ÚVODNÍ SLOVO. Milí farníci,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO. Milí farníci,"

Transkript

1 Milí farníci, 1 ÚVODNÍ SLOVO kdyţ bude končit měsíc březen, tak budeme stát těsně před velikonocemi. Víme, ţe tyto svátky jsou první a poslední příčinou naší víry, pro kterou si nás vyvolil sám Jeţíš Kristus. Moje myšlenka však není bezprostředně velikonoční, třebaţe se od nich oddělit nedá. To, o čem teď přemýšlím častěji, je svátost Ducha svatého biřmování. Duch svatý, Utěšitel, uvádí věřícího člověka do veškeré pravdy. Nikdo neumí jako On ovládnout a vyuţít úplně kaţdou situaci osobního ţivota, a nastavit ji tak, abychom viděli pravdu ţít. Abychom pravdu viděli nejen jako jakési pravidlo či definici, ale abychom ji viděli ţít. On chce ale ještě víc. Chce, aby nás Pravda osobně stigmatizovala. Nejde totiţ o nic menšího neţ o Pravdu Krista, o které říká apoštol Pavel: Neţiji uţ já, ale ţije ve mně Kristus. Tuto svátost nejde vysvětlit polopatě, protoţe ona se nechává pochopit víc tím, jak je proţívána, neţ jak je vysvětlována. Myslím ale na biřmování také proto, ţe za chvíli skončí zima a s postupujícím jarem se začne přibliţovat i konec školního roku. Myslím tedy na biřmování a proto i na děti, které jsou v posledním ročníku našich farních katechezí. Chci přitom říct hlavně jejich rodičům a také katechetům, abyste je k této svátosti povzbuzovali. Vím ovšem, ţe k přípravě na biřmování je moţné se přihlásit v Praze na vícero místech, ale zároveň je moţné, a myslím, ţe i moudré, se k přípravě přihlásit v naší farnosti. Domnívám se, ţe je to moudré proto, ţe tak budeme, u nás doma, víc spojeni na Pánově vinici. Mějte se moc hezky a přeji vám krásné proţití konce zimy a začátku jara. Antonín Lukeš, M.Id. ŽIVOT FERNANDA RIELA, ZAKLADATELE MISIONÁŘŮ IDENTES 5. ČÁST Fernandův ţivotopis minulý měsíc končil vzpomínkou na biskupské dovolení, jímţ laiku Fernandovi bylo umoţněno promlouvat v tenerifských kostelích, které se, proti zvyklostem, přeplňovaly mladými lidmi. To však téměř všichni kněţí a také mnozí laikové nesli s nelibostí i ţárlivostí. Smrt biskupa Dominga, k níţ došlo 1. srpna 1961, tak logicky znamenala, ţe Fernando a institut Identes pozbyli jediné oficiální zastání a museli počítat s úplným odmítnutím. Tou dobou navíc, krátce před biskupovou smrtí, se náhle zhoršilo Fernandovo zdraví. Byl to začátek jeho vyčerpávajícího, více neţ čtyřicetiletého martýria nemoci, které skončilo aţ smrtí. Příčinou všeho, včetně onoho prvnímu ataku, bylo nepochybně dlouhé a těţké přepětí organizmu, které nebralo konce, takţe jinudy neţ přes nemoc jeho

