ÚVODNÍ SLOVO. Milí farníci,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO. Milí farníci,"

Transkript

1 Milí farníci, 1 ÚVODNÍ SLOVO kdyţ bude končit měsíc březen, tak budeme stát těsně před velikonocemi. Víme, ţe tyto svátky jsou první a poslední příčinou naší víry, pro kterou si nás vyvolil sám Jeţíš Kristus. Moje myšlenka však není bezprostředně velikonoční, třebaţe se od nich oddělit nedá. To, o čem teď přemýšlím častěji, je svátost Ducha svatého biřmování. Duch svatý, Utěšitel, uvádí věřícího člověka do veškeré pravdy. Nikdo neumí jako On ovládnout a vyuţít úplně kaţdou situaci osobního ţivota, a nastavit ji tak, abychom viděli pravdu ţít. Abychom pravdu viděli nejen jako jakési pravidlo či definici, ale abychom ji viděli ţít. On chce ale ještě víc. Chce, aby nás Pravda osobně stigmatizovala. Nejde totiţ o nic menšího neţ o Pravdu Krista, o které říká apoštol Pavel: Neţiji uţ já, ale ţije ve mně Kristus. Tuto svátost nejde vysvětlit polopatě, protoţe ona se nechává pochopit víc tím, jak je proţívána, neţ jak je vysvětlována. Myslím ale na biřmování také proto, ţe za chvíli skončí zima a s postupujícím jarem se začne přibliţovat i konec školního roku. Myslím tedy na biřmování a proto i na děti, které jsou v posledním ročníku našich farních katechezí. Chci přitom říct hlavně jejich rodičům a také katechetům, abyste je k této svátosti povzbuzovali. Vím ovšem, ţe k přípravě na biřmování je moţné se přihlásit v Praze na vícero místech, ale zároveň je moţné, a myslím, ţe i moudré, se k přípravě přihlásit v naší farnosti. Domnívám se, ţe je to moudré proto, ţe tak budeme, u nás doma, víc spojeni na Pánově vinici. Mějte se moc hezky a přeji vám krásné proţití konce zimy a začátku jara. Antonín Lukeš, M.Id. ŽIVOT FERNANDA RIELA, ZAKLADATELE MISIONÁŘŮ IDENTES 5. ČÁST Fernandův ţivotopis minulý měsíc končil vzpomínkou na biskupské dovolení, jímţ laiku Fernandovi bylo umoţněno promlouvat v tenerifských kostelích, které se, proti zvyklostem, přeplňovaly mladými lidmi. To však téměř všichni kněţí a také mnozí laikové nesli s nelibostí i ţárlivostí. Smrt biskupa Dominga, k níţ došlo 1. srpna 1961, tak logicky znamenala, ţe Fernando a institut Identes pozbyli jediné oficiální zastání a museli počítat s úplným odmítnutím. Tou dobou navíc, krátce před biskupovou smrtí, se náhle zhoršilo Fernandovo zdraví. Byl to začátek jeho vyčerpávajícího, více neţ čtyřicetiletého martýria nemoci, které skončilo aţ smrtí. Příčinou všeho, včetně onoho prvnímu ataku, bylo nepochybně dlouhé a těţké přepětí organizmu, které nebralo konce, takţe jinudy neţ přes nemoc jeho

