2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010"

Transkript

1 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010 noviny 2/2010 Tříkrálová sbírka byla letos v Kyjově velmi úspěšná. MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, nechci se v následujících řádcích pouštět do nějakých filosofických úvah, přesto často poslední dobou přemýšlím o záležitostech, které bych mohl nazvat metafyzickými. Nutí mne k tomu třeba nejen skutečnosti související s negativními důsledky ekonomické krize, s nezaměstna ností, s mírou zločinnosti či s aktu álními přírodními katastrofami, ale i s bolestnými životními osudy našich blízkých a přátel. Jde o obecná po jmenování, za každým z nich se ale skrývá celá řada konkrétních, osob ních a v tomto případě smutných pří běhů. Bohužel na ně nenajdu lék, nevím ani jak jim předejít a nedokáži říct, jak nejsnáze jim čelit či překo nat je. K mým úkolům jako starosty města však bezesporu patří zaobírat se, řešit a odstraňovat problémy běž ného komunálního charakteru. Jinými slovy přispět k řešení těch drobných problémů a úkolů, které vyplývají ze života v našem městě. Prostě nenakládat na bedra osu dem zkoušených lidí ještě větší zátěž. I proto organizujeme ankety v jednotlivých lokalitách, shromažďu jeme vaše podněty a hledáme k nim adekvátní řešení. Jedním z banálních příkladů může být třeba také vý měna dopravní značky Stop na ulici Dvořákova za značku Dej před nost. Kolik řidičů zde na přehledném úseku bylo nesmyslně pokutováno dopraváky z úplně jiného okresu! Ko lik stresu a financí to některé z vás stálo. Věřím, že se sami budete ve vašem okolí postupně seznamovat s dalšími změnami, které vzešly z va šich podnětů a nápadů. Milí spoluobčané, stále si říkám, že vše na naší životní cestě má ur čitý hlubší význam a smysl, mnohdy odhalitelný až v budoucnu. Jsou však věci, které se dají řešit rovnou. Po kud vám v nich mohu pomoci, nevá hejte se o ně podělit. Vše dobré! František Lukl, Váš starosta Z obsahu / Kyjov na veletrzích strana 2 / Ples města strana 12 / Tříkrálová sbírka strana 15 Kyjovské noviny / únor 2010 strana 1

2 Radnice 4x foto Jarmil Adamec Kyjov se na letošním veletrhu Regiontour v Brně představil spolu s dalšími městy regionu v rozsáhlé expozici Jižní Morava. Kyjov se představil na veletrzích v Brně a Bratislavě V polovině ledna se v Brně uskutečnil již po deva tenácté veletrh turistických možností Regiontour. Konal se zároveň s 20. mezinárod ním veletrhem průmyslu cestovního ruchu GO a byla zde představena tour operátorům i zájemcům z řad nejširší veřejnosti letošní nabídka cest za po znáním a rekreačních pobytů. Nechy bělo ani město Kyjov, jako člen zájmo vého sdružení Region Slovácko. Úvodního dne se zúčastnilo ve dení města. Kyjov i další města se prezentoval na tiskové konferenci, kde byly mimo jiné představeny pro pagační materiály, které byly vydány v rámci Regionu Slovácko a podpo řeny finančně z projektů EU. Veřejnost nejvíce lákají v tomto regionu tradice, ke kterým patří v první řadě folklor. Míří sem ale také za vínem nebo rozsáhlou sítí nově zbudovaných cyklostezek, které re gion propojují, prozradila Dana Sed láčková z odboru školství a kultury Městského úřadu v Kyjově a dodala, že posledním velkým projektem v Ky jově, který byl prezentován, je roz hodně vybudování informačního cen tra včetně jeho zázemí. Tady také město plánuje další kulturní a spole čenské akce v letní sezóně a pevně věří, že tento trend bude pokračovat i do budoucna. Vedle brněnského Regiontouru proběhl také ITF Slovakiatour Brati slava. Veletrh ITF Slovakiatour patří stejně jako Regiontour v Brně k velmi navštěvovaným. PŘÍŠTÍ KYJOVSKÉ NOVINY VYJDOU V PÁTEK 5. BŘEZNA 10 Stejně jako v Brně i tady se máme možnost setkat s kolegy z oboru, vy měňujeme si zkušenosti a je to nej lepší příležitost, jak navázat další kontakty a prezentovat chystané pro jekty, upřesnila Sedláčková s tím, že město Kyjov se nyní chystá na příští rok, kdy se veřejnost bude moci opět po čtyřech letech zúčastnit již 18. roč níku Slováckého roku v Kyjově. Tam tradičně míří desítky tisíc lidí. Další pre zentace proběhne v březnu na vele trhu cestovního ruchu v Ostravě. Od nedávné sněhové kalamity, kdy se mnohé úseky vozovek v regionu proměnily v ledové dráhy, se silničáři příliš nezasta vili. O region Kyjovska pe čuje zdejší cestmist rovství, které obstarává na 200 kilometrů silnic. Sypače kyjovské správy a údržby silnic mají na starosti oblast od Bzence po hranici s Vyškovskem. Rovinatých úseků je tady minimum, stroje musí zvládat jak chřibské lesy, tak kopce Ždánic kého lesa. Silnice jsou rozděleny na první, druhé a třetí pořadí důležitosti. Těch prvních je téměř polovina, což zna mená, že všechny sypače musí vyjet na tyto úseky a udržovat je sjízdné. Když přijde větší kalamita, může se stát, že na další silnice se v prvních hodinách sněžení nedostanou, po psal složitou situaci vedoucí Správy a údržby silnic Cestmistrovství Kyjov Petr Kopřiva. Jeden sypač obslouží přibližně padesát kilometrů silnic. V případě hustého sněžení zajišťují region kromě vlastních vozidel správy a údržby silnic také sypače objed nané od dodavatelské firmy. Na běžnou zimu nám stačí asi 700 tun soli, kterou skladujeme v našem areálu. Letos, když přišel mrznoucí déšť a na kopcích nad Ky jovem napadalo vlastně pět až osm centimetrů ledu, tak jsme silnice Kalamita... Podle tiskové zprávy Jihomorav ský kraj letos na podporu turistic kého ruchu vydá ze svého rozpočtu téměř 18 milionů korun. V únoru a březnu budou schváleny další do tace pro projekty za 530 milionů ko run a během roku se k nim připojí strategicky významné projekty za dalších 1,2 miliardy. Do cestovního ruchu má jít z Regionálního operač ního programu do roku 2013 celkem 3,8 miliardy korun. Sypač se doplní solí a ihned vyjíždí zpět na vozovku. museli ošetřovat pouze chemicky a za 48 hodin jsme spotřebovali sto tun soli, vysvětlil Kopřiva. Zásoby jsou však podle něho do statečné. Sůl naváží z Českého Tě šína, silnice sypou také pískem namíchaným s drtí. U inertních ma teriálů se v poslední době snažíme přecházet více na drtě, protože Ky jovsko se vyznačuje kopcovitým te rénem a v kopci je potřeba, aby se pneumatiky při záběru měli čeho zachytit. Písek se stává méně účin ným, drtě jsou pro tyto účely vhod nější, dodal Kopřiva. O kritickém víkendu ledna bylo v rámci Jihomoravského kraje chemicky ošetřeno téměř 20 tisíc km silnic, inertním materiálem pak přes 9 tisíc km. Spotřebovalo se při tom tun posypové soli, litrů roztoku solanky. Odstraňo vání sněhu pluhováním proběhlo na km. Zimní údržba v rámci kraje jen během těchto dnů stála téměř 12 milionů korun. strana 2 Kyjovské noviny / únor 2010

