Městský úřad STRÁŽNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 2/2013 1

2 2 2/2013

3 Městský úřad STRÁŽNICE Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny. Rada města Strážnice 1) bere na vědomí zápis č. 7 stavební komise konané dne ; zápis ze školské komise ze dne a oznámení Mgr. Josefa Gazdíka o ukončení činnosti ve školské komisi; 128 zápis z komise cestovního ruchu konané dne ; 2) schvaluje nájemní smlouvu s paní Leonou Miliónovou na byt č. 6 v bytovém domě Ořechovka 1739 k datu ; dohodu o předčasném ukončení nájmu bytu č. 6 v bytovém domě Ořechovka 1739 s dosavadní nájemkyní paní Barborou Helískovou k datu na základě její žádosti; prodloužení nájemních smluv v nájemních bytech v budově hasičské zbrojnice na náměstí 17. listopadu č.p na dobu určitou, a to od do ; členy hodnotící komise a náhradníky členů hodnotící komise pro výběrové řízení na akci Obnova a revitalizace vybraných částí městské zeleně ve Strážnici v tomto složení: členové Ing. Dušan Sedláček, Ing. Jaromír Michálek, Ing. Petr Helísek, Ivo Lžičař, Ing. Kamila Krejčiříková; náhradníci Jiří Slezák, Ing. arch. Šárka Brantálová, Mgr. Eva Nováková, Josef Tomšej, Hana Kosířová; dohodu o předčasném ukončení nájmu bytu č. 12 v bytovém domě Ořechovka 1739 s dosavadní nájemkyní paní Radkou Opavskou k datu na základě její žádosti; nájemní smlouvu s manželi Opavskými na byt č. 12 v bytovém domě Ořechovka 1739; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti vlastníka strpět uložení kanalizačního potrubí DN 160, šachet v průměrné hloubce 1,50m uprostřed ochranného pásma a dále ochranné pásmo, které zasahuje do částí p.č. 2987, p.č. 3001/1, p.č. 3007/7 a p.č v k.ú. Strážnice na Moravě, dále strpět právo chůze a jízdy oprávněného a jím pověřených osob, zdržet se budování staveb a vysazování trvalých porostů nad uloženým potrubím na dotčených pozemcích v majetku města v rámci stavby SP/H, Petrov odkanalizování obce na pozemcích KN p.č. 2972/3, 2987, 2996/9, 2997/9, 3001/1, 3002, 3007/7, 6786 a 6789, vše v k.ú. Strážnice na Moravě mezi organizací Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice jako povinným z věcného břemene; změnu pracovní smlouvy Mgr. Lenky Gronské prodloužení pracovního poměru o 1 rok s účinností od do ; nákup propagačních materiálů zejména s cykloturistickou tematikou pro TIC Strážnicko v celkové výši Kč; 3) doporučuje zastupitelstvu ke schválení pořízení územní studie na lokalitu Izdébky; 2/2013 3

4 130 - obecně závaznou vyhlášku města Strážnice č. 1/2012 o místních poplatcích; rozpočtové opatření č. 8/2012 ve výši 1 869,2 tis. Kč na straně příjmů a výdajů; dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č Centrum pro nakládání s odpady města Strážnice, kterým se navyšuje rozsah díla o práce v hodnotě Kč, se zhotovitelem díla MSO servis spol. s.r.o., Za Humny 20, Kyjov; 4) ukládá 84 - připravit plán pěstební péče vč. případných změn technického vybavení pro stávající zeleň ve městě, termín: , odpovídá: Odbor technických služeb; 85 - předložit celkovou koncepci činností a systému řízení odboru technických služeb (včetně plánu činnosti na r. 2013), termín: , odpovídá: Ladislav Sovič; 86 - předložit seznam vykácených stromů na veřejném prostranství vč. zdůvodnění jejich kácení a uložení náhradní výsadby za ně v r. 2012, termín: , odpovídá: Ing. Jaromír Michálek. z 15. zasedání Zastupitelstva města Strážnice konaného dne Zastupitelstvo města: 1) bere na vědomí 44 - kontrolu plnění usnesení z minulého zastupitelstva; 45 - zprávu o činnosti kontrolního výboru za II. pol. 2012; 2) schvaluje za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Michala Miltáka a Mgr. Ludvíka Suchomela; rozpočtové opatření č. 8/2012 ve výši 1.869,2 tis. Kč na straně příjmů a výdajů; rozpočet města Strážnice na rok 2013 dle předložené tabulkové části ve výši ,20 tis. Kč na straně příjmů a výdajů; dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí fi nančních příspěvků v té výši a těm právnickým osobám, jak je uvedeno v tabulkové části tohoto materiálu; pravidla tvorby a použití sociálního fondu města Strážnice na rok 2013; rozpočet sociálního fondu města Strážnice na rok 2013; rozpočtový výhled města Strážnice na rok ; vydání Obecně závazné vyhlášky města Strážnice č. 1/2012 o místních poplatcích, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Strážnice č. 2/2010 o místních poplatcích ze dne a Obecně závazná vyhláška města Strážnice č. 2/2011 o místních poplatcích ze dne ; paní Ing. Ludmilu Mičkovou za členku kontrolního výboru; poskytnutí účelového fi nančního příspěvku ve výši Kč Federaci židovských obcí v ČR, MATANA a.s., detašov. pracoviště, Brno z rozpočtu města Strážnice na r na odvlhčení obvodového zdiva synagogy; přijetí daru od fi rmy E.ON Česká republika spočívající v dodání 2 ks bezpečných branek v ceně Kč, a to na základě darovací smlouvy; směnu pozemků v k.ú. Strážnice na Mor., v ul. Nádražní, a to pozemek v majetku města p.č. 1111/12 zast. plocha a nádvoří o vým. 2 m 2 (pozemek zastavěný budovou provozovny), za pozemek v majetku Ing. Luďka Botura,, Strážnice, p.č. 1080/3 ost. plocha, jiná plocha o vým. 5 m 2 (zbytkový pozemek přičleněn k veř. prostranství), bez doplatku za převažující výměru ve prospěch města s tím, že náklady na směnu ponese žadatel Ing. Luděk Botur; přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení 4 2/2013

