ÚVODNÍ SLOVO. Milí farníci,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO. Milí farníci,"

Transkript

1 Milí farníci, 1 ÚVODNÍ SLOVO kdyţ bude končit měsíc březen, tak budeme stát těsně před velikonocemi. Víme, ţe tyto svátky jsou první a poslední příčinou naší víry, pro kterou si nás vyvolil sám Jeţíš Kristus. Moje myšlenka však není bezprostředně velikonoční, třebaţe se od nich oddělit nedá. To, o čem teď přemýšlím častěji, je svátost Ducha svatého biřmování. Duch svatý, Utěšitel, uvádí věřícího člověka do veškeré pravdy. Nikdo neumí jako On ovládnout a vyuţít úplně kaţdou situaci osobního ţivota, a nastavit ji tak, abychom viděli pravdu ţít. Abychom pravdu viděli nejen jako jakési pravidlo či definici, ale abychom ji viděli ţít. On chce ale ještě víc. Chce, aby nás Pravda osobně stigmatizovala. Nejde totiţ o nic menšího neţ o Pravdu Krista, o které říká apoštol Pavel: Neţiji uţ já, ale ţije ve mně Kristus. Tuto svátost nejde vysvětlit polopatě, protoţe ona se nechává pochopit víc tím, jak je proţívána, neţ jak je vysvětlována. Myslím ale na biřmování také proto, ţe za chvíli skončí zima a s postupujícím jarem se začne přibliţovat i konec školního roku. Myslím tedy na biřmování a proto i na děti, které jsou v posledním ročníku našich farních katechezí. Chci přitom říct hlavně jejich rodičům a také katechetům, abyste je k této svátosti povzbuzovali. Vím ovšem, ţe k přípravě na biřmování je moţné se přihlásit v Praze na vícero místech, ale zároveň je moţné, a myslím, ţe i moudré, se k přípravě přihlásit v naší farnosti. Domnívám se, ţe je to moudré proto, ţe tak budeme, u nás doma, víc spojeni na Pánově vinici. Mějte se moc hezky a přeji vám krásné proţití konce zimy a začátku jara. Antonín Lukeš, M.Id. ŽIVOT FERNANDA RIELA, ZAKLADATELE MISIONÁŘŮ IDENTES 5. ČÁST Fernandův ţivotopis minulý měsíc končil vzpomínkou na biskupské dovolení, jímţ laiku Fernandovi bylo umoţněno promlouvat v tenerifských kostelích, které se, proti zvyklostem, přeplňovaly mladými lidmi. To však téměř všichni kněţí a také mnozí laikové nesli s nelibostí i ţárlivostí. Smrt biskupa Dominga, k níţ došlo 1. srpna 1961, tak logicky znamenala, ţe Fernando a institut Identes pozbyli jediné oficiální zastání a museli počítat s úplným odmítnutím. Tou dobou navíc, krátce před biskupovou smrtí, se náhle zhoršilo Fernandovo zdraví. Byl to začátek jeho vyčerpávajícího, více neţ čtyřicetiletého martýria nemoci, které skončilo aţ smrtí. Příčinou všeho, včetně onoho prvnímu ataku, bylo nepochybně dlouhé a těţké přepětí organizmu, které nebralo konce, takţe jinudy neţ přes nemoc jeho

