PhDr. Tomáš Novák Mgr. Bohumila Prùchová PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PhDr. Tomáš Novák Mgr. Bohumila Prùchová PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ"

Transkript

1

2

3

4 PhDr. Tomáš Novák Mgr. Bohumila Prùchová PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: jako svou publikaci Odpovìdná redaktorka Maria Arnautovová Sazba a zlom Milan Vokál Poèet stran 144 Vydání 1., 2007 Vytiskly Tiskárny Havlíèkùv Brod, a. s. Husova ulice 1881, Havlíèkùv Brod Recenzovali PhDr. Eva Gbelcová Mgr. Alžbìta Pokorná Grada Publishing, a.s., 2005 Cover Photo MUDr. Pavel Žáèek, Ph.D. ISBN

5 OBSAH 1. Úvodem Co se lze o dnešní rodinì dozvìdìt v manželské poradnì? Co jsem se o rozvodu nauèil v manželské poradnì? Komu je urèena tato pøíruèka? Trocha historie Kam se obrátit? Rozvod Když se schyluje k rozvodu Cesta k rozvodu Rozvod sám o sobì nic neøeší Kdy je rozvod již nutný? Malá ilustrace rozvodu bezdìtného manželství Rambo se rozvádí Konstruktivní rozvod Dìti a rozvod Dìti a rozvod rodièù Péèe oèima psychologa Støídavá a spoleèná výchova Výhody a nevýhody støídavé výchovy Když k dohodì nedojde a trpkost pøeváží nad zdravým rozumem Trauma vytvoøené rodièi Syndrom zavrženého partnera Diskuze o Syndromu zavrženého rodièe Kritéria pro posuzování kvality výchovných schopností rodièù Sociálnì-právní ochrana dìtí v rozvodové situaci Soudní znalec a jeho práce

6 4. Po rozvodu Po rozvodu Druhé kolo po rozvodu Dozvuky a vlivy pøedchozího manželství Chci být dobrým otcem tvých dìtí Výchovný trojúhelník Osvojení (adopce) Od roku 1998 nejsou koneènì cizí Rozvod bez rozvodu Rozvodové a porozvodové poradenství po pouhém rozchodu Spoleèný majetek nesezdaných soužití Dítì pøi rozchodu nesezdaných rodièù Rozvod a cizina Rozvod manželství s cizím státním pøíslušníkem Rozvodová klientela v manželské poradnì Memento místo závìru Pøeètìte si Adresáø poraden pro rodinu...135

7 ÚVODEM / 7 1. ÚVODEM S problémy v manželství, jež se již nedají zachránit, pøichází do poraden vždy øada klientù. Otázkou v daném pøípadì je, zda se budou rozvodové a porozvodové ztráty jen seèítat nebo násobit. V nìkterých pøípadech, alespoò obraznì øeèeno, vzniká otázka, o jakou mocninu problémù pùjde. Pokud manželský poradce striktnì nedodržuje zásadu: Co Bùh spojil, èlovìk nerozpojuj, dojde v urèitém procentu pøípadù k závìru typu: Manželství se stabilizovat zøejmì nepodaøí, rozvod se jeví jako žádoucí. Pokud požadavek bezpodmíneèného setrvání v manželství vnímá jako kategorický pøíkaz i v rozvráceném vztahu klient, nastává zapeklitá situace. Poradce, teoreticky vzato, mùže onoho muže nebo ženu odmítnout a navrhnout mu konzultace s pro nìj ideovì pøijatelnìjším kolegou, nebo musí postoj respektovat. Rozvod lze doporuèit, ale nelze k nìmu pøemlouvat. O zakázce, tedy o tom, k èemu budou konzultace s poradcem smìøovat, rozhoduje klient. V psychologii se nelze spokojit s exaktním právním vymezením rozvod manželství nastává v okamžiku, kdy rozsudek patøièného soudu o rozvodu daného manželství nabyl právní moci. Psychologicky je pøijetí rozhodnutí k rozvodu dlouhodobou stresovou situací. Je to proces pùsobící jak na jeho bezprostøední aktéry, tak i na osoby s nimi citovì spjaté. S. Kratochvíl ve své, dnes již klasické, Manželské terapii s odvoláním na citace nìkolika zahranièních autorù vymezuje proces rozvodu zaèáteèním milníkem: manželé uvažují o rozvodu a konèí dosažením nezávislosti na manželovi a manželství a ustanovením samostatného životního stylu. K tomu lze dodat: Ano, ale Pøesnìji øeèeno, kontrovat sloganem: Nikdo nikdy nic nechť nemá za definitivní. Je totiž možno dosáhnout nezávislosti a pøece být poté konfrontován se situací, která zajizvení rozvodového traumatu rázem zmìní. Zejména pokud byly v manželství dìti, bývá to s dosažením skuteèné nezávislosti opravdu složité. Staèí, aby byl zrovna nìjaký svátek, nemusí jít jen o Vánoce, aby se kdesi za knihami objevila zapadlá fotografie èi rozhlas zahrál písnièku spojenou s nìkterým prožitkem a zdánlivì pevný pro-