5 akceschopnosti jednotky SDH obce na r ve výši Kč; přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro SDH na likvidaci požáru lesního porostu v Bzenci ve výši Kč; rozpočtové opatření č. 9/2012 ve výši 2.310,6 tis. Kč na straně příjmů a výdajů; odprodej pozemků p.č. 250/1 zast. pl. a nádvoří o vým. 91 m 2 a p.č. 251/15 zast. pl. a nádvoří o vým. 137 m 2 v ul. B. Hrejsové v k.ú. Strážnice na Mor., z majetku města do majetku fi rmy Regionální nemovitosti s.r.o. se sídlem, Praha 1 (pozemky zastavěny budovou čp. 441 ve vlastnictví žadatele) za cenu Kč/m 2 ; podání žádosti o bezúplatný převod nemovitosti z vlastnictví České republiky do majetku města Strážnice pozemku p.č. 6753/31 ost. pl., ost. komunikace o vým. 24 m 2 v k.ú. Strážnice na Mor., který je situován mimo zastavěné území obce a jedná se o plochu pod nezpevněnou účelovou komunikací podél pravostranného břehu Radějovského potoka; 3) neschvaluje 13 - záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Strážnice na Mor. v okolí prodejny potravin Žerotín, a to část p.č. 607/1 o vým. 462 m 2 (chodník před prodejnou v ul. nám. 17. listopadu) a části p. č. 607/1 a 610 o vým. 645 m 2 (parkoviště za prodejnou v ul. Úprkova) dle žádosti Jednota spotř. družstvo v Uherském Ostrohu se sídlem Uherský Ostroh. 4) ukládá 46 - projednat opatření navrhovaná v zápisech z kontrol fi nančního výboru a se závěry písemně seznámit členy zastupitelstva na příštím zasedání, termín: do příštího zastupitelstva, odpovídá: rada, tajemník; 47 - zabývat se možnou opravou vstupního portálu na hřbitově ve spolupráci s Ing. M. Miltákem, termín: do příštího zastupitelstva, odpovídá: Petr Helísek; 5) stanovuje 1 - radu města Strážnice k provádění rozpočtových opatření v závěru roku 2012 s tím, že schválená rozpočtová opatření budou předložena zastupitelstvu při prvním zasedání roku následujícího, 2 - radu města Strážnice schvalováním přijetí účelově přidělených fi nančních prostředků (dotací) z jiných rozpočtů v roce 2013, 3 - radu města Strážnice k provádění rozpočtových opatření v roce 2013 v těchto případech: - rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, - přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválená výše celkových příjmů a výdajů s tím, že veškerá rozpočtová opatření budou předložena k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva. z 52. zasedání Rady města Strážnice konané dne ) Rada města Strážnice schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2012 ve výši 589,3 tis. Kč na straně příjmů a výdajů a přijetí dotace ze SZIF ve výši Kč na projekt Obnova sklepa pro víceúčelové využití. Zasedání Městského zastupitelstva ve Strážnici se bude konat dne v hod. v přísálí KD 2/2013 5

6 Matrika města Strážnice informuje Vážení občané, dovolte nám, abychom se krátce ohlédli za uplynulým rokem 2012 z pohledu čísel. Rok 2012 byl svatebním rokem celkem pro 55 párů, jež si pro svůj velký den zvolily právě náš Matriční úřad Strážnice. Ne vždy jsou to však páry, ve kterých je alespoň jeden ze snoubenců Strážničan. Takových párů bylo celkem 26 a ostatní byly z okolí, výjimku netvořily ani páry z Prahy, Kroměříže, Slovenska Ve dvou případech byl ženich cizinec, jednou z Rakouska a podruhé z Francie. Církevních sňatků bylo uzavřeno celkem 11, z toho 10 ve Strážnici a 1 v Radějově. V ostatních případech šlo o občanské sňatky. Co se týká svatebního místa, v obřadní síni města Strážnice bylo sezdáno 14 párů, 2 obřady se konaly mimo úředně stanovená místa v restauraci Pod Věží a v zámeckém parku. V Radějově, který je rovněž součástí správního obvodu Matričního úřadu Strážnice, bylo v Penzionu Roseta uzavřeno celkem 26 sňatků a dva sňatky se konaly na Obecním úřadě v Radějově. Vítaní občánků Pozvání ke slavnostnímu uvítání dětí mezi občánky našeho města přijali v uplynulém roce rodiče 47 dětí (některá na jaře vítaná miminka byla narozená ještě koncem roku 2011). My jsme je v průběhu roku na stránkách zpravodaje představovali. Na následujících fotografi - ích se můžete seznámit s posledně vítanými skupinkami. V pořadí již čtvrté vítání se uskutečnilo v čase předvánočním, v sobotu 8. prosince. Tři děvčátka a devět chlapců potěšily zpěvem a písničkou děti ze strážnického Danájku a cimbálová muzika Základní umělecké školy z Veselí nad Moravou. Nejen našim nejmenším, ale úplně všem dětem, jejich rodičům, všem novomanželům a vůbec všem našim občanům přejeme v roce 2013 mnoho štěstí a také pěkných rodinných událostí, k jejichž zdárné oslavě také rádi přispějeme. Hana Petruchová, Blanka Lesslová Foto: Věra Bučková 6 2/2013

7 Darek Lankaš Ema Plešová Jakub Ošťádal Jonáš Piatkovský Matyáš Fridrich Mikuláš Smetana Ondřej Solařík Ondřej Trnka Tomáš Minařík 2/2013 Vanesa Příkazská Viktorie Rýdlová Vilém Polášek 7

