Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary"

Transkript

1 školní vzdělávací program Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent Kompletní ŠVP Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

2 1 Identifikační údaje Název ŠVP Zdravotnický asistent Motivační název Datum Verze Platnost Forma studia Koordinátor Délka studia v letech: Zdravotnický asistent první od počínaje 1.ročníkem denní forma vzdělávání Mgr. Jaroslava Hrudkajová 4.0 Název RVP Počet týdnů Datum Platnost RVP M/01 Zdravotnický asistent Název školy Adresa Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Poděbradská 2, Karlovy Vary IČ REDIZO Kontakty Ředitel Marie Velichová Mgr. Hana Švejstilová Telefon Fax www zdravkakv.cz Zřizovatel Adresa Krajský úřad Karlovarského kraje Závodní 353/88, Karlovy Vary IČ Telefon www Doplňující údaje Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 2

3 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy Škola, Poděbradská 2, 360 Název ŠVP Zdravotnický asistent Kód a název oboru Délka studia v letech: 4.0 Platnost od počínaje 1.ročníkem Forma studia denní forma Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická v Karlových Varech vznikla v roce 1949 a je odbornou školou poskytující střední vzdělání s výučním listem, s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání a vzdělávání dospělých v různých zdravotnických oborech. Má významné místo v zajišťování vzdělanosti v našem kraji. Je centrem celoživotního učení, které poskytuje vzdělávání absolventům základních a středních škol, zdravotnickým pracovníkům a zájemcům o rekvalifikaci. Škola spolupracuje se zdravotnickými, lázeňskými a sociálními institucemi v regionu a s Úřadem práce. V Karlovarském kraji jsme jedinou školou tohoto rozsahu, úzce spolupracujeme se Střední zdravotnickou školou v Chebu tak, aby naši absolventi pokryli potřebu jednotlivých pracovišť v celé oblasti. V současné době je kapacita střední školy 500 žáků a vyšší odborné školy 150 studentů. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v těchto oborech: Zdravotnický asistent (denní a dálková forma) Asistent zubního technika (denní forma) Nutriční asistent (denní forma) Zdravotnické lyceum (denní forma) Laboratorní asistent (denní forma) Masér sportovní a rekondiční (denní forma) Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem v těchto oborech: Ošetřovatel (denní a večerní forma) Od školního roku 2010/2011 se u všech oborů střední školy počínaje prvním ročníkem zahajuje výuka podle školních vzdělávacích programů. Škola poskytuje vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem v těchto oborech: Diplomovaný zubní technik (denní forma) Diplomovaná všeobecná sestra (denní forma) Diplomovaný farmaceutický asistent (denní forma) Diplomovaná dentální hygienistka (denní forma) Diplomovaný nutriční terapeut (denní forma) Vyšší odborné studium je určené jak pro absolventy maturitních oborů středních zdravotnických škol, tak také jiných středních škol. 3

4 Profil absolventa 3 Profil absolventa Škola, Poděbradská 2, 360 Název ŠVP Zdravotnický asistent Kód a název oboru Délka studia v letech: 4.0 Platnost od počínaje 1.ročníkem Forma studia denní forma Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné vzdělání s maturitou Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje Adresa: Závodní 353/88, Karlovy Vary IČ: Telefon: www:http://www.kr-karlovarsky.cz Profil absolventa Uplatnění absolventa: Absolvent má uplatnění ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a v oblasti domácí péče. V sociálních službách především v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v ústavech sociální péče, v domovech pro seniory, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením,v zařízeních hospicové a respitní péče. Je připraven pro týmovou práci při preventivních, diagnostických, léčebných, ošetřovatelských, rehabilitačních a dispenzárních činnostech v rozsahu své kvalifikace odborné způsobilosti, a to u dětí, dospělých a seniorů. Tyto činnosti vykonává pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře. Absolvent získá nejen potřebné kvalitní odborné vědomosti a dovednosti, ale také dostatečné všeobecné vědomosti a dovednosti, ale také dostatečné všeobecné vzdělání k tomu, aby mohl po úspěšném vykonání maturitní zkoušky studovat na vysoké škole nebo vyšší odborné škole zaměřené především na sociální a zdravotní obory (nebo ošetřovatelství a příbuzné obory). Výsledky vzdělání: Absolvent je vzdělán tak, aby: získal odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomoval si význam celoživotního učení a byl připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám, měl přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodoval o své budoucí profesní a vzdělávací dráze, měl reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a uměl je srovnávat se svými představami a předpoklady, využíval a vyhodnocoval informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využíval poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání, vhodně komunikoval s potenciálními zaměstnavateli, prezentoval svůj odborný potenciál a své profesní cíle, znal obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, vyjadřoval se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentoval, uvědomoval si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupoval s aktivní tolerancí k identitě druhých, uznával hodnotu života, uvědomoval si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních. V oblasti odborného vzdělání: sledoval fyziologické funkce a stav pacientů, zaznamenával je do dokumentace, pečoval o vyprazdňování, prováděl komplexní hygienickou péči, prevenci proleženin, rozděloval stravu pacientům podle diet a dbal na jejich dodržování, dohlížel na dodržování pitného režimu, zajišťoval aplikaci tepla a chladu, prováděl rehabilitační ošetřování, včetně prevence poruch mobility, prováděl nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta, podilel se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků, podílel se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků a prádla, podával léčebné přípravky, s výjimkou aplikace nitrožilně a do epidurálních katétrů a intramuskulárních injekcí u novorozenců a dětí do 3 let věku, odebíral biologický materiál, prováděl vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární 4

5 Profil absolventa krve semikvantitavními metodami (diagnostickými proužky), zaváděl a udržoval kyslíkovou terapii, podílel se na ošetření akutní a chronické rány, připravoval pacienty k diagnostickým nebo léčebným výkonům, podle rozhodnutí lékaře, všeobecné sestry nebo porodní asistentky při nich asistoval, poskytoval ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich, podílel se na činnostech spojených s přijetím, přemisťováním, propuštěním a úmrtím pacientů, pracoval se zdravotnickou dokumentací, byl vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázal první pomoc sám poskytnout. Absolvent je veden k tomu, aby: dodržoval bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem, znal a dodržoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, osvojil si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznal možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byl schopen zajistit odstranění závad a možných rizik, znal systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce), chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, dodržoval stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti, dbal na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňoval požadavky klienta (zákazníka, občana), znal význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení, zvažoval při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady, efektivně hospodařil s finančními prostředky, nakládal s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. V oblasti obecných vědomostí, dovedností a postojů je absolvent vzděláván tak, aby: uměl číst s porozuměním texty různého stylu a žánru a efektivně zpracovával získané informace,rozuměl ikonickým textům a vytvářel různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.), formuloval své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, dosáhnoul jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce,byl jej schopen využívat pro řešení standartních i běžných pracovních řečových situací, měl základní znalosti o fungování demokratické společnosti a o evropské integraci, přispíval k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhal předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým, jednal odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu, uvědomoval si svoji národní identitu, svá lidská práva, respektoval práva druhých lidí i kulturní odlišnosti příslušníků jiných národností a etnik, nepodléhal rasismu, xenofobii, intoleranci, diskriminaci, získal všeobecný kulturní rozhled a chápal význam umění pro život, uměl efektivně používat matematické vědomosti a dovednosti pro řešení reálných situací, osvojil si důležité přírodovědné poznatky, které mu umožní lépe porozumět přírodním jevům a procesům, vztahu člověka a přírody a některým odborným problémům oboru, se zasazoval o udržitelnost života na Zemi a o udržitelný rozvoj jako integraci environmentálních, technologických a sociálních přístupů k problematice ochrany životního prostředí, l aplikoval zásady péče o zdraví a správné životosprávy v osobním životě, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti, osvojil si dovednkosti potřebné pro sebehodnocení a sebeřízení i zvládání náročných pracovních a životních situací(prevence syndromu vyhoření), ctíl život jako nejvyšší hodnotu, osvojil si základní poznatky z ekonomiky potřebné pro porozumění fungování tržního hospodářství, uměl je vhodně využívat v osobním, popřípadě pracovním životě, byl připraven a ochoten se dále vzdělávat. Způsob ukončení vzdělávání: Dokladem o dosažení příslušného středního vzdělání s maturitou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Absolvent získá ukončením školy střední stupeň vzdělání s maturitní zkouškou.. 5

6 Profil absolventa null Klíčové kompetence Kompetence k učení cíl učení Kompetence k řešení problémů řešení problémů Komunikativní kompetence komunikace Personální a sociální kompetence kompetence personální a sociální Občanské kompetence a kulturní povědomí občanské kompetence Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám pracovní uplatnění a podnikatelské aktivity Matematické kompetence kompetence matematické Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi práce s počítačem Odborné kompetence Provádět činnosti základní ošetřovatelské péče a podílet se pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče činnosti základní ošetřovatelské péče Poskytovat základní ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře poskytování základní ošetřovatelské péče pod dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb kvalita práce Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje ekonomické a efektivní jednání 6

