PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO SOUDNÍ ŘÍZENÍ"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Joštova 10, Brno PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO SOUDNÍ ŘÍZENÍ Bakalářská diplomová práce Studijní obor: Sociální politika a sociální práce Autor práce: Zdeňka Veselá, DiS. Vedoucí práce: Mgr. Ladislav Otava Brno 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou diplomovou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem pouţila. Brno

3 Poděkování Tímto děkuji vedoucímu své bakalářské práce Mgr. Ladislavu Otavovi za jeho odborné vedení, ochotu a cenné připomínky a rady, které mi poskytl v průběhu psaní této práce. Dále touto cestou děkuji všem svým blízkým, kteří mi byli při psaní této práce neocenitelnou oporou

4 OBSAH ÚVOD... 6 TEORETICKÁ ČÁST DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ Náhradní rodinná péče a její formy Osvojení Osvojení nezrušitelné Rodina vymezení pojmu, charakteristiky, funkce Problém vymezení pojmu NEJČASTĚJŠÍ MOTIVY PRO ADOPCI ŢADATELÉ O ADOPCI Formální náleţitosti ţádosti o osvojení Odborné posouzení ţadatelů o adopci a rozhodnutí o jejich ne/zařazení do evidence Odborná příprava fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny DÍTĚ VHODNÉ K OSVOJENÍ Zákonem stanovené podmínky Souhlas Nezájem o dítě Moţné poţadavky ze strany ţadatelů Počet dětí a jejich pohlaví, fyzické znaky, zdravotní stav Věk dítěte Etnický původ dítěte SOUDNÍ ŘÍZENÍ O ADOPCI Zahájení soudního řízení o osvojení Formální náleţitosti Návrhu na zahájení řízení o osvojení Průběh soudního řízení o osvojení INSTITUCE ZABÝVAJÍCÍ SE PROBLEMATIKOU OSVOJENÍ VÝZKUMNÁ ČÁST METODIKA VÝZKUMU Cíl výzkumu a hlavní výzkumná otázka

5 7.2 Výběr metody výzkumu Nástroj sběru dat Analýza dokumentů Dílčí výzkumné otázky Jednotka zkoumání a jednotka zjišťování ANALYTICKÁ ČÁST Analýza získaných dat a dílčí výsledky výzkumu Problémy ve spolupráci se sociálními pracovníky Problémy ve spolupráci s ostatními odborníky Problémy související s poţadavky na dítě ze strany ţadatelů Časové lhůty Problémy související s podmínkami pro zařazení ţadatele do evidence ţadatelů Problémy související se soudním řízením Výsledky výzkumu a zodpovězení hlavní výzkumné otázky Závěrečná diskuze ZÁVĚR Seznam pouţitých zdrojů ANOTACE ANNOTATION Jmenný rejstřík Věcný rejstřík Příloha č

6 Manţelství bez dětí je jako den bez slunce. (Walther von der Vegelweide) ÚVOD V této bakalářské práci jsem se rozhodla zaměřit se na problematiku osvojení, konkrétně pak na období, které lze pro další ţivot osvojitelů i osvojenců označit jako klíčové: období od rozhodování se pro adopci po samotné soudní řízení, na konci kterého je dítě svěřeno do péče adoptivním rodičům. Během tohoto období se totiţ nejen rozhoduje, zda daní lidé mohou dítě osvojit a zda můţe být ono dítě osvojeno, ale také s budoucími osvojiteli pracují odborníci z různých oblastí a připravují je na některá moţná úskalí dalšího ţivota s adoptivním dítětem. Jsem si vědoma toho, ţe se jedná o oblast, o které jiţ bylo napsáno nespočet odborných titulů či studentských esejů a závěrečných prací, avšak myslím si, ţe se jedná o téma neustále aktuální (kaţdoročně je osvojeno přibliţně 500 dětí) a je tedy nezbytné se k němu opakovaně vracet například i proto, ţe průběţně dochází k různým legislativním změnám, které mohou mít vliv na postupy týkající se procesu osvojení, nebo proto, ţe odborné publikace a tematicky zaměřené zdroje uvádějící informace o průběhu procesu osvojení obvykle nezmiňují, jaké problémy a průtahy mohou na ţadatele čekat. V teoretické části práce nejprve s pomocí především odborné literatury vymezím základní pojmy, kterými jsou náhradní rodinná péče, adopce a rodina. Poté se budu věnovat jiţ samotnému osvojení uvedu, jaké jsou nejčastěji uváděné motivy k adopci, kdo se můţe podle zákona stát osvojitelem a osvojencem, jak vypadá soudní řízení o adopci a krátce představím také několik organizací, kde je moţné problematiku adopce konzultovat přímo s odborníky. Výzkumná část je pak věnována výzkumu zaměřenému na zjištění, s jakými problémy se ţadatelé setkávají v období od rozhodnutí se pro adopci aţ po soudní řízení o svěření dítěte do jejich péče. V této části práce nejprve s pomocí vybraných odborných publikací představím zvolenou metodu a nástroj výzkumu, ve kterém budu čerpat z různé tematicky zaměřené literatury autobiografického či biografického charakteru a také z internetových diskuzí zaměřených na problematiku osvojení. Poté - 6 -

