Minimální preventivní program školní rok 2011/2012. Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Palackého Neratovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program školní rok 2011/2012. Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Palackého 43 277 11 Neratovice"

Transkript

1 Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Palackého Neratovice Vypracovala: Ředitelka školy: Ing. Kateřina Andrová Mgr. Lenka Vybíralová 1

2 Obsah: Úvod... 3 Charakteristika školy... 4 Analýza současného stavu... 5 Propagace školy... 6 Cíle MPP... 7 Metody při realizaci MPP... 7 Činnosti vyučujících... 8 Volnočasové aktivity... 9 Obsah MPP... 9 Časový harmonogram Evidence aktivit a sledování jejich efektivity Seznam metodických postupů, vyhlášek, zákonů, poradenských linek Řešení nejobvyklejších případů výskytu návykových látek NL ve škole Kontakty Poradenské linky Základní telefonní čísla

3 Úvod Základním principem školní strategie primární prevence je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a harmonickému rozvoji osobnosti. V tomto smyslu vedou pedagogové a odborní pracovníci důsledně a systematicky žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka, a rozvíjejí zejména pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka, humánní a tolerantní jednání, jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince. Primární prevence sociálně patologických jevů je u žáků zaměřena na: a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: záškoláctví, šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, kriminalita, delikvence, užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky dále jen OPL ) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek, závislost na politickém a náboženském extremismu, netolismus (virtuální drogy např. televize, video, počítačové hry, mobilní telefon, internet) a patologické hráčství (gambling), b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže, poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). Aktivity školy jsou cíleně směřovány k efektivní primární prevenci a eliminaci aktivit z oblasti neúčinné primární prevence: 1. Nespecifická primární prevence veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné 3

4 programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání. 2. Specifická primární prevence aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Jedná se o: všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován rozsah problému nebo rizika, selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšenou hrozbu rizikového chování, indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky. 3. Efektivní primární prevence kontinuální a komplexní programy, interaktivní programy, především programy pomáhající čelit žákům sociálnímu tlaku, zaměřené na zkvalitnění komunikace, nenásilné zvládání konfliktů, odmítání návykových látek, zvyšování zdravého sebevědomí, zvládání úzkosti a stresu apod. Třídní učitelé i ostatní pedagogičtí pracovníci, včetně výchovné poradkyně se vyhýbají neúčinné primární prevenci: zastrašování, citové apely, pouhé předávání informací, samostatně realizované jednorázové akce, potlačování diskuse, hromadné aktivity nebo promítání filmu by měly být pouze doplňkem, na který by měl vždy navazovat rozhovor v malých skupinkách. Charakteristika školy Na OA SOVA, o.p.s. studuje v letošním školním roce 2011/2012: 110 žáků denního studia a 20 žáků dálkového studia a vyučuje zde 14 vyučujících. Škola se skládá ze tří budov. První dvě se nachází v Lobkovicích, což je okrajová část Neratovic a třetí budova je vzdálena přibližně 700 metrů od těchto dvou. Ve škole se nachází Studentský klub, jídelna, studovna a třetí budova slouží především k výuce odborných předmětů (výpočetní technika, písemná a elektronické komunikace). 4

