2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010"

Transkript

1 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010 noviny 2/2010 Tříkrálová sbírka byla letos v Kyjově velmi úspěšná. MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, nechci se v následujících řádcích pouštět do nějakých filosofických úvah, přesto často poslední dobou přemýšlím o záležitostech, které bych mohl nazvat metafyzickými. Nutí mne k tomu třeba nejen skutečnosti související s negativními důsledky ekonomické krize, s nezaměstna ností, s mírou zločinnosti či s aktu álními přírodními katastrofami, ale i s bolestnými životními osudy našich blízkých a přátel. Jde o obecná po jmenování, za každým z nich se ale skrývá celá řada konkrétních, osob ních a v tomto případě smutných pří běhů. Bohužel na ně nenajdu lék, nevím ani jak jim předejít a nedokáži říct, jak nejsnáze jim čelit či překo nat je. K mým úkolům jako starosty města však bezesporu patří zaobírat se, řešit a odstraňovat problémy běž ného komunálního charakteru. Jinými slovy přispět k řešení těch drobných problémů a úkolů, které vyplývají ze života v našem městě. Prostě nenakládat na bedra osu dem zkoušených lidí ještě větší zátěž. I proto organizujeme ankety v jednotlivých lokalitách, shromažďu jeme vaše podněty a hledáme k nim adekvátní řešení. Jedním z banálních příkladů může být třeba také vý měna dopravní značky Stop na ulici Dvořákova za značku Dej před nost. Kolik řidičů zde na přehledném úseku bylo nesmyslně pokutováno dopraváky z úplně jiného okresu! Ko lik stresu a financí to některé z vás stálo. Věřím, že se sami budete ve vašem okolí postupně seznamovat s dalšími změnami, které vzešly z va šich podnětů a nápadů. Milí spoluobčané, stále si říkám, že vše na naší životní cestě má ur čitý hlubší význam a smysl, mnohdy odhalitelný až v budoucnu. Jsou však věci, které se dají řešit rovnou. Po kud vám v nich mohu pomoci, nevá hejte se o ně podělit. Vše dobré! František Lukl, Váš starosta Z obsahu / Kyjov na veletrzích strana 2 / Ples města strana 12 / Tříkrálová sbírka strana 15 Kyjovské noviny / únor 2010 strana 1

2 Radnice 4x foto Jarmil Adamec Kyjov se na letošním veletrhu Regiontour v Brně představil spolu s dalšími městy regionu v rozsáhlé expozici Jižní Morava. Kyjov se představil na veletrzích v Brně a Bratislavě V polovině ledna se v Brně uskutečnil již po deva tenácté veletrh turistických možností Regiontour. Konal se zároveň s 20. mezinárod ním veletrhem průmyslu cestovního ruchu GO a byla zde představena tour operátorům i zájemcům z řad nejširší veřejnosti letošní nabídka cest za po znáním a rekreačních pobytů. Nechy bělo ani město Kyjov, jako člen zájmo vého sdružení Region Slovácko. Úvodního dne se zúčastnilo ve dení města. Kyjov i další města se prezentoval na tiskové konferenci, kde byly mimo jiné představeny pro pagační materiály, které byly vydány v rámci Regionu Slovácko a podpo řeny finančně z projektů EU. Veřejnost nejvíce lákají v tomto regionu tradice, ke kterým patří v první řadě folklor. Míří sem ale také za vínem nebo rozsáhlou sítí nově zbudovaných cyklostezek, které re gion propojují, prozradila Dana Sed láčková z odboru školství a kultury Městského úřadu v Kyjově a dodala, že posledním velkým projektem v Ky jově, který byl prezentován, je roz hodně vybudování informačního cen tra včetně jeho zázemí. Tady také město plánuje další kulturní a spole čenské akce v letní sezóně a pevně věří, že tento trend bude pokračovat i do budoucna. Vedle brněnského Regiontouru proběhl také ITF Slovakiatour Brati slava. Veletrh ITF Slovakiatour patří stejně jako Regiontour v Brně k velmi navštěvovaným. PŘÍŠTÍ KYJOVSKÉ NOVINY VYJDOU V PÁTEK 5. BŘEZNA 10 Stejně jako v Brně i tady se máme možnost setkat s kolegy z oboru, vy měňujeme si zkušenosti a je to nej lepší příležitost, jak navázat další kontakty a prezentovat chystané pro jekty, upřesnila Sedláčková s tím, že město Kyjov se nyní chystá na příští rok, kdy se veřejnost bude moci opět po čtyřech letech zúčastnit již 18. roč níku Slováckého roku v Kyjově. Tam tradičně míří desítky tisíc lidí. Další pre zentace proběhne v březnu na vele trhu cestovního ruchu v Ostravě. Od nedávné sněhové kalamity, kdy se mnohé úseky vozovek v regionu proměnily v ledové dráhy, se silničáři příliš nezasta vili. O region Kyjovska pe čuje zdejší cestmist rovství, které obstarává na 200 kilometrů silnic. Sypače kyjovské správy a údržby silnic mají na starosti oblast od Bzence po hranici s Vyškovskem. Rovinatých úseků je tady minimum, stroje musí zvládat jak chřibské lesy, tak kopce Ždánic kého lesa. Silnice jsou rozděleny na první, druhé a třetí pořadí důležitosti. Těch prvních je téměř polovina, což zna mená, že všechny sypače musí vyjet na tyto úseky a udržovat je sjízdné. Když přijde větší kalamita, může se stát, že na další silnice se v prvních hodinách sněžení nedostanou, po psal složitou situaci vedoucí Správy a údržby silnic Cestmistrovství Kyjov Petr Kopřiva. Jeden sypač obslouží přibližně padesát kilometrů silnic. V případě hustého sněžení zajišťují region kromě vlastních vozidel správy a údržby silnic také sypače objed nané od dodavatelské firmy. Na běžnou zimu nám stačí asi 700 tun soli, kterou skladujeme v našem areálu. Letos, když přišel mrznoucí déšť a na kopcích nad Ky jovem napadalo vlastně pět až osm centimetrů ledu, tak jsme silnice Kalamita... Podle tiskové zprávy Jihomorav ský kraj letos na podporu turistic kého ruchu vydá ze svého rozpočtu téměř 18 milionů korun. V únoru a březnu budou schváleny další do tace pro projekty za 530 milionů ko run a během roku se k nim připojí strategicky významné projekty za dalších 1,2 miliardy. Do cestovního ruchu má jít z Regionálního operač ního programu do roku 2013 celkem 3,8 miliardy korun. Sypač se doplní solí a ihned vyjíždí zpět na vozovku. museli ošetřovat pouze chemicky a za 48 hodin jsme spotřebovali sto tun soli, vysvětlil Kopřiva. Zásoby jsou však podle něho do statečné. Sůl naváží z Českého Tě šína, silnice sypou také pískem namíchaným s drtí. U inertních ma teriálů se v poslední době snažíme přecházet více na drtě, protože Ky jovsko se vyznačuje kopcovitým te rénem a v kopci je potřeba, aby se pneumatiky při záběru měli čeho zachytit. Písek se stává méně účin ným, drtě jsou pro tyto účely vhod nější, dodal Kopřiva. O kritickém víkendu ledna bylo v rámci Jihomoravského kraje chemicky ošetřeno téměř 20 tisíc km silnic, inertním materiálem pak přes 9 tisíc km. Spotřebovalo se při tom tun posypové soli, litrů roztoku solanky. Odstraňo vání sněhu pluhováním proběhlo na km. Zimní údržba v rámci kraje jen během těchto dnů stála téměř 12 milionů korun. strana 2 Kyjovské noviny / únor 2010