8 8 / PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ ces se mùže zvrátit. Také banální dìtská otázka nebo povzdech typu: Proè zrovna my nemáme tatínka? leckdy pùsobí jako dynamit. Po øadu let spolupracuji s poøadem Apetýt Èeského rozhlasu Brno. Spolu s redaktorkou Marcelou Antošovou zajišťujeme každotýdenní kontaktní psychologickou rubriku. Pokud si dobøe vzpomínám, za tu dobu tøikrát (v prùmìru vždy s odstupem tøí èi ètyø let) do diskuse v onom živém vysílání telefonovala posluchaèka, jež sdìlila asi toto: Odešla jsem od manžela i s dìtmi a rozvedli jsme se. Dìti se s ním mnoho nestýkaly, nakonec za nimi pøestal docela jezdit. Žila jsem s dìtmi svùj život. Znovu jsem se vdala, mám hodného muže, který byl mým dìtem dobrým tátou. Když ale první manžel umøel, dìti mu vypravily pohøeb a o vše potøebné se postaraly. Mìla jsem radost, že vìdìly, co se patøí. Psychologa tìžko pøesvìdèit, že opakované zveøejòování tohoto pøíbìhu v masovém médiu je takøíkajíc jen tak. Spíše to pøipomíná pøesvìdèování sebe sama na úrovni zpívání si v temném lese. Tìžko ovšem tvrdit, že pìvec je se strachem vyrovnán. Podobnì i ona dáma, byť proklamuje naprostou nezávislost na dávno ukonèeném manželství, pøece jen se chce utvrdit, že otce nepøipravila o dìti a naopak. 1.1 CO SE LZE O DNEŠNÍ RODINÌ DOZVÌDÌT V MANŽELSKÉ PORADNÌ? Klientùm na rodinì záleží, ale neménì a možná i více jim záleží na tom, aby byli šťastni. Pokud se rozhodnou zùstat spolu kvùli dìtem, není to nikdy výhradnì jen tak, jak tvrdí. Motivace je obvykle složitìjší a diferencovanìjší. Osobní zájmy bývají v žebøíèku toho, co je dùležité, stavìny pomìrnì vysoko. Životní styl pøíliš nepodporuje úzké a trvalé kontakty mezi partnery. Prakticky každý má mezi svými blízkými pøíbuznými èi dobrými známými nìkoho, kdo je rozvedený. Pøesto všechno a pøes nedostatek proti-rozvodových bariér lidem na manželství záleží. Ne vždy to ovšem dávají dostateènì najevo.

9 ÚVODEM / CO JSEM SE O ROZVODU NAUÈIL V MANŽELSKÉ PORADNÌ? Jinými slovy, kdyby za autorem této knihy pøišel kameník s tím, že hodlá nìkteré pravdy potvrzené praxí tesat do kamene, uslyšel by následující poznatky: Rozvod je vážná vìc. Na psychiku má dopad srovnatelný s úmrtím nìkoho blízkého. V prùbìhu rozvodové pøe lze oèekávat i zhoršení zdravotního stavu. Pøestože platí konstatování o rozvodu jako o vážné vìci s výrazným dopadem na aktéry i na jejich rodinu, mnozí se k takovému kroku rozhodují zbrkle. Rozvod je pro úèastníky i pro spoleènost ztráta. Otázkou pouze je, jak velká ta ztráta bude. Rozhodování k rozvodu, pomineme-li zkratkovité reakce, je dlouhodobý, složitý proces, který u obou partnerù obvykle neprobíhá stejnì rychle. Muži jsou na pøíznaky hrozícího rozvodu ménì citliví než ženy. Obì pohlaví nejhùøe vnímají rozvod typu blesk z èistého nebe, po relativnì dlouhém a pøíkladném období soužití, jež bylo takto reflektováno okolím ( Dávali nás všem za vzor a teï ). Zcela neèekaný rozvrat smìøující k rozvodu je možný. Zdaleka to nemusí být výhradní dùsledek setkání se svùdcem nebo svùdkyní. Ten bývá jen rozbuškou. Podstatné mùže být stokrát nic mnoho malièkostí v souhrnu tvoøící jakýsi kotelní kámen manželství. Typickým ukvapeným rozvodem bývá rozvod pod tlakem mimomanželského vztahu, ať již vlastního nebo partnerova. Zde se však lidé obvykle nerozcházejí kvùli onomu vztahu samotnému, ale v dùsledku toho, co nastalo po prozrazení nevìry. V prùbìhu rozvodového boje je možné všechno. Tvrzení to by manžel/ka nikdy neudìlal/a je nadmìrnì optimistické. V tìchto pøípadech platí: Nikdy neøíkej nikdy. Minimálnì u poloviny rozvodù platí s odstupem èasu povzdech: Kdybych tenkrát vìdìl/a, co vím dnes, tak jsem tu krizi zvládl/a a rozvádìt jsme se nemuseli. Rozvod sám o sobì sice umožní eventuální další sòatek, ale jinak prakticky nic neøeší. Døíve než se pro nìj zodpovìdný èlovìk rozhodne, mìl by se ptát: Jak to asi bude s dìtmi? Kde a za kolik budu bydlet? Uživím se? Co asi získám a co ztratím? Nebudu na tom nakonec hùøe než pøed

