P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu"

Transkript

1 P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu Úvod A. NÁJEM BYTU Pojem bytu Posouzení souboru místnostní jako bytu v pfiípadû neexistence dokladû o úãelu uïívání stavby Byt a obytná místnost v zafiízení urãeném k trvalému bydlení Slouãení bytû. Rozhodnutí stavebního úfiadu Slouãení bytû. Rozhodnutí stavebního úfiadu Pfiíslu enství bytu Pfiíslu enství bytu, garáï Pfiíslu enství bytu a vedlej í stavby uïívané spolu s bytem Spoleãné prostory domu K vymezení pojmu druïstevní byt do K vymezení pojmu druïstevní byt po K vymezení pojmu druïstevní byt po Zmûna charakteru bytu na byt druïstevní K vymezení pojmu sluïební byt. Ztráta charakteru bytu jako bytu sluïebního v dûsledku zmûny vlastníka domu, v nûmï se takov to byt nachází K zákonné transformaci osobního uïívání bytu trvale urãeného pro ubytování pracovníkû organizace na nájem sluïebního bytu. Ukonãení v konu práce nájemcem pro pronajímatele K zákonné transformaci osobního uïívání bytu trvale urãeného pro ubytování pracovníkû organizace na nájem sluïebního bytu. Závazek nájemce vykonávat práce pro pronajímatele SluÏební byt. Smlouva o nájmu sluïebního bytu uzavfiená s osobou, která se nezavázala vykonávat práce pro pronajímatele Nájem sluïebního bytu a závazek nájemce vykonávat práci pro pronajímatele K vymezení pojmu sluïební byt Ztráta charakteru sluïebního bytu za trvání manïelství a spoleãn nájem bytu manïely Pronájem ãásti bytu jeho vlastníkem Byt jako pfiedmût nájmu a v pûjãky.. 57 B. VZNIK NÁJMU BYTU I. Smlouva o nájmu bytu Byt právnû voln K osobû nájemce jako subjektu smlouvy o nájmu bytu Konkludentní projev vûle smûfiující k uzavfiení smlouvy o nájmu bytu. K platnosti smlouvy o nájmu bytu Konkludentní uzavfiení smlouvy o nájmu bytu. Placení úhrady za uïívání bytu, nepodání Ïaloby na jeho vyklizení Konkludentní uzavfiení smlouvy o nájmu bytu men inov m spoluvlastníkem K nájmu spoleãné vûci (její ãásti) jedním z jejich spoluvlastníkû Uzavfiení smlouvy o nájmu bytu podílov m spoluvlastníkem Uzavfiení nájemní smlouvy jedním z podílov ch spoluvlastníkû Uzavfiení smlouvy o nájmu bytu jedním z manïelû Uzavfiení nájemní smlouvy zmocnûncem na základû plné moci Uzavfiení nájemní smlouvy zmocnûncem pronajímatele Uzavfiení smlouvy o nájmu bytu obcí Uzavfiení smlouvy o nájmu druïstevního bytu bytov m druïstvem

2 36. Smlouva o sdruïení podle 360a hosp. zák. a uzavfiení smlouvy o nájmu bytu Uzavfiení nájemní smlouvy k bytu uïívanému osobou, jíï k nûmu svûdãí tzv. právo na bydlení Uzavfiení nájemní smlouvy kbytu zatíïenému právem vûcného bfiemena uïívání Zmûna nájemní smlouvy. Kumulativní a privativní novace Dohoda o zmûnû nájemní smlouvy z doby neurãité na dobu urãitou Ke zmûnû nájemní smlouvy Vznik nájmu druïstevního bytu a rozhodnutí bytového druïstva o pfiidûlení bytu Právo ãlena bytového druïstva na uzavfiení nájemní smlouvy ajeho vynutitelnost Dohoda o pfievodu ãlensk ch práv apovinností a povinnost bytového druïstva uzavfiít smlouvu o nájmu druïstevního bytu Dohoda o pfievodu ãlensk ch práv apovinností a vznik práva na pfiidûlení druïstevního bytu Dohoda o pfievodu ãlensk ch práv apovinností a vznik nájmu druïstevního bytu K vymezení bytu v nájemní smlouvû K vymezení nájemného a úhrady za plnûní spojená s uïíváním bytu ve smlouvû o nájmu bytu ZpÛsob v poãtu úhrady za plnûní spojená s uïíváním bytu ZpÛsob v poãtu nájemného Ke zpûsobu v poãtu nájemného odkazem na zru en právní pfiedpis Nájemní smlouva. Rozsah uïívaní bytu Nájem bytu. Doba nájmu Povaha nájmu bytu sjednaného na dobu trvání pracovního pomûru u pronajímatele K ãásteãné neplatnosti smlouvy o nájmu bytu sjednaného na dobu urãitou Absolutní neplatnost smlouvy o nájmu bytu (smlouvy o budoucí smlouvû nájemní) a její dûsledky Smlouva o nájmu sluïebního bytu II. Jiné zpûsoby vzniku nájmu bytu Nájem nemovitosti. Pfienechání nemovitosti k doãasnému uïívání UÏívání bytu na základû tzv. nepojmenované smlouvy a moïnost jeho pfiemûny na nájem bytu K dohodû o pfienechání bytu v rodinném domku a jeho pfiemûnû na nájem bytu Vznik práva osobního uïívání bytu a jeho pfiemûna na nájem bytu Vznik práva osobního uïívání bytu a jeho pfiemûna na nájem bytu Vznik práva osobního uïívání bytu a jeho pfiemûna na nájem bytu K prokázání existence rozhodnutí místního národního v boru o pfiidûlení bytu. Nájem bytu Rozhodnutí místního národního v boru o schválení v mûny bytu jako pfiedpoklad vzniku práva osobního uïívání bytu v dobû do Pfiemûna práva osobního uïívaní bytu na nájem bytu K v mûnû bytu v domû tzv. lidového bytového druïstva Rozhodnutí místního národního v boru o pfiidûlení místností neslouïících k bydlení jako bytu. Nájem bytu Rozhodnutí místního národního v boru o pfiidûlení místností neslouïících k bydlení jako bytu. Nájem bytu Právní dûvod uïívaní bytu v domû v tzv. soukromém vlastnictví vdobû do a nájem bytu Zákonná transformace práva osobního uïívání bytu na právo nájmu bytu VydrÏení. Právo osobního uïívání bytu. Právo nájmu bytu

3 C. PRÁVA A POVINNOSTI ZNÁJMU BYTU K povinnosti pronajímatele pfiedat nájemci byt v fiádném stavu Vady bránící uïívaní bytu K povinnosti pronajímatele zajistit nájemci bytu dodávku pitné vody. Odstranûní závady v dodávce pitné vody nájemcem a jeho nárok na náhradu úãelnû vynaloïen ch nákladû K povinnosti pronajímatele zajistit nájemci bytu dodávku pitné vody K zaji tûní odvodu odpadních vod pronajímatelem K zaji tûní odbûru plynu pronajímatelem K zaji tûní dodávky elektfiiny nájemci K pfiíjmu televizního signálu nájemcem bytu. K instalaci televizní antény nájemcem na venkovní zdi domu K zaji tûní klíãû od vchodov ch dvefií domu pronajímatelem K poru ení povinnosti fiádného v konu práva nájmu nájemcem bytu K poru ení povinnosti fiádného v konu práva nájmu nájemcem bytu K poru ení povinnosti fiádného v konu práva nájmu nájemcem bytu Právo nájemce na neru ené uïívání bytu K prostfiedkûm ochrany práva nájemce na neru ené uïívaní bytu K právu nájemce domáhat se vyklizení bytu K právu nájemce bytu uïívat spoleãné prostory domu. K vymezení spoleãn ch prostor domu Kontrola bytu pronajímatelem Odstranûní závad v bytû a aktivní legitimace k uplatnûní nároku na náhradu vynaloïen ch nákladû Povinnost nájemce umoïnit pronajímateli odstranûní stavebních úprav v bytû K oprávnûní pronajímatele provádût stavební úpravy a jiné podstatné zmûny v pronajatém bytû K váïn m dûvodûm odepfiení souhlasu nájemce s provedením stavebních úprav vbytû pronajímatelem Stavební úpravy v bytû provedené nájemcem se souhlasem pronajímatele a vyrovnání nákladû s tím vznikl ch. Kpovaze souhlasu pronajímatele K oprávnûní pronajímatele domáhat se odstranûní nedovolen ch stavebních úprav proveden ch nájemcem bytu Odstranûní stavebních úprav v bytû proveden ch nájemcem bez souhlasu pronajímatele (jeho právního pfiedchûdce) Povinnost nájemce odstranit nepovolené stavební úpravy ajejí pfiechod na právního nástupce nájemce K postupu pronajímatele pfii provedení neoprávnûn ch stavebních úprav v bytû nájemcem Povinnost nájemce platit nájemné zbytu Povinnost nájemce druïstevního bytu platit nájemné Ke zpûsobu placení nájemného zbytu Zmûna pronajímatele a dohoda o nájemném Zmûna vlastníka domu (bytu) a placení nájemného K povinnosti zaplatit dluïné nájemné pfii pfievodu ãlensk ch práv apovinností v bytovém druïstvu Placení nájemného po vyãlenûní ãásti bytového druïstva K úhradû nájemného za více splatn ch období Zvlá tní úprava v e nájemného zbytu K regulaci nájemného z pohledu Evropského soudu pro lidská práva K regulaci nájemného z pohledu Evropského soudu pro lidská práva K regulaci nájemného z hlediska ústavnûprávního. K rozhodování obecn ch soudû o zv ení nájemného

