ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA Výroční zpráva 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008

2 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje o pracovnících školy 7 6. Počet budov, ve kterých se vyučuje 9 7. Počet tříd 9 8. Počet žáků Průměrný počet žáků Zaměření tříd s rozšířenou výukou Zaměření specializovaných tříd Počet integrovaných žáků Přeřazení do ZvŠ Výsledky zápisu do prvních tříd Výsledky přijímacích řízení Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Chování žáků Prospěch žáků Školní družina klub Poradenské služby školy, výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání Hodnocení prevence sociálně patologických jevů na základě minimálních preventivních programů Rada školy Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy Školní stravování Výjezdy žáků mimo školu Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol Spolupráce školy se zahraničím, specifika zahraniční spolupráce Účast žáků v soutěžích Cizí státní příslušníci Akreditované programy dalšího vzdělávání Ekologická výchova, resp. enviromentální výchova Další údaje o ZŠ Ekonomická část 39 Přílohy 2

3 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2007/2008 a o hospodaření školy za rok 2007 K tisku výroční zprávy byl použit recyklovaný papír. 3

4 V Praze dne: 29. srpna 2008 Mgr. Ilona Šťastná ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada na svém jednání dne: 29. září za Školskou radu Výroční zpráva je veřejně přístupná na stránkách školy a v kanceláři školy. 4

5 1. Název školy Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Adresa: Gen. Janouška 1006, Praha 9 Černý Most Datum vydání aktuálního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: IZO: Ředitelka školy: Mgr. Ilona Šťastná 2. Zřizovatel školy Městská část Praha 14, právní forma: část obce, IČO: Adresa: Bří. Venclíků 1073, Praha 9 Černý Most 3. Charakteristika školy Základní škola Generála Janouška je školou sídlištního typu a sdružuje základní školu, školní jídelnu, školní družinu. Škola je úplná s prvním až devátým ročníkem. V současné době má 33 tříd a 810 žáků. Z celkového počtu žáků je 45 cizích státních příslušníků, 105 žáků integrovaných s SPU, 1 žák se sluchovým postižením a 1 žák se zrakovým postižením. 5

6 Škola je umístěna uprostřed sídliště Černý Most I. V hlavní budově obdélníkového půdorysu je umístěna většina tříd a ekonomické zázemí školy. Uprostřed budovy se nachází atrium. K budově jsou připojeny ještě dvě další části, z nichž jedna je přímo součástí školy a druhá tvoří samostatný objekt školní jídelny, přístupný z vnitřku školy. Součástí celého objektu jsou také tři tělocvičny, které jsou propojené s hlavní budovou školy. Všechny tělocvičny využívají nejen žáci, ale i široká veřejnost. Převážná část budovy je dvoupatrová. Využívaný je také suterén, kde se nachází kabinety, dílny a družina. Žáci se učí v 62 učebnách, z nichž 20 je odborných (učebna fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, německého jazyka, tři učebny anglického jazyka, tři tělocvičny, gymnastický sál, dvě učebny výpočetní techniky, kinosál, kuchyňka, učebna dílen, keramika, knihovna, učebna relaxačních aktivit aj.). Odborná učebna přírodopisu a fyziky je vybavena moderní technikou interaktivní tabulí, dataprojektorem, PC vizualizerem. Učebny výpočetní techniky mají k dispozici 37 počítačů a dalších 7 počítačů v ostatních učebnách připojených k Internetu i školní síti. Převážná část tříd má u sebe kabinet, ve kterém je také zaveden Internet, který slouží vyučujícím. Školní družina využívá celkem 9 učeben. Škola má ve svém areálu velkou zahradu, kterou jsme se postupně rozhodli přebudovat na místo volnočasových aktivit dětí, na místo, kde by děti mohly trávit nejen velké přestávky, ale i volný čas mimo vyučování. Celý areál školy by měl být rozčleněn na několik částí : 1. Sportovně-relaxační (tuto část tvoří sportovní hřiště a 6

7 nová běžecká dráha s umělým povrchem), 2. Pěstitelskou, 3. Oddychovou, 4. Výukovou. Součástí výukové části je naučná stezka a plánuje se učebna pod širým nebem, v níž mohou všechny děti přirozenou formou získat nové poznatky a praktické dovednosti. 7

