KLASIFIKACE ZEMÍ EU S VYUŽITÍM DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ SE ZAMĚŘENÍM NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLASIFIKACE ZEMÍ EU S VYUŽITÍM DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ SE ZAMĚŘENÍM NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI"

Transkript

1 KLASIFIKACE ZEMÍ EU S VYUŽITÍM DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ SE ZAMĚŘENÍM NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Marie Janoušková Úvod Porovnala jsem podmínky pro náhradní rodinnou péči v České republice. Rozebrala jsem projekt Národního akčního plánu Ministerstva práce a sociálních věcí na období Statisticky jsem srovnávala sociologický rozvoj rodin. Pokusila jsem se vysvětlit kontraproduktivitu zákonů České republiky (státních orgánů) vzhledem k náhradní rodinné péči. Popsala jsem rozdělení a stagnaci ústavních zařízení. Na krajových statistikách ústavních zařízení vysvětluji nedostatečnost sociální podpory. Sepsala jsem dostupnou evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí a srovnala s umisťováním dětí do náhradní rodinné péče. Rozebrala jsem mezinárodní adopci a Úmluvu o právech dítěte, čl. 21 z r Zaujalo mě okrajové srovnání mezinárodních statistik a vývoj legislativ států vztahující se k adopcím. Částečně jsem zkoumala celosvětové zvláštnosti, výjimečnosti, obecně nezvyklá hlediska forem náhradní rodinné péče, jejich náhled a proč je to stále nedostačující. Náhradní rodinná péče Roku 1963 byl vydán zákon o rodině (č. 94/1963 Sb.), který popisuje moţnosti umisťování dětí do náhradní rodinné péče. Podle zákona má za kaţdé dítě odpovědnost jeho zákonný zástupce, zpravidla rodič. Pokud dítě nemá zákonného zástupce, přinejmenším v jednom z rodičů, můţe být soudem svěřen jiné osobě. Náhradní rodinná péče je druh péče o dítě, které vychovávají jiní neţ biologičtí rodiče v prostředí, které je nejvíce podobné ţivotu v přirozené rodině. V České republice existuje ve 3 právních reţimech: adopce (tj. osvojení) pěstounská péče poručnická péče Podmínky: Moţnosti osvojit si dítě dosahují manţelé i jednotlivci, náhradní péči vyřizuje Městský úřad na oddělení sociálně-právní ochrany na návrh osob, které mají zájem osvojit si dítě. Proces osvojení je moţný pouze jedná-li se o prospěch dítěte. Je potřebné vyhovovat daným kritériím: potvrzení o příjmu, posudek zaměstnavatele (finanční zajištění) řádný ţivot potvrzení o zdravotním stavu (dobrý zdravotní stav) výpis z rejstříku trestů (bezúhonnost) Adopce tj.osvojení je situace, kdy dospělý přijme dítě za vlastní. Dospělá osoba, která si osvojuje dítě se nazývá adoptant tj. osvojitel. Osvojenému dítěti se říká adoptát tj. osvojenec. Typy osvojení: nezrušitelné zrušitelné tzv. prosté (moţnost soudu zrušit na ţádost osvojence nebo osvojitele)

