Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2"

Transkript

1 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Stop hazardu Praha 2 nechce na svém území žádné výherní hrací přístroje. strana 2 Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2 Co přinesly 4 roky Jak se proměnila městská část Praha 2 v období let ? strana Je tak lákavé začít psát něco o létě. O jeho kráse a ospalosti, o jeho rozmarech, o vydařených prázdninách a dovolených, o škodách, které nám způsobily kroupy, o obtížích, s jakými se v létě setkává autor novinových úvodníků Slovo úvodem Letní bilancování Podzim začne oficiálně až 23. září, ale přesto je zvykem považovat konec srpna současně za konec léta. V našich myslích jako by léto skončilo. Máme za sebou období nebývalých veder, která především těm starším z nás obvykle ztrpčují život. Máme za sebou povodně se všemi jejich hrůzami, které citlivě vnímáme i přesto, že nám, obyvatelům Prahy 2, mohou připadat vzdálené, neboť nás se tentokrát nijak výrazně nedotkly. Krupobití srpnových dnů bylo nebývalé, způsobilo značné škody, ale je rovněž za námi a zůstane v našich myslích už jenom jako nepříjemná vzpomínka. Vzpomínkou zůstává i celé letošní léto, přichází podzim, a tak se můžeme pustit do letního bilancování. Pro městskou část Praha 2 nebylo léto dobou bezbřehého odpočinku a lenošení. Projekty, které pro své občany organizujeme, se nezastavily. Proč by také právě o prázdninách neměla být k dispozici celá škála aktivit, na které jsme si už společně zvykli? Cvičení s Dvojkou našlo i během letních měsíců své skalní i příležitostné příznivce a je jen dobře, že společnému cvičení na čerstvém vzduchu se budeme moci věnovat až do konce října. Totéž platí o organizaci dnes již tradičních výletů, které si získaly nebývalou oblibu u našich starších spoluobčanů. Ale za hezkými věcmi už není třeba nutně cestovat mimo Prahu. Skončila rekonstrukce zahrady Ztracenka. Ta se stala opět krásným místem s výhledem na naše hlavní město, místem klidu a pohody, ideálním prostorem pro procházku i odpočinek. A když jedna rekonstrukce skončila, zahájili jsme jinou. Revitalizace Havlíčkových sadů vstoupila do další fáze, a tou je obnova Grotty. Praha 2 se nám postupně mění před očima, a i když se třeba neshodneme na tom, co je třeba udělat dříve a co později, jistě můžeme společně říci, že naše městská část se mění k lepšímu. Naše děti si užívaly prázdniny, ale školy přesto nebyly prázdné. V řadě z nich probíhaly v letních měsících náročné opravy a rekonstrukce, aby se děti vrátily do prostředí, které bude zase o trošku lepší, než jak si ho pamatují ze sklonku minulého školního roku. I my dospělí jsme se vrátili ze svých dovolených a čeká nás rutina všedních dnů. Nadcházející podzim bude pro Prahu 2 podzimem volebním. Podzimem, ve kterém svými hlasy opět rozhodneme, jak se bude žít v naší městské části příští čtyři roky. Přeji vám do podzimních dnů mnoho zdraví, štěstí, síly, energie a také odpovědnosti, bez které se neobejdete, budete-li chtít zvolit ve volbách ty kandidáty, kteří vám pomohou měnit i nadále obraz naší dvojky k lepšímu. Aleksandra Udženija, radní (ODS) Soutěž o nájem obecních bytů V září budou mít zájemci o bydlení v Praze 2 opět možnost utkat se o nájem obecních bytů ve velkém sále budovy ÚMČ Praha 2 na nám. Míru 20. Další dvoukolová veřejná soutěž, kterou Praha 2 organizuje od června 2009, se bude konat v úterý od 16:00. Prvního kola se mohou zúčastnit pouze ti zájemci, kteří dva roky trvale bydlí v naší městské části. Podmínkou je účast minimálně tří soutěžících, kteří podají nabídku. Ve druhém kole mohou soutěžit i další účastníci veřejné soutěže. Musí ale být nejméně dva a musí být aktivní (tedy podat nabídku). Součástí nájemní smlouvy je tzv. inflační doložka. Je to oprávnění pronajímatele zvýšit nájemné o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí rok (vždy k příslušného kalendářního roku). Aktuální informace naleznete na úřední desce městské části Praha 2 a na van Infolinka humanitního odboru MČ Praha 2 Tel.: MČ Praha 2 pro své občany prostřednictvím humanitního odboru ÚMČ zavedla bezplatnou telefonní linku pro informace a poradenství v oblasti sociálních služeb a dávek a zejména v oblasti sociálních programů městské části Praha 2. ŽIVOT KOLEM ŘEKY: Srpnové téma naší soutěže pro zanícené fotografy pojal autor snímku Simon Kubíček s nadhledem, jaký jen mohou vyšehradské šance vnímavému pozorovateli nabídnout. Život tam dole se odtud jeví až neskutečně poklidně a romanticky. A odkudkoliv z Vyšehradu řeku pozorujete, vždy má takový pohled bezkonkurenční půvab. Tento snímek jsme vybrali jako nejlepší. Více na téma Život kolem řeky na str. 8. Text: len, foto: S. Kubíček Dobrá zpráva Původní zahrada tohoto názvu se nachází na úbočí Albertovských svahů v jejich východním cípu, pod bývalým klášterem na Karlově, dnes Muzeem Policie ČR. Již podle názvu je zřejmé, že jde o odlehlou lokalitu, která si právě pro tuto vlastnost zachovala svoji neopakovatelnou atmosféru. Zahrada Ztracenka se poprvé připomíná v roce 1791, kdy se snad jednalo i o vinici. V pozdějších plánech Prahy je zde již uvedena zahrada. Na její horní hraně je původní, pravděpodobně gotická opěrná zeď od výše zmíněného kláštera. V sedmdesátých a počátkem osmdesátých let minulého století zde byla školní zahrada s pozemky sloužícími k výuce základů pěstování kulturních plodin Základní školy Legerova. Poté zahrada zarostla a stala se z ní Ztracenka dříve částečně skládka a částečně útočiště bezdomovců. Přesto, že jde o odlehlou lokalitu, rozhodla se městská část Praha 2 revitalizovat toto území za přispění evropských dotačních fondů. Ztracenka se tak stala první etapou rozsáhlé rekonstrukce a revitalizace Albertovských svahů. Tento záměr vznikl již v roce 1999, kdy tehdejší Útvar rozvoje hl. m. Prahy zpracoval urbanistickou studii Albertov Karlov, kde se poprvé objevil návrh na vznik nové pražské zahrady právě na svazích Albertova. První etapa je tedy hotova a dne ve 14:00 se Ztracenka slavnostně otevírá pro veřejnost. Celkové POJĎME NAJÍT ZTRACENKU náklady na rekonstrukci činily cca 25 milionů Kč. Z této částky bylo uhrazeno z evropských fondů v roce 2009 celkem Kč a v roce 2010 téměř Kč. Evropské dotace se tedy na této akci podílely úhrnem částkou Kč. Kromě toho získala městská část Praha 2 na financování této akce účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši bezmála Kč. Z vlastních zdrojů tedy městská část Praha 2 vyčlenila Kč. Ztracenka by se měla stát součástí zelených ploch Nuselského údolí, táhnoucích se přes Novoměstské hradby až po Albertov. Kompozice zahrady vychází ze stávajících pěších cest, terénních úprav Ztracenka nyní a nově osázené zeleně. Hlavním moti- vem jsou plochy provedené v žulové kostce, lemované cihelnými zídkami z lícového zdiva a zasazené do komunikační sítě parkových cest v poměrně prudkém svahu. Z cihelného materiálu jsou provedeny stupně hlavního schodiště a lemování nových vstupních bran. V křížení dvou diagonálních propojovacích p tras zahrady je zhotovena vyhlídka se zídkou a soklem pro plastiku. Celkové řešení zahrady je podtrženo sadovými úpravami, které zapo- jují ponechanou vzrostlou zeleň do kompozice a dotvářejí celou zahradu. Věříme, že přes svoji odlehlost se Ztracenka stane vyhledávaným místem k relaxaci obyvatel Prahy 2. Překrásné výhledy na pražskou kotlinu za posezení určitě stojí. Navíc již dnes probíhá druhá etapa celkové revitalizace Albertovských svahů, rekonstrukce Bastionu na Novoměstských hradbách, který sousedí se Ztracen- kou přes Horskou ulici. Třetí etapa, zahrada v okolí kuželny v Horské ulici, je ve fázi projekčních příprav. Další etapy jsou prozatím pouze na úrovni architektonických studií. Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky (ODS), foto: len

2 2 ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2010 Co se děje na radnici Noviny Prahy 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Rada městské části Praha 2 jednala v měsíci srpnu dvakrát, a to a Projednala celkem 84 bodů včetně informací. Z jednání vybíráme: Rada doporučila ZMČ Praha 2 schválit žádost o svěření majetku hl. m. Prahy, pozemku parc. č. 275, k. ú. Vyšehrad, do správy městské části. Vzala na vědomí informaci o výzvě MV ČR pro předkládání projektů na zvýšení efektivity práce v rámci Systému včasné intervence a souhlasila s podáním projektu na vytvoření rozhraní mezi Systémem včasné intervence v Praze 2 a elektronickou spisovou službou e-spis v ÚMČ Praha 2 a s jeho realizací v případě přidělení požadovaných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Vzala rovněž na vědomí souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti MČ za I. pololetí, souhlasila s vypsáním zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku Revitalizace jižní stráně parku Riegrovy sady, zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Záhřebská 15/539 denní stacionář pro seniory a zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Balbínova 6/323 chráněná dílna. RMČ schválila záměr uspořádat ve školním roce 2010/2011 druhý ročník soutěže Amos tour, vzala na vědomí záměr účasti základních škol zřizovaných MČ Praha 1 a Praha 3 v soutěži a souhlasila s uspořádáním společného finálového dne v Praze 2. Dále souhlasila s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na výběr organizátora soutěže a s tím, aby finanční krytí jejích nákladů bylo zařazeno do návrhu rozpočtu MČ na rok Radní vzali na vědomí dopis ředitele Magistrátu hl. města Prahy ze k žádosti o součinnost při naplňování cílů Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře revitalizace Karlova náměstí a informaci, že provedení zjišťovacího archeologického výzkumu doporučeného Národním památkovým ústavem (NPÚ) v hl. m. Praze před dalším rozpracováním projektové dokumentace nebylo dosud zahájeno. Souhlasili s postupem, aby Praha 2 zadala ve spolupráci s NPÚ tzv. 1. etapu archeologického výzkumu Karlova náměstí ve vybraném rozsahu. Rada rovněž souhlasila s pronájmem části náměstí Míru P. Šikovi, který zde uspořádá a bleší trhy, a s pronájmem části Tylova náměstí K. Hanusovi, který zde bude od 9. do prodávat vánoční stromky. RMČ schválila připomínky k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, jíž se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, a doporučila ZMČ Praha 2 schválit zásady pro hospodaření městské části v období rozpočtového provizoria na rok RMČ dále přijala usnesení k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 10/2010. Z materiálů k informaci vybíráme: k provedeným kontrolám a k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 9/2010 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení. Ing. Barbora Pletková, odbor Kancelář tajemníka Nulová tolerance k hazardu Rada městské části Praha 2 schválila připomínky k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, jíž se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, v platném znění. Návrh novely dostaly městské části k připomínkám dopisem náměstka primátora JUDr. Rudolfa Blažka. Již při předcházejících novelizacích městská část prosadila významnou redukci počtu míst, kde lze na jejím území provozovat VHP: z původních 103 míst v roce 2007 na stávajících 57. MČ Praha 2 dlouhodobě prosazuje nekompromisní přístup k regulaci hazardu na svém území. Byla to právě ona, kdo inicioval vydání první vyhlášky omezující provoz výherních hracích přístrojů (VHP) na území hl. m. Prahy. Starostka Jana Černochová se v této věci plně angažovala jako členka petičního výboru petice Za právo obcí reálně omezovat hazard na svém území v souvislosti s novelou zákona ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, projednávanou Parlamentem ČR před letošními sněmovními volbami. V současné době navrhuje městská část pro své území znovu tzv. nulovou variantu, tj. takový stav, kdy by na jejím území nemohly být provozovny VHP vůbec. Pro případ, že by se s touto její snahou Zastupitelstvo hl. m. Prahy neztotožnilo, navrhuje další podstatnou redukci počtu míst, kde je možno VHP provozovat (snížení o 22 míst ze stávajících 57) a nově též i zásadní regulaci z hlediska časového (VHP by bylo PIETNÍ AKT K 21. SRPNU: Před budovou Č. rozhlasu na Vinohradské třídě, kde se odehrály nejtvrdší střety mezi okupačními vojáky a obyvateli hlavního města, si 21. srpna připomněli zástupci našeho politického i veřejného života spolu s veřejností oběti okupace Československa v srpnu Za hl. m. Prahu položila věnec náměstkyně primátora Marie Kousalíková, za městskou část zástupce starostky Ing. Jiří Paluska (na snímku). Text a foto: van možno ve zbývajících hernách provozovat jen v čase od 10:00 do 22:00). Je však také třeba jasně říci, že v důsledku mezerovité a nekvalitní zákonné úpravy hazardu, která umožňuje obcím regulovat pouze jeden segment loterního trhu (VHP), se městská část Praha 2 díky své nekompromisní strategii při regulaci provozu VHP musí potýkat s výrazným nárůstem ostatních hazardních her, které povoluje Ministerstvo financí (a které nemůže místní samospráva jakkoli regulovat), především interaktivních videoloterijních terminálů. Městská část zásadně nesouhlasí s tím, aby možnost regulovat na jejím území hazard provozovaný na výherních hracích přístrojích byla zcela negována a degradována tím, že de facto náhradou za VHP povoluje Ministerstvo financí ČR interaktivní videoloterijní terminály, které jsou rozhodně neméně nežádoucí a nebezpečnou formou hazardu, říká k tomu starostka městské části Praha 2 Jana Černochová. red Vinobraní na Grébovce 2010 Ve dnech 17. a 18. září 2010 pořádá městská část Praha 2 již čtvrtý ročník Vinobraní na Grébovce, tentokrát s podtitulem Hříšní lidé města vinohradského. A právě postavy slavného seriálu a život na Vinohradech v meziválečném období budou ústředním tématem. V pátek 17. září odpoledne ožije náměstí Míru tržištěm a atmosféru 30. let minulého století dokreslí dobové písně za doprovodu flašinetu a harmoniky. Návštěvníci se mohou kromě ukázek řemesel a kvalitního burčáku těšit na pouliční divadlo a večerní ohňovou show. V sobotu 18. září se oslavy vinobraní přesunou do Grébovky, kde se všem příchozím naskytne příležitost zúčastnit se velké detektivní soutěže a vydat se tak po stopě šizuňků, kasařů, podvodníčků, chmatáků a dalších výtečníků z počátku minulého století. Na vše bude dohlížet odborník na slovo vzatý, ředitel Divadla Na Fidlovačce Tomáš Töpfer alias vrchní velitel Arazím z Četnických humoresek, který je čestným hostem letošního Vinobraní na Grébovce. PROGRAM Pátek 17. září náměstí Míru 14:00 22:00 Stylové trhy prodej burčáku, dobového občerstvení a výrobků tradičních řemesel. O správnou náladu se postará pražský flašinetář, slepý harmonikář a představení kočovného divadla. Na případné zloděje dohlédnou prvorepublikoví policajti a strážníci. 19:30 Staropražské písničky v podání kapely TŘEHUSK 21:15 Velkolepá ohňová show Sobota 18. září Havlíčkovy sady (Grébovka) OKOLÍ GRÖBEHO VILY 14:00 Slavnostní zahájení starostkou MČ Praha 2 Janou Černochovou 14:15 Policejní rada Vacátko a jeho mordparta startují soutěžní a programové odpoledne 14:30 Hudební skupina PĚTNÍK šansony, kuplety, písničky V+W aneb Hudební scéna 30. let 20. století 16:00 Dostihy 17:00 Případ Grébovka (retro kaskadérská show) 18:00 Vyhlášení nejúspěšnějšího Vyšetřovatele četnické stanice v Grébovce 19:30 Závěrečná exhibice umělců 20:00 Koncert staropražské kapely ŠMRNC Ručičky, nebojte se, Strahováček, Po starých zámeckých schodech, Točte se, pardálové a další dobové písničky 21:30 Slavnostní ohňostroj PROSTOR POD VINIČNÍM ALTÁNEM 14:00 18:00 Přijela pouť! Historické kolotoče a houpačky, staročeská střelnice. Přehlídka aut veteránů, možnost svezení pro malé i velké. Divadelní grotesky, fotografický salón a další překvapení. DOPROVODNÝ PROGRAM V celém areálu parku prodej burčáku, dobového občerstvení a výrobků tradičních řemesel. Rada Vacátko a jeho mordparta, Oldřich Nový a Lída Baarová, vinohradští hochštapleři, galérka a smetánka. Četnická stanice v Grébovce aneb Velké vyšetřování: celodenní soutěžení (nejen) pro děti snímání otisků, bertillonáž, šifrování, otvírání trezoru na čas, četnický výcvik a mnoho dalšího. Tradiční prodejní výstava vín letos netradičně v Pavilonu. Realizaci letošního Vinobraní na Grébovce na základě výběrového řízení zajišťují pro městskou část Praha 2 agentury Petr Nůsek A.R.G.O. a SLAVICA s.r.o. V Praze 2 vzniklo nové sdružení za odprodej bytů Zástupce starostky pro oblast ekonomiky a majetku Ing. Jiří Paluska se v pondělí 30. srpna 2010 sešel s Ing. Jiřím Černým, předsedou nově vzniklého občanského sdružení TOB za transparentní odprodej bytů městské části Praha 2. Ing. Černý zástupce starostky informoval o aktivitách nově vzniklého sdružení. Jednání se neslo v atmosféře vzájemné shody nad chápáním dané problematiky, dohodli jsme se, že budeme v diskusi pokračovat nad podklady ke konkrétním krokům, řekl Ing. Amos tour vstupuje do druhého ročníku Městská část Praha 2 uspořádá ve školním roce 2010/2011 druhý ročník všestranné sportovní soutěže pro žáky základních škol AMOS tour. Shodli se na tom radní městské části. Po úspěšném prvním ročníku, skončila ZŠ Botičská který díky mediálnímu zájmu zaujal celopražskou a na třetím ZŠ U sv. Štěpána. Družstva tří vítězných veřejnost, vyslovily zájem škol získala týden- o účast v soutěži i městské ní pobyt na Lipně, pohár části Praha 1 a Praha 3. Pro a finanční odměnu tento případ nabídla městská část Praha 2 uspořádání společného finálového dne v městské části Praha 2 v prostorách ve formě šeku. První ročník všestranné sportovní soutěže Amos tour jasně ukázal, že Sokola Královské můžeme být právem hr- Vinohrady. V předkolech by di na naši počítačovou se tak celkem zúčastnilo mládež. Děti byly úžasné, zhruba šest tisíc školáků. Předpokládá se, že první dvě kola proběhnou v rámci soutěžily s obrov- ským nasazením. Byla to pro ně zároveň jedi- škol příslušných městnečná příležitost, jak se Foto: len naučit týmové spolu- ských částí a finále se zúčastní vždy dvě nejlepší školy z každé městské části, tedy celkem šest družstev po osmnácti dětech. Časové rozložení soutěže bude pro první kolo září 2010 až leden 2011, pro druhé kolo do konce března 2011 obě kola proběhnou v rámci hodin Paluska. Občanské sdružení TOB na svém webu uvádí, že základním východiskem jeho úsilí je odprodej bytů za cenu obvyklou v daném období a v dané lokalitě, avšak sdružení hodlá usilovat o to, aby byl odprodej realizován za ceny odpovídající obsazenému bytu. Tyto ceny jsou podle zástupců sdružení přijatelné jak pro kupující, tak pro prodávající stranu, a nevzniká proto důvod k obavám, že by mohl být odprodej v budoucnosti zpochybňován. Tyto obavy se v minulosti tělesné výchovy. Velké finále je plánováno na první týden května roku Vloni se soutěže v Praze 2 zúčastnilo celkem 1439 školáků ze všech deseti základních škol zřizovaných městskou částí. V kategorii nejlepší škola nakonec zvítězila ZŠ Kladská, na druhém místě ukázaly jako opodstatněné, neboť poslední privatizační vlnu provázela stížnost k Evropské komisi na Úřad městské části Praha 2 za údajnou nedovolenou podporu při prodeji bytových domů, které byly prodány za administrativní ceny. Oba pánové se shodli na nutnosti absolutní transparentnosti při odprodeji bytů a dohodli se na společné schůzce v průběhu následujícího týdne, kde budou diskutovat nad konkrétními požadavky nového občanského sdružení. red práci, a také šance navázat nová přátelství. To vše je skvělá deviza do druhého ročníku soutěže, který, jak věříme, přinese dětem další užitečné zkušenosti a nezapomenutelné zážitky, říká radní za ODS Aleksandra Udženija. red

