SBORNÍK MATERIÁLŮ. 1. Semináře na téma: UCELENÁ REHABILITACE : Teorie a skutečnost. Škola veřejného zdravotnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK MATERIÁLŮ. 1. Semináře na téma: UCELENÁ REHABILITACE : Teorie a skutečnost. Škola veřejného zdravotnictví"

Transkript

1 SBORNÍK MATERIÁLŮ 1. Semináře na téma: UCELENÁ REHABILITACE : Teorie a skutečnost Škola veřejného zdravotnictví Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 12. prosince 2003 Koordinátor: MUDr. Jan Šťastný

2 PROGRAM 1. SEMINÁŘE na aktuální téma: Ucelená rehabilitace - teorie a skutečnost 12. prosince 2003 v 9.00 hodin hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 Program: 9.00 Úvod a přivítání hostů Blok příspěvků 1. část: Ucelená rehabilitace a transformace zdravotnictví (doc. MUDr. Ctibor Drbal CSc.**) Příspěvek na dané téma (Mgr. Tomáš Cikrt ****) Rehabilitace a klasifikace ICIDH 2 ICF (doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.**) Legislativní a ekonomické aspekty ucelené rehabilitace (MUDr. Jan Šťastný **) Diskuze k prvnímu bloku Blok příspěvků 2. část: Činnost rehabilitačních center (MUDr.Vladislava Miková***) Rehabilitace a zrakové vady (PhDr. Dagmar Moravcová *****) Rehabilitace a diabetes mellitus (MUDr. Vladislav Kaplan******) Diskuze Závěr semináře * Klinika rehabilitačního lékařství VFN ** Škola veřejného zdravotnictví Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví *** Sekce pro rozvoj ucelené rehabilitace Společnosti rehabilitační a fyzikální mediciny **** Šéfredaktor zdravotnických novin ***** Centrum zrakových vad nemocnice Motol ****** tajemník Svazu diabetiků ČR Klíčová otázka: Může být transformace zdravotnictví a sociální péče realizována bez aplikací principů ucelené rehabilitace? Klíčová fakta: Ve státě s 10 miliony obyvatel pobírá invalidní důchod přes půl milionu obyvatel osob a náklady na jejich vyplácení činí téměř 50 mld. Kč. Absolutní počet invalidních důchodů plíživě stoupá. Posuzování zdravotního stavu neodpovídá v ČR principům prosazovaným Světovou zdravotnickou organizací. Klíčové pojmy: ucelená rehabilitace, Mezinárodní klasifikace funkčních poruch a zdraví, absolutní a relativní způsob hodnocení zdravotního postižení, vyrovnání příležitostí, fyzická nezávislost, ekonomická nezávislost 2

3 POZVÁNKA na 2. seminář o ucelené rehabilitaci který se uskuteční v pátek 3. prosince 2004 pod záštitou Školy veřejného zdravotnictví IPVZ 3

4 SOUHRN NABÍDEK Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví na I. veřejnou zakázku MPSV čís. ZVZ67 ze března 2002, zrušenou zadavatelem v květnu 2002: Přístupy k oceňování potřeb pro poskytnutí sociálních služeb II. veřejnou zakázku MPSV čís. ZVZ74 z prosince 2002, zrušenou zadavatelem v březnu 2003: Možnosti implementace mezinárodní klasifikace funkční schopnosti a zdraví (ICDH 2) do oblasti sociálního zabezpečení Řešitelé projektu za dodavatele: Hlavní řešitel: MUDr. Jan Šťastný, Škola veřejného zdravotnictví, IPVZ Spoluřešitelé: 1. doc. MUDr. Ctibor Drbal, CSc., Škola veřejného zdravotnictví IPVZ 2. PhDr. Hana Janečková, Škola veřejného zdravotnictví IPVZ 3. PhDr. Helena Hnilicová, Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Ostatní řešitelé: Sekce pro rozvoj ucelené rehabilitace Společnosti rehabilitační a fyzikální mediciny MUDr. Vladislava Miková předseda sekce Občanské sdružení OPORA Cílem činnosti sdružení je zajišťování edukační, přednáškové a poradenské činnosti v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotní péče pro občany zdravotně postižené, občany seniorského věku, obce a zdravotnické pracovníky. Kontaktní osoba : předseda sdružení MUDr Libor Svět Obsah obou výběrových řízení shrnul hlavní řešitel do následujícího článku s názvem Transformace sociálního systému v ČR 4

5 TRANSFORMACE SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V ČR MUDr. Jan Šťastný Škola veřejného zdravotnictví Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo v minulém roce dvě zcela zásadní výběrová řízení, kterých se Institut postgraduálního vzdělávání v Praze prostřednictvím Školy veřejného zdravgotnictví zúčastnil. Jednalo se o řešení základních problémů, které v současnosti tíží prakticky celý náš sociální system: Veřejná zakázka MPSV čís. ZVZ67 ze března 2002 (zrušená zadavatelem v květnu 2002) se týkala Přístupů k oceňování potřeb pro poskytnutí sociálních služeb. Veřejná zakázka čís. ZVZ74 z prosince 2002 (zrušená zadavatelem v březnu 2003) se pak týkala Možnosti implementace mezinárodní klasifikace funkční schopnosti a zdraví (ICIDH 2) do oblasti sociálního zabezpečení. Jako hlavní řešitel za Institut vidím jasnou spojitost mezi oběma tématy a chtěl bych formou jistého kompilátu, seznámit širší odbornou veřejnost s návrhy na řešení, které jsme předložili. Byli jsme si vědomi, že transformace sociální sféry, konkrétně v její zdravotněsociální složce, je velmi obtížná a politicky často těžce průchodná; přesto jsme se domnívali, že je nevyhnutelná, například i z důvodu vstupu České republiky do Evropské unie. Mezinárodní klasifikace ICIDH-2 (ICF), kterou prosazuje Světová zdravotnická organizace, je beze sporu jasným signálem, jakým směrem by se transformace sociální sféry měla ubírat; pokud však má být její aplikace účinná, nesmí být pouze formální. Tato klasifikace je základním prostředkem pro přestavbu sociálního systému navazujícího na poruchu zdraví; bez její implementace do systému nejsou efektivní změny systému možné. Základem klasifikace ICF je princip relativního hodnocení zdravotního postižení, založený na individuálním přístupu k osobám s poruchou zdraví; z tohoto hlediska může být její implementace do systému založeném na hodnocení absolutním (situace v ČR) velmi obtížná - a bez celkové změny filozofie přístupu k řešení sociálních situací vzniklých v souvislosti s poruchami zdraví i nemožná. Následující graf dokumentuje rozdílnost pohledů na řešení důsledků poruch zdraví a zároveň objasňuje některé zásadní rozdíly mezi pojmy užívanými v ICF a v legislativě ČR: invalidita - pokles schopnosti soustavné - výdělečné činnosti zbytkový pracovní + potenciál aktivita (validita) + Poznámka: Původní "Mezinárodní klasifikace poruch, disabilit a handicapů" (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps - ICIDH - 1) vydaná WHO v roce 1976, byla v roce 1997 doplněna a přejmenována na Mezinárodní klasifikaci poruch, aktivit a spoluúčastí (International Classification of Impairments, Activities and Participation - ICIDH-2). V roce 1999 na International Classification of Functioning and Disability a v roce 2001 na Clasification of Functionic Disability and Health - ICF. Tato poslední verze byla přijata členskými státy WHO jako závazná. 5