7 Charakteristika ŠVP 4 Charakteristika ŠVP Škola, Poděbradská 2, 360 Název ŠVP Zdravotnický asistent Kód a název oboru Délka studia v letech: 4.0 Platnost od počínaje 1.ročníkem Forma studia denní forma Charakteristika školního vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje Kontakty: telefon/fax: / Platnost ŠVP: počínaje 1.zářím Pojetí vzdělávání v ŠVP oboru zdravotnický asistent Nezbytné podmínky pro přijetí ke vzdělávání Přijímání žáků ke studiu se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a navazujícími prováděcími vyhláškami v platném znění. Vzdělávací program připravuje žáky pro práci středních zdravotnických pracovníků, kteří budou poskytovat ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu, a to pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, popř. lékaře. Vzdělání se proto zaměřuje zejména na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů a na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka. Žáci jsou vedeni k pečlivosti a odpovědnosti za kvalitu své práce, k ochotě a trpělivosti při poskytování ošetřovatelské péče a jednání s pacienty/klienty. Zároveň jsou vzděláni tak, aby získali pozitivní hodnotovou orientaci potřebnou pro pracovní, osobní i občanský život, byli schopni se dále vzdělávat a úspěšně se vyrovnávat s problémy. Důležitým aspektem je výchova žáků k péči o vlastní zdraví a k vědomí závažnosti prevence nemoci. Vzdělávací program je koncipován tak, aby vedle odborného vzdělání poskytl žákům i širší všeobecné vzdělání a obecně přenositelné dovednosti, které mu umožní lépe se adaptovat na nové podmínky. Odborné vzdělání poskytuje žákům základní odborné vědomosti nezbytné pro vytvoření požadovaných ošetřovatelských dovedností. Nedílnou součástí odborného vzdělávání jsou cvičení a praktická výuka ve zdravotnických a dalších zařízeních poskytujících zdravotnickou péči(např. sociálních). 3. Zdravotní způsobilost Na přihlášce ke studiu je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti žáka ke studiu ( 3 odst. 5, zákona č. 561/2004). Zdravotní požadavky na uchazeče o studium oboru zdravotnický asistent: posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí příslušný registrující lékař. Při výběru studijního oboru nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména: prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími zátěž páteře a trupu (např. juvenilní revmatoidní artritis), prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin a s poruchou jemné motoriky, prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic, kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, prognosticky závažnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž, prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity, prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy, prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny, prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami barvocitu, závažnými duševními nemocemi a poruchami chování a psychopatologickými rysy osobnosti, prokázaný sklon k abúzu návykových látek a alkoholu 4.Celkové pojetí a cíle školního vzdělávacího programu Cílem vzdělávání v oboru zdravotnický asistent je poskytnout žákům dostatek odborných kompetencí k úspěšnému výkonu zdravotnického povolání. Dále pak žáky připravit na úspěšný vstup do osobního a občanského života tak, aby se žáci dovedli adaptovat a orientovat v rychle se měnícím světě. V průběhu vzdělávání si žáci mají vytvořit a posílit nejen odborné kompetence, ale i kompetence klíčové. Kompetence ve všech oblastech si žák v průběhu st 7

8 Charakteristika ŠVP udia vytvoří na úrovní odpovídající jeho schopnostem a studijním předpokladům. Klíčové kompetence Klíčové kompetence si žáci osvojují během celého studia. Vzájemně se prolínají a doplňují v celém spektru společenskovědních a odborných předmětů. Jedná se o kompetence, které jsou použitelné v běžném občanském životě, zároveň s nimi jsou formovány postoje, způsoby jednání a chování žáků, návyky. Občanské kompetence Tyto kompetence jsou rozvíjeny především v oblasti společenskovědních předmětů, ale k formování osobnosti žáka dochází rovněž v praktické části vzdělávání. Na nich se podílí demokratické klima školy, třídní kolektiv ve spolupráci s třídním učitelem a rodinou žáka. Žáci jsou vedeni k odpovědnému, samostatnému a iniciativnímu jednání nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu celku. Jednají v souladu se zásadami společenského chování a přispívají k uplatňování demokratických hodnot občanského života. Kompetence k učení V této oblasti jsou žáci vedeni k získání pozitivního vztahu k učení a vzdělávání, aby ovládali různé techniky učení, uplatňovali rozličné způsoby práce s textem, využívali nejrůznější informační zdroje, aby byli schopni se samostatně a efektivně učit, poznají možnosti dalšího vzdělávání ve zvoleném oboru. Kompetence k řešení problémů V této oblasti jsou žáci vedeni k získání schopností, které vedou k samostatnému řešení pracovních a mimopracovních problémů. Jsou schopni problém rozpoznat, nalézt různé způsoby řešení a ověřit si je v praxi. Komunikativní kompetence Tato oblast je během vzdělávání výrazně podporována, vzhledem k potřebnosti komutativních dovedností při výkonu zdravotnického povolání tak, aby byli žáci schopni se vyjadřovat v písemné i ústní formě. Prezentují své myšlenky srozumitelně, souvisle, jazykově správně. V rámci komunikace využívají prostředků informačních technologií. Účastní se diskusí, během kterých dovedou kultivovaně obhajovat své názory a postoje. Ve zdravotnickém prostředí při komunikaci znají a užívají odbornou terminologii a komunikační prostředky vyjadřující empatii. Personální a sociální kompetence V této oblasti jsou žáci vedeni k poznání svých vlastních osobních schopností a ty dále rozvíjet. Jsou schopni přijímat a odpovědně plnit zadané úkoly nejen samostatně, ale i v rámci týmové spolupráce. Jsou schopni se adaptovat na měnící se pracovní a životní podmínky, připraveni řešit své sociální a ekonomické záležitosti. Kompetence k pracovnímu uplatnění V této oblasti jsou žáci vedeni k pochopení nutnosti a důležitosti celoživotního vzdělávání a možnosti maximálně využít svoje sobnostní a odborné předpoklady pro úspěšné uplatnění na trhu práce. Matematické kompetence V této oblasti vzdělávání směřuje k efektivnímu využití matematických dovedností v běžných životních situacích. Kompetence k využití informací a informačních a komunikačních technologií V oblasti těchto kompetencí jsou žáci vedeni k využívání různých zdrojů informací a k jejich efektivnímu využití, ale i uvědomění si nutnosti ověření informací z různých zdrojů. V oblasti počítačových technologií žáci pracují s osobním počítačem a jeho běžným základním programovým vybavením. Odborné kompetence Odborné kompetence vycházejí z kvalifikačních předpokladů pro výkon povolání zdravotnického asistenta. Jde o soubor odborných vědomostí, dovedností, postojů, které jsou požadovány u absolventů oboru zdravotnický asistent. Odborné kompetence žáci ískávají v odborných předmětech a v rámci odborné praxe. V této oblasti je kladen důraz na posilování následujících kompetencí: Na činnosti v oblasti základní ošetřovatelské péče, které jsou zaměřeny na provádění komplexní hygienické péče, péče o kůži, sledování fyziologických funkcí, podávání stravy nemocným, nácvik sebeobsluhy nemocných, provádění rehabilitačního ošetřovatelství, zajištění herních aktivit dětí, manipulaci a kontrolu léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a prádla. Na provádění ošetřovatelských výkonů pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře, které jsou zaměřeny na podávání léčebných přípravků (mimo nitrožilních, epidurálních vstupů, intramuskulárních injekcí u novorozenců a dětí do3 let), odběr biologického materiálu (neinvazivní cestou) a odběry krve semikvantitativními metodami, dále aplikovat kyslíkovou terapii, podílet se na ošetřování ran, připravovat nemocné k diagnostickým a léčebným výkonům (ve spolupráci s lékařem, všeobecnou sestrou, porodní asistentkou), podílet se na příjmu, překladu, propuštění nemocného, pečovat o umírajícího a o mrtvé tělo. Práce se zdravotnickou dokumentací. Dbát na dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Úsilí o co nejvyšší kvalitu své práce a služeb. Ekonomické jednání, v souladu se strategií udržitelného rozvoje. 5. Začlenění průřezových témat 8