2 cesta ani nemohla vést. Aţ s tímto rapidním propadem zdraví musel zanechat práce u pošt, kde aţ té doby stále pracoval. S těmito nepříznivými vyhlídkami však přicházela i radost, protoţe právě tehdy institut početně rychle rostl. Za zmínku stojí, ţe většina mladých, kteří do institutu vstupovali, vzešla z uţ zmíněných barů «Deštníčky» a «Imperial». Těţkosti a rány však dopadaly. V říjnu toho roku byl vydán dekret, kterým byl zrušen právní statut institutu, s ním samozřejmě povolení k hlásání v kostelích a to nejhorší; byl vydán zákaz vykonávat asketicko-mystický examen, tedy něco, co pro svědomí kaţdého, kdo se ho účastnil, mělo rozhodnou důleţitost. Nový tenerifský biskup Nový biskup se úřadu ujal aţ v únoru roku 1962 a těţkosti s jeho příchodem vzrostly. Útisk nebyl namířen jen proti Fernandovi, ale i proti členům zrušeného institutu, a na prosby o svolení vykonávat examen alespoň v soukromí, odpověď nepřicházela. Dne 7. listopadu 1962 ve Vatikánu, Fernanda přijal kardinál Ottaviani, který examen povolil v soukromí. Zároveň si od Fernanda vyţádal konstituce institutu, coţ bylo důleţitým povzbuzením pro budoucnost. Ta však byla ještě hodně vzdálená. Fernando po návratu nového biskupa o audienci a celém jejím obsahu informoval a opakovaně ho ujistil o své poslušnosti jemu osobně jako biskupovi Kristovy církve. Odpovědí bylo, ţe diecéze Tenerife, k povolení kardinála Ottavianiho, ţádný kanonicky příslušný dekret nevydá. Pročeţ, i nadále, jakkoliv byla jejich setkání náboţenské povahy respektive byla setkáním soukromým, budou chápána jako neposlušnost vůči místnímu biskupovi, z čehoţ budou vyvozeny důsledky. Fernando biskupa znovu ujistil o poslušnosti a o úplném zdrţení se soukromých setkání náboţenské povahy. Krátce na to biskup Fernandovi napsal: opakovaně mne přesvědčilo, ţe váš projekt nazývaný «Institut Id Krista Vykupitele», není dílem Boţím, ţe Bůh jej nechce a proto jej nechce a nepřipouští ani biskup. Dekret o jeho úplném a kompletním rozpuštění je z opravdové inspirace Pána a je vůlí Boţí i biskupa, aby byl plněn s naprostou věrností. Jak dál? Nedlouho na to se naskytla příleţitost otevřít ve městě La laguna malou soukromou školu pro děti. Pochopitelně se muselo postupovat opatrně, ale škola otevřena byla a Fernando i někteří spolubratři v ní začali učit. Fernando tuto práci nemohl, ani nedokázal dělat jinak neţ opět jako předávání poselství evangelia. Navíc ne opatrnicky ve strachu z případných důsledků, ale dělal to tak jak mu bylo vlastní, otevřeně, prostě a osobně. Nezapomínal na biskupův zákaz, ale 2

3 nebyl sto přemýšlet podle jiného modelu neţ evangelního. Avšak útisk rychle sílil a změnil se brzy v pronásledování. Fernando nikdy v hierarchii institutu nefiguroval. Sám si přál, aby příslušná autorita vţdycky vyšla z voleb. Z nich také, jiţ dříve vzešel první prezident institutu P. Sebastián Farrais, který jiţ byl knězem, a kterému tehdy bylo zakázáno slouţit mši svatou a v jednom klášteře byl dokonce na deset dní zadrţen. O tomto zadrţení uţ však Fernando informoval apoštolského nuncia. Vztahy se Svatým stolcem Sama audience u kardinála Ottavianiho napovídá, ţe Fernando byl se Svatým stolcem v písemném kontaktu. Ano byl s ním v písemném kontaktu, ale ne tak, ţe by obesílal Svatý stolec stíţnostmi. To sice udělal, ale jen v mezním případě P. Sebastiána Farraise. Tématy korespondence byla teologie, antropologie, ideově a politicky rozdělený svět zmítaný studenou válkou. Také sociální disproporce a problémy třetího světa. Byl to jakýsi dialog nad otázkami, jimiţ se církev, tváří v tvář světu, musela a musí zabývat. Fernando většinu svých úvah posílal Svatému Stolci hlavně v první polovině pontifikátu Pavla VI., tedy v 60. letech. Většina z nás má ze šedesátých let pozitivní pocity, ale zároveň rozeznáváme, opět asi většina z nás, ţe konfúze lidských a společenských hodnost v šedesátých letech byla masivnější neţ kdykoliv dřív. Celé tehdejší (nejen tehdejší) společenské klima Fernanda přesvědčilo pro «slib katedry», který tenkrát pro institut ustavil. V praxi tento slib znamená soustavné studium k sluţbám víry a důstojnosti člověka, a k sluţbám náboţenského ţivota obecně. Pro představu o korespondenci to, mimo jiné, byla třídílná Mariologická studie. V prvním díle se věnuje dogmatice, konkrétně otázce milosti posvěcující a pojmu hypostaze, kterou vidí nejen v Christologii, ale také v antropologii. Druhou část věnuje morální teologii a třetí pastoraci. Dál odeslal pojednání věnované Nejsvětější Trojici (ad intra i ad extra) se zapracovanou otázkou stvoření a evoluce. Odeslal také pojednání o Kristovy přítomnosti v eucharistii a transsubstanciaci, pojednání o apoštolátu, o kněţství Korespondence byla rozsáhlá, ale podrobný výčet myslím není nutný a podrobně ho vlastně ani neznám. Přece však je dobré zmínit ještě jeden osobní dopis, v němţ interpretuje svou osobní víru v dogma papeţské neomylnosti. Obsahem dopisu je Fernandovo vyznání víry v Kristův slib, ţe moci pekel nepřemohou Petra, ani jeho nástupce a v důsledku toho nepřemohou nikdo, kdo Petra staví do středu svého srdce. Fernando v tomto dopisu napsal, ţe tak je Pavel VI., pro své poslání «být Petrem», znamením naší individuální i kolektivní spásy. 3

