KLASIFIKACE ZEMÍ EU S VYUŽITÍM DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ SE ZAMĚŘENÍM NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLASIFIKACE ZEMÍ EU S VYUŽITÍM DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ SE ZAMĚŘENÍM NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI"

Transkript

1 KLASIFIKACE ZEMÍ EU S VYUŽITÍM DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ SE ZAMĚŘENÍM NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Marie Janoušková Úvod Porovnala jsem podmínky pro náhradní rodinnou péči v České republice. Rozebrala jsem projekt Národního akčního plánu Ministerstva práce a sociálních věcí na období Statisticky jsem srovnávala sociologický rozvoj rodin. Pokusila jsem se vysvětlit kontraproduktivitu zákonů České republiky (státních orgánů) vzhledem k náhradní rodinné péči. Popsala jsem rozdělení a stagnaci ústavních zařízení. Na krajových statistikách ústavních zařízení vysvětluji nedostatečnost sociální podpory. Sepsala jsem dostupnou evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí a srovnala s umisťováním dětí do náhradní rodinné péče. Rozebrala jsem mezinárodní adopci a Úmluvu o právech dítěte, čl. 21 z r Zaujalo mě okrajové srovnání mezinárodních statistik a vývoj legislativ států vztahující se k adopcím. Částečně jsem zkoumala celosvětové zvláštnosti, výjimečnosti, obecně nezvyklá hlediska forem náhradní rodinné péče, jejich náhled a proč je to stále nedostačující. Náhradní rodinná péče Roku 1963 byl vydán zákon o rodině (č. 94/1963 Sb.), který popisuje moţnosti umisťování dětí do náhradní rodinné péče. Podle zákona má za kaţdé dítě odpovědnost jeho zákonný zástupce, zpravidla rodič. Pokud dítě nemá zákonného zástupce, přinejmenším v jednom z rodičů, můţe být soudem svěřen jiné osobě. Náhradní rodinná péče je druh péče o dítě, které vychovávají jiní neţ biologičtí rodiče v prostředí, které je nejvíce podobné ţivotu v přirozené rodině. V České republice existuje ve 3 právních reţimech: adopce (tj. osvojení) pěstounská péče poručnická péče Podmínky: Moţnosti osvojit si dítě dosahují manţelé i jednotlivci, náhradní péči vyřizuje Městský úřad na oddělení sociálně-právní ochrany na návrh osob, které mají zájem osvojit si dítě. Proces osvojení je moţný pouze jedná-li se o prospěch dítěte. Je potřebné vyhovovat daným kritériím: potvrzení o příjmu, posudek zaměstnavatele (finanční zajištění) řádný ţivot potvrzení o zdravotním stavu (dobrý zdravotní stav) výpis z rejstříku trestů (bezúhonnost) Adopce tj.osvojení je situace, kdy dospělý přijme dítě za vlastní. Dospělá osoba, která si osvojuje dítě se nazývá adoptant tj. osvojitel. Osvojenému dítěti se říká adoptát tj. osvojenec. Typy osvojení: nezrušitelné zrušitelné tzv. prosté (moţnost soudu zrušit na ţádost osvojence nebo osvojitele)