3 Peníze na investice i neziskovou sféru budou Úspory, ale také další investice přinese rok 2010 v Kyjově Zastupitelé upřesnili během svého posledního loňského zasedání finanční plán na letošní rok. Úspory a škrtání položek se tý kají především radnice a jejího pro vozu. Přesto počítáme s investicemi. Je do nich zahrnuta především vý stavba dětských hřišť, rekonstrukce pohřebišť a stejně jako loni inves tice financované ze zdrojů Evropské unie či národních projektů. Jmenujme například terminál u budovy Českých drah, projekt ozelenění a rekultivace městského parku a samozřejmě vě řím, že dosáhneme také na peníze na zateplení některých veřejných budov. To nejdůležitější, na co vět PLÁNOVANÉ PROJEKTY CHCE STAROSTA REALIZOVAT Město Kyjov bylo úspěšné v získání dotací, přesto je v tuto chvíli ještě stále otázkou, zda se plánované inves tice uskuteční. Z městské pokladny to tiž bude nutné vytáhnout na dofinan cování projektů mnohem více peněz, než se původně počítalo. Školské budovy, ale i další, jako například knihovna, potřebují nový ka bát. Ročně se totiž kvůli nedostatečné tepelné izolaci vyhodí desítky tisíc ko run. Zbytečně. Všechno by vyřešilo za teplení, na které město navíc získalo dotaci. Jestli se ale projekty uskuteční, musí rozhodnout zastupitelé. V tuto chvíli budeme zvažovat to, v jakém horizontu a s jakou finanční spoluúčastní se do toho město pustí. Kromě těchto školských budov jsme byli úspěšní také v získání dotací na zateplení dvou budov občanského vy bavení. Je to městská knihovna a budo va, kde dnes sídlí občanské sdružení Krok. Nepříliš pozitivní skutečností je, že zatímco dříve hradila EU u těchto investičních akcí řádově dvě třetiny ná kladů, dnes se poměr otočil a přispívá pouze jednou třetinou, posteskl si sta rosta František Lukl s tím, že finanční objem, který by město muselo vložit do zateplení těchto pěti budov, je řádově 30 milionů korun. Kyjovští radní proto žádají finanční výbor a komisi výstavby a dopravy, aby zvážily, zda li se do projektů pustit či nikoliv. Musíme hledat těch 30 milionů ko run v rozpočtu města, v úvěrech, či jak koli jinak. To je částka, která se městu na dotacích nevrátí. Zastupitelé musí se vší zodpovědností prodiskutovat a roz hodnout, jakým způsobem budou finan covány tyto investiční akce. Z jedné tře tiny kryté dotací, ze dvou třetin kryté zdroji města, úvěrovými nebo jinými, míní sta rosta, který je pro realizaci staveb a je přesvědčen, že se přímé náklady města vrátí do pokladny v horizontu deseti let, coby úspory za energii. V první fázi se jedná o zateplení budovy ZŠ Komenského na Seifertově náměstí, knihovny či mateřských škol Mezi Mlaty a Nádražní. Město společně s OHK také připravují žádost na zatep lení a výměnu oken domu kultury. šina občanů čeká, jsou cyklostezky, vyjmenoval hlavní investiční akce sta rosta Kyjova František Lukl. Zastupitelé rozhodli také o vyčle nění dvou milionů korun do granto vých schémat, ze kterých čerpají pe níze neziskové organizace. Tentokrát jsou rozděleny do čtyř samostatných oblastí. Dříve jsme peníze rozdělovali v oblasti sociální, sportovní a kultur ní. Dnes k tomu přibývá oblast vol nočasových aktivit, kde si mohu žá dat například chovatelé, včelaři, klub maminek a podobná sdružení, upřesnil Lukl. V roce 2009 přišlo na město ko lem dvou set takových žádostí. Ten tokrát mohou své projekty organi zace podávat do 26. února. Oproti roku 2009 zastupitelé částku navýšili. Podle starosty Lukla totiž vnímají skutečnost, že většina dárců z minulých let už není tolik štědrá, protože jejich ekonomická situace není tak dobrá jako v minu lých letech. Nepřejeme si, aby tyto příspěv kové a neziskové organizace skončily. Alespoň nějakou částkou je chceme podpořit, aby překlenuly toto svízelné období, doplnil starosta. Zdravotnictví V porodnici přišlo loni na svět 1065 dětí. Letos je první Kyjovankou Leontýnka Kožůšková. Leontýnka Kožůšková je první Kyjovankou roku Jmenuje se Leontýna a jen co při maminka prvního kyjovského