2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010"

Transkript

1 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010 noviny 2/2010 Tříkrálová sbírka byla letos v Kyjově velmi úspěšná. MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, nechci se v následujících řádcích pouštět do nějakých filosofických úvah, přesto často poslední dobou přemýšlím o záležitostech, které bych mohl nazvat metafyzickými. Nutí mne k tomu třeba nejen skutečnosti související s negativními důsledky ekonomické krize, s nezaměstna ností, s mírou zločinnosti či s aktu álními přírodními katastrofami, ale i s bolestnými životními osudy našich blízkých a přátel. Jde o obecná po jmenování, za každým z nich se ale skrývá celá řada konkrétních, osob ních a v tomto případě smutných pří běhů. Bohužel na ně nenajdu lék, nevím ani jak jim předejít a nedokáži říct, jak nejsnáze jim čelit či překo nat je. K mým úkolům jako starosty města však bezesporu patří zaobírat se, řešit a odstraňovat problémy běž ného komunálního charakteru. Jinými slovy přispět k řešení těch drobných problémů a úkolů, které vyplývají ze života v našem městě. Prostě nenakládat na bedra osu dem zkoušených lidí ještě větší zátěž. I proto organizujeme ankety v jednotlivých lokalitách, shromažďu jeme vaše podněty a hledáme k nim adekvátní řešení. Jedním z banálních příkladů může být třeba také vý měna dopravní značky Stop na ulici Dvořákova za značku Dej před nost. Kolik řidičů zde na přehledném úseku bylo nesmyslně pokutováno dopraváky z úplně jiného okresu! Ko lik stresu a financí to některé z vás stálo. Věřím, že se sami budete ve vašem okolí postupně seznamovat s dalšími změnami, které vzešly z va šich podnětů a nápadů. Milí spoluobčané, stále si říkám, že vše na naší životní cestě má ur čitý hlubší význam a smysl, mnohdy odhalitelný až v budoucnu. Jsou však věci, které se dají řešit rovnou. Po kud vám v nich mohu pomoci, nevá hejte se o ně podělit. Vše dobré! František Lukl, Váš starosta Z obsahu / Kyjov na veletrzích strana 2 / Ples města strana 12 / Tříkrálová sbírka strana 15 Kyjovské noviny / únor 2010 strana 1

2 Radnice 4x foto Jarmil Adamec Kyjov se na letošním veletrhu Regiontour v Brně představil spolu s dalšími městy regionu v rozsáhlé expozici Jižní Morava. Kyjov se představil na veletrzích v Brně a Bratislavě V polovině ledna se v Brně uskutečnil již po deva tenácté veletrh turistických možností Regiontour. Konal se zároveň s 20. mezinárod ním veletrhem průmyslu cestovního ruchu GO a byla zde představena tour operátorům i zájemcům z řad nejširší veřejnosti letošní nabídka cest za po znáním a rekreačních pobytů. Nechy bělo ani město Kyjov, jako člen zájmo vého sdružení Region Slovácko. Úvodního dne se zúčastnilo ve dení města. Kyjov i další města se prezentoval na tiskové konferenci, kde byly mimo jiné představeny pro pagační materiály, které byly vydány v rámci Regionu Slovácko a podpo řeny finančně z projektů EU. Veřejnost nejvíce lákají v tomto regionu tradice, ke kterým patří v první řadě folklor. Míří sem ale také za vínem nebo rozsáhlou sítí nově zbudovaných cyklostezek, které re gion propojují, prozradila Dana Sed láčková z odboru školství a kultury Městského úřadu v Kyjově a dodala, že posledním velkým projektem v Ky jově, který byl prezentován, je roz hodně vybudování informačního cen tra včetně jeho zázemí. Tady také město plánuje další kulturní a spole čenské akce v letní sezóně a pevně věří, že tento trend bude pokračovat i do budoucna. Vedle brněnského Regiontouru proběhl také ITF Slovakiatour Brati slava. Veletrh ITF Slovakiatour patří stejně jako Regiontour v Brně k velmi navštěvovaným. PŘÍŠTÍ KYJOVSKÉ NOVINY VYJDOU V PÁTEK 5. BŘEZNA 10 Stejně jako v Brně i tady se máme možnost setkat s kolegy z oboru, vy měňujeme si zkušenosti a je to nej lepší příležitost, jak navázat další kontakty a prezentovat chystané pro jekty, upřesnila Sedláčková s tím, že město Kyjov se nyní chystá na příští rok, kdy se veřejnost bude moci opět po čtyřech letech zúčastnit již 18. roč níku Slováckého roku v Kyjově. Tam tradičně míří desítky tisíc lidí. Další pre zentace proběhne v březnu na vele trhu cestovního ruchu v Ostravě. Od nedávné sněhové kalamity, kdy se mnohé úseky vozovek v regionu proměnily v ledové dráhy, se silničáři příliš nezasta vili. O region Kyjovska pe čuje zdejší cestmist rovství, které obstarává na 200 kilometrů silnic. Sypače kyjovské správy a údržby silnic mají na starosti oblast od Bzence po hranici s Vyškovskem. Rovinatých úseků je tady minimum, stroje musí zvládat jak chřibské lesy, tak kopce Ždánic kého lesa. Silnice jsou rozděleny na první, druhé a třetí pořadí důležitosti. Těch prvních je téměř polovina, což zna mená, že všechny sypače musí vyjet na tyto úseky a udržovat je sjízdné. Když přijde větší kalamita, může se stát, že na další silnice se v prvních hodinách sněžení nedostanou, po psal složitou situaci vedoucí Správy a údržby silnic Cestmistrovství Kyjov Petr Kopřiva. Jeden sypač obslouží přibližně padesát kilometrů silnic. V případě hustého sněžení zajišťují region kromě vlastních vozidel správy a údržby silnic také sypače objed nané od dodavatelské firmy. Na běžnou zimu nám stačí asi 700 tun soli, kterou skladujeme v našem areálu. Letos, když přišel mrznoucí déšť a na kopcích nad Ky jovem napadalo vlastně pět až osm centimetrů ledu, tak jsme silnice Kalamita... Podle tiskové zprávy Jihomorav ský kraj letos na podporu turistic kého ruchu vydá ze svého rozpočtu téměř 18 milionů korun. V únoru a březnu budou schváleny další do tace pro projekty za 530 milionů ko run a během roku se k nim připojí strategicky významné projekty za dalších 1,2 miliardy. Do cestovního ruchu má jít z Regionálního operač ního programu do roku 2013 celkem 3,8 miliardy korun. Sypač se doplní solí a ihned vyjíždí zpět na vozovku. museli ošetřovat pouze chemicky a za 48 hodin jsme spotřebovali sto tun soli, vysvětlil Kopřiva. Zásoby jsou však podle něho do statečné. Sůl naváží z Českého Tě šína, silnice sypou také pískem namíchaným s drtí. U inertních ma teriálů se v poslední době snažíme přecházet více na drtě, protože Ky jovsko se vyznačuje kopcovitým te rénem a v kopci je potřeba, aby se pneumatiky při záběru měli čeho zachytit. Písek se stává méně účin ným, drtě jsou pro tyto účely vhod nější, dodal Kopřiva. O kritickém víkendu ledna bylo v rámci Jihomoravského kraje chemicky ošetřeno téměř 20 tisíc km silnic, inertním materiálem pak přes 9 tisíc km. Spotřebovalo se při tom tun posypové soli, litrů roztoku solanky. Odstraňo vání sněhu pluhováním proběhlo na km. Zimní údržba v rámci kraje jen během těchto dnů stála téměř 12 milionů korun. strana 2 Kyjovské noviny / únor 2010