2 cesta ani nemohla vést. Aţ s tímto rapidním propadem zdraví musel zanechat práce u pošt, kde aţ té doby stále pracoval. S těmito nepříznivými vyhlídkami však přicházela i radost, protoţe právě tehdy institut početně rychle rostl. Za zmínku stojí, ţe většina mladých, kteří do institutu vstupovali, vzešla z uţ zmíněných barů «Deštníčky» a «Imperial». Těţkosti a rány však dopadaly. V říjnu toho roku byl vydán dekret, kterým byl zrušen právní statut institutu, s ním samozřejmě povolení k hlásání v kostelích a to nejhorší; byl vydán zákaz vykonávat asketicko-mystický examen, tedy něco, co pro svědomí kaţdého, kdo se ho účastnil, mělo rozhodnou důleţitost. Nový tenerifský biskup Nový biskup se úřadu ujal aţ v únoru roku 1962 a těţkosti s jeho příchodem vzrostly. Útisk nebyl namířen jen proti Fernandovi, ale i proti členům zrušeného institutu, a na prosby o svolení vykonávat examen alespoň v soukromí, odpověď nepřicházela. Dne 7. listopadu 1962 ve Vatikánu, Fernanda přijal kardinál Ottaviani, který examen povolil v soukromí. Zároveň si od Fernanda vyţádal konstituce institutu, coţ bylo důleţitým povzbuzením pro budoucnost. Ta však byla ještě hodně vzdálená. Fernando po návratu nového biskupa o audienci a celém jejím obsahu informoval a opakovaně ho ujistil o své poslušnosti jemu osobně jako biskupovi Kristovy církve. Odpovědí bylo, ţe diecéze Tenerife, k povolení kardinála Ottavianiho, ţádný kanonicky příslušný dekret nevydá. Pročeţ, i nadále, jakkoliv byla jejich setkání náboţenské povahy respektive byla setkáním soukromým, budou chápána jako neposlušnost vůči místnímu biskupovi, z čehoţ budou vyvozeny důsledky. Fernando biskupa znovu ujistil o poslušnosti a o úplném zdrţení se soukromých setkání náboţenské povahy. Krátce na to biskup Fernandovi napsal: opakovaně mne přesvědčilo, ţe váš projekt nazývaný «Institut Id Krista Vykupitele», není dílem Boţím, ţe Bůh jej nechce a proto jej nechce a nepřipouští ani biskup. Dekret o jeho úplném a kompletním rozpuštění je z opravdové inspirace Pána a je vůlí Boţí i biskupa, aby byl plněn s naprostou věrností. Jak dál? Nedlouho na to se naskytla příleţitost otevřít ve městě La laguna malou soukromou školu pro děti. Pochopitelně se muselo postupovat opatrně, ale škola otevřena byla a Fernando i někteří spolubratři v ní začali učit. Fernando tuto práci nemohl, ani nedokázal dělat jinak neţ opět jako předávání poselství evangelia. Navíc ne opatrnicky ve strachu z případných důsledků, ale dělal to tak jak mu bylo vlastní, otevřeně, prostě a osobně. Nezapomínal na biskupův zákaz, ale 2

3 nebyl sto přemýšlet podle jiného modelu neţ evangelního. Avšak útisk rychle sílil a změnil se brzy v pronásledování. Fernando nikdy v hierarchii institutu nefiguroval. Sám si přál, aby příslušná autorita vţdycky vyšla z voleb. Z nich také, jiţ dříve vzešel první prezident institutu P. Sebastián Farrais, který jiţ byl knězem, a kterému tehdy bylo zakázáno slouţit mši svatou a v jednom klášteře byl dokonce na deset dní zadrţen. O tomto zadrţení uţ však Fernando informoval apoštolského nuncia. Vztahy se Svatým stolcem Sama audience u kardinála Ottavianiho napovídá, ţe Fernando byl se Svatým stolcem v písemném kontaktu. Ano byl s ním v písemném kontaktu, ale ne tak, ţe by obesílal Svatý stolec stíţnostmi. To sice udělal, ale jen v mezním případě P. Sebastiána Farraise. Tématy korespondence byla teologie, antropologie, ideově a politicky rozdělený svět zmítaný studenou válkou. Také sociální disproporce a problémy třetího světa. Byl to jakýsi dialog nad otázkami, jimiţ se církev, tváří v tvář světu, musela a musí zabývat. Fernando většinu svých úvah posílal Svatému Stolci hlavně v první polovině pontifikátu Pavla VI., tedy v 60. letech. Většina z nás má ze šedesátých let pozitivní pocity, ale zároveň rozeznáváme, opět asi většina z nás, ţe konfúze lidských a společenských hodnost v šedesátých letech byla masivnější neţ kdykoliv dřív. Celé tehdejší (nejen tehdejší) společenské klima Fernanda přesvědčilo pro «slib katedry», který tenkrát pro institut ustavil. V praxi tento slib znamená soustavné studium k sluţbám víry a důstojnosti člověka, a k sluţbám náboţenského ţivota obecně. Pro představu o korespondenci to, mimo jiné, byla třídílná Mariologická studie. V prvním díle se věnuje dogmatice, konkrétně otázce milosti posvěcující a pojmu hypostaze, kterou vidí nejen v Christologii, ale také v antropologii. Druhou část věnuje morální teologii a třetí pastoraci. Dál odeslal pojednání věnované Nejsvětější Trojici (ad intra i ad extra) se zapracovanou otázkou stvoření a evoluce. Odeslal také pojednání o Kristovy přítomnosti v eucharistii a transsubstanciaci, pojednání o apoštolátu, o kněţství Korespondence byla rozsáhlá, ale podrobný výčet myslím není nutný a podrobně ho vlastně ani neznám. Přece však je dobré zmínit ještě jeden osobní dopis, v němţ interpretuje svou osobní víru v dogma papeţské neomylnosti. Obsahem dopisu je Fernandovo vyznání víry v Kristův slib, ţe moci pekel nepřemohou Petra, ani jeho nástupce a v důsledku toho nepřemohou nikdo, kdo Petra staví do středu svého srdce. Fernando v tomto dopisu napsal, ţe tak je Pavel VI., pro své poslání «být Petrem», znamením naší individuální i kolektivní spásy. 3

