2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010"

Transkript

1 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010 noviny 2/2010 Tříkrálová sbírka byla letos v Kyjově velmi úspěšná. MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, nechci se v následujících řádcích pouštět do nějakých filosofických úvah, přesto často poslední dobou přemýšlím o záležitostech, které bych mohl nazvat metafyzickými. Nutí mne k tomu třeba nejen skutečnosti související s negativními důsledky ekonomické krize, s nezaměstna ností, s mírou zločinnosti či s aktu álními přírodními katastrofami, ale i s bolestnými životními osudy našich blízkých a přátel. Jde o obecná po jmenování, za každým z nich se ale skrývá celá řada konkrétních, osob ních a v tomto případě smutných pří běhů. Bohužel na ně nenajdu lék, nevím ani jak jim předejít a nedokáži říct, jak nejsnáze jim čelit či překo nat je. K mým úkolům jako starosty města však bezesporu patří zaobírat se, řešit a odstraňovat problémy běž ného komunálního charakteru. Jinými slovy přispět k řešení těch drobných problémů a úkolů, které vyplývají ze života v našem městě. Prostě nenakládat na bedra osu dem zkoušených lidí ještě větší zátěž. I proto organizujeme ankety v jednotlivých lokalitách, shromažďu jeme vaše podněty a hledáme k nim adekvátní řešení. Jedním z banálních příkladů může být třeba také vý měna dopravní značky Stop na ulici Dvořákova za značku Dej před nost. Kolik řidičů zde na přehledném úseku bylo nesmyslně pokutováno dopraváky z úplně jiného okresu! Ko lik stresu a financí to některé z vás stálo. Věřím, že se sami budete ve vašem okolí postupně seznamovat s dalšími změnami, které vzešly z va šich podnětů a nápadů. Milí spoluobčané, stále si říkám, že vše na naší životní cestě má ur čitý hlubší význam a smysl, mnohdy odhalitelný až v budoucnu. Jsou však věci, které se dají řešit rovnou. Po kud vám v nich mohu pomoci, nevá hejte se o ně podělit. Vše dobré! František Lukl, Váš starosta Z obsahu / Kyjov na veletrzích strana 2 / Ples města strana 12 / Tříkrálová sbírka strana 15 Kyjovské noviny / únor 2010 strana 1

2 Radnice 4x foto Jarmil Adamec Kyjov se na letošním veletrhu Regiontour v Brně představil spolu s dalšími městy regionu v rozsáhlé expozici Jižní Morava. Kyjov se představil na veletrzích v Brně a Bratislavě V polovině ledna se v Brně uskutečnil již po deva tenácté veletrh turistických možností Regiontour. Konal se zároveň s 20. mezinárod ním veletrhem průmyslu cestovního ruchu GO a byla zde představena tour operátorům i zájemcům z řad nejširší veřejnosti letošní nabídka cest za po znáním a rekreačních pobytů. Nechy bělo ani město Kyjov, jako člen zájmo vého sdružení Region Slovácko. Úvodního dne se zúčastnilo ve dení města. Kyjov i další města se prezentoval na tiskové konferenci, kde byly mimo jiné představeny pro pagační materiály, které byly vydány v rámci Regionu Slovácko a podpo řeny finančně z projektů EU. Veřejnost nejvíce lákají v tomto regionu tradice, ke kterým patří v první řadě folklor. Míří sem ale také za vínem nebo rozsáhlou sítí nově zbudovaných cyklostezek, které re gion propojují, prozradila Dana Sed láčková z odboru školství a kultury Městského úřadu v Kyjově a dodala, že posledním velkým projektem v Ky jově, který byl prezentován, je roz hodně vybudování informačního cen tra včetně jeho zázemí. Tady také město plánuje další kulturní a spole čenské akce v letní sezóně a pevně věří, že tento trend bude pokračovat i do budoucna. Vedle brněnského Regiontouru proběhl také ITF Slovakiatour Brati slava. Veletrh ITF Slovakiatour patří stejně jako Regiontour v Brně k velmi navštěvovaným. PŘÍŠTÍ KYJOVSKÉ NOVINY VYJDOU V PÁTEK 5. BŘEZNA 10 Stejně jako v Brně i tady se máme možnost setkat s kolegy z oboru, vy měňujeme si zkušenosti a je to nej lepší příležitost, jak navázat další kontakty a prezentovat chystané pro jekty, upřesnila Sedláčková s tím, že město Kyjov se nyní chystá na příští rok, kdy se veřejnost bude moci opět po čtyřech letech zúčastnit již 18. roč níku Slováckého roku v Kyjově. Tam tradičně míří desítky tisíc lidí. Další pre zentace proběhne v březnu na vele trhu cestovního ruchu v Ostravě. Od nedávné sněhové kalamity, kdy se mnohé úseky vozovek v regionu proměnily v ledové dráhy, se silničáři příliš nezasta vili. O region Kyjovska pe čuje zdejší cestmist rovství, které obstarává na 200 kilometrů silnic. Sypače kyjovské správy a údržby silnic mají na starosti oblast od Bzence po hranici s Vyškovskem. Rovinatých úseků je tady minimum, stroje musí zvládat jak chřibské lesy, tak kopce Ždánic kého lesa. Silnice jsou rozděleny na první, druhé a třetí pořadí důležitosti. Těch prvních je téměř polovina, což zna mená, že všechny sypače musí vyjet na tyto úseky a udržovat je sjízdné. Když přijde větší kalamita, může se stát, že na další silnice se v prvních hodinách sněžení nedostanou, po psal složitou situaci vedoucí Správy a údržby silnic Cestmistrovství Kyjov Petr Kopřiva. Jeden sypač obslouží přibližně padesát kilometrů silnic. V případě hustého sněžení zajišťují region kromě vlastních vozidel správy a údržby silnic také sypače objed nané od dodavatelské firmy. Na běžnou zimu nám stačí asi 700 tun soli, kterou skladujeme v našem areálu. Letos, když přišel mrznoucí déšť a na kopcích nad Ky jovem napadalo vlastně pět až osm centimetrů ledu, tak jsme silnice Kalamita... Podle tiskové zprávy Jihomorav ský kraj letos na podporu turistic kého ruchu vydá ze svého rozpočtu téměř 18 milionů korun. V únoru a březnu budou schváleny další do tace pro projekty za 530 milionů ko run a během roku se k nim připojí strategicky významné projekty za dalších 1,2 miliardy. Do cestovního ruchu má jít z Regionálního operač ního programu do roku 2013 celkem 3,8 miliardy korun. Sypač se doplní solí a ihned vyjíždí zpět na vozovku. museli ošetřovat pouze chemicky a za 48 hodin jsme spotřebovali sto tun soli, vysvětlil Kopřiva. Zásoby jsou však podle něho do statečné. Sůl naváží z Českého Tě šína, silnice sypou také pískem namíchaným s drtí. U inertních ma teriálů se v poslední době snažíme přecházet více na drtě, protože Ky jovsko se vyznačuje kopcovitým te rénem a v kopci je potřeba, aby se pneumatiky při záběru měli čeho zachytit. Písek se stává méně účin ným, drtě jsou pro tyto účely vhod nější, dodal Kopřiva. O kritickém víkendu ledna bylo v rámci Jihomoravského kraje chemicky ošetřeno téměř 20 tisíc km silnic, inertním materiálem pak přes 9 tisíc km. Spotřebovalo se při tom tun posypové soli, litrů roztoku solanky. Odstraňo vání sněhu pluhováním proběhlo na km. Zimní údržba v rámci kraje jen během těchto dnů stála téměř 12 milionů korun. strana 2 Kyjovské noviny / únor 2010