2 Je moţné osvojit si nezletilé dítě, starší více neţ 1 rok, které je právně volné (coţ znamená, ţe biologičtí rodiče dají souhlas s osvojením dítěte, eventuálně jsou zbaveni rodičovské péče nebo soud rozhodl o nezájmu rodičů). V případě osvojení získávají osvojitelé stejná práva a povinnosti jako rodiče, status zákonných zástupců a rodičovskou zodpovědnost k dítěti. Současně zanikají vzájemná práva a povinnosti původní rodiny s osvojencem. Dítě získává příjmení osvojitelů. Budoucí osvojitelé musí dítě vychovávat po dobu 3 měsíců na své náklady, neţ rozhodne soud o případném osvojení. Pěstounská péče je přisouzena dětem, které ze zdravotních nebo sociálních důvodů nemohou být osvojeny, často se jedná o starší děti nebo sourozence. Typy pěstounské péče: individuální (běţné rodinné prostředí) skupinová (pěstounská zařízení, SOS dětské vesničky) Dítě ztrácí práva biologického potomka, ztrácí nárok na dědictví. Právní vztah pěstounství končí zletilostí dítěte. Pokud dítě dokáţe posoudit obsah pěstounské péče, má cenu přihlédnout k jeho vyjádření. Biologičtí rodiče neztrácejí rodičovskou povinnost, znají místo umístění potomka do pěstounské péče, mají moţnost rozhodovat o některých věcech v ţivotě dítěte (cestování, forma vzdělání), někdy mohou dítě navštěvovat. Jestliţe biologičtí rodiče zaţádají soud o navrácení dítěte a podají důkazy o vhodné situaci a schopnosti starat se o dítě, musí soud zváţit jejich poţadavek. Soud tudíţ pěstounskou péči můţe zrušit z důleţitých důvodů. Pěstouni mají rozhodovací právo pouze o běţných ţivotních věcech. Pěstounská péče je placená (odměna pěstounů, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek při převzetí dítěte event. příspěvek na zakoupení motorového vozidla), odměny upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Pěstounskou péčí se zabývá zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči. Poručnická péče je proces, kdy se poručník stává zákonným zástupcem dítěte, ale závaţná rozhodnutí musí konzultovat se soudem, kaţdý rok je povinen podat správu soudu o výchově. Poručníkem se obvykle stává blízký příbuzný dítěte. Zánik péče je dán plnoletostí dítěte. Statistiky Podobně jako v jiných evropských zemích ţije v České republice téměř 1% dětí (kolem ), které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Úplnými sirotky jsou pouhé 2% z těchto dětí, zbylých 98% dětí má svou vlastní rodinu, ale ta se o ně z různých důvodů nemůţe, nechce nebo neumí starat. 2

3 Obr.1: Přehled typů náhradní rodinné péče dle J. Kovaříka, r Ministerstvo práce a sociálních věcí vytváří projekt zvaný Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohroţené děti na období / NAP /. Mezi východiska NAPu patří klasické biologické potřeby dětí jako potřeba rodiny a právo na zdravý vývoj. Rodiče jsou pro děti velice důleţití, protoţe jsou bráni jako jedineční pečovatelé, kteří se dokáţí postarat o děti. Zároveň se musejí v této věci vzdělávat, potřebují znát svá práva a zodpovědnost vůči dětem. Je důleţité věnovat pozornost a zvýšenou podporu rodičům, kteří vyrůstali také bez rodičů. Pro řešení problémů dětí a rodin jsou vhodné týmové a terénní práce, zapojení příbuzných a především rozvoj NRP. Ve zlepšování péče napomůţe i rozvoj rezidenčních zařízení oproti pobytovým zařízením. Ministerstvo práce a sociálních věcí si ohledně NAPu zadalo cíle jako např. zvýšit kvalitu práce a hlavně dostupnost pro ohroţené děti a rodiny. Při sjednocení postupů a přístupů pracovníků při práci s rodinami a dětmi (napříč resorty) je postupně dosahováno lepších výsledků. Dále je cílem zamezit stávajícímu přílivu dětí v ústavní péči a tedy sníţit dané počty dětí v ústavních zařízeních. Tento cíl se dá zlepšit posílením primární prevence a sekundárních sluţeb pro rodiny s dětmi. Ţivotní šance dětí se zvyšují zapojením Úmluvy o právech dítěte do běţného ţivota, která však není příliš známa a vyuţívána. Je nutné zavést kvalitní odbornou síť sluţeb pro moţnosti individuálních prací s dětmi a jejich rodiči. Ústavní péče Náhradní rodinná péče Specializované ambulantní služby na úrovni kraje Služby na podporu zdravé rodiny, včetně náhradních rodin, preventivní a krizové služby Terénní služby a doprovázení Obr.2: Cílový stav 3