10 10 / PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ rozvodem? Na takové otázky si musí odpovìdìt každý sám. Pro nìkoho je ztráta každodenního kontaktu s dìtmi (nebo tøeba poloviny rodinného domu, psa ) zcela nepøijatelná. Pro jiného mnoho neznamená. Rozvod se dá pøežít obvykle ale dost tìžko. Rozvod je v nìkterých pøípadech nutný a to bez ohledu na okolí, jež je pøesvìdèeno o tom, jací jsou jeho aktéøi vzorný pár a jak dobøe se má X syneboysx. Pokud nìkdo tvrdí: Nerozvádím se jen kvùli dìtem, neøíká a mnohdy si ani neuvìdomuje celou pravdu. Dùvodù je víc. Pokud nìkdo tvrdí: Pøece nemohu zùstat v manželství, když mùj protìjšek tvrdí, že je se mnou jen kvùli dìtem, mýlí se. 1.3 KOMU JE URÈENA TATO PØÍRUÈKA? V první øadì samozøejmì ètenáøùm, jejichž životní situaci odpovídá, lidem, uvažujícím o rozvodu, nebo osobám vyrovnávajícím se s rozvodem, který si nepøály. Dále všem, víceménì laickým poradcùm (tj. ne-psychologùm a ne-právníkùm). Autoøi si jsou vìdomi neskromnosti následujícího pøání, leè velice by uvítali, kdyby laik pøeèetl tuto knihu døíve, než pøesvìdèivì poradí: To si nemùžeš nechat líbit, dej mu/jí kufr pøed dveøe, poøádnì práskni do stolu, rozvod, to je dneska malièkost. Po pøeètení bude snad jasné, že rozvod je dnes sice plnì spoleèensky tolerován, ale malièkost rozhodnì není. Kniha je dále urèena zaèínajícím poradcùm v rámci tzv. pomáhajících profesí. Nemá teoretické ambice. Podobnì jako její knižní pøedchùdce vydaný v nakladatelství Grada (Manželské poradenství) nechce být nic víc ani ménì než praktická kuchaøka. Tomu jsou uzpùsobeny i citace. To, co je pøevzato, je citováno pøímo v textu. Knihu doplòují základní prameny urèené laikùm v závìreèné kapitole: Pøeètìte si. O rozvodovém a porozvodovém poradenství jako o jedné z disciplín matrimoniologie vìdy o manželství doposud psali pøevážnì psychologové. Zamìøovali se na svoji disciplínu. Právní a psychologické se zde ale úzce proplétá, doplòuje a ovlivòuje. Jedno bez druhého je jen polovina problematiky. Podobnì jako v lékaøství není ideální léèit jen žluèník nebo bolesti v zádech, ale celého èlovìka, tak je také vhodné rozvodové a porozvodové poradenství vnímat komplexnì a mezioborovì. Právník by mìl v této knize nahlédnout do zpùsobu uvažování psychologa. Psycholog zde má k dispozici

11 ÚVODEM / 11 základní rozvodové právní minimum. Poznat myšlení a odbornou výbavu druhého neznamená plést se mu do øemesla. Znaènì to usnadní domluvu a snad i posílí ochotu ke spolupráci. Prvním autorem v tiráži pøedložené publikace je psycholog pùsobící v manželské a rodinné poradnì. Spoluautorkou je advokátka. Celou práci je nutno vnímat jako jeden celek. S jednotlivými tvrzeními autorù v textu není nutno vždy souhlasit, jsou však podložena praxí. Nabízí recepty, jak projít obdobím pøedrozvodovým, rozvodovým a porozvodovým s relativnì co nejmenšími ztrátami. S citacemi a vysvìtlením zákonù, jimiž pøispìla advokátka, nemusíme samozøejmì také souhlasit, ale respektovat (a znát) je bychom mìli. Eventuální nesouhlas mùžeme sdìlit svému poslanci v nadìji, že se pokusí prosadit nápravu patøiènou novelou zákona. Pozor na právní kutily, kteøí si zákony vykládají po svém a když s nìkterým nesouhlasí, k individuální novelizaci potøebují maximálnì pár piv. Pøijdou pak domù a vykládají právní nesmysly a psychologické nehoráznosti. Korunu všemu nasadí výrokem: A o dìti tì pøipravím, protože mám všude známé. To, že neznalost zákona neomlouvá, je známo od pradávna. Text nelze pomìøovat v gender souvislostech. Byl napsán mužem a ženou. Nestraní ani mužùm, ani ženám. Není zamìøen proti provinilým, ani ublíženým. Hlásí se k jedné jediné podjatosti. Tou je zájem dítìte. S knížkou by se mìli seznámit i lidé, kteøí souhlasí s následujícími tvrzeními, jež jsou opakem životem provìøených pravd tesaných do kamene : Druhá manželství jsou vždy lepší než manželství první, protože do druhých manželství vstupují lidé zkušenìjší, vyzrálejší. Prostì ti, kdož již vìdí, co chtìjí. Když to v manželství neklape, rozvedu se a najdu si nìkoho lepšího. Pro dìti není rozvod nic divného nebo neobvyklého. Vždyť v každé tøídì je plno jejich vrstevníkù z rozvedených manželství. Je lépe, pokud se rodièe rozvedou, než když vystavují dìti konfliktùm. Když se rozvodové spory pøeženou, pro dìti to zlé skonèí a vlastnì je vše v poøádku. Ten, kdo má rád mì, musí mít zákonitì rád i mé dìti. Rozvody dnes patøí k manželství podobnì jako umírání a smrt k životu. Rozvod ráznì vyøeší problémy nespokojených manželství. Rozvodem mé slunce zašlo. Konèí mùj spokojený život. Již nikdy nebudu mít radost ze života. Lidé mì odsoudí. Rozvedený/á je jen pùl èlovìka. Bez lásky se nedá žít.