3 Peníze na investice i neziskovou sféru budou Úspory, ale také další investice přinese rok 2010 v Kyjově Zastupitelé upřesnili během svého posledního loňského zasedání finanční plán na letošní rok. Úspory a škrtání položek se tý kají především radnice a jejího pro vozu. Přesto počítáme s investicemi. Je do nich zahrnuta především vý stavba dětských hřišť, rekonstrukce pohřebišť a stejně jako loni inves tice financované ze zdrojů Evropské unie či národních projektů. Jmenujme například terminál u budovy Českých drah, projekt ozelenění a rekultivace městského parku a samozřejmě vě řím, že dosáhneme také na peníze na zateplení některých veřejných budov. To nejdůležitější, na co vět PLÁNOVANÉ PROJEKTY CHCE STAROSTA REALIZOVAT Město Kyjov bylo úspěšné v získání dotací, přesto je v tuto chvíli ještě stále otázkou, zda se plánované inves tice uskuteční. Z městské pokladny to tiž bude nutné vytáhnout na dofinan cování projektů mnohem více peněz, než se původně počítalo. Školské budovy, ale i další, jako například knihovna, potřebují nový ka bát. Ročně se totiž kvůli nedostatečné tepelné izolaci vyhodí desítky tisíc ko run. Zbytečně. Všechno by vyřešilo za teplení, na které město navíc získalo dotaci. Jestli se ale projekty uskuteční, musí rozhodnout zastupitelé. V tuto chvíli budeme zvažovat to, v jakém horizontu a s jakou finanční spoluúčastní se do toho město pustí. Kromě těchto školských budov jsme byli úspěšní také v získání dotací na zateplení dvou budov občanského vy bavení. Je to městská knihovna a budo va, kde dnes sídlí občanské sdružení Krok. Nepříliš pozitivní skutečností je, že zatímco dříve hradila EU u těchto investičních akcí řádově dvě třetiny ná kladů, dnes se poměr otočil a přispívá pouze jednou třetinou, posteskl si sta rosta František Lukl s tím, že finanční objem, který by město muselo vložit do zateplení těchto pěti budov, je řádově 30 milionů korun. Kyjovští radní proto žádají finanční výbor a komisi výstavby a dopravy, aby zvážily, zda li se do projektů pustit či nikoliv. Musíme hledat těch 30 milionů ko run v rozpočtu města, v úvěrech, či jak koli jinak. To je částka, která se městu na dotacích nevrátí. Zastupitelé musí se vší zodpovědností prodiskutovat a roz hodnout, jakým způsobem budou finan covány tyto investiční akce. Z jedné tře tiny kryté dotací, ze dvou třetin kryté zdroji města, úvěrovými nebo jinými, míní sta rosta, který je pro realizaci staveb a je přesvědčen, že se přímé náklady města vrátí do pokladny v horizontu deseti let, coby úspory za energii. V první fázi se jedná o zateplení budovy ZŠ Komenského na Seifertově náměstí, knihovny či mateřských škol Mezi Mlaty a Nádražní. Město společně s OHK také připravují žádost na zatep lení a výměnu oken domu kultury. šina občanů čeká, jsou cyklostezky, vyjmenoval hlavní investiční akce sta rosta Kyjova František Lukl. Zastupitelé rozhodli také o vyčle nění dvou milionů korun do granto vých schémat, ze kterých čerpají pe níze neziskové organizace. Tentokrát jsou rozděleny do čtyř samostatných oblastí. Dříve jsme peníze rozdělovali v oblasti sociální, sportovní a kultur ní. Dnes k tomu přibývá oblast vol nočasových aktivit, kde si mohu žá dat například chovatelé, včelaři, klub maminek a podobná sdružení, upřesnil Lukl. V roce 2009 přišlo na město ko lem dvou set takových žádostí. Ten tokrát mohou své projekty organi zace podávat do 26. února. Oproti roku 2009 zastupitelé částku navýšili. Podle starosty Lukla totiž vnímají skutečnost, že většina dárců z minulých let už není tolik štědrá, protože jejich ekonomická situace není tak dobrá jako v minu lých letech. Nepřejeme si, aby tyto příspěv kové a neziskové organizace skončily. Alespoň nějakou částkou je chceme podpořit, aby překlenuly toto svízelné období, doplnil starosta. Zdravotnictví V porodnici přišlo loni na svět 1065 dětí. Letos je první Kyjovankou Leontýnka Kožůšková. Leontýnka Kožůšková je první Kyjovankou roku Jmenuje se Leontýna a jen co při maminka prvního kyjovského