3 Peníze na investice i neziskovou sféru budou Úspory, ale také další investice přinese rok 2010 v Kyjově Zastupitelé upřesnili během svého posledního loňského zasedání finanční plán na letošní rok. Úspory a škrtání položek se tý kají především radnice a jejího pro vozu. Přesto počítáme s investicemi. Je do nich zahrnuta především vý stavba dětských hřišť, rekonstrukce pohřebišť a stejně jako loni inves tice financované ze zdrojů Evropské unie či národních projektů. Jmenujme například terminál u budovy Českých drah, projekt ozelenění a rekultivace městského parku a samozřejmě vě řím, že dosáhneme také na peníze na zateplení některých veřejných budov. To nejdůležitější, na co vět PLÁNOVANÉ PROJEKTY CHCE STAROSTA REALIZOVAT Město Kyjov bylo úspěšné v získání dotací, přesto je v tuto chvíli ještě stále otázkou, zda se plánované inves tice uskuteční. Z městské pokladny to tiž bude nutné vytáhnout na dofinan cování projektů mnohem více peněz, než se původně počítalo. Školské budovy, ale i další, jako například knihovna, potřebují nový ka bát. Ročně se totiž kvůli nedostatečné tepelné izolaci vyhodí desítky tisíc ko run. Zbytečně. Všechno by vyřešilo za teplení, na které město navíc získalo dotaci. Jestli se ale projekty uskuteční, musí rozhodnout zastupitelé. V tuto chvíli budeme zvažovat to, v jakém horizontu a s jakou finanční spoluúčastní se do toho město pustí. Kromě těchto školských budov jsme byli úspěšní také v získání dotací na zateplení dvou budov občanského vy bavení. Je to městská knihovna a budo va, kde dnes sídlí občanské sdružení Krok. Nepříliš pozitivní skutečností je, že zatímco dříve hradila EU u těchto investičních akcí řádově dvě třetiny ná kladů, dnes se poměr otočil a přispívá pouze jednou třetinou, posteskl si sta rosta František Lukl s tím, že finanční objem, který by město muselo vložit do zateplení těchto pěti budov, je řádově 30 milionů korun. Kyjovští radní proto žádají finanční výbor a komisi výstavby a dopravy, aby zvážily, zda li se do projektů pustit či nikoliv. Musíme hledat těch 30 milionů ko run v rozpočtu města, v úvěrech, či jak koli jinak. To je částka, která se městu na dotacích nevrátí. Zastupitelé musí se vší zodpovědností prodiskutovat a roz hodnout, jakým způsobem budou finan covány tyto investiční akce. Z jedné tře tiny kryté dotací, ze dvou třetin kryté zdroji města, úvěrovými nebo jinými, míní sta rosta, který je pro realizaci staveb a je přesvědčen, že se přímé náklady města vrátí do pokladny v horizontu deseti let, coby úspory za energii. V první fázi se jedná o zateplení budovy ZŠ Komenského na Seifertově náměstí, knihovny či mateřských škol Mezi Mlaty a Nádražní. Město společně s OHK také připravují žádost na zatep lení a výměnu oken domu kultury. šina občanů čeká, jsou cyklostezky, vyjmenoval hlavní investiční akce sta rosta Kyjova František Lukl. Zastupitelé rozhodli také o vyčle nění dvou milionů korun do granto vých schémat, ze kterých čerpají pe níze neziskové organizace. Tentokrát jsou rozděleny do čtyř samostatných oblastí. Dříve jsme peníze rozdělovali v oblasti sociální, sportovní a kultur ní. Dnes k tomu přibývá oblast vol nočasových aktivit, kde si mohu žá dat například chovatelé, včelaři, klub maminek a podobná sdružení, upřesnil Lukl. V roce 2009 přišlo na město ko lem dvou set takových žádostí. Ten tokrát mohou své projekty organi zace podávat do 26. února. Oproti roku 2009 zastupitelé částku navýšili. Podle starosty Lukla totiž vnímají skutečnost, že většina dárců z minulých let už není tolik štědrá, protože jejich ekonomická situace není tak dobrá jako v minu lých letech. Nepřejeme si, aby tyto příspěv kové a neziskové organizace skončily. Alespoň nějakou částkou je chceme podpořit, aby překlenuly toto svízelné období, doplnil starosta. Zdravotnictví V porodnici přišlo loni na svět 1065 dětí. Letos je první Kyjovankou Leontýnka Kožůšková. Leontýnka Kožůšková je první Kyjovankou roku Jmenuje se Leontýna a jen co při maminka prvního kyjovského