12 12 / PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ Z dìtí v rozvedených rodinách zákonitì vyrùstají zloèinci, narkomané, citovì strádající jedinci a osoby, jež nejsou schopny založit v dospìlosti spokojené manželství. Prvních osm tvrzení je v odborné literatuøe popsáno jako tzv. rozvodové mýty. U nás se jimi zabýval jako první A. Gjuriè. Jde o tvrzení znaènì povrchní, jež se vydávají za absolutní pravdy. Ve skuteènosti platí jen nìkdy, za urèité situace nebo vùbec ne. Také zbytek tìchto tvrzení patøí k rozvodovým mýtùm, byť depresivního charakteru. I pro nì platí stejná kritická slova a výhrady jako vùèi pøedchozím. Samozøejmì jsou i jiné pseudoprávní rozvodové mýty. Pro alespoò èásteènì pouèené laiky to zní bizardnì, leè stále jsou i tací, kdož snad dokonce vìøí názorùm typu dítì musí být svìøeno do péèe matky, majetek je dìlen podle toho, kdo v dobì manželství víc vydìlal, manžel/ka se pøece musí odstìhovat z bytu, který máme v osobním vlastnictví nebo když ti rozvod nepodepíši, nerozvedou nás. I zde se lze stìží v psychologickém poradenství obejít bez znalosti právních vztahù. 1.4 TROCHA HISTORIE Tradièní manželské poradenství obvykle konèilo v situaci, kdy se zdál být rozvod nutný. Pak na místo psychologù nastoupili právníci. Zhruba od sedmdesátých let v USA, u nás od let osmdesátých minulého století, vzniká nová poradenská disciplína: pøedrozvodové, rozvodové a porozvodové poradenství. Propagátory nové disciplíny u nás byli napø. Ivo Sedláèek, dále Dytrych, Prokopec a Schuller, autoøi inspirující týmovým pøístupem psychiatra, sociologa a právníka, nezøídka ke spolupráci pøibírající i psychologa Zdeòka Matìjèka. Rozvodové a porozvodové poradenství vnímají znaènì široce, od seznámení s demografickými údaji, jež se problémù dotýkají, až po zvládání dùsledkù stresu a adaptaèních problémù na novou situaci pro všechny, kterých se rozvod dotknul. V problematice související s rozvodovým a porozvodovým poradenstvím se znaènì angažovali psychologové Ivo Plaòava a Eduard Bakaláø. Oba jmenovaní pøispìli k startu oboru i pøeklady z angliètiny vydanými nejprve v polosamizdatové edici Krajské manželské poradny v Brnì (I. Plaòava) a pod hlavièkou Ministerstva práce a sociálních vìcí ÈR (E. Bakaláø). Bakaláø se zabýval spíše novou rolí otce a z ní vyplývající revolucí

13 ÚVODEM / 13 v péèi o dìti, jež nastala v USA a posléze i v jiných vyspìlých státech po opuštìní nesmyslného porozvodového biologického imperativu: Dìti patøí matce! Plaòava zpøístupnil širší poradenské veøejnosti èlánek Kennetha Kressela a Mortona Deutsche z èasopisu Family Process roèníku Autoøi provedli podrobné rozhovory s významnými americkými manželskými poradci, v nichž se zamìøili na to, jak dotyèní pracují s klienty smìøujícími neodvratnì k rozvodu nebo již s rozvedenými. Respondenti nazývali svojí aktivitu odpoutáváním, individualizací, diferenciací já, ale též emoèním rozvodem. Dosažení onoho emoèního rozvodu pak chápali jako základní kámen úspìchu rozvodové terapie. Pøekladatel citovaného èlánku posléze nazval (po mém soudu nepøíliš šťastnì) onen emoèní rozvod psychorozvodem a termín se u nás uchytil. Myslím, že první èást novotvaru vyvolává zavádìjící asociace. Slangovì psycho je synonymum thrilleru, v modifikovaném asociaèním experimentu lidé k psycho dodávají spíše -pat než -logie. Zùstaneme tedy u termínu emoèní rozvod. Pod tímto pojmem si pøedstavujeme dosažení emoèní distance od rozbitého manželství s uvìdomìním, že tento vztah funkèní již nikdy nebude. Dále sem patøí citové, jakož i sexuální odpoutání od bývalého manžela èi manželky. Do tøetice sem zahrnujeme to zøejmì nejtìžší: nejsme manžely, ale zùstáváme rodièi. Tj. je nutno dospìt k oddìlení zbytkù manželství od rodièovství. Pøedchùdcù popsaného snažení v našich podmínkách mnoho nebylo. Jisté prvky tohoto specifického poradenství lze snad najít u nìkterých popularizujících textù právníkù napø. M. Šteflové (ve ètyøicátých letech 20. století) èi J. Pávka (na poèátku sedmdesátých let 20. století). Prvky zmínìného poradenství lze u nás nyní najít v práci øady institucí i soukromníkù. Jistì sem patøí orgány péèe o dìti, obèanské poradny, centra mediace, kliniètí psychologové, advokáti a mnozí další. 1.5 KAM SE OBRÁTIT? Jak jsme již uvedli, míst, kde se provozuje poradenství daného typu, je celá øada. Tato publikace je výraznì ovlivnìna poradenstvím poskytovaným v manželské a rodinné poradnì, poradenstvím bezplatným, dotovaným státem, respektive obcí. Povìstných vrchních deset tisíc lidí do této poradny nedochází. Psycholog se zde setkává se støedními a s chudšími vrstvami spoleènosti. I proto je nutno mít na pamìti, že rozvod je mimo jiné i mnohdy zbyteèný luxus, neboť stojí peníze, mnoho penìz, jak

