PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO SOUDNÍ ŘÍZENÍ"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Joštova 10, Brno PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO SOUDNÍ ŘÍZENÍ Bakalářská diplomová práce Studijní obor: Sociální politika a sociální práce Autor práce: Zdeňka Veselá, DiS. Vedoucí práce: Mgr. Ladislav Otava Brno 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou diplomovou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem pouţila. Brno

3 Poděkování Tímto děkuji vedoucímu své bakalářské práce Mgr. Ladislavu Otavovi za jeho odborné vedení, ochotu a cenné připomínky a rady, které mi poskytl v průběhu psaní této práce. Dále touto cestou děkuji všem svým blízkým, kteří mi byli při psaní této práce neocenitelnou oporou

4 OBSAH ÚVOD... 6 TEORETICKÁ ČÁST DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ Náhradní rodinná péče a její formy Osvojení Osvojení nezrušitelné Rodina vymezení pojmu, charakteristiky, funkce Problém vymezení pojmu NEJČASTĚJŠÍ MOTIVY PRO ADOPCI ŢADATELÉ O ADOPCI Formální náleţitosti ţádosti o osvojení Odborné posouzení ţadatelů o adopci a rozhodnutí o jejich ne/zařazení do evidence Odborná příprava fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny DÍTĚ VHODNÉ K OSVOJENÍ Zákonem stanovené podmínky Souhlas Nezájem o dítě Moţné poţadavky ze strany ţadatelů Počet dětí a jejich pohlaví, fyzické znaky, zdravotní stav Věk dítěte Etnický původ dítěte SOUDNÍ ŘÍZENÍ O ADOPCI Zahájení soudního řízení o osvojení Formální náleţitosti Návrhu na zahájení řízení o osvojení Průběh soudního řízení o osvojení INSTITUCE ZABÝVAJÍCÍ SE PROBLEMATIKOU OSVOJENÍ VÝZKUMNÁ ČÁST METODIKA VÝZKUMU Cíl výzkumu a hlavní výzkumná otázka

5 7.2 Výběr metody výzkumu Nástroj sběru dat Analýza dokumentů Dílčí výzkumné otázky Jednotka zkoumání a jednotka zjišťování ANALYTICKÁ ČÁST Analýza získaných dat a dílčí výsledky výzkumu Problémy ve spolupráci se sociálními pracovníky Problémy ve spolupráci s ostatními odborníky Problémy související s poţadavky na dítě ze strany ţadatelů Časové lhůty Problémy související s podmínkami pro zařazení ţadatele do evidence ţadatelů Problémy související se soudním řízením Výsledky výzkumu a zodpovězení hlavní výzkumné otázky Závěrečná diskuze ZÁVĚR Seznam pouţitých zdrojů ANOTACE ANNOTATION Jmenný rejstřík Věcný rejstřík Příloha č

6 Manţelství bez dětí je jako den bez slunce. (Walther von der Vegelweide) ÚVOD V této bakalářské práci jsem se rozhodla zaměřit se na problematiku osvojení, konkrétně pak na období, které lze pro další ţivot osvojitelů i osvojenců označit jako klíčové: období od rozhodování se pro adopci po samotné soudní řízení, na konci kterého je dítě svěřeno do péče adoptivním rodičům. Během tohoto období se totiţ nejen rozhoduje, zda daní lidé mohou dítě osvojit a zda můţe být ono dítě osvojeno, ale také s budoucími osvojiteli pracují odborníci z různých oblastí a připravují je na některá moţná úskalí dalšího ţivota s adoptivním dítětem. Jsem si vědoma toho, ţe se jedná o oblast, o které jiţ bylo napsáno nespočet odborných titulů či studentských esejů a závěrečných prací, avšak myslím si, ţe se jedná o téma neustále aktuální (kaţdoročně je osvojeno přibliţně 500 dětí) a je tedy nezbytné se k němu opakovaně vracet například i proto, ţe průběţně dochází k různým legislativním změnám, které mohou mít vliv na postupy týkající se procesu osvojení, nebo proto, ţe odborné publikace a tematicky zaměřené zdroje uvádějící informace o průběhu procesu osvojení obvykle nezmiňují, jaké problémy a průtahy mohou na ţadatele čekat. V teoretické části práce nejprve s pomocí především odborné literatury vymezím základní pojmy, kterými jsou náhradní rodinná péče, adopce a rodina. Poté se budu věnovat jiţ samotnému osvojení uvedu, jaké jsou nejčastěji uváděné motivy k adopci, kdo se můţe podle zákona stát osvojitelem a osvojencem, jak vypadá soudní řízení o adopci a krátce představím také několik organizací, kde je moţné problematiku adopce konzultovat přímo s odborníky. Výzkumná část je pak věnována výzkumu zaměřenému na zjištění, s jakými problémy se ţadatelé setkávají v období od rozhodnutí se pro adopci aţ po soudní řízení o svěření dítěte do jejich péče. V této části práce nejprve s pomocí vybraných odborných publikací představím zvolenou metodu a nástroj výzkumu, ve kterém budu čerpat z různé tematicky zaměřené literatury autobiografického či biografického charakteru a také z internetových diskuzí zaměřených na problematiku osvojení. Poté - 6 -

7 přistoupím k formulaci dílčích výzkumných otázek a následné analýze získaných dat a vyhodnocení výsledků. Hlavním cílem výzkumné části je nalézt odpověď na základní výzkumnou otázku, která zní: S jakými problémy se setkávají ţadatelé o adopci v období od rozhodnutí se pro adopci aţ po soudní jednání o svěření dítěte do jejich péče?. V závěru této práce pak shrnu hlavní myšlenky z teoretické části a výsledky, ke kterým jsem dospěla ve výzkumné části