2 Je moţné osvojit si nezletilé dítě, starší více neţ 1 rok, které je právně volné (coţ znamená, ţe biologičtí rodiče dají souhlas s osvojením dítěte, eventuálně jsou zbaveni rodičovské péče nebo soud rozhodl o nezájmu rodičů). V případě osvojení získávají osvojitelé stejná práva a povinnosti jako rodiče, status zákonných zástupců a rodičovskou zodpovědnost k dítěti. Současně zanikají vzájemná práva a povinnosti původní rodiny s osvojencem. Dítě získává příjmení osvojitelů. Budoucí osvojitelé musí dítě vychovávat po dobu 3 měsíců na své náklady, neţ rozhodne soud o případném osvojení. Pěstounská péče je přisouzena dětem, které ze zdravotních nebo sociálních důvodů nemohou být osvojeny, často se jedná o starší děti nebo sourozence. Typy pěstounské péče: individuální (běţné rodinné prostředí) skupinová (pěstounská zařízení, SOS dětské vesničky) Dítě ztrácí práva biologického potomka, ztrácí nárok na dědictví. Právní vztah pěstounství končí zletilostí dítěte. Pokud dítě dokáţe posoudit obsah pěstounské péče, má cenu přihlédnout k jeho vyjádření. Biologičtí rodiče neztrácejí rodičovskou povinnost, znají místo umístění potomka do pěstounské péče, mají moţnost rozhodovat o některých věcech v ţivotě dítěte (cestování, forma vzdělání), někdy mohou dítě navštěvovat. Jestliţe biologičtí rodiče zaţádají soud o navrácení dítěte a podají důkazy o vhodné situaci a schopnosti starat se o dítě, musí soud zváţit jejich poţadavek. Soud tudíţ pěstounskou péči můţe zrušit z důleţitých důvodů. Pěstouni mají rozhodovací právo pouze o běţných ţivotních věcech. Pěstounská péče je placená (odměna pěstounů, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek při převzetí dítěte event. příspěvek na zakoupení motorového vozidla), odměny upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Pěstounskou péčí se zabývá zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči. Poručnická péče je proces, kdy se poručník stává zákonným zástupcem dítěte, ale závaţná rozhodnutí musí konzultovat se soudem, kaţdý rok je povinen podat správu soudu o výchově. Poručníkem se obvykle stává blízký příbuzný dítěte. Zánik péče je dán plnoletostí dítěte. Statistiky Podobně jako v jiných evropských zemích ţije v České republice téměř 1% dětí (kolem ), které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Úplnými sirotky jsou pouhé 2% z těchto dětí, zbylých 98% dětí má svou vlastní rodinu, ale ta se o ně z různých důvodů nemůţe, nechce nebo neumí starat. 2

3 Obr.1: Přehled typů náhradní rodinné péče dle J. Kovaříka, r Ministerstvo práce a sociálních věcí vytváří projekt zvaný Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohroţené děti na období / NAP /. Mezi východiska NAPu patří klasické biologické potřeby dětí jako potřeba rodiny a právo na zdravý vývoj. Rodiče jsou pro děti velice důleţití, protoţe jsou bráni jako jedineční pečovatelé, kteří se dokáţí postarat o děti. Zároveň se musejí v této věci vzdělávat, potřebují znát svá práva a zodpovědnost vůči dětem. Je důleţité věnovat pozornost a zvýšenou podporu rodičům, kteří vyrůstali také bez rodičů. Pro řešení problémů dětí a rodin jsou vhodné týmové a terénní práce, zapojení příbuzných a především rozvoj NRP. Ve zlepšování péče napomůţe i rozvoj rezidenčních zařízení oproti pobytovým zařízením. Ministerstvo práce a sociálních věcí si ohledně NAPu zadalo cíle jako např. zvýšit kvalitu práce a hlavně dostupnost pro ohroţené děti a rodiny. Při sjednocení postupů a přístupů pracovníků při práci s rodinami a dětmi (napříč resorty) je postupně dosahováno lepších výsledků. Dále je cílem zamezit stávajícímu přílivu dětí v ústavní péči a tedy sníţit dané počty dětí v ústavních zařízeních. Tento cíl se dá zlepšit posílením primární prevence a sekundárních sluţeb pro rodiny s dětmi. Ţivotní šance dětí se zvyšují zapojením Úmluvy o právech dítěte do běţného ţivota, která však není příliš známa a vyuţívána. Je nutné zavést kvalitní odbornou síť sluţeb pro moţnosti individuálních prací s dětmi a jejich rodiči. Ústavní péče Náhradní rodinná péče Specializované ambulantní služby na úrovni kraje Služby na podporu zdravé rodiny, včetně náhradních rodin, preventivní a krizové služby Terénní služby a doprovázení Obr.2: Cílový stav 3