9 Charakteristika ŠVP jsou významnou oblastí vzdělávání a jsou začleněna do celého vzdělávacího programu. Pro obor zdravotnický asistent jsou zvolena čtyři průřezová témata občan v demokratické společnosti, člověk a životní prostředí, člověk a svět práce, informační a komunikační technologie. Občan v demokratické společnosti Toto průřezové téma prolíná celým školním vzdělávacím programem a slouží k výchově k demokratickému občanství. Nezbytnou podmínkou pro jeho realizaci je demokratické klima ve škole, které je vstřícné k učitelům a žákům. Cílem je pozitivní působení na vytváření a upevňování postojů a hodnotovou orientaci žáků. Při naplňování tohoto tématu považujeme za prioritní, aby žáci vystupovali slušně a zdvořile, byli tolerantní vůči svému okolí,dostatečně informovaní a disponovali kritickým myšlením, vážili si materiálních a duchovních hodnot, angažovali se nejen pro vlastní prospěch, ale i ve prospěch celku. Lze je nalézt ve všech předmětech ve vhodných tematických celcích, ve všech ročnících včetně praktického vyučování. V oblasti výchovy k odpovědnému a aktivnímu občanství je prioritní rozvoj osobnosti,komunikace a schopnost řešit problémy, společnost a sociální skupiny, kultura a náboženství,historický vývoj společnosti (především v 19. a 20. století), stát, politický systém, politika,současný svět, mediální výchova, morální výchova a tolerance, solidarita, právní výchova.tato témata budou realizována především v občanské nauce, ekonomice, českém jazyce, literatuře, v cizích jazycích, psychologii a komunikaci. Pro realizaci průřezového tématu občan v demokratické společnosti využijeme především aktivizačních metod a forem výuky, např. problémové učení, diskuze, řízený rozhovor na aktuální témata, řešení modelových situací, skupinové vyučování, samostatná práce k zadanému tématu. Jde o takové formy a metody práce, které posilují prosociální chování a zodpovědnosti za své jednání. Za vhodný doplněk považujeme exkurze na zdravotnická pracoviště, vlastivědnou exkurzi do Prahy, besedy se zástupci státní správy a samosprávy, účast žáků na sportovních, kulturních a soutěžních akcích. Multikulturní výchovu lze podpořit studijními pobyty v německém Muchenbergu a v Londýně. Hodnotový žebříček žáků,komunikativní dovednosti, schopnost samostatně řešit problémy jsou pozitivně formovány v průběhu praktického vyučování Člověk a životní prostředí Průřezové téma člověk a životní prostředí přispívá k pochopení postavení člověka v přírodě a vlivů prostředí na jeho zdraví a život. Žáci získají informace o zákonitostech přírody,o vztazích člověka k prostředí, o současných globálních a regionálních problémech lidstva. Hlavním cílem je vychovat člověka, který svou činností přispívá k ochraně životního prostředí a jedná podle zásad trvale udržitelného rozvoje. Žáci si byli vědomi odpovědnosti za své zdraví a osvojili si zásady zdravého životního stylu, zapojovali se aktivně do ochrany životního prostředí. Chápou vlastní odpovědnost za své jednání a snaží se aktivně podílet na řešení environmentálních problémů.toto průřezové téma se prolíná především předměty přírodovědného charakteru (biologií a ekologií, chemií, fyzikou). O problémech environmentální výchovy se hovoří také ve společenskovědních předmětech. V odborných předmětech (zejména ošetřovatelství,ošetřování nemocných, odborné praxi, výchově ke zdraví, somatologii) je téma zaměřeno především na kvalitu pracovního prostředí, na vliv pracovních činností na životní prostředí a na zdraví člověka, na úsporu materiálu a energií, na třídění odpadů, hospodárné jednání a chování, aby žáci dbali zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. K doplnění environmentální výchovy slouží projekty, diskusní fóra, třídění odpadů a ekologicky zaměřené exkurze. Člověk a svět práce Základním cílem tohoto průřezového tématu je příprava absolventa, který má určitý odborný profil, ale který se dokáže úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. Žáci jsou v průběhu studia vedeni k získávání nejen odborných znalostí a dovedností, ale získávají rovněž poznatky a dovednosti, které souvisejí s jejich uplatněním na trhu práce a umožňují jim lépe se orientovat ve své profesi a vedou k dalšímu vzdělávání. Žáci se učí orientovat na trhu práce v našem regionu, naučí se vyhledávat a posuzovat informace o možnostech dalšího vzdělávání a pracovních příležitostech. Naučí se prezentovat sami sebe v písemné i ústní podobě při jednání se zaměstnavatelem. Dostávají informace o podmínkách uzavírání pracovního poměru a svých zaměstnaneckých právech a povinnostech. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti za vlastní život, k pochopení významu vzdělávání a celoživotní učení pro život, jsou motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a ekonomické samostatnosti.téma se prolíná několika předměty a zasahuje složku všeobecného i odborného vzdělávání.je začleněno především v předmětech ekonomika, občanská nauka, psychologie a komunikace, jazyk český, literatura. Téma člověk a svět práce je nedílnou součástí předmětů ošetřování nemocných a odborné praxe. Tedy předmětů, ve kterých žáci získávají informace o reálných pracovních podmínkách. Výuka je doplněna o exkurzi a besedu na Úřadu práce,které pomohou žákům v orientaci na pracovním trhu. Důležitou součástí je rovněž spolupráce žáků, třídních učitelů a výchovných poradců. Informační a komunikační technologie Průřezové téma informační a komunikační technologie prolíná všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty. Cílem tématu je naučit žáky prakticky a efektivně používat základní a aplikační programové vybavení počítače při studiu i v běžném životě. Za důležité považujeme naučit žáky pracovat s informacemi a s komunikačními prostředky. Rozvíjejí se znalosti v oblasti softwarového a hardwarového vybavení počítačů. Žáci jsou schopni používat běžné textové a tabulkové editory, pracovat s obrázky a fotografiemi. Komunikují pomocí elektronické 9

10 Charakteristika ŠVP pošty, pracují s internetem, orientují se na webových stránkách. Těžištěm tohoto průřezového tématu je předmět informační a komunikační technologie. Výuka probíhá ve speciálně upravených učebnách jen se skupinou žáků, kteří jsou vedeni k aktivní práci s počítačovou technikou a programovým vybavením (aktivizační metody výuky, projekty). Ostatní předměty využívají dovednosti žáků při práci s počítačovou technikou pro vyhledávání informací, událostí, odkazů a k jejich zpracování. Pro výuku cizích jazyků, přírodovědných i odborných předmětů se používá výukových programů. Zadaná témata, projekty, samostatné práce ve složce odborného i všeobecného vzdělávání jsou žáky zpracovávány pomocí počítačových programů. Žáci svoje práce pomocí počítačové techniky také prezentují. Učí se tak nejen informace pomocí počítačové techniky efektivně vyhledávat a zpracovávat, ale také prezentovat před ostatními. Žáci jsou schopni pracovat s moderní technikou a jsou lépe vybaveni nejen pro trh práce, ale i svůj osobní život. 6.Další vzdělávací aktivity Soutěž ošetřovatelských kazuistik: je určena pro žáky 4. ročníků oboru zdravotnický asistent. Žáci mají za úkol zpracovat kazuistiku zajímavého klienta, kterého ošetřovali. Na zpracování kazuistiky se podílí dvojice nebo trojice žáků. Při jejím zpracování využívají znalostí především z předmětu ošetřování nemocných a ošetřovatelství. Zpracované kazuistiky žáci prezentují v třídním kole. Přírodovědný klokan -této soutěže se pravidelně účastní žáci 1. a 2. ročníku naší školy. Prověřují si znalosti z fyziky, chemie, biologie. Matematický klokan Sportovní aktivity: žáci školy reprezentují školu v různých meziškolních soutěžích. Pro žáky prvních ročníků je pořádán lyžařský výcvikový kurz, kterého se účastní žáci na základě svého zájmu. Kroužky: pro žáky připravena řada zajímavých kroužků, ve kterých lze trávit volný čas a také si rozšiřovat své obzory. Každoročně se počet kroužků mění podle zájmu žáků. Mezi nejaktivnější kroužky patří kroužky sportovně orientované,dramatický kroužek. Exkurze: žáci studijního oboru zdravotnický asistent během studia absolvují povinné exkurze, které jsou zařazeny do výuky jednotlivých ročníků. Jedná se zpravidla o exkurze,které doplňují odbornou část vzdělávání, např. exkurze na ošetřovací jednotku, centráln sterilizaci, transfuzní stanici, rehabilitaci, do lázní, RZP, LDN,do okolních zdravotnických a sociálních zařízeních, FN Plzeň. Velmi oblíbená mezi žáky je literárně-historická exkurze do Prahy. V rámci somatologie a biologie navštěvují žáci Muzeum hygieny v Drážďanech. Do výuky jsou podle možností a potřeby zařazovány exkurze na špičková pracoviště v nemocnicích. V rámci občanské výchovy využíváme pro zpestření a obohacení výuky služeb Eurocentra Karlovy Vary. Žáci se zde dozví užitečné informace o fungování Evropské unie. Kulturní akce: v průběhu školního roku jsou do výuky zařazována filmová, divadelní a koncertní představení podle aktuální nabídky kin a divadel. Pro žáky jsou vybírána taková představení, která obohatí jejich kulturní přehled a souvisejí s učivem, které je prezentováno v osnovách. Žáci navštěvují výstavy uměleckého i technického charakteru a výstavy, které jsou zaměřeny na zdravotnickou techniku a rehabilitační pomůcky. Prezentační akce: žáci spolupracují s vyučujícími při prezentaci školy na veřejnosti. Jednak jde o prezentaci školy v rámci dne otevřených dveří, ale také na Výstavě Škola, na kterém škola pravidelně ukazuje svou činnost. Své dovednosti žáci prezentují také na ukázkách první pomoci pro žáky základních škol. Světový den bez tabáku: v rámci prevence sociálních a patologických jevů je každoročně pořádán Světový den bez tabáku. Akce je připravena ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem. Vybrané vyučovací hodiny jsou tematicky zaměřeny na boj proti kouření a vybraní žáci provádějí na veřejnosti osvětu. SOČ Charitativní akce- žáci se zapojují do charitativních sbírek např. Srdíčkový den, Květinový den a další. Kariérové poradenství: je zaměřeno především na žáky čtvrtých ročníků, je pro ně organizována návštěva na Úřadu práce, mohou se zúčastnit veletrhu vysokých škol Gaudeamus. Zahraniční studijní pobyty: pravidelně je pro žáky organizován jednodenní poznávací zájezd do Vídně (zpravidla v období před Vánocemi a v jarních měsících). Skupina žáků a vyučujících vyjíždí na studijní pobyty ve Velké Británii. Zahraniční spolupráce: škola spolupracuje se zdravotnickou školou v německém Muchenbergu. 7. Metody a formy výuky Za základní formy výuky ve všech předmětech je považováno frontální a skupinové vyučování. Vyučující sám volí odpovídající formu prezentace učiva podle tématu, kterému vyučuje. Z hlediska vyučovacích metod může vyučující volit metodu slovní, názornou, praktickou nebo některou z metod aktivizačních. Důraz je kladen na řízené rozhovory se žáky, diskuze, podle aktuální nabídky zařazujeme besedy se žáky (např.odborníci z oblasti zdravotnictví, političtí vězni aj.). Při výuce je využíváno moderní didaktické techniky, která umožňuje zpestřit výuku a využít výukové programy. Využívány jsou také techniky, které vedou k samostatnému učení a práci žáků. Žáci jsou vedeni k prezentaci a obhajobě samostatné práce. V oblasti odborného vzdělávání je kladen důraz na dostatečné praktické procvičení ošetřovatelských výkonů, edukačních postupů a komunikativních dovedností žáků. Své odborné kompetence si žáci posilují v rámci odborné praxe, která je nedílnou součástí vzdělávacího procesu žáků. 10