ob šla na svět, už získala jedno malé čánka Blanka Kožůšková. prvenství. Narodila se v porodnici Leontýnka Kožůšková, která po jako první kyjovské miminko roku narození měřila 47 centimetrů a vá Světlo světa spatřila 3. ledna žila 2700 gramů, je první Kyjovan v 10 hodin a 18 minut malinko kou. Jako vůbec první ale letos v ky s předstihem, a i když váží necelé tři jovské nemocnici porodila Alena kilogramy, je to slečna k pohledání. Kučerová ze Ždánic. Její syn David Zatím hlavně spí a jí, aby taky ne, přišel na svět 2. ledna pětadvacet vždyť je na světě teprve pár dní. minut po půlnoci. Rodičům Blance a Robertovi tak do Kyjovská porodnice se po zrušení rodiny přibyla další dcera, doma porodního a novorozeneckého oddě se totiž na miminko těšila pětiletá lení v Hodoníně stala spádovou pro sestra Karolínka. širokou oblast. Nejvíce sem přijíždí Stejně jako v předchozích letech maminky z Hodonínska, Kyjovska, i tentokrát si maminka prvního kyjov Veselska, ale také například z Vyš ského občánka odnesla z porodnice kovska. Rodily tu už i ženy z Prahy, kromě živého balíčku i dárek v po Brna, Ostravy a často ze Slovenska. době deseti tisíc korun, který pře Myslím, že mezi porodnicemi vzala z rukou starosty Kyjova Fran máme stále dobré jméno, míní pri tiška Lukla. mář gynekologicko porodnického Zatím netuším, jak je využiji. oddělení Julius Maruška. Když mi lékař oznámil, že jsme prv Pacientky oceňují moderní přístro ní, byla jsem překvapená, protože jové vybavení, úroveň pokojů pro jsem myslela, že se z Kyjova narodil maminky, ale i přístup personálu, což někdo už před námi, řekla šťastná mohou posoudit také tatínci. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO ZŠ ÚJEZD Rada města Kyjova se usnesla, že bude vyhlašovat výběrové řízení na pozici ředitelky/ředitele ZŠ Újezd, kdy stávající ředitelka Mgr. Hana Mi kesková bude odcházet z této po zice k Výběrové řízení by mělo proběh nout v měsíci březnu nebo dubnu. Minimálně měsíc dopředu budou vi set parametry výběrového řízení, aby se potenciální uchazeči do tohoto výběrového řízení mohli zaregist rovat. Co je důležité právě pro rodiče budoucích prvňáčků, rada města, která plní zřizovatelské funkce, ne bude do konce svého volebního ob dobí rozhodovat o jakémkoli sloučení nebo jiném zásahu do samostat nosti obou subjektů. Baby boom končí Přesto patří kyjovská porodnice k největším v kraji Tatínci se účastní porodů stále častěji. Jsou při nich přínosem a my jejich přítomnost vítáme, řekl Ma ruška. Porodnice je počtem porodů druhá největší v Jihomoravském kraji, hned po porodnici ve fakultní nemocnici v Brně. V loňském roce se v Kyjově narodilo 548 chlapců a 517 děvčat. Z toho šestnáctkrát to byla dvojčata a jednou trojčata. Nejplodnějšími měsíci pak byl srpen a září, během kterých přišlo na svět okolo sta dětí. Průměr je o deset až patnáct novo rozeňat méně. Nejpopulárnějším křestním jmé nem je Jakub. Rodiče tak pojmeno vali 32 svých synů. Jen o dva méně bylo Matějů, pětadvacet pak Adamů a Lukášů. V případě dívek jsou se znamy křestních jmen pestřejší. Hit parádu vedou Tereza a Natálie. Baby boom však už skončil i v Ky jově. Počet porodů byl loni asi o stovku nižší než v roce Stejný trend panuje i v dalších nemocnicích. Jistý odliv rodiček z Veselska navíc způsobilo otevření porodnice v Uherském Hradišti, vy světlil Maruška. Zvyšuje se také věk prvorodi ček. Podle primáře se často po souvá až ke 35 letům, a také proto je každý pátý porod prováděn císař ským řezem. Porodnice si od roku 2005 drží mezinárodní titul Baby friendly hos pital, tedy Nemocnice přátelská dětem. Získala ho mimo jiné za pod poru přirozeného kojení. Maminky, které se rozhodnou tady rodit, se ne musí předem registrovat, což je dnes téměř samozřejmostí ve velkých městech. Do budoucna by primář Julius Maruška rád zajistil nová lůžka, re konstrukci v porodním sálu a další moderní přístroje pro gynekologické i novorozenecké oddělení. Kyjovské noviny / únor 2010 strana 3 Foto rodinný archiv

