Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643"

Transkript

1 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy, Tel, fax: Ve Zruči nad Sázavou

2 Obsah: Úvod.. s. 3 Charakteristika školy. s. 3 Cíle prevence s. 3 Analýza současného stavu na škole.. s. 3 Propagace.. s. 4 Metody při realizace prevence.. s. 5 Časový harmonogram.. s. 6 Návrh rozpočtu. s. 7 Vzdělávání pedagogů s. 7 Řešení přestupků.. s. 7 Spolupráce s dalšími organizacemi.. s. 8 Školní poradenské pracoviště.. s. 8 Seznam zařízení zabývajících se problematikou primární prevence v oblasti sociálně patologických jevů s.8 Seznam základních zákonů a metodických listů v oblasti prevence s.10 Seznam školní literatury s. 12 Seznam školní videotéky a výukových počítačových programů.. s. 12 Závěr. s. 13 2

3 Úvod: V současné době můţeme konstatovat, ţe drogová problematika stále narůstá a začíná být celospolečenským problémem. Drogy a jiné sociálně negativní jevy se začínají dotýkat jiţ dětí, které navštěvují školu. Z našeho pohledu pedagogů je důleţité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout ţákům co nejvíce informací o drogové problematice, podaných přiměřeně k věku ţáků a na toto téma s nimi hovořit i na neformální úrovni. V tomto věku patří ţáci k nejohroţenější skupině. Proto se naše škola rozhodla připravit a realizovat komplexní dlouhodobý program primární prevence sociálně negativních jevů. Charakteristika školy: Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 je malotřídní základní školou praktickou. Je umístěna v městské zástavbě na okraji města. Budova školy má bezbariérový přístup. Do školy docházejí ţáci se zdravotním postiţením. Pocházejí z rodin ze Zruče nad Sázavou a přilehlého okolí a také z Dětského domova Zruč nad Sázavou. Ve třech třídách jsou vyučováni podle potřeb ţáci 1. aţ 9. ročníku. Škola poskytuje základní vzdělání dětem ve věku od šesti do patnácti i osmnácti let. Škola umoţňuje také vzdělávání ţákům s těţkým zdravotním postiţením na základě individuálních vzdělávacích plánů. Kapacita školy je podle zřizovací listiny 50 ţáků. Součástí školy je školní druţina, jedno oddělení pro 13 ţáků. Cíle prevence: Prevence by měla být ve škole vedena hlavně po těchto dvou liniích: 1) postupné získávání základních poznatků o zdravém způsobu ţivota, ţivotosprávě, dále prohlubovat sebepoznání, sebeovládání, relaxaci a samozřejmě poučení o celé drogové problematice tak, jak nás k tomu zavazuje vzdělávací program jednotlivých vyučovacích předmětů na naší škole ( přírodověda, občanská nauka, chemie, ale i ostatních předmětů) 2) zvláštní výchovné programy, které jsou náročnější a lépe se realizují s menším počtem ţáků. Postupně by měly vést ţáka k poznání smyslu ţivota, pomáhat mu uspořádat si stupnici hodnot a ukazovat ţivotní perspektivy, učit asertivitě, posilovat zdravé sebevědomí a sebedůvěru, učit překonávat problémy, pomáhat rozvíjet zájmy a koníčky, naučit smysluplně trávit volný čas. Analýza současného stavu na škole: Analýza problematiky sociálně negativních jevů na škole je důleţitá pro zjištění aktuálního stavu, stanovení příčin negativních jevů na škole. Jedním z největších problémů je kouření ţáků a velká závislost na něm. Pro analýzu budou vyuţity dotazníky, tím bude zajištěna evidence a efektivita. Analýza drogové problematiky bude obsahovat např.: informovanost ţáků o návykových látkách kolik je na škole kuřáků výskyt návykových látek ve škole znalost publikací, filmů o návykových látkách vlastní názor na návykové látky 3