ob šla na svět, už získala jedno malé čánka Blanka Kožůšková. prvenství. Narodila se v porodnici Leontýnka Kožůšková, která po jako první kyjovské miminko roku narození měřila 47 centimetrů a vá Světlo světa spatřila 3. ledna žila 2700 gramů, je první Kyjovan v 10 hodin a 18 minut malinko kou. Jako vůbec první ale letos v ky s předstihem, a i když váží necelé tři jovské nemocnici porodila Alena kilogramy, je to slečna k pohledání. Kučerová ze Ždánic. Její syn David Zatím hlavně spí a jí, aby taky ne, přišel na svět 2. ledna pětadvacet vždyť je na světě teprve pár dní. minut po půlnoci. Rodičům Blance a Robertovi tak do Kyjovská porodnice se po zrušení rodiny přibyla další dcera, doma porodního a novorozeneckého oddě se totiž na miminko těšila pětiletá lení v Hodoníně stala spádovou pro sestra Karolínka. širokou oblast. Nejvíce sem přijíždí Stejně jako v předchozích letech maminky z Hodonínska, Kyjovska, i tentokrát si maminka prvního kyjov Veselska, ale také například z Vyš ského občánka odnesla z porodnice kovska. Rodily tu už i ženy z Prahy, kromě živého balíčku i dárek v po Brna, Ostravy a často ze Slovenska. době deseti tisíc korun, který pře Myslím, že mezi porodnicemi vzala z rukou starosty Kyjova Fran máme stále dobré jméno, míní pri tiška Lukla. mář gynekologicko porodnického Zatím netuším, jak je využiji. oddělení Julius Maruška. Když mi lékař oznámil, že jsme prv Pacientky oceňují moderní přístro ní, byla jsem překvapená, protože jové vybavení, úroveň pokojů pro jsem myslela, že se z Kyjova narodil maminky, ale i přístup personálu, což někdo už před námi, řekla šťastná mohou posoudit také tatínci. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO ZŠ ÚJEZD Rada města Kyjova se usnesla, že bude vyhlašovat výběrové řízení na pozici ředitelky/ředitele ZŠ Újezd, kdy stávající ředitelka Mgr. Hana Mi kesková bude odcházet z této po zice k Výběrové řízení by mělo proběh nout v měsíci březnu nebo dubnu. Minimálně měsíc dopředu budou vi set parametry výběrového řízení, aby se potenciální uchazeči do tohoto výběrového řízení mohli zaregist rovat. Co je důležité právě pro rodiče budoucích prvňáčků, rada města, která plní zřizovatelské funkce, ne bude do konce svého volebního ob dobí rozhodovat o jakémkoli sloučení nebo jiném zásahu do samostat nosti obou subjektů. Baby boom končí Přesto patří kyjovská porodnice k největším v kraji Tatínci se účastní porodů stále častěji. Jsou při nich přínosem a my jejich přítomnost vítáme, řekl Ma ruška. Porodnice je počtem porodů druhá největší v Jihomoravském kraji, hned po porodnici ve fakultní nemocnici v Brně. V loňském roce se v Kyjově narodilo 548 chlapců a 517 děvčat. Z toho šestnáctkrát to byla dvojčata a jednou trojčata. Nejplodnějšími měsíci pak byl srpen a září, během kterých přišlo na svět okolo sta dětí. Průměr je o deset až patnáct novo rozeňat méně. Nejpopulárnějším křestním jmé nem je Jakub. Rodiče tak pojmeno vali 32 svých synů. Jen o dva méně bylo Matějů, pětadvacet pak Adamů a Lukášů. V případě dívek jsou se znamy křestních jmen pestřejší. Hit parádu vedou Tereza a Natálie. Baby boom však už skončil i v Ky jově. Počet porodů byl loni asi o stovku nižší než v roce Stejný trend panuje i v dalších nemocnicích. Jistý odliv rodiček z Veselska navíc způsobilo otevření porodnice v Uherském Hradišti, vy světlil Maruška. Zvyšuje se také věk prvorodi ček. Podle primáře se často po souvá až ke 35 letům, a také proto je každý pátý porod prováděn císař ským řezem. Porodnice si od roku 2005 drží mezinárodní titul Baby friendly hos pital, tedy Nemocnice přátelská dětem. Získala ho mimo jiné za pod poru přirozeného kojení. Maminky, které se rozhodnou tady rodit, se ne musí předem registrovat, což je dnes téměř samozřejmostí ve velkých městech. Do budoucna by primář Julius Maruška rád zajistil nová lůžka, re konstrukci v porodním sálu a další moderní přístroje pro gynekologické i novorozenecké oddělení. Kyjovské noviny / únor 2010 strana 3 Foto rodinný archiv

