PRÁVNÍ ASPEKTY OSVOJENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNÍ ASPEKTY OSVOJENÍ"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra občanského práva Rigorózní práce PRÁVNÍ ASPEKTY OSVOJENÍ Mgr. Milan Pečenka 2007 Tímto prohlašuji, že jsem rigorózní práci na téma Právní aspekty osvojení zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. V Olomouci Mgr. Milan Pečenka

2 OBSAH Obsah 2 1. Úvod 4 2. Náhradní rodinná péče o dítě a její formy 7 3. Osvojení a jeho historický vývoj ) Fáze první - starověký Řím ) Fáze druhá středověk ) Fáze třetí novověk ) Fáze čtvrtá období po I.světové válce ) Fáze pátá období po II.světové válce Vývoj právní úpravy osvojení na našem území od roku Prameny právní úpravy osvojení ) Listina základních práv a svobod ) Mezinárodní smlouvy ) Úmluva o právech dítěte ) Úmluva o ochraně dětí při mezinárodní spolupráci při mezinárodním osvojení ) Evropská úmluva o osvojení dětí ) Zákon o rodině č.94/1963 Sb ) Občanský zákoník ) Občanský soudní řád ) Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním ) Zákon o sociálně-právní ochraně dětí ) Další právní předpisy Osvojení Pojem osvojení a podmínky osvojení Podmínky osvojení ) Podmínky společné pro oba typy osvojení ) Podmínky nezrušitelného osvojení ) Osvojení bez souhlasu rodičů Přeměna osvojení 74 2

3 8. Právní následky osvojení Právní následky společné pro oba typy osvojení Právní následky nezrušitelného osvojení Zrušení osvojení Procesní úprava osvojení Řízení o osvojení Řízení o zrušení osvojení Řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení Zákon o sociálně-právní ochraně dětí Přímé osvojení dítěte Mezinárodní osvojení Komparace české a zahraničních právních úprav osvojení Komparace české a polské právní úpravy osvojení Komparace české a německé právní úpravy osvojení Nový kodex soukromého práva-úprava osvojení de lege ferenda Úprava osvojení de lege ferenda Zhodnocení úpravy osvojení de lege ferenda Závěr Resumé 142 Seznam použité literatury 146 3

4 1. Úvod Osvojení je mnohostranným společenským jevem, který má celou řadu sociologických, psychologických, pedagogických a rovněž právních aspektů. Cílem této práce je analyzovat institut osvojení po stránce právní. Pokusím se za použití analyticko deskriptivní metody rozebrat současnou právní úpravu osvojení, srovnat ji s právními úpravami zahraničními a za použití srovnávací metody podrobněji rozvést též obsah mezinárodních smluv upravujících osvojení. Práce není koncipována jako vyčerpávající rozbor institutu osvojení, ale snaží se postihnout jeho nejfrekventovanější a nejdůležitější právní aspekty ve vzájemných souvislostech. Záměrem rigorózní práce je vyhodnotit funkčnost současné právní úpravy osvojení a nastínit principy významné pro další vývoj tohoto institutu. Problematiku osvojení rozvedu z pohledu teoretického, zmíním rovněž své praktické poznatky opatrovnického soudce vycházející ze znalosti judikatury a získané při rozhodovací činnosti. Kromě analyticko deskriptivní metody použiji především metodu komparativní a téma se pokusím vyložit rovněž prostřednictvím interpretace jazykové, historické, logické a systematické. V úvodu práce věnuji pozornost osvojení z hlediska historického vývoje společenských vztahů v návaznosti na postupné uplatňování zájmu dítěte. Následně je v práci popsán vývoj právní úpravy osvojení na území České republiky od roku 1918 dosud, se zřetelem na postihnutí vývoje společných rysů a odlišností právních předpisů upravujících osvojení na našem území. 4

5 V další časti práce věnuji pozornost pramenům právní úpravy osvojení z hlediska základních zdrojů vnitrostátního i mezinárodního práva. Nejrozsáhlejší část práce je věnována rozboru institutu osvojení z hlediska platné právní úpravy zákona o rodině. Popsány a rozebrány jsou principy a souvislosti právní úpravy osvojení v kontextu mezinárodních smluv a platných právních předpisů, zejména zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Zvýšenou pozornost budu věnovat výjimkám z podmínky souhlasu rodičů s osvojením jejich dítěte, tedy postupům dle 68, 68a zákona o rodině. Mám za to, že hmotně-právní podmínka souhlasu rodičů s osvojením je zásadního významu a proto problematice prolomení tohoto souhlasu věnuji samostatnou kapitolu. Rozvedu rovněž procesní postupy v souvislosti s osvojením, a to řízení o osvojení, řízení o zrušení osvojení a řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení. V této práci je popsána, rozebrána a vyhodnocena též novelizovaná právní úprava zák.č.359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí, který podrobně upravuje zprostředkování osvojení a spolupráci institucí, které při zprostředkování a rozhodování o osvojení působí. V kapitole nazvané Přímé osvojení dítěte zmiňuji problematiku přímé nebo též otevřené adopce. Taková adopce se uskutečňuje bez jakéhokoliv zprostředkování třetí osobou. Jejím předpokladem je skutečnost, že rodiče zájemce o osvojení znají, mají k němu důvěru, dítě mu dobrovolně předají a s osvojením vysloví v soudním řízení souhlas. Ani v tomto případě však osvojení nevzniká smlouvou, nýbrž soudním rozhodnutím. V části nazvané Mezinárodní osvojení se zaměřuji na 5