4 110. K regulaci nájemného z hlediska ústavnûprávního. K datu, do kterého obecné soudy rozhodují o zv ení nájemného K regulaci nájemného z hlediska ústavnûprávního. K období, za které mûïe soud rozhodnout o v i nájemného z bytu K regulaci nájemného z hlediska ústavnûprávního. Náhrada za nucené omezení vlastnického práva Ke vztahu nároku na zv ení nájemného a náhrady za nucené omezení vlastnického práva K oprávnûní soudu rozhodnout o zv ení nájemného K oprávnûní soudu rozhodnout o zv ení nájemného Povaha Ïaloby na urãení nájemného K období, za které mûïe soud rozhodnout o v i nájemného z bytu K období, za které mûïe soud rozhodnout o v i nájemného z bytu Nárok pronajímatele na náhradu za omezení vlastnického práva v dûsledku regulace nájemného Poplatek z prodlení a rozpor s dobr mi mravy K rovnosti pronajímatele a nájemce v pfiípadû prodlení z hlediska ústavnûprávního Smluvní pokuta pro pfiípad neplacení nájemného z bytu K nájemnému z bytu, kter ztratil charakter bytu pfiechodnû sluïebního Sleva z nájemného Sleva z nájemného K uplatnûní nároku na slevu z nájemného Sleva z nájemného a z úhrady za plnûní poskytovaná s uïíváním bytu u druïstevního bytu K zániku práva na slevu z nájemného Ke splatnosti nedoplatku vyúãtování úhrad za plnûní poskytovaná s uïíváním bytu Ke splatnosti nedoplatku vyúãtování úhrad za plnûní poskytovaná s uïíváním bytu D. PODNÁJEM AV MùNA BYTU I. Podnájem bytu (jeho ãásti) K pojmu podnájem bytu Smlouva o podnájmu bytu. Akcesorita podnájemního vztahu K transformaci práva uïívaní ãásti bytu k nebytov m úãelûm na podnájem K pojmu podnájem bytu K pojmu podnájem bytu K souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu (jeho ãásti) Zánik podnájmu bytu (jeho ãásti) Vydání bezdûvodného obohacení získaného uïíváním bytu na základû neplatné smlouvy o podnájmu bytu II. V mûna bytu Úãastníci dohody o v mûnû bytu Úãastníci dohody o v mûnû bytu Dohoda o v mûnû bytû, z nichï jeden je zatíïen právem vûcného bfiemena uïívání NáleÏitosti dohody o v mûnû bytu NáleÏitosti dohody o v mûnû bytu. Omyl a mentální rezervace NáleÏitosti dohody o v mûnû bytu. VáÏnost vûle úãastníkû dohody Dohoda o v mûnû bytu a obcházení zákona Dohoda o v mûnû ãásti bytu Dohoda o v mûnû bytu a souhlas pronajímatele Souhlas obce jako pronajímatele Souhlas pronajímatelû spoluvlastníkû domu (bytu) s dohodou o v mûnû bytu K odepfiení souhlasu pronajímatele s dohodou o v mûnû bytû K odepfiení souhlasu pronajímatele s dohodou o v mûnû bytû K odepfiení souhlasu pronajímatele s dohodou o v mûnû bytû K odepfiení souhlasu pronajímatele s dohodou o v mûnû bytû Nahrazení souhlasu pronajímatele s dohodou o v mûnû bytu rozhodnutím soudu

5 155. Nahrazení souhlasu pronajímatele s dohodou o v mûnû bytu rozhodnutím soudu Právní následky dohody o v mûnû bytu K právním následkûm dohody o v mûnû bytu z hlediska ústavnûprávního Realizace dohody o v mûnû bytu K uplatnûní relativní neplatnosti dohody o v mûnû bytu Vztah mezi úãastníky absolutnû neplatné dohody o v mûnû bytu Odstoupení od dohody o v mûnû bytû. Právo domáhat se splnûní dohody o v mûnû bytu Odstoupení od dohody o v mûnû bytû E. P ECHOD PRÁVA NÁJMU BYTU K podmínkám pfiechodu nájmu nedruïstevního bytu podle 706 odst. 1 a 708 obã. zák., ve znûní do Právní následky pfiechodu práva nájmu bytu. Îaloba na urãení nájemcem bytu Pfiechod nájmu bytu. Trvalost souïití nájemce a osoby, na niï má pfiejít právo nájmu bytu Pfiechod nájmu k bytu ve spoleãném nájmu manïelû Smrt obou manïelû spoleãn ch nájemcû nedruïstevního bytu K vedení spoleãné domácnosti jedním z manïelû s jinou osobou K umístûní spoleãné domácnosti nájemce a spoluïijící osoby K pfiechodu nájmu bytu z hlediska ústavnûprávního Tzv. právo na bydlení a pfiechod nájmu bytu Pfiechod nájmu bytu. Úmrtí nájemce mimo byt K podmínkám pfiechodu práva nájmu podle 706 odst. 1 obã. zák. Vlastní byt Pfiechod nájmu bytu. Absence vlastního bytu Pfiechod nájmu bytu. Absence vlastního bytu Pfiechod nájmu bytu. Absence vlastního bytu Pfiechod nájmu bytu. Absence vlastního bytu Pfiechod nájmu bytu. Absence vlastního bytu Pfiechod nájmu bytu. Absence vlastního bytu Pfiechod nájmu bytu. Absence vlastního bytu Pfiechod nájmu bytu na nezletilé dítû Pfiechod nájmu bytu na vnuka zemfielého nájemce bytu Pfiechod nájmu bytu na vnuka zemfielého nájemce bytu Pfiechod nájmu bytu na vnuka zemfielého nájemce bytu Pfiechod nájmu bytu. Pravnuk zemfielého nájemce bytu Smrt nájemce bytu spoleãníka obchodní spoleãnosti a pfiechod nájmu bytu K dokazování skuteãností rozhodn ch pro pfiechod práva nájmu bytu ve smyslu 706 odst. 1 obã. zák., ve znûní úãinném do Pfiechod práva nájmu bytu a dobré mravy ( 3 odst. 1 obã. zák.) Pfiechod nájmu bytu a procesní nástupnictví Pfiechod nájmu bytu, jehoï nájemci byla dána v povûì z nájmu bytu Pfiechod nájmu bytu. Nájemní smlouva Pfiechod nájmu bytu. Trvalé opu tûní spoleãné domácnosti nájemcem bytu Spoleãná domácnost a její existence v okamïiku realizace vûle nájemce ji opustit Spoleãná domácnost a její existence v okamïiku realizace vûle nájemce ji opustit Trvalé opu tûní spoleãné domácnosti

