PhDr. Tomáš Novák Mgr. Bohumila Prùchová PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PhDr. Tomáš Novák Mgr. Bohumila Prùchová PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ"

Transkript

1

2

3

4 PhDr. Tomáš Novák Mgr. Bohumila Prùchová PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: jako svou publikaci Odpovìdná redaktorka Maria Arnautovová Sazba a zlom Milan Vokál Poèet stran 144 Vydání 1., 2007 Vytiskly Tiskárny Havlíèkùv Brod, a. s. Husova ulice 1881, Havlíèkùv Brod Recenzovali PhDr. Eva Gbelcová Mgr. Alžbìta Pokorná Grada Publishing, a.s., 2005 Cover Photo MUDr. Pavel Žáèek, Ph.D. ISBN

5 OBSAH 1. Úvodem Co se lze o dnešní rodinì dozvìdìt v manželské poradnì? Co jsem se o rozvodu nauèil v manželské poradnì? Komu je urèena tato pøíruèka? Trocha historie Kam se obrátit? Rozvod Když se schyluje k rozvodu Cesta k rozvodu Rozvod sám o sobì nic neøeší Kdy je rozvod již nutný? Malá ilustrace rozvodu bezdìtného manželství Rambo se rozvádí Konstruktivní rozvod Dìti a rozvod Dìti a rozvod rodièù Péèe oèima psychologa Støídavá a spoleèná výchova Výhody a nevýhody støídavé výchovy Když k dohodì nedojde a trpkost pøeváží nad zdravým rozumem Trauma vytvoøené rodièi Syndrom zavrženého partnera Diskuze o Syndromu zavrženého rodièe Kritéria pro posuzování kvality výchovných schopností rodièù Sociálnì-právní ochrana dìtí v rozvodové situaci Soudní znalec a jeho práce

6 4. Po rozvodu Po rozvodu Druhé kolo po rozvodu Dozvuky a vlivy pøedchozího manželství Chci být dobrým otcem tvých dìtí Výchovný trojúhelník Osvojení (adopce) Od roku 1998 nejsou koneènì cizí Rozvod bez rozvodu Rozvodové a porozvodové poradenství po pouhém rozchodu Spoleèný majetek nesezdaných soužití Dítì pøi rozchodu nesezdaných rodièù Rozvod a cizina Rozvod manželství s cizím státním pøíslušníkem Rozvodová klientela v manželské poradnì Memento místo závìru Pøeètìte si Adresáø poraden pro rodinu...135

7 ÚVODEM / 7 1. ÚVODEM S problémy v manželství, jež se již nedají zachránit, pøichází do poraden vždy øada klientù. Otázkou v daném pøípadì je, zda se budou rozvodové a porozvodové ztráty jen seèítat nebo násobit. V nìkterých pøípadech, alespoò obraznì øeèeno, vzniká otázka, o jakou mocninu problémù pùjde. Pokud manželský poradce striktnì nedodržuje zásadu: Co Bùh spojil, èlovìk nerozpojuj, dojde v urèitém procentu pøípadù k závìru typu: Manželství se stabilizovat zøejmì nepodaøí, rozvod se jeví jako žádoucí. Pokud požadavek bezpodmíneèného setrvání v manželství vnímá jako kategorický pøíkaz i v rozvráceném vztahu klient, nastává zapeklitá situace. Poradce, teoreticky vzato, mùže onoho muže nebo ženu odmítnout a navrhnout mu konzultace s pro nìj ideovì pøijatelnìjším kolegou, nebo musí postoj respektovat. Rozvod lze doporuèit, ale nelze k nìmu pøemlouvat. O zakázce, tedy o tom, k èemu budou konzultace s poradcem smìøovat, rozhoduje klient. V psychologii se nelze spokojit s exaktním právním vymezením rozvod manželství nastává v okamžiku, kdy rozsudek patøièného soudu o rozvodu daného manželství nabyl právní moci. Psychologicky je pøijetí rozhodnutí k rozvodu dlouhodobou stresovou situací. Je to proces pùsobící jak na jeho bezprostøední aktéry, tak i na osoby s nimi citovì spjaté. S. Kratochvíl ve své, dnes již klasické, Manželské terapii s odvoláním na citace nìkolika zahranièních autorù vymezuje proces rozvodu zaèáteèním milníkem: manželé uvažují o rozvodu a konèí dosažením nezávislosti na manželovi a manželství a ustanovením samostatného životního stylu. K tomu lze dodat: Ano, ale Pøesnìji øeèeno, kontrovat sloganem: Nikdo nikdy nic nechť nemá za definitivní. Je totiž možno dosáhnout nezávislosti a pøece být poté konfrontován se situací, která zajizvení rozvodového traumatu rázem zmìní. Zejména pokud byly v manželství dìti, bývá to s dosažením skuteèné nezávislosti opravdu složité. Staèí, aby byl zrovna nìjaký svátek, nemusí jít jen o Vánoce, aby se kdesi za knihami objevila zapadlá fotografie èi rozhlas zahrál písnièku spojenou s nìkterým prožitkem a zdánlivì pevný pro-