14 14 / PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ již na poèátku minulého století správnì konstatoval J. Stanislav Guth- -Jarkovský ve svém Spoleèenském klasobraní. Velkým tématem manželského poradenství je otázka radit èi neradit? V ryze psychologické sféøe lze skuteènì volit nedirektivní pøístup a jen podnìcovat klienta k tomu, aby se rozhodl sám. V kanceláøi advokáta už vùbec nemùžeme oèekávat, že to bude advokát, kdo nám poradí, zda rozvod ano èi ne. Advokát mùže s klientem probrat jeho konkrétní situaci v manželství, rodinì a v souladu se získanými údaji mùže klientovi nastínit vhodný postup jeho rozvodového øízení, pokud se pro rozvod klient rozhodne. Nepochybnì lze doporuèit variantu rozvodu tzv. dohodou (nesporný rozvod) oproti rozvodu spornému, pøi kterém se vìtšinou manželé nevyhnou onomu neslavnì známému praní špinavého prádla. Samotné rozhodnutí, zda zahájit právní kroky smìøující k rozvodu, však vždy zùstane na samotném klientovi. Jak již z názvu publikace vyplývá, výbìr témat je urèen požadavky praxe. Po vymezení vývoje partnerské krize a postojù úèastníkù k ní se snažíme pøiblížit stádia rozvodového procesu, který v optimálním pøípadì vyústí v tzv. nesporný rozvod. Souèasnì vìnujeme pozornost také situacím (povìtšinou nepøíliš pøíjemným), které lze oèekávat jak pøed, tak po rozvodu, stejnì jako v jeho prùbìhu, a jejichž øešení se povìtšinou rozvádìjící manželé nevyhnou. Manželé by se v dané situaci mìli dohodnout na tom, že se rozejdou a manželství ukonèí rozvodem. Dále, pokud mají dìti, také na dalším vývoji a rozdìlení rodièovské zodpovìdnosti. Musí øešit bytovou otázku, problémy kolem výživného a vypoøádat spoleèné jmìní manželù. Publikaci doplòuje návrh struktury poradenského sezení s klientem/y v pøedrozvodové èi rozvodové situaci. V pøíruèce, až na jednu velmi specifickou výjimku, nejsou uvádìny vzory podání týkající se rozvodové problematiky. Autoøi je publikovali již døíve viz Prùchová, Novák (nakladatelství JOTA, Brno 2004). Zmínìnou výjimkou je zde publikovaný text stížnosti, která byla pøijata Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku k projednání. K publikaci právì tohoto textu máme dva dùvody. Podobná stížnost v bìžnì dostupných pramenech u nás publikována doposud nebyla a zároveò je to memento. Poèet podobných stížností u zmínìného soudního dvora je v porovnání na poèet obyvatel dle zpráv z tisku údajnì v EU nejvyšší právì od èeských obèanù. Zde jde samozøejmì o otázku právní, leè v mnohém podmínìnou psychikou úèastníkù sporù a nelze vylouèit i podíl psychické rovnice soudcù. V každém pøípadì by bylo dobøe,

15 ÚVODEM / 15 kdyby spravedlnost sídlila ponìkud blíže a byla dostupnìjší než až ve Štrasburku. Pomineme-li základní východisko práce proces vyrovnávání se s rozvodem, který je záležitostí pøevážnì psychologickou je dùraz v textu kladen na otázky týkající se dìtí a majetku. Ne že bychom chtìli srovnávat nesrovnatelné. Je tomu tak proto, že rozvádìt se bez dìtí a bez majetku bývá obvykle výraznì jednodušší než v pøípadì opaèném.

