PhDr. Tomáš Novák Mgr. Bohumila Prùchová PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PhDr. Tomáš Novák Mgr. Bohumila Prùchová PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ"

Transkript

1

2

3

4 PhDr. Tomáš Novák Mgr. Bohumila Prùchová PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: jako svou publikaci Odpovìdná redaktorka Maria Arnautovová Sazba a zlom Milan Vokál Poèet stran 144 Vydání 1., 2007 Vytiskly Tiskárny Havlíèkùv Brod, a. s. Husova ulice 1881, Havlíèkùv Brod Recenzovali PhDr. Eva Gbelcová Mgr. Alžbìta Pokorná Grada Publishing, a.s., 2005 Cover Photo MUDr. Pavel Žáèek, Ph.D. ISBN

5 OBSAH 1. Úvodem Co se lze o dnešní rodinì dozvìdìt v manželské poradnì? Co jsem se o rozvodu nauèil v manželské poradnì? Komu je urèena tato pøíruèka? Trocha historie Kam se obrátit? Rozvod Když se schyluje k rozvodu Cesta k rozvodu Rozvod sám o sobì nic neøeší Kdy je rozvod již nutný? Malá ilustrace rozvodu bezdìtného manželství Rambo se rozvádí Konstruktivní rozvod Dìti a rozvod Dìti a rozvod rodièù Péèe oèima psychologa Støídavá a spoleèná výchova Výhody a nevýhody støídavé výchovy Když k dohodì nedojde a trpkost pøeváží nad zdravým rozumem Trauma vytvoøené rodièi Syndrom zavrženého partnera Diskuze o Syndromu zavrženého rodièe Kritéria pro posuzování kvality výchovných schopností rodièù Sociálnì-právní ochrana dìtí v rozvodové situaci Soudní znalec a jeho práce

6 4. Po rozvodu Po rozvodu Druhé kolo po rozvodu Dozvuky a vlivy pøedchozího manželství Chci být dobrým otcem tvých dìtí Výchovný trojúhelník Osvojení (adopce) Od roku 1998 nejsou koneènì cizí Rozvod bez rozvodu Rozvodové a porozvodové poradenství po pouhém rozchodu Spoleèný majetek nesezdaných soužití Dítì pøi rozchodu nesezdaných rodièù Rozvod a cizina Rozvod manželství s cizím státním pøíslušníkem Rozvodová klientela v manželské poradnì Memento místo závìru Pøeètìte si Adresáø poraden pro rodinu...135

7 ÚVODEM / 7 1. ÚVODEM S problémy v manželství, jež se již nedají zachránit, pøichází do poraden vždy øada klientù. Otázkou v daném pøípadì je, zda se budou rozvodové a porozvodové ztráty jen seèítat nebo násobit. V nìkterých pøípadech, alespoò obraznì øeèeno, vzniká otázka, o jakou mocninu problémù pùjde. Pokud manželský poradce striktnì nedodržuje zásadu: Co Bùh spojil, èlovìk nerozpojuj, dojde v urèitém procentu pøípadù k závìru typu: Manželství se stabilizovat zøejmì nepodaøí, rozvod se jeví jako žádoucí. Pokud požadavek bezpodmíneèného setrvání v manželství vnímá jako kategorický pøíkaz i v rozvráceném vztahu klient, nastává zapeklitá situace. Poradce, teoreticky vzato, mùže onoho muže nebo ženu odmítnout a navrhnout mu konzultace s pro nìj ideovì pøijatelnìjším kolegou, nebo musí postoj respektovat. Rozvod lze doporuèit, ale nelze k nìmu pøemlouvat. O zakázce, tedy o tom, k èemu budou konzultace s poradcem smìøovat, rozhoduje klient. V psychologii se nelze spokojit s exaktním právním vymezením rozvod manželství nastává v okamžiku, kdy rozsudek patøièného soudu o rozvodu daného manželství nabyl právní moci. Psychologicky je pøijetí rozhodnutí k rozvodu dlouhodobou stresovou situací. Je to proces pùsobící jak na jeho bezprostøední aktéry, tak i na osoby s nimi citovì spjaté. S. Kratochvíl ve své, dnes již klasické, Manželské terapii s odvoláním na citace nìkolika zahranièních autorù vymezuje proces rozvodu zaèáteèním milníkem: manželé uvažují o rozvodu a konèí dosažením nezávislosti na manželovi a manželství a ustanovením samostatného životního stylu. K tomu lze dodat: Ano, ale Pøesnìji øeèeno, kontrovat sloganem: Nikdo nikdy nic nechť nemá za definitivní. Je totiž možno dosáhnout nezávislosti a pøece být poté konfrontován se situací, která zajizvení rozvodového traumatu rázem zmìní. Zejména pokud byly v manželství dìti, bývá to s dosažením skuteèné nezávislosti opravdu složité. Staèí, aby byl zrovna nìjaký svátek, nemusí jít jen o Vánoce, aby se kdesi za knihami objevila zapadlá fotografie èi rozhlas zahrál písnièku spojenou s nìkterým prožitkem a zdánlivì pevný pro-

