Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Studentská 2, Prostějov, tel , tel./fax Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 V Prostějově dne RNDr. Ing. Rostislav Halaš ředitel školy Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne Redakční úprava: Mgr. Pavla Koštanská 1

2 Výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dále na základě 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Obsah 1. Základní údaje o škole str Charakteristika školy str Přehled oborů vzdělávání str Rámcový popis personálního zabezpečení str Údaje o zápisu k povinné školní docházce str Údaje o přijímacím řízení na RG str Výsledky přijímacích zkoušek našich žáků na SŠ a VŠ str Údaje o výsledcích vzdělávání na ZŠ str Údaje o výsledcích vzdělávání na RG str Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů str Výchovné poradenství str Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků str Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str Výsledky soutěží str Zájmové kroužky str Základní údaje o hospodaření školy str Provedené kontroly ve šk. roce 2012/2013 str Údaje o předložených a školou realizovaných projektech str Zhodnocení činnosti školní družiny str Hodnocení práce školní jídelny str Spolupráce s odborovou organizací str Spolupráce s Klubem přátel školy str Závěrečné shrnutí str. 46 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy dle zřizovací listiny: Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Sídlo školy: Prostějov, Studentská ul. 4/2 Právní forma: příspěvková organizace Identifikační číslo: Zřizovatel školy: Město Prostějov, sídlo zřizovatele Prostějov, nám. T. G. Masaryka Vedení školy: Ředitel školy: RNDr. Ing. Rostislav Halaš Zástupce pro RG: RNDr. Petr Janeček Zástupce pro ZŠ: PaedDr. Jana Maršálková, po dobu pracovní neschopnosti zastupovala Mgr. Pavlína Hemerková Rada školy: Zástupci zřizovatele Pavel Smetana Lukáš Andrýsek Ing. Radek Zacpal Zástupci pedagogických pracovníků Mgr. Jitka Ftačníková Mgr. Jana Klíčová Mgr. Ivana Opálková Zákonní zástupci žáků Mgr. Petr Májek Ing. Milan Varmus Helena Burešová 3

4 Škola má tyto součásti: Základní škola 1. a 2. stupeň IZO Reálné gymnázium IZO Školní družina IZO Školní jídelna IZO Kontakty: Telefon: , tel./fax Webové stránky: 4

5 2. Charakteristika školy Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova je jedním právním subjektem spojujícím dva typy škol, a to školu základní a střední. Základní škola je úplná základní škola s 9 postupnými ročníky. V 5. ročníku ZŠ jsou 3 paralelní třídy, ve všech ostatních ročnících jsou dvě paralelní třídy. Reálné gymnázium má dva studijní obory čtyřleté denní studium a šestileté denní studium, vždy jednu třídu v ročníku. Škola se nachází v klidném a bezpečném prostředí, nedaleko centra a v blízkosti zastávek městské hromadné dopravy. Vybavení školy: odborné učebny s dataprojektory s přístupem na internet multimediální učebna se 30 PC napojenými na internet učebny výpočetní techniky třídy na I. stupni jsou vybaveny interaktivními tabulemi kmenové učebny na II. stupni ZŠ jsou vybaveny PC a dataprojektory respirium - víceúčelový prostor pro pořádání přednášek a výstav sportovní hala s tribunou pro 400 diváků, tělocvična se zrcadlovou stěnou atletický stadion, fotbalové hřiště, hřiště s umělým povrchem na házenou, odbíjenou a tenis, beachvolejbalové hřiště žákovská knihovna a studovna s přístupem na internet keramická dílna s pecí a hrnčířským kruhem školní jídelna s kuchyní bufet v areálu školy bezbariérový přístup 3. Přehled oborů vzdělání Kód Název oboru Ukončení Forma studia Druh studia oboru studia C/01 Základní škola denní Základní K/ K/61 Gymnázium čtyřleté Gymnázium šestileté maturita denní Úplné střední všeobecné maturita denní Úplné střední všeobecné 5

6 4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Ve škole je zaměstnáno celkem 87 zaměstnanců, z toho 64 pedagogických a 23 nepedagogických pracovníků. Lze konstatovat, že pedagogická a odborná způsobilost dosahuje 100 %. Základním kritériem při přidělování úvazků učitelům je jejich odbornost. Sbor zaměstnanců školy je stabilní, to zajišťuje kontinuitu výuky i nepedagogických činností. Změny v pedagogickém sboru nastaly především z důvodu odchodu na rodičovskou dovolenou, návratu z rodičovské dovolené nebo odchodu do důchodu. Dne skončila ve funkci zástupkyně ředitele pro ZŠ a zástupce statutárního orgánu PaedDr. Jana Maršálková. Byla Radou města Prostějova jmenována ředitelkou Městského divadla v Prostějově. Od byla zástupkyní ředitele pro ZŠ jmenována Mgr. Pavlína Hemerková. Od byl RNDr. Petr Janeček, zástupce ředitele pro RG, jmenován zástupcem statutárního orgánu. 5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis do 1. ročníků základní školy proběhl 25. ledna K zápisu se dostavilo celkem 99 dětí. Vzhledem ke kapacitě dvou otevíraných tříd jsme museli 16 dětí odmítnout, nastoupí do 1. ročníku na jiné škole. Po vyřízení všech žádostí o odklad školní docházky nastoupí do 1. ročníku celkem 58 dětí, tedy 29 do každé třídy. 6. Údaje o přijímacím řízení na RG Přijímací řízení čtyřleté studium Počet přihlášených pro 1. kolo byl 47 žáků. Uchazeč (432) odstoupil prostřednictvím zákonného zástupce od přijímací zkoušky a přijímací řízení bylo dne zastaveno. Podmínky přijetí bez přijímací zkoušky splnilo 27 žáků. Přijímací zkoušky tedy konalo 19 žáků. Na základě vyjádření PPP byla uchazečům (428), (446) a (447) prodloužena doba na vypracování testů. V řádném termínu I. kola bylo přijato 30 žáků. Zápisový lístek odevzdalo 17 žáků, uchazeč (401) zápis dodatečně zrušil a zápisový lístek stáhl zpět po přijetí na jinou školu na základě odvolání proti nepřijetí. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí podali: uchazeč (442) - ředitel vyhověl odvolání autoremedurou, uchazeč (447) - ředitel vyhověl odvolání autoremedurou, uchazeč (441) - později ( ) zastaveno PŘ na žádost zákonného zástupce, uchazeč (438) - ředitel vyhověl odvolání autoremedurou, uchazeč (436) - později ( ) zastaveno PŘ na žádost zákonného zástupce, uchazeč (434) - ředitel vyhověl odvolání autoremedurou, uchazeč (435) - ředitel vyhověl odvolání autoremedurou, uchazeč (428) - ředitel vyhověl odvolání autoremedurou, uchazeč (439) - ředitel vyhověl odvolání autoremedurou, uchazeč zápis dodatečně zrušil a zápisový lístek stáhl zpět po přijetí na jinou školu na základě odvolání proti nepřijetí, uchazeč (433) - později ( ) zastaveno PŘ na žádost zákonného zástupce. Ředitel školy přijal v rámci odvolání dalších 6 žáků dle pořadí, čímž přijal v 1. kole celkem 22 uchazečů. Jeden uchazeč přijatý autoremedurou neodevzdal zápisový lístek. Druhé kolo 6

