KLASIFIKACE ZEMÍ EU S VYUŽITÍM DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ SE ZAMĚŘENÍM NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLASIFIKACE ZEMÍ EU S VYUŽITÍM DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ SE ZAMĚŘENÍM NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI"

Transkript

1 KLASIFIKACE ZEMÍ EU S VYUŽITÍM DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ SE ZAMĚŘENÍM NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Marie Janoušková Úvod Porovnala jsem podmínky pro náhradní rodinnou péči v České republice. Rozebrala jsem projekt Národního akčního plánu Ministerstva práce a sociálních věcí na období Statisticky jsem srovnávala sociologický rozvoj rodin. Pokusila jsem se vysvětlit kontraproduktivitu zákonů České republiky (státních orgánů) vzhledem k náhradní rodinné péči. Popsala jsem rozdělení a stagnaci ústavních zařízení. Na krajových statistikách ústavních zařízení vysvětluji nedostatečnost sociální podpory. Sepsala jsem dostupnou evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí a srovnala s umisťováním dětí do náhradní rodinné péče. Rozebrala jsem mezinárodní adopci a Úmluvu o právech dítěte, čl. 21 z r Zaujalo mě okrajové srovnání mezinárodních statistik a vývoj legislativ států vztahující se k adopcím. Částečně jsem zkoumala celosvětové zvláštnosti, výjimečnosti, obecně nezvyklá hlediska forem náhradní rodinné péče, jejich náhled a proč je to stále nedostačující. Náhradní rodinná péče Roku 1963 byl vydán zákon o rodině (č. 94/1963 Sb.), který popisuje moţnosti umisťování dětí do náhradní rodinné péče. Podle zákona má za kaţdé dítě odpovědnost jeho zákonný zástupce, zpravidla rodič. Pokud dítě nemá zákonného zástupce, přinejmenším v jednom z rodičů, můţe být soudem svěřen jiné osobě. Náhradní rodinná péče je druh péče o dítě, které vychovávají jiní neţ biologičtí rodiče v prostředí, které je nejvíce podobné ţivotu v přirozené rodině. V České republice existuje ve 3 právních reţimech: adopce (tj. osvojení) pěstounská péče poručnická péče Podmínky: Moţnosti osvojit si dítě dosahují manţelé i jednotlivci, náhradní péči vyřizuje Městský úřad na oddělení sociálně-právní ochrany na návrh osob, které mají zájem osvojit si dítě. Proces osvojení je moţný pouze jedná-li se o prospěch dítěte. Je potřebné vyhovovat daným kritériím: potvrzení o příjmu, posudek zaměstnavatele (finanční zajištění) řádný ţivot potvrzení o zdravotním stavu (dobrý zdravotní stav) výpis z rejstříku trestů (bezúhonnost) Adopce tj.osvojení je situace, kdy dospělý přijme dítě za vlastní. Dospělá osoba, která si osvojuje dítě se nazývá adoptant tj. osvojitel. Osvojenému dítěti se říká adoptát tj. osvojenec. Typy osvojení: nezrušitelné zrušitelné tzv. prosté (moţnost soudu zrušit na ţádost osvojence nebo osvojitele)

2 Je moţné osvojit si nezletilé dítě, starší více neţ 1 rok, které je právně volné (coţ znamená, ţe biologičtí rodiče dají souhlas s osvojením dítěte, eventuálně jsou zbaveni rodičovské péče nebo soud rozhodl o nezájmu rodičů). V případě osvojení získávají osvojitelé stejná práva a povinnosti jako rodiče, status zákonných zástupců a rodičovskou zodpovědnost k dítěti. Současně zanikají vzájemná práva a povinnosti původní rodiny s osvojencem. Dítě získává příjmení osvojitelů. Budoucí osvojitelé musí dítě vychovávat po dobu 3 měsíců na své náklady, neţ rozhodne soud o případném osvojení. Pěstounská péče je přisouzena dětem, které ze zdravotních nebo sociálních důvodů nemohou být osvojeny, často se jedná o starší děti nebo sourozence. Typy pěstounské péče: individuální (běţné rodinné prostředí) skupinová (pěstounská zařízení, SOS dětské vesničky) Dítě ztrácí práva biologického potomka, ztrácí nárok na dědictví. Právní vztah pěstounství končí zletilostí dítěte. Pokud dítě dokáţe posoudit obsah pěstounské péče, má cenu přihlédnout k jeho vyjádření. Biologičtí rodiče neztrácejí rodičovskou povinnost, znají místo umístění potomka do pěstounské péče, mají moţnost rozhodovat o některých věcech v ţivotě dítěte (cestování, forma vzdělání), někdy mohou dítě navštěvovat. Jestliţe biologičtí rodiče zaţádají soud o navrácení dítěte a podají důkazy o vhodné situaci a schopnosti starat se o dítě, musí soud zváţit jejich poţadavek. Soud tudíţ pěstounskou péči můţe zrušit z důleţitých důvodů. Pěstouni mají rozhodovací právo pouze o běţných ţivotních věcech. Pěstounská péče je placená (odměna pěstounů, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek při převzetí dítěte event. příspěvek na zakoupení motorového vozidla), odměny upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Pěstounskou péčí se zabývá zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči. Poručnická péče je proces, kdy se poručník stává zákonným zástupcem dítěte, ale závaţná rozhodnutí musí konzultovat se soudem, kaţdý rok je povinen podat správu soudu o výchově. Poručníkem se obvykle stává blízký příbuzný dítěte. Zánik péče je dán plnoletostí dítěte. Statistiky Podobně jako v jiných evropských zemích ţije v České republice téměř 1% dětí (kolem ), které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Úplnými sirotky jsou pouhé 2% z těchto dětí, zbylých 98% dětí má svou vlastní rodinu, ale ta se o ně z různých důvodů nemůţe, nechce nebo neumí starat. 2