8 TEORETICKÁ ČÁST 1. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ První částí této práce je kapitola věnovaná definování hlavních pojmů, se kterými se budeme setkávat na následujících stránkách. Těmito pojmy jsou náhradní rodinná péče, adopce, rodina a problém. 1.2 Náhradní rodinná péče a její formy Náhradní rodinnou péči (dále jen NRP) lze obecně vysvětlit jako péči o dítě, kterou zajišťují jiné osoby, neţ biologičtí rodiče dítěte. Náhradní rodinná péče nastupuje v situacích, kdy rodiče dítěte zemřeli, dali souhlas k adopci, byli podle Zákona č. 94/1963 Sb., o rodině (dále jen Zákon o rodině) zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. V takovýchto případech vydá soud rozhodnutí o předání dítěte do některé z forem NRP. Zásluhou NRP získává mnoho sociálně osiřelých dětí ţivotní šanci vyrůstat ve funkční rodině, která má z hlediska zdravého vývoje dítěte v plnohodnotného dospělého člověka nezastupitelný význam (Bajer. 2003, str. 2). V současné době existuje v České republice několik forem NRP, a to: osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručnictví a svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby neţ rodiče. Nyní blíţe představím právě adopci se zaměřením na osvojení 2. stupně, tedy osvojení nezrušitelné Osvojení Co je vlastně osvojení? Matoušek (2008, str. 129) je definuje jako: Poměr mezi dospělým osvojitelem a nezletilým osvojencem, který je podle platného práva ČR totoţný s poměrem mezi rodičem a dítětem. Hofrová a Rotreklová (2009, str. 11) pak nabízejí širší a laické veřejnosti srozumitelnější definici uvádějí, ţe osvojení je: trvalé a nevratné řešení situace dítěte, kterému nahrazuje rodičovskou péči - 8 -

9 a výchovu v osvojitelské rodině. Osoby osvojitelů se staví na místo rodičů a to jak fakticky, tak také po právní stránce vykonávají povinnosti rodičů, disponují jejich právy mají rodičovskou zodpovědnost. Lze tedy říct, ţe osvojení je nejvhodnější způsob, jak umoţnit ţadatelům i dítěti legálně vytvořit úplnou rodinu, protoţe: právní postavení osvojeného dítěte je stejné jako postavení dítěte vlastního (Fond ohroţených dětí, 2010). Osvojení lze rozdělit na zrušitelné a nezrušitelné. Nezrušitelnému osvojení se budu blíţe věnovat v následující podkapitole. Zrušitelné osvojení (uváděno také jako osvojení 1. stupně, příp. jako osvojení prosté) umoţňuje podle informací na stránkách Fondu ohroţených dětí (2010) osvojit dítě ihned po uplynutí předadopční péče, tedy v případě novorozenců i tříměsíční dítě, avšak v matrice i rodném listě zůstávají zapsaní jeho původní rodiče. Osvojení 1. stupně můţe podle Zákona o rodině na návrh zletilého osvojence nebo osvojitele zrušit soud, avšak jen z důleţitých důvodů. Daný zákon však blíţe nespecifikuje, které důvody lze v tomto případě povaţovat za důleţité. Příleţitostí k diskuzím je, zejména v souvislosti s činností Fondu ohroţených dětí, tzv. přímá adopce, kterou je podle projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (2011, str. 1) moţné definovat jako: osvojení dítěte na základě adresného souhlasu rodiče k osvojení ve vztahu k určitým osvojitelům. Podle tohoto zdroje je přímé osvojení: zcela legitimní a zákonnou cestou k osvojení dítěte, kterou umoţňuje jak zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, tak i zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. V případě, kdy se nepodaří najít pro ţadatele vhodné dítě, resp. pro dítě vhodní osvojitelé na území České republiky, je zde moţnost ještě mezinárodního osvojení, kdy: funkci zprostředkovatele plní Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně (Bubleová a kol , str. 9). Tento úřad zprostředkovává také adopce z České republiky do zahraničí Osvojení nezrušitelné Osvojení nezrušitelné, uváděno také jako osvojení 2. stupně, nelze zrušit, a to ani ze závaţných důvodů. Dítě je po rozhodnutí soudu svěřeno do péče osvojitelů trvale, vznikají mezi nimi příbuzenské vztahy, kdeţto veškeré vztahy k biologickým rodičům - 9 -

10 zanikají. Osvojitelé tedy získávají rodičovská práva a povinnosti vyplývající ze Zákona o rodině a jsou jako rodiče zapsáni nejen do rodného listu dítěte, který je dítěti nově vystaven, ale i do matriky. U rodného čísla dítěte lze provést změnu koncovky a to na základě nového nebo opraveného rodného listu na výdejovém místě, které přidělilo původní rodné číslo (Kolkopová. 2008, str. 33). Osvojené dítě dále získává příjmení osvojitelů, kteří mu mohou podle Zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách změnit i jeho křestní jméno, a to do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o osvojení. Jak ale upozorňuje na internetových stránkách Fond ohroţených dětí (2010): Z hlediska zachování a nepoškození jeho identity a sebeúcty však nedoporučujeme změnu křestního jména u dítěte, které je se svým jménem jiţ identifikováno, ledaţe by si změnu samo přálo. Dá se říct, ţe změna křestního jména není vhodná u dětí starších jednoho roku, protoţe díky poznatkům z vývojové psychologie víme, ţe dítě své jméno zná obvykle jiţ před dovršením tohoto věku. Ţadatelka o osvojení také můţe po převzetí dítěte do předadopční péče zaţádat podle 197 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce o mateřskou dovolenou. U tohoto typu osvojení je také nezbytné, aby dítě bylo tzv. právně volné. Tuto problematiku více rozvedu v kapitole zaměřené na zákonem stanovené podmínky, které musí splňovat dítě, aby mohlo být nabídnuto k osvojení. Jak dále říká 75 Zákona o rodině, lze nezrušitelně osvojit pouze nezletilé dítě starší jednoho roku. Řešením však můţe být předcházející jiná forma NRP, například pěstounská péče, nebo výše zmíněné osvojení 1. stupně. 1.3 Rodina vymezení pojmu, charakteristiky, funkce Protoţe adopce je jednou z cest, jak umoţnit vznik nové rodiny, a ve výše uvedených definicích jsem rodinu několikrát zmínila, je tedy vhodné, abych alespoň krátce vymezila i tento pojem, a to i přesto, ţe není obsaţen v hlavní výzkumné otázce. Ze všech nalezených definic mne nejvíce zaujala ta sice nejstručnější, ale podle mého názoru nejvýstiţnější: Pro dítě je rodina místem hlubokých a trvalých citových vztahů (Matějček. 1994, str. 30). Nalézt definici, která by byla akceptovatelná všemi vědními obory, které s rodinami pracují, je myslím prakticky nereálné, protoţe jak píše