6 zmapování zákonného postupu mezinárodního osvojení a jeho zprostředkování ve vztahu k cizině v případech, kdy vhodná péče o dítě nemůže být zajištěna v zemi původu dítěte. V další části práce jsem provedl komparaci polské a německé právní úpravy osvojení s právní úpravou osvojení v České republice se zaměřením na postihnutí odlišností těchto právních úprav. Jedná se o právní úpravy okolních evropských států, které původně vyšly z odlišných historických, společenských a právních kořenů. Jak ze srovnání vyplyne, dochází k postupnému stírání rozdílů mezi těmito právními úpravami a důsledkem je, že v řešení nejdůležitějších institutů problematiky osvojení lze nalézt rozdíly, které však nejsou nijak zásadní. Ve své práci též rozvedu a zhodnotím zamýšlenou právní úpravu osvojení obsaženou v novém kodexu soukromého práva. Závěrem zhodnotím současnou právní úpravu osvojení a nastíním principy významné pro další směřování tohoto institutu. 6

7 2. Náhradní rodinná péče o dítě a její formy V naší společnosti žije naprostá většina nezletilých dětí v řádném výchovném prostředí a péči svých pokrevních rodičů, kteří za pomoci státu pečují o zdárný rozvoj jejich tělesných a duševních vlastností. Přesto má v naší společnosti institut osvojení své opodstatnění. Stále v ní totiž existují nezletilé děti, kterým buď rodiče zemřeli (tzv. přirozené osiření), anebo jimž se z nejrůznějších důvodů, ať objektivních či subjektivních, v jejich pokrevní rodině řádná rodičovská výchova a péče nedostávají, takže přirozený pokrevní vztah mezi rodiči a dětmi přestává plnit své individuální a společenské poslání (tzv. sociální osiření). 1) A právě těmto dětem je určen institut náhradní rodinné péče. Náhradní rodinná péče je právem předvídaný vztah mezi nezletilcem a jiným občanem, než je rodič dítěte, jež vzniká rozhodnutím soudu. Její obsah, tedy práva a povinnosti, se řídí zákonem podle toho, o jakou formu výchovy jde. České právo upravuje ucelený systém náhradní rodinné péče a v závislosti na konkrétní sociální situaci dítěte umožňuje tento systém zvolit pro dítě nejvhodnější formu. Rozsah právních vztahů zabezpečujících náhradní péči o dítě, výchovu a rodinné prostředí není u všech druhů náhradní rodinné péče stejný. Je odstupňovaný vzhledem k tomu, o jaký institut jde. Nejintenzivněji se náhradní rodinné prostředí zabezpečuje osvojením, zejména pak osvojením nezrušitelným. Mezi ostatní formy náhradní rodinné péče řadíme pěstounskou péči, péči poručnickou a institut svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče. 1) Hrušáková, M. a kolektiv: Zákon o rodině. Komentář. Praha, C.H.Beck 1998, s

8 3. Osvojení a jeho historický vývoj V této kapitole analyzuji osvojení z hlediska historického vývoje společenských vztahů v návaznosti na postupné uplatňování zájmu dítěte. Zájem dítěte je možno zjednodušeně charakterizovat jako uspokojování potřeb dítěte v optimální míře a ve správném čase. 2) Nutno uvést, že uspokojování potřeb osvojence bylo zpočátku jen vedlejším produktem procesu osvojení, který původně chránil především zájem osvojitele. Osvojení jako právní pojem stanovili pravděpodobně teprve Římané přibližně před 2200 lety. Obsah tohoto pojmu byl však v různých dobách různý a měnil se s vývojem společenských vztahů, s vývojem vzdělanosti i morálního cítění v celé společnosti. 3) Historický vývoj institutu osvojení lze z hlediska uplatňování zájmu dítěte rozdělit do pěti fází: 3.1.) První fáze spadá do dob starověkého Říma. První dokonalejší právní soustava upravující osvojení obsažená v římském právu charakterizovala institut osvojení větou adoptio naturam imitatur osvojením se napodobuje příroda. Právo dovolovalo již tehdy vytvoření vztahu či poměru, který je obdobný mezi rodiči a dětmi. Adopce v Římě byla jedním ze způsobů vzniku moci otcovské tzv. patria potestas. Římská rodina familia byla (na rozdíl od moderního nazírání) chápána nejen jako 2) Novotná, V.-Průšová, L.: K vybraným otázkám osvojování dětí. Praha: Linde,, 2004, s ) Vodák, P. a kolektiv: Problémy osvojení dětí. Praha, Státní zdravotnické nakladatelství, 1967, s.16 an. 8

