PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO SOUDNÍ ŘÍZENÍ"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Joštova 10, Brno PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO SOUDNÍ ŘÍZENÍ Bakalářská diplomová práce Studijní obor: Sociální politika a sociální práce Autor práce: Zdeňka Veselá, DiS. Vedoucí práce: Mgr. Ladislav Otava Brno 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou diplomovou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem pouţila. Brno

3 Poděkování Tímto děkuji vedoucímu své bakalářské práce Mgr. Ladislavu Otavovi za jeho odborné vedení, ochotu a cenné připomínky a rady, které mi poskytl v průběhu psaní této práce. Dále touto cestou děkuji všem svým blízkým, kteří mi byli při psaní této práce neocenitelnou oporou

4 OBSAH ÚVOD... 6 TEORETICKÁ ČÁST DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ Náhradní rodinná péče a její formy Osvojení Osvojení nezrušitelné Rodina vymezení pojmu, charakteristiky, funkce Problém vymezení pojmu NEJČASTĚJŠÍ MOTIVY PRO ADOPCI ŢADATELÉ O ADOPCI Formální náleţitosti ţádosti o osvojení Odborné posouzení ţadatelů o adopci a rozhodnutí o jejich ne/zařazení do evidence Odborná příprava fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny DÍTĚ VHODNÉ K OSVOJENÍ Zákonem stanovené podmínky Souhlas Nezájem o dítě Moţné poţadavky ze strany ţadatelů Počet dětí a jejich pohlaví, fyzické znaky, zdravotní stav Věk dítěte Etnický původ dítěte SOUDNÍ ŘÍZENÍ O ADOPCI Zahájení soudního řízení o osvojení Formální náleţitosti Návrhu na zahájení řízení o osvojení Průběh soudního řízení o osvojení INSTITUCE ZABÝVAJÍCÍ SE PROBLEMATIKOU OSVOJENÍ VÝZKUMNÁ ČÁST METODIKA VÝZKUMU Cíl výzkumu a hlavní výzkumná otázka

5 7.2 Výběr metody výzkumu Nástroj sběru dat Analýza dokumentů Dílčí výzkumné otázky Jednotka zkoumání a jednotka zjišťování ANALYTICKÁ ČÁST Analýza získaných dat a dílčí výsledky výzkumu Problémy ve spolupráci se sociálními pracovníky Problémy ve spolupráci s ostatními odborníky Problémy související s poţadavky na dítě ze strany ţadatelů Časové lhůty Problémy související s podmínkami pro zařazení ţadatele do evidence ţadatelů Problémy související se soudním řízením Výsledky výzkumu a zodpovězení hlavní výzkumné otázky Závěrečná diskuze ZÁVĚR Seznam pouţitých zdrojů ANOTACE ANNOTATION Jmenný rejstřík Věcný rejstřík Příloha č

6 Manţelství bez dětí je jako den bez slunce. (Walther von der Vegelweide) ÚVOD V této bakalářské práci jsem se rozhodla zaměřit se na problematiku osvojení, konkrétně pak na období, které lze pro další ţivot osvojitelů i osvojenců označit jako klíčové: období od rozhodování se pro adopci po samotné soudní řízení, na konci kterého je dítě svěřeno do péče adoptivním rodičům. Během tohoto období se totiţ nejen rozhoduje, zda daní lidé mohou dítě osvojit a zda můţe být ono dítě osvojeno, ale také s budoucími osvojiteli pracují odborníci z různých oblastí a připravují je na některá moţná úskalí dalšího ţivota s adoptivním dítětem. Jsem si vědoma toho, ţe se jedná o oblast, o které jiţ bylo napsáno nespočet odborných titulů či studentských esejů a závěrečných prací, avšak myslím si, ţe se jedná o téma neustále aktuální (kaţdoročně je osvojeno přibliţně 500 dětí) a je tedy nezbytné se k němu opakovaně vracet například i proto, ţe průběţně dochází k různým legislativním změnám, které mohou mít vliv na postupy týkající se procesu osvojení, nebo proto, ţe odborné publikace a tematicky zaměřené zdroje uvádějící informace o průběhu procesu osvojení obvykle nezmiňují, jaké problémy a průtahy mohou na ţadatele čekat. V teoretické části práce nejprve s pomocí především odborné literatury vymezím základní pojmy, kterými jsou náhradní rodinná péče, adopce a rodina. Poté se budu věnovat jiţ samotnému osvojení uvedu, jaké jsou nejčastěji uváděné motivy k adopci, kdo se můţe podle zákona stát osvojitelem a osvojencem, jak vypadá soudní řízení o adopci a krátce představím také několik organizací, kde je moţné problematiku adopce konzultovat přímo s odborníky. Výzkumná část je pak věnována výzkumu zaměřenému na zjištění, s jakými problémy se ţadatelé setkávají v období od rozhodnutí se pro adopci aţ po soudní řízení o svěření dítěte do jejich péče. V této části práce nejprve s pomocí vybraných odborných publikací představím zvolenou metodu a nástroj výzkumu, ve kterém budu čerpat z různé tematicky zaměřené literatury autobiografického či biografického charakteru a také z internetových diskuzí zaměřených na problematiku osvojení. Poté - 6 -

7 přistoupím k formulaci dílčích výzkumných otázek a následné analýze získaných dat a vyhodnocení výsledků. Hlavním cílem výzkumné části je nalézt odpověď na základní výzkumnou otázku, která zní: S jakými problémy se setkávají ţadatelé o adopci v období od rozhodnutí se pro adopci aţ po soudní jednání o svěření dítěte do jejich péče?. V závěru této práce pak shrnu hlavní myšlenky z teoretické části a výsledky, ke kterým jsem dospěla ve výzkumné části