6 196. Trvalé opu tûní spoleãné domácnosti jako právní úkon Zru ení spoleãné domácnosti na základû rozhodnutí zletilého dítûte nájemce bytu, jeï zûstalo po jeho odchodu v bytû bydlet K podmínkám pfiechodu práva nájmu druïstevního bytu podle 706 odst. 2 obã. zák Smrt nájemce druïstevního bytu Trvalé opu tûní spoleãné domácnosti nájemcem sluïebního bytu Úhrada za uïívání bytu osobou, na niï nepfie lo právo nájmu bytu F. ZÁNIK NÁJMU BYTU Zánik práva osobního uïívání bytu nabytím (spolu)vlastnického práva k domu, v nûmï se byt nachází Zánik práva osobního uïívání bytu ze zákona Dohoda pronajímatele a nájemce o zmûnû a zániku nájemního vztahu (novace) K zániku nájmu bytu uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Obnovení nájemní smlouvy k bytu K zániku nájmu bytu uplynutím doby, na kterou byl sjednán. LhÛta k podání Ïaloby na vyklizení K zániku nájmu bytu uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Automatické obnovení nájemní smlouvy k bytu K zániku nájmu bytu uplynutím doby, na kterou byl sjednán, u nájemní smlouvy uzavfiené do K moïnosti obnovení nájemního vztahu po dohodou pronajímatele s nájemcem Zánik nájmu bytu. Odstoupení nájemce od nájemní smlouvy Zánik nájmu bytu. Odstoupení pronajímatele od nájemní smlouvy Zánik nájmu bytu splynutím Zánik nájmu zniãením bytu Zánik nájmu zniãením bytu Zánik nájmu bytu. Dohoda o zániku nájmu bytu Zánik nájmu bytu v povûdí nájemce nebo dohodou v fiízení o pfiivolení k v povûdi pronajímatele z nájmu bytu Zánik ãlenství v bytovém druïstvu rozhodnutím ãlenské schûze druïstva a zánik nájmu druïstevního bytu Zánik nájmu bytu v povûdí nájemce Dohoda o zániku nájmu bytu uzavfiená jedním z podílov ch spoluvlastníkû domu (bytu) G. V POVùë PRONAJÍMATELE ZNÁJMU BYTU I. Obecnû k v povûdi pronajímatele z nájmu bytu V povûì pronajímatele z nájmu bytu daná jeho zmocnûncem V povûì pronajímatele z nájmu bytu daná jeho zmocnûncem V povûì pronajímatele z nájmu bytu doruãená advokátovi nájemce V povûì pronajímatele z ãásti bytu V povûdní lhûta jako náleïitost v povûdi pronajímatele z nájmu bytu V povûdní lhûta jako náleïitost v povûdi pronajímatele z nájmu bytu V povûì z nájmu bytu daná starostou obce V povûì z nájmu bytu daná správcem bytového fondu bez souhlasu mûsta (pronajímatele) V povûì z nájmu bytu daná podílov m spoluvlastníkem domu (bytu) V klad v povûdi pronajímatele Doruãení v povûdi z nájmu bytu nájemci V povûì z nájmu bytu daná právnímu pfiedchûdci nájemce bytu V povûì z nájmu bytu daná právním pfiedchûdcem pronajímatele II. V povûì pronajímatele z nájmu bytu bez pfiivolení soudu K úãinnosti zákona ã. 107/2006 Sb

7 234. V povûì pronajímatele z nájmu bytu daná osobû, která (jiï) není nájemcem bytu K subjektu oprávnûnému dát nájemci v povûì z nájmu bytu. Rozsudek o urãení vlastnického práva pronajímatele k domu (bytu) V povûì pronajímatele z nájmu bytu ubytû druïstevních V povûì pronajímatele z nájmu bytu jako souãást Ïaloby na vyklizení Doruãení v povûdi pronajímatele nájemci bytu Doruãení v povûdi pronajímatele nájemci bytu, kter je neznámého pobytu NáleÏitosti v povûdi pronajímatele. Závazek zajistit nájemci bytovou náhradu NáleÏitosti v povûdi pronajímatele. Závazek zajistit nájemci bytovou náhradu NáleÏitosti v povûdi pronajímatele. Závazek zajistit pfiístfie í NáleÏitosti v povûdi pronajímatele. V povûdní lhûta V povûì pronajímatele z nájmu bytu a dobré mravy V povûì pronajímatele z nájmu bytu a dobré mravy Îaloba na neplatnost v povûdi pronajímatele z nájmu bytu. Pfiíslu nost soudu LhÛta pro podání Ïaloby na neplatnost v povûdi pronajímatele z nájmu bytu K povaze Ïaloby na neplatnost v povûdi pronajímatele z nájmu bytu. LhÛta k podání Ïaloby Îaloba na urãení neplatnosti v povûdi podaná po uplynutí zákonné lhûty K v povûdi z nájmu bytu pro poru ování dobr ch mravû v domû K v povûdi z nájmu bytu pro poru ování dobr ch mravû v domû K rozli ení v povûdního dûvodu spoãívajícího v poru ování dobr ch mravû v domû a v povûdního dûvodû spoãívajícího v hrubém poru ení povinností nájemce bytu K v povûdi z nájmu bytu pro neplacení nájemného K urãitosti v povûdi pro neplacení nájemného podle 711 odst. 1 písm. d) obã. zák., ve znûní úãinném do Urãitost v povûdi dané z dûvodû neplacení nájemného po K v povûdi z nájmu bytu pro neplacení nájemného K v povûdi pro neplacení nájemného Povinnost nájemce platit nájemné zbytu a její poru ení jako v povûdní dûvod Povinnost nájemce platit nájemné zbytu a její poru ení jako v povûdní dûvod Neplacení neoprávnûnû zv eného nájemného jako v povûdní dûvod Hrubé poru ení povinností nájemcem bytu jako v povûdní dûvod K v povûdnímu dûvodu pro hrubé poru ení povinností nájemce oznámení zmûny poãtu osob, které s ním vbytû Ïijí K v povûdnímu dûvodu pro poru ení povinností nájemce oznámení zmûny poãtu osob, které s ním vbytû Ïijí K v povûdnímu dûvodu pro hrubé poru ení povinností nájemce. Podnájem bytu K v povûdnímu dûvodu pro hrubé poru ení povinností nájemce. Písemn souhlas pronajímatele s podnájmem bytu K v povûdnímu dûvodu pro hrubé poru ení povinností nájemce. Podnájem bytu K v povûdnímu dûvodu pro hrubé poru ení povinností nájemce. Podnájem bytu K v povûdnímu dûvodu pro hrubé poru ení povinností nájemce. Podnájem bytu K v povûdi pro jiné hrubé poru ení povinností nájemce K v povûdi pro jiné hrubé poru ení povinností nájemce

8 271. K v povûdi pro jiné hrubé poru ení povinností nájemce. Uvedení adresy bytu jako místa podnikání Podnikání v pronajatém bytû a bezdûvodné obohacení K v povûdi pro jiné hrubé poru ení povinností nájemce. Uvedení adresy pronajatého bytu jako místa podnikání po novele zákonem ã. 107/2006 Sb K v povûdnímu dûvodu pro existenci dvou (více) bytû. Druh byt K v povûdnímu dûvodu pro existenci dvou (více) bytû. Druh byt K dûvodu v povûdi pro existenci dvou (více) bytû. Druh byt Existence dvou (více) bytû jako prvotní pfiedpoklad naplnûní v povûdního dûvodu K dûvodu v povûdi pro existenci dvou (více) bytû. OkamÏik, k nûmuï je naplnûní v povûdního dûvodu zkoumáno K v povûdnímu dûvodu pro uïívání dvou bytû K v povûdi z nájmu pro existenci (dvou) více bytû Kdy lze na nájemci, kter má dva byty, spravedlivû poïadovat, aby uïíval byt v jeho nemovitosti K v povûdnímu dûvodu spoãívajícímu vtom, Ïe nájemce má dva (více) bytû K v povûdi z nájmu bytu pro existenci dvou (více) bytû. DÛvody neuïívání druhého bytu K v povûdi z nájmu bytu pro existenci dvou (více) bytû. OkamÏik získání druhého bytu K dûvodu v povûdi pro existenci dvou (více) bytû Byty druïstevní v povûì z nájmu bytu pro existenci dvou bytû a pro neuïívání bytu Byty druïstevní v povûì z nájmu bytu pro existenci dvou bytû apro neuïívání bytu K v povûdnímu dûvodu pro existenci dvou (více) bytû po novele zákonem ã. 107/2006 Sb K v povûdnímu dûvodu pro neuïívání (obãasné uïívání) bytu K v povûdnímu dûvodu pro neuïívání (obãasné uïívání) bytu K v povûdnímu dûvodu pro neuïívání (obãasné uïívání) bytu V povûì z nájmu pro neuïívání (obãasné uïívání) bytu. VáÏnost dûvodû neuïívání bytu V povûì z nájmu pro neuïívání (obãasné uïívání) bytu. VáÏnost dûvodû neuïívání bytu V povûdní dûvod pro neuïívání (obãasné uïívání) bytu po novele zákonem ã. 107/2006 Sb III. V povûì pronajímatele z nájmu bytu s pfiivolením soudu K uplatnûní nároku na vyklizení bytu anávrhu na pfiivolení k v povûdi z nájmu bytu v jednom Ïalobním návrhu Îaloba na pfiivolení v povûdi z nájmu bytu a nárok na vyklizení bytu. Îaloba na pfiivolení v povûdi z nájmu bytu podaná vûãi právnické osobû K pfiedpokladu rozhodnutí soudu o pfiivolení k v povûdi z nájmu bytu. Dokazování existence nájemního vztahu V povûì pronajímatele z nájmu bytu obsaïená v návrhu na zahájení fiízení Úãinky v povûdi z nájmu bytu obsaïené v Ïalobû na pfiivolení k v povûdi V povûì pronajímatele z nájmu bytu jako souãást Ïaloby na pfiivolení k v povûdi V povûì pronajímatele z nájmu bytu. Urãitost a srozumitelnost v povûdi obsaïené v Ïalobû na pfiivolení k v povûdi V povûì pronajímatele z nájmu bytu jako souãást Ïaloby na pfiivolení k v povûdi. Podpis zástupce pronajímatele Doruãení v povûdi z nájmu bytu a zmûna v osobû pronajímatele