4 Fernando měl ze členů Svatého Stolce, jak sám říká: «titánský dojem», protoţe něco takového jako období šedesátých let církev do té doby nepoznala. Pochopitelně se ptáme, jestli tato pojednání neobsahovala dogmatické chyby anebo zda nebyla čímsi uţ dávno řečeným? Svatý stolec k jeho spisům aţ dosud oficiální stanovisko nesdělil, i kdyţ výměna dopisů tehdy byla velmi ţivá. Na tutéţ otázku by si samozřejmě přál znát odpověď i Fernando a stalo se, ţe byl pozván k audienci Prefektem Kongregace pro nauku víry, kardinálem Seperem. Došlo k ní 7. května roku 1969 a Fernando při ní byl ujištěn, ţe jeho teologické spisy dogmatické chyby neobsahují. Tato audience však měla ještě jiný, druhý bod k projednání, ale o něm budeme pokračovat v příštím čísle. STŘEDEČNÍ MŠE SV. PRO BBC V MICHLI AŽ OD 12:00 HOD. Před necelými dvěma lety, kdyţ uţ v BBCentru, hned vedle kostela Narození Panny Marie, pracovalo jiţ obrovské mnoţství lidí, jsme se rozhodli pro určitou změnu v našem zavedeném mešním pořádku: poskytovat těm osobám, zvláště katolíkům, příleţitost zastavit se alespoň na chvilku modlitby v našem kostele. Proto jsme zavedli další mši svatou, a to, jak víte, ve středu v 7:30 hod. ráno. BBCentrum tuto zprávu uveřejnilo i ve svém čtvrtletním buletinu. Dnes, i kdyţ občas někdo z pracujících BBCentra tuto mši navštíví, vidíme, ţe se i tato mše stala téměř výlučně farní záleţitostí. I Vás, farníků, aţ do této chvíle přicházelo jen několik, s výjimkou svátků. Zato Vaše návštěvnost byla velmi stabilní. Jsme vám za to velice vděční: za vaši přítomnost i za modlitby. Víme i to, ţe některým z vás tato hodina lépe vyhovovala. Chceme se ale drţet původní myšlenky a proto jsme se, i na doporučení farní rady z , rozhodli pro změnu. Středeční mše svatá pro pracovníky BBCentra a ostatní zájemce jiţ nebude v 7:30, ale ve 12:00 hod., a to od března. Znamená to, ţe po prvé tuto polední mši budeme slouţit ve středu v Michli. Pokud se takto podaří přizvat nové návštěvníky mše, tak u tohoto času zůstaneme; kdyby ne, tak uvidíme. Děkujeme Vám všem za pochopení a podporu. Antonio Pérez, farní vikář PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ Milí farníci i všichni ostatní, kteří budete tento farní list číst, pokud jste dosud nepřijali svátost biřmování nebo i svátost křtu, chci říct, ţe se můţete přihlásit na přípravu k přijetí těchto svátostí. Duchovní ţivot je v kaţdém člověku uţ od samotného početí, bez ohledu na vyznání. Je tomu tak proto, ţe ţivý, osobní duch, je základem osobního ţivota vůbec. Proto je také hodně druhů a úrovní duchovního ţivota. Avšak věříme nebo tušíme, ţe aţ v Jeţíši Kristu přichází vrcholné vyjádření duchovního ţivota. To 4