11 Charakteristika ŠVP Cílem je naučit žáky pracovat samostatně i v týmu, získávat informace z různých zdrojů, pracovat s nimi, ověřovat si je, nacházet vztahy mezi jednotlivými předměty. V průběhu této činnosti se rozvíjejí klíčové kompetence. K samostatným učebním činnostem slouží žákům knihovna, která je bohatě zásobena nejen odbornou literaturou, ale i beletrií. Cílem výše uvedených vyučovacích metod a forem výuky je podpořit aktivitu, spolupráci žáků, usnadnit jim učení, rozvíjet tvořivost, samostatnost a zodpovědnost žáků v procesech učení, podporují rozvoj komunikativních a personálních kompetencí. 8. Charakteristika obsahových složek Jazykové vzdělávání Jazykové vzdělání je zaměřeno hlavně na rozvoj komunikativních dovedností žáků, učí je kultivovaně se vyjadřovat ústně i písemně v českém jazyce a efektivně pracovat s textem jako zdrojem informací rozvíjí čtenářskou gramotnost i jako formativním prostředkem. Vzdělání v cizím jazyce umožňuje žákům řešit běžné každodenní životní situace v cizojazyčném prostředí. Dává jim také možnost komunikovat v cizím jazyce i v odborné oblasti v rámci jejich zaměření. Dobrá znalost cizího jazyka umožňuje absolventům studium na vysokých školách v České republice i v zahraničí a zároveň napomáhá k lepšímu uplatnění na trhu práce. Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Vzdělání se realizuje především v předmětech český jazyk, literatura, anglický jazyk a německý jazyk. Společenskovědní a ekonomické vzdělávání Tato oblast vzdělávání je zaměřena na přípravu žáka na aktivní občanský život, vede žáky ke slušnosti i odpovědnosti vůči společnosti a směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků. Učí žáky řešit problémové životní situace. Nezbytnou součástí je kultivace politického, sociálního, právního a ekonomického vědomí žáků a rovněž rozvoj mediální a finanční gramotnosti. Obsah této složky vzdělávání je realizován v předmětech občanská nauka, dějepis, ekonomika a psychologie a komunikace. Přírodovědné vzdělávání Tato oblast vzdělávání je zaměřena na využívání přírodovědných poznatků a dovedností k ochraně zdraví a přírody, zlepšování kvality a prodlužování délky života. Žáci jsou vedeni ke kritickému myšlení a logickému uvažování, analyzují a řeší jednoduché přírodovědné problémy. Učí se pozorovat a zkoumat přírodu, zpracovat a vyhodnocovat získané údaje, posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organizmy. Získávají informace, které jim pomohou rozpoznat příčiny a následky přírodních (fyzikálně-chemických) dějů a posuzovat souvislosti mezi nimi. Žáci si osvojují nejdůležitější chemické a fyzikální pojmy, veličiny a zákonitosti nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě,odborné praxi i v každodenním životě. V ekologické oblasti se učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí. Přírodovědné vzdělávání je realizováno v předmětech - chemie, fyzika, biologie a ekologie. Matematické vzdělávání Tato složka vzdělávání je zaměřena na podporu všeobecného a odborného vzdělávání žáků. Vede k rozvoji myšlení žáků a používání matematiky v běžných životních situacích v osobním i profesním životě. Matematické vzdělávání je realizováno především v matematice, ale získané poznatky žáci využijí i ve fyzice, chemii, ekonomice a také v odborných předmětech (ošetřovatelství,ošetřovatelská péče). Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání pro zdraví má za cíl žákům poskytnout vědomosti a dovednosti, které povedou žáky ke zdravému způsobu života a odpovědnosti za své tělesné a duševní zdraví. Je kladen důraz na vytvoření pozitivního vztahu žáků k pohybovým aktivitám, které jsou důležité pro rozvoj tělesné zdatnosti a mohou odstranit pracovní zátěž a nedostatek pohybu. Vzdělávání obsahuje také informace o zásadách správné výživy a životosprávy, dodržování psychohygieny a zátěži stresem. Důležitou součástí je výchova proti závislostem na alkoholu, tabáku a jiných návykových látkách, na hracích automatech, proti médii vnucovanému ideálu tělesné krásy a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. Tato oblast vzdělávání je realizována především v předmětech tělesná výchova, občanská nauka, biologie, psychologie a komunikace, výchova ke zdraví. Odborné vzdělávání Odborné vzdělávání zahrnuje oblast vzdělávání, které žáka připravuje pro výkon povolání zdravotnického asistenta. Poskytuje žákům znalosti z klinických předmětů, vede žáky k užívání odborné terminologie a poskytuje jim vědomosti z oblasti veřejného zdraví a prevence nemocí. Další oblastí v rámci tohoto vzdělávání jsou odborné znalosti a praktické dovednosti z oblasti ošetřování nemocných dětí, dospělých a seniorů v klinické a komunitní péči. Nedílnou součástí odborného vzdělávání je také oblast sociálních vztahů, dovedností. V této oblasti se utváří profesní a sociální kompetence žáků, jejich vztah k nemocným. Žáci jsou vedeni k řešení konkrétních problémů a situací. Odborné vědomosti a dovednosti si žáci upevní v reálném prostředí ošetřovací jednotky v rámci praktického vyučování a odborné praxe. Odborné vzdělání je realizováno především v předmětech ošetřovatelství, ošetřování nemocných, somatologie, základy patologie, základy epidemiologie 11

12 Charakteristika ŠVP a hygieny, klinická propedeutika, první pomoc, výchova ke zdraví, psychologie a komunikace. 9. Organizace výuky Realizace praktického vyučování Studium je organizováno jako čtyřleté denní. Součástí studia je praktická výuka, která se realizuje jednak formou cvičení ve škole, jednak formou praktického vyučování na zdravotnických pracovištích a dalších zařízeních poskytujících zdravotnickou a sociální péči pod odborným vedením učitele, nebo pověřeného pracovníka, který je způsobilý k výkonu povolání všeobecné sestry a zároveň k vedení odborné praktické výuky žáků středních škol podle platných právních předpisů. Náplň praktické výuky je dána učební osnovou. V 1.a v 2. ročníku probíhá v předmětu ošetřovatelství v odborných učebnách školy. V 3. a v 4. ročníku v předmětu ošetřovatelská péče. Kromě toho vykonávají žáci denního studia ve ročníku odbornou praxi na vybraných pracovištích v celkovém rozsahu 6 týdnů. Organizace praktické výuky, rozsah odborné praxe a její zařazení do ročníku jsou v kompetenci školy, odborná praxe musí být vykonána v období školního vyučování a je zajištěna Dohodou o odborné praxi. Odborná praxe se uskutečňuje na základě smluvního vztahu mezi školou a zdravotnickým pracovištěm. Dohoda stanoví podmínky a obsah odborné praxe. Dohody s pracovišti jsou každoročně obnovovány. Žáci jsou poučeni o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jsou vedeni k jejich dodržování v průběhu celé odborné praxe. Odborná praxe je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Vytváří prostor pro samostatnou práci žáků v provozních podmínkách zdravotnických zařízeních. Během ní žáci získávají poznatky na základě samostatného pozorování ošetřovatelské praxe. Odborná praxe je začleněna do 3. ročníku v měsíci červnu po dobu 20 pracovních dnů a ve 4. ročníku po dobu 10 dnů v měsíci prosinci. Cílem praxe je naučit žáky aplikovat získané odborné vědomosti, dovednosti a návyky a začlenit je do ošetřovatelského týmu. Přispívá k získání dovedností organizace práce a k rozšiřování komunikativních dovedností. Žáci v průběhu odborné praxe provádějí činnosti v rámci svých odborných kompetencí, které jsou stanoveny zákonem 96/2004 Sb.,o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů a vyhláškou č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Odborná praxe má integrační funkci z hlediska mezipředmětových vztahů a připravuje žáky na výkon povolání zdravotnického asistenta v provozních podmínkách zdravotnických zařízení. Žáci vykonávají odbornou praxi zpravidla na interních, chirurgických pracovištích v primární i sekundární péči. Žáci jsou zařazováni k plnění odborné praxe ve zdravotnických a sociálních zařízeních města Karlovy Vary a to v 3. ročníku, ve 4. ročníku jsou zařazováni v regionu karlovarského kraje. V průběhu odborné praxe si žáci vedou písemný záznam v denících praxe. Žáci zpracovávají sesterskou dokumentaci u konkrétního nemocného. Zpracovanou sesterskou dokumentaci mají žáci za povinnost odevzdat sedm dnů před ukončením praxe odborné učitelce. Dosažené výsledky žáků jsou hodnoceny v rámci předmětu ošetřovatelská péče dle platného klasifikačního řádu. Odborná praxe je povinná- bez absolvování praxe nelze postoupit do vyššího ročníku a ve 4. ročníku uzavřít hodnocení předmětu ošetřovatelská péče. Budova školy poskytuje pro výuku žáků dostatečné prostory v učebnách se standardním vybavením, ale i v učebnách vybavených pro odbornou výuku. Kmenové učebny (standardně vybavené) jsou určeny pro výuku všech předmětů, ve kterých lze využít převážně frontální formy výuky. Z odborných učeben jsou pro zkvalitnění výuky určeny - učebny pro výuku ošetřovatelství, první pomoci, cizích jazyků, chemie, fyziky,informačních a komunikačních technologií, tělesné výchovy. Na výuku odborných předmětů, které jsou organizovány jako praktické cvičení (ošetřovatelství, první pomoc, psychologie a komunikace), je třída dělena na skupiny. V případě všeobecně vzdělávacích předmětů je třída dělena na skupiny v cizích jazycích, informačních a komunikačních technologiích, tělesné výchově. Školní vyučování je doplněno odbornou praxí v nemocničních zařízeních, exkurzemi, přednáškami a besedami. 10. Hodnocení žáků a diagnostika Kritéria pro hodnocení a klasifikaci žáků jsou přesně stanovena ve školním řádu. Během hodnocení a pedagogické diagnostiky jsou dodržovány následující zásady: Hodnocení žáka má mít motivační charakter (má být hodnocen momentální výkon žáka a také v kontextu hodnocení třídy, žáci mají možnost porovnat své výkony navzájem). Zpětná vazba (je při hodnocení žáků nezastupitelná, hraje velkou roli, pravidla pro hodnocení výkonů žáků musí být stanovena předem, zvláště u samostatných prací,projektů). Práce s chybou (na chyby je třeba upozornit, ale nedělat z nich tragédii, žák se má z chyby poučit a chyby v budoucnu co nejméně opakovat. Je vhodné důkladně zvážit závažnost chyb. Odlišit chyby, které zásadně ovlivní výsledek snažení žáka a které celkový výsledek výrazně neovlivní, mají jen doprovodný charakter). Stanovit pravidla klasifikace předem (jednotná pravidla klasifikace vycházejí z klasifikačního řádu školy, slouží k základnímu přehledu žáků v této oblasti a umožňují předcházení zbytečných nedorozumění). Slovní hodnocení (nedílnou součástí hodnocení výkonů žáků je právě slovní hodnocení, které umožní zhodnotit předvedený výkon v širším kontextu. V tomto směru je pro posílení motivace žáka efektivnější pochvala něž veřejné pokárání za špatně provedený výkon). Hodnocení a diagnostika má být pro žáka návodem, jak se učit efektivně, jaké je třeba volit metody učení 12