4 K analýze budou patřit i následující informace: materiály na škole (videokazety, knihy, časopisy ) prevence závislosti, pouţívané metodické preventivní materiály aktivity pro pedagogy školení, semináře nabídka mimoškolních aktivit Propagace: 1. Vlastní program: Za koordinaci preventivních aktivit na škole odpovídá metodik prevence jmenovaný do této funkce ředitelem školy. V rámci své činnosti se podílí na přípravě Minimálního preventivního programu a zajišťuje jeho realizaci na škole. Spolupracuje s výchovným poradcem, třídními učiteli, s pedagogicko psychologickou poradnou, s okresním protidrogovým koordinátorem a krajským protidrogovým koordinátorem, dětským domovem a v případě potřeby s dalšími vhodnými institucemi a organizacemi. 2. Školní prostředí: Neméně důleţitým prvkem je školní a třídní prostředí, ve kterém ţáci tráví hodně času. Proto by bylo třeba, aby se ţáci podíleli na vytváření prostředí, na jeho výzdobě, udrţování pořádku. Budou tak vedeni ke spoluzodpovědnosti, dostanou prostor k vlastní realizaci svých nápadů na výzdobu školy, třídy. Od školního roku 2002/2003 dochází ke sţívání zručských dětí s dětmi z dětského domova. 3. Aktivity na škole: Školní nástěnka na téma zdravý ţivotní styl. Nabídka aktivit a zájmových krouţků: - pohybové a sportovní aktivity - konverzace v německém jazyce - základy informatiky Příruční knihovnička s propagačními materiály k dispozici pedagogům. Činnost školní druţiny rozšířena i na 2. stupeň. Město Zruč nad Sázavou hradí besedy pořádané pro ţáky občanským sdruţením Prostor. Projektové vyučování 4. Volnočasové aktivity na škole: Jsou cíleně zaměřené na smysluplné vyuţívání volného času, vyuţití hodin, které děti tráví při čekání na další vyučování. Na naší škole je to činnost školní druţiny, kam dochází děti 1. i 2. stupně. Zde je provozován 1x týdně krouţek pohybové a sportovní aktivity ( PSA ), 1x týdně konverzace v německém jazyce ( NJ ) a 1x týdně základy informatiky ( ZI ). Cílem PSA je především tělesný rozvoj dětí, zlepšení pohyblivosti, obratnosti, síly a herního myšlení, zároveň však rozvíjí i morální vlastnosti, smysl pro kolektivní činnost, naučit se přijmout prohru, podat dobrý výkon pro celek Cílem NJ je osvojit si základní konverzační schopnosti v německém jazyce. Cílem ZI je naučit se práci s počítačem dle jednotlivých schopností dětí. 5. Webové stránky školy: 4

5 Metody při realizaci prevence: Osnovy Školní řád Proškolování pedagogických pracovníků Soutěţe sportovní i vědomostní Besedy, přednášky Výlety, exkurze Návštěva divadelních představení, výstav, výukových a vzdělávacích programů Informační tabule Školní vzdělávací program Škola jako zahrada V rámci výuky, budou kromě tradičních metod práce vyuţívány také další metody. Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu bude prolínat mezipředmětově. Některé pouţívané metody práce: výklad (informace) samostatná práce (výtvarné práce, koláţe, informace z tisku ) besedy (s učitelem, s pozvanými odborníky ) skupinová práce ve třídě projektové vyučování Postupné získávání poznatků tak, jak nás k tomu zavazuje vzdělávací program školy. Na naší škole učíme na obou stupních podle vzdělávacího programu zvláštní školy a také několik ţáků podle vzdělávacího programu pomocné školy a jeden ţák dle programu pro rehabilitační třídy. Na pracovních poradách a pedagogických radách je a bude podávána informace o protidrogové prevenci a zařazení do učebních předmětů v jednotlivých ročnících. Ze vzdělávacího programu jsou záměrně vybrána témata, která se týkají především rozvoje osobnosti, zdraví, zdravého způsobu ţivota, ochrany zdraví, formování myšlení a postojů, motivace pro trávení volného času, kritéria pro to, co je dobré a špatné, místo jedince ve společnosti, kolektivy, party apod. Právě v tomto ohledu můţeme daleko lépe působit na své ţáky ve smyslu prevence neţ pouhými přednáškami s výčtem drog a jejich účinků. Příklad: český jazyk : : doporučení vhodné četby : návštěva knihovny : diskuse nad televizními programy : besedy o názorech ţáků přírodověda, prvouka: rozvíjeno téma ke zdravému ţivotnímu stylu vţdy s ohledem na věkové zvláštnosti občanská výchova: rozvíjeny mezilidské vztahy, komunikace pracovní vyučování: smysluplné pracovní činnosti vedoucí k vlastní zodpovědnosti základy informatiky: výukové programy Terasoft, vyhledávání informací na internetu Tyto předměty jsou v této sloţce výchovy nosné dítě je vedeno k tomu, co znamená být zdráv, vnímá hodnotu zdraví, osvojuje si způsoby, jak si zdraví chránit, zaměřuje se na prevenci patologických jevů ve společnosti. Domov, péče o sebe, bliţní, ochrana před nemocí a úrazem, ţivotospráva, vztah k lidem, ke kamarádům. Patří sem prevence zdraví, zdravý způsob ţivota, člověk a příroda, příznivé a nepříznivé důsledky lidské činnosti, ţivot člověka a ţivotní prostředí, jedince ve společnosti, volný čas a jeho vyuţití. Planeta lidí, prevence zneuţívání návykových látek, civilizační problémy 20.století, biologie člověka, hudební umělci drogy, člověk dospívání. 5