8 4. Vzdělávací program školy 16847/96-2 Základní škola 16333/ Rozšířené vyučování jazyků 1. a 6. ročník STROM POZNÁNÍ a) personální zabezpečení 5. Údaje o pracovnících školy pracovníci K Fyzické osoby K Přepoč. pracovníci K Fyzické osoby K Přepoč. pracovníci pedagogičtí 66 62, ,4 nepedagogičtí 28 24, ,3 celkem 94 87, ,7 b) Věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let z toho důchodci počet Z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků školy: 42,61 8

9 c) Kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost) k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupeň 20 5 II. stupeň 22 4 vychovatelé školní družiny 4 5 vedení školy 4 0 spec. ped. + psycholog 3 0 d) Aprobovanost výuky 74,63 % e) Odchody pedagogických pracovníků personální podmínky V průběhu roku řešen jeden odchod pedagogického pracovníka f) Nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce: g) Nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce: h) Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zúčastnilo: kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci Ekogramotnost 3 0 Jazykové 2 1 Funkční specializační švp,pšp,eko 3 1 Funkční studium 1 1 ICT SIPVZ PV PGDF 9 1 9

10 ICT SIPVZ PV TK 13 2 Odborné 6 1 Pedagog. kvalifikační 2 2 ch) Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání: 8 6. Počet budov, ve kterých se vyučuje Škola je umístěna uprostřed sídliště Černý Most I. V hlavní budově obdélníkového půdorysu je umístěna většina tříd a ekonomické zázemí školy. Uprostřed budovy se nachází atrium. K budově jsou připojeny ještě dvě další části, z nichž jedna je přímo součástí školy a druhá tvoří samostatný objekt školní jídelny, přístupný z vnitřku školy. Součástí celého objektu jsou také tři tělocvičny, které jsou propojené s hlavní budovou školy. Všechny tělocvičny využívají nejen žáci, ale i široká veřejnost. Převážná část budovy je dvoupatrová. Využívaný je také suterén, kde se nachází kabinety, dílny, výtvarná výchova a družina. 7. Počet tříd I. stupeň II. stupeň celkem K K

11 8. Počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem k k a) na třídu: 9. Průměrný počet žáků I. stupeň II. stupeň Průměr za I. a II. st. tříd 21,9 21,82 21,87 b) na učitele: I. stupeň II. stupeň Průměr za I. a II. st. tříd ,26 16, Zaměření tříd s rozšířenou výukou: předmět jazyky Počet tříd 4 Počet žáků

12 11. Zaměření specializovaných tříd: celkem Počet integrovaných žáků SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované Přeřazení do ZvŠ Ze kterých roč. Počet žáků 1.r. 0 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r Výsledky zápisů do prvních tříd Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších 6 let Počet odkladů pro šk. rok 08/

13 a) na víceletá gymnázia přijato: 15. Výsledky přijímacích řízení z pátého ročníku ze sedmého ročníku Gymnázia zřiz. krajem Soukromá gymnázia Církevní gymnázia b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední odb. celkem akademie školy školy střední školy učiliště c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední odb. celkem akademie školy školy střední školy učiliště d) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 24 13

14 Z devátých ročníků 23 1 Z nižších ročníků 16. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v 9. ročníku: 110 v nižším ročníku: Chování žáků a) klasifikace chování Počet výchovných komisí se ve srovnání s loňským rokem téměř nezměnil, nadále dobře fungovala spolupráce mezi třídními učiteli a rodiči při třídních schůzkách týkajících se chování i vzdělávání žáků. Velmi dobrá byla také spolupráce mezi výchovným poradcem, kariérním poradcem, preventistou drogově závyslích, psychologem, speciálním pedagogem i sociálním odborem OPD. Velký důraz byl též kladen na přípravu žáků k volbě budoucího povolání. Počet výchovných komisí: I.stupeň 2 II.stupeň

15 18. Prospěch žáků ROČNÍK STUPEŇ HODNOCENÍ PROSPĚCHU PROSPĚL S PROSPĚL NEPROSPĚL VYZNAMENÁNÍM Školní družina-klub Počet oddělení Počet žáků Školní družina Školní klub