4 Pij včelko z lípy Slovanů, pij nektar, saj sladkou manu, měj medu množství z rovin, z hor, v společné práci buď nám vzor! Členky bývalého ženského pěvec kého sboru Kyjovanka jistě už po znaly ano je to refrén z jim známé písně Včelařská, jejíž autor, dlouho letý sbormistr Oldřich Máčel, ji věno val třem velkým láskám svého ži vota (samozřejmě tou největší byla jeho žena Marie), lásce k vlasti, ke vče ličkám a sborovému zpěvu a hudbě vůbec. A proč jsem si teď v zimě vzpo Foto soukromý archiv Osobnosti 100. narozeniny Oldřicha Máčela mněla na včely? Proto že jejich velký milovník a chovatel, bývalý uči tel Oldřich Máčel by 1. února letošního roku oslavil 100. naroze niny. Narodil se v Bohuslavicích, kde také v hájence prožil se svými sedmi sourozenci dětství a studentská léta jeho otec byl totiž hajný. Po obecné škole učil se moudrým býti na ky jovském gymnáziu, kde maturoval v roce Dalšími městy jeho stu dií byly Brno a Olomouc; tam studo val na učitelských ústavech. Prvním působištěm čerstvého učitele byly Po koncertě Kyjovanky k 20. výročí založení pěveckého sboru, zámek Milotice, Hýsly, poté učil na dalších školách v okolí Kyjova ve Ždánicích a Osvě timanech. V r se oženil, jeho manželka Marie pocházela z Lešan u Benešova. Za II. světové války působil na chlapecké měšťanské škole, po válce přešel na dívčí měš ťanskou školu. Vyučoval především biologii a hudební výchovu (hrál výborně na housle), ale také český a ruský jazyk a dějepis. Pan učitel měl od mládí rád příro du, lesy, zvířata a jeho největší záli bou bylo včelaření. Tohoto koníčka s ním sdílela i jeho manželka Marie. Oba měli státní včelařské zkoušky, vedli včelařské kurzy a o včelaření přednášeli v širokém okolí, zabývali se výrobou medu, medového pečiva a medoviny, obhospodařovali 65 včel stev. Pan učitel byl dlouholetým před sedou včelařské organizace v Kyjově a členem ústředního včelařského výboru. Další jeho velkou láskou byla hudba a sborový zpěv. Během svého působení na dívčí měšťanské škole zakládá pěvecký sbor Kyjovské zpě vačky, vlastně předchůdce budou cího ženského pěveckého sboru Kyjovanka, kterým prošel bezpočet zpěvaček. Celá řada z nich začínala právě jako školačky dívčí školy v Ky jovských zpěvačkách. Když opustily školní lavice, na čas zpívání zane chaly. Ke zpěvu se většinou zase vra cely, když si splnily mateřské po vinnosti a děti odrostly. Kyjovanku vedl pan učitel Máčel celých 35 let od roku 1957 do roku 1992, kdy sbor oficiálně svou činnost ukončil. Dnes už asi nikdo nespočítá, kolik vy stoupení sbor absolvoval, a to nejen na domácích pódiích, ale také v zahra ničí. Dodnes všechny bývalé členky Ky jovanky na svého pana učitele s láskou vzpomínají. Kyjovanka však nebyla jediným sborem, v němž O. Máčel působil. Téměř dvacet let zpí val v proslulém Pěveckém sdružení moravských učitelů a v 70. letech stál u zrodu dalšího kyjovského pěvec kého tělesa mužského sboru Kyjov. Lásku k vlasti dostatečně proká zal za II. světové války, kdy se jako člen odbojové skupiny Carbon v Bo huslavicích zapojil do protifašistic kého odboje. Jeho činnost ocenil tehdejší ministr národní obrany Ludvík Svoboda svým poděkováním z 10. června 1949: Ministr národní obrany Vám vyslovuje uznání za po moc a podporu partyzánského hnutí směřujícího k osvobození republiky československé. Život Oldřicha Máčela, oblíbe ného pana učitele a dirigenta se uza vřel 17. srpna 1998, kdy zemřel po dlouhé nemoci ve věku 88 let. Blanka Pokorná (s použitím materiálů a vzpomínek paní Věry Konečné a Heleny Gerhardové) MUDr. Jan Kudrna lékař v britském vojsku Jan (pro přátele ze Sokola Honza) Kudrna se naro dil 16. ledna 1915 v Žeravicích, kde působil jeho otec jako řídící učitel, takový typ vlasteneckého kantora. Na podobných jedincích, kteří se našli v každé vesničce v českých zemích, byla vlastně vybudována první republika. Pan řídící Kudrna byl nejen výborný pedagog, ale byl ostat ním občanům vzorem ve veřejném životě. Ať už působil jako starosta TJ Sokol nebo starosta městečka, jed natel a kronikář hasičského sboru či účetní v záložně. Za jeho starosto vání byla elektrifikována obec, byly zřízeny kanceláře obecního a poštov ního úřadu a přeměřeny pozemky obecního katastru. Pan řídící byl také autorem publikace Památník města Žeravic (1938). Není proto nic div ného, že syn zdědil po otci pracovi tost, houževnatost, tělesnou zdat nost a konečně i vlastenectví. Klvaňovo gymnázium v Kyjově a nedokončená studia medicíny Jan Kudrna nastoupil do kyjov ského gymnázia a od chlapeckých let se věnoval sportu nejen ve škole, ale i v Sokole. Jeho spolužák a nejbližší kamarád o něm po letech s respek tem prohlásil: Jan byl nižší posta vy, ale fyzicky velmi zdatný. Vynikal v atletice a ve sportu vůbec, ne hledě k jeho vysokým intelektuálním schopnostem. Ve věku 17 let hrál fotbal v S.K. Kyjov a ve volejbale ská kal výš než kdokoliv jiný. Vždy byl mým spolehlivým přítelem. Zajímavá je skutečnost, že z této třídy (maturitní ročník 1934, třídní PhDr. Ladislav Dlouhý) se tři spolu žáci setkali za války v Anglii: důstoj ník Oldřich Pechal a medici Jan Ku drna s Karlem Macháčkem. Jan maturoval s vyznamenáním a šel na lékařskou fakultu stejně jako jeho kamarád z Vlkoše Karel: Z mých kyjovských přátel jsem se setkával nejčastěji s Janem Kudrnou, který též studoval medicínu, a se kterým jsem měl stejné přednášky. Dobře jsme spolu vycházeli a později se stali společníky na život a na smrt. V ne bezpečných situacích nebylo na něm ani stopy strachu, byl klidný a nevě děl, co je panika... Tyto vlastnosti se ukázaly už v krátké době jako velmi užitečné pro Jana i jeho přátele, kteří se nesmířili s rozbitím republiky, Mnichovem ani s protektorátem Böhmen and Mähren. K rozhodnutí aktivně bojo vat s nacisty přiměly Jana říjnové 3x foto archiv J. Dunděry Maturitní ročník Klvaňova gymnázia J. K. čtvrtý zprava. události v roce 1938 v Praze, smrt medika Jana Opletala a zavření vy sokých škol. Stovky studentů byly odvlečeny na převýchovu do koncen tráku v Oranienburku. Jan nechtěl čekat, až ho potká stejný osud jako jeho kamarády. Ze zahraničního roz hlasu věděl, že se na jihu Francie formuje jednotka českých dobrovol níků, a tak dospěl k jedinému výcho disku zúčastnit se zahraničního odboje. V tom se shodl i se svým kamarádem Karlem Macháčkem. Přes devatero hranic do války s Hitlerem Krátce před Štědrým dnem se oba kamarádi dohodli, že opustí domov ještě před vánočními svátky. Protek torátní hranice se Slovenskem pře kročili na lokomotivě vlaku, který směřoval z Veselí nad Moravou, přes Sudoměřice do slovenské Skalice. Díky chladnokrevnosti strojvůdce a topiče unikli pozornosti policejní kontroly, která prohledávala celý vlak. Teprve po válce se dozvěděli, strana 4 Kyjovské noviny / únor 2010