11 Výrost (1998, str. 304): Jasné a jednoznačné vymezení pojmu rodina je téměř nemoţné. Stejně jako ostatní oblasti lidského ţivota i rodina prochází v průběhu času určitými změnami. Například Výrost (1998) uvádí pro současnou rodinu několik charakteristických znaků, mezi které patří např. i odsouvání rodičovství na pozdější období (a s tím související sniţující se šance na zaloţení biologicky spřízněné rodiny; více v následující kapitole zabývající se motivy vedoucími k adopci), nebo skutečnost, ţe instituce a další socializační vlivy stále častěji nahrazují přímé výchovné působení rodičů. Kaţdá rodina má také své specifické funkce. Jako čtyři základní funkce rodiny uvádí Výrost (1998) funkci reprodukční, materiální, výchovnou a emocionální. V této kapitole jsem vymezila pojmy, se kterými se budeme setkávat v celé této práci, a to náhradní rodinná péče, adopce a rodina. U adopce jsem se pak blíţe věnovala i osvojení nezrušitelnému, u rodiny jsem představila i funkce a současné charakteristické znaky. 1.4 Problém vymezení pojmu Posledním pojmem, který je součástí hlavní výzkumné otázky a který zde vymezím, je problém. Podle slovníku se jedná o: podmínky, nebo situaci nebo stav, který je nevyřešený, nebo nechtěný, nebo neţádoucí (Online slovník, 2011). 2. NEJČASTĚJŠÍ MOTIVY PRO ADOPCI Kaţdá naše činnost, kaţdé naše rozhodnutí je provedeno na základě nějaké příčiny, důvodu, nějakého motivu. Výjimku netvoří ani adopce. Důvod, proč chtějí lidé osvojit dítě, je také nedílnou součástí procesu adopce. A právě motivy vedoucími k osvojení se budu blíţe zabývat v této kapitole. Existuje mnoho různých motivů pro adopci a odborná literatura se u nich (na rozdíl například od výše uvedené definice rodiny) ve většině případů shoduje

12 Neţ ţadatelé o adopci svůj motiv napíšou do dotazníku či jej vysloví před sociální pracovnicí, která má jejich případ na starosti, je velmi důleţité si jej nejprve několikrát zformulovat tzv. nanečisto sám pro sebe, protoţe jak píše Vodák (1967, str. 186): Zhodnocení samotných motivů osvojení, které uchazeči udávají, dává v dosti značné míře moţnost učinit si úsudek o budoucích osvojitelích. Nejčastěji se objevující motivy vedoucí ke konečnému rozhodnutí adoptovat dítě uvádím podle Vodáka (1967): Touha zaloţit normální rodinu je jedním z nejčastějších motivů. Jak k tomuto dodává Vodák (1967, str. 186): Tento motiv nacházíme většinou u neplodných mladších manţelů. Neplodnost jednoho nebo obou manţelů je s předcházejícím motivem obvykle úzce provázána. Lidskost a soucit je dalším motivem vedoucím k podání ţádosti o adopci (Vodák, 1967). Tento motiv se nejčastěji objevuje zejména: v období válek, katastrof a při tiskových kampaních, kdy se propaguje a široce rozebírá tragedie nějakého dítěte, hovoří se o špatných poměrech pro vývoj dítěte v kolektivních zařízeních apod. (Vodák. 1967, str. 186). S malým rozdílem v názvech uvádí tento motiv i Schoolerová (2002), která současně uvádí jednu ze zkušebních otázek, jeţ by měli probrat případní adoptivní rodiče: Je naším motivem k adopci záchrana dítěte? (Schoolerová. 2002, str. 12). Pokud však odpověď na otázku, zda byla motivem k podání ţádosti lidskost a soucit, zní ano, je podle Vodáka (1967) nezbytné počítat s tím, ţe po odeznění emoční bouře a rozrušení můţe být mnoho ţádostí staţeno. Je zde totiţ reálné riziko, ţe se mohou objevit i neuváţené ţádosti, které jsou následkem povrchního rozhodnutí nebo zkratkového chování. Zda podání ţádosti následovalo po pečivém zváţení, nebo zda bylo výsledkem povrchního rozhodnutí, ukáţe podle několikaměsíční čekací lhůta, během které jsou ţadatelé zařazeni do evidence ţadatelů a příslušné orgány se snaţí najít takové dítě, se kterým by měli tvořit ucelenou a funkční rodinu (Vodák, 1967). Touha po vyplnění ţivotní prázdnoty představuje podle Vodáka (1967) další motiv. Tento motiv se často uplatňuje po ztrátě vlastního dítěte, a to zvláště tehdy, jestli rodina jiţ nemá naději mít vlastní dítě pro vysoký věk nebo nemoc rodičů (Vodák. 1967, str. 187). Jak tento autor také upozorňuje, je v tomto případě potřeba dbát