9 jednota osob, rodinných příslušníku, ale i rodinného majetku. V čele této jednoty stála hlava rodiny, otec pater familias který nad lidmi i majetkem měl a vykonával prakticky neomezenou moc. Pater familias býval v Římě jediným plně oprávněným a nikomu jinému neodpovědným členem rodiny, tedy osobou zcela samostatnou, osobou svého práva persona sui iuris. Jeho moci byli podrobeni všichni rodinní příslušníci manželkou počínaje, otci rodiny také patřil všechen rodinný majetek, otec byl jeho jediným výlučným vlastníkem. 4) Ostatní členové rodiny, typicky tedy manželka a děti, byli lidé sice svobodní, na otci rodiny však tak závislí a tak mu podřízení, že podle práva platilo, že tito podřízení členové rodiny nemohou mít žádná vlastní práva, že žíjí pouze právem cizím, právem otce rodiny. Odtud i název personae alieni iuris osoby cizího práva, osoby cizímu právu podřízené. Moc otce, které synové a dcery podléhali, byla nazývána patria potestas a vznikala buď 1) zplozením v řádném manželství, nebo 2) legitimací dítěte nemanželského, nebo 3) adopcí osvojením. 5) Adopce v Římě bývala dvojího druhu: o arrogaci (adrogatio, arrogatio) se mluvilo tehdy, byl-li osvojovaný persona sui iuris, osvojovalo-li se dítě alieni iuris, jednalo se o adopci v užším slova smyslu (adoptio). Pro adopce obojího druhu platilo, že adoptovat mohli pouze muži a žádalo se, aby mezi adoptovaným a adoptantem byl věkový rozdíl nejméně 18 let. Nepovolovala se adopce vlastních nemanželských dětí, které měly být za jistých 4) Kincl, J.-Urfus, V.: Římské právo. Praha. Panorama, 1990, s.85. 5) Kincl, J.-Urfus, V.: Římské právo. Praha. Panorama, 1990, s

10 podmínek legitimovány, čímž se dostaly do moci svého zploditele. Rovněž adopce dětí z moci otcovské propuštěných (emancipovaných) se vylučovala. Bylo možné adoptovat jako syna nebo jako vnuka, a to i když adoptant syna neměl, měl-li syny, mohl cizí dítě adoptovat jako vnuka jednoho z nich, ale i jako vnuka bez vztahu k synům. Adopce s podmínkou anebo s doložkou času byla neplatná. Pro arrogaci se nadto žádalo, aby arrogator neměl vlastní děti a byl stár nejméně 60 let. Arrogatio se původně prováděla před kuriátními komiciemi, záhy však lidové shromáždění bylo nahrazeno sborem 30 liktorů, za císařství stačila forma císařova reskriptu. Složitější formu měla adopce dítěte, které bylo podřízeno moci otcovské (adopce v užším smyslu). Jak z pramenů vyplývá, původně ne právě jednoduché postupy byly zrušeny až v právu justiniánském, kde k adopci postačovalo souhlasné prohlášení obou otců a souhlas dítěte, bylo-li dospělé. 6) Při arrogaci vstupoval arrogovaný se svými dětmi do rodiny osvojitele, stával se persona alieni iuris a prodělal kapitisdeminuci, což doslovně znamená: zmenšení osobnosti). Capitis deminutio minima (kapitisdeminuce malá, nejmenší), změnou postavení v rodině podmíněná, byla běžným, každodenním jevem a nastávala také při adopci (osvojení). Znamenala zrušení dosavadních agnátských (právních) vztahů, pokrevní vztahy však trvaly beze změny, také manželství a práv veřejných se tato kapitisdeminuce netýkala. 6) Kincl, J.-Urfus, V.: Římské právo. Praha. Panorama, 1990, s

11 Všem druhům kapitisdeminuce bylo společné, že majetková práva čistě osobní povahy zanikala, všechna ostatní pak přecházela jako celek na osoby jiné, při adopci na nového otce rodiny. Závazky toho, kdo podstoupil kapitisdeminuci podle civilního práva zanikaly (resp. trvaly jen jako nežalovatelné, tzv. naturální obligace), praetor však jejich věřitelům pomáhal a propouštěl jim žaloby proti osobám, na které práva při kapitisdeminuci přešla. 7) Účelem arrogace bývala za republiky obyčejně snaha uchovat staré patricijské rody a kult jejich mrtvých, za císařství se arrogací zajišťovala osvojenému ochrana, pomoc a dědická práva. Při adopci v užším smyslu nastávala pro adoptovaného mutatio familiae (změna rodinné příslušnosti) a rovněž kapitisdeminuce. Za Justiniána měla tyto účinky adopce jenom tehdy, adoptoval-li dítě jeho předek (ascendent) (tzv. adoptio plena), jakákoli jiná adopce byla pouze adoptio minus plena (adopce neúplná), dítě zůstávalo ve své rodině, zákonná práva dědická však zůstávala v rodině osvojitelově. 8) Ze shora uvedeného vyplývá, že osvojení sloužilo téměř výhradně osvojiteli, který chtěl získat dědice, zachovat nástupnictví svému rodu, udržet tím svému rodu určité mocenské postavení, zachovat jméno rodiny a celistvost majetku apod. Osvojit bylo možno dítě i dospělého. Římané znali několik druhů osvojení, avšak každý z nich v první řadě chránil zájem osvojitele, kdežto zájem osvojence se uplatňoval jen jaksi mimochodem. Další vývoj vedl k tomu, že prospěch dítěte jako vedlejší produkt osvojení se někdy uplatnil více, jindy méně, ale v podstatě až ve dvacátém 7) Kincl, J.-Urfus, V.: Římské právo. Praha. Panorama, 1990, s.99. 8) Bartošek, M.: Encyklopedie římského práva. Praha. Academia, 1994, s