8 Třídění odpadů a poplatek za odpad v našem městě Tříděním odpadů lze dosáhnout úspory peněz placených na nakládání s odpady z obecního rozpočtu. Čím větší množství odpadů je v našem městě vytříděno, tím větší fi nanční obnos můžeme obdržet od společnosti EKO-KOM zabývající se zpětným odběrem a využitím odpadů. Toto následně umožní méně zaplatit za odvoz a uložení komunálního odpadu na skládku Strážnice. Tato úspora obecních fi nancí se promítá do paušálních poplatků za odpad, který jsme pro rok 2013 ponechali ve stejné výši 480 Kč/ osobu a rok, tj. stejný jako byl v roce 2012, a to z důvodu, že množství vytříděných odpadů je za toto období srovnatelné a celkové množství komunálního odpadu uloženého na skládku prokazatelně klesá (v porovnání rok 2010 a 2011 celkem o 30 %). Takto získanou úsporu lze dále použít pro zvýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad a do informačních aktivit na třídění odpadů. Ve srovnání s okolními obcemi ve vývoji třídění základních komodit, tj. papír, plast a sklo dle výtěžnosti (kg/ občana) jsme na tom docela dobře viz graf. V rámci třídění odpadů v našem městě jsme získali od společnosti EKO- -KOM fi nanční částku za rok 2011 celkem Kč. V roce 2012 jsme byli o něco málo úspěšnější, obdrželi jsme celkem Kč, a to z důvodu výhodnějších cen a kvality vytříděných odpadů. 8 2/2013

9 Množství vytříděných složek v našem městě Druh vytříděného odpadu Rok 2011 Rok 2012 Papír 82,34 t 71,89 t Plast 75,69 t 63,69 t Sklo 32,43 t 33,88 t Obaly 8,83 t 9,97 t Poznámka: Od června 2012 se v našem městě daří třídit a sbírat staré a ještě použitelné oděvy a textil, který mohou občané ukládat do speciálních kontejnerů ve městě. Tuto aktivitu zastřešuje fi rma REVENGE, a.s., Blansko. Každý měsíc se nasbírá tohoto odpadu pro další využití v průměru kolem 2000 kg. Ing. Jaromír Michálek Termíny svozu tříděného odpadu únor 2013: Papír (modré pytle): úterý 5. února Plast (žluté pytle):. úterý 12. února Odbor investic informuje Dům dětí a mládeže V prosinci roku 2012 obdrželo Město Strážnice konečně dlouho očekávané rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) o poskytnutí dotace na zateplení Domu dětí a mládeže ve Strážnici. Tato akce by měla být zrealizována v letošním roce, předpoklad je v letních měsících. Celkový investiční náklad je ve výši 4, 3 mil. Kč, poskytnutá dotace bude činit cca 3 mil. Kč, což je 70 % z celkových nákladů. Při této akci dojde k zateplení celé fasády DDM a k výměně starých nevyhovujících oken za nová. Přesná cena a termín budou známy až po výběrovém řízení na dodavatele. Revitalizace veřejné zeleně ve Strážnici Stejně úspěšným v získávání dotačních prostředků se městu podařilo být i v další oblasti. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí dojde v letošním roce k zahájení Revitalizace vybraných částí městské zeleně ve Strážnici. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. O výsledku výběrového řízení a průběhu této akce Vás nadále budeme informovat. Revitalizace sídliště Kovářská, Hrejsová V těchto dnech město Strážnice nechává zpracovat projekt na I. etapu revitalizace sídliště Kovářská, Hrejsová. Tento projekt bude podkladem pro podání žádosti o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Termín podání žádosti je únor V I. etapě budou řešeny chodníky, komunikace a parkovací plochy. Mobiliář, veřejná zeleň, rekreační plochy a veřejné osvětlení budou náplní projektu II. etapy revitalizace sídliště, která se plánuje na příští rok. Ing. Petr Helísek 2/2013 9

10 Úřad práce ve Veselí n. M. změna úředních hodin Pondělí: a Úterý: středa: a Čtvrtek: Pátek: (jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty) V kanceláři č. 7 na MěÚ Strážnice jsou úřední hodiny ÚP od , odpoledne bude pracovnice ÚP provádět sociální šetření v regionu Strážnicko. Turistické informační centrum Strážnicko Ve dnech 17. až 20. ledna 2013 se konal v Brně mezinárodní veletrh cestovního ruchu GO a Regiontour Předložil novou koncepci komplexní prezentace možností trávení volného času. Veletrh navštíví každoročně až domácích i zahraničních návštěvníků. Veletrhu Regiontour se zúčastnily všechny regiony ČR, ať už prostřednictvím krajů, turistických regionů či jiných sdružení. Největší oficiální zahraniční účast byla ze Slovenska, Maďarska a Polska. Veletrh Go představil 89 domácích i zahraničních destinací. Nedílnou součástí byl i festival Go Kamera, tentokráte o Nepálu. Velká pozornost byla věnována církevní turistice, památkám a poutním místům zvláště v letošním roce, kdy si budeme připomínat výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu. Bylo možno zahlédnout kromě oficiálních představitelů hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, prezidenta A. T. I. C. Miroslava Foltýna, ředitelky Centrály cestovního ruchu Jižní Moravy Zuzany Vojtové, starostů měst a obcí a dalších také církevní představitele, např. kardinála Dominika Duku. Zvláštní pozornost byla věnována širokému spektru možností aktivní dovolené, zejména cykloturistice, golfu, dovolené na vodě a relaxaci. Novinkou veletrhu byl festival krajových specialit a regionálních potravin RedFoodFest s možností ochutnávky, který zahrnul čtyři tematické celky restaurace s krajovými specialitami, regionální potraviny, sekci víno a Svět kávy. Mikroregion Strážnicko, tj. město Strážnice a okolní obce, zde byl prezentován v rámci Regionu Slovácko jako součást stánku Jihomoravského kraje. Mgr. Lenka Gronská 10 2/2013