5 že oba stateční železničáři, kteří to lika lidem zachránili život, byli zat čeni gestapem a popraveni. Původně měli jít do Maďarska přes Sereď, ale spoj byl mezitím od halen gardisty, a proto se několik dnů schovávali u jedné evangelické ro diny, kde prožili i Vánoce. Podařilo se jim přejít most přes Váh do Šaly, která už byla okupována Maďary. Měli ještě nějaké maďarské peníze pengö, a tak si najali taxík do Buda pešti, aby se vyhnuli prohlídkám ve vlaku. Měli štěstí, že taxíkář byl ro zený Slovák a zavezl je do Budapešti do blízkosti francouzského vyslanec tví. Na legaci je příliš vlídně nepři jali, ale zařídili jim ubytování u jedné židovské rodiny, kde v přátelské at mosféře přivítali nový rok Na legaci se vytvořila skupina uprchlíků, mezi kterými byl profesor Karel Nig rýn z Uherského Hradiště, později vedoucí oddělení na ministerstvu in formací v Londýně. Dalším byl Jura Štokman, který byl později jako para šutista shozen s Bartošovou skupinou CLAY EVA na Moravu a úspěšně přežil válku. Po pěti dnech dostali maďarského průvodce a celá sku pina byla zavezena do uctivé vzdále nosti od maďarsko jugoslávské hra nice. Díky tomu, že jeden z uprchlíků Egyptská loď Mohamad Ali el Kebir, evakuace československých vojáků z přístavu Sete. JUDr. Velen Fanderlík (známý skaut ský funkcionář a po válce s gen. Eče rem zástupce ČSR u norimberského soudu) uměl maďarsky, zjistili od sedláka, že hranice probíhá podél ne používaného železničního náspu. Nejméně dvě hodiny šli ještě mrazi vou nocí, než je před úsvitem zasta vilo zvolání jugoslávského pohranič níka Stoj! Na pohraniční stráži se uprchlí kům dostalo nejen vlídného přijetí, ale i pohoštění. Pak byli odtranspor továni přes Záhřeb do Bělehradu, kde byla shromaždištěm sokolovna. Všude byl s nadšením připomínám X. všesokolský slet v roce 1938 v Praze, kterého se účastnilo mnoho jugoslávských sokolů. Další etapa měla směřovat do Bejrútu, který byl francouzským územím. Proto byli uprchlíci, včetně medika Kudrny vy baveni prozatímními francouzskými pasy a cestovali jako francouzští dělníci přes Řecko, Turecko (Cařihrad a Ankaru) do Aleppa v Sýrii a odtud do Bejrútu, kde je čekala kasárna cizinecké legie. Kasárna budoucím dobrovolníkům přichystala nemilé překvapení v po době ubikací plných dotěrného hmy zu a krys, které jim drze běhaly v noci po lůžku. A k tomu mizerné jídlo. Příjezd lodi Patria (Vlast) znamenal pro všechny Če choslováky vysvobození z ka sáren legie. 3. února při stává loď v Marseille a Jan Kudrna vstupuje opět do ne blaze proslulých kasáren ci zinecké legie pevnosti Saint Jean ve starém přísta vu. Odtud se dostává do hlavního shromaždiště čes koslovenských vojáků, do starobylého města Agde. Agde místo vzniku 1. československé divize Historické městečko Ag de, které pamatovalo Řeky, Římany, nájezdy Maurů i vládu pirátů, zbavilo uprch líky posledních iluzí, pokud ještě nějaké měli. Čekalo je ubytování v barákovém táboře po utečencích ze španělské občanské války, hliněná podlaha v ubikacích, kterými se proháněl vítr, potrhané uniformy cizineckých legionářů a špatná výzbroj. Obyčejní vojáci byli téměř bez peněz, dostávali jen půl franku na den a tabák. Důležitým momentem bylo, že v táboře se se tkali se svými krajany z Kyjova: poručíkem Vla dimírem Nedvě dem, pozdějším velitelem 311. perutě RAF, poru číkem Stanisla vem Adamem, Pavlem Svobo dou z Bohuslavic a s řadou dalších přátel, se kterými se snášelo ne příznivé prostředí přece jenom lé pe. Po měsíčním pobytu v Agde byli Kudrna s Macháčkem přiděleni do předzvědného oddílu (SPO), který byl přemístěn do vesnice Lapalme a částečně do Roquefortu mezi Nar bonnem a Perpignanem. Divizní veli telství bylo dvacet kilometrů od Agde v Bézies a také některé další jed notky byly rozmístěny po vesnicích a městečkách v okolí. Naši dva me dici měli problém ve výcviku hlavně s tím, že na rozdíl od většiny ka marádů neseděli dosud na koních, a tak se nevyhnuli častějším pádům. V dubnu 1940 byli oba jmenováni zá stupci po dvou odvelených lékařích, a tak byl ukončen koňský výcvik Jana Kudrny, který byl převelen do Roquefortu. SPO marně čekal na vyzbrojení a povel k odjezdu na fron tu. Z 11 tisíc dobrovolníků se do stalo výzbroje méně jak polovině jed notky, pouze pěti tisícům příslušní kům 1. a 2. pluku, kteří neměli za sebou ani ostré střelby. V takovém stavu byly pluky odeslány na frontu, která už se hroutila. O hrdinském nasazení Čechoslováků svědčí sku tečnost, že se jich do přístavu Séte vrátilo z pěti tisíc jen Vzdor kapitulaci Francie byli Čechoslováci odhodláni pokračovat v boji. Vojáci ze Slovácka v Cholmondeley park v létě Zleva: 2. MUC Jan Kudrna ze Žeravic, 3. MUC Karel Macháček z Vlkoše, 5. MUDr. Zdeněk Vítek z Vlkoše, 7. npor. Sedláček, 1. klečící zprava Josef Holeček ze Sobůlek. Evakuace do Anglie a tábor v Cholmondeley Co říká Jan Kudrna o této těžké době nejen pro Francii: Štěstí přece jen stálo při nás. Němci okupovali jen polovinu Fran cie, zůstala nám tedy otevřená ústupová cesta na jih do malého přístavu Séte. Po období beznaděje a nejistoty mohli jsme se nalodit na egyptskou loď Mohamed el Kedír. Pluli jsme Středozemním mořem přes Gibraltar daleko do Atlantiku, abychom se vyhnuli německým po norkám. 7. srpna 1940 jsme ko nečně přistáli v Anglii, v Liverpoolu. Odtud jsme jeli do tábora českoslo venských jednotek v Cholmondeley, kde se formovaly čs. vojenské od díly v krásném prostředí typického anglického parku. Každý sněhový den je potřeba si naplno užít, a to i přesto, že mrzne. Na sněhové peřině Bílá peřina zahalila město a snad největší radost z ní mají nejmenší. Děti z Mateřské školy Střed si navíc v zimě užívají jedné obrovské výhody v jejich školní zahradě totiž vyrostl svah, který se letos ještě o kousek zvětšil, a tak mají kde sáň kovat. Děti, mládež a škola Po předchozích měsících fran couzského chaosu a po patnácti dnech plavby se dostalo Čechoslo vákům srdečného přijetí od občanů Liverpoolu a čekal na ně příslovečný anglický pořádek ve výcvikovém tá boře a nové uniformy anglické ar mády s nápisem CZECHOSLOVAKIA na rameni. Po několika měsících po bytu v Cholmondeley Park se přesu nuje čs. jednotka reorganizovaná jako 1. čs. brigáda do prostoru v hrabství Warwickshire do Leaming ton Spaa. Během pobytu v novém prostoru zažijí i děsivé bombardo vání v Coventry. Jan Kudrna prožívá své druhé válečné Vánoce spolu s dalšími vojáky i ministrem Janem Masarykem. pokračování příště Jiří Dunděra Procházky do přírody v zimě plně nahradí pobyt ve školní zahradě. Tady si totiž přibližně stovka děti dokáže pořádně vyhrát. Na zasněženém svahu je legrace víc než dost, a tak každé dopoledne, pokud je venku vhodné počasí, vyráží chlapci a děv čata sáňkovat a bobovat. Kyjovské noviny / únor 2010 strana 5