6 Mezinárodní klasifikace ICF determinuje individuální přístupy při řešení problémů ve zdravotně sociální oblasti, což koresponduje s předpokladem, že systém péče o občany s poruchou zdraví, pokud má být kvalitativně i ekonomicky efektivní, vyžaduje vysoký stupeň individuálního přístupu. Předpokládané nezbytné transformační kroky determinované zavedením ICF v oblasti zdravotně sociální péče jsou následující: 1. Změna způsobu hodnocení zdravotního postižení. 2. Změna způsobu vyrovnání. Ad 1) Změna způsobu hodnocení zdravotního postižení Zavedení klasifikace ICF, pokud se nebude jednat o pouhé formální plnění mezinárodních závazků, podmíní transformaci sociálního systému vázaného na poruchy zdraví; základní změnou bude zásadní přehodnocení dosavadního absolutního způsobu hodnocení zdravotního postižení, zavedeného v ČR v roce Tak zvaný absolutní způsob hodnocení zdravotního postižení, který je upřednostňován v současně platných právních normách musí být dle našeho názoru nahrazen systémem, který je upřednostňován v ICF, tedy relativním způsobem. Relativní způsob hodnocení by měl být zajišťován implementací systému ucelené rehabilitace a specializovanými institucemi rehabilitačními centry. Rehabilitační centra by měla být nadrezortním zařízením pověřeným poskytovat služby v rámci zdravotnického systému i v rámci všech tří sloupů systému sociálního. WHO definuje rehabilitaci jako organizaci a služby ke zlepšení, udržení a oddálení zhoršení fyzických, psychických, sociálních a pracovních aktivit a pomáhající lidem dosáhnout jejich plného potenciálu a optimálního stupně nezávislosti. Rehabilitace je tedy chápána jako mezirezortní, multidisciplinární, koordinované úsilí o co nejrychlejší a co nejširší zapojení občanů se zdravotním postižením do všech obvyklých aktivit života, včetně aktivit pracovních. Neodmyslitelnou součásti rehabilitace je posudková činnost, která je zaměřena základními třemi směry: a) k určení zbytkového pracovního potenciálu pro účely pracovního uplatnění, rekvalifikace, reedukace či přiznání důchodové renty, b) k určení handicapů pro účely jejich vyrovnání v oblasti sociální péče, c) k určení stupně zdravotního postižení pro účely státní sociální podpory. Konkrétní činnosti rehabilitačních center by měly být přibližně následující: získání podrobných anamnestických údajů, týkajících se zejména aspektů zdravotních, sociálních a pracovních, stanovení, zda vlivem úrazu, onemocnění nebo vrozené vady došlo u pacienta k poruše zdraví, funkční vyšetření stupně poruchy zdraví a v případě potřeby poskytnutí nebo zprostředkování další zdravotní péče, zprostředkování poskytnutí pomůcky zdravotnické techniky, domácí ošetřovatelské péče, popř. jiné adekvátní následné zdravotní péče, zjištění psycho-senzo-motorického potenciálu, funkční vyšetření fyzické nezávislosti, včetně zajištění jejího nácviku, funkční vyšetření zbytkového pracovního potenciálu, psychologické vyšetření, jehož cílem je zjištění psychického stavu, inteligenčního, vědomostního a motivačního potenciálu, včetně vyšetření variační adaptability, sociální šetření v souvislosti se zjištěnými funkčními poruchami. 6

7 Výstupním dokumentem rehabilitačního centra by měl být souhrn (balíček) potřeb vyšetřovaného klienta, a to potřeb: 1) zdravotních (návrh další léčebné péče, např. se zaměřením na zajištění fyzické nezávislosti), 2) sociálních (souhrn potřeb zabezpečujících návrat klienta do sociálního prostředí, které je mu blízké), 3) pracovních (souhrn potřeb, které by umožnily zajištění ekonomické nezávislosti klienta vlastní prací), 4) doporučení stacionární, ústavní nebo jiné podobné péče po vyčerpání možností k zařazení do přirozeného sociálního prostředí). Tento balíček opatření by ovšem obsahoval pouze souhrn možností či předpokladů a sloužil by jako podkladový materiál pro další rozhodování úřadů práce, správ sociálního zabezpečení orgánů sociální pomoci a státní sociální podpory. Ad 2) Změna způsobu vyrovnání ZMĚNY V SYSTÉMU SOCIÁLNÍ POMOCI Při řešení problematiky transformace pilíře sociální péče jsme vycházeli ze současných jeho nedostatků: Systém v současné době používaný má často charakter odškodňování, nikoli vyrovnávání sociálních handicapů. Současný systém je zaměřen na plnění požadavků klienta, přičemž formy řešení jsou pouze dvě: odmítnutí nebo uspokojení. Současný systém není zaměřen na řešení celkové situace klienta. Umisťováním občanů do domovů důchodců se v mnohých případech řeší bytová situace jejich dětí a nikoli skutečná potřeba sociální péče, důsledkem je pak nedostatečná kapacita pro ty klienty, které ústavní péči skutečně potřebují. Nepřesně jsou definovány pojmy sociální služba a sociální dávka (příspěvek) jestliže sociální dávka (příspěvek) slouží výhradně k úhradě služby, je v podstatě též službou. Jako dávku sociální péče v pravém slova smyslu lze považovat pouze takovou dávku, která slouží výhradně k uspokojení běžných životních potřeb (jídlo, bydlení, oblečení atd.), tedy takové dávky, na jejichž poskytnutí (případně výši) nemá rozhodující vliv zdravotní stav. Způsob rozdělování dávek (příspěvků) není jednotný a může se lišit podle místa bydliště; důvodem tohoto stavu je, že v mnoha případech hraje dominantní roli subjektivní názor nebo postoj sociálního pracovníka. Legislativa umožňuje duplicitní financování, existuje řada příkladů, z nichž uvádíme jen některé: - duplicitní financování sociální dávkou a souběžně službou zabezpečovanou občanským sdružením, které je dotováno; patří sem např. problematika dopravy, která může být řešena dávkou, činností občanského sdružení, ale i poskytnutím mimořádných výhod, - duplicitní provádění a financování pečovatelské služby díky nekoordinovanosti při poskytování zdravotně sociální péče na různých úrovních (např. nekoordinovanost činnosti pečovatelské služby a home care ), - duplicitní poskytování dávek (na základě individuálně vypracovaných posudkových závěrů učiněných posudkovou službou) v případně osob žijících ve společné 7