3 Peníze na investice i neziskovou sféru budou Úspory, ale také další investice přinese rok 2010 v Kyjově Zastupitelé upřesnili během svého posledního loňského zasedání finanční plán na letošní rok. Úspory a škrtání položek se tý kají především radnice a jejího pro vozu. Přesto počítáme s investicemi. Je do nich zahrnuta především vý stavba dětských hřišť, rekonstrukce pohřebišť a stejně jako loni inves tice financované ze zdrojů Evropské unie či národních projektů. Jmenujme například terminál u budovy Českých drah, projekt ozelenění a rekultivace městského parku a samozřejmě vě řím, že dosáhneme také na peníze na zateplení některých veřejných budov. To nejdůležitější, na co vět PLÁNOVANÉ PROJEKTY CHCE STAROSTA REALIZOVAT Město Kyjov bylo úspěšné v získání dotací, přesto je v tuto chvíli ještě stále otázkou, zda se plánované inves tice uskuteční. Z městské pokladny to tiž bude nutné vytáhnout na dofinan cování projektů mnohem více peněz, než se původně počítalo. Školské budovy, ale i další, jako například knihovna, potřebují nový ka bát. Ročně se totiž kvůli nedostatečné tepelné izolaci vyhodí desítky tisíc ko run. Zbytečně. Všechno by vyřešilo za teplení, na které město navíc získalo dotaci. Jestli se ale projekty uskuteční, musí rozhodnout zastupitelé. V tuto chvíli budeme zvažovat to, v jakém horizontu a s jakou finanční spoluúčastní se do toho město pustí. Kromě těchto školských budov jsme byli úspěšní také v získání dotací na zateplení dvou budov občanského vy bavení. Je to městská knihovna a budo va, kde dnes sídlí občanské sdružení Krok. Nepříliš pozitivní skutečností je, že zatímco dříve hradila EU u těchto investičních akcí řádově dvě třetiny ná kladů, dnes se poměr otočil a přispívá pouze jednou třetinou, posteskl si sta rosta František Lukl s tím, že finanční objem, který by město muselo vložit do zateplení těchto pěti budov, je řádově 30 milionů korun. Kyjovští radní proto žádají finanční výbor a komisi výstavby a dopravy, aby zvážily, zda li se do projektů pustit či nikoliv. Musíme hledat těch 30 milionů ko run v rozpočtu města, v úvěrech, či jak koli jinak. To je částka, která se městu na dotacích nevrátí. Zastupitelé musí se vší zodpovědností prodiskutovat a roz hodnout, jakým způsobem budou finan covány tyto investiční akce. Z jedné tře tiny kryté dotací, ze dvou třetin kryté zdroji města, úvěrovými nebo jinými, míní sta rosta, který je pro realizaci staveb a je přesvědčen, že se přímé náklady města vrátí do pokladny v horizontu deseti let, coby úspory za energii. V první fázi se jedná o zateplení budovy ZŠ Komenského na Seifertově náměstí, knihovny či mateřských škol Mezi Mlaty a Nádražní. Město společně s OHK také připravují žádost na zatep lení a výměnu oken domu kultury. šina občanů čeká, jsou cyklostezky, vyjmenoval hlavní investiční akce sta rosta Kyjova František Lukl. Zastupitelé rozhodli také o vyčle nění dvou milionů korun do granto vých schémat, ze kterých čerpají pe níze neziskové organizace. Tentokrát jsou rozděleny do čtyř samostatných oblastí. Dříve jsme peníze rozdělovali v oblasti sociální, sportovní a kultur ní. Dnes k tomu přibývá oblast vol nočasových aktivit, kde si mohu žá dat například chovatelé, včelaři, klub maminek a podobná sdružení, upřesnil Lukl. V roce 2009 přišlo na město ko lem dvou set takových žádostí. Ten tokrát mohou své projekty organi zace podávat do 26. února. Oproti roku 2009 zastupitelé částku navýšili. Podle starosty Lukla totiž vnímají skutečnost, že většina dárců z minulých let už není tolik štědrá, protože jejich ekonomická situace není tak dobrá jako v minu lých letech. Nepřejeme si, aby tyto příspěv kové a neziskové organizace skončily. Alespoň nějakou částkou je chceme podpořit, aby překlenuly toto svízelné období, doplnil starosta. Zdravotnictví V porodnici přišlo loni na svět 1065 dětí. Letos je první Kyjovankou Leontýnka Kožůšková. Leontýnka Kožůšková je první Kyjovankou roku Jmenuje se Leontýna a jen co při maminka prvního kyjovského