2 cesta ani nemohla vést. Aţ s tímto rapidním propadem zdraví musel zanechat práce u pošt, kde aţ té doby stále pracoval. S těmito nepříznivými vyhlídkami však přicházela i radost, protoţe právě tehdy institut početně rychle rostl. Za zmínku stojí, ţe většina mladých, kteří do institutu vstupovali, vzešla z uţ zmíněných barů «Deštníčky» a «Imperial». Těţkosti a rány však dopadaly. V říjnu toho roku byl vydán dekret, kterým byl zrušen právní statut institutu, s ním samozřejmě povolení k hlásání v kostelích a to nejhorší; byl vydán zákaz vykonávat asketicko-mystický examen, tedy něco, co pro svědomí kaţdého, kdo se ho účastnil, mělo rozhodnou důleţitost. Nový tenerifský biskup Nový biskup se úřadu ujal aţ v únoru roku 1962 a těţkosti s jeho příchodem vzrostly. Útisk nebyl namířen jen proti Fernandovi, ale i proti členům zrušeného institutu, a na prosby o svolení vykonávat examen alespoň v soukromí, odpověď nepřicházela. Dne 7. listopadu 1962 ve Vatikánu, Fernanda přijal kardinál Ottaviani, který examen povolil v soukromí. Zároveň si od Fernanda vyţádal konstituce institutu, coţ bylo důleţitým povzbuzením pro budoucnost. Ta však byla ještě hodně vzdálená. Fernando po návratu nového biskupa o audienci a celém jejím obsahu informoval a opakovaně ho ujistil o své poslušnosti jemu osobně jako biskupovi Kristovy církve. Odpovědí bylo, ţe diecéze Tenerife, k povolení kardinála Ottavianiho, ţádný kanonicky příslušný dekret nevydá. Pročeţ, i nadále, jakkoliv byla jejich setkání náboţenské povahy respektive byla setkáním soukromým, budou chápána jako neposlušnost vůči místnímu biskupovi, z čehoţ budou vyvozeny důsledky. Fernando biskupa znovu ujistil o poslušnosti a o úplném zdrţení se soukromých setkání náboţenské povahy. Krátce na to biskup Fernandovi napsal: opakovaně mne přesvědčilo, ţe váš projekt nazývaný «Institut Id Krista Vykupitele», není dílem Boţím, ţe Bůh jej nechce a proto jej nechce a nepřipouští ani biskup. Dekret o jeho úplném a kompletním rozpuštění je z opravdové inspirace Pána a je vůlí Boţí i biskupa, aby byl plněn s naprostou věrností. Jak dál? Nedlouho na to se naskytla příleţitost otevřít ve městě La laguna malou soukromou školu pro děti. Pochopitelně se muselo postupovat opatrně, ale škola otevřena byla a Fernando i někteří spolubratři v ní začali učit. Fernando tuto práci nemohl, ani nedokázal dělat jinak neţ opět jako předávání poselství evangelia. Navíc ne opatrnicky ve strachu z případných důsledků, ale dělal to tak jak mu bylo vlastní, otevřeně, prostě a osobně. Nezapomínal na biskupův zákaz, ale 2

3 nebyl sto přemýšlet podle jiného modelu neţ evangelního. Avšak útisk rychle sílil a změnil se brzy v pronásledování. Fernando nikdy v hierarchii institutu nefiguroval. Sám si přál, aby příslušná autorita vţdycky vyšla z voleb. Z nich také, jiţ dříve vzešel první prezident institutu P. Sebastián Farrais, který jiţ byl knězem, a kterému tehdy bylo zakázáno slouţit mši svatou a v jednom klášteře byl dokonce na deset dní zadrţen. O tomto zadrţení uţ však Fernando informoval apoštolského nuncia. Vztahy se Svatým stolcem Sama audience u kardinála Ottavianiho napovídá, ţe Fernando byl se Svatým stolcem v písemném kontaktu. Ano byl s ním v písemném kontaktu, ale ne tak, ţe by obesílal Svatý stolec stíţnostmi. To sice udělal, ale jen v mezním případě P. Sebastiána Farraise. Tématy korespondence byla teologie, antropologie, ideově a politicky rozdělený svět zmítaný studenou válkou. Také sociální disproporce a problémy třetího světa. Byl to jakýsi dialog nad otázkami, jimiţ se církev, tváří v tvář světu, musela a musí zabývat. Fernando většinu svých úvah posílal Svatému Stolci hlavně v první polovině pontifikátu Pavla VI., tedy v 60. letech. Většina z nás má ze šedesátých let pozitivní pocity, ale zároveň rozeznáváme, opět asi většina z nás, ţe konfúze lidských a společenských hodnost v šedesátých letech byla masivnější neţ kdykoliv dřív. Celé tehdejší (nejen tehdejší) společenské klima Fernanda přesvědčilo pro «slib katedry», který tenkrát pro institut ustavil. V praxi tento slib znamená soustavné studium k sluţbám víry a důstojnosti člověka, a k sluţbám náboţenského ţivota obecně. Pro představu o korespondenci to, mimo jiné, byla třídílná Mariologická studie. V prvním díle se věnuje dogmatice, konkrétně otázce milosti posvěcující a pojmu hypostaze, kterou vidí nejen v Christologii, ale také v antropologii. Druhou část věnuje morální teologii a třetí pastoraci. Dál odeslal pojednání věnované Nejsvětější Trojici (ad intra i ad extra) se zapracovanou otázkou stvoření a evoluce. Odeslal také pojednání o Kristovy přítomnosti v eucharistii a transsubstanciaci, pojednání o apoštolátu, o kněţství Korespondence byla rozsáhlá, ale podrobný výčet myslím není nutný a podrobně ho vlastně ani neznám. Přece však je dobré zmínit ještě jeden osobní dopis, v němţ interpretuje svou osobní víru v dogma papeţské neomylnosti. Obsahem dopisu je Fernandovo vyznání víry v Kristův slib, ţe moci pekel nepřemohou Petra, ani jeho nástupce a v důsledku toho nepřemohou nikdo, kdo Petra staví do středu svého srdce. Fernando v tomto dopisu napsal, ţe tak je Pavel VI., pro své poslání «být Petrem», znamením naší individuální i kolektivní spásy. 3