6 Časový harmonogram: A) Minimální preventivní program pro školní rok 2007/2008 Září Téma: Úrazy dětí Preventivní a lékařská péče, chování v situacích úrazu a ţivot ohroţujících stavů úrazy v domácnosti, při sportu, ve škole, v dopravě. Cvičení v přírodě, ochrana člověka za mimořádných situací, úrazy Evropský den bez aut školní kolo - dopravní soutěţ Říjen Téma: Zdravá strava Výţiva a zdraví, zásady zdravého stravování, vliv ţivotních podmínek a způsob stravování na zdraví, specifické druhy výţivy, poruchy příjmu potravy Světový den výţivy vaření v hodinách Pv, video Listopad Téma: Škodlivost kouření Výchova proti kouření, zdravotní následky a ekonomické dopady kouření, způsoby odmítání nabídky tabákových výrobků, účinek reklamy, pomoc kuřákům při odvykání Den bez cigaret zdravotní soutěţ Prosinec Téma: Nemoc AIDS, vztah k postiţeným lidem Ochrana před přenosnými a nepřenosnými chorobami, nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS, kapavka, syfilis. Prevence rizikového sexuálního chování, předčasná sexuální zkušenost, těhotenství a rodičovství mladistvých, poruchy pohlavní identity, homosexualita, lesbismus Světový den AIDS Rozvoj mezilidských vztahů /mezi spoluţáky, mezi ţáky a učiteli, ke škole, rodině, komunitě/ na principech vzájemného porozumění, tolerance, odlišnosti lidských hodnot Světový den zdravotně postiţených Leden Téma: Šikana Vztahy ve dvojicích kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manţelství a rodičovství. Vztahy a pravidla souţití v prostředí komunity rodina, škola, vrstevnická skupina, bydliště, zájmová skupina. Únor Téma: Drogy a omamné látky Auto-destruktivní závislost zdravotní a sociální rizika zneuţívání návykových látek, patologické hráčství, náboţenské sekty. Policie ČR beseda Občanské sdruţení Prostor beseda Exkurze Nízkoprahový klub Kotelna ve Zurči n.s. Březen Téma: Pitný reţim Vhodné a zdraví škodlivé nápoje, alkoholismus a jeho negativní účinky na člověka, nebezpečí kombinace alkoholu a jiných psychoaktivních látek, vztahy vlastností vody a ţivota, význam vody pro lidské zdraví, pitná voda ve světě a u nás Světový den vody Duben Téma: Mezilidské vztahy a komunikace 6