4 Na obrázku je naznačen poměr sluţeb v síti jednoho regionu. Základnu tvoří sluţby na podporu zdravé rodiny, včetně rodin náhradních, dále terénní sluţby a doprovázení. Tyto sluţby neboli prevence jsou velice potřebné, abychom předcházeli ohroţení dítěte a rodiny. Dojde-li na situaci, kdy je třeba dítěti a rodině dodat specializované sluţby, potom se jedná o sluţby ambulantní. Pokud není v zájmu dítěte zůstat v původní rodině nebo nastanou libovolné důvody, kdy není moţné dítě ponechat v jeho rodině, doporučuje se náhradní rodinná péče NRP. Není-li vhodná NRP z důvodu právní volnosti dítěte, jeho zájmu nebo jiných, přistupuje se na ústavní výchovu. V současné době je ještě stále ústavní péče vyuţívána nadměrně a mnohdy zbytečně. Hypotéza č.1 Zájem o NRP roste počtem žadatelů a proto klesají počty dětí v ústavní péči. Co nepomáhá stabilitě vztahů v populaci je změna typů rodin. Od minulého století vzniká v českých rodinách rozvolnění, zvyšují se rozvody a existují nová souţití bez manţelství. Opouští se od myšlenky klasické rodiny: táta, máma a dítě, natoţ manţelé. Na nerovnováhu vztahů v rodinách má vliv i sociologický rozvoj, kdy ţeny více pracují a pokouší se o kariérní růst, protoţe se zvýšila rozmanitost ţenských povolání. Tab.1 Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou Počet pěstounských rodin Na hodnotách počtů pěstounských rodin a dětí s nařízenou ústavní péčí je vidět rozdíl z důvodu moţností, kam se děti dostávají. Získávají ústavní nebo ochrannou výchovu, anebo rodiče mohou zaţádat o ústavní péči. Počty dětí s nařízenou ústavní výchovou kolísají, zatímco počty pěstounských rodin rostou. Domnívám se, ţe vzrůstá zájem lidí o NRP a vytváření daných projektů na výpomoc. Tab.2 Počet žadatelů o pěstounskou péči Počet žadatelů o osvojení Počty ţadatelů o NRP jsou vůči počtu dětí značně rozdílné, jelikoţ jsou problematické zákony při osvojování a dále, ţe dost dětí není právně volných kvůli nesouhlasu rodičů nebo vykonání zájmu rodiče pouhým posláním pohledu k Vánocům nebo narozeninám po dobu 6 měsíců. Hodnocení hypotézy je opačné, na základě tabulek a komentářů je vidět, ţe děti potřebující péči jsou převáţně dávány do ústavů, odkud se dlouhou cestou dostávají do některého z typů NRP. Počty ţadatelů sice stoupají, ale působení státních orgánů je alarmujícím způsobem pomalé natolik, ţe je nutné zlepšit a urychlit soudní řízení. Státní orgány velmi závaţným způsobem vstupují či zasahují do rodinných vztahů zejména úpravami práv osob nebo kvůli údajnému prospěchu dítěte a často působí proti rodičům. Pro velké mnoţství orgánů a zařízení, které se věnují NRP se stává systém roztříštěným a nejednotným. Pokud by se zlepšily podmínky pro práci v sociálních zařízeních, 4