8 TEORETICKÁ ČÁST 1. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ První částí této práce je kapitola věnovaná definování hlavních pojmů, se kterými se budeme setkávat na následujících stránkách. Těmito pojmy jsou náhradní rodinná péče, adopce, rodina a problém. 1.2 Náhradní rodinná péče a její formy Náhradní rodinnou péči (dále jen NRP) lze obecně vysvětlit jako péči o dítě, kterou zajišťují jiné osoby, neţ biologičtí rodiče dítěte. Náhradní rodinná péče nastupuje v situacích, kdy rodiče dítěte zemřeli, dali souhlas k adopci, byli podle Zákona č. 94/1963 Sb., o rodině (dále jen Zákon o rodině) zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. V takovýchto případech vydá soud rozhodnutí o předání dítěte do některé z forem NRP. Zásluhou NRP získává mnoho sociálně osiřelých dětí ţivotní šanci vyrůstat ve funkční rodině, která má z hlediska zdravého vývoje dítěte v plnohodnotného dospělého člověka nezastupitelný význam (Bajer. 2003, str. 2). V současné době existuje v České republice několik forem NRP, a to: osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručnictví a svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby neţ rodiče. Nyní blíţe představím právě adopci se zaměřením na osvojení 2. stupně, tedy osvojení nezrušitelné Osvojení Co je vlastně osvojení? Matoušek (2008, str. 129) je definuje jako: Poměr mezi dospělým osvojitelem a nezletilým osvojencem, který je podle platného práva ČR totoţný s poměrem mezi rodičem a dítětem. Hofrová a Rotreklová (2009, str. 11) pak nabízejí širší a laické veřejnosti srozumitelnější definici uvádějí, ţe osvojení je: trvalé a nevratné řešení situace dítěte, kterému nahrazuje rodičovskou péči - 8 -

9 a výchovu v osvojitelské rodině. Osoby osvojitelů se staví na místo rodičů a to jak fakticky, tak také po právní stránce vykonávají povinnosti rodičů, disponují jejich právy mají rodičovskou zodpovědnost. Lze tedy říct, ţe osvojení je nejvhodnější způsob, jak umoţnit ţadatelům i dítěti legálně vytvořit úplnou rodinu, protoţe: právní postavení osvojeného dítěte je stejné jako postavení dítěte vlastního (Fond ohroţených dětí, 2010). Osvojení lze rozdělit na zrušitelné a nezrušitelné. Nezrušitelnému osvojení se budu blíţe věnovat v následující podkapitole. Zrušitelné osvojení (uváděno také jako osvojení 1. stupně, příp. jako osvojení prosté) umoţňuje podle informací na stránkách Fondu ohroţených dětí (2010) osvojit dítě ihned po uplynutí předadopční péče, tedy v případě novorozenců i tříměsíční dítě, avšak v matrice i rodném listě zůstávají zapsaní jeho původní rodiče. Osvojení 1. stupně můţe podle Zákona o rodině na návrh zletilého osvojence nebo osvojitele zrušit soud, avšak jen z důleţitých důvodů. Daný zákon však blíţe nespecifikuje, které důvody lze v tomto případě povaţovat za důleţité. Příleţitostí k diskuzím je, zejména v souvislosti s činností Fondu ohroţených dětí, tzv. přímá adopce, kterou je podle projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (2011, str. 1) moţné definovat jako: osvojení dítěte na základě adresného souhlasu rodiče k osvojení ve vztahu k určitým osvojitelům. Podle tohoto zdroje je přímé osvojení: zcela legitimní a zákonnou cestou k osvojení dítěte, kterou umoţňuje jak zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, tak i zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. V případě, kdy se nepodaří najít pro ţadatele vhodné dítě, resp. pro dítě vhodní osvojitelé na území České republiky, je zde moţnost ještě mezinárodního osvojení, kdy: funkci zprostředkovatele plní Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně (Bubleová a kol , str. 9). Tento úřad zprostředkovává také adopce z České republiky do zahraničí Osvojení nezrušitelné Osvojení nezrušitelné, uváděno také jako osvojení 2. stupně, nelze zrušit, a to ani ze závaţných důvodů. Dítě je po rozhodnutí soudu svěřeno do péče osvojitelů trvale, vznikají mezi nimi příbuzenské vztahy, kdeţto veškeré vztahy k biologickým rodičům - 9 -