9 304. V povûì pronajímatelû (podílov ch spoluvlastníkû) z nájmu bytu. Dání v povûdi v prûbûhu fiízení o pfiivolení k v povûdi Rozsudek o pfiivolení k v povûdi a pfiekáïka vûci pravomocnû rozsouzené pro Ïalobu na neplatnost téïe v povûdi ízení o pfiivolení k v povûdi pronajímatele z nájmu bytu podané (doruãené) pfied úãinností zákona ã. 107/2006 Sb K v povûdi z dûvodu potfieby bytu pro pronajímatele K v povûdi z dûvodu potfieby bytu pro pronajímatele K v povûdi z dûvodu potfieby bytu pro pronajímatele K v povûdi z dûvodu potfieby bytu pro pronajímatele. Dobré mravy K v povûdi z dûvodu potfieby bytu ve prospûch dítûte pronajímatele K v povûdi z dûvodu potfieby bytu ve prospûch snachy pronajímatele. Dobré mravy K v povûdi z dûvodu potfieby bytu ve prospûch pronajímatele (osob uveden ch v zákonû). Dobré mravy K v povûdi z dûvodu potfieby bytu ve prospûch dcery pronajímatele. K právnímu posouzení vûci z hlediska dobr ch mravû K posouzení v povûdního dûvodu podle 711a odst. 1 písm. a) obã. zák. po novele zákonem ã. 107/2006 Sb V povûdní dûvod podle 711a odst. 1 písm. a) obã. zák. Dobré mravy V povûdní dûvod spoãívající v potfiebû sluïebního bytu V povûdní dûvod spoãívající v potfiebû sluïebního bytu V povûì z nájmu bytu, kter nelze z dûvodu vefiejného zájmu dále uïívat V povûì z nájmu bytu, kter nelze z dûvodu vefiejného zájmu dále uïívat V povûì z nájmu bytu, kter nelze z dûvodu vefiejného zájmu dále uïívat V povûì z dûvodu potfieby oprav bytu (domu) V povûì z dûvodu potfieby oprav bytu (domu) V povûì z dûvodu potfieby oprav bytu (domu) K v povûdi z dûvodu potfieby bytu pro nájemce (vlastníka) souvisejícího nebytového prostoru K v povûdi z dûvodu potfieby bytu pro nájemce (vlastníka) souvisejícího nebytového prostoru H. VYKLIZENÍ BYTU A BYTOVÁ NÁHRADA I. Obecnû k vyklizení a rozhodování obytové náhradû Formulace v roku rozsudku soudu ve vûci vyklizení nemovitosti (bytu) K aktivní vûcné legitimaci k podání Ïaloby na vyklizení bytu (domu) K aktivní vûcné legitimaci k podání Ïaloby na vyklizení bytu (domu) Îalobce nájemce na vyklizení bytu K aktivní vûcné legitimaci v fiízení o vyklizení bytu za trvání nájemního vztahu K aktivní vûcné legitimaci v fiízení o vyklizení bytu za trvání nájemního vztahu K Ïalobû na vyklizení bytu zatíïeného vûcn m bfiemenem K oprávnûní rodiãû domáhat se vyklizení zletil ch dûtí z bytu K oprávnûní rodiãû domáhat se vyklizení zletil ch dûtí z bytu Vyklizení matky nezletilého nájemce zbytu K vyklizení men inového spoluvlastníka z domu v podílovém spoluvlastnictví Vyklizení bytu a jeho odevzdání pronajímateli K vyklizení osob, které zûstaly bydlet v bytû po odchodu nájemce Vyklizení osoby bydlící v bytû se souhlasem nájemce (osoby podle 712a obã. zák.)

10 341. K uplatnûní nároku na vyklizení bytu vûãi dûdicûm nájemce Vyklizení bytu. Pfiechod práva z rozhodnutí o vyklizení bytu. PfiekáÏka vûci pravomocnû rozsouzené Zánik ãlenství v druïstvu. Vyklizení bytu. K moïnosti soudu pfiedbûïnû zkoumat vylouãení ãlena z druïstva K aktivní legitimaci k Ïalobû na vyklizení druïstevního bytu K nedûlitelné povaze v roku o vyklizení bytu a v roku o bytové náhradû Vyklizení bytu. Neexistence v roku obytové náhradû K odvolacímu pfiezkumu v fiízení, v nûmï je rozhodováno o povinnosti k vyklizení bytu vãetnû bytové náhrady Vyklizení bytu. Rozhodnutí o vyklizení stavby. Bytová náhrada. Povaha poïadavku na zaji tûní bytové náhrady Rozhodování o bytové náhradû. Pfiístfie í Pfiístfie í jako bytová náhrada Bytová náhrada. Náhradní ubytování II. Nárok na bytovou náhradu vypl vající ze zákona K moïnosti zmûny formy bytové náhrady vypl vající ze zákona (jeho analogické aplikace) K bytové náhradû u v povûdi pronajímatele z dûvodu neplacení nájemného K bytové náhradû u v povûdi pronajímatele z dûvodu neplacení nájemného Kdy jde o rodinu s nezletil mi dûtmi Neplacení nájemného a bytová náhrada Neplacení nájemného a bytová náhrada ve formû pfiístfie í V povûì z nájmu bytu pro poru ování dobr ch mravû a povinností nájemce bytu a bytová náhrada. Návrh nájemce na rozhodnutí o vy í formû bytové náhrady K bytové náhradû u v povûdních dûvodû, u nichï pfiíslu í pfiimûfien náhradní byt K vyklizení a nároku na bytovou náhradu osob, které zûstaly bydlet ve sluïebním bytû po odchodu nájemce K vyklizení osob, jeï zûstaly bydlet ve sluïebním bytû po smrti (opu tûní spoleãné domácnosti) nájemce bytu Trvalé opu tûní spoleãné domácnosti b val m nájemcem sluïebního bytu a nárok spoluïijících osob na bytovou náhradu Pfiechod povinnosti strpût bydlení do zaji tûní bytové náhrady podle 713 odst. 1 obã. zák K bytové náhradû pfii zániku ãlenství vbytovém druïstvu Bytová náhrada v pfiípadû zániku ãlenství v druïstvu v dûsledku exekuce III. Nárok na bytovou náhradu v ostatních pfiípadech K bytové náhradû pfii zániku vlastnického (spoluvlastnického) práva k obytnému domu Bytová náhrada pro spoluvlastníka, kter je dle rozhodnutí vût iny povinen vyklidit byt ve spoleãném domû Bytová náhrada pfii zániku vlastnického práva povinné osoby k vydání nemovitosti Bytová náhrada pro povinnou osobu pfii vydání nemovitosti Vyklizení bytu a dobré mravy Vyklizení bytu a dobré mravy Vyklizení bytu a dobré mravy Vyklizení bytu a dobré mravy V kon vlastnického práva (Ïaloba na vyklizení) v rozporu s dobr mi mravy K vymezení náhradního bytu, jenï má b t zaji tûn na základû aplikace ustanovení 3 odst. 1 obã. zák K bytové náhradû pfii zániku práva nájmu bytu v dûsledku nabytí domu, v nûmï se byt nachází, jeho vydraïitelem