4 Na obrázku je naznačen poměr sluţeb v síti jednoho regionu. Základnu tvoří sluţby na podporu zdravé rodiny, včetně rodin náhradních, dále terénní sluţby a doprovázení. Tyto sluţby neboli prevence jsou velice potřebné, abychom předcházeli ohroţení dítěte a rodiny. Dojde-li na situaci, kdy je třeba dítěti a rodině dodat specializované sluţby, potom se jedná o sluţby ambulantní. Pokud není v zájmu dítěte zůstat v původní rodině nebo nastanou libovolné důvody, kdy není moţné dítě ponechat v jeho rodině, doporučuje se náhradní rodinná péče NRP. Není-li vhodná NRP z důvodu právní volnosti dítěte, jeho zájmu nebo jiných, přistupuje se na ústavní výchovu. V současné době je ještě stále ústavní péče vyuţívána nadměrně a mnohdy zbytečně. Hypotéza č.1 Zájem o NRP roste počtem žadatelů a proto klesají počty dětí v ústavní péči. Co nepomáhá stabilitě vztahů v populaci je změna typů rodin. Od minulého století vzniká v českých rodinách rozvolnění, zvyšují se rozvody a existují nová souţití bez manţelství. Opouští se od myšlenky klasické rodiny: táta, máma a dítě, natoţ manţelé. Na nerovnováhu vztahů v rodinách má vliv i sociologický rozvoj, kdy ţeny více pracují a pokouší se o kariérní růst, protoţe se zvýšila rozmanitost ţenských povolání. Tab.1 Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou Počet pěstounských rodin Na hodnotách počtů pěstounských rodin a dětí s nařízenou ústavní péčí je vidět rozdíl z důvodu moţností, kam se děti dostávají. Získávají ústavní nebo ochrannou výchovu, anebo rodiče mohou zaţádat o ústavní péči. Počty dětí s nařízenou ústavní výchovou kolísají, zatímco počty pěstounských rodin rostou. Domnívám se, ţe vzrůstá zájem lidí o NRP a vytváření daných projektů na výpomoc. Tab.2 Počet žadatelů o pěstounskou péči Počet žadatelů o osvojení Počty ţadatelů o NRP jsou vůči počtu dětí značně rozdílné, jelikoţ jsou problematické zákony při osvojování a dále, ţe dost dětí není právně volných kvůli nesouhlasu rodičů nebo vykonání zájmu rodiče pouhým posláním pohledu k Vánocům nebo narozeninám po dobu 6 měsíců. Hodnocení hypotézy je opačné, na základě tabulek a komentářů je vidět, ţe děti potřebující péči jsou převáţně dávány do ústavů, odkud se dlouhou cestou dostávají do některého z typů NRP. Počty ţadatelů sice stoupají, ale působení státních orgánů je alarmujícím způsobem pomalé natolik, ţe je nutné zlepšit a urychlit soudní řízení. Státní orgány velmi závaţným způsobem vstupují či zasahují do rodinných vztahů zejména úpravami práv osob nebo kvůli údajnému prospěchu dítěte a často působí proti rodičům. Pro velké mnoţství orgánů a zařízení, které se věnují NRP se stává systém roztříštěným a nejednotným. Pokud by se zlepšily podmínky pro práci v sociálních zařízeních, 4

5 ujednotily se postupy v soudním řízení a vyřadily se některé poţadavky osvojení, jako např. zájem rodičů trvá při napsání pohledu během doby 6 měsíců, cesta k neústavní výchově by se urychlila. Je nutné sníţit vysoký počet dětí v ústavní péči a podpořit je při osamostatňování. Většině dětí je ústavní péče zrušena plnoletostí, ale pokud tráví dětství v ústavním zařízení jako dětském domově, diagnostickém ústavě, mají následně problémy se zapojením do kvalitního běţného ţivota dospělých. Hypotéza č.2 Děti určené do ústavních zařízení se dostávají do dětských domovů a kojeneckých ústavů, v kterých není rozdíl a jsou umístěny mimo městské aglomerace kvůli pohybu dětí v přírodě V ústavních zařízeních je celkem asi dětí, které jsou dány do tří typů zařízení: domovy pro osoby se zdravotním postiţením, školská zařízení a zdravotnická zařízení. Domovy pro osoby se zdrav.postiţením mají kolem dětí, školská zařízení téměř dětí a zdravotnická dětí. Mezi školská zařízení patří dětské domovy, výchovné ústavy a diagnostické ústavy. Mezi zdravotnická zařízení jsou řazena dětská centra, kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let. Tab.3 Hodnocení druhé hypotézy je pravdivé, je rozdíl mezi ústavními zařízení. Dětské domovy patří do školských zařízení, zatímco kojenecké ústavy je nutné počítat do zdravotnických zařízení. Závislost je dána věkem dětí a potřebnou péčí pro dané děti. Z tabulky je patrné, ţe zařízení se budují především mimo města, z důvodu čerstvého vzduchu pro děti a vhodné přírody, parků. Znám dětský domov ve Středočeském kraji v Dobřichovicích, kde mají krásný park a děti dojíţdějí do Prahy vlakem, coţ je hezké, ale nepříliš praktické pro menší děti, mají tam převáţně děti od let. Kraje bez zařízení jsou hl.m.praha, Plzeňský a Ústecký kraj, je známo, ţe tyto kraje se věnují jiným oblastem podnikání a sluţeb jako vzdělávání a industrializaci. Zatímco kraje Moravskoslezský, Zlínský jsou vhodné pro ozdravovny a právě zde pečují o děti. 5