4 Pij včelko z lípy Slovanů, pij nektar, saj sladkou manu, měj medu množství z rovin, z hor, v společné práci buď nám vzor! Členky bývalého ženského pěvec kého sboru Kyjovanka jistě už po znaly ano je to refrén z jim známé písně Včelařská, jejíž autor, dlouho letý sbormistr Oldřich Máčel, ji věno val třem velkým láskám svého ži vota (samozřejmě tou největší byla jeho žena Marie), lásce k vlasti, ke vče ličkám a sborovému zpěvu a hudbě vůbec. A proč jsem si teď v zimě vzpo Foto soukromý archiv Osobnosti 100. narozeniny Oldřicha Máčela mněla na včely? Proto že jejich velký milovník a chovatel, bývalý uči tel Oldřich Máčel by 1. února letošního roku oslavil 100. naroze niny. Narodil se v Bohuslavicích, kde také v hájence prožil se svými sedmi sourozenci dětství a studentská léta jeho otec byl totiž hajný. Po obecné škole učil se moudrým býti na ky jovském gymnáziu, kde maturoval v roce Dalšími městy jeho stu dií byly Brno a Olomouc; tam studo val na učitelských ústavech. Prvním působištěm čerstvého učitele byly Po koncertě Kyjovanky k 20. výročí založení pěveckého sboru, zámek Milotice, Hýsly, poté učil na dalších školách v okolí Kyjova ve Ždánicích a Osvě timanech. V r se oženil, jeho manželka Marie pocházela z Lešan u Benešova. Za II. světové války působil na chlapecké měšťanské škole, po válce přešel na dívčí měš ťanskou školu. Vyučoval především biologii a hudební výchovu (hrál výborně na housle), ale také český a ruský jazyk a dějepis. Pan učitel měl od mládí rád příro du, lesy, zvířata a jeho největší záli bou bylo včelaření. Tohoto koníčka s ním sdílela i jeho manželka Marie. Oba měli státní včelařské zkoušky, vedli včelařské kurzy a o včelaření přednášeli v širokém okolí, zabývali se výrobou medu, medového pečiva a medoviny, obhospodařovali 65 včel stev. Pan učitel byl dlouholetým před sedou včelařské organizace v Kyjově a členem ústředního včelařského výboru. Další jeho velkou láskou byla hudba a sborový zpěv. Během svého působení na dívčí měšťanské škole zakládá pěvecký sbor Kyjovské zpě vačky, vlastně předchůdce budou cího ženského pěveckého sboru Kyjovanka, kterým prošel bezpočet zpěvaček. Celá řada z nich začínala právě jako školačky dívčí školy v Ky jovských zpěvačkách. Když opustily školní lavice, na čas zpívání zane chaly. Ke zpěvu se většinou zase vra cely, když si splnily mateřské po vinnosti a děti odrostly. Kyjovanku vedl pan učitel Máčel celých 35 let od roku 1957 do roku 1992, kdy sbor oficiálně svou činnost ukončil. Dnes už asi nikdo nespočítá, kolik vy stoupení sbor absolvoval, a to nejen na domácích pódiích, ale také v zahra ničí. Dodnes všechny bývalé členky Ky jovanky na svého pana učitele s láskou vzpomínají. Kyjovanka však nebyla jediným sborem, v němž O. Máčel působil. Téměř dvacet let zpí val v proslulém Pěveckém sdružení moravských učitelů a v 70. letech stál u zrodu dalšího kyjovského pěvec kého tělesa mužského sboru Kyjov. Lásku k vlasti dostatečně proká zal za II. světové války, kdy se jako člen odbojové skupiny Carbon v Bo huslavicích zapojil do protifašistic kého odboje. Jeho činnost ocenil tehdejší ministr národní obrany Ludvík Svoboda svým poděkováním z 10. června 1949: Ministr národní obrany Vám vyslovuje uznání za po moc a podporu partyzánského hnutí směřujícího k osvobození republiky československé. Život Oldřicha Máčela, oblíbe ného pana učitele a dirigenta se uza vřel 17. srpna 1998, kdy zemřel po dlouhé nemoci ve věku 88 let. Blanka Pokorná (s použitím materiálů a vzpomínek paní Věry Konečné a Heleny Gerhardové) MUDr. Jan Kudrna lékař v britském vojsku Jan (pro přátele ze Sokola Honza) Kudrna se naro dil 16. ledna 1915 v Žeravicích, kde působil jeho otec jako řídící učitel, takový typ vlasteneckého kantora. Na podobných jedincích, kteří se našli v každé vesničce v českých zemích, byla vlastně vybudována první republika. Pan řídící Kudrna byl nejen výborný pedagog, ale byl ostat ním občanům vzorem ve veřejném životě. Ať už působil jako starosta TJ Sokol nebo starosta městečka, jed natel a kronikář hasičského sboru či účetní v záložně. Za jeho starosto vání byla elektrifikována obec, byly zřízeny kanceláře obecního a poštov ního úřadu a přeměřeny pozemky obecního katastru. Pan řídící byl také autorem publikace Památník města Žeravic (1938). Není proto nic div ného, že syn zdědil po otci pracovi tost, houževnatost, tělesnou zdat nost a konečně i vlastenectví. Klvaňovo gymnázium v Kyjově a nedokončená studia medicíny Jan Kudrna nastoupil do kyjov ského gymnázia a od chlapeckých let se věnoval sportu nejen ve škole, ale i v Sokole. Jeho spolužák a nejbližší kamarád o něm po letech s respek tem prohlásil: Jan byl nižší posta vy, ale fyzicky velmi zdatný. Vynikal v atletice a ve sportu vůbec, ne hledě k jeho vysokým intelektuálním schopnostem. Ve věku 17 let hrál fotbal v S.K. Kyjov a ve volejbale ská kal výš než kdokoliv jiný. Vždy byl mým spolehlivým přítelem. Zajímavá je skutečnost, že z této třídy (maturitní ročník 1934, třídní PhDr. Ladislav Dlouhý) se tři spolu žáci setkali za války v Anglii: důstoj ník Oldřich Pechal a medici Jan Ku drna s Karlem Macháčkem. Jan maturoval s vyznamenáním a šel na lékařskou fakultu stejně jako jeho kamarád z Vlkoše Karel: Z mých kyjovských přátel jsem se setkával nejčastěji s Janem Kudrnou, který též studoval medicínu, a se kterým jsem měl stejné přednášky. Dobře jsme spolu vycházeli a později se stali společníky na život a na smrt. V ne bezpečných situacích nebylo na něm ani stopy strachu, byl klidný a nevě děl, co je panika... Tyto vlastnosti se ukázaly už v krátké době jako velmi užitečné pro Jana i jeho přátele, kteří se nesmířili s rozbitím republiky, Mnichovem ani s protektorátem Böhmen and Mähren. K rozhodnutí aktivně bojo vat s nacisty přiměly Jana říjnové 3x foto archiv J. Dunděry Maturitní ročník Klvaňova gymnázia J. K. čtvrtý zprava. události v roce 1938 v Praze, smrt medika Jana Opletala a zavření vy sokých škol. Stovky studentů byly odvlečeny na převýchovu do koncen tráku v Oranienburku. Jan nechtěl čekat, až ho potká stejný osud jako jeho kamarády. Ze zahraničního roz hlasu věděl, že se na jihu Francie formuje jednotka českých dobrovol níků, a tak dospěl k jedinému výcho disku zúčastnit se zahraničního odboje. V tom se shodl i se svým kamarádem Karlem Macháčkem. Přes devatero hranic do války s Hitlerem Krátce před Štědrým dnem se oba kamarádi dohodli, že opustí domov ještě před vánočními svátky. Protek torátní hranice se Slovenskem pře kročili na lokomotivě vlaku, který směřoval z Veselí nad Moravou, přes Sudoměřice do slovenské Skalice. Díky chladnokrevnosti strojvůdce a topiče unikli pozornosti policejní kontroly, která prohledávala celý vlak. Teprve po válce se dozvěděli, strana 4 Kyjovské noviny / únor 2010