10 zanikají. Osvojitelé tedy získávají rodičovská práva a povinnosti vyplývající ze Zákona o rodině a jsou jako rodiče zapsáni nejen do rodného listu dítěte, který je dítěti nově vystaven, ale i do matriky. U rodného čísla dítěte lze provést změnu koncovky a to na základě nového nebo opraveného rodného listu na výdejovém místě, které přidělilo původní rodné číslo (Kolkopová. 2008, str. 33). Osvojené dítě dále získává příjmení osvojitelů, kteří mu mohou podle Zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách změnit i jeho křestní jméno, a to do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o osvojení. Jak ale upozorňuje na internetových stránkách Fond ohroţených dětí (2010): Z hlediska zachování a nepoškození jeho identity a sebeúcty však nedoporučujeme změnu křestního jména u dítěte, které je se svým jménem jiţ identifikováno, ledaţe by si změnu samo přálo. Dá se říct, ţe změna křestního jména není vhodná u dětí starších jednoho roku, protoţe díky poznatkům z vývojové psychologie víme, ţe dítě své jméno zná obvykle jiţ před dovršením tohoto věku. Ţadatelka o osvojení také můţe po převzetí dítěte do předadopční péče zaţádat podle 197 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce o mateřskou dovolenou. U tohoto typu osvojení je také nezbytné, aby dítě bylo tzv. právně volné. Tuto problematiku více rozvedu v kapitole zaměřené na zákonem stanovené podmínky, které musí splňovat dítě, aby mohlo být nabídnuto k osvojení. Jak dále říká 75 Zákona o rodině, lze nezrušitelně osvojit pouze nezletilé dítě starší jednoho roku. Řešením však můţe být předcházející jiná forma NRP, například pěstounská péče, nebo výše zmíněné osvojení 1. stupně. 1.3 Rodina vymezení pojmu, charakteristiky, funkce Protoţe adopce je jednou z cest, jak umoţnit vznik nové rodiny, a ve výše uvedených definicích jsem rodinu několikrát zmínila, je tedy vhodné, abych alespoň krátce vymezila i tento pojem, a to i přesto, ţe není obsaţen v hlavní výzkumné otázce. Ze všech nalezených definic mne nejvíce zaujala ta sice nejstručnější, ale podle mého názoru nejvýstiţnější: Pro dítě je rodina místem hlubokých a trvalých citových vztahů (Matějček. 1994, str. 30). Nalézt definici, která by byla akceptovatelná všemi vědními obory, které s rodinami pracují, je myslím prakticky nereálné, protoţe jak píše

11 Výrost (1998, str. 304): Jasné a jednoznačné vymezení pojmu rodina je téměř nemoţné. Stejně jako ostatní oblasti lidského ţivota i rodina prochází v průběhu času určitými změnami. Například Výrost (1998) uvádí pro současnou rodinu několik charakteristických znaků, mezi které patří např. i odsouvání rodičovství na pozdější období (a s tím související sniţující se šance na zaloţení biologicky spřízněné rodiny; více v následující kapitole zabývající se motivy vedoucími k adopci), nebo skutečnost, ţe instituce a další socializační vlivy stále častěji nahrazují přímé výchovné působení rodičů. Kaţdá rodina má také své specifické funkce. Jako čtyři základní funkce rodiny uvádí Výrost (1998) funkci reprodukční, materiální, výchovnou a emocionální. V této kapitole jsem vymezila pojmy, se kterými se budeme setkávat v celé této práci, a to náhradní rodinná péče, adopce a rodina. U adopce jsem se pak blíţe věnovala i osvojení nezrušitelnému, u rodiny jsem představila i funkce a současné charakteristické znaky. 1.4 Problém vymezení pojmu Posledním pojmem, který je součástí hlavní výzkumné otázky a který zde vymezím, je problém. Podle slovníku se jedná o: podmínky, nebo situaci nebo stav, který je nevyřešený, nebo nechtěný, nebo neţádoucí (Online slovník, 2011). 2. NEJČASTĚJŠÍ MOTIVY PRO ADOPCI Kaţdá naše činnost, kaţdé naše rozhodnutí je provedeno na základě nějaké příčiny, důvodu, nějakého motivu. Výjimku netvoří ani adopce. Důvod, proč chtějí lidé osvojit dítě, je také nedílnou součástí procesu adopce. A právě motivy vedoucími k osvojení se budu blíţe zabývat v této kapitole. Existuje mnoho různých motivů pro adopci a odborná literatura se u nich (na rozdíl například od výše uvedené definice rodiny) ve většině případů shoduje

12 Neţ ţadatelé o adopci svůj motiv napíšou do dotazníku či jej vysloví před sociální pracovnicí, která má jejich případ na starosti, je velmi důleţité si jej nejprve několikrát zformulovat tzv. nanečisto sám pro sebe, protoţe jak píše Vodák (1967, str. 186): Zhodnocení samotných motivů osvojení, které uchazeči udávají, dává v dosti značné míře moţnost učinit si úsudek o budoucích osvojitelích. Nejčastěji se objevující motivy vedoucí ke konečnému rozhodnutí adoptovat dítě uvádím podle Vodáka (1967): Touha zaloţit normální rodinu je jedním z nejčastějších motivů. Jak k tomuto dodává Vodák (1967, str. 186): Tento motiv nacházíme většinou u neplodných mladších manţelů. Neplodnost jednoho nebo obou manţelů je s předcházejícím motivem obvykle úzce provázána. Lidskost a soucit je dalším motivem vedoucím k podání ţádosti o adopci (Vodák, 1967). Tento motiv se nejčastěji objevuje zejména: v období válek, katastrof a při tiskových kampaních, kdy se propaguje a široce rozebírá tragedie nějakého dítěte, hovoří se o špatných poměrech pro vývoj dítěte v kolektivních zařízeních apod. (Vodák. 1967, str. 186). S malým rozdílem v názvech uvádí tento motiv i Schoolerová (2002), která současně uvádí jednu ze zkušebních otázek, jeţ by měli probrat případní adoptivní rodiče: Je naším motivem k adopci záchrana dítěte? (Schoolerová. 2002, str. 12). Pokud však odpověď na otázku, zda byla motivem k podání ţádosti lidskost a soucit, zní ano, je podle Vodáka (1967) nezbytné počítat s tím, ţe po odeznění emoční bouře a rozrušení můţe být mnoho ţádostí staţeno. Je zde totiţ reálné riziko, ţe se mohou objevit i neuváţené ţádosti, které jsou následkem povrchního rozhodnutí nebo zkratkového chování. Zda podání ţádosti následovalo po pečivém zváţení, nebo zda bylo výsledkem povrchního rozhodnutí, ukáţe podle několikaměsíční čekací lhůta, během které jsou ţadatelé zařazeni do evidence ţadatelů a příslušné orgány se snaţí najít takové dítě, se kterým by měli tvořit ucelenou a funkční rodinu (Vodák, 1967). Touha po vyplnění ţivotní prázdnoty představuje podle Vodáka (1967) další motiv. Tento motiv se často uplatňuje po ztrátě vlastního dítěte, a to zvláště tehdy, jestli rodina jiţ nemá naději mít vlastní dítě pro vysoký věk nebo nemoc rodičů (Vodák. 1967, str. 187). Jak tento autor také upozorňuje, je v tomto případě potřeba dbát