16

17 ROZVOD / ROZVOD 2.1 KDYŽ SE SCHYLUJE K ROZVODU Soud manželství rozvede, je-li zjištìn tzv. kvalifikovaný rozvrat manželství. Co je myšleno kvalifikovaným rozvratem prozrazuje zákon o rodinì. Rozvrat manželství tak musí být hluboký a trvalý s tím, že již není možné obnovit manželské soužití. Jedná-li se o manželství, z nìhož se narodily dìti, které jsou v dobì uvažovaného rozvodu nezletilé, musejí být kromì kvalifikovaného rozvratu bezvýjimeènì splnìny zákonem stanovené podmínky, zejména rozvod manželství nesmí být v rozporu se zájmy nezletilých dìtí a o jejich výchovì a výživì na dobu po rozvodu musí být rozhodnuto pravomocným rozhodnutím soudu ještì pøed rozhodováním o rozvodu manželství. Právní terminologie je jasná. Ten, kdo podává soudu návrh na rozvod (žalobní návrh), je žalobce (døíve byl oznaèován jako navrhovatel; nadále se jedná o toho z manželù, který rozvod navrhuje). Ten druhý je žalovaný (podle døívìjší právní terminologie oznaèován jako odpùrce). V psychologii je to složitìjší. Oba partneøi se mohou v rolích navrhovatele a odpùrce rozvodu støídat. Složité je postihnout rozdíl mezi zjevným a potlaèeným chováním, respektive i cílem onoho chování. Ten, kdo navenek vystupuje jako plamenný odpùrce rozvodu, mùže dìlat ne-li vše, pak jistì mnohé proto, aby se manželství rozešlo. A naopak. Na první (ale jen na první) pohled manželství rozbíjející viník rozvratu mùže být jen nešťastnou obìtí vývoje situace, èlovìkem, který sice nevhodnì, ale pøece jen volá SOS. V poradenství si mùžeme dopøát terminologické zjednodušení a za navrhovatele rozvodu považovat všechny, kdo si rozvod pøejí. Mohou to být jak oba manželé, tak i jeden z nich, ale pozor, také nìkdo z jejich blízkých: rodièe, dìti z prvního manželství èi z èasù za svobodna. Leckdy to bývá milenec nebo milenka. V takovém pøípadì bývá spíše na místì poradenství rodinné než rozvodové. Právì pøed ètvrt stoletím nazval Ivo Sedláèek pozice úèastníkù v asymetrické rozvodové situaci (zøejmì s ohledem na veøejné mínìní a s patøièným

18 * 18 / PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ nadhledem) pozicemi bídáka (to je ten, kdo chce manželství rozbít) a ubožáka (který, aè bídákem rùznì atakován, chce manželství udržet). Bídák bývá ztotožòován s navrhovatelem rozvodu, ubožákem je odpùrce rozvodu. Reálná situace ovšem není tak èernobílá. V praxi je možné, že bídák svým chováním donutí ubožáka, aby rozvod inicioval, vlastnì proti své vùli. Bídák se k rozvodu rozhoduje, prožívá tedy rozvodové dilema. Ubožák je rozvodem atakován, postižen nebo alespoò pøekvapen. Prožívá rozvodové trauma. Mnohokrát jsme se setkali s bídákem, který byl do své role okolnostmi a okolím vmanipulován a trpìl masivními pocity viny. Neménì èasto se objeví ubožák, který nebyl zdaleka tak ubohý, jak pøedstíral. Velmi èasto se pak lze setkat s mixem obou rolí bídák je v nìèem vlastnì ubožák a ubožák, pokud se rozèílí a je zlý, dokáže leckdy jednat coby bídák. Poradce by mìl být schopen pomoci obìma. Není vùbec dùležité, kdo se na nìj obrátí jako první. Optimální je, pokud poradce naváže kontakt jak s iniciátorem, tak i s odpùrcem rozvodu. První setkání obvykle není obtížné. V dané situaci oba hledají urèitou oporu, podporu a konkrétní pomoc. Každý z nich se snaží získat poradce na svoji stranu. Poradce by mìl být nestranný a poskytovat oporu obìma stranám. Tady se dostáváme k podstatné odlišnosti poradce psychologa a poradce advokáta, protože advokát mùže zastupovat v rozvodovém øízení pouze jednoho z manželù, neboť je zcela evidentní, že tito jsou v kolizi (jistou odchylkou mùže být poradenská èinnost advokáta v pøípadì tzv. smluveného rozvodu viz dále). Psycholog zachová patøiènou neutralitu, je korektní, ale nestranný. Jako vodítko ve sporu lze použít nezpochybnitelný zájem dìtí. I v tak ošidných sporech, kterými mohou být napø. spory o spoleèný nemovitý majetek, mùže poradce smìøovat manžele ve sporu k øešení takovému, kdy majetek nezíská nikdo z nich, ale jejich spoleèné nezletilé dítì. Z právního pohledu skuteènì takové øešení možné je. Darování nemovitého majetku nezletilému dítìti je reálné, pouze pøedpokládá jisté právní mezikroky. Jedná se zejména o zahájení øízení pøed soudem, v rámci kterého je nezbytné, aby byl soudem schválen právní úkon (nabytí nemovitosti) za nezletilého. Vzhledem k tomu, že nezletilé dítì není plnì zpùsobilé k právním úkonùm (tj. nemùže samo uzavírat darovací smlouvu), smlouvu za nìj uzavírá zástupce. Jeho úkon je pak soudem v øízení posouzen, a pokud je v zájmu nezletilého dítìte, je rozsudkem soudu schválen. Jako vhodné se samozøejmì v takových pøípadech jeví souèasnì s pøevodem nemovitého majetku na nezletilé dítì zøídit právo užívání nemovitosti pro nìkterého

