1/2012 Církve je nejsvětější evangelium slávy a milosti Boží svědectvím o Božích skutcích pravým pokladem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2012 Církve je nejsvětější evangelium slávy a milosti Boží svědectvím o Božích skutcích pravým pokladem"

Transkript

1 1/2012 Sborový zpravodaj nás informuje o životě v našem sboru. Je svědectvím o Božích skutcích, které Pán Bůh uskutečňuje v nás a skrze nás mocí svého Slova. Naše životy ovšem mohou být svědectvím Boží milosti a Boží slávy podle toho, čím pro nás Písmo svaté skutečně je. Dr. Martin Luther v šedesáté druhé z devadesáti pěti tezí nám připomíná, že pravým pokladem Církve je nejsvětější evangelium slávy a milosti Boží. Je otázkou, jak s tímto pokladem nakládáme? V naší ekonomice zdomácněl pojem tunelování. Pána Boha a Jeho slovo ovšem ošálit nelze. Přehlíží-li člověk Boží poselství, okrádá sám sebe a zbavuje se oné jedině a trvale platné valuty pro svůj tento i věčný život. Písmo samo se nám představu-

2 je na mnoha místech. Jeho úžasná moc je zřetelná již v úvodu stvoření: I řekl Bůh: Buď světlo! A bylo světlo (Gn 1,3). Pán Bůh řekl a stalo se. O jeho dokonalosti, čistotě a moci svědčí Boží lidé (Ž 19 a 29; 2 Tm 3,16-17). Evangelista Jan píše, že všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest (J 1,3). Nejrozhodnější svědectví vydává o sobě sám Bůh skrze svého Syna, Pána Ježíše Krista (J 1,1; Žd 1,1-2). V Jeho zástupné oběti za naše hříchy poznáváme svůj smrtonosný dluh před Bohem i Jeho úžasnou, zachraňující milost. Toto nám zjevuje Slovo Boží Starého i Nového zákona, proto bez něj nemůžeme poznat ani sebe, ani svého Stvořitele a Spasitele. Ve 119. žalmu, který je uprostřed Bible, každý ze 176 veršů nám představuje význam Božího slova pro náš život. Verše jsou členěny do 22 oddílů po 8 a jsou označeny písmeny hebrejské abecedy od Álef do Táv, tj. od A do Z. Nechme se povzbudit autorem tohoto žalmu: Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění (Ž 119,14). Čerpejme s radostí z této nejcennější pokladnice a sdílejme se s tímto darem s našimi bližními! Tento poklad je určen i pro naše bližní. Podávejme jej dál, abychom také mohli vyznat: Mé rty budou vypravovat o všech soudech tvých úst (Ž 119,13)! Stanislav Piętak ADVENTNÍ SETKÁNÍ SESTER DVOU SBORŮ Začíná se stmívat, je úterý 29. listopadu 2011, do třineckého SBO- ROVÉHO CENTRA HUTNÍK se sjíždějí i scházejí sestry dvou sborů: tři-neckého a bystřického. Míst je najednou málo, i když sál je velký! A tak se doplňují židle a přinášejí další stoly. Je nás hodně přes sto. Po písni JAK ÚŽASNÁ, MUSÍ TA LÁSKA BÝT zahajuje naše společné setkání modlitbou a BOŽÍM SLO- VEM místní pastor Michal Klus. Mluví o světle, o adventu, o tom nejkrásnějším Světle = PÁNU JEŽÍŠI. Slavnost uvádějí bystřické sestry, které mají na starost i celý program. Ten je opravdu bohatý: k poznání a přiblížení, co se dělo nedávno v bystřickém sboru, mají test o 200. výročí jeho založení, sou-těž ve zručnosti (pečení rohlíčků) i znalostech PÍSMA, recitaci, zpívají se společně koledy. Nechyběla ani hudební vystoupení místních HALEVAJEK, pak i dívčího sborečku z Gutů - SVĚTLUŠEK. To pak byla ta pravá atmosféra adventní, u rozsvícených svíček na stolech! Hlavním SLOVEM na téma: ČEKÁNÍ A PŘÍPRAVA, posloužila sestra VLASTA CHABIBULLIN. Umíme oslavit skutečné Vánoce a vítáme právě narozeného PÁNA JEŽÍŠE, jako svého živého, jediného Pána?

3 Nebo uklízíme, běháme po obchodech, pečeme a na NĚHO v tom shonu zapomínáme? Nesmíme opomenout i bohaté a chutné pohoštění, o které se zase velmi dobře postaraly třinecké sestry. Nádherně vyzdobily i sál a všechny jsme se tady cítily moc dobře. Všem, kdo se podíleli na přípravách této zdařilé společné akce, patří velké poděkování. Největší dík pak náleží našemu PÁNU, který nás svou láskou spojuje. Naučme se MU každý svůj krok odevzdat, a jak uváděla i sestra Vlasta, Vánoce jsou o něčem jiném, než jen o pečení, mytí oken.. Myslíme si, že by takových společných setkání nás sester mělo přibývat, můžeme se více sdílet, poznávat a především spolu chválit PÁNA. Jarmila Hejnochová KDO JSME?... Ženský pěvecký soubor LAUDATE, seskupení mladých žen, především maminek se svými dcerami, které rády zpívají, hrají na hudební nástroje, chválí Pána Boha a rozdávají kolem sebe úsměv a radost... Prvotní myšlenka vzniku se zrodila v hlavě dirigentky A. Kostkové. Jak sama říkala: "trvalo mi čtyři měsíce, než jsem se odhodlala k tomu, abych pozvala děvčata na