13 zvýšené opatrnosti při výběru dítěte, protoţe například méně nadané nebo špatně ovladatelné osvojené dítě můţe být srovnáváno s dítětem zemřelým. Další častý motiv je obvykle spojený se situacemi, v nichţ se jedná o případy osiřelých dětí (např. z důvodu úmrtí jeho rodiče z důvodu nemoci, nebo úmrtí obou rodičů při autonehodě apod.), které chtějí osvojit jejich vzdálenější příbuzní, nebo také děti, u nichţ se osvojitelem stává nový partner nebo partnerka obvykle biologického rodiče dítěte. Vodák (1967) tento motiv označuje jako osvojení příbuzenské. Veselá (2005, str. 166) však současně upozorňuje na skutečnost, ţe: Mezi osvojitelem a osvojencem nesmí existovat příbuzenský poměr, pro jehoţ existenci by osvojení ztratilo své opodstatnění a jevilo by se nadbytečným. ( ) Všeobecně je zastáván názor, ţe není moţné osvojení mezi příbuznými v řadě přímé a mezi sourozenci. ( ) Soudní praxe však připouští osvojení u vzdálenějších příbuzných, například osvojení synovce strýcem apod. Touhu po upevnění rodiny, kdy je přítomna snaha o posílení vlastní citově rozpadlé rodiny či snaha jednoho z manţelů vyhnout se rozvodu, nebo touhu po zachování tradice a prestiţe rodiny, jenţ se častěji objevuje především v západních zemích, uvádí Vodák (1967) jako další motivy k adopci, které jiţ nejsou natolik časté, jako předchozí, avšak je moţné je v ţádostech o osvojení nalézt. Lze předpokládat, ţe poslední jmenovaný důvod k adopci ve většině případů úzce souvisí s prvními dvěma uvedenými motivy tedy touhou zaloţit normální rodinu a neplodností. Tématem této kapitoly byly motivy, které vedou lidi k podání ţádosti o adopci a následně k osvojení dítěte. Nejčastěji uváděným motivem je touha po rodině souběţně s neplodností jednoho nebo obou manţelů, méně často se pak jedná o touhu upevnit jiţ existující rodinu. 3. ŢADATELÉ O ADOPCI V této části se budu podrobněji věnovat ţadatelům o osvojení především tomu, jaké jsou podmínky, které musí splňovat a které formuláře a doklady je nezbytné při podávání ţádosti o osvojení předloţit. Uvedu také, co je posuzováno v rámci odborného

14 posouzení ţadatelů o osvojení a jak přibliţně můţe vypadat příprava ţadatelů na přijetí dítěte do rodiny. Kaţdý úkon, obzvláště tak zásadní, jako je osvojení dítěte, má svá pevně daná pravidla. V tomto případě jsou pravidla ukotvená v Zákoně o rodině, který přesně vymezuje, kdo a za jakých podmínek se můţe stát osvojitelem. Osvojitelem dítěte se tedy mohou podle Zákona o rodině stát pouze zletilé fyzické osoby způsobilé k právním úkonům. V případě nezrušitelného osvojení se podle 74 tohoto zákona mohou osvojiteli stát pouze manţelé, nebo jeden z manţelů, který ţije s některým z rodičů dítěte v manţelství, anebo pozůstalý manţel po rodiči nebo osvojiteli dítěte. Jak také říká 64 tohoto zákona, osvojiteli se mohou stát pouze osoby, které zaručují způsobem svého ţivota, ţe osvojení bude ku prospěchu dítěte i společnosti. Nezbytný je i přiměřený věkový rozdíl mezi osvojencem a osvojitelem, který se obvykle odvozuje od věkového rozdílu rodičů a dětí v normálních rodinách. 3.1 Formální náleţitosti ţádosti o osvojení Pokud jedinec či manţelé splňují výše uvedené podmínky, musejí příslušnému úřadu (obvykle orgánu sociálně-právní ochrany dětí 1 při městském úřadu/úřadu městské části v místě bydliště) předloţit předepsané formuláře a doklady a splnit další nezbytné náleţitosti. O které doklady a formuláře se konkrétně jedná, jsou uvedeny v Zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen Zákon o sociálně-právní ochraně dětí) a upřesnění pak lze nalézt například na internetových stránkách Sdruţení pěstounských rodin (2009). Podle těchto dvou zdrojů obsahuje jiţ úplný spis, ze kterého úřady vycházejí při svých krocích a rozhodnutích, ţádost o NRP, jejíţ nedílnou součástí je dotazník ţadatelů, který má dvě části, přičemţ část A vyplňuje kaţdý ţadatel zvlášť, část B pak vyplňují manţelé-ţadatelé spolu. Jak píše Bubleová a kol. (2010, str. 16): Zákonem nejsou stanoveny jednotné formuláře (tiskopisy), kaţdý úřad má proto vytvořeny své formuláře. Zároveň však úřad nemůţe odmítnout přijetí ţádosti, která není podána na formuláři, který si tento úřad vytvořil. Jako další obsahuje spis stručný 1 dále pouze OSPOD