13 zvýšené opatrnosti při výběru dítěte, protoţe například méně nadané nebo špatně ovladatelné osvojené dítě můţe být srovnáváno s dítětem zemřelým. Další častý motiv je obvykle spojený se situacemi, v nichţ se jedná o případy osiřelých dětí (např. z důvodu úmrtí jeho rodiče z důvodu nemoci, nebo úmrtí obou rodičů při autonehodě apod.), které chtějí osvojit jejich vzdálenější příbuzní, nebo také děti, u nichţ se osvojitelem stává nový partner nebo partnerka obvykle biologického rodiče dítěte. Vodák (1967) tento motiv označuje jako osvojení příbuzenské. Veselá (2005, str. 166) však současně upozorňuje na skutečnost, ţe: Mezi osvojitelem a osvojencem nesmí existovat příbuzenský poměr, pro jehoţ existenci by osvojení ztratilo své opodstatnění a jevilo by se nadbytečným. ( ) Všeobecně je zastáván názor, ţe není moţné osvojení mezi příbuznými v řadě přímé a mezi sourozenci. ( ) Soudní praxe však připouští osvojení u vzdálenějších příbuzných, například osvojení synovce strýcem apod. Touhu po upevnění rodiny, kdy je přítomna snaha o posílení vlastní citově rozpadlé rodiny či snaha jednoho z manţelů vyhnout se rozvodu, nebo touhu po zachování tradice a prestiţe rodiny, jenţ se častěji objevuje především v západních zemích, uvádí Vodák (1967) jako další motivy k adopci, které jiţ nejsou natolik časté, jako předchozí, avšak je moţné je v ţádostech o osvojení nalézt. Lze předpokládat, ţe poslední jmenovaný důvod k adopci ve většině případů úzce souvisí s prvními dvěma uvedenými motivy tedy touhou zaloţit normální rodinu a neplodností. Tématem této kapitoly byly motivy, které vedou lidi k podání ţádosti o adopci a následně k osvojení dítěte. Nejčastěji uváděným motivem je touha po rodině souběţně s neplodností jednoho nebo obou manţelů, méně často se pak jedná o touhu upevnit jiţ existující rodinu. 3. ŢADATELÉ O ADOPCI V této části se budu podrobněji věnovat ţadatelům o osvojení především tomu, jaké jsou podmínky, které musí splňovat a které formuláře a doklady je nezbytné při podávání ţádosti o osvojení předloţit. Uvedu také, co je posuzováno v rámci odborného

14 posouzení ţadatelů o osvojení a jak přibliţně můţe vypadat příprava ţadatelů na přijetí dítěte do rodiny. Kaţdý úkon, obzvláště tak zásadní, jako je osvojení dítěte, má svá pevně daná pravidla. V tomto případě jsou pravidla ukotvená v Zákoně o rodině, který přesně vymezuje, kdo a za jakých podmínek se můţe stát osvojitelem. Osvojitelem dítěte se tedy mohou podle Zákona o rodině stát pouze zletilé fyzické osoby způsobilé k právním úkonům. V případě nezrušitelného osvojení se podle 74 tohoto zákona mohou osvojiteli stát pouze manţelé, nebo jeden z manţelů, který ţije s některým z rodičů dítěte v manţelství, anebo pozůstalý manţel po rodiči nebo osvojiteli dítěte. Jak také říká 64 tohoto zákona, osvojiteli se mohou stát pouze osoby, které zaručují způsobem svého ţivota, ţe osvojení bude ku prospěchu dítěte i společnosti. Nezbytný je i přiměřený věkový rozdíl mezi osvojencem a osvojitelem, který se obvykle odvozuje od věkového rozdílu rodičů a dětí v normálních rodinách. 3.1 Formální náleţitosti ţádosti o osvojení Pokud jedinec či manţelé splňují výše uvedené podmínky, musejí příslušnému úřadu (obvykle orgánu sociálně-právní ochrany dětí 1 při městském úřadu/úřadu městské části v místě bydliště) předloţit předepsané formuláře a doklady a splnit další nezbytné náleţitosti. O které doklady a formuláře se konkrétně jedná, jsou uvedeny v Zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen Zákon o sociálně-právní ochraně dětí) a upřesnění pak lze nalézt například na internetových stránkách Sdruţení pěstounských rodin (2009). Podle těchto dvou zdrojů obsahuje jiţ úplný spis, ze kterého úřady vycházejí při svých krocích a rozhodnutích, ţádost o NRP, jejíţ nedílnou součástí je dotazník ţadatelů, který má dvě části, přičemţ část A vyplňuje kaţdý ţadatel zvlášť, část B pak vyplňují manţelé-ţadatelé spolu. Jak píše Bubleová a kol. (2010, str. 16): Zákonem nejsou stanoveny jednotné formuláře (tiskopisy), kaţdý úřad má proto vytvořeny své formuláře. Zároveň však úřad nemůţe odmítnout přijetí ţádosti, která není podána na formuláři, který si tento úřad vytvořil. Jako další obsahuje spis stručný 1 dále pouze OSPOD