19 ROZVOD / 19 z rodièù, který bude nemovitost napø. spolu s dítìtem užívat a který ji také tímto zpùsobem bude za dítì spravovat. Poradce nemusí jen radit, tj. zprostøedkovávat informace. Mùže zastávat i roli mediátora, tj. pøispìt k vzájemné domluvì úèastníkù ve všech fázích rozvodového vývoje, jež domluvu vyžadují nebo alespoò umožòují. V každém pøípadì pak mùže být poradce zasvìceným prùvodcem v situacích, které nastávají, a které lze obvykle i oèekávat. Je ovšem nutno znát své možnosti a meze. Jedna ze zakladatelských osobností èeské psychoterapie, Hana Junová, pøed lety vyhodnotila u svých pacientù anketu Co mi nejvíce pomohlo a co jsem se dozvìdìl v prùbìhu léèby konstatováním: Stalo se mi, že jsem si pomyslela, kdo mohl pacientovi takový nesmysl øíci abych si posléze pøeèetla, že jsem to byla prý já. Spoleènì s V. Capponi a M. Kotkem jsme sledovali schopnost dvaceti osob zopakovat po absolvování poradenského sezení to, co bylo dotyèným doporuèeno. Sedm z nich to bezprostøednì dokázalo, pìt osob to nedokázalo vùbec a osm, tedy nejvíce, uvedlo zásadnì chybné informace, odpovídající výše zmínìné zkušenosti Hany Junové. Výsledky výraznì nezlepší ani pøedání písemné instrukce. U obdobné skupiny dvaceti osob, které byly po poradenském sezení navíc k ústním informacím vybaveny písemnou instrukcí s požadavkem prostudujte si to doma, si jen osm po týdnu tyto informace vybavilo vcelku pøesnì. Domácí úkol, spoèívající v nastudování daného informaèního materiálu, splnili jen dva. K obdobným výsledkùm jsme dospìli i pøi pøedávání sociálnì-právních informací vysoce motivovaným klientùm žadatelùm o osvojení dítìte. Kromì informaèních šumù je zásadním problémem mediace v rámci pøedrozvodového a rozvodového poradenství nevynutitelnost dohod. Stává se, že pár uzavøe korektní a psychologicky pøímo vybalancovanou dohodu, ať již o dalším postupu, dìtech, bydlení èi majetku, a již za pár hodin je vše jinak. Domluva je pøinejmenším øádnì vypovìzena. V horším pøípadì dohoda formálnì trvá, ale alespoò jeden z úèastníkù je rozhodnut ji neplnit. Psychologicky zøejmì nejhorším pøípadem jsou dohody vynucené obvykle v soukromí citovým nebo jiným vydíráním. Pod nátlakem tak jeden z dvojice podepíše témìø cokoliv. Tu se vzdá dìtí, ondy majetku, pøislíbí odstìhování z bytu Vlivù, jak z nitra osobnosti, tak ze sociálního okolí, je celá øada. Citujme zde názor Hargašové (Manželská dohoda, referát na konferenci o manželském poradenství, Nitra 1984): Rozvodoví klienti jsou cizejší než cizí lidé. Jsou sami sebou nasycení, nechtìjí nic objevovat, nic dávat, nic pøijímat, chtìjí mít pokoj. Nejsou schopni ani ochotni formulovat dohodu co

