ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA Výroční zpráva 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008

2 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje o pracovnících školy 7 6. Počet budov, ve kterých se vyučuje 9 7. Počet tříd 9 8. Počet žáků Průměrný počet žáků Zaměření tříd s rozšířenou výukou Zaměření specializovaných tříd Počet integrovaných žáků Přeřazení do ZvŠ Výsledky zápisu do prvních tříd Výsledky přijímacích řízení Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Chování žáků Prospěch žáků Školní družina klub Poradenské služby školy, výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání Hodnocení prevence sociálně patologických jevů na základě minimálních preventivních programů Rada školy Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy Školní stravování Výjezdy žáků mimo školu Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol Spolupráce školy se zahraničím, specifika zahraniční spolupráce Účast žáků v soutěžích Cizí státní příslušníci Akreditované programy dalšího vzdělávání Ekologická výchova, resp. enviromentální výchova Další údaje o ZŠ Ekonomická část 39 Přílohy 2

3 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2007/2008 a o hospodaření školy za rok 2007 K tisku výroční zprávy byl použit recyklovaný papír. 3

4 V Praze dne: 29. srpna 2008 Mgr. Ilona Šťastná ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada na svém jednání dne: 29. září za Školskou radu Výroční zpráva je veřejně přístupná na stránkách školy a v kanceláři školy. 4

5 1. Název školy Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Adresa: Gen. Janouška 1006, Praha 9 Černý Most Datum vydání aktuálního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: IZO: Ředitelka školy: Mgr. Ilona Šťastná 2. Zřizovatel školy Městská část Praha 14, právní forma: část obce, IČO: Adresa: Bří. Venclíků 1073, Praha 9 Černý Most 3. Charakteristika školy Základní škola Generála Janouška je školou sídlištního typu a sdružuje základní školu, školní jídelnu, školní družinu. Škola je úplná s prvním až devátým ročníkem. V současné době má 33 tříd a 810 žáků. Z celkového počtu žáků je 45 cizích státních příslušníků, 105 žáků integrovaných s SPU, 1 žák se sluchovým postižením a 1 žák se zrakovým postižením. 5

6 Škola je umístěna uprostřed sídliště Černý Most I. V hlavní budově obdélníkového půdorysu je umístěna většina tříd a ekonomické zázemí školy. Uprostřed budovy se nachází atrium. K budově jsou připojeny ještě dvě další části, z nichž jedna je přímo součástí školy a druhá tvoří samostatný objekt školní jídelny, přístupný z vnitřku školy. Součástí celého objektu jsou také tři tělocvičny, které jsou propojené s hlavní budovou školy. Všechny tělocvičny využívají nejen žáci, ale i široká veřejnost. Převážná část budovy je dvoupatrová. Využívaný je také suterén, kde se nachází kabinety, dílny a družina. Žáci se učí v 62 učebnách, z nichž 20 je odborných (učebna fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, německého jazyka, tři učebny anglického jazyka, tři tělocvičny, gymnastický sál, dvě učebny výpočetní techniky, kinosál, kuchyňka, učebna dílen, keramika, knihovna, učebna relaxačních aktivit aj.). Odborná učebna přírodopisu a fyziky je vybavena moderní technikou interaktivní tabulí, dataprojektorem, PC vizualizerem. Učebny výpočetní techniky mají k dispozici 37 počítačů a dalších 7 počítačů v ostatních učebnách připojených k Internetu i školní síti. Převážná část tříd má u sebe kabinet, ve kterém je také zaveden Internet, který slouží vyučujícím. Školní družina využívá celkem 9 učeben. Škola má ve svém areálu velkou zahradu, kterou jsme se postupně rozhodli přebudovat na místo volnočasových aktivit dětí, na místo, kde by děti mohly trávit nejen velké přestávky, ale i volný čas mimo vyučování. Celý areál školy by měl být rozčleněn na několik částí : 1. Sportovně-relaxační (tuto část tvoří sportovní hřiště a 6

7 nová běžecká dráha s umělým povrchem), 2. Pěstitelskou, 3. Oddychovou, 4. Výukovou. Součástí výukové části je naučná stezka a plánuje se učebna pod širým nebem, v níž mohou všechny děti přirozenou formou získat nové poznatky a praktické dovednosti. 7