ob šla na svět, už získala jedno malé čánka Blanka Kožůšková. prvenství. Narodila se v porodnici Leontýnka Kožůšková, která po jako první kyjovské miminko roku narození měřila 47 centimetrů a vá Světlo světa spatřila 3. ledna žila 2700 gramů, je první Kyjovan v 10 hodin a 18 minut malinko kou. Jako vůbec první ale letos v ky s předstihem, a i když váží necelé tři jovské nemocnici porodila Alena kilogramy, je to slečna k pohledání. Kučerová ze Ždánic. Její syn David Zatím hlavně spí a jí, aby taky ne, přišel na svět 2. ledna pětadvacet vždyť je na světě teprve pár dní. minut po půlnoci. Rodičům Blance a Robertovi tak do Kyjovská porodnice se po zrušení rodiny přibyla další dcera, doma porodního a novorozeneckého oddě se totiž na miminko těšila pětiletá lení v Hodoníně stala spádovou pro sestra Karolínka. širokou oblast. Nejvíce sem přijíždí Stejně jako v předchozích letech maminky z Hodonínska, Kyjovska, i tentokrát si maminka prvního kyjov Veselska, ale také například z Vyš ského občánka odnesla z porodnice kovska. Rodily tu už i ženy z Prahy, kromě živého balíčku i dárek v po Brna, Ostravy a často ze Slovenska. době deseti tisíc korun, který pře Myslím, že mezi porodnicemi vzala z rukou starosty Kyjova Fran máme stále dobré jméno, míní pri tiška Lukla. mář gynekologicko porodnického Zatím netuším, jak je využiji. oddělení Julius Maruška. Když mi lékař oznámil, že jsme prv Pacientky oceňují moderní přístro ní, byla jsem překvapená, protože jové vybavení, úroveň pokojů pro jsem myslela, že se z Kyjova narodil maminky, ale i přístup personálu, což někdo už před námi, řekla šťastná mohou posoudit také tatínci. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO ZŠ ÚJEZD Rada města Kyjova se usnesla, že bude vyhlašovat výběrové řízení na pozici ředitelky/ředitele ZŠ Újezd, kdy stávající ředitelka Mgr. Hana Mi kesková bude odcházet z této po zice k Výběrové řízení by mělo proběh nout v měsíci březnu nebo dubnu. Minimálně měsíc dopředu budou vi set parametry výběrového řízení, aby se potenciální uchazeči do tohoto výběrového řízení mohli zaregist rovat. Co je důležité právě pro rodiče budoucích prvňáčků, rada města, která plní zřizovatelské funkce, ne bude do konce svého volebního ob dobí rozhodovat o jakémkoli sloučení nebo jiném zásahu do samostat nosti obou subjektů. Baby boom končí Přesto patří kyjovská porodnice k největším v kraji Tatínci se účastní porodů stále častěji. Jsou při nich přínosem a my jejich přítomnost vítáme, řekl Ma ruška. Porodnice je počtem porodů druhá největší v Jihomoravském kraji, hned po porodnici ve fakultní nemocnici v Brně. V loňském roce se v Kyjově narodilo 548 chlapců a 517 děvčat. Z toho šestnáctkrát to byla dvojčata a jednou trojčata. Nejplodnějšími měsíci pak byl srpen a září, během kterých přišlo na svět okolo sta dětí. Průměr je o deset až patnáct novo rozeňat méně. Nejpopulárnějším křestním jmé nem je Jakub. Rodiče tak pojmeno vali 32 svých synů. Jen o dva méně bylo Matějů, pětadvacet pak Adamů a Lukášů. V případě dívek jsou se znamy křestních jmen pestřejší. Hit parádu vedou Tereza a Natálie. Baby boom však už skončil i v Ky jově. Počet porodů byl loni asi o stovku nižší než v roce Stejný trend panuje i v dalších nemocnicích. Jistý odliv rodiček z Veselska navíc způsobilo otevření porodnice v Uherském Hradišti, vy světlil Maruška. Zvyšuje se také věk prvorodi ček. Podle primáře se často po souvá až ke 35 letům, a také proto je každý pátý porod prováděn císař ským řezem. Porodnice si od roku 2005 drží mezinárodní titul Baby friendly hos pital, tedy Nemocnice přátelská dětem. Získala ho mimo jiné za pod poru přirozeného kojení. Maminky, které se rozhodnou tady rodit, se ne musí předem registrovat, což je dnes téměř samozřejmostí ve velkých městech. Do budoucna by primář Julius Maruška rád zajistil nová lůžka, re konstrukci v porodním sálu a další moderní přístroje pro gynekologické i novorozenecké oddělení. Kyjovské noviny / únor 2010 strana 3 Foto rodinný archiv