6 Obr.3: Rozmístění kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let v ČR v roce 2009 Dětí, kterým zanikla během roku 2008 ústavní péče bylo celkově Důvody byly dosaţení zletilosti, návrat zpět k rodičům nebo umístění do NRP. Zletilosti dosáhlo dětí, zpět do péče rodičů se vrátilo 458 dětí, do NRP bylo umístěno 410 dětí. V NRP je nejvíce dětí v Moravskoslezském, Středočeském kraji a nejméně v Karlovarském, Královéhradeckém, Zlínském. Jak jsem psala, v daných hodnotách vidím také závislost na počtu zařízeních. Pro společnost je dobré, ţe do NRP se umisťují i děti zdravotně postiţené. Tab. 4 Roku 2008 přijali 1981 dětí do 3 let věku a propustili jich Kromě dětí, které mají nařízenu ústavní výchovu jsou v tomto věku přijímány i děti se souhlasem jejich rodičů. 6

7 Z propuštěných dětí se téměř polovina ( 52,5 % tj dětí ) vrátila zpět do rodiny, 34 % (658 dětí ) umístili do NRP, 8,2 % ( 159 dětí ) šlo do školských zařízení a zbylých 46 (2,4 %) dětí do zařízení sociálních sluţeb. Do NRP bylo dáno 658 dětí, které byly rozděleny. Do pěstounské péče 473 dětí a do jiné formy NRP 185 dětí. Graf 1 Mezi sociálními výdaji se dá předpokládat obsazení rodičovského příspěvku, přídavku na dítě a sociálního příplatku. Nejméně známé jsou příspěvky na motorová vozidla a na školní pomůcky, kde jsou přísná pravidla pro získání daného příspěvku. Tab. 5 7

8 Největší počet klientů je v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, nejméně v Karlovarském a Pardubickém. Důvodem můţe být počet dětí v daných krajích a jak jsem jiţ psala, počet zařízení, jelikoţ se děti dostávají do pěstounské péče z péče ústavní. Dá se předpokládat, ţe o děti mají zájem převáţně rodiny. Mezi rodiny se řadí úplné, neúplné, nové, s druhem/druţkou. Zajímaví jsou ţadatelé s ústavní výchovou, kterých jsou téměř z celkových klientů. Tab. 6 Kraje, do kterých se zařazují děti vyţadující určitý druh výchovy jsou Moravskoslezský (péče cizích, pěstounská péče a zařízení), hl.m.praha (bud.osvojitelé a osvojení, pěstounská péče i zařízení, ale mimo Prahu ) a Ústecký (bud.osvojitelé a osvojení, péče cizích). Minimálně jsou vyuţívány kraje Plzeňský (bud.osvojitelé a osvojení, pěstounská péče), Vysočina (osvojení, péče cizích a zařízení) a Zlínský (bud.osvojitelé a pěstounská péče). Ministerstvo práce a sociálních věcí evidovalo 910 dětí pro účely zprostředkování NRP, z nichţ 651 dětí poslali na základě nařízení o ústavní výchově do pěstounské péče. Některé děti ( 237 dětí ) svěřují do pěstounské péče, i formou osvojení, jelikoţ jsou právně volné pro umístění do NRP. Pouhých 22 dětí můţe být osvojeno, kde převaţují děti do 3 let věku. Do pěstounské péče a osvojení jsou posílány děti od nejniţšího věku, okolo 1 roku aţ do věku 18 let. Mezinárodní adopce Mezinárodní adopce je zakotvena v Úmluvě o právech dítěte, čl. 21 roku Státy povolující systém osvojení a které jsou smluvními stranami úmluvy, by měli v prvé řadě vzít do úvahy zájem dítěte. Je potřeba mít dané kompetentní orgány. Pokud není moţné dítěti zabezpečit náhradní péči v zemi původu ( země pobytu ), lze osvojit dítě v cizí zemi. 8