ob šla na svět, už získala jedno malé čánka Blanka Kožůšková. prvenství. Narodila se v porodnici Leontýnka Kožůšková, která po jako první kyjovské miminko roku narození měřila 47 centimetrů a vá Světlo světa spatřila 3. ledna žila 2700 gramů, je první Kyjovan v 10 hodin a 18 minut malinko kou. Jako vůbec první ale letos v ky s předstihem, a i když váží necelé tři jovské nemocnici porodila Alena kilogramy, je to slečna k pohledání. Kučerová ze Ždánic. Její syn David Zatím hlavně spí a jí, aby taky ne, přišel na svět 2. ledna pětadvacet vždyť je na světě teprve pár dní. minut po půlnoci. Rodičům Blance a Robertovi tak do Kyjovská porodnice se po zrušení rodiny přibyla další dcera, doma porodního a novorozeneckého oddě se totiž na miminko těšila pětiletá lení v Hodoníně stala spádovou pro sestra Karolínka. širokou oblast. Nejvíce sem přijíždí Stejně jako v předchozích letech maminky z Hodonínska, Kyjovska, i tentokrát si maminka prvního kyjov Veselska, ale také například z Vyš ského občánka odnesla z porodnice kovska. Rodily tu už i ženy z Prahy, kromě živého balíčku i dárek v po Brna, Ostravy a často ze Slovenska. době deseti tisíc korun, který pře Myslím, že mezi porodnicemi vzala z rukou starosty Kyjova Fran máme stále dobré jméno, míní pri tiška Lukla. mář gynekologicko porodnického Zatím netuším, jak je využiji. oddělení Julius Maruška. Když mi lékař oznámil, že jsme prv Pacientky oceňují moderní přístro ní, byla jsem překvapená, protože jové vybavení, úroveň pokojů pro jsem myslela, že se z Kyjova narodil maminky, ale i přístup personálu, což někdo už před námi, řekla šťastná mohou posoudit také tatínci. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO ZŠ ÚJEZD Rada města Kyjova se usnesla, že bude vyhlašovat výběrové řízení na pozici ředitelky/ředitele ZŠ Újezd, kdy stávající ředitelka Mgr. Hana Mi kesková bude odcházet z této po zice k Výběrové řízení by mělo proběh nout v měsíci březnu nebo dubnu. Minimálně měsíc dopředu budou vi set parametry výběrového řízení, aby se potenciální uchazeči do tohoto výběrového řízení mohli zaregist rovat. Co je důležité právě pro rodiče budoucích prvňáčků, rada města, která plní zřizovatelské funkce, ne bude do konce svého volebního ob dobí rozhodovat o jakémkoli sloučení nebo jiném zásahu do samostat nosti obou subjektů. Baby boom končí Přesto patří kyjovská porodnice k největším v kraji Tatínci se účastní porodů stále častěji. Jsou při nich přínosem a my jejich přítomnost vítáme, řekl Ma ruška. Porodnice je počtem porodů druhá největší v Jihomoravském kraji, hned po porodnici ve fakultní nemocnici v Brně. V loňském roce se v Kyjově narodilo 548 chlapců a 517 děvčat. Z toho šestnáctkrát to byla dvojčata a jednou trojčata. Nejplodnějšími měsíci pak byl srpen a září, během kterých přišlo na svět okolo sta dětí. Průměr je o deset až patnáct novo rozeňat méně. Nejpopulárnějším křestním jmé nem je Jakub. Rodiče tak pojmeno vali 32 svých synů. Jen o dva méně bylo Matějů, pětadvacet pak Adamů a Lukášů. V případě dívek jsou se znamy křestních jmen pestřejší. Hit parádu vedou Tereza a Natálie. Baby boom však už skončil i v Ky jově. Počet porodů byl loni asi o stovku nižší než v roce Stejný trend panuje i v dalších nemocnicích. Jistý odliv rodiček z Veselska navíc způsobilo otevření porodnice v Uherském Hradišti, vy světlil Maruška. Zvyšuje se také věk prvorodi ček. Podle primáře se často po souvá až ke 35 letům, a také proto je každý pátý porod prováděn císař ským řezem. Porodnice si od roku 2005 drží mezinárodní titul Baby friendly hos pital, tedy Nemocnice přátelská dětem. Získala ho mimo jiné za pod poru přirozeného kojení. Maminky, které se rozhodnou tady rodit, se ne musí předem registrovat, což je dnes téměř samozřejmostí ve velkých městech. Do budoucna by primář Julius Maruška rád zajistil nová lůžka, re konstrukci v porodním sálu a další moderní přístroje pro gynekologické i novorozenecké oddělení. Kyjovské noviny / únor 2010 strana 3 Foto rodinný archiv