4 Pij včelko z lípy Slovanů, pij nektar, saj sladkou manu, měj medu množství z rovin, z hor, v společné práci buď nám vzor! Členky bývalého ženského pěvec kého sboru Kyjovanka jistě už po znaly ano je to refrén z jim známé písně Včelařská, jejíž autor, dlouho letý sbormistr Oldřich Máčel, ji věno val třem velkým láskám svého ži vota (samozřejmě tou největší byla jeho žena Marie), lásce k vlasti, ke vče ličkám a sborovému zpěvu a hudbě vůbec. A proč jsem si teď v zimě vzpo Foto soukromý archiv Osobnosti 100. narozeniny Oldřicha Máčela mněla na včely? Proto že jejich velký milovník a chovatel, bývalý uči tel Oldřich Máčel by 1. února letošního roku oslavil 100. naroze niny. Narodil se v Bohuslavicích, kde také v hájence prožil se svými sedmi sourozenci dětství a studentská léta jeho otec byl totiž hajný. Po obecné škole učil se moudrým býti na ky jovském gymnáziu, kde maturoval v roce Dalšími městy jeho stu dií byly Brno a Olomouc; tam studo val na učitelských ústavech. Prvním působištěm čerstvého učitele byly Po koncertě Kyjovanky k 20. výročí založení pěveckého sboru, zámek Milotice, Hýsly, poté učil na dalších školách v okolí Kyjova ve Ždánicích a Osvě timanech. V r se oženil, jeho manželka Marie pocházela z Lešan u Benešova. Za II. světové války působil na chlapecké měšťanské škole, po válce přešel na dívčí měš ťanskou školu. Vyučoval především biologii a hudební výchovu (hrál výborně na housle), ale také český a ruský jazyk a dějepis. Pan učitel měl od mládí rád příro du, lesy, zvířata a jeho největší záli bou bylo včelaření. Tohoto koníčka s ním sdílela i jeho manželka Marie. Oba měli státní včelařské zkoušky, vedli včelařské kurzy a o včelaření přednášeli v širokém okolí, zabývali se výrobou medu, medového pečiva a medoviny, obhospodařovali 65 včel stev. Pan učitel byl dlouholetým před sedou včelařské organizace v Kyjově a členem ústředního včelařského výboru. Další jeho velkou láskou byla hudba a sborový zpěv. Během svého působení na dívčí měšťanské škole zakládá pěvecký sbor Kyjovské zpě vačky, vlastně předchůdce budou cího ženského pěveckého sboru Kyjovanka, kterým prošel bezpočet zpěvaček. Celá řada z nich začínala právě jako školačky dívčí školy v Ky jovských zpěvačkách. Když opustily školní lavice, na čas zpívání zane chaly. Ke zpěvu se většinou zase vra cely, když si splnily mateřské po vinnosti a děti odrostly. Kyjovanku vedl pan učitel Máčel celých 35 let od roku 1957 do roku 1992, kdy sbor oficiálně svou činnost ukončil. Dnes už asi nikdo nespočítá, kolik vy stoupení sbor absolvoval, a to nejen na domácích pódiích, ale také v zahra ničí. Dodnes všechny bývalé členky Ky jovanky na svého pana učitele s láskou vzpomínají. Kyjovanka však nebyla jediným sborem, v němž O. Máčel působil. Téměř dvacet let zpí val v proslulém Pěveckém sdružení moravských učitelů a v 70. letech stál u zrodu dalšího kyjovského pěvec kého tělesa mužského sboru Kyjov. Lásku k vlasti dostatečně proká zal za II. světové války, kdy se jako člen odbojové skupiny Carbon v Bo huslavicích zapojil do protifašistic kého odboje. Jeho činnost ocenil tehdejší ministr národní obrany Ludvík Svoboda svým poděkováním z 10. června 1949: Ministr národní obrany Vám vyslovuje uznání za po moc a podporu partyzánského hnutí směřujícího k osvobození republiky československé. Život Oldřicha Máčela, oblíbe ného pana učitele a dirigenta se uza vřel 17. srpna 1998, kdy zemřel po dlouhé nemoci ve věku 88 let. Blanka Pokorná (s použitím materiálů a vzpomínek paní Věry Konečné a Heleny Gerhardové) MUDr. Jan Kudrna lékař v britském vojsku Jan (pro přátele ze Sokola Honza) Kudrna se naro dil 16. ledna 1915 v Žeravicích, kde působil jeho otec jako řídící učitel, takový typ vlasteneckého kantora. Na podobných jedincích, kteří se našli v každé vesničce v českých zemích, byla vlastně vybudována první republika. Pan řídící Kudrna byl nejen výborný pedagog, ale byl ostat ním občanům vzorem ve veřejném životě. Ať už působil jako starosta TJ Sokol nebo starosta městečka, jed natel a kronikář hasičského sboru či účetní v záložně. Za jeho starosto vání byla elektrifikována obec, byly zřízeny kanceláře obecního a poštov ního úřadu a přeměřeny pozemky obecního katastru. Pan řídící byl také autorem publikace Památník města Žeravic (1938). Není proto nic div ného, že syn zdědil po otci pracovi tost, houževnatost, tělesnou zdat nost a konečně i vlastenectví. Klvaňovo gymnázium v Kyjově a nedokončená studia medicíny Jan Kudrna nastoupil do kyjov ského gymnázia a od chlapeckých let se věnoval sportu nejen ve škole, ale i v Sokole. Jeho spolužák a nejbližší kamarád o něm po letech s respek tem prohlásil: Jan byl nižší posta vy, ale fyzicky velmi zdatný. Vynikal v atletice a ve sportu vůbec, ne hledě k jeho vysokým intelektuálním schopnostem. Ve věku 17 let hrál fotbal v S.K. Kyjov a ve volejbale ská kal výš než kdokoliv jiný. Vždy byl mým spolehlivým přítelem. Zajímavá je skutečnost, že z této třídy (maturitní ročník 1934, třídní PhDr. Ladislav Dlouhý) se tři spolu žáci setkali za války v Anglii: důstoj ník Oldřich Pechal a medici Jan Ku drna s Karlem Macháčkem. Jan maturoval s vyznamenáním a šel na lékařskou fakultu stejně jako jeho kamarád z Vlkoše Karel: Z mých kyjovských přátel jsem se setkával nejčastěji s Janem Kudrnou, který též studoval medicínu, a se kterým jsem měl stejné přednášky. Dobře jsme spolu vycházeli a později se stali společníky na život a na smrt. V ne bezpečných situacích nebylo na něm ani stopy strachu, byl klidný a nevě děl, co je panika... Tyto vlastnosti se ukázaly už v krátké době jako velmi užitečné pro Jana i jeho přátele, kteří se nesmířili s rozbitím republiky, Mnichovem ani s protektorátem Böhmen and Mähren. K rozhodnutí aktivně bojo vat s nacisty přiměly Jana říjnové 3x foto archiv J. Dunděry Maturitní ročník Klvaňova gymnázia J. K. čtvrtý zprava. události v roce 1938 v Praze, smrt medika Jana Opletala a zavření vy sokých škol. Stovky studentů byly odvlečeny na převýchovu do koncen tráku v Oranienburku. Jan nechtěl čekat, až ho potká stejný osud jako jeho kamarády. Ze zahraničního roz hlasu věděl, že se na jihu Francie formuje jednotka českých dobrovol níků, a tak dospěl k jedinému výcho disku zúčastnit se zahraničního odboje. V tom se shodl i se svým kamarádem Karlem Macháčkem. Přes devatero hranic do války s Hitlerem Krátce před Štědrým dnem se oba kamarádi dohodli, že opustí domov ještě před vánočními svátky. Protek torátní hranice se Slovenskem pře kročili na lokomotivě vlaku, který směřoval z Veselí nad Moravou, přes Sudoměřice do slovenské Skalice. Díky chladnokrevnosti strojvůdce a topiče unikli pozornosti policejní kontroly, která prohledávala celý vlak. Teprve po válce se dozvěděli, strana 4 Kyjovské noviny / únor 2010