12 století začal zřetelně převažovat. 3.2.) Ve druhé fázi, která zabírá prakticky celý středověk, ztratilo osvojení oproti dobám římským na významu. Pokud bylo osvojení legálně prováděno, zůstávalo dítě stále jen vedlejším činitelem. Osvojení bylo především mocenským opatřením, což bylo zcela pochopitelné v době, kdy v manželský svazek spíše nežli muž a žena vstupovaly statky, panství, léna a království. Na duševní život dítěte a jeho potřeby nebyl brán ohled však také až do hlubokého novověku bylo dítě považováno za zmenšeného dospělého člověka a o jeho specifických potřebách se příliš neuvažovalo. 9) Až do 10. či 11. století bylo mnohde dáno na vůli rodičům, zda-li si dítě ponechají, či nikoliv. Podle starých pohanských obyčejů je mohli zcela beztrestně zabít nebo nechat zemřít, avšak ani později nebylo odložení nebo zahubení přebytečného dítěte žádnou zvláštností i vzhledem k tomu, že přirozená kojenecká úmrtnost byla prakticky od 10. až do 19. století téměř stále stejně vysoká. Společnost v naprosté většině trpěla velkou hmotnou bídou, porodnost byla vysoká a lidský život neměl valnou cenu. Za těchto okolností různá charitativní opatření, prováděná kláštery a církevními organizacemi, neměla výraznější vliv na osud nechtěných dětí. Nalezince zřizované již od raného středověku byly přeplněny a úmrtnost v nich dosahovala často až 100%. Tím menší význam mělo osvojení, které ve většině evropských zemí nebylo ani legislativně zajištěno. 9) Vodák, P. a kolektiv: Problémy osvojení dětí. Praha, Státní zdravotnické nakladatelství, 1967,s

13 3.3.) Osud dítěte se začíná pozvolna měnit až nástupem novověku, kdy se k němu obrací zájem mnohých humanistických myslitelů. Pokrokové snahy, které pak vyústily v osvícenství, přinesly nová hlediska i do veřejné péče o děti bez rodičů, takže konec 18. století s Velkou francouzskou revolucí můžeme pokládat za počátek fáze třetí. Francouzská revoluce přinesla na tehdejší dobu velmi pokrokový Code Civil, schválený 18.ledna Když byl později v letech vyhlášen, setkal se značnou opozicí, avšak první konzul, Napoleon Bonaparte, rozhodl v jeho prospěch. Bezdětný budoucí císař sledoval osobní cíl zaopatřit si dědice a nástupce. Avšak tento zákon připouštěl pouze osvojení dospělých a jedinou výhodou pro děti bylo dobrovolné poručnictví, tzv. tutelle officielle, opatření, které dovolovalo osvojení na podkladě poslední vůle a které vstoupilo v účinnost až v případě smrti poručníka. Kromě toho existovalo osvojení jako odměna- adoption rémunératorie přípustná v případech, jestliže osvojenec zachránil osvojiteli život. Zvláštního rázu bylo osvojení prováděné z důvodů politických, jak tomu bylo např. za císařství Napoleonova, kdy po bitvě u Slavkova stát osvojil děti padlých důstojníků a vojáků. 10) V některých zemích osvojení bylo opatřením, které mělo umožnit uznání nelegitimního dítěte a poskytnout mu společenské postavení a práva dítěte vlastního. Předsudky proti nemanželským dětem byly zakořeněny tak silně, že bylo snazší osvojit vlastní nelegitimní dítě než přiznat k němu otcovství. U vlivných rodů docházelo k takovýmto opatřením z různých taktických důvodů, takže zákonná ustanovení zabraňovala mnohdy osvojenému dítěti (přestože se mohlo 10) Vodák, P. a kolektiv: Problémy osvojení dětí. Praha, Státní zdravotnické nakladatelství, 1967,s