8 8 / PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ ces se mùže zvrátit. Také banální dìtská otázka nebo povzdech typu: Proè zrovna my nemáme tatínka? leckdy pùsobí jako dynamit. Po øadu let spolupracuji s poøadem Apetýt Èeského rozhlasu Brno. Spolu s redaktorkou Marcelou Antošovou zajišťujeme každotýdenní kontaktní psychologickou rubriku. Pokud si dobøe vzpomínám, za tu dobu tøikrát (v prùmìru vždy s odstupem tøí èi ètyø let) do diskuse v onom živém vysílání telefonovala posluchaèka, jež sdìlila asi toto: Odešla jsem od manžela i s dìtmi a rozvedli jsme se. Dìti se s ním mnoho nestýkaly, nakonec za nimi pøestal docela jezdit. Žila jsem s dìtmi svùj život. Znovu jsem se vdala, mám hodného muže, který byl mým dìtem dobrým tátou. Když ale první manžel umøel, dìti mu vypravily pohøeb a o vše potøebné se postaraly. Mìla jsem radost, že vìdìly, co se patøí. Psychologa tìžko pøesvìdèit, že opakované zveøejòování tohoto pøíbìhu v masovém médiu je takøíkajíc jen tak. Spíše to pøipomíná pøesvìdèování sebe sama na úrovni zpívání si v temném lese. Tìžko ovšem tvrdit, že pìvec je se strachem vyrovnán. Podobnì i ona dáma, byť proklamuje naprostou nezávislost na dávno ukonèeném manželství, pøece jen se chce utvrdit, že otce nepøipravila o dìti a naopak. 1.1 CO SE LZE O DNEŠNÍ RODINÌ DOZVÌDÌT V MANŽELSKÉ PORADNÌ? Klientùm na rodinì záleží, ale neménì a možná i více jim záleží na tom, aby byli šťastni. Pokud se rozhodnou zùstat spolu kvùli dìtem, není to nikdy výhradnì jen tak, jak tvrdí. Motivace je obvykle složitìjší a diferencovanìjší. Osobní zájmy bývají v žebøíèku toho, co je dùležité, stavìny pomìrnì vysoko. Životní styl pøíliš nepodporuje úzké a trvalé kontakty mezi partnery. Prakticky každý má mezi svými blízkými pøíbuznými èi dobrými známými nìkoho, kdo je rozvedený. Pøesto všechno a pøes nedostatek proti-rozvodových bariér lidem na manželství záleží. Ne vždy to ovšem dávají dostateènì najevo.

9 ÚVODEM / CO JSEM SE O ROZVODU NAUÈIL V MANŽELSKÉ PORADNÌ? Jinými slovy, kdyby za autorem této knihy pøišel kameník s tím, že hodlá nìkteré pravdy potvrzené praxí tesat do kamene, uslyšel by následující poznatky: Rozvod je vážná vìc. Na psychiku má dopad srovnatelný s úmrtím nìkoho blízkého. V prùbìhu rozvodové pøe lze oèekávat i zhoršení zdravotního stavu. Pøestože platí konstatování o rozvodu jako o vážné vìci s výrazným dopadem na aktéry i na jejich rodinu, mnozí se k takovému kroku rozhodují zbrkle. Rozvod je pro úèastníky i pro spoleènost ztráta. Otázkou pouze je, jak velká ta ztráta bude. Rozhodování k rozvodu, pomineme-li zkratkovité reakce, je dlouhodobý, složitý proces, který u obou partnerù obvykle neprobíhá stejnì rychle. Muži jsou na pøíznaky hrozícího rozvodu ménì citliví než ženy. Obì pohlaví nejhùøe vnímají rozvod typu blesk z èistého nebe, po relativnì dlouhém a pøíkladném období soužití, jež bylo takto reflektováno okolím ( Dávali nás všem za vzor a teï ). Zcela neèekaný rozvrat smìøující k rozvodu je možný. Zdaleka to nemusí být výhradní dùsledek setkání se svùdcem nebo svùdkyní. Ten bývá jen rozbuškou. Podstatné mùže být stokrát nic mnoho malièkostí v souhrnu tvoøící jakýsi kotelní kámen manželství. Typickým ukvapeným rozvodem bývá rozvod pod tlakem mimomanželského vztahu, ať již vlastního nebo partnerova. Zde se však lidé obvykle nerozcházejí kvùli onomu vztahu samotnému, ale v dùsledku toho, co nastalo po prozrazení nevìry. V prùbìhu rozvodového boje je možné všechno. Tvrzení to by manžel/ka nikdy neudìlal/a je nadmìrnì optimistické. V tìchto pøípadech platí: Nikdy neøíkej nikdy. Minimálnì u poloviny rozvodù platí s odstupem èasu povzdech: Kdybych tenkrát vìdìl/a, co vím dnes, tak jsem tu krizi zvládl/a a rozvádìt jsme se nemuseli. Rozvod sám o sobì sice umožní eventuální další sòatek, ale jinak prakticky nic neøeší. Døíve než se pro nìj zodpovìdný èlovìk rozhodne, mìl by se ptát: Jak to asi bude s dìtmi? Kde a za kolik budu bydlet? Uživím se? Co asi získám a co ztratím? Nebudu na tom nakonec hùøe než pøed

