Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643"

Transkript

1 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy, Tel, fax: Ve Zruči nad Sázavou

2 Obsah: Úvod.. s. 3 Charakteristika školy. s. 3 Cíle prevence s. 3 Analýza současného stavu na škole.. s. 3 Propagace.. s. 4 Metody při realizace prevence.. s. 5 Časový harmonogram.. s. 6 Návrh rozpočtu. s. 7 Vzdělávání pedagogů s. 7 Řešení přestupků.. s. 7 Spolupráce s dalšími organizacemi.. s. 8 Školní poradenské pracoviště.. s. 8 Seznam zařízení zabývajících se problematikou primární prevence v oblasti sociálně patologických jevů s.8 Seznam základních zákonů a metodických listů v oblasti prevence s.10 Seznam školní literatury s. 12 Seznam školní videotéky a výukových počítačových programů.. s. 12 Závěr. s. 13 2

3 Úvod: V současné době můţeme konstatovat, ţe drogová problematika stále narůstá a začíná být celospolečenským problémem. Drogy a jiné sociálně negativní jevy se začínají dotýkat jiţ dětí, které navštěvují školu. Z našeho pohledu pedagogů je důleţité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout ţákům co nejvíce informací o drogové problematice, podaných přiměřeně k věku ţáků a na toto téma s nimi hovořit i na neformální úrovni. V tomto věku patří ţáci k nejohroţenější skupině. Proto se naše škola rozhodla připravit a realizovat komplexní dlouhodobý program primární prevence sociálně negativních jevů. Charakteristika školy: Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 je malotřídní základní školou praktickou. Je umístěna v městské zástavbě na okraji města. Budova školy má bezbariérový přístup. Do školy docházejí ţáci se zdravotním postiţením. Pocházejí z rodin ze Zruče nad Sázavou a přilehlého okolí a také z Dětského domova Zruč nad Sázavou. Ve třech třídách jsou vyučováni podle potřeb ţáci 1. aţ 9. ročníku. Škola poskytuje základní vzdělání dětem ve věku od šesti do patnácti i osmnácti let. Škola umoţňuje také vzdělávání ţákům s těţkým zdravotním postiţením na základě individuálních vzdělávacích plánů. Kapacita školy je podle zřizovací listiny 50 ţáků. Součástí školy je školní druţina, jedno oddělení pro 13 ţáků. Cíle prevence: Prevence by měla být ve škole vedena hlavně po těchto dvou liniích: 1) postupné získávání základních poznatků o zdravém způsobu ţivota, ţivotosprávě, dále prohlubovat sebepoznání, sebeovládání, relaxaci a samozřejmě poučení o celé drogové problematice tak, jak nás k tomu zavazuje vzdělávací program jednotlivých vyučovacích předmětů na naší škole ( přírodověda, občanská nauka, chemie, ale i ostatních předmětů) 2) zvláštní výchovné programy, které jsou náročnější a lépe se realizují s menším počtem ţáků. Postupně by měly vést ţáka k poznání smyslu ţivota, pomáhat mu uspořádat si stupnici hodnot a ukazovat ţivotní perspektivy, učit asertivitě, posilovat zdravé sebevědomí a sebedůvěru, učit překonávat problémy, pomáhat rozvíjet zájmy a koníčky, naučit smysluplně trávit volný čas. Analýza současného stavu na škole: Analýza problematiky sociálně negativních jevů na škole je důleţitá pro zjištění aktuálního stavu, stanovení příčin negativních jevů na škole. Jedním z největších problémů je kouření ţáků a velká závislost na něm. Pro analýzu budou vyuţity dotazníky, tím bude zajištěna evidence a efektivita. Analýza drogové problematiky bude obsahovat např.: informovanost ţáků o návykových látkách kolik je na škole kuřáků výskyt návykových látek ve škole znalost publikací, filmů o návykových látkách vlastní názor na návykové látky 3