7 přijímacího řízení se konalo Výsledková listina byla vyvěšena v 7:30 hodin na úřední vývěsce školy a na internetových stránkách školy. Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si převzali rodiče v kanceláři školy nebo jim bylo zasláno poštou. Veškerá dokumentace přijímacího řízení je archivována. Počet přihlášených pro 2. kolo byl 3. Zákonný zástupce uchazeče (501) nedoručil v zákonné lhůtě omluvenku neúčasti v 2. kole PZ. Na základě této skutečnosti vydal dne ředitel školy usnesení o zastavení správního řízení. Uchazeč (502) odstoupil prostřednictvím zákonného zástupce od přijímací zkoušky a přijímací řízení bylo dne zastaveno. Zákonný zástupce uchazeče (503) požádal o přijetí svého syna ke vzdělávání na střední škole, jejíž činnost vykonává Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 do 1. ročníku denního studia oboru K/41 Gymnázium od Přihláška ke studiu byla předložena řediteli školy dne , což je po termínu (15. března 2013) stanoveném v 60 odst. 10 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, pro odevzdání přihlášek do denní formy vzdělávání řediteli střední školy. Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení, včetně přesného termínu podání přihlášek, uskutečnil ředitel školy dne , a to zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dne 17. května 2013 bylo zastaveno správní řízení. Přijímací zkoušky tedy nekonal žádný žák. Další kolo přijímacího řízení se nekonalo. Veškerá dokumentace přijímacího řízení je archivována. Přijímací řízení šestileté studium K přijímacím zkouškám se přihlásilo 50 žáků, bez přijímacích zkoušek nebyl přijat nikdo. K vlastním zkouškám přistoupilo 49 žáků, jeden žák odstoupil prostřednictvím zákonného zástupce od přijímací zkoušky a přijímací řízení bylo zastaveno. Na základě vyjádření PPP nebyla žádnému uchazeči prodloužena doba na vypracování testů. Na základě rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově byla v průběhu přijímacího řízení provedena změna příjmení u jednoho uchazeče. Rozhodnutí o nepřijetí a později rozhodnutí o přijetí autoremedurou bylo již vydáno pod novým příjmením. Zákonný zástupce jednoho uchazeče (642) doručil v zákonné lhůtě omluvenku neúčasti v 1. kole PZ. Na základě této omluvy stanovil ředitel školy náhradní termín přijímací zkoušky na den V řádném termínu I. kola bylo přijato 29 žáků. Zápisový lístek odevzdalo 25 žáků. Zákonný zástupce uchazeče již zmiňovaného uchazeče (642) nedoručil v zákonné lhůtě omluvenku neúčasti v náhradním termínu 1. kola PZ. Na základě této skutečnosti vydal dne ředitel školy usnesení o zastavení správního řízení. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí podalo 5 uchazečů. Ředitel školy přijal v rámci odvolání všech 5 žáků dle pořadí, čímž naplnil počet přijatých žáků na 30. Všichni odevzdali zápisový lístek. Druhé kolo přijímacího řízení se nekonalo. Výsledková listina byla vyvěšena v 7:30 hodin na úřední vývěsce školy a na internetových stránkách školy. Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si převzali rodiče v kanceláři školy nebo jim bylo zasláno poštou. Veškerá dokumentace přijímacího řízení je archivována. 7

8 7. Výsledky přijímacích zkoušek našich žáků na SŠ a VŠ Přijímací řízení na střední školy Přijímací řízení na osmileté gymnázium Z celkového počtu 77 žáků 5. tříd ZŠ byli přijati 3 žáci, tj. 3,89 %. Přijímací řízení na šestileté gymnázium Z celkového počtu 58 žáků 7. tříd ZŠ bylo přijato 10 žáků, tj. 17,24 %. Přijímací řízení na čtyřleté gymnázium Z celkového počtu 52 žáků 9. tříd ZŠ bylo přijato 7 žáků, tj. 13,46 %. Přijímací řízení na SOŠ Z celkového počtu 52 žáků přijato 28 žáků, tj. 53,84 %. Přijímací řízení na SOU Z celkového počtu 52 žáků přijato 17 žáků, tj. 32,69 %. 8

9 Přijímací řízení na vysoké školy 4.V (30 studentů) Rozdělení podle vysokých škol Rozdělení podle oborů 9

10 Rozdělení podle vysokých škol 6.N ( 22 studentů) Rozdělení podle oborů 10

11 8. Údaje o výsledcích vzdělávání na základní škole Základní škola Přehled prospěchu za 1. pololetí Třída Počet Průměrný Prospěl s Prospěl Neprospěl Třídní učitel žáků prospěch vyznamenáním I. stupeň ZŠ 1. A 30 1, Mgr. Krchňáková Dagmar 1. B 30 1, Mgr. Mikešová Miluše 2. A 30 1, Mgr. Kandlerová Šárka 2. B 30 1, Mgr. Sedláčková Iveta 3. A 27 1, Mgr. Schönfeldová Lucie 3. B 29 1, Mgr. Krejčířová Barbora 4. A 29 1, Mgr. Zbořilová Hana 4. B 30 1, Mgr. Ftačníková Jitka 5. A 28 1, Mgr. Buršová Jana 5. B 24 1, Mgr. Nováková Jitka 5. C 25 1, Mgr. Greplová Hana II. stupeň ZŠ 6. A 29 1, Mgr. Zatloukalová Eva 6. B 30 1, Mgr. Surma Vlastimil 7. A 29 1, Mgr. Fronc Jan 7. B 29 1, Mgr. Došlová Gabriela 8. A 21 1, Mgr. Čechová Ida 8. B 21 1, Mgr. Hemerková Pavlína 9. A 26 2, Mgr. Malanová Jana 9. B 26 1, Mgr. Slezák Stanislav 11

12 Přehled prospěchu za 2. pololetí Třída Počet Průměrný Prospěl s Prospěl Neprospěl Třídní učitel žáků prospěch vyznamenáním I. stupeň ZŠ 1. A 30 1, Mgr. Krchňáková Dagmar 1. B 30 1, Mgr. Mikešová Miluše 2. A 30 1, Mgr. Kandlerová Šárka 2. B 30 1, Mgr. Sedláčková Iveta 3. A 27 1, Mgr. Schönfeldová Lucie 3. B 29 1, Mgr. Krejčířová Barbora 4. A 29 1, Mgr. Zbořilová Hana 4. B 30 1, Mgr. Ftačníková Jitka 5. A 28 1, Mgr. Buršová Jana 5. B 24 1, Mgr. Nováková Jitka 5. C 25 1, Mgr. Greplová Hana II. stupeň ZŠ 6. A 30 1, Mgr. Zatloukalová Eva 6. B 30 1, Mgr. Surma Vlastimil 7. A 28 1, Mgr. Fronc Jan 7. B 29 1, Mgr. Došlová Gabriela 8. A 21 1, Mgr. Čechová Ida 8. B 21 1, Mgr. Hemerková Pavlína 9. A 26 2, Mgr. Malanová Jana 9. B 26 1, Mgr. Slezák Stanislav Hodnocení chování snížený stupeň Snížený stupeň 1. pololetí 2. pololetí