9 Platí stejné záruky a práva pro osvojence jako v jeho vlastní zemi. Zajistí nemoţnost neoprávněného finančního zisku z osvojování. Článek je moţné doplnit dohodou, kde se stanoví příslušný úřad či orgán odpovědný za osvojení dítěte. Prováděcím předpisem k článku 21 Úmluvy o právech dítěte je Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení přijatá v Haagu roku Shodný obsah opět zdůrazňuje: Možnost osvojení do ciziny, pokud nelze dostačující péči docílit v zemi původu. Obecnou zákonitostí se stává nejlepší zájem dítěte. Pokud rodiče i dítě žijí ve stejném smluvním státě, nebo nesmluvním státě, úmluva se na ně nevztahuje. Věková hranice osvojence nemůţe být měněna Úmluvou, je dána zákonem jednotlivých zemí. V případě osvojení provedeného v souladu s Úmluvou se smluvní státy zavazují k uznání této adopce i se všemi důsledky vyplývajícími z procesu. Hypotéza č.3 Mezinárodní srovnání je velmi jednoduché z důvodu podobných řazení náhradní rodinné péče. Tab. 7 Rozdíly států v mezinárodním osvojení jsou dány změnami legislativy daných zemí, nejprve vedlo Polsko ( období ), Ukrajina ( 2 období 1993,1994 a ) a Rumunsko ( období ). Tratily státy Bulharsko, Maďarsko, Česká republika od roku 2004 nejsou data příliš kompetentní z důvodu změn legislativy v NRP, zavedením zákonných regulací. Mezinárodní spolupráce přináší zdroj inspirace, moţnost poměřit vlastní model s modely zahraničními, opravit přehmaty a vyvarovat se chyb, kterých se dopustili v jiných zemích. Díky postupné ratifikaci Úmluvy o právech dítěte se změnila sociální politika a péče vlivem větší orientace na dítě. Spolupráce se vyvíjela ve střední i východní Evropě po roce Uskutečnily se různé domácí i mezinárodní aktivity s dětským tématem, které koordinoval Český výbor pro UNICEF, jenţ sledoval situaci v oblasti práv dítěte a celkový stav dětské populace v České republice (r.1996 a 1998). Sociální a zdravotní péči zaštiťovalo jak Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak i neziskové občanské sdruţení Středisko náhradní rodinné péče a poradny v různých městech. 9

10 Slovensko Na Slovensku je skladba pěstounské péče poněkud jiná neţ v České republice, převaţuje péče prarodičů nebo jiných příbuzných oproti klasické pěstounské péči, tzv. péči cizích osob. Třetina dětí do 3 let se vrací z ústavů do původních rodin. Přestoţe jsou dětské domovy plné, trvá velice dlouho vyřízení o osvojení (ţadatelé čekají i několik let).důraz je třeba dát na zlepšení legislativy, kvalifikaci sociálních pracovníků, poţadavky umístění do dětského domova, postoj veřejnosti vůči adopci a menšinám. V Dánsku jsou hodnoty opačné, převaţuje pěstounská péče cizích nad příbuzenskou péčí. V České republice jsou hodnoty daných péčí téměř vyrovnané. Tab. 8 V podílu osvojených dětí převaţuje Bulharsko, nejméně má Česká republika. Z důvodu rozdělování NRP -zde jsou brány jenom osvojené děti. Západní země Ze spolupráce se zahraničím (Dánsko, Norsko, Švédsko, Nizozemí, Rakousko a USA) vycházejí základní podobnosti i odlišnosti v náhradní péči. Podobně se o sociálně-právní ochranu dětí starají státní instituce, ale samotné sociální sluţby často nabízejí státní, nestátní i církevní organizace. Demokratickou občanskou společnost lze rozpoznat podle moţnosti volby pro člověka. Umístění dítěte do ústavu lze jen ojediněle a to krátkodobě, za specifických podmínek nebo v případě zvláštních potřeb dítěte. Situace problematických dětí se řeší postupem: pomoc rodinám v krizi osvojení pěstounská péče umístění ve speciálním zařízení V podílu mezinárodně osvojených dětí, coţ chápu jako přesun dětí z daného státu do jiného, je majoritní Maďarsko ( období ), nejdéle Bulharsko ( období ) a Ukrajina ( období ). Děti nejméně opouštěly státy Bulharsko do r.1991, Polsko a Českou republiku. Jedná se o problém s organizacemi věnujícími se NRP, státními orgány a především komunikací mezi státy. 10