5 ovšem předpokládá Kristův křest. Úplné ponoření do ţivota s Kristem pak přichází ve svátosti biřmování - svátosti Kristova Svatého Ducha. Vy, kteří pokřtěni nejste a jakési křestní volání pociťujete, tak raději nečekejte na vhodnější chvíli, a přijďte. Budete-li chtít, tak se svobodně můţete obrátit na kteréhokoliv kněze, to znamená, ţe i na nás, na správce farnosti. Na otce Antonína a Antonia Vicenteho. Telefon: ZÁPIS Z FARNÍ RADY Dne: Přítomni: P. Antonín Lukeš, P. Antonio Vicente Perés Caramés, Petr Hobza, Miroslava Horáková, Petr Kolář, Dorotka Kramaříková, Luboš Kysela, Lucie Rudňanská, Lukáš Svoboda, Josef Tlustý, Martin Vítek Hosté: Lada Pallová (za ekonomickou radu) Omluveni: zástupkyně školských sester S účetnictvím farnosti vypomáhá Dorotka Kramaříková. Záměr nových nástěnek na Habrovce: Lukáš Svoboda je zakoupí. Byla instalována nová nástěnka před kostelem v Michli. Josef Tlustý předloţil 3 návrhy osvětlení kostela na Habrovce (ve spolupráci s firmou Delta Light). Farní rada pověřila Josefa Tlustého, aby byly dopracovány návrhy pro osvětlení presbytáře. Diskuse o preferovaných investičních záměrech farnosti: osvětlení kostela na Habrovce zateplení zádveří kavárničky na Habrovce nástěnky na Habrovce oplocení areálu na Habrovce s bývalou zahrádkářskou kolonií (asi nutná výměna celého plotu). Členové rady tento seznam do příštího jednání doplní. Následně bude rozhodnuto o prioritách. P. Antonín informoval, ţe farnost dne navštíví okrskový vikář III. praţského vikariátu P. Góra, který je současně farářem vršovické farnosti. Bude slouţit večerní mši na Habrovce a pak se sejde na faře se členy farní rady ke společné večeři a rozhovoru. Proběhla volná diskuse o moţnostech pastorace mládeţe v naší farnosti. Některé podněty: P. Antonín by rád nabídl moţnost přípravy mládeţe na svátost biřmování práce s ministrantskou skupinou (výlety?) poutě (Velehrad, návštěva u sochaře Olivy) P. Antonín Petr Kolář nabízí účast na cyklovýletě Orla do Dobříše (květen?) zprostředkovávat informace o zajímavých aktivitách pro mládeţ i mimo farnost (např. duchovní cvičení v centru mládeţe Nazaret v Kunraticích, 5

6 přednášky jako např. Marek Orko Vácha zítra ve spořilovské farnosti atd.) mše pro mladé máme zájem, aby i naše farnost měla co nabídnout naší mládeţi, zároveň podpoříme i její účast na zajímavých aktivitách mimo farnost Účty farnosti: Lukáš Svoboda informoval, ţe není nutné podniknout ţádné změny v jejich nastavení. Příští farní rada se sejde Zapsal Martin Vítek Milé děti, v dnešním biblickém příběhu uslyšíme o králi Šalamounovi a jeho moudrosti. Šalamoun ji hledal a přál si ji hlavně kvůli svému národu. Chtěl být dobrým vládcem, chtěl, aby se všem dobře dařilo. Hledal prospěch pro všechny. Moudrým se stáváme poctivým učením se a upřímným poznáváním ţivota. Váš Sedmikrásek KRÁL ŠALAMOUN z knihy: "Dětská ilustrovaná Bible", vydalo: nakladatelství Fragment, anglický originál: nakladatelství Usborne Publishing Ltd., autor: Heather Ameryová, ilustrace: Linda Edwardsová 6

7 KRÁL ŠALAMOUN 1. kniha Královská Šalamoun, Davidův syn, byl králem Izraele. Ţil ve slavném městě jménem Jeruzalém. Jedné noci k němu přišel bůh a zeptal se ho: Jaký dar by sis ode mě přál? Jsem příliš mladý na to, abych byl vládcem, a musím se ještě doně učit. Přál bych si, abys mi dal moudrost a já mohl vládnout dobře a spravedlivě, odpověděl Šalamoun. Bůh byl jeho odpovědí velmi potěšen. Mohl jsi poţádat o bohatství, slávu či smrt svých nepřátel, řekl, ale protoţe jsi poţádal o moudrost, udělám tě nejmoudřejším člověkem na světe. K tomu ti daruji i bohatství a slávu. Navíc se doţiješ vysokého věku. Král Šalamoun se brzy proslavil svými moudrými rozhodnutími a lidé za ním přicházeli pro spravedlivé rady. Jednoho dne přišly k jeho dvoru dvě ţeny a prosily o pomoc. První ţena řekla: S touto ţenou ţiji ve stejném domě. Před pár dny se nám oběma narodilo dítě. Její dítě zemřelo, ale ona ukradla to moje a nyní tvrdí, ţe patří jí. Ne, to tvoje dítě zemřelo! vykřikla druhá ţena. Tohle dítě patří mně, poznám přece, ţe je moje! Přineste mi meč! přikázal král Šalamoun jednomu ze svých stráţců. Kdyţ ho muţ donesl, král Šalamoun prohlásil: A teď to dítě rozsekni na dvě poloviny a kaţdé ţeně dej jednu půlku. Jedna z ţen zvolala: Ano, zabij to dítě, ať ho nemůţe mít ani jedna z nás! Ale druhá ţena zaprosila: Můj pane, nezabíjej to dítě. Dej ho té druhé ţeně a nech ho ţít. Král Šalamoun poznal, ţe tohle je skutečná matka, a vrátil jí dítě. KRÁLOVNA ZE SÁBY 7