8 domácnosti, a to i v těch případech kdy jediný příspěvek může objektivně vyrovnat handicap více spolužijícím osobám (televizory, auta, počítače). Kategorie hodnocení zdravotního postižení pro účely poskytování sociální péče i dávek vyplývajících ze zákona o důchodovém pojištění jsou neprovázané a v některých případech si dokonce vzájemně odporují; poskytování mimořádných výhod, přiznávání bezmocnosti a invalidity není v souladu. Z praxe je známo, že osoba, která je držitelem průkazu ZPT/P z důvodu mentálního postižení bez omezení platnosti, je zároveň poživatelem pouze částečného invalidního důchodu, a to ještě s kontrolou každé dva roky. Systém determinuje automatické přiznávání příspěvků na technické pomůcky, v pravidelných časových intervalech, při nezměněném zdravotním stavu; zcela je opomíjeno hledisko sociální - tedy druh handicapu, který je pomůckou vyrovnáván (např. rozdíl, zda pomůcka slouží k získávání ekonomické nezávislosti). Systém užívaný v současné době není zaměřen není zaměřen pouze na vyrovnání handicapů za účelem zařazení občana do přirozeného sociálního prostředí, nýbrž umožňuje i paradoxní zvyšování životní úrovně a v tomto smyslu je často i zneužíván. Používaný systém je prioritně zaměřen na smyslové a tělesné postižení, v mnohých případech je nedosažitelný pro osoby s psychickým nebo mentálním postižením. Systém posudkové služby je náročný v tom smyslu, že v některých případech je klient nucen projít posudkovou službou opakovaně, pro každou dávku zvlášť. Tzv. absolutní, neboli tabulkové hodnocení zdravotního stavu posudkovou službou vylučuje individuální přístup k vyrovnávání handicapů, neboť klienty předřazuje do uměle vytvářených skupin bez ohledu na jejich skutečné schopnosti a potřeby. Některé vyrovnávací sociální dávky jsou zařazeny do skupiny důchodových dávek, což se týká zejména statutu částečného invalidního důchodu. Výše uvedené nedostatky lze shrnout do následujících bodů: 1. Systém nerespektuje ICF a používá chybný způsob hodnocení zdravotního postižení. 2. Systém je často zaměřen na odškodňování, méně na vyrovnávání handicapů. 3. Systém neřeší celkovou situace, nýbrž jen dílčí problémy klientů. 4. Systém je složitý a pro klienty obtížně pochopitelný. 5. Systém vede k neefektivnímu využívání prostředků. 6. Systém je nespravedlivý ve smyslu rozdělování zdrojů. 7. Systém rozděluje klienty do nelogických kategorií, malý rozdíl ve zdravotním stavu může znamenat velký rozdíl v přístupu k pomoci. Podle našeho názoru, by vlastní vyrovnání konkrétního handicapu by mělo proběhnou ve dvou fázích: I. Zajištění těch opatření, které vyžadují odbornou kvalifikaci poskytovatelů; Tyto služby mě měly zajišťovat akreditovaní poskytovatelé na základě nabídky a poptávky, forma vlastnictví poskytující instituce by neměla být při výběru hodnocena. Vhodnou formou zajištění těchto služeb by mohlo být přidělení kreditů přímo klientům, kteří by jimi pak hradili péči poskytovatelům - svobodná volba poskytovatele by byla zachována. II. V případě zajišťování těch potřeb, které je možno zajišťovat bez akreditací, lze doporučit zrušení současných kategorií a příspěvků a zavedení systému vyrovnávání konkrétních handicapů cílenými příspěvky. Na tyto příspěvky by neměli mít nárok občané využívající dlouhodobých rezidenčních služeb. Dle našeho názoru by se měl počet příspěvků radikálně snížit a tím i zprůhlednit; naopak výše příspěvků by měla být dostatečně vysoká. Jednalo by se přibližně o následující typy příspěvků: 8

9 o příspěvek na mobilitu, který by nerozlišoval druh používané dopravy, zohledňoval stupeň postižení a aktivitu jedince (jedná se tedy o vertikální a horizontální hodnocení jedince, přičemž výše příspěvku v jednotlivých okénkách této tabulky by byly konstantní), o příspěvek na domácnost odvíjející se od stupně postižení (přímé dotace poskytovatelů služeb by byly eliminovány a inicioval by se vznik trhu poskytovatelů těchto služeb), o příspěvek na zajištění fyzické nezávislosti, který by byl odstupňován podle stupně postižení), avšak pravidelný a plošný, o příspěvek na zajištění ekonomické nezávislosti, který by mohl nahradit tak zvaný částečný invalidní důchod a který by zohledňoval odstranění barier znemožňujících pracovní uplatnění. Popsaný systém kreditů a příspěvků by vedl k poklesu zájmu o dlouhodobou rezidenční péči, která by poté byla poskytována pouze osobám trvale závislým na péči druhé osoby nebo osobám, které tuto péči přímo vyžadují. Na druhé straně by došlo k masivnímu rozvoji nabídky služeb v oblasti sociální pomoci dle skutečných potřeb. ZMĚNY V OBLASTI DŮCHODOVÉ Jedná se zásadní změnu reprezentovanou přechodem k relativnímu způsobu hodnocení zdravotního postižení pro účely důchodového zabezpečení. Tabulkové hodnocení poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti by mělo být nahrazeno systémem stanovování zbytkového pracovního potenciálu v rehabilitačních centrech. Toto stanovení by mělo být základem pro aplikaci pracovní rehabilitace, rekvalifikace, reedukace teprve v poslední řadě pak pro přiznání renty. Částečný invalidní důchod by měl být translokován do systému sociální péče, neboť se jedná o typickou vyrovnávací dávku. Výše tohoto sociálního příspěvku by měla odpovídat potřebám pro vyrovnání handicapů bránících v pracovním uplatnění tedy nikoli výši předchozích příjmů a odpracovaným létům. Závěr. Naše návrhy byly směrovány především k transformaci sociální péče a důchodového zabezpečení; transformací systému státní sociální podpory jsme se hlouběji nezabývali. Přesto si hlavní řešitel projektu nemůže odpustit poznámku týkající se tolik diskutovaných přídavků na děti : Ano, plošně, všem ve stejné výši, avšak pouze v případě, že rodič má příjem z pracovní činnosti. Tento způsob by byl pro mnohé motivujícím ve smyslu hledání zaměstnání popř. legalizace černých příjmů. U osob bez zaměstnání by se nemělo jednat o přídavky na děti, nýbrž o dávky směřované dle sociální potřebnosti, které by měly být v co největší míře zaměřeny přímo na děti, a to nikoli prostřednictvím rodičů; spíše prostřednictvím jiných institucí, například komunitního typu. Domníváme se, že základem transformace sociálního pojištění a sociální péče je změna způsobu hodnocení zdravotního stavu a zdravotního postižení. Pouze z nového, moderního způsobu tohoto hodnocení mohou vyplývat změny vedoucí ke kvalitativním i kvantitativním změnám systému. Kvalitativní změny jsou reprezentovány: a) individuálním, nikoli plošným způsobem vyrovnání, b) důrazem na vyrovnání těch handicapů, které znemožňují pracovní uplatnění. 9