5 Analýza současného stavu Ve škole velmi dobře funguje monitorovací systém rizikového chování žáků. Spočívá v odhalování nežádoucích projevů chování našich žáků ve školním i mimoškolním prostředí (šikana, intolerance, agresivita, neprospěch, záškoláctví, alkohol a kouření, jiné závislosti, slabý prospěch, neplnění studijních požadavků, ničení školního majetku, pozdní příchody a další drobná porušování školního řádu). Je založen na spolupráci výchovné poradkyně s třídními učiteli, ostatními pedagogickými pracovníky školy, Školní radou a zástupci Školního senátu. Cílem tohoto systému je podchytit problémové žáky a pomoci jim v řešení jejich rizikového chování tak, aby nedocházelo k vyhrocení konfliktních situací a k narušování optimálního sociálního klimatu ve třídě či škole. Výchovná poradkyně zpracovává evidenci výskytu rizikového chování ve škole. Podle závažnosti jednotlivých případů postupuje podle krizových scénářů doporučených metodickými pokyny MŠMT a úzce spolupracuje s vedením školy. Závažnější případy konzultuje s odborníky. Na škole se provádějí ankety žáků na různé aktivity a rozhovory se žáky, což slouží jako výborná zpětná vazba při uskutečňování MPP. Na velmi vysoké úrovni je spolupráce s odborníky z regionální pedagogickopsychologické poradny (PPP Mělník), kteří zajišťují odborná vyšetření jednotlivých žáků. Dvakrát ročně pořádá pravidelná setkání výchovných poradců středních škol, která slouží k následné lepší komunikaci se žáky i pedagogy. Před odjezdem na vícedenní akce (adaptační, ekologické, sportovní a lyžařské kurzy, exkurze a zahraniční pobyty) podepisují žáci prohlášení, v němž se zavazují, že nebudou porušovat školní řád užíváním návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky). Na tvorbě a realizaci MPP na Obchodní akademii SOVA, o.p.s. se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy. Koordinace tvorby a kontrola realizace je činností výchovné poradkyně. 5

6 Dalšími partnery jsou: Pedagogicko-psychologická poradna Mělník, Městská policie Neratovice, Úřad práce Mělník, Krajská hygienická stanice, soukromí psychologové. Seznam vyučujících a předmětů: Mgr. Vybíralová PEK, PUK, Ing. Faltová I. EKO, ICT, VYT, STA Ing. Batelková K. ANJ, UCE, ESY, AEK Mgr. Andělová J. NEJ, MAT Mgr. Hlaváč M. DEJ, OBN, CER,, SPV, HOZ Mgr. Němcová L. ANJ, ZBO, EKB, ZCHE Ing. Polák B. NEJ, MAT, STA Mgr. Pouzarová L. CJL, CEJ, LAK, Mgr. Skalák J. CER, SCR Ing. Strachová D. UCE, EKO, PUK Mgr. Tichá Chromá V. CJL, CEJ, LAK, NEJ Bc. Humpolcová T. ICT, MAT Ing. Kletečka A. PRA, EKO Propagace školy V budovách školy jsou umístěny informační nástěnky, kde je prezentována problematika výchovného poradenství a prevence. Dále obsahují informace o poradenských a krizových střediscích i aktuálních tématech. Komunikace s rodiči probíhá především během třídních schůzek, kde jsou k dispozici různé propagační materiály a samozřejmě všichni vyučující. Rodiče ale mohou kdykoliv kontaktovat všechny vyučující pomocí ů (adresy na a taktéž osobní schůzkou. Rodiče dále spolupracují se školou a s třídními učiteli tím, že se účastní 6

7 pravidelných třídních schůzek, školní rady a maturitních plesů, kdy se podílí na jejich přípravě. Komunikace se žáky probíhá pravidelně, a to prostřednictvím třídních učitelů (třídnické hodiny cca 1x týdně) a následnou spoluprácí s výchovným poradcem, nebo přímou komunikací s výchovným poradcem. V budově je umístěna i schránka důvěry, o jejímž umístění informují třídní učitelé. Na webových stránkách školy jsou uvedeny konzultační hodiny výchovného poradce. Cíle MPP systematicky vzdělávat pedagogické pracovníky v technikách pedagogické preventivní práce s dětmi a mládeží, pomáhat formovat správné postoje, hodnoty a způsoby chování, rozvíjet osobnost a sociální chování žáků, soustavně přispívat k utváření zdravého životního stylu a k zavádění etické a právní výchovy, dát maximální prostor pro rozvoj mimoškolních aktivit žáků, nabízet jim atraktivní mimoškolní činnosti, rozšířit a posílit význam prevence výskytu rizikového chování včetně zneužívání návykových látek, věnovat pozornost rizikovým skupinám žáků, průběžně sledovat výskyt rizikového chování a včasně zachytit ohrožené děti, umožnit žákům a jejich rodičům důvěryhodné a dostupné poradenské služby ve škole i ve specializovaných institucích. Metody při realizaci MPP V rámci organizace života školy všichni pedagogové soustavně sledují vývojové a individuální potřeby žáku, včas odhalují případné vývojové poruchy a snaží se účinně pomoci v případě problému. Zvláštní pozornost věnují žákům s poruchami učení. Dále podporují volnočasové aktivity. 7