8 8 / PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ ces se mùže zvrátit. Také banální dìtská otázka nebo povzdech typu: Proè zrovna my nemáme tatínka? leckdy pùsobí jako dynamit. Po øadu let spolupracuji s poøadem Apetýt Èeského rozhlasu Brno. Spolu s redaktorkou Marcelou Antošovou zajišťujeme každotýdenní kontaktní psychologickou rubriku. Pokud si dobøe vzpomínám, za tu dobu tøikrát (v prùmìru vždy s odstupem tøí èi ètyø let) do diskuse v onom živém vysílání telefonovala posluchaèka, jež sdìlila asi toto: Odešla jsem od manžela i s dìtmi a rozvedli jsme se. Dìti se s ním mnoho nestýkaly, nakonec za nimi pøestal docela jezdit. Žila jsem s dìtmi svùj život. Znovu jsem se vdala, mám hodného muže, který byl mým dìtem dobrým tátou. Když ale první manžel umøel, dìti mu vypravily pohøeb a o vše potøebné se postaraly. Mìla jsem radost, že vìdìly, co se patøí. Psychologa tìžko pøesvìdèit, že opakované zveøejòování tohoto pøíbìhu v masovém médiu je takøíkajíc jen tak. Spíše to pøipomíná pøesvìdèování sebe sama na úrovni zpívání si v temném lese. Tìžko ovšem tvrdit, že pìvec je se strachem vyrovnán. Podobnì i ona dáma, byť proklamuje naprostou nezávislost na dávno ukonèeném manželství, pøece jen se chce utvrdit, že otce nepøipravila o dìti a naopak. 1.1 CO SE LZE O DNEŠNÍ RODINÌ DOZVÌDÌT V MANŽELSKÉ PORADNÌ? Klientùm na rodinì záleží, ale neménì a možná i více jim záleží na tom, aby byli šťastni. Pokud se rozhodnou zùstat spolu kvùli dìtem, není to nikdy výhradnì jen tak, jak tvrdí. Motivace je obvykle složitìjší a diferencovanìjší. Osobní zájmy bývají v žebøíèku toho, co je dùležité, stavìny pomìrnì vysoko. Životní styl pøíliš nepodporuje úzké a trvalé kontakty mezi partnery. Prakticky každý má mezi svými blízkými pøíbuznými èi dobrými známými nìkoho, kdo je rozvedený. Pøesto všechno a pøes nedostatek proti-rozvodových bariér lidem na manželství záleží. Ne vždy to ovšem dávají dostateènì najevo.

9 ÚVODEM / CO JSEM SE O ROZVODU NAUÈIL V MANŽELSKÉ PORADNÌ? Jinými slovy, kdyby za autorem této knihy pøišel kameník s tím, že hodlá nìkteré pravdy potvrzené praxí tesat do kamene, uslyšel by následující poznatky: Rozvod je vážná vìc. Na psychiku má dopad srovnatelný s úmrtím nìkoho blízkého. V prùbìhu rozvodové pøe lze oèekávat i zhoršení zdravotního stavu. Pøestože platí konstatování o rozvodu jako o vážné vìci s výrazným dopadem na aktéry i na jejich rodinu, mnozí se k takovému kroku rozhodují zbrkle. Rozvod je pro úèastníky i pro spoleènost ztráta. Otázkou pouze je, jak velká ta ztráta bude. Rozhodování k rozvodu, pomineme-li zkratkovité reakce, je dlouhodobý, složitý proces, který u obou partnerù obvykle neprobíhá stejnì rychle. Muži jsou na pøíznaky hrozícího rozvodu ménì citliví než ženy. Obì pohlaví nejhùøe vnímají rozvod typu blesk z èistého nebe, po relativnì dlouhém a pøíkladném období soužití, jež bylo takto reflektováno okolím ( Dávali nás všem za vzor a teï ). Zcela neèekaný rozvrat smìøující k rozvodu je možný. Zdaleka to nemusí být výhradní dùsledek setkání se svùdcem nebo svùdkyní. Ten bývá jen rozbuškou. Podstatné mùže být stokrát nic mnoho malièkostí v souhrnu tvoøící jakýsi kotelní kámen manželství. Typickým ukvapeným rozvodem bývá rozvod pod tlakem mimomanželského vztahu, ať již vlastního nebo partnerova. Zde se však lidé obvykle nerozcházejí kvùli onomu vztahu samotnému, ale v dùsledku toho, co nastalo po prozrazení nevìry. V prùbìhu rozvodového boje je možné všechno. Tvrzení to by manžel/ka nikdy neudìlal/a je nadmìrnì optimistické. V tìchto pøípadech platí: Nikdy neøíkej nikdy. Minimálnì u poloviny rozvodù platí s odstupem èasu povzdech: Kdybych tenkrát vìdìl/a, co vím dnes, tak jsem tu krizi zvládl/a a rozvádìt jsme se nemuseli. Rozvod sám o sobì sice umožní eventuální další sòatek, ale jinak prakticky nic neøeší. Døíve než se pro nìj zodpovìdný èlovìk rozhodne, mìl by se ptát: Jak to asi bude s dìtmi? Kde a za kolik budu bydlet? Uživím se? Co asi získám a co ztratím? Nebudu na tom nakonec hùøe než pøed