4 Fernando měl ze členů Svatého Stolce, jak sám říká: «titánský dojem», protoţe něco takového jako období šedesátých let církev do té doby nepoznala. Pochopitelně se ptáme, jestli tato pojednání neobsahovala dogmatické chyby anebo zda nebyla čímsi uţ dávno řečeným? Svatý stolec k jeho spisům aţ dosud oficiální stanovisko nesdělil, i kdyţ výměna dopisů tehdy byla velmi ţivá. Na tutéţ otázku by si samozřejmě přál znát odpověď i Fernando a stalo se, ţe byl pozván k audienci Prefektem Kongregace pro nauku víry, kardinálem Seperem. Došlo k ní 7. května roku 1969 a Fernando při ní byl ujištěn, ţe jeho teologické spisy dogmatické chyby neobsahují. Tato audience však měla ještě jiný, druhý bod k projednání, ale o něm budeme pokračovat v příštím čísle. STŘEDEČNÍ MŠE SV. PRO BBC V MICHLI AŽ OD 12:00 HOD. Před necelými dvěma lety, kdyţ uţ v BBCentru, hned vedle kostela Narození Panny Marie, pracovalo jiţ obrovské mnoţství lidí, jsme se rozhodli pro určitou změnu v našem zavedeném mešním pořádku: poskytovat těm osobám, zvláště katolíkům, příleţitost zastavit se alespoň na chvilku modlitby v našem kostele. Proto jsme zavedli další mši svatou, a to, jak víte, ve středu v 7:30 hod. ráno. BBCentrum tuto zprávu uveřejnilo i ve svém čtvrtletním buletinu. Dnes, i kdyţ občas někdo z pracujících BBCentra tuto mši navštíví, vidíme, ţe se i tato mše stala téměř výlučně farní záleţitostí. I Vás, farníků, aţ do této chvíle přicházelo jen několik, s výjimkou svátků. Zato Vaše návštěvnost byla velmi stabilní. Jsme vám za to velice vděční: za vaši přítomnost i za modlitby. Víme i to, ţe některým z vás tato hodina lépe vyhovovala. Chceme se ale drţet původní myšlenky a proto jsme se, i na doporučení farní rady z , rozhodli pro změnu. Středeční mše svatá pro pracovníky BBCentra a ostatní zájemce jiţ nebude v 7:30, ale ve 12:00 hod., a to od března. Znamená to, ţe po prvé tuto polední mši budeme slouţit ve středu v Michli. Pokud se takto podaří přizvat nové návštěvníky mše, tak u tohoto času zůstaneme; kdyby ne, tak uvidíme. Děkujeme Vám všem za pochopení a podporu. Antonio Pérez, farní vikář PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ Milí farníci i všichni ostatní, kteří budete tento farní list číst, pokud jste dosud nepřijali svátost biřmování nebo i svátost křtu, chci říct, ţe se můţete přihlásit na přípravu k přijetí těchto svátostí. Duchovní ţivot je v kaţdém člověku uţ od samotného početí, bez ohledu na vyznání. Je tomu tak proto, ţe ţivý, osobní duch, je základem osobního ţivota vůbec. Proto je také hodně druhů a úrovní duchovního ţivota. Avšak věříme nebo tušíme, ţe aţ v Jeţíši Kristu přichází vrcholné vyjádření duchovního ţivota. To 4