10 10 / PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ rozvodem? Na takové otázky si musí odpovìdìt každý sám. Pro nìkoho je ztráta každodenního kontaktu s dìtmi (nebo tøeba poloviny rodinného domu, psa ) zcela nepøijatelná. Pro jiného mnoho neznamená. Rozvod se dá pøežít obvykle ale dost tìžko. Rozvod je v nìkterých pøípadech nutný a to bez ohledu na okolí, jež je pøesvìdèeno o tom, jací jsou jeho aktéøi vzorný pár a jak dobøe se má X syneboysx. Pokud nìkdo tvrdí: Nerozvádím se jen kvùli dìtem, neøíká a mnohdy si ani neuvìdomuje celou pravdu. Dùvodù je víc. Pokud nìkdo tvrdí: Pøece nemohu zùstat v manželství, když mùj protìjšek tvrdí, že je se mnou jen kvùli dìtem, mýlí se. 1.3 KOMU JE URÈENA TATO PØÍRUÈKA? V první øadì samozøejmì ètenáøùm, jejichž životní situaci odpovídá, lidem, uvažujícím o rozvodu, nebo osobám vyrovnávajícím se s rozvodem, který si nepøály. Dále všem, víceménì laickým poradcùm (tj. ne-psychologùm a ne-právníkùm). Autoøi si jsou vìdomi neskromnosti následujícího pøání, leè velice by uvítali, kdyby laik pøeèetl tuto knihu døíve, než pøesvìdèivì poradí: To si nemùžeš nechat líbit, dej mu/jí kufr pøed dveøe, poøádnì práskni do stolu, rozvod, to je dneska malièkost. Po pøeètení bude snad jasné, že rozvod je dnes sice plnì spoleèensky tolerován, ale malièkost rozhodnì není. Kniha je dále urèena zaèínajícím poradcùm v rámci tzv. pomáhajících profesí. Nemá teoretické ambice. Podobnì jako její knižní pøedchùdce vydaný v nakladatelství Grada (Manželské poradenství) nechce být nic víc ani ménì než praktická kuchaøka. Tomu jsou uzpùsobeny i citace. To, co je pøevzato, je citováno pøímo v textu. Knihu doplòují základní prameny urèené laikùm v závìreèné kapitole: Pøeètìte si. O rozvodovém a porozvodovém poradenství jako o jedné z disciplín matrimoniologie vìdy o manželství doposud psali pøevážnì psychologové. Zamìøovali se na svoji disciplínu. Právní a psychologické se zde ale úzce proplétá, doplòuje a ovlivòuje. Jedno bez druhého je jen polovina problematiky. Podobnì jako v lékaøství není ideální léèit jen žluèník nebo bolesti v zádech, ale celého èlovìka, tak je také vhodné rozvodové a porozvodové poradenství vnímat komplexnì a mezioborovì. Právník by mìl v této knize nahlédnout do zpùsobu uvažování psychologa. Psycholog zde má k dispozici

11 ÚVODEM / 11 základní rozvodové právní minimum. Poznat myšlení a odbornou výbavu druhého neznamená plést se mu do øemesla. Znaènì to usnadní domluvu a snad i posílí ochotu ke spolupráci. Prvním autorem v tiráži pøedložené publikace je psycholog pùsobící v manželské a rodinné poradnì. Spoluautorkou je advokátka. Celou práci je nutno vnímat jako jeden celek. S jednotlivými tvrzeními autorù v textu není nutno vždy souhlasit, jsou však podložena praxí. Nabízí recepty, jak projít obdobím pøedrozvodovým, rozvodovým a porozvodovým s relativnì co nejmenšími ztrátami. S citacemi a vysvìtlením zákonù, jimiž pøispìla advokátka, nemusíme samozøejmì také souhlasit, ale respektovat (a znát) je bychom mìli. Eventuální nesouhlas mùžeme sdìlit svému poslanci v nadìji, že se pokusí prosadit nápravu patøiènou novelou zákona. Pozor na právní kutily, kteøí si zákony vykládají po svém a když s nìkterým nesouhlasí, k individuální novelizaci potøebují maximálnì pár piv. Pøijdou pak domù a vykládají právní nesmysly a psychologické nehoráznosti. Korunu všemu nasadí výrokem: A o dìti tì pøipravím, protože mám všude známé. To, že neznalost zákona neomlouvá, je známo od pradávna. Text nelze pomìøovat v gender souvislostech. Byl napsán mužem a ženou. Nestraní ani mužùm, ani ženám. Není zamìøen proti provinilým, ani ublíženým. Hlásí se k jedné jediné podjatosti. Tou je zájem dítìte. S knížkou by se mìli seznámit i lidé, kteøí souhlasí s následujícími tvrzeními, jež jsou opakem životem provìøených pravd tesaných do kamene : Druhá manželství jsou vždy lepší než manželství první, protože do druhých manželství vstupují lidé zkušenìjší, vyzrálejší. Prostì ti, kdož již vìdí, co chtìjí. Když to v manželství neklape, rozvedu se a najdu si nìkoho lepšího. Pro dìti není rozvod nic divného nebo neobvyklého. Vždyť v každé tøídì je plno jejich vrstevníkù z rozvedených manželství. Je lépe, pokud se rodièe rozvedou, než když vystavují dìti konfliktùm. Když se rozvodové spory pøeženou, pro dìti to zlé skonèí a vlastnì je vše v poøádku. Ten, kdo má rád mì, musí mít zákonitì rád i mé dìti. Rozvody dnes patøí k manželství podobnì jako umírání a smrt k životu. Rozvod ráznì vyøeší problémy nespokojených manželství. Rozvodem mé slunce zašlo. Konèí mùj spokojený život. Již nikdy nebudu mít radost ze života. Lidé mì odsoudí. Rozvedený/á je jen pùl èlovìka. Bez lásky se nedá žít.