4 první zkoušku. Odvahu konečně začít, mi dál Pán Bůh až po čtyřměsíčních modlitbách. První zkouška se tedy konala v únoru 2001 a první naše vystoupení - na bohoslužbách o Velikonočním pondělí v roce 2001 s písní žen pod křížem: Jsme Pane slabé. Po třech letech působení jsme si vybrali své jméno LAUDATE. Latinsky LAUDATE znamená chvalte, vzdávejte chválu! Naším posláním je tedy oslavovat našeho Pána Ježíše Krista a vzdávat mu čest a chválu. Při založení souboru měla nejmladší LAUDATKA 9 let a nejstarší 55 let. Postupem času LAUDATKY dcerky dorůstaly v dospělé ženy a některé z nich se odstěhovaly z domova - za studiem, za prácí nebo za manželem do Frýdku, Ostravy, Olomouce, Brna, Prahy, ale i přes tuto vzdálenost se dále zúčastňují zkoušek i vystoupení. Až na malé výjimky se členství souboru v průběhu celých 10- ti let nezměnilo. Před 5-ti lety obohatil členství souboru náš pastor Roman Raszka se svým skvělým hudebním doprovodem. Často nás také doprovází známý houslista pan Tomáš Konderla. Kromě společných akcí v našem bystřickém sboru, kromě zkoušek, vystoupení, různých zájezdů do okolních sborů i do ciziny, se scházíme s našimi drahými polovičkami, např. při novoročních setkáních, při našich životních jubilejích, na soustředěních nebo jen tak např. na zahradních grilovačkách. Jednoduše spolu trávíme mnoho času i mimo zkoušky, koncerty a vystoupení. Na konci roku 2009 jsme vydali své první CD s názvem Laudate S LÁSKOU. Druhé vánoční CD s názvem Tmou dobrou zprávu hlásej jsme vydali v listopadu LAUDATE znamená pro nás členky velkou Boží rodinu, ve které se cítíme velmi dobře. Naší snahou je, aby naše písně promlouvaly do všech srdcí, aby náš zpěv byl plný radosti, a aby s námi odevzdávaly čest a chválu našemu Stvořiteli všechny národy světa... Alena Kostková Mládežové bohoslužby Zrcadlení - report 20. listopadu se v bystřickém chrámu uvolnil prostor mladým, kteří se chopili bohoslužeb. Celá pobožnost nesla název "Zrcadlení", který nás celým programem provázel. Společně jsme se zamýšleli nad tím, koho v sobě, ve svém konání zrcadlíme. Je to Kristus nebo bezbožník? Přemýšleli jsme, jestli náš obraz, vytvořený Bohem, jako jeho dokonalé dílo, je ještě dnes stejně dokonalý. Doufám, že nejen pro mne osobně, ale i pro všechny zúčastněné to byl čas meditace nad vlastním životem Bohem vytvořeným. Meditace o touze po dokonalosti, dokonalém

5 obrazu a snaze jej naplňovat, stále se mu přibližovat. Čteními, která zazněla hned z úvodu byli jistě mnozí překvapeni. Měli jsme možnost zaposlouchat se do mnohosti řečí a exkluzivně vyslechnout i pramenné jazyky. Texty jsme slyšeli vždy v polštině a češtině, starozákonní text pak v hebrejském znění, novozákonní zas řecky. Je osvěžující si zavzpomínat na kořeny, ze kterých vyšla naše víra, věrouka i vší způsob pojímání našeho Boha. Judaismus, který přemýšlí v semitském jazyce, je zcela odlišně strukturalizovaný než jsou ty naše slovanské. Myšlení, kterému je opravdu někdy velmi těžké přijít na kloub, má právě pro některé tak zajímavý odlesk, že se do něj rádi noří. Jazyk, který je psán abecedou, která je pro nás nečitelná, ke všemu používá v psané formě pouze souhlásky. Samohlásky jsou do textu dopisovány pro začátečníky a co se týče biblického textu, byly tam ve stabilizované formě dosazeny až v 16. století. Tím se chce říci, že mnohost různočtení hebrejského textu je velmi široká. První část bohoslužeb se tedy zaměřila na odrazy a zrcadlení nás samotných. Jako lidé v sobě navzájem vyvoláváme různé pocity, akce a reakce. Chtěli jsme se podívat zblízka na to, co vlastně spouští občas přehnaný tah či chování vůči jiným. Nejsou to právě ty věci, které sami nemáme tak úplně vyřešené? Nejsme sami vinni a přesto vesele očerňujeme ostatní? K této části nám posloužil text Matoušova evangelia. "Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Anebo jak to, že říkáš svému bratru: "Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka" a hle, trám ve tvém vlastním oku! Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra." (Mt 7,1-5). Mohli jsme vyslechnout krátké zamyšlení Bronislava Kantora o tom, jak vidět v jiných to lepší, avšak ne slepě. O vzájemném přijímání, toleranci. O mezilidském zrcadlení, o přenášení emocí a nálad na ostatní, o fungování ve sboru. Ve druhé části jsme měli možnost poslechnout si pastora sboru, Romana Raszku, se zamyšlením na téma zrcadlení našeho Boha.