5 že oba stateční železničáři, kteří to lika lidem zachránili život, byli zat čeni gestapem a popraveni. Původně měli jít do Maďarska přes Sereď, ale spoj byl mezitím od halen gardisty, a proto se několik dnů schovávali u jedné evangelické ro diny, kde prožili i Vánoce. Podařilo se jim přejít most přes Váh do Šaly, která už byla okupována Maďary. Měli ještě nějaké maďarské peníze pengö, a tak si najali taxík do Buda pešti, aby se vyhnuli prohlídkám ve vlaku. Měli štěstí, že taxíkář byl ro zený Slovák a zavezl je do Budapešti do blízkosti francouzského vyslanec tví. Na legaci je příliš vlídně nepři jali, ale zařídili jim ubytování u jedné židovské rodiny, kde v přátelské at mosféře přivítali nový rok Na legaci se vytvořila skupina uprchlíků, mezi kterými byl profesor Karel Nig rýn z Uherského Hradiště, později vedoucí oddělení na ministerstvu in formací v Londýně. Dalším byl Jura Štokman, který byl později jako para šutista shozen s Bartošovou skupinou CLAY EVA na Moravu a úspěšně přežil válku. Po pěti dnech dostali maďarského průvodce a celá sku pina byla zavezena do uctivé vzdále nosti od maďarsko jugoslávské hra nice. Díky tomu, že jeden z uprchlíků Egyptská loď Mohamad Ali el Kebir, evakuace československých vojáků z přístavu Sete. JUDr. Velen Fanderlík (známý skaut ský funkcionář a po válce s gen. Eče rem zástupce ČSR u norimberského soudu) uměl maďarsky, zjistili od sedláka, že hranice probíhá podél ne používaného železničního náspu. Nejméně dvě hodiny šli ještě mrazi vou nocí, než je před úsvitem zasta vilo zvolání jugoslávského pohranič níka Stoj! Na pohraniční stráži se uprchlí kům dostalo nejen vlídného přijetí, ale i pohoštění. Pak byli odtranspor továni přes Záhřeb do Bělehradu, kde byla shromaždištěm sokolovna. Všude byl s nadšením připomínám X. všesokolský slet v roce 1938 v Praze, kterého se účastnilo mnoho jugoslávských sokolů. Další etapa měla směřovat do Bejrútu, který byl francouzským územím. Proto byli uprchlíci, včetně medika Kudrny vy baveni prozatímními francouzskými pasy a cestovali jako francouzští dělníci přes Řecko, Turecko (Cařihrad a Ankaru) do Aleppa v Sýrii a odtud do Bejrútu, kde je čekala kasárna cizinecké legie. Kasárna budoucím dobrovolníkům přichystala nemilé překvapení v po době ubikací plných dotěrného hmy zu a krys, které jim drze běhaly v noci po lůžku. A k tomu mizerné jídlo. Příjezd lodi Patria (Vlast) znamenal pro všechny Če choslováky vysvobození z ka sáren legie. 3. února při stává loď v Marseille a Jan Kudrna vstupuje opět do ne blaze proslulých kasáren ci zinecké legie pevnosti Saint Jean ve starém přísta vu. Odtud se dostává do hlavního shromaždiště čes koslovenských vojáků, do starobylého města Agde. Agde místo vzniku 1. československé divize Historické městečko Ag de, které pamatovalo Řeky, Římany, nájezdy Maurů i vládu pirátů, zbavilo uprch líky posledních iluzí, pokud ještě nějaké měli. Čekalo je ubytování v barákovém táboře po utečencích ze španělské občanské války, hliněná podlaha v ubikacích, kterými se proháněl vítr, potrhané uniformy cizineckých legionářů a špatná výzbroj. Obyčejní vojáci byli téměř bez peněz, dostávali jen půl franku na den a tabák. Důležitým momentem bylo, že v táboře se se tkali se svými krajany z Kyjova: poručíkem Vla dimírem Nedvě dem, pozdějším velitelem 311. perutě RAF, poru číkem Stanisla vem Adamem, Pavlem Svobo dou z Bohuslavic a s řadou dalších přátel, se kterými se snášelo ne příznivé prostředí přece jenom lé pe. Po měsíčním pobytu v Agde byli Kudrna s Macháčkem přiděleni do předzvědného oddílu (SPO), který byl přemístěn do vesnice Lapalme a částečně do Roquefortu mezi Nar bonnem a Perpignanem. Divizní veli telství bylo dvacet kilometrů od Agde v Bézies a také některé další jed notky byly rozmístěny po vesnicích a městečkách v okolí. Naši dva me dici měli problém ve výcviku hlavně s tím, že na rozdíl od většiny ka marádů neseděli dosud na koních, a tak se nevyhnuli častějším pádům. V dubnu 1940 byli oba jmenováni zá stupci po dvou odvelených lékařích, a tak byl ukončen koňský výcvik Jana Kudrny, který byl převelen do Roquefortu. SPO marně čekal na vyzbrojení a povel k odjezdu na fron tu. Z 11 tisíc dobrovolníků se do stalo výzbroje méně jak polovině jed notky, pouze pěti tisícům příslušní kům 1. a 2. pluku, kteří neměli za sebou ani ostré střelby. V takovém stavu byly pluky odeslány na frontu, která už se hroutila. O hrdinském nasazení Čechoslováků svědčí sku tečnost, že se jich do přístavu Séte vrátilo z pěti tisíc jen Vzdor kapitulaci Francie byli Čechoslováci odhodláni pokračovat v boji. Vojáci ze Slovácka v Cholmondeley park v létě Zleva: 2. MUC Jan Kudrna ze Žeravic, 3. MUC Karel Macháček z Vlkoše, 5. MUDr. Zdeněk Vítek z Vlkoše, 7. npor. Sedláček, 1. klečící zprava Josef Holeček ze Sobůlek. Evakuace do Anglie a tábor v Cholmondeley Co říká Jan Kudrna o této těžké době nejen pro Francii: Štěstí přece jen stálo při nás. Němci okupovali jen polovinu Fran cie, zůstala nám tedy otevřená ústupová cesta na jih do malého přístavu Séte. Po období beznaděje a nejistoty mohli jsme se nalodit na egyptskou loď Mohamed el Kedír. Pluli jsme Středozemním mořem přes Gibraltar daleko do Atlantiku, abychom se vyhnuli německým po norkám. 7. srpna 1940 jsme ko nečně přistáli v Anglii, v Liverpoolu. Odtud jsme jeli do tábora českoslo venských jednotek v Cholmondeley, kde se formovaly čs. vojenské od díly v krásném prostředí typického anglického parku. Každý sněhový den je potřeba si naplno užít, a to i přesto, že mrzne. Na sněhové peřině Bílá peřina zahalila město a snad největší radost z ní mají nejmenší. Děti z Mateřské školy Střed si navíc v zimě užívají jedné obrovské výhody v jejich školní zahradě totiž vyrostl svah, který se letos ještě o kousek zvětšil, a tak mají kde sáň kovat. Děti, mládež a škola Po předchozích měsících fran couzského chaosu a po patnácti dnech plavby se dostalo Čechoslo vákům srdečného přijetí od občanů Liverpoolu a čekal na ně příslovečný anglický pořádek ve výcvikovém tá boře a nové uniformy anglické ar mády s nápisem CZECHOSLOVAKIA na rameni. Po několika měsících po bytu v Cholmondeley Park se přesu nuje čs. jednotka reorganizovaná jako 1. čs. brigáda do prostoru v hrabství Warwickshire do Leaming ton Spaa. Během pobytu v novém prostoru zažijí i děsivé bombardo vání v Coventry. Jan Kudrna prožívá své druhé válečné Vánoce spolu s dalšími vojáky i ministrem Janem Masarykem. pokračování příště Jiří Dunděra Procházky do přírody v zimě plně nahradí pobyt ve školní zahradě. Tady si totiž přibližně stovka děti dokáže pořádně vyhrát. Na zasněženém svahu je legrace víc než dost, a tak každé dopoledne, pokud je venku vhodné počasí, vyráží chlapci a děv čata sáňkovat a bobovat. Kyjovské noviny / únor 2010 strana 5