12 12 / PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ Z dìtí v rozvedených rodinách zákonitì vyrùstají zloèinci, narkomané, citovì strádající jedinci a osoby, jež nejsou schopny založit v dospìlosti spokojené manželství. Prvních osm tvrzení je v odborné literatuøe popsáno jako tzv. rozvodové mýty. U nás se jimi zabýval jako první A. Gjuriè. Jde o tvrzení znaènì povrchní, jež se vydávají za absolutní pravdy. Ve skuteènosti platí jen nìkdy, za urèité situace nebo vùbec ne. Také zbytek tìchto tvrzení patøí k rozvodovým mýtùm, byť depresivního charakteru. I pro nì platí stejná kritická slova a výhrady jako vùèi pøedchozím. Samozøejmì jsou i jiné pseudoprávní rozvodové mýty. Pro alespoò èásteènì pouèené laiky to zní bizardnì, leè stále jsou i tací, kdož snad dokonce vìøí názorùm typu dítì musí být svìøeno do péèe matky, majetek je dìlen podle toho, kdo v dobì manželství víc vydìlal, manžel/ka se pøece musí odstìhovat z bytu, který máme v osobním vlastnictví nebo když ti rozvod nepodepíši, nerozvedou nás. I zde se lze stìží v psychologickém poradenství obejít bez znalosti právních vztahù. 1.4 TROCHA HISTORIE Tradièní manželské poradenství obvykle konèilo v situaci, kdy se zdál být rozvod nutný. Pak na místo psychologù nastoupili právníci. Zhruba od sedmdesátých let v USA, u nás od let osmdesátých minulého století, vzniká nová poradenská disciplína: pøedrozvodové, rozvodové a porozvodové poradenství. Propagátory nové disciplíny u nás byli napø. Ivo Sedláèek, dále Dytrych, Prokopec a Schuller, autoøi inspirující týmovým pøístupem psychiatra, sociologa a právníka, nezøídka ke spolupráci pøibírající i psychologa Zdeòka Matìjèka. Rozvodové a porozvodové poradenství vnímají znaènì široce, od seznámení s demografickými údaji, jež se problémù dotýkají, až po zvládání dùsledkù stresu a adaptaèních problémù na novou situaci pro všechny, kterých se rozvod dotknul. V problematice související s rozvodovým a porozvodovým poradenstvím se znaènì angažovali psychologové Ivo Plaòava a Eduard Bakaláø. Oba jmenovaní pøispìli k startu oboru i pøeklady z angliètiny vydanými nejprve v polosamizdatové edici Krajské manželské poradny v Brnì (I. Plaòava) a pod hlavièkou Ministerstva práce a sociálních vìcí ÈR (E. Bakaláø). Bakaláø se zabýval spíše novou rolí otce a z ní vyplývající revolucí

13 ÚVODEM / 13 v péèi o dìti, jež nastala v USA a posléze i v jiných vyspìlých státech po opuštìní nesmyslného porozvodového biologického imperativu: Dìti patøí matce! Plaòava zpøístupnil širší poradenské veøejnosti èlánek Kennetha Kressela a Mortona Deutsche z èasopisu Family Process roèníku Autoøi provedli podrobné rozhovory s významnými americkými manželskými poradci, v nichž se zamìøili na to, jak dotyèní pracují s klienty smìøujícími neodvratnì k rozvodu nebo již s rozvedenými. Respondenti nazývali svojí aktivitu odpoutáváním, individualizací, diferenciací já, ale též emoèním rozvodem. Dosažení onoho emoèního rozvodu pak chápali jako základní kámen úspìchu rozvodové terapie. Pøekladatel citovaného èlánku posléze nazval (po mém soudu nepøíliš šťastnì) onen emoèní rozvod psychorozvodem a termín se u nás uchytil. Myslím, že první èást novotvaru vyvolává zavádìjící asociace. Slangovì psycho je synonymum thrilleru, v modifikovaném asociaèním experimentu lidé k psycho dodávají spíše -pat než -logie. Zùstaneme tedy u termínu emoèní rozvod. Pod tímto pojmem si pøedstavujeme dosažení emoèní distance od rozbitého manželství s uvìdomìním, že tento vztah funkèní již nikdy nebude. Dále sem patøí citové, jakož i sexuální odpoutání od bývalého manžela èi manželky. Do tøetice sem zahrnujeme to zøejmì nejtìžší: nejsme manžely, ale zùstáváme rodièi. Tj. je nutno dospìt k oddìlení zbytkù manželství od rodièovství. Pøedchùdcù popsaného snažení v našich podmínkách mnoho nebylo. Jisté prvky tohoto specifického poradenství lze snad najít u nìkterých popularizujících textù právníkù napø. M. Šteflové (ve ètyøicátých letech 20. století) èi J. Pávka (na poèátku sedmdesátých let 20. století). Prvky zmínìného poradenství lze u nás nyní najít v práci øady institucí i soukromníkù. Jistì sem patøí orgány péèe o dìti, obèanské poradny, centra mediace, kliniètí psychologové, advokáti a mnozí další. 1.5 KAM SE OBRÁTIT? Jak jsme již uvedli, míst, kde se provozuje poradenství daného typu, je celá øada. Tato publikace je výraznì ovlivnìna poradenstvím poskytovaným v manželské a rodinné poradnì, poradenstvím bezplatným, dotovaným státem, respektive obcí. Povìstných vrchních deset tisíc lidí do této poradny nedochází. Psycholog se zde setkává se støedními a s chudšími vrstvami spoleènosti. I proto je nutno mít na pamìti, že rozvod je mimo jiné i mnohdy zbyteèný luxus, neboť stojí peníze, mnoho penìz, jak