14 jednat o vlastní nelegitimní dítě) po osvojitelích dědit, požívat nástupnických práv apod. V některých zemích byly děti osvojovány jen de facto, protože zákon osvojení neuznával, když např. v Anglii a Skotsku byl adopční zákon vyhlášen až v roce ) Novým silným impulsem se stala první světová válka, která zahájila čtvrtou fázi vývoje institutu osvojení. Otázka sirotků se po válce stává pro státy vážným břemenem, a to finančním i morálním. Francie napodobila Napoleonovo gesto po bitvě u Slavkova a osvojila celostátně válečné sirotky. Tento akt sám však mnoho nevyřešil. Důležitější bylo, že před veřejnost se čím dál naléhavěji stavěl problém opuštěných dětí ve světle humanitních ideálů a nových psychologických poznatků. Dítě již nebylo považováno za zmenšeného dospělého člověka, ale hledaly se specifické podmínky zdárného vývoje jeho osobnosti. Všechny tyto podmínky nebyly sice ještě dopodrobna známy, ale bylo již nepochybné, že k nim patří láska, individuální péče a atmosféra vyrovnaných vztahů v rodině. Je proto pochopitelné, že se konečně upravilo i postavení osvojovaného dítěte příslušnými zákonnými ustanoveními (ve Francii a Dánsku v roce 1923, ve Velké Británii, v SSSR a v ČSR v roce 1926), a že těžiště zájmu společnosti se již definitivně posunuje na stranu dítěte. 11) 3.5.) V posledním, pátém období, oživila druhá světová válka opět otázku válečných sirotků, kterých bylo tehdy daleko více než kdykoliv předtím. Skutečnost, že bylo mnoho 11) Vodák, P. a kolektiv: Problémy osvojení dětí. Praha, Státní zdravotnické nakladatelství, 1967,s

15 dětí bez rodin a mnoho rodin bez dětí, hrála jistě nemalou roli v celkovém vzestupu poptávky po dětech vhodných pro osvojení. Tato tendence se časově shodovala s rozšířením nových psychologických poznatků, které vysoce pozvedly hodnotu kvalitního rodinného prostředí pro duševní rozvoj dítěte. Mezi tím se postavení dítěte docela změnilo. Lékařská věda zahájila úspěšný boj nejen proti dětské úmrtnosti a nemocnosti, ale i proti nepříznivým sociálním vlivům, které by mohly zdárný vývoj dítěte ohrozit. Vzestup hmotné úrovně obyvatelstva vedl mezi jiným i k touze po založení rodinných svazků aspoň u některých bezdětných rodin. 12) Léta padesátá se u nás vyznačovala silnou tendencí zatlačovat výchovu rodinnou a preferovat výchovu kolektivní. Byla vybudována celá soustava ústavů pro děti bez rodin. Poznatky o psychické deprivaci dětí vychovávaných v citově ochuzeném prostředí ústavů učinily dítě a jeho osud středem zájmu společnosti. Tato tendence byla součástí světového myšlenkového proudu, který nenastal náhle a neprojevil se všude ve stejné době. Např. v Dánsku již v roce 1913 stanovil zákon zásadu, že každé osvojení má sloužit zájmu dítěte tedy zásadu, kterou postupně přejaly i další státy. V Československé republice se tak stalo přijetím zákona č.265/1949 Sb., o právu rodinném. 12) Vodák, P. a kolektiv: Problémy osvojení dětí. Praha, Státní zdravotnické nakladatelství, 1967,s

16 4. Vývoj právní úpravy osvojení na našem území od roku 1918 V minulém století prodělala právní úprava osvojení v našem státě řadu změn. Tyto změny jsou odrazem proměn ve způsobu života manželství a rodiny, jakož i proměn, které v přístupu k dítěti a jeho ochraně nastaly v oblasti působení státních orgánů, resp. státu. 13) Po vzniku samostatného Československého státu v roce 1918 platilo na základě tzv. recepční normy č.11/1918 Sb. na území českých zemí právo rakouské, na rozdíl od Slovenska a Podkarpatské Rusi, kde platilo právo uherské. Otázky náhradní rodinné péče upravovalo rodinné právo jako součást občanského práva upravené rakouským ABGB. 14) Již obecný občanský zákoník z roku 1811 stanovil, že mezi osvojitelem a osvojencem a jeho potomstvem platí stejná práva a povinnosti, jako mezi rodiči a dětmi ( 183). Podle obecného zákoníku občanského ABGB nesměl mít osvojitel vlastní děti a musel být původně alespoň 50 roků stár, věkový rozdíl mezi ním a osvojencem musel být nejméně 18 let, přičemž mohlo jít i o osobu zletilou. Postupně se věková hranice osvojitele snižovala tak, že novela ABGB z roku 1914 v 180 ji upravila již na 40 roků. Až do roku 1914 bylo podle rakouského práva vyloučeno, aby otec osvojil své nemanželské děti. Na Slovensku až do roku 1928 platilo uherské právo, které osvojení upravovalo jen nařízeními a hlavně právem zvykovým. Osvojení bylo pokládáno za smlouvu, jejíž platnost musela být potvrzena ministerstvem spravedlnosti. 13) Viz dílo Hrušáková, M: Dítě, rodina a stát. Praha : C. H. Beck, 1998, s ) Novotná, V. - Průšová, L.: K vybraným otázkám osvojování dětí. Praha, Linde, 2004, s.8 an. 16