3 Obr.1: Přehled typů náhradní rodinné péče dle J. Kovaříka, r Ministerstvo práce a sociálních věcí vytváří projekt zvaný Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohroţené děti na období / NAP /. Mezi východiska NAPu patří klasické biologické potřeby dětí jako potřeba rodiny a právo na zdravý vývoj. Rodiče jsou pro děti velice důleţití, protoţe jsou bráni jako jedineční pečovatelé, kteří se dokáţí postarat o děti. Zároveň se musejí v této věci vzdělávat, potřebují znát svá práva a zodpovědnost vůči dětem. Je důleţité věnovat pozornost a zvýšenou podporu rodičům, kteří vyrůstali také bez rodičů. Pro řešení problémů dětí a rodin jsou vhodné týmové a terénní práce, zapojení příbuzných a především rozvoj NRP. Ve zlepšování péče napomůţe i rozvoj rezidenčních zařízení oproti pobytovým zařízením. Ministerstvo práce a sociálních věcí si ohledně NAPu zadalo cíle jako např. zvýšit kvalitu práce a hlavně dostupnost pro ohroţené děti a rodiny. Při sjednocení postupů a přístupů pracovníků při práci s rodinami a dětmi (napříč resorty) je postupně dosahováno lepších výsledků. Dále je cílem zamezit stávajícímu přílivu dětí v ústavní péči a tedy sníţit dané počty dětí v ústavních zařízeních. Tento cíl se dá zlepšit posílením primární prevence a sekundárních sluţeb pro rodiny s dětmi. Ţivotní šance dětí se zvyšují zapojením Úmluvy o právech dítěte do běţného ţivota, která však není příliš známa a vyuţívána. Je nutné zavést kvalitní odbornou síť sluţeb pro moţnosti individuálních prací s dětmi a jejich rodiči. Ústavní péče Náhradní rodinná péče Specializované ambulantní služby na úrovni kraje Služby na podporu zdravé rodiny, včetně náhradních rodin, preventivní a krizové služby Terénní služby a doprovázení Obr.2: Cílový stav 3