3 Noviny Prahy 2 Co se děje v Praze 2 ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ Komunální volby 2010 Volby do Zastupitelstva městské části Praha 2 a do Zastupitelstva hlavního města Prahy se uskuteční ve dnech 15. a Volby do Senátu Parlamentu České republiky nebyly ve volebních obvodech č. 26 a 27, které zahrnují vždy část území MČ Praha 2, vyhlášeny. Dny evropského dědictví Od 11. do 19. září 2010 se konají Dny evropského dědictví (EHD European Heritage Days), které jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací a společenskou akcí. Každoročně se při nich otevírá řada zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a dalších prostor, v nichž je uchováváno neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Hlasovací lístky obdrží voliči do schránek nejpozději tři dny přede dnem voleb, budou k dispozici také přímo ve volebních místnostech. Seznam volebních místností v Praze 2 s uvedením volebních okrsků včetně adres, které pod ně spadají, uveřejníme v říjnovém čísle Novin Prahy 2. Ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 2 a Zastupitelstva hlavního města Prahy se volič může zúčastnit hlasování pouze v tom volebním okrsku, ve kterém je zapsán ve stálém seznamu voličů podle místa svého trvalého pobytu. Voličské průkazy se pro tento druh voleb nevydávají. Kromě státních občanů ČR mají právo volit do zastupitelstev obcí také státní občané ostatních členských států Evropské unie, kteří alespoň v druhý den voleb dosáhnou věku 18 let a jsou v příslušné obci (městské části) přihlášeni k trvalému pobytu; komunálních voleb se mohou zúčastnit, pokud ve lhůtě do do 16:00 podají žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů u příslušného obecního úřadu v místě, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu. Pokud státní občan jiného státu EU tuto žádost nepodá, nemůže se hlasování v těchto volbách zúčastnit. Na Úřadu městské části Praha 2 lze žádost podat v odboru správních agend v kanceláři č. 103, 1. patro, tel.: Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky lze nahlásit předem telefonicky v odboru správních agend Úřadu městské části Praha 2 tel.: nebo ve dnech voleb předat přímo okrskové volební komisi. Každý volič s trvalým pobytem v Praze 2 si po prokázání totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem) může v odboru správních agend Úřadu městské části Praha 2, kancelář č. 103 ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. Údaje nelze sdělovat telefonicky vzhledem k nutnosti ověření totožnosti občana; rovněž není možné získat údaje o příbuzných, sousedech či známých. Případnou chybu v údajích vedených v seznamu voličů lze opravit nebo doplnit; úřad je povinen do 48 hodin žádosti voliče o opravu či doplnění údajů buď vyhovět, anebo mu písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič svou totožnost a státní občanství. Občanům ČR, kteří se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu. Podrobnější informace k volbám přineseme v říjnovém čísle. Aktuální informace naleznete také na úřední desce Úřadu městské části Praha 2 a na internetové stránce Mgr. Jarmila Kořínková, vedoucí odboru správních agend v z. Ondřej Jícha, vedoucí odd. přestupků Co nás pálí V České republice se nezpřístupňují pouze historické památky, které jsou oficiálně prohlášeny kulturními památkami, jako jsou známé hrady, paláce a katedrály. Otevírá se také mnoho soukromých a veřejných budov, jež nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně a částečně. Národním garantem EHD je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Také letos v září mohou obyvatelé Prahy 2 navštívit historické památky, které jsou běžně veřejnosti nepřístupné nebo jsou přístupné pouze částečně či příležitostně. Cílem Dnů evropského dědictví je rozšířit a zvýšit všeobecné povědomí o kulturním dědictví a jeho ochraně. Letošním národním tématem je Duše památek. Na území MČ Praha 2 budou pro veřejnost otevřeny tyto památky PAVILON Č. P. 2188, Havlíčkovy sady: Památka běžně přístupná veřejnosti je otevřena od 10:00 do 21:00. Dne 18. září 2010 se v Havlíčkových sadech koná tradiční Vinobraní na Grébovce s rozsáhlým doprovodným programem. VĚŽ NOVOMĚSTSKÉ RADNICE, Karlovo náměstí 1: Památka běžně přístupná veřejnosti bude ve dnech 11. a 19. září 2010 od 10:00 do 18:00 přístupna za snížené vstupné 20 Kč. Ve dnech 11., 12., 18. a 19. září se budou v 15:00 konat komentované prohlídky Novoměstské radnice. Během Dnů evropského dědictví (EHD) probíhá na Novoměstské radnici interaktivní výstava Hry a klamy a výstava fotografií Pohyb in natura. BENEDIKTINSKÉ OPATSTVÍ PANNY MARIE A SV. JERONÝMA V EMAUZÍCH, Vyšehradská 49: Památka běžně přístupná veřejnosti je otevřena 11. září 2010 od 11:00 do 17:00, září 2010 od 11:00 do 18:00 a 18. září 2010 od 11:00 do 17:00 za snížené vstupné 20 Kč. 11. září 2010 se koná komorní koncert Duchovní hudba Antonína Dvořáka s výběrem skladeb komponovaných Antonínem Dvořákem pro bohoslužby v malé kapli Sychrovského zámku. Účinkují: Helena Janiczková (soprán), Václav Urban (klavír). 15. září můžete navštívit komponovaný pořad Svatý Prokop v barokním umění s hudbou Vítězslava Kůstky, průvodní přednáškou Pavla Heřmánka a promítáním ukázek z barokního umění. Sv. Prokop je jedním z patronů klášterního kostela v Emauzích a rovněž českým zemským patronem. V areálu probíhají dva výstavní projekty: expozice Ze světa mechanických hraček a připomínka 65. výročí náletu na Prahu, expozice Škaredá středa. Nálet na Prahu 14. února SOKOL PRAŽSKÝ, Sokolská 43: Památka je běžně nepřístupná veřejnosti slouží ke sportovní činnosti. Ve dnech 18. a 19. září 2010 bude otevřeno od 10:00 do 16:00. Vstup je zdarma. VLÁDNÍ SALONEK ŽELEZNIČNÍ STANICE PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ, Wilsonova 8: Památka otevřena pouze při významných událostech spojených s činností Českých drah (tiskové konference, výročí). Ve dnech EHD 18. a 19. září 2010 od 9:30 do 17:00 bude přístupna zdarma. PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI, Rašínovo nábřeží 412: Expozice věnovaná historii zaniklého Podskalí bude dne 11. září 2010 od 10:00 do 18:00 otevřena pro návštěvníky zdarma. Další informace o památkách otevřených v celé České republice formou online katalogu lze získat na internetových stránkách Informace o památkách otevřených v Praze najdete také na stránkách Ing. Sylvie Hájková, odd. územního rozvoje ÚMČ Praha 2, foto: len ČISTÁ DVOJKA JE TU PRO VÁS NEJHEZČÍ HŘIŠTĚ NEBO PARK Čistá dvojka vyhlašuje pro občany Prahy 2 další soutěž O nejhezčí dětské hřiště nebo park. Navazuje na to, že MČ Praha 2 zakončila sérii úspěšných projektů obnovy veřejných dětských hřišť, která byla zrekonstruována a osazena novými herními prvky. Nesmíme ale zapomínat ani na parky, v nichž byla osazena nová zeleň, instalovány lavičky, upraveny cesty a opraveno značení. Nejčerstvějším příkladem je kompletně renovovaný park Ztracenka v Horské ulici, jehož slavnostní otevření se chystá na 7. září. Soutěž je rozdělena na dvě části webovou hlasovací a výtvarnou. Dejte hlas svému oblíbenému parku nebo dětskému hřišti na cz. Deset vylosovaných hlasujících obdrží hodnotné ceny v podobě čistících potřeb. Zároveň probíhá výtvarná soutěž pro děti. Pošlete obrázek, vztahující se k oblíbenému dětskému hřišti nebo parku, s popisem, proč se dítěti líbí právě toto hřiště nebo park, na adresu Čistá dvojka, Pod Nuselskými schody 3, Praha 2 nebo na cistadvojka.cz. Nezapomeňte uvést svoji adresu. Díla posílejte do a obálku označte heslem Soutěž. Na nejlepší výtvarné práce čekají hodnotné výhry v podobě malířských potřeb. Seznam parků a veřejných dětských hřišť naleznete níže. Více informací na v infomapě Hřiště U Vodárny naleznete všechna hřiště i s podrobným popisem. Dětská hřiště U Vodárny, Folimanka, Riegrovy sady U Draka, Havlíčkovy sady horní dětské hřiště, Na Výtoni, Na Rybníčku, Havlíčkovy sady U Štiky, Karlovo náměstí U Fausta, Lumírovy sady U Šemíka, Vratislavova U Slunce, Na Vyšehradě, Malá zahrada Parky a parčíky Havlíčkovy sady, Karlovo náměstí, Riegrovy sady, Čechovy sady, Bezručovy sady, Folimanka, Zítkovy sady, Fügnerovo nám., Lumírovy sady, náměstí Míru, Výtoň, Ztracenka, Vyšehrad UKONČENÍ SOUTĚŽE O 7 DIVŮ DVOJKY V rámci projektu Čistá dvojka proběhla fotografická soutěž O 7 divů dvojky. Děkujeme všem, kteří nám zaslali své snímky. Všechny byly zajímavé a bylo těžké z nich vybrat nejlepší. Některé zaujaly svým motivem, jiné zase dokonalostí zpracování. Fotografickou techniku vyhrávají: 1. místo Mgr. Jana Havlíková, 2. místo Anna Škopková Čejková, 3. místo Václav Cvrček. Výhercům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast. PEJSCI NA DVOJCE V Praze 2 je oficiálně zaregistrováno 2494 psů. Na problém se sběrem psích exkrementů narážíme všichni velmi často, přesto, že je zde umístěno 210 košů se sáčky. Komwag, a. s. měsíčně posbírá prostřednictvím motorek s vysavačem kolem 10 tun psích exkrementů a dalších 14 tun se nashromáždí z košů na exkrementy. Přesto není na ulicích a v parcích tak čisto, jak bychom si všichni přáli. Připravujeme opět značení a další prvky, ale to nejdůležitější je, aby každý pejskař k čistotě přispěl sám. Podle přestupkového zákona a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy je majitel povinen psí exkrementy uklízet. Z dalších povinností majitelů psů upozorňujeme na povinnost přihlásit psa a platit poplatky na ÚMČ Praha 2 a zároveň nechat psa, který je starší šesti měsíců, označit mikročipem nebo tetováním a do 30 dnů od tohoto označení ho přihlásit do evidence psů na MHMP. Více informací včetně mapy s vyznačenými místy pro volné pobíhání psů naleznete na ZAPOJTE SE DO PROJEKTU Uvítáme jakékoliv zapojení občanů do projektu Čistá dvojka. Jak jsme již dříve informovali, občané, firmy i kolektivy se mohou zúčastnit formou tzv. patronátu nebo adopce. Jsou to způsoby aktivního zapojení se do projektu, kdy jednotlivec přebere dohled nad pořádkem a čistotou vybraného místa. Každý může dohlížet na místo, které je mu blízké a kde chce svým aktivním přístupem pomoci. Patronát je dohled nad vybranou lokalitou dotyčný pravidelně sleduje, zda je v ní vše ohledně čistoty v pořádku. Pokud ne, nahlásí nedostatek prostřednictvím infolinky MČ Praha 2 nebo infomapy na internetových stránkách Čisté dvojky. Při adopci osoba nebo kolektiv převezme dohled nad určitou vybranou oblastí a podílí se aktivně na řešení nedostatků. Jednou za čtvrt roku provede akci přispívající k čistotě dané lokality. Jde hlavně o odstraňování odpadků, zametání, vytrhání plevele apod. Lokalita nemusí být velká. Pokud se chcete připojit do projektu ve formě patronátu či adopce, zašlete jméno (můžete i přezdívku), adresu, lokalitu, druh zapojení a v případě adopce navrhovanou činnost em na: nebo písemně na: Čistá dvojka, Pod Nuselskými schody 3, Praha 2 (nadepsat patronáty, adopce). Spojíme se s vámi, domluvíme podrobnosti a můžete začít. Více na Občanům, kteří se nemohou soustavně zabývat čistotou svého okolí, přesto můžeme nabídnout spolupráci. Každý může zaznamenat nepořádek nebo hezké místo v Praze 2 do infomapy na internetových stránkách a sledovat řešení problému. VÝJEZDY ČISTÉ DVOJKY O prázdninách se uskutečnilo několik výjezdů v rámci projektu Čistá dvojka, při nichž byli občané informováni o jeho fungování, mohli se zúčastnit ankety a obdržet propagační předměty např. gumové rukavice, smetáček a lopatku, otvírák na PET lahve apod. Stánek Čisté dvojky můžete navštívit i na Vinobraní na Grébovce, které se koná v Havlíčkových sadech 17. a LÉTAJÍCÍ SBĚRNÝ DVŮR V ZÁŘÍ Přistavení Létajícího sběrného dvora v září se koná v pondělí v Záhřebské ulici (křižovatka Záhřebská/Americká). V neděli přiletí do Lublaňské ulice před čp. 1, vždy od 13:00 do 19:00. Za pomoci obsluhy ze společnosti Komwag se zde třídí objemný odpad, stavební suť, dřevěný odpad, elektroodpad včetně chladniček a televizorů, PC komponentů atd. Přehled dalších přistavení je na Text a foto: alf