13 Testy SCIO a ČŠI na základní škole ve školním roce 2012/2013 V letošním školním roce jsme pokračovali ve spolupráci se společností SCIO. Po pečlivém zvážení všech okolností jsme se rozhodli počet testování SCIO zredukovat, a to pouze na testy pro 7. ročník. V dubnu 2013 proběhlo testování 7. ročníků z obecných studijních předpokladů, českého jazyk a matematiky. Letošní výsledky sedmých ročníků jsou pouze průměrné. Porovnáním výsledů testu z českého jazyka s výsledky testů studijních předpokladů vidíme, že studijní potenciál žáků v českém jazyce je využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají jejich studijním předpokladům. Naopak v matematice je studijní potenciál žáků využíván nedostatečně, žáci pracují pod svoje možnosti. Přes tyto průměrné výsledky byli žáci 7. ročníků úspěšní při přijímacích zkouškách na šestiletá gymnázia, odchází jich celkem 10. Průměrné skupinové percentily žáků třídy 7. A a 7. B ve srovnání s účastníky testu ze stejné skupiny škol: 7. A OSP 43 ČJ 45 M B OSP 50 ČJ 46 M 45 Součástí testů byly i dotazníky. V odpovědích na průběh na hodin českého jazyka žáci 7. B vyjádřili až v % názor, že se v hodinách hodně naučí, nové učivo je dáváno do souvislostí s dříve probraným a že se cíleně učí i na vlastních chybách. V 7. A byly tyto odpovědi kolem 70%. V matematice ve třídě 7. B se tento názor pohyboval kolem %, v 7. A dokonce až na úrovni 90%. Jako nejčastější zdroj informací pro domácí přípravu uváděli vlastní poznámky 74 %, internet (60%). V názoru na celou školu žáci uvedli v 90%, že mají rádi své spolužáky, v 80%, že se ve škole cítí dobře, že by školu doporučili ostatním a že mají ve škole někoho, na koho se mohou s důvěrou obrátit. I v letošním roce jsme zvládli všechny testy realizovat v online režimu, třídním učitelům tak ubyla zdlouhavá práce se zadáváním výsledků žáků do programu Sciodat. Navíc žáci ihned vidí alespoň částečné výsledky. Letos dorazily konečné výsledky pro žáky a jejich rodiče dříve, než tomu bylo v minulých letech. Začátkem června proběhlo plošné testování všech tříd 5. a 9. ročníku a odpovídajícího ročníku šestiletého gymnázia celkem tedy v pěti třídách: 5. A, 5. B, 9. A, 9. B a 2. N. Organizačně i technicky vše proběhlo v pořádku. 13

14 9. Údaje o výsledcích vzdělávání na reálném gymnáziu Reálné gymnázium Přehled prospěchu za 1. pololetí Třída Počet Průměrný Prospěl s Prospěl Neprospěl Třídní učitel žáků prospěch vyznamenáním Gymnázium čtyřleté 1. V 30 1, Mgr. Dosedělová Jana 2. V 29 1, Mgr. Böhmová Zuzana 3. V 30 1, Mgr. Böhm Vladimír 4. V 30 1, Mgr. Jelínková Marie Gymnázium šestileté 1. N 30 1, Mgr. Bureš Jaroslav 2. N 30 1, Mgr. Musilová Eva 3. N 28 1, Mgr. Bilíková Milada 4. N 30 1, Mgr. Šnévajs Martin 5. N 28 1, Mgr. Švec František 6. N 22 2, Mgr. Koštanská Pavla Přehled prospěchu za 2. pololetí po opravných zkouškách Třída Počet Průměrný Prospěl s Prospěl Neprospěl Třídní učitel žáků prospěch vyznamenáním Gymnázium čtyřleté 1. V 30 1, Mgr. Dosedělová Jana 2. V 29 1, Mgr. Böhmová Zuzana 3. V 30 1, Mgr. Böhm Vladimír 4. V 30 1, Mgr. Jelínková Marie Gymnázium šestileté 1. N 30 1, Mgr. Bureš Jaroslav 2. N 30 1, Mgr. Musilová Eva 3. N 28 1, Mgr. Bilíková Milada 4. N 30 1, Mgr. Šnévajs Martin 5. N 28 2, Mgr. Švec František 6. N 22 2, Mgr. Koštanská Pavla Hodnocení chování snížený stupeň Snížený stupeň 1. pololetí 2. pololetí

15 Výsledky maturitních zkoušek Třída Počet Průměrný Prospěl s Prospěl Neprospěl Třídní učitel žáků prospěch vyznamenáním Gymnázium čtyřleté 4. V 30 1, Mgr. Jelínková Marie Gymnázium šestileté 6. N 22 1, Mgr. Koštanská Pavla V podzimním termínu opravných maturitních zkoušek 1 student prospěl, jeden student neprospěl. 10. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Základní škola a) Prevence sociálně nežádoucích jevů ve vyučovacích předmětech Na prvním stupni naší základní školy byla prevenci sociálně nežádoucích jevů věnována tradičně pozornost převážně v předmětech prvouka, čtení, pracovní vyučování, tělesná a výtvarná výchova. K probíraným tématům patřily především: vztahy ve třídě, slovní a fyzické útoky, sexualita, šikana, kyberšikana, styk s cizími lidmi, rasismus, drogy, krádeže, vandalismus, ochrana zdraví, chování k postiženým lidem. Vyučující se zaměřili na posilování pozitivních jevů v dětském kolektivu. Hlavně na rozvíjení dobrých vztahů a na spolupráci v kolektivu, toleranci, ochotě pomoci. Děti se učily vyjadřovat vlastní názor a naslouchat druhým také v rámci pravidelných komunitních kruhů. Společně s učiteli řešily i konkrétní situace ve svých třídách. Probraly také některé z témat prevence sociálně patologických jevů na škole. Na prvním stupni to byla tato témata: vztahy v kolektivu, bezpečná cesta do školy, vztahy v rodině, šikana, prevence úrazů, krádeže, rasismus, rizika v dopravě, kyberšikana, zdravá životospráva, vandalismus, násilí, poruchy příjmu potravy. Obdobným tématům se věnovali i žáci vyššího stupně v předmětech občanská výchova, rodinná výchova, sloh, přírodopis, informatika. Žáci devátých ročníků se zaměřili navíc na svou budoucí profesní orientaci. V rámci komunitních kruhů probrali např. tato témata: záškoláctví, homofobie, rizikové chování, šikana, kyberšikana, alkohol, kouření, návykové látky, krádeže. b) Jaké problémy jsme v letošním školním roce řešili: - sebevražedné úmysly - vandalismus - anorexie - krádeže - interpersonální vztahy ve třídách - kouření - pořizování videozáznamu učitele bez jeho vědomí - homofobie - agresivita, vulgarita - šikana - kyberšikana 15

16 c) Spolupráce s rodiči Probíhala na úrovni třídních učitelů rámci třídních schůzek, konzultačních hodin nebo dle potřeby. Několikrát se sešla výchovná komise. Problémy byly hlavně kvůli kyberšikaně a kouření. Celkově spolupráci s rodiči hodnotíme jako dobrou. d) Akce související s nespecifickou primární prevencí, které jsme navštívili nebo samostatně uspořádali: - spolupráce s ekocentrem Iris - projekt Adopce na dálku sbírka na Cavina - přednáška o první pomoci - ozdravné pobyty, školy v přírodě, školní výlety, lyžařský kurz, exkurze - Veselé sportovní odpoledne - sportovní akce a turnaje atletika, volejbal, kopaná, florbal, přehazovaná, basketbal, atd. - vystoupení loutkového divadla - Den Země - Den se zvířátky - sběr papíru - Jumping Drums - Hlídky mladých zdravotníků - návštěvy dopravního hřiště - Paralympiáda - Svátky jara - besedy s městskou policií - testování Mensa - přednáška: Nový Zéland, Austrálie - vánoční besídky - vánoční vystoupení pěveckého sboru - výroba adventních věnců - Mikuláš a jeho družina - Čtení dětem Duha - Výtvarné soutěže - Žákovská samospráva - Vitaminátor se vrací - Riziko pohlavně přenosných chorob - O tobě s tebou - Hon na internetové piráty e) Činnost školního metodika prevence: - účast na lyžařském kurzu - seznámení se s výsledky mapování vztahů v třídních kolektivech - nabídka programů a přednášek s tématikou primární prevence třídním učitelům a zabezpečení těchto programů - poskytnutí materiálů s odbornými informacemi o dané problematice všem učitelům - konzultace s PPP - účast na komunitních kruzích 16