10 10 / PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ rozvodem? Na takové otázky si musí odpovìdìt každý sám. Pro nìkoho je ztráta každodenního kontaktu s dìtmi (nebo tøeba poloviny rodinného domu, psa ) zcela nepøijatelná. Pro jiného mnoho neznamená. Rozvod se dá pøežít obvykle ale dost tìžko. Rozvod je v nìkterých pøípadech nutný a to bez ohledu na okolí, jež je pøesvìdèeno o tom, jací jsou jeho aktéøi vzorný pár a jak dobøe se má X syneboysx. Pokud nìkdo tvrdí: Nerozvádím se jen kvùli dìtem, neøíká a mnohdy si ani neuvìdomuje celou pravdu. Dùvodù je víc. Pokud nìkdo tvrdí: Pøece nemohu zùstat v manželství, když mùj protìjšek tvrdí, že je se mnou jen kvùli dìtem, mýlí se. 1.3 KOMU JE URÈENA TATO PØÍRUÈKA? V první øadì samozøejmì ètenáøùm, jejichž životní situaci odpovídá, lidem, uvažujícím o rozvodu, nebo osobám vyrovnávajícím se s rozvodem, který si nepøály. Dále všem, víceménì laickým poradcùm (tj. ne-psychologùm a ne-právníkùm). Autoøi si jsou vìdomi neskromnosti následujícího pøání, leè velice by uvítali, kdyby laik pøeèetl tuto knihu døíve, než pøesvìdèivì poradí: To si nemùžeš nechat líbit, dej mu/jí kufr pøed dveøe, poøádnì práskni do stolu, rozvod, to je dneska malièkost. Po pøeètení bude snad jasné, že rozvod je dnes sice plnì spoleèensky tolerován, ale malièkost rozhodnì není. Kniha je dále urèena zaèínajícím poradcùm v rámci tzv. pomáhajících profesí. Nemá teoretické ambice. Podobnì jako její knižní pøedchùdce vydaný v nakladatelství Grada (Manželské poradenství) nechce být nic víc ani ménì než praktická kuchaøka. Tomu jsou uzpùsobeny i citace. To, co je pøevzato, je citováno pøímo v textu. Knihu doplòují základní prameny urèené laikùm v závìreèné kapitole: Pøeètìte si. O rozvodovém a porozvodovém poradenství jako o jedné z disciplín matrimoniologie vìdy o manželství doposud psali pøevážnì psychologové. Zamìøovali se na svoji disciplínu. Právní a psychologické se zde ale úzce proplétá, doplòuje a ovlivòuje. Jedno bez druhého je jen polovina problematiky. Podobnì jako v lékaøství není ideální léèit jen žluèník nebo bolesti v zádech, ale celého èlovìka, tak je také vhodné rozvodové a porozvodové poradenství vnímat komplexnì a mezioborovì. Právník by mìl v této knize nahlédnout do zpùsobu uvažování psychologa. Psycholog zde má k dispozici

11 ÚVODEM / 11 základní rozvodové právní minimum. Poznat myšlení a odbornou výbavu druhého neznamená plést se mu do øemesla. Znaènì to usnadní domluvu a snad i posílí ochotu ke spolupráci. Prvním autorem v tiráži pøedložené publikace je psycholog pùsobící v manželské a rodinné poradnì. Spoluautorkou je advokátka. Celou práci je nutno vnímat jako jeden celek. S jednotlivými tvrzeními autorù v textu není nutno vždy souhlasit, jsou však podložena praxí. Nabízí recepty, jak projít obdobím pøedrozvodovým, rozvodovým a porozvodovým s relativnì co nejmenšími ztrátami. S citacemi a vysvìtlením zákonù, jimiž pøispìla advokátka, nemusíme samozøejmì také souhlasit, ale respektovat (a znát) je bychom mìli. Eventuální nesouhlas mùžeme sdìlit svému poslanci v nadìji, že se pokusí prosadit nápravu patøiènou novelou zákona. Pozor na právní kutily, kteøí si zákony vykládají po svém a když s nìkterým nesouhlasí, k individuální novelizaci potøebují maximálnì pár piv. Pøijdou pak domù a vykládají právní nesmysly a psychologické nehoráznosti. Korunu všemu nasadí výrokem: A o dìti tì pøipravím, protože mám všude známé. To, že neznalost zákona neomlouvá, je známo od pradávna. Text nelze pomìøovat v gender souvislostech. Byl napsán mužem a ženou. Nestraní ani mužùm, ani ženám. Není zamìøen proti provinilým, ani ublíženým. Hlásí se k jedné jediné podjatosti. Tou je zájem dítìte. S knížkou by se mìli seznámit i lidé, kteøí souhlasí s následujícími tvrzeními, jež jsou opakem životem provìøených pravd tesaných do kamene : Druhá manželství jsou vždy lepší než manželství první, protože do druhých manželství vstupují lidé zkušenìjší, vyzrálejší. Prostì ti, kdož již vìdí, co chtìjí. Když to v manželství neklape, rozvedu se a najdu si nìkoho lepšího. Pro dìti není rozvod nic divného nebo neobvyklého. Vždyť v každé tøídì je plno jejich vrstevníkù z rozvedených manželství. Je lépe, pokud se rodièe rozvedou, než když vystavují dìti konfliktùm. Když se rozvodové spory pøeženou, pro dìti to zlé skonèí a vlastnì je vše v poøádku. Ten, kdo má rád mì, musí mít zákonitì rád i mé dìti. Rozvody dnes patøí k manželství podobnì jako umírání a smrt k životu. Rozvod ráznì vyøeší problémy nespokojených manželství. Rozvodem mé slunce zašlo. Konèí mùj spokojený život. Již nikdy nebudu mít radost ze života. Lidé mì odsoudí. Rozvedený/á je jen pùl èlovìka. Bez lásky se nedá žít.