5 že oba stateční železničáři, kteří to lika lidem zachránili život, byli zat čeni gestapem a popraveni. Původně měli jít do Maďarska přes Sereď, ale spoj byl mezitím od halen gardisty, a proto se několik dnů schovávali u jedné evangelické ro diny, kde prožili i Vánoce. Podařilo se jim přejít most přes Váh do Šaly, která už byla okupována Maďary. Měli ještě nějaké maďarské peníze pengö, a tak si najali taxík do Buda pešti, aby se vyhnuli prohlídkám ve vlaku. Měli štěstí, že taxíkář byl ro zený Slovák a zavezl je do Budapešti do blízkosti francouzského vyslanec tví. Na legaci je příliš vlídně nepři jali, ale zařídili jim ubytování u jedné židovské rodiny, kde v přátelské at mosféře přivítali nový rok Na legaci se vytvořila skupina uprchlíků, mezi kterými byl profesor Karel Nig rýn z Uherského Hradiště, později vedoucí oddělení na ministerstvu in formací v Londýně. Dalším byl Jura Štokman, který byl později jako para šutista shozen s Bartošovou skupinou CLAY EVA na Moravu a úspěšně přežil válku. Po pěti dnech dostali maďarského průvodce a celá sku pina byla zavezena do uctivé vzdále nosti od maďarsko jugoslávské hra nice. Díky tomu, že jeden z uprchlíků Egyptská loď Mohamad Ali el Kebir, evakuace československých vojáků z přístavu Sete. JUDr. Velen Fanderlík (známý skaut ský funkcionář a po válce s gen. Eče rem zástupce ČSR u norimberského soudu) uměl maďarsky, zjistili od sedláka, že hranice probíhá podél ne používaného železničního náspu. Nejméně dvě hodiny šli ještě mrazi vou nocí, než je před úsvitem zasta vilo zvolání jugoslávského pohranič níka Stoj! Na pohraniční stráži se uprchlí kům dostalo nejen vlídného přijetí, ale i pohoštění. Pak byli odtranspor továni přes Záhřeb do Bělehradu, kde byla shromaždištěm sokolovna. Všude byl s nadšením připomínám X. všesokolský slet v roce 1938 v Praze, kterého se účastnilo mnoho jugoslávských sokolů. Další etapa měla směřovat do Bejrútu, který byl francouzským územím. Proto byli uprchlíci, včetně medika Kudrny vy baveni prozatímními francouzskými pasy a cestovali jako francouzští dělníci přes Řecko, Turecko (Cařihrad a Ankaru) do Aleppa v Sýrii a odtud do Bejrútu, kde je čekala kasárna cizinecké legie. Kasárna budoucím dobrovolníkům přichystala nemilé překvapení v po době ubikací plných dotěrného hmy zu a krys, které jim drze běhaly v noci po lůžku. A k tomu mizerné jídlo. Příjezd lodi Patria (Vlast) znamenal pro všechny Če choslováky vysvobození z ka sáren legie. 3. února při stává loď v Marseille a Jan Kudrna vstupuje opět do ne blaze proslulých kasáren ci zinecké legie pevnosti Saint Jean ve starém přísta vu. Odtud se dostává do hlavního shromaždiště čes koslovenských vojáků, do starobylého města Agde. Agde místo vzniku 1. československé divize Historické městečko Ag de, které pamatovalo Řeky, Římany, nájezdy Maurů i vládu pirátů, zbavilo uprch líky posledních iluzí, pokud ještě nějaké měli. Čekalo je ubytování v barákovém táboře po utečencích ze španělské občanské války, hliněná podlaha v ubikacích, kterými se proháněl vítr, potrhané uniformy cizineckých legionářů a špatná výzbroj. Obyčejní vojáci byli téměř bez peněz, dostávali jen půl franku na den a tabák. Důležitým momentem bylo, že v táboře se se tkali se svými krajany z Kyjova: poručíkem Vla dimírem Nedvě dem, pozdějším velitelem 311. perutě RAF, poru číkem Stanisla vem Adamem, Pavlem Svobo dou z Bohuslavic a s řadou dalších přátel, se kterými se snášelo ne příznivé prostředí přece jenom lé pe. Po měsíčním pobytu v Agde byli Kudrna s Macháčkem přiděleni do předzvědného oddílu (SPO), který byl přemístěn do vesnice Lapalme a částečně do Roquefortu mezi Nar bonnem a Perpignanem. Divizní veli telství bylo dvacet kilometrů od Agde v Bézies a také některé další jed notky byly rozmístěny po vesnicích a městečkách v okolí. Naši dva me dici měli problém ve výcviku hlavně s tím, že na rozdíl od většiny ka marádů neseděli dosud na koních, a tak se nevyhnuli častějším pádům. V dubnu 1940 byli oba jmenováni zá stupci po dvou odvelených lékařích, a tak byl ukončen koňský výcvik Jana Kudrny, který byl převelen do Roquefortu. SPO marně čekal na vyzbrojení a povel k odjezdu na fron tu. Z 11 tisíc dobrovolníků se do stalo výzbroje méně jak polovině jed notky, pouze pěti tisícům příslušní kům 1. a 2. pluku, kteří neměli za sebou ani ostré střelby. V takovém stavu byly pluky odeslány na frontu, která už se hroutila. O hrdinském nasazení Čechoslováků svědčí sku tečnost, že se jich do přístavu Séte vrátilo z pěti tisíc jen Vzdor kapitulaci Francie byli Čechoslováci odhodláni pokračovat v boji. Vojáci ze Slovácka v Cholmondeley park v létě Zleva: 2. MUC Jan Kudrna ze Žeravic, 3. MUC Karel Macháček z Vlkoše, 5. MUDr. Zdeněk Vítek z Vlkoše, 7. npor. Sedláček, 1. klečící zprava Josef Holeček ze Sobůlek. Evakuace do Anglie a tábor v Cholmondeley Co říká Jan Kudrna o této těžké době nejen pro Francii: Štěstí přece jen stálo při nás. Němci okupovali jen polovinu Fran cie, zůstala nám tedy otevřená ústupová cesta na jih do malého přístavu Séte. Po období beznaděje a nejistoty mohli jsme se nalodit na egyptskou loď Mohamed el Kedír. Pluli jsme Středozemním mořem přes Gibraltar daleko do Atlantiku, abychom se vyhnuli německým po norkám. 7. srpna 1940 jsme ko nečně přistáli v Anglii, v Liverpoolu. Odtud jsme jeli do tábora českoslo venských jednotek v Cholmondeley, kde se formovaly čs. vojenské od díly v krásném prostředí typického anglického parku. Každý sněhový den je potřeba si naplno užít, a to i přesto, že mrzne. Na sněhové peřině Bílá peřina zahalila město a snad největší radost z ní mají nejmenší. Děti z Mateřské školy Střed si navíc v zimě užívají jedné obrovské výhody v jejich školní zahradě totiž vyrostl svah, který se letos ještě o kousek zvětšil, a tak mají kde sáň kovat. Děti, mládež a škola Po předchozích měsících fran couzského chaosu a po patnácti dnech plavby se dostalo Čechoslo vákům srdečného přijetí od občanů Liverpoolu a čekal na ně příslovečný anglický pořádek ve výcvikovém tá boře a nové uniformy anglické ar mády s nápisem CZECHOSLOVAKIA na rameni. Po několika měsících po bytu v Cholmondeley Park se přesu nuje čs. jednotka reorganizovaná jako 1. čs. brigáda do prostoru v hrabství Warwickshire do Leaming ton Spaa. Během pobytu v novém prostoru zažijí i děsivé bombardo vání v Coventry. Jan Kudrna prožívá své druhé válečné Vánoce spolu s dalšími vojáky i ministrem Janem Masarykem. pokračování příště Jiří Dunděra Procházky do přírody v zimě plně nahradí pobyt ve školní zahradě. Tady si totiž přibližně stovka děti dokáže pořádně vyhrát. Na zasněženém svahu je legrace víc než dost, a tak každé dopoledne, pokud je venku vhodné počasí, vyráží chlapci a děv čata sáňkovat a bobovat. Kyjovské noviny / únor 2010 strana 5