17 f) Vzdělávání učitelů: - hodnocení a evaluace v práci učitele - metodická návštěva v hodině TV - internetová nebezpečí - nebezpečí anorexie g) Úkoly pro příští školní rok: - prohloubit a zkvalitnit spolupráci s rodiči - zaměřit se na vzdělávání pedagogů - pracovat s problémovými třídními kolektivy - větší míra prevence na prvním stupni ZŠ - pokračovat v rozvíjení toho, co se v uplynulých letech osvědčilo Reálné gymnázium Ve školním roce 2012/2013 se podařilo realizovat několik akcí v rámci minimálního plánu prevence. Veškeré problémové situace byly prodiskutovány na pedagogických radách a byl navrhnut individuální přístup k jednotlivým studentům. Spolupráce také probíhala mezi výchovným poradcem RG a preventistou sociálně patologických jevů RG. V případě potřeby byli kontaktováni rodiče problémových studentů a byl s nimi konzultován další postup. V průběhu roku byli studenti zapojeni do velkého množství akcí, např. burza škol, věda v ulicích, den otevřených dveří naší školy, oslavy výročí školy, adventní koncert, organizace majálesu, organizace sportovních turnajů a další. Akce pro studenty v roce 2012/2013 K - centrum Prostějov informace pro všechny nové o této organizaci v Prostějově, nabídka spolupráce a pomoci v těžkých životních situacích účast pracovníků ve vyučování a předání informací přímo studentům Přednášky na různá témata: PhDr. Ivan Douda Drogy nebo aktivita Pořad poskytuje základní informace o vlastnostech, rizicích a dalším kolem drog. Od legálních jako alkohol či kouření, až po ilegální, jako pervitin, heroin, marihuana atd. Studenti se dozvídají o možnostech prevence, pomoci, léčby, chování rodiny či školy. Josef Klíma Zločin kolem nás Přednáška spojená s besedou o kriminalitě mládeže, která vychází ze skutečných případů, které Josef Klíma jako novinář, spisovatel a reportér prožil. Tento pořad je speciálně zaměřen na mezní situace, v nichž se studenti mohou z nedostatku zkušeností stát jak pachateli, tak i oběťmi trestné činnosti (dobrovolná i násilná prostituce u děvčat a chlapců, najímání mladistvých k převozu drog, zbraní, kradených automobilů a další aktuální témata). D. Stehlíková - Přednáška o prevenci rakoviny děložního čípku konkrétní informace o problematice rakoviny, prevence, možná rizika přenosu, možnost vlastních dotazů 17

18 D. Stehlíková Viry kolem nás konkrétní informace o problematice virových onemocnění, prevence, možná rizika přenosu, možnost vlastních dotazů MP Promotion S tebou o tobě přednáška pro dívky, správné zdravotní a hygienické návyky v období dospívání Český červený kříž 1. pomoc interaktivní přednáška o první pomoci, zapojení studentů do ošetření 11. Výchovné poradenství Základní škola a) Péče o integrované žáky ve školním roce 2012/2013 V tomto školním roce bylo evidováno na základní škole celkem 9 integrovaných žáků. Reedukaci ve spolupráci s Mgr. J. Dlapovou (speciální pedagožkou PPP v Prostějově) prováděli Mgr. I. Sedláčková, Mgr. Š. Kandlerová, Mgr. I. Čechová a Mgr. J. Fronc. Na škole působily asistentky pedagoga J. Pešková, Mgr. I. Řehková a L. Vejmolová a J. Cásková. Od se vzdělává podle individuálního plánu žák s mimořádným nadáním. V letošním roce bylo evidováno 48 žáků se SVP, SPU a jiným typem znevýhodnění. b) Spolupráce s PPP v Prostějově V průběhu září června 2013 docházelo k pravidelným konzultacím výchovného poradce, třídních učitelů a vedení ZŠ s psycholožkou PPP v Prostějově PhDr. M. Krajčovou a speciální pedagožkou PPP v Prostějově Mgr. J. Dlapovou a I. Blechtovou o výchovných a výukových problémech na ZŠ. Konzultačních hodin PhDr. M. Krajčové využili někteří rodiče i žáci k řešení závažnějších problémů osobního rázu i k řešení profesní orientace žáků 9. ročníku. Celkem 19 žáků ZŠ s různými výukovými a výchovnými obtížemi bylo během školního roku vyšetřeno přímo v PPP v Prostějově a jejich rodiče, třídní učitelé, výchovný poradce a ostatní vyučující byli informováni o způsobu a možnostech nápravy. c) Volba povolání Žáci 9. ročníku navštívili v listopadu 2012 přehlídku SŠ Scholaris v KaSC v Prostějově a v Olomouci. Zájemci využili poradenství PPP k volbě povolání a vypracovali si podpůrné testy k volbě povolání na počítači v rámci předmětu Pracovní výchova. Výchova k volbě povolání se promítala ve školním roce 2012/2013 do všech tematických okruhů občanské výchovy, rodinné výchovy a praktických činností. Všech 52 žáků 9. ročníku ve školním roce 2012/2013 bylo přijato na zvolené střední školy. 18

19 Reálné gymnázium Poradenská činnost V letošním roce byly výchovnou poradkyní poskytovány průběžně konzultace pro studenty i jejich zákonné zástupce. Proběhlo vyšetření a evidence nových studentů s poruchami učení ve spolupráci s PPP v Prostějově. Ve spolupráci s třídními učiteli byly řešeny výchovné i výukové problémy studentů. Kariérové poradenství Ve spolupráci se vzdělávacími instituty (Sokrates, Tutor) byla zajištěna dostatečná informovanost maturantů o přípravných kurzech na přijímací řízení, o některých vysokých školách a o případném způsobu odvolání se proti nepřijetí na zvolenou školu. Studenti maturitní tříd se navštívili celostátní přehlídku vysokých škol Gaudeamus v Brně. Všichni studenti podali přihlášky na vysoké školy. Studenti nižších ročníků jsou informováni o důležitých odkazech na internetových stránkách k volbě vysokých škol a je jim poskytována individuální konzultace. V rámci práce s talentovanými žáky byly ve spolupráci s vyučujícími realizovány olympiády a soutěže. Vyučující přírodovědných předmětů motivují žáky ke studiu na technické obory a přírodní vědy s ohledem na požadavky trhu práce. Škola k tomu využívá vhodné prostředky, jedná se o skladbu volitelných předmětů, nabídku zájmových kroužků a spolupráci s dalšími institucemi, především s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Studenti jsou motivováni i k účasti na letních školách, např. jedna studentka absolvovala měsíční pobyt v Nových Hradech, kde pracovala v rámci projektu Otevřená věda v Laboratoři tkáňových kultur. Jiná studentka se zúčastnila letní školy středoškolských studentů Chemie pro život, organizátorem byla VŠCHT Praha. Studentská samospráva Volení zástupci jednotlivých tříd se pravidelně scházejí s vedením školy a s výchovnou poradkyní. V rámci těchto schůzek jsou řešeny požadavky ze strany studentů. Za naši školu pracují zvolení žáci a studenti v Zastupitelstvu dětí a mládeže města Prostějova a v Zastupitelstvu mládeže Olomouckého kraje. 19