6 V této části jsme se opět vrátili k hebrejskému textu knihy Genesis, jehož český překlad zní :"Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil." (Gn 1,27). Není to jistě vůbec jednoduché si uvědomit tu zodpovědnost, která na nás křesťany tímto padá. Žít zodpovědný život je mnohdy cesta na dlouhou trať a nejde to vždy hned, jsme však povoláni k tomu žít uvědoměle, moudře nakládat s tím, co nám bylo dáno a svědomitě jednat vůči sobě i ostatním lidem kolem nás. Své místo v bohoslužbě měla i mládežnická scénka a blok chval. Scénka znázornila rétorické otázky, které by se měly dotknout nás všech a ty zní : Odrážíme dostatečně jasně Boží jas? Jsme světlem, které svou sílu čerpá od Boha pro dnešní svět?. Společně prožitý čas byl jistě plodný pro každého jiným způsobem. Jsme všichni rádi, že i my mladí můžeme říct, co nám leží na srdci, můžeme se společně zapojovat do Kristova díla. Michaela Steblová Bohoslužba v režii dětí NeBe Loňská adventní rodinná bohoslužba se mohla jevit zvláštní tím, že byla představena a vedena dětmi. S odvahou, zodpovědně a s velkým nasazením se děti ujaly ztvárnění události očekávání a narození Ježíše události, která jednou provždy změnila svět. Malé děti zahrály scénku o tom, jak si anděl vybíral zvířata do

7 Nydecka Gwiazdka W 4. niedzielę adwentową w Nydku przeżyliśmy Gwiazdkę pod tytułem Dar. Dzieci zagrały scenkę Czerwone kozaki, w której zabrzmiało jasne poselstwo o wyjątkowym darze Panu Jezusie. betlémské stáje a větší děti měly scénku o mudrcích s názvem Vzdálení blízcí. Po vyslechnutí lekce pro děti hosta Petra Unucky, který nás mimo jiné postavil před otázku Kým je pro tebe Ježíš?, se znovu utvrzuji v tom, že lekce pro děti je lekcí pro všechny, kteří chtějí slyšet. pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do nebeského království nepřijdete (Matouš 18,2). Nejsou to honosná slova, je to prostá pravda, že Ježíš totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené (Lukáš 19,10). Přijal(a) jsi už tento dar? Daniela Klusová a Jana Szmeková Lekcję przygotowała dla nas Beatka Rychlá na podstawie wersetu z listu do Rzymian 6:23 Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Nydecka szkółka przesłała 4 podarunki dzieciom na Ukrainę. Wierzę, że sprawiły radość. Urszula Szymeczek

8 NAROZENINOVÁ PÁRTY zazpívali písně a pak jsme se zaposlouchali do lekce. I když jsme příběh všichni znali, příběh o narození Ježíše, trpělivě jsme poslouchali, protože hlavní pomůckou při vyprávění byl polštář. A pak přišlo překvapení: velký narozeninový dort! To jsme si pochutnali. Později jsme se rozdělili do tří skupin a zasoutěžili si. Na párty přišly i některé naše maminky, aby nám pomohly poděkovat učitelům za jejich službu. Na konec jsme mohli všichni společně říct modlitbu: Milý Bože, děkuji Ti za mé narozeniny, ale hlavně za narozeniny Ježíše. Amen. Děti NeBe To bylo pro nás překvapení, když jsme uviděli pozvánku na Narozeninovou párty. Všichni jsme přemýšleli, koho to můžou být narozeniny. Obdrželi jsme narozeninové čepice a v místnosti byla krásná narozeninovo-vánoční výzdoba. Prvně jsme mohli spatřit scénku našich učitelů. Byl to televizní pořad, do kterého si moderátor pozval hosty a ptal se jich, o čem jsou Vánoce. Byly různé odpovědi. Malé káčátko však odpovědělo: CHRISTMAS IS CHRIST (Vánoce jsou Ježíš). Tehdy jsme pochopili, že tato narozeninová párty je pro Pána Ježíše. Společně jsme na oslavu Pána Večer koled 2011 Již tradičně, jako každý rok i letos proběhl Večer koled. Každý, kdo se rozhodl strávit chvíli v chrámovém prostředí v Bystřici, mohl odcházet s naplněním vánoční pohody, poselství, naděje, ale hlavně s radostí v srdci, že se nám narodil Kristus Pán. V tento večer jsme mohli zhlédnout dětský pěvecký sboreček - D.E.CH s několika rytmickými písněmi