12 12 / PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ Z dìtí v rozvedených rodinách zákonitì vyrùstají zloèinci, narkomané, citovì strádající jedinci a osoby, jež nejsou schopny založit v dospìlosti spokojené manželství. Prvních osm tvrzení je v odborné literatuøe popsáno jako tzv. rozvodové mýty. U nás se jimi zabýval jako první A. Gjuriè. Jde o tvrzení znaènì povrchní, jež se vydávají za absolutní pravdy. Ve skuteènosti platí jen nìkdy, za urèité situace nebo vùbec ne. Také zbytek tìchto tvrzení patøí k rozvodovým mýtùm, byť depresivního charakteru. I pro nì platí stejná kritická slova a výhrady jako vùèi pøedchozím. Samozøejmì jsou i jiné pseudoprávní rozvodové mýty. Pro alespoò èásteènì pouèené laiky to zní bizardnì, leè stále jsou i tací, kdož snad dokonce vìøí názorùm typu dítì musí být svìøeno do péèe matky, majetek je dìlen podle toho, kdo v dobì manželství víc vydìlal, manžel/ka se pøece musí odstìhovat z bytu, který máme v osobním vlastnictví nebo když ti rozvod nepodepíši, nerozvedou nás. I zde se lze stìží v psychologickém poradenství obejít bez znalosti právních vztahù. 1.4 TROCHA HISTORIE Tradièní manželské poradenství obvykle konèilo v situaci, kdy se zdál být rozvod nutný. Pak na místo psychologù nastoupili právníci. Zhruba od sedmdesátých let v USA, u nás od let osmdesátých minulého století, vzniká nová poradenská disciplína: pøedrozvodové, rozvodové a porozvodové poradenství. Propagátory nové disciplíny u nás byli napø. Ivo Sedláèek, dále Dytrych, Prokopec a Schuller, autoøi inspirující týmovým pøístupem psychiatra, sociologa a právníka, nezøídka ke spolupráci pøibírající i psychologa Zdeòka Matìjèka. Rozvodové a porozvodové poradenství vnímají znaènì široce, od seznámení s demografickými údaji, jež se problémù dotýkají, až po zvládání dùsledkù stresu a adaptaèních problémù na novou situaci pro všechny, kterých se rozvod dotknul. V problematice související s rozvodovým a porozvodovým poradenstvím se znaènì angažovali psychologové Ivo Plaòava a Eduard Bakaláø. Oba jmenovaní pøispìli k startu oboru i pøeklady z angliètiny vydanými nejprve v polosamizdatové edici Krajské manželské poradny v Brnì (I. Plaòava) a pod hlavièkou Ministerstva práce a sociálních vìcí ÈR (E. Bakaláø). Bakaláø se zabýval spíše novou rolí otce a z ní vyplývající revolucí

13 ÚVODEM / 13 v péèi o dìti, jež nastala v USA a posléze i v jiných vyspìlých státech po opuštìní nesmyslného porozvodového biologického imperativu: Dìti patøí matce! Plaòava zpøístupnil širší poradenské veøejnosti èlánek Kennetha Kressela a Mortona Deutsche z èasopisu Family Process roèníku Autoøi provedli podrobné rozhovory s významnými americkými manželskými poradci, v nichž se zamìøili na to, jak dotyèní pracují s klienty smìøujícími neodvratnì k rozvodu nebo již s rozvedenými. Respondenti nazývali svojí aktivitu odpoutáváním, individualizací, diferenciací já, ale též emoèním rozvodem. Dosažení onoho emoèního rozvodu pak chápali jako základní kámen úspìchu rozvodové terapie. Pøekladatel citovaného èlánku posléze nazval (po mém soudu nepøíliš šťastnì) onen emoèní rozvod psychorozvodem a termín se u nás uchytil. Myslím, že první èást novotvaru vyvolává zavádìjící asociace. Slangovì psycho je synonymum thrilleru, v modifikovaném asociaèním experimentu lidé k psycho dodávají spíše -pat než -logie. Zùstaneme tedy u termínu emoèní rozvod. Pod tímto pojmem si pøedstavujeme dosažení emoèní distance od rozbitého manželství s uvìdomìním, že tento vztah funkèní již nikdy nebude. Dále sem patøí citové, jakož i sexuální odpoutání od bývalého manžela èi manželky. Do tøetice sem zahrnujeme to zøejmì nejtìžší: nejsme manžely, ale zùstáváme rodièi. Tj. je nutno dospìt k oddìlení zbytkù manželství od rodièovství. Pøedchùdcù popsaného snažení v našich podmínkách mnoho nebylo. Jisté prvky tohoto specifického poradenství lze snad najít u nìkterých popularizujících textù právníkù napø. M. Šteflové (ve ètyøicátých letech 20. století) èi J. Pávka (na poèátku sedmdesátých let 20. století). Prvky zmínìného poradenství lze u nás nyní najít v práci øady institucí i soukromníkù. Jistì sem patøí orgány péèe o dìti, obèanské poradny, centra mediace, kliniètí psychologové, advokáti a mnozí další. 1.5 KAM SE OBRÁTIT? Jak jsme již uvedli, míst, kde se provozuje poradenství daného typu, je celá øada. Tato publikace je výraznì ovlivnìna poradenstvím poskytovaným v manželské a rodinné poradnì, poradenstvím bezplatným, dotovaným státem, respektive obcí. Povìstných vrchních deset tisíc lidí do této poradny nedochází. Psycholog se zde setkává se støedními a s chudšími vrstvami spoleènosti. I proto je nutno mít na pamìti, že rozvod je mimo jiné i mnohdy zbyteèný luxus, neboť stojí peníze, mnoho penìz, jak