17 V osvojenecké smlouvě mohly být jeho některé obvyklé právní účinky vyloučeny, tak např. osvojitel nemusel mít nad osvojencem tzv. otcovskou moc apod. Tento stav trval až do roku 1928, kdy byl přijat zákon č.56/1928 Sb. a nař., o osvojení, účinný od do Tento zákon přinesl sjednocení dosavadních roztříštěných předpisů a jednotně upravil otázky osvojení pro celou Československou republiku. 15) Zák. č.56 Sb. zák. a nař. ze dne 28.března 1928 o osvojení zakotvoval podobně, že mezi osvojitelem a osvojencem a jeho potomky později narozenými, nastává po právu týž poměr, jako mezi rodiči a manželskými dětmi ( 4 odst.1). Podle tohoto zákona se osvojení považovalo za smlouvu a v podstatě se opět recipovala úprava obsažená v římském právu. Osvojení podle tohoto zákona bylo založeno na smluvním principu a jeho hlavním účelem nebylo zajištění výchovy dítěte, ale spíše zajištění přechodu majetku. Osvojení tak vznikalo na základě smlouvy o osvojení, která musela být schválena soudem. Smlouva o osvojení měla formu veřejné listiny, notářsky nebo soudně ověřené, která neměla být jakkoli časově podmíněna. Smlouva nabývala účinnosti dnem jejího schválení poručenským soudem nebo okresním soudem osvojitele. K osvojení bylo třeba souhlasu rodičů dětí, přičemž soud mohl udělení souhlasu s osvojení odepřít v případě, že nebyly splněny podmínky k osvojení dané zákonem, nebo smlouva nebyla ku prospěchu dítěte, resp. nesvéprávného osvojence, nebo osvojení nemanželského osvojence mohlo vést k rozvratu 15) Radvanová, S. - Zuklínová, M.: Kurs občanského práva. Instituty rodinného práva. Praha, C. H. Beck, 1999, s

18 manželství. Osvojit dítě nemohli manželé, kteří měli vlastní děti nebo děti postavené na roveň dětem narozeným v manželství, ženy, které porodily dítě mimo manželství, a osoby, které nedosáhly čtyřiceti let věku, pokud se nejednalo o osvojení vlastního nemanželského dítěte. Zákon umožňoval osvojení i zletilé osoby a vdané ženy (se souhlasem jejího manžela). Osvojená mohla být jen osoba o 18 let mladší než osvojitel, přičemž mohlo jít o osobu zletilou. Osvojením nesměly být ohroženy majetkové zájmy vlastních dětí osvojitele. Osvojené dítě nabývalo domovského práva osvojitele. 16) V případě, že rodiče na osvojení dítěte měli rozdílný názor, tedy zda udělí souhlas s osvojením či nikoliv, rozhodl názor otce. Zákon také stanovil, že osvojenec přichází přímo ze zákona pod otcovskou moc osvojitele. Vyživovací povinnost nepřecházela automaticky osvojením na osvojitele, ale v případě, že osvojitelé nebyli schopni osvojenému dítěti zajistit slušnou výživu, zůstávala vyživovací povinnost stále na původní rodině. Osvojitelé také nenabývali žádných právních nároků na případný majetek osvojovaného dítěte, ten v případě smrti osvojence nebo vzdání se majetku nabývali potomci osvojence. Ke zrušení osvojení mohlo dojít dohodou všech účastníků, ale také v případě závažných důvodů rozhodnutím soudu nebo kombinací těchto důvodů. Nová společenská situace po roce 1945, a zejména po roce 1948 ovlivnila společenské funkce a obsah osvojení. Je však třeba připomenout, že na institut osvojení bylo nazíráno jako na pouze určitou část celého komplexu rodinně 16) Novotná, V.-Průšová, L.: K vybraným otázkám osvojování dětí. Praha: Linde, 2004, s.8. 18

19 právních vztahů, což vedlo k tomu, že právní úprava osvojení byla v roce 1949 pojata do zákona o právu rodinném č.265/1949 Sb., který jednotně upravil právní vztahy vznikající v rodině, manželství a při výchově dětí. Zákon č.265/1949 Sb., o právu rodinném, sice odrážel tehdejší dobu, ale přinesl též určitý pozitivní posun v procesu osvojení. Především zakotvil rovnoprávné postavení žen a mužů a dětí narozených v manželství a mimo ně. Na rozdíl od prvorepublikové úpravy osvojení, která obsahovala možnost osvojit i zletilou osobu, tento nový zákon stanovil, že osvojit lze jen nezletilé dítě a osvojení musí být dítěti ku prospěchu. Tato zásada je obsažena v právním řádu České republiky dosud. Zákon o právu rodinném č.265/1949 Sb. rovněž uváděl, že osvojením vznikne mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi ( 63). Zákon č.265/1949 Sb., o právu rodinném také neobsahoval nejnižší věkovou hranici pro osvojitele a neurčoval věkový rozdíl, jaký by měl být respektován mezi osvojencem a osvojitelem. Osvojení vznikalo na základě návrhu osvojitele rozhodnutím soudu a dítě si mohlo se souhlasem osvojitele k nově nabytému příjmení po osvojiteli připojit svoje dosavadní příjmení. Ani podle tohoto zákona nepřecházela na osvojitele automaticky vyživovací povinnost vůči osvojenci. Pokud osvojitel nemohl vyživovací povinnosti dostát, musela vyživovací povinnost plnit nadále původní rodina. Zrušit osvojení mohl soud na návrh osvojence nebo osvojitele, avšak pouze ze závažných důvodů a též jejich dohodou za předpokladu, že osvojenec dosáhl zletilosti. V zákonu o právu rodinném bylo osvojení oproštěno od 19