4 Na obrázku je naznačen poměr sluţeb v síti jednoho regionu. Základnu tvoří sluţby na podporu zdravé rodiny, včetně rodin náhradních, dále terénní sluţby a doprovázení. Tyto sluţby neboli prevence jsou velice potřebné, abychom předcházeli ohroţení dítěte a rodiny. Dojde-li na situaci, kdy je třeba dítěti a rodině dodat specializované sluţby, potom se jedná o sluţby ambulantní. Pokud není v zájmu dítěte zůstat v původní rodině nebo nastanou libovolné důvody, kdy není moţné dítě ponechat v jeho rodině, doporučuje se náhradní rodinná péče NRP. Není-li vhodná NRP z důvodu právní volnosti dítěte, jeho zájmu nebo jiných, přistupuje se na ústavní výchovu. V současné době je ještě stále ústavní péče vyuţívána nadměrně a mnohdy zbytečně. Hypotéza č.1 Zájem o NRP roste počtem žadatelů a proto klesají počty dětí v ústavní péči. Co nepomáhá stabilitě vztahů v populaci je změna typů rodin. Od minulého století vzniká v českých rodinách rozvolnění, zvyšují se rozvody a existují nová souţití bez manţelství. Opouští se od myšlenky klasické rodiny: táta, máma a dítě, natoţ manţelé. Na nerovnováhu vztahů v rodinách má vliv i sociologický rozvoj, kdy ţeny více pracují a pokouší se o kariérní růst, protoţe se zvýšila rozmanitost ţenských povolání. Tab.1 Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou Počet pěstounských rodin Na hodnotách počtů pěstounských rodin a dětí s nařízenou ústavní péčí je vidět rozdíl z důvodu moţností, kam se děti dostávají. Získávají ústavní nebo ochrannou výchovu, anebo rodiče mohou zaţádat o ústavní péči. Počty dětí s nařízenou ústavní výchovou kolísají, zatímco počty pěstounských rodin rostou. Domnívám se, ţe vzrůstá zájem lidí o NRP a vytváření daných projektů na výpomoc. Tab.2 Počet žadatelů o pěstounskou péči Počet žadatelů o osvojení Počty ţadatelů o NRP jsou vůči počtu dětí značně rozdílné, jelikoţ jsou problematické zákony při osvojování a dále, ţe dost dětí není právně volných kvůli nesouhlasu rodičů nebo vykonání zájmu rodiče pouhým posláním pohledu k Vánocům nebo narozeninám po dobu 6 měsíců. Hodnocení hypotézy je opačné, na základě tabulek a komentářů je vidět, ţe děti potřebující péči jsou převáţně dávány do ústavů, odkud se dlouhou cestou dostávají do některého z typů NRP. Počty ţadatelů sice stoupají, ale působení státních orgánů je alarmujícím způsobem pomalé natolik, ţe je nutné zlepšit a urychlit soudní řízení. Státní orgány velmi závaţným způsobem vstupují či zasahují do rodinných vztahů zejména úpravami práv osob nebo kvůli údajnému prospěchu dítěte a často působí proti rodičům. Pro velké mnoţství orgánů a zařízení, které se věnují NRP se stává systém roztříštěným a nejednotným. Pokud by se zlepšily podmínky pro práci v sociálních zařízeních, 4

5 ujednotily se postupy v soudním řízení a vyřadily se některé poţadavky osvojení, jako např. zájem rodičů trvá při napsání pohledu během doby 6 měsíců, cesta k neústavní výchově by se urychlila. Je nutné sníţit vysoký počet dětí v ústavní péči a podpořit je při osamostatňování. Většině dětí je ústavní péče zrušena plnoletostí, ale pokud tráví dětství v ústavním zařízení jako dětském domově, diagnostickém ústavě, mají následně problémy se zapojením do kvalitního běţného ţivota dospělých. Hypotéza č.2 Děti určené do ústavních zařízení se dostávají do dětských domovů a kojeneckých ústavů, v kterých není rozdíl a jsou umístěny mimo městské aglomerace kvůli pohybu dětí v přírodě V ústavních zařízeních je celkem asi dětí, které jsou dány do tří typů zařízení: domovy pro osoby se zdravotním postiţením, školská zařízení a zdravotnická zařízení. Domovy pro osoby se zdrav.postiţením mají kolem dětí, školská zařízení téměř dětí a zdravotnická dětí. Mezi školská zařízení patří dětské domovy, výchovné ústavy a diagnostické ústavy. Mezi zdravotnická zařízení jsou řazena dětská centra, kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let. Tab.3 Hodnocení druhé hypotézy je pravdivé, je rozdíl mezi ústavními zařízení. Dětské domovy patří do školských zařízení, zatímco kojenecké ústavy je nutné počítat do zdravotnických zařízení. Závislost je dána věkem dětí a potřebnou péčí pro dané děti. Z tabulky je patrné, ţe zařízení se budují především mimo města, z důvodu čerstvého vzduchu pro děti a vhodné přírody, parků. Znám dětský domov ve Středočeském kraji v Dobřichovicích, kde mají krásný park a děti dojíţdějí do Prahy vlakem, coţ je hezké, ale nepříliš praktické pro menší děti, mají tam převáţně děti od let. Kraje bez zařízení jsou hl.m.praha, Plzeňský a Ústecký kraj, je známo, ţe tyto kraje se věnují jiným oblastem podnikání a sluţeb jako vzdělávání a industrializaci. Zatímco kraje Moravskoslezský, Zlínský jsou vhodné pro ozdravovny a právě zde pečují o děti. 5