4 4 ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2010 Téma měsíce Noviny Prahy 2 Praha 2 v proměnách času aneb Čtyři roky v kostce Ve dnech 20. a 21. října 2006 se konaly komunální volby, které na následující čtyři roky předurčily směřování městské části. V pětatřicetičlenném zastupitelstvu získala 21 mandátů ODS, šest ČSSD, čtyři Strana zelených, jeden SNK ED a tři nezávislí kandidáti. Nově zvolení zastupitelé složili slavnostní slib na ustavujícím zasedání 28. listopadu A jaké události následující čtyři roky pod administrativou tohoto zastupitelstva přinesly? Kdybychom měli zmínit všechny počiny, které v posledních čtyřech letech změnily tvář městské části, rozhodně by toho nebylo málo. Mnoho se událo především v oblasti rekonstrukcí významných objektů, úprav veřejných prostranství, modernizace dětských hřišť, zklidnění dopravy, rekonstrukce chodníků a stromořadí či obnovy bytového fondu. Sedmimílovými kroky se ubírala revitalizace Havlíčkových sadů, změny jsou patrné na první pohled... Asi nejpozoruhodnějším počinem je zdařilá rekonstrukce Pavilonu, která Praze 2 vynesla prvenství v regionálním kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací. Z hlediska památkové hodnoty i náročnosti provedení je neméně zajímavá právě probíhající rekonstrukce Grotty. Znatelný pokrok jsme mohli zaznamenat v proměně území kolem Novoměstských hradeb, Karlova a Albertovských svahů... Z kdysi neprostupné džungle se jakoby zázrakem vyloupla zahrada Ztracenka a její originální řešení určitě mile překvapí nejen zahradní architekty. V plném proudu jsou práce na obnově Bastionu, plánují se další kroky vedoucí k revitalizaci celého území Albertova. Obrátky nabrala také modernizace veřejných dětských hřišť v Praze 2. Po dokončení první etapy rekonstrukce Folimanky postupně došlo na hřiště U Draka v Riegrových sadech, hřiště U Vodárny a hřiště Na Výtoni. Městská část investovala nemalé finanční prostředky do oprav bytových objektů a objektů školství. Své ovoce začíná přinášet i dlouhodobé úsilí, vynaložené na humanizaci Severojižní magistrály. Také služby poskytované úřadem městské části dosáhly takové úrovně, že byly letos na jaře ohodnoceny nejvyšší známkou kvality certifikátem ISO. Starostové na Novoměstské radnici Dětský den v Kateřinské zahradě Příležitost poznat jiný svět Folimanka vítá první návštěvníky Sicilané na Vinobraní na Grébovce Premiéra Adventního zastavení Novoměstská radnice se osamostatnila a začala fungovat jako příspěvková organizace městské části. Již první rok existence naznačil zajímavou dramaturgii, mapující pestrou škálu české i zahraniční tvorby Hned na počátku funkčního období se v historických prostorách Novoměstské radnice sešli noví starostové pražských městských částí a zástupci hlavního města, aby si vyměnili zkušenosti z fungování různých oblastí samosprávy. Setkání iniciovala starostka Jana Černochová MČ Praha 2 získala prvenství v krajském kole 9. ročníku soutěže Zlatý erb v kategorii nejlepší webové stránky měst a postoupila do celostátního kola soutěže; tam se však již neprosadila Prahu 2 navštívil náměstek primátora Rudolf Blažek, aby se seznámil s problémy městské části v bezpečnostní oblasti Knihovna na Vinohradech začala fungovat v novém sídle na Vinohradské 69. Získala tak mnohem větší prostor a modernější vybavení V Kateřinské zahradě byla započata tradice setkávání ratolestí zaměstnanců Všeobecné fakultní nemocnice a Úřadu městské části při příležitosti svátku dětí. Oslavy jsou každoročně zaměřeny na poučení zábavnou formou například tu funguje nemocnice pro medvídky Městská policie uspořádala na náměstí Míru společenskou akci Jiný svět zájemci si na vlastní kůži mohli vyzkoušet, jak vypadá pohyb handicapovaných lidí po městě MČ Praha 2 předala Policii ČR do užívání nové pracoviště, oddělení hlídkové služby v ulici Anny Letenské Pódiová vystoupení dětí z Prahy 2 se stala tradičním zlatým hřebem jarních a letních akcí na náměstí Míru. srpen 2007 Městská část Praha 2 se zapojila do projektu Czech Point Začala fungovat nová služba na možnost elektronického objednávání klientů na některých pracovištích v konkrétním termínu Na Folimance byl pro veřejnost otevřen nově zrekonstruovaný areál se sportovišti a herními prvky pro malé i větší děti Vinobraní se poprvé konalo v romantickém prostředí Grébovky, v sousedství historického vinohradu. Zájem vzbudilo obrovský Na Novoměstské radnici získali čestná občanství Prahy 2 legionář Alexander Beer, historik PhDr. Antonín Klimek, CSc. (in memoriam), režisér, scénárista a výtvarník prof. Břetislav Pojar a malíř, sochař a designér Zdeněk Šputa V Praze 2 byl zahájen provoz Zón placeného stání. Tento systém se postupem času ve spolupráci s hlavním městem a občany dolaďoval a dosud dolaďuje Radní městské části schválili připomínky k chystané vyhlášce hlavního města, která měla stanovit místa a čas provozování výherních hracích přístrojů. Přípravu této vyhlášky iniciovala právě Praha Konala se veřejná prezentace výsledků ankety o parcích v Praze Do provozu byla uvedena nová bezplatná infolinka městské části nazvaná Ulice Prahy Byla přijata průlomová Koncepce sociálního bydlení, která stanovuje pravidla pro pomoc věkově a zdravotně znevýhodněným občanům. Pro tento účel se Praha 2 rozhodla dát k dispozici značnou část svého bytového fondu V Nuslích, v Jaromírově ulici 23, začala fungovat informační kancelář úřadu městské části Historicky první Adventní zastavení trh chráněných dílen a neziskových organizací spojený s předvánočním kulturním programem uspořádala městská část na Novoměstské radnici Ve strašnickém krematoriu se konalo poslední rozloučení s bývalým starostou MČ Praha 2 Mgr. Michalem Baschem Městská část uspořádala na Novoměstské radnici ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem a Společností Jana Masaryka slavnostní shromáždění při příležitosti 60. výročí tragické smrti Jana Masaryka politika a diplomata, který zanechal výraznou stopu v novodobé historii Československa Na radnici tradičně zavlála tibetská vlajka na podporu rezistence Tibeťanů proti čínské okupaci Prezentace byla opět úspěšná v soutěži o nejlepší internetové stránky Zlatý erb Praha 2 získala druhé místo v kategorii nejlepší webová stránka města v kraji Praha a další dvě ocenění v kategorii nejlepší elektronická služba Na Novoměstské radnici byli poprvé přivítáni do života čerstvě narození občánci městské části. Od té doby se tyto slavnostní obřady konají pravidelně každý měsíc Nové výstavní prostory v prvním patře radnice na náměstí Míru pokřtila výstava Osudové okamžiky českých dějin, věnovaná významným událostem 20. století, které se odehrály na současném území Prahy Městská část uspořádala pro své obyvatele Dny Prahy 2, při nichž byla pro veřejnost otevřena většina památek, i ty běžně nepřístupné. Lidé měli možnost si je prohlédnout, zasoutěžit si a získat zajímavé ceny Rada MČ Praha 2 vyhlásila Veřejnou ideovou urbanisticko-architektonickou soutěž o návrh úprav Karlova náměstí. Soutěžní návrhy pak byly vystaveny na Novoměstské radnici od do a poté až do konce března 2009 v budově úřadu. První vítání občánků Prahy 2 Dny Prahy 2: prohlídka Emauz Hry a klamy pro malé i velké Z Prahy 2 na Smíchov po vodě Mikulášská nadílka: hřiště U Draka První dáma na návštěvě seniorů Novoměstská radnice poprvé přivítala ve svých prostorách projekt libereckého Science Centra IQpark Hry a klamy. Probíhal tu za velkého ohlasu veřejnosti po celé prázdniny Mezi Rašínovým nábřežím a smíchovským břehem Vltavy začal jezdit pravidelný přívoz, doplňující pozemní MHD Nad tímto ročníkem Vinobraní na Grébovce měl patronát sám Karel IV. se svými čtyřmi ženami Další velkou výstavou v prostorách úřadu městské části byla Místa utrpení, smrti a hrdinství čeští vězni v nacistických koncentračních táborech Na náměstí Míru se konala manifestace za privatizaci obecních bytů; její účastníci podepisovali petici na obranu svých požadavků, která byla později předložena zastupitelům Děti se mohly na Palackého náměstí seznámit s tím, jak fungují pražští hasiči, záchranáři, strážníci a policisté. Konal se tu Den s pražským integrovaným záchranným systémem Hřiště U Draka v Riegrových sadech po rekonstrukci a modernizaci herních prvků začalo opět sloužit dětem První dáma ČR paní Livie Klausová přišla popřát klidné svátky seniorům v Centru sociálních služeb Praha V budově Úřadu městské části Praha 2 byla zahájena dvouměsíční Senior akademie preventivní akce Městské policie zaměřená na rady dříve narozeným spoluobčanům, jak zajistit svoji bezpečnost Noviny Prahy 2 vyšly poprvé v nové grafické úpravě a v rozsahu 12 stran Na Novoměstské radnici rozdával Bílý kruh bezpečí ocenění v podobě sošek anděla: jednoho z nich získala také ředitelka OŘ Policie ČR Praha II, JUDr. Zdeňka Brotánková. březen 2009 Na radnici byl představen dlouhodobý projekt Čistá dvojka, zaměřený na péči o čistotu a životní prostředí na území městské části Praha 2 a zapojení obyvatel do této péče Mohutné pražské street party nazvané Ochutnej Evropu se zúčastnila také naše městská část: představila se produkty z vinice Grébovka Po intenzivním tlaku a usilovných jednáních vedení městské části s hl. m. Prahou byla Legerova ulice zúžena ze čtyř na tři jízdní pruhy Informační kancelář ÚMČ Praha 2 uspěla v testu rychlosti a správnosti reakce deníku Blesk jako nejlepší v metropoli Na radnici se za velké účasti veřejnosti konala diskuze o budoucnosti Karlova náměstí Městská část uspořádala tiskovou konferenci k podvodům s obecními byty: zároveň ohlásila