11 377. Spoleãenství Ïalovan ch v fiízení o vyklizení nemovitosti uïívané bez právního dûvodu a posouzení jejich nároku na bytovou náhradu K nesprávnosti právního posouzení vûci z hlediska 3 odst. 1 obã. zák IV. Právo na bydlení Právo b valého nájemce v bytû bydlet do zaji tûní bytové náhrady. Úhrada za uïívání bytu Právo bydlet v bytû do zaji tûní bytové náhrady, zaloïené soudním rozhodnutím. Úhrada za uïívání bytu Nevyklizení bytu po zaji tûní bytové náhrady a bezdûvodné obohacení Nevyklizení bytu po zaji tûní bytové náhrady a bezdûvodné obohacení Uzavfiení nájemní smlouvy s osobou, které svûdãí právo na bydlení Právo v bytû bydlet do zaji tûní bytové náhrady. Dobré mravy Ochrana práva na bydlení Ochrana práva na bydlení Právo v bytû bydlet do zaji tûní bytové náhrady. Dobré mravy K dûsledkûm spojen m s dobrovoln m vyklizením bytu pfied zaji tûním bytové náhrady Smrt osoby, jíï svûdãilo právo na bydlení Smrt osoby, jíï svûdãilo právo na bydlení V. Zmûna pomûrû po rozhodnutí obytové náhradû Zmûna okolností rozhodn ch pro pfiiznání nároku na bytovou náhradu, nastalá po právní moci rozsudku, vydaného do Zmûna okolností rozhodn ch pro pfiiznání nároku na bytovou náhradu, nastalá po právní moci rozsudku opovinnosti k vyklizení K povaze rozhodnutí vydaného v fiízení podle 80 písm. c) o. s. fi. Îaloba o urãení bytové náhrady a rozsudek pro zme kání Îaloba na urãení, Ïe Ïalobci pfiíslu í (dfiíve nepfiiznaná) bytová náhrada Îaloba na urãení, Ïe Ïalobci náleïí vy í forma bytové náhrady neï ta, na jejíï zaji tûní byla vázána povinnost k vyklizení Îaloba na urãení, Ïe povinnost k vyklizení bytu není vázána na zaji tûní bytové náhrady, a pfiekáïka vûci zahájené Zmûna okolností rozhodn ch pro pfiiznání nároku na bytovou náhradu. Pokraãující neplacení nájemného K okolnostem rozhodn m pro urãení, Ïe povinnost k vyklizení není vázána na zaji tûní bytové náhrady I. SPOLEâN NÁJEM BYTU Vznik práva spoleãného nájmu bytu ze zákona Vztah práva spoleãného nájmu bytu a práva spoleãného nájmu bytu manïely Spoleãn nájem u druïstevních bytû NeuÏívání bytu jedním ze spoleãn ch nájemcû a bezdûvodné obohacení Pfiedpoklady pro zru ení práva spoleãného nájmu bytu rozhodnutím soudu Pfiedpoklady pro zru ení práva spoleãného nájmu bytu rozhodnutím soudu K rozhodování soudu o zru ení práva spoleãného nájmu bytu. Urãení nájemce bytu Úãastenství v fiízení o zru ení práva spoleãného nájmu bytu Nárok na bytovou náhradu pro b valého spoleãného nájemce bytu Opu tûní spoleãné domácnosti jedním ze spoleãn ch nájemcû bytu

12 J. SPOLEâN NÁJEM BYTU MANÎELY (JINÉ PRÁVNÍ DÒVODY BYDLENÍ MANÎELÒ) I. Vznik spoleãného nájmu nedruïstevního bytu manïely Trvalé souïití manïelû Uzavfiení smlouvy o nájmu bytu jedním z manïelû Uzavfiení manïelství spoleãn m nájemcem bytu. Zánik spoleãného nájmu bytu a vznik spoleãného nájmu bytu manïely K nabytí práva spoleãného nájmu bytu jedním z manïelû za trvání manïelství Ke vzniku práva spoleãného nájmu bytu za trvání manïelství Vznik práva spoleãného nájmu bytu manïely. Spoleãn nájem bytu Uzavfiení manïelství a vznik práva spoleãného nájmu bytu manïely Uzavfiení manïelství a vznik práva spoleãného nájmu bytu manïely Uzavfiení manïelství a vznik práva spoleãného nájmu bytu manïely Vznik práva spoleãného nájmu bytu manïely uzavfiením manïelství nájemcem bytu, kter se nestal bytem sluïebním Vznik práva spoleãného nájmu a vznik práva spoleãného nájmu bytu manïely Vznik práva spoleãného nájmu bytu manïelû. V mûna sluïebního bytu v nájmu jednoho z manïelû za jin sluïební byt Ke zmûnû práva spoleãného uïívání bytu manïely na spoleãn nájem bytu manïely Byt ministerstva vnitra a jeho spoleãné uïívání manïely podle pfiedchozích pfiedpisû Byt ministerstva vnitra podle pfiedchozích pfiedpisû a spoleãn nájem bytu manïely Byt ministerstva vnitra podle pfiedchozích pfiedpisû a spoleãn nájem bytu manïely Vojensk byt podle pfiedchozích pfiedpisû a spoleãn nájem bytu manïely K pfiemûnû práva osobního uïívání bytu trvale urãeného pro ubytování pracovníkû organizace na právo nájmu sluïebního bytu; právní vztahy manïelû k tomuto bytu Ke zmûnû práva osobního uïívání bytu trvale urãeného pro ubytování pracovníkû organizace na právo nájmu bytu; právní vztahy manïelû k tomuto bytu Ke zmûnû práva osobního uïívání bytu trvale urãeného pro ubytování pracovníkû organizace na právo nájmu bytu; právní vztahy manïelû k tomuto bytu Ztráta charakteru podnikového bytu za trvání manïelství pfied a spoleãn nájem bytu manïely II. Vznik spoleãného nájmu manïelû k druïstevního bytu Vznik spoleãného nájmu druïstevního bytu manïely Vznik spoleãného nájmu druïstevního bytu manïely Vznik spoleãného nájmu druïstevního bytu manïely Ke vzniku spoleãného ãlenství manïelû spoleãn ch nájemcû druïstevního bytu v druïstvu Ke vzniku práva spoleãného nájmu druïstevního bytu manïely a jejich spoleãné ãlenství v druïstvu K v kladu ustanovení 703 odst. 2 obã. zák. ve vztahu k právní úpravû platné do Úãinnost dohody o pfievodu ãlensk ch práv a povinností ve stavebním bytovém druïstvu podle pfiedchozích pfiedpisû a vznik spoleãného nájmu druïstevního bytu manïely Vznik práva spoleãného nájmu druïstevního bytu a spoleãné ãlenství manïelû v druïstvu Nabytí vlastnického práva k obytnému domu bytov m druïstvem a jeho dûsledky na dosud existující 16