7 Právo všech lidí ţít společně a podílet se na spolupráci, udrţovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboţenskou, zájmovou nebo generační příslušnost, lidská solidarita, osobní přispění k zapojení ţáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy Den Země členství v EU Květen Téma: Civilizační choroby Nemoci způsobené kouřením. Tvorba správných postojů, rozpoznávání rizikových situací, hledání alternativ, trénink dovedností a odmítání nabídky tabákových výrobků, nácvik rozhodování, společenská nepřijatelnost kouření a vytváření nekuřáckého prostředí. Zastavit růst závislosti dětí na tabáku Světový den bez tabáku Červen Téma: Úrazy dětí Dopravní soutěţ Rychlá záchranná sluţba beseda HZS - exkurze Téma: Projevy násilí Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneuţívání, sexuální kriminalita šikana a jiné projevy násilí, formy sexuálního zneuţívání dětí, komunikace se sluţbami odborné pomoci. Demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním ţivotě a ve společnosti Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese Návrh rozpočtu: DVPP ONIV mimoškolní aktivity provozní prostředky školy semináře přednášky, besedy 500 materiál ONIV nebo provoz. prostř. školy Některé akce, např. DVPP, jsou hrazeny Evropským sociálním fondem. Některé besedy a přednášky pro ţáky hradí MěÚ Zruč nad Sázavou. Vzdělávání pedagogů: V průběhu školního roku budou pedagogové s nabídkami školení, semináři i dalšími aktivitami seznamováni. Podle vhodnosti pro naši školu se budou těchto aktivit zúčastňovat. Škola si vybírá semináře hrazené z ESF. Řešení přestupků: Školní řád ukládá: Se školním řádem a sankcemi za jeho porušení jsou seznámeni ţáci, rodiče i vychovatelé DD. V případě, kdy selţe prevence na škole a vyskytnou se ţáci, kteří budou podezřeni ze zneuţívání návykových látek, dealerství, apod., bud přistoupeno k následujícím opatření ( viz. doporučení MŠMT ČR v Koncepci ). individuální rozhovor se ţákem podle zjištěných informací pak spolupráce s rodinou, dětským domovem, popř. doporučení kontaktu s odborníky uvědomění OŠMS ( pokyn ministra školství ) v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě 7

8 v případě dealerství oznámení věci Policii ČR další postupy školy (dle vzniknuvší situace) zápis z jednání při řešení přestupků lékař, třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence, pedagogická rada, Policie ČR, Městská policie Spolupráce s dalšími organizacemi: Školní poradenské pracoviště: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, Kolín, Jaselská 826 Veselského 403, Kutná Hora, tel.: s protidrogovým koordinátorem okresním a krajským DVPP (akreditované semináře MŠMT ČR) - vzdělávání pedagogů, nové informace s pedagogicko psychologickou poradnou semináře, vyšetřování ţáků s dětskou lékařkou besedy, přednášky s MUDr.Viktorínovou středisko duševního zdraví s městskou komisí péče o rodinu a dítě se sociálními pracovnicemi s Městskou policií s Policií ČR Seznam zařízení zabývajících se problematikou primární prevence v oblasti sociálně patologických jevů: Sociální síť ŠMP řešení výchovných problémů žáků TŘÍDNÍ UČITEL UČITEL Školní poradenské pracoviště (ŠMP, VP, školní speciální pedagog, školní psycholog) Výchovná komise (ŠMP, VP, třídní učitel, vedení školy) PPP SK (KH) Okresní metodik prevence (PhDr. Blahová, PhDr. Skalníková) - konzultace (MPP, SPJ ve škole) Odborní pracovníci krátkodobá péče a diagnostika SVP Kolín Ambulantní péče, práce s třídou OSPOD - OPD SVP Pyramida Rybitví Sociálně právní ochrana dětí a mládeţe (po/rozvod. Ambulantní péče, výchovně problematika, syndrom CAN ), záškoláctví, léčebný pobyt výchovné problémy a trestní činnost KH kurátorka pí. Netolická (sekretářka) Archa Chrudim Čá Ambulantní péče, práce s třídou PIS Policie ČR Preventivní programy pro školy, konzultace Triangl terapeutické středisko pro dítě a rodinu Praha Drogová problematika: ambulantní Městská policie péče, práce s třídou, semináře pro Spolupráce se školou učitele preventivní programy pro 156 školy, konzultace