7 přistoupím k formulaci dílčích výzkumných otázek a následné analýze získaných dat a vyhodnocení výsledků. Hlavním cílem výzkumné části je nalézt odpověď na základní výzkumnou otázku, která zní: S jakými problémy se setkávají ţadatelé o adopci v období od rozhodnutí se pro adopci aţ po soudní jednání o svěření dítěte do jejich péče?. V závěru této práce pak shrnu hlavní myšlenky z teoretické části a výsledky, ke kterým jsem dospěla ve výzkumné části

8 TEORETICKÁ ČÁST 1. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ První částí této práce je kapitola věnovaná definování hlavních pojmů, se kterými se budeme setkávat na následujících stránkách. Těmito pojmy jsou náhradní rodinná péče, adopce, rodina a problém. 1.2 Náhradní rodinná péče a její formy Náhradní rodinnou péči (dále jen NRP) lze obecně vysvětlit jako péči o dítě, kterou zajišťují jiné osoby, neţ biologičtí rodiče dítěte. Náhradní rodinná péče nastupuje v situacích, kdy rodiče dítěte zemřeli, dali souhlas k adopci, byli podle Zákona č. 94/1963 Sb., o rodině (dále jen Zákon o rodině) zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. V takovýchto případech vydá soud rozhodnutí o předání dítěte do některé z forem NRP. Zásluhou NRP získává mnoho sociálně osiřelých dětí ţivotní šanci vyrůstat ve funkční rodině, která má z hlediska zdravého vývoje dítěte v plnohodnotného dospělého člověka nezastupitelný význam (Bajer. 2003, str. 2). V současné době existuje v České republice několik forem NRP, a to: osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručnictví a svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby neţ rodiče. Nyní blíţe představím právě adopci se zaměřením na osvojení 2. stupně, tedy osvojení nezrušitelné Osvojení Co je vlastně osvojení? Matoušek (2008, str. 129) je definuje jako: Poměr mezi dospělým osvojitelem a nezletilým osvojencem, který je podle platného práva ČR totoţný s poměrem mezi rodičem a dítětem. Hofrová a Rotreklová (2009, str. 11) pak nabízejí širší a laické veřejnosti srozumitelnější definici uvádějí, ţe osvojení je: trvalé a nevratné řešení situace dítěte, kterému nahrazuje rodičovskou péči - 8 -

9 a výchovu v osvojitelské rodině. Osoby osvojitelů se staví na místo rodičů a to jak fakticky, tak také po právní stránce vykonávají povinnosti rodičů, disponují jejich právy mají rodičovskou zodpovědnost. Lze tedy říct, ţe osvojení je nejvhodnější způsob, jak umoţnit ţadatelům i dítěti legálně vytvořit úplnou rodinu, protoţe: právní postavení osvojeného dítěte je stejné jako postavení dítěte vlastního (Fond ohroţených dětí, 2010). Osvojení lze rozdělit na zrušitelné a nezrušitelné. Nezrušitelnému osvojení se budu blíţe věnovat v následující podkapitole. Zrušitelné osvojení (uváděno také jako osvojení 1. stupně, příp. jako osvojení prosté) umoţňuje podle informací na stránkách Fondu ohroţených dětí (2010) osvojit dítě ihned po uplynutí předadopční péče, tedy v případě novorozenců i tříměsíční dítě, avšak v matrice i rodném listě zůstávají zapsaní jeho původní rodiče. Osvojení 1. stupně můţe podle Zákona o rodině na návrh zletilého osvojence nebo osvojitele zrušit soud, avšak jen z důleţitých důvodů. Daný zákon však blíţe nespecifikuje, které důvody lze v tomto případě povaţovat za důleţité. Příleţitostí k diskuzím je, zejména v souvislosti s činností Fondu ohroţených dětí, tzv. přímá adopce, kterou je podle projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (2011, str. 1) moţné definovat jako: osvojení dítěte na základě adresného souhlasu rodiče k osvojení ve vztahu k určitým osvojitelům. Podle tohoto zdroje je přímé osvojení: zcela legitimní a zákonnou cestou k osvojení dítěte, kterou umoţňuje jak zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, tak i zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. V případě, kdy se nepodaří najít pro ţadatele vhodné dítě, resp. pro dítě vhodní osvojitelé na území České republiky, je zde moţnost ještě mezinárodního osvojení, kdy: funkci zprostředkovatele plní Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně (Bubleová a kol , str. 9). Tento úřad zprostředkovává také adopce z České republiky do zahraničí Osvojení nezrušitelné Osvojení nezrušitelné, uváděno také jako osvojení 2. stupně, nelze zrušit, a to ani ze závaţných důvodů. Dítě je po rozhodnutí soudu svěřeno do péče osvojitelů trvale, vznikají mezi nimi příbuzenské vztahy, kdeţto veškeré vztahy k biologickým rodičům - 9 -