10 Kvantitativní změny představují relativní úspory (cost profit), jejichž struktura je následující: Snižování invalidizace (počtu invalidních důchodů) zavedením ucelené rehabilitace. Snižování nezaměstnanosti (počtu nezaměstnaných zdravotně postižených osob) zefektivněním pracovní rehabilitace a rekvalifikace. Snižovaním počtu lůžek dlouhodobé ústavní péče jejich nahrazováním moderními a levnějšími způsoby poskytování sociální péče. Zjednodušení a zprůhlednění poskytování dávek a služeb sociální péče a minimalizace možnosti jejich zneužívání. Souhrn navrhovaných změn: změna způsobu hodnocení zdravotního postižení ve smyslu přizpůsobení se mezinárodní klasifikaci ICIDH - ICF, legislativní zakotvení ucelené rehabilitace ve smyslu definice rehabilitace dle WHO, legislativní zakotvení rehabilitačních center jakožto mezirezortní instituce pro posuzování zdravotního stavu, zřetelné oddělení systémů řešících nezaměstnanost a nezaměstnatelnost zdravých i zdravotně postižených osob, radikální změny v systému přidělování invalidních důchodů (důraz na hodnocení zbytkového pracovního potenciálu), radikální změny v systému poskytování sociální péče (snížení počtu dávek sociální péče a zvýšení jejich ocenění, směrování sociálních dávek na klienta, nikoli na poskytovatele), zrovnoprávnění postavení poskytovatelů odborné sociální péče, včetně zrovnoprávnění přístupu k finančním prostředkům, rozšiřování spektra sociální péče a objektivizace potřeb dlouhodobé rezidentní péče. Klíčová slova a pojmy: absolutní a relativní způsob hodnocení zdravotního postižení dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, porucha, disabilita, aktivita, handicap, participace, pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti, invalidita, fyzická nezávislost, ekonomická nezávislost, zbytkový pracovní potenciál, nezaměstnanost a nezaměstnatelnost rehabilitační centrum 10

11 Doplňující grafy a tabulky: 1) Organizační začlenění rehabilitačních center FYZIOTERAPIE REHABILITAČNÍ CENTRUM STÁTNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POSUDKOVÁ SLUŽBA SOCIÁLNÍ POMOC STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 2) Tabulka základních pojmů ICIDH - ICF: Stav: CHOROBA PORUCHA AKTIVITA SPOLUÚČAST ICIDH 1976: Impairment Disabilities Handicap kod I kod D kod H ICIDH 1997: Impairment Activitiy Participation ICF 2001 Functioning Disability Health Synonyma: morbus abilita, vyrovnání validita funkční schopnost zdraví Podstata: = vnitřní situace = vnější projev = funkční projev = sociální důsledek Metoda diagnostická seznam funkční sociální zjištění: zdravotní péče poruch vyšetření šetření Řešení: terapeutická absolutní způsob relativní způsob zdravotní péče hodnocení invalidity hodnocení invalidity LÉČBA ZAJIŠTĚNÍ FYZICKÉ NEZÁVISLOSTI ZAJIŠŤĚNÍ EKONOMICKÉ NEZÁVISLOSTI 11

12 2) Tabulka absolutní a relativní způsob hodnocení zdravotního postižení ABSOLUTNÍ RELATIVNÍ Podstata Stanovování chybějícího, tedy INVALIDITY Stanovování zachovalého, tedy VALIDITY Původ Pojišťovací systémy odškodňování Diagnostické medicinské metody Výsledky procenta poklesu schopnosti zbytkový potenciál Způsob měření Tabulky funkční vyšetření Místo stanovení Správa sociálního zabezpečení Rehabilitační centra 12

13 Ucelená rehabilitace (materiál mezirezortní pracovní skupiny) Obsah: I. Úvod II. Analýza současného stavu 1. Popis současného stavu 2. Stávající právní úprava a její nedostatky 3. Vstupy, nástroje, výstupy a jejich nedostatky 4. Systém financování a jeho nedostatky III. Zakotvení pojmu rehabilitace v mezinárodních dokumentech a závazky ČR v této oblasti IV. Návrhy vymezení ucelené rehabilitace, základních pojmů a cílové skupiny osob V. Návrhy zajištění procesu rehabilitace VI. Závěr - shrnutí I. Úvod Na základě jednání mezi MPSV a MZ uskutečněného dne 1. června 1999 byla ustavena meziresortní pracovní skupina, jejímž úkolem je navrhnout koncepci systému ucelené rehabilitace. První informace o výstupech z činnosti této pracovní skupiny byla předložena k projednání poradě vedení MPSV konané 15. ledna tohoto roku. Jejím účelem bylo seznámit poradu vedení MPSV se současným stavem v oblasti rehabilitace u nás a navrhnout možnosti řešení jejího uceleného systému. Uvedený materiál doporučila porada vedení dopracovat a předložit k novému projednání. Pojem rehabilitace se objevuje v Evropě od 2. světové války a rozvinul se ve vyspělých zemích jako politický postoj státu k osobám se zdravotním postižením. Je zakotven v mnoha nadnárodních deklaracích a dohodách, jichž signatářem je i Česká republika. Poskytování rehabilitace musí být včasné, plynulé a koordinované úsilí o zamezení vzniku zdravotního postižení, popřípadě jeho minimalizace. V případě vzniklých následků zdravotního postižení osob je cílem rehabilitace, co nejrychlejší a co nejširší zapojení osob se zdravotním postižením poškozených úrazem, nemocí, nebo vrozenou vadou do všech obvyklých aktivit společenského života s maximálním důrazem na jejich pracovní začlenění. Základním cílem rehabilitace musí být co nejvíce minimalizovat přímé důsledky trvalého nebo dlouhodobého zdravotního postižení. Ucelenost v rehabilitaci znamená především časnost, návaznost jednotlivých složek rehabilitace (léčebné, sociální, pedagogické a pracovní) na sebe a také komplexnost. Ucelené provádění rehabilitace je důležité nejen pro samotného zdravotně postiženého, ale je výhodné i pro stát a celou společnost. Nácvikem potřebných dovedností se osoba se zdravotním postižením stává méně závislou na pomoci okolí a ve většině případů je schopna se určitým způsobem zapojit do pracovního procesu, což pro ni znamená nejen větší míru ekonomické nezávislosti, ale také posílení občanské suverenity. Vytvoření a fungování systému ucelené rehabilitace musí vycházet ze Standardních pravidel vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, která byla schválena Valným shromážděním OSN v roce ČR schválila asociační dohodu se státy Evropského společenství, stala se členem Rady Evropy, a proto je nezbytné promítnout doporučení EU a Rady Evropy do našeho právního řádu. Je nutné zapracovat pojmy a instituty potřebné k zajištění fungování ucelené 13