5 Noviny Prahy 2 Téma měsíce ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ záměr zrušit dosavadní obálkovou metodu pronajímání bytů a nahradit ji transparentní veřejnou soutěží. 4. a Na Folimance se konala rekonstrukce událostí roku 1938 doby, kdy v českém pohraničí docházelo k prvním střetům strážníků s ozbrojenými skupinkami sudetských Němců. Pro školáky z Prahy 2 a okolí ji uspořádal Klub vojenské historie SOS družstvo Kallich Na náměstí Míru měl premiéru Bleší trh Konala se historicky první veřejná soutěž o nájem obecních bytů Funkci tajemníka ÚMČ Praha 2 začal vykonávat Ing. Michal Kopecký Městská část zahájila provoz webové aplikace, umožňující monitorovat a centrálně evidovat hlášené poruchy a požadavky uživatelů obecních bytů a nebytových prostor, přidělovat je k řešení správním firmám a sledovat, případně i korigovat jejich vyřizování Na domě v Korunní ulici byla odhalena pamětní deska Jaroslavu Foglarovi Městská část Praha 2 uspořádala na Novoměstské radnici rekonstrukci defenestrace z roku 1419, kdy se na Dobytčím trhu srotil dav Pražanů pod vedením Jana Želivského a Jana Žižky a po neúspěšné žádosti o vydání vězněných stoupenců přijímání pod obojí vyhodil z okna radnice purkmistra, dva konšely a několik měšťanů Hurá, hurá, škola volá! městská část připravila pro děti v Riegrových sadech netradiční začátek školního roku Při Vinobraní na Grébovce byl slavnostně otevřen zrenovovaný objekt Pavilonu; zahájil také provoz nový viniční sklípek, určený pro zpracování hroznů přímo na vinici v Grébovce Radní přijali záměr rozšířit Mateřskou školu Na Děkance počínaje školním rokem 2010/2011 o dvě třídy a navýšit kapacitu dětí na 196 tedy o 48 více než dosud Na radnici byla zahájena výstava Proměny Prahy 2, mapující nejvýznamnější investiční akce městské části posledních let. Trvá dosud Několik dní poté, co byla v parku na Karlově náměstí nalezena pohozená novorozená holčička, ji v porodnici U Apolináře navštívila starostka Jana Černochová Na Karlově náměstí, na domě, kde bydlel dr. Václav Benda, byla tomuto politikovi a filozofovi odhalena pamětní deska Historicky druhé stanoviště podzemních kontejnerů v Praze 2 bylo zprovozněno na rohu Francouzské a Budečské ulice Novoroční bramboračku rozlévali na náměstí Míru lidem bez domova starostka Jana Černochová a tajemník úřadu Michal Kopecký Při lednové kalamitě pomáhali s odklízením hromad sněhu i zaměstnanci úřadu městské části: spolu se strážníky nastoupili na náměstí Míru a přilehlé ulice Podpisem Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí byla zahájena rozsáhlá bezpečnostní akce v této oblasti, která trvala několik následujících měsíců Začal fungovat klub Dvojka pro seniory, který městská část založila s úmyslem poskytovat výhody dříve narozeným občanům, např. při návštěvách výstav a jiných akcí, pořádaných partnery klubu, při nákupu zboží u partnerů klubu apod Na úřadu městské části byl otestován systém Dinasys navádění nevidomých po budově. Magistrála zúžena na tři pruhy Branný den na Folimance Defenestrace konšelů Pavilon se otevírá veřejnosti Zprovoznění babyboxu na radnici Hřiště U Vodárny své jméno nezapře Čestní občané D. Němcová a S. Fišer Finále soutěže Amos tour Na Novoměstské radnici se konala vernisáž unikátní výstavy fotografií z náletu na Prahu v únoru 1945 nazvané Škaredá středa, která byla jedinou připomínkou této události. Z Novoměstské radnice pak expozice putovala po základních školách Sázavská, Na Smetance a Kladská a nyní je k vidění v Emauzském klášteře KOMWAG zprovoznil sběrný dvůr v Perucké ulici Na budově radnice u vchodu z Jugoslávské ulice byl uveden do provozu Babybox jako reakce na nález novorozené holčičky na Karlově náměstí V rámci státní návštěvy České republiky zavítal britský korunní princ Charles také do Prahy Starostové pražských městských částí podpořili petici proti hazardním podnikům, jejímž iniciátorem byla MČ Praha 2 a osobně ji zaštítila starostka městské části Jana Černochová. Ta petici s osmi tisíci podpisy také spolu se starostou Prahy 6 Tomášem Chalupou předala 13. dubna 2010 Poslanecké sněmovně Městská část Praha 2 převzala ve Španělském sále Pražského hradu Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok Získala ji za unikátní rekonstrukci a dostavbu Pavilonu v Havlíčkových sadech V Trojické ulici zahájila provoz Senior burza, organizovaná Nadačním fondem Veselý senior Úřad městské části Praha 2 slavnostně převzal certifikát ISO, prestižní ocenění za vysokou kvalitu poskytovaných služeb Hřiště U Vodárny bylo po rekonstrukci slavnostně otevřeno pro děti. Při té příležitosti se tu konalo Jarní otevírání hřišť v Praze 2, které pokračovalo na hřišti v Grébovce, na Folimance a vyvrcholilo na čerstvě opraveném hřišti Na Výtoni Byla spuštěna nová verze webového portálu Asi největší změnou je rozdělení stránek na dvě hlavní části portál městské části a portál úřadu. Internetové stránky byly rekonstruovány kvůli lepší přehlednosti a většímu komfortu uživatelů Centrum sociálních služeb Praha 2 převzalo od sponzorů auto pro potřeby svých klientů V Praze 2 začala kotvit divadelní Loď tajemství bratří Formanů Invalidní vozíky, darované z části městskou částí Praha 2 a z části společností Komwag, a. s., slavnostně převzali v Pavilonu v Grébovce zástupci Centra sociálních služeb Praha Čestnými občany Prahy 2 se stali psycholožka, disidentka a propagátorka občanské společnosti Dana Němcová, herec Stanislav Fišer a dále in memoriam historička a teoretička fotografie Anna Fárová a osobnost protinacistického odboje Inka Bernášková V tělocvičně Sokola Královské Vinohrady se konalo velké finále 1. ročníku všestranné sportovní soutěže pro žáky základních škol Prahy 2 Amos tour Na Náplavce Rašínova nábřeží měly premiéru Farmářské trhy Na Karlově náměstí se konal Den s policií, která zde tentokrát neoperovala v rámci bezpečnostní akce, ale při slavnostní prezentaci Létající sběrné dvory byly hitem tradičního Dne s Komwagem na náměstí Míru. léto 2010 Galerie (A)VOID představovala na Náplavce Rašínova nábřeží u Železničního mostu po celé léto zajímavé osobnosti a umělecké skupiny z Čech i ciziny. len Vybrané projekty z let Rekonstrukce veřejných dětských hřišť Folimanka První etapa obnovy sportovně-rekreačního areálu byla zahájena v říjnu 2006 a o necelý rok později začal komplex dětských hřišť, sportovišť a oddechových zón sloužit veřejnosti. Park Folimanka byl projektován tak, aby vyhovoval co nejširší škále zájmů. V průběhu stavebních prací byla modernizována obě původní hřiště, vzniklo zde ještě jedno další. Nejmenším návštěvníkům slouží prostor plný originálních herních prvků. V domku uprostřed parku se návštěvníkům nabízí možnost občerstvení. Tato první fáze rekonstrukce Folimanky si vyžádala náklady ve výši 33 milionů korun. Revitalizace parku pokračuje. U Draka V listopadu 2008 bylo dokončeno nové dětské hřiště se sociálním a servisním zázemím v Riegrových sadech. Základním prvkem, který celému hřišti dodává originalitu, je sestava zvaná drak. Na ni navazují jednotlivé zóny určené různým věkovým kategoriím dětí, jež mají pomáhat v rozvoji pohybu a představivosti. Rekonstrukce a dostavba hřiště U Draka stála 19 milionů korun. U Vodárny V dubnu letošního roku bylo slavnostně otevřeno hřiště, jehož dominantou je replika sousední věže Vinohradské vodárny. V části pro nejmenší děti najdeme uzavíratelné pískoviště a řadu herních prvků s bezpečnostními dopadovými zónami. Hned vedle bylo vybudováno víceúčelové sportoviště pro starší návštěvníky s multifunkčním hřištěm pro míčové hry s umělým povrchem, prostorem pro in-line bruslení a trampolínou. Městská část do rekonstrukce hřiště U Vodárny investovala 21 milionů korun. Hřiště Na Výtoni Foto: vin Na Výtoni Rekonstrukce hřiště Na Výtoni vycházela z potřeby zajistit jeho kvalitu tak, aby odpovídalo současným technickým, bezpečnostním a estetickým normám jak z hlediska rozmanitosti a množství herních prvků, tak z hlediska zajištění jeho bezproblémového provozu. Hřiště je určeno pro děti všech věkových kategorií. Městská část do jeho obnovy investovala 12 milionů korun (ze státního rozpočtu na tento projekt získala investiční dotaci ve výši Kč). Obnova areálu Havlíčkových sadů Revitalizace parku V roce 2006 proběhla veřejná soutěž o návrh architektonického řešení revitalizace památkově chráněného parku. V současné době městská část hledá firmu, která provede první etapu obnovy týkající se rekonstrukce romantické části podle projektu ateliéru Design arcom, s. r. o. Romantická část zahrnuje severní část parku přiléhající k ulici U Havlíčkových sadů kolem Gtrotty a na jižní a východní straně je vymezena několika parkovými cestami, oplocením dětského hřiště a areálem zázemí obsluhy parku. Rekonstrukce zahrnuje také obnovu jezírka s vodopádem jihozápadně od Grotty, vybudování hřiště pro seniory, obnovu parkových cestiček a schodišť s historickými obrubníky a krajinářské úpravy. Rekonstrukce Pavilonu Při obnově Pavilonu byl kladen důraz na zachování původních stavebních konstrukcí a prvků, a tak převážnou část tvořily restaurátorské práce. Restaurováno bylo původní hrázděné zdivo, veškeré vnitřní i vnější povrchy stavby včetně střechy, podlah, obkladů stěn, nástěnných maleb a lunet umístěných nad jednotlivými vstupy. V západním křídle byl dle dostupné dokumentace obnoven původní kuželník. K historickému křídlu navrhl autor projektu, arch. Jiří Javůrek, dostavbu nového křídla, v němž je umístěna kavárna a občerstvení. Přístavba je typická lehkou otevřenou prosklenou strukturou, která v sobě zrcadlí odraz původního křídla s kuželníkem. Zrenovovaný Pavilon byl otevřen při Vinobraní na Grébovce v září r Městská část jeho obnovu financovala ze svého rozpočtu, za pomoci dotace pro obnovu památek Ministerstva kultury ČR a dotace ze státního rozpočtu. Celkové náklady na obnovu Pavilonu přesáhly 60 milionů Kč. Vinice Rekonstrukce vinice byla dokončena v létě roku 2009 a zahrnovala obnovu veškerých komunikací, chodníků, schodišť, opěrných zdí, obrubníků a výstavbu nového oplocení kolem vinice a nového viničního sklípku ve východní části. Grotta Právě probíhající rekonstrukce Grotty umělé krápníkové jeskyně, má být dokončena v první polovině příštího roku. Městská část ji nechala provést s úmyslem co nejvíce tuto památku navrátit do původní podoby a v maximální míře využít dochované originály nebo jejich fragmenty. Umělá krápníková jeskyně byla začleněna do parkového areálu jako romantizující prvek. Byla obklopena skalkami a uvnitř ukrývala terasy, balustrády, niky, sochy a plastiky. Všem sochařským objektům pak vévodil Neptun stvořený Bohuslavem Schnirchem, který sem rovněž bude navrácen. Celkové náklady stavby jsou orientačně stanoveny na 40 milionů Kč. Revitalizace území Albertova a Folimanky Cílem rozsáhlého a dlouhodobého záměru revitalizace zeleně území Albertova a navazujících oblastí zeleně Prahy 2 je kultivace a zpřístupnění doposud málo využívaných ploch zeleně, ale také vytvoření plynulého klidového propojení pěšími trasami mezi všemi těmito oblastmi. Albertovské svahy, které jsou součástí oblasti vysokých škol, se v budoucnu mohou stát zelenými terasovitými zahradami, využívanými pro odpočinek studentů a pobyt obyvatel města. Ztracenka Možnou budoucí podobu celých Albertovských svahů naznačuje právě dokončená rekonstrukce jedné části tohoto území, zahrady Ztracenka. Původně téměř neprostupný terén byl kultivován, byly zde vysázeny nové stromy, vytvořeny mlatové cestičky a celý prostor ozvláštňují zídky a terasovité vyhlídky. Náklady na revitalizaci dosáhly 25 milionů Kč, část pokryla dotace z evropských fondů. Realizací projektu vzniklo velmi atraktivní území se zajímavými výhledy na jižní část Prahy. Zahrada bude zpřístupněna 7. září len

6 6 ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2010 Město a lidé Noviny Prahy 2 VÝZVA Bezpečná cesta do školy Hledáme zájemce mezi aktivními seniorkami a seniory, kteří mají hezký vztah k dětem. Pojďte se zapojit do společného projektu Nadačního fondu Veselý senior a MČ Praha 2 Bezpečná cesta do školy. Dostanete reflexní vestu a výstražný terč, který vás bude opravňovat zastavit přijíždějící auta u silničních přechodů u škol a školek. S vaší pomocí se zvýší bezpečnost dětí na ulici. Přihlášky a více info na tel.: , nebo osobně v Burze vzájemné pomoci - Veselý senior, nadační fond, Trojická 1. Nadační fond Veselý senior vás zve na pravidelná setkání pro seniory každý poslední čtvrtek v měsíci v CASA GELMI. ČTVRTEK S VESELÝM SENIOREM Tentokrát beseda s Ivou Hüttnerovou malířkou, herečkou, moderátorkou o malování a Domácím štěstí v 10:00, CASA GELMI, Korunní 30/926. Bližší informace na nebo na tel.: VIP šatník pomáhá Benefiční akci VIP šatník pomáhá pořádá Nadační fond Veselý senior ve čtvrtek 16. září v Podnikatelském centru v Jungmannově 3. Kabelky, svetry, trička a další součásti oblečení ze svého šatníku věnují např. herečky Ivana Chýlková, Tereza Kostková, Míša Dolinová, Naďa Urbánková, Carmen Mayerová, Zlata Adamovská nebo Marta Issová Ale ani mužská móda VIP osobností nepřijde zkrátka. Zastoupí ji modely ze skříně Tomáše Hanáka, Aleše Cibulky nebo Karla Rodena, jednoho ze svých vyhlášených motýlků věnuje kníže Karel Schwarzenberg. Všechny, kteří mají chuť obohatit své módní kreace o kousky oblečení z VIP šatníků známých osobností a zároveň tímto nákupem podpořit seniory, handicapované děti a menšiny, zvou organizátoři akce VIP šatník pomáhá na čtvrtek 16. září do Jungmannovy ul. 3. V době od 16:00 do 18:00 si zde mohou za vlídné ceny zakoupit unikátní oblečení a doplňky pro sebe či své blízké a zároveň se i potkat s některými z VIP dárců. Výtěžek akce bude rozdělen na pomoc seniorům, opuštěným dětem a handicapovaným menšinám. Knihovna na Vinohradech informuje Knihovna na Vinohradech se již tradičně připojuje k celostátní akci Týden knihoven s mottem Knihovna pro všechny. Letos ho věnuje Františku Hrubínovi u příležitosti stého výročí jeho narození 17. září. Od tohoto data bude v prostorách knihovny ke zhlédnutí tematická výstavka. Na ni pak 5. října naváže čtení ukázek z Hrubínových děl, korespondence a vzpomínek jeho vrstevníků, určené seniorům i všem, kteří mají zájem si tohoto spisovatele připomenout. Ve středu 6. října se knihovna zaplní dětmi ze základních škol, pro něž bude připraveno přiblížení Hrubínovy tvorby prostřednictvím společného čtení a dalšího doprovodného programu. Na čtvrtek 7. října jsou zváni převážně rodiče s dětmi, kteří se budou moci zábavnou formou seznámit s Hrubínovými knihami pro nejmenší. Čtenáře dětského oddělení čekají po celý týden od 4. do 8. října 2010 různé soutěže a překvapení. ind Dvojka pro seniory Vážené dámy a vážení pánové, je tu září a s ním začínají opět volnočasové aktivity, připravené pouze pro Vás. Na tomto místě naleznete jejich aktuální nabídku. Zvláště bych chtěla poděkovat TJ Sokol Královské Vinohrady, která opět pro seniory Prahy 2 poskytla zdarma volný bazén. Až do konce října probíhá stále cvičení na čerstvém vzduchu v rámci projektu Cvičíme s Dvojkou. I na tento měsíc je připraven výlet, a to do Českého Krumlova. Aktuální nabídku naleznete také na nástěnkách v informačním koutku v budově úřadu na náměstí Míru 20 a na internetu A partner klubu Květinový klub pro vás připravil Den otevřených dveří. Přeji Vám všem krásné září. Aleksandra Udženija, radní pro volnočasové aktivity a sport (ODS) MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ Oslavte s námi Mezinárodní den seniorů, který připadá na 1. října. Pozvánky budou členům klubu Dvojka pro seniory zaslány poštou během září. CVIČENÍ V BAZÉNU Začínáme opět 9. září! Ve stejném termínu i čase a se stejnými podmínkami! Bazén TJ Sokol Královské Vinohrady, každý čtvrtek od 15:45 do 16:30. Každého prvního v měsíci od 8:00 jsou v informační kanceláři na nám. Míru 20 připraveny plavenky k vyzvednutí. Každý zájemce obdrží jednu plavenku po předložení klubové členské karty. Cvičení je určeno pouze pro občany bez závažnějších zdravotních omezení, jimž je znám jejich zdravotní stav, umožňující cvičení a plavání v bazénu. Cvičení a plavání probíhá na vlastní zodpovědnost cvičence. POČÍTAČOVÉ KURZY Další počítačové kurzy pro členy klubu začnou během měsíce září. Bližší informace získáte každou středu od 9:00 do 12:00 v infokoutku na nám. Míru 20. Kurzy se konají v SPŠE, v Ječné 30. Kapacita je omezena. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AKORD nabízí každé úterý projekt Učíme se s počítačem v časech dle dohody. A dále Učíme se anglicky každé úterý dopoledne v časech dle dohody s lektorem. Mimo jiné AKORD poskytuje sociálně právní poradenství, Záhřebská 36, tel.: CVIČENÍ SE SENIOR FITNES Naším cílem je pomoci vám udržet váš organismus v dobré kondici a dát životu impuls k novým a možná nepoznaným zkušenostem a novým přátelstvím. Zcela jistě to není málo, tak to pojďte zkusit. S partou zkušených cvičitelek a cvičitelů vás zve Zdenek Srba. Každé úterý od 10:00 do 11:00 v Balbínově 6 v prostorách BUGI- FIT centra. Každou středu od 10:00 do 11:00 v tělocvičně MŠ, Na Zbořenci 7. Tel.: , , www. seniorfitnes.estranky.cz. Přijďte i bez rezervace. SENIOR FITNES OPĚT V DIVOKÉ ŠÁRCE Úřady městských částí Praha 2, Praha 5 a Praha 6 pořádají ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu akci Poznávej krásy Prahy. Pozvánka do krásného prostředí Divoké Šárky k ověření, jak jste hospodařili s nabytými zkušenostmi z pravidelného cvičení. Stejně jako na jaře, zopakujeme úspěšný pochod pro všechny zájemce v sobotu 18. září Zápis účastníků je od 9:30 do 10:00 u vchodu do Fakulty tělesné výchovy a sportu v Praze 6, ul. José Martího 31 (souběžná s Evropskou třídou). Více informací na NADAČNÍ FOND VESELÝ SENIOR nabízí po celý týden na adrese Trojická 1 v čase od 10:00 do 17:00 různé zájmové aktivity pro seniory, na které je třeba se zaregistrovat na tel.: nebo osobně. Patří mezi ně výuka na PC, Internet, Fotokroužek, Trénink paměti, Angličtina, Patchwork, Cvičení Tchi-Kung, ale i Odpolední čaj s historií nebo Na kus řeči s přáteli a bábovkou. Dvojka pro seniory partneři klubu Uvítáme vaše náměty. Pokud máte ve svém okolí v Praze 2 oblíbenou cukrárnu, prodejnu nebo služby, můžete nám tuto informaci předat a my podnikatele oslovíme a partnerství jim nabídneme. Členské karty předkládejte již při objednávání. Seznam smluvních partnerů je rozšiřován. Kontaktní údaje na nové partnery jsou vyvěšovány na nástěnku v přízemí úřadu a také zveřejňovány na internetových stránkách v sekci Informace pro seniory. Café Restaurant U Dědka, Na Kozačce 12, tel.: Sleva na veškeré jídlo 20 % a sleva na veškeré pití 30 % od 15:00 do 18:00 každý všední den, v sobotu, neděli a o svátcích od 16:00 do 18:00. Prodejna obuvi Charakter, VB PLUS s.r.o., Anglická 15, tel.: Sleva 20 % při nákupu zboží (netýká se zboží ve slevě) a při nákupu tří párů bot, nejlevnější pár bot zdarma v prodejně Charakter v Anglické ul. 15. Hotel Fontána Autoturist s.r.o., Londýnská 62, tel.: , Sleva 25 % na ubytování v hotelu na Lipně v obci Kovářov-Hrdějov. Vzpomínky nám zůstanou Palace Illusion zve všechny seniory na zábavně osvětový pořad Vzpomínky nám zůstanou aneb Zábavně o stáří s legendami československého šoubyznysu, kterým provázejí Vladimír Hron a Aleš Cibuka. V prvním díle přijali pozvání do Divadla U Hasičů fenomenální zpěvačka Yvetta Simonová a spisovatel, básník, textař, humorista a písničkář Josef Fousek. Představení se koná dne 30. září, od 14:00 do 16:00. Vstupenky jsou v prodeji v pokladně Divadla U Hasičů a v Infokoutku pro seniory každou středu od 9:00 do 12:00 v ceně 50 Kč. Po skončení pořadu zve pořadatel přítomné diváky na malé občerstvení, které je součástí vstupného. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BUENA VISTA VINOHRAD Programy začínají pravidelným zdravotním cvičením pro mladší seniory ve čtvrtek 2. září v 15:00 ve studiu Bodyisland, U Zvonařky 7, a potom probíhají každý další čtvrtek ve stejnou dobu. Vede je zkušená fyzioterapeutka Eliška, která má pro vás připraveno nejen vlídné cvičení, ale každému na míru také individuální rady dle jeho potřeb a nevysychající studnu životního optimismu. Pěvecké dílny pod vedením osobitého Jiřího Vondrovice zahájí činnost v úterý v 11:00. Pozor vzhledem k probíhající rekonstrukci klubovny v Záhřebské ul. se pěvecké dílny budou dočasně konat v Máchově 5. Trénink paměti začíná ve středu ve 14:00 dočasně opět v Máchově 5. Stejně tak výtvarné dílny pod vedením arteterapeutky Jany se budou jako dosud konat každé druhé úterý v měsíci od 15:00, ale dočasně opět v Máchově 5. Zdravotní cvičení na židlích pro starší seniory se bude vzhledem k rekonstrukci klubovny v Záhřebské konat pravidelně od každé úterý od 13:30 v jídelně Centra sociálních služeb Praha 2, Máchova 14. Povede je, stejně jako cvičení pro mladší seniory, sympatická fyzioterapeutka Eliška. Více na tel.: BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI Je možné se zde podívat do kartotéky nabídky a poptávky a vybrat si podle své potřeby a zájmu v rubrikách seznámení, řemesla, výuka, dobrovolnictví, zahrada, domácnost Také lze využít přístup k počítači, na internet, k dispozici je společenská místnost pro vzájemná setkání. Zájemci si mohou vypůjčit videokazetu s historicko-naučnými filmy, knihu, časopis, CD, funguje tu Bazar časopisů.