10 zanikají. Osvojitelé tedy získávají rodičovská práva a povinnosti vyplývající ze Zákona o rodině a jsou jako rodiče zapsáni nejen do rodného listu dítěte, který je dítěti nově vystaven, ale i do matriky. U rodného čísla dítěte lze provést změnu koncovky a to na základě nového nebo opraveného rodného listu na výdejovém místě, které přidělilo původní rodné číslo (Kolkopová. 2008, str. 33). Osvojené dítě dále získává příjmení osvojitelů, kteří mu mohou podle Zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách změnit i jeho křestní jméno, a to do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o osvojení. Jak ale upozorňuje na internetových stránkách Fond ohroţených dětí (2010): Z hlediska zachování a nepoškození jeho identity a sebeúcty však nedoporučujeme změnu křestního jména u dítěte, které je se svým jménem jiţ identifikováno, ledaţe by si změnu samo přálo. Dá se říct, ţe změna křestního jména není vhodná u dětí starších jednoho roku, protoţe díky poznatkům z vývojové psychologie víme, ţe dítě své jméno zná obvykle jiţ před dovršením tohoto věku. Ţadatelka o osvojení také můţe po převzetí dítěte do předadopční péče zaţádat podle 197 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce o mateřskou dovolenou. U tohoto typu osvojení je také nezbytné, aby dítě bylo tzv. právně volné. Tuto problematiku více rozvedu v kapitole zaměřené na zákonem stanovené podmínky, které musí splňovat dítě, aby mohlo být nabídnuto k osvojení. Jak dále říká 75 Zákona o rodině, lze nezrušitelně osvojit pouze nezletilé dítě starší jednoho roku. Řešením však můţe být předcházející jiná forma NRP, například pěstounská péče, nebo výše zmíněné osvojení 1. stupně. 1.3 Rodina vymezení pojmu, charakteristiky, funkce Protoţe adopce je jednou z cest, jak umoţnit vznik nové rodiny, a ve výše uvedených definicích jsem rodinu několikrát zmínila, je tedy vhodné, abych alespoň krátce vymezila i tento pojem, a to i přesto, ţe není obsaţen v hlavní výzkumné otázce. Ze všech nalezených definic mne nejvíce zaujala ta sice nejstručnější, ale podle mého názoru nejvýstiţnější: Pro dítě je rodina místem hlubokých a trvalých citových vztahů (Matějček. 1994, str. 30). Nalézt definici, která by byla akceptovatelná všemi vědními obory, které s rodinami pracují, je myslím prakticky nereálné, protoţe jak píše

11 Výrost (1998, str. 304): Jasné a jednoznačné vymezení pojmu rodina je téměř nemoţné. Stejně jako ostatní oblasti lidského ţivota i rodina prochází v průběhu času určitými změnami. Například Výrost (1998) uvádí pro současnou rodinu několik charakteristických znaků, mezi které patří např. i odsouvání rodičovství na pozdější období (a s tím související sniţující se šance na zaloţení biologicky spřízněné rodiny; více v následující kapitole zabývající se motivy vedoucími k adopci), nebo skutečnost, ţe instituce a další socializační vlivy stále častěji nahrazují přímé výchovné působení rodičů. Kaţdá rodina má také své specifické funkce. Jako čtyři základní funkce rodiny uvádí Výrost (1998) funkci reprodukční, materiální, výchovnou a emocionální. V této kapitole jsem vymezila pojmy, se kterými se budeme setkávat v celé této práci, a to náhradní rodinná péče, adopce a rodina. U adopce jsem se pak blíţe věnovala i osvojení nezrušitelnému, u rodiny jsem představila i funkce a současné charakteristické znaky. 1.4 Problém vymezení pojmu Posledním pojmem, který je součástí hlavní výzkumné otázky a který zde vymezím, je problém. Podle slovníku se jedná o: podmínky, nebo situaci nebo stav, který je nevyřešený, nebo nechtěný, nebo neţádoucí (Online slovník, 2011). 2. NEJČASTĚJŠÍ MOTIVY PRO ADOPCI Kaţdá naše činnost, kaţdé naše rozhodnutí je provedeno na základě nějaké příčiny, důvodu, nějakého motivu. Výjimku netvoří ani adopce. Důvod, proč chtějí lidé osvojit dítě, je také nedílnou součástí procesu adopce. A právě motivy vedoucími k osvojení se budu blíţe zabývat v této kapitole. Existuje mnoho různých motivů pro adopci a odborná literatura se u nich (na rozdíl například od výše uvedené definice rodiny) ve většině případů shoduje