9 o Boží zvěsti a o tom jak máme prožít svátky. Dále jsme také mohli vidět spojené smíšené sbory SCEAV Bystřice a CB Hrádek, pod společným jménem ECHO. V jejich podání jsme mohli slyšet mnoho skladeb o Božím narození, ale také o velké vděčnosti z blízkosti Pána překvapením byla skladba v pěveckém provedení Tomáše Konderly. Jejich vystoupení bylo podtrženo jemnou melodií houslí s vánoční tématikou. A našich rozechvěných srdcí se dotkly i podmanivé tóny písní LAUDA- TE za klavírního doprovodu pastora Romana Raszky. I když nás cokoliv tíží, mohli jsme si během písní uvědomit to nejdůležitější narození Pána Ježíše Krista v Betlémě a naději o novém životě každého z nás. Je jen na nás, jak se k tomu postavíme a zda mu dveře na, které tluče - otevřeme nebo je necháme před světem spasení zavřené. Celým večerem nás provázeli manželé Kostkovi Alenka a Bronek. Slovem nám posloužil náš pastor Stanislav Pietak. Anna Pinkavová Wigilijka mládeže a dorostu Čekám. Čekáš?Čekej! to bylo téma letošní mládežovo-dorostové wigilijky, která se uskutečnila Po letech, kdy jsme vymýšleli různé variace této akce, jsme se rozhodli, že letos ji uděláme úplně tradiční.

10 Sešlo se nás tam kolem 50 (možná i víc) kdo ví a prožili jsme společně požehnané chvíle. Vedoucí odpoledne Danek R. a Luki P. pro nás přichystali program skládající se z úvodního Slova, které měl pastor Roman Raszka, nechyběla skvělá hra, koledy, hlavní Slovo, které pro nás připravil O.Rusnok, lámání oplatků, scénka, svědectví, fotky a další překvapení. Byla to tradiční wigilijka, proto nesměl chybět ani bramborový salát a řízek. Co mě na této akci nejvíc oslovilo? Proč se Ježíš nenarodil v dobách Davida, kdy bylo bezpečno a jistě by nebylo pronásledování, nebo v dobách Šalamouna, kdy se království rozvíjelo? Bůh má plán, který uskuteční ve správný čas. Možná, my bychom to udělali jinak, možná bychom chtěli, aby se Král Králů narodil někde v paláci, a i když by se nám mohlo zdát, že některé věci bychom i ve svém životě chtěli jinak, Bůh ví, co je nejlepší! Důvěřujme mu! To je jedna z myšlenek, které mě na wigilijce oslovily. Myslím, že to byl dobrý čas, kdy jsme se mohli trochu zklidnit a popřemýšlet nad událostmi, které jsou pro nás tak významné a staly se už před mnoha lety. Bohu buď sláva! Beata Młynek Sborová wigilijka Pohled zpět ke Sborové wigilijce mi chvíli trvá, přece jen se jedná o spoustu útržků v mé paměti a chvílemi se její obrazy mísí s jinými akcemi během adventního času. Přes veškeré snažení nám často z akcí ulpí v mysli něco naprosto jiného, než bylo záměrem. Co si pamatuješ, drahý spolusborovníku, ty? Je to plný sál a lidé, se kterými jsme měli čas si povídat, myšlenky, které zazněly během proslovů nebo jiný program připravený k našemu pobavení? Střípky z wigilijky, které si skládám já: přelet nad Alpami aneb jak vrátit slovům doslovný význam. Tombola byla těchto slovních hrátek plná, a i když nepatřím k příznivcům cen - necen, musím přiznat, že na tohle budu vzpomínat ještě hodně dlouho. Zamyšlení nad dokonalostí vesmíru, který Pán Bůh stvořil a opětovné

11 připomenutí myšlenek Žalmů, ve kterých se David diví kráse všeho stvořeného i já se divím a plní mě to radostí. Rámus malých dětí, poletování těch starších, tetelení párů, úsměvy rodičů a nastražené uši starších v jedné místnosti připomenutí toho, že jsme rodina, ve které jsou, díky Pánu, zastoupeny stále všechny generace. Scénka dorosťanů, ve které v ženských rolích zazářili kluci v šatečkách a parukách, až oči přecházely, video z cyklovýletu rodin, které sice nedošlo cíle, ale bylo výborným zážitkem, zocelením svalů a poznáním přírody nebo vítání nových sborovníčků i společný zpěv za doprovodu dorostových hudebníků to vše nám připomnělo život sboru v mezičase, kdy se nevidíme. A když vnímáme, kdo všechno náš sbor tvoří, je za co být vděčný a i když byli hosté příjemným zpestřením, jsem vždy mile překvapena tvorbou domácích, která nese prvek sdílení se a prohlubování vztahů v různých podobách. Díky za přípravu této akce i jiné vzpomínky na letošní čas Vánoc. Možná vás moje zamyšlení povede k dalšímu vzpomínání a povídání s vašimi blízkými a nakonec kéž nás vede k vděčnosti Pánu Bohu za prožitý čas. Leona Niemiec VÁNOCE-CO PRO TEBE ZNAMENAJÍ? Święta pono są świętami pokoju, miłości.. A jednak czasami mi się wydaje, że najpóźniej 27 grudnia wszystko powraca do normalności. I tak jakbyśmy przeżywali parę dni iluzii. Przez te święta uświadomiłam sobie, że Bóg chce byśmy żyli w pełni. I o tym mogłam powiedzieć innym, bo dla niewierzącego jest dziwne, że mu ktoś oferuje pomoc przy pieczeniu ciastek lub opiekę nad dzieckiem. Gosia Co pro mne znamenají Vánoce? Skutečnost, že se narodil Pán Ježíš nejen jako malé dítě, ale jako Zachránce tohoto světa. Janka