6 Zimní radovánky v Klubu maminek Kyjov Klub maminek Kyjov se nadále schází každé pondělní a čtvrteční dopoledne v prostorách MŠ Za Stadionem. Maminky s dětmi však netráví veškerý čas v herně klubu. V říjnu jsme například byli na návštěvě u ha sičů. Děti si mohly posedět v hasič ských autech, vyzkoušet trpělivost ochotných hasičů při neopatrné mani pulaci s vysílačkami a ostatním zaří zením aut. Většina dětí odcházela z ná Hasiči dětem ochotně ukázali, v čem jezdí hasit požáry. vštěvy nadmíru spokojená, někteří klubáčci dokonce zatvrzele odmítali opustit hasičskou stanici, dokud jim hasiči neslíbili, že na jaře je KMK opět vřele zván na návštěvu. V listopadu si jistě obyvatelé Ky jova povšimli početného průvodu ro dičů s dětmi, v jejichž ručkách se pohupovaly lampiony. Lampionový průvod vyrazil od Králíčkovy cuk rárny, prošel parkem a Mezivodím až k budově MC Kamarád. Tam si mohli prokřehlí rodiče a děti dát teplý čaj a posílit se koláči. Prosinec byl ve znamení blížících se Vánoc. Nejvýznamnější akcí to Foto archiv KMK hoto měsíce byla Mikulášská be sídka. Mikuláš s andělem potěšili děti balíčky a čerti postrašili zlo bivce. A aby tatínkům nebylo líto, že se dopolední besídky pro pracovní vytížení nemohli zúčastnit, uspořádal KMK ještě Vánoční besídku. Ma minky přinesly napečené cukroví a děti si rozbalovaly dárky. V lednu vyvrcholila sbírka Ob rázky pro radost, na které se Klub maminek Kyjov podílí s MC Kamarád. V únoru pak budou utržené peníze ve formě věcných darů věnovány dět skému oddělení Nemocnice Kyjov. KMK Vánoční besídka v Klubu maminek se neobešla bez spousty dárků. Foto archiv KMK Mlýnská ul. 2367, Kyjov Nětčice, tel.: , e mail: Pondělí, středa, pátek 9.30 až h Únor 2010 Podělí Kamarád čte dětem Středa Zápichy do květináčů Pátek Přírodní produkty v 9.30 h Čajovna & Galerie Pondělí Nádobky na ovoce Středa Veselé vázičky Pátek Sklenice s přírodninami Pondělí Kamarád čte dětem Středa Ozdobné víčko Pátek Maňáskové divadlo Trampoty berušky Věrušky Pondělí Kamarád čte dětem Středa Karneval vstup v maskách, překážková dráha Březen 2010 Pondělí Kamarád čte dětem Středa Zábavné šablony Plánujeme: Blešák dětského oblečení a výstavu s názvem Kamarád v čajovně. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KYJOV Tel , web: ddmkyjov.cz e mail: Zájezd do termálních lázní Györ Maďarsko Pololetí na horách lyžování v Beskydech pro rodiny Jarní prázdniny na horách týdenní pobyt pro děti na naší zá kladně v Hutisku, spolu s lyžováním na Sachovce Tradiční květnový zájezd do hor, Malá Fatra, Vysoké Tatry, Beskydy, vhodné pro rodiny s dět mi, skupiny turistů i jednotlivce, uby tování v našem středisku v Hutisku Zájezd k moři do Bulhar ska Sozopol, pro děti a pro rodiny s dětmi MINIMISS ročník tra diční soutěže pro děvčata tříd, uzávěrka přihlášek je 15. března. TÁBORY I. turnus táborem bude prolí nat celotáborová hra DOBÝVÁNÍ DIVOKÉHO ZÁPADU, kromě toho bu dou děti pracovat v zájmových skupi nách: výtvarničení, moderní tanec, sportovní aerobik, zálesáctví a spor tování hl. vedoucí Mgr. Zdeněk Kunz II. turnus TÁBOR HVĚZD NÁ BRÁNA: PROJECT ZNOVU OTE VŘEN tábor nabízí skvělou zábavu, seznámení s historií Hvězdné brány, s technologií mimozemských ras, ale hlavně cestování a poznávání