11 Tab.9 USA Jižní Karolina Ve většině zemí (kromě České republiky) je pěstounství chápáno dočasně a dělí se na několik typů moţností, od nouzového přístřeší po zvláštní péči, takto rozšířené pojetí pěstounské péče mají v USA - Jiţní Karolína. Existuje tam agentura humanitních sociálních sluţeb HSA, kde se snaţí o znovuvytvoření vztahů dítěte s původní rodinou za respektování etnických a sociálních odlišností. Přínosem pro zlepšení péče je dobrá komunikace agentury se státními institucemi, ale i nestátními orgány. V Jiţní Karolíně pouţívají nezvyklé formy pěstounské péče jako: pěstounská péče pro mladistvé (Youth Foster Family Care) vytváření sociálních sítí (Networking) podpůrný systém pěstounů (Foster Care Provider Support System) zvláštní program zaměřený na váţně emočně narušené děti a mladistvé a na delikventy jako alternativa ústavní péče (Residential Treatment Alternatives) umístění celé rodiny (Whole Family Placement) jako ochrana před zneuţíváním Dánské království Pěstounská péče má v Dánsku několik typů: pěstounská péče příbuzných péče pěstounů ţádajících adopci běţné pěstounské rodiny učitelé jakoţto pěstouni profesionální pečovatelé Příbuzenských pěstounských péčí je výrazně méně, oproti tomu, téměř 85% dává podíl klasických pěstounských péčí. Odborníky v sociologické sféře tvoří 2/5 pěstounů, pěstounskou péči chystají pouze jako krátkodobé řešení, ale většina pěstounů předpokládá svou péči aţ do zletilosti dítěte. Krátkodobější péče je pravděpodobnější v případě pěstounské péče učiteli a dlouhodobější péče příbuzných nebo pěstounů ţádajících adopci. Pouze desetina dětí přichází z úplné rodiny, velká část pochází z rozvrácených rodin, značná část od osamělých matek, čtvrtina od nevlastního rodiče a pětinu potkala smrt jednoho nebo obou z rodičů. Frekvence návštěv dětí biologickými rodiči je vyšší neţ v České republice, nejvíce u profesionálních pečovatelů a méně u příbuzných. Rozdílnost oproti České 11

12 republice je tedy dána profesním zázemím, převahou klasické pěstounské péče nad příbuzenskou a častý kontakt dítěte s vlastní matkou. Tab. 10 Podíl dětí vzhledem k pěstounské péči je získáván z Maďarska ( 2 období , ) a Polska ( období ). Nejmenší podíl dětí v péči pěstounů a poručníků je na Slovensku. Sloţitost srovnání je dána legislativou a neznámými hodnotami ve státech pro jednotlivé roky. Velká Británie Ve Velké Británii se vyskytují tyto typy pěstounské péče: respitní, úlevná pěstounská péče (Respite Care) pro děti s poruchami učení, tělesně postiţené, pubertální azylová či nouzová pěstounská péče pro řešení hromadného rušení dětských domovů krátkodobá pěstounská péče (do 3měsíců) pro malé děti nacházející se v kritické rodině, nebo v případě hospitalizovaných rodičů střednědobá pěstounská péče (7 týdnů 2 roky) pro adolescenty a děti přecházející do samostatného ţivota dlouhodobá a trvalá pěstounská péče ( od 2 let) soukromá pěstounská péče, kdy rodiče vyhledávají sami pěstouny a umístění pouze oznámí Závěr Srovnání mezinárodní adopce není relevantně moţné z důvodu různých rozlišování NRP. Podle ankety odborníků je nevýhodou nedostatečné mnoţství statistických podkladů, překáţkami jsou zákonodárství, správa a řízení státu. Výhodu vidí v moţnosti najít dětem vhodné rodinné prostředí, které jinak umístit nelze (např. z obtíţně začlenitelných etnik a různě postiţené). Nedostatkem spolupráce vzniká rozčleněnost odpovědnosti na více úřadů,bylo by prospěšné spojení v jeden úřad, pověřené a státem kontrolované Ústředí, aby bylo moţné všechny snahy a pokusy o péči shromaţďovat společně (koordinovat a integrovat). Mezerou v informovanosti o mezinárodní adopci je především připravenost současných odborníků. 12