14 14 / PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ již na poèátku minulého století správnì konstatoval J. Stanislav Guth- -Jarkovský ve svém Spoleèenském klasobraní. Velkým tématem manželského poradenství je otázka radit èi neradit? V ryze psychologické sféøe lze skuteènì volit nedirektivní pøístup a jen podnìcovat klienta k tomu, aby se rozhodl sám. V kanceláøi advokáta už vùbec nemùžeme oèekávat, že to bude advokát, kdo nám poradí, zda rozvod ano èi ne. Advokát mùže s klientem probrat jeho konkrétní situaci v manželství, rodinì a v souladu se získanými údaji mùže klientovi nastínit vhodný postup jeho rozvodového øízení, pokud se pro rozvod klient rozhodne. Nepochybnì lze doporuèit variantu rozvodu tzv. dohodou (nesporný rozvod) oproti rozvodu spornému, pøi kterém se vìtšinou manželé nevyhnou onomu neslavnì známému praní špinavého prádla. Samotné rozhodnutí, zda zahájit právní kroky smìøující k rozvodu, však vždy zùstane na samotném klientovi. Jak již z názvu publikace vyplývá, výbìr témat je urèen požadavky praxe. Po vymezení vývoje partnerské krize a postojù úèastníkù k ní se snažíme pøiblížit stádia rozvodového procesu, který v optimálním pøípadì vyústí v tzv. nesporný rozvod. Souèasnì vìnujeme pozornost také situacím (povìtšinou nepøíliš pøíjemným), které lze oèekávat jak pøed, tak po rozvodu, stejnì jako v jeho prùbìhu, a jejichž øešení se povìtšinou rozvádìjící manželé nevyhnou. Manželé by se v dané situaci mìli dohodnout na tom, že se rozejdou a manželství ukonèí rozvodem. Dále, pokud mají dìti, také na dalším vývoji a rozdìlení rodièovské zodpovìdnosti. Musí øešit bytovou otázku, problémy kolem výživného a vypoøádat spoleèné jmìní manželù. Publikaci doplòuje návrh struktury poradenského sezení s klientem/y v pøedrozvodové èi rozvodové situaci. V pøíruèce, až na jednu velmi specifickou výjimku, nejsou uvádìny vzory podání týkající se rozvodové problematiky. Autoøi je publikovali již døíve viz Prùchová, Novák (nakladatelství JOTA, Brno 2004). Zmínìnou výjimkou je zde publikovaný text stížnosti, která byla pøijata Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku k projednání. K publikaci právì tohoto textu máme dva dùvody. Podobná stížnost v bìžnì dostupných pramenech u nás publikována doposud nebyla a zároveò je to memento. Poèet podobných stížností u zmínìného soudního dvora je v porovnání na poèet obyvatel dle zpráv z tisku údajnì v EU nejvyšší právì od èeských obèanù. Zde jde samozøejmì o otázku právní, leè v mnohém podmínìnou psychikou úèastníkù sporù a nelze vylouèit i podíl psychické rovnice soudcù. V každém pøípadì by bylo dobøe,

15 ÚVODEM / 15 kdyby spravedlnost sídlila ponìkud blíže a byla dostupnìjší než až ve Štrasburku. Pomineme-li základní východisko práce proces vyrovnávání se s rozvodem, který je záležitostí pøevážnì psychologickou je dùraz v textu kladen na otázky týkající se dìtí a majetku. Ne že bychom chtìli srovnávat nesrovnatelné. Je tomu tak proto, že rozvádìt se bez dìtí a bez majetku bývá obvykle výraznì jednodušší než v pøípadì opaèném.