4 Fernando měl ze členů Svatého Stolce, jak sám říká: «titánský dojem», protoţe něco takového jako období šedesátých let církev do té doby nepoznala. Pochopitelně se ptáme, jestli tato pojednání neobsahovala dogmatické chyby anebo zda nebyla čímsi uţ dávno řečeným? Svatý stolec k jeho spisům aţ dosud oficiální stanovisko nesdělil, i kdyţ výměna dopisů tehdy byla velmi ţivá. Na tutéţ otázku by si samozřejmě přál znát odpověď i Fernando a stalo se, ţe byl pozván k audienci Prefektem Kongregace pro nauku víry, kardinálem Seperem. Došlo k ní 7. května roku 1969 a Fernando při ní byl ujištěn, ţe jeho teologické spisy dogmatické chyby neobsahují. Tato audience však měla ještě jiný, druhý bod k projednání, ale o něm budeme pokračovat v příštím čísle. STŘEDEČNÍ MŠE SV. PRO BBC V MICHLI AŽ OD 12:00 HOD. Před necelými dvěma lety, kdyţ uţ v BBCentru, hned vedle kostela Narození Panny Marie, pracovalo jiţ obrovské mnoţství lidí, jsme se rozhodli pro určitou změnu v našem zavedeném mešním pořádku: poskytovat těm osobám, zvláště katolíkům, příleţitost zastavit se alespoň na chvilku modlitby v našem kostele. Proto jsme zavedli další mši svatou, a to, jak víte, ve středu v 7:30 hod. ráno. BBCentrum tuto zprávu uveřejnilo i ve svém čtvrtletním buletinu. Dnes, i kdyţ občas někdo z pracujících BBCentra tuto mši navštíví, vidíme, ţe se i tato mše stala téměř výlučně farní záleţitostí. I Vás, farníků, aţ do této chvíle přicházelo jen několik, s výjimkou svátků. Zato Vaše návštěvnost byla velmi stabilní. Jsme vám za to velice vděční: za vaši přítomnost i za modlitby. Víme i to, ţe některým z vás tato hodina lépe vyhovovala. Chceme se ale drţet původní myšlenky a proto jsme se, i na doporučení farní rady z , rozhodli pro změnu. Středeční mše svatá pro pracovníky BBCentra a ostatní zájemce jiţ nebude v 7:30, ale ve 12:00 hod., a to od března. Znamená to, ţe po prvé tuto polední mši budeme slouţit ve středu v Michli. Pokud se takto podaří přizvat nové návštěvníky mše, tak u tohoto času zůstaneme; kdyby ne, tak uvidíme. Děkujeme Vám všem za pochopení a podporu. Antonio Pérez, farní vikář PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ Milí farníci i všichni ostatní, kteří budete tento farní list číst, pokud jste dosud nepřijali svátost biřmování nebo i svátost křtu, chci říct, ţe se můţete přihlásit na přípravu k přijetí těchto svátostí. Duchovní ţivot je v kaţdém člověku uţ od samotného početí, bez ohledu na vyznání. Je tomu tak proto, ţe ţivý, osobní duch, je základem osobního ţivota vůbec. Proto je také hodně druhů a úrovní duchovního ţivota. Avšak věříme nebo tušíme, ţe aţ v Jeţíši Kristu přichází vrcholné vyjádření duchovního ţivota. To 4