6 Zimní radovánky v Klubu maminek Kyjov Klub maminek Kyjov se nadále schází každé pondělní a čtvrteční dopoledne v prostorách MŠ Za Stadionem. Maminky s dětmi však netráví veškerý čas v herně klubu. V říjnu jsme například byli na návštěvě u ha sičů. Děti si mohly posedět v hasič ských autech, vyzkoušet trpělivost ochotných hasičů při neopatrné mani pulaci s vysílačkami a ostatním zaří zením aut. Většina dětí odcházela z ná Hasiči dětem ochotně ukázali, v čem jezdí hasit požáry. vštěvy nadmíru spokojená, někteří klubáčci dokonce zatvrzele odmítali opustit hasičskou stanici, dokud jim hasiči neslíbili, že na jaře je KMK opět vřele zván na návštěvu. V listopadu si jistě obyvatelé Ky jova povšimli početného průvodu ro dičů s dětmi, v jejichž ručkách se pohupovaly lampiony. Lampionový průvod vyrazil od Králíčkovy cuk rárny, prošel parkem a Mezivodím až k budově MC Kamarád. Tam si mohli prokřehlí rodiče a děti dát teplý čaj a posílit se koláči. Prosinec byl ve znamení blížících se Vánoc. Nejvýznamnější akcí to Foto archiv KMK hoto měsíce byla Mikulášská be sídka. Mikuláš s andělem potěšili děti balíčky a čerti postrašili zlo bivce. A aby tatínkům nebylo líto, že se dopolední besídky pro pracovní vytížení nemohli zúčastnit, uspořádal KMK ještě Vánoční besídku. Ma minky přinesly napečené cukroví a děti si rozbalovaly dárky. V lednu vyvrcholila sbírka Ob rázky pro radost, na které se Klub maminek Kyjov podílí s MC Kamarád. V únoru pak budou utržené peníze ve formě věcných darů věnovány dět skému oddělení Nemocnice Kyjov. KMK Vánoční besídka v Klubu maminek se neobešla bez spousty dárků. Foto archiv KMK Mlýnská ul. 2367, Kyjov Nětčice, tel.: , e mail: Pondělí, středa, pátek 9.30 až h Únor 2010 Podělí Kamarád čte dětem Středa Zápichy do květináčů Pátek Přírodní produkty v 9.30 h Čajovna & Galerie Pondělí Nádobky na ovoce Středa Veselé vázičky Pátek Sklenice s přírodninami Pondělí Kamarád čte dětem Středa Ozdobné víčko Pátek Maňáskové divadlo Trampoty berušky Věrušky Pondělí Kamarád čte dětem Středa Karneval vstup v maskách, překážková dráha Březen 2010 Pondělí Kamarád čte dětem Středa Zábavné šablony Plánujeme: Blešák dětského oblečení a výstavu s názvem Kamarád v čajovně. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KYJOV Tel , web: ddmkyjov.cz e mail: Zájezd do termálních lázní Györ Maďarsko Pololetí na horách lyžování v Beskydech pro rodiny Jarní prázdniny na horách týdenní pobyt pro děti na naší zá kladně v Hutisku, spolu s lyžováním na Sachovce Tradiční květnový zájezd do hor, Malá Fatra, Vysoké Tatry, Beskydy, vhodné pro rodiny s dět mi, skupiny turistů i jednotlivce, uby tování v našem středisku v Hutisku Zájezd k moři do Bulhar ska Sozopol, pro děti a pro rodiny s dětmi MINIMISS ročník tra diční soutěže pro děvčata tříd, uzávěrka přihlášek je 15. března. TÁBORY I. turnus táborem bude prolí nat celotáborová hra DOBÝVÁNÍ DIVOKÉHO ZÁPADU, kromě toho bu dou děti pracovat v zájmových skupi nách: výtvarničení, moderní tanec, sportovní aerobik, zálesáctví a spor tování hl. vedoucí Mgr. Zdeněk Kunz II. turnus TÁBOR HVĚZD NÁ BRÁNA: PROJECT ZNOVU OTE VŘEN tábor nabízí skvělou zábavu, seznámení s historií Hvězdné brány, s technologií mimozemských ras, ale hlavně cestování a poznávání