8 z knihy "Malá dětská Bible", vydalo: Karmelitánské nakladatelství, autor: Pat Alexander, ilustrace: Carolyn Cox 1. kniha Královská 10 Šalomounova sláva se rozšířila i do dalekých zemí. Kupci donesli zprávu o jeho moudrosti přes poušť aţ do země Sába. Královna Sáby nevěřila tomu, co kupci říkali, ale byla by se sama ráda dozvěděla, co je to za krále. A tak sepsala všechny nejtěţší otázky, které ji napadly, aby ho vyzkoušela. A pak se vydala s celým svým doprovodem a s velbloudy naloţenými vzácným kořením, drahokamy a zlatem na dlouhou cestu. Obyvatelé Jeruzaléma byli zvyklí na návštěvníky z daleké ciziny. Ale kdyţ přijela královna ze Sáby, hleděli na ni s úţasem. Královnu uvedli do královského paláce. Poloţila králi Šalomounovi všechny otázky, které si pro něj připravila. A on na všechny odpověděl! Provedli ji palácem a ukázali jídla, která se připravovala pro králův stůl a pro velké hostiny. Viděla královské úředníky v jejich nádherných oblecích. To jí úplně bralo dech. Nevěřila jsem tomu, co mi o tobě vyprávěli, řekla králi. Teď jsem to ale viděla na vlastní oči. Bůh dal svému lidu moudrého krále, protoţe Bůh svůj lid miluje. Dala králi Šalomounovi dary, které s sebou přivezla: vzácná koření, drahokamy a zlato. Také král jí dal na oplátku svoje dary a všechno, co si přála. Potom se královna se svým průvodem vrátila do Sáby. ŠALAMOUN A JEHO CHRÁM 1. kniha Královská Šalamoun byl králem uţ čtyři roky, kdyţ začal stavět chrám, v němţ by mohl uctívat Boha. Stovky muţů lámaly kámen v lomech na horách a opracovávali ho do správných tvarů pro stavbu základů a zdí. Šalamoun si přál, aby stěny chrámu byly obloţeny cedrovým dřevem. Nejlepší cedry rostly na severu, kde vládl týrský král Chíram. Král Šalamoun uzavřel s králem Chíramem smlouvu. Chíram mu dal svolení, ţe smí pokácet cedry a odplavit je podél pobřeţí aţ k chrámu. Šalamoun na oplátku kaţdoročně posílal Chíramovi obrovské mnoţství obilí a oleje. Na stavbě chrámu pracovaly tisíce dělníků. Měl dvě prostory. Ta vnitřní byla 8

9 čtvercová, bez oken. To byla svatyně. Do ní směl jedinkrát za rok vstoupit pouze velekněz, a to během svátku zvaného Den smíření. V obrovské vnější prostoře se nacházel oltář a deset stojanů s lampami. Všechny stěny chrámu byly obloţeny cedrovým dřevem, v němţ byly řezby květin, stromů a okřídlených tvorů. Všechno, dokonce i podlaha, bylo pokryto zlatem. Kolem chrámu se prostíralo rozlehlé nádvoří, kde se lidé mohli modlit k Bohu. Po sedmi letech byl chrám konečně hotov. Šalamoun svolal všechny kněze a lidi k slavnostnímu a důstojnému obřadu. Poté prostory chrámu vyplnila Boţí přítomnost. Venku se král Šalamoun postavil před lidmi a pomodlil se k Bohu. Nakonec oslovil shromáţdění: Kéţ je Bůh vţdy s námi. Kéţ jsme mu vţdy věrní a řídíme se jeho přikázáními. Kdyţ byl obřad u konce, král Šalamoun uspořádal pro lid bohatou hostinu. Trvala rovných sedm dní. Pak všem poţehnal a spokojené je poslal domů. 9