14 rehabilitace (jako např. léčebná a sociální rehabilitace, rehabilitační centrum, multidisciplinární tým atd.). Pojem rehabilitace není v právním řádu České republiky jednoznačně vymezen a v různých dokumentech či právních předpisech je tomuto pojmu přiřazován odlišný obsah, přestože je definován v řadě materiálů WHO, EU a jiných. Pro účely tohoto materiálu užíváme záměrně nestandardního pojmu ucelená rehabilitace, který v sobě zahrnuje rehabilitaci léčebnou, sociální, pracovní a pedagogickou. Pro úplnost je nutno dodat, že v České republice chybí statistické údaje o struktuře a počtu osob se zdravotním postižením, chybí interdisciplinární komunikace a koordinace zajišťování jednotlivých složek rehabilitace. II. Analýza současného stavu A. Léčebná rehabilitace 1. Popis současného stavu V České republice probíhá prosazování myšlenek moderního pojetí rehabilitace v souvislosti s odlišnou historií vývoje oboru jinak než ve vyspělých okolních státech. V roce 1951 byla administrativním rozhodnutím ministerstva zdravotnictví přejmenována všechna fyziatrická oddělení na oddělení rehabilitační, což vyvolalo dojem, že je rehabilitace v pojetí léčebné i ucelené rehabilitace u nás dostatečně zajištěna. Z této doby se datuje také u nás vžitý omyl, že rehabilitace je lékařský obor, který se zabývá hlavně problémy porušené motoriky a léčbou bolestivých syndromů. Proto u nás stále dochází k zaměňování pojmu fyzioterapie (popř. fyziatrie ) za pojem rehabilitace. K bylo V České republice evidováno 1513 ambulantních pracovišť, která nesou název rehabilitační, 2177 rehabilitačních lůžek, z toho 1101 lůžek v nemocnicích (48 lůžkových rehabilitačních oddělení nemocnic) a 1076 lůžek v OLÚ (odborných léčebných ústavech). (Počet lůžek v lázních byl v resortu zdravotnictví lůžek pro dospělé a 767 lůžek pro děti). Většina ambulantních pracovišť poskytuje pouze fyzioterapii, některá jsou jen pracoviště fyziatrická. Pro další rozvoj rehabilitace je nezbytné odlišit názvy pracovišť dle skutečné náplně činnosti jednotlivých pracovišť, tedy odlišit pracoviště fyziatrická či fyzioterapeutická od pracovišť poskytujících léčebnou rehabilitaci. Problémem je, že zdravotnická zařízení stanoví diagnosu, zachrání život, provedou terapii, ale u pacientů, u kterých je zřejmé, že onemocnění, úraz zanechá dlouhotrvající nebo trvalé následky, neřeší tyto závažné stavy při zohlednění odborných potřeb jak léčebné, tak ucelené rehabilitace. Odborné potřeby vyžadují řešení individuální, plynulé a komplexní. Souběžně s léčebnou rehabilitací, která je zahájena již v období poskytování akutní zdravotní péče, musí probíhat i ostatní potřebné části ucelené rehabilitace, popřípadě na ni musí koordinovaně navazovat. S vědomím nedostatečného zajištění rehabilitačního procesu založilo MZ v roce 1991 pracovní skupinu R (Rehabilitace) a v září téhož roku vydalo Metodický návod k provádění léčebné rehabilitace a zajištění její návaznosti na pedagogickou, sociální a pracovní rehabilitaci (metodický návod pro vznik center léčebné rehabilitace). Od té doby vznikají rehabilitační centra, avšak z důvodu chybějící právní úpravy a nedostatečného vymezení způsobu jejich financování činnost většiny z nich zcela nenaplňuje metodiku stanovenou ministerstvem zdravotnictví. V současnosti existují rehabilitační centra v následujících zdravotnických zařízeních: FN Bulovka Praha, FN Hradec Králové, FN Brno Bohunice, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Praha, České Budějovice, 14

15 Pardubice, Chomutov, Tábor, Písek, Vyškov, Prostějov, Ústí nad Labem, Třebíč, Břeclav a dále v odborném léčebném ústavu Luže Košumberk. V roce 1997 vydalo MZ příručku Činnost center rehabilitace, která shrnula odborné názory na rehabilitaci, provoz, materiálně technické a personální vybavení rehabilitačních center. V roce 1999 založili odborníci různých profesí Sekci pro rozvoj ucelené rehabilitace Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně, jejímž cílem je prosazování myšlenky moderního pojetí ucelené rehabilitace do širokého povědomí odborné i laické veřejnosti. 2. Stávající právní úprava a její nedostatky Vymezení léčebné rehabilitace jako takové obsahuje Metodické opatření č. 33/1973 Věstníku Ministerstva zdravotnictví, Koncepce fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace, a to: Léčebná rehabilitace je spolu s pracovní rehabilitací nedílnou součástí rehabilitačního procesu. Zařízení léčebné rehabilitace úzce spolupracují s posudkovými lékaři státní zdravotní správy a sociálního zabezpečení, event. s dalšími odborníky při stanovení individuálního rehabilitačního plánu u nemocných, který navrhuje léčebnou, pracovní a sociální rehabilitaci. Postupují tak u nemocných, kteří vzhledem k svému zdravotnímu stavu nebudou moci vykonávat dosavadní povolání a budou kromě léčebné rehabilitace potřebovat výcvik, zácvik nebo zaškolení pro jiné vhodné pracovní zařazení. Metodické opatření č. 12/1998 Věstníku Ministerstva zdravotnictví, Koncepce následné lůžkové zdravotní péče, definuje: Léčebná rehabilitace je komplex rehabilitačních, diagnostických a terapeutických opatření směřujících k maximální funkční zdatnosti, ať již cestou odstranění či substituce, případně snížení či zpomalení progrese disability, tj. omezení či znemožnění určitých běžných činností, způsobených onemocněním, úrazem nebo vrozenou vadou ať již se to týká oblasti osobní péče, psychiky či poruchy nejen na úrovni orgánové soustavy, ale i funkce lidského organismu jako celku. Základním předpokladem úspěšnosti je aktivní spolupráce pacienta. Fyzioterapie (případně s využitím přírodního léčivého zdroje) je významným terapeutickým postupem využívajícím energie (včetně pohybové) k léčebnému ovlivnění patologických stavů. Fyzioterapii je možno používat jak samostatně (s cílem prostého ovlivnění bolesti známé etiologie), tak v rámci léčebné rehabilitace (jako soubor opatření, sledující kvalitativně jiný cíl návrat, substituci nebo kompenzaci ztracené či poškozené funkce). Termínu léčebná rehabilitace se používá k vyjádření zdravotnických činností v obecném i užším slova smyslu, což je zdrojem řady nedorozumění. Léčebná rehabilitace v užším slova smyslu je u nás vžitým termínem pro léčebnou rehabilitaci indikačně zaměřenou převážně na poruchy funkce hybné soustavy či jejím prostřednictvím ovlivnitelné. Ergoterapie je léčba využívající pracovních činností k dosažení vyššího stupně reedukace funkcí organizmu než je možno dosáhnout reflexními či analytickými metodami kinesioterapie používanými ve fyzioterapii (za pomoci pozitivní motivace pracovní činnosti a komplexnosti jednotlivých pohybových vzorců při práci). Jedním z cílů ergoterapie je určení 15

16 funkční kapacity jedince (např. pomocí testování výdrže v modelových pracovních situacích) se zvláštním zřetelem k určení schopnosti sociální adaptace (integrace) jak pracovní tak osobní (sebeobsluha). Ergoterapii ve výše uvedeném smyslu nelze zaměňovat s léčbou zaměstnáváním, která má ale také své nezastupitelné místo u některých forem zdravotní péče (např. psychiatrie). Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, lze předpoklad potřeby rehabilitace věcně dovodit z odborných potřeb následujících ustanovení: - 3 písm. g) - zaměstnávání pracovníků, a to se zřetelem na jejich tělesnou, duševní a odbornou způsobilost - 6 písm. e) - organizace jsou povinny v zájmu zabezpečení zdravých životních podmínek zejména postupovat při zařazování do práce nebo k jiné činnosti, popřípadě při převedení na určitou práci nebo na jinou činnost podle posudků příslušných lékařů a komisí. - 21, kterým je definována posudková činnost jako nedílná součást zdravotní péče, Léčbu prací organizují a vedou zdravotnická zařízení, která mohou k tomuto účelu zřizovat vlastní dílny a jiná zařízení, popřípadě používat příležitostí poskytovaných průmyslovými a zemědělskými závody nebo jinými organizacemi. Výkonem práce při léčbě prací nevzniká pracovní poměr. Příjmů přitom docílených použije zdravotnické zařízení na úhradu zvýšených nákladů, zlepšení kulturní péče o nemocné a na úhradu odměn, a to podle směrnic vydaných ministerstvem zdravotnictví v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Dalšími právními předpisy upravujícími určité oblasti související nebo využívající výsledky léčebné rehabilitace jsou: - vyhláška MZ ČSR č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, ve znění pozdějších předpisů, upravující vzdělávání zdravotnických pracovníků, - zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (např. souvislost s délkou dočasné pracovní neschopnosti), zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, především znění ust. 39 odst. 2 Při určování poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti pojištěnce se vychází z jeho zdravotního stavu doloženého výsledky funkčních vyšetření a z jeho schopnosti vykonávat práci odpovídající zachovalým tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k výdělečným činnostem, které vykonával předtím než k takovému poklesu došlo a k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem, přitom se bere v úvahu, zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující schopnost výdělečné činnosti pojištěnce, zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován a schopnosti rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával (odpovídá modernímu pojetí rehabilitace), - směrnice č. 49/1967 Věstníku MZ ČR, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška MZ č. 134/1998 Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (viz příloha - kapitola 201- fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace, kapitola 902- rehabilitační pracovník-absolvent VŠ, kapitola 903- klinický logopéd, kapitola rehabilitační pracovník, kapitola 901- klinický psycholog atd.). 16