8 Mezi další činnosti patří: propagace zdravého životního stylu, besedy, diskuse, skupinové poradenství, besedy s absolventy školy, párová a skupinová práce ve třídě, sportovní a vědomostní soutěže, školení pedagogických pracovníků. Organizace provozu školy je zajištěna tak, aby byly prostory školy žákům co nejvíce přístupné a žáci nemuseli trávit volný čas, např. čekání na spoj, mimo budovu školy. Činnosti vyučujících V oblasti vzdělávání prezentují vyučující zdravý životní styl, působí na občanskou, právní a etickou výchovu žáků a na utváření správných postojů, hodnot a způsobu chování. Učitelé přispívají ke schopnosti zdravé sociální komunikace mezi učiteli a žáky navzájem, ke zvládání stresových situací a dovednosti odmítnout drogu. Třídní učitelé se snaží co nejvíce stmelit třídní kolektiv a podporovat třídní aktivity, motivují třídu při vytváření vnitřních pravidel společného soužití, dbá na jejich spravedlivé dodržování, podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi studenty třídy. Ve vyučovacích hodinách i mimo ně učitelé vytvářejí příznivé pracovní klima, budují mezi pedagogickými pracovníky a žáky vztah vzájemné spolupráce a důvěry. Výchovný poradce pověřený protidrogovou prevencí seznámí na pedagogické radě všechny pedagogické i školské pracovníky s obsahem MPP a získá je pro její realizaci. Průběžně informuje na pedagogické radě o všech aktivitách a o případných problémech. Úkolem vedení školy a zejména třídních učitelů je zvýšit zájem rodičů o život školy, o úspěchy či problémy dětí, zvýšit důvěru rodičů v učitele a v jejich snahu o společné řešení případných problémů a společně s rodiči se zasadit o výrazné snížení absence žáku. Dalším úkolem je informovat rodiče o aktivitách školy, které mohou mít příznivý vliv na vývoj žáků, také informovat rodiče o kontaktních místech, na kterých mohou hledat odbornou pomoc. 8

9 Ve školním řádu je zakotven zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných toxických látek, stejně jako jejich přechovávání či distribuce, a to jak ve škole, tak na všech školních akcích. Volnočasové aktivity Škola realizuje řadu jednorázových či pravidelných aktivit cíleně zaměřených na smysluplné využívání volného času. K tradici školy patří adaptační kurzy, sportovní a turistické kurzy. Všichni žáci mají možnost během studia absolvovat: zájezdy do divadel, sportovní kurzy, poznávacích zájezdy do zahraničí, adaptační kurz, školní výlety, sportovní turnaje (volejbal, basketbal, floorbal, fotbal). V případě potřeby využívá výchovná poradkyně služeb pedagogicko-psychologické poradny na Mělníku, popř. jiných institucí, které se zabývají problematikou primární prevence. Škola je zapojena do řady projektů a mnohé z nich sama realizuje (viz. výroční zpráva školy). Obsah MPP První ročník seznámení první třídnické hodiny, adaptační kurz upevnění třídního kolektivu, sebezkušeností a zážitkové aktivity, podpora rozvoje osobnosti a sociálního chování, výchova ke zdravému životnímu stylu, politika v životě člověka, besedy o drogách, vztazích, bezpečném sexu a pohlavně přenosných chorobách, besedy s policií prevence kriminality, jazykový a vzdělávací pobyt v zahraničí komunikační dovednosti, samostatnost, kooperace, 9