16

17 ROZVOD / ROZVOD 2.1 KDYŽ SE SCHYLUJE K ROZVODU Soud manželství rozvede, je-li zjištìn tzv. kvalifikovaný rozvrat manželství. Co je myšleno kvalifikovaným rozvratem prozrazuje zákon o rodinì. Rozvrat manželství tak musí být hluboký a trvalý s tím, že již není možné obnovit manželské soužití. Jedná-li se o manželství, z nìhož se narodily dìti, které jsou v dobì uvažovaného rozvodu nezletilé, musejí být kromì kvalifikovaného rozvratu bezvýjimeènì splnìny zákonem stanovené podmínky, zejména rozvod manželství nesmí být v rozporu se zájmy nezletilých dìtí a o jejich výchovì a výživì na dobu po rozvodu musí být rozhodnuto pravomocným rozhodnutím soudu ještì pøed rozhodováním o rozvodu manželství. Právní terminologie je jasná. Ten, kdo podává soudu návrh na rozvod (žalobní návrh), je žalobce (døíve byl oznaèován jako navrhovatel; nadále se jedná o toho z manželù, který rozvod navrhuje). Ten druhý je žalovaný (podle døívìjší právní terminologie oznaèován jako odpùrce). V psychologii je to složitìjší. Oba partneøi se mohou v rolích navrhovatele a odpùrce rozvodu støídat. Složité je postihnout rozdíl mezi zjevným a potlaèeným chováním, respektive i cílem onoho chování. Ten, kdo navenek vystupuje jako plamenný odpùrce rozvodu, mùže dìlat ne-li vše, pak jistì mnohé proto, aby se manželství rozešlo. A naopak. Na první (ale jen na první) pohled manželství rozbíjející viník rozvratu mùže být jen nešťastnou obìtí vývoje situace, èlovìkem, který sice nevhodnì, ale pøece jen volá SOS. V poradenství si mùžeme dopøát terminologické zjednodušení a za navrhovatele rozvodu považovat všechny, kdo si rozvod pøejí. Mohou to být jak oba manželé, tak i jeden z nich, ale pozor, také nìkdo z jejich blízkých: rodièe, dìti z prvního manželství èi z èasù za svobodna. Leckdy to bývá milenec nebo milenka. V takovém pøípadì bývá spíše na místì poradenství rodinné než rozvodové. Právì pøed ètvrt stoletím nazval Ivo Sedláèek pozice úèastníkù v asymetrické rozvodové situaci (zøejmì s ohledem na veøejné mínìní a s patøièným

18 * 18 / PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ nadhledem) pozicemi bídáka (to je ten, kdo chce manželství rozbít) a ubožáka (který, aè bídákem rùznì atakován, chce manželství udržet). Bídák bývá ztotožòován s navrhovatelem rozvodu, ubožákem je odpùrce rozvodu. Reálná situace ovšem není tak èernobílá. V praxi je možné, že bídák svým chováním donutí ubožáka, aby rozvod inicioval, vlastnì proti své vùli. Bídák se k rozvodu rozhoduje, prožívá tedy rozvodové dilema. Ubožák je rozvodem atakován, postižen nebo alespoò pøekvapen. Prožívá rozvodové trauma. Mnohokrát jsme se setkali s bídákem, který byl do své role okolnostmi a okolím vmanipulován a trpìl masivními pocity viny. Neménì èasto se objeví ubožák, který nebyl zdaleka tak ubohý, jak pøedstíral. Velmi èasto se pak lze setkat s mixem obou rolí bídák je v nìèem vlastnì ubožák a ubožák, pokud se rozèílí a je zlý, dokáže leckdy jednat coby bídák. Poradce by mìl být schopen pomoci obìma. Není vùbec dùležité, kdo se na nìj obrátí jako první. Optimální je, pokud poradce naváže kontakt jak s iniciátorem, tak i s odpùrcem rozvodu. První setkání obvykle není obtížné. V dané situaci oba hledají urèitou oporu, podporu a konkrétní pomoc. Každý z nich se snaží získat poradce na svoji stranu. Poradce by mìl být nestranný a poskytovat oporu obìma stranám. Tady se dostáváme k podstatné odlišnosti poradce psychologa a poradce advokáta, protože advokát mùže zastupovat v rozvodovém øízení pouze jednoho z manželù, neboť je zcela evidentní, že tito jsou v kolizi (jistou odchylkou mùže být poradenská èinnost advokáta v pøípadì tzv. smluveného rozvodu viz dále). Psycholog zachová patøiènou neutralitu, je korektní, ale nestranný. Jako vodítko ve sporu lze použít nezpochybnitelný zájem dìtí. I v tak ošidných sporech, kterými mohou být napø. spory o spoleèný nemovitý majetek, mùže poradce smìøovat manžele ve sporu k øešení takovému, kdy majetek nezíská nikdo z nich, ale jejich spoleèné nezletilé dítì. Z právního pohledu skuteènì takové øešení možné je. Darování nemovitého majetku nezletilému dítìti je reálné, pouze pøedpokládá jisté právní mezikroky. Jedná se zejména o zahájení øízení pøed soudem, v rámci kterého je nezbytné, aby byl soudem schválen právní úkon (nabytí nemovitosti) za nezletilého. Vzhledem k tomu, že nezletilé dítì není plnì zpùsobilé k právním úkonùm (tj. nemùže samo uzavírat darovací smlouvu), smlouvu za nìj uzavírá zástupce. Jeho úkon je pak soudem v øízení posouzen, a pokud je v zájmu nezletilého dítìte, je rozsudkem soudu schválen. Jako vhodné se samozøejmì v takových pøípadech jeví souèasnì s pøevodem nemovitého majetku na nezletilé dítì zøídit právo užívání nemovitosti pro nìkterého