12 Neţ ţadatelé o adopci svůj motiv napíšou do dotazníku či jej vysloví před sociální pracovnicí, která má jejich případ na starosti, je velmi důleţité si jej nejprve několikrát zformulovat tzv. nanečisto sám pro sebe, protoţe jak píše Vodák (1967, str. 186): Zhodnocení samotných motivů osvojení, které uchazeči udávají, dává v dosti značné míře moţnost učinit si úsudek o budoucích osvojitelích. Nejčastěji se objevující motivy vedoucí ke konečnému rozhodnutí adoptovat dítě uvádím podle Vodáka (1967): Touha zaloţit normální rodinu je jedním z nejčastějších motivů. Jak k tomuto dodává Vodák (1967, str. 186): Tento motiv nacházíme většinou u neplodných mladších manţelů. Neplodnost jednoho nebo obou manţelů je s předcházejícím motivem obvykle úzce provázána. Lidskost a soucit je dalším motivem vedoucím k podání ţádosti o adopci (Vodák, 1967). Tento motiv se nejčastěji objevuje zejména: v období válek, katastrof a při tiskových kampaních, kdy se propaguje a široce rozebírá tragedie nějakého dítěte, hovoří se o špatných poměrech pro vývoj dítěte v kolektivních zařízeních apod. (Vodák. 1967, str. 186). S malým rozdílem v názvech uvádí tento motiv i Schoolerová (2002), která současně uvádí jednu ze zkušebních otázek, jeţ by měli probrat případní adoptivní rodiče: Je naším motivem k adopci záchrana dítěte? (Schoolerová. 2002, str. 12). Pokud však odpověď na otázku, zda byla motivem k podání ţádosti lidskost a soucit, zní ano, je podle Vodáka (1967) nezbytné počítat s tím, ţe po odeznění emoční bouře a rozrušení můţe být mnoho ţádostí staţeno. Je zde totiţ reálné riziko, ţe se mohou objevit i neuváţené ţádosti, které jsou následkem povrchního rozhodnutí nebo zkratkového chování. Zda podání ţádosti následovalo po pečivém zváţení, nebo zda bylo výsledkem povrchního rozhodnutí, ukáţe podle několikaměsíční čekací lhůta, během které jsou ţadatelé zařazeni do evidence ţadatelů a příslušné orgány se snaţí najít takové dítě, se kterým by měli tvořit ucelenou a funkční rodinu (Vodák, 1967). Touha po vyplnění ţivotní prázdnoty představuje podle Vodáka (1967) další motiv. Tento motiv se často uplatňuje po ztrátě vlastního dítěte, a to zvláště tehdy, jestli rodina jiţ nemá naději mít vlastní dítě pro vysoký věk nebo nemoc rodičů (Vodák. 1967, str. 187). Jak tento autor také upozorňuje, je v tomto případě potřeba dbát

13 zvýšené opatrnosti při výběru dítěte, protoţe například méně nadané nebo špatně ovladatelné osvojené dítě můţe být srovnáváno s dítětem zemřelým. Další častý motiv je obvykle spojený se situacemi, v nichţ se jedná o případy osiřelých dětí (např. z důvodu úmrtí jeho rodiče z důvodu nemoci, nebo úmrtí obou rodičů při autonehodě apod.), které chtějí osvojit jejich vzdálenější příbuzní, nebo také děti, u nichţ se osvojitelem stává nový partner nebo partnerka obvykle biologického rodiče dítěte. Vodák (1967) tento motiv označuje jako osvojení příbuzenské. Veselá (2005, str. 166) však současně upozorňuje na skutečnost, ţe: Mezi osvojitelem a osvojencem nesmí existovat příbuzenský poměr, pro jehoţ existenci by osvojení ztratilo své opodstatnění a jevilo by se nadbytečným. ( ) Všeobecně je zastáván názor, ţe není moţné osvojení mezi příbuznými v řadě přímé a mezi sourozenci. ( ) Soudní praxe však připouští osvojení u vzdálenějších příbuzných, například osvojení synovce strýcem apod. Touhu po upevnění rodiny, kdy je přítomna snaha o posílení vlastní citově rozpadlé rodiny či snaha jednoho z manţelů vyhnout se rozvodu, nebo touhu po zachování tradice a prestiţe rodiny, jenţ se častěji objevuje především v západních zemích, uvádí Vodák (1967) jako další motivy k adopci, které jiţ nejsou natolik časté, jako předchozí, avšak je moţné je v ţádostech o osvojení nalézt. Lze předpokládat, ţe poslední jmenovaný důvod k adopci ve většině případů úzce souvisí s prvními dvěma uvedenými motivy tedy touhou zaloţit normální rodinu a neplodností. Tématem této kapitoly byly motivy, které vedou lidi k podání ţádosti o adopci a následně k osvojení dítěte. Nejčastěji uváděným motivem je touha po rodině souběţně s neplodností jednoho nebo obou manţelů, méně často se pak jedná o touhu upevnit jiţ existující rodinu. 3. ŢADATELÉ O ADOPCI V této části se budu podrobněji věnovat ţadatelům o osvojení především tomu, jaké jsou podmínky, které musí splňovat a které formuláře a doklady je nezbytné při podávání ţádosti o osvojení předloţit. Uvedu také, co je posuzováno v rámci odborného