rozma nitých světů hl. vedoucí Mgr. Iva Sol dánová III. turnus Náplní tohoto tábora bude obdoba oblíbené mezi národní soutěže HRY BEZ HRANIC, oddíly budou představovat jednotlivé evropské státy, budou soutěžit mezi sebou v rámci této celotáborové hry hl. vedoucí Mgr. Zdeněk Kunz. Moje osobní zkušenost Naše Natálka je holčička ze dvoj čátek, v říjnu jí bude 5 let. Bydlíme asi 8 km od Kyjova. Do jejích nece lých tří let jsem měla Natálku jen doma. Bylo to děvčátko hodně uplakané, neměla ráda návštěvy, bála se cizích lidí, s ničím se nezabavila. Od naro zení jezdíme po rehabilitacích a dok torech. I když byla hospitalizována v nemocnici nebo v lázních, nikdy ne byla sama. Nedokázala jsem si vůbec představit, že bych ji dala někam do školky nebo jen na chvíli pohlídat ně komu jinému. O mateřské škole na sídlišti U Vo dojemu jsem se dozvěděla od mamin ky, jejíž dcera navštěvuje speciální třídu. První dny byly náročné. Čekala jsem, že mi každou chvíli zavolají, ať si pro Natálku přijdu. Hodně plakala, a když jsme se ke školce blížily, vě děla už, že tam bude sama, bez ma minky. Byla jsem velmi překvapena, když po týdnu pláč přestal. Ba dokon ce, když jsem jen zmínila, že poje deme do školky, začala se radovat. BUDOUCÍ UMĚLCI Z KYJOVSKÉ ZUŠ Výtvarný obor kyjovské ZUŠ se v letošním roce může pochlubit úspěš nými absolventy prvního cyklu. Sedm z nich se hlásilo na střední školy s umě leckým zaměřením. Talentové zkoušky probíhaly už v prvním lednovém týdnu. Díky dobré přípravě a talentu byli všichni žáci přijati, většina z nich i na více škol, takže si mohli vybírat. Je to hlavně proto, že tito žáci absolvovali Péče je zajištěna speciálními pe dagogy a mateřská škola spolupra cuje se SPC pro tělesně postižené v Brně na Kociánce. Pro každé dítě je vytvořen individuální vzdělávací pro gram. Paní učitelky používají speci ální pedagogické metody, provádí činnosti na rozvoj motoriky, nácvik gra fomotoriky, pracují s kompenzačními pomůckami na rozvoj jemné, hrubé motoriky a smyslů. Děti si můžou hrát v rehabilitač ním míčkovém bazénu anebo na ba lančním míči. Cvičí s paní učitelkou jógu, dechová cvičení, relaxují a pro vádí orofaciální stimulaci obličeje v oblasti mluvidel. Ve třídě je malý kolektiv, tudíž paní učitelka a její asistenti se pilně věnují všem dě tem. Natálka navštěvuje se svou sest řičkou školku již třetím rokem. Ná vštěva tohoto zařízení je pro ni velkým přínosem. Natálka mi to sama ne řekne, ale její spokojený úsměv a roz zářená očka mluví za všechno! Lenka Kuchynková výtvarný obor několik let a nenechali přípravu na poslední chvíli, podotkla Dagmar Pucharová, učitelka výtvar ného oboru a pozvala veřejnost do pro stor chodeb školy, kam se od pololetí mohou zájemci přijít podívat na první společnou výstavu a blíže se seznámit s tím, co je u talentovek čeká. Zváni jsou především žáci základních škol se stejnými ambicemi. KLUB MAMINEK KYJOV MŠ Za Stadionem, Pondělí a čtvrtek 9.30 až h Ilustrační foto Únor 2010 Čtvrtek Hraní a cvičení Pondělí Žabáci z květináčů Čtvrtek Hraní a cvičení Pondělí Závěsný řetěz z ptáčků Čtvrtek Divadlo Pohádka o Karkulce Pondělí Veselé vosičky Čtvrtek Karneval od v KMK, děti je nutno přihlá sit v KMK, na tel , nebo strana 6 Kyjovské noviny / únor 2010