11 Zaměstnání i s hendikepem? Na Veselsku žádný problém Pod názvem Agentura 3Z se skrývá projekt, který zdravotně postiženým lidem ve Veselí nad Moravou a okolí přinese nové šance. Od dubna letošního roku zde začala brněnská organizace Liga vozíčkářů nabízet pomocnou ruku v hledání práce lidem s tělesným, mentálním, duševním onemocněním a civilizačními nemocemi. Nezapomíná ani na zaměstnavatele, kteří mají zájem získat odpovědného a snaživého pracovníka. Své služby budeme nabízet po dobu následujících dvou let na stálé pobočce ve Veselí nad Moravou i v Břeclavi. Tento projekt je spolufi nancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, proto jsou aktivity poskytovány zcela zdarma. O co se budeme snažit především? Podporujeme lidi se zdravotním postižením při hledání práce, zprostředkování kontaktu s budoucím zaměstnavatelem, při získání a udržení zaměstnání. Nabízíme individuální konzultace, tj. pravidelná setkávání, v nichž procházíme pracovní nabídky, ujasňujeme si, co by chtěl klient v budoucnu dělat, na co má předpoklady, jak by se dále mohl rozvíjet a vzdělávat se. S tím souvisí i nabídka vzdělávacích a motivačních kurzů. V nich zájemci získají základní znalosti obsluhy počítače dozví se jak psát a upravovat text, tvořit tabulku, vyhledávat na internetu a především využívat ovou poštu. Osvědčení o absolvování a individuální přístup k účastníkům je samozřejmostí. Nechybí ani workshop, který poradí s přípravou a absolvováním pracovního pohovoru. Na pobočce ve Veselí nad Moravou připravujeme v současné době počítačový kurz, jehož realizace je plánována na březen, a motivačně aktivizační workshopy, které se uskuteční v únoru a v dubnu. Aktuálně nabízíme možnost individuálních konzultací. Sídlíme na třídě Masarykově č. p. 114 ve druhém poschodí, poblíž Úřadu práce. Nabízíme poradenství i zaměstnavatelům. Pokud se chcete dozvědět vše o výhodách zaměstnávání osob se zdravotním postižením, předáme Vám informace o možnostech příspěvků při jejich zaměstnávání a v neposlední řadě také mzdovou dotaci z projektu Agentura 3Z při zaměstnání klienta projektu. Díky tomu můžeme individuálně doladit podmínky pracovního místa, pracovní náplň, vytipovat nejvhodnějšího zaměstnance podle požadavků zaměstnavatele. Zajišťujeme také pracovní asistenci přímo na pracovišti, aby si klient v práci zvykl a dobře komunikoval se svými nadřízenými. Bližší informace o aktuální nabídce aktivit projektu Agentura 3Z najdete na webových stránkách v sekci Práce, vzdělávání, integrace - Agentura 3Z. Na případnou spolupráci se těší pracovnice projektu Ing. Stanislava Mrkvová, pracovní konzultantka projektu Agentura 3Z pobočka Veselí nad Moravou, tel , tř. Masarykova 114, Veselí nad Moravou Bc. Dagmar Havlíková, DiS., koordinátorka projektu Agentura 3Z, tel.: , náměstí T. G. Masaryka 2957/9A, Břeclav 2/

12 Nový zajímavý projekt Pracujte na dálku V prosinci byl zahájen projekt, který je zaměřen na podporu zaměstnanosti zaváděním a šířením způsobu práce tzv. na dálku. Na jeho realizaci získalo město Hodonín dotaci z fondů Evropské unie a partnerem projektu je Úřad práce České republiky, jeho krajská pobočka v Brně, včetně všech jeho kontaktních pracovišť. Projekt se soustřeďuje na odstranění bariér, které omezují sociálně a zdravotně znevýhodněné na trhu práce a motivuje zaměstnavatele k vytváření pracovních míst v režimu tzv. na dálku. Jestliže nemáte možnost z jakéhokoliv důvodu (péče o člena rodiny, zdravotní postižení aj.) vzdálit se ze svého místa bydliště nebo chcete-li lépe skloubit rodinný a pracovní život, je tento projekt určen právě Vám. Na druhé straně jste-li zaměstnavatelem, který chce snížit podnikové náklady a inovovat firemní procesy ke zvýšení konkurenceschopnosti, jsme schopni Vás odborně připravit a zprostředkovat Vám dosavadní zkušenosti s tímto trendem. V současné době město Hodonín připravuje zázemí koordinačního centra, které bude v budoucnu zpřístupněno veřejnosti. Další informace o průběhu můžete očekávat v příštích vydáních Hodonínských listů, na internetových stránkách města Hodonína (www.hodonin.eu) nebo na sociální síti Facebook (www.facebook. com//pracujtenadalku). Všechny Vaše dotazy rádi zodpovíme. Za realizační tým projektu Bc. Jitka Lžičařová, tel: , MěÚ Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, Hodonín Ze života města Domov po seniory v roce 2012 Pro Domov pro seniory Strážnice byl rok 2012 velmi úspěšný. V červenci udělila Česká alzheimerovská společnost našemu Domovu certifikát Vážka, který je udělován zařízením poskytujícím na velmi vysoké odborné úrovni sociální péči lidem s onemocněním demence. Náš Domov je jedním ze čtyř zařízení v Jihomoravském kraji, který toto ocenění získal. Za získáním toho certifikátu byla spousta více než roční práce všech zaměstnanců, kteří se vzdělávali v oblasti poskytování péče lidem s onemocněním demencí, učili se novým přístupům, získávali nové zkušenosti. Tuto významnou událost jsme oslavili v září společně s uživateli Domova a veřejností folklorním odpolednem, kde vystoupily folklorní soubory Demižón, Žerotín a Danaj. V zájmu dalšího zkvalitnění našich služeb jsme se zaměřili na stravování uživatelů v rámci projektu Bon Apetit. Tento projekt je realizován ve spolupráci s Jihomoravským krajem a kanadskou fyzioterapeutkou Jitkou Zgola. Samozřejmostí je dobré jídlo z kvalitních potravin. Projekt je ale zaměřen na celkový prožitek z jídla, jeho cílem je navodit uživatelům rovněž příjemné pocity z prostředí a z komunikace s pracovníky při podávání jídla a přizpůsobit stravu co nejvíce fyzickým schopnostem jednotlivých uživatelů tak, aby zůstala zachována jejich samostatnost při jídle, dobrý pocit a důstojnost. Tradičně jsme i letos pořádali Konferenci zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách, která byla zaměřena na zkušenosti v péči o uživatele s demencí. V říjnu byla veřejnosti nabídnuta možnost prohlídky našeho Domova v Den otevřených dveří spojená s poradenstvím v oblasti péče o lidi s onemocněním demence, vyšetřením paměti nebo s možností kou- 12 2/2013