4 K analýze budou patřit i následující informace: materiály na škole (videokazety, knihy, časopisy ) prevence závislosti, pouţívané metodické preventivní materiály aktivity pro pedagogy školení, semináře nabídka mimoškolních aktivit Propagace: 1. Vlastní program: Za koordinaci preventivních aktivit na škole odpovídá metodik prevence jmenovaný do této funkce ředitelem školy. V rámci své činnosti se podílí na přípravě Minimálního preventivního programu a zajišťuje jeho realizaci na škole. Spolupracuje s výchovným poradcem, třídními učiteli, s pedagogicko psychologickou poradnou, s okresním protidrogovým koordinátorem a krajským protidrogovým koordinátorem, dětským domovem a v případě potřeby s dalšími vhodnými institucemi a organizacemi. 2. Školní prostředí: Neméně důleţitým prvkem je školní a třídní prostředí, ve kterém ţáci tráví hodně času. Proto by bylo třeba, aby se ţáci podíleli na vytváření prostředí, na jeho výzdobě, udrţování pořádku. Budou tak vedeni ke spoluzodpovědnosti, dostanou prostor k vlastní realizaci svých nápadů na výzdobu školy, třídy. Od školního roku 2002/2003 dochází ke sţívání zručských dětí s dětmi z dětského domova. 3. Aktivity na škole: Školní nástěnka na téma zdravý ţivotní styl. Nabídka aktivit a zájmových krouţků: - pohybové a sportovní aktivity - konverzace v německém jazyce - základy informatiky Příruční knihovnička s propagačními materiály k dispozici pedagogům. Činnost školní druţiny rozšířena i na 2. stupeň. Město Zruč nad Sázavou hradí besedy pořádané pro ţáky občanským sdruţením Prostor. Projektové vyučování 4. Volnočasové aktivity na škole: Jsou cíleně zaměřené na smysluplné vyuţívání volného času, vyuţití hodin, které děti tráví při čekání na další vyučování. Na naší škole je to činnost školní druţiny, kam dochází děti 1. i 2. stupně. Zde je provozován 1x týdně krouţek pohybové a sportovní aktivity ( PSA ), 1x týdně konverzace v německém jazyce ( NJ ) a 1x týdně základy informatiky ( ZI ). Cílem PSA je především tělesný rozvoj dětí, zlepšení pohyblivosti, obratnosti, síly a herního myšlení, zároveň však rozvíjí i morální vlastnosti, smysl pro kolektivní činnost, naučit se přijmout prohru, podat dobrý výkon pro celek Cílem NJ je osvojit si základní konverzační schopnosti v německém jazyce. Cílem ZI je naučit se práci s počítačem dle jednotlivých schopností dětí. 5. Webové stránky školy: 4

5 Metody při realizaci prevence: Osnovy Školní řád Proškolování pedagogických pracovníků Soutěţe sportovní i vědomostní Besedy, přednášky Výlety, exkurze Návštěva divadelních představení, výstav, výukových a vzdělávacích programů Informační tabule Školní vzdělávací program Škola jako zahrada V rámci výuky, budou kromě tradičních metod práce vyuţívány také další metody. Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu bude prolínat mezipředmětově. Některé pouţívané metody práce: výklad (informace) samostatná práce (výtvarné práce, koláţe, informace z tisku ) besedy (s učitelem, s pozvanými odborníky ) skupinová práce ve třídě projektové vyučování Postupné získávání poznatků tak, jak nás k tomu zavazuje vzdělávací program školy. Na naší škole učíme na obou stupních podle vzdělávacího programu zvláštní školy a také několik ţáků podle vzdělávacího programu pomocné školy a jeden ţák dle programu pro rehabilitační třídy. Na pracovních poradách a pedagogických radách je a bude podávána informace o protidrogové prevenci a zařazení do učebních předmětů v jednotlivých ročnících. Ze vzdělávacího programu jsou záměrně vybrána témata, která se týkají především rozvoje osobnosti, zdraví, zdravého způsobu ţivota, ochrany zdraví, formování myšlení a postojů, motivace pro trávení volného času, kritéria pro to, co je dobré a špatné, místo jedince ve společnosti, kolektivy, party apod. Právě v tomto ohledu můţeme daleko lépe působit na své ţáky ve smyslu prevence neţ pouhými přednáškami s výčtem drog a jejich účinků. Příklad: český jazyk : : doporučení vhodné četby : návštěva knihovny : diskuse nad televizními programy : besedy o názorech ţáků přírodověda, prvouka: rozvíjeno téma ke zdravému ţivotnímu stylu vţdy s ohledem na věkové zvláštnosti občanská výchova: rozvíjeny mezilidské vztahy, komunikace pracovní vyučování: smysluplné pracovní činnosti vedoucí k vlastní zodpovědnosti základy informatiky: výukové programy Terasoft, vyhledávání informací na internetu Tyto předměty jsou v této sloţce výchovy nosné dítě je vedeno k tomu, co znamená být zdráv, vnímá hodnotu zdraví, osvojuje si způsoby, jak si zdraví chránit, zaměřuje se na prevenci patologických jevů ve společnosti. Domov, péče o sebe, bliţní, ochrana před nemocí a úrazem, ţivotospráva, vztah k lidem, ke kamarádům. Patří sem prevence zdraví, zdravý způsob ţivota, člověk a příroda, příznivé a nepříznivé důsledky lidské činnosti, ţivot člověka a ţivotní prostředí, jedince ve společnosti, volný čas a jeho vyuţití. Planeta lidí, prevence zneuţívání návykových látek, civilizační problémy 20.století, biologie člověka, hudební umělci drogy, člověk dospívání. 5