10 projektová výuka vzdělávací aktivity, podporující skupinovou práci a komunikaci, exkurze a filmová a divadelní představení Druhý a třetí ročník upevňování třídního kolektivu, rozvoj osobnosti a vytváření pozitivních vztahů mezi žáky, životní hodnoty a cíle, bezpečnost, globalizace, stresové situace a jejich zvládání, asertivita, výchova ke zdravému životnímu stylu, sexuální výchova, besedy o drogách, vztazích, bezpečném sexu a pohlavně přenosných chorobách, besedy s policií prevence kriminality, právo a ekonomika v životě, kariérové poradenství, filozofická a etická témata vztahy mezi lidmi, na pracovišti, odpovědnost, životní cíle, jazykový a vzdělávací pobyt ve Velké Británii komunikační dovednosti, samostatnost, kooperace, jazykový a vzdělávací pobyt Polsko, projektová výuka vzdělávací aktivity, podporující skupinovou práci a komunikaci, exkurze, filmová a divadelní představení Čtvrtý ročník kariérové poradenství výběr budoucí kariéry, příprava na budoucí povolání či vyšší odbornou, jazykovou nebo vysokou školu nácvik přijímacích pohovorů, vhodné oblečení a chování, asertivní chování, odbourávání stresu, relaxační techniky, právní otázky, projektová výuka vzdělávací aktivity, podporující skupinovou práci a komunikaci, exkurze, filmová a divadelní představení, besedy o drogách, vztazích, bezpečném sexu a pohlavně přenosných chorobách, besedy s policií prevence kriminality 10

11 Časový harmonogram Září říjen První ročník seznamovací programy, adaptační kurz LAK CEJ Jazyk a komunikace asertivní chování, tolerance Podpora četby, mluvní projev Mravní základy Bible Antika krása, inteligence NEJ Psychohygiena, asertivita, vizáž ANJ Domov rodinné vztahy Životní hodnoty a cíle Kulturní život Komunikace Evropské státy, národnosti SEG Evropské ekonomické centrum životní hodnoty a cíle Západní Evropa migrace Organizace a bezpečnost hodin - denní program Atletika zdravý životní styl DEJ Antika ideál krásy, sporty, volný čas Morová epidemie hygiena, stravování AEK Podnikání etika MAT Motivace státní maturity ZCHE 11

12 Nemoci, úrazy chemické látky ICT Zásady hygieny při práci s počítačem Nebezpečí internetu Druhý ročník Komunikace a práce ve skupině, branný kurz CJL Náboženská tolerance, dogmatismus, fanatismus (osvícenství) Vlastenectví vs. nacionalismus (NO) ANJ Zdravý životní styl, výživa Státy EU Denní program, hygiena, volný čas NEJ Volnočasové aktivity EKO Etika podnikání UCE Rozvoj osobnosti OBN Kořeny evropské integrace rasismus, tolerance Organizace a bezpečnost hodin - denní program Atletika zdravý životní styl ICT Internet závislosti, počítačové hry, poskytování informací 12

13 Třetí ročník Zdravý životní styl, rodinné a partnerské vztahy, domácí násilí - přednáška CJL Verbální a nonverbální komunikace Výtvarné umění, tvorba a závislosti ANJ Kinematografie Sport a nebezpečné sporty Školský systém ve Francii EKO Etika v podnikání daně, šedá a černá ekonomika UCE Pracovní kázeň CER Náboženství a náboženská tolerance - středověk SPV Psychologické disciplíny asertivita, psychohygiena ZBO Ekologie plasty, hnojiva, plyny Organizace a bezpečnost hodin - denní program Atletika zdravý životní styl Kosmetika hygiena Čtvrtý ročník Rozvoj osobnosti CJL 2.sv.válka rasismus, fašismus, nacionalismus Beat generation sex, drogy, materialismus ANJ 13

14 Charakteristika, recenze Zaměstnání, móda, vizáž NEJ Kulturní památky, aktuální problémy světa EKO Etika v podnikání financování podniku UCE Management rozvoj osobnosti CER Osobnost, asertivita, pracovní kázeň OBN Sociologie sociální útvary Filosofie vývoj filosofického myšlení PEK životopis Organizace a bezpečnost hodin - denní program Atletika zdravý životní styl Kosmetika - hygiena Listopad prosinec První ročník Volný čas, rodina LAK, CEJ Životopis, inzerce, reklama Národní identita Křesťanství - tolerance NEJ Rodina, volný čas Zdraví a nemoci 14

15 ANJ Životní hodnoty a cíle Rodinné vztahy, povolání, zvířata SEG Ekologie - SE Střet civilizací JZ E Zásady první pomoci Gymnastika zdravé stravování DEJ Přemyslovci rodinné vztahy Soužití etnik vytlačení Arabů z Pyrenejského poloostrova AEK Podnikání etika ZCHE ICT Závislosti na ICT Druhý ročník Kriminalita mládeže, životní styl CJL Feminismus (B.Němcová) Líčení tvorba uměleckého textu ANJ Zdravý životní styl, stravování Budoucnost Média, kultura, četba NEJ nakupování 15