13 Charakteristika ŠVP a opakování, jakých nedostatků se vyvarovat. Při hodnocení žáků se specifickými poruchami učení je nutné zvolit citlivý způsob hodnocení výkonu žáka. Je nezbytné žákům stanovit delší časový prostor pro vypracování zadaného úkolu a při hodnocení zvážit vynaložené úsilí žáka na splnění nebo částečné splnění zadaného úkolu. Hodnocení odborné praxe má specifický charakter a řídí se kriterii podrobně uvedenými ve školním řádě. OP 3. a 4. ročníku, její průběh, hodnotí odborné učitelky, které ji průběžně kontrolují. Současně hodnotí teoretické znalosti a odborné činnosti. Součástí hodnocení jsou vypracované kazuistiky. Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z těchto předpisů: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Škola má zpracována Pravidla pro hodnocení žáků, která jsou součástí Školního řádu. Podmínky pro hodnocení: - žáci musí být seznámeni s obsahem učiva na začátku školního roku - žáci a jejich zákonní zástupci musí být seznámeni s pravidly hodnocení a ověřování znalosí, dovedností a kompetencí v jednotlivých předmětech na začátku školního roku - výsledná známka ze zkoušení (ústního, písemného apod.) musí být žákovi oznámena a zdůvodněna - žáci mají právo požadovat od vyučujícího odůvodnění klasifikace či hodnocení - žáci mají právo využívat sebehodnocení, srovnávání výsledků své činnosti - hodnocení a klasifikace musí odpovídat úrovni střední školy a pravidlům klasifikace stanoveným tímto programem - prospěch slabých žáků řešit individuálně ve spolupráci se zákonným zástupcem žáka, vyučujícími, výchovnou poradkyní, ředitelkou školy - známky jsou zapisovány elektronicky - ověřování znalostí musí být rovnoměrně rozloženo na celé klasifikační období - způsob hodnocení a váhu jednotlivých známek pro výsledné hodnocení stanoví vyučující jednotlivých předmětů podle vlastního uvážení a záměrů na začátku školního roku a žáky s tím seznámí - podrobná pravidla hodnocení jednotlivých předmětů jsou stanovena v úvodních charakteristikách příslušných předmětů Prospěch žáků v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech těmito stupni prospěchu: 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný Pravidla hodnocení žáka při ověřování znalostí hodnotí se: - ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, zákonitostí a vzájemných souvislostí, schopnost vyjádřit se samostatná, ucelená, logická interpretace - kvalita a rozsah ústních dovedností a schopnost vykonávat je v souladu s dalšími požadavky - schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických zadání - schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky při praktických činnostech, v mezipředmětových souvislostech - aktivita žáka, jeho přístup k činnostem, zájem o ně, vztah k nim - kvalita myšlení, logika, samostatnost, tvořivost, iniciativa, kreativita - přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního i písemného projevu - kvalita výsledků činnosti - osvojení účinných metod samostatného studia Chování žáků se hodnotí těmito stupni hodnocení: 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé Chování se klasifikuje podle toho, jak žák dodržuje pravidla chování a školní řád. Celkové hodnocení žáků na vysvědčení je vyjádřeno stupni: prospěl(a) s vyznamenáním prospěl(a) neprospěl(a) nehodnocen(a) Žák prospěl s vyznamenáním - není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,5 a chování je hodnoceno jako velmi dobré. 13

14 Charakteristika ŠVP Žák prospěl není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 nedostatečný. Žák neprospěl je-li klasifikace v některém povinném předmětu hodnocena stupněm 5 nedostatečný. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Žák, který na konci II.pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci I.pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v I.pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby náhradního termínu opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Má-li žák nebo jeho zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení na konci I.nebo II.pololetí, může do 3 pracovních dnů, ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení požádat ředitelku o komisionální přezkoušení žáka. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém písemně se žákem nebo jeho zákonným zástupcem. Při absenci vyšší než 20% hodin ze stanovených 100% učebními osnovami za klasifikační období, bude žák na základě rozhodnutí ředitelky školy přezkoušen doklasifikován před třídou nebo ředitelka školy nařídí komisionální zkoušky před komisí. Zkouška bude složena z témat v daném klasifikačním období. Komisionální zkouška ( 69 zákona 561/2004 Sb., 6 vyhlášky č.13/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: a) koná.li opravné zkoušky b) koná-li komisionální přezkoušení (rozdílové zkoušky změna oboru, přijetí do vyššího ročníku,) c) požádá-li žák nebo jeho zákonný zástupce o komisionální přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení d) ředitelka školy nařídí komisionální přezkoušení žáka jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení e) ředitelka školy může nařídit komisionální přezkoušení žáka jestliže žák má prokazatelně nepřítomnost ve vyučování vyšší než 20% z celkového počtu vyučovacích hodin vyučovaného předmětu stanovených platným učebním dokumentem a z celkového počtu odučených hodin (Školský zákon č. 561/2004 Sb., Školní řád, bod č. 13) Termín komisionální zkoušky určí ředitelka školy. V případě pochybností o správnosti hodnocení žáka podle písmene c) nebo písm. d) může být žák v příslušném pololetí komisionálně přezkoušen z daného předmětu pouze jednou. Komisionální zkoušku může žák v jednom dni konat pouze jednu. Pravidla konání komisionální zkoušky: a) komise pro komisionální zkoušku je tříčlenná - předseda ředitel školy nebo jím pověřený učitel - zkoušející učitel vyučující žáka v daném předmětu - přísedící učitel školy, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu členy komise jmenuje ředitel školy b) vyhlášení výsledků - výsledek komisionální zkoušky oznámí předseda žákovi po poradě komise po ukončení zkoušky - výsledek žákovi oznámí před celou komisí - písemně oznámí škola výsledek komisionální zkoušky následující den zasláním oznámení s podpisem ředitele školy c) podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky včetně složení komise, termínu konání zkoušky a způsobu vyrozumění žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka o výsledcích zkoušky stanoví ředitelka školy a zveřejní je na přístupném místě ve škole Obecná kritéria kritéria klasifikace žáků a) Stupeň 1 (výborný) - žák samostatně, tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení zadaných úkolů - ovládá požadované poznatky (dle učebních osnov), fakta, zákonitosti a dokáže je bezchybně prezentovat - využívá mezipředmětových souvislostí, logicky odvozuje, aktivně se zapojuje do vyučovacího procesu 14