8 4. Vzdělávací program školy 16847/96-2 Základní škola 16333/ Rozšířené vyučování jazyků 1. a 6. ročník STROM POZNÁNÍ a) personální zabezpečení 5. Údaje o pracovnících školy pracovníci K Fyzické osoby K Přepoč. pracovníci K Fyzické osoby K Přepoč. pracovníci pedagogičtí 66 62, ,4 nepedagogičtí 28 24, ,3 celkem 94 87, ,7 b) Věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let z toho důchodci počet Z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků školy: 42,61 8

9 c) Kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost) k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupeň 20 5 II. stupeň 22 4 vychovatelé školní družiny 4 5 vedení školy 4 0 spec. ped. + psycholog 3 0 d) Aprobovanost výuky 74,63 % e) Odchody pedagogických pracovníků personální podmínky V průběhu roku řešen jeden odchod pedagogického pracovníka f) Nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce: g) Nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce: h) Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zúčastnilo: kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci Ekogramotnost 3 0 Jazykové 2 1 Funkční specializační švp,pšp,eko 3 1 Funkční studium 1 1 ICT SIPVZ PV PGDF 9 1 9

10 ICT SIPVZ PV TK 13 2 Odborné 6 1 Pedagog. kvalifikační 2 2 ch) Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání: 8 6. Počet budov, ve kterých se vyučuje Škola je umístěna uprostřed sídliště Černý Most I. V hlavní budově obdélníkového půdorysu je umístěna většina tříd a ekonomické zázemí školy. Uprostřed budovy se nachází atrium. K budově jsou připojeny ještě dvě další části, z nichž jedna je přímo součástí školy a druhá tvoří samostatný objekt školní jídelny, přístupný z vnitřku školy. Součástí celého objektu jsou také tři tělocvičny, které jsou propojené s hlavní budovou školy. Všechny tělocvičny využívají nejen žáci, ale i široká veřejnost. Převážná část budovy je dvoupatrová. Využívaný je také suterén, kde se nachází kabinety, dílny, výtvarná výchova a družina. 7. Počet tříd I. stupeň II. stupeň celkem K K

11 8. Počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem k k a) na třídu: 9. Průměrný počet žáků I. stupeň II. stupeň Průměr za I. a II. st. tříd 21,9 21,82 21,87 b) na učitele: I. stupeň II. stupeň Průměr za I. a II. st. tříd ,26 16, Zaměření tříd s rozšířenou výukou: předmět jazyky Počet tříd 4 Počet žáků

12 11. Zaměření specializovaných tříd: celkem Počet integrovaných žáků SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované Přeřazení do ZvŠ Ze kterých roč. Počet žáků 1.r. 0 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r Výsledky zápisů do prvních tříd Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších 6 let Počet odkladů pro šk. rok 08/

13 a) na víceletá gymnázia přijato: 15. Výsledky přijímacích řízení z pátého ročníku ze sedmého ročníku Gymnázia zřiz. krajem Soukromá gymnázia Církevní gymnázia b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední odb. celkem akademie školy školy střední školy učiliště c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední odb. celkem akademie školy školy střední školy učiliště d) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 24 13

14 Z devátých ročníků 23 1 Z nižších ročníků 16. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v 9. ročníku: 110 v nižším ročníku: Chování žáků a) klasifikace chování Počet výchovných komisí se ve srovnání s loňským rokem téměř nezměnil, nadále dobře fungovala spolupráce mezi třídními učiteli a rodiči při třídních schůzkách týkajících se chování i vzdělávání žáků. Velmi dobrá byla také spolupráce mezi výchovným poradcem, kariérním poradcem, preventistou drogově závyslích, psychologem, speciálním pedagogem i sociálním odborem OPD. Velký důraz byl též kladen na přípravu žáků k volbě budoucího povolání. Počet výchovných komisí: I.stupeň 2 II.stupeň

15 18. Prospěch žáků ROČNÍK STUPEŇ HODNOCENÍ PROSPĚCHU PROSPĚL S PROSPĚL NEPROSPĚL VYZNAMENÁNÍM Školní družina-klub Počet oddělení Počet žáků Školní družina Školní klub