16 20. Poradenské služby školy výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání Školní poradenské pracoviště zajišťuje pro žáky, pedagogy a rodiče celotýdenní servis. Pracovny školního psychologa a školních speciálních pedagogů najdete ve II. patře pavilonu A. Jde o nízkoprahové poradenské zařízení, tzn. že k jeho návštěvě není třeba žádného doporučení. Kontakty na jednotlivé pracovníky poradny najdete na vstupních panelech u obou vrátnic a na webových stránkách školy pod heslem poradna. Jak už bylo výše zmíněno, tak ve školním poradenském pracovišti pracují na plný úvazek dva školní speciální pedagogové a jedna školní psycholožka. Do poradenského pracoviště patří také paní zástupkyně a paní učitelky, které se věnují výchovnému a kariérovému poradenství, primární prevenci a práci s nadanými žáky. Všechny zmíněné subprofese spolu průběžně kooperují. Formy kontaktu s rodiči: formou webových stránek: formou letáků a tištěných informací evaluačním dotazníkem telefonicky em V současné době se intenzivně staráme o 105 žáků s poruchami učení a chování. Současně sledujeme 61 žáka s nějakým zdravotním oslabením či znevýhodněním, a pomáháme jim v jejich zapojení do běžné populace ve třídě. Celkově jsme tedy měli v péči průběžně 166 žáků naší školy. 16

17 Kromě žáků pracujeme metodicky také s třídními učiteli. Připravujeme pro ně schůzky, na kterých je seznamujeme s novinkami ve školské legislativě, v metodice psaní Individuálních plánů, slovního hodnocení, metod výuky čtení s porozuměním, práci s třídním kolektivem v třídnických hodinách a další potřebná témata. Závěrem školního roku byl vypracován a vyhodnocen dotazník pro třídní učitele ohledně jejich připomínek k práci poradenských pracovníků. Pro nadané žáky máme odpolední klub, který je zaměřen na rozvoj a prohlubování jejich dovedností pomocí různých deskových her, které škole věnovala společnost MENSA. Všichni žáci bez rozdílu mohou v odpoledních hodinách využívat prostory nově otevřené školní knihovny a studovny, kde je k dispozici i internet. Školní poradenské pracoviště zajišťuje depistážní, diagnostické a intervenční činnosti. Dále zabezpečuje metodické a koordinační činnosti s dalšími organizacemi jako je PPP, SPC, SVP, SIM (středisko integrace menšin) a další státní i nestátní organizacemi. Spolupracuje s Policií a dalšími odborníky z různých pomáhajících profesí. Cílem školního poradenského pracoviště jsou tyto čtyři kategorie: Škola o V kategorii škola ŠPP pracuje s vnitřní sítí školy (sem patří vedení školy, pedagogové, pedagogičtí asistenti, žáci, kolegové z poradny a všichni další zaměstnanci školy) o a s její vnější sítí (kam patří rodiče žáků, místní správa, Rada školy, sdělovací prostředky, veřejné mínění, školská politika a legislativa) Školní klima 17

18 o V kategorii školní klima se Školní poradenské pracoviště snaží ovlivňovat školní klima a celkovou atmosféru na škole. Podílí se na koncepci školy, školním vzdělávacím programu, materiálních, organizačních a personálních podmínkách výuky. Sleduje nové trendy ve školství a prostřednictvím vyučujících zavádí vhodné vyučovací styly. Dítě o V kategorii dítě Školní poradenské pracoviště pečuje o každého jedince jako o jedinečnou osobnost. Zaměřuje se na konkrétní pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, a prostřednictvím učitelů dbá o jejich somatický, kognitivní a sociálně motivační stav. Rodina o V neposlední řadě v kategorii rodina Školní poradenské pracoviště spolupracuje s rodinou v oblasti sociální, výchovné a kulturní. Školní poradenské pracoviště je zapojeno v projektu Evropské Unie v rámci JPD3. Projekt se jmenuje Poradenství, škola, povolání (PŠP). Hlavním cílem projektu je vytvoření komplexního systému poradenské podpory vzdělávání a kariérového rozhodování žáků ZŠ a SŠ a škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpora se vztahuje i na projektování a případné korekce vzdělávací a profesní dráhy, na integraci a inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na prevenci školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání. 18