14 posouzení ţadatelů o osvojení a jak přibliţně můţe vypadat příprava ţadatelů na přijetí dítěte do rodiny. Kaţdý úkon, obzvláště tak zásadní, jako je osvojení dítěte, má svá pevně daná pravidla. V tomto případě jsou pravidla ukotvená v Zákoně o rodině, který přesně vymezuje, kdo a za jakých podmínek se můţe stát osvojitelem. Osvojitelem dítěte se tedy mohou podle Zákona o rodině stát pouze zletilé fyzické osoby způsobilé k právním úkonům. V případě nezrušitelného osvojení se podle 74 tohoto zákona mohou osvojiteli stát pouze manţelé, nebo jeden z manţelů, který ţije s některým z rodičů dítěte v manţelství, anebo pozůstalý manţel po rodiči nebo osvojiteli dítěte. Jak také říká 64 tohoto zákona, osvojiteli se mohou stát pouze osoby, které zaručují způsobem svého ţivota, ţe osvojení bude ku prospěchu dítěte i společnosti. Nezbytný je i přiměřený věkový rozdíl mezi osvojencem a osvojitelem, který se obvykle odvozuje od věkového rozdílu rodičů a dětí v normálních rodinách. 3.1 Formální náleţitosti ţádosti o osvojení Pokud jedinec či manţelé splňují výše uvedené podmínky, musejí příslušnému úřadu (obvykle orgánu sociálně-právní ochrany dětí 1 při městském úřadu/úřadu městské části v místě bydliště) předloţit předepsané formuláře a doklady a splnit další nezbytné náleţitosti. O které doklady a formuláře se konkrétně jedná, jsou uvedeny v Zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen Zákon o sociálně-právní ochraně dětí) a upřesnění pak lze nalézt například na internetových stránkách Sdruţení pěstounských rodin (2009). Podle těchto dvou zdrojů obsahuje jiţ úplný spis, ze kterého úřady vycházejí při svých krocích a rozhodnutích, ţádost o NRP, jejíţ nedílnou součástí je dotazník ţadatelů, který má dvě části, přičemţ část A vyplňuje kaţdý ţadatel zvlášť, část B pak vyplňují manţelé-ţadatelé spolu. Jak píše Bubleová a kol. (2010, str. 16): Zákonem nejsou stanoveny jednotné formuláře (tiskopisy), kaţdý úřad má proto vytvořeny své formuláře. Zároveň však úřad nemůţe odmítnout přijetí ţádosti, která není podána na formuláři, který si tento úřad vytvořil. Jako další obsahuje spis stručný 1 dále pouze OSPOD

15 ţivotopis ţadatelů doplněný o potvrzení o zdravotním stavu ţadatelů (především zprávu od praktického doplněnou příp. i o zprávu od odborného lékaře, je-li některý ze ţadatelů v jeho evidenci, popř. zprávu o léčení sterility). Trestní bezúhonnost ţadatelů je dokládána opisem z rejstříků trestů ţadatelů, který si vyţádá příslušný úřad, u kterého je ţádost podávána, stejně tak si příslušný úřad vyţádá i vyjádření příslušné přestupkové komise. Spis dále obsahuje doklad o státním občanství ţadatelů; v případě, ţe je ţadatelem cizinec, musí podle Zákona o sociálně právní ochraně dětí doloţit doklad o povolení k trvalému pobytu na území České republiky (dále jen ČR) nebo o hlášení o pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů podle zvláštního právního předpisu 1a) upravujícího pobyt cizinců na území ČR. Ţadatelé také musejí doloţit posudek ze zaměstnání, který se však nevyţaduje u nezaměstnaných osob a soukromých podnikatelů, a potvrzení zaměstnavatele o výši příjmů (nebo poslední daňové přiznání u osoby samostatně výdělečně činné). Do spisu jsou dále zakládány dva kusy barevných fotografií ţadatelů průkazové velikosti, které nesmí být starší půl roku, ověřené kopie rodných listů ţadatelů, ověřená kopie oddacího listu ţadatelů, v případě, ţe je některý ze ţadatelů rozveden, také ověřená kopie rozvodového rozsudku. Spis musí dále obsahovat písemné vyjádření ţadatelů o tom, zda souhlasí s tím, ţe budou po uplynutí zákonem stanovené lhůty 2 zařazeni do evidence Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který zprostředkovává osvojení dětí z ciziny, popř. písemné vyjádření o tom, ţe ţadatelé chtějí zprostředkovat pouze osvojení dítěte z ciziny. Nezbytný je také písemný souhlas s tím, ţe pracovníci příslušného úřadu jsou oprávněni zjišťovat údaje a skutečnosti o osobě ţadatele a zároveň zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností, písemný souhlas s účastí na přípravě ţadatelů k převzetí dítěte do své péče a stanovisko úřadu obce s rozšířenou působností k ţádosti. S ţádostí o radu či pomoc při vyplňování těchto mnoha dotazníků a dokládání potřebných formulářů by se ţadatel neměl ostýchat obrátit se na sociální pracovnici na příslušném úřadě (nejčastěji tedy OSPODu). Tato pracovnice by měla ţadatelům dokázat nejen upřesnit, které údaje a doklady je nezbytné doloţit, ale také jim například vysvětlit, co by následovalo při případném zařazení do evidence ţadatelů o mezinárodní adopci. 2 Podle informací na internetových stránkách Sdruţení pěstounských rodin (2009) má tato lhůta trvání osmnáct měsíců