13 pě výrobků našich uživatelů. Po celý rok byla v Domově pro uživatele připravena spousta aktivit taneční terapie, výroba pečeného čaje, pečení vánočního cukroví, výroba studené kuchyně, draní peří, výsadba keříkových rajčat a bylinek, návštěva harmonikáře a další. Snažili jsme se o co největší zapojení nepohyblivých uživatelů do těchto aktivit, do kterých se mohou aktivně zapojit i na rehabilitačním vozíku, anebo se těchto zpestření běžného života zúčastnit jako diváci. Velmi přínosná pro vzdělávání mladé generace je výuka pro žáky 3. a 4. tříd na téma Jak komunikovat se seniory, která proběhla v říjnu v Domově. Zaměřili jsme se na způsoby komunikace se seniory, jak seniorům pomáhat, jak jim ulehčit život v jejich stáří a případné nemoci. Tato vzdělávací aktivita byla připravena pro žáky ZŠ ve Vnorovech. Stejně tak jsme v Domově provedli výuku pro žáky 8. a 9. tříd, která byla zaměřena na volbu povolání. Žáci byli seznámeni se všemi pracovními pozicemi, jejich pracovními náplněmi, možnostmi uplatnění a rozvoje. Této výuky se účastnili žáci ZŠ Vnorovy a ZŠ M. Kudeříkové Strážnice. Obě tyto vzdělávací akce měly veliký ohlas. V Domově jsme provedli i určité opravy a rekonstrukce. Velmi důležitá byla generální oprava terasy v 1. patře s cílem zvýšení bezpečnosti pro uživatele, kteří nyní mohou terasu více využívat a trávit za pěkného počasí čas venku v prostředí naší zahrady i tehdy, pokud nemohou sejít do zahrady dolů. Domov byl vybaven novým zvedacím zařízením pro nepohyblivé uživatele, novými venkovními lavičkami, speciálními vozíky pro nepohyblivé uživatele a rehabilitačními vozíky. Snažili jsme se budovat vše, co pomáhá ke zkvalitnění péče a umožňuje i uživatelům s omezenou pohyblivostí trávit čas mimo pokoj či budovu a lépe se zapojovat do společenského života Domova. Našimi plány do roku 2013 je především pokračovat v projektu Bon Apetit, poskytovat i nadále kvalitní sociální služby, provádět vyšetření paměti a stát se kontaktním místem České alzheimerovské společnosti. Tato kontaktní místa nabízejí poradenství rodinám občanů trpícím demencí a mohou být místem pro setkávání rodin nemocných, které mají doma ve své péči. Cílem je i rekonstrukce koupelen za účelem zvýšení komfortu uživatel. Kvalitní sociální služby bychom nemohli poskytovat bez kvalitních a odborně vzdělaných pracovníků, které v zařízení máme. Proto jim patří velké poděkování za jejich práci, empatii, trpělivost a ochotu. V roce 2013 jen to nejlepší, hodně zdraví a životního optimismu přeje za všechny z Domova JUDr. Ivana Kyjovská Strážnický Domůvek děkuje Děti a zaměstnanci Dětského domova Strážnice srdečně děkují za věcné a finanční dary, které nám v čase předvánočním věnovali: Fantasy Italia Strážnice, Inter Cars Praha, Rena Nova Blatnice pod Sv. Antonínkem, Fornax Strážnice, Kosmetický salon Mprogram Eva Mikésková Strážnice, Městská policie Brno, paní Marie Javornická Veselí n. Mor., Vinárna Strážničan, DJ s4charity Dubňany, Ing. Tatiana Pálenská Strážnice, Optika Effatha Strážnice, MUDr. Jana Bartošová Veselí n. Mor., MUDr. Libor Michal Veselí nad Moravou, pan Ondřej Tomšej Strážnice, paní Eva Němečková Blatnice, sestřičky z Domova pro seniory Strážnice, o. s. Táborová skupina Krtek, studenti SZŠ Kyjov, babičky z Klubu důchodců Veselí nad Moravou, Rádio Jih Hodonín, Vánoční strom Brno, pan František Ševečka a Ing. Jiří Prášek s přáteli Kuželov. Srdečně děkujeme za Vaše projevy přízně a sympatií. Olga Lysá, DD Strážnice 2/

14 Charita Strážnice Jsme vděčni, že se i letos sešlo tolik ochotných lidí, aby mohla Tříkrálová sbírka ve Strážnici skvěle proběhnout. Děkujeme všem, kteří přispěli k jejímu krásnému, bezproblémovému průběhu a vysokému výtěžku. Děkujeme těm, kteří finančně prostřednictvím Tříkrálové sbírky podpořili charitní dílo a nejsou jim lhostejné osudy lidí v nouzi, o které pracovníci i dobrovolníci charity pečují. Hlavně děkujeme všem dětským koledníkům i ochotným vedoucím kolednických skupinek, kteří se přihlásili a obětavě se postarali o svěřené děti! Tříkrálová sbírka Charity Strážnice v letošním roce proběhla v odpoledních hodinách ve Strážnici, Petrově, Sudoměřicích, Rohatci a v Radějově. Výtěžek sbírky je ve Strážnici Kč (vč. směněných valut); v Petrově bylo vybráno Kč (vč. směněných valut); v Radějově Kč; v Sudoměřicích Kč (vč. směněných valut); v Rohatci Kč (vč. směněných valut). Koledování se zúčastnilo celkem 85 skupinek s koledníky a výtěžek z koledování činil (po započtení vykoledovaných valut) celkem Kč, což je oproti předchozímu roku o Kč méně. Výtěžek této sbírky bude rozdělen a 58 % z vykoledované částky může použít Charita Strážnice k podpoře charitního díla na pomoc rodinám, lidem v nouzi apod. Tuto částku plánujeme využít pro potřeby Sociálně terapeutické dílny Kotva ve Strážnici a rovněž i dalších projektů naší charity. Vzhledem ke zhoršující se sociální situaci v našem regionu chceme podstatně navýšit částku určenou pro přímou sociální pomoc. Na tuto pomoc plánujeme vynaložit 50 tis. Kč. Koledníkům ještě připomínáme, aby nezapomněli na filmové představení, které se pro ně bude konat zdarma ve středu 6. února v 17 hod. v Kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Děkujeme za Vaši pomoc a důvěru. Za pracovníky Charity Strážnice Marie Jurasová 14 2/2013