6 Zimní radovánky v Klubu maminek Kyjov Klub maminek Kyjov se nadále schází každé pondělní a čtvrteční dopoledne v prostorách MŠ Za Stadionem. Maminky s dětmi však netráví veškerý čas v herně klubu. V říjnu jsme například byli na návštěvě u ha sičů. Děti si mohly posedět v hasič ských autech, vyzkoušet trpělivost ochotných hasičů při neopatrné mani pulaci s vysílačkami a ostatním zaří zením aut. Většina dětí odcházela z ná Hasiči dětem ochotně ukázali, v čem jezdí hasit požáry. vštěvy nadmíru spokojená, někteří klubáčci dokonce zatvrzele odmítali opustit hasičskou stanici, dokud jim hasiči neslíbili, že na jaře je KMK opět vřele zván na návštěvu. V listopadu si jistě obyvatelé Ky jova povšimli početného průvodu ro dičů s dětmi, v jejichž ručkách se pohupovaly lampiony. Lampionový průvod vyrazil od Králíčkovy cuk rárny, prošel parkem a Mezivodím až k budově MC Kamarád. Tam si mohli prokřehlí rodiče a děti dát teplý čaj a posílit se koláči. Prosinec byl ve znamení blížících se Vánoc. Nejvýznamnější akcí to Foto archiv KMK hoto měsíce byla Mikulášská be sídka. Mikuláš s andělem potěšili děti balíčky a čerti postrašili zlo bivce. A aby tatínkům nebylo líto, že se dopolední besídky pro pracovní vytížení nemohli zúčastnit, uspořádal KMK ještě Vánoční besídku. Ma minky přinesly napečené cukroví a děti si rozbalovaly dárky. V lednu vyvrcholila sbírka Ob rázky pro radost, na které se Klub maminek Kyjov podílí s MC Kamarád. V únoru pak budou utržené peníze ve formě věcných darů věnovány dět skému oddělení Nemocnice Kyjov. KMK Vánoční besídka v Klubu maminek se neobešla bez spousty dárků. Foto archiv KMK Mlýnská ul. 2367, Kyjov Nětčice, tel.: , e mail: Pondělí, středa, pátek 9.30 až h Únor 2010 Podělí Kamarád čte dětem Středa Zápichy do květináčů Pátek Přírodní produkty v 9.30 h Čajovna & Galerie Pondělí Nádobky na ovoce Středa Veselé vázičky Pátek Sklenice s přírodninami Pondělí Kamarád čte dětem Středa Ozdobné víčko Pátek Maňáskové divadlo Trampoty berušky Věrušky Pondělí Kamarád čte dětem Středa Karneval vstup v maskách, překážková dráha Březen 2010 Pondělí Kamarád čte dětem Středa Zábavné šablony Plánujeme: Blešák dětského oblečení a výstavu s názvem Kamarád v čajovně. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KYJOV Tel , web: ddmkyjov.cz e mail: Zájezd do termálních lázní Györ Maďarsko Pololetí na horách lyžování v Beskydech pro rodiny Jarní prázdniny na horách týdenní pobyt pro děti na naší zá kladně v Hutisku, spolu s lyžováním na Sachovce Tradiční květnový zájezd do hor, Malá Fatra, Vysoké Tatry, Beskydy, vhodné pro rodiny s dět mi, skupiny turistů i jednotlivce, uby tování v našem středisku v Hutisku Zájezd k moři do Bulhar ska Sozopol, pro děti a pro rodiny s dětmi MINIMISS ročník tra diční soutěže pro děvčata tříd, uzávěrka přihlášek je 15. března. TÁBORY I. turnus táborem bude prolí nat celotáborová hra DOBÝVÁNÍ DIVOKÉHO ZÁPADU, kromě toho bu dou děti pracovat v zájmových skupi nách: výtvarničení, moderní tanec, sportovní aerobik, zálesáctví a spor tování hl. vedoucí Mgr. Zdeněk Kunz II. turnus TÁBOR HVĚZD NÁ BRÁNA: PROJECT ZNOVU OTE VŘEN tábor nabízí skvělou zábavu, seznámení s historií Hvězdné brány, s technologií mimozemských ras, ale hlavně cestování a poznávání