19 21. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů na základě minimálních preventivních programů Závěrečná zpráva primární prevence Hlavním cílem primární prevence je zvyšování odolnosti vůči sociálně patologickým jevům. Nespecifická primární prevence V rámci nespecifické primární prevence jsme se zaměřili zejména na oblast zdravého životního stylu,na rozvoj sociálně komunikativních dovedností.důraz jsme kladli na vytváření pozitivního klimatu tříd,na pěstování právního vědomí,mravních a morálních hodnot a humanistických postojů.tato témata jsou součástí tématických plánů např. v předmětech RV,OV,Př,ČJ,TV,CH. K vytváření pozitivního klimatu ve třídách přispěla spolupráce se školním psychologem. Intervenční program absolvovaly žáci 6. B a 6.C. V 7. ročnících realizovala školní psycholožka Minikurz společenského chování. Po dohodě s třídními učiteli provedla paní psycholožka Semerádová Skrytý vrstevnický program ve vybraných třídách (8.A,8.B,7.C). 19

20 Závěry těchto programů byly k dispozici třídním učitelům,kterým pomohly při práci se třídou a zejména s problémovými jedinci. K významným akcím v oblasti zdravého životního stylu patří projekt organizovaný Záchrannou službou hl. m. Prahy.Teoretickou přednášku doplnil i praktický nácvik 1. pomoci.akce se zúčastnili žáci 8. ročníků,vhodně si tak doplnili učivo přírodopisu (anatomie člověka).spolupracovali jsme také s Českým červeným křížem,odborní lektoři vedli kurzy 1.pomoci pro žáky sedmých ročníků. V průběhu školního roku se žáci zapojili do mnoha aktivit,které byly organizovány v rámci vyučování nebo v mimoškolní činnosti : zájmové kroužky,školní družina výjezdy žáků ŠVP Žihle,Svor lyžařský a snowboardový kurz,tradiční Zátopkovy štafety exkurze Národní muzeum,vojenské muzeum,hrdličkovo muzeum,pražský hrad,zoo Praha,Botanická zahrada,,kozákov,náprstkovo muzeum,muzeum hl. města Prahy, Terezín, Drážďany, Prokopské údolí, Armádní muzeum, Ekologické muzeum, spalovna Malešice vědomostní soutěže a olympiády z jednotlivých předmětů (účast žáků v soutěžích) pro žáky 9.ročníků beseda k volbě povolání, SCIO TESTY,testy profesní orienace v PPP Praha 9,návštěva dne otevřených dveří SOU Za Černým Mostem besedy se zajímavými osobnostmi spisovatelé M.Viewegh,.Dědková,.Chaloupka - literární pořady K.Čapek,J.Foglar. 20

21 hudební pořady- Vývoj světového rocku, Hip hop, Afrika besedy na aktuální témata o jaderné fyzice, o energiích, výstava Valdštejn aktivity související s projektem EKOŠKOLA celoroční práce Ekotýmu školy Slavnost padajícího listí návštěva finských studentů a ped. projektový týden Voda Den Země běrové akce ( papír,víčka) celoroční třídění odpadu září,červen 5denní ekopobyt Křivoklátsko účast v projektu Adopce dítěte na dálku (2 děti z Indonésie a Thajska) adopce zvířete v pražské ZOO pomoc občanskému sdružení Děti dětem prodej magnetů celoroční spolupráce patronátních 9. ročníků s 1. ročníky (alej žáků,den dětí,pasování prvňáků na čtenáře,společné rozloučení v Galerii Prahy 14) školní časopis Tucvaj pomoc žáků školy při humanitární sbírce společnosti Adra tradiční akce karneval pro ŠD, vánoční jarmark, Mikuláš pro 1. stupeň, účast žáků při zápisu do 1. tříd, celoroční soutěž žákovské samosprávy o nejlepší třídní kolektiv. 21