6 Časový harmonogram: A) Minimální preventivní program pro školní rok 2007/2008 Září Téma: Úrazy dětí Preventivní a lékařská péče, chování v situacích úrazu a ţivot ohroţujících stavů úrazy v domácnosti, při sportu, ve škole, v dopravě. Cvičení v přírodě, ochrana člověka za mimořádných situací, úrazy Evropský den bez aut školní kolo - dopravní soutěţ Říjen Téma: Zdravá strava Výţiva a zdraví, zásady zdravého stravování, vliv ţivotních podmínek a způsob stravování na zdraví, specifické druhy výţivy, poruchy příjmu potravy Světový den výţivy vaření v hodinách Pv, video Listopad Téma: Škodlivost kouření Výchova proti kouření, zdravotní následky a ekonomické dopady kouření, způsoby odmítání nabídky tabákových výrobků, účinek reklamy, pomoc kuřákům při odvykání Den bez cigaret zdravotní soutěţ Prosinec Téma: Nemoc AIDS, vztah k postiţeným lidem Ochrana před přenosnými a nepřenosnými chorobami, nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS, kapavka, syfilis. Prevence rizikového sexuálního chování, předčasná sexuální zkušenost, těhotenství a rodičovství mladistvých, poruchy pohlavní identity, homosexualita, lesbismus Světový den AIDS Rozvoj mezilidských vztahů /mezi spoluţáky, mezi ţáky a učiteli, ke škole, rodině, komunitě/ na principech vzájemného porozumění, tolerance, odlišnosti lidských hodnot Světový den zdravotně postiţených Leden Téma: Šikana Vztahy ve dvojicích kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manţelství a rodičovství. Vztahy a pravidla souţití v prostředí komunity rodina, škola, vrstevnická skupina, bydliště, zájmová skupina. Únor Téma: Drogy a omamné látky Auto-destruktivní závislost zdravotní a sociální rizika zneuţívání návykových látek, patologické hráčství, náboţenské sekty. Policie ČR beseda Občanské sdruţení Prostor beseda Exkurze Nízkoprahový klub Kotelna ve Zurči n.s. Březen Téma: Pitný reţim Vhodné a zdraví škodlivé nápoje, alkoholismus a jeho negativní účinky na člověka, nebezpečí kombinace alkoholu a jiných psychoaktivních látek, vztahy vlastností vody a ţivota, význam vody pro lidské zdraví, pitná voda ve světě a u nás Světový den vody Duben Téma: Mezilidské vztahy a komunikace 6