16 20. Poradenské služby školy výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání Školní poradenské pracoviště zajišťuje pro žáky, pedagogy a rodiče celotýdenní servis. Pracovny školního psychologa a školních speciálních pedagogů najdete ve II. patře pavilonu A. Jde o nízkoprahové poradenské zařízení, tzn. že k jeho návštěvě není třeba žádného doporučení. Kontakty na jednotlivé pracovníky poradny najdete na vstupních panelech u obou vrátnic a na webových stránkách školy pod heslem poradna. Jak už bylo výše zmíněno, tak ve školním poradenském pracovišti pracují na plný úvazek dva školní speciální pedagogové a jedna školní psycholožka. Do poradenského pracoviště patří také paní zástupkyně a paní učitelky, které se věnují výchovnému a kariérovému poradenství, primární prevenci a práci s nadanými žáky. Všechny zmíněné subprofese spolu průběžně kooperují. Formy kontaktu s rodiči: formou webových stránek: formou letáků a tištěných informací evaluačním dotazníkem telefonicky em V současné době se intenzivně staráme o 105 žáků s poruchami učení a chování. Současně sledujeme 61 žáka s nějakým zdravotním oslabením či znevýhodněním, a pomáháme jim v jejich zapojení do běžné populace ve třídě. Celkově jsme tedy měli v péči průběžně 166 žáků naší školy. 16

17 Kromě žáků pracujeme metodicky také s třídními učiteli. Připravujeme pro ně schůzky, na kterých je seznamujeme s novinkami ve školské legislativě, v metodice psaní Individuálních plánů, slovního hodnocení, metod výuky čtení s porozuměním, práci s třídním kolektivem v třídnických hodinách a další potřebná témata. Závěrem školního roku byl vypracován a vyhodnocen dotazník pro třídní učitele ohledně jejich připomínek k práci poradenských pracovníků. Pro nadané žáky máme odpolední klub, který je zaměřen na rozvoj a prohlubování jejich dovedností pomocí různých deskových her, které škole věnovala společnost MENSA. Všichni žáci bez rozdílu mohou v odpoledních hodinách využívat prostory nově otevřené školní knihovny a studovny, kde je k dispozici i internet. Školní poradenské pracoviště zajišťuje depistážní, diagnostické a intervenční činnosti. Dále zabezpečuje metodické a koordinační činnosti s dalšími organizacemi jako je PPP, SPC, SVP, SIM (středisko integrace menšin) a další státní i nestátní organizacemi. Spolupracuje s Policií a dalšími odborníky z různých pomáhajících profesí. Cílem školního poradenského pracoviště jsou tyto čtyři kategorie: Škola o V kategorii škola ŠPP pracuje s vnitřní sítí školy (sem patří vedení školy, pedagogové, pedagogičtí asistenti, žáci, kolegové z poradny a všichni další zaměstnanci školy) o a s její vnější sítí (kam patří rodiče žáků, místní správa, Rada školy, sdělovací prostředky, veřejné mínění, školská politika a legislativa) Školní klima 17

18 o V kategorii školní klima se Školní poradenské pracoviště snaží ovlivňovat školní klima a celkovou atmosféru na škole. Podílí se na koncepci školy, školním vzdělávacím programu, materiálních, organizačních a personálních podmínkách výuky. Sleduje nové trendy ve školství a prostřednictvím vyučujících zavádí vhodné vyučovací styly. Dítě o V kategorii dítě Školní poradenské pracoviště pečuje o každého jedince jako o jedinečnou osobnost. Zaměřuje se na konkrétní pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, a prostřednictvím učitelů dbá o jejich somatický, kognitivní a sociálně motivační stav. Rodina o V neposlední řadě v kategorii rodina Školní poradenské pracoviště spolupracuje s rodinou v oblasti sociální, výchovné a kulturní. Školní poradenské pracoviště je zapojeno v projektu Evropské Unie v rámci JPD3. Projekt se jmenuje Poradenství, škola, povolání (PŠP). Hlavním cílem projektu je vytvoření komplexního systému poradenské podpory vzdělávání a kariérového rozhodování žáků ZŠ a SŠ a škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpora se vztahuje i na projektování a případné korekce vzdělávací a profesní dráhy, na integraci a inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na prevenci školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání. 18