16 EKO Personalistika vztahy na pracovišti OBN OSN problémy etnik NATO otázky bezpečnosti Zásady první pomoci Gymnastika zdravé stravování ICT Internet virtuální realita ZBO závislosti Třetí ročník životní problémy, hodnoty a cíle CJL 1.sv.válka vliv války na člověka Recenze, esej ANJ Budoucí plány, vzdělávání Dopis, inzerát písemná komunikace EKO Ekologie ekologická daň Kariérové poradenství UCE Vztahy na pracovišti CER Náboženství a náboženská tolerance - středověk SPV Psychopatologické jevy ve společnosti Odolnost vůči stresu 16

17 ZBO Zemědělské výrobky vyvážená strava, poživatiny Zásady první pomoci Gymnastika zdravé stravování Čtvrtý ročník Asertivní chování, relaxační cvičení CJL Komunismus x tolerance ANJ CV cestování NEJ poznávání kultur německy mluvících zemí zdraví, nemoci UCE Pracovní poměr CER Rozvoj osobnosti, životní cíle OBN Společnost PRA Pracovní právo Zásady první pomoci Gymnastika zdravé stravování 17

18 Leden únor První ročník Občan a demokracie, svoboda LAK, CEJ Stravování, hygiena Ideály humanismu a renesance rozvoj vzdělání Mluvní projev, kultura osobního projevu NEJ Zaměstnání - životopis ANJ Sport Oslavy, sport, škola SEG Střední Evropa - kriminalita ČR kultura života Aerobik - vzhled Netradiční sporty aktivní odpočinek DEJ Třicetiletá válka problematika náboženské tolerance Tereziánské reformy význam vzdělávání AEK Šedá a černá ekonomika Prevence kriminality ICT Nebezpečí internetu 18

19 Druhý ročník Člověk a ekonomika CJL Naturalismus prevence alkoholu, prostituce Realismus sociální systém ANJ Kultura, umění Mezilidské vztahy, oslavy Zimní sporty NEJ Rasová a náboženská tolerance EKO Personalistika Bankovnictví OBN EU životní hodnoty ČR a její postavení ve světě národní identita Aerobik - vzhled Netradiční sporty aktivní odpočinek ICT Estetika ZBO Ekologie Třetí ročník Etika, besedy s PČR CJL Pražská německá literatura tolerance Demokratická literatura boj proti totalitám 19

20 ANJ Sociální aktivity Rodina postavení muže a ženy NEJ Životní prostředí EKO Daňové systémy CER Ideál krásy v dějinách SPV Vývojová psychologie Vzdělání, škola, šikana ZBO Textilní výroba Aerobik - vzhled Netradiční sporty aktivní odpočinek STA Závislosti Čtvrtý ročník Závislosti, besedy s PČR CJL Erotika, odcizení (Páral) Mezilidské vztahy, tolerance ANJ Globální problémy Obchodní francouzština - životopis 20

21 NEJ Německo, poznávání jiných kultur Kariéra UCE Asertivita PEK Pracovní náplň OBN Filosofie Číny, Indie soužití s přírodou PRA Rodinné právo Aerobik - vzhled Netradiční sporty aktivní odpočinek Březen duben První ročník Politika, politické ideologie LAK, CEJ Baroko Komenský náboženská svoboda Osvícenství, klasicismus, preromantismus - ideály NEJ Život ve městě kriminalita, stravování, tolerance ANJ Literatura publikace, fikce Víkend volný čas SEG JV Evropa náboženská tolerance V Evropa - alkoholismus 21

22 Volejbal kooperace ve společnosti Florbal - šikana DEJ Francouzská revoluce národní identita AEK Bankovnictví, pojišťovnictví EKO Etika v podnikání ZCHE Alkohol, kouření Druhý ročník Postavení ČR ve světě CJL Vesnický realismus vztahy v rodině Ruchovci, Lumírovci národní identita ANJ Zločin, extrémy Lidské tělo, nemoci NEJ Sport, volný čas, bezpečnost EKO Marketing OBN Globalizace Člověk a lidské společenství Volejbal kooperace ve společnosti Florbal - šikana 22