15 Charakteristika ŠVP - projev ústní i písemný je správný, přesný a výstižný - výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, chování kultivované, je schopen využívat samostudia b) Stupeň 2 (chvalitebný) - žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně, úplně - osvojené poznatky uplatňuje samostatně nebo na základě menších podnětů učitele - logicky odvozuje, chápe a uplatňuje mezipředmětové souvislosti na základě menších podnětů učitele - ústní a písemný projev s menšími nedostatky nebo nepřesnostmi, které na podnět učitele dokáže uvést na pravou míru - je schopen samostatně a produktivně pracovat - výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky c) Stupeň 3 (dobrý) - žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, pojmů a faktu mezery, které nejsou zásadní - požadované činnosti nevykonává přesně, chyby dokáže za pomoci učitele korigovat - chybí samostatnost, tvořivost, logická úvaha - ústní i písemný projev má nedostatky - je schopen pracovat podle návodu učitele - mezipředmětové souvislosti chápe, ale nedokáže je správně uplatnit - pracuje s dopomocí učitele d) Stupeň 4 (dostatečný) - žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů a pojmů závažné mezery - při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový, má značné nedostatky - v uplatňování osvojených poznatků a při řešení samostatných úkolů má závažné chyby - není schopen samostatné práce, opakuje chyby - v logickém myšlení má závažné nedostatky, není tvořivý - písemný a ústní projev se závažnými chybami a nepřesnostmi - pod vedením učitele není schopen některé nedostatky opravit - není schopen samostatného studia - není schopen mezipředmětových vazeb e) Stupeň 5 (nedostatečný) - žák si neosvojil požadované poznatky, ve znalostech má zásadní mezery - své vědomosti nedokáže uplatnit ani s pomocí učitele - není samostatný, aktivní - vyskytují se závažné chyby logického rázu - má závažné nedostatky v přesnosti, správnosti - kvalita výsledků jeho činnosti je nevyhovující a nesplňující požadavky stanovené učebním plánem - neprojevuje zájem o nápravu - nechápe mezipředmětové souvislosti Specifická kritéria hodnocení žáků v jednotlivých předmětech jsou součástí charakteristiky těchto předmětů. 11. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Škola se věnuje i vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SPU). To jsou ve smyslu školského zákona žáci se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a žáci nadaní. Charakter naších studijních oborů neumožňuje vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Žáci s SPU Specifické poruchy učení jsou ve výuce zohledňovány na základě vyšetření a doporučení z pedagogicko psychologických poraden. Žáci s těmito poruchami a žáci se zdravotním znevýhodněním jsou vedeni v péči výchovné poradkyně, která má specializované studium pro práci s těmito žáky. Je pro ně vypracován individuální vzdělávací plán (dále IVP), který obsahuje mimo jiné doporučené metody a formy výuky, které nejsou v rozporu s charakterem školy, (vychází ze Školského zákona 561/2006 a 6 Vyhlášky č. 73/2005). Cílem IVP je zaměřit se na charakter oboru vzdělání a požadavků na zdravotní způsobilost uchazeče o vzdělávání vzhledem k míře zdravotního znevýhodnění, přínos vzdělávání v daném oboru pro sociální uplatnění a možnost pracovního uplatnění tohoto absolventa v regionu. Žáci s SPU jsou však při výuce zohledňováni pouze v souladu s požadavky a charakterem státní maturitní zkoušky, a to vzhledem k tomu, že spadají do skupiny I-SPU-O, kde mají v podstatě pouze navýšen časový limit pro zpracování zkoušky o 25%.Třídní učitelé a všichni vyučující, kteří žáka učí, žák sám i rodiče jsou obeznámeni se specifickými postupy, které je nutno akceptovat, jejich používání povolí ředitelka školy a všechny strany stvrdí svým podpisem. Individuální vzdělávací plán se stává součástí dokumentace žáka. Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií aj.) jsou většinou průměrně, ale často i nadprůměrně nadaní. Počet žáků s těmito obtížemi je velmi vysoký, a proto je nutné věnovat této problematice zvýšenou pozornost. Žáci se SPU jsou významně ohroženi školní 15

16 Charakteristika ŠVP neúspěšností, neboť postižení je skryté. Proto je nutné volit vhodně nejen metody a formy výuky, ale i komunikace. Žáci by měli přicházet ze škol poskytujících základní vzdělání s vytvořeným systémem nápravných kompenzačních postupů. Nadaní žáci Cílem ŠVP je podchytit nadané žáky, podporovat je a soustavně s nimi pracovat, využívat samostudium, intenzivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi. Tito žáci mohou mít řadu problémů v sociálních vztazích. Typická je dysproporce v úrovni odlišných činností či různých oblastech vzdělávání. Pomalé tempo práce pro ně bývá demotivující. Tito žáci se projevují často jako silné osobnosti, což činí obtíže zejména v sociálně komunikativní oblasti. Konflikty v komunikaci mohou přerůst až v šikanu nadaného žáka nebo naopak v přizpůsobení se skupinovým normám a snížení výkonnosti a tím dalšího rozvoje žáka. Škola proto umožní vzdělávání žáka s výjimečnými schopnostmi podle IVP. Žáci se sociálním znevýhodněním Výchovná poradkyně ve spolupráci s třídním učitelem i ostatními vyučujícími eviduje též žáky se sociálním znevýhodněním. Těmto žákům je umožněno půjčování základní studijní literatury z literárního fondu školy. V případě potřeby je žákovi poskytnuta pomoc ze Školské rady (např. příspěvek na lyžařský výcvik, bezplatné půjčování učebnic,ze školní knihovny, pomoc v náročné životní situaci spojené s finanční nouzí úmrtí rodičů, ztráty bydlení, atp.). Současně může být žákům poskytnuta jednorázová nevratná finanční pomoc z fondu Školské rady, pokud bude žákova žádost na schůzi Školské rady schválena. Žáci z jiného kulturního prostředí mohou mít např. komunikační problémy (nedostatečné znalosti češtiny, problémy s osvojováním nové slovní zásoby včetně odborné terminologie, s porozuměním výkladu učitele nebo čtenému textu apod.), nebo nedostatky polytechnického a psychomotorického charakteru v důsledku jiných životních zkušeností, což může činit problémy v praktickém vyučování, zejména v odborném výcviku. Chování těchto žáků může být ovlivněno jinými kulturními, náboženskými nebo rodinnými tradicemi, etickými normami a hodnotami. Specifické vzdělávací potřeby žáků z odlišného sociálně kulturního prostředí se mohou promítnout i do obsahu vzdělávacího programu, metod a forem výuky. Žáky s rizikovým chování nelze na zdravotnické škole vzdělávat vzhledem k zodpovědnosti, kterou k pacientům budou mít, a vzhledem k závažnosti následků, které by mohli svým nestandardním chováním způsobit. Soustavnou a cílenou pozornost je třeba věnovat prevenci nežádoucích sociálních projevů v chování žáků, např. besedami na vhodná témata. Ve škole se vzdělávají žáci se specifickými vývojovými poruchami učení, žáci se specifickými poruchami chování, žáci se zdravotním znevýhodněn, žáci se sociálním znevýhodněn i žáci ohrožení sociálně patologickými jevy. Tito žáci jsou zařazeni do běžné třídy a vzdělávají se podle IVP. Podobný přístup je i k žákům s vývojovými poruchami chování, zejména s poruchami pozornosti spojenými s hyperaktivitou (syndrom ADHD). Práce s nimi spočívá především ve volbě vhodných výukových a výchovných prostředků. Všechny tyto skupiny žáků pracují podle IVP, který vypracuje výchovná poradkyně ve spolupráci se školským poradenským zařízeními, třídním učitelem a odbornými učiteli. Praktickou část vyučování je možné uzpůsobit podle individuálních potřeb žáka a možností školy. To ovšem pouze v případě, že uzpůsobené podmínky bude možné aplikovat na souvislou praxi ve zdravotnickém zařízení. Podmínky pro uskutečňování praktického vyučování jsou stanoveny právním předpisem. 12. Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Přijímání žáků ke studiu se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a navazujícími prováděcími vyhláškami v platném znění. Vzdělávací program je určen pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku, jsou zdravotně způsobilí ke studiu a kteří splnili kritéria přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou: - výsledky vzdělávání v 1. pololetí posledního ročníku základní školy - přijímací zkoušky z obecných studijních předpokladů, českého jazyka a matematiky (testy scio) - další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče Uchazeči jsou přijímáni v pořadí podle počtu bodů získaných za přijímací zkoušky a výsledky vzdělávání v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ do počtu stanoveného ředitelkou školy. 13. Způsob ukončení vzdělávání: Ukončování studia žáků se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a navazujícími prováděcími vyhláškami v platném znění. Vzdělávání v oboru zdravotnický asistent je ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze společné části a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, pokud úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (žák si může zvolit pouze cizí jazyk, který je vyučován ve škole) nebo matematiky. Zkouška z českého a cizího jazyka se skládá ze tří částí. Obsahuje vždy část písemnou, didaktický test a část ústní. Zkouška z matematiky je konána formou didaktického testu. Příprava na zkoušku z matematiky je doplněna nepovinným matematickým seminářem ve 4. ročníku. Minimální počet žáků pro otevření semináře je 16