12 Vánoce jsou chvíle, kdy se každý z nás aspoň na malou chvíli zastaví. Nevím, jak Vy, ale já určitě. Nemám ráda shon za dárky, běhání za nákupem na poslední chvíli, ale jsem ráda, když si mohu vychutnat chvíli pohody u voňavého stromečku a kafíčka s rodinkou, pochutnat na cukroví, shlédnou nějakou tu pohádku, navštívit své známé a strávit s nimi krásné chvíle, ale hlavně ztišit své srdce před Pánem a uvědomit si jeho největší a nejkrásnější dar, který nám nikdo v životě nedá jen On sám. Narodil se pro každého z nás, tak neváhej a otevři mu své srdce čeká na to, až mu jej otevřeš! Anička Pokud se mám vyjádřit, co pro mě znamenají Vánoce, tak především je to čas klidu, pokoje a tiché radosti v kruhu nejbližších, milovaných, který pramení z jistoty Božího zásahu pro záchranu člověka. To, že za mě, a za Tebe, zemřel Ježíš Kristus, abychom měli život věčný, je pro mě zdrojem hluboké vděčnosti a radosti s nadějí do budoucna. Vánoce mi tuto jistotu připomínají. David Okres Świąt Bożego narodzenia jest dla mnie uroczystością urodzin Jezusa, więc staram się go spędzić inaczej niż inne dni w roku. Cieszę się obecnością Chrystusa i przebywam więcej u jego stóp, jak kiedyś Maria. Również ten czas mam połączony ze służbą, ale prawdę mówiąc więcej w tych dniach odpoczywam z książką w ulubionym krześle, odwiedzam bliskich, przyjmuję gości, nic nie robiąc cieszę się świąteczną atmosferą i poprostu czerpię nowe siły do dalszych dni i nowych przygód ze swym Panem. Monia Silvestr Člověče nezlob se! Buď vděčný! Tímto heslem jsme zakončili rok Jako každý rok se náš sbor setkal po bohoslužbách v kostele na nějakou tu hodinku v sále, aby se vzájemně sdílel, co prožil v právě uplynulém roce. Na setkání byly zastoupeny téměř všechny generace. Mládež totiž už předchozí den odjela na sil-vestrovský pobyt na chatu v Milíkově s tématem Od minulosti k budoucnosti, ale byl zde alespoň náš Dorost, který trávil poslední noc v roce ve vedlejší budově Kanaanu a tedy zde nemohl chybět. Touto chvílí nás provedl bratr Jeník Brchaň a jako asistentku si zvolil svoji milovanou ženu. Jedno svědectví střídalo druhé a opět jsme viděli, že za tento rok opravdu můžeme být Bohu za mnohé vděčni. Všichni odvážlivci, kteří se s námi podělili s tím, co prožili, měli za úkol hodit kostkou a postoupit figurkou o daný počet polí. Na těch se skrývaly symboly exotického ovoce, které obdrželi jako dárek nebo museli sami někomu darovat. Mělo nám to připo-

13 menout věci, kterými nás Bůh obdarovává na naší cestě životem, a že i my máme dávat druhým. Strávili jsme spolu velmi požehnaný čas a odcházeli plni vděčnosti za vše, co jsme mohli z Boží milosti prožít. Dorota Brchaňová Silvestrovský pobyt starší mládeže SCEAV Bystřice - Malenovice ( ) 15. listopadu 2011 jsme slavili 7 let fungování skupinky, a tak jsme chtěli prožít i slavnostně závěr roku. Ještě na podzim se stavěly dřevěnice, které patří KAMu v Malenovicích a tak jsme byli jedni z prvních hostů v krásném prostředí nově postavených roubenek. Prožili jsme požehnaný čas v malebném prostředí. I když nás bylo více jak 20, včetně malých dětí, radovali jsme se z Boží blízkosti, pokojných vztahů, rozhovorů, a rovněž dobrého jídla. V sobotu na Silvestra jsme podnikli turu na Lysou horu a rodiny s dětmi a část skupiny trávily čas u chaty a těšili se ze sněhové nadílky, která právě přibyla. Silvestrovský večer jsme prožili v pásmu chval, modliteb a díků Pánu za celý minulý rok s tažením si osobních veršů Písma do roku Nový Rok jsme uvítali poslechem Slova na téma - jak si uchovat radost v životě. (Žalm 73, 28) Rád Vás seznámím alespoň se základními body:

14 1. Znát a plnit Boží vůli. 2. Milovat někoho nebo něco předně Boha a druhé, pak sebe. (rodina, práce, koníčky) 3. Uchovat si stálou naději do budoucna a mít se na co těšit. (radost z Nebe ) Děkujeme za Vaše modlitby za starší mládež a veškerou podporu sboru, kterou vnímáme a jsme za ni vděční. Děkuji těm, kteří se přičinili o požehaný průběh pobytu (Věrka Fukalová s rodinou, Miriam Paszová, Monika Turoňová, Danka Kocyanová s rodinou, Karin Roiková, Dorota Sikorová, Lenka Hájková, a Piotro Mates). MUDr. David Polednik Vedoucí skupinky starší mládeže ve SCEAV v Bystřici. Dárečky pro Zakarpatskou Ukrajinu 1900 dárečků naložených do auta MAN a doprovodná posádka v Octavii vyrazila dne do Mukačeva na Zakarpatskou Ukrajinu. LADA, která již několik let vozila nedočkavou posádku na místo, si tentokrát řekla, že to vzdá (pokazila se a nešlo ji opravit) a proto musela nastoupit její náhrada v podobě Škody Octavia Combi. I přes deštivé počasí, byla cesta dobrá. Přechod přes hranice ve Vyšném Německém proběhl také překvapivě rychle a bez problémů. Dobrodružství na Ukrajině mohlo začít. Musím přiznat, že jsem tuto cestu chtěla absolvovat především proto, abych na vlastní oči viděla to, o čem jsem slyšela a co jsem také měla možnost vidět na fotografiích misionářů, kteří na Ukrajině pracují již několik let. Za těch pár dnů, co jsme tam byli, jsme toho sice moc neviděli, ale mně to stačilo. Zvláště mě oslovilo setkání s místními lidmi, jako Naďa a Fjedor z Mukačeva, Ivan s manželkou z Rudnikové Huty, Marie z Rachova a manželé z Bilenu. Jejich životní příběhy a nasazení pro službu potřebným mi stačil na to, abych věděla, že dárečky, které od nás dostanou k další distribuci, jsou skutečně v dobrých rukou. Není totiž v silách návštěvní skupiny, aby všechny dárečky rozdala. Proto si je vyzvedávají distributoři a rozvážejí na předem určená místa. Střípky ze života Nadi, kterým jsem jako neznalá ukrajinského jazyka stačila porozumět:

15 Víra v Ježíše Krista vedla tuto ženu, aby viděla kolem sebe ty, kteří potřebují pomoc. S manželem měli 5 dětí a k tomu si přibrali z dětského domova dalších 6 dětí. Setkali jsme se i s otcem, který měl adoptovaných 8 dětí. Adopce dětí je mezi křesťanskými rodinami docela běžná záležitost. Naďa s rodinou bydlela v bytě, který byl dost daleko od kostela, do kterého chodili. Neměli auto, proto chodili pěšky. Když si děti cestou stěžovaly, že nemají auto a jiní si jezdí v autech, a že ten a ten má to a to a oni to nemají, tak je Naďa napomínala, ať se nedívají na to, co mají druzí, ale ať se dívají kolem sebe a hledají žebráky a pak přemýšlejí o tom, jak jim pomoci. Dnes už i její děti mají své děti a k tomu adoptovaných dalších 3 5 dětí. Protože byt byl pro rodinu Nadi nevyhovující, modlila se: Pane, pokud mi dáš dům, já ti slibuji, že se budu starat o potřebné. Pán Bůh modlitbu vyslyšel, Naďa s manželem se pustili do stavby domu a svůj slib splnili. Celé přízemí domu tvoří velká jídelna s kuchyní a výdejnou jídel. A pro ty, kteří přišli z ulice špinaví, byla možnost se umýt ve sprše a pak si sednout čistý ke stolu. Protože nevařili během víkendu, připravovali pro strávníky potravinové balíčky, aby nestrádali. Dnes se Naďa, kromě jiného, věnuje rekreačnímu středisku. Toto středisko vybudovala s rodinou z ruin a organizují zde ozdravné pobyty pro děti, mládež i dospělé z černobylské oblasti. Podobné životní příběhy i nasazení jsem slyšela i od lidi již výše vyjmenovaných. A já pochopila, že nemusím vidět chudobu dětí a mládeže a dospělých na vlastní oči. Mně stačí, že jsem poznala takové lidi, jako Naďa a to je pro mě záruka, že balíčky, které jim předáváme, se dostanou tam, kde je jich skutečně potřeba. Navíc obdarovaní pokud chtějí, mohou rozbalovat i ten nejvzácnější dar jaký lidstvo dostalo a to je zvěst evangelia. A ještě jeden zážitek, který mnou docela otřásl. Byla to návštěva střediska v Jasinii. V bývalých kasárnách je vybudované Středisko se sociální péčí, kterému se skoro 30 let nikdo nevěnoval. Název píšu v uvozovkách, protože ke středisku v našich podmínkách to má skutečné hoooooodně daleko, ale na místní poměry je to super. Obyvatelé jsou za ubytování a služby jim poskytované velmi vděční. Nemusí být na ulici. V pokojích až 8 členných žijí pohromadě lidé mladí i staří, slepí i bez nohou, mentálně i jinak postižení. Světýlkem pro