23 CER Kriminalita, agresivní chování UCE Pracovní kázeň Bossing Třetí ročník Mravní chování, etika CEJ, LAK Psychologická literatura duševní poruchy Katolická literatura náboženská tolerance, mravnost ANJ Technologie Umění zájmová činnost Finance EKO etika STA sociální partneři SPV Sociální psychologie Mobbing, bossing ZBO Dřevařské a papírenské výrobky Volejbal kooperace ve společnosti Florbal - šikana 23

24 Čtvrtý ročník Relaxační techniky, odbourávání stresu CJL Sametová revoluce boj za svobodu Příprava na přijímací zkoušky ANJ Problémy současného světa Francie a její regiony, EU NEJ Berlín - poznávání jiných kultur Volný čas UCE Vizáž PEK Vztahy na pracovišti OBN Etika morálka, svobodná vůle Volejbal kooperace ve společnosti Florbal šikana VYT Počítačová kriminalita Květen červen První ročník Politika, etika, osobnost LAK, CEJ NO boj o český jazyk a kulturu Charakteristika, volný čas 24

25 ANJ CV Mezilidské vztahy Kulturní památky SEG Z Asie a S Amerika problematika třetího světa Posilování odbourávání stresu DEJ Nacismus, komunismus rasismus, totalita Svět po 2.sv.v. střet V a Z AEK Spotřební společnost EKO Neziskové organizace ZCHE Ekologie chemie v životě Druhý ročník Psychologie a sociologie v praxi CJL Moderní básnické směry - závislosti ANJ Francie památky, kultura, průmysl EKO Management OBN Problematika práva právní povědomí 25

26 Posilování odbourávání stresu ZBO Ekologie Třetí ročník Hodnoty a hodnotová orientace, rozvoj osobnosti CEJ, LAK Útvary veřejného jednání diskuze Úvaha hodnotová orientace Rozvoj osobnosti ANJ Móda styly v oblékání Jídlo francouzská kuchyně Volný čas, cestování SPV Sociologie hodnoty a cíle ZBO Prodej zboží pracovní kázeň Posilování odbourávání stresu VYT Nebezpečí sociální izolace jedince PUK Plnění kupní smlouvy Čtvrtý ročník Právní otázky, příprava na budoucí život CJL Příprava na přijímací pohovor či test 26

27 ANJ Obchodní angličtina Francouzská literatura, zájmová aktivita NEJ Švýcarsko poznávání kultur Osobnosti německy mluvících zemí UCE Kriminální chování PEK Asertivita, odbourávání stresu OBN Náboženství tolerance, morálka Posilování odbourávání stresu VYT Rozvoj duševních schopností jedince 27

28 Evidence aktivit a sledování jejich efektivity Evaluace MPP je jeho nedílnou součástí. Výchovná poradkyně vede evidenci rizikového chování žáků ve škole, jednou za rok zpracovává vyhodnocení MPP. Eviduje realizaci veškerých aktivit primární prevence na škole včetně počtu žáků, kteří se jich zúčastnili. Zpětnou vazbu o kvalitě a přínosu aktivit primární prevence získává na základě rozhovorů se žáky, rodičovské veřejnosti či pedagogů. Seznam metodických postupů, vyhlášek, zákonů, poradenských linek Metodické postupy Metodický pokyn ministra školství, mládeže a TV k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ( č.j / ) Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (Čj.: / ) Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané (Čj.: / ) Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (Čj.: /99-22) Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (Čj.: / ) Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních (Čj.: / ) 28

29 Vyhlášky Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, a dětí, žáků a studentů mimořádně nadanými Zákony Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění. Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, v platném znění. Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, Zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím (účinnost od 1. ledna 2007). Další zákony Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě Zákon č. 132/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii 29