7 Noviny Prahy 2 Město a lidé ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ Potkat tu ale můžete také někoho, kdo má tohle všechno pod palcem, a věřte mi, že byste to do něj, pardon, do ní, možná ani neřekli. Ředitelkou Muzea hlavního města Prahy, a tím pádem také Podskalské celnice na Výtoni, je totiž mladá a příjemná dáma PhDr. Zuzana Strnadová. Žijí mezi námi Praha 2 je vlastně můj rodný obvod, upozornila mě dr. Strnadová hned, jak jsme se usadily mezi muzejními exponáty. Nejenže se prý v porodnici U Apolináře narodila a třicet let na dvojce bydlela, nejprve v Sokolské a pak v Chodské ulici, ale chodila tu i do školy. Dnes bydlí na Letné, ale do Prahy 2 se prý vrací často a ráda. Jednak pracovně, ale i kvůli dalším aktivitám, říká a připomíná, že i díky tomu, že se spolek Vltavan letos dočkal 140. výročí svého založení, připravují jeho členové spolu s podskalským muzeem velkou výstavu o jeho minulosti na Novoměstské radnici. PhDr. Zuzana Strnadová nestudovala historii, ale odmala ji tatínek vodil po Praze. Chodili jsme všemi možnými průchody a pasážemi, vyprávěl mi o dávných dobách, a pro mě se postupně historie stala koníčkem, říká a znovu se vrací k naší dvojce. Jako školáci jsme rádi chodili například na Ztracenku, kouzelnou vyhlídku pod hradbami, úžasný se mi dodnes zdá kostel sv. Karla Velikého u Nuselského mostu. Úplně nejraději ale mám část Prahy 2, kde je porodnice a kostel sv. Apolináře, a Apolinářskou uličku kolem bývalé Jedové chýše a kostela sv. Zuzana Strnadová Bývalá celnice na Výtoni, č. p. 412, pamatuje starobylou rybářskou osadu Podskalí. Dnes je z ní muzeum s restaurací, ale také tu můžete potkat členy Vltavanu, vzájemně se podporujícího spolku plavců, rybářů a pobřežných, který tu sídlí. Apolináře. Dodnes se mi líbí i oblast lékařských fakult na Albertově. Na tato místa vodím i návštěvy, protože neztratila svoje kouzlo. Když dr. Strnadová přišla v roce 2000 do Muzea hlavního města Prahy, připravovala se rekonstrukce bývalé Podskalské celnice na Výtoni. Tenkrát jsme měli štěstí v neštěstí, jak se říká, vzpomíná s úsměvem. Neměli jsme tolik peněz, kolik jsme potřebovali, takže o dva roky později, kdy měla být dokončena, zely prostory prázdnotou. Paradoxně nám to pomohlo a tehdejší velké povodně nám neublížily tak, jako kdyby bylo muzeum už dokončené. Provoz jsme pak zahájili v roce 2003, s novým návštěvnickým režimem před rekonstrukcí sem zájemci mohli přijít jen na objednání, takže sem téměř nikdo nepřišel. Teď máme otevřeno od úterý do neděle od 10 do 18 hodin a návštěvnost se pomalu zlepšuje. Nejsme sice v centru zájmu turistů, ale přece jen sem přijdou, protože jsme pod Vyšehradem. Za jeden z nejzajímavějších exponátů paní ředitelka považuje model parníku Bohemia, který se samozřejmě líbí zejména dětem a jejich tatínkům, ale vyzdvihuje i nádherný model bývalého Podskalí, který před několika roky vytvořili studenti pražské ČVUT. Zajímavý je i kroj, který Podskaláci mají od počátku až dodnes, upozorňuje ještě dr. Strnadová. Byl inspirován francouzským námořnickým krojem a je nádherný. Ony jsou tady exponáty takové hodně dotýkané, jsou to předměty, které skutečně Podskaláci a voraři používali ke své práci. Text a foto: Dana Frantálová Vinohradská sociální cukrárna Sociální firmy se poslední dobou rozrůstají. Jedna z nich vznikla i na Vinohradech na rohu Balbínovy a Mánesovy ulice. Jde o cukrárnu, kde pracují zdravotně znevýhodnění lidé. V cukrárně jménem Cukrárna pracuje momentálně 40 % lidí s mentálním postižením. Náplní jejich práce je výroba dortů a zákusků, obsluha lidí a úklid. Sociální firma Cukrárna je obecně prospěšná společnost. Cílem této společnosti je, mimo jiné, stát se příkladem dobré praxe pro zaměstnavatele v komerční sféře. Projekt vznikl díky Magistrátu hlavního města Prahy a OPPA. smol Vinohrady v průběhu věků Dokumentární film zaměřující se na historii čtvrti Vinohrady od jejího založení až po současnost vyrobila společnost CHA & ME - C 2010 za finančního přispění městské části Praha 2. V tematicky zaměřených kapitolách (Významné události, Doprava kdysi a dnes, Praha 2 mystická, Nevšední bydlení...) jsou staré fotografie a pohlednice z počátku 20. století konfrontovány s dnešní podobou stejných míst. Každá kapitola se zaměřuje na popis a historii zajímavých staveb, pomníků i parků a v neposlední řadě na významné osobnosti a obyvatele Vinohrad. Premiéra filmu se koná v sobotu 25. září 2010 ve 13 hodin v Kině Mat. Zde bude dokument následně promítán v tzv. smyčce až do 17. hodiny. Trvá půl hodiny a je určen široké veřejnosti i historikům a občanům Prahy 2. Chystá se také jeho vydání na DVD. Režie/Scénář/Střih/Animace Pavel Lukáš (student režie katedry dokumentu FAMU) Dramaturgie Tomáš Měšťan Hudba Jiří Šlupka Svěrák Kamera/Střih Martin Chamer Produkce Tomáš Měšťan Speciální poděkování MČ Praha 2 Sponzoři Národní dům na Vinohradech, Kino MAT Praha ŠKOLA VOLÁ: Prvňáčky školy U sv. Štěpána přišla 1. září povzbudit starostka Jana Černochová. Prozradila jim, že co se ve škole naučí, to později rozhodně zúročí... jak ví sama z vlastní zkušenosti. Podobně jako další školy zřizované městskou částí, prošla i tato o prázdninách velkou rekonstrukcí. Aby děti mohly 1. září zasednout v klidu do lavic, finišovalo se ještě celou noc před zahájením školního roku. Text a foto: len Svět paralelních zkušeností V pondělí 13. září se areál Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK otevře veřejnosti a umění. Po celý týden bude hostit mezinárodní projekt Paralelní zkušenosti, poukazující na problém sociálního vyloučení lidí s duševním onemocněním. Ojedinělou výstavu a originální interaktivní projekci doplní hudba, tanec, divadlo a přednášky s diskuzemi. Hlavním komunikačním prostředkem Paralelních zkušeností bude současné umění v nejrůznějších formách. Výstava výtvarných děl lidí s duševními poruchami nazvaná ZTĚLESNĚNÍ DUŠEV- NA se tak stává tím nejpřirozenějším prostředkem k dialogu, protože výtvarný projev umožňuje beze slov, jednoduše a nezprostředkovaně prostoupit zdí nebo, chcete-li, najít díru v plotě sociální izolace této skupiny obyvatel. Zvětšeniny jejich výtvarných projevů budou instalovány v Kateřinské zahradě na jakýchsi ničím nepřikrášlených plotech a vlastně v nich samy o sobě Jan Knybel: Směšný moment tvoří symbolické otvory, jimiž lze nahlédnout přímo do vnitřního světa duševně nemocných. Audiovizuální umění je v Paralelních zkušenostech zastoupeno videoinstalací DO VLASTNÍCH RUKOU, kterou si každý návštěvník může vychutnat o samotě ve speciálním promítacím boxu. Pomocí audiovizuálních podnětů tak zdravý člověk prožije alespoň část toho, co pacienti trpící schizofrenií. Další zajímavou částí projektu jsou dva podvečerní cykly odborných přednášek předních českých psychiatrů, určených široké veřejnosti. V rámci přednášek bude mít publikum možnost ptát se a diskutovat. Ve čtvrtek otevře pro návštěvníky své dveře také Zahrada Integrační centrum a chráněné dílny a představí služby, které poskytuje svým klientům. V rámci doprovodného programu vystoupí Lenka Dusilová, Vladimír Mišík, Bohnická divadelní společnost, Spitfire Company a Veselé skoky. Připraveny jsou také výtvarné dílny pro děti, které povedou studenti Fakulty umění a designu UJEP a Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Vstup na všechny části programu je zdarma. Podrobnosti na red Zkusme spolu zažít město jinak Již pátý ročník pouličního festivalu Zažít město jinak proběhne v sobotu 25. září na Vinohradech. Z ulic v okolí náměstí Míru na jeden den úplně zmizí auta a vznikne zde bezpečné a klidné korzo s kavárnami, obchůdky, výstavami a řadou kulturních akcí. I letos budete moci přímo na ulici zhlédnout filmy, fotografie, instalace nebo si vytvořit umělecké dílo vlastní, poslechnout si autorské čtení nebo hudbu, koupí nějakého pěkného výrobku přispět na dobrou věc nebo třeba tančit. Budou se ochutnávat lahůdky, pít vína, čaj a dobrá káva a dost vyžití bude i pro děti. Nově se můžete těšit na farmářské tržiště a Bike Parade na neobvyklých kolech. Ekologické organizace nabídnou inspiraci pro udržitelný život (nejen) ve městě. Festival bude probíhat od 12:00 a od 20:00 bude pokračovat večerní afterparty v několika místních klubech. Na své si přijdou samozřejmě jako každý rok i cyklisté, kteří budou moci vyzkoušet nové modely jízdních kol nebo si vyladit či ozdobit svá vlastní. V 15:00 odstartuje z Rumunské ulice každoroční velká podzimní cyklojízda. Jejím mottem je kolo překonává bariéry a zaměří se na propagaci cyklistiky jako cesty k dobrému zdraví a také na pomoc, jakou představuje jízdní kolo pro pohyb lidí s tělesným postižením. Očekává se účast až pěti tisíc cyklistů. Přijďte nebo přijeďte na kole i vy zažít své město trochu jinak, lépe a mnohem příjemněji! Pořádá Auto*Mat, iniciativa za lepší a zdravější život ve městě, v rámci Evropského týdne mobility. Záštitu nad festivalem poskytla starostka Prahy 2 Jana Černochová. Více na: Anna Kotková Galasovy cyklojízdy Zářijové víkendové jízdy s Vláďou Galasem se konají , a Sraz účastníků je vždy v 10:00 v parku Folimanka pod Nuselským mostem. Možnost servisu kol v Bajkazylu na Náplavce. V sobotu si můžete při návštěvě Evropského týdne mobility prohlédnout na nám. Míru od 12:00 do 20:00 ve stánku Vladimíra Galase galerii jeho cyklistických fotografií a výstavu zajímavých jízdních kol. Více na: tel.: a Výstavy V Pražském literárním domě v Ječné 11 je od 1. do k vidění výstava Narozeni v Čechách a na Moravě u nás neznámí?, kterou připravil Spolek Adalberta Stiftera v Mnichově. Dvojjazyčná expozice představuje naše známé i méně známé rodáky píšící v němčině, jako např. A. Stiftera, J. Gregora Mendla, K. Krause, G. Mahlera a mnohé další. Otevřeno od pondělí do čtvrtka 9:00 18:00 a v pátek 9:00 16:00, vstup volný. V pobočce Městské knihovny Praha na Ostrčilově nám. je od do přístupna Minivýstava pod Vyšehradem. Petr Vránek zde prezentuje svoje fotografie a obrazy. Vstup volný, otevřeno v provozní době knihovny. Ve Viničním altánu v Havlíčkových sadech je po celý měsíc září otevřena výstava obrazů a fotografií Miloše J. Kohouta Čas, který se zastavil. Její netradiční vernisáž na poloviční cestě se bude konat v 18:00. Sdružení výtvarníků ČR pořádá od výstavu Díla z cest, prázdninové práce svých členů. Je přístupna v sídle sdružení v Korunní 119 vždy ve čtvrtek od 15:00 do 18:00, vstup volný. www. art-gallery.cz Koncerty Společnost pro duchovní hudbu a Královská kolegiátní kapitula pořádají za podpory MČ Praha 2 v bazilice sv. Petra a Pavla v 19:00 druhý koncert cyklu věnovaného dílu a osobnosti Bedřicha Antonína Wiedermanna. Účinkují Bach-collegium Praha a titulární varhaník baziliky sv. Petra a Pavla Josef Lecian. Vstup volný. V kostele sv. Šimona a Judy se bude v 19:30 konat úvodní slavnostní koncert IX. ročníku mezinárodního festivalu Tóny nad městy. Vystoupí mexický komorní orchestr Morelos pod taktovkou mexického dirigenta M. Meissnera a naše proslulá mezzosopranistka E. Randová, která uvede výběr z písňových cyklů A. Dvořáka. Akce V Kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí se bude v 18:30 konat literárně-hudební pořad s četbou Starého zákona z knihy Tóbijáš. Umělecký přednes Jan Kačer, Josef Pejchal, Filip Sychra a další. Varhanní improvizace Vladimír Roubal. Divadlo Divadlo U Hasičů bude hrát 7., 15., 21. a obhajobu jeskynního muže Caveman od Roba Backera. V rámci cyklu Diví muži na Zemi i mimo ni vystoupí písničkář Karel Plíhal. Veřejné nahrávky pořadu Tobogan se konají 11., 18. a Kino Kino Mat připravilo na září např. švédsko-dánské kriminální drama Muži, kteří nenávidí ženy, španělský historický film Agora nebo francouzské drama Sama v Africe. Z domácí produkce se bude hrát drama Kajínek, komedie Největší z Čechů a Ženy v pokušení nebo příběh pro děti Kuky se vrací. Kluby Salmovská literární kavárna zorganizovala na vystoupení dixielandového sextetu Jazz Bluffers, specializujícího se na tradiční jazz 20. a 30. let. Sdružení Dobrovolných Šansoniérů zazpívá v Šansonové smršti písně z celého světa. Skvělý swing zazní na koncertu Jakub Šafr Quartetu & Petry Ernyeiové. www. salmovska.cz