16 nás v tomto prostředí bylo to, když jsme viděli, s jakou radostí, nedočkavostí a vděčností si její obyvatelé od nás dárečky přebírali. Velkým vyznamenáním a potěšením bylo, zvláště pro babičky, když se mohly s námi vyfotit. A tuto radost jsme jim velmi rádi rozdávali. Zde ještě chci připomenout sociální pracovnici Marii. Protože díky jejímu úsilí se situace ve středisku začíná viditelně, sice krůček za krůčkem, ale přece jenom měnit k lepšímu. Tak, jak má vše začátek, má i vše konec odpoledne jsme se vydali na zpáteční cestu domů obohacení o různé dojmy a zážitky. Všichni tři, Marta, Bronislav a René, kteří jsme na Ukrajinu jeli poprvé, jsme rádi, že jsme těch pět dnů mohli takto prožít. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat Vám všem za připravené balíčky nebo peníze, které jste věnovali na nákup balíčků. Díky tomu mohlo z Bystřice odjet 102 balíčků, z toho 42 pro babičky a dědečky a 60 pro děti. Mimoto jsme mohli věnovat částku ,-Kč, které jste darovali na štědrovečerní bohoslužbě nebo osobně ve farní kanceláři. Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte. Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém. Žalm 68,5-6 Marta Czyžová SŁOWO BOŻE DLA WSZYSTKICH NARODÓW - POTĘŻNE BOŻE DZIAŁANIE W DZISIEJSZYM ŚWIECIE NA POLACH MISYJNYCH (KAZANIE - ZAKAMIEŃ, 2CZĘŚĆ) LUTER Wkrótce jego idee zostały podchwycone przez innych. W Niemczech Marcin Luter, przetłumaczył NT na język niemiecki. Przekładu dokonał podczas pobytu na zamku w Wartburgu w okresie 10 tygodni. Pracując nad przekładem napisał taką myśl: Ta jedna księga powinna zaj-

17 mować język, oczy, uszy i serca wszystkich ludzi. Po powrocie do Wittenbergi zabrał się Luter wraz z Melanchtonem nad uporządkowaniem rękopisu NT, aby wydać go drukiem. We wrześniu 1522 wyszło z druku pierwsze wydanie w dwóch tomach, liczące trzy tysiące egzemplarzy. Aż do roku 1533 dokonano 58 wydań Nowego Testamentu według przekładu Lutra. W ciągu jedenastu lat dokonano 58 wydań Nowego Testamentu, co świadczy o tym, jak wielkie było zainteresowanie Słowem Bożym wśród ówczesnych Niemców. Historyk kościoła Merle d'aubigné tak opisuje wpływ przetłumaczonego Słowa na naród niemiecki: Pismo Święte wyrwało wiarę pierwotnego kościoła z zapomnienia, w którym przez tyle wieków była pogrążoną, i usprawiedliwiło w oczach narodu opór, który reformatorzy stawili Rzymowi. Kto tylko po niemiecku czytać umiał, kobiety, rzemieślnicy, wszyscy, jak jeden z najzaciętszych wrogów Reformacji, Kolchleusz, poświadcza], z zapałem Pismo Święte pochłaniali. Każdy miał NT w kieszeni i zgoła umiał go na pamięć. TYNDALE W Anglii ideę tę podchwycił William Tyndale, który aby tłumaczyć Nowy Testament, musiał uciec z Anglii i ukrywać się w Europie przed tymi, którzy nie chcieli pozwolić na to, aby światło ewangelii zaświeciło w języku angielskim. W końcu został zdradzony, wydany i spalony na stosie. OLIVETAN Dla Francuzów Słowo Boże przetłumaczył Robert Olivetan, który rozpoczął przygotowania do przekładu Biblii, gdy miał 20 lat, pracę nad samym przekładem rozpoczął gdy miał 26 lat, a ukończył go w niecałe 3 lata, gdy miał 29 lat. Zmarł, gdy miał 32 lata, zostawiając po sobie trwały owoc służby Biblię, która służyła wielu pokoleniom Francuzów. CZECHY Powszechnie używaną Biblią w języku czeskim była tzw. Biblia Kralicka, wydana w Kralicach w południowych Morawach. Przekładu dokonali z inspiracji seniora Jana Blahoslava bracia czescy. Wydanie pierwsze liczyło sześć tomów i ukazało się w latach Wydanie trzecie z 1613 r. stało się najbardziej popularną i jest do dziś najszerzej rozpowszechnioną i najczęściej używaną wersją Biblii w języku czeskim.

18 SŁOWACJA Ewangelicy na Słowacji otrzymali po raz pierwszy Biblię w swoim języku w roku Do tego czasu używali czeskiej Biblii Kralickiej. Przekładu dokonał jeden z wychowanków domu dziecka prowadzonego przez Krystynę Roy w Starej Turze. Krystyna Roy jest dla nas wielkim przykładem miłości do Słowa Bożego. Od czasu, kiedy powierzyła swoje życie Jezusowi, czytała ją codziennie tak, aby przeczytać ją całą raz w ciągu roku. Czytała ją po czesku, gdyż nie było Biblii po słowacku, aż została przełożona na słowacki przez jednego z jej wychowanków. Zanim ukazał się słowacki przekład, przeczytała ja 49 razy po czesku, 50-ty raz przeczytała ją po raz pierwszy w języku swego serca, po słowacku. POLSKA Biblię w języku polskim wydano po raz pierwszy w roku 1563, w nakładzie 500 egzemplarzy, dzięki staraniom księcia Radziwiłła, który sfinansował przekład i druk Biblii. Niestety, swoich synów oddał na wychowanie Jezuitów. Jeden z nich, konwertowany przez jezuitów na katolicyzm Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (Sierotka), jako pokutę za "grzechy ojca-heretyka" postanowił wykupić i zniszczyć wszystkie egzemplarze Biblii Brzeskiej. Mimo wydania na ten cel ogromnej sumy 5000 dukatów (czerwonych złotych), (więcej niż ojciec wydał na przekład i druk), udało mu się zniszczyć nie wszystkie, ale większość biblii, które uroczyście spalił na rynku w Wilnie. Pozostałe egzemplarze zostały zniszczone w okresie kontrreformacji; ocalało zaledwie 20 do 40 egzemplarzy. BIBLIA GDAŃSKA Kolejny przekład po polsku to Biblia wydana w Gdańsku w roku Był to przekład, którym karmili swoje dusze nasi praojcowie, którzy byli prześladowani za wiarę w latach , kiedy pozamykano im kościoły, a miejscami ich nabożeństw stały się kościoły leśne jak ten, w którym jesteśmy. Biblia ta była powszechnie do roku KOŚCIOŁY LEŚNE W wydanej przez ks. Piotra Wowrego książce pt. Kościoły Leśne jest udokumentowane czternaście takich miejsc, gdzie odbywały się tajne nabożeństwa, na które przychodzili słudzy Słowa Bożego nawet ze Słowacji, aby