10 NÁVŠTĚVA OKRSKOVÉHO VIKÁŘE P. GÓRY Na úvod malé vysvětlení: Slovo vikariát znamená seskupení více farností. Praha má celkem čtyři takové vikariáty. Ten, do kterého patří naše farnost, se nazývá 3. praţský a rozprostírá se od Vinohrad aţ po Uhříněves nebo od Modřan aţ po Koloděje. V čele vikariátu stojí zpravidla jeden z farářů, který má kromě péče o svou farnost za úkol i starost o všechny farnosti ve vikariátu. Naším vikářem je nyní P. Stanisław Góra, farář ze sousedních Vršovic. Otec Stanisław ohlásil návštěvu v naší farnosti a slouţil ve středu 15. února mši v kostele sv. Františka na Habrovce. Hned z jeho prvních slov bylo jasné, ţe nepůjde o přísnou vizitaci, ale o přátelskou návštěvu. Při mši nezapomněl ani oslovit rodinu, která přišla na bohosluţbu připomenout si jiţ třetí výročí úmrtí našeho farníka Jana Winklera, mj. velvyslance České republiky ve Velké Británii. Navodil tak od začátku hřejivý a otevřený vztah s námi se všemi. A neskončilo jen u hezkých slov při kázání. Členové farní rady byli po mši pozváni na společnou večeři s otcem Stanisławem na michelskou faru. Večeře to byla chutná, za coţ patří dík farnicím Martě Pechové, Marii Klepšové a Dagmar Khekové. Ale bylo by málo, kdybychom jen hodovali. Otec vikář se ţivě zajímal o ţivot v naší farnosti. Kaţdý z nás mohl hovořit o tom, co si myslíme, ţe se v naší farnosti daří a co by se mohlo zlepšit. P. Stanisław vše doprovázel svými postřehy a připomínkami. Nepřikazoval, nekáral. Všechny si nás získal svým otevřeným srdcem, nasloucháním i tím, ţe se za starosti naší farnosti na závěr večera s námi modlil. A všichni jsme odcházeli domů nejen s jeho pozdravy a ujištěním o modlitbě, nejen s novou inspirací, co bychom mohli v naší farnosti dále podnikat, ale zejména s jistotou, ţe máme ve vedlejší farnosti otce, či spíše bratra, který na nás myslí. A to není málo. Za farní radu Martin Vítek Pán Bůh miluje své lidské děti Jitřní píseň ptáci pějí, medová vůně z rozkvetlých lip se line, 10

11 ať krása světa nezahyne! Krása světa pro spravedlivé a čestné lidi, hlavně oni ať ji vidí! za to, ţe si pomáhají v jejich duších vroucí cit se tají! a Pán Bůh všechny dobré skutky vidí, miluje své lidské děti od století ke století. Amen Jarní nebe a dobro od Pána Boha Jarní nebe je podobné modrému safíru, všichni dobří lidé na zeměkouli při pohledu na něj touţí po míru! Všichni dobří lidé na zeměkouli chrání přírodu a přinesou ţíznícím květinám Boţí dar vodu! A já pokorně prosím, aby přestaly války, a lidé byli vděčni Pánu Bohu, ţe pořád bdí nad světem, a chystá dobro boţím dětem! Amen Eva Marie Kubcová VEČER POEZIE Srdečně zveme na večer poezie, který se chystá na neděli 18. března ve 20:00 hodin v sále na Habrovce. Vím, ţe ten večer bude akorát po farním bazaru, takţe po náročné akci, ale je to také den mezi svátky svatého Patrika a svatého Josefa, ale přesto jste všichni tímto zváni. Antonín Lukeš, M.Id. 11

12 FARNÍ SÁL HABROVKA - ZPRÁVA ZA ROK 2011 Začnu dneska, jak jinak, neţli penězi :o) Vedle placených akcí, oslav, setkání a cvičení jsme pomohli řadě veřejných akcí - níţe uvádím jen ty, které byly zdarma. Je to dobře, ţe kdyţ sami nepomáháme, tak můţeme podpořit někoho, kdo pomáhat umí, a na rozdíl od nás, také skutečně pomáhá. Jste - či jsme - na to dost hrdí? Nadace Dětský úsměv měla na Habrovce karneval. Stará se o zlepšení podmínek dětí v kojeneckém ústavu v Krči. Školili se u nás dobrovolníci z Člověka v tísni. Skauti měli postní bohosluţbu a setkání, o Vánocích besídku, kromě krčských oddílů mohla na Habrovce svou akci uspořádat další dvě skautská střediska. Konalo se zde setkání zaměstnanců a dobrovolníků Cesty Domů, skautské schůzky (kdyţ v klubovně mrzlo), křest romského komiksu Příbjehi (s Jiřím Langmajerem a Simonou Babčákovou), Jednota Baptistů pořádala několik kursů animátorů těch, co se starají o mládeţ, konal se koncert střediska Raná péče (pomáhají postiţeným), poté byla Benefice sdruţení Okamţik (pomáhají zrakově postiţeným). Dále sem patří výroční akce o.s. Romodrom (byli báječní, hádejte, komu pomáhají) a předškolní workshop znevýhodněných dětí - Člověk v tísni je doučoval před začátkem školy, a tím končím tento výběr. Zadarmo byly také všechny farní akce, jejich seznam vypisuju kaţdý rok, a znáte je z farního kalendáře a z ohlášek. A teď konečně k těm penězům, koneckonců jsem vám, totiţ farnosti, za ně odpovědný: Za sál se letos vybralo Kč, podruhé přes Kč (v r to bylo Kč). Náklady (voda, plyn, elektřina, materiál na údrţbu, úklid) nejsou ještě přesně vyčísleny, ale bývají cca Kč. Díky všem, kdo zaplatili více, díky všem, kdo přispěli jakoukoliv prací a pomocí, jmenovitě Pavlu Steinbauerovi st., který se důsledně stará o část běţných povinností, a Pavlíně Muzikářové za spolupráci při výměně koberce a při malování. Ale opravdu díky i všem dalším, kteří mají zásluhu na tom, ţe se sál zlepšuje a činnosti rozšiřují. Josef Basík A JEŠTĚ SÁL HABROVKA Jsem za těch 12 let v sálu fakt ošoupanej, jsem pak i méně vrlej :o) také času mám méně neţ dřív. Prosím, aby se starosti o sál někdo ujal, je to pěkná zkušenost. Děkuju za první částečnou nabídku, ale ta nestačí. O práci se můţe podělit několik lidí. Uţ jsem o tom psal, teď 12