13 Literatura MATĚJČEK, ZDENĚK Náhradní rodinná péče Praha: Portál, 1999, 183 s. SCHOOLER, JAYNE E. Adopce Praha: Návrat domů, 2002, 217 s. ( doslov ke knize napsal Jiří Kovařík; překlad Mirka Čejková ) Zdroje MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí za rok 2008 Praha, 2009, 178 s. ISBN MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ BARBARA RESNEROVÁ Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohroţené děti na období / NAP / ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR, Aktuální informace č. 13/2010, str. 7 Zkratky EU Evropská unie Sb. Sbírka NAP Národní akční plán NRP Náhradní rodinná péče UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund USA United States of America Adresa autora: Marie Janoušková Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky Uhříněveská Praha 10 13

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Příprava k přijetí dítěte do rodiny

Příprava k přijetí dítěte do rodiny Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy zařízení CIPS Libereckého kraje, p.o. Dvorská 445/10, Liberec 5-Králův Háj tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 88 dotazů, 91 odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105 082, www.rpliberec.cz

tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105 082, www.rpliberec.cz zařízení CIPS Libereckého kraje, p.o. Dvorská 445/10, Liberec 5-Králův Háj péče aneb Pár důležitých po tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105 082, www.rpliberec.cz

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Pěstounská péče.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Pěstounská péče. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Pěstounská péče Foster care Bakalářská diplomová práce Kamila Geryková,DiS. Vedoucí bakalářské

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135)

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135) Analýza klientů Střediska náhradní rodinné péče rok 201 Středisko náhradní rodinné péče, spolek 1, zpracovává již třetím rokem analýzu klientů, které mělo v daném roce v evidenci. Podrobněji se analýza

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická. Problematika dětských domovů a pěstounské péče v ČR. Hana Mikulová

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická. Problematika dětských domovů a pěstounské péče v ČR. Hana Mikulová Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Problematika dětských domovů a pěstounské péče v ČR Hana Mikulová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Téma příspěvku: Pohled na péči o ohrožené děti propojený s integratiními dovednostmi při zavádění nových služeb sociální prevence v NNO v podmínkách ČR.

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je zaměřen na právní vztahy mezi rodiči a dětmi, na právní ochranu dítěte. Má

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění zákonů č. 257/2000 Sb., č. 272/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 518/2002 Sb., č. 222/2003 Sb., č. 52/2004 Sb., č. 315/2004 Sb., č. 436/2004 Sb.,

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO SOUDNÍ ŘÍZENÍ

PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO SOUDNÍ ŘÍZENÍ MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Joštova 10, Brno PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 10. 2012 50 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb

Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb Mgr. Klára Trubačová PhDr. Radek Suda PhDr. Miloslav Macela Potřeba reformy Úspěšná společnost se mění dříve než

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Alena Billová FORMY SOCIÁLNÍ POMOCI RODINÁM S DĚTMI V PĚSTOUNSKÉ PÉČI Olomouc 2015 vedoucí práce:

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Věra Kuchařová Příspěvek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.04/5.1.01/77.00038 Nové formy denní péče o děti v České republice financovaného

Více

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Dnes již není pochyb o tom, že pro zdravý a šťastný vývoj a život dítěte je nejlepší, vyrůstá-li ve své biologické rodině. Pokud však tato rodina není funkční,

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky TCA FETWE ( From Eastern to Western Europe: a challenge for integration) Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky P R A H A červen 2008

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Gabriela Tremlová Životní situace dětí odcházejících v době plnoletosti ze zařízení FOD - Klokánek Vedoucí práce: PaedDr.