5 ovšem předpokládá Kristův křest. Úplné ponoření do ţivota s Kristem pak přichází ve svátosti biřmování - svátosti Kristova Svatého Ducha. Vy, kteří pokřtěni nejste a jakési křestní volání pociťujete, tak raději nečekejte na vhodnější chvíli, a přijďte. Budete-li chtít, tak se svobodně můţete obrátit na kteréhokoliv kněze, to znamená, ţe i na nás, na správce farnosti. Na otce Antonína a Antonia Vicenteho. Telefon: ZÁPIS Z FARNÍ RADY Dne: Přítomni: P. Antonín Lukeš, P. Antonio Vicente Perés Caramés, Petr Hobza, Miroslava Horáková, Petr Kolář, Dorotka Kramaříková, Luboš Kysela, Lucie Rudňanská, Lukáš Svoboda, Josef Tlustý, Martin Vítek Hosté: Lada Pallová (za ekonomickou radu) Omluveni: zástupkyně školských sester S účetnictvím farnosti vypomáhá Dorotka Kramaříková. Záměr nových nástěnek na Habrovce: Lukáš Svoboda je zakoupí. Byla instalována nová nástěnka před kostelem v Michli. Josef Tlustý předloţil 3 návrhy osvětlení kostela na Habrovce (ve spolupráci s firmou Delta Light). Farní rada pověřila Josefa Tlustého, aby byly dopracovány návrhy pro osvětlení presbytáře. Diskuse o preferovaných investičních záměrech farnosti: osvětlení kostela na Habrovce zateplení zádveří kavárničky na Habrovce nástěnky na Habrovce oplocení areálu na Habrovce s bývalou zahrádkářskou kolonií (asi nutná výměna celého plotu). Členové rady tento seznam do příštího jednání doplní. Následně bude rozhodnuto o prioritách. P. Antonín informoval, ţe farnost dne navštíví okrskový vikář III. praţského vikariátu P. Góra, který je současně farářem vršovické farnosti. Bude slouţit večerní mši na Habrovce a pak se sejde na faře se členy farní rady ke společné večeři a rozhovoru. Proběhla volná diskuse o moţnostech pastorace mládeţe v naší farnosti. Některé podněty: P. Antonín by rád nabídl moţnost přípravy mládeţe na svátost biřmování práce s ministrantskou skupinou (výlety?) poutě (Velehrad, návštěva u sochaře Olivy) P. Antonín Petr Kolář nabízí účast na cyklovýletě Orla do Dobříše (květen?) zprostředkovávat informace o zajímavých aktivitách pro mládeţ i mimo farnost (např. duchovní cvičení v centru mládeţe Nazaret v Kunraticích, 5

6 přednášky jako např. Marek Orko Vácha zítra ve spořilovské farnosti atd.) mše pro mladé máme zájem, aby i naše farnost měla co nabídnout naší mládeţi, zároveň podpoříme i její účast na zajímavých aktivitách mimo farnost Účty farnosti: Lukáš Svoboda informoval, ţe není nutné podniknout ţádné změny v jejich nastavení. Příští farní rada se sejde Zapsal Martin Vítek Milé děti, v dnešním biblickém příběhu uslyšíme o králi Šalamounovi a jeho moudrosti. Šalamoun ji hledal a přál si ji hlavně kvůli svému národu. Chtěl být dobrým vládcem, chtěl, aby se všem dobře dařilo. Hledal prospěch pro všechny. Moudrým se stáváme poctivým učením se a upřímným poznáváním ţivota. Váš Sedmikrásek KRÁL ŠALAMOUN z knihy: "Dětská ilustrovaná Bible", vydalo: nakladatelství Fragment, anglický originál: nakladatelství Usborne Publishing Ltd., autor: Heather Ameryová, ilustrace: Linda Edwardsová 6

7 KRÁL ŠALAMOUN 1. kniha Královská Šalamoun, Davidův syn, byl králem Izraele. Ţil ve slavném městě jménem Jeruzalém. Jedné noci k němu přišel bůh a zeptal se ho: Jaký dar by sis ode mě přál? Jsem příliš mladý na to, abych byl vládcem, a musím se ještě doně učit. Přál bych si, abys mi dal moudrost a já mohl vládnout dobře a spravedlivě, odpověděl Šalamoun. Bůh byl jeho odpovědí velmi potěšen. Mohl jsi poţádat o bohatství, slávu či smrt svých nepřátel, řekl, ale protoţe jsi poţádal o moudrost, udělám tě nejmoudřejším člověkem na světe. K tomu ti daruji i bohatství a slávu. Navíc se doţiješ vysokého věku. Král Šalamoun se brzy proslavil svými moudrými rozhodnutími a lidé za ním přicházeli pro spravedlivé rady. Jednoho dne přišly k jeho dvoru dvě ţeny a prosily o pomoc. První ţena řekla: S touto ţenou ţiji ve stejném domě. Před pár dny se nám oběma narodilo dítě. Její dítě zemřelo, ale ona ukradla to moje a nyní tvrdí, ţe patří jí. Ne, to tvoje dítě zemřelo! vykřikla druhá ţena. Tohle dítě patří mně, poznám přece, ţe je moje! Přineste mi meč! přikázal král Šalamoun jednomu ze svých stráţců. Kdyţ ho muţ donesl, král Šalamoun prohlásil: A teď to dítě rozsekni na dvě poloviny a kaţdé ţeně dej jednu půlku. Jedna z ţen zvolala: Ano, zabij to dítě, ať ho nemůţe mít ani jedna z nás! Ale druhá ţena zaprosila: Můj pane, nezabíjej to dítě. Dej ho té druhé ţeně a nech ho ţít. Král Šalamoun poznal, ţe tohle je skutečná matka, a vrátil jí dítě. KRÁLOVNA ZE SÁBY 7