15 ţivotopis ţadatelů doplněný o potvrzení o zdravotním stavu ţadatelů (především zprávu od praktického doplněnou příp. i o zprávu od odborného lékaře, je-li některý ze ţadatelů v jeho evidenci, popř. zprávu o léčení sterility). Trestní bezúhonnost ţadatelů je dokládána opisem z rejstříků trestů ţadatelů, který si vyţádá příslušný úřad, u kterého je ţádost podávána, stejně tak si příslušný úřad vyţádá i vyjádření příslušné přestupkové komise. Spis dále obsahuje doklad o státním občanství ţadatelů; v případě, ţe je ţadatelem cizinec, musí podle Zákona o sociálně právní ochraně dětí doloţit doklad o povolení k trvalému pobytu na území České republiky (dále jen ČR) nebo o hlášení o pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů podle zvláštního právního předpisu 1a) upravujícího pobyt cizinců na území ČR. Ţadatelé také musejí doloţit posudek ze zaměstnání, který se však nevyţaduje u nezaměstnaných osob a soukromých podnikatelů, a potvrzení zaměstnavatele o výši příjmů (nebo poslední daňové přiznání u osoby samostatně výdělečně činné). Do spisu jsou dále zakládány dva kusy barevných fotografií ţadatelů průkazové velikosti, které nesmí být starší půl roku, ověřené kopie rodných listů ţadatelů, ověřená kopie oddacího listu ţadatelů, v případě, ţe je některý ze ţadatelů rozveden, také ověřená kopie rozvodového rozsudku. Spis musí dále obsahovat písemné vyjádření ţadatelů o tom, zda souhlasí s tím, ţe budou po uplynutí zákonem stanovené lhůty 2 zařazeni do evidence Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který zprostředkovává osvojení dětí z ciziny, popř. písemné vyjádření o tom, ţe ţadatelé chtějí zprostředkovat pouze osvojení dítěte z ciziny. Nezbytný je také písemný souhlas s tím, ţe pracovníci příslušného úřadu jsou oprávněni zjišťovat údaje a skutečnosti o osobě ţadatele a zároveň zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností, písemný souhlas s účastí na přípravě ţadatelů k převzetí dítěte do své péče a stanovisko úřadu obce s rozšířenou působností k ţádosti. S ţádostí o radu či pomoc při vyplňování těchto mnoha dotazníků a dokládání potřebných formulářů by se ţadatel neměl ostýchat obrátit se na sociální pracovnici na příslušném úřadě (nejčastěji tedy OSPODu). Tato pracovnice by měla ţadatelům dokázat nejen upřesnit, které údaje a doklady je nezbytné doloţit, ale také jim například vysvětlit, co by následovalo při případném zařazení do evidence ţadatelů o mezinárodní adopci. 2 Podle informací na internetových stránkách Sdruţení pěstounských rodin (2009) má tato lhůta trvání osmnáct měsíců

16 Po vyplnění a odevzdání všech písemných náleţitostí si pracovníci úřadu dojednají se ţadateli návštěvu v místě jejich bydliště. Při této návštěvě jsou zjišťovány skutečné bytové podmínky ţadatelů a zároveň pracovník úřadu zpracuje podrobnou osobní a rodinnou anamnézu ţadatelů, která je přípravou pro psychologické vyšetření. Poté sociální pracovnice vypracuje vyjádření úřadu a kompletní dokumentaci postoupí: k posouzení a dalšímu řešení příslušnému krajskému úřadu či Magistrátu hl. m. Prahy (Bubleová a kol , str. 17). 3.2 Odborné posouzení ţadatelů o adopci a rozhodnutí o jejich ne/zařazení do evidence Jak jsem uvedla jiţ výše, osobní a rodinná anamnéza jsou přípravou pro psychologické vyšetření. Tímto vyšetřením musejí na základě výzvy úřadu projít všichni ţadatelé o kteroukoliv formu NRP. Podle Bubleové a kol. (2010, str. 17) se u ţadatelů o adopci posuzuje především: charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, bezúhonnost, předpoklad vychovávat dítě, motivace, která vedla k podání ţádosti, stabilita partnerského vztahu a prostředí v rodině. ( ) Součástí odborného posouzení je také zhodnocení přípravy na přijetí dítěte do rodiny. V případě, ţe ţadatelé mají zájem osvojit konkrétní dítě (např. pokud chce manţel osvojit manţelčino dítě z jejího prvního manţelství), dochází k tomuto posuzování: aţ v průběhu soudního řízení o svěření dítěte do péče (Bubleová a kol , str. 16). Pozornost je věnována nejen ţadatelům, ale také jejich rodinným příslušníkům, protoţe se posuzuje i: postoj ostatních členů rodiny k přijetí dítěte (Bubleová a kol , str. 17). Na základě tohoto odborného posouzení pak příslušný krajský úřad či Magistrát hl. m. Prahy vydá v rámci správního řízení rozhodnutí o zařazení či nezařazení do evidence ţadatelů o NRP, přičemţ proti tomuto rozhodnutí mají ţadatelé moţnost podat odvolání (Bubleová, 2010). Jak však upozorňuje Bubleová a kol. (2010), tak k zařazování do evidence nedochází v těch případech, kdy ţadatelé chtějí osvojit konkrétní dítě

17 3.3 Odborná příprava fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny Po podání ţádosti a jejím následném odeslání na příslušný krajský úřad či na Magistrát hlavního města Prahy jsou ţadatelé vyzváni k účasti na přípravném kurzu k přijetí dítěte do rodiny, kterého jsou povinni se zúčastnit podle Zákona o rodině a který se obvykle koná v rozsahu tří aţ čtyř dní. Tato odborná příprava je zajišťována příslušným krajským úřadem, který však: můţe její realizací pověřit jinou fyzickou či právnickou osobu (Hofrová, Rotreklová. 2009, str. 12) a jejím posláním je poskytnout budoucím osvojitelům mj. nezbytný základ o specifických otázkách adopce (či jiné formy NRP) nebo moţnost setkání se a konzultace s odborníky, příp. s dalšími osvojiteli, kteří mohou předat své zkušenosti. (Matějček, 2002). Protoţe: forma, obsah i rozsah odborné přípravy se v jednotlivých krajích v rámci České republiky liší v závislosti na realizátorovi přípravy, jeho vzdělání, zkušenostech, praxi a koncepci (Hofrová, Rotreklová. 2009, str. 12), zde uvedené informace o tom, co daný kurz obsahuje, není moţné vztahovat na všechny uskutečňované kurzy v České republice, ale především na ty, které jsou organizovány Poradenským centrem TRIADA v Brně (tedy kurzy pro ţadatele například z Jihomoravského kraje). Ač by se někomu mohlo zdát samozřejmé, ţe se ţadatelé vybírají podle toho, jak dlouho jsou jiţ evidováni coby ţadatelé, není to tak zcela pravda. Při výběru ţadatelů pozvaných na daný kurz se přihlíţí spíše k okolnostem, které by mohly ţadatele spojovat, a tím zlepšit jejich komunikaci a spolupráci na kurzu nejen mezi sebou, ale také mezi nimi a odborníky. Ţadatelé se setkávají například v některém hotelu, kde se jim věnují odborníci z různých oblastí, především však psychologové, právníci či zdravotníci. Skupinové kurzy, kterých se obvykle účastní 15 aţ 20 osob z řad ţadatelů o osvojení či pěstounskou péči, jsou členěny do několika tematicky zaměřených bloků tvořících základní kostru celého programu. Těmito bloky, které na sebe plynule navazují a mohou se vzájemně prolínat, čímţ utvářejí chronologicky uspořádaný celek, jsou podle Hofrové a Rotreklové (2009, str ) především osobní historie dítěte a jeho rodinná anamnéza, principy zprostředkování osvojení či pěstounské péče, dále