15 ţivotopis ţadatelů doplněný o potvrzení o zdravotním stavu ţadatelů (především zprávu od praktického doplněnou příp. i o zprávu od odborného lékaře, je-li některý ze ţadatelů v jeho evidenci, popř. zprávu o léčení sterility). Trestní bezúhonnost ţadatelů je dokládána opisem z rejstříků trestů ţadatelů, který si vyţádá příslušný úřad, u kterého je ţádost podávána, stejně tak si příslušný úřad vyţádá i vyjádření příslušné přestupkové komise. Spis dále obsahuje doklad o státním občanství ţadatelů; v případě, ţe je ţadatelem cizinec, musí podle Zákona o sociálně právní ochraně dětí doloţit doklad o povolení k trvalému pobytu na území České republiky (dále jen ČR) nebo o hlášení o pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů podle zvláštního právního předpisu 1a) upravujícího pobyt cizinců na území ČR. Ţadatelé také musejí doloţit posudek ze zaměstnání, který se však nevyţaduje u nezaměstnaných osob a soukromých podnikatelů, a potvrzení zaměstnavatele o výši příjmů (nebo poslední daňové přiznání u osoby samostatně výdělečně činné). Do spisu jsou dále zakládány dva kusy barevných fotografií ţadatelů průkazové velikosti, které nesmí být starší půl roku, ověřené kopie rodných listů ţadatelů, ověřená kopie oddacího listu ţadatelů, v případě, ţe je některý ze ţadatelů rozveden, také ověřená kopie rozvodového rozsudku. Spis musí dále obsahovat písemné vyjádření ţadatelů o tom, zda souhlasí s tím, ţe budou po uplynutí zákonem stanovené lhůty 2 zařazeni do evidence Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který zprostředkovává osvojení dětí z ciziny, popř. písemné vyjádření o tom, ţe ţadatelé chtějí zprostředkovat pouze osvojení dítěte z ciziny. Nezbytný je také písemný souhlas s tím, ţe pracovníci příslušného úřadu jsou oprávněni zjišťovat údaje a skutečnosti o osobě ţadatele a zároveň zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností, písemný souhlas s účastí na přípravě ţadatelů k převzetí dítěte do své péče a stanovisko úřadu obce s rozšířenou působností k ţádosti. S ţádostí o radu či pomoc při vyplňování těchto mnoha dotazníků a dokládání potřebných formulářů by se ţadatel neměl ostýchat obrátit se na sociální pracovnici na příslušném úřadě (nejčastěji tedy OSPODu). Tato pracovnice by měla ţadatelům dokázat nejen upřesnit, které údaje a doklady je nezbytné doloţit, ale také jim například vysvětlit, co by následovalo při případném zařazení do evidence ţadatelů o mezinárodní adopci. 2 Podle informací na internetových stránkách Sdruţení pěstounských rodin (2009) má tato lhůta trvání osmnáct měsíců

16 Po vyplnění a odevzdání všech písemných náleţitostí si pracovníci úřadu dojednají se ţadateli návštěvu v místě jejich bydliště. Při této návštěvě jsou zjišťovány skutečné bytové podmínky ţadatelů a zároveň pracovník úřadu zpracuje podrobnou osobní a rodinnou anamnézu ţadatelů, která je přípravou pro psychologické vyšetření. Poté sociální pracovnice vypracuje vyjádření úřadu a kompletní dokumentaci postoupí: k posouzení a dalšímu řešení příslušnému krajskému úřadu či Magistrátu hl. m. Prahy (Bubleová a kol , str. 17). 3.2 Odborné posouzení ţadatelů o adopci a rozhodnutí o jejich ne/zařazení do evidence Jak jsem uvedla jiţ výše, osobní a rodinná anamnéza jsou přípravou pro psychologické vyšetření. Tímto vyšetřením musejí na základě výzvy úřadu projít všichni ţadatelé o kteroukoliv formu NRP. Podle Bubleové a kol. (2010, str. 17) se u ţadatelů o adopci posuzuje především: charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, bezúhonnost, předpoklad vychovávat dítě, motivace, která vedla k podání ţádosti, stabilita partnerského vztahu a prostředí v rodině. ( ) Součástí odborného posouzení je také zhodnocení přípravy na přijetí dítěte do rodiny. V případě, ţe ţadatelé mají zájem osvojit konkrétní dítě (např. pokud chce manţel osvojit manţelčino dítě z jejího prvního manţelství), dochází k tomuto posuzování: aţ v průběhu soudního řízení o svěření dítěte do péče (Bubleová a kol , str. 16). Pozornost je věnována nejen ţadatelům, ale také jejich rodinným příslušníkům, protoţe se posuzuje i: postoj ostatních členů rodiny k přijetí dítěte (Bubleová a kol , str. 17). Na základě tohoto odborného posouzení pak příslušný krajský úřad či Magistrát hl. m. Prahy vydá v rámci správního řízení rozhodnutí o zařazení či nezařazení do evidence ţadatelů o NRP, přičemţ proti tomuto rozhodnutí mají ţadatelé moţnost podat odvolání (Bubleová, 2010). Jak však upozorňuje Bubleová a kol. (2010), tak k zařazování do evidence nedochází v těch případech, kdy ţadatelé chtějí osvojit konkrétní dítě