8 z knihy "Malá dětská Bible", vydalo: Karmelitánské nakladatelství, autor: Pat Alexander, ilustrace: Carolyn Cox 1. kniha Královská 10 Šalomounova sláva se rozšířila i do dalekých zemí. Kupci donesli zprávu o jeho moudrosti přes poušť aţ do země Sába. Královna Sáby nevěřila tomu, co kupci říkali, ale byla by se sama ráda dozvěděla, co je to za krále. A tak sepsala všechny nejtěţší otázky, které ji napadly, aby ho vyzkoušela. A pak se vydala s celým svým doprovodem a s velbloudy naloţenými vzácným kořením, drahokamy a zlatem na dlouhou cestu. Obyvatelé Jeruzaléma byli zvyklí na návštěvníky z daleké ciziny. Ale kdyţ přijela královna ze Sáby, hleděli na ni s úţasem. Královnu uvedli do královského paláce. Poloţila králi Šalomounovi všechny otázky, které si pro něj připravila. A on na všechny odpověděl! Provedli ji palácem a ukázali jídla, která se připravovala pro králův stůl a pro velké hostiny. Viděla královské úředníky v jejich nádherných oblecích. To jí úplně bralo dech. Nevěřila jsem tomu, co mi o tobě vyprávěli, řekla králi. Teď jsem to ale viděla na vlastní oči. Bůh dal svému lidu moudrého krále, protoţe Bůh svůj lid miluje. Dala králi Šalomounovi dary, které s sebou přivezla: vzácná koření, drahokamy a zlato. Také král jí dal na oplátku svoje dary a všechno, co si přála. Potom se královna se svým průvodem vrátila do Sáby. ŠALAMOUN A JEHO CHRÁM 1. kniha Královská Šalamoun byl králem uţ čtyři roky, kdyţ začal stavět chrám, v němţ by mohl uctívat Boha. Stovky muţů lámaly kámen v lomech na horách a opracovávali ho do správných tvarů pro stavbu základů a zdí. Šalamoun si přál, aby stěny chrámu byly obloţeny cedrovým dřevem. Nejlepší cedry rostly na severu, kde vládl týrský král Chíram. Král Šalamoun uzavřel s králem Chíramem smlouvu. Chíram mu dal svolení, ţe smí pokácet cedry a odplavit je podél pobřeţí aţ k chrámu. Šalamoun na oplátku kaţdoročně posílal Chíramovi obrovské mnoţství obilí a oleje. Na stavbě chrámu pracovaly tisíce dělníků. Měl dvě prostory. Ta vnitřní byla 8

9 čtvercová, bez oken. To byla svatyně. Do ní směl jedinkrát za rok vstoupit pouze velekněz, a to během svátku zvaného Den smíření. V obrovské vnější prostoře se nacházel oltář a deset stojanů s lampami. Všechny stěny chrámu byly obloţeny cedrovým dřevem, v němţ byly řezby květin, stromů a okřídlených tvorů. Všechno, dokonce i podlaha, bylo pokryto zlatem. Kolem chrámu se prostíralo rozlehlé nádvoří, kde se lidé mohli modlit k Bohu. Po sedmi letech byl chrám konečně hotov. Šalamoun svolal všechny kněze a lidi k slavnostnímu a důstojnému obřadu. Poté prostory chrámu vyplnila Boţí přítomnost. Venku se král Šalamoun postavil před lidmi a pomodlil se k Bohu. Nakonec oslovil shromáţdění: Kéţ je Bůh vţdy s námi. Kéţ jsme mu vţdy věrní a řídíme se jeho přikázáními. Kdyţ byl obřad u konce, král Šalamoun uspořádal pro lid bohatou hostinu. Trvala rovných sedm dní. Pak všem poţehnal a spokojené je poslal domů. 9