15 Římskokatolická farnost Strážnice 380. výročí příchodu Řádu piaristů do Strážnice ( ) Drazí přátelé, jménem komunity Řádu piaristů ve Strážnici si Vás dovoluji pozvat na oslavu 380. výročí příchodu našeho řádu do Strážnice ( ). Piaristé se stali neodlučitelnou součástí nejen dějin, ale i současnosti našeho města a naše komunita je jedinou komunitou Řádu piaristů na území ČR. Rádi Vás uvítáme během oslav, které se budou konat v neděli 3. února P. ThLic. Lukasz Karpinski, SP představený piaristů a farář ve Strážnici Strážnická komunita Řádu piaristů si dovoluje Vás pozvat na oslavy 380. výročí příchodu Řádu piaristů do Strážnice ( ) v neděli 3. února 2013 Program: hod.: slavnostní mše sv. v kostele P. Marie; hlavním celebrantem a kazatelem bude Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký hod.: koncert v podání souboru Musica animae a prezentace knížky o dějinách strážnických piaristů Těšíme se na Vás! Výsledek soutěže o nejhezčí výlohu ve Strážnici Děkujeme všem strážnickým dětem za hlasování v soutěži. I když byl čas jen do , celkově hlasovalo 39 dětí. Nejvíc hlasů za výlohu dostal vyzyvatel soutěže Optika EFFATHA, a to 19 hlasů. 16 hlasů dostala výloha Betlém květiny Sochor a po 2 hlasech dostaly výlohy textil Šohajka a řeznictví Kusák. Vítěz soutěže si cenu nemůže převzít, když ji vlastně připravil, a tak byla hodnota ceny 2000 Kč odevzdána Dětskému domovu ve Strážnici na přilepšení dětem na výlety. Ostatní ceny, dárkové poukazy, s radostí odevzdáme dalším výhercům. Prosíme, aby se průběžně u nás v optice stavili. Obchodníky ve Strážnici tímto zároveň chceme povzbudit, aby nezapomínali a dbali po celý rok o své výlohy. Případně mohou využít služeb budoucích aranžérů ze strážnické odborné školy, studují tam opravdu šikovná děcka, mají možnost praxe přímo v terénu a Vám to udělá radost. Snad znovu za rok se těší kolektiv OPTIKY EFFATHA. 2/

16 OKÉNKO RODINNÉHO CENTRA STRÁŽNICE Mateřský klub SEDMIHLÁSEK : úterý, čtvrtek od 9 do hod. VÝROBA ŠPERKŮ: úterý hod. Cvičení s miminky + příprava k porodu na základě přihlášení!!! RODINNÁ VALENTÝNSKÁ KAVÁRNIČKA: neděle od 15 do 17 hod. (oddychový program pro celou rodinu, herna pro děti, stolní hry, kafíčko ) K Vašim dotazům, rozhovorům a informacím týkajícím se rodiny, manželství jsme Vám k dispozici i ve středu v klubovně od 16 do 18 hod. 16 2/2013

17 Co nového u Fčeliček Fčeličky v roce 2012 rozhodně nezahálely, ba právě naopak, pilně zkoušely, pravidelně zajížděly do studia, kde dokončily nahrávání a počátkem roku pokřtily své nové CD Město pod Bílou věží, aby se vzápětí pustily do práce na dalším hudebním nosiči zaměřeném na finské a švédské písně, které Fčeličky mají již nějakou dobu ve svém repertoáru. Objevily svět severských lidových písní, jež jim a vedoucímu souboru, Zdeňku Musilovi, velmi učaroval. Křest tohoto nového CD soubor připravuje na jaro roku Samozřejmě také nechybělo koncertování, ať už to byly koncerty ve Strážnici, například při zahájení plavební sezony na Baťově kanálu, školní koncerty ve Vlčnově či Rohatci, další koncerty během léta v Šebetově na Blanensku, Otrokovicích, Bzenci a na Slavnosti oskoruší ve Tvarožné Lhotě, vánoční koncert ve Strážnici. Mezi nejzajímavější patřil jistě vánoční koncert Petra Bendeho ve Veselí n. Mor., kde Fčeličky účinkovaly jako hostující sbor. Doprovázely Petra Bendeho při několika jeho písních, zazpívaly si společně s ním koledy a dostaly i samostatný prostor pro svůj repertoár. Plný sál veselského kulturního domu obdivoval nejen skvěle vystavěné vystoupení Petra Bendeho s kapelou a jeho hostů, včetně cimbálové muziky Grajcár, ale i výborný pěvecký výkon Fčeliček, které veselské publikum rozhodně zaujaly. Hudebně je podpořili i jejich dvorní muzikanti Miroslav Polášek na kytaru, Petr Šelepa na housle, Pavel Žák na baskytaru a vedoucí sboru Zdeněk Musil na kytaru. Spokojenost s výkony strážnických zpěváčků projevili nejen návštěvníci koncertu, ale i jeho hlavní protagonista, Petr Bende. Na konci roku 2012 k nejsilnějším zážitkům jistě patřil koncert Fčeliček s jejich doprovodnými muzikanty v kostele sv. Anny v Tvarožné Lhotě. Zazněly zde převážně vánoční písně z vlastní tvorby, ale i ty převzaté, například od skupiny Čechomor, písně ze známých muzikálů a také švédské písně. Ty byly především určeny vzácným hostům, členům norského Stavangerského královského orchestru Bobu Mališkovi, jeho ženě Kaari a vynikající americké violoncellistce Evelině žijící v Norsku i jejímu manželu Oestendovi, kteří si přijeli Fčeličky do Tvarožné Lhoty poslechnout ze Strážnice hned po oddirigování mše Bohumila Mališky st. Vystoupení Fčeliček v Tvarožné Lhotě uchvátilo a dojalo nejen tyto zahraniční hosty, ale i ostatní diváky v doslova přeplněném lhotském kostele. Oceněním skvělých pěveckých výkonů Fčeliček Kristýny Lípové, Terezy a Zuzany Kropíkových, Veroniky Brydlákové, Niky Jamné, Natálky Prečanové, Julinky Pížové, Terezky a Matěje Piškulových, Aničky a Beatky Stolárikových, Markétky a Anetky Pavlicových, Barunky Lipové a Kateřinky Můčkové byl dlouhotrvající potlesk vestoje. Již při své první návštěvě Strážnice si zvláště violoncellistka Evelin Fčeličky velmi zamilovala a obdivovala jejich hudební repertoár i pěvecké výkony. Dokladem toho je fakt, že si pořídila všechna dosud vydaná CD Fčeliček a při každé návštěvě Strážnice nezapomene dětem i jejich vedoucímu z Norska přivézt dárečky a různé pozornosti, což děti opětují. Vzniklo tak pěkné přátelství, jehož si soubor velice váží. Rok 2012 byl tedy pro Fčeličky dělný a úspěšný. Přejeme, aby je elán a chuť do práce neopouštěly a také nový rok 2013 přinesl mnoho úspěchů a potěšení ze společného zpívání. Olga Floriánová 2/