5 ovšem předpokládá Kristův křest. Úplné ponoření do ţivota s Kristem pak přichází ve svátosti biřmování - svátosti Kristova Svatého Ducha. Vy, kteří pokřtěni nejste a jakési křestní volání pociťujete, tak raději nečekejte na vhodnější chvíli, a přijďte. Budete-li chtít, tak se svobodně můţete obrátit na kteréhokoliv kněze, to znamená, ţe i na nás, na správce farnosti. Na otce Antonína a Antonia Vicenteho. Telefon: ZÁPIS Z FARNÍ RADY Dne: Přítomni: P. Antonín Lukeš, P. Antonio Vicente Perés Caramés, Petr Hobza, Miroslava Horáková, Petr Kolář, Dorotka Kramaříková, Luboš Kysela, Lucie Rudňanská, Lukáš Svoboda, Josef Tlustý, Martin Vítek Hosté: Lada Pallová (za ekonomickou radu) Omluveni: zástupkyně školských sester S účetnictvím farnosti vypomáhá Dorotka Kramaříková. Záměr nových nástěnek na Habrovce: Lukáš Svoboda je zakoupí. Byla instalována nová nástěnka před kostelem v Michli. Josef Tlustý předloţil 3 návrhy osvětlení kostela na Habrovce (ve spolupráci s firmou Delta Light). Farní rada pověřila Josefa Tlustého, aby byly dopracovány návrhy pro osvětlení presbytáře. Diskuse o preferovaných investičních záměrech farnosti: osvětlení kostela na Habrovce zateplení zádveří kavárničky na Habrovce nástěnky na Habrovce oplocení areálu na Habrovce s bývalou zahrádkářskou kolonií (asi nutná výměna celého plotu). Členové rady tento seznam do příštího jednání doplní. Následně bude rozhodnuto o prioritách. P. Antonín informoval, ţe farnost dne navštíví okrskový vikář III. praţského vikariátu P. Góra, který je současně farářem vršovické farnosti. Bude slouţit večerní mši na Habrovce a pak se sejde na faře se členy farní rady ke společné večeři a rozhovoru. Proběhla volná diskuse o moţnostech pastorace mládeţe v naší farnosti. Některé podněty: P. Antonín by rád nabídl moţnost přípravy mládeţe na svátost biřmování práce s ministrantskou skupinou (výlety?) poutě (Velehrad, návštěva u sochaře Olivy) P. Antonín Petr Kolář nabízí účast na cyklovýletě Orla do Dobříše (květen?) zprostředkovávat informace o zajímavých aktivitách pro mládeţ i mimo farnost (např. duchovní cvičení v centru mládeţe Nazaret v Kunraticích, 5

6 přednášky jako např. Marek Orko Vácha zítra ve spořilovské farnosti atd.) mše pro mladé máme zájem, aby i naše farnost měla co nabídnout naší mládeţi, zároveň podpoříme i její účast na zajímavých aktivitách mimo farnost Účty farnosti: Lukáš Svoboda informoval, ţe není nutné podniknout ţádné změny v jejich nastavení. Příští farní rada se sejde Zapsal Martin Vítek Milé děti, v dnešním biblickém příběhu uslyšíme o králi Šalamounovi a jeho moudrosti. Šalamoun ji hledal a přál si ji hlavně kvůli svému národu. Chtěl být dobrým vládcem, chtěl, aby se všem dobře dařilo. Hledal prospěch pro všechny. Moudrým se stáváme poctivým učením se a upřímným poznáváním ţivota. Váš Sedmikrásek KRÁL ŠALAMOUN z knihy: "Dětská ilustrovaná Bible", vydalo: nakladatelství Fragment, anglický originál: nakladatelství Usborne Publishing Ltd., autor: Heather Ameryová, ilustrace: Linda Edwardsová 6