19 21. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů na základě minimálních preventivních programů Závěrečná zpráva primární prevence Hlavním cílem primární prevence je zvyšování odolnosti vůči sociálně patologickým jevům. Nespecifická primární prevence V rámci nespecifické primární prevence jsme se zaměřili zejména na oblast zdravého životního stylu,na rozvoj sociálně komunikativních dovedností.důraz jsme kladli na vytváření pozitivního klimatu tříd,na pěstování právního vědomí,mravních a morálních hodnot a humanistických postojů.tato témata jsou součástí tématických plánů např. v předmětech RV,OV,Př,ČJ,TV,CH. K vytváření pozitivního klimatu ve třídách přispěla spolupráce se školním psychologem. Intervenční program absolvovaly žáci 6. B a 6.C. V 7. ročnících realizovala školní psycholožka Minikurz společenského chování. Po dohodě s třídními učiteli provedla paní psycholožka Semerádová Skrytý vrstevnický program ve vybraných třídách (8.A,8.B,7.C). 19

20 Závěry těchto programů byly k dispozici třídním učitelům,kterým pomohly při práci se třídou a zejména s problémovými jedinci. K významným akcím v oblasti zdravého životního stylu patří projekt organizovaný Záchrannou službou hl. m. Prahy.Teoretickou přednášku doplnil i praktický nácvik 1. pomoci.akce se zúčastnili žáci 8. ročníků,vhodně si tak doplnili učivo přírodopisu (anatomie člověka).spolupracovali jsme také s Českým červeným křížem,odborní lektoři vedli kurzy 1.pomoci pro žáky sedmých ročníků. V průběhu školního roku se žáci zapojili do mnoha aktivit,které byly organizovány v rámci vyučování nebo v mimoškolní činnosti : zájmové kroužky,školní družina výjezdy žáků ŠVP Žihle,Svor lyžařský a snowboardový kurz,tradiční Zátopkovy štafety exkurze Národní muzeum,vojenské muzeum,hrdličkovo muzeum,pražský hrad,zoo Praha,Botanická zahrada,,kozákov,náprstkovo muzeum,muzeum hl. města Prahy, Terezín, Drážďany, Prokopské údolí, Armádní muzeum, Ekologické muzeum, spalovna Malešice vědomostní soutěže a olympiády z jednotlivých předmětů (účast žáků v soutěžích) pro žáky 9.ročníků beseda k volbě povolání, SCIO TESTY,testy profesní orienace v PPP Praha 9,návštěva dne otevřených dveří SOU Za Černým Mostem besedy se zajímavými osobnostmi spisovatelé M.Viewegh,.Dědková,.Chaloupka - literární pořady K.Čapek,J.Foglar. 20

21 hudební pořady- Vývoj světového rocku, Hip hop, Afrika besedy na aktuální témata o jaderné fyzice, o energiích, výstava Valdštejn aktivity související s projektem EKOŠKOLA celoroční práce Ekotýmu školy Slavnost padajícího listí návštěva finských studentů a ped. projektový týden Voda Den Země běrové akce ( papír,víčka) celoroční třídění odpadu září,červen 5denní ekopobyt Křivoklátsko účast v projektu Adopce dítěte na dálku (2 děti z Indonésie a Thajska) adopce zvířete v pražské ZOO pomoc občanskému sdružení Děti dětem prodej magnetů celoroční spolupráce patronátních 9. ročníků s 1. ročníky (alej žáků,den dětí,pasování prvňáků na čtenáře,společné rozloučení v Galerii Prahy 14) školní časopis Tucvaj pomoc žáků školy při humanitární sbírce společnosti Adra tradiční akce karneval pro ŠD, vánoční jarmark, Mikuláš pro 1. stupeň, účast žáků při zápisu do 1. tříd, celoroční soutěž žákovské samosprávy o nejlepší třídní kolektiv. 21