8 8 ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2010 Vzdělání a společnost Noviny Prahy 2 Soutěž pro Vás, kteří rádi fotíte Vážení čtenáři, nemusíme zdůrazňovat, že v letních dnech to všechny táhne k vodě, ať už kvůli svlažení těla nebo pro příjemné procházky. Vltava na území hlavního města sice poskytuje možnosti plavání jen velmi omezené a pro ty nejotrlejší, zato je to místo jako stvořené pro pohodovou relaxaci. A tak nás příliš nepřekvapilo, že srpnové téma ŽIVOT KOLEM ŘEKY inspirovalo tolik fotografů. Nakonec jsme po dlouhém zvažování vybrali jako nejlepší tyto tři autory... Absolutním vítězem je Simon Kubíček, jehož jeden snímek najdete na titulní straně, druhý na tomto místě. Hned za ním se umístila fotografie Josefa Snopka a na třetím místě snímek nábřeží Františka Pražmy. Posíláme jim dárek a děkujeme všem, kteří se srpnového kola zúčastnili. Na září jsme pro Vás připravili soutěžní téma MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA. Těšíme se na Vaše snímky, které můžete posílat až do 22. září 2010 na nebo na poštovní adresu: ÚMČ Praha 2, redakce, nám. Míru 20, Praha 2. Nezapomeňte vždy uvést svoji poštovní adresu, na kterou bychom Vám mohli poslat případnou výhru. Srpnové soutěžní snímky najdete ve fotogalerii na ATMA DO, o. s. zve širokou veřejnost na Společenský večer sponzorů a partnerů projektu Pomoc Tibetu a Nepálu dne od 18:00 v malém sále Radiopaláce, Vinohradská 40; příspěvek ve výši 300 Kč bude věnován do projektu výstavby školy a internátního zařízení v Solo Khumbu, utečeneckém táboře na tibetsko-nepálské hranici, více na tel.: a u: Nedělní zábavné odpoledne pro seniory, které připravují časopis Generace, vinárna U Stréců v Budečské 19 a prodejna bylinek a čajů Pampeliška v Římské 23, se koná od 15:00 ve vinárně U Stréců (příští setkání bude ); vstup je volný. Nejbližší Bleší trh na náměstí Míru můžete navštívit opět poslední sobotu v měsíci, tj od 9:00 do 16:00. Cerebrum, sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, zve v 17:00 na přednášku Jany a Paula Jednou větou Baptie Zkuste to s Handle programem; registrace do na tel.: a na: MHMP připravil s Městskou policií na září kampaň Řekněte STOP agresivním řidičům: vyzývá pražské seniory, aby se do ní zapojili a pomohli tak zvýšit bezpečnost dětí na přechodech v blízkosti škol; registrovat se lze na tel.: (Útvar prevence MP hl. m. Prahy). V úseku Moráň Albertov bude podle sdělení společnosti ROPID v rámci cyklických oprav tramvajových tratí až do provozní výluka. Společnost Charles Square Center nedávno zakoupila pro nákupní Galerii Atrium na Karlově náměstí v Praze automatický externí defibrilátor, který komunikuje v češtině a detailně navádí laického zachránce při poskytování první pomoci při náhlém bezvědomí se zástavou dechu a krevního oběhu; přístroj je uložen ve velíně ostrahy. van Na slovíčko, pane řediteli Není škola jako škola, Londýnská je jiná... zpívá se ve školní hymně jednoho pražského vzdělávacího zařízení. Základní škola Londýnská má nejen vlastní hymnu, ale i řadu dalších specifik. V čem spočívají, na to jsme se zeptali ředitele Martina Ševčíka. Naše škola má dva základní markanty. Snažíme se o to, aby děti byly vzdělávány v souvislostech. Předkládáme jim látku v logických spojitostech, nevyučujeme izolovaná encyklopedická fakta. Jednotlivé předměty tak zahrnují širší spektrum látky. Například člověk a společnost obsahuje český jazyk, dějepis, občanskou výchovu a částečně zeměpis. Druhá základní odlišnost tkví v systému hodnocení žáků, které výrazně individualizujeme. Škálu známek 1 5 nepoužíváme, specifické výkony dítěte hodnotíme např. body, ale především slovně. Ale pro přijímací řízení na střední školy je třeba předložit hodnocení ve formě tradiční klasifikace... Pro tyto potřeby je dohodnut mechanismus převodu slovního hodnocení na známky. S tímto převodem jsou všichni, kdo participují na vzdělávání žáka, tj. ředitel, učitel, zákonný zástupce i onen žák, seznámeni a podepisují ho. Měli by porozumět, jak ke vzniklému průměru známek došlo. Jsou absolventi ZŠ Londýnská úspěšní při přijímacím řízení na středních školách? Velmi. Je ale nutné dodat, že na školy technického typu, např. strojní průmyslovky, není problém být dnes přijat, je zde dost volných míst. Na druhé straně i v případě prestižních gymnázií jsou naši žáci úspěšní. Z 61 deváťáků se na zvolenou školu letos hned U NÁS V LONDÝNSKÉ v prvním kole dostalo 60. Jaká je kapacita školy a jak ký je zájem o školu při zápisu prvňáčků? vel- Kapacita školy je 560 žáků, aktuálně vyučujeme 558 dě- tí, naplněnost je tedy maximální. V posledních letech je výrazně překročena poptávka nad tím, kolik žáků jsme schopni přijmout. Preferujeme žáky, kteří se s rodiči aktivně zajímali o dění ve škole a systém vzdělávání a hodnocení, již před zápisem se lze totiž podívat na každodenní chod školy. Odlišností je, že po zápisu následují čtyři setkání budoucích prvňáčků, kteří si tak zvykají na školu a poznávají se navzájem s budoucími učiteli. Před začátkem školního roku pak následuje i jejich soustředění, takže 1. září přicházejí do relativně známého prostředí. Na škole funguje 48 zájmových kroužků. Které další aktivity jsou pro žáky připraveny? Tradicí jsou celoškolní projekty. Na organizaci se významnou měrou podílejí sami žáci, např. formou školního parlamentu (kam jsou nominováni žáci ročníků). Pro žáky druhého stupně probíhá např. projekt Comenius ve spolupráci s belgickou, anglickou, německou a maďarskou školou. V rámci projektu jezdí na výměnné pobyty a představují tam své názory k daným tématům. Za zmínku stojí i projekt Ma- lá maturita, v jehož rámci se snaží- me zmapovat, nakolik děti zvlád- ly naplnit cíle vzdělávání, a záro- veň chceme, aby byly aktivní až do poslední chvíle školní docházky. Další společensko-kulturní akcí jsou Londýnské schody, které zahrnují nejen závod v běhu do školních schodů, ale i vystoupení zájmových kroužků a setkání s rodiči. Do této akce je vlastně zakomponováno veškeré dění školy. Škola je otevřena všem bez rozdílu původu. Zároveň ji navštěvují i děti s drobnými specifickými poruchami. Jak se zapojují do vyučování a co všechno tato skutečnost obnáší? Snažíme se o to, aby kolektiv všech tříd byl heterogenní. Nebráníme se, aby zde byly zastoupeny děti, které mají nějakou specifickou vzdělávací potřebu, jsme schopni pracovat s dětmi s nejrůznějšími handicapy (výuku můžeme individualizovat např. s pomocí asistenta pedagoga). Daří se nám také integrovat děti ze všech koutů světa, zapojit je do kolektivu, máme i vysoké procento anglicky mluvících pedagogů. Velice důležitá je spolupráce s rodinou. Tradiční třídní schůzky jsme např. rozšířili tzv. tripartitními setkáními, jejichž cílem je rozvíjet osobnost, aktivitu i zodpovědnost dítěte a jeho vztah s učitelem za účasti rodičů. Text a foto: Mgr. Veronika Kouteshová Problematika školství v městské části a v hlavním městě Problematikou školství na úrovni kraje Praha se zabývám řadu let. Hl. m. Praha má, oproti jiným krajům, nezpochybnitelnou výhodu v tom, že na jeho území je ucelená paleta všech typů škol s dostatečnou kapacitou, a to v bezproblémové dojížďkové vzdálenosti městskou hromadnou dopravou. Přesto nelze říci, že nemusí řešit palčivé problémy. V současné době nejenom městská část Praha 2, ale i ostatní městské části, se potýkají s nedostatečnou kapacitou volných míst v mateřských školách. Tento, dnes palčivý problém, vznikl nejen výkyvy v populační křivce, ale především nepřesným odhadem a špatnou reflexí na potřeby mladých rodin v devadesátých letech. Proto nyní kompetentní orgány řeší intenzivně tuto problematiku s cílem, aby současný deficit kapacity mateřských škol byl co nejdříve zažehnán. Jako příklad v Praze 2 mohu uvést rekonstrukci Mateřské školy Na Děkance, kde se pro nový školní rok navyšuje kapacita o dvě třídy, tedy 48 nových míst. V oblasti vzdělávání na základních školách se v posledním období zaměřuje pozornost především na dostatek kvalitních pedagogů, postavení učitelů ve společnosti a z toho vyplývající obecný respekt k tomuto povolání. S potěšením a ráda bych chtěla zdůraznit, že hl. město Praha každoročně přispívá ze svého rozpočtu na odměny pedagogů. Město se tak snaží zatraktivnit odměňování učitelů s ohledem na skutečnost, že v Praze je vyšší průměrná měsíční mzda ve srovnání s jinými regiony, i vyšší životní náklady. V roce 2009 činil tento příspěvek celkem 200 mil. Kč, ve stejné výši je plánován i v letošním roce. Pokud jde o počet žáků, kteří odcházejí ze základních škol předčasně na víceletá gymnázia, je důsledkem období druhé poloviny devadesátých let, kdy nebyla resortním ministerstvem nastavena žádná regulace počtu vznikajících víceletých gymnázií a současný stav je dán kapacitou těchto škol zapsaných ve školském rejstříku. Řešení, bude-li ho školská veřejnost vyžadovat, vidím v zatraktivnění tradičních učebních oborů, jejichž absolventi již nyní chybí na trhu práce. Ze středních škol v Praze jsou nejsnáze obsaditelná do plné kapacity gymnázia. Úspěšnost v počtu přijímaných žáků na střední odborné školy a zvláště vyšší odborné školy, kterým konkurují nejvíce bakalářské studijní programy vysokých škol, je pak dána především atraktivitou nabízených studijních programů. Výhodou těchto škol Ve čtvrtek 5. srpna 2010 byli v afghánské provincii Lógar vyhlášeni vítězové malířské soutěže Afghánský talent. Pro děti ji společně připravili příslušníci Provinčního rekonstrukčního týmu Lógar Armády ČR a pracovníci místního ministerstva školství. K úspěšné realizaci projektu přispěla i humanitární organizace Hnutí na vlastních nohou Stonožka stonožkové děti získaly pro afghánské kamarády peníze prodejem svých vlastních obrázků. Na všech školách proběhlo nejprve výběrové školní kolo a v něm bylo vytipováno 120 nejnadanějších dětí. Těm pak byla věnována malířská plátna a byly požádány, aby pro své kamarády v České republice nakreslily obrázky na motivy Moje rodina, Moje vesnice a Moje škola. Každá škola, která se soutěže zúčastnila, byla odměněna nákupem kvalitních učebnic a dalšího školního materiálu v celkové hodnotě více než 250 tisíc korun. V semifinále se nakonec sešlo 56 obrazů, z nichž po pečlivém vyhodnocení porota vybrala deset nejlepších. Jejich autoři obdrželi certifikáty a hodnotné dary. red je odborné vzdělání absolventů s lepším uplatněním na trhu práce. Velké problémy s naplněností kapacity mají střední odborná učiliště v oborech, jejichž výstupem je pouze výuční list. Přitom existují obory, ve kterých má jejich absolvent okamžitě zajištěnu práci u renomované firmy s možností kariérního růstu v dané profesi a příjmy na úrovni vysokoškoláka nebo možnosti podnikání jako drobný živnostník. Pražské školství je velmi citlivý organismus, jehož jednotlivé články jsou i bez našeho přičinění úzce propojeny. Největším a podle mého názoru i nejtěžším úkolem učitelů, potažmo ředitelů škol všech typů, je probudit již od nejútlejšího mládí v naší populaci zájem o vzdělávání a vypěstovat v ní ke vzdělávacím institucím takový vztah, aby se do nich vždy ráda vracela. Myslím tím i dospělou populaci např. v rámci terciárního vzdělávání. Jsem ráda, že oblasti vzdělávání věnuje hl. město Praha i městská část Praha 2 velkou pozornost, podporuje nadstandardně učitele vlastní finanční i grantovou politikou a podílí se zároveň na svém území na vzrůstající úrovni potřebné pedagogicko-poradenské péče. Ing. Irena Ondráčková, zástupkyně ředitele MHMP pro školství Stonožka pomáhá afghánským dětem