7 KRÁL ŠALAMOUN 1. kniha Královská Šalamoun, Davidův syn, byl králem Izraele. Ţil ve slavném městě jménem Jeruzalém. Jedné noci k němu přišel bůh a zeptal se ho: Jaký dar by sis ode mě přál? Jsem příliš mladý na to, abych byl vládcem, a musím se ještě doně učit. Přál bych si, abys mi dal moudrost a já mohl vládnout dobře a spravedlivě, odpověděl Šalamoun. Bůh byl jeho odpovědí velmi potěšen. Mohl jsi poţádat o bohatství, slávu či smrt svých nepřátel, řekl, ale protoţe jsi poţádal o moudrost, udělám tě nejmoudřejším člověkem na světe. K tomu ti daruji i bohatství a slávu. Navíc se doţiješ vysokého věku. Král Šalamoun se brzy proslavil svými moudrými rozhodnutími a lidé za ním přicházeli pro spravedlivé rady. Jednoho dne přišly k jeho dvoru dvě ţeny a prosily o pomoc. První ţena řekla: S touto ţenou ţiji ve stejném domě. Před pár dny se nám oběma narodilo dítě. Její dítě zemřelo, ale ona ukradla to moje a nyní tvrdí, ţe patří jí. Ne, to tvoje dítě zemřelo! vykřikla druhá ţena. Tohle dítě patří mně, poznám přece, ţe je moje! Přineste mi meč! přikázal král Šalamoun jednomu ze svých stráţců. Kdyţ ho muţ donesl, král Šalamoun prohlásil: A teď to dítě rozsekni na dvě poloviny a kaţdé ţeně dej jednu půlku. Jedna z ţen zvolala: Ano, zabij to dítě, ať ho nemůţe mít ani jedna z nás! Ale druhá ţena zaprosila: Můj pane, nezabíjej to dítě. Dej ho té druhé ţeně a nech ho ţít. Král Šalamoun poznal, ţe tohle je skutečná matka, a vrátil jí dítě. KRÁLOVNA ZE SÁBY 7

8 z knihy "Malá dětská Bible", vydalo: Karmelitánské nakladatelství, autor: Pat Alexander, ilustrace: Carolyn Cox 1. kniha Královská 10 Šalomounova sláva se rozšířila i do dalekých zemí. Kupci donesli zprávu o jeho moudrosti přes poušť aţ do země Sába. Královna Sáby nevěřila tomu, co kupci říkali, ale byla by se sama ráda dozvěděla, co je to za krále. A tak sepsala všechny nejtěţší otázky, které ji napadly, aby ho vyzkoušela. A pak se vydala s celým svým doprovodem a s velbloudy naloţenými vzácným kořením, drahokamy a zlatem na dlouhou cestu. Obyvatelé Jeruzaléma byli zvyklí na návštěvníky z daleké ciziny. Ale kdyţ přijela královna ze Sáby, hleděli na ni s úţasem. Královnu uvedli do královského paláce. Poloţila králi Šalomounovi všechny otázky, které si pro něj připravila. A on na všechny odpověděl! Provedli ji palácem a ukázali jídla, která se připravovala pro králův stůl a pro velké hostiny. Viděla královské úředníky v jejich nádherných oblecích. To jí úplně bralo dech. Nevěřila jsem tomu, co mi o tobě vyprávěli, řekla králi. Teď jsem to ale viděla na vlastní oči. Bůh dal svému lidu moudrého krále, protoţe Bůh svůj lid miluje. Dala králi Šalomounovi dary, které s sebou přivezla: vzácná koření, drahokamy a zlato. Také král jí dal na oplátku svoje dary a všechno, co si přála. Potom se královna se svým průvodem vrátila do Sáby. ŠALAMOUN A JEHO CHRÁM 1. kniha Královská Šalamoun byl králem uţ čtyři roky, kdyţ začal stavět chrám, v němţ by mohl uctívat Boha. Stovky muţů lámaly kámen v lomech na horách a opracovávali ho do správných tvarů pro stavbu základů a zdí. Šalamoun si přál, aby stěny chrámu byly obloţeny cedrovým dřevem. Nejlepší cedry rostly na severu, kde vládl týrský král Chíram. Král Šalamoun uzavřel s králem Chíramem smlouvu. Chíram mu dal svolení, ţe smí pokácet cedry a odplavit je podél pobřeţí aţ k chrámu. Šalamoun na oplátku kaţdoročně posílal Chíramovi obrovské mnoţství obilí a oleje. Na stavbě chrámu pracovaly tisíce dělníků. Měl dvě prostory. Ta vnitřní byla 8

9 čtvercová, bez oken. To byla svatyně. Do ní směl jedinkrát za rok vstoupit pouze velekněz, a to během svátku zvaného Den smíření. V obrovské vnější prostoře se nacházel oltář a deset stojanů s lampami. Všechny stěny chrámu byly obloţeny cedrovým dřevem, v němţ byly řezby květin, stromů a okřídlených tvorů. Všechno, dokonce i podlaha, bylo pokryto zlatem. Kolem chrámu se prostíralo rozlehlé nádvoří, kde se lidé mohli modlit k Bohu. Po sedmi letech byl chrám konečně hotov. Šalamoun svolal všechny kněze a lidi k slavnostnímu a důstojnému obřadu. Poté prostory chrámu vyplnila Boţí přítomnost. Venku se král Šalamoun postavil před lidmi a pomodlil se k Bohu. Nakonec oslovil shromáţdění: Kéţ je Bůh vţdy s námi. Kéţ jsme mu vţdy věrní a řídíme se jeho přikázáními. Kdyţ byl obřad u konce, král Šalamoun uspořádal pro lid bohatou hostinu. Trvala rovných sedm dní. Pak všem poţehnal a spokojené je poslal domů. 9