20 někdejší převahy majetkových zájmů a bylo považováno za institut plnící především společensky důležitou funkci při výchově dětí, jejichž rodiče se o ně nemohou řádným způsobem starat. Hlavní společenský účel byl spatřován v tom, aby dětem, které ztratily své rodiče, a dětem, o něž se rodiče řádně nestarají, byla dána možnost vyrůst v řádné rodině a dostalo se jim stejných podmínek, jaké mají děti žijící ve standardním rodinném prostředí. V roce 1958 byl přijat zákon č.15/1958 Sb., o změně předpisů o osvojení, který novelizoval zákon č.265/1949 Sb., o právu rodinném a též zákon č.142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních. Zákon č.15/1958 Sb. změnil právní úpravu osvojení a zavedl spolu se zákonem o právu rodinném dva druhy osvojení. Nový způsob osvojení dával možnost, aby mezi osvojitelem a osvojencem byly vytvořeny skutečně takové vztahy jako mezi rodiči a dětmi. U nového typu osvojení docházelo prakticky k úplnému přetrhání všech vztahů k původní rodině a osvojitelé byli zapisováni do matriky jako rodiče dítěte. Toto osvojení nemohlo být zrušeno, stejně jako nemohl být zrušen pokrevní vztah mezi rodiči a dětmi. 17) Novela tedy upravila tzv. nezrušitelné osvojení, stanovila, že příbuzenský vztah mezi osvojencem a osvojitelem vznikne zápisem osvojitele do matriky namísto původních rodičů osvojence, zpřesnila a zpřísnila podmínky vzniku osvojení, včetně vyživovací povinnosti osvojence vůči původní rodině. Ta podle této novely osvojením zanikla a rodiče osvojence ztráceli nárok se stýkat se svým dítětem. Stále však zůstala zachována vyživovací povinnost původní rodiny v případech, kdy osvojitel nebyl schopen vyživovací 17) Vodák, P. a kolektiv: Problémy osvojení dětí. Praha, Státní zdravotnické nakladatelství, 1967,s

21 povinnosti vůči osvojenci dostát. 18) V důsledku přijetí nové ústavy v roce 1960 však došlo k rozsáhlým a zásadním změnám v právním řádu a tedy i ke změnám v právu rodinném. Koncem roku 1963 byl přijat nový zákon č.94/1963 Sb., o rodině (dále jen zák. o rod. ), účinný od , který v novelizované podobě platí dodnes. Právní úprava podmínek osvojení provedená tímto zákonem dovršila dosavadní legislativní vývoj osvojení a sjednotila doposud roztříštěnou právní úpravu v jediné právní normě. K zásadním změnám v právní úpravě osvojení došlo nejen samotným přijetím tohoto zákona, ale též jeho novelou č.91/1998 Sb., jež nabyla účinnosti ) Novotná, V.-Průšová, L. : K vybraným otázkám osvojování dětí. Praha: Linde, 2004, s.9. 21

22 5. Prameny právní úpravy osvojení 5.1.) Základním zdrojem právní úpravy osvojení je Listina základních práv a svobod (Usnesení předsednictva České národní rady č.2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky - dále jen Listina ). V čl.32 Listiny je vymezen rámec ústavní ochrany rodiny a rodičovství. 19) Podle tohoto ustanovení je rodičovství a rodina pod ochranou zákonů. Zaručuje se rovněž zvláštní ochrana dětí a mladistvých. Zvláštní péče se zaručuje ženě v těhotenství. Výslovně se zdůrazňuje rovnoprávnost dětí narozených v manželství i mimo ně. Listina rovněž výslovně stanoví, že péče o děti a jejich výchova je právem rodičů. Děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů lze omezit a nezletilé děti je možné odloučit od rodičů proti jejich vůli pouze rozhodnutím soudu a na základě zákona. Rodiče, kteří se starají o děti mají právo na pomoc státu. Jedná se o základní postuláty přístupu státu k dětem a rodině a též o reakci na významné mezinárodní smlouvy, které považují rodinu za základní jednotku společnosti a přirozené prostředí pro růst a blaho všech členů rodiny a zejména dětí. O to víc má stát garantovat ochranu dětí ve všech možných situacích, samozřejmě při respektování rodičů jako přirozených nositelů rodičovské zodpovědnosti. Míru ingerence státu do soukromí dítěte a jeho rodiny určuje vždy zákon, který by mimo jiné měl respektovat zásady upravené v čl.10 a čl.32 Listiny. 19) Hrušáková, M.-Králíčková, Z.: České rodinné právo. Brno, Masarykova univerzita v Brně, 1998, s

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY RODINNÉ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Manželství vznik, důvody neplatného manželství, zánik Přímá a pobočná linie Vztahy mezi manželi Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní výchova Vyživovací povinnosti