6 Obr.3: Rozmístění kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let v ČR v roce 2009 Dětí, kterým zanikla během roku 2008 ústavní péče bylo celkově Důvody byly dosaţení zletilosti, návrat zpět k rodičům nebo umístění do NRP. Zletilosti dosáhlo dětí, zpět do péče rodičů se vrátilo 458 dětí, do NRP bylo umístěno 410 dětí. V NRP je nejvíce dětí v Moravskoslezském, Středočeském kraji a nejméně v Karlovarském, Královéhradeckém, Zlínském. Jak jsem psala, v daných hodnotách vidím také závislost na počtu zařízeních. Pro společnost je dobré, ţe do NRP se umisťují i děti zdravotně postiţené. Tab. 4 Roku 2008 přijali 1981 dětí do 3 let věku a propustili jich Kromě dětí, které mají nařízenu ústavní výchovu jsou v tomto věku přijímány i děti se souhlasem jejich rodičů. 6

7 Z propuštěných dětí se téměř polovina ( 52,5 % tj dětí ) vrátila zpět do rodiny, 34 % (658 dětí ) umístili do NRP, 8,2 % ( 159 dětí ) šlo do školských zařízení a zbylých 46 (2,4 %) dětí do zařízení sociálních sluţeb. Do NRP bylo dáno 658 dětí, které byly rozděleny. Do pěstounské péče 473 dětí a do jiné formy NRP 185 dětí. Graf 1 Mezi sociálními výdaji se dá předpokládat obsazení rodičovského příspěvku, přídavku na dítě a sociálního příplatku. Nejméně známé jsou příspěvky na motorová vozidla a na školní pomůcky, kde jsou přísná pravidla pro získání daného příspěvku. Tab. 5 7

8 Největší počet klientů je v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, nejméně v Karlovarském a Pardubickém. Důvodem můţe být počet dětí v daných krajích a jak jsem jiţ psala, počet zařízení, jelikoţ se děti dostávají do pěstounské péče z péče ústavní. Dá se předpokládat, ţe o děti mají zájem převáţně rodiny. Mezi rodiny se řadí úplné, neúplné, nové, s druhem/druţkou. Zajímaví jsou ţadatelé s ústavní výchovou, kterých jsou téměř z celkových klientů. Tab. 6 Kraje, do kterých se zařazují děti vyţadující určitý druh výchovy jsou Moravskoslezský (péče cizích, pěstounská péče a zařízení), hl.m.praha (bud.osvojitelé a osvojení, pěstounská péče i zařízení, ale mimo Prahu ) a Ústecký (bud.osvojitelé a osvojení, péče cizích). Minimálně jsou vyuţívány kraje Plzeňský (bud.osvojitelé a osvojení, pěstounská péče), Vysočina (osvojení, péče cizích a zařízení) a Zlínský (bud.osvojitelé a pěstounská péče). Ministerstvo práce a sociálních věcí evidovalo 910 dětí pro účely zprostředkování NRP, z nichţ 651 dětí poslali na základě nařízení o ústavní výchově do pěstounské péče. Některé děti ( 237 dětí ) svěřují do pěstounské péče, i formou osvojení, jelikoţ jsou právně volné pro umístění do NRP. Pouhých 22 dětí můţe být osvojeno, kde převaţují děti do 3 let věku. Do pěstounské péče a osvojení jsou posílány děti od nejniţšího věku, okolo 1 roku aţ do věku 18 let. Mezinárodní adopce Mezinárodní adopce je zakotvena v Úmluvě o právech dítěte, čl. 21 roku Státy povolující systém osvojení a které jsou smluvními stranami úmluvy, by měli v prvé řadě vzít do úvahy zájem dítěte. Je potřeba mít dané kompetentní orgány. Pokud není moţné dítěti zabezpečit náhradní péči v zemi původu ( země pobytu ), lze osvojit dítě v cizí zemi. 8