rozma nitých světů hl. vedoucí Mgr. Iva Sol dánová III. turnus Náplní tohoto tábora bude obdoba oblíbené mezi národní soutěže HRY BEZ HRANIC, oddíly budou představovat jednotlivé evropské státy, budou soutěžit mezi sebou v rámci této celotáborové hry hl. vedoucí Mgr. Zdeněk Kunz. Moje osobní zkušenost Naše Natálka je holčička ze dvoj čátek, v říjnu jí bude 5 let. Bydlíme asi 8 km od Kyjova. Do jejích nece lých tří let jsem měla Natálku jen doma. Bylo to děvčátko hodně uplakané, neměla ráda návštěvy, bála se cizích lidí, s ničím se nezabavila. Od naro zení jezdíme po rehabilitacích a dok torech. I když byla hospitalizována v nemocnici nebo v lázních, nikdy ne byla sama. Nedokázala jsem si vůbec představit, že bych ji dala někam do školky nebo jen na chvíli pohlídat ně komu jinému. O mateřské škole na sídlišti U Vo dojemu jsem se dozvěděla od mamin ky, jejíž dcera navštěvuje speciální třídu. První dny byly náročné. Čekala jsem, že mi každou chvíli zavolají, ať si pro Natálku přijdu. Hodně plakala, a když jsme se ke školce blížily, vě děla už, že tam bude sama, bez ma minky. Byla jsem velmi překvapena, když po týdnu pláč přestal. Ba dokon ce, když jsem jen zmínila, že poje deme do školky, začala se radovat. BUDOUCÍ UMĚLCI Z KYJOVSKÉ ZUŠ Výtvarný obor kyjovské ZUŠ se v letošním roce může pochlubit úspěš nými absolventy prvního cyklu. Sedm z nich se hlásilo na střední školy s umě leckým zaměřením. Talentové zkoušky probíhaly už v prvním lednovém týdnu. Díky dobré přípravě a talentu byli všichni žáci přijati, většina z nich i na více škol, takže si mohli vybírat. Je to hlavně proto, že tito žáci absolvovali Péče je zajištěna speciálními pe dagogy a mateřská škola spolupra cuje se SPC pro tělesně postižené v Brně na Kociánce. Pro každé dítě je vytvořen individuální vzdělávací pro gram. Paní učitelky používají speci ální pedagogické metody, provádí činnosti na rozvoj motoriky, nácvik gra fomotoriky, pracují s kompenzačními pomůckami na rozvoj jemné, hrubé motoriky a smyslů. Děti si můžou hrát v rehabilitač ním míčkovém bazénu anebo na ba lančním míči. Cvičí s paní učitelkou jógu, dechová cvičení, relaxují a pro vádí orofaciální stimulaci obličeje v oblasti mluvidel. Ve třídě je malý kolektiv, tudíž paní učitelka a její asistenti se pilně věnují všem dě tem. Natálka navštěvuje se svou sest řičkou školku již třetím rokem. Ná vštěva tohoto zařízení je pro ni velkým přínosem. Natálka mi to sama ne řekne, ale její spokojený úsměv a roz zářená očka mluví za všechno! Lenka Kuchynková výtvarný obor několik let a nenechali přípravu na poslední chvíli, podotkla Dagmar Pucharová, učitelka výtvar ného oboru a pozvala veřejnost do pro stor chodeb školy, kam se od pololetí mohou zájemci přijít podívat na první společnou výstavu a blíže se seznámit s tím, co je u talentovek čeká. Zváni jsou především žáci základních škol se stejnými ambicemi. KLUB MAMINEK KYJOV MŠ Za Stadionem, Pondělí a čtvrtek 9.30 až h Ilustrační foto Únor 2010 Čtvrtek Hraní a cvičení Pondělí Žabáci z květináčů Čtvrtek Hraní a cvičení Pondělí Závěsný řetěz z ptáčků Čtvrtek Divadlo Pohádka o Karkulce Pondělí Veselé vosičky Čtvrtek Karneval od v KMK, děti je nutno přihlá sit v KMK, na tel , nebo strana 6 Kyjovské noviny / únor 2010