22 Specifická primární prevence Již tradičně probíhala spolupráce s útvarem prevence Městské policie hl.m. Prahy. Se značným žákovským ohlasem se každoročně setkávají programy týkající se šikany,drogové problematiky,právního vědomí i bezpečného chování při kontaktu s cizími lidmi. V devátých ročnících proběhl preventivní pořad týkající se problematiky AIDS. Závažným problémem u dětí je kouření,p roto i v letošním školním roce jsme oslovili Českou koalici proti tabáku lektoři tohoto sdružení pracovali se žáky 6.ročníků. V 8. ročnících jsme se zaměřili na problematiku mentální anorexie a bulimie.tyto besedy realizoval Státní zdravotnický ústav.pracovníci Linky bezpečí besedovali se žáky 6. ročníků. Žáci 9.A se zúčastnili soudního jednání u Vrchního soudu v Praze.Tato osobní zkušenost jistě přispěla k posílení jejich právního vědomí. V rámci sexuální výchovy měli žáci 9.ročníků možnost hovořit s gynekologem MUDr. Klimešem. 22

23 Spolupráce s rodiči Problematice prevence sociálně patologických jevů byla věnována pozornost na třídních schůzkách i konzultacích.rodiče mohli v případě potřeby využít Školní poradenské centrum,kde je k dispozici speciální pedagog,výchovný poradce,karierní poradce,školní psycholog nebo metodik prevence. Práce metodika prevence V rámci Minimálního preventivního programu jsem spolupracovala s koordinátorem MÚ Praha 14 Janou Štoskovou a velmi přínosnou považuji spolupráci s Mgr. Stolařovou obvodní metodik prevence. Pravidelné schůzky,metodické vedení a výměna zkušeností mezi školními metodiky prevence přinesly mnoho důležitých kontaktů a nových nápadů. V průběhu školního roku jsem spolupracovala se členy Školního poradenského centra,s třídními učiteli i vedením školy. Plány a výhledy na školní rok 2008/2009 zahájení projektu Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách program bude realizovat organizace PROSPE PROgram SPEcifické protidrogové prevence v září proběhnou adaptační kurzy pro žáky 6.ročníků,na tento projekt jsme získali grant od MÚ Prahy 14 pokračovat v účasti žáků na soudních jednáních zaměřit se na problematiku kouření žáků spolupráce s Českou koalicí proti tabáku 23

24 pokračovat ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha prevence AIDS,mentální anorexie a bulimie,zneužívání alkoholu,zdravý životní styl pokračovat v besedách s gynekologem MUDr.Klimešem obnovit spolupráci s organizací LA STRADA rizika práce v zahraničí obnovit spolupráci s komunitním centrem Motýlek pokračovat ve spolupráci s útvarem prevence Městské policie hl. m. Prahy obhajoba mezinárodního titulu Ekoškola. Vypracovala Ing. Marie Kučerová,školní metodik prevence Školní parlament závěrečné hodnocení Školní parlament (dále jen parlament) vytváří prostor pro zapojení všech žáků do života školy, podporuje odpovědnost žáků za vlastní vzdělávání. Pomáhá žákům při řešení problémů ve vzdělávání, ve vzájemných vztazích i ve vztazích mezi žáky a učiteli. Žáci se jeho prostřednictvím podílejí na tvorbě pravidel vzájemného soužití ve škole a parlament tak podporuje dodržování těchto pravidel. Je jedním z prostředků pro přenos informací mezi všemi třídami školy i pro spolupráci napříč ročníky. Prostřednictvím parlamentu žáci mj. navrhují vzdělávací projekty. Následující text přináší informace o organizaci parlamentu ve školním roce 2007/2008 Na jeho současné podobě se podílelo několik učitelů, funkce koordinátora parlamentu měla vždy blízko k metodice prevence, poradenství. V současnosti je parlament v ZŠ Gen. Janouška koordinován a podporován vedením školy. Cíle Obecné cíle: vést žáky k otevřené komunikaci o vlastních potřebách a problémech; připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti; 24