5 ujednotily se postupy v soudním řízení a vyřadily se některé poţadavky osvojení, jako např. zájem rodičů trvá při napsání pohledu během doby 6 měsíců, cesta k neústavní výchově by se urychlila. Je nutné sníţit vysoký počet dětí v ústavní péči a podpořit je při osamostatňování. Většině dětí je ústavní péče zrušena plnoletostí, ale pokud tráví dětství v ústavním zařízení jako dětském domově, diagnostickém ústavě, mají následně problémy se zapojením do kvalitního běţného ţivota dospělých. Hypotéza č.2 Děti určené do ústavních zařízení se dostávají do dětských domovů a kojeneckých ústavů, v kterých není rozdíl a jsou umístěny mimo městské aglomerace kvůli pohybu dětí v přírodě V ústavních zařízeních je celkem asi dětí, které jsou dány do tří typů zařízení: domovy pro osoby se zdravotním postiţením, školská zařízení a zdravotnická zařízení. Domovy pro osoby se zdrav.postiţením mají kolem dětí, školská zařízení téměř dětí a zdravotnická dětí. Mezi školská zařízení patří dětské domovy, výchovné ústavy a diagnostické ústavy. Mezi zdravotnická zařízení jsou řazena dětská centra, kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let. Tab.3 Hodnocení druhé hypotézy je pravdivé, je rozdíl mezi ústavními zařízení. Dětské domovy patří do školských zařízení, zatímco kojenecké ústavy je nutné počítat do zdravotnických zařízení. Závislost je dána věkem dětí a potřebnou péčí pro dané děti. Z tabulky je patrné, ţe zařízení se budují především mimo města, z důvodu čerstvého vzduchu pro děti a vhodné přírody, parků. Znám dětský domov ve Středočeském kraji v Dobřichovicích, kde mají krásný park a děti dojíţdějí do Prahy vlakem, coţ je hezké, ale nepříliš praktické pro menší děti, mají tam převáţně děti od let. Kraje bez zařízení jsou hl.m.praha, Plzeňský a Ústecký kraj, je známo, ţe tyto kraje se věnují jiným oblastem podnikání a sluţeb jako vzdělávání a industrializaci. Zatímco kraje Moravskoslezský, Zlínský jsou vhodné pro ozdravovny a právě zde pečují o děti. 5

6 Obr.3: Rozmístění kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let v ČR v roce 2009 Dětí, kterým zanikla během roku 2008 ústavní péče bylo celkově Důvody byly dosaţení zletilosti, návrat zpět k rodičům nebo umístění do NRP. Zletilosti dosáhlo dětí, zpět do péče rodičů se vrátilo 458 dětí, do NRP bylo umístěno 410 dětí. V NRP je nejvíce dětí v Moravskoslezském, Středočeském kraji a nejméně v Karlovarském, Královéhradeckém, Zlínském. Jak jsem psala, v daných hodnotách vidím také závislost na počtu zařízeních. Pro společnost je dobré, ţe do NRP se umisťují i děti zdravotně postiţené. Tab. 4 Roku 2008 přijali 1981 dětí do 3 let věku a propustili jich Kromě dětí, které mají nařízenu ústavní výchovu jsou v tomto věku přijímány i děti se souhlasem jejich rodičů. 6

7 Z propuštěných dětí se téměř polovina ( 52,5 % tj dětí ) vrátila zpět do rodiny, 34 % (658 dětí ) umístili do NRP, 8,2 % ( 159 dětí ) šlo do školských zařízení a zbylých 46 (2,4 %) dětí do zařízení sociálních sluţeb. Do NRP bylo dáno 658 dětí, které byly rozděleny. Do pěstounské péče 473 dětí a do jiné formy NRP 185 dětí. Graf 1 Mezi sociálními výdaji se dá předpokládat obsazení rodičovského příspěvku, přídavku na dítě a sociálního příplatku. Nejméně známé jsou příspěvky na motorová vozidla a na školní pomůcky, kde jsou přísná pravidla pro získání daného příspěvku. Tab. 5 7