18 Po zapadlých stopách českých vojáků z Julských Alp k Jadranu V truhličce přinesené z domu Skalická 748 do nového domu Za Valy 1597 jsem našel jména svých předků Gajdů, rodné listy atd. Našel jsem tam také pohlednice z vojny mého stařečka Jana Gajdy, padlého mezi Goricií a Terstem, a také pohlednice od stařenky pro stařečka, které přišly po jeho smrti zpět domů. Mezi nimi jsem našel dopis od jeho velitele, ve kterém potvrzuje místo jeho posledního odpočinku. Pochován byl na vojenském hřbitově u vesnice Ravne, nyní Ravnica. Uvědomil jsem si povinnost jako nejmladší vnuk a nositel jeho jména, že musím toto místo navštívit. Manželčin spolužák doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc., který studijně navštěvuje Slovinsko, se nabídl, že nám s vyhledáním hřbitova pomůže (jeho otec tam taktéž bojoval). Okopírovaný dopis poslal do muzea v Kobaritu, odkud obratem přišla odpověď i s fotografií hřbitova. 3. září 2012 tři manželské páry vyrazily do Slovinska. Ubytovali jsme se u moře v hotelu Bor a navštívili muzeum v Kobaritu, pak pokračovali na vojenský hřbitov v Ravnici. Následoval malý, ale emočně silný obřad rozsévání hlíny ze stařečkova vinohradu z Podkovných a z humna jeho rodného domu. Následovala modlitba. Domů jsme vzali hrstku hlíny z pohřebiště na náš hrob Gajdů, kde leží stařenka Alžběta. Do muzea v Kobaretu jsme přivezli knihu vydanou k příležitosti bratrových 70tých narozenin, kde je fotografie rodiny Gajdů z poslední stařečkovy návštěvy z vojny. Za tento náš dárek ihned pan ředitel z muzea poděkoval a připomněl, že takto se ještě nikdo neprezentoval. V muzeu jsme si koupili knihu Po zapadlých stopách českých vojáků z Julských Alp k Jadranu autora Josefa Vričana popisující hrůzy 1. světové války, v níž na tomto místě padly desetitisíce vojáků. Citát ze zmíněné knihy: Češi mají právo být hrdi na české frontové vojáky, že v Krasu patřili mezi nejlepší obránce slovinské země. Jan Gajda a Jiřina Gajdová Po stopách Žerotínů ve Strážnici V lednovém čísle zpravodaje Strážničan mne oslovil příspěvek Lenky Gronské o významu rodu Žerotínů v českých a moravských krajích. Jelikož se tento rod zapsal i do dějin Strážnice, rozhodla jsem se doplnit tento článek o několik konkrétních jmen i dobu, ve které chodili i oni po našich místech. Informace jsou z kroniky města Strážnice od Jana Skácela. Cituji: Dům kněze Jana Miletínského ve Strážnici (dnes rohový dům na náměstí č. 507) 1598 Jeho Milost pán Jan z Žerotína ráčil jest vejš psaný dům, kterýž jest mu po smrti kněze Jana Miletínského, faráře strážnického, jakožto pánu kolaturu fary právem odúmrtním nápadem přišel, darovati Její Milosti urozené paní Alžbětě Slavatové z Chlumu a z Košumberka, paní manželce své milé, a jest jí podle práva purkrechtního za volný a svobodný odevzdán dává Jan Frydrych z Žerotína dům tento výsadní v rynku v právě městském a purkrechtním přísedící urozené paní Veronice Žerotínské z Žerotína a na Chraustovicích, sestře své 18 2/2013