22 Specifická primární prevence Již tradičně probíhala spolupráce s útvarem prevence Městské policie hl.m. Prahy. Se značným žákovským ohlasem se každoročně setkávají programy týkající se šikany,drogové problematiky,právního vědomí i bezpečného chování při kontaktu s cizími lidmi. V devátých ročnících proběhl preventivní pořad týkající se problematiky AIDS. Závažným problémem u dětí je kouření,p roto i v letošním školním roce jsme oslovili Českou koalici proti tabáku lektoři tohoto sdružení pracovali se žáky 6.ročníků. V 8. ročnících jsme se zaměřili na problematiku mentální anorexie a bulimie.tyto besedy realizoval Státní zdravotnický ústav.pracovníci Linky bezpečí besedovali se žáky 6. ročníků. Žáci 9.A se zúčastnili soudního jednání u Vrchního soudu v Praze.Tato osobní zkušenost jistě přispěla k posílení jejich právního vědomí. V rámci sexuální výchovy měli žáci 9.ročníků možnost hovořit s gynekologem MUDr. Klimešem. 22

23 Spolupráce s rodiči Problematice prevence sociálně patologických jevů byla věnována pozornost na třídních schůzkách i konzultacích.rodiče mohli v případě potřeby využít Školní poradenské centrum,kde je k dispozici speciální pedagog,výchovný poradce,karierní poradce,školní psycholog nebo metodik prevence. Práce metodika prevence V rámci Minimálního preventivního programu jsem spolupracovala s koordinátorem MÚ Praha 14 Janou Štoskovou a velmi přínosnou považuji spolupráci s Mgr. Stolařovou obvodní metodik prevence. Pravidelné schůzky,metodické vedení a výměna zkušeností mezi školními metodiky prevence přinesly mnoho důležitých kontaktů a nových nápadů. V průběhu školního roku jsem spolupracovala se členy Školního poradenského centra,s třídními učiteli i vedením školy. Plány a výhledy na školní rok 2008/2009 zahájení projektu Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách program bude realizovat organizace PROSPE PROgram SPEcifické protidrogové prevence v září proběhnou adaptační kurzy pro žáky 6.ročníků,na tento projekt jsme získali grant od MÚ Prahy 14 pokračovat v účasti žáků na soudních jednáních zaměřit se na problematiku kouření žáků spolupráce s Českou koalicí proti tabáku 23

24 pokračovat ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha prevence AIDS,mentální anorexie a bulimie,zneužívání alkoholu,zdravý životní styl pokračovat v besedách s gynekologem MUDr.Klimešem obnovit spolupráci s organizací LA STRADA rizika práce v zahraničí obnovit spolupráci s komunitním centrem Motýlek pokračovat ve spolupráci s útvarem prevence Městské policie hl. m. Prahy obhajoba mezinárodního titulu Ekoškola. Vypracovala Ing. Marie Kučerová,školní metodik prevence Školní parlament závěrečné hodnocení Školní parlament (dále jen parlament) vytváří prostor pro zapojení všech žáků do života školy, podporuje odpovědnost žáků za vlastní vzdělávání. Pomáhá žákům při řešení problémů ve vzdělávání, ve vzájemných vztazích i ve vztazích mezi žáky a učiteli. Žáci se jeho prostřednictvím podílejí na tvorbě pravidel vzájemného soužití ve škole a parlament tak podporuje dodržování těchto pravidel. Je jedním z prostředků pro přenos informací mezi všemi třídami školy i pro spolupráci napříč ročníky. Prostřednictvím parlamentu žáci mj. navrhují vzdělávací projekty. Následující text přináší informace o organizaci parlamentu ve školním roce 2007/2008 Na jeho současné podobě se podílelo několik učitelů, funkce koordinátora parlamentu měla vždy blízko k metodice prevence, poradenství. V současnosti je parlament v ZŠ Gen. Janouška koordinován a podporován vedením školy. Cíle Obecné cíle: vést žáky k otevřené komunikaci o vlastních potřebách a problémech; připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti; 24

25 připravovat žáky na uplatňování vlastních práv a na naplňování vlastních povinností v reálných situacích v průběhu jejich vzdělávání, vzájemného soužití ve škole; umožnit žákům, aby skutečně a účinně ovlivňovali život školy, ve které se vzdělávají; umožnit žákům, aby převzali spoluodpovědnost za proces a podmínky svého vzdělávání a za rozvoj vlastní osobnosti. Zapojit žáky do realizace enviromentální výchovy a ekologizace provozu školy. Závěrečná zpráva výchovného poradenství pro rok Ve školním roce 2007/2008 pracovaly v ZŠ dvě výchovné poradkyně PaedDr. Hana Vohralíková pro žáky I. stupně a Mgr. Zuzana Ptáčková pro žáky II. stupně. 1. Žáci s SPU Ve školním roce bylo diagnostikováno 105 žáků se specifickými poruchami učení a 61 žák s lehčím zdravotním postižením. Integrace žáků proběhla na základě vyšetření 25