20 20 / PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ za co, protože necítí potøebu se pøizpùsobovat. Kladou jednostranné požadavky na toho druhého. Sami sebe pøitom považují za bezchybné nebo za obìť neváží si jeden druhého, lžou Ne všichni lidé se cítí morálnì vázáni svými sliby. Výše zmínìné dohody jsou skuteènì z právního pohledu nevynutitelné, nelze požadovat naøízení jejich výkonu nebo exekuce, neboť dohody uzavøené mezi manžely doma nebo i v kanceláøi advokáta, pøípadnì pracovníka orgánu sociálnì-právní ochrany dìtí (OSPOD) nemají právní sílu tzv. exekuèního titulu, kterým je pravomocný rozsudek soudu. Co však takovým dohodám (a to zejména jsou-li v písemné podobì) nelze upøít, je jejich síla dùkazní. Je tak dùkazem o tom, že ti, kteøí ji uzavøeli, se v dobì, kdy dohodu uzavøeli, shodli na tom, co bylo podstatou dohody, napø. na zpùsobu péèe o dítì, na zpùsobu podílení se na zajištování potøeb dítìte, potøeb domácnosti apod. Pøihlédneme-li ke staroøímské zásadì pacta sunt servanda, podle které lze dovozovat, že dohody se uzavírají proto, aby byly plnìny, pak rozhodnì uzavøená (byť nevynutitelná) dohoda svùj význam má. Aby takovou dohodu bylo možno skuteènì považovat za výsledek projevu vùle dvou smluvních stran (manželù, rodièù), je nutné, aby obì strany k uzavøení dohody pøistupovaly dobrovolnì, nikoliv pod nátlakem nebo snad pohrùžkou. V opaèném pøípadì se nedá (zejména z pohledu právního) uvažovat o tom, že byla dohoda øádnì uzavøena. V souvislosti s rozvodovým øízením je rozhodnì tøeba zmínit, že i kdyby se rodièe nezletilého dítìte dohodli na tom, jak se bude každý z nich podílet na další výchovì a výživì jejich potomka v budoucnu (po rozvodu jejich manželství), tato dohoda vyžaduje ke své platnosti schválení soudu ( 26 odst. 3 zákona o rodinì). Tedy i v takovém pøípadì musí být vyvoláno soudní øízení, jehož pravomocné skonèení je také nezbytnou podmínkou pro to, aby bylo možné skonèit samotné rozvodové øízení ( 26 odst. 1 zákona o rodinì). Pokud jde o spoleèný majetek èi otázku bydlení, pak i v tìchto záležitostech mohou manželé za doby trvání manželství uzavírat dohody. Jak už uvedeno výše, takové dohody jsou nevynutitelné, tedy mají význam pro manžele (rodièe), kteøí dohodu uzavøeli s úmyslem, že oba se touto dohodou budou cítit zavázáni. Riziko, že nìkterý z nich pøestane dohodu plnit, však vylouèit nelze. Pokud jde o spoleèný majetek manželù (tzv. spoleèné jmìní manželù), pak dohoda, kterou by si tento majetek manželé mezi sebou fakticky rozdìlili za doby trvání manželù, rozhodnì nemá žádnou právní sílu ve vztahu k tøetím osobám. Jistou výjimkou v tomto smìru je možnost uzavøení dohody mezi manžely, kterou by manželé zúžili zákonný rozsah

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Motto: Pocit ošklivého káèátka mì pronásleduje celý život. Je to mindrák, který získáte, když vám rodièe øíkají, že jste k nièemu. Pak už není problém

Více

PhDr. Tomáš Novák VÌKOVÝ ROZDÍL MEZI PARTNERY

PhDr. Tomáš Novák VÌKOVÝ ROZDÍL MEZI PARTNERY PhDr. Tomáš Novák VÌKOVÝ ROZDÍL MEZI PARTNERY Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 2818. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA!

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! PROSINEC 2013 www.top09.cz Pražský kurýr AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! UVNITŘ: ROZHOVOR S TOMÁŠEM BÖHMEM O NÁRODNÍ KNIHOVNĚ SOUTĚŽ O CENY OBSAH MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 A MĚSTSKÁ POLICIE OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami Podìkování za spolupráci patøí firmì top vision s.r.o., poøádající odborná fóra, diskusní setkání, otevøené tréninky a semináøe i akce pøipravované pøímo na míru ve všech oborech øízení. www.topvision.cz

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Mýtus o Sisyfovi Albert Camus

Mýtus o Sisyfovi Albert Camus Neperiodický zpravodaj obèanského sdružení SISYFOS ÈESKÉHO KLUBU SKEPTIKÙ Èíslo 3 Roèník VIII. Øíjen 2002 Nepøehlédnìte! 24. øíjna od 17.00 hod. v budovì AV na Národní tøídì (v místnosti 206) se bude po

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické.

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Vážení ètenáøi, máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Téma souèasný judaismus se nám pøi pøípravì tak rozrostlo, že jsme postupnì odkládali všechny èlánky s

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení JAKO OÈISTA DUŠE ZPOVÌÏ OBSAH 1 Úvodem ke svátosti smíøení 2 Ukázky z bible 3 Proè je tøeba chodit ke zpovìdi ke knìzi? Nemùžu si to s Pánem vyøešit o samotì? 4 Pocity nespokojenosti, stísnìnosti, smutku

Více

MÍSTO MASA RYBY, ALE...

MÍSTO MASA RYBY, ALE... MÍSTO MASA RYBY, ALE... S velkou suverénností se píše, jak jsou ryby zdravé. Ve skuteènosti je to trochu složitìjší. Ryby jsou skuteènì zdravìjší než maso suchozemských živoèichù. V tuku ryb je totiž saturovaných

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Marie Janoušková Role sociálního pracovníka při úpravě poměrů nezletilých

Více

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce Zwww.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Na stranì 4 se mùžete podívat, co se dìje s novou správní budovou, kam se bude družstvo stìhovat.

Více

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně LISTOPAD 2000 na VUT v Brně Na pùdì ÈTP pøivítal následníka britského trùnu, prince Charlese (uprostøed) také rektor Vysokého uèení technického Jan Vrbka (vlevo). Princ Charles v Českém technologickém

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly MLÉKO, ANO ÈI NE? Již v roce 1974 poskytnul rozsáhlý prùzkum odborné literatury vìdcùm jasný dùkaz o tom, že ne každý èlovìk potøebuje kravské mléko, jak to po dlouhá léta hlásaly billboardy mlékárenského

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více