14 14 / PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ již na poèátku minulého století správnì konstatoval J. Stanislav Guth- -Jarkovský ve svém Spoleèenském klasobraní. Velkým tématem manželského poradenství je otázka radit èi neradit? V ryze psychologické sféøe lze skuteènì volit nedirektivní pøístup a jen podnìcovat klienta k tomu, aby se rozhodl sám. V kanceláøi advokáta už vùbec nemùžeme oèekávat, že to bude advokát, kdo nám poradí, zda rozvod ano èi ne. Advokát mùže s klientem probrat jeho konkrétní situaci v manželství, rodinì a v souladu se získanými údaji mùže klientovi nastínit vhodný postup jeho rozvodového øízení, pokud se pro rozvod klient rozhodne. Nepochybnì lze doporuèit variantu rozvodu tzv. dohodou (nesporný rozvod) oproti rozvodu spornému, pøi kterém se vìtšinou manželé nevyhnou onomu neslavnì známému praní špinavého prádla. Samotné rozhodnutí, zda zahájit právní kroky smìøující k rozvodu, však vždy zùstane na samotném klientovi. Jak již z názvu publikace vyplývá, výbìr témat je urèen požadavky praxe. Po vymezení vývoje partnerské krize a postojù úèastníkù k ní se snažíme pøiblížit stádia rozvodového procesu, který v optimálním pøípadì vyústí v tzv. nesporný rozvod. Souèasnì vìnujeme pozornost také situacím (povìtšinou nepøíliš pøíjemným), které lze oèekávat jak pøed, tak po rozvodu, stejnì jako v jeho prùbìhu, a jejichž øešení se povìtšinou rozvádìjící manželé nevyhnou. Manželé by se v dané situaci mìli dohodnout na tom, že se rozejdou a manželství ukonèí rozvodem. Dále, pokud mají dìti, také na dalším vývoji a rozdìlení rodièovské zodpovìdnosti. Musí øešit bytovou otázku, problémy kolem výživného a vypoøádat spoleèné jmìní manželù. Publikaci doplòuje návrh struktury poradenského sezení s klientem/y v pøedrozvodové èi rozvodové situaci. V pøíruèce, až na jednu velmi specifickou výjimku, nejsou uvádìny vzory podání týkající se rozvodové problematiky. Autoøi je publikovali již døíve viz Prùchová, Novák (nakladatelství JOTA, Brno 2004). Zmínìnou výjimkou je zde publikovaný text stížnosti, která byla pøijata Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku k projednání. K publikaci právì tohoto textu máme dva dùvody. Podobná stížnost v bìžnì dostupných pramenech u nás publikována doposud nebyla a zároveò je to memento. Poèet podobných stížností u zmínìného soudního dvora je v porovnání na poèet obyvatel dle zpráv z tisku údajnì v EU nejvyšší právì od èeských obèanù. Zde jde samozøejmì o otázku právní, leè v mnohém podmínìnou psychikou úèastníkù sporù a nelze vylouèit i podíl psychické rovnice soudcù. V každém pøípadì by bylo dobøe,

15 ÚVODEM / 15 kdyby spravedlnost sídlila ponìkud blíže a byla dostupnìjší než až ve Štrasburku. Pomineme-li základní východisko práce proces vyrovnávání se s rozvodem, který je záležitostí pøevážnì psychologickou je dùraz v textu kladen na otázky týkající se dìtí a majetku. Ne že bychom chtìli srovnávat nesrovnatelné. Je tomu tak proto, že rozvádìt se bez dìtí a bez majetku bývá obvykle výraznì jednodušší než v pøípadì opaèném.

16

17 ROZVOD / ROZVOD 2.1 KDYŽ SE SCHYLUJE K ROZVODU Soud manželství rozvede, je-li zjištìn tzv. kvalifikovaný rozvrat manželství. Co je myšleno kvalifikovaným rozvratem prozrazuje zákon o rodinì. Rozvrat manželství tak musí být hluboký a trvalý s tím, že již není možné obnovit manželské soužití. Jedná-li se o manželství, z nìhož se narodily dìti, které jsou v dobì uvažovaného rozvodu nezletilé, musejí být kromì kvalifikovaného rozvratu bezvýjimeènì splnìny zákonem stanovené podmínky, zejména rozvod manželství nesmí být v rozporu se zájmy nezletilých dìtí a o jejich výchovì a výživì na dobu po rozvodu musí být rozhodnuto pravomocným rozhodnutím soudu ještì pøed rozhodováním o rozvodu manželství. Právní terminologie je jasná. Ten, kdo podává soudu návrh na rozvod (žalobní návrh), je žalobce (døíve byl oznaèován jako navrhovatel; nadále se jedná o toho z manželù, který rozvod navrhuje). Ten druhý je žalovaný (podle døívìjší právní terminologie oznaèován jako odpùrce). V psychologii je to složitìjší. Oba partneøi se mohou v rolích navrhovatele a odpùrce rozvodu støídat. Složité je postihnout rozdíl mezi zjevným a potlaèeným chováním, respektive i cílem onoho chování. Ten, kdo navenek vystupuje jako plamenný odpùrce rozvodu, mùže dìlat ne-li vše, pak jistì mnohé proto, aby se manželství rozešlo. A naopak. Na první (ale jen na první) pohled manželství rozbíjející viník rozvratu mùže být jen nešťastnou obìtí vývoje situace, èlovìkem, který sice nevhodnì, ale pøece jen volá SOS. V poradenství si mùžeme dopøát terminologické zjednodušení a za navrhovatele rozvodu považovat všechny, kdo si rozvod pøejí. Mohou to být jak oba manželé, tak i jeden z nich, ale pozor, také nìkdo z jejich blízkých: rodièe, dìti z prvního manželství èi z èasù za svobodna. Leckdy to bývá milenec nebo milenka. V takovém pøípadì bývá spíše na místì poradenství rodinné než rozvodové. Právì pøed ètvrt stoletím nazval Ivo Sedláèek pozice úèastníkù v asymetrické rozvodové situaci (zøejmì s ohledem na veøejné mínìní a s patøièným