9 Platí stejné záruky a práva pro osvojence jako v jeho vlastní zemi. Zajistí nemoţnost neoprávněného finančního zisku z osvojování. Článek je moţné doplnit dohodou, kde se stanoví příslušný úřad či orgán odpovědný za osvojení dítěte. Prováděcím předpisem k článku 21 Úmluvy o právech dítěte je Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení přijatá v Haagu roku Shodný obsah opět zdůrazňuje: Možnost osvojení do ciziny, pokud nelze dostačující péči docílit v zemi původu. Obecnou zákonitostí se stává nejlepší zájem dítěte. Pokud rodiče i dítě žijí ve stejném smluvním státě, nebo nesmluvním státě, úmluva se na ně nevztahuje. Věková hranice osvojence nemůţe být měněna Úmluvou, je dána zákonem jednotlivých zemí. V případě osvojení provedeného v souladu s Úmluvou se smluvní státy zavazují k uznání této adopce i se všemi důsledky vyplývajícími z procesu. Hypotéza č.3 Mezinárodní srovnání je velmi jednoduché z důvodu podobných řazení náhradní rodinné péče. Tab. 7 Rozdíly států v mezinárodním osvojení jsou dány změnami legislativy daných zemí, nejprve vedlo Polsko ( období ), Ukrajina ( 2 období 1993,1994 a ) a Rumunsko ( období ). Tratily státy Bulharsko, Maďarsko, Česká republika od roku 2004 nejsou data příliš kompetentní z důvodu změn legislativy v NRP, zavedením zákonných regulací. Mezinárodní spolupráce přináší zdroj inspirace, moţnost poměřit vlastní model s modely zahraničními, opravit přehmaty a vyvarovat se chyb, kterých se dopustili v jiných zemích. Díky postupné ratifikaci Úmluvy o právech dítěte se změnila sociální politika a péče vlivem větší orientace na dítě. Spolupráce se vyvíjela ve střední i východní Evropě po roce Uskutečnily se různé domácí i mezinárodní aktivity s dětským tématem, které koordinoval Český výbor pro UNICEF, jenţ sledoval situaci v oblasti práv dítěte a celkový stav dětské populace v České republice (r.1996 a 1998). Sociální a zdravotní péči zaštiťovalo jak Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak i neziskové občanské sdruţení Středisko náhradní rodinné péče a poradny v různých městech. 9

10 Slovensko Na Slovensku je skladba pěstounské péče poněkud jiná neţ v České republice, převaţuje péče prarodičů nebo jiných příbuzných oproti klasické pěstounské péči, tzv. péči cizích osob. Třetina dětí do 3 let se vrací z ústavů do původních rodin. Přestoţe jsou dětské domovy plné, trvá velice dlouho vyřízení o osvojení (ţadatelé čekají i několik let).důraz je třeba dát na zlepšení legislativy, kvalifikaci sociálních pracovníků, poţadavky umístění do dětského domova, postoj veřejnosti vůči adopci a menšinám. V Dánsku jsou hodnoty opačné, převaţuje pěstounská péče cizích nad příbuzenskou péčí. V České republice jsou hodnoty daných péčí téměř vyrovnané. Tab. 8 V podílu osvojených dětí převaţuje Bulharsko, nejméně má Česká republika. Z důvodu rozdělování NRP -zde jsou brány jenom osvojené děti. Západní země Ze spolupráce se zahraničím (Dánsko, Norsko, Švédsko, Nizozemí, Rakousko a USA) vycházejí základní podobnosti i odlišnosti v náhradní péči. Podobně se o sociálně-právní ochranu dětí starají státní instituce, ale samotné sociální sluţby často nabízejí státní, nestátní i církevní organizace. Demokratickou občanskou společnost lze rozpoznat podle moţnosti volby pro člověka. Umístění dítěte do ústavu lze jen ojediněle a to krátkodobě, za specifických podmínek nebo v případě zvláštních potřeb dítěte. Situace problematických dětí se řeší postupem: pomoc rodinám v krizi osvojení pěstounská péče umístění ve speciálním zařízení V podílu mezinárodně osvojených dětí, coţ chápu jako přesun dětí z daného státu do jiného, je majoritní Maďarsko ( období ), nejdéle Bulharsko ( období ) a Ukrajina ( období ). Děti nejméně opouštěly státy Bulharsko do r.1991, Polsko a Českou republiku. Jedná se o problém s organizacemi věnujícími se NRP, státními orgány a především komunikací mezi státy. 10

11 Tab.9 USA Jižní Karolina Ve většině zemí (kromě České republiky) je pěstounství chápáno dočasně a dělí se na několik typů moţností, od nouzového přístřeší po zvláštní péči, takto rozšířené pojetí pěstounské péče mají v USA - Jiţní Karolína. Existuje tam agentura humanitních sociálních sluţeb HSA, kde se snaţí o znovuvytvoření vztahů dítěte s původní rodinou za respektování etnických a sociálních odlišností. Přínosem pro zlepšení péče je dobrá komunikace agentury se státními institucemi, ale i nestátními orgány. V Jiţní Karolíně pouţívají nezvyklé formy pěstounské péče jako: pěstounská péče pro mladistvé (Youth Foster Family Care) vytváření sociálních sítí (Networking) podpůrný systém pěstounů (Foster Care Provider Support System) zvláštní program zaměřený na váţně emočně narušené děti a mladistvé a na delikventy jako alternativa ústavní péče (Residential Treatment Alternatives) umístění celé rodiny (Whole Family Placement) jako ochrana před zneuţíváním Dánské království Pěstounská péče má v Dánsku několik typů: pěstounská péče příbuzných péče pěstounů ţádajících adopci běţné pěstounské rodiny učitelé jakoţto pěstouni profesionální pečovatelé Příbuzenských pěstounských péčí je výrazně méně, oproti tomu, téměř 85% dává podíl klasických pěstounských péčí. Odborníky v sociologické sféře tvoří 2/5 pěstounů, pěstounskou péči chystají pouze jako krátkodobé řešení, ale většina pěstounů předpokládá svou péči aţ do zletilosti dítěte. Krátkodobější péče je pravděpodobnější v případě pěstounské péče učiteli a dlouhodobější péče příbuzných nebo pěstounů ţádajících adopci. Pouze desetina dětí přichází z úplné rodiny, velká část pochází z rozvrácených rodin, značná část od osamělých matek, čtvrtina od nevlastního rodiče a pětinu potkala smrt jednoho nebo obou z rodičů. Frekvence návštěv dětí biologickými rodiči je vyšší neţ v České republice, nejvíce u profesionálních pečovatelů a méně u příbuzných. Rozdílnost oproti České 11