8 Největší počet klientů je v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, nejméně v Karlovarském a Pardubickém. Důvodem můţe být počet dětí v daných krajích a jak jsem jiţ psala, počet zařízení, jelikoţ se děti dostávají do pěstounské péče z péče ústavní. Dá se předpokládat, ţe o děti mají zájem převáţně rodiny. Mezi rodiny se řadí úplné, neúplné, nové, s druhem/druţkou. Zajímaví jsou ţadatelé s ústavní výchovou, kterých jsou téměř z celkových klientů. Tab. 6 Kraje, do kterých se zařazují děti vyţadující určitý druh výchovy jsou Moravskoslezský (péče cizích, pěstounská péče a zařízení), hl.m.praha (bud.osvojitelé a osvojení, pěstounská péče i zařízení, ale mimo Prahu ) a Ústecký (bud.osvojitelé a osvojení, péče cizích). Minimálně jsou vyuţívány kraje Plzeňský (bud.osvojitelé a osvojení, pěstounská péče), Vysočina (osvojení, péče cizích a zařízení) a Zlínský (bud.osvojitelé a pěstounská péče). Ministerstvo práce a sociálních věcí evidovalo 910 dětí pro účely zprostředkování NRP, z nichţ 651 dětí poslali na základě nařízení o ústavní výchově do pěstounské péče. Některé děti ( 237 dětí ) svěřují do pěstounské péče, i formou osvojení, jelikoţ jsou právně volné pro umístění do NRP. Pouhých 22 dětí můţe být osvojeno, kde převaţují děti do 3 let věku. Do pěstounské péče a osvojení jsou posílány děti od nejniţšího věku, okolo 1 roku aţ do věku 18 let. Mezinárodní adopce Mezinárodní adopce je zakotvena v Úmluvě o právech dítěte, čl. 21 roku Státy povolující systém osvojení a které jsou smluvními stranami úmluvy, by měli v prvé řadě vzít do úvahy zájem dítěte. Je potřeba mít dané kompetentní orgány. Pokud není moţné dítěti zabezpečit náhradní péči v zemi původu ( země pobytu ), lze osvojit dítě v cizí zemi. 8

9 Platí stejné záruky a práva pro osvojence jako v jeho vlastní zemi. Zajistí nemoţnost neoprávněného finančního zisku z osvojování. Článek je moţné doplnit dohodou, kde se stanoví příslušný úřad či orgán odpovědný za osvojení dítěte. Prováděcím předpisem k článku 21 Úmluvy o právech dítěte je Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení přijatá v Haagu roku Shodný obsah opět zdůrazňuje: Možnost osvojení do ciziny, pokud nelze dostačující péči docílit v zemi původu. Obecnou zákonitostí se stává nejlepší zájem dítěte. Pokud rodiče i dítě žijí ve stejném smluvním státě, nebo nesmluvním státě, úmluva se na ně nevztahuje. Věková hranice osvojence nemůţe být měněna Úmluvou, je dána zákonem jednotlivých zemí. V případě osvojení provedeného v souladu s Úmluvou se smluvní státy zavazují k uznání této adopce i se všemi důsledky vyplývajícími z procesu. Hypotéza č.3 Mezinárodní srovnání je velmi jednoduché z důvodu podobných řazení náhradní rodinné péče. Tab. 7 Rozdíly států v mezinárodním osvojení jsou dány změnami legislativy daných zemí, nejprve vedlo Polsko ( období ), Ukrajina ( 2 období 1993,1994 a ) a Rumunsko ( období ). Tratily státy Bulharsko, Maďarsko, Česká republika od roku 2004 nejsou data příliš kompetentní z důvodu změn legislativy v NRP, zavedením zákonných regulací. Mezinárodní spolupráce přináší zdroj inspirace, moţnost poměřit vlastní model s modely zahraničními, opravit přehmaty a vyvarovat se chyb, kterých se dopustili v jiných zemích. Díky postupné ratifikaci Úmluvy o právech dítěte se změnila sociální politika a péče vlivem větší orientace na dítě. Spolupráce se vyvíjela ve střední i východní Evropě po roce Uskutečnily se různé domácí i mezinárodní aktivity s dětským tématem, které koordinoval Český výbor pro UNICEF, jenţ sledoval situaci v oblasti práv dítěte a celkový stav dětské populace v České republice (r.1996 a 1998). Sociální a zdravotní péči zaštiťovalo jak Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak i neziskové občanské sdruţení Středisko náhradní rodinné péče a poradny v různých městech. 9