26 dětí v Pedagogicko-psychologické poradně U Nové školy ve Vysočanech psycholožkou Mgr. Helenou Machovou. 2. Poradenské služby školy Psycholožka z PPP Mgr. Machová byla ve škole přítomna vždy první středu v měsíci. Ve škole pracuje též školní psycholožka PhDr. Semerádová. Integrovaným žákům poskytují pomoc při nápravě SPU speciální pedagožky Mgr. Komínková a Mgr. Kašičková při reedukačních hodinách nebo formou konzultací. Přešetřování žáků s SPU probíhá pravidelně a jsou evidováni podle směrnice MŠMT. Třídní učitelé ve spolupráci s výchovným poradcem, speciálním pedagogem, rodiči a žáky sestavili v říjnu individuální vzdělávací plány pro žáky s SPU, v závěru školního roku provedli zhodnocení splnění cílů vytčených v těchto plánech. Žáci 9. ročníků absolvovali v PPP testy profesní orientace v rámci přípravy na budoucí povolání. Výchovní poradci zajišťují distribuci přihlášek na střední školy pro žáky 5., 7. a 9. ročníků. Ve spolupráci s karierním poradcem zprostředkovávají žákům informace o učebních a studijních oborech, zásobují žáky letáky a brožurami, jsou jim též k dispozici atlasy škol. 3. Výchovné komise Výchovně-vzdělávací problémy žáků projednávají třídní učitelé a výchovní poradci s rodiči při osobních pohovorech, závažnější problémy pak na výchovných komisích za přítomnosti školní psycholožky, popř. dalších vyučujících. 26

27 Jednání se týkala převážně problémového chování žáků, špatné pracovní morálky, záškoláctví či agresivního chování vůči spolužákům. Závažné přestupky proti školnímu řádu řeší výchovné poradkyně s pracovnicemi sociálního odboru, oddělení Péče o dítě. 4. Přijímací řízení na střední školy Podle směrnice MŠMT se hlásilo na SŠ 109 žáků 9. ročníků, 1 žákyně z 8. ročníku, 6 žáků ze 7. a 15 z 5. ročníku. Dvě žákyně přihlášku nepodaly (jedna z důvodu stěhování do ciziny, jedna z rozhodnutí otce dále dceru nevzdělávat). Žáci byli přijati převážně v prvním kole přijímacího řízení na základě průměru známek na vysvědčení, přijímacích zkoušek a na odborná učiliště byli bez problémů přijati na základě ústního pohovoru. Dvě žákyně budou na žádost rodičů pokračovat ve školní docházce na naší škole desátým rokem. Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: gymnázia z 5. ročníku ze 7. ročníku zřízená krajem 12 6 soukromá 3 0 církevní

28 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ (ukončené maturitní zkouškou): gymnázia obchodní zdravotní průmyslov ostatní střední celkem akademie školy é školy střední školy odborná učiliště c) na soukromé školy: gymnázia obchodní zdravotní průmyslov ostatní střední celkem akademie školy é školy střední školy odborná učiliště Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v 9. ročníku: 110 v 8. ročníku: 2 Závěr Počet výchovných komisí se ve srovnání s loňským rokem téměř nezměnil, nadále dobře fungovala spolupráce mezi třídními učiteli a rodiči při schůzkách týkajících se 28

