvojení základních životních, duchovních a mravních hodnot. Žáci prostřednictvím OSV mohou získat orientaci v sobě samém i v další životní dráze. OSV rozvíjí kompetenci sociální, schopnost spolupracovat, hájit a prosazovat své oprávněné zájmy, schopnost komunikovat, rozeznávat nehumánní postoje. S tím je spojeno dosažení přiměřeného stupně empatie, odpovědnosti a potřeby pomoci lidem. Prostřednictvím OSV lze rozvíjet dovednost organizovat a řídit různé činnosti, pracovat v týmu a pozitivně ovlivňovat mezilidské vztahy. osobní rozvoj sociální rozvoj morální rozvoj sebepoznání mezilidské vztahy řešení problémů smyslové vnímání partnerské vztahy rozhodování vnímání rytmu empatie postoje vnímání barev konflikty hodnoty pocity kooperace paměť komunikace silné a slabé stránky psychohygiena seberegulace interakční techniky zaměřenými na práci se skupinou, hry navozující důvěrnou atmosféru, aktivity rozvíjející komunikaci, činnosti poskytující zpětnou vazbu, interaktivní hry založené na spolupráci ve skupině, techniky aktivního sociálního učení směrovaného na stimulaci sociálních dovedností při řešení interpersonálních konfliktů rolové hry, využitelné metody verbální i neverbální komunikace, které motivují k tvořivé činnosti dramatika, antistresový trénink a relaxační techniky. Dále si účastníci prakticky zažijí některé aktivity a na základě zpětné vazby a svých zkušeností vypracují vyučovací jednotku s aplikací získaných poznatků ze semináře. Vypracované hodiny si vyzkouší v praxi a v rámci projektu je budou prezentovat a sdílet s ostatními účastníky semináře. Cena za seminář: Kč

21 Jak nevyhořet akreditace MŠMT č. j.: 11693/ hodinová dotace: 8 hodin lektor: PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Anna Doubková, Mgr. Dana Forýtková pedagogickým pracovníkům všech typů škol Obsahem tohoto vzdělávacího projektu je seznámení se znaky vyhoření, s cestami, kterými k němu dochází, a s možnostmi jak tomuto stavu předcházet. Většina učitelů má svoji práci velmi ráda, má ráda také svoje žáky. Vlivem dlouhodobého pobývání v situacích, které jsou emocionálně náročné, dochází u některých z nich k tělesnému, citovému a duševnímu vyčerpání. Vyhoření postihuje právě lidi, kteří vstupují do zaměstnání s velkou mírou nadšení, jsou velmi motivováni a očekávají, že jejich práce je smyslem jejich života. Tento projekt chce nabídnout učitelům pomoc v rozpoznání a prevenci těchto stavů. Kdo má zapalovat musí sám hořet. Hořet, ale nevyhořet. Co můžu já? A co okolí? Dobré rady učitelům pro hru s ohněm. Zjištění příznaků. Jaký mám vztah k sobě? Jak se cítím mezi lidmi? Kde hledat zdroje pomoci? Jak čerpat energii pro svou práci i osobní spokojenost? Formou pracovní dílny se učitelé seznámí s možnostmi práce se sebou samými či s kolegy, na nichž budou schopni rozpoznat znaky vyhoření. Díky tomu může dojít ke včasné prevenci a navrácení chuti do náročné práce učitele. 15

22 Jak vzbudit zájem žáků o učení aneb Tvořivost učitelů mění podobu českých škol akreditace MŠMT č. j.: 11693/ hodinová dotace: 3 hodiny lektor: PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Anna Doubková Mgr. Dana Svobodová, Mgr. Zdeněk Brom všem pedagogickým pracovníkům Obsahem tohoto vzdělávacího projektu jsou metody práce, které jsou učitelům nabídnuty v systematizovaném kompletu materiálů, ve kterých může učitel vyhledávat s ohledem na potřeby svých žáků, znalost vztahů ve třídě a promyšlené směřování své práce k získávání kompetencí u žáků. Současná doba přináší velké množství informací a s nimi nutnost orientovat se a třídit je. V souladu s dvoustupňovým kurikulem je nutné, aby učitelé uměli hledat metody pro práci se svými žáky, které, s ohledem na dobrou znalost každého jednotlivce i sociálních vazeb ve třídě, povedou k očekávaným výstupům. Nevíš co nevíš Co vadí žákům na škole? Co vadí učitelům na škole? Co je společné? Víš co nevíš Co můžeme změnit? Jaké jsou nástroje změny? Kde lze získávat informace? Už víš Jak se orientovat. Jak srozumitelně publikovat svoje zkušenosti. Jak si efektivně vyměňovat zkušenosti s kolegy. Formou interaktivních metod se učitelé naučí techniky, které lze využít v práci učitele se třídou i při publikační činnosti. Publikační činnost zdokonaluje schopnost učitelů nahlížet analyticky na metody, které používají. Učí se tak posuzovat metodu, kterou sami vyzkoušeli s ohledem na možnosti využití v dalších předmětech či oblastech. Tato schopnost nabývá na významu právě v období, kdy je před učiteli ve školách úkol spolupracovat na tvorbě školních vzdělávacích programů. Publikační činnost přispěje také k odbornému růstu učitele. Cena za seminář: Kč

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Zřizovatel: Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Rámcový vzdělávací program obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Elrond o.p.s. www.elrondos.cz 15 518/2007-25

Elrond o.p.s. www.elrondos.cz 15 518/2007-25 Elrond o.p.s. akreditované vzdělávací zařízení pro DVPP Prokopská 11 telefon: +420 606 387 873 www.elrondos.cz 261 01 Příbram I e-mail:burdova@elrondos.cz IČ:27055515 č.j.:akreditace vzdělávací instituce

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa. 3 1.3 Charakteristika ŠVP.. 5 1.4 Učební plány... 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura... 17 Anglický

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Úspěšné vyjednávání Datum konání: bude upřesněno podle zájmu

Úspěšné vyjednávání Datum konání: bude upřesněno podle zájmu , 460 01 LIBEREC 1 tel.: 482 360 511, fax: 482 710 352, e-mail: liberec@nidv.cz, www.nidv.cz MANAGEMENT 08-01-17-54 Inspekční činnost v mateřských školách Datum konání: 9. prosince 2008, od 9:00-15:00

Více