9 Noviny Prahy 2 Výlety do historie ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ Psalo se před sto lety O neopatrném školníkovi, zdivočelých psech a krvavém divadle Konec září je tradičně spojen s posvícením. Každoročně se slavilo také ve vinohradském chudobinci. Spíše než z návštěvy starosty města Josefa Víška s chotí měli chovanci ústavu radost z darovaného piva: Po uvítání hostí inspektorem chudobince Dr. Čmuchalem, usedli chovanci ke stolu, a za zvuků domácí hudby se oddali jarému posvícenskému veselí. Zvláštní díky sluší vzdáti správní radě Měšťanského pivovaru vinohradského za darované pivo. Bylo by si přáti, aby i jiní přátelé a dobrodinci příkladu tohoto následovali a příležitostnými dary na místní chudobinec pamatovali. V souvislosti s přípravou na nový školní rok málem nezačalo vyučování ve škole v Čelakovského ulici (dnešní Jana Masaryka). Neopatrný školník způsobil při obhlídce budovy výbuch plynu: Na jednom místě chodby ucítil školník Josef Bayer pronikavý zápach plynu a pátral, kde uchází. Vstoupil také na pisoár, rozžal sirku, leč v tom okamžiku nastal ohromný výbuch. Osmnáct tabulí v oknech bylo rázem roztříštěno, vnitřní zařízení v některých místnostech značně poškozeno. Školník utrpěl vážné popáleniny v obličeji, na krku a na rukou. Celou událost shrnuly noviny následovně: Nešťastník stal se obětí vlastní neopatrnosti, neboť práce tak choulostivé, jako jest zkoumání poškozeného vedení plynového, svěřují se jen odborníkům. Naštěstí byla škola dosud prázdná. Konec léta ve městě také znamenal návrat části obyvatel z letních bytů. Ovšem nevraceli se pouze lidé: Panstvo vrátilo se z letních bytů, vrátilo se také panstvo psí, které je metlou obyvatelstva Táborské ulice, částí vinohradské i pražské. Zdá se, že pes pana rady, o kterém jsme na tomto místě psali již v červnu, byl doopravdy postrachem okolí. Přímý svědek popsal situaci následovně: Řev psích potvor mezi sebou se peroucích, štěkot a vytí je slyšet celý den, ba i v noci po uzavření domu vyje na ulici ohromný hafan pana rady. Běda někomu, kdo by psa okřikl, neb dokonce mu pohrozil, týž zuřivě na každého se vyřítí, tak že je až nebezpečno kolem takové bestie jíti. Na rozdíl od obyvatel okolních domů nechávala strážníky celá věc chladnými: Činí-li rozpustilé děti na ulici povyk, okřikne je strážník. Leč upozorníte jej na chování psů, pokrčí rameny, neboť v tom případě nemá žádných rozkazů. Dodejme, že Táborská ulice je dnešní ulice Legerova. Královské Vinohrady si vždy velmi zakládaly na své divadelní tradici. Ovšem jak to bývá, ne všechna představení ve zdejších arénách a divadlech byla povedená. To byl i případ hry pro děti Pohádka o Kryšpínkovi, která se koncem léta 1910 odehrála v Pištěkově aréně: O ději bylo by zbytečně mluvit. Je to směs nepřehledných událostí, plná planého moralisování, banality, nejasností a co nejhoršího vražd. Těžko by bylo ty všechny vraždy, ta všechna zajetí, věšení spočítat. Hra připomíná silně krváky, jinde tak silně kaceřované. Divadelní kritik končil svoji stať smířlivěji, ovšem vyslovil i jedno zbožné přání: Je ovšem pravda, že byla tato hra dávána jaksi z nouze za původně určenou Sněhurku, ale jistě je lépe nic, než takovouto náhradu. Myslím, že tato hra se na dětském repertoiru již nikdy neobjeví, a to je cílem těchto řádků. Michal Frankl Podskalí divadelní POZNÁTE HO? Dům zachycený na fotografii byl jednou z mnoha obětí náletu spojeneckých letadel na Prahu v únoru roku Není nám však známo, o jaký objekt vlastně jde. Pokud by se mezi našimi čtenáři našel někdo z pamětníků, kdo by dům na obrázku poznal, budeme za tuto informaci velmi vděčni. Fotografie by totiž měla být součástí připravované knihy o únorovém náletu na Prahu. Poznáte-li tento dům, dejte nám laskavě vědět do redakce na tel.: nebo Předem děkujeme. red Jsem jak se v Podskalí říkalo odkojená Vltavou. Asi i proto bydlím v Podskalí už potřetí (a doufám naposledy). Prožila jsem tu celé dětství, chodila do školy, randila na Vyšehradě atd. A hrála DIVADLO. Jako dítě jsem totiž koncem 50. let chodila do baletu k Madam Hutákové (snad se tak jmenovala), která měla svou baletní školičku v budoucím agitačním středisku ve Vyšehradské ulici proti Ministerstvu spravedlnosti. A když už jsme se naučily jakési základy, směly jsme vystupovat v opravdovém divadle. To bylo dnes bohužel již neexistující divadlo Na Slupi. Připadaly jsme si strašně důležitě, když jsme vcházely do sklepních šaten tohoto divadélka, a ani nám moc nevadilo, že se tam proháněly myši. A ještě jednou divadlo. V polovině 60. let jsem chodila na gymnázium v Botičské, kde jsme měli nezapomenutelnou profesorku dějepisu Boudovou (vlastně i ona má zásluhu na tom, že jsem vystudovala historii), která vedla divadelní kroužek. Jenže to už bylo divadlo Na Slupi zbořeno, a tak jsme vystupovali právě v tom agitačním středisku. A mladická opovážlivost troufli jsme si i na Voskovce a Wericha. A tak se kruh uzavřel, i když jsem tenkrát samozřejmě vůbec netušila, že V + W začínali právě v divadle Na Slupi hned po jeho vzniku v roce A také jsem netušila, jak dlouhou tradici právě v Podskalí mělo ochotnické divadlo. Takže kdykoliv zaslechnu, že by se třeba mohlo divadlo Na Slupi obnovit volám ANO! PhDr. Jiřina Chrastilová, historička Slovo historika Ztráty vysokých důstojníků a generálů bývalé československé branné moci v období existence Protektorátu Čechy a Morava překvapivě předčí i leckteré bojové ztráty těch národů, jejichž jednotky se proti německé agresi bránily v poli od počátku. Českoslovenští vojáci, jimž byla upřena možnost splnit přísahu v září 1938 i březnu 1939, odcházeli do zahraničí s nadějí, že této přísaze dostojí v řadách nově se tvořících jednotek. Na půdě vlasti pak zůstali ti, kteří budovali základy domácího vojenského odboje, jehož jediným cílem byla obnova Československé republiky v předmnichovských hranicích. Za jeden z hlavních symbolů počátků domácí vojenské rezistence je pokládána organizace nesoucí název skutečně příznačný a symbolický Obrana národa. U jejího zrodu nestál nikdo jiný, než v armádních i politických kruzích mimořádně respektovaný bývalý zemský vojenský velitel v Čechách, tehdy již šestašedesátiletý gen. Josef Bílý, který se stal jejím prvním vrchním velitelem. Josef Bílý se narodil 30. června 1872 ve vsi Ochoz v okrese Písek v rodině sedláka. Po absolvování obecné školy a českého reálného gymnázia v Písku se roku 1888 stal frekventantem císařsko-královské kadetní školy pro pěchotu v Terstu. Pouhé dva roky po absolutoriu byl jako mimořádně schopný a nadaný důstojník vyslán v roce 1894 do Válečné školy ve Vídni. V letech působil v nejrůznějších Vyšehradská zastavení koutech habsburské monarchie od Osijeku po Lvov a Terst. Mimořádné pocty se mu dostalo v roce 1913, kdy byl jmenován učitelem taktiky II. sboru ve Vídni. Vypuknutí 1. světové války jej zastihlo u královéhradeckého pěšího pluku 18, s nímž byl jako velitel jeho I. polního praporu ihned odeslán na ruskou frontu. Účastnil se bojů v Haliči a Karpatech a poté, co Itálie zradila své dosavadní spojence, byl převelen na jih. V roce 1916 se stal velitelem samostatného detašovaného pěšího praporu, s nímž prodělal boje v Tyrolích a Dolomitech. V roce 1917 byl jmenován velitelem zvláštní bojové skupiny Oberstleutnant Bily (podplukovník Bílý) a v roce 1918 se stal velitelem nově postaveného bosenskohercegovského pěšího pluku č. 7. Svou kariéru v rakousko-uherské uniformě zakončil v listopadu 1918 jako velitel pěšího pluku č. 74. Ještě na konci listopadu 1918 se přihlásil ke službě v československé armádě. V meziválečném období byl jmenován do řady velitelských funkcí; vzhledem ke skutečnosti, že téměř bez výjimky celá první generace vysokých důstojníků a generálů československé armády působila v legiích, je vojenská kariéra Josefa Bílého v československé uniformě skutečně pozoruhodná. Nejlépe tak svědčí o jeho kvalitách, které ostatně již řadou vyznamenání ocenila pražskému, brána Cihelná. Vskutku reprezentativní, raně barokní Leopoldova brána byla vystavěna s největší pravděpodobností v šedesátých letech 17. století, v první etapě budování nových hradeb, které měly lépe chránit pražská historická města po skončení třicetileté války. Právě ta ukázala na velké slabiny hradeb dosavadních, ve velké míře gotických a pouze místy vylepšených. Architekturu brány navrhl vlašský stavitel Carlo Lurago, působící v Praze, kde kromě oblasti sakrální architektury pracoval i pro rakouský vojenský erár. Určitou inspirací byla autorovi návrhu starší, tzv. Matyášova brána Pražského hradu, kterou navrhl v roce 1614 Giovanni Maria Philippi a o které se dnes obrazně říká, že právě touto bránou vstoupilo do Prahy baroko. Leopoldova brána byla původně postavena jako uzavřený blok. Později, koncem 18. století, byla zadní přístavba odstraněna. I proto je dnes zadní, západní strana hladká. Tato vyšehradská brána byla nazvána k poctě tehdy vládnoucího habsburského císaře Leopolda I. Vláda tohoto hudbymilovného panovníka, který dokonce sám komponoval, je ohraničena léty Jako autor bohaté sochařské a kamenické výzdoby brány je v odborné literatuře vesměs uváděn Giovanni Battista Allio. Průčelí vertikálně člení bosované pilastry do tří částí, z nichž střední, širší, je řešeno jako půlkruhově ukončený vjezd. Po stranách vjezdu jsou dnes dva průchody pro pěší. Štítovou nadstavbu brány odděluje korunní římsa. Pod ní je ve střední části umístěn raně barokní maskaron. Na samém vrcholu štítu je kamenná plastika orlice, kterou po stranách doplňují kamenné koule, a o něco níže jsou kamenné plastiky lvů. V horní části štítu, který je rovněž opatřen bosovanými pilastry, je rakouský erb, pod ním jsou další dvě kartuše prázdné. Hlavní římsa je ve svém středu trojúhelně vyložena a nese zdrobnělý motiv opevnění se dvěma otvory. Ty měly sloužit jako pozorovatelna, zřejmě v době, když zadní část brány byla v původním stavu. Brána je rovněž někdy nazývaná Francouzská. To proto, že v letech , kdy byla Praha včetně Vyšehradu okupována francouzským vojskem, byly vylepšovány hradby. Toto pojmenování tak někdy svádí k chybné domněnce, že Leopoldova brána vznikla až v této době. Stavebním pracím tehdy velel francouzský generál, inženýr de Berdiquier. Ten nechal, jak se sám domníval na věčnou paměť, umístit na bránu svůj znak. Avšak ihned po odchodu okupačního vojska byl znak odstraněn. Mezi pevnostními hradbami po obou stranách Leopoldovy brány byl vyhlouben příkop, jehož původní hloubka je dodnes zachována. V současnosti jsou zde často využívané tenisové kurty. Přes příkop vedl dřevěný padací most. Otvory pro řetězy, které umožňovaly jeho zvednutí, jsou po stranách středního průčelí zachovány. Most byl v roce 1809 odstraněn a nahrazen násypem po stranách ohrazeným jednoduchým kovovým zábradlím a silničními patníky. Svého času došlo i k zazdění průjezdu bránou a používaly se pouze branky GENERÁL JOSEF BÍLÝ i rakousko-uherská monarchie. Gen. Josef Bílý působil v letech jako zemský vojenský velitel v Čechách a bez nadsázky se stal jednou z nejvýznamnějších vojenských osobností první republiky; do výslužby odešel v nejvyšší hodnosti, které mohl tehdejší československý voják dosáhnout v hodnosti armádního generála. O vážnosti, kterou i poté v armádě požíval, svědčí skutečnost, že za mobilizace v září 1938 byl znovu povolán do činné služby. Vznik Obrany národa inicioval gen. Bílý ještě do konce března Gestapem byl zatčen v listopadu 1940 po téměř roce stráveném v ilegalitě. V den oficiálního nástupu Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora, 28. září 1941, byl spolu s prvním zemským vojenským velitelem Obrany národa v Čechách, gen. Hugem Vojtou, odsouzen stanným soudem k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán ještě téhož dne v jízdárně ruzyňských kasáren. Traduje se, že gen. Bílý tváří v tvář popravčí četě zvolal: Ať žije Československá republika! Psi, palte! Smrt gen. Bílého a dalších vysokých důstojníků a generálů bývalé československé branné moci zavdala v československých vojenských kruzích v Londýně zásadní impulz k úvahám o Heydrichově likvidaci. Jan B. Uhlíř LEOPOLDOVA BRÁNA Nedílnou součástí opevnění Vyšehradu jsou brány. Od jihu je to brána Táborská, následuje fragment původní gotické brány z doby Karla IV. zvané Špička, na kterou dnes již upozorňují pouze zbytky zdiva a příslušná pamětní deska. Dále brána Leopoldova a na straně, kde silnice opouští citadelu a míří do podhradí a k Novému Městu pro pěší. Teprve v letech , když zásluhou osvíceného českého šlechtice, prezidenta zemského gubernia a nejvyššího purkrabího v Čechách Karla hraběte Chotka, došlo k výstavbě Cihelné brány a silnice protínající Vyšehrad, byla vyzdívka Leopoldovy brány odbourána. Místo ní byla těsně před bránu umístěna kovová empírová vrata s vysokými ostny. Dnes jsou trvale otevřena. Jak již bývá u památkových objektů v Praze bohužel obvyklé, i Leopoldově bráně hrozila velká újma. Právo lidu 3. května 1929 svým čtenářům oznámilo: Vyšehradské brány budou zachovány. Rozvíjející se stavební ruch na pankrácké pláni a v přilehlých obcích vyžaduje si naléhavou úpravu výstupních komunikací. Mezi jinými jedná se o úpravu a případné rozšíření serpentinové silnice, vedoucí z Vyšehradu oběma historickými hradbami. Památkový sbor hlavního města Prahy i ostatní instituce, zabývající se ochranou pražských památek, jsou pro bezpodmínečné zachování těchto jedinečných památek starého opevnění a zakročily v tom směru u státní regulační komise. Jako celý Vyšehrad, je i Leopoldova brána obestřena pověstmi. Vždy, když byl měsíc v úplňku, obcházel ji duch nějakého francouzského majora, který tady v době, kdy Vyšehrad okupovala francouzská armáda, tragicky zahynul. Navíc tu měl zákeřně rdousit vojáky na stráži. Kulky do něho vystřelované prý prolétávaly jeho tělem jako mlhou. Vojáci tak na stráž u strašidelné brány nastupovali plni hrůzy a službu zde považovali za trest. A brána to byla opravdu strašidelná, neboť pro změnu za temných a bouřlivých nocí projížděl bránou tajemný kočár, na jehož kozlíku, přestože bylo slyšet práskání bičem, neseděl žádný kočí a koně divoce ržáli. Rovněž tak mezi bránou a blízkou kapličkou prý v noci občas pobíhal velký černý pes s ohnivýma očima a vlekl za sebou rozžhavený řetěz. Text a foto: Eva Hrubešová

10 10 ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2010 Inzerce a oznámení Noviny Prahy 2 VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ Od září pokračují v Centru volného času Botič výtvarné dílny pro děti a dospělé. Dílna pro děti je zaměřena na propojení výuky francouzštiny a výtvarné činnosti kreslení, malování, keramika hravou formou. Večerní a dopolední výtvarné kurzy pro dospělé jsou určeny pro ty, kdo chtějí kreslit a malovat. Pracujeme v malých skupinách, klademe důraz na individuální přístup a vytvoření prostoru pro nalezení výtvarna v nás. Více na HLEDÁME DOBROVOLNÍKY Centrum sociálních služeb Praha 2 hledá dobrovolníky. Staří lidé žijící v domovech pro seniory velmi uvítají doprovod na vycházky, rádi si popovídají, potěší je předčítání knih nebo jiná vhodná aktivita (malování, zpívání). Navázání vztahu mezi dobrovolníkem a seniorem chce svůj čas, proto preferujeme dlouhodobou spolupráci, ale nebráníme se ani příležitostné pomoci. Kontakt: Andrea Kratochvílová, tel.: , NP2/41/2010 NP2/35/2010 DĚTSKÉ STUDIO ŽOFKA Sarajevská 10 Tel.: , Zápisy a Dny otevřených dveří od 1. do , vždy od pondělí do čtvrtka mezi 15:30 a 18:30. Centrum pro nejmenší do 2 let Odpolední ateliéry pro děti od 3,5 do 18 let: výtvarná vých. a tvorba, keramika, malování s angl., taneční a pohybová tvorba, přípravná hudební tvorba, klavír, flétna, dechové nástroje. Žofčiny novinky pro děti: malování s francouzským jaz., pěvecký sbor Žofka, dramaticko-výtvarná tvorba, logopedickojazykový kurz, předškolák (aneb příprava na školu). Kurzy pro mládež a dospělé: výtvarná příprava na přijímací zkoušky na SŠ, VŠ výtvarného umění a ČVUT, architekturu; kurz kresby a bodyartu; výtvarné kurzy. Více na Nezisková organizace Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, o.s. pořádá ve čtvrtek DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve Středisku ucelené rehabilitace při dětské mozkové obrně, Klimentská 9, Praha 1. Pracovníci Sdružení budou v době od 10:00 do 16:00 představovat činnost střediska. Dozvíte se, jaké služby jsou poskytovány nejen osobám s dětskou mozkovou obrnou, ale všem, kteří chtějí smysluplně trávit volný čas. Bezplatné kurzy fotografie, tvůrčího psaní, arteterapie a volnočasový klub jsou otevřeny všem zájemcům. Více na HLEDÁME DOBROVOLNÍKY! Diakonie ČCE, Středisko křesťanské pomoci v Praze DOBRODUŠ služba následné péče, jejíž významnou součástí je pravidelné setkávání DOBROvolníka a člověka s DUŠevním onemocněním, hledá nové DOBROVOLNÍKY starší 20 let Kontakt: , , KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK NABÍZÍ AKTIVITY PRO DĚTI SE ZDRAVOTNÍM HANDICAPEM OD 2 DO 18 LET. Umožňuje dětem se zdravotním postižením, vyrůstajícím v domácím prostředí, trávit čas s ostatními dětmi. Nabízí tyto aktivity: muzikoterapie, canisterapie, logopedie, plavání, dramaterapie, keramika, klub pro náctileté, klub rodičů pečujících o děti s handicapem. Adresa: Vlčkova 1067, Praha 14 Černý Most (v blízkosti stanice metra Rajská zahrada). Tel.: CHCETE PRACOVAT V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A NEMÁTE POTŘEBNOU KVALIFIKACI? Občanské sdružení AKORD nabízí vzdělávací program Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením. Projekt je určen zájemcům o zaměstnání z hlavního města Prahy. Podmínkou není evidence na pobočkách Úřadu práce. Kurz trvá 21 dnů. Po ukončení obdržíte Osvědčení o kvalifikaci s celostátní platností. Kurz je zdarma. Termín nejbližšího kurzu: 11. října - 8. listopadu Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP RLZ a ze státního rozpočtu ČR. Kontakt: tel.: a Svoz velkoobjemového odpadu Září 2010 PO LSD Záhřebská NE LSD Lublaňská ÚT Slezská/Blanická PO Římská/Italská ST Sarajevská/Rejskova ÚT Ostrčilovo nám. 2 ČT Neklanova 30 ST Chodská 25 SO Na Bojišti ST Vocelova 1 PO Pod Slovany (zeď) ČT Na Hrobci 2 ÚT Londýnská/Rumunská ST Štěpánská/Na Rybníčku ST Chopinova/Krkonošská ČT Anny Letenské 13 ČT Polská 36 První dva říjnové týdny PO Na Kozačce 12 ÚT Záhřebská 32 ÚT Jaromírova /Svatoplukova ST Slezská/Blanická ST Trojanova 7 ČT Pod Slovany (zeď) ČT Sázavská 13 SO Na Zderaze 7 PO LSD Sarajevská/Rejskova Kontejnery budou přistavovány na čtyři hodiny; nebudou ponechány na stanovišti přes noc! Ve všední den od 15:00 do 19:00, v sobotu od 10:00 do 14:00. Budou pod stálým dozorem pracovníků společnosti Komwag, a. s. Nejsou určeny k odkládání živnostenského odpadu! Létající sběrné dvory: Od dubna do října budou v Praze 2 zřízeny v rámci projektu Čistá dvojka tzv. Létající sběrné dvory (LSD): dvakrát do měsíce v době od 13:00 do 19:00 (viz harmonogram VOK). Pro tuto akci bylo vybráno 14 stanovišť s kontejnery pro odkládání a třídění odpadu z domácností. Třídit se bude objemný odpad, stavební suť, dřevo, elektroodpad vč. chladniček, TV a PC komponentů. Po celou dobu umístění kontejnerů bude na stanovišti vyškolená obsluha. NP2/43/2010 INZ_Noviny_Prahy_2_103x70.indd 1 8/13/10 11:20:10 PM