18 * 18 / PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ nadhledem) pozicemi bídáka (to je ten, kdo chce manželství rozbít) a ubožáka (který, aè bídákem rùznì atakován, chce manželství udržet). Bídák bývá ztotožòován s navrhovatelem rozvodu, ubožákem je odpùrce rozvodu. Reálná situace ovšem není tak èernobílá. V praxi je možné, že bídák svým chováním donutí ubožáka, aby rozvod inicioval, vlastnì proti své vùli. Bídák se k rozvodu rozhoduje, prožívá tedy rozvodové dilema. Ubožák je rozvodem atakován, postižen nebo alespoò pøekvapen. Prožívá rozvodové trauma. Mnohokrát jsme se setkali s bídákem, který byl do své role okolnostmi a okolím vmanipulován a trpìl masivními pocity viny. Neménì èasto se objeví ubožák, který nebyl zdaleka tak ubohý, jak pøedstíral. Velmi èasto se pak lze setkat s mixem obou rolí bídák je v nìèem vlastnì ubožák a ubožák, pokud se rozèílí a je zlý, dokáže leckdy jednat coby bídák. Poradce by mìl být schopen pomoci obìma. Není vùbec dùležité, kdo se na nìj obrátí jako první. Optimální je, pokud poradce naváže kontakt jak s iniciátorem, tak i s odpùrcem rozvodu. První setkání obvykle není obtížné. V dané situaci oba hledají urèitou oporu, podporu a konkrétní pomoc. Každý z nich se snaží získat poradce na svoji stranu. Poradce by mìl být nestranný a poskytovat oporu obìma stranám. Tady se dostáváme k podstatné odlišnosti poradce psychologa a poradce advokáta, protože advokát mùže zastupovat v rozvodovém øízení pouze jednoho z manželù, neboť je zcela evidentní, že tito jsou v kolizi (jistou odchylkou mùže být poradenská èinnost advokáta v pøípadì tzv. smluveného rozvodu viz dále). Psycholog zachová patøiènou neutralitu, je korektní, ale nestranný. Jako vodítko ve sporu lze použít nezpochybnitelný zájem dìtí. I v tak ošidných sporech, kterými mohou být napø. spory o spoleèný nemovitý majetek, mùže poradce smìøovat manžele ve sporu k øešení takovému, kdy majetek nezíská nikdo z nich, ale jejich spoleèné nezletilé dítì. Z právního pohledu skuteènì takové øešení možné je. Darování nemovitého majetku nezletilému dítìti je reálné, pouze pøedpokládá jisté právní mezikroky. Jedná se zejména o zahájení øízení pøed soudem, v rámci kterého je nezbytné, aby byl soudem schválen právní úkon (nabytí nemovitosti) za nezletilého. Vzhledem k tomu, že nezletilé dítì není plnì zpùsobilé k právním úkonùm (tj. nemùže samo uzavírat darovací smlouvu), smlouvu za nìj uzavírá zástupce. Jeho úkon je pak soudem v øízení posouzen, a pokud je v zájmu nezletilého dítìte, je rozsudkem soudu schválen. Jako vhodné se samozøejmì v takových pøípadech jeví souèasnì s pøevodem nemovitého majetku na nezletilé dítì zøídit právo užívání nemovitosti pro nìkterého

19 ROZVOD / 19 z rodièù, který bude nemovitost napø. spolu s dítìtem užívat a který ji také tímto zpùsobem bude za dítì spravovat. Poradce nemusí jen radit, tj. zprostøedkovávat informace. Mùže zastávat i roli mediátora, tj. pøispìt k vzájemné domluvì úèastníkù ve všech fázích rozvodového vývoje, jež domluvu vyžadují nebo alespoò umožòují. V každém pøípadì pak mùže být poradce zasvìceným prùvodcem v situacích, které nastávají, a které lze obvykle i oèekávat. Je ovšem nutno znát své možnosti a meze. Jedna ze zakladatelských osobností èeské psychoterapie, Hana Junová, pøed lety vyhodnotila u svých pacientù anketu Co mi nejvíce pomohlo a co jsem se dozvìdìl v prùbìhu léèby konstatováním: Stalo se mi, že jsem si pomyslela, kdo mohl pacientovi takový nesmysl øíci abych si posléze pøeèetla, že jsem to byla prý já. Spoleènì s V. Capponi a M. Kotkem jsme sledovali schopnost dvaceti osob zopakovat po absolvování poradenského sezení to, co bylo dotyèným doporuèeno. Sedm z nich to bezprostøednì dokázalo, pìt osob to nedokázalo vùbec a osm, tedy nejvíce, uvedlo zásadnì chybné informace, odpovídající výše zmínìné zkušenosti Hany Junové. Výsledky výraznì nezlepší ani pøedání písemné instrukce. U obdobné skupiny dvaceti osob, které byly po poradenském sezení navíc k ústním informacím vybaveny písemnou instrukcí s požadavkem prostudujte si to doma, si jen osm po týdnu tyto informace vybavilo vcelku pøesnì. Domácí úkol, spoèívající v nastudování daného informaèního materiálu, splnili jen dva. K obdobným výsledkùm jsme dospìli i pøi pøedávání sociálnì-právních informací vysoce motivovaným klientùm žadatelùm o osvojení dítìte. Kromì informaèních šumù je zásadním problémem mediace v rámci pøedrozvodového a rozvodového poradenství nevynutitelnost dohod. Stává se, že pár uzavøe korektní a psychologicky pøímo vybalancovanou dohodu, ať již o dalším postupu, dìtech, bydlení èi majetku, a již za pár hodin je vše jinak. Domluva je pøinejmenším øádnì vypovìzena. V horším pøípadì dohoda formálnì trvá, ale alespoò jeden z úèastníkù je rozhodnut ji neplnit. Psychologicky zøejmì nejhorším pøípadem jsou dohody vynucené obvykle v soukromí citovým nebo jiným vydíráním. Pod nátlakem tak jeden z dvojice podepíše témìø cokoliv. Tu se vzdá dìtí, ondy majetku, pøislíbí odstìhování z bytu Vlivù, jak z nitra osobnosti, tak ze sociálního okolí, je celá øada. Citujme zde názor Hargašové (Manželská dohoda, referát na konferenci o manželském poradenství, Nitra 1984): Rozvodoví klienti jsou cizejší než cizí lidé. Jsou sami sebou nasycení, nechtìjí nic objevovat, nic dávat, nic pøijímat, chtìjí mít pokoj. Nejsou schopni ani ochotni formulovat dohodu co