16 Po vyplnění a odevzdání všech písemných náleţitostí si pracovníci úřadu dojednají se ţadateli návštěvu v místě jejich bydliště. Při této návštěvě jsou zjišťovány skutečné bytové podmínky ţadatelů a zároveň pracovník úřadu zpracuje podrobnou osobní a rodinnou anamnézu ţadatelů, která je přípravou pro psychologické vyšetření. Poté sociální pracovnice vypracuje vyjádření úřadu a kompletní dokumentaci postoupí: k posouzení a dalšímu řešení příslušnému krajskému úřadu či Magistrátu hl. m. Prahy (Bubleová a kol , str. 17). 3.2 Odborné posouzení ţadatelů o adopci a rozhodnutí o jejich ne/zařazení do evidence Jak jsem uvedla jiţ výše, osobní a rodinná anamnéza jsou přípravou pro psychologické vyšetření. Tímto vyšetřením musejí na základě výzvy úřadu projít všichni ţadatelé o kteroukoliv formu NRP. Podle Bubleové a kol. (2010, str. 17) se u ţadatelů o adopci posuzuje především: charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, bezúhonnost, předpoklad vychovávat dítě, motivace, která vedla k podání ţádosti, stabilita partnerského vztahu a prostředí v rodině. ( ) Součástí odborného posouzení je také zhodnocení přípravy na přijetí dítěte do rodiny. V případě, ţe ţadatelé mají zájem osvojit konkrétní dítě (např. pokud chce manţel osvojit manţelčino dítě z jejího prvního manţelství), dochází k tomuto posuzování: aţ v průběhu soudního řízení o svěření dítěte do péče (Bubleová a kol , str. 16). Pozornost je věnována nejen ţadatelům, ale také jejich rodinným příslušníkům, protoţe se posuzuje i: postoj ostatních členů rodiny k přijetí dítěte (Bubleová a kol , str. 17). Na základě tohoto odborného posouzení pak příslušný krajský úřad či Magistrát hl. m. Prahy vydá v rámci správního řízení rozhodnutí o zařazení či nezařazení do evidence ţadatelů o NRP, přičemţ proti tomuto rozhodnutí mají ţadatelé moţnost podat odvolání (Bubleová, 2010). Jak však upozorňuje Bubleová a kol. (2010), tak k zařazování do evidence nedochází v těch případech, kdy ţadatelé chtějí osvojit konkrétní dítě

17 3.3 Odborná příprava fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny Po podání ţádosti a jejím následném odeslání na příslušný krajský úřad či na Magistrát hlavního města Prahy jsou ţadatelé vyzváni k účasti na přípravném kurzu k přijetí dítěte do rodiny, kterého jsou povinni se zúčastnit podle Zákona o rodině a který se obvykle koná v rozsahu tří aţ čtyř dní. Tato odborná příprava je zajišťována příslušným krajským úřadem, který však: můţe její realizací pověřit jinou fyzickou či právnickou osobu (Hofrová, Rotreklová. 2009, str. 12) a jejím posláním je poskytnout budoucím osvojitelům mj. nezbytný základ o specifických otázkách adopce (či jiné formy NRP) nebo moţnost setkání se a konzultace s odborníky, příp. s dalšími osvojiteli, kteří mohou předat své zkušenosti. (Matějček, 2002). Protoţe: forma, obsah i rozsah odborné přípravy se v jednotlivých krajích v rámci České republiky liší v závislosti na realizátorovi přípravy, jeho vzdělání, zkušenostech, praxi a koncepci (Hofrová, Rotreklová. 2009, str. 12), zde uvedené informace o tom, co daný kurz obsahuje, není moţné vztahovat na všechny uskutečňované kurzy v České republice, ale především na ty, které jsou organizovány Poradenským centrem TRIADA v Brně (tedy kurzy pro ţadatele například z Jihomoravského kraje). Ač by se někomu mohlo zdát samozřejmé, ţe se ţadatelé vybírají podle toho, jak dlouho jsou jiţ evidováni coby ţadatelé, není to tak zcela pravda. Při výběru ţadatelů pozvaných na daný kurz se přihlíţí spíše k okolnostem, které by mohly ţadatele spojovat, a tím zlepšit jejich komunikaci a spolupráci na kurzu nejen mezi sebou, ale také mezi nimi a odborníky. Ţadatelé se setkávají například v některém hotelu, kde se jim věnují odborníci z různých oblastí, především však psychologové, právníci či zdravotníci. Skupinové kurzy, kterých se obvykle účastní 15 aţ 20 osob z řad ţadatelů o osvojení či pěstounskou péči, jsou členěny do několika tematicky zaměřených bloků tvořících základní kostru celého programu. Těmito bloky, které na sebe plynule navazují a mohou se vzájemně prolínat, čímţ utvářejí chronologicky uspořádaný celek, jsou podle Hofrové a Rotreklové (2009, str ) především osobní historie dítěte a jeho rodinná anamnéza, principy zprostředkování osvojení či pěstounské péče, dále