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 Od otevření je nové hřiště v parku stále plné dětí. Foto Veronika Hollerová noviny 9/2009 VÁŽENÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN,

Více

Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda.

Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda. KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 2. březen 2012 Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda.

Více

5/2012. noviny. Město zvažuje zřízení technických služeb. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4.

5/2012. noviny. Město zvažuje zřízení technických služeb. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4. KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4. květen 2012 STO KORUN NA SIROTKY Komedie s tématikou slováckých soudniček ovládla sál Domu kul tury při pořadu, který zažil premiéru

Více

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum 6. 7. 2015 7 2015 Ročník: 15 Ochrana životního prostředí strana 5 6 Poradna Gabriely Kroupové strana 20 Pracovní nabídky strana 23 26 Stíny horkého léta strana 33 Oblíbený zábavní park u Chamu, NSR strana

Více

Pátek 1. října 2010 16.00 h stavění máje u Obecní haly U Orla

Pátek 1. října 2010 16.00 h stavění máje u Obecní haly U Orla Š 3/2010 ardice náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Investice 2006 2010 strana 3 Opevněná návrší strana 7 Krajanům v Rumunsku strana 12 Vinařské akce v obci strana

Více

Stali jsme se centrem kultury v Evropě

Stali jsme se centrem kultury v Evropě 2. 2. 2015 1 2 POZOR! strana Příloha DJKT 2015 Ročník: 15 19-22 opět uvnitř našich novin. Stali jsme se centrem kultury v Evropě Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň tel.: 377 221 996; tel./fax: 377

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Velickému zahrádkáři se urodily mrkve velké jako řepy

Velickému zahrádkáři se urodily mrkve velké jako řepy HODONÍN příprava vozidel na STK tel. 603 576 703 12002 ~ nové ~ slovácko týdeník pro Hodonínsko, Kyjovsko a Veselsko Úterý / 9. října 2012 / Cena 15 Kč / Předplatné 14 Kč / Ročník II. / číslo 41 + TV magazin

Více

ardice 2/2008 náš společný domov Škola v přírodě strana 6 Šardické divadlo Přehlídka dechovek Střípky Šardice opět divizní z Afganistanu

ardice 2/2008 náš společný domov Škola v přírodě strana 6 Šardické divadlo Přehlídka dechovek Střípky Šardice opět divizní z Afganistanu Š 2/2008 ardice náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Škola v přírodě strana 6 Šardické divadlo strana 9 Přehlídka dechovek strana 12 Střípky z Afganistanu strana 14

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Novojičínský ZPRAVODAJ

Novojičínský ZPRAVODAJ Novojičínský ZPRAVODAJ Únor 2014 měsíčník pro občany města Nový Jičín zdarma Na novoročním koncertu pokřtili knihu o malíři Eduardu Veithovi. Více informací čtěte na straně 10. Foto: Marie Machková a Marie

Více

Práce pro lidi mě baví a zároveň cítím velkou zodpovědnost,

Práce pro lidi mě baví a zároveň cítím velkou zodpovědnost, 5. 5. 2014 5 2014 Ročník: 14 Začala sezóna v Dinoparku strana 10 Léčitel Philip Malicdan strana 13 Geriatrie strana 27 strana 29 Práce pro lidi mě baví a zároveň cítím velkou zodpovědnost, říká hejtman

Více

Ročník XIX. č. 18 18. září 2009 Kč 5,

Ročník XIX. č. 18 18. září 2009 Kč 5, Plavecká štafeta... 8. strana POZVÁNKA 26. září Vinobraní... str. 5 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 18 18. září 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 23. září 2.

Více

Váš hlas bude slyšet i v Praze,

Váš hlas bude slyšet i v Praze, 3. 2. 2014 1 2 2014 Ročník: 14 Minimuzeum cestovatelů strana 5 Užitečný dárek strana 10 ŠKOLY strana 17-24 Psychotronik Stanislav Brázda strana 33 Váš hlas bude slyšet i v Praze, říká exhejtman a nový

Více

Ze srdce zvony už jsou na věži

Ze srdce zvony už jsou na věži 1. 12. 2014 12 2014 Ročník: 14 Pracovní nabídky strana 10 Auto-moto-rady strana 12-13 Olympijská hlídka strana 22 Premiéry ve Velkém a Novém divadle strana 23-26 Stanislav Brázda, český psychotronik strana

Více

TOPENÍ, VODA, PLYN Trávník 140, Kroměříž. KOUPELNOVÉ, INTERIÉROVÉ A KRBOVÉ STUDIO Mánesova ul., Kroměříž Tel.: 573 339 308, www.harko.

TOPENÍ, VODA, PLYN Trávník 140, Kroměříž. KOUPELNOVÉ, INTERIÉROVÉ A KRBOVÉ STUDIO Mánesova ul., Kroměříž Tel.: 573 339 308, www.harko. DIESELSERVIS www.dieselservis-kromeriz.cz kontakt: 602 601 433, 602 361 471 TOPENÍ, VODA, PLYN Trávník 140, Kroměříž KOUPELNOVÉ, INTERIÉROVÉ A KRBOVÉ STUDIO Mánesova ul., Kroměříž Tel.: 573 339 308, www.harko.cz

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 4/2013 1 2 4/2013 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Strážnice konané dne 21. 1. 2013 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

6 Nové prostory knihovně pomohly

6 Nové prostory knihovně pomohly Magazín Zlínského kraje březen 2015 ročník XI 6 Nové prostory knihovně pomohly 5 Návštěvnost opět rostla Nejen zoologická zahrada ve Zlíně se může pochlubit nárůstem počtu návštěvníků. Obdobný trend zaznamenali

Více

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Panský dům čekají velké změny Formace Please The Trees hrající indie-rock vystoupila v kině Máj. Více str. 1 Foto: Jiří Zerzáň Monumentální

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST LUHAČOVICKÉ NOVINY Květen 2014 ročník XXI. První dáma v Luhačovicích Rozpočet města 2014 Druhá Lázeňská restaurace Jarní setkání seniorů www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ Otevírání

Více

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady 3/2012 Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady Příroda a krajina očima třebíčských fotografů (str. 12) Foto: Pavel Vosátka

Více

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 12 5. prosince 2013 Aktuality Rozhovor Město Školáci Ve městě nejsou žádné Starostka Lenka Lízlová Jak se osvědčily

Více

zpravodaj Vánoce na Zelňáku se konají už popáté městská část osobnost měsíce Festival v centru dění na straně 2 Milé výročí

zpravodaj Vánoce na Zelňáku se konají už popáté městská část osobnost měsíce Festival v centru dění na straně 2 Milé výročí Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 11 Listopad 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj Festival v centru dění na straně 2 Vánoce na Zelňáku se konají už popáté Vánoce na Zelňáku slaví půlkulatiny.

Více

-zt- Foto: Antonín Zvěřina

-zt- Foto: Antonín Zvěřina Zápis do prvních ročníků Letošní zápis do prvních ročníků základních škol v Třebíči se bude konat v pátek 23. ledna 2015, od 14 do 18 hodin a v sobotu 24. ledna 2015, od 8 do 11 hodin. Zápisu podléhají

Více