17 Nedostatky: Ve stávajících právních předpisech není u nás na rozdíl od ostatních evropských zemí léčebná rehabilitace (jako součást ucelené rehabilitace) výslovně upravena tak, aby tyto předpisy odpovídaly modernímu pojetí rehabilitace dle WHO a EU. Je potřeba, aby právní předpisy umožnily, aby byla léčebná rehabilitace zajištěna osobám se zdravotním postižením včas a v potřebném rozsahu, včetně návaznosti na další složky ucelené rehabilitace, aby právní předpisy odpovídaly potřebám osob se zdravotním postižením, zejména jejich právu na vytváření rovných příležitostí umožňujících jejich integraci do společnosti. 3. Vstupy, nástroje, výstupy a jejich nedostatky Vstupy Do léčebné rehabilitace vstupují pacienti, kteří mají poruchu určitého orgánu (impairment) vedoucí k poruše funkce a tedy k následnému snížení aktivity (vzniku disability). Proces léčebné rehabilitace musí být zahájen již v období poskytování akutní zdravotní péče jako její nedílná součást, a to na všech pracovištích klinických oborů, včetně oddělení ARO. Léčebná rehabilitace je nezbytná nejen u pacientů s pohybovým, smyslovým, mentálním, psychickým postižením, ale i s postižením interním, onkologickým, metabolickým, alergickým, imunitním a jiných onemocnění. Jde o osoby v každém věku, tedy o léčebnou rehabilitaci u dětí, dorostu, osob v produktivním věku i seniorů. U velké části z nich se specifickou léčbou základního onemocnění a léčebnou rehabilitací dosáhne původní kvality života. U ostatních, u kterých lze předpokládat, že úraz, onemocnění či vrozená vada zanechá dlouhodobé nebo trvalé následky, rehabilitační proces pokračuje dále již nesystémově a mnohdy proto neúplně. Nástroje Léčebná rehabilitace je soubor včasných diagnostických a terapeutických opatření směřujících k optimální funkční zdatnosti organismu. Patří sem především diagnostika a léčba lékařem specialistou v oboru rehabilitační a fyzikální lékařství (fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace), dále fyzioterapie, ergoterapie, psychologie, logopedie a zajištění prostředků zdravotnické techniky. Léčebná rehabilitace je zajišťována při hospitalizaci, ambulantně nebo v denním stacionáři. Ambulantně je poskytována především fyzioterapie, při hospitalizaci a na některých ambulantních pracovištích jsou poskytovány i další části léčebné rehabilitace. V poslední době je léčebná rehabilitace zajišťována formou denních stacionářů. Návaznost léčebné rehabilitace na další procesy ucelené rehabilitace částečně zajišťují rehabilitační centra viz výše. Výstupy a) osoby, u kterých došlo k úpravě poruchy do původní kvality života b) osoby, u kterých přetrvává dlouhodobé nebo trvalé postižení - snížená aktivita (disabilita) event. omezená participace (handicap). U těchto osob je nutná návaznost ostatních prostředků rehabilitace Nedostatky: a) jako nesystémové lze považovat možnost poskytovat léčebnou rehabilitaci bez doporučení odborného rehabilitačního lékaře, přičemž v konečné fázi jsou poskytovány 17

18 mnohdy pouze její fragmenty bez výrazného efektu na zdravotní stav a bez možnosti zajištění kontinuity léčebné rehabilitace b) mnozí pacienti nejsou zařazeni do rehabilitačního procesu, protože chybí povinnost ošetřujícího lékaře podat základní informace o rehabilitaci a zajistit včas léčebnou rehabilitaci s nutnou návazností na ucelenou rehabilitaci. c) u pacientů, kteří jsou do procesu léčebné rehabilitace zařazeni, chybí zajištění včasnosti, dostupnosti a komplexnosti d) ve většině případů není vypracován individuální rehabilitační plán s cílem dosažení optimálního efektu v co nejkratším čase a s nezbytnými náklady e) zpravidla není stanoveno nezbytné individuální funkční hodnocení psycho-senzomotorického potenciálu multidisciplinárním týmem f) většina pracovišť neposkytuje ergoterapii jako nezbytnou součást léčebné rehabilitace g) ve většině případů se neklade důraz na aktivní účast rehabilitanta a jeho rodiny h) chybí návaznost na ostatní součásti ucelené rehabilitace 4. Systém financování a jeho nedostatky Léčebná rehabilitace je financována převážně z veřejného zdravotního pojištění a doplňkově i prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu. Z veřejného zdravotního pojištění je plně hrazena fyzioterapie, klinická logopedie a klinická psychologie, částečně ergoterapie, Dotace ze státního rozpočtu jsou určeny na rozvoj nových druhů zdravotní a zdravotně sociální péče a podporu projektů nestátních neziskových organizací, především občanských sdružení zdravotně postižených občanů. Dotované projekty zasahují často do oblasti ucelené rehabilitace tak, jak je definována v tomto materiálu. V rámci Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením byl na MZ zřízen samostatný dotační program se stejným názvem. V roce 1999 bylo v tomto programu rozděleno Kč, z toho Kč bylo poskytnuto na podporu rehabilitačních center. Nestátních neziskových organizací bylo dotováno 99, z toho 43 občanských sdružení, 9 církevních organizací a 1 obecně prospěšná společnost. V Programu podpory občanských sdružení a humanitárních organizací MZ bylo v roce 1999 rozděleno Kč. Program slouží k podpoře projektů zvyšujících účast zdravotně postižených a chronicky nemocných občanů na vlastním zdravotním stavu. Nestátních neziskových organizací bylo dotováno149, z toho 146 občanských sdružení a 3 církevní organizace. Nedostatky: a) podle názoru odborníků dané specializace není léčebná rehabilitace financována systematicky, přičemž některé její části nejsou hrazeny dostatečně anebo vůbec b) dostatečně není financována rehabilitace na lůžkách pro včasnou léčebnou rehabilitaci v nemocnicích a v denních stacionářích c) dostatečně není financováno poskytování léčebné rehabilitace v bytě pacienta. d) z veřejného zdravotního pojištění nejsou hrazeny modelové činnosti v ergoterapeutických dílnách a dostatečně není hrazena ergoterapie v nemocnicích a v bytě pacienta v oblasti soběstačnosti e) není uspokojivě vyřešeno ani postavení, financování a náplň práce sociálního pracovníka 18