10 Slovensko Na Slovensku je skladba pěstounské péče poněkud jiná neţ v České republice, převaţuje péče prarodičů nebo jiných příbuzných oproti klasické pěstounské péči, tzv. péči cizích osob. Třetina dětí do 3 let se vrací z ústavů do původních rodin. Přestoţe jsou dětské domovy plné, trvá velice dlouho vyřízení o osvojení (ţadatelé čekají i několik let).důraz je třeba dát na zlepšení legislativy, kvalifikaci sociálních pracovníků, poţadavky umístění do dětského domova, postoj veřejnosti vůči adopci a menšinám. V Dánsku jsou hodnoty opačné, převaţuje pěstounská péče cizích nad příbuzenskou péčí. V České republice jsou hodnoty daných péčí téměř vyrovnané. Tab. 8 V podílu osvojených dětí převaţuje Bulharsko, nejméně má Česká republika. Z důvodu rozdělování NRP -zde jsou brány jenom osvojené děti. Západní země Ze spolupráce se zahraničím (Dánsko, Norsko, Švédsko, Nizozemí, Rakousko a USA) vycházejí základní podobnosti i odlišnosti v náhradní péči. Podobně se o sociálně-právní ochranu dětí starají státní instituce, ale samotné sociální sluţby často nabízejí státní, nestátní i církevní organizace. Demokratickou občanskou společnost lze rozpoznat podle moţnosti volby pro člověka. Umístění dítěte do ústavu lze jen ojediněle a to krátkodobě, za specifických podmínek nebo v případě zvláštních potřeb dítěte. Situace problematických dětí se řeší postupem: pomoc rodinám v krizi osvojení pěstounská péče umístění ve speciálním zařízení V podílu mezinárodně osvojených dětí, coţ chápu jako přesun dětí z daného státu do jiného, je majoritní Maďarsko ( období ), nejdéle Bulharsko ( období ) a Ukrajina ( období ). Děti nejméně opouštěly státy Bulharsko do r.1991, Polsko a Českou republiku. Jedná se o problém s organizacemi věnujícími se NRP, státními orgány a především komunikací mezi státy. 10

11 Tab.9 USA Jižní Karolina Ve většině zemí (kromě České republiky) je pěstounství chápáno dočasně a dělí se na několik typů moţností, od nouzového přístřeší po zvláštní péči, takto rozšířené pojetí pěstounské péče mají v USA - Jiţní Karolína. Existuje tam agentura humanitních sociálních sluţeb HSA, kde se snaţí o znovuvytvoření vztahů dítěte s původní rodinou za respektování etnických a sociálních odlišností. Přínosem pro zlepšení péče je dobrá komunikace agentury se státními institucemi, ale i nestátními orgány. V Jiţní Karolíně pouţívají nezvyklé formy pěstounské péče jako: pěstounská péče pro mladistvé (Youth Foster Family Care) vytváření sociálních sítí (Networking) podpůrný systém pěstounů (Foster Care Provider Support System) zvláštní program zaměřený na váţně emočně narušené děti a mladistvé a na delikventy jako alternativa ústavní péče (Residential Treatment Alternatives) umístění celé rodiny (Whole Family Placement) jako ochrana před zneuţíváním Dánské království Pěstounská péče má v Dánsku několik typů: pěstounská péče příbuzných péče pěstounů ţádajících adopci běţné pěstounské rodiny učitelé jakoţto pěstouni profesionální pečovatelé Příbuzenských pěstounských péčí je výrazně méně, oproti tomu, téměř 85% dává podíl klasických pěstounských péčí. Odborníky v sociologické sféře tvoří 2/5 pěstounů, pěstounskou péči chystají pouze jako krátkodobé řešení, ale většina pěstounů předpokládá svou péči aţ do zletilosti dítěte. Krátkodobější péče je pravděpodobnější v případě pěstounské péče učiteli a dlouhodobější péče příbuzných nebo pěstounů ţádajících adopci. Pouze desetina dětí přichází z úplné rodiny, velká část pochází z rozvrácených rodin, značná část od osamělých matek, čtvrtina od nevlastního rodiče a pětinu potkala smrt jednoho nebo obou z rodičů. Frekvence návštěv dětí biologickými rodiči je vyšší neţ v České republice, nejvíce u profesionálních pečovatelů a méně u příbuzných. Rozdílnost oproti České 11