17 3.3 Odborná příprava fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny Po podání ţádosti a jejím následném odeslání na příslušný krajský úřad či na Magistrát hlavního města Prahy jsou ţadatelé vyzváni k účasti na přípravném kurzu k přijetí dítěte do rodiny, kterého jsou povinni se zúčastnit podle Zákona o rodině a který se obvykle koná v rozsahu tří aţ čtyř dní. Tato odborná příprava je zajišťována příslušným krajským úřadem, který však: můţe její realizací pověřit jinou fyzickou či právnickou osobu (Hofrová, Rotreklová. 2009, str. 12) a jejím posláním je poskytnout budoucím osvojitelům mj. nezbytný základ o specifických otázkách adopce (či jiné formy NRP) nebo moţnost setkání se a konzultace s odborníky, příp. s dalšími osvojiteli, kteří mohou předat své zkušenosti. (Matějček, 2002). Protoţe: forma, obsah i rozsah odborné přípravy se v jednotlivých krajích v rámci České republiky liší v závislosti na realizátorovi přípravy, jeho vzdělání, zkušenostech, praxi a koncepci (Hofrová, Rotreklová. 2009, str. 12), zde uvedené informace o tom, co daný kurz obsahuje, není moţné vztahovat na všechny uskutečňované kurzy v České republice, ale především na ty, které jsou organizovány Poradenským centrem TRIADA v Brně (tedy kurzy pro ţadatele například z Jihomoravského kraje). Ač by se někomu mohlo zdát samozřejmé, ţe se ţadatelé vybírají podle toho, jak dlouho jsou jiţ evidováni coby ţadatelé, není to tak zcela pravda. Při výběru ţadatelů pozvaných na daný kurz se přihlíţí spíše k okolnostem, které by mohly ţadatele spojovat, a tím zlepšit jejich komunikaci a spolupráci na kurzu nejen mezi sebou, ale také mezi nimi a odborníky. Ţadatelé se setkávají například v některém hotelu, kde se jim věnují odborníci z různých oblastí, především však psychologové, právníci či zdravotníci. Skupinové kurzy, kterých se obvykle účastní 15 aţ 20 osob z řad ţadatelů o osvojení či pěstounskou péči, jsou členěny do několika tematicky zaměřených bloků tvořících základní kostru celého programu. Těmito bloky, které na sebe plynule navazují a mohou se vzájemně prolínat, čímţ utvářejí chronologicky uspořádaný celek, jsou podle Hofrové a Rotreklové (2009, str ) především osobní historie dítěte a jeho rodinná anamnéza, principy zprostředkování osvojení či pěstounské péče, dále

18 seznámení se budoucích osvojitelů či pěstounů s dítětem a rozhodnutí o přijetí dítěte, převzetí dítěte z ústavního zařízení do rodiny, první rok ţivota dítěte v osvojitelské rodině nebo v pěstounské péči a budování identity osvojeného dítěte a dítěte v pěstounské péči. V jednotlivých blocích, kdy se coby metody práce vyuţívají zejména diskuze, kazuistiky, záţitkové techniky, diskuze s jiţ úspěšnými osvojiteli, práce s modelovými situacemi či výklad ze strany školitelů, se tedy ţadatelé spolu s odborníky zabývají například (Hofrová, Rotreklová. 2009, str ): souvislostmi mezi věkem dítěte a typem náhradní rodinné péče s ohledem na naplňování jeho potřeb, ( ) základní orientací v jednotlivých typech zařízení (kojenecké ústavy, dětská centra, dětské domovy, zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc), ( ) sjednocení informací, které jednotliví účastníci odborné přípravy aktuálně mají a jak jim rozumí, ( ) porozumění smyslu a jednotlivým etapám a postupům tak, aby uchazeči o přijetí dítěte rozuměli své roli v tomto procesu, mohli být sami aktivní a byli připraveni k zodpovědnému rozhodnutí o přijetí konkrétního dítěte do své péče, ( ) získaní reálného náhledu na informace o dítěti, které dostanou budoucí osvojitelé a pěstouni k dispozici, na jejich validitu, na moţnost získávat další informace, ( ) porozumění odlišnostem biologického rodičovství, adoptivního rodičovství a pěstounství, ( ) porozumění důvodům proč je dobré, aby dítě znalo všechny informace o svém původu, ( ) vyrovnání se ztrátou biologického rodičovství a porozumění obsahu a hodnotě rodičovství ve smyslu sociálně-psychologickém. Přehled toho, jaké podmínky musí ţadatelé o adopci splňovat a které formuláře, doklady a další nezbytnosti musí vyplnit a doloţit na příslušný úřad, byl objektem mého zájmu v této části. Kapitolu jsem pak doplnila ještě o přiblíţení, co je posuzováno v rámci odborného posouzení ţadatelů o osvojení, a o příklad toho, jaká je náplň přípravných kurzů pořádaných Poradenským centrem TRIADA v Brně a jaké metody práce jsou na těchto kurzech pouţívány

19 4. DÍTĚ VHODNÉ K OSVOJENÍ Tato kapitola je věnována nejen přiblíţení podmínek, za jakých můţe být dítě nabídnuto k osvojení, ale také tomu, jakými poţadavky ze strany ţadatelů můţe být dítě zatíţeno. Jak jsem měla moţnost sama poznat, mnoho lidí si myslí, ţe dítě ţijící v dětském domově či kojeneckém ústavu je automaticky sirotkem a tedy vhodné k adopci. V naprosté většině případů to však není pravda. V dětských domovech, kojeňácích a podobných zařízeních totiţ ţije jen minimum dětí, které opravdu nemají své biologické rodiče či jiné příbuzné, jeţ by mohli převzít péči o ně, a které tedy podobně jako ţadatelé o adopci splňují jisté podmínky a poţadavky. V první řadě se jedná o podmínky pevně stanovené zákonem, aţ následně pak o případné poţadavky, které si mohou prostřednictvím ţádosti a dotazníku, jeţ jsem zmínila v předcházející kapitole, stanovit sami ţadatelé o osvojení. V této části je však podle mého názoru nezbytné zmínit skutečnost, ţe není vybíráno dítě pro rodinu, ale rodina pro konkrétní dítě a ţe tento výběr rodiny: závisí především na míře nároků, poţadavků, toleranci a sociálně psychologickém posouzení ţadatelů (Bubleová a kol , str. 19). 4.1 Zákonem stanovené podmínky Jak jsem se jiţ výše zmínila, také dítě určené k umístění do náhradní rodiny musí splňovat určité přesně vymezené podmínky. Tyto podmínky nyní představím. Podle Zákona o rodině se osvojencem můţe stát pouze dítě nezletilé, tedy mladší 18 let. V případě, ţe se jedná o osvojení nezrušitelné, pak navíc musí být toto dítě podle 75 Zákona o rodině starší jednoho roku. Dítě také musí být tzv. právně volné. Tato podmínka je splněna, pokud rodiče dali souhlas k adopci. Jak uvádí internetové stránky Fondu ohroţených dětí (2010), souhlasu rodičů není třeba, pokud: soud rozhodl o jejich nezájmu. ( ) Právně volné je i takové dítě, jehoţ rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. V takovém případě je třeba souhlasu jiného zákonného zástupce dítěte (poručníka)