19 B. Sociální rehabilitace 1. Popis současného stavu I bez existence potřebného právního prostředí došlo v ČR po roce 1989 k výraznému rozvoji všech forem rehabilitace, tedy i sociální. K rozvoji sociální rehabilitace přispěly zejména nestátní subjekty, a to především občanská sdružení zdravotně postižených, zdravotnická zařízení, nadace aj., které začaly provozovat centra, jež učí osoby s těžkým zdravotním postižením základním dovednostem v oblasti sebeobsluhy, soběstačnosti, nácviku orientace apod. a poskytují osobám se zdravotním postižením potřebné poradenské služby. V posledních letech se provádění sociální rehabilitace začíná prosazovat i v rámci takových tradičních sociálních služeb, jako je např. ústavní sociální péče o těžce zdravotně postižené občany, svým obsahem někdy srovnatelná s moderním pojetím ucelené rehabilitace. 2. Stávající právní úprava a její nedostatky V současnosti není v našem právním řádu pojem sociální rehabilitace doposud nijak vymezen. Výše uvedený pojem se poprvé objevil teprve ve vládních dokumentech z posledního období. Jedná se o Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením schválený usnesením vlády ČR č. 256 ze dne 14. dubna 1998 a Národní plán zaměstnanosti schválený vládou ČR usnesením č. 418 ze dne 5. května Dalším vládním dokumentem, který přímo souvisí s financováním prakticky všech činností v oblasti sociální rehabilitace jsou Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky občanským sdružením, jejichž nyní platné znění bylo schváleno usnesením vlády č. 642/1999. Určitou souvislost s problematikou sociální rehabilitace lze spatřovat ve stávajících ustanoveních 73, 73a a 86 a násl. zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a dále pak v některých ustanoveních vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení (zejména ust. 108 ). Podle těchto ustanovení organizacím a občanům poskytujícím sociální služby mohou okresní úřady, popř. obce v předem dohodnutém rozsahu poskytnout příspěvek na sociální služby srovnatelné s výchovnou a poradenskou péčí, ústavní sociální péčí, péčí v ostatních zařízeních sociální péče, pečovatelskou službou, stravováním a kulturní a rekreační péčí poskytovanou příslušným okresním úřadem nebo obcí osobám se zdravotním postižením v rozsahu vymezeném předpisy o sociálním zabezpečení. Nedostatky: Jak vyplývá z výše uvedeného, současná právní úprava problematiky sociální rehabilitace v podstatě neexistuje. Z tohoto důvodu pak nejsou vymezeny základní vztahy a vazby v tomto systému a to zejména: a) nárok osoby na sociální rehabilitaci, b) okruh oprávněných osob, kterým má být sociální rehabilitace poskytnuta, c) výčet a součinnost všech relevantních institucí, které se mají na provádění sociální rehabilitace podílet, d) udělování akreditací subjektům pro provádění sociální rehabilitace. 19

20 3. Vstupy, nástroje, výstupy a jejich nedostatky Vstupy Do systému sociální rehabilitace vstupuje osoba s dlouhodobým či trvalým zdravotním postižením za účelem absolvování nácviku potřebných dovedností, směřujících k překonávání některých sociálních důsledků vzniklých v souvislosti s jejím zdravotním postižením a nalezení aktivní participace ve společnosti. V rámci tohoto procesu získává osoba se zdravotním postižením potřebné dovednosti a informace, které zvýší míru její samostatnosti ve společnosti. Nástroje Provádění sociální rehabilitace je realizováno následujícími nástroji, které můžeme v nejobecnější rovině rozlišit na postupy při provádění sociální rehabilitace a specializované rehabilitační programy. Za základní postupy při provádění sociální rehabilitace lze považovat: - psychosociální terapii směřující k akceptaci existujícího zdravotního postižení, - reedukační činnosti zaměřené na využívání a rozvoj zachovaného potenciálu poškozených funkcí, - edukační činnosti zaměřené na rozvíjení nepostižených funkcí a schopností. Mezi základní programy reedukační činnosti patří zejména: - sebeobsluha a vedení domácnosti, - prostorová orientace a samostatný pohyb, - nácvik speciálních komunikačních dovedností, - používání kompenzačních pomůcek, - sociální komunikace, - poradenství. Výše uvedené činnosti se dle potřeby provádějí: - individuálně, - skupinově, - ambulantně, - pobytovou formou, anebo - vzájemnou kombinací uvedených způsobů. Výstupy Sociální rehabilitace představuje souhrn určitých specifických činností (velmi často služeb, avšak ne vždy), které jsou aktivními nástroji, jež mají působit na snížení, popř. snižování míry závislosti osoby vyplývající zejména z jejího zdravotního postižení a jejich handicapů. Konečným výsledkem tohoto procesu je dosažení co nejvyššího stupně soběstačnosti, která je důležitým předpokladem pro bezprostředně navazující pedagogickou a pracovní rehabilitaci. Konkrétními výstupy sociální rehabilitace jsou pak zejména: - podpora soběstačnosti osob se zdravotním postižením, - podpora sociální integrace osob se zdravotním postižením, - a v jejich důsledku značné přispění k vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením. Nedostatky a) ve většině případů sociální rehabilitace osoby neprobíhá souběžně popř. nenavazuje bezprostředně na léčebnou rehabilitaci, 20

21 b) způsob zařazování osob do sociální rehabilitace není koordinován, c) poskytovatelé si sami své klienty vyhledávají, d) činnosti jednotlivých poskytovatelů často směřují pouze k některým výše uvedeným výstupům, a proto není poskytnutí sociální rehabilitace v mnoha případech komplexní, e) není dostatečně zajištěno, aby osobě, která absolvovala sociální rehabilitaci byla návazně a bezodkladně, pokud pro to má předpoklady, poskytnuta pedagogická a pracovní rehabilitace. 3. Systém financování a jeho nedostatky Na základě Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky občanským sdružením poskytují MPSV a MZ dotace nestátním subjektům, které v rámci poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením provádějí činnosti spadající do sociální rehabilitace. V roce 1999 poskytlo MPSV v rámci dotací nestátním subjektům na projekty zahrnující mj. činnosti, jež můžeme chápat jako činnosti spadající do oblasti sociální rehabilitace celkem 199, Kč. Uvedené prostředky přitom nelze považovat za prostředky vynaložené jenom na sociální rehabilitaci jako takovou, ale jen jako prostředky na ty činnosti, které můžeme částečně nebo zcela za uskutečňování sociální rehabilitace považovat. Dále je třeba také upozornit na skutečnost, že výše uvedené vynaložené finanční prostředky byly kvantifikovány pouze podle typů poskytovaných služeb, neboť podrobný rozbor by si vyžádal značný časový prostor. Při odhadu shora uvedené finanční částky byly vzaty do úvahy následující typy služeb sociální péče: - pečovatelská služba, - asistenční služba, - rekondiční pobyty, - socioterapie, - základní poradenství, - speciální poradenství, a - raná intervence. Určité finanční prostředky byly na uskutečňování činností spadajících do oblasti sociální rehabilitace poskytnuty nestátním subjektům ze státního rozpočtu také v rámci koordinace dotační politiky mezi MZ a MPSV. V případě dotací MZ je to např. podpora programů zdravotně sociální péče a podpora programů pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Na financování služeb spadajících do sociální rehabilitace se v některých místech ČR podílejí také okresní úřady a obce. Nedostatky Základními nedostatky současného způsobu financování jsou: a) skutečnost, že veškeré aktivity, které se v oblasti sociální rehabilitace provádějí, jsou financovány výlučně prostřednictvím nenárokových dotací ze státního rozpočtu, b) přestože státní instituce nejsou činnosti spadající do sociální rehabilitace schopny v potřebném rozsahu zabezpečit, není vytvořen odpovídající (nárokový) způsob financování poskytovatelů těchto služeb, c) provozovatelé všech center a středisek se potýkají s neustálou existenční nejistotou. Za této situace bez garantovaného finančního zajištění nelze tyto činnosti při udržení potřebné úrovně a kvality do budoucna dlouhodobě provozovat. Nebude-li v nejbližším 21