25 připravovat žáky na uplatňování vlastních práv a na naplňování vlastních povinností v reálných situacích v průběhu jejich vzdělávání, vzájemného soužití ve škole; umožnit žákům, aby skutečně a účinně ovlivňovali život školy, ve které se vzdělávají; umožnit žákům, aby převzali spoluodpovědnost za proces a podmínky svého vzdělávání a za rozvoj vlastní osobnosti. Zapojit žáky do realizace enviromentální výchovy a ekologizace provozu školy. Závěrečná zpráva výchovného poradenství pro rok Ve školním roce 2007/2008 pracovaly v ZŠ dvě výchovné poradkyně PaedDr. Hana Vohralíková pro žáky I. stupně a Mgr. Zuzana Ptáčková pro žáky II. stupně. 1. Žáci s SPU Ve školním roce bylo diagnostikováno 105 žáků se specifickými poruchami učení a 61 žák s lehčím zdravotním postižením. Integrace žáků proběhla na základě vyšetření 25

26 dětí v Pedagogicko-psychologické poradně U Nové školy ve Vysočanech psycholožkou Mgr. Helenou Machovou. 2. Poradenské služby školy Psycholožka z PPP Mgr. Machová byla ve škole přítomna vždy první středu v měsíci. Ve škole pracuje též školní psycholožka PhDr. Semerádová. Integrovaným žákům poskytují pomoc při nápravě SPU speciální pedagožky Mgr. Komínková a Mgr. Kašičková při reedukačních hodinách nebo formou konzultací. Přešetřování žáků s SPU probíhá pravidelně a jsou evidováni podle směrnice MŠMT. Třídní učitelé ve spolupráci s výchovným poradcem, speciálním pedagogem, rodiči a žáky sestavili v říjnu individuální vzdělávací plány pro žáky s SPU, v závěru školního roku provedli zhodnocení splnění cílů vytčených v těchto plánech. Žáci 9. ročníků absolvovali v PPP testy profesní orientace v rámci přípravy na budoucí povolání. Výchovní poradci zajišťují distribuci přihlášek na střední školy pro žáky 5., 7. a 9. ročníků. Ve spolupráci s karierním poradcem zprostředkovávají žákům informace o učebních a studijních oborech, zásobují žáky letáky a brožurami, jsou jim též k dispozici atlasy škol. 3. Výchovné komise Výchovně-vzdělávací problémy žáků projednávají třídní učitelé a výchovní poradci s rodiči při osobních pohovorech, závažnější problémy pak na výchovných komisích za přítomnosti školní psycholožky, popř. dalších vyučujících. 26

27 Jednání se týkala převážně problémového chování žáků, špatné pracovní morálky, záškoláctví či agresivního chování vůči spolužákům. Závažné přestupky proti školnímu řádu řeší výchovné poradkyně s pracovnicemi sociálního odboru, oddělení Péče o dítě. 4. Přijímací řízení na střední školy Podle směrnice MŠMT se hlásilo na SŠ 109 žáků 9. ročníků, 1 žákyně z 8. ročníku, 6 žáků ze 7. a 15 z 5. ročníku. Dvě žákyně přihlášku nepodaly (jedna z důvodu stěhování do ciziny, jedna z rozhodnutí otce dále dceru nevzdělávat). Žáci byli přijati převážně v prvním kole přijímacího řízení na základě průměru známek na vysvědčení, přijímacích zkoušek a na odborná učiliště byli bez problémů přijati na základě ústního pohovoru. Dvě žákyně budou na žádost rodičů pokračovat ve školní docházce na naší škole desátým rokem. Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: gymnázia z 5. ročníku ze 7. ročníku zřízená krajem 12 6 soukromá 3 0 církevní

28 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ (ukončené maturitní zkouškou): gymnázia obchodní zdravotní průmyslov ostatní střední celkem akademie školy é školy střední školy odborná učiliště c) na soukromé školy: gymnázia obchodní zdravotní průmyslov ostatní střední celkem akademie školy é školy střední školy odborná učiliště Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v 9. ročníku: 110 v 8. ročníku: 2 Závěr Počet výchovných komisí se ve srovnání s loňským rokem téměř nezměnil, nadále dobře fungovala spolupráce mezi třídními učiteli a rodiči při schůzkách týkajících se 28