19 ROZVOD / 19 z rodièù, který bude nemovitost napø. spolu s dítìtem užívat a který ji také tímto zpùsobem bude za dítì spravovat. Poradce nemusí jen radit, tj. zprostøedkovávat informace. Mùže zastávat i roli mediátora, tj. pøispìt k vzájemné domluvì úèastníkù ve všech fázích rozvodového vývoje, jež domluvu vyžadují nebo alespoò umožòují. V každém pøípadì pak mùže být poradce zasvìceným prùvodcem v situacích, které nastávají, a které lze obvykle i oèekávat. Je ovšem nutno znát své možnosti a meze. Jedna ze zakladatelských osobností èeské psychoterapie, Hana Junová, pøed lety vyhodnotila u svých pacientù anketu Co mi nejvíce pomohlo a co jsem se dozvìdìl v prùbìhu léèby konstatováním: Stalo se mi, že jsem si pomyslela, kdo mohl pacientovi takový nesmysl øíci abych si posléze pøeèetla, že jsem to byla prý já. Spoleènì s V. Capponi a M. Kotkem jsme sledovali schopnost dvaceti osob zopakovat po absolvování poradenského sezení to, co bylo dotyèným doporuèeno. Sedm z nich to bezprostøednì dokázalo, pìt osob to nedokázalo vùbec a osm, tedy nejvíce, uvedlo zásadnì chybné informace, odpovídající výše zmínìné zkušenosti Hany Junové. Výsledky výraznì nezlepší ani pøedání písemné instrukce. U obdobné skupiny dvaceti osob, které byly po poradenském sezení navíc k ústním informacím vybaveny písemnou instrukcí s požadavkem prostudujte si to doma, si jen osm po týdnu tyto informace vybavilo vcelku pøesnì. Domácí úkol, spoèívající v nastudování daného informaèního materiálu, splnili jen dva. K obdobným výsledkùm jsme dospìli i pøi pøedávání sociálnì-právních informací vysoce motivovaným klientùm žadatelùm o osvojení dítìte. Kromì informaèních šumù je zásadním problémem mediace v rámci pøedrozvodového a rozvodového poradenství nevynutitelnost dohod. Stává se, že pár uzavøe korektní a psychologicky pøímo vybalancovanou dohodu, ať již o dalším postupu, dìtech, bydlení èi majetku, a již za pár hodin je vše jinak. Domluva je pøinejmenším øádnì vypovìzena. V horším pøípadì dohoda formálnì trvá, ale alespoò jeden z úèastníkù je rozhodnut ji neplnit. Psychologicky zøejmì nejhorším pøípadem jsou dohody vynucené obvykle v soukromí citovým nebo jiným vydíráním. Pod nátlakem tak jeden z dvojice podepíše témìø cokoliv. Tu se vzdá dìtí, ondy majetku, pøislíbí odstìhování z bytu Vlivù, jak z nitra osobnosti, tak ze sociálního okolí, je celá øada. Citujme zde názor Hargašové (Manželská dohoda, referát na konferenci o manželském poradenství, Nitra 1984): Rozvodoví klienti jsou cizejší než cizí lidé. Jsou sami sebou nasycení, nechtìjí nic objevovat, nic dávat, nic pøijímat, chtìjí mít pokoj. Nejsou schopni ani ochotni formulovat dohodu co

20 20 / PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ za co, protože necítí potøebu se pøizpùsobovat. Kladou jednostranné požadavky na toho druhého. Sami sebe pøitom považují za bezchybné nebo za obìť neváží si jeden druhého, lžou Ne všichni lidé se cítí morálnì vázáni svými sliby. Výše zmínìné dohody jsou skuteènì z právního pohledu nevynutitelné, nelze požadovat naøízení jejich výkonu nebo exekuce, neboť dohody uzavøené mezi manžely doma nebo i v kanceláøi advokáta, pøípadnì pracovníka orgánu sociálnì-právní ochrany dìtí (OSPOD) nemají právní sílu tzv. exekuèního titulu, kterým je pravomocný rozsudek soudu. Co však takovým dohodám (a to zejména jsou-li v písemné podobì) nelze upøít, je jejich síla dùkazní. Je tak dùkazem o tom, že ti, kteøí ji uzavøeli, se v dobì, kdy dohodu uzavøeli, shodli na tom, co bylo podstatou dohody, napø. na zpùsobu péèe o dítì, na zpùsobu podílení se na zajištování potøeb dítìte, potøeb domácnosti apod. Pøihlédneme-li ke staroøímské zásadì pacta sunt servanda, podle které lze dovozovat, že dohody se uzavírají proto, aby byly plnìny, pak rozhodnì uzavøená (byť nevynutitelná) dohoda svùj význam má. Aby takovou dohodu bylo možno skuteènì považovat za výsledek projevu vùle dvou smluvních stran (manželù, rodièù), je nutné, aby obì strany k uzavøení dohody pøistupovaly dobrovolnì, nikoliv pod nátlakem nebo snad pohrùžkou. V opaèném pøípadì se nedá (zejména z pohledu právního) uvažovat o tom, že byla dohoda øádnì uzavøena. V souvislosti s rozvodovým øízením je rozhodnì tøeba zmínit, že i kdyby se rodièe nezletilého dítìte dohodli na tom, jak se bude každý z nich podílet na další výchovì a výživì jejich potomka v budoucnu (po rozvodu jejich manželství), tato dohoda vyžaduje ke své platnosti schválení soudu ( 26 odst. 3 zákona o rodinì). Tedy i v takovém pøípadì musí být vyvoláno soudní øízení, jehož pravomocné skonèení je také nezbytnou podmínkou pro to, aby bylo možné skonèit samotné rozvodové øízení ( 26 odst. 1 zákona o rodinì). Pokud jde o spoleèný majetek èi otázku bydlení, pak i v tìchto záležitostech mohou manželé za doby trvání manželství uzavírat dohody. Jak už uvedeno výše, takové dohody jsou nevynutitelné, tedy mají význam pro manžele (rodièe), kteøí dohodu uzavøeli s úmyslem, že oba se touto dohodou budou cítit zavázáni. Riziko, že nìkterý z nich pøestane dohodu plnit, však vylouèit nelze. Pokud jde o spoleèný majetek manželù (tzv. spoleèné jmìní manželù), pak dohoda, kterou by si tento majetek manželé mezi sebou fakticky rozdìlili za doby trvání manželù, rozhodnì nemá žádnou právní sílu ve vztahu k tøetím osobám. Jistou výjimkou v tomto smìru je možnost uzavøení dohody mezi manžely, kterou by manželé zúžili zákonný rozsah