18 seznámení se budoucích osvojitelů či pěstounů s dítětem a rozhodnutí o přijetí dítěte, převzetí dítěte z ústavního zařízení do rodiny, první rok ţivota dítěte v osvojitelské rodině nebo v pěstounské péči a budování identity osvojeného dítěte a dítěte v pěstounské péči. V jednotlivých blocích, kdy se coby metody práce vyuţívají zejména diskuze, kazuistiky, záţitkové techniky, diskuze s jiţ úspěšnými osvojiteli, práce s modelovými situacemi či výklad ze strany školitelů, se tedy ţadatelé spolu s odborníky zabývají například (Hofrová, Rotreklová. 2009, str ): souvislostmi mezi věkem dítěte a typem náhradní rodinné péče s ohledem na naplňování jeho potřeb, ( ) základní orientací v jednotlivých typech zařízení (kojenecké ústavy, dětská centra, dětské domovy, zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc), ( ) sjednocení informací, které jednotliví účastníci odborné přípravy aktuálně mají a jak jim rozumí, ( ) porozumění smyslu a jednotlivým etapám a postupům tak, aby uchazeči o přijetí dítěte rozuměli své roli v tomto procesu, mohli být sami aktivní a byli připraveni k zodpovědnému rozhodnutí o přijetí konkrétního dítěte do své péče, ( ) získaní reálného náhledu na informace o dítěti, které dostanou budoucí osvojitelé a pěstouni k dispozici, na jejich validitu, na moţnost získávat další informace, ( ) porozumění odlišnostem biologického rodičovství, adoptivního rodičovství a pěstounství, ( ) porozumění důvodům proč je dobré, aby dítě znalo všechny informace o svém původu, ( ) vyrovnání se ztrátou biologického rodičovství a porozumění obsahu a hodnotě rodičovství ve smyslu sociálně-psychologickém. Přehled toho, jaké podmínky musí ţadatelé o adopci splňovat a které formuláře, doklady a další nezbytnosti musí vyplnit a doloţit na příslušný úřad, byl objektem mého zájmu v této části. Kapitolu jsem pak doplnila ještě o přiblíţení, co je posuzováno v rámci odborného posouzení ţadatelů o osvojení, a o příklad toho, jaká je náplň přípravných kurzů pořádaných Poradenským centrem TRIADA v Brně a jaké metody práce jsou na těchto kurzech pouţívány

19 4. DÍTĚ VHODNÉ K OSVOJENÍ Tato kapitola je věnována nejen přiblíţení podmínek, za jakých můţe být dítě nabídnuto k osvojení, ale také tomu, jakými poţadavky ze strany ţadatelů můţe být dítě zatíţeno. Jak jsem měla moţnost sama poznat, mnoho lidí si myslí, ţe dítě ţijící v dětském domově či kojeneckém ústavu je automaticky sirotkem a tedy vhodné k adopci. V naprosté většině případů to však není pravda. V dětských domovech, kojeňácích a podobných zařízeních totiţ ţije jen minimum dětí, které opravdu nemají své biologické rodiče či jiné příbuzné, jeţ by mohli převzít péči o ně, a které tedy podobně jako ţadatelé o adopci splňují jisté podmínky a poţadavky. V první řadě se jedná o podmínky pevně stanovené zákonem, aţ následně pak o případné poţadavky, které si mohou prostřednictvím ţádosti a dotazníku, jeţ jsem zmínila v předcházející kapitole, stanovit sami ţadatelé o osvojení. V této části je však podle mého názoru nezbytné zmínit skutečnost, ţe není vybíráno dítě pro rodinu, ale rodina pro konkrétní dítě a ţe tento výběr rodiny: závisí především na míře nároků, poţadavků, toleranci a sociálně psychologickém posouzení ţadatelů (Bubleová a kol , str. 19). 4.1 Zákonem stanovené podmínky Jak jsem se jiţ výše zmínila, také dítě určené k umístění do náhradní rodiny musí splňovat určité přesně vymezené podmínky. Tyto podmínky nyní představím. Podle Zákona o rodině se osvojencem můţe stát pouze dítě nezletilé, tedy mladší 18 let. V případě, ţe se jedná o osvojení nezrušitelné, pak navíc musí být toto dítě podle 75 Zákona o rodině starší jednoho roku. Dítě také musí být tzv. právně volné. Tato podmínka je splněna, pokud rodiče dali souhlas k adopci. Jak uvádí internetové stránky Fondu ohroţených dětí (2010), souhlasu rodičů není třeba, pokud: soud rozhodl o jejich nezájmu. ( ) Právně volné je i takové dítě, jehoţ rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. V takovém případě je třeba souhlasu jiného zákonného zástupce dítěte (poručníka)