20 20 / PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ za co, protože necítí potøebu se pøizpùsobovat. Kladou jednostranné požadavky na toho druhého. Sami sebe pøitom považují za bezchybné nebo za obìť neváží si jeden druhého, lžou Ne všichni lidé se cítí morálnì vázáni svými sliby. Výše zmínìné dohody jsou skuteènì z právního pohledu nevynutitelné, nelze požadovat naøízení jejich výkonu nebo exekuce, neboť dohody uzavøené mezi manžely doma nebo i v kanceláøi advokáta, pøípadnì pracovníka orgánu sociálnì-právní ochrany dìtí (OSPOD) nemají právní sílu tzv. exekuèního titulu, kterým je pravomocný rozsudek soudu. Co však takovým dohodám (a to zejména jsou-li v písemné podobì) nelze upøít, je jejich síla dùkazní. Je tak dùkazem o tom, že ti, kteøí ji uzavøeli, se v dobì, kdy dohodu uzavøeli, shodli na tom, co bylo podstatou dohody, napø. na zpùsobu péèe o dítì, na zpùsobu podílení se na zajištování potøeb dítìte, potøeb domácnosti apod. Pøihlédneme-li ke staroøímské zásadì pacta sunt servanda, podle které lze dovozovat, že dohody se uzavírají proto, aby byly plnìny, pak rozhodnì uzavøená (byť nevynutitelná) dohoda svùj význam má. Aby takovou dohodu bylo možno skuteènì považovat za výsledek projevu vùle dvou smluvních stran (manželù, rodièù), je nutné, aby obì strany k uzavøení dohody pøistupovaly dobrovolnì, nikoliv pod nátlakem nebo snad pohrùžkou. V opaèném pøípadì se nedá (zejména z pohledu právního) uvažovat o tom, že byla dohoda øádnì uzavøena. V souvislosti s rozvodovým øízením je rozhodnì tøeba zmínit, že i kdyby se rodièe nezletilého dítìte dohodli na tom, jak se bude každý z nich podílet na další výchovì a výživì jejich potomka v budoucnu (po rozvodu jejich manželství), tato dohoda vyžaduje ke své platnosti schválení soudu ( 26 odst. 3 zákona o rodinì). Tedy i v takovém pøípadì musí být vyvoláno soudní øízení, jehož pravomocné skonèení je také nezbytnou podmínkou pro to, aby bylo možné skonèit samotné rozvodové øízení ( 26 odst. 1 zákona o rodinì). Pokud jde o spoleèný majetek èi otázku bydlení, pak i v tìchto záležitostech mohou manželé za doby trvání manželství uzavírat dohody. Jak už uvedeno výše, takové dohody jsou nevynutitelné, tedy mají význam pro manžele (rodièe), kteøí dohodu uzavøeli s úmyslem, že oba se touto dohodou budou cítit zavázáni. Riziko, že nìkterý z nich pøestane dohodu plnit, však vylouèit nelze. Pokud jde o spoleèný majetek manželù (tzv. spoleèné jmìní manželù), pak dohoda, kterou by si tento majetek manželé mezi sebou fakticky rozdìlili za doby trvání manželù, rozhodnì nemá žádnou právní sílu ve vztahu k tøetím osobám. Jistou výjimkou v tomto smìru je možnost uzavøení dohody mezi manžely, kterou by manželé zúžili zákonný rozsah

PhDr. Tomáš Novák Mgr. Bohumila Prùchová PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ

PhDr. Tomáš Novák Mgr. Bohumila Prùchová PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ PhDr. Tomáš Novák Mgr. Bohumila Prùchová PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

PhDr. Tomáš Novák Mgr. Bohumila Prùchová PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ

PhDr. Tomáš Novák Mgr. Bohumila Prùchová PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ PhDr. Tomáš Novák Mgr. Bohumila Prùchová PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková PhDr. Michaela Daòková KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc.

Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc. Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc. Knihu autorky vìnují svému sportovnímu vzoru doc. MUDr. Pavlu Stejskalovi, CSc. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firmy NADAÈNÍ

Více

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání Petr molka NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící 2., roz íøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 2 7 3 5 Kniha vyšla díky laskavé

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

PhDr. Laura Janáèková, CSc. PRAKTICKÁ KOMUNIKACE PRO KAŽDÝ DEN

PhDr. Laura Janáèková, CSc. PRAKTICKÁ KOMUNIKACE PRO KAŽDÝ DEN PhDr. Laura Janáèková, CSc. PRAKTICKÁ KOMUNIKACE PRO KAŽDÝ DEN Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3654. publikaci

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Studie vznikla v rámci grantu Pojetí psychické odolnosti srovnávací studie reg. è. IAA700250701 Grantové agentury AVÈR. PhDr. Iva Šolcová, Ph.D.