9 Klinická psychologie K-centrum Kolín - Kolín - PhDr. Baštová Problematika drog K. Hora PhDr. Ţiţková (terénní pracovník) Rodinná poradna Prev-centrum Praha Kutná Hora Drogová problematika o.s. Povídej Kutná Hora Linka bezpečí Poradna pro lidi v tísni Linka důvěry Dětského krizového centra (krizová intervence dospělým i dětem) Linka důvěry (pro děti i dospělé) Linka Vzkaz domů Tel. krizová intervence dospělým: Linka důvěry RIAPS Linka DONA (dom. násilí) Rodičovská linka Krajský úřad SK Krajský koordinátor prevence SPJ Mgr. Netolická Saša Štěpánovský Práce s třídou Mgr. Zdeněk Šimanovský Kurzy pro pedagogy PhDr. A. Tomko Práce s třídními kolektivy, kurzy pro pedagogy Veškerá spolupráce se bude realizovat v průběhu školního roku a dle potřeby. Další protidrogové preventivní aktivity budou v průběhu realizace programu doplňovány podle potřeb. 9

10 Seznam základních zákonů a metodických listů v oblasti prevence: Legislativa Primární prevence sociálně patologických jevů Metodické pokyny v platném znění: /99 Metodický pokyn k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance /2000 Metodický pokyn k prevenci sociálně patologických jevů bude nahrazen Metodickým pokynem k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j.: / /2000 Metodický pokyn k prevenci a šikanování mezi ţáky /2002 Metodický postup při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví /2003 Metodický pokyn spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeţe a kriminality na dětech a mládeţi páchané Vyhlášky v platném znění: č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náleţitostech plnění povinné školní docházky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání č. 72/ 2005 Sb. O poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Soubor pedagogicko-organizačních informací č.j. 935/ Zákony: č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Legislativa prevence kriminality Prevence kriminality Strategie prevence kriminality na léta Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneuţívání dětí aktualizace usnesení vlády č. 716/2000 Návrh systémového přístupu k péči o dětské a mladické delikventy usnesení vlády č. 1052/1999 Zákon 379/2005 z 19. srpna 2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Protidrogový akční plán EU Protidrogová strategie EU Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky 2005 _ 2006 Preventivní programy Policie ČR a MV ve školách Programy: Ajaxův zápisník, Malá policejní akademie, Učíme se s policií, Červený blesk (ZŠ), Jezdíme s úsměvem, Nutná obrana Více informací na adrese: Důležité adresy prevence

11 Otázka vzdělávání školních metodiků prevence (dále jen ŠMP): Požadavek krajů: aby se jiţ absolvovaná školení mohla započítávat do poţadovaného specializovaného vzdělávání ŠMP dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., 9, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Zdraví 21 Koordinační skupina programu Zdraví 21 ustavena PROJEKT "ŠKOLY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ se netýká jen výuky, ale i všech činností školy. Cílem projektu je výchova harmonicky rozvinuté osobnosti se schopností všestranně se vzdělávat pro další profesi a zařazení do praxe v kaţdodenním ţivotě. Hlavní úkoly vyplývající z projektu: - výchova k demokracii - mimoškolní výchova ţáků - zvyšování fyzické zdatnosti - zásady zdravé výţivy - protidrogová prevence - výchova k lepším vztahům v kolektivu - ozdravný reţim - zlepšování a péče o ţivotní prostředí - spolupráce se školní jídelnou - netradiční spolupráce s rodiči (umoţňuje volný - vstup rodičovské veřejnosti o vyučovacích hodin a přítomnost ţáků při třídních schůzkách) Projekt sleduje tyto důležité oblasti:1) Pohoda prostředí -pracovní prostředí, prostředí stimulující osobní rozvoj -soustavné vytváření příjemného prostředí tříd, školy, okolí -pomocí schránek důvěry a rozhovorů rozšiřujeme komunikaci související s chodem školy i se soukromými problémy dětí -přihlíţíme k poţadavkům zdravé ţivotosprávy ţáků i učitelů účast na mimoškolních aktivitách (moţnost různých krouţků) -vzájemné ovlivňování meziosobních a skupinových vztahů a jejich změna -rozšiřujeme schopnosti při utváření komunity školy (dny otevřených dveří, akademie, informování rodičovské veřejnosti o práci školy) 2) Zdravé učení- smysluplnost (propojení učiva se skutečným ţivotem a zavádění do praxe) - moţnost výběru a přiměřenost - vyuţíváme netradiční způsoby výuky (skupinové vyučování, komunikace, vyuţití zpětné vazby, projektové vyučování) - pouţíváme různé formy hodnocení - zvyšování fyzické zdatnosti-výchova k demokracii a povědomí o listině lidských práv a svobod Priority krajské strategie do roku 2009 jsou obsaženy ve školním minimálním preventivním programu: Vytvořit pozitivní klima ve školách, podporovat sociální dovednosti a osobnostní předpoklady k odolnosti před rizikovým chováním. Hlavní priorita v oblasti protidrogové politiky SK je kladena na ochranu veřejného zdraví a kvalitu ţivota. 11