20 12. Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků Hlavní oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků Státní maturitní zkoušky V rámci přípravy na státní maturity absolvovali učitelé gymnázia e-learningové a prezenční kurzy a získali osvědčení do funkce zadavatel, hodnotitel ústní zkoušky z českého jazyka pro žáky s PUP, hodnotitel ústní zkoušky z německého jazyka. Dva učitelé také absolvovali konzultační seminář pro školní maturitní komisaře. Tři vyučující se zúčastnili konzultačního semináře k písemnému projevu. Počítačová gramotnost Vyučující I. stupně ZŠ pokračovali ve vzdělávání souvisejícím s efektivním využitím interaktivních tabulí Smart-board ve výuce a zúčastnili se krajské odborné konference Smart Klubu. Naše škola nadále funguje jako školicí středisko pro společnost AV Media. Mgr. Hana Zbořilová pracuje jako lektorka. Vzdělává ostatní učitele v regionu, jak pracovat a využívat interaktivní tabuli nejen na základních, ale i na středních školách. Kurz poskytování první pomoci Vybraní pracovníci absolvovali školení k organizování a poskytnutí první pomoci s lektorkou Mgr. Anežkou Vítkovou ze Vzdělávacího institutu, spol s r. o. Kvalifikační kurzy Ředitel školy absolvoval školení Vybrané problémy z aplikace právních předpisů a školské legislativy v roce 2013, garant Faktum Olomouc, a Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR, garant ČŠI. Zástupce ředitele pro RG absolvoval konzultační seminář pro managment škol, NIDV Olomouc a zástupkyně ředitele pro ZŠ prošla vzděláváním pedagogických pracovníků v základních ICT dovednostech, Vzdělávací institut, spol. s r. o. Společné vzdělávání pedagogického sboru Vedení školy zorganizovalo pro pedagogický sbor školení Hodnocení a evaluace v práci učitele, garantem byl NIDV Olomouc. Odborná školení Vyučující na I. stupni ZŠ absolvovali seminář nakladatelství Fraus Zlomky na I. st. ZŠ. Dva vyučující z gymnázia se zúčastnili vzdělávacího semináře Debatní den v rámci projektu Debatování napříč osnovami. Dva učitelé absolvovali čtyřdenní cyklus přednášek Otevřené vědy pro učitele biologie a jeden vyučující kurz Otevřené vědy pro učitele chemie. Součástí obou kurzů byl i třídenní praktický kurz. Garantem tohoto vzdělávání bylo Středisko společných činností Akademie věd ČR. Letní školy Ředitel školy rozšiřoval své znalosti CLIL Content and Language Integrated Learning for Maths and Science Teachers, , Exeter, Velká Británie, Comenius, Lifelong Learning Programme. Učitelka chemie absolvovala ve dnech Letní školu středoškolských učitelů s názvem Chemie pro život, garantem byla Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. 20

21 13. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Letos slavila naše škola 20 let od svého znovuobnovení. V rámci tohoto výročí se uskutečnila řada akcí, které jsme prezentovali na stránkách regionálního tisku. Již na podzim jsme prostějovské čtenáře informovali o historii vzniku školy a jejich proměnách v průběhu uplynulých let. Pozornost byla věnována pestrému programu, který byl zahájen v říjnu na půdě školy skvělým vystoupením Michaela Londesborougha, který je spoluautorem a moderátorem pořadu PORT, kde předvádí experimenty vysvětlující zákony fyziky a chemie. Následoval koncert kapely FUTURUM v prostorách školy vedený zpěvákem Romanem Dragounem. Škola v prosinci otevřela své dveře a přivítala tak nejen zájemce o studium, ale i abiturienty, pro které si jejich bývalí učitelé připravili zábavnou formou netradiční výuku. V adventním čase oslavy vyvrcholily koncertem v Městském divadle Prostějov, o kterém informoval mj. internetový deník iprostejov.cz. U příležitosti 20. výročí vzniku Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova vznikla fotokniha, obrázkový průvodce všech událostí školního roku, na které spolupracoval fotograf Jiří Andrýsek. Fotokniha je vystavena na webových stránkách školy. Při příležitosti oslav byl vydán také almanach, který mapuje zejména posledních 20 let trvání školy, rovněž se však věnuje historii školy, ale i zajímavým mezníkům v jejím novodobém fungování. Dramatický kroužek připravil tentokrát pohádkové představení O pokažené válce, a to nejen pro žáky školy, ale i pro rodiče. Školní rok byl rovněž bohatý na sportovní události. Velký zájem vzbudil článek o konané paralympiádě, ve které si žáci mohli prakticky vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku, zahrát si bocciu hru založenou na pravidlech petanque a goalball hru pro nevidomé s ozvučeným míčem. Stránky Radničních listů představily mezinárodní organizaci poskytující humanitární pomoc Rotary Club. Jejich zástupce ze států Wisconsin a Minnesota jsme přivítali na gymnáziu v květnu. Stali jsme se zatím jedinou školou v republice, kterou si američtí rotariáni vybrali, aby poznali každodenní život studentů i český vzdělávací systém. Velkou radostí se staly letošní květnové studentské oslavy Majáles Svým osobitým kouzlem a propracovaným kostýmem získal Petr Doseděl ze třídy 2. V ocenění poroty v podobě titulu krále majálesu. Po dvou letech se tak vítězství vrátilo opět na půdu školy. Mezi prvními přinesl zprávu o Kloboučníkovi z reálky Prostějovský a Olomoucký deník. V závěru roku jsme veřejnost informovali o proběhlých maturitních zkouškách. V letošním roce totiž všichni studenti obou maturitních tříd skládali povinnou profilovou ústní zkoušku z matematiky. O pozitivech a úspěšných výsledcích referoval ve svém článku zástupce školy. Mezi naše priority patří také aktualizace webových stránek školy, kde rodiče, žáky i veřejnost informujeme o zajímavých akcích a o úspěších našich žáků v okresním, krajském nebo i celostátním měřítku. Webový portál letos prošel proměnou nové uspořádání, funkce i kvalitnější prohlížení fotografií kladně přijali návštěvníci internetových stránek školy. Pravidelně organizujeme dny otevřených dveří, jednak pro budoucí studenty gymnázia, jednak pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Účastníme se přehlídky středních škol Scholaris v KaSC v Prostějově. V červnu připravujeme zajímavé pokusy z fyziky a chemie pro Vědu v ulici v Prostějově a Přírodovědný jarmark v Olomouci. 21

22 14. Výsledky soutěží Olympiáda v českém jazyce kategorie I Markéta Hebelková 1. N 1. místo Tereza Koláčková 2. N 1 kategorie II Nela Kadaníková 4. N 5. místo Krajské kolo kategorie I Markéta Hebelková 1. N 13. místo Debatní soutěže Vánoční debatní turnaj - krajské zastoupení Martin Horák 5. N Jakub Šimek 5. N Nela Kadaníková 4. N Lucie Válková 4. N Tereza Adamcová 6. N Česká debatní společnost krajské kolo Martin Horák 5. N Jakub Šimek 5. N Michael Formánek 5. N Nela Kadaníková 4. N Lucie Zatloukalová 5. N Mladý Démosthénes Regionální kolo Otakar Salaj 2. N 3. místo Recitační soutěž kategorie I Anna Marie Blažková 3. B 3. místo Ema Drmolová 3. A 4. místo David Iránek 3. B čestné uznání kategorie III Dominika Reková 7. B čestné uznání 22

23 Krajské kolo Kategorie I Anna Marie Blažková 3. B čestné uznání Ema Drmolová 3. A čestné uznání Školní kolo kategorie SŠ Johana Minářová 4. N 1. místo Martin Horák 5. N 1. místo (okresní kolo zrušeno, v krajském kole bez umístění) Konverzační soutěž v německém jazyce kategorie III.A Lucie Válková 4. N 3. místo Konverzační soutěž v anglickém jazyce - základní školy kategorie I.A Tomáš Vysloužil 7. B 20. místo Monika Babicová 7. B 23. místo kategorie II A Jana Prokopová 8. A 5. místo Petr Buček 9. A 13. místo kategorie II B Lucie Oklešťková 2. N 4. místo Richard Lázna 2. N 4. místo Olympiáda v anglickém jazyce kategorie III A Michaela Nagyová 5. N Krajské kolo kategorie III A Michaela Nagyová 5. N 11. místo Soutěž v anglickém jazyce Search it! Krajské kolo Tereza Adamcová 6. N 5. místo Ondřej Znojil 6. N 11. místo Středoškolská odborná činnost Krajské kolo Michael Formánek 5. N 7. místo 23