13 právo spoleãného nájmu nedruïstevního bytu manïely Nabytí vlastnického práva k obytnému domu bytov m druïstvem a jeho dûsledky na dosud existující právo spoleãného nájmu nedruïstevního bytu manïely Vznik ãlenství jednoho z manïelû vbytovém druïstvu, jeï nabylo vlastnické právo k obytnému domu a jeho dûsledky na právní vztah manïelû k bytu III. Práva a povinnosti manïelû, spoleãn ch nájemcû bytu K pojmu bûïné vûci Pasivní vûcná legitimace manïelû ve sporech o nájemné. Úãastenství manïelû ve sporech o nájemné K solidárnímu závazku manïelû platit nájemné Postavení manïelû spoleãn ch nájemcû bytu Dohoda o pfievodu ãlensk ch práv apovinností v bytovém druïstvu uzavfiená jedním z manïelû Právo spoleãného nájmu bytu manïelû a jejich spoleãné jmûní Spor o v kon práva spoleãného nájmu bytu manïely K platnosti dohody o zániku nájmu bytu a v povûdi z nájmu bytu manïelû spoleãn ch nájemcû bytu IV. Zánik práva spoleãného nájmu bytu manïely podle 705 obã. zák K dohodû o zru ení práva spoleãného nájmu bytu manïely. Rozhodování soudu podle 705 obã. zák Dohoda rozveden ch manïelû podle 705 obã. zák. uzavfiená ve formû soudního smíru Dohoda o zru ení spoleãného nájmu bytu manïely. Vyklizení bytu. Zaji tûní bytové náhrady K náleïitostem dohody o zru ení práva spoleãného nájmu bytu manïely Hmotnûprávní pfiedpoklady pro rozhodnutí soudu podle 705 obã. zák K povaze rozhodnutí soudu o zru ení práva spoleãného nájmu bytu manïely. Dobré mravy ízení o zru ení práva spoleãného nájmu bytu manïely a smrt jednoho zmanïelû VáÏn dûvod nesouhlasu se zpûtvzetím Ïaloby na zru ení práva spoleãného nájmu bytu manïely Rozhodnutí soudu o zru ení práva spoleãného nájmu bytu a jeho závaznost pro fiízení mezi jin mi úãastníky t kající se téhoï bytu ízení o zru ení práva spoleãného nájmu bytu manïely jako fiízení dvouinstanãní Zru ení práva spoleãného nájmu bytu manïely. Rozhodování o dal ím nájemci bytu Hlediska v znamná pro rozhodování soudu o dal ím nájemci bytu a jejich hodnocení K urãení jednoho z manïelû dal ím nájemcem bytu. Stanovisko pronajímatele Urãení jednoho z manïelû dal ím nájemcem bytu. Kritéria rozhodná pfii úvaze o úãelném vyuïití bytu Rozhodnutí o dal ím nájemci bytu. K pfiípustnosti dovolání pro zásadní právní v znam rozhodnutí odvolacího soudu Zru ení práva spoleãného nájmu bytu manïely. Vyklizení bytu Zru ení práva spoleãného nájmu bytu manïely. K nedûlitelné povaze v rokû rozhodnutí soudu ve vûci samé Ke vztahu pfiípustnosti a dûvodnosti dovolání. K povaze ustanovení 705 odst. 3 obã. zák. z hlediska odli ení skutkov ch a právních závûrû soudu Právo spoleãného nájmu druïstevního bytu manïely a rozvod manïelství Právo spoleãného nájmu druïstevního bytu manïely a rozvod manïelství Zru ení práva spoleãného nájmu druïstevního bytu manïely. Vypofiádání bezpodílového spoluvlastnictví manïelû a ãlensk podíl v druïstvu

14 470. Zru ení práva spoleãného nájmu druïstevního bytu manïely a ãlenství manïelû v druïstvu Vztah fiízení o nahrazení souhlasu spoleãného nájemce bytu s v zvou druïstvu k pfievodu bytu do vlastnictví, k fiízení o zru ení práva spoleãného nájmu druïstevního bytu manïely Zru ení práva spoleãného nájmu bytu manïely a právo na pfievod bytu do vlastnictví Zru ení práva spoleãného nájmu bytu manïely a právo na pfievod bytu do vlastnictví Zru ení práva spoleãného nájmu druïstevního bytu manïely a urãení dal ího nájemce bytu Bytová náhrada rozvedenému manïelu po zru ení spoleãného nájmu bytu ve formû náhradního bytu Spoleãn nájem bytu manïely na dobu urãitou. Bytová náhrada rozvedenému manïelu Bytová náhrada rozvedenému manïelu ve formû náhradního ubytování Bytová náhrada rozvedenému manïelu ve formû náhradního ubytování Bytová náhrada rozvedenému manïelu ve formû náhradního ubytování Nepfiiznání bytové náhrady rozvedenému manïelu Bytová náhrada pro rozvedeného manïela, neãlena druïstva Právní vztahy manïelû k (b valému spoleãnému) bytu po realizaci ustanovení 705 obã. zák Právní vztahy manïelû k (b valému spoleãnému) bytu po realizaci ustanovení 705 obã. zák. Rozhodnutí podle 705 obã. zák. jako rei iudicatae V. Dal í zpûsoby zániku spoleãného nájmu bytu manïely Smrt jednoho z manïelû spoleãn ch nájemcû bytu Smrt jednoho z manïelû ãlena bytového druïstva Smrt jednoho z manïelû spoleãn ch nájemcû druïstevního bytu Zánik spoleãného nájmu druïstevního bytu smrtí b valého manïela Trvalé opu tûní spoleãné domácnosti jedním z manïelû spoleãn ch nájemcû bytu Trvalé opu tûní spoleãné domácnosti jedním z manïelû spoleãn ch nájemcû bytu Trvalé opu tûní spoleãné domácnosti jedním z manïelû spoleãn ch nájemcû druïstevního bytu Odchod (odstûhování se) rozvedeného manïela z bytu Dohoda o zániku nájmu bytu a v povûì z nájmu bytu manïelû spoleãn ch nájemcû bytu Zánik spoleãného nájmu druïstevního bytu manïely K zániku spoleãného ãlenství v druïstvu prohlá ením konkursu Îaloba na urãení zániku práva spoleãného nájmu bytu manïely a pfiekáïka vûci pravomocnû rozsouzené Zánik spoleãného nájmu bytu nabytím vlastnického práva k bytu jedním z rozveden ch manïelû Bytová náhrada pozûstalému manïelovi, kter se nestal po smrti svého manïela v luãného ãlena druïstva dûdicem ãlenského podílu v druïstvu Právo na bydlení rozvedeného manïela zaloïené pravomocn m soudním rozhodnutím vydan m v fiízení ozru ení práva spoleãného nájmu bytu manïely. PfiekáÏka vûci pravomocnû rozsouzené Právo na bydlení rozvedeného manïela zaloïené pravomocn m soudním rozhodnutím vydan m v fiízení ozru ení práva spoleãného nájmu bytu manïely. PfiekáÏka vûci pravomocnû rozsouzené Bytová náhrada rozvedenému manïelu nájemce sluïebního bytu. Trvalé opu tûní spoleãné domácnosti Vyklizení sluïebního bytu manïelem (b val m manïelem) nájemce sluïebního bytu

15 502. Vyklizení b valého manïela nájemce sluïebního bytu Právo rozvedené manïelky bydlet ve sluïebním bytû po odchodu nájemce a po zmûnû vlastníka domu, ve kterém se byt nachází Ztráta charakteru sluïebního bytu za trvání manïelství a bytová náhrada rozvedenému manïelovi. Okolnosti v znamné pro rozhodnutí o formû bytové náhrady podle 713 odst. 1 obã. zák Vyklizení rozvedeného manïela z domu, kter patfiil do bezpodílového spoluvlastnictví manïelû Právní dûvod bydlení manïela v domû druhého z manïelû (vlastníka) za trvání manïelství a po rozvodu manïelství Vyklizení bytu ve vlastnictví rozvedeného manïela Postavení manïela osoby oprávnûné uïívat byt do zaji tûní bytové náhrady K pfiechodu povinnosti rozvedeného manïela, kter byl urãen nájemcem bytu, strpût uïívání bytu do zaji tûní bytové náhrady rozveden m manïelem, jemuï byla uloïena povinnost k vyklizení, na jeho právní nástupce spoleãné nájemce bytu Doruãení v povûdi z nájmu bytu manïelûm, spoleãn m nájemcûm bytu Spoleãn nájem bytu manïely. K v povûdi z dûvodu existence dvou (více) bytû Spoleãn nájem bytu manïely. K v povûdi pro neuïívání bytu ízení o urãení neplatnosti v povûdi pronajímatele ze spoleãného nájmu bytu manïely Îaloba na urãení neplatnosti v povûdi pronajímatele podaná jen jedním zmanïelû, spoleãn ch nájemcû bytu Smrt jednoho z manïelû, spoleãn ch nájemcû bytu, v fiízení o neplatnost v povûdi ze spoleãného nájmu bytu Postavení manïelû v fiízení o pfiivolení k v povûdi ze spoleãného nájmu bytu manïely a úãinnost v povûdi z nájmu bytu jim doruãované K úãinnosti v povûdi z nájmu bytu dané b val m spoleãn m nájemcûm bytu a k moïnosti soudu pfiivolit v takovém pfiípadû k v povûdi jen vûãi jednomu z nich Spoleãn nájem bytu manïely a fiízení o pfiivolení k v povûdi. Singulární sukcese Zánik práva spoleãného nájmu bytu manïely v prûbûhu fiízení o pfiivolení k v povûdi K. V KON ROZHODNUTÍ VYKLIZENÍM BYTU Odevzdání bytu oprávnûnému V kon rozhodnutí. Oznaãení oprávnûného v návrhu na nafiízení v konu rozhodnutí. Vykonatelnost rozhodnutí. Dokazování Vada v oznaãení povinného vexekuãním titulu a jeho vykonatelnost K oznaãení bytu ve vykonávaném rozhodnutí. Vyklizení bytu vûãi jednomu z b val ch manïelû Závaznost rozhodnutí o vyklizení bytu v exekuci Zmûna okolností rozhodn ch pro pfiiznání bytové náhrady povinnému Zaji tûní bytové náhrady povinn m. Zmûna pomûrû Opûtovné posouzení zaji tûní bytové náhrady pro povinného po nafiízení v konu rozhodnutí K promlãení práva domáhat se v konu rozhodnutí vyklizením bytu K pfiechodu práv z rozhodnutí ukládajícího povinnost vyklidit byt Vûcná legitimace oprávnûného apovinného v fiízení o nafiízení v konu rozhodnutí vyklizením bytu