7 Právo všech lidí ţít společně a podílet se na spolupráci, udrţovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboţenskou, zájmovou nebo generační příslušnost, lidská solidarita, osobní přispění k zapojení ţáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy Den Země členství v EU Květen Téma: Civilizační choroby Nemoci způsobené kouřením. Tvorba správných postojů, rozpoznávání rizikových situací, hledání alternativ, trénink dovedností a odmítání nabídky tabákových výrobků, nácvik rozhodování, společenská nepřijatelnost kouření a vytváření nekuřáckého prostředí. Zastavit růst závislosti dětí na tabáku Světový den bez tabáku Červen Téma: Úrazy dětí Dopravní soutěţ Rychlá záchranná sluţba beseda HZS - exkurze Téma: Projevy násilí Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneuţívání, sexuální kriminalita šikana a jiné projevy násilí, formy sexuálního zneuţívání dětí, komunikace se sluţbami odborné pomoci. Demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním ţivotě a ve společnosti Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese Návrh rozpočtu: DVPP ONIV mimoškolní aktivity provozní prostředky školy semináře přednášky, besedy 500 materiál ONIV nebo provoz. prostř. školy Některé akce, např. DVPP, jsou hrazeny Evropským sociálním fondem. Některé besedy a přednášky pro ţáky hradí MěÚ Zruč nad Sázavou. Vzdělávání pedagogů: V průběhu školního roku budou pedagogové s nabídkami školení, semináři i dalšími aktivitami seznamováni. Podle vhodnosti pro naši školu se budou těchto aktivit zúčastňovat. Škola si vybírá semináře hrazené z ESF. Řešení přestupků: Školní řád ukládá: Se školním řádem a sankcemi za jeho porušení jsou seznámeni ţáci, rodiče i vychovatelé DD. V případě, kdy selţe prevence na škole a vyskytnou se ţáci, kteří budou podezřeni ze zneuţívání návykových látek, dealerství, apod., bud přistoupeno k následujícím opatření ( viz. doporučení MŠMT ČR v Koncepci ). individuální rozhovor se ţákem podle zjištěných informací pak spolupráce s rodinou, dětským domovem, popř. doporučení kontaktu s odborníky uvědomění OŠMS ( pokyn ministra školství ) v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě 7

8 v případě dealerství oznámení věci Policii ČR další postupy školy (dle vzniknuvší situace) zápis z jednání při řešení přestupků lékař, třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence, pedagogická rada, Policie ČR, Městská policie Spolupráce s dalšími organizacemi: Školní poradenské pracoviště: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, Kolín, Jaselská 826 Veselského 403, Kutná Hora, tel.: s protidrogovým koordinátorem okresním a krajským DVPP (akreditované semináře MŠMT ČR) - vzdělávání pedagogů, nové informace s pedagogicko psychologickou poradnou semináře, vyšetřování ţáků s dětskou lékařkou besedy, přednášky s MUDr.Viktorínovou středisko duševního zdraví s městskou komisí péče o rodinu a dítě se sociálními pracovnicemi s Městskou policií s Policií ČR Seznam zařízení zabývajících se problematikou primární prevence v oblasti sociálně patologických jevů: Sociální síť ŠMP řešení výchovných problémů žáků TŘÍDNÍ UČITEL UČITEL Školní poradenské pracoviště (ŠMP, VP, školní speciální pedagog, školní psycholog) Výchovná komise (ŠMP, VP, třídní učitel, vedení školy) PPP SK (KH) Okresní metodik prevence (PhDr. Blahová, PhDr. Skalníková) - konzultace (MPP, SPJ ve škole) Odborní pracovníci krátkodobá péče a diagnostika SVP Kolín Ambulantní péče, práce s třídou OSPOD - OPD SVP Pyramida Rybitví Sociálně právní ochrana dětí a mládeţe (po/rozvod. Ambulantní péče, výchovně problematika, syndrom CAN ), záškoláctví, léčebný pobyt výchovné problémy a trestní činnost KH kurátorka pí. Netolická (sekretářka) Archa Chrudim Čá Ambulantní péče, práce s třídou PIS Policie ČR Preventivní programy pro školy, konzultace Triangl terapeutické středisko pro dítě a rodinu Praha Drogová problematika: ambulantní Městská policie péče, práce s třídou, semináře pro Spolupráce se školou učitele preventivní programy pro 156 školy, konzultace