13 v zimě a začátkem jara je menší provoz, a lze se to snadno naučit, navíc já nikam nemizím a rád pomůţu (a budu si připadat děsně důleţitej :o). Josef Basík VÁNOČNÍ POZDRAV od Ramyy Sudhakara, adoptivní dívky naší farnosti. V průběhu předloňského roku jsem se stala styčným důstojníkem za naši farnost v programu Adopce na dálku. Letos před Vánoci jsem na svoji adresu dostala od naší adoptované dívky dopis spolu s pozdravem ze vzdělávacího místa Dharma Jyothi Social Centre, kde dívka Ramya studuje. Protoţe veškerá korespondence s Arcidiecézní charitou chodí na moji adresu, je i dopis od Ramyy adresován mně. Vzhledem, ţe obé bylo v angličtině, poţádala jsem Dášu Winklerovou o překlad. Díky její ochotě Vám mohu tento dopis od Ramyy předat: Má drahá podporovatelko, je období Vánoc a já mám opět to potěšení popřát Vám i Vaší rodině radostné Vánoce a úspěšný Nový rok. Ať Vás náš Pán hojně poţehná svými dary. Moje studia pokračují hladce, úspěšně jsem sloţila zářijové pololetní zkoušky a poté jsem měla krátké prázdniny v Dasaře. Během prázdnin jsem si opakovala obtíţnější učební látku a pomáhala jsem své mamince s prací. Dharma Jyothi Social Centre organizovalo 21. srpna tábor profesního vedení pro všechny sponzorované děti. Bylo to pro nás velmi uţitečné, neboť jsme se dozvěděly mnohé o svém studiu a o svých moţnostech do budoucnosti. Tábora se účastnilo mnoho dětí. V měsíci říjnu jsme slavili Deepavali. Deepavali je pro hinduisty významný svátek. Ten den uctíváme bohyni Lakšmí, zdobíme své domovy barevnými světly a odpalujeme rachejtle. Moje matka nám uchystala rozličná překvapení a všichni jsme si ten den moc uţili. Dostala jsem od Dharma Jyothi Social Centre na Vaše útraty vánoční dárek. Moc Vám za něj děkuji. Teď máme zimu, počasí je chladné a příjemné. Se srdečnými pozdravy končím svůj dopis, Vaše milující dítě Ramya Sudhakara Myslím si, ţe by bylo velmi dobré, abychom napsali Ramyy dopis, kde bychom jí vysvětlili, ţe je vlastně dítě naší farnosti a poslali jí také pár fotografií. Na všechny Vaše nápady, jak dopis napsat se těší Ivana Zelinková, kontakt: 13

14 FARNÍ KALENDÁŘ NA BŘEZEN 2012 Čt 1 17:00 Kříţová cesta Michle Pá 2 17:00 Kříţová cesta Krč So 3 Ne 4 2. neděle postní Po 5 Út 6 9:00 úklid kostela - maminky - Krč 9:00 Noemi kavárna Krč St 7 12:00 mše sv. - Michle 18:30 farní biblická hodina Krč 20:00 modlitba Taizé - od 19:30 nácvik zpěvu Krč Čt 8 17:00 Kříţová cesta Michle Pá 9 17:00 Kříţová cesta Krč So 10 Ne neděle postní Po 12 17:30 Dětská mše Krč Út 13 9:00 Sedmikrásek, program: čtení z Bible Krč St 14 12:00 mše sv. - Michle 18:30 farní biblická hodina Krč Čt 15 9:00 zdobení věnců a květin na Druţnou neděli - Krč 17:00 Kříţová cesta Michle Pá So 16 17:00 Kříţová cesta Krč 17 Svátek svatého Patrika 18:00 příprava sálu na Druţnou neděli Krč Ne neděle postní Sbírka na charitní činnost arcidiecéze 9:00 Družná neděle - sál Krč 20:00 Večer poezie sál Krč Po Út St Čt Pá So 19 Slavnost sv. Josefa 20 9:00 úklid kostela babičky Krč 9:30 Čtyřlístek - kavárna Krč 21 12:00 mše sv. Michle 22 17:00 Kříţová cesta Michle 23 17:00 Kříţová cesta Krč 24 Svatá Kateřina Švédská 14:00 Postní rekolekce pro farnost Michle Ne neděle postní 14