4 Pij včelko z lípy Slovanů, pij nektar, saj sladkou manu, měj medu množství z rovin, z hor, v společné práci buď nám vzor! Členky bývalého ženského pěvec kého sboru Kyjovanka jistě už po znaly ano je to refrén z jim známé písně Včelařská, jejíž autor, dlouho letý sbormistr Oldřich Máčel, ji věno val třem velkým láskám svého ži vota (samozřejmě tou největší byla jeho žena Marie), lásce k vlasti, ke vče ličkám a sborovému zpěvu a hudbě vůbec. A proč jsem si teď v zimě vzpo Foto soukromý archiv Osobnosti 100. narozeniny Oldřicha Máčela mněla na včely? Proto že jejich velký milovník a chovatel, bývalý uči tel Oldřich Máčel by 1. února letošního roku oslavil 100. naroze niny. Narodil se v Bohuslavicích, kde také v hájence prožil se svými sedmi sourozenci dětství a studentská léta jeho otec byl totiž hajný. Po obecné škole učil se moudrým býti na ky jovském gymnáziu, kde maturoval v roce Dalšími městy jeho stu dií byly Brno a Olomouc; tam studo val na učitelských ústavech. Prvním působištěm čerstvého učitele byly Po koncertě Kyjovanky k 20. výročí založení pěveckého sboru, zámek Milotice, Hýsly, poté učil na dalších školách v okolí Kyjova ve Ždánicích a Osvě timanech. V r se oženil, jeho manželka Marie pocházela z Lešan u Benešova. Za II. světové války působil na chlapecké měšťanské škole, po válce přešel na dívčí měš ťanskou školu. Vyučoval především biologii a hudební výchovu (hrál výborně na housle), ale také český a ruský jazyk a dějepis. Pan učitel měl od mládí rád příro du, lesy, zvířata a jeho největší záli bou bylo včelaření. Tohoto koníčka s ním sdílela i jeho manželka Marie. Oba měli státní včelařské zkoušky, vedli včelařské kurzy a o včelaření přednášeli v širokém okolí, zabývali se výrobou medu, medového pečiva a medoviny, obhospodařovali 65 včel stev. Pan učitel byl dlouholetým před sedou včelařské organizace v Kyjově a členem ústředního včelařského výboru. Další jeho velkou láskou byla hudba a sborový zpěv. Během svého působení na dívčí měšťanské škole zakládá pěvecký sbor Kyjovské zpě vačky, vlastně předchůdce budou cího ženského pěveckého sboru Kyjovanka, kterým prošel bezpočet zpěvaček. Celá řada z nich začínala právě jako školačky dívčí školy v Ky jovských zpěvačkách. Když opustily školní lavice, na čas zpívání zane chaly. Ke zpěvu se většinou zase vra cely, když si splnily mateřské po vinnosti a děti odrostly. Kyjovanku vedl pan učitel Máčel celých 35 let od roku 1957 do roku 1992, kdy sbor oficiálně svou činnost ukončil. Dnes už asi nikdo nespočítá, kolik vy stoupení sbor absolvoval, a to nejen na domácích pódiích, ale také v zahra ničí. Dodnes všechny bývalé členky Ky jovanky na svého pana učitele s láskou vzpomínají. Kyjovanka však nebyla jediným sborem, v němž O. Máčel působil. Téměř dvacet let zpí val v proslulém Pěveckém sdružení moravských učitelů a v 70. letech stál u zrodu dalšího kyjovského pěvec kého tělesa mužského sboru Kyjov. Lásku k vlasti dostatečně proká zal za II. světové války, kdy se jako člen odbojové skupiny Carbon v Bo huslavicích zapojil do protifašistic kého odboje. Jeho činnost ocenil tehdejší ministr národní obrany Ludvík Svoboda svým poděkováním z 10. června 1949: Ministr národní obrany Vám vyslovuje uznání za po moc a podporu partyzánského hnutí směřujícího k osvobození republiky československé. Život Oldřicha Máčela, oblíbe ného pana učitele a dirigenta se uza vřel 17. srpna 1998, kdy zemřel po dlouhé nemoci ve věku 88 let. Blanka Pokorná (s použitím materiálů a vzpomínek paní Věry Konečné a Heleny Gerhardové) MUDr. Jan Kudrna lékař v britském vojsku Jan (pro přátele ze Sokola Honza) Kudrna se naro dil 16. ledna 1915 v Žeravicích, kde působil jeho otec jako řídící učitel, takový typ vlasteneckého kantora. Na podobných jedincích, kteří se našli v každé vesničce v českých zemích, byla vlastně vybudována první republika. Pan řídící Kudrna byl nejen výborný pedagog, ale byl ostat ním občanům vzorem ve veřejném životě. Ať už působil jako starosta TJ Sokol nebo starosta městečka, jed natel a kronikář hasičského sboru či účetní v záložně. Za jeho starosto vání byla elektrifikována obec, byly zřízeny kanceláře obecního a poštov ního úřadu a přeměřeny pozemky obecního katastru. Pan řídící byl také autorem publikace Památník města Žeravic (1938). Není proto nic div ného, že syn zdědil po otci pracovi tost, houževnatost, tělesnou zdat nost a konečně i vlastenectví. Klvaňovo gymnázium v Kyjově a nedokončená studia medicíny Jan Kudrna nastoupil do kyjov ského gymnázia a od chlapeckých let se věnoval sportu nejen ve škole, ale i v Sokole. Jeho spolužák a nejbližší kamarád o něm po letech s respek tem prohlásil: Jan byl nižší posta vy, ale fyzicky velmi zdatný. Vynikal v atletice a ve sportu vůbec, ne hledě k jeho vysokým intelektuálním schopnostem. Ve věku 17 let hrál fotbal v S.K. Kyjov a ve volejbale ská kal výš než kdokoliv jiný. Vždy byl mým spolehlivým přítelem. Zajímavá je skutečnost, že z této třídy (maturitní ročník 1934, třídní PhDr. Ladislav Dlouhý) se tři spolu žáci setkali za války v Anglii: důstoj ník Oldřich Pechal a medici Jan Ku drna s Karlem Macháčkem. Jan maturoval s vyznamenáním a šel na lékařskou fakultu stejně jako jeho kamarád z Vlkoše Karel: Z mých kyjovských přátel jsem se setkával nejčastěji s Janem Kudrnou, který též studoval medicínu, a se kterým jsem měl stejné přednášky. Dobře jsme spolu vycházeli a později se stali společníky na život a na smrt. V ne bezpečných situacích nebylo na něm ani stopy strachu, byl klidný a nevě děl, co je panika... Tyto vlastnosti se ukázaly už v krátké době jako velmi užitečné pro Jana i jeho přátele, kteří se nesmířili s rozbitím republiky, Mnichovem ani s protektorátem Böhmen and Mähren. K rozhodnutí aktivně bojo vat s nacisty přiměly Jana říjnové 3x foto archiv J. Dunděry Maturitní ročník Klvaňova gymnázia J. K. čtvrtý zprava. události v roce 1938 v Praze, smrt medika Jana Opletala a zavření vy sokých škol. Stovky studentů byly odvlečeny na převýchovu do koncen tráku v Oranienburku. Jan nechtěl čekat, až ho potká stejný osud jako jeho kamarády. Ze zahraničního roz hlasu věděl, že se na jihu Francie formuje jednotka českých dobrovol níků, a tak dospěl k jedinému výcho disku zúčastnit se zahraničního odboje. V tom se shodl i se svým kamarádem Karlem Macháčkem. Přes devatero hranic do války s Hitlerem Krátce před Štědrým dnem se oba kamarádi dohodli, že opustí domov ještě před vánočními svátky. Protek torátní hranice se Slovenskem pře kročili na lokomotivě vlaku, který směřoval z Veselí nad Moravou, přes Sudoměřice do slovenské Skalice. Díky chladnokrevnosti strojvůdce a topiče unikli pozornosti policejní kontroly, která prohledávala celý vlak. Teprve po válce se dozvěděli, strana 4 Kyjovské noviny / únor 2010