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Listí padá, rána jsou mlhavá, chladno je nám všem... Podzimní příroda je přesto

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

www.tvslovacko.cz DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV

www.tvslovacko.cz DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 založení společnosti, provoz regionálního TV studia v Uh. Hradišti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

PROGRAM MEKUC ÚNOR 2014

PROGRAM MEKUC ÚNOR 2014 Mělnické kulturní PROGRAM MEKUC ÚNOR 2014 Neděle 2. února v 15.00 hodin - divadelní sál MKD ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI Nedělní pohádka pro děti v rámci festivalu Divadlo dětem. Hrají členové divadla Karla Čapka

Více

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska.

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska. č. 7 název Státy Střední Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají střední Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

www.tvslovacko.cz JIŽ 16 LET S VÁMI REGIONÁLNÍ TELEVIZE TVS PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST

www.tvslovacko.cz JIŽ 16 LET S VÁMI REGIONÁLNÍ TELEVIZE TVS PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST JIŽ 16 LET S VÁMI Rok 1999 Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2012 Rok 2014 Rok 2014 první TV vysílání v Uherském Hradišti založení společnosti, provoz regionálního

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř Výstava Grafik Vendy Hoblinky Chalupy datum začátku akce: 06.01.2015 datum ukončení akce: 19.02.2015 čas začátku akce: 08.00 místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř stručný

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Dny Marianne 2010. SLEVA 25 % Zpravodaj 5/2010. Vážení členové Alexandria bonus klubu,

Dny Marianne 2010. SLEVA 25 % Zpravodaj 5/2010. Vážení členové Alexandria bonus klubu, Vážení členové Alexandria bonus klubu, prázdniny skončily a děti jsou zpátky ve školních lavicích. Léto u moře přesto nekončí a pokud jste letos ještě nebyli na dovolené, věřím, že si určitě vyberete z

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více