11 é jsem n Prahy 2 Inzerce a oznámení ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ MALOVÁNÍ Novotný NP2/27/2010 Nezisková organizace profem o.p.s. Živá paměť, o. p. s. pořádá od poloviny září PODZIMNÍ KURZY POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI PRO ŽENY. Určeny jsou ženám, které nemají žádné nebo jen malé znalosti základních počítačových programů, jsou vhodné pro uchazečky o (jakékoliv) zaměstnání, pro matky na mateřské či rodičovské dovolené, pro ženy ohrožené nezaměstnaností. Více na pro oběti nacismu a mezigenerační dialog, Palác YMCA, Na Poříčí 12, v září pořádá: 7. 9., 14:00 16:00 přednáška ARALSKÉ JEZERO , 14:00 15:30 KROUŽEK VZPOMÍNÁNÍ , 14:00 16:00 JEDEN Z NÁS VYPRÁVÍ , 14:00 16:00 ZPĚV LIDOVÝCH PÍSNÍ Registrace na tel.: Více na Kontaktní centrum NP2/40/2010 NP2/42/2010 NP2/45/2010 NP2/7/2010 připravilo pro děti a dospělé zajímavé aktivity. Zápisy se konají celé září v dopoledních i odpoledních hodinách. Více na CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTIČ POKOJOVÉ ROSTLINY většího vzrůstu uvítá Centrum sociálních služeb Praha 2. Překážejí vám doma a nechcete je vyhodit? Věnujte je CSSP 2 a zpříjemníte tak vnitřní prostory domovů pro seniory. Více informací na tel.: KOUPÍM BYT NEBO RODINNÝ DŮM KDEKOLIV V PRAZE I ve špatném stavu, na velikosti ani vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné nájemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva, služební, podnikový apod. Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás případné dluhy na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím i právně velmi komplikované případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám náhradní byt či domeček mimo Prahu a doplatek apod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned. TEL.: n ŠVADLENU nebo ZRUČNOU PANÍ SE ZÁLIBOU V ŠITÍ hledá na občasnou výpomoc Centrum sociálních služeb Praha 2. Více informací na tel.: NP2/45/ pí. Malchrová NP2/46/2010 NP2/44/2010 OPRAVY Tel.: NP2/20/2007 NP2/4/2009 NP2/21/2010 Najdete nás v nových prostorách Anglická 16, Praha 2, 1.p NP2/38/2010 NP2/39/ , NP2/38/2006 ANGLICKY v ANGLICKÉ NP2/28/2008 NP2/36/2010 Noviny NP2/73/2003 Tenisová škola Tallent chystá na září ukázkové odpoledne pro děti z mateřských a základních škol Botičská, Perunova a Na Smetance a jejich rodiče. Nabízí se zde možnost seznámit se s počátky tenisu kvalifikovaní trenéři dětem vysvětlí, jak správně držet raketu a jak se postavit k míči. Poradí i rodičům, jakým způsobem mohou dětem v jejich dovednostech pomáhat a ty pak sami rozvíjet. V rámci doprovodné soutěže děti získají věcné ceny a diplomy. Bližší informace na SEZNAMTE SE S TENISEM

12 12 ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2010 Kaleidoskop Noviny Prahy 2 Vážení čtenáři, sloup se soškou Panny Marie s Jezulátkem z minulého čísla najdete vedle kubistických vil pod Vyšehradem. Dárek za správnou odpověď zasíláme E. Novákové z Prahy 10, Ing. G. Hlouškové z Rašínova nábř. a H. Brachtlové z Prahy 4. Fotosoutěž Jedním z velikánů české literatury, který zanechal hlubokou stopu na dnešním území Prahy 2, je J. V. Sládek ( ). Studoval v Praze nejprve na piaristickém a akademickém gymnáziu, pak na filozofické fakultě. Po ukončení studií se mu splnil velký sen za pomoci Národních listů a Svatoboru se vydal do Spojených států. Ač byl po svém návratu plně pracovně vytížen jako profesor angličtiny na Českoslovanské obchodní akademii (na jejímž nároží má také pamětní desku), vytvořil rozsáhlé dílo, kterým se stal básníkem vskutku karabáč záporová spojka zkratka pro rodinný dům 1. část tajenky pádová otázka rozpouštět se anglicky to dvouvětá klavírní skladba vápencové pohoří tištěná fotografie ukazatel národním. Na vrcholu tvůrčích sil přeložil do češtiny všechna Shakespearova dramata. V Praze Sládek vystřídal několik adres. V letech bydlel v Salmovské č. 9/1545. Od roku 1894 bydlel až do své smrti v domě, na kterém je umístěna vyobrazená pamětní deska v travertinovém rámu s portrétní plaketou od Josefa Škody z roku Básník zemřel v rodném Zbirohu Vděčný národ ho uložil k věčnému odpočinku na vyšehradský Slavín. Soutěžní otázka proto zní: Víte, kde je v Praze 2 pamětní deska básníka Josefa Václava Sládka, zachycená na soutěžní fotografii? Odpověď zasílejte poštou na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na e- mail: a to nejpozději do U odpovědí posílaných em uvádějte kromě jména také svoji poštovní adresu, na kterou bychom vám mohli zaslat případnou výhru. Text: Eva Hrubešová/van, foto: archiv hru Sloup se soškou Panny Marie s Jezulátkem stojí vedle kubistických vil na Rašínově nábřeží Vavrochovo kvarteto hraje pro varhany Občanské sdružení pro opravu varhan v kostele sv. Ludmily v Praze 2 si vás dovoluje pozvat na benefiční koncert, který se koná v pondělí 13. září 2010 od 19:00 v kostele sv. Ludmily. Smyčcové kvarteto studentek posledního ročníku Pražské konzervatoře zahraje koncert W. A. Mozarta a M. Ravela. Záštitu nad programem laskavě převzala starostka městské části Praha 2 Jana Černochová. Více na nebo plod jehličnanu biblická postava 2. část tajenky předložka edém sudokopytník Golemova kulička sportovní zápas opět obilí seté na podzim V městské části Praha 2 žila řada významných osobností naší kultury. Na Rašínově nábřeží 48/388 připomíná pamětní deska, že zde bydlel operní pěvec (viz tajenka). Narodil se v Podskalí. Byl členem pěveckého spolku Vyšehrad. Roku 1912 byl angažován do Národního divadla. Později s velkým úspěchem vystupoval na zahraničních scénách. Tajenku posílejte na poštovní adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na nejpozději do Správné znění tajenky z minulého čísla: Otakar Ostrčil. Vylosovanému výherci, M. Čedíkové z Blatné, zasíláme dárek. kus vlastnit noční pták fanfára chem. zn. luthecia mluvnický pád obstoupený ze všech stran plavecký styl pohřební hostina Pohyb in natura na Novoměstské Návštěva věže Novoměstské radnice stojí za to v každou roční dobu, tím spíše nyní, kdy její čtyři patra hostí zajímavou expozici s výmluvným názvem Pohyb in natura. Městská část Praha 2 zde ve spolupráci se společností Prague International Marathon a oddělením dějin fotografické a filmové techniky Národního technického muzea od 27. srpna vystavuje fotografie a artefakty, představující jedinečnou ukázku prvních záznamů pohybu na chronofotografiích J. E. Mareye, dále záznam pohybu současnou digitální fotografickou technikou a velkoplošné fotografie, vážící se k oslavě letošního výročí dvou a půl tisíce let od legendární bitvy u Marathonu a na ni navazujícího rozvoje dálkového běhání až do současnosti. Výstava potrvá do 26. září a běžci, kteří se prokážou startovním číslem k závodům letošního PIM Běžeckého seriálu nebo večerní pražské Grand Prix, mají o víkendu 11. a 12. září 2010 do věže Novoměstské radnice volný vstup. lan LEGÁLNÍ GRAFFITI: Ve dnech 16. a 17. srpna proběhla na několika místech Prahy výtvarná akce s názvem Block Painting. Uspořádalo ji občanské sdružení Art Direct, které si pro tuto příležitost zajistilo krátkodobé legální plochy v centru Prahy. V Praze 2 měli umělci Dingo a R2D2 z ČR k dispozici desku o rozměrech 2 x 2 metry a své dílo, které nazvali Nuselsdemonstrace quipment, intuitivní z nouze ctnost, tvořili pod Nuselským mostem v parku Folimanka. Pro tvorbu díla umělci čerpali inspiraci z atmosféry místa. Městská část Praha 2 s nelegálními graffiti v podobě různých nápisů na domech úspěšně bojuje v rámci projektu Dvojka proti Graffiti, který byl spuštěn začátkem tohoto roku. Ale zároveň se do budoucna nebrání vymezování legálních ploch, které by mohly být pro tuto uměleckou tvorbu vyhrazeny. tat Vltava 2010 míří do finiše Letošní sezona v (A)VOID Gallery na Náplavce Rašínova nábřeží je nabitá originálními a mnohdy velmi překvapivými projekty. Z prázdninových aktivit zmiňme např. výstavu argentinské umělkyně Normy Siguelboim, jejíž vernisáž doprovázelo čtení z překladů Julia Cortázara. Výjimečný zážitek připravili návštěvníkům svými závěrečnými pracemi studenti sochařství VŠUP. A opravdovou lahůdkou byl Ostravský polibek, představující to nejsvěžejší ze současné umělecké scény slezské metropole. Druhá polovina srpna patřila třem neméně zajímavým uměleckým projektům. Předposlední vernisáž sezony se konala 23. srpna a v oblouku č. 11 představila svá díla Markéta Hlinovská její projekt Samá voda je součástí většího cyklu Přihořívá, vztahujícího se k tématu úkrytů a skrýší. Další událostí onoho srpnového dne bylo otevření společné výstavy Veroniky Dolanské, Graeme McKinnona a Emilie Segnarbieux s názvem If i was a pigeon in the city i d probably live in the park. See i d definitely live in park if i was a pigeon and i was a city Instalace nazvaná Nutkání odmítnout něco co bylo použito/compulsion to Refuse Something that Has Been Used pigeon, instalované v oblouku č. 9. Cílem této skupiny umělců bylo představit individuální styl na společné výstavě. A do třetice byla v srpnu na Náplavce ke zhlédnutí nová instalace, jíž dal její autor Motyka název Nutkání odmítnout něco co bylo použito/compulsion to Refuse Something that Has Been Used. Všechny výstavy a instalace na Náplavce se konají v rámci projektu Vltava 2010, jehož patronkou je starostka Jana Černochová. red PODZIMNÍ VÝSTAVA SKALNIČEK: Klub skalničkářů Praha srdečně zve všechny milovníky květin na poslední ze svých tří každoročních výstav do areálu na Karlově náměstí vedle Faustova domu. Na zářijové výstavě uvidíte kromě podzimních cibulovin, drobných dřevin a dalších zajímavých rostlin průřez sortimentem odrůd rozchodníků Sedum spectabile a Sedum telephium včetně novinek. Výstava začíná v pondělí 6. září a potrvá do soboty 18. září. Její součástí je tradičně prodej skalniček a odborné poradenství. Otevřeno je denně od 9:00 do 18:00. beš Kam za kulturou Novoměstská radnice VÝSTAVY: Poznej se! aneb liberecký IQpark opět v Praze ( ). Destrukce konstrukce, díla Lubici Bakičové a Ilji Bílka ( ). Od Husa k dnešku, k 90. výročí Církve československé husitské ( ). Festival fotografie přírody, snímky ze světové výstavy WILDLIFE PHOTOGRAPHER of the Year ( ). VĚŽ: Pohyb in natura ( ). KAPLE NOVOMĚSTSKÉ RADNICE: Výstava Antifonář královny Elišky Rejčky představuje unikátní středověký rukopis. Návštěvníci si dokonce budou moci sami zalistovat v jeho maketě ( ). AKCE: Hry a Hlavolamy ( ). Seminář Co je po smrti? dr. R. Moodyho (4. 9., Velký sál v 9:30). KONCERT: Ensemble 18+ a Vojtěch Spurný (14. 9., Velký sál v 19:30). www. nrpraha.cz NKP Vyšehrad GALERIE VYŠEHRAD: Tužkou na zrcadlo, kresby Daniela Horáka ( ). Plastic Animals a jiné věci II., obrazy Miroslavy Zychové ( ). LETNÍ SCÉNA: Autorské čtení poezie a prózy Lacus Mortis (10. 9., 10:00 22:00). KOMORNÍ SÁL STARÉHO PURKRABSTVÍ: VyšeHrátky 2010 ( ). PRO DĚTI (v 15:00): Muzikál a dílna Království (12. 9.). Pohádka Tři čuníci (19. 9.). Jak víla Modrovláska splnila tři přání (26. 9.). KRÁLOVSKÁ A KNÍŽECÍ AKROPOLE (ve 14:30): Krajanka (5. a ) a Funny sax quintet (12. a ), nedělní promenádní koncerty. Muzeum Policie ČR STŘEDEČNÍ ODPOLED- NE PRO DĚTI (od 14:00): Co jsme o prázdninách zapomněli (8. 9.). Na kole či pěšky (15. 9.). Den dopravní výchovy (22. 9.). Jezdíme bez nehod (29. 9.). VÝSTAVY: Agatha Christie, k 120. výročí narození slavné autorky ( ). Místa činu, obrazy a koláže Marcely Burdové, Vítězslava Fejlka, Jitky Hilské a Davida Vávry ( ). Papírová fantazie, z tvorby Centra papírových modelů ( ). AKCE: Agatha Christie královna detektivek v audioknihách ( v 17:00). Den dopravní výchovy (22. 9., 10:00 16:00). FILMOVÝ ČTVRTEK (v 17:00): britsko-americká komedie Muži, co zírají na kozy (9. 9.). UPOZORNĚNÍ: Muzeum bude od 24. (od 13:00) do uzavřeno. Dětské dopravní hřiště pro veřejnost (čtvrtek 13:00 15:00, sobota a neděle 10:00 12:00 a 14:00 16:00. Měsíčník občanů městské části Praha 2. Vydává Úřad městské části Praha 2 pod reg. č. MK ČR E Ročník 12, číslo 9. Vychází 12 x ročně. Redakční rada: předseda Tomáš Jubánek Jana Babická Mgr. Michaela Marksová RNDr. Radim Perlín Ivo Slavík Mgr. Jan Stoss Michal Uhl tajemnice Mgr. Naděžda Vandurková. Vedoucí redaktorka: Mgr. Lenka Prokopová Adresa redakce: ÚMČ Praha 2, Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: , , p2.mepnet.cz, internet: Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Přetisk je povolen s vědomím redakce. Uzávěrka příštího čísla: , expedice Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 2, není periodikem žádného politického subjektu. Grafické zpracování zajišťuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: Ringier Print CZ a. s. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad: výtisků.

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.5.2009

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.5.2009 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.5.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI. Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI. Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části Hlasování per rollam Datum jednání: Místo jednání: Začátek jednání:

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Celkem 535 987 643 184 416 667 500 000 97 880 117 456 21 440 25 728 * položky, které hradí Eko kom, a.s. přímo realizátorům akcí

Celkem 535 987 643 184 416 667 500 000 97 880 117 456 21 440 25 728 * položky, které hradí Eko kom, a.s. přímo realizátorům akcí Náklady na realizaci programu Čistá dvojka v roce 2012 celkem MČ Praha 2 EKO KOM ASEKOL položka akce cena s cena s cena s 1/ Webová aplikace 0 0 0 0 1.1 aktualizace webové aplikace 0 0 0 0 tvorba textů

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 6.11.2007

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 6.11.2007 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 6.11.2007 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing.

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 8. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 16.04.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Zápis. 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 16.3.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 16.3.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 16.3.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. Malostranská beseda Jedinečný prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Existence budovy se datuje již od konce 14. století, kdy v tomto místě,

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Z á p i s z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající : Přítomni : Omluveni : Ověřovatelé : Zapisovatelka

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro -1- Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny)

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Sirá konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Petr Novák

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚPnSÚ Chrášťany a výzva k uplatnění stanoviska

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Zápis z 1. jednání komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy

Zápis z 1. jednání komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy Zápis z 1. jednání komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy Datum jednání: 26. dubna 2011 Přítomni : dle prezenční listiny K času zahájení jednání

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

náměstí Míru Subjekt: Akce: Délka konání akce: Občanský sdružení Letní dům Dobročinný bazar Letního domu 2 dny GUARANT International spol. s r.o.

náměstí Míru Subjekt: Akce: Délka konání akce: Občanský sdružení Letní dům Dobročinný bazar Letního domu 2 dny GUARANT International spol. s r.o. I. Přehled akcí konaných v roce 2014 na veřejných prostranstvích ve veřejné zeleni na území MČ Praha 2 náměstí Míru Občanský sdružení Letní dům Dobročinný bazar Letního domu 2 dny GUARANT International

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah:

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah: Rada m. č. Praha 10 P10-098725/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26.1.2015 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni POKYNY PRO VOLEBNÍ KOMISI

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni POKYNY PRO VOLEBNÍ KOMISI STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni POKYNY PRO VOLEBNÍ KOMISI 1. Na přípravě Studentských voleb spolupracujte s garantem voleb. V jakékoli fázi

Více