rozma nitých světů hl. vedoucí Mgr. Iva Sol dánová III. turnus Náplní tohoto tábora bude obdoba oblíbené mezi národní soutěže HRY BEZ HRANIC, oddíly budou představovat jednotlivé evropské státy, budou soutěžit mezi sebou v rámci této celotáborové hry hl. vedoucí Mgr. Zdeněk Kunz. Moje osobní zkušenost Naše Natálka je holčička ze dvoj čátek, v říjnu jí bude 5 let. Bydlíme asi 8 km od Kyjova. Do jejích nece lých tří let jsem měla Natálku jen doma. Bylo to děvčátko hodně uplakané, neměla ráda návštěvy, bála se cizích lidí, s ničím se nezabavila. Od naro zení jezdíme po rehabilitacích a dok torech. I když byla hospitalizována v nemocnici nebo v lázních, nikdy ne byla sama. Nedokázala jsem si vůbec představit, že bych ji dala někam do školky nebo jen na chvíli pohlídat ně komu jinému. O mateřské škole na sídlišti U Vo dojemu jsem se dozvěděla od mamin ky, jejíž dcera navštěvuje speciální třídu. První dny byly náročné. Čekala jsem, že mi každou chvíli zavolají, ať si pro Natálku přijdu. Hodně plakala, a když jsme se ke školce blížily, vě děla už, že tam bude sama, bez ma minky. Byla jsem velmi překvapena, když po týdnu pláč přestal. Ba dokon ce, když jsem jen zmínila, že poje deme do školky, začala se radovat. BUDOUCÍ UMĚLCI Z KYJOVSKÉ ZUŠ Výtvarný obor kyjovské ZUŠ se v letošním roce může pochlubit úspěš nými absolventy prvního cyklu. Sedm z nich se hlásilo na střední školy s umě leckým zaměřením. Talentové zkoušky probíhaly už v prvním lednovém týdnu. Díky dobré přípravě a talentu byli všichni žáci přijati, většina z nich i na více škol, takže si mohli vybírat. Je to hlavně proto, že tito žáci absolvovali Péče je zajištěna speciálními pe dagogy a mateřská škola spolupra cuje se SPC pro tělesně postižené v Brně na Kociánce. Pro každé dítě je vytvořen individuální vzdělávací pro gram. Paní učitelky používají speci ální pedagogické metody, provádí činnosti na rozvoj motoriky, nácvik gra fomotoriky, pracují s kompenzačními pomůckami na rozvoj jemné, hrubé motoriky a smyslů. Děti si můžou hrát v rehabilitač ním míčkovém bazénu anebo na ba lančním míči. Cvičí s paní učitelkou jógu, dechová cvičení, relaxují a pro vádí orofaciální stimulaci obličeje v oblasti mluvidel. Ve třídě je malý kolektiv, tudíž paní učitelka a její asistenti se pilně věnují všem dě tem. Natálka navštěvuje se svou sest řičkou školku již třetím rokem. Ná vštěva tohoto zařízení je pro ni velkým přínosem. Natálka mi to sama ne řekne, ale její spokojený úsměv a roz zářená očka mluví za všechno! Lenka Kuchynková výtvarný obor několik let a nenechali přípravu na poslední chvíli, podotkla Dagmar Pucharová, učitelka výtvar ného oboru a pozvala veřejnost do pro stor chodeb školy, kam se od pololetí mohou zájemci přijít podívat na první společnou výstavu a blíže se seznámit s tím, co je u talentovek čeká. Zváni jsou především žáci základních škol se stejnými ambicemi. KLUB MAMINEK KYJOV MŠ Za Stadionem, Pondělí a čtvrtek 9.30 až h Ilustrační foto Únor 2010 Čtvrtek Hraní a cvičení Pondělí Žabáci z květináčů Čtvrtek Hraní a cvičení Pondělí Závěsný řetěz z ptáčků Čtvrtek Divadlo Pohádka o Karkulce Pondělí Veselé vosičky Čtvrtek Karneval od v KMK, děti je nutno přihlá sit v KMK, na tel , nebo strana 6 Kyjovské noviny / únor 2010