16 531. K nafiízení v konu rozhodnutí ukládajícího povinnost k vyklizení bytu jen jednomu z manïelû spoleãn ch nájemcû bytu ManÏel povinné jako úãastník exekuãního a dovolacího fiízení Vykonatelnost rozhodnutí o vyklizení bytu Nafiízení v konu rozhodnutí vyklizením bytu a dovolací fiízení Uplatnûní námitky povinného, Ïe je vlastníkem bytu, kter má b t vyklizen K námitce povinného, Ïe nafiízením v konu rozhodnutí vyklizením bytu je postiïeno právo tfietí osoby Formální vykonatelnost rozhodnutí o vyklizení bytu bez zaji tûní bytové náhrady a zastavení v konu rozhodnutí MoÏnost oprávnûného domáhat se vûãi povinnému zaji tûní náhradního bytu Obsah a urãitost usnesení o nafiízení v konu rozhodnutí vyklizením se zaji tûním bytové náhrady Zamítnutí návrhu na v kon rozhodnutí vyklizením bytu se zaji tûním bytové náhrady a pfiekáïka vûci pravomocnû rozhodnuté pro nafiízení v konu téhoï rozhodnutí V kon rozhodnutí vyklizením bytu. Zaji tûní bytové náhrady za souãinnosti obce V kon rozhodnutí vyklizením bytu. Zaji tûní bytové náhrady pronajímatelem V kon rozhodnutí vyklizením a zaji tûní bytové náhrady K prokázání zaji tûní bytové náhrady prohlá ením vlastníka domu. K otázce, zda náhradním bytem mûïe b t byt, nûmuï má oprávnûn sám nájemní právo Zaji tûní bytové náhrady, byl-li nájemní pomûr uzavfien na domu urãitou K moïnosti zaji tûní náhradního bytu na dobu urãitou Vykonatelnost rozhodnutí podmiàujícího vyklizení bytu zaji tûním pfiimûfieného náhradního bydlení Pfiimûfien náhradní byt K pojmu pfiimûfien náhradní byt Bytová náhrada. Pfiimûfien náhradní byt K pojmu pfiimûfien náhradní byt K vymezení pfiimûfieného náhradního bytu z hlediska jeho umístûní v téïe ãásti obce, v níï se nachází vyklizovan byt K zaji tûní pfiimûfieného náhradního bytu v fiízení o v kon rozhodnutí Kdy lze za pfiimûfien náhradní byt povaïovat byt ménû vybaven a o men í rozloze, neï je byt vyklizovan K nemoïnosti zajistit pfiimûfien náhradní byt v téïe obci Byt o vût ím poãtu místností avût í rozlohy neï byt vyklizovan jako pfiimûfien náhradní byt K pfiimûfienému náhradnímu bytu z hlediska v e nájemného Pfiimûfienost náhradního bytu z hlediska v e nájemného Pfiimûfiené náhradní byty za dva sousedící byty uïívané jako jeden byt Ke zkoumání kritérií zaji tûného náhradního bytu pfii nafiízení v konu rozhodnutí vyklizením V kon rozhodnutí vyklizením bytu a zaji tûní náhradního bytu v jiné obci K poskytnutí náhradního bytu v jiné obci povinnému, jemuï bylo uloïeno byt vyklidit pravomocn m rozsudkem vydan m pfied K poskytnutí náhradnímu bytu povinnému, jemuï bylo uloïeno byt vyklidit pravomocn m rozsudkem vydan m pfied K lidsky dûstojnému ubytování Existence zaji tûného náhradního bytu jako podmínka v konu rozhodnutí vyklizením Charakter zaji tûného náhradního bytu z hlediska jeho umístûní v domû

17 566. Podnájem bytu jako náhradní byt Náhradní byt a náhradní ubytování byt o jedné obytné místnosti K prokazování zaji tûní náhradního ubytování Trvalost náhradního ubytování, je-li sjednáno na dobu urãitou smoïností prodlouïení Nájem obytné místnosti v zafiízení urãeném k trvalému bydlení jako bytová náhrada PrÛkaz zaji tûní pfiístfie í K prokázání zaji tûní pfiístfie í oprávnûnou obcí K zaji tûní pfiístfie í v jiné obci, neï je vyklizovan byt. K postupu soudu pfii prokazování zaji tûní bytové náhrady listinou Zaji tûní bytové náhrady ve formû pfiístfie í na dobu urãitou jako pfiedpoklad nafiízení v konu rozhodnutí vyklizením bytu K poïadavkûm na pfiístfie í pfii v konu rozhodnutí vyklizením bytu Pfiístfie í jako bytová náhrada z hlediska v e úhrady za ubytování Kvalita pfiístfie í Pfiístfie í pro rodinu s nezletil mi dûtmi L. K NùKTER M OTÁZKÁM ÍZENÍ VE VùCECH BYTOV CH K v luãné místní pfiíslu nosti soudu ve vûcech bytov ch K v luãné místní pfiíslu nosti soudu ve vûcech Ïalob na neplatnost v povûdi pronajímatele z nájmu bytu Urãovací Ïaloba. Naléhav právní zájem na urãení práva bydlet vbytû Urãovací Ïaloba. K naléhavému právnímu zájmu na Ïalobû na urãení práva nájmu bytu rekolaudovaného na nebytové prostory Urãovací Ïaloba. K naléhavému právnímu zájmu nájemce bytu na urãení vlastníka bytového domu Urãovací Ïaloba. Naléhav právní zájem na urãení neplatnosti nájemní smlouvy Urãovací Ïaloba. Naléhav právní zájem na urãení neplatnosti nájemní smlouvy Urãovací Ïaloba. Naléhav právní zájem na negativním urãení osoby pronajímatele Urãovací Ïaloba. Naléhav právní zájem na urãení nájemce bytu Urãovací Ïaloba. Naléhav právní zájem na urãení nájemce bytu a nedostatek pasivní vûcné legitimace Urãovací Ïaloba. Naléhav právní zájem na urãení existence práva nájmu druïstevního bytu Urãovací Ïaloba. Naléhav právní zájem rozvedeného manïela na urãení v luãného nájemce bytu (ãlena druïstva) Urãovací Ïaloba. Naléhav právní zájem na urãení, Ïe rozveden manïel je ãlenem druïstva a spoleãn m nájemcem druïstevního bytu Urãovací Ïaloba. Îaloba na urãení neplatnosti v povûdi pronajímatele zbytu Rozsudek o pfiivolení k v povûdi z nájmu bytu a pfiekáïka vûci zahájené a vûci pravomocnû rozsouzené Rozsudek o pfiivolení k v povûdi z nájmu bytu a pfiekáïka vûci pravomocnû rozsouzené Rozsudek o pfiivolení k v povûdi z nájmu bytu a pfiekáïka vûci pravomocnû rozsouzené pro Ïalobu na vyklizení tûchïe místností, ohlednû nichï bylo rozhodnuto v fiízení o pfiivolení k v povûdi K pfiekáïce vûci pravomocnû rozsouzené pro Ïalobu na urãení zániku práva spoleãného nájmu bytu ízení o zru ení spoleãného nájmu bytu manïely a pfiekáïka vûci zahájené pro spor o vyklizení bytu