Více

ROZVOD. Zdeňka Králíčková, 2008

ROZVOD. Zdeňka Králíčková, 2008 ROZVOD Zdeňka Králíčková, 2008 PRAMENY hmotněprávní - zák. č. 94/1963 Sb., o rodině - zák. č. 91/1998 Sb. tzv. velká novela procesněprávní - zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád PŘIPRAVOVANÝ OBČANSKÝ

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vìnováno památce mých prarodièù, paní Antonie Švejnarové a pana Františka Švejnara, violoncellisty, po nìmž jsem zdìdila lásku k hudbì, která mì

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. JAK ZÍSKAT, UDRŽET A NEZTRÁCET AUTORITU

doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. JAK ZÍSKAT, UDRŽET A NEZTRÁCET AUTORITU Text vznikl v rámci grantového projektu Grantové agentury Èeské republiky (è. 406/06/0546) Zmìny v koncepcích výchovy a vzdìlání v podmínkách uèící se a plurativní spoleènosti. doc. PhDr. Alena Vališová,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PhDr. Tomáš Novák MANŽELSTVÍ JAKO TRVALÝ STRES Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234

Více

Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace.

Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace. 2 Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace. 4 Pochybení a sankce

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Park Jae Woo SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Praktická pøíruèka nejen první, ale èasto i poslední pomoci Eko konzult Dosud neexistovala léèebná metoda, jíž by bylo tak jednoduché zvládnout a souèasnì s ní dosáhnout

Více

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky 40/1993 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky Zmìna: 272/1993 Sb. Zmìna: 337/1993 Sb. Zmìna: 140/1995 Sb. Zmìna: 139/1996 Sb. Zmìna:

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského.

historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského. Rodinné právo historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského. je to právo specifické, neboť je u něj omezena smluvní volnost ve prospěch zásahů státu Takováto úprava vznikla s ohledem

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.2 Domácnost, rodina a finance 9. Rodinné právo Rodinné právo je soubor právních

Více

MUDr. Šárka Poupìtová NETRAPTE SE PO ROZVODU

MUDr. Šárka Poupìtová NETRAPTE SE PO ROZVODU UPOZORNĚNÍ Nìkteré èásti lidských pøíbìhù jsou vybrané z mé poradenské praxe. Identifikující okolnosti jsou však pozmìnìny z dùvodu ochrany klientù. Pokud nìkomu urèitý pøíbìh pøipomene konkrétního èlovìka,

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

2. Návrh na úpravu poměrů před i po rozvodu manželství

2. Návrh na úpravu poměrů před i po rozvodu manželství Městský úřad Rychnov nad Kněžnou odbor sociálních věcí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, prevence a služeb Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, prevence a služeb odboru sociálních věcí Městského

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou Jan Hájek Elektronické hledaèe Praha 2001, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Mgr. Veronika Kaiserová Vzdělání je zejména v dnešní době záležitostí, která je velmi podstatná pro budoucí směřování člověka. S rozšiřováním nabídky speciálních

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 4 3 KOMUNIKACE PRO ZDRAVOTNÍ

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz MUDr. Erika Matìjková ØEŠÍME PARTNERSKÉ PROBLÉMY Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 5 U doc. PhDr. Štefan Vendel,

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

MANŽELSTVÍ JAKO TRVALÝ STRES

MANŽELSTVÍ JAKO TRVALÝ STRES PhDr. Tomáš Novák MANŽELSTVÍ JAKO TRVALÝ STRES Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4131. publikaci Odpovìdný

Více

Projekt mediace na Vysočině

Projekt mediace na Vysočině MEDIACE na Vysočině Tremedias o.s. o.s. Tremedias - sdružuje již 5 let odborníky z pomáhajících profesí náplň rodinná mediace, facilitace případových konferencí, supervize akreditovaná vzdělávací instituce

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO PRŮBĚH A KONEC MANŽELSTVÍ

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO PRŮBĚH A KONEC MANŽELSTVÍ KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO PRŮBĚH A KONEC MANŽELSTVÍ PRŮBĚH MANŽELSTVÍ Oba manželé jsou v manželství zcela rovnoprávní Žijí spolu, jsou si věrni, vzájemně respektují svoji důstojnost,

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 2 9 Autor i nakladatelství

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 1 Tato práce byla podpoøena

Více

POSTUP PASTORAÈNÍHO PORADENSTVÍ TYPU PØÍBUZNÝ

POSTUP PASTORAÈNÍHO PORADENSTVÍ TYPU PØÍBUZNÝ 6. POSTUP PASTORAÈNÍHO PORADENSTVÍ TYPU PØÍBUZNÝ Pastoraèní poradce, který porozumìl místu nových náboženských hnutí ve spoleènosti a zákonitostem jejich vývoje (3. kapitola) a který zároveò porozumìl

Více

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights Konec èasu (Nové informace pro osobní mír) Channelovaná uèení pøedaná s láskou Kryon Kniha 1 Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright

Více

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce CZ.1.07/2.2.00/07.0264 Prùvodce odbornou studentskou praxí pro studenty fakulty managementu v otázkách a odpovìdích Proè bych mìl absolvovat studentskou odbornou praxi? Studentská odborná praxe je zaøazena

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Øízený pøeklad - make

Øízený pøeklad - make Øízený pøeklad Øízený pøeklad - make - nástroj make je pùvodnì UNIXový pomocný vývoj. nástroj vzniklý v AT&T asi 1975 - úèel: zjednodušit a zautomatizovat pøeklad a sestavování (linking) vìtších projektù,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 1 5 PhDr. Ilona Špaòhelová

Více