12 republice je tedy dána profesním zázemím, převahou klasické pěstounské péče nad příbuzenskou a častý kontakt dítěte s vlastní matkou. Tab. 10 Podíl dětí vzhledem k pěstounské péči je získáván z Maďarska ( 2 období , ) a Polska ( období ). Nejmenší podíl dětí v péči pěstounů a poručníků je na Slovensku. Sloţitost srovnání je dána legislativou a neznámými hodnotami ve státech pro jednotlivé roky. Velká Británie Ve Velké Británii se vyskytují tyto typy pěstounské péče: respitní, úlevná pěstounská péče (Respite Care) pro děti s poruchami učení, tělesně postiţené, pubertální azylová či nouzová pěstounská péče pro řešení hromadného rušení dětských domovů krátkodobá pěstounská péče (do 3měsíců) pro malé děti nacházející se v kritické rodině, nebo v případě hospitalizovaných rodičů střednědobá pěstounská péče (7 týdnů 2 roky) pro adolescenty a děti přecházející do samostatného ţivota dlouhodobá a trvalá pěstounská péče ( od 2 let) soukromá pěstounská péče, kdy rodiče vyhledávají sami pěstouny a umístění pouze oznámí Závěr Srovnání mezinárodní adopce není relevantně moţné z důvodu různých rozlišování NRP. Podle ankety odborníků je nevýhodou nedostatečné mnoţství statistických podkladů, překáţkami jsou zákonodárství, správa a řízení státu. Výhodu vidí v moţnosti najít dětem vhodné rodinné prostředí, které jinak umístit nelze (např. z obtíţně začlenitelných etnik a různě postiţené). Nedostatkem spolupráce vzniká rozčleněnost odpovědnosti na více úřadů,bylo by prospěšné spojení v jeden úřad, pověřené a státem kontrolované Ústředí, aby bylo moţné všechny snahy a pokusy o péči shromaţďovat společně (koordinovat a integrovat). Mezerou v informovanosti o mezinárodní adopci je především připravenost současných odborníků. 12

13 Literatura MATĚJČEK, ZDENĚK Náhradní rodinná péče Praha: Portál, 1999, 183 s. SCHOOLER, JAYNE E. Adopce Praha: Návrat domů, 2002, 217 s. ( doslov ke knize napsal Jiří Kovařík; překlad Mirka Čejková ) Zdroje MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí za rok 2008 Praha, 2009, 178 s. ISBN MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ BARBARA RESNEROVÁ Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohroţené děti na období / NAP / ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR, Aktuální informace č. 13/2010, str. 7 Zkratky EU Evropská unie Sb. Sbírka NAP Národní akční plán NRP Náhradní rodinná péče UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund USA United States of America Adresa autora: Marie Janoušková Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky Uhříněveská Praha 10 13

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel

Více

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče 6. přepracované vydání, Praha, říjen 2010

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky TCA FETWE ( From Eastern to Western Europe: a challenge for integration) Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky P R A H A červen 2008