12 Na základě priorit krajské strategie škola poţádala Nadaci ČEZ o grant na projekt nazvaný Podpora zdraví a estetického cítění: Projekt Podpora zdraví souvisí s usnesením vlády č. 1046/2002, které navazuje na program Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny ve 21. století. Jeho hlavními cíli je ochrana a rozvoj zdraví lidí po jejich celý ţivot a sníţení výskytu nemocí i úrazů a omezení strádání, které lidem přinášejí. Význam projektu tkví ve zlepšování zdravotního stavu ţáků Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 a zlepšení celkové estetické úrovně školy. Projekt nebyl schválen. Seznam školní literatury: Pedagogický slovník, Průcha Walterová Mareš Psychologický slovník, P. Hartl: Encyklopedický slovník, PhDr. Jan Barták, DrSc. a kolektiv Komunikace ve škole, J. Mareš J. Křivohlavý Encyklopedie pohlavního ţivota 7-9 let, let, Ch. Verdouxová a kol. Individuální vzdělávací program, V. Mertin Nenič své chytré tělo, Raynerová Dospívání a sex, S. Meredithová Bolest šikanování, M. Kolář Sexuální výchova v rodině, O. Pšenička Ţít naplno, J. Melgosa Zvládni svůj stres!, J. Melgosa Vychutnej ţivot, J.D. Pamplona Roger Mentální retardace, I. Švarcová Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole, S. F. Riefová Psychologie nemocných a zdravotně postiţených dětí, Z. Matějček Vybrané kapitoly z patopsychologie, J. Kotasová Slabikář slušného chování Děti a jejich problémy, sborník studií, kolektiv autorů Prevence obchodu se ţenami, B. Šimerová, M. Štumpfová Menšiny a migranti v ČR, T. Šišková Stav a příčiny záškoláctví na ZvŠ, M. Vocilka Metody sexuální výchovy pro učitele, vychovatele, rodiče a studenty učitelství, V. Täubner Začít spolu, vzdělávací program, V. Krejčová, J. Kargerová Seznam školní videotéky a výukových programů: Videokazety: Na zdraví Oči hadů Sexuální výchova. Drogová problematika. Neubliţuj mi Dospívání a menstruace Nepřítel dětí Děti a drogy Výukové počítačové programy: Základy rodinné a sexuální výchovy Závěr: Jednotlivé části programu jsou a budou průběţně kontrolovány a případně rozpracovány v průběhu školního roku detailněji.s realizací a s výsledky budou pedagogové 12

13 seznamováni pravidelně na pracovních poradách a pedagogických radách. Na konci školního roku metodik prevence provede zhodnocení celoročního plánu. Mgr. Krista Fremlová Metodik prevence Mgr. Jana Marečková ředitelka školy 13

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku 2006/2007 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, e-mail: krista.fremlova@zvs.zrucns.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

1. Minimální preventivní program Úvod

1. Minimální preventivní program Úvod 1. Minimální preventivní program 1.1. Úvod Drogy a jiné sociálně patologické jevy se dotýkají i děti, které navštěvují naší základní školu. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ

Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ Minimální preventivní program pro školní rok 2013/ 2014 Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům s přihlédnutím

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola Brno, Hroznová 1

Základní škola Brno, Hroznová 1 Základní škola Brno, Hroznová 1 Minimální preventivní program Obsah Úvod Vytyčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu na škole

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 538 62 Hrochův Týnec e-mail: zsht@centrum.cz telefon: 469 319 922, 469 692 123 Minimální preventivní program

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Minimální preventivní program (MPP) vychází z pokynu MŠMT, č. j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření,

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, Brno, příspěvková organizace. Pro školní rok

Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, Brno, příspěvková organizace. Pro školní rok Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Pro školní rok 2016-2017 Vypracovala: Mgr. Eva Nováčková, ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Jana Nálezková,

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více