10 NÁVŠTĚVA OKRSKOVÉHO VIKÁŘE P. GÓRY Na úvod malé vysvětlení: Slovo vikariát znamená seskupení více farností. Praha má celkem čtyři takové vikariáty. Ten, do kterého patří naše farnost, se nazývá 3. praţský a rozprostírá se od Vinohrad aţ po Uhříněves nebo od Modřan aţ po Koloděje. V čele vikariátu stojí zpravidla jeden z farářů, který má kromě péče o svou farnost za úkol i starost o všechny farnosti ve vikariátu. Naším vikářem je nyní P. Stanisław Góra, farář ze sousedních Vršovic. Otec Stanisław ohlásil návštěvu v naší farnosti a slouţil ve středu 15. února mši v kostele sv. Františka na Habrovce. Hned z jeho prvních slov bylo jasné, ţe nepůjde o přísnou vizitaci, ale o přátelskou návštěvu. Při mši nezapomněl ani oslovit rodinu, která přišla na bohosluţbu připomenout si jiţ třetí výročí úmrtí našeho farníka Jana Winklera, mj. velvyslance České republiky ve Velké Británii. Navodil tak od začátku hřejivý a otevřený vztah s námi se všemi. A neskončilo jen u hezkých slov při kázání. Členové farní rady byli po mši pozváni na společnou večeři s otcem Stanisławem na michelskou faru. Večeře to byla chutná, za coţ patří dík farnicím Martě Pechové, Marii Klepšové a Dagmar Khekové. Ale bylo by málo, kdybychom jen hodovali. Otec vikář se ţivě zajímal o ţivot v naší farnosti. Kaţdý z nás mohl hovořit o tom, co si myslíme, ţe se v naší farnosti daří a co by se mohlo zlepšit. P. Stanisław vše doprovázel svými postřehy a připomínkami. Nepřikazoval, nekáral. Všechny si nás získal svým otevřeným srdcem, nasloucháním i tím, ţe se za starosti naší farnosti na závěr večera s námi modlil. A všichni jsme odcházeli domů nejen s jeho pozdravy a ujištěním o modlitbě, nejen s novou inspirací, co bychom mohli v naší farnosti dále podnikat, ale zejména s jistotou, ţe máme ve vedlejší farnosti otce, či spíše bratra, který na nás myslí. A to není málo. Za farní radu Martin Vítek Pán Bůh miluje své lidské děti Jitřní píseň ptáci pějí, medová vůně z rozkvetlých lip se line, 10

11 ať krása světa nezahyne! Krása světa pro spravedlivé a čestné lidi, hlavně oni ať ji vidí! za to, ţe si pomáhají v jejich duších vroucí cit se tají! a Pán Bůh všechny dobré skutky vidí, miluje své lidské děti od století ke století. Amen Jarní nebe a dobro od Pána Boha Jarní nebe je podobné modrému safíru, všichni dobří lidé na zeměkouli při pohledu na něj touţí po míru! Všichni dobří lidé na zeměkouli chrání přírodu a přinesou ţíznícím květinám Boţí dar vodu! A já pokorně prosím, aby přestaly války, a lidé byli vděčni Pánu Bohu, ţe pořád bdí nad světem, a chystá dobro boţím dětem! Amen Eva Marie Kubcová VEČER POEZIE Srdečně zveme na večer poezie, který se chystá na neděli 18. března ve 20:00 hodin v sále na Habrovce. Vím, ţe ten večer bude akorát po farním bazaru, takţe po náročné akci, ale je to také den mezi svátky svatého Patrika a svatého Josefa, ale přesto jste všichni tímto zváni. Antonín Lukeš, M.Id. 11