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání Petr molka NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící 2., roz íøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PhDr. Tomáš Novák MANŽELSTVÍ JAKO TRVALÝ STRES Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

MANŽELSTVÍ JAKO TRVALÝ STRES

MANŽELSTVÍ JAKO TRVALÝ STRES PhDr. Tomáš Novák MANŽELSTVÍ JAKO TRVALÝ STRES Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4131. publikaci Odpovìdný

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Motto: MUDr. Rudolf Kampf, obvodní lékaø v Hroznové Lhotì byl ve své dobì, zhruba kolem roku 1896, moderní a úspìšný muž. Ocenil jej i sám císaø.

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

106 odpovìdí na vaše dotazy

106 odpovìdí na vaše dotazy Oldøich Kužílek 106 odpovìdí na vaše dotazy Pøíruèka pro obèany o svobodném pøístupu k informacím Projekt Právo na informace 1 Dìkujeme Nadaci Open Society Fund Praha za finanèní podporu Obèanskému sdružení

Více

Vìnováno Elišce, Luise, Klárce a Jakubovi.

Vìnováno Elišce, Luise, Klárce a Jakubovi. Vìnováno Elišce, Luise, Klárce a Jakubovi. PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D. Mgr. Lucie Suchochlebová Ryntová VÝCHOVA K PSYCHICKÉ ODOLNOSTI DÍTÌTE Silní pro život Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22,

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Podìkování. Nadìžda Špatenková

Podìkování. Nadìžda Špatenková Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala všem èlenùm autorského kolektivu: doc. PhDr. Irenì Sobotkové, CSc., doc. PhDr. Kateøinì Ivanové, Ph.D., doc. PhDr. Danì Sýkorové, Ph.D., PhDr. Annì Schneiderové,

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek MANŽELSKÁ PORADNA Tam, kde vlastní síly nestaèí Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

ROZSUDEK. takto: Odùvodnìn

ROZSUDEK. takto: Odùvodnìn 11 03 ~cf,+t 5 Ca 148/2006-35 c :ská REPUBLlKA, JMENEM ROZSUDEK REPUBLIKY Mìstský soud v Praze rozhodl v senátì složeném z pøedsedkynì JUDr. Evy Pechové a soudcù Mgr. Aleny Krýlové a Mgr. Jaromíra Sklenáøe

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Vìnováno Andu, mámì a Zuzu

Vìnováno Andu, mámì a Zuzu Vìnováno Andu, mámì a Zuzu PhDr. Marek Kolaøík, Ph.D. INTERAKÈNÍ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz

Více

PØEDLÉKAØSKÁ PRVNÍ POMOC

PØEDLÉKAØSKÁ PRVNÍ POMOC Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì

NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám.

Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTÌ MÁ AUTISMUS PØÍBÌH POKRAÈUJE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE

AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE Urèeno pacientùm s mnohoèetným myelomem po relapsu Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Praha, záøí 2010 Tato publikace byla vydána s laskavou podporou spoleènosti Celgene

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 0 2 PhDr. Irena Wagnerová,

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

PhDr. Tomáš Novák Blanka Dvoøáèková VZTAH OTCE A DCERY

PhDr. Tomáš Novák Blanka Dvoøáèková VZTAH OTCE A DCERY Motto: MUDr. Rudolf Kampf, obvodní lékaø v Hroznové Lhotì byl ve své dobì, zhruba kolem roku 1896, moderní a úspìšný muž. Ocenil jej i sám císaø. Udìlil mu medaili za zvládnutí epidemie cholery v okolí

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala všem èlenùm autorského kolektivu: doc. PhDr. Irenì Sobotkové, CSc., doc. PhDr. Kateøinì Ivanové,

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PhDr. Zdenìk Martínek

PhDr. Zdenìk Martínek Podìkování Dìkuji své manželce a svým dìtem za jejich trpìlivost, klid a pomoc pøi psaní této knihy. Podìkování patøí i kolegyním z Pedagogicko-psychologické poradny v Pelhøimovì za jejich podporu, toleranci

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU Pøíruèka, která se vám dostává do rukou, je pøeložena z finského originálu, vydaného v rámci finského projektu Efektivní rodina. V Èeské republice podobný projekt zatím neexistuje.

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi.

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. PhDr. Ludìk Vajner VÝBÌR PRACOVNÍKÙ DO TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz K zamyšlení, snad i jako motto: Rodièe mohou ukázat dìtem, jak pevný bod ve vesmíru mùže být rodina. A jak to mùže být jediná jistota, kterou èlovìk

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více