22 období tento problém dořešen, lze očekávat postupné snižování počtu poskytovatelů služeb spadajících do sociální rehabilitace. C. Pedagogická rehabilitace 1. Popis současného stavu Pedagogická rehabilitace jako zcela nový pojem není definován a zakotven v žádném platném právním předpise. Svým významem nejvíce odpovídá pedagogickému působení a procesu vzdělávání osob se zdravotním postižením v pojetí speciální pedagogiky a speciálního školství, které má v našich podmínkách dlouholetou tradici. Po roce 1989 došlo k výraznému rozvoji pedagogické rehabilitace v souvislosti s rozšířením spektra vzdělávacích programů, jejich organizačních forem, rozvojem poradenských podpůrných služeb ve školství a vstupem dalších, nestátních poskytovatelů pedagogické rehabilitace. Základním cílem pedagogické rehabilitace je dosáhnout u osob se zdravotním postižením při respektování jejich individuálních potřeb a možností a společenské situace co nejvyššího stupně vzdělání, podpořit tak jejich samostatnost a aktivní zapojení do všech obvyklých aktivit společenského života a prostřednictvím výchovy a vzdělávání posilovat harmonické soužití všech členů společnosti. Samostatnou kapitolu představuje pedagogická rehabilitace osob ve výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. 2. Stávající právní úprava a její nedostatky Pedagogická rehabilitace jako proces vzdělávání dětí/žáků/studentů se zdravotním postižením je zakomponována do těchto zákonů a prováděcích předpisů: Zákon č.29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů Zákon č.155/1998 Sb., o znakové řeči a změně dalších zákonů Vyhláška MŠMT ČR č.127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách Vyhláška MŠMT č. 35/1992 Sb., o mateřských školách Vyhláška MŠMT č. 291/91 Sb., o základní škole Vyhláška MŠMT č. 354/91 Sb., o středních školách Vyhláška MŠMT č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách Vyhláška MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích Vyhláška MŠMT č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky 171/99 Sb. Vyhláška MŠ ČSR č. 64/1982 Sb., o školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy 22

Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče. MUDr. Jan Šťastný

Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče. MUDr. Jan Šťastný Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče MUDr. Jan Šťastný Typy zdravotně sociální péče (včetně systému Hospic) Druhy zdravotně sociální péče obecně Zdravotně sociální lůžka Zvláštní typy ambulantní

Více

UCELENÁ REHABILITACE. MUDr. Jan Šťastný

UCELENÁ REHABILITACE. MUDr. Jan Šťastný UCELENÁ REHABILITACE MUDr. Jan Šťastný srpen 2005 CESTY K REALIZACI STŘEDOVÉHO MODELU I. Definice a plošné zajištění solidárně hrazené péče. II. Třístupňová garance péče. III. Řízená péče. IV. Ucelená

Více

2. KONFERENCE O UCELENÉ REHABILITACI I P V Z prosinec 2004. Potřebuje rehabilitace sociální pomoc a sociální pomoc rehabilitaci?

2. KONFERENCE O UCELENÉ REHABILITACI I P V Z prosinec 2004. Potřebuje rehabilitace sociální pomoc a sociální pomoc rehabilitaci? 2. KONFERENCE O UCELENÉ REHABILITACI I P V Z prosinec 2004 Potřebuje rehabilitace sociální pomoc a sociální pomoc rehabilitaci? Charakteristiky současného stavu 1. Systém m neřeší celkovou situaci,, nýbrn

Více

MODUL č. II. Ucelená rehabilitace

MODUL č. II. Ucelená rehabilitace MODUL č. II Ucelená rehabilitace Motto: Nemůže být dokonalé zdravotnictví, na které nenavazuje rehabilitace. Faktum č. 1 Celkový počet ID v roce 2002: 510 tis PID: 358 tis ČID: 152 tis = cca 5 % všech

Více

REHABILITACE I. POJEM REHABILITACE

REHABILITACE I. POJEM REHABILITACE I. POJEM REHABILITACE REHABILITACE Cílem rehabilitace, dle Rady Evropy, je poskytnout osobám se zdravotním postižením, ať již je jejich zdravotní postižení jakékoli povahy a původu, co nejširší účast na

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Sociální zabezpečení pro ošetřující lékaře Posuzování stupně závislosti

Sociální zabezpečení pro ošetřující lékaře Posuzování stupně závislosti Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Seminář 21.5.2013 Plzeň Sociální zabezpečení pro ošetřující lékaře Posuzování stupně závislosti Rostislav Čevela rostislav.cevela@mpsv.cz Libuše Čeledová

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: Odpovědný řešitel projektu: Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc. Ing. Vladimír

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Tisková zpráva ze dne 19. ledna 2009 Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Vláda na svém zasedání dne 19. ledna 2009 schválila Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Dlouhodobá péče 13. ledna 2015. Ing. Iva Merhautová,MBA

Dlouhodobá péče 13. ledna 2015. Ing. Iva Merhautová,MBA Dlouhodobá péče 13. ledna 2015 Ing. Iva Merhautová,MBA Meziresortní pracovní skupina Vznik meziresortní pracovní skupiny k řešení problematiky na zdravotně - sociálním pomezí Zástupci MPSV, MZ ČR, krajů

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Návrh vyhlášky o provádění funkčního vyšetření zdravotního stavu pojištěnců

Návrh vyhlášky o provádění funkčního vyšetření zdravotního stavu pojištěnců Návrh vyhlášky o provádění funkčního vyšetření zdravotního stavu pojištěnců Zpracovali: Škola veřejného zdravotnictví Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Sekce pro rozvoj ucelené rehabilitace

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období2009-2010

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období2009-2010 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období2009-2010 Schválen na 20. zasedánírady vlády pro BOZP dne 17. 12. 2008 Národníakčníprogram bezpečnosti a ochrany zdravípři práci na

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Společenská objednávka je jasná senioři si přejí zůstat co nejdéle doma,

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli):

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): Formulář závěrů ze SWOT analýzy Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Moderátor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zpracovatelé

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících.

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících. Metodický postup při sociální práci se skupinou neplatičů nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (ceny služeb a energií). Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, komentář

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více