9 Klinická psychologie K-centrum Kolín - Kolín - PhDr. Baštová Problematika drog K. Hora PhDr. Ţiţková (terénní pracovník) Rodinná poradna Prev-centrum Praha Kutná Hora Drogová problematika o.s. Povídej Kutná Hora Linka bezpečí Poradna pro lidi v tísni Linka důvěry Dětského krizového centra (krizová intervence dospělým i dětem) Linka důvěry (pro děti i dospělé) Linka Vzkaz domů Tel. krizová intervence dospělým: Linka důvěry RIAPS Linka DONA (dom. násilí) Rodičovská linka Krajský úřad SK Krajský koordinátor prevence SPJ Mgr. Netolická Saša Štěpánovský Práce s třídou Mgr. Zdeněk Šimanovský Kurzy pro pedagogy PhDr. A. Tomko Práce s třídními kolektivy, kurzy pro pedagogy Veškerá spolupráce se bude realizovat v průběhu školního roku a dle potřeby. Další protidrogové preventivní aktivity budou v průběhu realizace programu doplňovány podle potřeb. 9

10 Seznam základních zákonů a metodických listů v oblasti prevence: Legislativa Primární prevence sociálně patologických jevů Metodické pokyny v platném znění: /99 Metodický pokyn k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance /2000 Metodický pokyn k prevenci sociálně patologických jevů bude nahrazen Metodickým pokynem k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j.: / /2000 Metodický pokyn k prevenci a šikanování mezi ţáky /2002 Metodický postup při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví /2003 Metodický pokyn spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeţe a kriminality na dětech a mládeţi páchané Vyhlášky v platném znění: č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náleţitostech plnění povinné školní docházky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání č. 72/ 2005 Sb. O poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Soubor pedagogicko-organizačních informací č.j. 935/ Zákony: č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Legislativa prevence kriminality Prevence kriminality Strategie prevence kriminality na léta Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneuţívání dětí aktualizace usnesení vlády č. 716/2000 Návrh systémového přístupu k péči o dětské a mladické delikventy usnesení vlády č. 1052/1999 Zákon 379/2005 z 19. srpna 2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Protidrogový akční plán EU Protidrogová strategie EU Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky 2005 _ 2006 Preventivní programy Policie ČR a MV ve školách Programy: Ajaxův zápisník, Malá policejní akademie, Učíme se s policií, Červený blesk (ZŠ), Jezdíme s úsměvem, Nutná obrana Více informací na adrese: Důležité adresy prevence

11 Otázka vzdělávání školních metodiků prevence (dále jen ŠMP): Požadavek krajů: aby se jiţ absolvovaná školení mohla započítávat do poţadovaného specializovaného vzdělávání ŠMP dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., 9, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Zdraví 21 Koordinační skupina programu Zdraví 21 ustavena PROJEKT "ŠKOLY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ se netýká jen výuky, ale i všech činností školy. Cílem projektu je výchova harmonicky rozvinuté osobnosti se schopností všestranně se vzdělávat pro další profesi a zařazení do praxe v kaţdodenním ţivotě. Hlavní úkoly vyplývající z projektu: - výchova k demokracii - mimoškolní výchova ţáků - zvyšování fyzické zdatnosti - zásady zdravé výţivy - protidrogová prevence - výchova k lepším vztahům v kolektivu - ozdravný reţim - zlepšování a péče o ţivotní prostředí - spolupráce se školní jídelnou - netradiční spolupráce s rodiči (umoţňuje volný - vstup rodičovské veřejnosti o vyučovacích hodin a přítomnost ţáků při třídních schůzkách) Projekt sleduje tyto důležité oblasti:1) Pohoda prostředí -pracovní prostředí, prostředí stimulující osobní rozvoj -soustavné vytváření příjemného prostředí tříd, školy, okolí -pomocí schránek důvěry a rozhovorů rozšiřujeme komunikaci související s chodem školy i se soukromými problémy dětí -přihlíţíme k poţadavkům zdravé ţivotosprávy ţáků i učitelů účast na mimoškolních aktivitách (moţnost různých krouţků) -vzájemné ovlivňování meziosobních a skupinových vztahů a jejich změna -rozšiřujeme schopnosti při utváření komunity školy (dny otevřených dveří, akademie, informování rodičovské veřejnosti o práci školy) 2) Zdravé učení- smysluplnost (propojení učiva se skutečným ţivotem a zavádění do praxe) - moţnost výběru a přiměřenost - vyuţíváme netradiční způsoby výuky (skupinové vyučování, komunikace, vyuţití zpětné vazby, projektové vyučování) - pouţíváme různé formy hodnocení - zvyšování fyzické zdatnosti-výchova k demokracii a povědomí o listině lidských práv a svobod Priority krajské strategie do roku 2009 jsou obsaženy ve školním minimálním preventivním programu: Vytvořit pozitivní klima ve školách, podporovat sociální dovednosti a osobnostní předpoklady k odolnosti před rizikovým chováním. Hlavní priorita v oblasti protidrogové politiky SK je kladena na ochranu veřejného zdraví a kvalitu ţivota. 11