19 nejmilejší z lásky bratrské, i jejím erbům, aby jej mohla prodati, zafreymarčiti, komukoliv buď za zdravého života dáti, nebo na smrtelné posteli poručiti. Veronika však v mladém věku r umřela a Frydrych z Žerotína dům tento nárožní podle domu pana Břeclavského r se vším příslušenstvím koupil, a daroval urozené paní Marii Magdaleně rozené z Kunovic, manželce své nejmilejší pro její věrnost, lásku a manželskou upřímnost. Pro lepší dověření, pevnost, stálost a jistotu Já svrchu psaný Jan Frydrych z Žerotína rukou mou vlastní pod tímto zápisem v knihách purkrechtních městských jsem podepsal. Jan Frydrych zemřel r Paní Marie Magdalena zůstávajíc některý rok v stavu vdovském a dítek svých žádných nemajíc, dům ten všelikým příslušenstvím, všemi štěpnicemi odporučila urozenému pánu panu Janovi Jetřichovi mladšímu z Žerotína k jeho vlastnímu a dědičnému držení. Stalo se to poručenství a dání na zámku strážnickém v přítomnosti Pavla Tučka, purkmistra města Strážnice, Symeona Vítkového, předního konšela předměstí strážnického, a Václava Urbanova, písaře radního města Strážnice, léta Páně Paní téhož roku zemřela. Kupem panství dostal se tento rohový dům na náměstí do rukou hraběte Magnise, který jej daroval r svému sekretáři Gottfriedu Walldorfovi, dvora polovici a stáj, kterou nově postavil bratr hraběte, Filip.V druhé polovici 18. století patřil dům rožní Václavovi Filipovskému. R jej koupil Jos. Ant. Borovička, bývalý syndikus a první radní ve Strážnici. Z bývalého jednoho domu vznikly tři samostatné domy: číslo 343, dnes 507 měl r Filip Radocha, justiciár panský, a bydlel tam i Josef Preninger, chirurg, r Wenzel Komers, - r Antonie Daum a r Josef Kovář, obchodník (otec paní Jarmily Lenzové a Marie Janálové). Ve Strážnici 8. března 1992 podle zápisu z kroniky Jana Skácela vypsala pro paní Jarmilu Lenzovou Marie Skácelová. Jarmila Lenzová Když táta měří podle bible svět (ohlédnutí za prosincovým představením Šumař na střeše) Joseph byl dramatik, Jerry skládal hudbu. Potkali se na Broadwayi a v roce 1964 uvedli úspěšnou premiéru svého muzikálu na motivy povídek Šoloma Alejchema (ano, dle jména vypravěče se jednalo o příběhy ze židovského prostředí). Zemřeli nezávisle na sobě, avšak oba během pouhých 10 dní. Zmíněný muzikál, který oba pány proslavil, je v českém prostředí znám jako Šumař na střeše (překlad Pavel Šrut) a v loňském roce si jej do svého repertoáru vybral divadelní spolek Vlastenecká Omladina z Vídně. Speciálně pro tento projekt navázala VOmladina spolupráci nejen s Divadelním spolkem bratří Mrštíků (Boleradice), ale byli přizváni také tanečníci folklorní skupiny Demižón ze Strážnice. Nejspíš právě tato spolupráce přispěla k tomu, že spolek VOmladina přijel 1. prosince 2012 zahrát muzikál také do Strážnice. Jako jeden z mnoha ohromených diváků cítím potřebu vyjádřit pochvalu aktérům představení: V téměř tříhodinovém spektáklu, zaměřujícím se na otázky, ale také hranice hodnoty tradice a rodinných pout, předvedl soubor jako celek opravdu nadprůměrný výkon, za jaký by se nemusel stydět ani profesionální soubor. Navíc si dovolím vyzvednout jednak představitele hlavní role, mlékaře Tovje (Zbyněk Háder), jehož ztvárnění otce hlavy rodiny bylo přinejmenším úctyhodné, druhak bych ráda ocenila výkon právě strážnických tanečníků, jenž se dá charakterizovat jedině slovem famózní. Věřím, že pohled na jejich taneční výstupy potěšil hrdé oko přítomných (nejen) Strážničanů. Další nejdříve plánované představení můžete navštívit dne 13. dubna v 17:00 v sále Školského spolku Komenský, Sebastianplaz 3, Vídeň 3 (www.omladina.at). Renata Petříková (Nováková) 2/

20 Nad novou knihou Jiřího Pajera Obdržel jsem poštou novou publikaci Jiřího Pajera, která obsahuje fotografi e z let Velmi mě potěšilo, že kniha je věnována památce mých rodičů Jana a Marie Skácelových. Několikrát denně si knihu prohlížím a snažím se rozpoznat známé tváře. Už jsem si dokonce pořídil i jmenný seznam, kdo na které stránce na mě hledí z fotografi e. Je tam třeba svatební fotografi e rodičů, můj tatínek jako ředitel měšťanské školy, moje maminka je na školní fotografi i s učitelem Václavem Jíchou. Na sokolských snímcích je strýček Pepa a teta Marjánka z Veselské ulice. Našel jsem i sebe na fotografi i primy z gymnázia, potěšil jsem se pohledem na své spolužáky Jarmilu Kovářovou-Lenzovou, Jaroslava Okénku a další. Na fotografi ích vidím také katechetu P. Josefa Kouřila nebo učitele Jana Okénku i jiné své pedagogy. Zaujala mě historická fotografi e z roku 1933 s taxikářem Vrbou, který vezl rodinu zeměměřiče Ing. Páska na fi nále fotbalového mistrovství světa do Říma. Syn Milan Pásek byl později významný režisér a dramaturg brněnských divadel. Jiřímu Pajerovi se podařilo uspořádat významné obrazové dílo, které je vynikajícím dokumentem dobových fotografi í. Ve svém průvodním dopisu si však stěžuje na malý zájem Strážničanů o koupi jeho knihy. Myslím, že cena knihy rozhodně není přehnaná. Vždyť dnes se běžná beletrie prodává za 300 korun a ještě bez ilustrací! Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. z Jeseníku Ze školství Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Náhradní termín zápisu do první třídy na školní rok 2013/14 Mgr. Petr Tomeček, ředitel školy Na základě 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, oznamuje ředitel Základní školy M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvkové organizace, že náhradní termín zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2013/2014 se koná ve čtvrtek 7. února 2013 od do hod. K zápisu se dostaví děti narozené od do se svými zákonnými zástupci (rodiči). Zákonní zástupci přinesou rodný list dítěte a své osobní doklady. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy Adopce na dálku pokračuje Mgr. Petr Tomeček, ředitel školy Naše škola je od roku 2005 let zapojena do projektu Adopce na dálku, jehož cílem je umožnit dětem získat základní vzdělání. Do Adopce jsou zařazeny děti z chudých rodin, které z finančních důvodů nemohou školu navštěvovat. Za roční příspěvek dárce (asi 6500 Kč) je dítěti uhrazeno školné, školní pomůcky, školní uniforma, základní zdravotní péče a jedno jídlo denně. Dárcem může být kromě školy i jednotlivec, rodina nebo firma. 20 2/2013

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Mgr. Dušan Krabec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u konaného dne

Více

U S N E S E N Í 7. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 11.2.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 24/2015

U S N E S E N Í 7. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 11.2.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 24/2015 U S N E S E N Í 7. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 24/2015 V Soběšovicích dne 12.2.2015 Zpracoval : Valošková Petra 1 Přehled přijatých usnesení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

U S N E S E N Í. ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se

U S N E S E N Í. ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se U S N E S E N Í ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 15. 1. 2014 v 15:00 hodin ve společnosti SITA CZ a.s., Divize JIH, Novosady č.p.

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

Místní poplatky v obci Věcov

Místní poplatky v obci Věcov Rok 2010 Číslo 1 Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) Místní poplatky v obci Věcov Poplatek za psa Poplatek za psa je třeba uhradit na

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Kunštátské informace březen 2006

Kunštátské informace březen 2006 Kunštátské informace březen 2006 Informace ze zasedání RM (vybrané části) RM 6. 2. 2006 RM projednala: rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ve výši 3,437.000 Kč na akci Regenerace

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více