20 4.1.1 Souhlas V případě souhlasu se jedná o souhlas adresný, nebo blanketový (Vítková Rulíková, 2010). Adresný souhlas k adopci, tedy souhlas k osvojení dítěte ve vztahu k určitým osvojitelům, můţe udělit zletilý i nezletilý rodič, poručník i opatrovník dítěte Je navíc velmi důleţité, aby byl adresný souhlas s adopcí dán výslovně (nestačí tedy např. vyjádření rodiče, ţe mu osvojení dítěte nebude vadit) (Vítková Rulíková, 2010). Tento souhlas je pak moţné: odvolat aţ do nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení (Bubleová a kol , str. 5). Blanketový souhlas, tedy souhlas k osvojení dítěte bez vztahu k určitým osvojitelům, můţe dát pouze zletilý rodič dítěte (Vítková Rulíková, 2010). Tento souhlas je pak na rozdíl od souhlasu adresného: moţné ze strany rodičů odvolat pouze do nabytí právní moci rozhodnutí obecního úřadu s rozšířenou působností o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů (Bubleová a kol , str. 5). U obou typů souhlasu je nezbytné, aby byly uděleny vědomě a dobrovolně a současně je nutné dodrţet šestitýdenní lhůtu od narození dítěte aţ po uplynutí této doby je moţné souhlas k adopci povaţovat za platný (Vítková Rulíková, 2010). Souhlas k adopci je moţné dát i před narozením dítěte, přičemţ: Souhlas předem musí být dán osobně přítomným rodičem písemně před soudem nebo na sociálním odboru obecního úřadu s rozšířenou působností (Bubleová a kol , str. 5). Po narození dítěte můţe být ze strany rodiče dán souhlas k adopci nejdříve po uplynutí šesti týdnů (Bubleová a kol., 2010), tedy aţ po uplynutí tzv. šestinedělí Nezájem o dítě Osvojit dítě je moţno také, jestliţe soud vysloví tzv. kvalifikovaný nezájem (Matějček. 2002, str ). Zákon o rodině, konkrétně 68, odst. 1 pak upřesňuje, ţe: není třeba souhlasu (rodičů, pozn. autorky), jestliţe a) po dobu nejméně šesti měsíců soustavně neprojevovali opravdový zájem o dítě, zejména tím, ţe dítě pravidelně nenavštěvovali, neplnili pravidelně a dobrovolně vyţivovací povinnost k dítěti a neprojevují snahu upravit si v mezích svých moţností své rodinné a sociální

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 88 dotazů, 91 odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. březen 2014. (zpracováno v souladu s platnou legislativou)

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. březen 2014. (zpracováno v souladu s platnou legislativou) NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY březen 2014 (zpracováno v souladu s platnou legislativou) 1. Kde a jakým způsobem lze požádat o svěření dítěte do náhradní rodinné péče? Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o přijetí

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění zákonů č. 257/2000 Sb., č. 272/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 518/2002 Sb., č. 222/2003 Sb., č. 52/2004 Sb., č. 315/2004 Sb., č. 436/2004 Sb.,

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Příprava k přijetí dítěte do rodiny

Příprava k přijetí dítěte do rodiny Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy zařízení CIPS Libereckého kraje, p.o. Dvorská 445/10, Liberec 5-Králův Háj tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně

JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně PRÁVNÍ ASPEKTY PŘÍMÉHO OSVOJENÍ JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně I. Úvodem Institut osvojení patří mezi tradiční instituty rodinného práva. Ve většině právních

Více

Osvojení dítěte. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Olha Krátká. Autor:

Osvojení dítěte. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Olha Krátká. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Osvojení dítěte Bakalářská práce Autor: Olha Krátká Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Eva Karhanová-Horynová Praha Duben,

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Návrh ZÁKON. ze dne... 2012. o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

Návrh ZÁKON. ze dne... 2012. o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Návrh ZÁKON ze dne... 2012 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Dnes již není pochyb o tom, že pro zdravý a šťastný vývoj a život dítěte je nejlepší, vyrůstá-li ve své biologické rodině. Pokud však tato rodina není funkční,

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY RODINNÉ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Manželství vznik, důvody neplatného manželství, zánik Přímá a pobočná linie Vztahy mezi manželi Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní výchova Vyživovací povinnosti

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Varhany: Foto: DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (u cizinců stát) narození Rodné číslo Rodinný stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt)

Více

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině,

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákonů č. 132/1982 Sb., č. 234/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 72/1995 Sb., zákonů č. 91/1998 Sb., č. 360/1999 Sb., č. 301/2000 Sb., č. 109/2002 Sb., č. 320/2002