24 Matematická olympiáda kategorie Z 8 Tomáš Chupáň 1. N 3. místo Martin Sedláček 1. N 4. místo Václav Konečný 1. N 6. místo Filip Kopecký 1. N 8. místo Finanční gramotnost kategorie II Charlotte Vlková 4. N Lucie Válková 4. N Jan Frelich 2. V Fyzikální olympiáda 3. místo kategorie F Tomáš Chupáň 1. N 1. místo Václav Konečný 1. N Tomáš Zajíček 1. N 3.místo kategorie E Jakub Klukáček 2. N 1. místo Otakar Salaj 2. N 3. místo Tomáš Kořínek 2. N 4. místo Matouš Zajíček 2. N 7. místo Krajské kolo kategorie E Jakub Klukáček 2. N 5. místo kategorie D Tomáš Vymazal 3. N 16. místo Chemická olympiáda kategorie D Jakub Klukáček 2. N 1. místo Matouš Zajíček 2. N 3. místo Tomáš Kořínek 2. N 4. místo Otakar Salaj 2. N 5. místo Krajské kolo kategorie A Radim Mach 3. V kategorie B Radim Mach 3. V kategorie C Tomáš Vymazal 3. N úspěšný řešitel Vítězslav Hrubý 1. V úspěšný řešitel 24

25 Celostátní kolo kategorie A Radim Mach 3. V úspěšný řešitel Astronomická olympiáda Krajské kolo kategorie E, F Otakar Salaj 2. N 5. místo Ondřej Májek 1. N 17. místo Tomáš Kořínek 2. N 18. místo Kategorie C, D Anton Glavatchi 3. N 5. místo Malá chemická olympiáda Tomáš Chupáň 1. N místo Lukáš Roden 1. N místo Lenka Nesvadbíková 1. N 6. místo Biologická olympiáda Krajské kolo kategorie B Anna Kováříková 3. N 1 Jana Šebestíková 1. V 17. místo kategorie A Jan Kirner 5. N 7. místo Zelená stezka - Zlatý list Kategorie - gymnázia Družstvo Monika Brablecová 2. N Otakar Salaj 2. N Matouš Zajíček 2. N Barbora Hošťálková 2. N Viktorie Sekaninová 2. N Tereza Koláčková 2. N 3. místo Dějepisná olympiáda Michal Nakládal 2. N 5. místo 25

26 Zeměpisná olympiáda kategorie A Jana Grocholová 6. A 1 kategorie B Tomáš Piska 7. B 8. místo kategorie C Dominik Petýrek 9. A 8. místo kategorie D Jan Kirner 5. N 1. místo Robin Vysloužil 6. N Jana Makovcová 4. V 3. místo Krajské kolo kategorie D Jan Kirner 5. N 4. místo Jana Makovcová 4. V 10. místo Robin Vysloužil 6. N 11. místo Branně - vlastivědná soutěž 2. třídy Barbora Talandová 2. A Michal Talanda 2. A Sára Poláčková 2. B František Valenta 2. B 3. třídy David Iránek 3. B Tomáš Novák 3. B Tereza Rozkošová 3. A Tea Svobodová 3. A 3. místo O pohár zdravého města Prostějova Nikola Lorencová 6. B Veronika Hájková 6. B Dominik Dopita 6. B Vojtěch Micka 6. B Anna Buršová 6. A Alena Košťálová 6. A Vojtěch Ošťádal 6. A Tomáš Buriánek 6. A O hanáckýho kohóta 1. místo 4. místo kategorie III Lucie Burgetová 9. A 26

27 družstvo 2. stupně družstvo SŠ Krajské kolo družstvo 2. stupně družstvo SŠ Celostátní kolo družstvo SŠ Šachový přebor Tomáš Vysloužil 7. B Anh Duy Tran 7. B Lukáš Vysloužil 4. B John Bartoš 6. A Jaroslav Bureš 4. V Tomáš Zajíček 1. N Matěj Gorba 5. N Michael Bureš 3. N Tomáš Vysloužil 7. B Anh Duy Tran 7. B Lukáš Vysloužil 4. B John Bartoš 6. A Jaroslav Bureš 4. V Tomáš Zajíček 1. N Matěj Gorba 5. N Michael Bureš 3. N Jaroslav Bureš 4. V Tomáš Zajíček 1. N Matěj Gorba 5. N Michael Bureš 3. N 1. místo 1. místo 6. místo 14. místo Výtvarné soutěže Barvy podzimu okresní kolo kategorie 5 Nikol Spillerová 1. N 1. místo Michaela Chlachulová 1. N 3. místo Můj sen Celorepublikové kolo s mezinárodní účastí Kategorie II Jakub Spáčil 2. A 3. místo Děti, pozor, červená! - okresní kolo kategorie 1. st. David Iránek 3. B Klára Koutná 5. C Adéla Barbušinová 5. C cena poroty kategorie 2. st. Anna Buršová 6. A 27

28 Jaro je tady kategorie 4 Daniela Rosbergrová 6. B 1. místo Ivana Večerková 6. B Magdaléna Májková 6. B 3. místo kategorie 5 Nikola Mičková 8. A Kristýna Filáková 8. A Kateřina Bolová 2. N 3. místo Lidé v mém okolí, fotografická soutěž Celorepublikové kolo Veronika Rajsiglová 3. N 1. místo Floristická soutěž Veronika Rajsiglová 3. N Krajské kolo Veronika Rajsiglová 3. N Chráněná území Olomouckého kraje v proměnách roku, fotografická soutěž Krajské kolo Veronika Rajsiglová 3. N 1. místo Veronika Rajsiglová 3. N Veronika Rajsiglová 3. N 3. místo Próza a poezie Celorepublikové kolo Veronika Novotná 4. B 1. místo Veronika Klíčová 4. B Sportovní soutěže Soutěže pro 1. stupeň základní školy Prostějovský vodníček plavecká soutěž kategorie dívky Simona Marešová 2. B kategorie chlapci Michal Talanda 2. A 3. místo McDonald s Cup okresní kolo Jiří Dostál 4. A Lukáš Dvořák 4. A Aleš Slezák 4. A Karel Šmehlík 4. A Martin Coufal 4. B Roman Vlach 4. B Rostislav Stružka 4. B Martin Dušek 5. A Dominik Coufal 5. A Tadeáš Spáčil 5. A Filip Kresta 5. A Daniel Ircing 5. C Dominik Mareš 5. C Jiří Hájek 5. C 28

29 Vybíjená okresní kolo Kateřina Floretová 5. C Tereza Habáňová 5. C Barbora Křupková 5. C Tereza Zbořilová 5. C Adéla Barbušinová 5. C Lucie Pospíšilová 5. B Vybíjená okresní kolo Daniel Ircing 5. C Dominik Mareš 5. C Jiří Hájek 5. C Jan Hradil 5. B Jakub Nezval 5. B Jakub Klučka 5. B Vojtěch Kvapil 5. B Florbal okresní kolo Jiří Dostál 4. A Aleš Slezák 4. A Jakub Godla 5. B Dominik Mareš 5. C Štěpán Rataj 5. C Kinderiáda krajské kolo celostátní kolo David Jankovič 2. B Adam Kubát 3. B Darina Řehková 3. B Marie Krajíčková 4. B Jakub Nezval 5. B Rostislav Stružka 4. B Kinderiáda individuální ocenění v celostátním kole (běh 60m ) Jakub Nezval 5. B Marie Krajíčková 4. B Atletický trojboj okresní kolo David Jankovič 2. B Matyáš Votava 3. B Karel Šmehlík 4. A Jakub Nezval 5. B 3. místo Tereza Kalabisová 5. B Kristýna Kubátová 5. B Kateřina Šemnická 5. B Denisa Soukupová 5. A Klára Dohnalová 5. B Jakub Godla 5. B Dominik Coufal 5. A Tadeáš Spáčil 5. A Martin Dušek 5. A Lukáš Vysloužil 4. B 1. místo Lukáš Dvořák 4. A Kryštof Haratek 5. A Daniel Ircing 5. C Jiří Hájek 5. C Ondřej Sedláček 5. C 1. místo 1 Anna Vlachová 2. A Ondřej Mikeš 2. A Karel Šmehlík 4. A Tereza Pořízková 4. A Kateřina Vaková 5. A Adéla Daňková 3. A 1. místo Anna Vlachová 2. A Adéla Daňková 3. A Marie Krajíčková 4. B Kateřina Vaková 5. A 29