18 seznámení se budoucích osvojitelů či pěstounů s dítětem a rozhodnutí o přijetí dítěte, převzetí dítěte z ústavního zařízení do rodiny, první rok ţivota dítěte v osvojitelské rodině nebo v pěstounské péči a budování identity osvojeného dítěte a dítěte v pěstounské péči. V jednotlivých blocích, kdy se coby metody práce vyuţívají zejména diskuze, kazuistiky, záţitkové techniky, diskuze s jiţ úspěšnými osvojiteli, práce s modelovými situacemi či výklad ze strany školitelů, se tedy ţadatelé spolu s odborníky zabývají například (Hofrová, Rotreklová. 2009, str ): souvislostmi mezi věkem dítěte a typem náhradní rodinné péče s ohledem na naplňování jeho potřeb, ( ) základní orientací v jednotlivých typech zařízení (kojenecké ústavy, dětská centra, dětské domovy, zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc), ( ) sjednocení informací, které jednotliví účastníci odborné přípravy aktuálně mají a jak jim rozumí, ( ) porozumění smyslu a jednotlivým etapám a postupům tak, aby uchazeči o přijetí dítěte rozuměli své roli v tomto procesu, mohli být sami aktivní a byli připraveni k zodpovědnému rozhodnutí o přijetí konkrétního dítěte do své péče, ( ) získaní reálného náhledu na informace o dítěti, které dostanou budoucí osvojitelé a pěstouni k dispozici, na jejich validitu, na moţnost získávat další informace, ( ) porozumění odlišnostem biologického rodičovství, adoptivního rodičovství a pěstounství, ( ) porozumění důvodům proč je dobré, aby dítě znalo všechny informace o svém původu, ( ) vyrovnání se ztrátou biologického rodičovství a porozumění obsahu a hodnotě rodičovství ve smyslu sociálně-psychologickém. Přehled toho, jaké podmínky musí ţadatelé o adopci splňovat a které formuláře, doklady a další nezbytnosti musí vyplnit a doloţit na příslušný úřad, byl objektem mého zájmu v této části. Kapitolu jsem pak doplnila ještě o přiblíţení, co je posuzováno v rámci odborného posouzení ţadatelů o osvojení, a o příklad toho, jaká je náplň přípravných kurzů pořádaných Poradenským centrem TRIADA v Brně a jaké metody práce jsou na těchto kurzech pouţívány

19 4. DÍTĚ VHODNÉ K OSVOJENÍ Tato kapitola je věnována nejen přiblíţení podmínek, za jakých můţe být dítě nabídnuto k osvojení, ale také tomu, jakými poţadavky ze strany ţadatelů můţe být dítě zatíţeno. Jak jsem měla moţnost sama poznat, mnoho lidí si myslí, ţe dítě ţijící v dětském domově či kojeneckém ústavu je automaticky sirotkem a tedy vhodné k adopci. V naprosté většině případů to však není pravda. V dětských domovech, kojeňácích a podobných zařízeních totiţ ţije jen minimum dětí, které opravdu nemají své biologické rodiče či jiné příbuzné, jeţ by mohli převzít péči o ně, a které tedy podobně jako ţadatelé o adopci splňují jisté podmínky a poţadavky. V první řadě se jedná o podmínky pevně stanovené zákonem, aţ následně pak o případné poţadavky, které si mohou prostřednictvím ţádosti a dotazníku, jeţ jsem zmínila v předcházející kapitole, stanovit sami ţadatelé o osvojení. V této části je však podle mého názoru nezbytné zmínit skutečnost, ţe není vybíráno dítě pro rodinu, ale rodina pro konkrétní dítě a ţe tento výběr rodiny: závisí především na míře nároků, poţadavků, toleranci a sociálně psychologickém posouzení ţadatelů (Bubleová a kol , str. 19). 4.1 Zákonem stanovené podmínky Jak jsem se jiţ výše zmínila, také dítě určené k umístění do náhradní rodiny musí splňovat určité přesně vymezené podmínky. Tyto podmínky nyní představím. Podle Zákona o rodině se osvojencem můţe stát pouze dítě nezletilé, tedy mladší 18 let. V případě, ţe se jedná o osvojení nezrušitelné, pak navíc musí být toto dítě podle 75 Zákona o rodině starší jednoho roku. Dítě také musí být tzv. právně volné. Tato podmínka je splněna, pokud rodiče dali souhlas k adopci. Jak uvádí internetové stránky Fondu ohroţených dětí (2010), souhlasu rodičů není třeba, pokud: soud rozhodl o jejich nezájmu. ( ) Právně volné je i takové dítě, jehoţ rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. V takovém případě je třeba souhlasu jiného zákonného zástupce dítěte (poručníka)