29 chování i vzdělávání žáků. Velmi dobrá byla také spolupráce mezi výchovným poradcem, karierním poradcem, drogovým preventistou, psychologem, speciálním pedagogem i sociálním odborem OPD. Velký důraz byl též kladen na přípravu žáků k volbě budoucího povolání. 22. Rada školy Školská rada byla zřízena rozhodnutím Zastupitelstva MČ Prahy 14. Školská rada má 6 členů: a) jmenovaní zřizovatelem: Ing. Miroslav Froněk starosta MČ Prahy 14, Ing. Eva Bažilová b) volení zástupci rodičů: Mgr.Viktor Mach, Simona Hovorková c) zástupci volení pedagogickými pracovníky školy: Ing. Marie Kučerová od 05/2007, Mgr. Zdeňka Benešová Na ustanovující schůzi školské rady byl jejím předsedou zvolen Mgr. Viktor Mach 23. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy Spolupráce s institucemi Český červený kříž Hasičský záchranný sbor Muzeum policie ČR Střední zdravotnická škola Městská knihovna Nadace škola hrou 29

30 Tereza obč. sdružení Klub ekologické výchovy Přírodovědecká fakulta Eurdis MŠ ZOO Praha UK v Praze Triangl Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola se zaměřuje zejména na environmentální výchovu. Ve školním roce 2005/2006 jsme získali titul Škola udržitelného rozvoje I. stupně (titul je udělován na dva roky) a mezinárodní titul Ekoškola (titul je udělován na dva roky). Vedení školy trvale vytváří podmínky pro práci koordinátorů EVVO, kteří jsou školeni sdružením Tereza, KEV a Přírodovědeckou fakultou. V rozpočtu školy jsou vyčleněny prostředky na další vzdělávání pedagogů v této oblasti. Díky tomu, je výsledkem dlouholeté práce celého pedagogického sboru celá řada aktivit a projektů, navázaných kontaktů. 24. Školní stravování počty stravovaných žáků: 765 z toho počty žáků z jiných škol: 0 počet jídelen ZŠ: 2 ZŠ: 0 počet výdejen 25. Výjezdy žáků mimo objekt školy

31 počet výjezdů vzdělávací výjezdy 4 61 ŠvP Lyžařský kurz 1 22 počet žáků 26. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol Česká školní inspekce, Pražský inspektorát předmět kontroly: Kontrola vedení dokumentace školy V tomto bodě nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Kontrola vedení povinných údajů o žácích školy, uvedených ve školní matrice V tomto bodě nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Kontrola dodržování právních předpisů V tomto bodě nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Kontrola zda ředitel školy plní své povinnosti V tomto bodě nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Kontrola plnění povinností ředitele školy ve vztahu k činnosti školské rady V tomto bodě nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 27. Spolupráce školy se zahraničím, specifika zahraniční spolupráce Finsko Nokia, ekoškola Mezinárodní spolupráce

32 Mezinárodní projekty Etwinning 28. Účast žáků v soutěžích a) vyhlašovaných MŠMT vědomostních sportovních uměleckých Pražský globus 2007 Zeměpisná olympiáda Dějepisná olympiáda Petr Jína z 9. B v obvodním kole místo SPORTOVNÍ SOUTŽE POPRASK PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ Biologická olympiáda Astronomická olympiáda školní kolo: 1. místo: Huráb Michal,9.E 2. místo: Peter Martin, 9.C 3. místo: Hanych Martin, 9.C Korespondenční kolo: úspěšný řešitel - Huráb Michal Olympiáda v

33 anglickém jazyce 1.místo Larysa Mozgová, 8.A 2.místo Martin Hanych, 9.C 3.místo Zuzana Krátká, 7.A b) ostatních vědomostních sportovních uměleckých Internetové kluby Soutěže v plavání X-Factor pěvecká soutěž Fotbal Coca-Cola cup Zátopkovy štafety Vánoční turnaj ve fotbale a přehazované sportovní soutěžní hry u příležitosti Dne dětí 29. Cizí státní příslušníci Národnost Počet žáků moldavská 1

34 albánská 0 ukrajinská 4 ruská 4 vietnamská 3 slovenská 3 čínská 1 arménská 2 běloruská 0 srbská 1 Celkem Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání. Jejich zaměření, výstupy za školní rok, počty frekventantů a absolventů. Škola neorganizuje.