5 že oba stateční železničáři, kteří to lika lidem zachránili život, byli zat čeni gestapem a popraveni. Původně měli jít do Maďarska přes Sereď, ale spoj byl mezitím od halen gardisty, a proto se několik dnů schovávali u jedné evangelické ro diny, kde prožili i Vánoce. Podařilo se jim přejít most přes Váh do Šaly, která už byla okupována Maďary. Měli ještě nějaké maďarské peníze pengö, a tak si najali taxík do Buda pešti, aby se vyhnuli prohlídkám ve vlaku. Měli štěstí, že taxíkář byl ro zený Slovák a zavezl je do Budapešti do blízkosti francouzského vyslanec tví. Na legaci je příliš vlídně nepři jali, ale zařídili jim ubytování u jedné židovské rodiny, kde v přátelské at mosféře přivítali nový rok Na legaci se vytvořila skupina uprchlíků, mezi kterými byl profesor Karel Nig rýn z Uherského Hradiště, později vedoucí oddělení na ministerstvu in formací v Londýně. Dalším byl Jura Štokman, který byl později jako para šutista shozen s Bartošovou skupinou CLAY EVA na Moravu a úspěšně přežil válku. Po pěti dnech dostali maďarského průvodce a celá sku pina byla zavezena do uctivé vzdále nosti od maďarsko jugoslávské hra nice. Díky tomu, že jeden z uprchlíků Egyptská loď Mohamad Ali el Kebir, evakuace československých vojáků z přístavu Sete. JUDr. Velen Fanderlík (známý skaut ský funkcionář a po válce s gen. Eče rem zástupce ČSR u norimberského soudu) uměl maďarsky, zjistili od sedláka, že hranice probíhá podél ne používaného železničního náspu. Nejméně dvě hodiny šli ještě mrazi vou nocí, než je před úsvitem zasta vilo zvolání jugoslávského pohranič níka Stoj! Na pohraniční stráži se uprchlí kům dostalo nejen vlídného přijetí, ale i pohoštění. Pak byli odtranspor továni přes Záhřeb do Bělehradu, kde byla shromaždištěm sokolovna. Všude byl s nadšením připomínám X. všesokolský slet v roce 1938 v Praze, kterého se účastnilo mnoho jugoslávských sokolů. Další etapa měla směřovat do Bejrútu, který byl francouzským územím. Proto byli uprchlíci, včetně medika Kudrny vy baveni prozatímními francouzskými pasy a cestovali jako francouzští dělníci přes Řecko, Turecko (Cařihrad a Ankaru) do Aleppa v Sýrii a odtud do Bejrútu, kde je čekala kasárna cizinecké legie. Kasárna budoucím dobrovolníkům přichystala nemilé překvapení v po době ubikací plných dotěrného hmy zu a krys, které jim drze běhaly v noci po lůžku. A k tomu mizerné jídlo. Příjezd lodi Patria (Vlast) znamenal pro všechny Če choslováky vysvobození z ka sáren legie. 3. února při stává loď v Marseille a Jan Kudrna vstupuje opět do ne blaze proslulých kasáren ci zinecké legie pevnosti Saint Jean ve starém přísta vu. Odtud se dostává do hlavního shromaždiště čes koslovenských vojáků, do starobylého města Agde. Agde místo vzniku 1. československé divize Historické městečko Ag de, které pamatovalo Řeky, Římany, nájezdy Maurů i vládu pirátů, zbavilo uprch líky posledních iluzí, pokud ještě nějaké měli. Čekalo je ubytování v barákovém táboře po utečencích ze španělské občanské války, hliněná podlaha v ubikacích, kterými se proháněl vítr, potrhané uniformy cizineckých legionářů a špatná výzbroj. Obyčejní vojáci byli téměř bez peněz, dostávali jen půl franku na den a tabák. Důležitým momentem bylo, že v táboře se se tkali se svými krajany z Kyjova: poručíkem Vla dimírem Nedvě dem, pozdějším velitelem 311. perutě RAF, poru číkem Stanisla vem Adamem, Pavlem Svobo dou z Bohuslavic a s řadou dalších přátel, se kterými se snášelo ne příznivé prostředí přece jenom lé pe. Po měsíčním pobytu v Agde byli Kudrna s Macháčkem přiděleni do předzvědného oddílu (SPO), který byl přemístěn do vesnice Lapalme a částečně do Roquefortu mezi Nar bonnem a Perpignanem. Divizní veli telství bylo dvacet kilometrů od Agde v Bézies a také některé další jed notky byly rozmístěny po vesnicích a městečkách v okolí. Naši dva me dici měli problém ve výcviku hlavně s tím, že na rozdíl od většiny ka marádů neseděli dosud na koních, a tak se nevyhnuli častějším pádům. V dubnu 1940 byli oba jmenováni zá stupci po dvou odvelených lékařích, a tak byl ukončen koňský výcvik Jana Kudrny, který byl převelen do Roquefortu. SPO marně čekal na vyzbrojení a povel k odjezdu na fron tu. Z 11 tisíc dobrovolníků se do stalo výzbroje méně jak polovině jed notky, pouze pěti tisícům příslušní kům 1. a 2. pluku, kteří neměli za sebou ani ostré střelby. V takovém stavu byly pluky odeslány na frontu, která už se hroutila. O hrdinském nasazení Čechoslováků svědčí sku tečnost, že se jich do přístavu Séte vrátilo z pěti tisíc jen Vzdor kapitulaci Francie byli Čechoslováci odhodláni pokračovat v boji. Vojáci ze Slovácka v Cholmondeley park v létě Zleva: 2. MUC Jan Kudrna ze Žeravic, 3. MUC Karel Macháček z Vlkoše, 5. MUDr. Zdeněk Vítek z Vlkoše, 7. npor. Sedláček, 1. klečící zprava Josef Holeček ze Sobůlek. Evakuace do Anglie a tábor v Cholmondeley Co říká Jan Kudrna o této těžké době nejen pro Francii: Štěstí přece jen stálo při nás. Němci okupovali jen polovinu Fran cie, zůstala nám tedy otevřená ústupová cesta na jih do malého přístavu Séte. Po období beznaděje a nejistoty mohli jsme se nalodit na egyptskou loď Mohamed el Kedír. Pluli jsme Středozemním mořem přes Gibraltar daleko do Atlantiku, abychom se vyhnuli německým po norkám. 7. srpna 1940 jsme ko nečně přistáli v Anglii, v Liverpoolu. Odtud jsme jeli do tábora českoslo venských jednotek v Cholmondeley, kde se formovaly čs. vojenské od díly v krásném prostředí typického anglického parku. Každý sněhový den je potřeba si naplno užít, a to i přesto, že mrzne. Na sněhové peřině Bílá peřina zahalila město a snad největší radost z ní mají nejmenší. Děti z Mateřské školy Střed si navíc v zimě užívají jedné obrovské výhody v jejich školní zahradě totiž vyrostl svah, který se letos ještě o kousek zvětšil, a tak mají kde sáň kovat. Děti, mládež a škola Po předchozích měsících fran couzského chaosu a po patnácti dnech plavby se dostalo Čechoslo vákům srdečného přijetí od občanů Liverpoolu a čekal na ně příslovečný anglický pořádek ve výcvikovém tá boře a nové uniformy anglické ar mády s nápisem CZECHOSLOVAKIA na rameni. Po několika měsících po bytu v Cholmondeley Park se přesu nuje čs. jednotka reorganizovaná jako 1. čs. brigáda do prostoru v hrabství Warwickshire do Leaming ton Spaa. Během pobytu v novém prostoru zažijí i děsivé bombardo vání v Coventry. Jan Kudrna prožívá své druhé válečné Vánoce spolu s dalšími vojáky i ministrem Janem Masarykem. pokračování příště Jiří Dunděra Procházky do přírody v zimě plně nahradí pobyt ve školní zahradě. Tady si totiž přibližně stovka děti dokáže pořádně vyhrát. Na zasněženém svahu je legrace víc než dost, a tak každé dopoledne, pokud je venku vhodné počasí, vyráží chlapci a děv čata sáňkovat a bobovat. Kyjovské noviny / únor 2010 strana 5