10 NÁVŠTĚVA OKRSKOVÉHO VIKÁŘE P. GÓRY Na úvod malé vysvětlení: Slovo vikariát znamená seskupení více farností. Praha má celkem čtyři takové vikariáty. Ten, do kterého patří naše farnost, se nazývá 3. praţský a rozprostírá se od Vinohrad aţ po Uhříněves nebo od Modřan aţ po Koloděje. V čele vikariátu stojí zpravidla jeden z farářů, který má kromě péče o svou farnost za úkol i starost o všechny farnosti ve vikariátu. Naším vikářem je nyní P. Stanisław Góra, farář ze sousedních Vršovic. Otec Stanisław ohlásil návštěvu v naší farnosti a slouţil ve středu 15. února mši v kostele sv. Františka na Habrovce. Hned z jeho prvních slov bylo jasné, ţe nepůjde o přísnou vizitaci, ale o přátelskou návštěvu. Při mši nezapomněl ani oslovit rodinu, která přišla na bohosluţbu připomenout si jiţ třetí výročí úmrtí našeho farníka Jana Winklera, mj. velvyslance České republiky ve Velké Británii. Navodil tak od začátku hřejivý a otevřený vztah s námi se všemi. A neskončilo jen u hezkých slov při kázání. Členové farní rady byli po mši pozváni na společnou večeři s otcem Stanisławem na michelskou faru. Večeře to byla chutná, za coţ patří dík farnicím Martě Pechové, Marii Klepšové a Dagmar Khekové. Ale bylo by málo, kdybychom jen hodovali. Otec vikář se ţivě zajímal o ţivot v naší farnosti. Kaţdý z nás mohl hovořit o tom, co si myslíme, ţe se v naší farnosti daří a co by se mohlo zlepšit. P. Stanisław vše doprovázel svými postřehy a připomínkami. Nepřikazoval, nekáral. Všechny si nás získal svým otevřeným srdcem, nasloucháním i tím, ţe se za starosti naší farnosti na závěr večera s námi modlil. A všichni jsme odcházeli domů nejen s jeho pozdravy a ujištěním o modlitbě, nejen s novou inspirací, co bychom mohli v naší farnosti dále podnikat, ale zejména s jistotou, ţe máme ve vedlejší farnosti otce, či spíše bratra, který na nás myslí. A to není málo. Za farní radu Martin Vítek Pán Bůh miluje své lidské děti Jitřní píseň ptáci pějí, medová vůně z rozkvetlých lip se line, 10

11 ať krása světa nezahyne! Krása světa pro spravedlivé a čestné lidi, hlavně oni ať ji vidí! za to, ţe si pomáhají v jejich duších vroucí cit se tají! a Pán Bůh všechny dobré skutky vidí, miluje své lidské děti od století ke století. Amen Jarní nebe a dobro od Pána Boha Jarní nebe je podobné modrému safíru, všichni dobří lidé na zeměkouli při pohledu na něj touţí po míru! Všichni dobří lidé na zeměkouli chrání přírodu a přinesou ţíznícím květinám Boţí dar vodu! A já pokorně prosím, aby přestaly války, a lidé byli vděčni Pánu Bohu, ţe pořád bdí nad světem, a chystá dobro boţím dětem! Amen Eva Marie Kubcová VEČER POEZIE Srdečně zveme na večer poezie, který se chystá na neděli 18. března ve 20:00 hodin v sále na Habrovce. Vím, ţe ten večer bude akorát po farním bazaru, takţe po náročné akci, ale je to také den mezi svátky svatého Patrika a svatého Josefa, ale přesto jste všichni tímto zváni. Antonín Lukeš, M.Id. 11

12 FARNÍ SÁL HABROVKA - ZPRÁVA ZA ROK 2011 Začnu dneska, jak jinak, neţli penězi :o) Vedle placených akcí, oslav, setkání a cvičení jsme pomohli řadě veřejných akcí - níţe uvádím jen ty, které byly zdarma. Je to dobře, ţe kdyţ sami nepomáháme, tak můţeme podpořit někoho, kdo pomáhat umí, a na rozdíl od nás, také skutečně pomáhá. Jste - či jsme - na to dost hrdí? Nadace Dětský úsměv měla na Habrovce karneval. Stará se o zlepšení podmínek dětí v kojeneckém ústavu v Krči. Školili se u nás dobrovolníci z Člověka v tísni. Skauti měli postní bohosluţbu a setkání, o Vánocích besídku, kromě krčských oddílů mohla na Habrovce svou akci uspořádat další dvě skautská střediska. Konalo se zde setkání zaměstnanců a dobrovolníků Cesty Domů, skautské schůzky (kdyţ v klubovně mrzlo), křest romského komiksu Příbjehi (s Jiřím Langmajerem a Simonou Babčákovou), Jednota Baptistů pořádala několik kursů animátorů těch, co se starají o mládeţ, konal se koncert střediska Raná péče (pomáhají postiţeným), poté byla Benefice sdruţení Okamţik (pomáhají zrakově postiţeným). Dále sem patří výroční akce o.s. Romodrom (byli báječní, hádejte, komu pomáhají) a předškolní workshop znevýhodněných dětí - Člověk v tísni je doučoval před začátkem školy, a tím končím tento výběr. Zadarmo byly také všechny farní akce, jejich seznam vypisuju kaţdý rok, a znáte je z farního kalendáře a z ohlášek. A teď konečně k těm penězům, koneckonců jsem vám, totiţ farnosti, za ně odpovědný: Za sál se letos vybralo Kč, podruhé přes Kč (v r to bylo Kč). Náklady (voda, plyn, elektřina, materiál na údrţbu, úklid) nejsou ještě přesně vyčísleny, ale bývají cca Kč. Díky všem, kdo zaplatili více, díky všem, kdo přispěli jakoukoliv prací a pomocí, jmenovitě Pavlu Steinbauerovi st., který se důsledně stará o část běţných povinností, a Pavlíně Muzikářové za spolupráci při výměně koberce a při malování. Ale opravdu díky i všem dalším, kteří mají zásluhu na tom, ţe se sál zlepšuje a činnosti rozšiřují. Josef Basík A JEŠTĚ SÁL HABROVKA Jsem za těch 12 let v sálu fakt ošoupanej, jsem pak i méně vrlej :o) také času mám méně neţ dřív. Prosím, aby se starosti o sál někdo ujal, je to pěkná zkušenost. Děkuju za první částečnou nabídku, ale ta nestačí. O práci se můţe podělit několik lidí. Uţ jsem o tom psal, teď 12