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok

PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DONÍN, příspěvková organizace ZÁŘÍ Horní Valy 2, 695 01 Hodonín telefon 702 018 098 e-mail: zus.hodonin@wordonline.cz PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok 2015-2016 22. 9. Domov pro seniory

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Štěstí trvá jenom vteřinu

Štěstí trvá jenom vteřinu Štěstí trvá jenom vteřinu Obsah 1.0 Úvod 2.0 Osobnosti 2.1 Eugenie Točíková 2.2 Vlastimil Kučera 3.0 Příběh paní Točíkové 3.1 Dětství a mládí 3.2 Válka, postřelení tatínka 3.3 Maturita a práce 3.4 Vztah

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Neděle Čtvrtek Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním

Neděle Čtvrtek Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním Neděle 27. 11. 2016 Galerie bude otevřena od 14.00 do 17.30 hodin. Od 14.30 h jsme připravili Tvůrčí dílnu pro malé i velké:

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2.

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2. únor 2/2009 Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín tel.: 571 412 143, mobil: 720 449 454 web: http://www.mvk.cz, e-mail: mvk@vs.inext.cz Informační centrum Dolní náměstí 1356,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

MUSICA PRO SANCTA CECILIA

MUSICA PRO SANCTA CECILIA PROSINEC 2009 TWO VOICES, GESHEM, BYZANTION, KATEŘINA BROŽOVÁ, JIŘÍ HOŠEK, MUSICA PRO SANCTA CECILIA, ZTRACENÁ KAPELA A PŘÁTELÉ, RUDOLF PELLAR, MUSÍ-CANTI, ZŠ U BOROVIČEK, ZŠ NA DLOUHÉM LÁNU, MŠ BENDOVA,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Miroslav Rovenský a jeho přátelé si vás dovolují pozvat na BENEFIČNÍ SENÁTOUR 2011 27. února 2011-17.00 28. února 2011-18.30 4. březen 2011-17.00 5. března 2011-17.00 12. března 2011-17.00 KLADNO, Kostel

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd Číslo pokoje Jméno Příjezd Odjezd Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji uvítal ve Spa Resortu Sanssouci. Naším přáním je, abyste si nejkouzelnější dobu roku strávenou u nás užili co nejlépe.

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Poděkování Nadační fond Algo patří k malým nadačním fondům disponujícím omezenými finančními prostředky. O to více se snaží o maximální využití těchto prostředků za účelem zcela

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

Výroční zpráva 2011 NÁVRH

Výroční zpráva 2011 NÁVRH Výroční zpráva 2011 NÁVRH Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Aktivity nadačního fondu Ledňáček v roce 2011 Rok 2011 byl pro náš Nadační fond jednak rokem změn, ale i rokem

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více