20 4.1.1 Souhlas V případě souhlasu se jedná o souhlas adresný, nebo blanketový (Vítková Rulíková, 2010). Adresný souhlas k adopci, tedy souhlas k osvojení dítěte ve vztahu k určitým osvojitelům, můţe udělit zletilý i nezletilý rodič, poručník i opatrovník dítěte Je navíc velmi důleţité, aby byl adresný souhlas s adopcí dán výslovně (nestačí tedy např. vyjádření rodiče, ţe mu osvojení dítěte nebude vadit) (Vítková Rulíková, 2010). Tento souhlas je pak moţné: odvolat aţ do nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení (Bubleová a kol , str. 5). Blanketový souhlas, tedy souhlas k osvojení dítěte bez vztahu k určitým osvojitelům, můţe dát pouze zletilý rodič dítěte (Vítková Rulíková, 2010). Tento souhlas je pak na rozdíl od souhlasu adresného: moţné ze strany rodičů odvolat pouze do nabytí právní moci rozhodnutí obecního úřadu s rozšířenou působností o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů (Bubleová a kol , str. 5). U obou typů souhlasu je nezbytné, aby byly uděleny vědomě a dobrovolně a současně je nutné dodrţet šestitýdenní lhůtu od narození dítěte aţ po uplynutí této doby je moţné souhlas k adopci povaţovat za platný (Vítková Rulíková, 2010). Souhlas k adopci je moţné dát i před narozením dítěte, přičemţ: Souhlas předem musí být dán osobně přítomným rodičem písemně před soudem nebo na sociálním odboru obecního úřadu s rozšířenou působností (Bubleová a kol , str. 5). Po narození dítěte můţe být ze strany rodiče dán souhlas k adopci nejdříve po uplynutí šesti týdnů (Bubleová a kol., 2010), tedy aţ po uplynutí tzv. šestinedělí Nezájem o dítě Osvojit dítě je moţno také, jestliţe soud vysloví tzv. kvalifikovaný nezájem (Matějček. 2002, str ). Zákon o rodině, konkrétně 68, odst. 1 pak upřesňuje, ţe: není třeba souhlasu (rodičů, pozn. autorky), jestliţe a) po dobu nejméně šesti měsíců soustavně neprojevovali opravdový zájem o dítě, zejména tím, ţe dítě pravidelně nenavštěvovali, neplnili pravidelně a dobrovolně vyţivovací povinnost k dítěti a neprojevují snahu upravit si v mezích svých moţností své rodinné a sociální

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Proces zprostředkování

Proces zprostředkování Proces zprostředkování Rozhodnutí soudu o osvojení nebo svěření dítěte do pěstounské péče předchází řada činností, které uskutečňují orgány sociálně-právní ochrany a též soudy. Zákon o sociálně-právní

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

OSVOJENÍ. přijetí cizího dítěte za vlastní statusová změna

OSVOJENÍ. přijetí cizího dítěte za vlastní statusová změna OSVOJENÍ přijetí cizího dítěte za vlastní statusová změna Zdeňka Králíčková, 2007 STATISTIKA Pramen: www.idnes idnes.cz ze dne 9. 8. 2007 V roce 2006 bylo adoptováno 490 dětí, z toho 32 do zahraničí K

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel ne všichni rodiče

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 88 dotazů, 91 odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Katedra sociální práce a sociální politiky Studijní opora předmětu NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE oboru Sociální práce ve veřejné správě KS

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

Rodinné právo. Osvojení. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014

Rodinné právo. Osvojení. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 8. Osvojení CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Náhradní péče o dítě I. rodinná osvojení pěstounství (včetně s.o.s. vesniček) svěření do péče jiné osoby poručnictví

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí M V S P ultikulturní zdělávání ociálních racovníků JUDr. Věra Novotná Sociálně právní ochrana dětí Obsah strana Úvod.. 4 Kapitola I. Základní principy sociálně-právní ochrany dětí a významné ústavní a

Více

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Změna jména a příjmení 04. Základní informace k životní situaci Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence) příspěvková organizace ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence) Razítko/den podání žádosti/číslo jednací: Žadatel...

Více

b) Ze zákona (automaticky) dále nabývá státní občanství ČR dítě, u kterého bylo rozhodnutím soudu určeno, že jeho otcem je státní občan ČR.

b) Ze zákona (automaticky) dále nabývá státní občanství ČR dítě, u kterého bylo rozhodnutím soudu určeno, že jeho otcem je státní občan ČR. STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČR Nabývání státního občanství ČR Zákon č. 186/2013 Sb. o státním občanství. Nová právní úprava plně opouští princip jediného státního občanství a naopak se zcela přiklání k možnosti existence

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

*MVCRX00I2J4Q* MVCRX00I2J4Q prvotní identifikátor

*MVCRX00I2J4Q* MVCRX00I2J4Q prvotní identifikátor *MVCRX00I2J4Q* MVCRX00I2J4Q prvotní identifikátor odbor všeobecné správy náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 5047-30/VS-2010 Praha 20. ledna 2011 Počet listů: 5 Rozeslat dle rozdělovníku INFORMACE

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Občanské průkazy Upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Nové elektronické občanské průkazy (dále jen e-op), upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném

Více

Č. j. MV /VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0

Č. j. MV /VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0 *MVCRX03BTJ4P* MVCRX03BTJ4P prvotní identifikátor odbor všeobecné správy náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-149289-5/VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0 Rozeslat dle rozdělovníku

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Nabývání státního občanství České republiky prohlášením 04. Základní informace k životní situaci Prohlášením o nabytí státního občanství

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování náhradní rodinné péče a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní

Více

září 14 Náhradní rodinná péče

září 14 Náhradní rodinná péče zadal Odbor sociální péče graficky zpracoval Odbor vnitřních věcí Informační středisko tisk CCB, spol. s r.o. náklad 5 000 ks vydal Magistrát města Brna 2. vydání září 2014 Magistrát města Brna Dominikánské

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Sociální a humanitární práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Sociální a humanitární práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Sociální a humanitární práce Vladimíra Kuchaříková Mezinárodní osvojení jako typ náhradní rodinné péče

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Praxe upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí před zařazením klientů do evidence osob vhodných stát se pěstouny nutná specializovaná a rozšířená příprava v praxi se ukazuje,

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Štěpánka Drábková Olomouc 2014 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Sociální práce v procesu osvojení dětí. Štěpánka