29 chování i vzdělávání žáků. Velmi dobrá byla také spolupráce mezi výchovným poradcem, karierním poradcem, drogovým preventistou, psychologem, speciálním pedagogem i sociálním odborem OPD. Velký důraz byl též kladen na přípravu žáků k volbě budoucího povolání. 22. Rada školy Školská rada byla zřízena rozhodnutím Zastupitelstva MČ Prahy 14. Školská rada má 6 členů: a) jmenovaní zřizovatelem: Ing. Miroslav Froněk starosta MČ Prahy 14, Ing. Eva Bažilová b) volení zástupci rodičů: Mgr.Viktor Mach, Simona Hovorková c) zástupci volení pedagogickými pracovníky školy: Ing. Marie Kučerová od 05/2007, Mgr. Zdeňka Benešová Na ustanovující schůzi školské rady byl jejím předsedou zvolen Mgr. Viktor Mach 23. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy Spolupráce s institucemi Český červený kříž Hasičský záchranný sbor Muzeum policie ČR Střední zdravotnická škola Městská knihovna Nadace škola hrou 29

30 Tereza obč. sdružení Klub ekologické výchovy Přírodovědecká fakulta Eurdis MŠ ZOO Praha UK v Praze Triangl Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola se zaměřuje zejména na environmentální výchovu. Ve školním roce 2005/2006 jsme získali titul Škola udržitelného rozvoje I. stupně (titul je udělován na dva roky) a mezinárodní titul Ekoškola (titul je udělován na dva roky). Vedení školy trvale vytváří podmínky pro práci koordinátorů EVVO, kteří jsou školeni sdružením Tereza, KEV a Přírodovědeckou fakultou. V rozpočtu školy jsou vyčleněny prostředky na další vzdělávání pedagogů v této oblasti. Díky tomu, je výsledkem dlouholeté práce celého pedagogického sboru celá řada aktivit a projektů, navázaných kontaktů. 24. Školní stravování počty stravovaných žáků: 765 z toho počty žáků z jiných škol: 0 počet jídelen ZŠ: 2 ZŠ: 0 počet výdejen 25. Výjezdy žáků mimo objekt školy

31 počet výjezdů vzdělávací výjezdy 4 61 ŠvP Lyžařský kurz 1 22 počet žáků 26. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol Česká školní inspekce, Pražský inspektorát předmět kontroly: Kontrola vedení dokumentace školy V tomto bodě nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Kontrola vedení povinných údajů o žácích školy, uvedených ve školní matrice V tomto bodě nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Kontrola dodržování právních předpisů V tomto bodě nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Kontrola zda ředitel školy plní své povinnosti V tomto bodě nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Kontrola plnění povinností ředitele školy ve vztahu k činnosti školské rady V tomto bodě nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 27. Spolupráce školy se zahraničím, specifika zahraniční spolupráce Finsko Nokia, ekoškola Mezinárodní spolupráce

32 Mezinárodní projekty Etwinning 28. Účast žáků v soutěžích a) vyhlašovaných MŠMT vědomostních sportovních uměleckých Pražský globus 2007 Zeměpisná olympiáda Dějepisná olympiáda Petr Jína z 9. B v obvodním kole místo SPORTOVNÍ SOUTŽE POPRASK PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ Biologická olympiáda Astronomická olympiáda školní kolo: 1. místo: Huráb Michal,9.E 2. místo: Peter Martin, 9.C 3. místo: Hanych Martin, 9.C Korespondenční kolo: úspěšný řešitel - Huráb Michal Olympiáda v

33 anglickém jazyce 1.místo Larysa Mozgová, 8.A 2.místo Martin Hanych, 9.C 3.místo Zuzana Krátká, 7.A b) ostatních vědomostních sportovních uměleckých Internetové kluby Soutěže v plavání X-Factor pěvecká soutěž Fotbal Coca-Cola cup Zátopkovy štafety Vánoční turnaj ve fotbale a přehazované sportovní soutěžní hry u příležitosti Dne dětí 29. Cizí státní příslušníci Národnost Počet žáků moldavská 1

34 albánská 0 ukrajinská 4 ruská 4 vietnamská 3 slovenská 3 čínská 1 arménská 2 běloruská 0 srbská 1 Celkem Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání. Jejich zaměření, výstupy za školní rok, počty frekventantů a absolventů. Škola neorganizuje.