19 pocieszać Słowem Bożym ludność Śląska Cieszyńskiego. Najbardziej znanymi miejscami to Kamień na Równicy, na Bukowej czy Zakamień pod Czantorią. [Miejsce w którym jesteśmy upamiętnia okres, kiedy to ewangelikom z Nydku zabrano kościół. W dniu 21 marca 1654 roku nydeckim ewangelikom odebrano ich kościół (badacy jednym z najstarszych kościołów na Śląsku Cieszyńskim) oraz zakazano odprawiania ewangelickich nabożeństw. Wierzący ewangelicy nie dali się zastraszyć i potajemnie zbierali sie na stoku Czantorii, ukryci za duza skala, dlatego to miejsce nazwano Zakamieniem. Nabożeństwa były tu odprawiane w latach Pozostałością po nich jest krzyż wyryty na wychodni skalnej. Dla uczczenia pamię- ci przodków, w miejscu tym 24 maja 1992 z okazji 400 rocznicy urodzin ks. Jerze- go Trzanowskiego gmina Nydek ufundo- wała tablice pamiątkową. ] Nasi przodkowie, czy to po tej, czy polskiej czy czeskiej stronie Czantorii, wytrwali w wierze między innymi dlatego, że mieli dostęp do pisanego Słowa Bożego w swoim języku, czy to po czesku, czy polsku. Mieli dostęp do takich skarbów jak Biblia, Postylle domowe tzw. Dambrówki, czyli zbiór kazań ks. Samuela Dambrowskiego z początku XVII wieku, oraz kancjonały z pieśniami, w tym kancjonał Jerzego Trzanowskiego, tzw. Cithara sanctorum, wydana w Lewoczy w Ten czeski kancjonał zawierający ponad 400 pieśni doczekał się ponad 150 wydań, był używany jeszcze w XX w. i odegrał ogromną rolę w krzewieniu idei reformacji w krajach słowiańskich, w tym Polski. Z tego powodu Trzanowski zwany jest "Słowiańskim Lutrem". Dzięki dostępowi do Słowa Bożego przetrwała wiara w wielu domach w czasach faszyzmu i komunizmu. Przetrwała czasy ucisku, ale czy przetrwa w naszych sercach teraz, kiedy mamy wolność religijną, ale jesteśmy wystawieni na ułudę bogactwa i różnych przyjemności życia? (ciąg dalszy w dalszym numerze)

20 KŘTY: DAT.NAR. DAT.KŘTU Viktorie Vazdová Eliška Gráfová Šimon Pomykacz Jiří Rusz Adriana Mokrošová Anita Kostková Samuel Podolewski SŇATKY: Filip Malík a Lucie Vaďurová Mojmír Rychlý a Beáta Rakowská Eduard Oborný a Monika Walczysko POHŘBY: Ing.Ervin Kaczmarczyk Adam Cieślar Czerneková Lydie let Rakowski Martin let Maroszová Jana let Neumanová Helena let Klimek Daniel let Plintová Štěpánka let Szymeczková Anna let Walachová Jarmila let Niemiec Jiří let Szmek Daniel let Lisztwanová Daniela let Kaczmarzyková Marie let Rusz Karel let JUBILANTI:

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

LEDEN 2016 STYCZEŃ 2016 ÚNOR LUTY

LEDEN 2016 STYCZEŃ 2016 ÚNOR LUTY LEDEN 2016 STYCZEŃ 2016 1. Nový rok 8.30 č 16.00 novoroční setkání Sbor 3. 2. n. po Narodzeniu P. 10.30 p Kosz. 8.30 p Zbór 6. Zjevení Páně - Epifanie Bohoslužba v rámci týdne modliteb 17.00 - Návsí 10.

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí.

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Cesta do Betléma má v dějinách své místo. Stalo se v oněch

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM Manuela Jungová KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM prakticky a názorně Příručka plná impulsů pro pracovníky s dětmi i rodiče Odpovědi na otázky: Jak pracovat s dětmi v církvi a jak je zaujmout? Kde

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více