12 republice je tedy dána profesním zázemím, převahou klasické pěstounské péče nad příbuzenskou a častý kontakt dítěte s vlastní matkou. Tab. 10 Podíl dětí vzhledem k pěstounské péči je získáván z Maďarska ( 2 období , ) a Polska ( období ). Nejmenší podíl dětí v péči pěstounů a poručníků je na Slovensku. Sloţitost srovnání je dána legislativou a neznámými hodnotami ve státech pro jednotlivé roky. Velká Británie Ve Velké Británii se vyskytují tyto typy pěstounské péče: respitní, úlevná pěstounská péče (Respite Care) pro děti s poruchami učení, tělesně postiţené, pubertální azylová či nouzová pěstounská péče pro řešení hromadného rušení dětských domovů krátkodobá pěstounská péče (do 3měsíců) pro malé děti nacházející se v kritické rodině, nebo v případě hospitalizovaných rodičů střednědobá pěstounská péče (7 týdnů 2 roky) pro adolescenty a děti přecházející do samostatného ţivota dlouhodobá a trvalá pěstounská péče ( od 2 let) soukromá pěstounská péče, kdy rodiče vyhledávají sami pěstouny a umístění pouze oznámí Závěr Srovnání mezinárodní adopce není relevantně moţné z důvodu různých rozlišování NRP. Podle ankety odborníků je nevýhodou nedostatečné mnoţství statistických podkladů, překáţkami jsou zákonodárství, správa a řízení státu. Výhodu vidí v moţnosti najít dětem vhodné rodinné prostředí, které jinak umístit nelze (např. z obtíţně začlenitelných etnik a různě postiţené). Nedostatkem spolupráce vzniká rozčleněnost odpovědnosti na více úřadů,bylo by prospěšné spojení v jeden úřad, pověřené a státem kontrolované Ústředí, aby bylo moţné všechny snahy a pokusy o péči shromaţďovat společně (koordinovat a integrovat). Mezerou v informovanosti o mezinárodní adopci je především připravenost současných odborníků. 12

13 Literatura MATĚJČEK, ZDENĚK Náhradní rodinná péče Praha: Portál, 1999, 183 s. SCHOOLER, JAYNE E. Adopce Praha: Návrat domů, 2002, 217 s. ( doslov ke knize napsal Jiří Kovařík; překlad Mirka Čejková ) Zdroje MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí za rok 2008 Praha, 2009, 178 s. ISBN MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ BARBARA RESNEROVÁ Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohroţené děti na období / NAP / ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR, Aktuální informace č. 13/2010, str. 7 Zkratky EU Evropská unie Sb. Sbírka NAP Národní akční plán NRP Náhradní rodinná péče UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund USA United States of America Adresa autora: Marie Janoušková Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky Uhříněveská Praha 10 13

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí M V S P ultikulturní zdělávání ociálních racovníků JUDr. Věra Novotná Sociálně právní ochrana dětí Obsah strana Úvod.. 4 Kapitola I. Základní principy sociálně-právní ochrany dětí a významné ústavní a

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Rodinné právo. Osvojení. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014

Rodinné právo. Osvojení. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 8. Osvojení CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Náhradní péče o dítě I. rodinná osvojení pěstounství (včetně s.o.s. vesniček) svěření do péče jiné osoby poručnictví

Více

Zákon č. 56/1928 Sb., o osvojení umožňoval osvojení dospělého člověka (až do roku 1950, kdy byla tato možnost ze zákona vyjmuta).