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

Téma kapitoly: Pěstounská péče

Téma kapitoly: Pěstounská péče Téma kapitoly: Pěstounská péče Linda ŠVRČINOVÁ Obsah kapitoly Kapitola seznamuje čtenáře s pěstounskou péčí jako formou náhradní péče o dítě. Čtenáři nabízí pohled na legislativní ukotvení problematiky,

Více

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Stav systému - hlavní problémy Systém nedokáže zajistit důslednou ochranu všech dětí Nedostatečné hmotné zabezpečení

Více

Transformace a sjednocení. systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení. systému péče o ohrožené děti Seminář k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních věcí Barbara Resnerová Odbor rodiny a dávkových systémů

Více

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině,

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákonů č. 132/1982 Sb., č. 234/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 72/1995 Sb., zákonů č. 91/1998 Sb., č. 360/1999 Sb., č. 301/2000 Sb., č. 109/2002 Sb., č. 320/2002

Více

Multioborová spolupráce

Multioborová spolupráce Multioborová spolupráce Bc. Zdeněk Chmelař, DiS. OSPOD, OSVZ, ÚMČ Praha 14 Pracovní text necitovat prosím LOKALITA Černý Most Hloubětín Kyje Dolní Počernice Hostavice (zdroj mapy Google maps) https://www.google.cz/maps/place/praha+14

Více

Národní shromáţdění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně o rodině

Národní shromáţdění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně o rodině 94/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4. prosince 1963 o rodině Změna: 132/1982 Sb. Změna: 234/1992 Sb. Změna: 72/1995 Sb. Změna: 91/1998 Sb. Změna: 360/1999 Sb. Změna: 301/2000 Sb. Změna: 109/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY RODINNÉ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Manželství vznik, důvody neplatného manželství, zánik Přímá a pobočná linie Vztahy mezi manželi Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní výchova Vyživovací povinnosti

Více

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče 6. přepracované vydání, Praha, říjen 2010

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Pardubice, 25. října 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních PhDr. věcímiloslav Macela Mgr. Klára Trubačová Barbara Resnerová Odbor

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Praxe upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí před zařazením klientů do evidence osob vhodných stát se pěstouny nutná specializovaná a rozšířená příprava v praxi se ukazuje,

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

Vzdělávání pěstounů v okrese Jeseník. Alena Kalinová

Vzdělávání pěstounů v okrese Jeseník. Alena Kalinová Vzdělávání pěstounů v okrese Jeseník Alena Kalinová Bakalářská práce 2014 Vzdělávání pěstounů v okrese Jeseník dopady novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí v oblasti náhradní rodinné péče a

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Gabriela Tremlová Životní situace dětí odcházejících v době plnoletosti ze zařízení FOD - Klokánek Katedra: Sociální pedagogiky

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Hradec Králové, 16. 10. 2012 Klíčové aktivity projektu 1) Návrh optimalizace

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Návrh ZÁKON. ze dne... 2012. o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

Návrh ZÁKON. ze dne... 2012. o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Návrh ZÁKON ze dne... 2012 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ

Více

Sociální sítě dítěte v dětském domově

Sociální sítě dítěte v dětském domově MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Sociální sítě dítěte v dětském domově Bakalářská práce Brno 2010 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. Vypracovala: Aneta

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

Systém náhradní rodinné péče

Systém náhradní rodinné péče Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém náhradní rodinné péče Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Dodatek č.4/2013. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

Dodatek č.4/2013. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny Dodatek č.4/2013 k organizační směrnici č.3/2012 Organizační řád Městského úřadu Český Těšín Tímto dodatkem se mění v návaznosti na usnesení č./26/rm ze dne 25.3.2013 Organizační řád Městského úřadu Český

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF Pastorační a sociální práce VOŠ Jabok 2014 Mgr. Michael Martinek, Th.D. RODINNÁ POLITIKA NENÍ SOCIÁLNÍ POLITIKA! Sociální politika: řeší situace potenciálního nebo

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.6.2005 21 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Karlovy Vary, 8. říjen 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Může se stát. pěstounem

Může se stát. pěstounem www.nadacnifondjt.cz Může se stát? pěstounem Manuál pro pracovníky Úřadu práce ČR Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. březen 2014. (zpracováno v souladu s platnou legislativou)

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. březen 2014. (zpracováno v souladu s platnou legislativou) NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY březen 2014 (zpracováno v souladu s platnou legislativou) 1. Kde a jakým způsobem lze požádat o svěření dítěte do náhradní rodinné péče? Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o přijetí

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více