6 Zimní radovánky v Klubu maminek Kyjov Klub maminek Kyjov se nadále schází každé pondělní a čtvrteční dopoledne v prostorách MŠ Za Stadionem. Maminky s dětmi však netráví veškerý čas v herně klubu. V říjnu jsme například byli na návštěvě u ha sičů. Děti si mohly posedět v hasič ských autech, vyzkoušet trpělivost ochotných hasičů při neopatrné mani pulaci s vysílačkami a ostatním zaří zením aut. Většina dětí odcházela z ná Hasiči dětem ochotně ukázali, v čem jezdí hasit požáry. vštěvy nadmíru spokojená, někteří klubáčci dokonce zatvrzele odmítali opustit hasičskou stanici, dokud jim hasiči neslíbili, že na jaře je KMK opět vřele zván na návštěvu. V listopadu si jistě obyvatelé Ky jova povšimli početného průvodu ro dičů s dětmi, v jejichž ručkách se pohupovaly lampiony. Lampionový průvod vyrazil od Králíčkovy cuk rárny, prošel parkem a Mezivodím až k budově MC Kamarád. Tam si mohli prokřehlí rodiče a děti dát teplý čaj a posílit se koláči. Prosinec byl ve znamení blížících se Vánoc. Nejvýznamnější akcí to Foto archiv KMK hoto měsíce byla Mikulášská be sídka. Mikuláš s andělem potěšili děti balíčky a čerti postrašili zlo bivce. A aby tatínkům nebylo líto, že se dopolední besídky pro pracovní vytížení nemohli zúčastnit, uspořádal KMK ještě Vánoční besídku. Ma minky přinesly napečené cukroví a děti si rozbalovaly dárky. V lednu vyvrcholila sbírka Ob rázky pro radost, na které se Klub maminek Kyjov podílí s MC Kamarád. V únoru pak budou utržené peníze ve formě věcných darů věnovány dět skému oddělení Nemocnice Kyjov. KMK Vánoční besídka v Klubu maminek se neobešla bez spousty dárků. Foto archiv KMK Mlýnská ul. 2367, Kyjov Nětčice, tel.: , e mail: Pondělí, středa, pátek 9.30 až h Únor 2010 Podělí Kamarád čte dětem Středa Zápichy do květináčů Pátek Přírodní produkty v 9.30 h Čajovna & Galerie Pondělí Nádobky na ovoce Středa Veselé vázičky Pátek Sklenice s přírodninami Pondělí Kamarád čte dětem Středa Ozdobné víčko Pátek Maňáskové divadlo Trampoty berušky Věrušky Pondělí Kamarád čte dětem Středa Karneval vstup v maskách, překážková dráha Březen 2010 Pondělí Kamarád čte dětem Středa Zábavné šablony Plánujeme: Blešák dětského oblečení a výstavu s názvem Kamarád v čajovně. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KYJOV Tel , web: ddmkyjov.cz e mail: Zájezd do termálních lázní Györ Maďarsko Pololetí na horách lyžování v Beskydech pro rodiny Jarní prázdniny na horách týdenní pobyt pro děti na naší zá kladně v Hutisku, spolu s lyžováním na Sachovce Tradiční květnový zájezd do hor, Malá Fatra, Vysoké Tatry, Beskydy, vhodné pro rodiny s dět mi, skupiny turistů i jednotlivce, uby tování v našem středisku v Hutisku Zájezd k moři do Bulhar ska Sozopol, pro děti a pro rodiny s dětmi MINIMISS ročník tra diční soutěže pro děvčata tříd, uzávěrka přihlášek je 15. března. TÁBORY I. turnus táborem bude prolí nat celotáborová hra DOBÝVÁNÍ DIVOKÉHO ZÁPADU, kromě toho bu dou děti pracovat v zájmových skupi nách: výtvarničení, moderní tanec, sportovní aerobik, zálesáctví a spor tování hl. vedoucí Mgr. Zdeněk Kunz II. turnus TÁBOR HVĚZD NÁ BRÁNA: PROJECT ZNOVU OTE VŘEN tábor nabízí skvělou zábavu, seznámení s historií Hvězdné brány, s technologií mimozemských ras, ale hlavně cestování a poznávání rozma nitých světů hl. vedoucí