13 v zimě a začátkem jara je menší provoz, a lze se to snadno naučit, navíc já nikam nemizím a rád pomůţu (a budu si připadat děsně důleţitej :o). Josef Basík VÁNOČNÍ POZDRAV od Ramyy Sudhakara, adoptivní dívky naší farnosti. V průběhu předloňského roku jsem se stala styčným důstojníkem za naši farnost v programu Adopce na dálku. Letos před Vánoci jsem na svoji adresu dostala od naší adoptované dívky dopis spolu s pozdravem ze vzdělávacího místa Dharma Jyothi Social Centre, kde dívka Ramya studuje. Protoţe veškerá korespondence s Arcidiecézní charitou chodí na moji adresu, je i dopis od Ramyy adresován mně. Vzhledem, ţe obé bylo v angličtině, poţádala jsem Dášu Winklerovou o překlad. Díky její ochotě Vám mohu tento dopis od Ramyy předat: Má drahá podporovatelko, je období Vánoc a já mám opět to potěšení popřát Vám i Vaší rodině radostné Vánoce a úspěšný Nový rok. Ať Vás náš Pán hojně poţehná svými dary. Moje studia pokračují hladce, úspěšně jsem sloţila zářijové pololetní zkoušky a poté jsem měla krátké prázdniny v Dasaře. Během prázdnin jsem si opakovala obtíţnější učební látku a pomáhala jsem své mamince s prací. Dharma Jyothi Social Centre organizovalo 21. srpna tábor profesního vedení pro všechny sponzorované děti. Bylo to pro nás velmi uţitečné, neboť jsme se dozvěděly mnohé o svém studiu a o svých moţnostech do budoucnosti. Tábora se účastnilo mnoho dětí. V měsíci říjnu jsme slavili Deepavali. Deepavali je pro hinduisty významný svátek. Ten den uctíváme bohyni Lakšmí, zdobíme své domovy barevnými světly a odpalujeme rachejtle. Moje matka nám uchystala rozličná překvapení a všichni jsme si ten den moc uţili. Dostala jsem od Dharma Jyothi Social Centre na Vaše útraty vánoční dárek. Moc Vám za něj děkuji. Teď máme zimu, počasí je chladné a příjemné. Se srdečnými pozdravy končím svůj dopis, Vaše milující dítě Ramya Sudhakara Myslím si, ţe by bylo velmi dobré, abychom napsali Ramyy dopis, kde bychom jí vysvětlili, ţe je vlastně dítě naší farnosti a poslali jí také pár fotografií. Na všechny Vaše nápady, jak dopis napsat se těší Ivana Zelinková, kontakt: 13

14 FARNÍ KALENDÁŘ NA BŘEZEN 2012 Čt 1 17:00 Kříţová cesta Michle Pá 2 17:00 Kříţová cesta Krč So 3 Ne 4 2. neděle postní Po 5 Út 6 9:00 úklid kostela - maminky - Krč 9:00 Noemi kavárna Krč St 7 12:00 mše sv. - Michle 18:30 farní biblická hodina Krč 20:00 modlitba Taizé - od 19:30 nácvik zpěvu Krč Čt 8 17:00 Kříţová cesta Michle Pá 9 17:00 Kříţová cesta Krč So 10 Ne neděle postní Po 12 17:30 Dětská mše Krč Út 13 9:00 Sedmikrásek, program: čtení z Bible Krč St 14 12:00 mše sv. - Michle 18:30 farní biblická hodina Krč Čt 15 9:00 zdobení věnců a květin na Druţnou neděli - Krč 17:00 Kříţová cesta Michle Pá So 16 17:00 Kříţová cesta Krč 17 Svátek svatého Patrika 18:00 příprava sálu na Druţnou neděli Krč Ne neděle postní Sbírka na charitní činnost arcidiecéze 9:00 Družná neděle - sál Krč 20:00 Večer poezie sál Krč Po Út St Čt Pá So 19 Slavnost sv. Josefa 20 9:00 úklid kostela babičky Krč 9:30 Čtyřlístek - kavárna Krč 21 12:00 mše sv. Michle 22 17:00 Kříţová cesta Michle 23 17:00 Kříţová cesta Krč 24 Svatá Kateřina Švédská 14:00 Postní rekolekce pro farnost Michle Ne neděle postní 14