35 31. Ekologická výchova, resp. environmentální výchova, vzdělávání a osvěta nad rámec osnov. Předměty, které rozšiřujem o tuto oblast. Škola se zaměřuje zejména na environmentální výchovu. Ve školním roce 2005/2006 jsme získali titul Škola udržitelného rozvoje I. stupně (titul je udělován na dva roky ) a mezinárodní titul Ekoškola ( titul je udělován na dva roky). Vedení školy trvale vytváří podmínky pro práci koordinátorů EVVO, kteří jsou školeni sdružením Tereza, KEV a Přírodovědeckou fakultou. V rozpočtu školy jsou vyčleněny prostředky na další vzdělávání pedagogů v této oblasti. Díky tomu, je výsledkem dlouholeté práce celého pedagogického sboru celá řada aktivit a projektů, navázaných kontaktů. Dlouhodobé a krátkodobé projekty: Děti dětem, školní projekt Odpady pro žáky I.st., Týden aktivit pro planetu Zemi, projektový týden na téma Voda. V praxi se projevily dobře fungující mezipředmětové vztahy. Realizace úkolů vyplývajících z mezinárodního projektu Ekoškola v rámci ŠvP jsme realizovali projekty: Jak se má les, Voda. Pracujeme na dlouholetém projektu Učebna pod širým nebem

36 V rámci týdne Vody žáci 9. ročníků ve spolupráci s vyučujícími přírodopisu, fyziky, chemie a zeměpisu předvedli mladším spolužákům z I. Stupně a 6-7. ročníků vodu z pohledu těchto předmětů. Využíváme co nejlépe nabídek různých středisek ekologické výchovy. Již řadu let plníme projekty sdružení Tereza, jsme zapojeni v projektu Klubu ekologické výchovy, v rámci JPD 3 Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj v Praze. Exkurze : V průběhu školního roku jsme uskutečnili tyto exkurze: Prokopské údolí, Kyjské rybníky, Dolní Počernice, Horní Počernice, Roztoky u Prahy, ZOO v Troji, Botanická zahrada, Trojský zámek, Národní Muzeum, Naučná stezka Prahy 14, Kozákov, Pražský Hrad, Zahrady Pražského Hradu, Čistička odpadních vod, Ekotechnické muzeum, Vodárna v Podolí Pro žáky 8. ročníků proběhl ve spolupráci s Pražskou záchrannou službou kurz resuscitace a první pomoci. Ve spolupráci s Ekogymnasiem v Poděbradech E.Jiříková vystoupila ne semináři pro pedagogy SŠ a ZŠ k problematice využívání didaktické techniky ve výuce přírodopisu Skupina 22 koordinátorů EVVO se v rámci vzdělávání zúčastnila projektového Dne Země

37 Několik let máme dobrou spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK v rámci této spolupráce E. Jiříková vystoupila na mezinárodním semináři ve Štrbě s příspěvkem Role fakultního učitele v přípravě budoucích učitelů přírodovědných oborů v kontextu reformy vzdělávání. Současně získala v rámci mezinárodní soutěže Techfilmu v sekci výukových programů za klip Den Země Voda živá cenu Microsoft. Dlouhodobě spolupracujeme s Klubem ekologické výchovy, PedF UK, Přírodovědeckou fakultou UK v Praze, Sdružení Tereza 32. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité Přehled mimoškolních aktivit školy Škola organizuje tradičně pestrou nabídku využití volného času dětí v podobě zájmových kroužků ŠD, školy a školní internetový klub. V mnoha kroužcích, z nichž je polovina sportovního charakteru, pracují jako vedoucí pedagogičtí pracovníci. Snahou školy je zapojit ke spolupráci také rodiče a přátele školy.zajímavé akce pořádané školou Vánoční trhy Zátopkovy štafety Sportovní výjezdy: lyžařský kurz, snowboardový kurz Týden aktivit pro planetu Zemi, Alej žáků školy Projekty Účast školy ve všech sportovních turnajích pořádaných DDM Praha 9 POPRASK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 Mgr. Irena Prokopová ředitelka Mgr. Magda Fuksíková zástupkyně ředitelky 1 Výroční zpráva Základní školy Praha 5 Košíře, Plzeňská 117/39 za školní rok 2008/2009 1. Přesný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a o hospodaření školy za rok 2011 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 25.

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 1. 2000 vydané v Praze dne 27. 12. 1999) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Obsah: strana 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘINY-JIH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘINY-JIH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘINY-JIH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Obsah I. Informační a statistická část...str. 3 II. Textová část.........str. 13 1. Zařazení do sítě škol.....str.

Více