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Praxe upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí před zařazením klientů do evidence osob vhodných stát se pěstouny nutná specializovaná a rozšířená příprava v praxi se ukazuje,

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PŘEDADOPČNÍ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Svěření dítěte do předadopční péče 02. Základní informace k životní situaci Řízení o svěření dítěte do předadopční péče je upraveno

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Alena Billová FORMY SOCIÁLNÍ POMOCI RODINÁM S DĚTMI V PĚSTOUNSKÉ PÉČI Olomouc 2015 vedoucí práce:

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Nový Jičín nepodléhající oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

Více

Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2015 - II.kolo

Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2015 - II.kolo Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2015 - II.kolo Statut programové dotace Článek I. Úvodní ustanovení 1. Posláním programové dotace v sociální oblasti je podpora poskytovatelů sociálních nebo

Více

Národní shromáţdění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně o rodině

Národní shromáţdění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně o rodině 94/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4. prosince 1963 o rodině Změna: 132/1982 Sb. Změna: 234/1992 Sb. Změna: 72/1995 Sb. Změna: 91/1998 Sb. Změna: 360/1999 Sb. Změna: 301/2000 Sb. Změna: 109/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105 082, www.rpliberec.cz

tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105 082, www.rpliberec.cz zařízení CIPS Libereckého kraje, p.o. Dvorská 445/10, Liberec 5-Králův Háj péče aneb Pár důležitých po tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105 082, www.rpliberec.cz

Více

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135)

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135) Analýza klientů Střediska náhradní rodinné péče rok 201 Středisko náhradní rodinné péče, spolek 1, zpracovává již třetím rokem analýzu klientů, které mělo v daném roce v evidenci. Podrobněji se analýza

Více

KLASIFIKACE ZEMÍ EU S VYUŽITÍM DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ SE ZAMĚŘENÍM NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

KLASIFIKACE ZEMÍ EU S VYUŽITÍM DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ SE ZAMĚŘENÍM NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI KLASIFIKACE ZEMÍ EU S VYUŽITÍM DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ SE ZAMĚŘENÍM NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Marie Janoušková Úvod Porovnala jsem podmínky pro náhradní rodinnou péči v České republice. Rozebrala jsem projekt

Více

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče 6. přepracované vydání, Praha, říjen 2010

Více

Metodické pokyny pro matriční agendu

Metodické pokyny pro matriční agendu Metodické pokyny pro matriční agendu Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci. Matriční úřady jsou obecní a městské úřady, které určí a jejich obvody vymezí Ministerstvo

Více

Udělení státního občanství České republiky

Udělení státního občanství České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Udělení státního občanství České republiky 04. Základní informace k životní situaci Státní občané cizího státu trvale žijící na území

Více

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Datum účinnosti: 1. dubna 2000 Poslední zapracovaná změna: zákon č. 124/2008 Sb. s účinností dnem 1.7.2008 Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Pěstounská péče.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Pěstounská péče. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Pěstounská péče Foster care Bakalářská diplomová práce Kamila Geryková,DiS. Vedoucí bakalářské

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku)

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Obsah 1. Co je náhradní rodinná péče?...2 2. Pěstounská péče na přechodnou dobu...4 3. Jak

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku)

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Obsah 1. Co je náhradní rodinná péče?...2 2. Pěstounská péče na přechodnou dobu...4 3. Jak

Více

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství Registrované partnerství Uzavření manželství - podrobný návod Uzavření manželství - necírkevní (zjednodušený návod) Uzavření církevního manželství (zjednodušený návod) Uzavření manželství zástupcem

Více

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji 3.12 Ústecký kraj Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V kraji je 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 30 správních

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

Jméno funkce Datum Podpis

Jméno funkce Datum Podpis EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Účinnost: 30.4.2010 Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12) Obsah: 1. ÚČEL... 2 2. OBLAST PLATNOSTI... 2 3. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3.1 DEFINICE... 2 3.2 POUŢITÉ ZKRATKY...

Více

Článek I. Evidence žadatelů

Článek I. Evidence žadatelů Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Praha leden

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

Stanovy spolku..., z. s.

Stanovy spolku..., z. s. Úvodní komentář: Sdružování osob ve spolcích se řídí 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ). Podpůrně se použije obecná úprava právnických osob obsažena v 118 až 209 NOZ. Stanovy

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

Téma kapitoly: Pěstounská péče

Téma kapitoly: Pěstounská péče Téma kapitoly: Pěstounská péče Linda ŠVRČINOVÁ Obsah kapitoly Kapitola seznamuje čtenáře s pěstounskou péčí jako formou náhradní péče o dítě. Čtenáři nabízí pohled na legislativní ukotvení problematiky,

Více

40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Změna: 272/1993 Sb. Změna: 337/1993 Sb. Změna: 140/1995 Sb. Změna: 139/1996 Sb. Změna:

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Právní úprava Zákon č. 133/2000

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Systém náhradní rodinné péče

Systém náhradní rodinné péče Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém náhradní rodinné péče Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče Časový rozsah Rozsah jednotlivých příprav je stanoven ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí takto: pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Adopce a její podmínky v ČR

MASARYKOVA UNIVERZITA. Adopce a její podmínky v ČR MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví Adopce a její podmínky v ČR Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: Mgr. Jana Gajdošová Autor práce: Lucie Krejčová Bibliografický

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Dávky pěstounské péče v praxi VOP

Dávky pěstounské péče v praxi VOP Dávky pěstounské péče v praxi VOP Mgr. Eva Hilšerová, právnička oddělení rodiny, zdravotnictví a práce Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Působnost a činnost ochránkyně Ochrana

Více