12 FARNÍ SÁL HABROVKA - ZPRÁVA ZA ROK 2011 Začnu dneska, jak jinak, neţli penězi :o) Vedle placených akcí, oslav, setkání a cvičení jsme pomohli řadě veřejných akcí - níţe uvádím jen ty, které byly zdarma. Je to dobře, ţe kdyţ sami nepomáháme, tak můţeme podpořit někoho, kdo pomáhat umí, a na rozdíl od nás, také skutečně pomáhá. Jste - či jsme - na to dost hrdí? Nadace Dětský úsměv měla na Habrovce karneval. Stará se o zlepšení podmínek dětí v kojeneckém ústavu v Krči. Školili se u nás dobrovolníci z Člověka v tísni. Skauti měli postní bohosluţbu a setkání, o Vánocích besídku, kromě krčských oddílů mohla na Habrovce svou akci uspořádat další dvě skautská střediska. Konalo se zde setkání zaměstnanců a dobrovolníků Cesty Domů, skautské schůzky (kdyţ v klubovně mrzlo), křest romského komiksu Příbjehi (s Jiřím Langmajerem a Simonou Babčákovou), Jednota Baptistů pořádala několik kursů animátorů těch, co se starají o mládeţ, konal se koncert střediska Raná péče (pomáhají postiţeným), poté byla Benefice sdruţení Okamţik (pomáhají zrakově postiţeným). Dále sem patří výroční akce o.s. Romodrom (byli báječní, hádejte, komu pomáhají) a předškolní workshop znevýhodněných dětí - Člověk v tísni je doučoval před začátkem školy, a tím končím tento výběr. Zadarmo byly také všechny farní akce, jejich seznam vypisuju kaţdý rok, a znáte je z farního kalendáře a z ohlášek. A teď konečně k těm penězům, koneckonců jsem vám, totiţ farnosti, za ně odpovědný: Za sál se letos vybralo Kč, podruhé přes Kč (v r to bylo Kč). Náklady (voda, plyn, elektřina, materiál na údrţbu, úklid) nejsou ještě přesně vyčísleny, ale bývají cca Kč. Díky všem, kdo zaplatili více, díky všem, kdo přispěli jakoukoliv prací a pomocí, jmenovitě Pavlu Steinbauerovi st., který se důsledně stará o část běţných povinností, a Pavlíně Muzikářové za spolupráci při výměně koberce a při malování. Ale opravdu díky i všem dalším, kteří mají zásluhu na tom, ţe se sál zlepšuje a činnosti rozšiřují. Josef Basík A JEŠTĚ SÁL HABROVKA Jsem za těch 12 let v sálu fakt ošoupanej, jsem pak i méně vrlej :o) také času mám méně neţ dřív. Prosím, aby se starosti o sál někdo ujal, je to pěkná zkušenost. Děkuju za první částečnou nabídku, ale ta nestačí. O práci se můţe podělit několik lidí. Uţ jsem o tom psal, teď 12

13 v zimě a začátkem jara je menší provoz, a lze se to snadno naučit, navíc já nikam nemizím a rád pomůţu (a budu si připadat děsně důleţitej :o). Josef Basík VÁNOČNÍ POZDRAV od Ramyy Sudhakara, adoptivní dívky naší farnosti. V průběhu předloňského roku jsem se stala styčným důstojníkem za naši farnost v programu Adopce na dálku. Letos před Vánoci jsem na svoji adresu dostala od naší adoptované dívky dopis spolu s pozdravem ze vzdělávacího místa Dharma Jyothi Social Centre, kde dívka Ramya studuje. Protoţe veškerá korespondence s Arcidiecézní charitou chodí na moji adresu, je i dopis od Ramyy adresován mně. Vzhledem, ţe obé bylo v angličtině, poţádala jsem Dášu Winklerovou o překlad. Díky její ochotě Vám mohu tento dopis od Ramyy předat: Má drahá podporovatelko, je období Vánoc a já mám opět to potěšení popřát Vám i Vaší rodině radostné Vánoce a úspěšný Nový rok. Ať Vás náš Pán hojně poţehná svými dary. Moje studia pokračují hladce, úspěšně jsem sloţila zářijové pololetní zkoušky a poté jsem měla krátké prázdniny v Dasaře. Během prázdnin jsem si opakovala obtíţnější učební látku a pomáhala jsem své mamince s prací. Dharma Jyothi Social Centre organizovalo 21. srpna tábor profesního vedení pro všechny sponzorované děti. Bylo to pro nás velmi uţitečné, neboť jsme se dozvěděly mnohé o svém studiu a o svých moţnostech do budoucnosti. Tábora se účastnilo mnoho dětí. V měsíci říjnu jsme slavili Deepavali. Deepavali je pro hinduisty významný svátek. Ten den uctíváme bohyni Lakšmí, zdobíme své domovy barevnými světly a odpalujeme rachejtle. Moje matka nám uchystala rozličná překvapení a všichni jsme si ten den moc uţili. Dostala jsem od Dharma Jyothi Social Centre na Vaše útraty vánoční dárek. Moc Vám za něj děkuji. Teď máme zimu, počasí je chladné a příjemné. Se srdečnými pozdravy končím svůj dopis, Vaše milující dítě Ramya Sudhakara Myslím si, ţe by bylo velmi dobré, abychom napsali Ramyy dopis, kde bychom jí vysvětlili, ţe je vlastně dítě naší farnosti a poslali jí také pár fotografií. Na všechny Vaše nápady, jak dopis napsat se těší Ivana Zelinková, kontakt: 13