Mgr. Iva Sol dánová III. turnus Náplní tohoto tábora bude obdoba oblíbené mezi národní soutěže HRY BEZ HRANIC, oddíly budou představovat jednotlivé evropské státy, budou soutěžit mezi sebou v rámci této celotáborové hry hl. vedoucí Mgr. Zdeněk Kunz. Moje osobní zkušenost Naše Natálka je holčička ze dvoj čátek, v říjnu jí bude 5 let. Bydlíme asi 8 km od Kyjova. Do jejích nece lých tří let jsem měla Natálku jen doma. Bylo to děvčátko hodně uplakané, neměla ráda návštěvy, bála se cizích lidí, s ničím se nezabavila. Od naro zení jezdíme po rehabilitacích a dok torech. I když byla hospitalizována v nemocnici nebo v lázních, nikdy ne byla sama. Nedokázala jsem si vůbec představit, že bych ji dala někam do školky nebo jen na chvíli pohlídat ně komu jinému. O mateřské škole na sídlišti U Vo dojemu jsem se dozvěděla od mamin ky, jejíž dcera navštěvuje speciální třídu. První dny byly náročné. Čekala jsem, že mi každou chvíli zavolají, ať si pro Natálku přijdu. Hodně plakala, a když jsme se ke školce blížily, vě děla už, že tam bude sama, bez ma minky. Byla jsem velmi překvapena, když po týdnu pláč přestal. Ba dokon ce, když jsem jen zmínila, že poje deme do školky, začala se radovat. BUDOUCÍ UMĚLCI Z KYJOVSKÉ ZUŠ Výtvarný obor kyjovské ZUŠ se v letošním roce může pochlubit úspěš nými absolventy prvního cyklu. Sedm z nich se hlásilo na střední školy s umě leckým zaměřením. Talentové zkoušky probíhaly už v prvním lednovém týdnu. Díky dobré přípravě a talentu byli všichni žáci přijati, většina z nich i na více škol, takže si mohli vybírat. Je to hlavně proto, že tito žáci absolvovali Péče je zajištěna speciálními pe dagogy a mateřská škola spolupra cuje se SPC pro tělesně postižené v Brně na Kociánce. Pro každé dítě je vytvořen individuální vzdělávací pro gram. Paní učitelky používají speci ální pedagogické metody, provádí činnosti na rozvoj motoriky, nácvik gra fomotoriky, pracují s kompenzačními pomůckami na rozvoj jemné, hrubé motoriky a smyslů. Děti si můžou hrát v rehabilitač ním míčkovém bazénu anebo na ba lančním míči. Cvičí s paní učitelkou jógu, dechová cvičení, relaxují a pro vádí orofaciální stimulaci obličeje v oblasti mluvidel. Ve třídě je malý kolektiv, tudíž paní učitelka a její asistenti se pilně věnují všem dě tem. Natálka navštěvuje se svou sest řičkou školku již třetím rokem. Ná vštěva tohoto zařízení je pro ni velkým přínosem. Natálka mi to sama ne řekne, ale její spokojený úsměv a roz zářená očka mluví za všechno! Lenka Kuchynková výtvarný obor několik let a nenechali přípravu na poslední chvíli, podotkla Dagmar Pucharová, učitelka výtvar ného oboru a pozvala veřejnost do pro stor chodeb školy, kam se od pololetí mohou zájemci přijít podívat na první společnou výstavu a blíže se seznámit s tím, co je u talentovek čeká. Zváni jsou především žáci základních škol se stejnými ambicemi. KLUB MAMINEK KYJOV MŠ Za Stadionem, Pondělí a čtvrtek 9.30 až h Ilustrační foto Únor 2010 Čtvrtek Hraní a cvičení Pondělí Žabáci z květináčů Čtvrtek Hraní a cvičení Pondělí Závěsný řetěz z ptáčků Čtvrtek Divadlo Pohádka o Karkulce Pondělí Veselé vosičky Čtvrtek Karneval od v KMK, děti je nutno přihlá sit v KMK, na tel , nebo strana 6 Kyjovské noviny / únor 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2.