30 Řešení nejobvyklejších případů výskytu návykových látek NL ve škole Žáci kouří (pijí alkohol) v prostorách školy a školského zařízení nebo v době školního vyučování: Školním nebo vnitřním řádem je zakázáno užívat nebo nosit do zařízení jakékoliv NL. Sankčním řádem, který je součástí školního řádu, vymezte sankce, které následují při zjištěném porušení řádu. Výchovná opatření uložená školou kombinujte s oznámením záležitosti zákonným zástupcům (dle 7 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb.) a oznámením orgánům sociálně-právní ochrany (dále jen "OSPOD") (dle 10 odst. 4, zákona č. 359/1999 Sb.). Řešení užívání NL žáky školy mimo dobu školního vyučování nebo prostory školy nepřísluší škole, ale rodičům a obci. Užívání NL není trestné, ale neexistuje žádná legální cesta, jak by si osoba mladší 18 let mohla nějakou takovou látku opatřit. Musel tedy nutně někdo pochybit. Ten, kdo ji dítěti dal, předal nebo prodal. V takovém případě se dopustil přestupku proti zákonu, v případě prodeje nebo podávání alkoholu i trestného činu a je třeba porušení zákona oznámit orgánům obce nebo Policii České republiky. Žák se dostaví do školy pod vlivem alkoholu nebo nějaké OPL: Nejprve zajistěte jeho bezpečí a zjistěte co nejpřesněji zdravotní stav. Je-li ve stavu akutní intoxikace, volejte záchranku. Současně vyrozumíte zákonné zástupce a orgán sociálně-právní ochrany. Vyhodnotíte-li situaci tak, že lékaře není nutné volat, volejte zákonné zástupce a trvejte na tom, aby si dítě převzali. V dané situaci nedokážete dostatečně zajistit povinný dohled a je třeba, aby se ho ujali rodiče. Jestliže se rodiče nedostaví, zajistěte povinný dohled po dobu školního vyučování a kontaktujte OSPOD. Zachytíte u žáka alkohol nebo tabákové výrobky a chcete je někomu vrátit: O zachycení věcí sepište záznam, který obsahuje datum, čas, popis předmětů, komu patří, za jakých okolností byly zachyceny a kým. Osobám mladším 18 let žádnou takovou látku vracet nemůžete, neboť byste je tím v konzumaci podporovali a to vám zákon zakazuje. Z nálezu vyvoďte kázeňské důsledky ve smyslu řádu školy nebo zařízení. Zachycené předměty vraťte zákonným zástupcům na základě protokolu. Při předávání věcí jim opětovně vysvětlete, že nosit návykové látky do školy není dovolené a že jste v případě jejich užívání osobou mladší 18 let povinni informovat OSPOD. 30

31 Ve škole objevíte uživatele omamných nebo psychotropních látek: Jestliže jste uživatele objevili, je velká pravděpodobnost, že objeven být chtěl. Jestliže s vámi chce hovořit, potom se rozhovoru nevyhýbejte. V žádném případě mu ale neslibujte, že nebudete nikoho informovat. Informovat budete muset zákonné zástupce a OSPOD. Situaci není třeba dramatizovat, ale ani bagatelizovat. Nevyhýbejte se podání informace OSPOD, neboť zákonní zástupci mnohdy nevědí, jak situaci řešit. Škola, na rozdíl od OSPOD nemá žádné možnosti, jak je k řešení přimět. Role školy a školského zařízení je pouze preventivní a poradenská. Zachytíte látku, o které se domníváte, že je omamná nebo psychotropní: Objevenou látku vložíte tak, jak je, do velké obálky a tu zapečetíte a uložíte do trezoru. S látkou ani s obalem nijak nemanipulujete, nic nerozbalujete a neochutnáváte. O nálezu sepíšete písemný záznam, ve kterém přesně uvedete, jak látka vypadá, kdo ji objevil, kde, za jakých okolností a u koho. Protokol podepíše ředitel nebo zástupce, ten, u koho byla látka objevena, a třetí (dospělá) osoba. Jestliže ten, u koho byla látka objevena (nebo ten, který látku odevzdal) odmítne záznam podepsat, uvedete do kolonky pro jeho podpis - odmítl podepsat. Celou dobu jste nemanipulovali s OPL, ale s látkou pro vás neznámou a podezřelou. O skutečném obsahu nálezu rozhodne laboratoř, což také sdělíte tomu, u koho byla nalezena. Nález předáte Policii ČR. Dozvíte se, že některé z dětí do školy přináší omamné nebo psychotropní látky a předává je spolužákům: Taková osoba je distributorem OPL a je zcela jedno, jestli tyto látky někomu dává nebo prodává. Také je docela jedno, o jaké OPL se jedná (jde li o OPL ve smyslu zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách). Tato osoba se dopouští závažného trestného činu ( 187 trestního zákona) a vaší povinností je páchání tohoto trestného činu překazit ( 167 trestního zákona). Překazit trestný čin můžete i tím, že ho oznámíte orgánům činným v trestním řízení. Nejčastěji Policii ČR. První pomoc při otravě návykovými látkami a alkoholem Jak jednat s lidmi, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo drog Návykové látky, zejména pervitin a halucinogeny (tripy), zvyšují riziko agresivního jednání. Je třeba zachovávat následující pravidla: 31