18 598. Rozsudek na vyklizení bytu rozveden m manïelem jako pfiekáïka vûci rozsouzené pro fiízení o zru ení práva spoleãného nájmu manïelû K pfiekáïce vûci pravomocnû rozhodnuté v fiízení o zru ení práva spoleãného nájmu bytu manïely Vyklizení bytu. Pfiechod práva z rozhodnutí o vyklizení bytu. PfiekáÏka vûci pravomocnû rozsouzené PfiedbûÏnû pfiijat závûr o existenci nájemního vztahu v fiízení o vyklizení bytu a jeho závaznost pro soud rozhodující o pfiivolení k v povûdi k témuï bytu Aktivní legitimace nabyvatele ãlensk ch práv a povinností k Ïalobû na vyklizení druïstevního bytu K aktivní vûcné legitimaci k Ïalobû na vyklizení bytu za trvání nájemního vztahu K aktivní vûcné legitimaci k Ïalobû na vyklizení bytu za trvání nájemního vztahu K aktivní vûcné legitimaci na vyklizení bytu zatíïeného vûcn m bfiemenem Spoleãenství Ïalovan ch v fiízení o vyklizení bytu. Rozsah dovolacího pfiezkumu Spoleãenství Ïalovan ch v fiízení o pfiivolení k v povûdi z nájmu bytu aovyklizení bytu. Subjektivní pfiípustnost dovolání ízení o Ïalobû na strpûní povinnosti vbytû bydlet do zaji tûní bytové náhrady a procení postavení Ïalovan ch, spoleãn ch nájemcû (vlastníkû) tohoto bytu K úãastenství manïelû (spoleãn ch nájemcû bytu) v fiízení o urãení neplatnosti v povûdi pronajímatele z nájmu bytu Îaloba na urãení neplatnosti v povûdi pronajímatele z nájmu bytu podaná jen jedním z manïelû, spoleãn ch nájemcû bytu Charakter fiízení o urãení neplatnosti v povûdi pronajímatele z nájmu bytu Rozsudek pro uznání. Îaloba na pfiivolení v povûdi z nájmu bytu Vyklizení bytu a rozsudek pro uznání Vyklizení bytu a rozsudek pro zme kání Rozsudek pro uznání v fiízení o Ïalobû na vyklizení bytu bez náhrady Povaha Ïaloby na urãení nájemného Ke zmûnû Ïaloby na urãení nájemného v odvolacím fiízení Zmûna Ïaloby na vyklizení bytu v odvolacím fiízení a vada fiízení K procesnímu nástupnictví v fiízení o Ïalobû nájemce na zpfiístupnûní bytu Smrt jednoho z manïelû, spoleãn ch nájemcû bytu, po podání dovolání v fiízení o pfiivolení k v povûdi z nájmu bytu Smrt jednoho z manïelû, spoleãn ch nájemcû bytu, po podání dovolání v fiízení o urãení neplatnosti v povûdi pronajímatele K subjektivní pfiípustnosti dovolání Subjektivní pfiípustnost dovolání. LhÛta k vyklizení bytu Vybraná ustanovení právních pfiedpisû Pfiehled uvefiejnûn ch judikátû podle právních pfiedpisû Vûcn rejstfiík

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UCZ/KasMax/11

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4225/SPP/1/A5 Poji tûní motorov ch vozidel V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV A/10 1) Tyto V eobecné pojistné

Více

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor JUDr. Irena Duffková APLIKACE ZÁKONA 116/1990 Sb. Nebytové prostory jsou místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu

Více

Tematický obsah ročníku 2013

Tematický obsah ročníku 2013 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od 1. 1. 2013...1/2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

SEZNAM HESEL VùCNÉHO REJST ÍKU

SEZNAM HESEL VùCNÉHO REJST ÍKU SEZNAM HESEL VùCNÉHO REJST ÍKU A Aberratio ictus viz Zavinûní... 579 Abolice viz Amnestie... 27 Adhezní fiízení... 9 Advokát viz Obhájce... 190 Advokátní tarif... 25 Akcesorita úãastenství viz Úãastenství...

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

PŘÍLOHA Č. 2. Právní předpisy

PŘÍLOHA Č. 2. Právní předpisy PŘÍLOHA Č. 2 Právní předpisy ZÁKON č. 40/1964 Sb. OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ze dne 26. února 1964 ve znění posledních novel Výňatek ODDÍL ČTVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu

Více

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN Tato směrnice stanoví pravidla pro přidělení služebního bytu nebo ubytovacího místa na ubytovně

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

TÉMA MùSÍCE UplatÀování v dajû na pohonné hmoty a problémy s tím spojené Ing. Otakar Machala 2 NA E PORADNA 7

TÉMA MùSÍCE UplatÀování v dajû na pohonné hmoty a problémy s tím spojené Ing. Otakar Machala 2 NA E PORADNA 7 DaP_07_08_15_zlom 25.6.2015 9:39 Stránka 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, léto je tu a s ním i na e letní dvojãíslo, které vûnujeme: dokonãení pfiehledu zmûn souvisejících s vydáním nového pokynu D-22,

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

obsah 6/2013 Abstrakty ãlánkû 2 âlánky Monitoring judikatury

obsah 6/2013 Abstrakty ãlánkû 2 âlánky Monitoring judikatury specialista na komentování judikatury âasopis Jurisprudence je recenzovan m ãasopisem dle Seznamu recenzovan ch neimpaktovan ch periodik vydávan ch v âr. ROâNÍK XXII vydává Wolters Kluwer âr, a. s. obsah

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

ODDÍL DRUHÝ Nájemné. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na věci nevznikla škoda. Je povinen dát věc pojistit, jen jestliže to stanoví smlouva.

ODDÍL DRUHÝ Nájemné. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na věci nevznikla škoda. Je povinen dát věc pojistit, jen jestliže to stanoví smlouva. HLAVA SEDMÁ Nájemní smlouva ODDÍL PRVNÍ Obecná ustanovení 663 Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky. 664 Pronajímatel

Více

C. H. BECK. Notářský časopis. 5/2005 strany 157 184 11. ročník 27. října 2005. Z obsahu: Kouba, V. Instituty dědického práva a dědického řízení

C. H. BECK. Notářský časopis. 5/2005 strany 157 184 11. ročník 27. října 2005. Z obsahu: Kouba, V. Instituty dědického práva a dědického řízení ad notam5/05.q 18.10.2005 17:22 Stránka 1 Notářský časopis Vydává Notářská komora ČR v nakladatelství C. H. Beck 5/2005 strany 157 184 11. ročník 27. října 2005 Z obsahu: Kouba, V. Instituty dědického

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 19 VáÏení kolegové, v záplavû událostí v edního kaïdodenního praktického Ïivota se vût inou v roãí historick ch událostí ponûkud ztrácejí. Letos bude tento zvyk pravdûpodobnû naru en, neboè

Více

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Ondřej Dušek, advokát Praha, 19. května 2008 Vlastnické právo k nemovitostem nabývání a pozbývání 1. Odstoupení od nabývacích smluv předchozími

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Žádost o nájem bytu v Radotíně

Žádost o nájem bytu v Radotíně MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Žádost o nájem bytu v Radotíně ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav... Trvalé bydliště Zaměstnání

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: 16Co 50/2013-255 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Hübnera a soudců JUDr. Ivy Březinové a

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Razítko a podpis příjemce žádosti Podací razítko Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení

Více

ŽÁDOST. o přidělení bytu. Žadatel

ŽÁDOST. o přidělení bytu. Žadatel Příloha č. 1 ŽÁDOST o přidělení bytu (Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem) Žadatel Tel.: Tel.: Manžel/ka, případně jiná osoba, které uzavřením nájemní smlouvy vznikne ze zákona

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4

Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 číslo 12R- 452/2012 ze dne 2.5.

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005 âíslo 9 ROâNÍK 15 Nové volební období zaãalo hned po sjezdu auditem v ech svazov ch pfiedpisû. Pfiedsednictvo svazu i v konn v bor pfiijaly novely vût- iny hlavních svazov ch norem. V fiíjnu byl schválen

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Olga Humlová, Michal Hink

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle Již šesté, aktualizované vydání na 173 názorných přehledech zobrazuje ojedinělým a nezvyklým způsobem činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/05 EU 5089/2 Obecná

Více