Zákon č. 56/1928 Sb., o osvojení umožňoval osvojení dospělého člověka (až do roku 1950, kdy byla tato možnost ze zákona vyjmuta). Příloha č. 1 Příloha č. 1 ZÁKONY A DOKUMENTY V této části bakalářské práce komentujeme některé zákony a dokumenty, které se náhradní rodinné péče týkaly a týkají od dob rakouského práva do současnosti.

Více

září 14 Náhradní rodinná péče

září 14 Náhradní rodinná péče zadal Odbor sociální péče graficky zpracoval Odbor vnitřních věcí Informační středisko tisk CCB, spol. s r.o. náklad 5 000 ks vydal Magistrát města Brna 2. vydání září 2014 Magistrát města Brna Dominikánské

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 RODINNÉPRÁVO Upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manžely, rodiči, dětmi

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK ÚČEL PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK Zdeňka Králíčková, 2012 výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Výchova k občanství NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Výchova k občanství NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Výchova k občanství NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k tématu náhradní rodinné péče. Obsahuje důvody vedoucí k náhradní rodinné péči, odkaz na zákon a instituce v

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ Ústí nad Labem 5.11.2014 Mgr. Ilja Hradecký PŘEHLED Souvislosti Současný rámec Struktura péče a související problémy Počty chovanců a jejich struktura Výstup

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Typy náhradní rodinné péče: pěstounská péče pěstounská péče na přechodnou dobu Pěstounská péče - pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte vykonávat přiměřeně

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel ne všichni rodiče

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 88 dotazů, 91 odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Do začátku 90. let standardní forma péče Kolektivní domovy Do r. 1997 byla náhradní péče o děti řízena 3 rezorty: zdravotnictvím,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Markéta Hračovová Srovnání pěstounské péče a ústavní péče Bakalářská

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Chci se stát pěstounem

Chci se stát pěstounem Chci se stát pěstounem Praktický průvodce problematikou náhradní rodinné péče Říjen 2015 Zpracoval: Tým Hnízdo Čiriklano Kher, Vzájemné soužití o.p.s. 1. Úvod...3 2. Schéma náhradní rodinné péče...5 3.

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 971 (1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav,

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Katedra sociální práce a sociální politiky Studijní opora předmětu NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE oboru Sociální práce ve veřejné správě KS

Více

Příprava k přijetí dítěte do rodiny

Příprava k přijetí dítěte do rodiny Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy zařízení CIPS Libereckého kraje, p.o. Dvorská 445/10, Liberec 5-Králův Háj tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

Náhradní rodinná péče Poradní sbor MPSV za rok V evidence dětí MPSV k vedené za účelem zprostředkování NRP

Náhradní rodinná péče Poradní sbor MPSV za rok V evidence dětí MPSV k vedené za účelem zprostředkování NRP Náhradní rodinná péče Poradní sbor MPSV za rok 2008 V evidence dětí MPSV k 31.12.2008 vedené za účelem zprostředkování NRP celkem PP O 735 532 203 100 % 73% 27% Celkový počet postoupených spisových dokumentací

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 179 dotazů, 134 odpovědí)

Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 179 dotazů, 134 odpovědí) Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 179 dotazů, 1 odpovědí) Tato analýza zachycuje strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 15. Poradna fungovala první pololetí roku

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

Soud může něčí svéprávnost omezit ze závažného důvodu, např. pro jeho duševní poruchu. Takovému člověku současně jmenuje opatrovníka.

Soud může něčí svéprávnost omezit ze závažného důvodu, např. pro jeho duševní poruchu. Takovému člověku současně jmenuje opatrovníka. 2 0. O b č a n s k é p r á v o I Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Občanské právo je souhrn soukromoprávních ustanovení, upravujících osobní stav, právní postavení a vzájemná práva a povinnosti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Náhradní péče o děti v Dánsku, v Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku

Náhradní péče o děti v Dánsku, v Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku Náhradní péče o děti v Dánsku, v Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Představení výzkumu Výzkumný tým: V. Bubleová, O. Novák, J. Paleček,

Více

OSVOJENÍ. přijetí cizího dítěte za vlastní statusová změna

OSVOJENÍ. přijetí cizího dítěte za vlastní statusová změna OSVOJENÍ přijetí cizího dítěte za vlastní statusová změna Zdeňka Králíčková, 2007 STATISTIKA Pramen: www.idnes idnes.cz ze dne 9. 8. 2007 V roce 2006 bylo adoptováno 490 dětí, z toho 32 do zahraničí K

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Štěpánka Drábková Olomouc 2014 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Sociální práce v procesu osvojení dětí. Štěpánka

Více

b) Ze zákona (automaticky) dále nabývá státní občanství ČR dítě, u kterého bylo rozhodnutím soudu určeno, že jeho otcem je státní občan ČR.