15 Po Út St Čt Pá So 26 Slavnost Zvěstovaní Páně Den modliteb za úctu k počatému ţivotu a za nenarozené děti 27 9:00 Sedmikrásek - přednáška o ekumenii Jany Erneyiové - Krč 28 12:00 mše sv. Michle 18:45 ekumenická biblická hodina - Krč 29 17:00 Kříţová cesta Michle 18:30 schůze farní rady fara 30 17:00 Kříţová cesta Krč 31 Světový den mládeţe setkání mládeţe Kobylisy POŘAD BOHOSLUŽEB Michle Habrovka Neděle 8:00 9:30 11:00 ( dětská ) 19:00 Pondělí 17:30 Úterý 17:30 (s nešporami) Středa 12:00 17:30 Čtvrtek 17:30 Pátek 17:30 Sobota 17:30 Svátost smíření: obvykle půl hodiny před mší svatou, po domluvě kdykoliv jindy. Vţdy druhé pondělí v měsíci dětská mše 15 FARNÍ MODLITEBNÍ ÚMYSL NA BŘEZEN 2012 Za rodiny, za mládeţ, za dobré vztahy mezi generacemi a za nenarozené děti. Farní list Řk farnosti u kostela Narození Panny Marie Praha Michle, Baarova 23, Praha 4, ; tel ; pro zasílání příspěvků do farního listu: (nebo moţno nechat texty příspěvků v sakristiích kostelů), farnosti: Redakce textů: Jiří Šesták, Sedmikrásek: Josef Tlustý, doprava FL na faru: Zdeněk Hučín. Ţádáme autory o pochopení pro redakční a jazykovou úpravu zaslaných textů. Vychází Náklad 300 výtisků. Uzávěrka příspěvků do dubnového čísla bude ve středu ve 23:59. Dubnové číslo vyjde

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Jak vzniká? Na jakých principech?

Jak vzniká? Na jakých principech? SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE CSM Tábor-Klokoty čtvrtek (15:00-18:00) téma P. Mirek Šimáček Jeţíš Kristus učí ţít člověka ve vztazích lásky, neţít osamoceně, vytvářet společenství, kterému říkáme církev. JP.II.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

NÁVŠTĚVA BISKUPA MALÉHO

NÁVŠTĚVA BISKUPA MALÉHO ÚVODNÍ SLOVO Milí farníci, budou vánoce, a já chci říct všem, že Ježíš Kristus, Syn nebeského Otce, vyšel ze svého věčného a bezpečného domova Nejsvětější Trojice, kde dobro, pravda, láska a krása mají

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko znáte nás? KLIK-a přijďte k nám, o.s. již sám název naší organizace vyjadřuje její poslání: Komunita Lidé

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

ŽIVOT FERNANDA RIELA, ZAKLADATELE MISIONÁŘŮ IDENTES - 8. ČÁST

ŽIVOT FERNANDA RIELA, ZAKLADATELE MISIONÁŘŮ IDENTES - 8. ČÁST Milí farníci, ten krásný, předprázdninový měsíc červen, to školní finále a natěšené očekávání prázdnin, se většině z nás, od školních let, líbí pořád stejně. S léty jsme se dovídali, že k němu patří i

Více

FARNÍ ROČNÍK 19 ÚNOR 2014 ČÍSLO 2 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI

FARNÍ ROČNÍK 19 ÚNOR 2014 ČÍSLO 2 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI FARNÍ LIST ROČNÍK 19 ÚNOR 2014 ČÍSLO 2 SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI ÚVODNÍ SLOVO Milí farníci, dne 2. února jsou Hromnice, tedy svátek Uvedení

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

P. Antonín Lukeš, M.Id.

P. Antonín Lukeš, M.Id. ÚVODNÍ SLOVO Milí farníci, chtěl bych se s Vámi podělit o myšlenku, která mě napadla při slavnosti Narození Jana Křtitele. Vlastně to není moje myšlenka, jen mi jí někdo řekl. Působila na mě tak přitažlivě,

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Zj 12,1

A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Zj 12,1 květen 2010 Zpravodaj farnosti: Říčany A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Zj 12,1 Milí farníci, vstoupili jsme do nového

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Z pouště na katedru

ÚVODNÍ SLOVO. Z pouště na katedru Z pouště na katedru 1 ÚVODNÍ SLOVO Únor: měsíc studený a suchý, ale tento rok s dárkovým dnem. Prohlíţíme Liturgický Kalendář: měsíc studený a suchý, s málo liturgickými památkami, ale tento rok s jednou

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více