35 31. Ekologická výchova, resp. environmentální výchova, vzdělávání a osvěta nad rámec osnov. Předměty, které rozšiřujem o tuto oblast. Škola se zaměřuje zejména na environmentální výchovu. Ve školním roce 2005/2006 jsme získali titul Škola udržitelného rozvoje I. stupně (titul je udělován na dva roky ) a mezinárodní titul Ekoškola ( titul je udělován na dva roky). Vedení školy trvale vytváří podmínky pro práci koordinátorů EVVO, kteří jsou školeni sdružením Tereza, KEV a Přírodovědeckou fakultou. V rozpočtu školy jsou vyčleněny prostředky na další vzdělávání pedagogů v této oblasti. Díky tomu, je výsledkem dlouholeté práce celého pedagogického sboru celá řada aktivit a projektů, navázaných kontaktů. Dlouhodobé a krátkodobé projekty: Děti dětem, školní projekt Odpady pro žáky I.st., Týden aktivit pro planetu Zemi, projektový týden na téma Voda. V praxi se projevily dobře fungující mezipředmětové vztahy. Realizace úkolů vyplývajících z mezinárodního projektu Ekoškola v rámci ŠvP jsme realizovali projekty: Jak se má les, Voda. Pracujeme na dlouholetém projektu Učebna pod širým nebem

36 V rámci týdne Vody žáci 9. ročníků ve spolupráci s vyučujícími přírodopisu, fyziky, chemie a zeměpisu předvedli mladším spolužákům z I. Stupně a 6-7. ročníků vodu z pohledu těchto předmětů. Využíváme co nejlépe nabídek různých středisek ekologické výchovy. Již řadu let plníme projekty sdružení Tereza, jsme zapojeni v projektu Klubu ekologické výchovy, v rámci JPD 3 Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj v Praze. Exkurze : V průběhu školního roku jsme uskutečnili tyto exkurze: Prokopské údolí, Kyjské rybníky, Dolní Počernice, Horní Počernice, Roztoky u Prahy, ZOO v Troji, Botanická zahrada, Trojský zámek, Národní Muzeum, Naučná stezka Prahy 14, Kozákov, Pražský Hrad, Zahrady Pražského Hradu, Čistička odpadních vod, Ekotechnické muzeum, Vodárna v Podolí Pro žáky 8. ročníků proběhl ve spolupráci s Pražskou záchrannou službou kurz resuscitace a první pomoci. Ve spolupráci s Ekogymnasiem v Poděbradech E.Jiříková vystoupila ne semináři pro pedagogy SŠ a ZŠ k problematice využívání didaktické techniky ve výuce přírodopisu Skupina 22 koordinátorů EVVO se v rámci vzdělávání zúčastnila projektového Dne Země

37 Několik let máme dobrou spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK v rámci této spolupráce E. Jiříková vystoupila na mezinárodním semináři ve Štrbě s příspěvkem Role fakultního učitele v přípravě budoucích učitelů přírodovědných oborů v kontextu reformy vzdělávání. Současně získala v rámci mezinárodní soutěže Techfilmu v sekci výukových programů za klip Den Země Voda živá cenu Microsoft. Dlouhodobě spolupracujeme s Klubem ekologické výchovy, PedF UK, Přírodovědeckou fakultou UK v Praze, Sdružení Tereza 32. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité Přehled mimoškolních aktivit školy Škola organizuje tradičně pestrou nabídku využití volného času dětí v podobě zájmových kroužků ŠD, školy a školní internetový klub. V mnoha kroužcích, z nichž je polovina sportovního charakteru, pracují jako vedoucí pedagogičtí pracovníci. Snahou školy je zapojit ke spolupráci také rodiče a přátele školy.zajímavé akce pořádané školou Vánoční trhy Zátopkovy štafety Sportovní výjezdy: lyžařský kurz, snowboardový kurz Týden aktivit pro planetu Zemi, Alej žáků školy Projekty Účast školy ve všech sportovních turnajích pořádaných DDM Praha 9 POPRASK

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1.

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 1.1.2002) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Charakteristika školy

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2008/2009 Praha září 2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/2009 a o hospodaření školy za rok 2008 K tisku výroční zprávy

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více