12 Na základě priorit krajské strategie škola poţádala Nadaci ČEZ o grant na projekt nazvaný Podpora zdraví a estetického cítění: Projekt Podpora zdraví souvisí s usnesením vlády č. 1046/2002, které navazuje na program Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny ve 21. století. Jeho hlavními cíli je ochrana a rozvoj zdraví lidí po jejich celý ţivot a sníţení výskytu nemocí i úrazů a omezení strádání, které lidem přinášejí. Význam projektu tkví ve zlepšování zdravotního stavu ţáků Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 a zlepšení celkové estetické úrovně školy. Projekt nebyl schválen. Seznam školní literatury: Pedagogický slovník, Průcha Walterová Mareš Psychologický slovník, P. Hartl: Encyklopedický slovník, PhDr. Jan Barták, DrSc. a kolektiv Komunikace ve škole, J. Mareš J. Křivohlavý Encyklopedie pohlavního ţivota 7-9 let, let, Ch. Verdouxová a kol. Individuální vzdělávací program, V. Mertin Nenič své chytré tělo, Raynerová Dospívání a sex, S. Meredithová Bolest šikanování, M. Kolář Sexuální výchova v rodině, O. Pšenička Ţít naplno, J. Melgosa Zvládni svůj stres!, J. Melgosa Vychutnej ţivot, J.D. Pamplona Roger Mentální retardace, I. Švarcová Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole, S. F. Riefová Psychologie nemocných a zdravotně postiţených dětí, Z. Matějček Vybrané kapitoly z patopsychologie, J. Kotasová Slabikář slušného chování Děti a jejich problémy, sborník studií, kolektiv autorů Prevence obchodu se ţenami, B. Šimerová, M. Štumpfová Menšiny a migranti v ČR, T. Šišková Stav a příčiny záškoláctví na ZvŠ, M. Vocilka Metody sexuální výchovy pro učitele, vychovatele, rodiče a studenty učitelství, V. Täubner Začít spolu, vzdělávací program, V. Krejčová, J. Kargerová Seznam školní videotéky a výukových programů: Videokazety: Na zdraví Oči hadů Sexuální výchova. Drogová problematika. Neubliţuj mi Dospívání a menstruace Nepřítel dětí Děti a drogy Výukové počítačové programy: Základy rodinné a sexuální výchovy Závěr: Jednotlivé části programu jsou a budou průběţně kontrolovány a případně rozpracovány v průběhu školního roku detailněji.s realizací a s výsledky budou pedagogové 12

13 seznamováni pravidelně na pracovních poradách a pedagogických radách. Na konci školního roku metodik prevence provede zhodnocení celoročního plánu. Mgr. Krista Fremlová Metodik prevence Mgr. Jana Marečková ředitelka školy 13

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Zbraslavice Období: šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Zmapování současné situace ve škole (sociální okolí školy,

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program VÁŽÍM SI SÁM SEBE v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně negativních jevů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 Obsah MPP 1. Úvod 2. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 2.1. personální zajištění 3. Vnější zdroje školy 3.1. Spolupráce

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o.

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. Olomouc, září 2009 OBSAH ANOTACE 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CÍLE PROGRAMU 3. STRUČNÝ POPIS REALIZACE

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Vacenovice PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vypracovala : Mgr. Blanka Mlýnková Realizátoři programu : všichni pedagogičtí pracovníci 1 Obsah 1. Úvod 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Blansko, červen 2013-1 - Obsah: Strana 1. část: Identifikační údaje 4-6 1.1 Název školního vzdělávacího

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Soukromá střední odborná škola živnostenská Brno, s. r. o. Cejl 60/61 602 00 Brno Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Ing. Ivona Kahleová 1 Obsah programu: 1. Úvod

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více