32 logické argumenty a slovní obsah nemívají u intoxikovaných valný význam, při otravě návykovými látkami a alkoholem nelze příliš spoléhat na komunikaci s poškozeným intoxikovaní zejména drogami často reagují na neverbální komunikaci; je vhodné pokud možno vyhnout se prudkým pohybům, mluvit klidně, tišeji, pomaleji a v hlubší hlasové poloze odklad přivolání lékařské pomoci může vážně ohrozit na zdraví nebo životě; důvodem k okamžitému odbornému zákroku je pouhé podezření z otravy. První pomoc než přijde lékař Zajistěte dostatek čerstvého vzduchu, nepodávejte alkohol, černou kávu ani mléko. Maximální dostatek čerstvého vzduchu je třeba zajistit zejména když k otravě došlo vdechováním škodlivých látek. Pokud možno je třeba opatřit informace o látce (nebo látku), která byla použita. Informace (látku) předejte přivolanému lékaři. Usnadní to léčbu, u řady látek jsou známy účinné protijedy. Důležité je odlišit jakou cestou došlo k intoxikaci a odlišit, zda je intoxikovaný při vědomí nebo v bezvědomí Při vědomí k otravě došlo ústy podat větší množství vody (případně s živočišným uhlím, je-li po ruce) vyvolat stlačením kořene jazyka zvracení zabránit prochladnutí zajistit nepřetržitý dohled ošetřit případná zranění opatřit pokud možno informace o látce, která byla použita a předat ji přivolanému lékaři Při vědomí k otravě došlo nitrožilní cestou nebo vdechnutím zajistit maximálně možný dostatek čerstvého vzduchu zabránit prochladnutí zajistit nepřetržitý dohled ošetřit případná zranění opatřit informace o látce, která byla použita a předat ji přivolanému lékaři zvracení nemá smysl vyvolávat, látka neprošla zažívacím ústrojím 32

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 24-25 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpracovala: Mgr. Marcela Hadamčíková 5.9.24 OBSAH ÚVOD 3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY. Stav školy,

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 Obsah MPP 1. Úvod 2. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 2.1. personální zajištění 3. Vnější zdroje školy 3.1. Spolupráce

Více

Minimální preventivní program. Škola pro život školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. Škola pro život školní rok 2014/2015 Střední škola umění a designu, stylu a módy a VOŠ Brno, Husova 10, pracoviště Francouzská 101 Minimální preventivní program Škola pro život školní rok 2014/2015 ředitel školy: ak.mal. Pavel Luffer koordinace

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Soukromá střední odborná škola živnostenská Brno, s. r. o. Cejl 60/61 602 00 Brno Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Ing. Ivona Kahleová 1 Obsah programu: 1. Úvod

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program VÁŽÍM SI SÁM SEBE v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně negativních jevů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54 Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Mgr. Jaroslava Rážová, ředitelka školy 1 Základní údaje Zřizovatel: Město Jindřichův Hradec Označení školy: Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Zbraslavice Období: šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Zmapování současné situace ve škole (sociální okolí školy,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ NEPLACHOVICE školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ NEPLACHOVICE školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ NEPLACHOVICE školní rok 2014/2015 VNĚJŠÍ INFORMAČNÍ ZDROJE PRO TVORBU MPP a) teoretické a legislativní zázemí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní

Více