20 4.1.1 Souhlas V případě souhlasu se jedná o souhlas adresný, nebo blanketový (Vítková Rulíková, 2010). Adresný souhlas k adopci, tedy souhlas k osvojení dítěte ve vztahu k určitým osvojitelům, můţe udělit zletilý i nezletilý rodič, poručník i opatrovník dítěte Je navíc velmi důleţité, aby byl adresný souhlas s adopcí dán výslovně (nestačí tedy např. vyjádření rodiče, ţe mu osvojení dítěte nebude vadit) (Vítková Rulíková, 2010). Tento souhlas je pak moţné: odvolat aţ do nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení (Bubleová a kol , str. 5). Blanketový souhlas, tedy souhlas k osvojení dítěte bez vztahu k určitým osvojitelům, můţe dát pouze zletilý rodič dítěte (Vítková Rulíková, 2010). Tento souhlas je pak na rozdíl od souhlasu adresného: moţné ze strany rodičů odvolat pouze do nabytí právní moci rozhodnutí obecního úřadu s rozšířenou působností o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů (Bubleová a kol , str. 5). U obou typů souhlasu je nezbytné, aby byly uděleny vědomě a dobrovolně a současně je nutné dodrţet šestitýdenní lhůtu od narození dítěte aţ po uplynutí této doby je moţné souhlas k adopci povaţovat za platný (Vítková Rulíková, 2010). Souhlas k adopci je moţné dát i před narozením dítěte, přičemţ: Souhlas předem musí být dán osobně přítomným rodičem písemně před soudem nebo na sociálním odboru obecního úřadu s rozšířenou působností (Bubleová a kol , str. 5). Po narození dítěte můţe být ze strany rodiče dán souhlas k adopci nejdříve po uplynutí šesti týdnů (Bubleová a kol., 2010), tedy aţ po uplynutí tzv. šestinedělí Nezájem o dítě Osvojit dítě je moţno také, jestliţe soud vysloví tzv. kvalifikovaný nezájem (Matějček. 2002, str ). Zákon o rodině, konkrétně 68, odst. 1 pak upřesňuje, ţe: není třeba souhlasu (rodičů, pozn. autorky), jestliţe a) po dobu nejméně šesti měsíců soustavně neprojevovali opravdový zájem o dítě, zejména tím, ţe dítě pravidelně nenavštěvovali, neplnili pravidelně a dobrovolně vyţivovací povinnost k dítěti a neprojevují snahu upravit si v mezích svých moţností své rodinné a sociální

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče 6. přepracované vydání, Praha, říjen 2010

Více

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor:

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče, Praha,

Více

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Bakalářská práce Vypracovala: Kristýna

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Základní informace o náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Systém poskytování pomoci nezletilým matkám s dětmi v ČR Tereza Formanová Vedoucí práce: Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA Věduna Bubleová, Jana Frantíková, Lucie Vránová Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Dagmar Šerá 2012 Prohlašuji,

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Marie Janoušková Role sociálního pracovníka při úpravě poměrů nezletilých

Více

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Metodika 4. modul Praktické dovednosti

Metodika 4. modul Praktické dovednosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 4. modul Praktické dovednosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bakalářská práce Autor: Renáta Solichová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

Přínosy a rizika hostitelské péče

Přínosy a rizika hostitelské péče Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Bakalářská práce Lucie Kašová Přínosy a rizika hostitelské péče 2006 Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Sivek Konzultanti: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D PhDr.

Více

Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší

Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Andrea Smolíková Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí: PaedDr.

Více

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině,

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákonů č. 132/1982 Sb., č. 234/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 72/1995 Sb., zákonů č. 91/1998 Sb., č. 360/1999 Sb., č. 301/2000 Sb., č. 109/2002 Sb., č. 320/2002

Více

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Jana Mikšánková 2012/2013 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Zařízení

Více

Život v dětském domově. Aneta Tatkovská

Život v dětském domově. Aneta Tatkovská Život v dětském domově Aneta Tatkovská Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Teoretická část: Charakteristika a popis systému náhradní rodinné péče. Nastínění systému ústavní péče - umístění dítěte do ústavu,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita ţivota dětí ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího násilí na Opavsku Téma práce: Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Blanka Háblová Správní rozhodování školství Olomouc 2012 vedoucí práce: JUDr. Zdenka Nováková,

Více

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s.

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Mgr. Helena Vlčková a kol. OBSAH 1. Úvod 2. Psychologická východiska 3. Legislativní rámec práva a povinnosti zúčastněných

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Anna Koudelová

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Anna Koudelová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Anna Koudelová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Anna Koudelová Studijní obor: Všeobecná

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Očekávání uţivatelů Sociálně aktivizační sluţby pro seniory poskytované Maltézskou pomocí o.p.s. v Olomouci ve vztahu k této sluţbě a jejich

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA STATE SOCIAL SUPPORT

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA STATE SOCIAL SUPPORT Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Sociální pracovník STÁTNÍ SOCIÁLNÍ

Více

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (Pevné desky) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ práce Brno 2010 Bc. Josefa Jelínková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více