Více

citlivý příjemce osobního údaje 4 - není předáván; účel 2 zdroj osobního

citlivý příjemce osobního údaje 4 - není předáván; účel 2 zdroj osobního ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ STANOVENÍ ROZSAHU A ÚČELU ŽADATEL O SOCIÁLNÍ SLUŽBU Stanovení rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 RODINNÉPRÁVO Upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manžely, rodiči, dětmi

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1022/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1022/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1022/0 Návrh poslance Jiřího Paroubka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění zákonů č. 257/2000 Sb., č. 272/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 518/2002 Sb., č. 222/2003 Sb., č. 52/2004 Sb., č. 315/2004 Sb., č. 436/2004 Sb.,

Více

1. Termín a místo zápisu

1. Termín a místo zápisu Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy (2017) Obsah: 1. Termín a místo zápisu 2. Organizace zápisu 3. Věk dítěte 4. Práva a povinnosti rodičů 5. Kritéria pro přijímání žáků 6. Spádové obvody škol 7. Odklad

Více

Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 179 dotazů, 134 odpovědí)

Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 179 dotazů, 134 odpovědí) Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 179 dotazů, 1 odpovědí) Tato analýza zachycuje strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 15. Poradna fungovala první pololetí roku

Více

Datum zpět vzetí žádosti:

Datum zpět vzetí žádosti: Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná tel.: 383 413 111 fax: 383 413 198 e mail : info@domovpetra.cz internet www.domovpetra.cz č. účtu: 27228291/0100 IČ: 708 717 79 DIČ: CZ 708 717 79 Podání žádosti:

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami březen 2012 I. Základní

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí M a t r i k a 1) vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Více

- občanský průkaz, cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu cizince

- občanský průkaz, cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu cizince Narodilo se vám dítě? a/ dítě z manželství jeden z rodičů předloží: - souhlasné prohlášení rodičů o jménu /jménech/ dítěte - oddací list - občanský průkaz, cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu Pěstounská péče na přechodnou dobu Jak na pěstounskou péči na Co je pěstounská péče na Ve stávajícím systému náhradní rodinné péče se od 1. 6. 2006 objevuje nový institut, kterým je pěstounská péče na.

Více

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 11. Sociálně-právní ochrana dětí CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Osnova semináře pojem SPOD orgány SPOD zákon o SPOD mezinárodněprávní instrumenty ochrany

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Metodické doporučení MPSV č. 1/2010 k postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případech adresného souhlasu rodiče k osvojení dítěte

Metodické doporučení MPSV č. 1/2010 k postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případech adresného souhlasu rodiče k osvojení dítěte Metodické doporučení MPSV č. 1/2010 k postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případech adresného souhlasu rodiče k osvojení dítěte I. Obecně k souhlasu s osvojením dítěte V souladu s 67 zákona č.

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více

Výchova k občanství NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Výchova k občanství NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Výchova k občanství NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k tématu náhradní rodinné péče. Obsahuje důvody vedoucí k náhradní rodinné péči, odkaz na zákon a instituce v

Více

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn (k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel) Platné znění novelizovaných ustanovení zákona č.

Více

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského Pozměňovací návrhy Jana Čechlovského k pozměňovacím návrhům ÚPV schváleným usnesením ÚPV dne 29.5.2013 tisk č. 930/2 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE ČÁST A DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE I OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Datum a místo narození: Bydliště: Státní příslušnost: Stav: Číslo občanského průkazu (pasu): rozená: rodné číslo: národnost:

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Typy náhradní rodinné péče: pěstounská péče pěstounská péče na přechodnou dobu Pěstounská péče - pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte vykonávat přiměřeně

Více

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení živnosti volné, řemeslných a vázaných dle 9 odst.a) živnostenského zákona, tzv. živností ohlašovacích 4. Základní

Více

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 VNITROSTÁTNÍ SPRÁVNÍ SPADAJÍCÍ DO OBLASTI PŮSOBNOSTI SMĚRNICE 2005/36/ES Prohlášení o vyloučení

Více

Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost

Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost Článek obsahuje informace o občanských průkazech z ministerstva vnitra. Článek se zabývá vydáváním, kdo má na občanský

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Podniková ekonomika NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Kupní smlouva, zejména z pohledu převodu nemovitosti TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen / 2012 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ

Více

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. březen 2014. (zpracováno v souladu s platnou legislativou)

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. březen 2014. (zpracováno v souladu s platnou legislativou) NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY březen 2014 (zpracováno v souladu s platnou legislativou) 1. Kde a jakým způsobem lze požádat o svěření dítěte do náhradní rodinné péče? Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o přijetí

Více

Čl I. ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o registrovaném partnerství

Čl I. ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o registrovaném partnerství 1 Zákon č. ze dne... 2013 kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů a mění a doplňují další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti)

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) OBČANSKÉ PRŮKAZY Od 01. 01. 2012 se vydává - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) - občanský průkaz se strojově čitelnými

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Systém náhradní rodinné péče byl do konce roku 2013 upraven v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Od 01.01.2014 nabyl účinnosti zákon č. 82/2012 Sb., občanský

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Poslanecký návrh ZÁKON. ze dne , o důstojné smrti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Poslanecký návrh ZÁKON. ze dne , o důstojné smrti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Poslanecký návrh ZÁKON ze dne.. 2016, o důstojné smrti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 (1) Důstojnou smrtí se pro účely tohoto zákona rozumí ukončení ţivota osoby (pacienta) na její

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů Občanské průkazy Kdo je povinen mít občanský průkaz občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením navrhovaných změn HLAVA III NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ

Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením navrhovaných změn HLAVA III NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ V. Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením navrhovaných změn HLAVA III NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ 5 Partnerství nevznikne, jestliže prohlášení trpělo podstatnou

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

60/2006 Sb. VYHLÁŠKA

60/2006 Sb. VYHLÁŠKA 60/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. února 2006 o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení

Více

Příprava k přijetí dítěte do rodiny

Příprava k přijetí dítěte do rodiny Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy zařízení CIPS Libereckého kraje, p.o. Dvorská 445/10, Liberec 5-Králův Háj tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105

Více