15 Po Út St Čt Pá So 26 Slavnost Zvěstovaní Páně Den modliteb za úctu k počatému ţivotu a za nenarozené děti 27 9:00 Sedmikrásek - přednáška o ekumenii Jany Erneyiové - Krč 28 12:00 mše sv. Michle 18:45 ekumenická biblická hodina - Krč 29 17:00 Kříţová cesta Michle 18:30 schůze farní rady fara 30 17:00 Kříţová cesta Krč 31 Světový den mládeţe setkání mládeţe Kobylisy POŘAD BOHOSLUŽEB Michle Habrovka Neděle 8:00 9:30 11:00 ( dětská ) 19:00 Pondělí 17:30 Úterý 17:30 (s nešporami) Středa 12:00 17:30 Čtvrtek 17:30 Pátek 17:30 Sobota 17:30 Svátost smíření: obvykle půl hodiny před mší svatou, po domluvě kdykoliv jindy. Vţdy druhé pondělí v měsíci dětská mše 15 FARNÍ MODLITEBNÍ ÚMYSL NA BŘEZEN 2012 Za rodiny, za mládeţ, za dobré vztahy mezi generacemi a za nenarozené děti. Farní list Řk farnosti u kostela Narození Panny Marie Praha Michle, Baarova 23, Praha 4, ; tel ; pro zasílání příspěvků do farního listu: (nebo moţno nechat texty příspěvků v sakristiích kostelů), farnosti: Redakce textů: Jiří Šesták, Sedmikrásek: Josef Tlustý, doprava FL na faru: Zdeněk Hučín. Ţádáme autory o pochopení pro redakční a jazykovou úpravu zaslaných textů. Vychází Náklad 300 výtisků. Uzávěrka příspěvků do dubnového čísla bude ve středu ve 23:59. Dubnové číslo vyjde

ÚVODNÍ SLOVO. Z pouště na katedru

ÚVODNÍ SLOVO. Z pouště na katedru Z pouště na katedru 1 ÚVODNÍ SLOVO Únor: měsíc studený a suchý, ale tento rok s dárkovým dnem. Prohlíţíme Liturgický Kalendář: měsíc studený a suchý, s málo liturgickými památkami, ale tento rok s jednou

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 11. 1. 2012 s. 3, ERF 25. 1. 2012 s. 5, Slovníček posvátný prostor, popel, světlo a žár s. 6, YouCat 6. díl Sedm svátostí s. 7, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Farní kronika fara, 5. díl s. 8, Adopce

Více

LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU

LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU 2 AVE LISTOPAD 2010 21. listopadu ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMSKÉM CHRÁMĚ Spolu s východními křesťany slavíme uvedení Panny Marie do chrámu, v němţ se snad jiţ jako tříletá

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

FARNÍ ROČNÍK 19 ČERVEN 2014 ČÍSLO 6 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI

FARNÍ ROČNÍK 19 ČERVEN 2014 ČÍSLO 6 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI ROČNÍK 19 ČERVEN 2014 ČÍSLO 6 FARNÍ LIST SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI ÚVODNÍ SLOVO Milí farníci, texty evangelia, které se za poslední dny četly

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Víme, kde vlastně byla Golgota?

Víme, kde vlastně byla Golgota? M Ě S Í Č N Í K F R Y Š T Á C K É F A R N O S T I 9. R O Č N Í K - D U B E N 2011 - Č Í S L O 93 Víme, kde vlastně byla Golgota? Z OBSAHU ANKETA CO SE MI LÍBÍ KDE BYLA GOLGOTA? PASTÝŘSKÝ LIST PO STOPÁCH

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík Žít ze křtu I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání 1 I. Křest teologicky V rámci přípravy na 1150. výročí příchodu

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

Číslo 7/2015 12. dubna

Číslo 7/2015 12. dubna Číslo 7/2015 12. dubna P říchod teplého jara určitě u všech vzbuzuje pozitivní náladu a vyvolává radost v srdci. Velikonoční svátky, kterými jsme prošli, jsou pro mnohé bodem zlomu mezi studeným obdobím

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2014 Číslo 3 Ročník 20 Úvodník František Ponížil, jáhen Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero 4. přikázání Věřím, že drahá Matka Vojtěcha přišla na místo věčné

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 3/2009 Ročník XIX Březen 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze List Filipanům Marek Orko Vácha Benefiční koncert pro Adopci na dálku Ztrácejí se nám farnosti... Rekordní výsledek Tříkrálové

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více