30 Soutěže pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia Florbal Orion Cup - chlapci Kategorie III Okrskové kolo Michal Mareš 7. A Pavel Mucha 7. A Robert Veselý 7. B Adam Krampota 6. A Jakub Odstrčil 6. B Karel Entner 7. A Lukáš Nágl 7. B Daniel Černý 6. A Jan Hruban 6. B Jan Zavadil 6. B 1. místo 4. místo Florbal Orion Cup - dívky Kategorie IV Krajské kolo Michaela Crhonková 8. A Nela Hasová 8. B Nikola Dvořáková 8. B Lucie Strakerlová 9. A Tereza Štefková 9. B Táňa Navrátilová 2. N Pavla Křížková 2. N Florbal Orion Cup chlapci Kategorie IV Okrskové kolo Novinářský kalamář - házená Vojtěch Micka 6. B Robert Veselý 7. B František Hanák 7. B Jan Havel 7. B Minifotbal žáků Kategorie IV Okresní finále Krajské finále Lukáš Petržela 9. A Michal Marek 9. A Marin Surma 9. A Pavel Foret 9. B Šimon Abrahám 2. N Dominik Vávra 9. A 1. místo 3. místo Barbora Karafiátová 8. B Nicol Černá 8. B Hana Ptačníková 9. A Renata Havlová 9. B Kateřina Jehlářová 2. N Adéla Jenešová 2. N Tomáš Piska 7. B Michal Krajíček 7. B Tomáš Vysloužil 7. B Lukáš Nágl 7. B Pavel Mucha 7. A 1. místo 2.místo František Váňa 9. A Miroslav Kroutil 8. B David Šarman 8. B Michal Štěpán 8. A Vladimír Krajíček 9. A Radek Řehulka 9. B 30

31 Coca Cola Školský pohár chlapci Kvalifikace Krajské kolo Regionální kolo Lukáš Petržela 9. A Michal Marek 9. A Marin Surma 9. A Pavel Foret 9. B Vladimír Krajíček 9. A Martin Moštěk 8. B Šimon Abrahám 2. N Richard Paul 1. N Martin Svačina 1. N Coca Cola Školský pohár dívky Krajské kolo Regionální kolo Michaela Crhonková 8. A Nela Hasová 8. B Nikola Dvořáková 8. B Lucie Strakerlová 9. A Tereza Štefková 9. B Kateřina Lorencová 2. N Adéla Jenešová 2. N 1. místo 1. místo 1. místo 1. místo bez postupu František Váňa 9. A Miroslav Kroutil 8. B David Šarman 8. B Michal Štěpán 8. A Dominik Vávra 9. A Pavel Mucha 7. A Matěj Šnajdr 1. N Radim Pajchl 1. N Michal Popelka 1. N 1. místo 4. místo Barbora Karafiátová 8. B Nicol Černá 8. B Hana Ptačníková 9. A Renata Havlová 9. B Kateřina Jehlářová 2. N Táňa Navrátilová 2. N Pavla Křížková 2. N Halová kopaná Kategorie III Okrskové kolo Kategorie IV Okrskové kolo Martin Surma 9. A Pavel Foret 9. B David Šarman 8. B František Hýbl 8. B Matěj Šnajdr 1. N Martin Svačina 1. N Lukáš Petržela 9. A Michal Štěpán 8. A Miroslav Kroutil 8. B Šimon Abrahám 2. N Richard Paul 1. N Michal Popelka 1. N 3. místo 1. místo 1. místo 31

32 Minivolejbal Barbora Klimovičová 9. A Markéta Hebelková 1. N Veronika Boudová 1. N Karolína Klocová 7. B Tereza Thonová 8. B Nikola Černá 8. B. Basketbal Kategorie IV František Váňa 9. A Michal Marek 9. A Tomáš Kořínek 2. N Basketbal AND 1 CUP Kategorie III Krajské kolo Kvalifikace do celostátního kola Lukáš Čejka 6. B Martin Sogel 6. B Robert Veselý 7. B Jan Havel 7. B Tomáš Vysloužil 7. B Basketbal Kategorie III dívky Adéla Svobodová 6. B Vanessa Klíčová 6. B Veronika Vehovská 7. B Monika Babicová 7. B Nikola Girošková 7. B Tereza Vrbová 6. A Tereza Štefková 9. B Rozálie Látalová 1. N Monika Babicová 7. B Jana Prokopová 8. A Nikola Dvořáková 8. B Lukáš Petržela 9. A Alexandr Vyroubal 2. N 1. místo Jakub Odstrčil 6. B František Hanák 7. B Tran Duy Anh 7. B Patrik Fica 7. B Sára Korbařová 6. B Jana Havlíčková 6. B Michaela Sonnevendová 7. B Kristýna Dohnalová 7. B Anna Buršová 6. A Atletický čtyřboj Kategorie III Micka Vojtěch 7. B Robert Veselý 7. B Tomáš Piska 7. B Pavel Mucha 7. A Atletický čtyřboj Kategorie IV Krajské kolo Lukáš Petržela 9. A David Šarman 8. B Šimon Abraham 2. N František Váňa 9. A Miroslav Kroutil 8. B 1. místo 3. místo 32

33 Lehká atletika - Pohár rozhlasu Kategorie III Okresní finále Krajské finále Veronika Vehovská 7. B Michaela Sonnevendová 7. B Lucie Matoušková 7. A Anna Buršová 6. A Vanessa Klíčová 6. B Sára Korbařová 6. B Ivana Večerková 6. B Natálie Lugrová 6. B Magdaléna Májková 6. B 5. místo Sportovní soutěže pro vyšší gymnázium CORNY středoškolský atletický pohár Kategorie V Krajské kolo Hana Handlová 1. V Barbora Hrabčíková 1. V Veronika Kyselá 1. V Denisa Somrová 4. N Veronika Gregovská 3. V CORNY středoškolský atletický pohár Kategorie V Krajské kolo Jiří Rolenc 1.V Miroslav Němeček 2. V Martin Horák 5. N Jan Bureš 3.V Patrik Dočkal 3.V Adam Pospíšil 3. N Michaela Havlíčková 3. V Kamila Tesárková 3. N Lucie Válková 4. N Lucie Grulichová 3. N Lenka Bílková 3. N Radek Jelínek 1. V Petr Ježek 2. V Tran Viet Anh 2. V Filip Pokorný 4. N Lukáš Svoboda 2. V Alexandr Vyroubal 3. N 1. místo 10. místo 9. místo Volejbal Kategorie V - chlapci Tomáš Anděl 6. N Adam Pospíšil 3. N Martin Horák 5. N Jiří Šišma 4. N Kategorie V dívky Handlová Hana 1. V Lucie Zatloukalová 5. N Silvie Otáhalová 2. V Tereza Štefková 9. B Alexandr Vyroubal 3. N Matěj Gorba 5. N Jaroslav Křepelka 4. N Jiří Křížek 5. N Petra Zapletalová 1. V Veronika Frýbortová 5. N Pavlína Kyšová 2. V Markéta Burgetová 3. V 33