b) Ze zákona (automaticky) dále nabývá státní občanství ČR dítě, u kterého bylo rozhodnutím soudu určeno, že jeho otcem je státní občan ČR. STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČR Nabývání státního občanství ČR Zákon č. 186/2013 Sb. o státním občanství. Nová právní úprava plně opouští princip jediného státního občanství a naopak se zcela přiklání k možnosti existence

Více

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Uplatní se v případě nutnosti ochrany zájmů nezletilých dětí ze strany jiných subjektů než rodičů Na základě rozhodnutí soudu Když

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je zaměřen na právní vztahy mezi rodiči a dětmi, na právní ochranu dítěte. Má

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle předmětu a výsledku Okresní soudy - počet věcí (spisů)

Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle předmětu a výsledku Okresní soudy - počet věcí (spisů) Výchova a výchovná opatření 101 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno 351 2532 4763 3419 1987 1381 2793 1057 557 102 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno otci 34 168 327 232 156 119 255

Více

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135)

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135) Analýza klientů Střediska náhradní rodinné péče rok 201 Středisko náhradní rodinné péče, spolek 1, zpracovává již třetím rokem analýzu klientů, které mělo v daném roce v evidenci. Podrobněji se analýza

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Výchova a výchovná opatření

Výchova a výchovná opatření Výchova a výchovná opatření 101 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno 142 113 88 135 283 124 194 166 168 102 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno otci 187 139 135 157 257 144 227 189 187

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV Základní východiska reformy Stav systému (poznatky z konkrétních kauz, výzkumů, analýz,

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského Pozměňovací návrhy Jana Čechlovského k pozměňovacím návrhům ÚPV schváleným usnesením ÚPV dne 29.5.2013 tisk č. 930/2 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1022/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1022/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1022/0 Návrh poslance Jiřího Paroubka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých

Více

Vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji. Obsah

Vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji. Obsah Obsah Výkladová část... 4 1.1 Ústavní (institucionální) péče... 4 1.2 Školská zařízení... 5 1.3 Zdravotnická zařízení... 6 1.4 Zařízení sociálních služeb... 6 1.5 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 28. ledna Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 28. ledna Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 28. ledna 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Pardubice, 25. října 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami březen 2012 I. Základní

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více

-trvalé spojení muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem

-trvalé spojení muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem Otázka: Rodinné právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): iluska Rodinné právo - tvoří právní normy, které upravují manželství, vztahy mezi manželi, rodiči a dětmi, mezi dalšími příbuznými -soukromé

Více

1. Míra ekonomické aktivity

1. Míra ekonomické aktivity Práce SOUHRN Míra ekonomické aktivity starší populace ve věku 65-69 let je nejvyšší na Islandu, v Norsku, Portugalsku a Rumunsku. Nejniţší na Slovensku, v Belgii, Francii a Maďarsku. Průměrné hrubé roční

Více

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Praxe upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí před zařazením klientů do evidence osob vhodných stát se pěstouny nutná specializovaná a rozšířená příprava v praxi se ukazuje,

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, příspěvek na péči

Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, příspěvek na péči 5. Sociální služby Uživatelé sociálních služeb Klienty vybraných sociálních služeb se v roce 216 v kraji stalo téměř 5,5 tisíce osob ve věku 18 let a méně. Nejvýznamnější roli v posledních 8 letech sehrávala

Více

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Zaměřeno na rodinné právo

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Zaměřeno na rodinné právo Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Zaměřeno na rodinné právo Kalmusová Lucie Langmajerová Tereza Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině Schváleno (vydáno): 04. 12. 1963 Účinnost od: 01. 04. 1964 Zrušeno:

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 10. 2012 50 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o registrovaném partnerství. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o registrovaném partnerství. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Anotace Tento pracovní list s názvem Náhradní rodinná péče může být použit samostatně či společně s prezentací Náhradní rodinná péče, na kterou volně navazuje. Pracovní list je zaměřen na pochopení úlohy

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Systém náhradní rodinné péče byl do konce roku 2013 upraven v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Od 01.01.2014 nabyl účinnosti zákon č. 82/2012 Sb., občanský

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105 082, www.rpliberec.cz

tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105 082, www.rpliberec.cz zařízení CIPS Libereckého kraje, p.o. Dvorská 445/10, Liberec 5-Králův Háj péče aneb Pár důležitých po tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105 082, www.rpliberec.cz

Více

Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a zvláštních zařízení pro děti v roce 2001

Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a zvláštních zařízení pro děti v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 9. 2002 42 Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a zvláštních zařízení pro děti v roce 2001 Aktuální informace

Více