17 Charakteristika ŠVP 10. Seminář je organizovány pro žáky různých oborů. Profilovou část maturitní zkoušky tvoří praktická maturitní zkouška z předmětu ošetřovatelská péče a ústní zkouška z předmětu ošetřovatelství. Nepovinnou profilovou maturitní zkoušku lze konat z těchto předmětů: psychologie a komunikace, blok somatologie, biologie a ekologie. 14.Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví V době teoretického i praktického vyučování škola dodržuje podmínky bezpečnosti a ochrany při práci a požární ochrany (včetně činností, které souvisí se vzděláváním např. návštěvy výstav, kulturních představení ) podle platných právních předpisů. Škola je povinna zajišťovat nezávadný technický stav budovy školy a technických zařízení. Pravidelně je prováděna jejich údržba a technická kontrola. Revize zařízení jsou prováděny pravidelně v souladu správními předpisy (elektrická zařízení a přístroje, hromosvod, kotelna, hasící přístroje a hydranty, plynová zařízení, nářadí v tělocvičně a posilovně). Škola respektuje a dodržuje specifické podmínky pro práci mladistvých, které jsou stanoveny právními normami a vedou ke zvýšení ochrany zdraví žáků. Na začátku každého školního roku a před činnostmi, kterých se žáci v souvislosti s vyučováním účastní, jsou žáci prokazatelně poučení nutnosti dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Žáci jsou prokazatelným způsobem seznámeni se školním řádem a zásadami bezpečného chování. Při výuce v odborných učebnách jsou žáci opět prokazatelným způsobem seznámeni s jejich provozními řády, které jsou důsledně dodržovány. V chemické laboratoři, v učebnách ošetřovatelství jsou při výuce důsledně používány ochranné pracovní prostředky. Před zahájením praktické výuky v rámci předmětu ošetřování nemocných jsou všichni žáci 3. ročníků poučeni bezpečnostním technikem (náměstkyní pro ošetřovatelskou péči) o předpisech a nařízeních, která se týkají dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Na počátku každého školního roku jsou žáci poučeni také o ochraně proti virové hepatitidě typu B, proti AIDS a o infekcích způsobených MRSA. Při zahájení vyučování na jednotlivých ošetřovacích jednotkách je skupina žáků poučena o konkrétních pravidlech BOZP a PO na daném pracovišti (prokazatelný zápis v denících praxe a v třídní knize). Při výuce ošetřování nemocných jsou žáci i učitelé povinni používat předepsaný ochranný pracovní oděv (poskytuje škola) a pracovní obuv s atestem pracovní obuvi. Praní pracovních oděvů se řídí platnými právními předpisy. Před nástupem žáků na praktické vyučování do zdravotnických zařízeních je provedena kontrola očkování žáků proti virové hepatitidě typu B (očkování je zařazeno do očkovacího kalendáře). Proškolení zaměstnanců školy v oblasti PO a BOZP se řídí platnými právními předpisy. Každé dva roky se všichni zaměstnanci školy účastní preventivní lékařské prohlídky u závodního lékaře. Školní úrazy jsou evidovány, registrovány a odškodňovány. Počet školních úrazů je sledován. Škola sleduje a zajišťuje ochranu žáků před šikanou, násilím a jinými negativními vlivy (kouření, používání návykových látek..).škola má vypracovaný preventivní program preventistou školy. V této souvislosti je v prostorách školy zajištěn o přestávkách pedagogický dohled. 4.1 Podmínky realizace Materiální podmínky A/ SOUPIS UČEBEN Výuka žáků oboru zdravotnický asistent je realizována v budově školy Poděbradská 2, výjimečně probíhá i v budově školy Zahradní 21. Obě budovy jsou propojené krytou spojovací chodbou a přemístění studentů z jedné budovy do druhé je rychlé a snadné. Učebna anatomie a fyziologie, budova školy Poděbradská 2 Učebna má kapacitu 30 míst. Je vybavena dostupnou audiovizuální technikou PC, dataprojektor, interaktivní tabule, DVD a videorekordér, vizualizér, plátno pro filmovou projekci. K dispozici je žákům řada výukových modelů lidského těla a jeho částí, videokazet, výukových CD a DVD disků, filmů s odbornou i všeobecnou tematikou. Při výuce mohou žáci využít i literaturu z odborné knihovny. Speciální pomůcky pro výuku jsou uloženy v kabinetu příslušejícímu k učebně. Žákům je k dispozici kopírovací zařízení. Chemická a biochemická laboratoř, budova školy Poděbradská 2 Laboratoř má kapacitu 12 pracovních míst. Laboratoř je vybavena moderní výukovou technikou PC, dataprojektor, interaktivní tabule, vizualizér. K výuce slouží moderní výukové pomůcky. Zázemí laboratoře tvoří kabinet se speciálními pomůckami, kde jsou také pomůcky k výuce připravovány. Učebny informačních a komunikačních technologií Učebna IKT v budově školy Poděbradská 2 18 pracovních míst u PC s možností připojení na internet a tiskárnou. Vybavení doplňuje dataprojektor a videorekordér. Učebna IKT v budově školy Zahradní pracovních míst u PC s možností připojení na internet a tiskárnou. Jazykové učebny, obě v budově školy Poděbradská 2 1. jazyková učebna - 16 pracovních míst. Učebna je vybavena potřebnou audiovizuální výukovou technikou 17

18 Charakteristika ŠVP 4.1 Podmínky realizace PC, DVD a videorekordér a propojením každého studenta s vyučujícím individuálně pomocí sluchátek. 2. jazyková učebna 22 pracovních míst. Učebna je také vybavena potřebnou audiovizuální výukovou technikou PC, videorekordér a propojením každého studenta s vyučujícím individuálně pomocí sluchátek. Učebna pro výuku masáží a konceptu bazální stimulace, budova školy Zahradní 21 Tato odborná učebna je vybavena 8 masážními stoly, audiovizuální technikou video a DVD rekordér a dalšími pomůckami. Zázemí učebny tvoří WC, sprcha. Učebny pro výuku ošetřovatelství a dalších odborných předmětů, budova školy Poděbradská 2 1. odborná učebna se zaměřením na provoz standardní ošetřovací jednotky 16 pracovních míst, 2 výuková lůžka s příslušenstvím. Vybavení učebny je zaměřeno na výuku základní a odborné ošetřovatelské péče, k výuce je žákům k dispozici řada modelů dospělého člověka, dítěte, speciálních modelů k výuce ošetřovatelských činností. Vybavení učebny doplňuje televize, videorekordér a zpětný projektor. 2. odborná učebna se zaměřením na provoz chirurgické ošetřovací jednotky 16 pracovních míst, 2 výuková lůžka s příslušenstvím. Vybavení učebny je zaměřeno i na speciální ošetřovatelskou péči v chirurgických oborech a předlékařskou první pomoc. K výuce první pomoci slouží také modely dospělého a dítěte, u kterých díky připojení na PC si může každý student ověřit kvalitu jím prováděné resuscitace. Vybavení učebny doplňuje televize, DVD a videorekordér, zpětný projektor. 2 tělocvičny standardních učeben vybavených audiovizuální technikou B/ ÚDAJE O KNIHOVNĚ V rámci projektu Evropské unie - Rozvoj lidských zdrojů škola vybudovala v roce 2004 Informační a komunikační centrum pro globální výuku ve zdravotnictví. Součástí tohoto centra je odborná knihovna, která slouží žákům všech oborů střední školy a vyučujícím. Je dostupným zdrojem odborných publikací a informací ke studiu, umožňuje rozšiřování poznatků o nové trendy ve zvoleném oboru, které jsou publikovány ve studijní literatuře a odborných periodikách. Vedle oficiální studijní literatury jsou zde zařazeny úspěšné absolventské práce oborů VOŠ sloužící jako rozšiřující studijní materiál. Dále jsou k dispozici výukové CD, DVD, vlastní zpracované odborné prezentace. Kapacita knihovny V současné době knihovna obsahuje 3025 odborných publikací mimo odborné časopisy, absolventské práce, CD, DVD a další studijní materiál. Kapacita knihovny je v podstatě neomezená. Připojení k Internetu umožňuje spojení s databází krajské knihovny, poskytuje možnost vyhledávání informací, pořizování kopií a přehled o veškeré možné dostupné literatuře. V knihovně je možno nalézt také cizojazyčné studijní materiály, převážně v anglickém a německém jazyce. Technická vybavenost a dostupnost knihovny, přístup na Internet V knihovně jsou 3 PC s připojením na Internet. Každý žák má své přístupové heslo a má možnost kdykoliv využívat jak počítače, tak studijní literaturu. Veškeré studijní materiály knihovny si žáci mohou zapůjčit domů k samostudiu. Další přístup na Internet mají žáci ve dvou moderních učebnách IKT, kde je jim k dispozici celkem 28 počítačů a dataprojektor. I zde je volný přístup v době mimo výuku. Místní počítačovou síť žáci běžně využívají k přípravě seminářů, zpracování seminárních prací, tvorbě prezentací zpracovávaných úkolů. V současné době škola ověřuje využívání elearningu a etwinningu a jejich přínos ve vzdělávání. Doplňování studijní literatury Studijní literatura je pravidelně doplňována novými odbornými publikacemi, postupně je doplňován fond doporučených učebnic. Pro obor zdravotnický asistent zajišťuje knihovna odborná periodika. Vybavení knihovny odpovídá požadavkům na kvalitu vzdělávání žáků na střední odborné škole.žáci se aktivně podílí na vyhledávání, doplňování a tvorbě studijních materiálů. Pro žáky jsou na každém patře toalety, u tělocvičny mají žáci k dispozici sprchové kouty. Všechny učebny jsou opatřeny ústředním topením. Nábytek v učebnách vyhovuje hygienickým potřebám uvedených v platné vyhlášce. Dle finančních možností školy je prováděna průběžná rekonstrukce jednotlivých odborných i standardních učeben. Jejich materiální vybavení je obnovováno a doplňováno podle potřeb a finančních možností. Předmět ošetřování nemocných a odborná praxe jsou realizovány na pracovištích Karlovarské krajské nemocnice a.s., do které patří nemocnice v Karlových Varech, v Sokolově a v Chebu,v soukromé nemocnici Ostrov nad Ohří, dále v Dětském domově pro děti do 3 let, v Domově pro seniory. Praktická část výuky probíhá na pracovištích, která jsou pro výuku vhodná a velmi dobře připravena po personální i materiální stránce. Pod vedením odborných učitelek zde žáci získávají potřebné odborné kompetence pro výkon povolání zdravotnického asistenta. 18