34 Fotbal Kategorie V Adam Pospíšil 3. N Šimon Abrahám 2. N Lukáš Svoboda 1. V Martin Horák 5. N Zdeněk Fládr 6. N Michael Bureš 3. N Miroslav Němeček 1. V Filip Pokorný 5. N Jiří Křížek 5. N 1. místo Korfbal Sportovní oddíl SK RG Prostějov. Členové oddílu jsou žáky a studenty naší školy. Minižáci Korfbalová liga ČR Český pohár 4. místo Vendula Bartošová 3. A Šarlota Podhorná 2. B Jan Burget 2. B Dominik Dudík 4. A Ondřej Hofer 1. A Tomáš Mudrla 1. A Matěj Nakládal 3. B David Novák 3. A Adam Soldán 4. B František Valenta 2. B Eliška Horká 4. A Michaela Šteflová 3. B Alexander Diviš 4. A Vít Esterka 4. B David Jankovič 2. B Matěj Mucha 1. A Jan Nedbal 2. B Adam Schönfeld 1. A Lukáš Stach 2. B Martin Zikmund 4. A Mladší žáci Korfbalová liga ČR Český pohár 5. místo 3. místo Kateřina Foretová 5. C Vanessa Klíčová 6. B Magdalena Májková 6. B Kateřina Veselá 6. A Valerie Vyroubalová 6. A Tomáš Buriánek 6. A Vojtěch Ošťádal 6. A František Valenta 2. B Tereza Habáňová 5. C Nikola Lorencová 6. B Mariana Mlčochová 6. A Tereza Vrbová 6. A John Bartoš 6. A Jan Cásek 5. A Jakub Podhorný 5. A Josef Valenta 5. A 34

35 Starší žáci Korfbalová liga ČR Český pohár 1. místo 1. místo Gabriela Francová 2. N Adéla Jenešová 2. N Kateřina Lorencová 2. N Ladislav Hrobár 9. B Petr Šnajdr 8. A Alexandr Vyroubal 3. N Renata Havlová 9. B Pavla Křížková 2. N Hana Ptačníková 9. A Michal Marek 9. A Daniel Štefák 1. N Dorostenci 1. korfbalová liga 1. místo Gabriela Francová 2. N Pavla Křížková 2. N Michal Marek 9. A Daniel Štefák 1. N Renata Havlová 8. B Kateřina Lorencová 2. N Petr Šnajdr 8. A Alexandr Vyroubal 3. N 35

36 1. stupeň ZŠ 15. Zájmové kroužky Název kroužku Vedoucí kroužku Čas a místo Keramický Dagmar Krchňáková pondělí pondělí keramická dílna Keramický Šárka Kandlerová úterý keramická dílna Pěvecký Jitka Ftačníková pondělí učebna B 13 3., 4. a 5. ročník dospělí 3., 4. a 5. ročník ročník Výtvarný Miluše Mikešová pondělí , 2. roč. Taneční Silvie Hrazdilová pondělí malá Tv + ŠD 1. stupeň Bijásek Dana Menšíková pondělí x za 14 dní kino Metro Loutkový Dana Menšíková středa školní družina Pracovně výtvarné dovednosti ŠD 1. stupeň Vlasta Řepková úterý ročník Šachový - pokročilí (ve spolupráci se šachovým oddílem ROŠÁDA) Tomáš Gorba (ext.) čtvrtek učebna B st st. Pohybové hry - korfbal Martin Šnévajs čtvrtek velká tělocvična Sportovní kroužek Iveta Sedláčková středa velká tělocvična ročník ZŠ 1. ročník ZŠ Logopedický kroužek Hana Zbořilová pondělí , 2. ročník ZŠ Zvídavé dítě (klub nadaných dětí) Hana Zbořilová lichá středa roč. Tvořivý kroužek Barbora Krejčířová lichá středa roč. Angličtina Irena Řehková středa B třída 36

37 2. stupeň ZŠ a RG Název kroužku Vedoucí kroužku Čas a místo Výtvarný Pavlína Hemerková středa výtvarná učebna A25 Sborový zpěv Dagmar Havlíková úterý hudebna F 12 Chemický Marie Jelínková čtvrtek chem. laboratoř A 24 Chemický Pavla Koštanská čtvrtek chem. laboratoř A 24 Recitační Jitka Minářová pondělí herna Zeměpisný Vladimír Böhm úterý B 17 IVT Martin Minář středa F 13 Německý jazyk mírně pokročilí Německý jazyk pokročilí Baráková středa A 22 Zouharová úterý A 22 RG+ZŠ ZŠ+RG RG RG ZŠ + RG RG RG 1., 2. roč. RG 3., 4. roč. RG Školní sportovní klub Pohybové hry (viz přehled pro 1. stupeň) Martin Šnévajs čtvrtek velká tělocvična ročník ZŠ Korfbal Martin Uherka úterý st ZŠ + RG Volejbal Jana Dosedělová středa RG Basketbal František Švec úterý RG Míčové hry Stanislav Slezák pondělí tělocvična 2. st. ZŠ, 1. N, 2. N Korfbal Martin Šnévajs úterý , 2. st. ZŠ 37

38 16. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Činnost školy je financována z těchto zdrojů: Zřizovatel město Prostějov ,-- Kč Olomoucký kraj ,-- Kč Projekty ESF ,-- Kč Výnosy vlastní a ostatní včetně čerpání fin. fondů ,-- Kč (v tom dary do rezervního fondu ,--Kč) Shrnutí: (zaokrouhleně v Kč) Výnosy vč. dotací celkem Náklady celkem v tom např.: mzdy odvody z mezd ost. soc. náklady spotřeba energie spotřeba materiálu (vč. potravin) atd Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Zlepšený hospodářský výsledek vytvořen ve výši Kč, ze kterého po schválení Zastupitelstvem města Prostějova bylo Kč odvedeno zpět zřizovateli a zbývajících Kč bylo rozděleno do finančních fondů školy. Při hospodaření se řídíme všemi platnými zákonnými normami a vnitřními organizačními předpisy. Pravidelně provádíme vnitřní kontroly hospodaření zaměřené především na dodržování úsporných opatření dle vnitřní směrnice o kontrolním systému. Při sestavování rozpočtu se snažíme získat dostatečné množství finančních prostředků pro realizaci jednak větších investic, jednak pečlivou údržbu majetku. Z největších investic jmenujme zakoupení tabulí do 15 tříd za 296 tis. Kč, pořízení žákovských židlí do učebny IVT za 21 tis. Kč a učitelských židlí do tříd a odborných učeben za 39 tis. Kč a ostatní vybavení školy za cca 148 tis. Kč (pokosová pila, vrtačka, switche, AP, tiskárny do kabinetů, vybavení ŠJ atd.). Počítače, notebooky, dataprojektory a interaktivní tabule a další technické vybavení bylo pořízeno z projektů dotovaných EU. Ve škole také proběhla oprava části venkovních schodišť (šatny-jih; jídelna, školník od hřiště), dále oprava WC pod tribunou v hale TV a oprava přepážek u kabinetu Tv a knihovny, a dále oprava PVC v učebně zeměpisu. Malování probíhá střídavě v jednotlivých pavilonech či patrech školy, podobně i opravy elektroinstalace a osvětlení postupně v kancelářích, třídách i v jednotlivých kabinetech. 38

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Studentská 2, Prostějov, tel. 582 301 411, tel./fax 582 301 402 e-mail: rgazs@rg.prostejov.cz www.rg.prostejov.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 2.1. Předání odměn za vynikající výsledky v soutěžích: Odměnu za výborné výsledky v školní soutěži: 1. English Writing Cup Štěpán Lauda oktáva, 1. místo v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11 Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík Úterý 4.11 SCIO TESTY Mgr.Švehla 1.+2.vyuč.hodina 9.B Matematika 8.00-9.40 4.+5.vyuč.hodina 9.A Český jazyk 10.55-12.40 KL Prolhané národní obrození

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více