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2. únor 2/2009 Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín tel.: 571 412 143, mobil: 720 449 454 web: http://www.mvk.cz, e-mail: mvk@vs.inext.cz Informační centrum Dolní náměstí 1356,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Poděkování Nadační fond Algo patří k malým nadačním fondům disponujícím omezenými finančními prostředky. O to více se snaží o maximální využití těchto prostředků za účelem zcela

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Miroslav Rovenský a jeho přátelé si vás dovolují pozvat na BENEFIČNÍ SENÁTOUR 2011 27. února 2011-17.00 28. února 2011-18.30 4. březen 2011-17.00 5. března 2011-17.00 12. března 2011-17.00 KLADNO, Kostel

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpráva o činnosti Účetní závěrka Plán činnosti Občanské sdružení Hanousek a spol. Obsah: Základní údaje... 3 Rada sdružení... 3 Zpráva o činnosti Založení sdružení... 4 Činnost sdružení...

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

STATISTIKA PORODNICE 2012

STATISTIKA PORODNICE 2012 STATISTIKA PORODNICE 2012 Nemocnice Český Krumlov a.s. MUDr. Hana Bartoňová PORODNICE V ČESKÉM KRUMLOVĚ Byla založena v roce 1953 Dlouhodobě se profiluje jako malá porodnice s cca 600 700 porody za rok

Více

Společnost pro rozvoj Podralska, obecně prospěšná společnost Nám. 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem IČ: 272 88 226 http://www.sporop.

Společnost pro rozvoj Podralska, obecně prospěšná společnost Nám. 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem IČ: 272 88 226 http://www.sporop. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2011 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Zima 2010 / 2011. www.turistika-hory.cz

Zima 2010 / 2011. www.turistika-hory.cz Zima 2010 / 2011 1 www.turistika-hory.cz Vážení sportovní přátelé, milovníci turistiky a hor! Lyžařská sezóna 2010/2011 je již za dveřmi. V tomto katalogu je připravena naše nová nabídka zájezdů, určená

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Výroční zpráva 2011 NÁVRH

Výroční zpráva 2011 NÁVRH Výroční zpráva 2011 NÁVRH Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Aktivity nadačního fondu Ledňáček v roce 2011 Rok 2011 byl pro náš Nadační fond jednak rokem změn, ale i rokem

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více