19 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Personální a materiální zabezpečení vzdělávání Škola je po personální stránce schopna plně zajistit kvalitní výuku oboru zdravotnický asistent. Základ pedagogického sboru tvoří zkušení pedagogové, kteří se podíleli na přípravě žáků oboru všeobecná sestra a v současnosti připravují pro výkon povolání žáky ve studijním oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. V pedagogickém sboru jsou zastoupeny všechny věkové kategorie učitelů nastupující mladá generace, která sbírá první pedagogické zkušenosti, střední generace učitelů, kteří mají dostatek pedagogických zkušeností a jsou v pedagogické práci tvořiví a generace nejstarší se spoustou pedagogických zkušeností a s nadhledem, který jim umožňuje vykonávat kvalitní pedagogickou práci. Učitelský sbor lze rozdělit na učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů a odborné učitele. Odborné učitelky jsou kvalifikovány pro výuku komplexu předmětů odborného vzdělávání (ošetřovatelství, ošetřování nemocných, somatologie, klinická propedeutika, první pomoc, základy hygieny a mikrobiologie, základy patologie, veřejné zdravotnictví). Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů jsou v současné době většinou kvalifikováni k výkonu své profese. Odborné učitelky mají dostatek odborné praxe v nemocničních zařízeních a mnohé z nich vykonávaly práci všeobecné nebo dětské sestry v třísměnných provozech v nemocnicích. Učitelé se průběžně vzdělávají a vybírají si vzdělávací programy z aktuální nabídky vzdělávacích institucí. Je plánováno další vzdělávaní učitelů v oblasti aktivního učení, projektového vyučování, environmentálního vzdělávání,získávání grantů z evropských fondů atd. Získané informace si vyučující předávají v rámci metodických komisí. Škola má výchovného poradce, kteří se zaměřují na žáky s výchovnými,vzdělávacími a osobními problémy. Jde o zkušeného vyučujícího, který se výchovnému poradenství věnuje a má v této oblasti příslušné vzdělání.dále na škole pracuje preventista sociálně patologických jevů. Organizační podmínky Studium je organizováno jako denní čtyřleté studium. Vyučování může začínat nejdříve v 7.00 hodin a končí různě podle individuálního rozvrhu tříd. V dopoledním bloku vyučování je vložena 20 minutová přestávka (svačina) a rozvrh tříd je individuálně upraven tak, aby žáci měli přestávku na oběd 45 minut. Vyučování předmětu ošetřování nemocných může začínat nejdříve v 7.00 hodin v nemocničních zařízeních. Pro výuku v některých předmětech (např. ošetřovatelství, ošetřování nemocných, cizí jazyk, první pomoc, tělesná výchova, psychologie a komunikace ) je třída dělena na skupiny. Součástí studia je teoreticko praktický předmět ošetřování nemocných, který je realizován ve zdravotnických zařízeních kraje a sociálních zařízeních města Karlovy Vary. Předmět ošetřování nemocných je zařazen do 3. a 4. ročníku. Výuka probíhá pod odborným vedením učitele nebo pověřeného pracovníka, který je způsobilý k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky bez odborného dohledu (tak jak je stanoveno v platných právních předpisech). Do 3. ročníku je zařazena odborná praxe v délce trvání 20 pracovních dnů, která je vykonávána v období školního vyučování (měsíc červen)a do 4.ročníku je zařazena v délce 10 dnů. Na školní vyučování navazuje činnost zájmových kroužků, účast žáků na soutěžích,projekty zadávané v různých předmětech a prezentace školy při dnech otevřených dveří, na veletrhu středních škol. Ochrana člověka za mimořádných situací je realizována ve vybraných předmětech (např. v první pomoci, chemii) a přednáškami. Tyto jsou doplněny pravidelnými nácviky požárního poplachu. Při výuce je využívám materiál zpracovaný Asociací Záchranný kruh Karlovarského kraje. Výuka je vhodně doplňována besedami, přednáškami, exkurzemi, návštěvami výstav,divadelních a filmových představení. 4.2 Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Integrace do výuky Anglický jazyk 2. ročník Národy a jejich kulturní zvyky Problémy společnosti, kriminalita 4. ročník Kultura a volný čas Český jazyk 2. ročník Publicistický styl Občan v demokratické společnosti Německý jazyk Jídlo a stravování Bydlení Jídlo a stravování Bydlení Komunikační dovednosti 19

20 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti 2. ročník Reálie německy mluvících zemí-německo Reálie německy mluvících zemí-německo 3. ročník Reálie příslušných jazykových oblastí a ČR Rodina a mezilidské vztahy Rodina a mezilidské vztahy Reálie příslušných jazykových oblastí a ČR 4. ročník Problémy dnešní mládeže Reálie příslušných jazykových oblastí a ČR Cestování Cestování Problémy dnešní mládeže Reálie příslušných jazykových oblastí a ČR Dějepis 18. století a počátek 19. století 2. ročník Evropa po 1. světové válce Československo v Základy společenských věd Stát Demokracie a totalita ve 20. století Politické subjekty Volby a volební systémy Občanská praticipace Literatura 3. ročník Světová literatura 1.pol. 20. stol. První pomoc 2. ročník Úvod do předmětu, základní pojmy Příruční lékárna, autolékárna Neodkladná resuscitace Mimořádné situace Somatologie Úvod do předmětu Výchova ke zdraví Programy na podporu zdraví Zdravotní rizika vzniku nemoci a možnosti prevence Odborná latinská terminologie Historie latinského jazyka, počátky a vývoj odborného názvosloví, antičtí, středověcí a novověcí tvůrci odborné terminologie Řečtina v odborné zdravotnické terminologii Latina jako evropské dědictví Základy patologie 2. ročník Nemoc, příčina nemoci Poruchy způsobené genetickými defekty Občan v demokratické společnosti Vývoj ošetřovatelství a vzdělávání Organizace práce zdravotnického týmu 3. ročník Organizace práce zdravotnického týmu Pacient a nemocniční prostředí Oš. péče o pacienta na interním oddělení Ošetřování dětí na dětském oddělení Oš. péče o pacienta na chirurgickém oddělení 4. ročník Ošetřování nemocné na gynekologickoporodnickém oddělení Práce ZA v terénu, zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb Ošetřování nemocného na ORL oddělení Ošetřování nemocného na očním oddělení Ošetřování nemocného na onkologickém oddělení Ošetřování nemocných na neurologickém oddělení Ošetřování nemocných na ortopedickém oddělení Ošetřování nemocných na infekčním oddělení Ošetřoání nemocných na kožním oddělení Ošetřování nemocných na psychiatrickém oddělení Ošetřování nemocných na stomatologickém oddělení Ošetřovatelská péče 3. ročník Odborná praxe Příjem, překlad, propuštění, úmrtí pacienta 4. ročník Odborná praxe KOMUNITNÍ PÉČE.Ošetřovatelská péče u klientů v terénní zdravotní péči Domov důchodců Psychologie a komunikace 2. ročník Úvod do oboru a obecná psychologie Člověk jako osobnost Ontogenetická psychologie Základy sociální psychologie 3. ročník Sociální psychologie a základy komunikace Základy zdravotnické psychologie, psychologie nemocných Psychologie nemocných a zdravotníka 4. ročník Komunikace a řešení modelových situací Pokryto předmětem Psychologie a Ošetřovatelství Odborná latinská Aplikace psychologie v osobním životě Německý jazyk Základy společenských Dějepis Ošetřovatelství Teorie ošetřovatelství Základy patologie Literatura Český jazyk Společenskovědní 20

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Kompletní ŠVP Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary 1 Identifikační údaje Název ŠVP Nutriční asistent

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Kompletní ŠVP Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Klasifikační řád. Obsah:

Klasifikační řád. Obsah: Štursova 14 779 00 Olomouc Klasifikační řád Cílem Klasifikačního řádu, který je vnitřním předpisem školy, zpracovaného v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Klasifikační řád M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Klasifikační řád M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Klasifikační řád Níže uvedená pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( dále jen Klasifikační řád ) jsou

Více

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Klasifikační řád součást Školního řádu Ve Zlíně 24. 8. 2011 Schválila: Mgr. Marta Fojtíková V souladu s ustanoveními

Více

Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy

Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy PROFIL ABSOLVENTA Kód a název oboru vzdělání: Název vzdělávacího programu: Dosažený stupeň vzdělání: Délka / forma vzdělání: Způsob ukončení: Certifikace: 53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Zdravotnické lyceum - profil absolventa

Zdravotnické lyceum - profil absolventa Zdravotnické lyceum - profil absolventa Kmenový obor: 78-42-M Lyceum Studijní obor: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení a certifikace: 78-42-M/005 Zdravotnické lyceum úplné střední odborné maturitní

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

5. Hodnocení žáků. I. Kritéria stupňů pro hodnocení prospěchu a chování. I.1. Hodnocení výsledků v povinných, volitelných a nepovinných předmětech

5. Hodnocení žáků. I. Kritéria stupňů pro hodnocení prospěchu a chování. I.1. Hodnocení výsledků v povinných, volitelných a nepovinných předmětech 5. Dokument je součástí Školního řádu Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 (podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků na vysvědčení je vyjadřováno

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12 tel.: 558 712 649 fax: 558 711 894 e-mail: oa.obc@obaka-cestesin.cz www.obaka-cestesin.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD // Školní rok 2014/2015 je zpracován v souladu s platnou školskou legislativou: - zákon č. 561/2004

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná energetická a stavební, Obchodní akademie a a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace Na Průhoně

Více

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Toužim Předpis Školní řád / příloha A Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválil: dokumentu ŘŠ 1.9.2013 ředitel S 26_2 Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍLOHA A : Pravidla pro hodnocení

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Příloha školního řádu) Obsah dokumentu Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a Příloha č. 2 Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. a Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště BEAN, s. r. o. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vydán rozhodnutím

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu)

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno. Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Klasifikační řád)

Více

P ravidla pro hodnocení žá k ů

P ravidla pro hodnocení žá k ů Příloha školního řádu: P ravidla pro hodnocení žá k ů Novelizací vyhlášky č. 13/2004, kterou je vyhláška 374/2006 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři jsou pravidla pro hodnocení žáků upravena

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Dodatek k příloze ŠVP ZV č. 1 - aktualizace k 1.9.2015 Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Základní škola a mateřská

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád Klasifikační řád Pravidla hodnocení na Základní škole Jana Pavla II. Hradec Králové Tento Klasifikační řád je součástí Vnitřního řádu Základní školy Jana Pavla II. Hradec Králové, viz VII. odstavec 4.(viz

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí z 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 81 (v 1. ročníku 2 hodiny týdně, v 1. pololetí 2.

Více