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Systém poskytování pomoci nezletilým matkám s dětmi v ČR Tereza Formanová Vedoucí práce: Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Může se stát. pěstounem

Může se stát. pěstounem www.nadacnifondjt.cz Může se stát? pěstounem Manuál pro pracovníky Úřadu práce ČR Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Základní informace o náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato

Více

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Bakalářská práce Vypracovala: Kristýna

Více

PŘÍPRAVA DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT PREPARING CHILDREN FROM CHILDREN`S HOMES FOR EVERYDAY LIFE

PŘÍPRAVA DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT PREPARING CHILDREN FROM CHILDREN`S HOMES FOR EVERYDAY LIFE Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Sociálních studií a speciální pedagogiky Speciální pedagogika Speciální

Více

Péče prarodičů z pohledu sociální pracovnice OSPOD

Péče prarodičů z pohledu sociální pracovnice OSPOD Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Péče prarodičů z pohledu sociální pracovnice OSPOD Sociální práce Vedoucí práce: Bc. Soňa Kozojedová Vypracovala: Ladislava

Více

Odchod dětí z dětského domova

Odchod dětí z dětského domova 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Odchod dětí z dětského domova Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka Gulová Vypracovala: Bc. Lenka

Více

Život v dětském domově. Aneta Tatkovská

Život v dětském domově. Aneta Tatkovská Život v dětském domově Aneta Tatkovská Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Teoretická část: Charakteristika a popis systému náhradní rodinné péče. Nastínění systému ústavní péče - umístění dítěte do ústavu,

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny Kateřina Slavíková Vedoucí práce: Mgr. Jan Mochťák Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více

Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 67

Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 67 Federace dětských domovů ČR BULLETIN č. 67 Vychází na podzim 2007 Obsah: Str. Přehled 14. jednání výboru FDD ČR 3 Přehled 15. jednání výboru FDD ČR 3 Odborný seminář v Javorníku 4 Dítě s poruchami chování

Více

Doživotní trest. Romské děti v ústavní péči v České republice. Zpráva Evropského centra pro práva Romů. červen 2011

Doživotní trest. Romské děti v ústavní péči v České republice. Zpráva Evropského centra pro práva Romů. červen 2011 Doživotní trest Zpráva Evropského centra pro práva Romů Romské děti v ústavní péči v České republice červen 2011 Challenging Discrimination Promoting Equality Copyright: Evropské centrum pro práva Romů,

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor:

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče, Praha,

Více

Pomoc mladistvým bez rodinného zázemí

Pomoc mladistvým bez rodinného zázemí Pomoc mladistvým bez rodinného zázemí propuštěným z ústavních zařízení Bc. Lucie Slezáková Únor 1998 OBSAH Úvod 1 1. Charakteristika cílové skupiny 2 1.1. Charakteristika klientů výchovných ústavů 2 1.2.

Více

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák Systém náhradní výchovy Jakub Dvořák Praha, 22. 11. 2007 Obsah 1.1 Úvod........................................ 4 1.2 Vymezení základních pojmů........................... 4 1.2.1 Výchova a péče..............................

Více

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bakalářská práce Autor: Renáta Solichová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY

Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY 2011 2 Obsah I. Úvod... 7 1. Zákonný podklad systematických návštěv... 7 2. Systematické návštěvy školských

Více

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji Analýza potřeb a služeb Poděkování Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP

Více

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE Vzdělávání pro pěstouny a zájemce o pěstounskou péči Tato brožura je součástí projektu č. 352014 Více dětí do rodin Rozšíření a zkvalitnění vzdělávání pro pěstouny, který

Více

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Sociální práce Vypracovala: Michaela Kalousová Vedoucí práce: PaedDr.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Anna Koudelová

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Anna Koudelová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Anna Koudelová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Anna Koudelová Studijní obor: Všeobecná

Více

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI Rámec Organizace spojených národů Překonávání hranic v oblasti služeb a podpory pro děti a rodiny 2 SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více