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně

JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně PRÁVNÍ ASPEKTY PŘÍMÉHO OSVOJENÍ JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně I. Úvodem Institut osvojení patří mezi tradiční instituty rodinného práva. Ve většině právních

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.06 Téma sady: Rodinné právo - manželství Ročník: 1.-4. ročník

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je zaměřen na právní vztahy mezi rodiči a dětmi, na právní ochranu dítěte. Má

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád Otázka: Odvětví práva soukromého Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mel Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní

Více

40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Změna: 272/1993 Sb. Změna: 337/1993 Sb. Změna: 140/1995 Sb. Změna: 139/1996 Sb. Změna:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Causa tzv. právně volné dítě 1

Causa tzv. právně volné dítě 1 Causa tzv. právně volné dítě 1 JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. 2 I. Úvodem Ačkoli náš právní řád nezná termín tzv. právně volné dítě, v laických i odborných kruzích se skloňuje se ve všech pádech. Veřejnosti

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Mgr. Veronika Kaiserová Vzdělání je zejména v dnešní době záležitostí, která je velmi podstatná pro budoucí směřování člověka. S rozšiřováním nabídky speciálních

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu OSPOD je povinen doporučit osobám, jež fakticky převzaly dítě do péče, nejen právně vhodnou formou náhradní rodinné péče, ale rovněž je upozornit na souvislosti týkající se sociálních dávek (v daném případě

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta OSVOJENÍ ZLETILÉHO

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta OSVOJENÍ ZLETILÉHO Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta OSVOJENÍ ZLETILÉHO Studentská vědecká a odborná činnost magisterské studium 2014 Věra Štičková VII. ročník SVOČ 1 Čestné prohlášení a souhlas s publikací práce

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Nový Jičín nepodléhající oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

Více

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů Na konferenci Organizace spojených národů o mezinárodní obchodní arbitráži byla dne 10. června 1958 v New

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Formy soužití Registrované partnerství

Formy soužití Registrované partnerství Formy soužití Registrované partnerství Bc. Kateřina Pavlů Formy soužití 1 Registrované partnerství Partnerský život život ve dvou Manželství Nesezdané soužití (partnerské soužití) Homosexuální vztahy registrované

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_RODINNÉ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

Podle čl. 6 odst.1 Listiny základních práv a svobod výslovně hovoří o lidském životě již před narozením.

Podle čl. 6 odst.1 Listiny základních práv a svobod výslovně hovoří o lidském životě již před narozením. Zásadní připomínky k návrhu nového občanského zákoníku 1. V 23 a 24 se odděluje přirozená existence člověka a jeho právní osobnost, neboť způsobilost mít práva se výslovně váže pouze na narození, a pokud

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž se mimo jiné novelizoval zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci

Více

Udělení státního občanství České republiky

Udělení státního občanství České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Udělení státního občanství České republiky 04. Základní informace k životní situaci Státní občané cizího státu trvale žijící na území

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. březen 2014. (zpracováno v souladu s platnou legislativou)

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. březen 2014. (zpracováno v souladu s platnou legislativou) NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY březen 2014 (zpracováno v souladu s platnou legislativou) 1. Kde a jakým způsobem lze požádat o svěření dítěte do náhradní rodinné péče? Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o přijetí

Více

Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození

Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození Informace o činnostech matričních úřadů od 1.7.2010 v souvislosti se zapisováním údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel ( dále jen ISEO ) Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

Psychosociální a právní souvislosti odanonymňování dárcovství gamet v ART

Psychosociální a právní souvislosti odanonymňování dárcovství gamet v ART Psychosociální a právní souvislosti odanonymňování dárcovství gamet v ART Hana Konečná Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium, Český

Více

Metodické pokyny pro matriční agendu

Metodické pokyny pro matriční agendu Metodické pokyny pro matriční agendu Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci. Matriční úřady jsou obecní a městské úřady, které určí a jejich obvody vymezí Ministerstvo

Více

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Dnes již není pochyb o tom, že pro zdravý a šťastný vývoj a život dítěte je nejlepší, vyrůstá-li ve své biologické rodině. Pokud však tato rodina není funkční,

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.08

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra soukromého práva a civilního procesu Diplomová práce MEZINÁRODNÍ OSVOJENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracovala: Adéla Jílková Konzultant diplomové práce:

Více

Podnikání zahraničních osob v České republice. Osnova

Podnikání zahraničních osob v České republice. Osnova Podnikání zahraničních osob v České republice 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu ww.michalcerny.net Osnova Prameny práva, úvod do problematiky Pojem zahraniční osoby, Klíčová rozhodnutí Evropského

Více

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka Metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj 1/ ÚVOD Dne 3. června 2008 nabyl účinnosti zákon č. 191/2008

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_DĚDICKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

Úmluva o styku s dětmi

Úmluva o styku s dětmi 91/2005 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. května 2003 byla ve Štrasburku otevřena k podpisu Úmluva o styku s dětmi. Jménem České republiky

Více

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB.

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ODDÍL I. ÚČEL A ROZSAH ÚPRAVY 1 (1) Účelem zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení před státními orgány a orgány, na které

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více