14 FARNÍ KALENDÁŘ NA BŘEZEN 2012 Čt 1 17:00 Kříţová cesta Michle Pá 2 17:00 Kříţová cesta Krč So 3 Ne 4 2. neděle postní Po 5 Út 6 9:00 úklid kostela - maminky - Krč 9:00 Noemi kavárna Krč St 7 12:00 mše sv. - Michle 18:30 farní biblická hodina Krč 20:00 modlitba Taizé - od 19:30 nácvik zpěvu Krč Čt 8 17:00 Kříţová cesta Michle Pá 9 17:00 Kříţová cesta Krč So 10 Ne neděle postní Po 12 17:30 Dětská mše Krč Út 13 9:00 Sedmikrásek, program: čtení z Bible Krč St 14 12:00 mše sv. - Michle 18:30 farní biblická hodina Krč Čt 15 9:00 zdobení věnců a květin na Druţnou neděli - Krč 17:00 Kříţová cesta Michle Pá So 16 17:00 Kříţová cesta Krč 17 Svátek svatého Patrika 18:00 příprava sálu na Druţnou neděli Krč Ne neděle postní Sbírka na charitní činnost arcidiecéze 9:00 Družná neděle - sál Krč 20:00 Večer poezie sál Krč Po Út St Čt Pá So 19 Slavnost sv. Josefa 20 9:00 úklid kostela babičky Krč 9:30 Čtyřlístek - kavárna Krč 21 12:00 mše sv. Michle 22 17:00 Kříţová cesta Michle 23 17:00 Kříţová cesta Krč 24 Svatá Kateřina Švédská 14:00 Postní rekolekce pro farnost Michle Ne neděle postní 14

15 Po Út St Čt Pá So 26 Slavnost Zvěstovaní Páně Den modliteb za úctu k počatému ţivotu a za nenarozené děti 27 9:00 Sedmikrásek - přednáška o ekumenii Jany Erneyiové - Krč 28 12:00 mše sv. Michle 18:45 ekumenická biblická hodina - Krč 29 17:00 Kříţová cesta Michle 18:30 schůze farní rady fara 30 17:00 Kříţová cesta Krč 31 Světový den mládeţe setkání mládeţe Kobylisy POŘAD BOHOSLUŽEB Michle Habrovka Neděle 8:00 9:30 11:00 ( dětská ) 19:00 Pondělí 17:30 Úterý 17:30 (s nešporami) Středa 12:00 17:30 Čtvrtek 17:30 Pátek 17:30 Sobota 17:30 Svátost smíření: obvykle půl hodiny před mší svatou, po domluvě kdykoliv jindy. Vţdy druhé pondělí v měsíci dětská mše 15 FARNÍ MODLITEBNÍ ÚMYSL NA BŘEZEN 2012 Za rodiny, za mládeţ, za dobré vztahy mezi generacemi a za nenarozené děti. Farní list Řk farnosti u kostela Narození Panny Marie Praha Michle, Baarova 23, Praha 4, ; tel ; pro zasílání příspěvků do farního listu: (nebo moţno nechat texty příspěvků v sakristiích kostelů), farnosti: Redakce textů: Jiří Šesták, Sedmikrásek: Josef Tlustý, doprava FL na faru: Zdeněk Hučín. Ţádáme autory o pochopení pro redakční a jazykovou úpravu zaslaných textů. Vychází Náklad 300 výtisků. Uzávěrka příspěvků do dubnového čísla bude ve středu ve 23:59. Dubnové číslo vyjde

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více